Cornell Demansta Depresyon Ölçeği nin Türk Yaşl Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cornell Demansta Depresyon Ölçeği nin Türk Yaşl Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği"

Transkript

1 Türk Psikiyatri Dergisi 003; 4(4):63-7 Cornell Demansta Depresyon Ölçeği nin Türk Yaşl Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Tarkan AMUK, Dr. Filiz KARADAĞ, Dr. Nalan OĞUZHANOĞLU 3, Dr. Atilla OĞUZHANOĞLU 4 ÖZET Amaç: Cornell Demansta Depresyon Ölçe i nin 60 yafl üzerindeki Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirli inin incelenmesi bu çal flman n amac n oluflturmaktad r. Yöntem: Çal flma kapsam na DSM-IV kriterlerine göre demans tan s alm fl 46 erkek ve 34 kad n yafll al nm flt r. Major depresyon tan s DSM-IV için yap land r lm fl klinik görüflme formu (SCID-I) kullan larak araflt r ld. Yafll lara, Cornell Demansta Depresyon Ölçe i (CDDÖ), Standardize Mini Mental Test (SMMT), Geriatrik Depresyon Ölçe i (GDÖ) ve Global Y k m Ölçe i (GYÖ) uyguland. Bulgular: Ölçek toplam puan yeterli bir test-tekrar test tutarl l (r:0.93) göstermifl ve yüksek iç tutarl l k (a:0.86) saptanm flt r. Ölçe in geçerlik analizinde ise major depresyonlu demans grubu ile depresyonsuz demans grubu ortalamalar aras nda çok ileri düzeyde anlaml fark (p<0.00) tespit edilmifltir. Ölçe e ait sorular tek tek ele al nd nda 9 ve 9 uncu sorular da düflük düzeyde testtekrar test tutarl l görmekteyiz (r<.30). Ayr ca 6 ve 9 uncu sorular n ölçek toplam puan ile düflük düzeyde korelasyon gösterdi ini saptamaktay z (r<.30). Sonuç: Bu sonuçlarla ölçe in Türk yafll toplumunda demansta depresyon tan s aç s ndan yeterli geçerlik ve güvenilirli e sahip oldu u sonucuna var lm flt r. Cornell Demansta Depresyon Ölçe i nin, demans hastalar ndaki depresif belirtilerin tan nmas ve gidifli ile ilgili çal flmalarda ve de farmakolojik araflt rmalarda yararlan labilecek bir ölçek oldu unu umuyoruz. Anahtar Sözcükler: Demans, depresyon, Cornell Demansta Depresyon Ölçe i, geçerlik, güvenilirlik SUMMARY: Reliability and Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in an Elderly Turkish Population Objective: The reliability and validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia were investigated in a Turkish population over 60 years of age. Method: Forty-six male and 34 female demented elderly people classified as demented according to DSM-IV criteria were included in the study. The Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-I) was completed for all subjects to establish the diagnosis of major depression. The Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD), Geriatric Depression Scale (GDS), Mini Mental State Examination (MMSE) and Global Deterioration Scale (GDS) were used. Results: A high test-retest correlation level (r: 0.93) was obtained for the total scores of the scale. The scale also showed high internal consistency (a: 0.86). The validity analysis of the scale resulted in a significant difference (p<0.00) between the total scores of the group with dementia and depression and the group with dementia but without depression. Two items (9-9) showed a low correlation (r<.30) in the test-retest analysis. On the other hand, two items (6-9) had a low item-total score correlation (r<.30). Conclusions: The results indicated that the scale is reliable and valid for diagnosing depression in dementia in an elderly Turkish population. We expect that the Cornell Scale for Depression in Dementia will be a useful instrument in pharmacological investigations and in studies of the phenomenology and course of depressive symptoms in demented patients. Key Words: Dementia, depression, Cornell Scale for Depression in Dementia, validity, reliability VII. Bahar Sempozyumu nda poster bildiri olarak sunulmuştur. Araş. Gör., Yrd.Doç., 3 Doç., Pamukkale Ü T p Fak., Psikiyatri AD., 4 Doç., Pamukkale Ü T p Fak., Nöroloji AD., Denizli. 63

2 GİRİŞ Yirmibirinci yüzy lda, sağl k profesyonellerinin uğraşacaklar hastal klar n içinde mental hastal klar n, yaşl nüfusun giderek artmas nedeniyle de özellikle demans ve depresyonun önemli bir yer alacağ öngörülmektedir (Roth ve Amrein 996). Bugün, ülkemizde 65 yaş üstü yaşl nüfusun 3.5 milyona yak n olduğu, yani yaşl nüfusun toplam nüfusun % 5 ini oluşturduğu bildirilmektedir. 05 y l nda ise toplam nüfusumuzun 80 milyon, 65 yaş üstü yaşl nüfusun 4.5 milyon olacağ öngörülmektedir (Tuncer 000, Bozcuk ve Demirsoy 997). Toplum çal şmalar nda 65 yaş üstü bireylerde hafif demans %.6-0, ileri derecede demans ise %.3-6. oran nda bildirilmektedir (Eker 998). Bak mevlerinde yaşayan bireylerde ise demans yayg nl ğ % gibi daha yüksektir (Fries ve ark. 993). Ülkemizde, Kurtoğlu ve Rezaki (999) huzurevinde yaşayanlar n % 36 s nda bilişsel bozukluk saptam şt r. Toplumda yaşayan yaşl larda majör depresyon yayg nl ğ %-0 olarak bildirilmiştir (Nyth ve ark. 99). Bak mevinde yaşayanlar, t bbi hastal ğ olanlar ve demansl larda bu oranlar artmaktad r. Bak mevlerinde yaşayan yaşl bireylerde depresyon yayg nl ğ %3-50 iken demans olanlarda bu oran %86 ya kadar ç kabilmektedir (Fries ve ark. 993, Thorpe ve Groulx 00, Li ve ark. 00). Ülkemizde ise genel populasyonda 65 yaş ve üstü yaşl larda majör depresyon yayg nl ğ % 6-35 aras nda, kurumda yaşayanlarda da % aras nda bulunmuştur (Bekaroğlu ve ark. 99, Uçku ve Küey 99, Kurtoğlu ve Rezaki 999, Maral ve ark. 00, Demet ve ark. 00). Demans olan bireylerde depresyonun s k görülmesine karş n eşlik eden depresyon genellikle tan n p tedavi edilmemektedir (Burrows ve ark. 000). Bu durum özellikle intihar riski ve sosyal izolasyona yol açmas nedeniyle demansl yaşl - lar n yaşam kalitesini daha da bozmaktad r. Bu nedenle demansl bireylerde depresyonun tan nmas n sağlayan ölçüm araçlar n n geliştirilmesi önem kazanmaktad r. Klinik uygulamada genellikle Geriatrik Depresyon Ölçeği gibi özbildirime dayal ölçeklerin demansl hastalar n hat rlama sorunlar nedeniyle verimliliği s n rl d r (Logsdon ve Teri 995). Alexopoulos ve arkadaşlar (988) taraf ndan geliştirilen (Cornell Scale for Depression in Dementia) Cornell Demansta Depresyon Ölçeği (CDDÖ) demansl hastalardaki depresif belirtileri, hasta ve bak m verenden al - nan bilgiler doğrultusunda daha iyi tan may sağlayan bir ölçektir. Ölçekte duygudurumla ilişkili bulgular, davran şsal değişiklikler, fiziksel bulgular, döngüsel fonksiyonlar ve düşünsel değişiklikler değerlendirilir. Türkiye de demans hastalar nda depresyonun nesnel değerlendirmesinde kullan labilecek geçerlik ve güvenilirliğinin yap lm ş bir ölçek bulunmamaktad r. Bu çal şman n amac, ölçeğin Türk yaşl populasyonundaki demansl hastalarda depresyonun tan nmas aç s ndan geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. YÖNTEM VE GEREÇLER Örneklem Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Huzurevi Müdürlüğü nün yaz l izni ile Denizli huzurevinde kalan 68 yaşl örneklem grubunu oluşturdu. Bu kişilerin kurumdaki dosyalar bir psikiyatrist taraf ndan incelenerek sosyodemografik verileri ve sağl k bilgileri kaydedildi. DSM-IV (Amerikan Psikiyatri Birliği 994) tan ölçütlerine göre demans tan s konan 88 yaşl ya ayr nt l fizik ve nörolojik muayene yap ld. Bunun sonucunda Parkinson hastal ğ olan, ağ r t bbi hastal ğ olan, iletişimi engelleyecek düzeyde ağ r demans olan ve ileri düzeyde işitme sorunlar olan 3 demansl yaşl çal şmadan d şland ktan sonra 80 yaşl çal şma grubunu oluşturdu. İşlem Yolu CDDÖ nün Türkçe ye çevirisi iki ayr psikiyatrist taraf ndan yap ld. Bu aşamada psikiyatristlerden biri (FK) ölçeği İngilizce den Türkçe ye çevirdikten sonra oluşan Türkçe çeviri ikinci psikiyatrist (NO) taraf ndan tekrar İngilizce ye çevrildi. Özgün İngilizce form ile çeviri İngilizce form karş laşt r larak her iki formun birbiri ile uyumlu olduğu görüldü. Çal şmaya al nan yaşl larla iki kez görüşüldü. İlk görüşmede majör depresyon tan s DSM-IV için yap land r lm ş klinik görüşme formu (SCID-I) kullan larak araşt r ld. İkinci görüşme- 64

3 TABLO. Çal şma Grubunun Sosyodemografik Özellikleri. Majör depresyon var Majör depresyon yok Toplam Say (7) % Say (53) % Say (80) % Cinsiyet Kad n Erkek Meslekler Hiç çal şmam ş Ev han m Çiftçi emeklisi Memur emeklisi İşçi emeklisi Esnaf Serbest meslek Eğitim Durumlar Okur yazar değil Okur yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Medeni Durum Bekar Evli Dul (Eşi ölmüş) Boşanm ş-ayr yaş yor de ölçekler uyguland. Depresif belirtiler Cornell Demansta Depresyon Ölçeği (CDDÖ) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullan larak araşt - r ld. Standardize Mini Mental Test (SMMT) ile yaşl lar n bilişsel işlevleri, Global Y k m Ölçeği (GYÖ) ile demans n şiddeti değerlendirildi. Huzurevindeki yaşl lar n büyük bir çoğunluğunun yak nlar yoktu. Ölçekle ilgili bilgiler günün tamam n yaşl larla geçiren ve geceleri de nöbet tutan psikolog, sosyal hizmet uzman ve hemşire gibi huzurevinin profesyonel personelinden temin edildi. Araçlar DSM-IV Eksen I bozukluklar için yap land - r lm ş klinik görüşme (SCID-I): Görüşmeci taraf ndan uygulanan SCID-I ile, DSM-IV e göre I.Eksen psikiyatrik bozukluk tan lar "şu anda" ve "yaşam boyu" göz önüne al narak araşt r l r. First ve arkadaşlar (997) taraf ndan geliştirilen ölçek, Özkürkçügil ve arkadaşlar taraf ndan (999) Türkçe ye uyarlanm ş ve güvenilirlik çal şmas yap lm şt r. Cornell Demansta Depresyon Ölçeği (CDDÖ): Alexopoulos ve arkadaşlar (988) taraf ndan geliştirilmiş olup demansl bireyler ve bak m verenleriyle yap lan ayr ayr görüşmeler sonucunda klinisyen taraf ndan doldurulan bir ölçektir. Duygudurumla ilişkili bulgular, davran şsal değişiklikler, fiziksel bulgular, döngüsel fonksiyonlar ve düşünsel değişiklikleri değerlendiren, 5 alt grupta toplanan 9 maddeden oluşmaktad r. Her madde 0,, olarak puanlan r. "0" belirti yok, "" hafif ya da orta derecede belirti ve "" belirtinin şiddetli olduğunu gösterir. 8 ve üzerindeki toplam puan depresyonu düşündürmektedir (Burns ve ark. 999). Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ): Yesavage ve arkadaşlar (983) taraf ndan geliştirilip geçerlik ve güvenilirlik çal şmas yap lm şt r. Özbildirime dayal, yaşl lara yönelik, yan tlamas kolay 30 sorudan oluşmaktad r. Başta uyku bozukluklar, cinsel işlev bozukluğu, vücutta ağr ve s z lar gibi somatik belirtiler olmak üzere depresyon d ş nedenlerle de oluşabilecek belirtilerin yer almad ğ, yan tlar sadece "evet" ya da "ha- 65

4 TABLO. Ölçek Puanlar Ölçekler Majör depresyon var S= 7 Ort. ± Ss Majör depresyon yok S= 53 Ort. ± Ss Tüm grup S= 80 Ort. ± Ss SMMT CDDÖ* GDÖ* GYÖ *p<0.00 SMMT: Standardize Mini Mental Test, CDDÖ: Cornell Demansta Depresyon Ölçeği. GDÖ: Geriatrik Depresyon Ölçeği, GYÖ: Global Y k m Ölçeği. y r" şeklinde olan bir ölçektir. Depresyon lehine her yan t bir puan, diğer yan tlar s f r puan değerindedir. Ülkemizde iki ayr grup taraf ndan geçerlik ve güvenilirliği yap lm şt r (Ertan ve ark. 997, Sağduyu 997). Çal şmam zda Ertan ve arkadaşlar n n (997) çevirisi kullan lm şt r. Standardize Mini Mental Test (SMMT): Folstein ve arkadaşlar (975) taraf ndan geliştirilen ölçek, kolay uygulanabilen ve bilişsel bozukluğun derecesi hakk nda bilgi veren özelliktedir. Yönelim, kay t, dikkat-hesaplama, hat rlama, dil testleri ve yap land rma bölümlerinden oluşan testte her soru bir puan değerindedir. Standardize Mini Mental Test ve Eğitimsizler için Türkçe Standardize Mini Mental Test, Ertan ve arkadaşlar (999) taraf ndan değiştirilerek oluşturulmuştur. Toplam 30 puan olan testte, 3 ve daha az puan n bilişsel bozukluğu gösterdiği, demans n erken evrelerinde bilişsel işlevlerin güvenli ve duyarl şekilde araşt r lmas nda yard mc olacağ belirtilmektedir. Global Y k m Ölçeği (GYÖ): Reisberg ve arkadaşlar (98) taraf ndan geliştirilen bu ölçeğin kullan m amac demanstaki genel y k m n evrelendirilmesidir. Klinik olarak 7 evreyi içerir. Evre normal bilişsel aktiviteyi tan mlar. Evre 7 ise demans n en ileri dönemidir. İstatistiksel analizler Test-tekrar test tutarl l ğ : Ölçeğin test-tekrar test tutarl l ğ çal şma grubunun içinden rastgele seçilen 7 kişiye ölçek bir kez uyguland ktan bir hafta sonra tekrar uygulanmas ile gerçekleştirildi. Toplam puan ve her bir sorunun tutarl l ğ Pearson ve Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirildi. İç tutarl l k: Her bir maddenin toplam puanla korelasyonuna bak ld ve tüm ölçeğin iç tutarl l - ğ Cronbach alfa değeri ile belirlendi. Geçerlik: Depresyonu olan ve olmayan demansl hastalar ay rt etme Mann-Whitney-U testi ile yap ld. Farkl kesme noktalar na karş l k gelen duyarl l k, özgüllük ve kappa değerleri hesapland (Rosse ve ark. 995). İstatistiksel analizler SPSS 0.0 ile gerçekleştirildi. BULGULAR Çal şma grubu, 6-95 yaşlar aras nda 34 kad n, 46 erkekten oluşmaktayd. Tüm grubun yaş ortalamas 78.34±8.63, eğitim y l ortalamas 0.79±.9 olarak bulundu. Grubun büyük çoğunluğunu (%7.3) okur yazar olmayan ve dul (%6.5) yaşl lar oluşturmaktayd (Tablo ). Hastalar n %65 i olas Alzheimer Hastal ğ, %6.3 ü vasküler demans ve % 8.7 si mikst demans tan - l yd. Yap land r lm ş psikiyatrik görüşme sonucu 7 kişiye (%33.8) majör depresyon, kişiye (%3.8) minör depresyon, kişiye (%5) uyum bozukluğu, kişiye (%.4) distimi ve yayg n anksiyete bozukluğu ve kişiye (%.) de agorafobi tan s kondu. Yaşl lar n 7 si (%33.8) demans d ş nda ek bir psikiyatrik tan almad. Geçerlik Çal şmalar Geçerlik analizinde, majör depresyonu olan 66

5 TABLO 3. CDDÖ nde Farkl Kesme Noktalar na Göre Duyarl l k, Özgüllük ve Kappa Değerleri (Tüm Grup, S=80). Kesme Noktas Duyarl l k Özgüllük Kappa 6/ / / / / TABLO 4. CDDÖ nde Farkl Kesme Noktalar na Göre Duyarl l k,özgüllük ve Kappa Değerleri (Demans ve Major Depresyonlu Demans Gruplar İçin) (S=54). Kesme Noktas Duyarl l k Özgüllük Kappa 6/ / / / / demansl yaşl lar n CDDÖ toplam puan ortalamalar, depresyonu olmayan demansl yaşl lara göre anlaml düzeyde daha yüksek bulundu (U=8.5, p<0.00) (Tablo ). Depresyon tan s konanlarda GDÖ toplam puan ortalamalar da major depresyonu olmayanlara göre anlaml düzeyde daha yüksekti (U= 55.0, p<0.00). Ayr ca CDDÖ ve GDÖ toplam puanlar aras nda yüksek düzeyde korelasyon saptand (r=0.833, p<0.00). Çal şmaya al nan tüm yaşl lar ele al nd ğ nda ölçeğin majör depresyonu olan ve olmayanlar tan - mada en uygun eşik değerinin 7/8 olduğu saptanm ş ve bu değerin duyarl l ğ 0.95, özgüllüğü 0.7, kappa değeri 0.58 olarak bulunmuştur (Tablo 3). Sadece demans tan s alan (s:7) ve demansla birlikte majör depresyonu olanlar (s:7) kapsayan alt grupta yine depresyonu tan - mada en uygun eşik değer 7/8 olarak bulundu. Fakat duyarl l k, özgüllük ve kappa değerleri daha yüksekti (Tablo 4). Güvenilirlik çal şmalar Test-tekrar test tutarl l ğ : Test tekrar nda ölçek, çal şma grubunu oluşturan yaşl lar aras ndan rastgele seçilen yaş aral ğ nda 7 (6 kad n, erkek) bireye bir hafta arayla tekrar verildi. Bu grubun yaş ortalamas 77.37±7.09, eğitim y l ortalamas 0.74±.8 olarak bulundu. Ölçek toplam puan ve her bir soruya ilk uygulama ve bir hafta sonraki uygulamada verilen yan tlar Pearson ve Spearman korelasyon analizi ile karş laşt r ld (Tablo 5). Sonuçlar m z CDDÖ Türkçe formu toplam puan n n test-tekrar test tutarl l ğ n n yüksek olduğunu göstermektedir (r=0.93, p=0.000). Ölçeğe ait maddelerin tek tek birinci ve ikinci uygulama ile korelasyonlar na bak ld ğ nda ise iştah kayb n sorgulayan 9.madde (r= 0.57, p= 0.434), duygudurum ile uyumlu sanr lar araşt - ran 9. madde (r= , p= 0.783) düşük düzeyde test-tekrar test tutarl l ğ gösterdi. Alt gruplar içinde, fiziksel bulgular n topland ğ C alt grubunun (r= 0.35, p= 0.) düşük düzeyde testtekrar test tutarl l ğ olduğu saptanm şt r. İç tutarl l k: Ölçeğin iç tutarl l k incelenmesi Cronbach s alfa yöntemiyle yap lm ş olup sonuçlar Tablo 6 de görülmektedir. CDDÖ nün Türkçe formu alfa değeriyle yüksek bir iç tutarl l k göstermiştir. Retardasyon ile ilişkili 6.madde (r= 0.95) ve duygudurum ile uyumlu sanr lar araşt ran 9. madde (r= 0.6) iç tutarl l k göstermezken, 4. madde (irritabilite) en düşük (r= 0.37),. madde (anksiyete) en yüksek (r= 0.687) iç tutarl l ğ gösterdi. Ölçeğin alt gruplar ndan davran şsal değişiklikler en fazla (r= 0.83), fiziksel belirtiler ise en az (r= 0.6) iç tutarl l k gösteren gruplar olarak belirlenmiştir. İç tutarl l k göstermeyen 6. ve 9. maddeler ç kart larak iç tutarl l k incelendiğinde alfa değerinde çok önemli bir değişiklik olmam şt r (alfa= 0.866). Yine bu maddeler ç kart ld ğ nda bu maddelerin ait olduğu alt gruplar n korelasyon değerleri B alt grubu için değişmemiş (r= 0.836), E alt grubunda da önemli bir değişiklik olmam şt r (r= 0.768). TARTIŞMA Çal şmam zda bulunan %33.8 majör depresyon oran, %-60 oranlar n bildiren önceki çal şmalarla uyumludur (Fries ve ark. 993, Visser ve ark. 000, Rubin ve ark. 00, Purandare ve ark. 00). Sonuçlar m z depresyonun demansl 67

6 TABLO 5. CDDÖ Test-Tekrar Test Tutarl l k İncelemesi (Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi Sonuçlar ) (S:7). TABLO 6. İçtutarl l k İncelemesi (Cronbach Alfa ve Korelasyon Analizi) (S:80). Soru No Toplam Puan 3 4 Alt Grup A Alt Grup B 9 0 Alt Grup C Alt Grup D Alt Grup E r Korelasyon Değeri p Soru No 3 4 Alt Grup A Alt Grup B 9 0 Alt Grup C Alt Grup D Alt Grup E Toplam Puan alfa Korelasyon Değeri r bireylerde önemli bir sorun oluşturduğunu doğrular niteliktedir. Depresyonun uygun tedavi girişimlerine yan t veren bir hastal k olduğu düşünüldüğünde bu tür olgular n tan nmas n n önemi de aç kt r. Çal şmam zda, Cornell Demansta Depresyon Ölçeği nin Türk yaşl toplumundaki demansl bireylerde depresyonun tan nmas aç s ndan yeterli geçerlik ve güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna var lm şt r. 9 maddelik CDDÖ test-tekrar test tutarl l ğ incelemesinde, iki test toplam puanlar aras nda 0.93 düzeyinde oldukça yüksek korelasyon görülmektedir. Ölçeğin özgün şeklini geliştiren Alexopoulos ve arkadaşlar (988) testtekrar test tutarl l ğ n incelememiş, fakat görüşmeciler aras tutarl l ğ n 0.67 olarak belirtmişlerdir. Seksen denekle gerçekleştirdiğimiz bu çal şmada, ölçeğin Türkçe formunun iç tutarl l ğ n n (α=0.864), 83 kişiyle yap lan özgün formundaki alfa değeriyle (0.84) oldukça yak n olduğu görülmektedir. Schreiner ve Morimoto (00), Japonya da inme sonras demans gelişen hastalar aras nda yapt klar çal şmada iç tutarl l ğ (α=0.84 olarak bulmuşlard r. Alzheimer Hastas 76 kişi ile yap lan başka bir çal şmada ise iç tutarl l k bizim değerimizden biraz daha düşük (α= 0.65) bulunmuştur (Logsdon ve Teri 995). Şiddetli demansl lar n d şland ğ bir çal şmada, yaşl inmeli hastalarda, alt depresyon ölçeği ile karş laşt r lan CDDÖ diğer ölçeklerin aksine iç tutarl l k göstermemiştir (Agrell ve Dehlin 989). Bizim çal şmam z n Alexopoulos ve arkadaşlar n n çal şmas ndan bir fark iç tutarl l k incelemesinde sadece toplam puana değil, her bir maddeye ait sonuçlara da dikkat edilmiş olmas d r. Retardasyon ile ilişkili 6. madde ve duygudurum ile uyumlu sanr lar araşt ran 9. madde çal şmam zda iç tutarl l k göstermemiştir. Literatürde her bir maddenin tek tek bak ld ğ nadir çal şmalardan biri olan Schreiner ve Morimoto nun çal şmas nda (00) de benzer bir biçimde 6 ve 9. maddeler farkl korelasyon göstermişlerdir. Bu maddeler ç kart ld ktan sonra hesaplanan iç tutarl l k değerleri hem bu maddelerin ait olduğu alt gruplar hem de toplam puan aç s ndan fark göstermemiştir. Bu nedenle bu maddelerin ölçeğin 68

7 Türkçe formundan ç kar lmas n n gerekmediğini düşünmekteyiz. Alt gruplar içinde en düşük iç tutarl l ğ fiziksel belirtilerin topland ğ C grubu göstermiştir. Yaşl larda fiziksel belirtilerin varl ğ ve değişiciliği depresyonun tan nabilirliğini azaltmaktad r (Copeland ve ark. 99). Çal şma grubumuzun fiziksel sorunlar ndaki değişicilik düşük tutarl l - ğa yol açm ş olabilir. Ölçeğin geçerliliği incelendiğinde, özgün forma benzer biçimde, majör depresyonu olan demansl yaşl lar n Cornell Demansta Depresyon Ölçeği toplam puan ortalamalar, depresyonu olmayan demansl bireylere göre anlaml düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Bu hastalar n SMMT ve GYÖ puanlar aras nda anlaml fark bulunmamas, depresyonu olan ve olmayan demansl lar n bilişsel düzeylerinin benzer olduğunu göstermektedir. Kan m zca bilişsel işlevler aç s ndan homojen gruplar n karş laşt r lmas sonuçlar m z n nesnelliğini artt ran bir durumdur. Ölçeğin majör depresyonu tan mada en uygun eşik değeri iki farkl grupta ayr ayr hesapland. İlk olarak demansla birlikte diğer psikiyatrik tan l hastalar da içeren 80 kişilik tüm grupta CDDÖ nün Türkçe formunun en iyi eşik değeri 7/8 olarak saptand. Sadece demans olanlarla majör depresyonlu demansl grup ele al nd ğ nda ölçeğin depresyonu tan mada ayn kesme noktas n n en uygun olduğu ancak bu grupta duyarl - l k, özgüllük ve kappa değerlerinin yükseldiği görüldü. Bu eşik değer ölçeğin özgün formu ile benzerdir. Sonuçlar m z CDDÖ nün, demansl bireylerde depresyon d ş ndaki diğer ek psikiyatrik tan lardan çok etkilenmediğini düşündürmektedir. Sonuç olarak çal şmam z, demansl bireylerin depresyonunu hem kendisi hem de bak m verenin bilgileri doğrultusunda nicel olarak ölçen CDDÖ nün bellek sorunlar nedeniyle depresif belirtilerini doğru bir şekilde bildiremeyen demansl yaşl lar için iyi bir araşt rma arac olabileceğini göstermektedir. Ölçek demansl yaşl larda depresif belirtilerin tan nmas yan s ra depresyon tedavisine yan t n araşt r lmas için de nesnel bir değerlendirme arac olabilir. Ancak, bu çal şman n sadece huzurevinde yaşayan demansl yaşl - larda gerçekleştirilmesi çal şman n k s tl l klar aras ndad r. Bu nedenle, CDDÖ nün, diğer yaşl gruplar nda da geçerlik ve güvenilirliğinin araşt r lmas daha yayg n ve etkin kullan m na olanak KAYNAKLAR Agrell B, Dehlin O (989) Comparison of six depression rating scales in geriatric stroke patients. Stroke, 0: Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC ve ark. (988) Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry, 3; Amerikan Psikiyatri Birliği (994) Mental Bozukluklar n Tan sal ve Say msal El Kitab, dördüncü bask (DSM-IV) (Çev. Ed: E Köroğlu) Ankara, Hekimler Yay n Birliği, 998. Bekaroğlu M, Uluutku N, Tanr över S ve ark. (99) Depression in an elderly population in Turkey. Acta Psychiatr Scand, 84: Bozcuk AN, Demirsoy A (997) Yaşlanman n Biyolojisi. Geriatri,. cilt, YG Kutsal, M Çakmakç, S Ünal (Eds) Ankara, Hekimler Yay n Birliği, 997, s. 7-. Burns A, Lawlor B, Craig S (999) Assessment Scales in Old Age Psychiatry. London, Martin Dunitz Ltd, s Burrows AB, Morris JN, Simon SE ve ark. (000) Development of a minumum data set-based depression rating scale for use in nursing homes. Age and Ageing, 9: Copeland JRM, Dewey ME, Saunders PA (99) Yaşl larda Depresyon. Kaplan İ (Çev), Türk Psikiyatri Dergisi, 3: 3-7. Demet MM, Taşk n EO, Deniz F ve ark. (00) Manisa huzurevlerinde kalan yaşl larda depresyon belirtilerinin yayg nl ğ ve ilişkili risk etkenleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 3: Eker E (998) Yaşl l k Psikiyatrisi. Psikiyatri Temel Kitab,. Cilt, C Güleç, E Köroğlu (Eds), Ankara, Hekimler Yay n Birliği, 998, s Ertan T, Eker E, Güngen C ve ark. (999) The Standardized Mini Mental State Examination for illiterate Turkish elderly population. nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, 8-30 Ağustos 999, Bursa. Ertan T, Eker E, Şar V (997) Geriatrik depresyon ölçeğinin Türk yaşl nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 34: 6-7. First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (997) Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-I/CV). Washington D.C, American Psychiatric Press, 997. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR (975) "Mini-Mental State": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, : Fries BE, Mehr DR, Schneler D ve ark. (993) Mental dysfunction and resource use in nursing homes. Medical Care, 3: Kurtoğlu D, Rezaki SM (999) Huzurevindeki yaşl larda depresyon, bilişsel bozukluk ve yeti yitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 0: Li Y, Meyer JS, Thornby J (00) Depressive symptoms among cognitively normal versus cognitively impaired elderly subjects. Int J Geriatr Psychiatry, 6: Logsdon RG, Teri L (995) Depression in Alzheimer s disease patients: caregivers as surrogate reporters. J Am Geriatrics Society, 43: Maral I, Aslan S, İlhan MN ve ark. (00) Depresyon yayg nl ğ ve risk etmenleri: huzurevinde ve evde yaşayan yaşl larda karş laşt rmal bir çal şma. Türk Psikiyatri Dergisi, :

8 Nyth AL, Gottfries CG, Lyby KA (99) Controlled multicenter clinical study of citalopram and placebo in elderly depressed patients with and without concomitant dementia. Acta Psychiatr Scand, 86: Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Y ld z M ve ark. (999) DSM-IV Eksen I Bozukluklar için Yap land r lm ş Klinik Görüşmenin Türkçe ye uyarlanmas ve güvenilirlik çal şmas. İlaç ve Tedavi Dergisi, : Purandare N, Burns A, Craig S ve ark. (00) Depressive symptoms in patients with Alzheimer s disease. Int J Geriatr Psychiatry, 6: Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ (98) The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry, 39: Rosse RB, Deutsch LH, Deutsch SI (995) Medical assessment and laboratory testing in psychiatry. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 6. Bask,. cilt, Kaplan HI, Sadock BJ (Eds), Baltimore, Williams & Wilkins, s Roth MS, Amrein R (996) Moclobemide in elderly patients with cognitive decline and depression: an international doubleblind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry, 68: Rubin EH, Veiel LL, Kinscherf DA ve ark. (00) Clinically significant depressive symptoms and very mild to mild dementia of the Alzheimer type. Int J Geriatr Psychiatry, 6: Sağduyu A (997) Yaşl lar için depresyon ölçeği: Hamilton depresyon ölçeği ile karş laşt rmal güvenilirlik ve geçerlilik çal şmas. Türk Psikiyatri Dergisi, 8: 3-8. Schreiner AS, Morimoto T (00) Factor structure of the Cornell Scale for Depression in Dementia among Japanese poststroke patients. Int J Geriatr Psychiatry, 7: Thorpe L, Groulx B (00) Depressive syndromes in dementia. Can J Neurol Sci, 8(Suppl. ): Tuncer E (000) Geropsikiyatri. Ruh Sağl ğ ve Hastal klar,. Bask, Say l I (der) Ankara, ANTIP Yay nlar, s Uçku R, Küey L (99) Yaşl larda depresyon epidemiyolojisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 9: 5-0. Visser PJ, Verhey FR, Ponds WHM ve ark. (000) Distinction between preclinical Alzheimer s disease and depression. J Am Geriatr Soc, 48: Yesavage JA, Brink TL, Rose TI ve ark. (983) Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatric Research, 7:

9 EK- CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLÇEĞİ (CDDÖ) A. Duygudurum ile ilişkili bulgular. Anksiyete (Huzursuz görünüm, derin düşünceli görünüm, kayg l hal) 0. Üzüntü (Üzgün yüz görünümü, üzgün ses tonu, ağlamakl hal) 0 3. Sevinçli olaylara tepki vermeme 0 4. İrritabilite (Kolayca öfkelenme, k sa süreli gevşeme) 0 B. Davran ş değişiklikleri 5. Ajitasyon (Huzursuz beden dili, ellerini s kma, saç n çekme) 0 6. Retardasyon (Hareketlerde yavaşlama, yavaş konuşma, yavaşlam ş reaksiyon) 0 7. Çok say da fiziksel yak nma (Yaln z gastrointestinal yak nmalar varsa 0 puan) 0 8. İlgi kayb (Her zamanki aktivitelere ilgide azalma) 0 (Değişiklik akut olarak örneğin aydan k sa süredir var ise puan verilir) C. Fiziksel bulgular 9. İştah kayb (Her zamankinden az yemek yeme) 0 0. Kilo kayb ( ayda.5 kg dan fazla kay p varsa puan) 0. Enerji kayb (Kolay yorulma, aktiviteyi sürdürememe) 0 (Değişiklik akut olarak örneğin aydan k sa süredir var ise puan verilir) D. Döngüsel fonksiyonlar. Duygudurumda diurnal değişiklik (Semptomlar sabahlar daha kötüdür) 0 3. Uykuya dalmakta güçlük (Her zamankinden geç uykuya dalma) 0 4. Uykudan s k uyanma 0 5. Sabah erken uyanma (Her zamankinden erken uyanma) 0 E. Düşünsel değişiklikler 6. Özk y m (Hayat yaşamaya değer bulmama, intihar düşüncesi ya da girişimi) 0 7. Zay f özgüven 0 (Kendini suçlama, değersiz bulma, başar s zl k/beceriksizlik duygusu) 8. Kötümserlik (Kötülük beklentisi) 0 9. Duygudurum ile uyumlu sanr lar (Yoksulluk, hastal k, kay p sanr lar ) 0 Değerlendirme Bu testteki toplam 9 madde 0,, olarak puanlan r. 0= Yok = Hafif yada orta derecede = Şiddetli 7

10 TÜRK YE S N R ve RUH SA LI I DERNE Türk Psikiyatri Dergisi Araflt rma Ödülü 004 Türkiye Sinir ve Ruh Sa l Derne i, her y l Türk Psikiyatri Dergisi nde yay nlanan yaz lar aras ndan seçilen bir klinik psikiyatri araflt rmas na ödül vermektedir. 004 y l ödülü, Dergi nin Güz 003- Yaz 004 dönemi aras ndaki say lar nda yay nlanan yaz lar aras ndan seçilecektir. 004 Y l için ödül miktar,50,000,000 TL d r. Ödül 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi nde verilecektir. SEÇ C KURUL Prof. Dr. Kemal AYDINALP Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK Prof. Dr. Soli SOR AS Doç. Dr. Ceylan DAfi Prof. Dr. Zeliha TUNCA 7

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(4):251-259 Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Dr. Iş l MARAL *, Dr. Selçuk ASLAN **, Dr. Mustafa N.

Detaylı

Manisa Huzurevlerinde Kalan Yaşl larda Depresyon Belirtilerinin Yayg nl ğ ve İlişkili Risk Etkenleri

Manisa Huzurevlerinde Kalan Yaşl larda Depresyon Belirtilerinin Yayg nl ğ ve İlişkili Risk Etkenleri Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(4):290-299 Manisa Huzurevlerinde Kalan Yaşl larda Depresyon Belirtilerinin Yayg nl ğ ve İlişkili Risk Etkenleri Dr. Mehmet Murat DEMET 1, Dr. E. Oryal TAŞKIN 2, Dr. Filiz

Detaylı

Bahar Sempozyumu Psikiyatrik Epidemiyoloji Sempozyumu

Bahar Sempozyumu Psikiyatrik Epidemiyoloji Sempozyumu Türkiye de yaşlı nüfusta psikiyatrik bozukluklar epidemiyolojisi Prof. Dr. İsmet KIRPINAR Atatürk Üniversitesi /ERZURUM Bahar 1 Yaşam koşullarında ve tıbbi bakım düzeylerindeki hızlı ilerlemeler sonucu,

Detaylı

Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Araflt rma Makalesi / Research Article 135 DOI: 10.4274/npa.y5716 Geriatrik Hastalar çin Hemflire Gözlem Ölçe i nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Psychometric Propert es of the Turkish

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Günlük Yaflam Aktivite Durumlar ve Depresyon Düzeyleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Günlük Yaflam Aktivite Durumlar ve Depresyon Düzeyleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 155-161 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 24/09/2010 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği

Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 13(2):107-114 Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Figen KARADAĞ 1, Dr. E. Timuçin ORAL 2, Dr. Füsun Aran YALÇIN 1, Dr. Evrim ERTEN

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI. Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER***

60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI. Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER*** 60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER*** ÖZET Bu araştırma, Çayboyu Mahallesi nde yaşayan yaşlı bireylerdeki depresyon yaygınlığını belirlemek amacıyla

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas T RAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PS K YATR SERV S NDE YATIRILARAK TEDAV ED LEN GER ATR K HASTALARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER, TANI ve TEDAV DA ILIMLARI GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas ve t ptaki

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Standardize Mini Mental Test in Türk Toplumunda Hafif Demans Tan s nda Geçerlik ve Güvenilirliği

Standardize Mini Mental Test in Türk Toplumunda Hafif Demans Tan s nda Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(4):273-281 Standardize Mini Mental Test in Türk Toplumunda Hafif Demans Tan s nda Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Can GÜNGEN 1, Dr. Turan ERTAN 2, Dr. Engin EKER 3, Resmiye

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri*

Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri* Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri* Pembe Keskinoğlu 1, Metin Pıçakçıefe 1, Hatice Giray 1, Nurcan Bilgiç 2, Reyhan Uçku 1, Zeliha Tunca 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Halk Sağlığı

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

SAMSUN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ UZM.DR UMUT MERT AKSOY Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: olmamıştır Danışman: olmamıştır Konuşmacı: olmamıştır TARİHÇE: Canik sancağı nda 1895 yılında alınan

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Nöropsikiyatrik Değerlendirme ve Kullan lan Testler

Nöropsikiyatrik Değerlendirme ve Kullan lan Testler Derlemeler/Reviews Nöropsikiyatrik Değerlendirme ve Kullan lan Testler Dr. Burcu Balam YAVUZ Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Tüm dünyada yaş

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

Evaluation of life satisfaction & depression prevalence in elderly patients administered to a family health center

Evaluation of life satisfaction & depression prevalence in elderly patients administered to a family health center Araştırma makalesi Bir aile sağlığı merkezine başvuran yaşlı bireylerde depresyon sıklığı ve yaşam doyumunun değerlendirilmesi Nurten Elkin Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):399-404 Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Signs of Depression in the Elderly Relationship Between Depression

Detaylı

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(2):145-152 Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Dr. Figen Ç. ATEŞCİ 1, Dr. Nalan K. OĞUZHANOĞLU 2, Dr. Bahar BALTALARLI 3, Dr. Filiz KARADAĞ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesinin (WHO-DAS-II) Şizofreni Hastalar nda Geçerlilik ve Güvenilirliği

Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesinin (WHO-DAS-II) Şizofreni Hastalar nda Geçerlilik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 00; ():-0 Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesinin (WHO-DAS-II) Şizofreni Hastalar nda Geçerlilik ve Güvenilirliği Dr. Berna ULUĞ *, Dr. Aygün ERTUĞRUL **, Dr. Ahmet GÖĞÜŞ ***, Dr.

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ FATMA ARPACI 1, ŞADAN TOKYÜREK 2, NAİLE BİLGİLİ 3 Gazi Üniversitesi Özet Araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi

Detaylı

Türkiye de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri

Türkiye de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri Derleme Türkiye de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri Depression Rating Scales Used in Clinical Practice in Turkey Sibel KILINÇ 1, Fuat TORUN 2, 1 Psikolog, Ümraniye Eğitim ve Araştırma

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

HEMAR-G. Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ.

HEMAR-G. Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Zeliha KOÇ* Zeynep SAĞLAM** Özgün Araştırma * Yrd. Doç. Dr., Ondokuz

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI Hakan ALTINTAŞ*, Sema ATTİLA*, Funda SEVENCAN*, Seray AKÇALAR**, Yusuf SEVİM**, Özgür Saygın

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri arasındaki ilişki

Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri arasındaki ilişki 232 Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri arasındaki ilişki Döndü ÇUHADAR,

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik Çal şmalar ve Birinci Basamak Sağl k Hizmetinde Depresyonu Tan maya Duyarl Bir Ölçek

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik Çal şmalar ve Birinci Basamak Sağl k Hizmetinde Depresyonu Tan maya Duyarl Bir Ölçek Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):172-183 Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik Çal şmalar ve Birinci Basamak Sağl k Hizmetinde Depresyonu Tan maya Duyarl Bir Ölçek Dr. Cumhur BORATAV

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department Assist. Prof. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Clinical Psychology Phone: (312) 586 74 17 e-mail: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Address: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara

Detaylı

BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET ABSTRACT

BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Bahar 2002 Sayı 7 HUZUREVĐNDE KALAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET Melek KEKOVALI * Hülya BAYBEK ** Mursayettin EKSEN ** Bahar ASLANER *** Çalışma,

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):184-191 Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Dr. İbrahim EREN 1, Dr. Özlem ERDİ 2, Dr. Ramazan ÖZCANKAYA 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı