TÜM YÖNLERİYLE FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜM YÖNLERİYLE FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) UYGULAMASI"

Transkript

1 I- GİRİŞ TÜM YÖNLERİYLE FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) UYGULAMASI Kiralanan malın teminat işlevi gördüğü bir finansman yöntemi olan Leasing uygulaması, hukuk literatürümüze ilk olarak tarih ve 3226 Sayılı Yasa ile Finansal Kiralama adıyla girmiştir. Kiralamayı yapan kurum veya şirket (kiracı) sözleşme süresi boyunca sözleşme konusu malın zilyetlik (kullanma hakkı) hakkını alır. Kiralama süresi sonunda, kiralayan tarafından, kiracıya iz bedel (hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı) karşılığı olarak düzenlenecek fatura ile malın mülkiyeti de kiracıya geçmiş olur. Yatırım malları, makine tesis ve cihazlar, nakil vasıtaları ve gayrimenkuller için yapılan finansal kiralama sözleşmelerinin tamamı noterde yapılmakla beraber sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya geçeceği hükmü ilgili sözleşmede yer almaktadır. Finansal kiralama sözleşmeleri (leasing) ilk defa 1930 larda ekonomik bunalımın yaşandığı Amerika da, İkinci Dünya Savaşından sonra da Avrupa da uygulanmaya başlamıştır. Türkiye de halen leasing uygulamasının çeşitlerinden biri olan Finansal Leasing uygulaması kullanılmakta olup gelişmiş ülkelere göre kullanımı da hayli düşüktür. Finansal kiralama işlemlerinin mal gruplarına göre dağılımı ise; Kara ulaşım : %14, Gayrımenkul % 5, İnşaat % 28, Diğer % 26 şeklindedir. Finansal kiralamada, doğrudan kredi verme yerine; kredi kuruluşu müşterisine fon tesis etmekte, bu fon ile müşterinin istediği ve seçtiği taşınır veya taşınmazı satın almakta, finansal kiralama konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti kredi kuruluşunda kalarak, zilyetliği (kullanımı) ise müşteriye devredilmektedir. Müşteri malın kullanımı karşılığında kredi kuruluşuna bir bedel (kira) ödemekte; süre sonunda mal, ya kredi kuruluşuna iade edilmekte veya müşteri tarafından satın alınmaktadır. (1) II- YASAL DÜZENLEME tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3226 Sayılı Yasa ile ilk hukuksal çerçevesi çizilen Finansal kiralama uygulaması, Vergisel açıdan yasal düzenlemesi ihmal edilmiş olmasına rağmen yıllarca uygulanmış hatta vergiden kaçınma yöntemleri arasında en çok kullanılan finansman araçlarından birisi olmuştur. Ancak Kanun koyucu, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4842 Sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanunu na (VUK) eklenen mükerrer 290.madde de, finansal kiralama işlemlerinin dolaylı vergiler açısından uygulamanın sınırlarını çizerek, mevzuattaki yasal bir boşluğu kanun ile doldurmuş ve haliyle eski uygulamaya nazaran esaslı bir değişikliğe gidilmesi kaçınılmaz olmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından 3226 sayılı yasadan bağımsız olarak yapılan bu düzenleme ile sekiz yıl boyunca yapılan başıboş uygulama vergisel açıdan disipline edilmiştir. Sonrasında Maliye Bakanlığı uygulamaya yön vermek amacıyla 319 Seri no lu VUK.Genel Tebliği ile 11 Sıra no lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ni yayınlamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, finansal kiralama işlemlerinde iki farklı hukuki mevzuat yürürlüktedir. Bu çalışmamız, ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı tarafından 4842 sayılı yasa ile vergi mevzuatımıza yön veren ilgili kanun ve tebliğ hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. 1

2 Başlangıçta her iki uygulamayı da incelemek gerekirse, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu nda (FKK) finansal kiralama sözleşmesi, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini (kullanma hakkını), her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre fesh edilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. şeklinde tanımlanmıştır sayılı FKK ya göre, bir sözleşmenin finansal kiralama sözleşmesi sayılabilmesi için; i) Kiralayan, Finansal kiralama şirketi olmalı, ii) Kiralayan şirket, üçüncü bir şahıstan temin ettiği ve maliki bulunduğu bir malı kiralamalı, iii) Sözleşme süresi en az 4 yıl olmalı, iv) Yurtdışından yapılacak kiralamalarda, yıllık kira bedeli ABD Doları karşılığı Türk Lirasından az olmamalıdır sayılı Kanunla VUK. na eklenen ve tarihinden itibaren yürürlüğe giren mükerrer 290.madde hükmü gereğince, 3226 Sayılı Kanuna göre finansal kiralama sayılamayacak işlemler de, vergi uygulamaları açısından artık finansal kiralama işlemi sayılabilecektir. Vergisel açıdan baktığımızda, finansal kiralama şirketi dışında herhangi bir kurum veya işletme tarafından yapılmış olsa bile, aşağıda belirtilen kriterlerden en az birini taşıyan sözleşmeler vergisel açıdan finansal kiralama sözleşmesi sayılacaktır. i) İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, ii) Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, iii) Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80 inden daha büyük bir bölümünü kapsaması, iv) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bu günkü değerlerinin toplamının, iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90 ından daha büyük bir değeri oluşturması. Her iki mevzuatı karşılaştırdığımızda VUK na eklenen mükerrer 290.madde hükmü gereğince, yukarıdaki dört maddeden en az bir kriteri taşıması şartı ile, adi kiralamalar dahi vergi kanunları karşısında finansal kiralama kapsamı içine girebilecektir. Bu durumda; - Finansal kiralama sözleşmeleri 4 yıldan daha kısa süreli düzenlenebilecektir. - Arada herhangi bir leasing şirketi olmadan iki ticari firma kendi aralarında düzenleyecekleri bir sözleşme gereğince finansal kiralama işlemi yapabileceklerdir. - Arsa, arazi ve binalarla ilgili olarak yapılan bir sözleşme, bir finansal kiralama şirketi tarafından yapılmış olsa bile, kira süresi sonunda mülkiyet devrini veya kiracının satın alma hakkını içermiyorsa, vergi uygulamaları açısından finansal kiralama sözleşmesi sayılmayacaktır. - Finansal kiralama şirketi üzerinden yapılmayan yurt dışı kiralamalarda, yıllık kiralama bedelinin en az ABD Doları karşılığı Türk Lirası olma zorunluluğu bulunmamaktadır. - Herhangi bir finansal kiralama şirketi tarafından yapılan kiralama işlemi, yukarıdaki kanun maddesindeki şartlarından herhangi birisine uymuyorsa vergi kanunları açısından finansal kiralama olarak değerlendirilemeyecektir. 2

3 III- KİRALAMA İŞLEMİNİN, ADİ KİRALAMA, 3226 ve 4842 SAYILI KANUNLARA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA OLUP OLMASININ ÖNEMİ 1- Adi Kiralama : Kiralama işlemini genel çerçevede ele aldığımızda, 3226 veya 4842 sayılı kanunlar kapsamındaki finansal kiralama kapsamına girmeyen kiralamaları adi kiralama olarak nitelendirmemiz mümkündür. Bu tür kiralamalarda kira tutarının tamamı ilgili dönem kazancından indirilirken KDV oranı ise genel vergi oranı olan % 18 dir. Ayrıca bu kiralamalar yukarıda sayılan koşulları taşımadığından Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olacaktır Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama: Finansal Kiralama sözleşmelerinde öncelikle 3226 sayılı yasa hükümleri ve sözleşmenin içeriğine ters düşmeyecek özel hükümler, bunların dışında ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.(fkk.md.26) Buna karşılık, Borçlar Kanunu nun kiralanan malın daha sonra satışını düzenleyen 254.maddesi finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmayacaktır.(fkk.md.27) Keza 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun da finansal kiralama sözleşmelerinde uygulama alanı bulamayacaktır. FKK.27.maddesi uyarınca, taşınır malların taksitle satışı ile ilgili 222,223 ve 224.maddeler de finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmayacaktır. Yasa koyucu; finansal kiralama sözleşmelerinde, mülkiyetin kiralayanda kalmasının Medeni Kanunda düzenlenen mülkiyetin saklı tutulması hükümleri ile benzerlik taşıdığını da göz önünde tutarak, MK.764/688, 765/689 maddelerinin finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmayacağını hükme bağlamıştır. (FKK.Md.27) Uygulanmayacak maddeler arasında Mk.766/690.madde de düzenlenen hükmen teslim de sayılmaktadır Sayılı Kanuna Göre Finansal Kiralama: 4842 sayılı kanun ile VUK. na eklenen mükerrer 290.madde hükmü ile, aşağıdaki dört kriterden en az birini taşıyan kiralamalar vergisel açıdan finansal kiralama hükmüne tabi olacaktır. Bu durumda yapılması gereken örnek muhasebe kayıtlarına detaylı bir şekilde aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. i) İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, ii) Kiracıya, kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, iii) Kiralama süresinin, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80 inden daha büyük bir bölümünü kapsaması, iv) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bu günkü değerlerinin toplamının, iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90 ından daha büyük bir değeri oluşturması. Bize göre 4842 sayılı kanunla getirilen en önemli değişikliğin sonucu olarak; Artık, vergisel açıdan finansal kiralama sayılan bir sözleşme karşılığında kiracının ödeyeceği kira ve buna bağlı faiz tutarları eskiden olduğu gibi direkt sonuç hesaplarına aktarılamayacaktır. Bir başka ifadeyle vergisel açıdan Finansal Kiralama sözleşmeleri karşılığında ödenen kira ve buna bağlı faiz tutarları doğrudan gider hesaplarına yazılarak vergi planlaması aracı olarak kullanılamayacaktır. 3

4 IV- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN MAHİYETİ NEDİR? Finansal kiralama sözleşmesinin bir kiralama mı, kredi mi, taksitli satış mı olduğu konusunda konunun uzmanları arasında fikir birliği bulunmadığı gözlemlenmektedir. Finansal kiralama uygulamasına salt kiralama işlemi olarak bakmak yeterli bir tanım olmayacaktır. Çünkü adi kiralama işlemi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya geçmesine imkan bulunmaktadır. Finansal kiralama genel olarak orta vadeli bir kredi işlemi olarak tanımlanabilir. Ancak kredi tutarı kiracıya değil malın mülkiyetini elinde bulunduran şirkete ödenir. Kiralayan açısından taksitle satış kabul edersek, satış tutarının tamamının kiralayan tarafından gelir kaydedilmesi gerekirdi. Ancak kiralayan, sadece kira tutarı içindeki faizi gelir kaydetmektedir. Ancak, 319 Sıra Nolu VUK.Genel Tebliği nin (2/b/5) bölümünde yapılan açıklama ile Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana ödenen finansal kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir. İdarenin, Finansal Kiralama işlemini kredi işlemi ile aynı çerçevede kabul ettiğini görmekteyiz. V- TANIM VE KAVRAMLAR Yapılacak kiralama sözleşmelerinin, vergi mevzuatı açısında finansal kiralama sözleşmesi olarak kabul edilmesi durumunda, yapılacak uygulamaların sıhhati açısından, 319 Sıra No lu VUK.Genel Tebliğindeki açıklamalar da dikkate alınarak VUK nun Mükerrer 290.maddesinin 3 no lu bendinde yer alan aşağıdaki tanımların bilinmesi zaruret arz etmektedir. 1- Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. Sözleşme hükümlerine göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve kendisine geri dönüşü olmayacak depozito veya peşin ödenmiş kira bedellerinin de kira ödemeleri içinde sayılacağı tabiidir. Ayrıca, kira süresi sonunda, kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer, kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve sözleşme başlangıç tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda bu satın alma hakkının kullanılması ile ödenmesi gereken bedel, kira ödemesi sayılacaktır. 2-Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Finansal kiralama işlemlerinde en sık karşılaşılan kavram kira ödemelerinin bugünkü değeridir. KÖBD ni, kira ödemelerinin sözleşme tarihinde kiralamada kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamı şeklinde ifade edebiliriz. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadi kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır. İlk tanımdan anlaşılacağı üzere, kira ödemelerinin bugünkü değeri (KÖBD), kira ödemesinin (anapara+faiz) içindeki anapara kısmına işaret etmektedir. Finansman kuruluşlarından alınan sabit ödemeli kredilerde ödenecek sabit tutarlı taksitlerin ne kadarının anapara ne kadarının faiz olduğu tablo halinde gösterilmektedir. Zira sözkonusu ayrıntılı ödeme tablosu, muhasebe kayıtlarına temel teşkil edeceğinden sözleşmenin eki olarak hazır edilmesi gerekmektedir. Finansal kiralama ile ilgili düzenlemelere uygun olarak, her döneme ilişkin sabit taksit tutarı ile her dönemin sonunda kalan borç anapara tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmak suretiyle faiz kısımlarının, bu tutarın taksit tutarlarından mahsubu ile de anapara kısımlarının hesaplanması ve de bunların tablo halinde gösterilmesi mümkündür. 4

5 Artık ticari şirketler arasında da finansal kiralama yapılabileceğinden, tüm mali işler yetkililerinin de KÖBD ni hesaplayabilmeleri ve ödeme tablosu düzenleyebilmeleri gerekmektedir. Bu hesaplamalar, finansal kiralama işlemlerinin değerleme ve muhasebeleştirilmesi için elzem olduğu kadar, vergi incelemeleri için de gereklidir. 3-Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı : Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır. 4-İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli : Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Diğer bir ifadeyle, fiyatlar konusunda bilgili, birbirinden bağımsız, gerçek alıcı ve satıcının karşılıklı pazarlık ortamında oluşturdukları bedeldir. Rayiç bedel sözleşmenin başlangıcında tespit edilmelidir. İktisadi kıymetin maliyet bedeli ile sözleşme başlangıcındaki rayiç bedeli arasında bir fark bulunmamalıdır. 5-Kalan Değer: Kiralanan iktisadi kıymetin kiralama süresi sonunda sahip olacağı tahmin edilen rayiç bedelidir. Kalan değer, iktisadi kıymetin maliyet bedeli ile kira süresi sonunda alabileceği rayiç değeri arasında bağlantı kurularak tahmin edilir. Kalan değerin tahmininde benzer mala ilişkin tecrübeler veya aynı nitelikteki kullanılmış kıymetlerin fiyatları da kullanılabilir. 6-Kiralama Süresi : Kiracının iktisadi kıymeti kiraladığı sözleşmede belirtilen iptal edilemez süredir. Ancak, kiralamanın başlangıcında kiracıya sözleşme süresi bitiminde kira süresini uzatma hakkı tanınmış ve bu hakkı kullanacağının kesin veya kesine yakın olduğu durumda bu ilave süre de kira süresi içinde kabul edilir. Örneğin, süre uzatımındaki kira bedelinin rayiç bedeline oranla çok düşük olması veya kiralamanın yenilenmemesi halinde kiracının ödemek zorunda kalacağı çok yüksek bir ceza miktarının tespit edilmesi hallerinde, kiracının kullanım hakkını kullanacağı açık olduğundan bu durumdaki sürelerin kiralama süresi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 7-Kiralamanın Başlangıcı : Sözleşmenin yapıldığı tarih veya taraflardan birinin sözleşmenin ana maddelerinden birine ilişkin önemli yükümlülük ve taahhütlere girdiği tarihlerden erken olanıdır. Örneğin, kiralayanın sözleşme yapılmadan kiralama konusu iktisadi kıymeti kullanım amacıyla hazır hale getirme çalışmalarına başlaması halinde kiralamanın başlangıcı daha sonra yapılacak sözleşmedeki tarih değil, hazır hale getirme çalışmalarına başlama tarihidir. VI-DEĞERLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMASI Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi ve amortisman uygulaması 319 sıra numaralı VUK.Genel Tebliğinde yer alan aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır. A-KİRALAYANA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1-Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, (anapara artı faiz) alacak olarak aktife alınacaktır. Diğer yandan, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara intikal ettirilecektir. 5

6 2-Kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulacak olup gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri çoğu zaman birbirine eşit olacağından finansal kiralama şirketi veya kiralayan, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle kayıtlarında gösterecektir. İktisadi kıymetin net aktif bilanço değerinden, kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Örneğin, net bilanço aktif değeri veya fatura tutarı 100 milyar lira, kira ödemelerinin net bugünkü değeri 95 milyar lira ise, 5 milyar lira pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman ayırma işlemi VUK ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş sürelerde yapılacaktır. Farkın sıfır veya negatif olması durumunda amortisman ayrılması mümkün değildir ve bu kiralama konusu iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması söz konusu olmayacaktır. 3-Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk tarihinden vadenin bitiminin anlaşılması gerekmektedir. Her bir dönem sonu ifadesinden kira sözleşmesi ekindeki ödeme planındaki ödeme dönemlerinin anlaşılması gerekmektedir. Örneğin, 4 yıllık kiralama dönemi, yılda bir kez ödemeli ve her yıl 30/09... tarihinde kira ödemesi öngörülmüşse, her bir dönem sonu ifadesinden 30/09..., 30/09... ve sonraki yıllar tarihlerini anlamak gerekmektedir. Bu durumda, her bir 30/9... tarihi itibariyle faiz ve ana para ayrıştırması yapılarak, pasifleştirilen faiz gelirlerinden 30/9... tarihi itibariyle bakiye anapara borcuna isabet eden faiz tutarı gelir kaydedilmelidir. 4-Aktifleştirilen alacak tutarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. 5-Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave edilecek aksi halde ve diğer yıllarda ise gider kaydedilecektir. 6-Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınacaktır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki farkın normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulması gerekmektedir. 7-Madde hükümleri 01/07/2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden, finansal kiralama şirketleri 01/07/2003 tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerindeki sabit kıymetler için amortisman ayırmaya ve yeniden değerleme yapmaya devam edecektir. 6

7 B-KİRACIYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1-Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenecektir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymet, kullanma hakkı olarak aktife alınacak,karşılığında ise kiralayana olan borç pasife kaydedilecektir. 2-Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, VUK üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci maddesi uyarınca da yeniden değerlemeye tâbi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır. 3-Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve bu ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Kiralayan açısından yorumu yapılan her bir dönem sonu ifadesi, kiracı açısından sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir. 4-Finansal kiralama borçlarının Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi kapsamında reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. 5-Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana ödenen finansal kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir. 6-Kiralayan şirketin yurtdışında bulunması halinde kiracı tarafından 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 24 üncü maddesine göre tevkifat yapılacağı tabiidir. (93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince %1) 7-Mükerrer 290 ıncı madde hükümleri 01/07/2003 tarihinden sonra yapılacak kiralama işlemlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden bu tarihten önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerindeki ödeme planına göre fatura edilen finansal kiralama bedelleri gider kaydedilmeye devam edilecektir. VII- KATMA DEĞER VERGİSİ VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA sayılı Kanun ile finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle düzenleme öncesi uygulama, finansal kiralama şirketi tarafından malın satın alınması, finansal kiralama faturaları ve sözleşme bitiminde malın kiracıya teslimine ilişkin olarak sözkonusu düzenleme öncesindeki uygulama aynen sürdürülecektir. Örneğin, finansal kiralama faturalarında, anapara ve faiz tutarına KDV uygulanması devam edecektir. Öte yandan, finansal kiralama şirketleri dışındaki şirketlerin yaptığı ve finansal kiralama sayılan işlemlerde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu na göre yapılan sözleşmeler için öngörülen indirimli KDV oranlarının uygulanması mümkün değildir. 7

8 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak Finansal Kiralama Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki 28 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı Kanunun 31 inci maddesi ile Finansal Kiralama Kanununun 28 inci maddesi değiştirilmiş ve finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda kiralayanın, finansal kiralama konusu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle finansal kiralama şirketleri eskiden olduğu gibi finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda yatırım indirimi ve diğer teşvik unsurlarından yararlanmaya devam edecektir. 3- Teşvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanamayacağı hususuna ilişkin tarihinde yayınlanan 47 nolu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamanın sonuç bölümünde aynen. Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, yatırım teşvik belgesine bağlanan ve finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin olarak, finansal kiralama şirketleri adına yatırımcının (kiracının) sahip olduğu teşvik belgesinin eki niteliğinde ve bu belgeye tanınan destek unsurlarından yararlandırılmasına imkan sağlanan bir teşvik belgesi düzenlenmektedir. Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenen bu teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimleri, KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde vergiden istisna olacaktır. Finansal kiralama şirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise "teslim" hükmünde olmadığından genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulacaktır. Öte yandan finansal kiralama şirketleri ile yatırımcılar (kiracılar) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda, makine-teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. VIII- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV ORANI ARTIŞI (BKK) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal Kiralama İşlemlerinde uygulanacak olan KDV oranlarında ani bir değişikliğe gidilmiştir. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV Oranlarının tespitine ilişkin kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden ( ) sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olacaktır. Sözkonusu kararın 1.maddesinin 2.bendi hükmü ile getirilen Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır. Hükmü gereğince Finansal kiralama işlemlerinde daha önce % 1 ve % 8 olarak uygulanmakta olan KDV oranı tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal kiralama sözleşmelerinde, finansal kiralama işlemine konu malın tabi olduğu oran üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile % 8 KDV oranı ile işlem yapılan finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı %10 oranında, % 1 KDV oranı ile işlem yapılan finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı %17 oranında artmış oldu. 8

9 Sonuç olarak, Yatırım Teşvik Belgesi ile KDV İstisnasına (KDVK.Md.13/d) bağlanamayan yatırım harcamalarının (Bknz.Sayfa 7,8) leasing yoluyla yapılmasının finansal getirisi ortadan kalkmış durumdadır. Umarız ki, reel sektör yatırımlarını sekteye uğratacak bu düzenlemenin yatırımlarla direkt alakalı kısmı bir an evvel düzeltilir. Yatırımcıların kararlarını etkileyen bu düzenleme bizim de % 1 KDV oranı üzerinden yaptığımız çalışmayı yeni KDV oranları doğrultusunda revize etme gereğini ortaya çıkardı. IX- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR Maliye Bakanlığı VUK nun mükerrer 290.maddesindeki, finansal kiralama işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleme yetkisini kullanarak tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 11 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ni çıkararak uygulamanın muhasebe altyapısını oluşturmak için Tek Düzen Hesap Planına bazı yeni hesap isim ve kodları eklemiştir. Ayrıca 11 Sıra nolu MSUGT de belirtilen hesaplara ilaveten 328 Sıra No lu VUK.Genel Tebliğinin ekli listelerinde Finansal Kiralama işlemlerinde kullanılan parasal ve parasal olmayan kalemlerin (hesaplar) hangileri olduğu belirtilmiştir. Aşağıda her iki açıklamalar ışığında finansal kiralamalarda kullanılan hesapların tümüne ait açıklamalar ve işleyişleri açıklanmıştır. 120/220-ALICILAR : Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetsiz alacaklar bu hesaplarda izlenir. Finansal kiralama işleminden doğan alacağın tamamı yani anapara ve faizlerin toplamı bu hesaplara borç kaydedilir. Sözkonusu hesaplar parasal kıymet olup enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 121/221-ALACAK SENETLERİ : Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar bu hesaplarda izlenir. Finansal kiralama işleminden doğan alacağın tamamı yani anapara ve faizlerin toplamı bu hesaplara borç kaydedilir. Sözkonusu hesaplar parasal kıymet olup enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 124/224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Geliri : Bu hesaplar, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren, henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaplardır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaplara alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç ilgili gelir hesabına alacak kaydedilir. Sözkonusu hesaplar, finansal kiralama işleminden kaynaklanan alacağın faize ilişkin kısmını göstermekte olup, parasal kıymet olduğundan enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 260-HAKLAR : Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, kira ödemelerinin bugünkü değeri ile iktisadi kıymetin rayiç bedelinden düşük olanı ile sözkonusu hesaba kaydedilir. Mahiyeti itibariyle parasal olmayan kıymet niteliğinde olan kullanma hakkı hesabı enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. 258/268-Birikmiş Amortismanlar : 258 nolu hesap kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymete ilişkin amortismanların izlendiği hesaptır. 268 nolu hesap ise kiracı tarafından finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymeti kullanma hakkı (260-Haklar Hs.) üzerinden ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır. Birikmiş Amortismanlar hesabı, parasal olmayan kıymet niteliğinde olduğundan enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. 9

10 301/401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar: Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan anapara ve faiz borçlarının izlendiği hesaptır. Finansal Kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da 302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabına borç kaydedilir. Bu hesaplar da parasal kıymet olup enflasyon düzeltmesine tabi tutulmazlar. 302/402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-): Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Finansal Kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak 66-Borçlanma Maliyetleri hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir. Sözkonusu hesaplar, finansal kiralama işleminden kaynaklanan borcun faizden kaynaklanan kısmını göstermekte olup parasal nitelikte bir kıymettir. 302 ve 402 nolu hesaplar pasifi düzenleyici aktif karakterli hesaplar olduğundan, enflasyon düzeltmesine tabi tutulması durumunda enflasyon düzeltme kârı çıkacağı ise tabiidir. 10

11 X- FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) UYGULAMASINA AİT ÖRNEK ÇALIŞMA 1. VERİLER Bayser A.Ş. toplam YTL.maliyetle ürettiği kalıpları aşağıdaki sözleşme şartları gereği Bilgi Teknik Kalıp Ltd.Şti. ne kiralamıştır. Kalıpların Toplam Bedeli : EUR. Sözleşmenin İmza ve Onay Tarihi : Kiralama Süresi : 5 yıl Kiralamanın Başlangıcı : Vade Tarihleri/Taksit Sayısı : Taksit Kiralama Faiz Oranı : % 30 Mülkiyet Devir Hakkı : Var Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri : EUR. Kalıpların Faydalı Ömrü : 5 yıl (VUK.333 Sıra No lu Gen.Tebliği) Ödemeli Planı : Ödeme Tablosu için (Bknz.Sf.12) EUR TCMB Döviz Alış Kurları tarihi itibari ile 1 EUR 1,75 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 1,85 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 2,00 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 2,25 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 2,50 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 2,75 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 3,00 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 3,25 YTL tarihi itibari ile 1 EUR 3,50 YTL Not: Kiralayanın ödeme tarihinde faturalarını yukarıdaki kurlardan düzenlemiş ve kiracının da aynı gün fatura tutarının YTL. karşılığını havale yoluyla ödediğini kabul ederek değerlemeler yapılacak ve örneğimiz çözülecektir. 2.TESPİTLER VE HESAPLAMA Sözkonusu kiralama işleminin VUK. nun Mük.290.maddesinin 3 numaralı bendi hükmünde yer alan dört adet kriterden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama işlemi, vergi kanunları yönünden de finansal kiralama hükümlerine tabi olacaktır. Veriler ışığında kontrol edersek; i) İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, Örneğimizdeki verilerden de anlaşılacağı üzere kiralama sonunda makine kiracıya devredilecektir. ii) Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, Kira süresi sonunda iktisadi kıymetin alacağı rayiç bedel; enflasyon, eskime ve yıpranma, amortisman ve diğer unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplanacaktır. 11

12 iii) Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80 inden daha büyük bir bölümünü kapsaması, Yukarıdaki kalıpların ekonomik ömrü ve kiralama süreleri 5 er yıl olup kiralama süresi iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80 inden daha bir dönemi kapsadığından bu kiralama bir finansal kiralama olacaktır. iv) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bu günkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90 ından daha büyük bir değeri oluşturması. Net Bugünkü Değer Formülü: i: Yıllık Faiz Oranı n: Yıl Sayısı Net Bugünkü Değer (Ana Para Borcu )=Kira Taksit Tutarı x 1 (1/1+ i )^n i Yukarıdaki formülde sadece kira taksit ödeme tutarları bilinmediğinden, aylık taksit tutarını formülün dışına çekerek gerekli hesaplamayı yapalım ve ödeme tablosunu oluşturalım x, Kira Taksit Tutarı = = = 1- (1/ (1+,30)^5 1 (1/ 3,71293) 1-0, Kira Taksit Tutarı = / 0, = ,08.- EUR. Aşağıdaki ödeme planından da görüleceği üzere, KÖBD toplamı, iktisadi kıymetin sözleşme günündeki rayiç bedelinin % 90 ından büyüktür. (Rayiç bedeli ile eşittir.) Şimdi kiralayan firma tarafından hazırlanması gereken ödeme tablosunu çıkaralım. Aynı tablo finansal kiralama sözleşmesi ekinde notere tasdik ettirilmelidir. Muhasebe kaydı ve değerleme işlemleri için baz alınacak tarih finansal kiralama sözleşmesinin kiracı ve kiralayan tarafından imzalandığı ve notere tasdik ettirildiği tarih olacaktır. Ödeme Planı Ödeme Tarihi Anapara (EUR) Faiz (EUR) Kalan Anapara Kira Tutarı KDV (% 1) Kira Tutarı (KDV Dahil) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO 50, , , , ,

13 3. KİRACININ MUHASEBE KAYITLARI Tahakkuk Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 260- Haklar 87, =50,000 EUR *1, Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) 26, =15,000 EUR*1, Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) 65, =37645,38 EUR*1, Yılı Leasing Faizi 23, =13341,28*1, Yılı Leasing Faizi 19, =11184,93*1, Yılı Leasing Faizi 14, =8381,69*1, Yılı Leasing Faizi 8, =4737,47*1, Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 35, =20529,08 EUR*1, Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 143, =82116,32 EUR*1, Yılı Leasing Taksidi 35, =20529,08*1, Yılı Leasing Taksidi 35, =20529,08*1, Yılı Leasing Taksidi 35, =20529,08*1, Yılı Leasing Taksidi 35, =20529,08*1,75 179, , Tarih ve nolu Fin.Kir.Sözleşmesi gereği tahakkuk kaydı Kiralayanın, finansal kiralama faturalarını düzenlemesinin ardından kiracının ödeme planında belirlenmiş tarihlerde gerçekleştirilen kira taksitlerine ait ödemelerine ilişkin muhasebe kayıtları sırasıyla aşağıdadır. I.Taksit Ödemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 301-Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 35, (=20,529,08 EUR *1,75) 191-İndirilecek KDV 6, (=3.695,23*1,75) 102-Bankalar Hesabı 42, (=20,529,08 EUR *1,75) 780-Finansman Giderleri Borçlanma Maliyetleri 26, (=15,000 EUR*1,75) 302-Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri 26, (=15,000 EUR*1,75) 68, , Ödeme tarihi ile sözleşme tarihi ilk taksitte aynı gün olduğundan kurda bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla bu ödemede herhangi bir kur farkı oluşmamıştır. 13

14 2007 Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 730- Gen.Ür.Giderleri 17, (=87,500*0,20) 268- Bir.Amortismanlar 17, Dönem Sonu Amortisman Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 402- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) 3, (=37645,38*(1,85-1,75)) 656- Kambiyo Zararı 4, Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 8, (=82,116,32*(1,85-1,75)) 8, , EUR Cinsi Finansal Kiralama Sözleşmesinin Dönem Sonu ( ) Kur değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 401- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 37, (=20529,08*1,85)) 301- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 37, (=20529,08*1,85)) 302- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) (=13341,28*1,85)) 402- Ertelenmiş Fin.Kir (=13341,28*1,85)) Borçlanma Maliyetleri (-) 62, , Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri II.Taksit Ödemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 301-Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 37, (=20,529,08 EUR *1,85) 191-İndirilecek KDV 7, (=3.695,23*2) 656-Kambiyo Zararları 3, (=20.529,08*2,00-1,85) 102-Bankalar Hesabı 48, (=20.734,37 EUR *2,00) 780-Finansman Giderleri Borçlanma Maliyetleri 24, (=13.341,28 EUR*1,85) 302-Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri 24, (=13.341,28 EUR*1,85) 73, , Dikkat edileceği üzere kiracı firma, leasing sözleşmesini imzaladığı tarihte kur 1,75 YTL.idi. Yıl sonunda ( ) kur 1,85 YTL.oldu ve aradaki kur farkı K/Z hesabına de aktarılmış oldu. Ancak ödeme tarihindeki kur (2,00) YTL. son tahakkuk kurundan (1,85 YTL. den) 0,15 YTL fazla olduğundan dolayı kiracı firma 3.079,36 YTL. (=2,00-1,85*20.529,08) ayrıca bir kur farkı zararı ile karşılamıştır. 14

15 2008 Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 730- Gen.Ür.Giderleri 17, (=87,500*0,20) 268- Bir.Amortismanlar 17, Dönem Sonu Amortisman Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 402- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) 9, (=24.304,10*(2,00-1,85)) 656- Kambiyo Zararı 14, Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 24, (=61.587,24*(2,00-1,85)) 24, , EUR Cinsi Finansal Kiralama Sözleşmesinin Dönem Sonu ( ) Kur değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 401- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 46, (=20529,08*2,25)) 301- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 46, (=20529,08*2,25)) 302- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) (=11184,93*2,25)) 402- Ertelenmiş Fin.Kir (=11184,93*2,25)) Borçlanma Maliyetleri (-) 71, , Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri III.Taksit Ödemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 301-Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 46, (=20,529,08 EUR *2,25) 191-İndirilecek KDV 9, (=3.695,23*2,50) 656-Kambiyo Zararları 5, (=20.529,08*2,50-2,25) 102-Bankalar Hesabı 60, (=20.734,37 EUR *2,50) 780-Finansman Giderleri Borçlanma Maliyetleri 25166,09 (=11.184,93 EUR*2,25) 302-Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri 25166,09 (=11.184,93 EUR*2,25) 60, ,

16 2009 Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 730- Gen.Ür.Giderleri 17, (=87,500*0,20) 268- Bir.Amortismanlar 17, Dönem Sonu Amortisman Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 402- Ertelenmiş Fin.Kir. (=13.119,16*2,25)) Borçlanma Maliyetleri (-) 6, Kur Farkı Giderleri 13, (=13.119,16*2,25)) 401- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 20, (=41.058,16*2,75-2,25) 20, , EUR Cinsi Finansal Kiralama Sözleşmesinin Dönem Sonu ( ) Kur değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 401- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 56, (=20529,08*2,75)) 301- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 56, (=20529,08*2,75)) 302- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) (=8.381,69*2,75) 402- Ertelenmiş Fin.Kir (=8.381,69*2,75) Borçlanma Maliyetleri (-) 79, , Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri IV.Taksit Ödemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 301-Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 56, (=20,529,08 EUR *2,75) 191-İndirilecek KDV 11, (=3.695,23*3,00) 656-Kambiyo Zararları 5, (=20.529,08*3,00-2,75) 102-Bankalar Hesabı 72, (=20.734,37 EUR *3,00) 780-Finansman Giderleri Borçlanma Maliyetleri 23, (=8.381,69 EUR*2,75) 302-Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri 23, (=8.381,69 EUR*2,75) 95, ,

17 2010 Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 730- Gen.Ür.Giderleri 17, (=87,500*0,20) 268- Bir.Amortismanlar 17, Dönem Sonu Amortisman Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 402- Ertelenmiş Fin.Kir. (=4.737,47*3,25-2,75)) Borçlanma Maliyetleri (-) 2, Kur Farkı Giderleri 7, Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 10, (=20.529,08*3,25-2,75) 10, , EUR Cinsi Finansal Kiralama Sözleşmesinin Dönem Sonu ( ) Kur değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 401- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 66, (=20529,08*3,25) 301- Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 66, (=20529,08*3,25) 302- Ertelenmiş Fin.Kir. Borçlanma Maliyetleri (-) (=4.737,47*3,25) 402- Ertelenmiş Fin.Kir (=4.737,47*3,25) Borçlanma Maliyetleri (-) 82, , Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri V.Taksit Ödemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 301-Fin.Kir.İşlemlerinden Borçlar 66, (=20,529,08 EUR *3,25) 191-İndirilecek KDV 12, (=3.695,23*3,50) 656-Kambiyo Zararları 5, (=20.529,08*3,50-3,25) 102-Bankalar Hesabı 84, (=20.734,37 EUR *3,50) 780-Finansman Giderleri Borçlanma Maliyetleri 15, (=4.737,47 EUR*3,50) 302-Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri 15, (=4.737,47 EUR*3,50) 100, ,

18 2011 Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 730- Gen.Ür.Giderleri 17, (=87,500*0,20) 268- Bir.Amortismanlar 17, Dönem Sonu Amortisman Kaydı 4. KİRALAYANIN MUHASEBE KAYITLARI Kiralayana ilişkin hükümlere dair geniş açıklamalara çalışmamızın 5 ve 6.sayfalarında geniş yer verilmiştir. Bu bölümde yukarıdaki örneğin aynı verilerini kullanarak kiralayan açısından muhasebe kayıtlarını yapmaya çalışacağız. Tahakkuk Kaydı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 35, (=20.529,08*1,75) 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 143, II.Taksidi (2008) ,89 YTL (=20.529,08*1,75) III.Taksidi (2009) ,89 YTL (=20.529,08*1,75) IV.Taksidi (2010) ,89 YTL (=20.529,08*1,75) V.Taksidi (2011) ,89 YTL (=20.529,08*1,75) 124-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 26, (= EUR*1,75) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 65, Yılı Leasing Faiz Geliri (-) 23, (=13.341,28 EUR*1,75) 2009 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) 19, (=11.184,93 EUR*1,75) 2010 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) 14, (=8.381,69 EUR*1,75) 2011 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) 8, (=4.737,47 EUR*1,75) 600- Finansal Kiralama Yolu ile Satış 79, ( * ) 679-Fin.Kir.ile teslim edilen Kalıbın NAD-KÖBD 7, Toplam 179, , Tarih ve nolu Fin.Kir.Sözleşmesi gereği tahakkuk kaydı 620- Satılan Mamul Maliyeti 79, Üretilen Kalıp 79, Tarih ve nolu Fin.Kir.Sözleşmesi gereği teslim edilen kalıbın sonuç hesaplarına devri (*) VUK nun Mük.290.maddesinde.İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulur. Hükmü gereğince YTL.ye üretilmiş bir ürün, imalatçısı tarafından YTL. ye ( EUR) finansal kiralama yolu ile teslim edildiğinde aradaki olumlu farkı kiralayan firmanın sonuç hesaplarına gelir olarak aktarılması gerekmektedir. 18

19 I.Taksit Tahsilatı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 102- Garanti Bankası 42, (=20.734,37*1,75) 391-Hesaplanan KDV 6, (=3.695,23*1,75) 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 35, (=20.529,08*1,75) Kazanılmamış F.K.Faiz Geliri (-) 26, (=15.000*1,75) ( * ) 642- Faiz Gelirleri 26, (=15.000*1,75) 68, , ( * ) Asli iştigal alanı finansal kiralama olmayan şirketler (örneğimizdeki gibi), her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirlerini 600 yerine 642 nolu hesaba kaydedeceklerdir Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 8, (=82.116,32*1,85-1,75) II.Taksidi (2008) 2.052,91 YTL (=20.529,08*1,85-1,75) III.Taksidi (2009) 2.052,91 YTL (=20.529,08*1,85-1,75) IV.Taksidi (2010) 2.052,91 YTL (=20.529,08*1,85-1,75) V.Taksidi (2011) 2.052,91 YTL (=20.529,08*1,85-1,75) 646- Kur farkı karı 4, Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 3, (=37.645,38*1,85-1,75) 2008 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (13.341,28*1,85-1,75) 2009 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (11.184,93*1,85-1,75) 2010 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (8.381,69*1,85-1,75) 2011 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (4.737,47*1,85-1,75) 8, , Leasing sözleşmesinden doğan tarihli dövizli borç ve alacakların değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 37, (=20.529,08*1,85) 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 37, (=20.529,08*1,85) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 24, (13.341,28*1,85) 124-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 24, (13.341,28*1,85) Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri 19

20 II.Taksit Tahsilatı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 102- Garanti Bankası 48, (=20.734,37*2,00) 391-Hesaplanan KDV 7, (=3,695,23*2,00) 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 37, (=20.529,08*2,00) 646-Kur Farkı Geliri 3, (=20529,08*2,00-1,85) Kazanılmamış F.K.Faiz Geliri (-) 24, (=13.341,28*1,85) ( * ) 642- Faiz Gelirleri 24, (=13.341,28*1,85) 73, , ( * ) Asli iştigal alanı finansal kiralama olmayan şirketler (örneğimizdeki gibi), her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirlerini 600 yerine 642 nolu hesaba kaydedeceklerdir Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 24, (=61.587,24*2,25-1,85) III.Taksidi (2009) 8.211,63 YTL (=20.529,08*2,25-1,85) IV.Taksidi (2010) 8.211,63 YTL (=20.529,08*2,25-1,85) V.Taksidi (2011) 8.211,63 YTL (=20.529,08*2,25-1,85) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 9, (=24.304,09*2,25-1,85) 2009 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (=11.184,93*2,25-1,85) 2010 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (=8.381,69*2,25-1,85) 2011 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (=4.737,47*2,25-1,85) 646- Kur farkı karı 14, , , Leasing sözleşmesinden doğan tarihli dövizli borç ve alacakların değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 46, (=20.529,08*2,25) 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 46, (=20.529,08*2,25) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 25, (=11.184,93*2,25) 124-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 25, (=11.184,93*2,25) Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri 20

21 III.Taksit Tahsilatı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 102- Garanti Bankası 60, (=20.734,37*2,50) 391-Hesaplanan KDV 9, (=3.695,23*2,50) 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 46, (=20.529,08*2,50) 646-Kur Farkı Geliri 5, (=20529,08*2,50-2,25) Kazanılmamış F.K.Faiz Geliri (-) 25, (=11.184,93*2,25) ( * ) 642- Faiz Gelirleri 25, (=11.184,93*2,25) 85, , ( * ) Asli iştigal alanı finansal kiralama olmayan şirketler (örneğimizdeki gibi), her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirlerini 600 yerine 642 nolu hesaba kaydedeceklerdir Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 20, (=41.058,16*2,75-2,25) IV.Taksidi (2010) 8.211,63 YTL (=20.529,08*2,75-2,25) V.Taksidi (2011) 8.211,63 YTL (=20.529,08*2,75-2,25) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 6, (=13.119,16*2,75-2,25) 2010 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (=8.381,69*2,75-2,25) 2011 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) (=4.737,47*2,75-2,25) 646- Kur farkı karı 13, Leasing sözleşmesinden doğan tarihli dövizli borç ve alacakların değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 56, (=20.529,08*2,75) 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 56, (=20.529,08*2,75) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 23, (=8.381,69*2,75) 124-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 23, (=8.381,69*2,75) Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri 21

22 IV.Taksit Tahsilatı HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 102- Garanti Bankası 72, (=20.734,37*3,00) 391-Hesaplanan KDV 11, (=3.695,23*3,00) 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 56, (=20.529,08*2,75) 646-Kur Farkı Geliri 5, (=20529,08*3,00-2,75) Kazanılmamış F.K.Faiz Geliri (-) 23, (=8.381,69*2,75) ( * ) 642- Faiz Gelirleri 23, (=8.381,69*2,75) 95, , ( * ) Asli iştigal alanı finansal kiralama olmayan şirketler (örneğimizdeki gibi), her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirlerini 600 yerine 642 nolu hesaba kaydedeceklerdir Yılının Diğer Tahakkuk Kayıtları HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 10, (=20.529,08*3,25-2,75) V.Taksidi (2011) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 2, (=4.737,47*3,25-2,75)) 2011 Yılı Leasing Faiz Geliri (-) 646- Kur farkı karı 7, Leasing sözleşmesinden doğan tarihli dövizli borç ve alacakların değerlemesi HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK AÇIKLAMA 120- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 66, (=20.529,08*3,25) 220- Bilgi Teknik Ltd.Şti. 66, (=20.529,08*3,25) 224-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 15, (=4.737,47*3,25) 124-Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-) 15, (=4.737,47*3,25) Dönemsellik ilkesi gereği vadesi gelen hesapların cari yıla devri 22

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43 06420 Yenişehir / ANKARA Fax : (312) 417 66 73 Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası E-mail

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ*

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ARALIK 2013 SAYI 388 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Finansal kiralama işlemine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?)

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU I- GENEL AÇIKLAMALAR Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Mali Pusula,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ?

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? Oktay COŞGUN * GİRİŞ: Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 12

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 12 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 12 KONU: KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HK. Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan alacak ve borçlar ile bunlara ilişkin

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG MAKALE CENGİZ GÖKMEN LEASİNG Yatırımcıların yapmak istedikleri yatırımları kendi öz kaynaklarından karşılamak veya banka kredisi ile gerçekleştirmek yerine kullanabilecekleri alternatif finans tekniklerinden

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 1.10.2014 Tarihi İtibari ile Güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) Bu Tebliğde, 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Kızılay ANKARA Sicil ve Mühür No: SAKIP ŞEKER 861-898 Tel : 417 05 96-418 68 29-418 68 43 Fax : 417 66 73 E-mail : Kanitymm@superonline.com

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 *

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 * YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şenol ÇETİN 24 * I. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları;

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/005

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/005 Sirküler Tarihi : 05.01.2017 Sirküler No : 2017/005 SAT, KİRALA VE GERİ AL UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Resmi Gazete nin 31.12.2016 tarihli 3. Mükerrer sayısında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi HÜSEYİN DİNÇER Eski Hesap Uzmanı Öz 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Konu: Maliye Bakanlığı tarafından, dövize endeksli kredilerde KKDF uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Ocak

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: 06.01.2017 Konu: 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 2 1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; 1 DUYURU: 16.08.2016/51 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; Sermaye avansı olarak ödenen tutarların nakdi sermaye arttırımında geçerli faiz indirimi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı