1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR"

Transkript

1 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyar Türk Lirasõ olarak paranõn 30 Haziran 2004 tarihindeki alõm gücüyle ifade edilmiştir.) OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2005 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1

2 Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2005 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Bank A.Ş. nin ( Banka ) 31 Mart 2005 tarihi itibariyle hazõrlanan bilançosu ile aynõ tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu sõnõrlõ denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadõr. Bağõmsõz sõnõrlõ denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sõnõrlõ denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktõr. 2. Sõnõrlõ denetim, 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu uyarõnca yürürlüğe konulan hesap ve kayõt düzeni ile muhasebe ve bağõmsõz denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sõnõrlõ denetimin, mali tablolarda önemli bir yanlõşlõğõn bulunup bulunmadõğõna dair sõnõrlõ bir güvence verecek şekilde planlanmasõnõ ve yapõlmasõnõ öngörür. Sõnõrlõ denetim, temel olarak mali tablolarõn analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanmasõ ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapõlarak bilgi toplanmasõ ile sõnõrlõ olduğundan, tam kapsamlõ denetime kõyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlõ bir denetim çalõşmasõ yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Gerçekleştirmiş olduğumuz sõnõrlõ denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolarõn, Oyak Bank A.Ş. nin 31 Mart 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynõ tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarõnõ Bankalar Kanunu nun 13 üncü maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarõna uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmadõğõna dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamõştõr. DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU İstanbul, 24 Mayõs 2005 Hasan Kõlõç Sorumlu Ortak Başdenetçi

3 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARA İLİŞKİN BANKA YÖNETİMİNİN TEYİT YAZISI Banka nõn Yönetim Merkezinin Adresi : Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köyyolu No: Maslak/ İstanbul Banka nõn Telefon Numarasõ : (0 212) Banka nõn Fax Numarasõ : (0 212) Banka nõn Elektronik Site Adresi : Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafõndan düzenlenen Kamuya Açõklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Hakkõnda 17 Sayõlõ Tebliğ e göre raporlama paketi aşağõda yer alan bölümlerden oluşmaktadõr. Banka Hakkõnda Genel Bilgiler Banka nõn Konsolide Olmayan Mali Tablolarõ Banka nõn Ara Dönem Mali Tablolarõna İlişkin Açõklamalar Banka nõn Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açõklama Ve Dipnotlar Diğer Açõklama Ve Dipnotlar Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporuna İlişkin Açõklamalar Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açõklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamõz kayõtlarõna uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirasõ olarak, hazõrlanmõş olup, bağõmsõz sõnõrlõ denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Mehmet Aydõn KARAÖZ Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan EMİNSOY Alp SİVRİOĞLU Savaş ERKAN Genel Müdür Mali Kontrol Grup Başkanõ Muhasebe Müdürü

4 MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Banka nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ... 1 II. Banka nõn Dahil Olduğu Grup... 2 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilanço... 3 II. Bilanço Dõşõ Yükümlülükler Tablosu... 5 III. Gelir Tablosu... 6 SAYFA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar... 7 II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arzeden İşlemler... 8 III. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar IV. Olağan Faaliyetlerin Dõşõnda Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarõ... 8 V. Önceki Dönem Mali Tablolarõnda, Cari Döneme İlişkin Olarak Yer Alan Tahmini Tutarlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinden Ye Aalan Tutarlarõn Gerçekleşen Değerleri... 8 VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarõnõn İhracõ ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapõlan Ödemeler.. 8 VII. Hisse Başõna ve Toplam Temettü Ödemeleri... 9 VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çõkan Önemli Hususlar... 9 IX. Ortaklõklarõn, Uzun Vadeli Yatõrõmlarõn Edinilmesi veya Elden Çõkarõlmasõ, Yeniden Yapõlanma veya Durdurulan Faaliyetler... 9 X. Şarta Bağlõ Varlõk ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler... 9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranõna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar II. Piyasa Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar III. Kur Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar IV. Faiz Oranõ Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar V. Likidite Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN I. Aktif Kalemlere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar II. Pasif Kalemlere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar III. Gelir Tablosuna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar IV. Nazõm Hesaplara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar V. Nakit Akõm Tablosuna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar VI. Banka nõn Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar VII. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar VIII. Bilanço Tarihi Sonrasõ Hususlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Banka nõn Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açõklama ve Dipnotlar YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açõklanmasõ Gereken Hususlar... 50

5 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Banka nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ 1984 yõlõnda İstanbul şubesiyle faaliyetlerine başlayan Bank of Boston, 1990 yõlõnda First National Bank of Boston A.Ş. adõnõ alarak Ordu Yardõmlaşma Kurumu ( OYAK ), Alarko Grubu ve Cerrahoğlu Grubu yla beraber 4 ortaklõ bir Türk Bankasõ olarak faaliyetini sürdürmüştür de Banka nõn adõ Türk Boston Bank olarak değişmiş ve 1993 yõlõnda OYAK diğer bütün hisseleri alarak Banka nõn tek sahibi olmuştur. 10 Mayõs 1996 tarihinde Türk Boston Bank õn ünvanõ değiştirilerek Oyak Bank A.Ş. olmuştur. 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Oyak Bank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Sümerbank A.Ş. 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmuştur. Geçmişte Sümerbank Holding A.Ş. nin bankacõlõk birimi olarak faaliyet gösterirken 1993 yõlõnda Sümerbank A.Ş. ünvanõ ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre bankacõlõk alanõnda faaliyet göstermeye başlamõştõr yõlõnda özelleştirme kapsamõnda Sümerbank A.Ş. nin %100 hisseleri Hayyam Garipoğlu Grubu na satõlmõştõr. 22 Aralõk 1999 tarih ve (mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 21 Aralõk 1999 tarih ve 99/13765 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ nõn 3. Maddesi nin (a) fõkrasõ uyarõnca Sümerbank A.Ş. nin temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetimi ve denetimi Bankalar Kanunu nun 14. Maddesi nin 3. ve 4. fõkralarõ uyarõnca Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu na (bu raporda kõsaca TMSF olarak adlandõrõlacaktõr) devredilmiştir yõlõ içerisinde TMSF, yine mülkiyeti TMSF ye intikal etmiş bulunan Egebank A.Ş., Türkiye Tütüncüler Bankasõ Yaşarbank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankasõ A.Ş., Bank Kapital A.Ş. ve Ulusal Bank T.A.Ş. nin tüm aktif ve pasiflerinin Sümerbank A.Ş. ye devir yoluyla birleştirilmesine karar vermiştir. TMSF Yönetim Kurulu nun 8 Ağustos 2001 tarih ve 157 sayõlõ kararõ ve 31 Temmuz 2001 tarih ve 148 sayõlõ kararõ ile Sümerbank A.Ş. hisse senetlerinin en geç 13 Ağustos 2001 tarihinde OYAK a devredilmesine karar verilmiştir. Buna istinaden, 9 Ağustos 2001 tarihinde TMSF ile OYAK arasõnda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmõştõr. İmzalanan sözleşmeye göre, tüm hisseleri TMSF ye intikal eden Sümerbank A.Ş. nin sermayesini teşkil eden ve her biri 1,000 TL nominal değerli 133,400,000,000 adet hisse, TMSF tarafõndan OYAK a devredilmiştir.10 Ağustos 2001 tarihli Genel Kurul Kararõna istinaden 133,400 Bin YTL (endekslenmemiş) tutarõndaki Sümerbank A.Ş. sermayesinden 133,395 Bin YTL (endekslenmemiş) dönem zararõ tenzil edilmiş ve 5 Bin YTL na düşen banka sermayesi OYAK tarafõndan 27,000 Bin YTL na (endekslenmemiş) çõkarõlmõştõr. 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.Ş. nin tüm hesaplarõnõ kapatarak Oyak Bank A.Ş. ile birleşmesine ve faaliyetlerini Oyak Bank A.Ş. bünyesinde sürdürmesine karar verilmiştir. Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 2 Ocak 2002 tarihli ve 569 sayõlõ kararõ ile Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş. genel kurullarõnõn devre dair kararlarõnõn tescil edilmesine onay verilmesi 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun 18. Maddesi nin (1) numaralõ fõkrasõ ve bu fõkra hükmüne dayanõlarak çõkarõlan Bankalarõn Birleşme ve Devirleri Hakkõnda Yönetmelik hükümleri uyarõnca uygun görülmüş ve 3 Ocak 2002 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanmõştõr. Söz konusu devir yoluyla birleşme 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 1

6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Banka nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ Banka nõn başlõca amacõ ve iştigal konusu halen yürürlükte olan Bankalar Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatõn öngördüğü veya öngöreceği sõnõrlar içinde, her türlü bankacõlõk işlemlerinin yapõlmasõ, mevduat kabul edilmesi ve bankalarõn ehliyet sahalarõna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasõdõr. II. Banka nõn Dahil Olduğu Grup Banka, Ordu Yardõmlaşma Kurumu ( OYAK ) grubuna dahildir. 2

7 OYAK BANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO BIN YENI TÜRK LIRASI Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM AKTIF KALEMLER Dipnot ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 95,472 85, , ,112 99, , Kasa 36,620-36,620 27,544-27, Efektif Deposu - 26,121 26,121-25,101 25, T.C. Merkez Bankasi 58,852 59, ,561 95,568 73, , Diger II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLER (Net) (2) 62,837 26,793 89,630 46,376 24,090 70, Devlet Borçlanma Senetleri 51,821 26,520 78,341 42,764 23,936 66, Devlet Tahvili 50,864 26,520 77,384 36,670 23,936 60, Hazine Bonosu ,094-6, Diger Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Diger Menkul Degerler 11, ,289 3, ,766 III. BANKALAR VE DIGER MALI KURULUSLAR 6,662 63,431 70,093 5, , , Bankalar 6,662 63,431 70,093 5, , , Yurtiçi Bankalar 6, ,467 5,039 54,907 59, Yurtdisi Bankalar ,982 63, , , Yurtdisi Merkez ve Subeler Diger Mali Kuruluslar IV. PARA PIYASALARI Bankalararasi Para Piyasasindan Alacaklar IMKB Takasbank Piyasasindan Alacaklar Ters Repo Islemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLER (Net) (3) 999, ,471 1,159, , ,084 1,147, Hisse Senetleri ,029 1, , Diger Menkul Degerler 998, ,428 1,158, , ,040 1,146,179 VI. KREDILER (4) 2,396,348 1,214,891 3,611,239 2,378,605 1,105,171 3,483, Kisa Vadeli 1,015, ,157 1,615, , ,757 1,520, Orta ve Uzun Vadeli 1,351, ,734 1,966,034 1,366, ,414 1,936, Takipteki Krediler 38,140-38,140 33,917-33, Özel Karsiliklar (-) (8,766) - (8,766) (7,785) - (7,785) VII. FAKTORING ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) 148, , , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 148, , , , , , Devlet Tahvili 148, , , , , , Hazine Bonosu Diger Kamu Borçlanma Senetleri Diger Menkul Degerler IX. ISTIRAKLER (Net) (6) Mali Istirakler Mali Olmayan Istirakler X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) 7,381 6,725 14,106 7,381 6,675 14, Mali Ortakliklar 7,381 6,725 14,106 7,381 6,675 14, Mali Olmayan Ortakliklar XI. DIGER YATIRIMLAR (Net) XII. FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI (Net) (8) Finansal Kiralama Alacaklari Kazanilmamis Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARSILIKLAR 89, , ,077 91, , ,912 XIV. MUHTELIF ALACAKLAR 14, ,520 16,100 1,099 17,199 XV. FAIZ VE GELIR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (9) 148,601 28, , ,703 25, , Kredilerin 36,649 12,121 48,770 33,145 11,767 44, Menkul Degerlerin 102,750 13, ,175 79,031 11,173 90, Diger 9,202 2,538 11,740 8,527 2,103 10,630 XVI. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) 187, , , , Defter Degeri 614, , , , Birikmis Amortismanlar ( - ) (426,927) (193) (427,120) (420,009) (192) (420,201) XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 12, ,826 13, , Serefiye Diger 46, ,828 45, , Birikmis Amortismanlar ( - ) (33,838) (164) (34,002) (32,196) (162) (32,358) XVIII. DIGER AKTIFLER (10) 14,123 1,805 15,928 13,336 2,703 16,039 AKTIF TOPLAMI 4,183,302 1,991,322 6,174,624 4,098,072 2,056,162 6,154,234 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 3

8 OYAK BANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO BIN YENI TÜRK LIRASI Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis PASIF KALEMLER Dipnot CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 2,754,656 1,843,226 4,597,882 2,746,314 1,893,930 4,640, Bankalararasi Mevduat 7,970 23,301 31,271 72,542 6,599 79, Tasarruf Mevduati 2,093,751-2,093,751 2,101,628-2,101, Resmi Kuruluslar Mevduati 6,071-6,071 7,236-7, Ticari Kuruluslar Mevduati 574, , , , Diger Kuruluslar Mevduati 72,081-72,081 58,943-58, Döviz Tevdiat Hesabi - 1,819,925 1,819,925-1,887,331 1,887, Kiymetli Madenler Depo Hesaplari II. PARA PIYASALARI 91,355-91, , , Bankalararasi Para Piyasalarindan Alinan Borçlar IMKB Takasbank Piyasasindan Alinan Borçlar 59,300-59, , , Repo Islemlerinden Saglanan Fonlar (2) 32,055-32,055 58,496-58,496 III. ALINAN KREDILER (3) 103, , ,580 51, , , T.C. Merkez Bankasi Kredileri Alinan Diger Krediler 103, , ,580 51, , , Yurtiçi Banka ve Kuruluslardan 49,704 71, ,406 51,437 73, , Yurtdisi Banka, Kurulus ve Fonlardan 54, , , , ,618 IV. IHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) Bonolar Varliga Dayali Menkul Kiymetler Tahviller V. FONLAR (5) VI. MUHTELIF BORÇLAR (6) 60,441 13,265 73,706 57,492 42, ,454 VII. DIGER YABANCI KAYNAKLAR (8) 41,741 8,969 50,710 51,227 10,102 61,329 VIII. ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇ VE PRIMLER 15, ,621 19, ,232 IX. FAKTORING BORÇLARI X. FINANSAL KIRALAMA BORÇLARI (Net) (9) - 1,663 1, Finansal Kiralama Borçlari - 1,867 1,867-1,125 1, Ertelenmis Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (204) (204) - (148) (148) XI. FAIZ VE GIDER REESKONTLARI (10) 34,534 18,126 52,660 35,265 18,433 53, Mevduatin 23,370 4,273 27,643 27,526 4,023 31, Alinan Kredilerin 2,189 2,913 5,102 2,162 3,381 5, Repo Islemlerinin Diger 8,910 10,940 19,850 5,497 11,029 16,526 XII. KARSILIKLAR (11) 19,788 6,873 26,661 18,946 6,616 25, Genel Karsiliklar 13,642 6,873 20,515 13,316 6,616 19, Kidem Tazminati Karsiligi 2,291-2,291 2,130-2, Vergi Karsiligi Sigorta Teknik Karsiliklari (Net) Diger Karsiliklar 3,855-3,855 3,500-3,500 XIII. SERMAYE BENZERI KREDILER XIV. ÖZKAYNAKLAR (12) 793,705 3, , ,156 1, , Ödenmis Sermaye (14) 224, , , , Sermaye Yedekleri 276,129 3, , ,591 1, , Hisse Senedi Ihraç Primleri (13) Hisse Senedi Iptal Kârlari Menkul Degerler Deger Artis Fonu 13,235 3,081 16,316 (3,303) 1,297 (2,006) Yeniden Degerleme Fonu Yeniden Degerleme Deger Artisi Diger Sermaye Yedekleri 262, , Ödenmis Sermayenin Enflasyon Düzeltme Farki , , Kâr Yedekleri 115, , , , Yasal Yedekler 5,533-5,533 5,533-5, Statü Yedekleri Olaganüstü Yedekler 109, , , , Diger Kâr Yedekleri (1,210) - (1,210) 14.4.Kâr veya Zarar 177, , , , Geçmis Yillar Kâr ve Zararlari 115, , Dönem Net Kâr ve Zarari 62,662-62, , ,170 PASIF TOPLAMI 3,915,656 2,258,968 6,174,624 3,871,214 2,283,020 6,154,234 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 4

9 OYAK BANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO DISI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU BIN YENI TÜRK LIRASI Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM Dipnot ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BILANÇO DISI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 11,340,392 1,736,026 13,076,418 10,360,575 1,502,833 11,863,408 I. GARANTI ve KEFALETLER (2), (3) 524, ,039 1,500, , ,352 1,428, Teminat Mektuplari 524, , , , , , Devlet Ihale Kanunu Kapsamina Girenler 62,336-62,336 55,595-55, Dis Ticaret Islemleri Dolayisiyla Verilenler Diger Teminat Mektuplari 462, , , , , , Banka Kredileri - 48,017 48,017-51,542 51, Ithalat Kabul Kredileri - 48,017 48,017-51,542 51, Diger Banka Kabulleri Akreditifler - 493, , , , Belgeli Akreditifler - 493, , , , Diger Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasina Cirolar Diger Cirolar Menkul Kiy. Ih. Satin Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerimizden Diger Garantilerimizden - 7,536 7,536-8,310 8, Diger Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (2) 10,574,213 7,112 10,581,325 9,696,599 32,869 9,729, Cayilamaz Taahhütler 1,374,464 7,112 1,381,576 1,227,051 32,869 1,259, Vadeli, Aktif Deger Alim Taahhütleri 62,500 6,265 68,765 11,202 9,276 20, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri ,587 23, Istir. ve Bag. Ort. Ser. Ist. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 236, , , , Men. Kiy. Ihr. Aracilik Taahhütleri Zorunlu Karsilik Ödeme Taahhüdü , , Çekler Için Ödeme Taahhütlerimiz 370, , , , Ihracat taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 31,491-31,491 30,940-30, Kredi Karti Harcama Limit Taahhütleri 673, , , , Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Alacaklar Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Borçlar Diger Cayilamaz Taahhütler Cayilabilir Taahhütler 9,199,749-9,199,749 8,469,548-8,469, Cayilabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 9,199,749-9,199,749 8,469,548-8,469, Diger Cayilabilir Taahhütler III. TÜREV FINANSAL ARAÇLAR 241, , , , , , Vadeli Döviz Alim-Satim Islemleri 142, , ,540 32, , , Vadeli Döviz Alim Islemleri 80, , ,878 7,372 72,350 79, Vadeli Döviz Satim Islemleri 61, , ,662 24,884 56,504 81, Para ve Faiz Swap Islemleri 65, , ,282 72, , , Swap Para Alim Islemleri - 274, , , , Swap Para Satim Islemleri 65, , ,648 72, , , Swap Faiz Alim Islemleri Swap Faiz Satim Islemleri Para, Faiz ve Menkul Deger Opsiyonlari 33,035 32,986 66,021 68,872 66, , Para Alim Opsiyonlari 18,040 15,148 33,188 34,436 33,141 67, Para Satim Opsiyonlari 14,995 17,838 32,833 34,436 33,141 67, Faiz Alim Opsiyonlari Faiz Satim Opsiyonlari Menkul Deger Alim Opsiyonlari Menkul Deger Satim Opsiyonlari Futures Para Islemleri Futures Para Alim Islemleri Futures Para Satim Islemleri Futures Faiz Alim-Satim Islemleri Futures Faiz Alim Islemleri Futures Faiz Satim Islemleri Diger B. EMANET VE REHINLI KIYMETLER (IV+V) 10,359,135 3,973,048 14,332,183 6,391,414 3,530,605 9,922,019 IV. EMANET KIYMETLER 2,448, ,562 2,866,199 1,867, ,886 2,284, Müsteri Fon ve Portföy Mevcutlari 403, , Emanete Alinan Menkul Degerler 2,012, ,289 2,362,778 1,830, ,884 2,193, Tahsile Alinan Çekler 32,925 38,094 71,019 36,835 25,838 62, Tahsile Alinan Ticari Senetler Tahsile Alinan Diger Kiymetler Ihracina Araci Olunan Kiymetler Diger Emanet Kiymetler 1 29,179 29, ,164 28, Emanet Kiymet Alanlar V. REHINLI KIYMETLER 7,910,498 3,555,486 11,465,984 4,523,632 3,113,719 7,637, Menkul Kiymetler 69,436 31, ,869 70,146 23,297 93, Teminat Senetleri 780, ,487 1,051, ,220 89, , Emtia Varant Gayrimenkul 1,108, ,570 1,612,364 1,028, ,610 1,470, Diger Rehinli Kiymetler 5,951,535 2,749,463 8,700,998 2,998,500 2,558,785 5,557, Rehinli Kiymet Alanlar VI. KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER BILANÇO DISI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 21,699,527 5,709,074 27,408,601 16,751,989 5,033,438 21,785,427 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 5

10 OYAK BANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN GELIR TABLOSU BIN YENI TÜRK LIRASI Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis BIN YENI TÜRK LIRASI Bagimsiz Denetimden Geçmis GELIR VE GIDER KALEMLERI Dipnot CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM ( ) ( ) I. FAIZ GELIRLERI (1) 253, , Kredilerden Alinan Faizler 163, , TP Kredilerden Alinan Faizler 145, , Kisa Vadeli Kredilerden 59,817 53, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 85,912 70, YP Kredilerden Alinan Faizler 16,884 10, Kisa Vadeli Kredilerden 7,319 5, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9,565 4, Takipteki Alacaklardan Alinan Faizler 946 1, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alinan Primler Zorunlu Karsiliklardan Alinan Faizler 6,026 6, Bankalardan Alinan Faizler 1, T.C. Merkez Bankasindan Yurtiçi Bankalardan Yurtdisi Bankalardan Para Piyasasi Islemlerinden Alinan Faizler 66 1, Menkul Degerlerden Alinan Faizler 82,666 97, Alim Satim Amaçli Menkul Degerlerden 10,932 15, Satilmaya Hazir Menkul Degerlerden 57,690 16, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Degerlerden 14,044 65, Diger Faiz Gelirleri II. FAIZ GIDERLERI (2) (138,033) (155,655) 2.1.Mevduata Verilen Faizler (122,789) (135,511) Bankalar Mevduatina (1,857) (2,008) Tasarruf Mevduatina (89,219) (105,750) Resmi Kuruluslar Mevduatina (56) (230) Ticari Kuruluslar Mevduatina (22,877) (19,281) Diger Kuruluslar Mevduatina (808) (1,407) Döviz Tevdiat Hesaplarina (7,972) (6,835) Kiymetli Maden Depo Hesaplarina Para Piyasasi Islemlerine Verilen Faizler (8,138) (2,436) 2.3.Kullanilan Kredilere Verilen Faizler (7,063) (16,725) T.C. Merkez Bankasina Yurtiçi Bankalara (3,123) (2,542) Yurtdisi Bankalara (3,894) (14,183) Yurtdisi Merkez ve Subeler (46) Diger Kuruluslara Ihraç Edslen Menkul Kiymetlere Verilen Faizler Diger Faiz Giderleri (43) (983) III. NET FAIZ GELIRI (I - II) 115,355 87,370 IV. NET ÜCRET VE KOMISYON GELIRLERI 22,605 22, Alinan Ücret ve Komisyonlar 28,507 27, Nakdi Kredilerden 4,690 7, Gayri Nakdi Kredilerden 4,192 3, Diger 19,625 16, Verilen Ücret ve Komisyonlar (5,902) (4,450) Nakdi Kredilere Verilen (182) (58) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (37) (42) Diger (5,683) (4,350) V. TEMETTÜ GELIRLERI Alim Satim Amaçli Menkul Degerlerden Satilmaya Hazir Menkul Degerlerden - - VI. NET TICARI KÂR / ZARAR (1,271) 16, Sermaye Piyasasi Islemleri Kâr/Zarari (Net) 4,339 3, Sermaye Piyasasi Islemleri Kâri 51,558 24, Türev Finansal Araçlardan Karlar 42,824 11, Diger 8,734 12, Sermaye Piyasasi Islemleri Zarari (47,219) (20,428) Türev Finansal Araçlardan Zararlar (39,464) (14,443) Diger (7,755) (5,985) 6.2.Kambiyo Kâr/Zarari (Net) (5,610) 12, Kambiyo Kâr 128, , Kambiyo Zarari (134,041) (138,406) VII. DIGER FAALIYET GELIRLERI (3) 8,971 4,304 VIII. FAALIYET GELIRLERI TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 145, ,164 IX. KREDI VE DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) (4) (5,224) (16,775) X. DIGER FALIYET GIDERLERI (-) (78,612) (79,625) XI. FAALIYET KÂRI (VIII-IX-X) 61,824 34,764 XII. BAGLI ORTAKLIKLAR VE ISTIRAKLERDEN KÂR/ZARAR (5) XIII. NET PARASAL POZISYON KÂR/ZARARI - (18,518) XIV.VERGI ÖNCESI KÂR (XI+XII+XIII) 62,662 16,246 XV. VERGI KARSILIGI (-) - - XVI.VERGI SONRASI OLAGAN FAALIYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 62,662 16,246 XVII.VERGI SONRASI OLAGANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olaganüstü Net Kâr/Zarar Olaganüstü Gelirler Olaganüstü Giderler (-) Olaganüstü Kâra Iliskin Vergi Karsiligi (-) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) (6) 62,662 16,246 Ekteki dipnotlar bu mali tablolarin tamamlayicisidir. 6

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar Bankalar, Bankalar Kanunu nun 13. maddesi uyarõnca hesaplarõnõ ve yõllõk bilançolarõ ile gelir tablolarõnõ Türkiye Bankalar Birliği nin görüşü alõnarak hazõrlanõp Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nca ( BDDK ) belirlenen esas ve usullere uygun bir şekilde ve bu amaçla yürürlükte olan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ( MUY ) esaslarõna ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadõr. Banka yasal kayõtlarõnõ, mali tablolarõnõ ve mali tablolarõna baz teşkil eden dokümanlarõ söz konusu düzenlemelere ve Türk Ticaret Mevzuatõ ile Vergi Mevzuatõ na uygun olarak tutmaktadõr. Yõlsonu itibarõyla hazõrlanan mali tablolarõn baz alõndõğõ muhasebe politika ve yöntemleri ara dönem mali tablolarõn hazõrlanmasõnda aşağõda belirtilen hususlarõn dõşõnda değiştirilmeden uygulanmõştõr. i. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ( MUY ) 14 sayõlõ Tebliğ in Mali Tablolarõn Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardõnõn 5 inci maddesinde enflasyon muhasebesi uygulamasõnõ, BDDK nõn 28 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 numaralõ genelgesine istinaden cari dönemde enflasyon muhasebesi uygulanmamõştõr. ii. Ekli mali tablolar BDDK nõn 5 Ocak 2005 tarih ve 1 numaralõ genelgesi uyarõnca Bin Yeni Türk Lirasõ ( Bin YTL ) cinsinden hazõrlanmõştõr. Enflasyon Muhasebesi BDDK nõn 28 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 numaralõ genelgesi ile Türkiye deki yüksek enflasyon döneminin sona ermesi sebebiyle 31 Mart 2005 tarihli mali tablolarda enflasyon muhasebesiyle ilgili 14 sayõlõ MUY Tebliği uygulanmamõştõr. Bununla birlikte ekli mali tablolarda, 31 Aralõk 2004 tarihine kadar Türk Lirasõ nõn satõn alma gücündeki değişiminin gösterilmesi amacõyla, Tebliğ 14 hükümlerince öngörüldüğü üzere genel fiyat endeksleri kullanõlarak enflasyon düzeltmeleri yapõlmõştõr. Ekli mali tablolardaki rakamlarõn karşõlaştõrmalõ olarak verilebilmesi amacõyla 31 Mart 2004 tarihi itibariyle sunulan gelir tablosu ve dipnotlarõ 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüne göre endekslenmiş değerleri üzerinden gösterilmiştir. Önceki dönemlerde uygulanan enflasyon muhasebesine ilişkin ilkeler ile yüksek enflasyon döneminin sona ermesi hakkõndaki açõklamalar Beşinci Bölüm, VII. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar bölümünde verilmiştir. Yeni Türk Lirasõ Banka nõn ekli mali tablolarõ, aksi belirtilmedikçe, BDDK nõn 5 Ocak 2005 tarih ve 1 numaralõ genelgesinde belirtildiği gibi Bin Yeni Türk Lirasõ ( YTL ) cinsinden hazõrlanmõştõr. Mali tablolarõn karşõlaştõrmalõ olarak sunulabilmesi amacõyla geçmiş dönem mali tablolarõ ve dipnotlarõ da Yeni Türk Lirasõ cinsinden gösterilmiştir. 7

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar Yukarõda belirtilen hususlar dõşõnda, Banka nõn bir önceki dönem itibariyle hazõrlamõş olduğu mali tablolarõnda uygulanan muhasebe ilkeleri ile cari dönem mali tablolarõnõn hazõrlanmasõnda uygulanan muhasebe ilkelerinde önemli bir farklõlõk bulunmamaktadõr. Banka bir önceki dönemde uygulanan muhasebe ilkelerini cari dönemde de tutarlõ bir şekilde uygulamaktadõr. Ara dönem mali tablolarõndan bilanço ve bilanço dõşõ yükümlülükler tablosu 31 Aralõk 2004 tarihli bağõmsõz denetimden geçmiş bakiyeler ile, gelir tablosu ise 31 Mart 2004 tarihli bağõmsõz sõnõrlõ denetimden geçmiş bakiyeler ile karşõlaştõrmalõ olarak verilmiştir. II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arz Eden İşlemler Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arz eden işlem bulunmamaktadõr. III. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, sürekli olmayan işlemler ve temel hatalar bulunmamaktadõr. IV. Olağan Faaliyetlerin Dõşõnda Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarõ Banka nõn varlõklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akõmlarõnõ etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakõmõndan olağan faaliyetlerin dõşõnda gerçekleşen işlemleri bulunmamaktadõr. V. Önceki Dönem Mali Tablolarõnda, Cari Döneme İlişkin Olarak Yer Alan Tahmini Tutarlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinden Yer Alan Tutarlarõn Gerçekleşen Değerleri Genel giderler dõşõnda, önceki dönemde tahmini değerleriyle muhasebeleştirilen işlemler bulunmamakta ve genel giderlerin tahmini değerleriyle gerçekleşen değerleri arasõnda oluşan fark, mali tablolarõ önemli ölçüde etkilememektedir. VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarõnõn İhracõ ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapõlan Ödemeler Borçlanma senetleri ile sermaye araçlarõnõn ihracõ ve bu işlemlere ilişkin olarak yapõlan ödemeler bulunmamaktadõr. 8

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VII. Hisse Başõna ve Toplam Temettü Ödemeleri 2005 yõlõnda ödenen temettü bulunmamaktadõr. VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çõkan Önemli Hususlar 28 Mart 2005 tarihinde yapõlan Genel Kurul da 31 Aralõk 2004 yõlõna ait 115,170 Bin YTL tutarõndaki cari dönem karõndan 5,758 Bin YTL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe, 109,412 Bin YTL tutarõnda ise Olağanüstü Yedek Akçe ayrõlmasõna karar verilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle, Genel Kurul kararõ uyarõnca ayrõlmasõ gereken yasal ve olağanüstü yedek akçeler Banka nõn kayõtlarõnda 29 Nisan 2005 tarihinde ayrõldõğõndan dolayõ, ekli mali tablolarda 31 Mart 2005 tarihi itibariyle bakiye geçmiş yõllar karõ hesabõnda gösterilmiştir. IX. Ortaklõklarõn, Uzun Vadeli Yatõrõmlarõn Edinilmesi veya Elden Çõkarõlmasõ, Yeniden Yapõlanma veya Durdurulan Faaliyetler Ortaklõklarõn, uzun vadeli yatõrõmlarõn edinilmesi veya elden çõkarõlmasõ, yeniden yapõlanma, durdurulan faaliyetler gibi Banka nõn yapõsõna etki eden işlemler bulunmamaktadõr. X. Şarta Bağlõ Varlõk ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler Bilanço tarihi itibariyle şarta bağlõ varlõk ve yükümlülükler bulunmamaktadõr. 9

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranõ 31 Mart 2005 tarihi itibariyle mali tablolar esas alõnarak hazõrlanan Sermaye Yeterliliği Standart oranõ % dõr. Bankalar Kanununda, sermaye yeterliliği standart oranõnõn hesaplanmasõ ile ilgili olarak, risk ağõrlõklõ varlõklar, yükümlülükler, gayri nakdi krediler; rasyoda belirtilen teminat gruplarõna göre sõnõflandõrõlarak ilgili risk grubunda değerlendirilmektedir. Risk Ağõrlõklarõ Banka 0% 20% 50% 100% Risk Ağõr. Varlõk, Yüküm., G.Nakdi Krediler Bilanço Kalemleri (Net) 762,895 75, ,617 3,127,379 Nakit Değerler 62, Bankalar 118,561 70, Bankalararasõ Para Piyasasõ Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşõlõklar 257, Özel Finans Kurumlarõ Krediler 138, ,617 2,901,934 Takipteki Alacaklar (Net) ,374 İştirak, Bağlõ Ortak. ve VKET Men. Değ Muhtelif Alacaklar 33 3,789-11,698 Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net) 185,828 1,023 - Finansal Kira. Amaç. Varlõk. Veril Avans Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kira. Konusu Varlõklar (Net) ,581 Sabit Kõymetler (Net) ,327 Diğer Aktifler ,434 Bilanço Dõşõ Kalemler 9,257, ,218 1,016,696 68,398 Garanti ve Kefaletler 22, , ,687 31,545 Taahhütler 9,218, ,419 - Diğer Nazõm Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler - 5, Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlarõ 16, ,590 35,941 Risk Ağõrlõğõ Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağõrlõklõ Varlõklar 10,020, ,802 1,557,313 3,195,777 Sermaye Yeterliliği Standart Oranõna İlişkin Özet Bilgi Banka Cari Dönem Önceki Dönem Toplam Risk Ağõrlõklõ Varlõklar 4,088,194 3,967,021 Piyasa Riskine Esas Tutar 141, ,388 Özkaynak 772, ,486 Özkaynak/(RAV+PRET)*100 (*) (*) RAV:Toplam Risk Ağõrlõklõ Varlõklar, PRET:Piyasa Riskine Esas Tutar. 10

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranõ Cari Dönem Önceki Dönem ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 224, ,578 Nominal Sermaye 224, ,578 Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkõ 262, ,894 Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârlarõ - - Yasal Yedekler 5,533 5,533 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 5,533 5,533 II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrõlan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler 109, ,284 Genel Kurul Kararõ Uyarõnca Ayrõlan Yedek Akçe 109, ,494 Dağõtõlmamõş Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancõ Para Sermaye Kur Farkõ 139 (1,210) Kâr 177, ,170 Dönem Kârõ 62, ,170 Geçmiş Yõllar Kârõ 115,170 - Zarar (-) - - Dönem Zararõ - - Geçmiş Yõllar Zararõ - - Ana Sermaye Toplamõ 780, ,459 KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlõ Ortaklõk Hisseleri ile Gayrim. Satõş Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artõşõ - - Kur Farklarõ - - Genel Karşõlõklar 20,515 19,932 Muhtemel Riskler İçin Ayrõlan Serbest Karşõlõklar 1,682 1,682 Alõnan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artõş Fonu 16,316 (2,006) İştirakler ve Bağlõ Ortaklõklardan - - Satõlmaya Hazõr Menkul Değerlerden 16,316 (2,006) Yapõsal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artõşõ - Katkõ Sermaye Toplamõ 38,513 19,608 ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - SERMAYE 818, ,067 SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 46,460 48,581 Ana Faaliyet Konularõ Para ve Sermaye Piyasalarõ ile Sigortacõlõk Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapõlan Tüm Sermaye Katõlõmlarõna İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmõş Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklõklara İlişkin Sermaye Paylarõ 14,106 14,056 Özel Maliyet Bedelleri 22,064 23,784 İlk Tesis Bedelleri 2,269 2,446 Peşin Ödenmiş Giderler 8,021 8,295 İştiraklerin, Bağlõ Ortaklõklarõn, Sermayesine Katõlõnan Diğer Ortaklõklarõn, Özsermaye Yöntemi Uygulanmõş Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklõklarõn ve Konsolide Sabit Kõymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayõtlõ Değerlerinin Altõnda ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Şerefiye (Net) - - Aktifleştirilmiş Giderler - - Toplam Özkaynak 772, ,486 11

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER II. Piyasa Riski Piyasa riskinden korunmak ve taşõnan riskleri sõnõrlamak amacõyla Yönetim Kurulu tarafõndan aktif ve pasif kalemlerin bilanço içindeki dağõlõm sõnõrlarõ belirlenmiştir. Piyasa riski kapsamõnda limitler tespit edilmiştir. Bankacõlõk faaliyetine bağlõ olarak aktifte oluşacak değişikliklerin rasyolara etkileri simüle edilmektedir. Üst Düzey Risk Komitesi piyasa risklerini yakõndan izlemekte ve değerlendirmektedir. Risk yönetimi konusunda Yönetim Kuruluna öneri ve bilgilendirme çalõşmalarõ yapmaktadõr. Yasal olarak, konsolide ve konsolide olmayan bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullanõlmaktadõr. Standart yönteme ek olarak, içsel raporlamalarda Reuters firmasõnõn KVAR+ programõ kullanõlarak Tarihsel Benzetme Yöntemi ile Piyasa Riskine Maruz Tutar hesaplanmakta olup gerektiğinde Monte Carlo Yöntemi ile de RMD hesaplanabilmektedir. Piyasa Riski ölçümleri günlük olarak yapõlmakta ve üst yönetime raporlanmaktadõr. Stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmaktadõr. Ekonomik Sermaye Hesaplamalarõ ve Riske Dayalõ Karlõlõk Analiz çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Banka nõn Kur Riskine Maruz Değeri nin Parametrik RMD ile hesaplanmasõ ve kullanõlan modellerin sonuçlarõnõn tutarlõlõğõnõn tespiti için gerekli olan Geriye Dönük Testlere yönelik çalõşmalar sürdürülmektedir. Piyasa riski ile ilgili tablo aşağõda sunulmuştur: Tutar Faiz Oranõ Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot 9,277 a. Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 9,277 b. Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - c. Faiz Oranõ Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot 1,323 a. Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 882 b. Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 441 c.hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot 759 a. Sermaye Yükümlülüğü 755 b. Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 4 Toplam RMD-İç Model - Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü 11,359 Piyasa Riskine Maruz Tutar 141,988 12

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER III. Kur Riski Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve değişkenlikler nedeniyle herhangi bir kõsa ya da uzun pozisyon izlenmemeye çalõşõlmakta, dolayõsõyla kur riski taşõnmamasõ öngörülmektedir. Ancak, yine de oluşabilecek kur riskleri standart metod kapsamõnda yer alan kur riski tablosunda haftalõk ve aylõk dönemler itibariyle hesaplanmakta, sonuçlar resmi makamlara ve Banka üst yönetimine raporlanmaktadõr. Böylece kur riski yakõndan takip edilmektedir. Kur riski genel piyasa riskinin bir parçasõ olarak, Sermaye Yeterliliği Standart Oranõnõn hesaplanmasõnda da dikkate alõnmaktadõr. Yabancõ para risklerine yönelik olarak açõk pozisyon alõnmamaya çalõşõlmakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski doğduğunda ise karşõ pozisyon alõnarak kur riski taşõnmamaktadõr. Banka nõn mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan ABD Dolarõ, EURO ve YEN cari döviz alõş kurlarõ aşağõdaki gibidir. 1 ABD Dolarõ 1 EURO 100 YEN 31.Mar Mar Mar.05 Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem A. Banka Yabancõ Para Evalüasyon Kuru Bundan Önceki; 24.Mar Mar Mar Mar Mar Banka nõn ABD Dolarõ, EURO ve YEN cari döviz alõş kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri sõrasõyla YTL, YTL ve YTL dir. 13

18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER III. Kur Riski Banka nõn Kur Riskine İlişkin Bilgiler: Yabancõ Paralar (Bin YTL) EURO USD Yen Diğer YP Toplam Cari Dönem Varlõklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satõn Alõnan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 70,673 13, ,334 85,851 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 35,470 22,014 2,049 3,898 63,431 Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değerler , ,793 Para Piyasalarõndan Alacaklar Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler 21, , ,471 Verilen Krediler (*) 439, ,015-3,833 1,425,545 İştirak ve Bağlõ Ortaklõklardaki Yat. - 6, ,725 Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D. 34, , ,407 Maddi Duran Varlõklar Şerefiye Diğer Varlõklar (**) (***) 11, , ,944 Toplam Varlõklar 614,107 1,580,866 2,087 9,254 2,206,314 Yükümlülükler Bankalararasõ Mevduat 7,909 15, ,301 Döviz Tevdiat Hesabõ 709,875 1,083,683 2,144 24,223 1,819,925 Para Piyasalarõna Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 6, , ,758 İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar , ,265 Diğer Yükümlülükler (***) 8,894 16, ,938 Toplam Yükümlülükler 733,459 1,485,576 2,466 24,686 2,246,187 Net Bilanço Pozisyonu (119,352) 95,290 (379) (15,432) (39,873) Net Bilanço Dõşõ Pozisyon 124,264 (106,830) ,672 33,357 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 181, , , ,116 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 57, ,165-12, ,759 Gayrinakdi Krediler 215, ,429 23,939 59, ,039 Önceki Dönem Toplam Varlõklar 630,867 1,540,998 1,768 29,388 2,203,021 Toplam Yükümlülükler 709,985 1,532,428 1,783 27,839 2,272,035 Net Bilanço Pozisyonu (79,118) 8,570 (15) 1,549 (69,014) Bilanço Dõşõ Pozisyon 67,140 14,417 - (1,285) 80,272 Gayrinakdi Krediler 208, ,431 25,292 61, ,352 Kur riskine ilişkin tabloda: (*) 210,654 Bin YTL (31 Aralõk 2004: 145,460 Bin YTL) dövize endeksli krediler; verilen krediler satõrõnda gösterilmiştir. (**) 5,940 Bin YTL (31 Aralõk 2004: 3,048 Bin YTL) dövize endeksli kredi reeskontlarõ;diğer varlõklar satõrõnda gösterilmiştir. (***) Diğer varlõklar satõrõndan 1,602 Bin YTL(31 Aralõk 2004: 1,649 Bin YTL) türev finansal işlem reeskont geliri, diğer yükümlülükler satõrõndan da 9,700 Bin YTL(31 Aralõk 2004: 9,688 Bin YTL) türev finansal işlem reeskont gideri düşürülmüştür. 14

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER IV. Faiz Oranõ Riski Varlõklarõn, yükümlülüklerin ve bilanço dõşõ kalemlerin faize duyarlõlõğõ Banka tarafõndan ölçülmektedir. Standart metod içerisinde yer alan genel ve spesifik faiz oranõ riski tablolarõ, varlõk ve yükümlülükler dahil edilerek, Banka nõn karşõ karşõya olduğu faiz oranõ riski hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parçasõ olarak Sermaye Yeterliliği Standart Oranõnõn hesaplanmasõnda dikkate alõnmaktadõr. İleriye yönelik tahmin-simulasyon raporlarõyla oluşabilecek sonuçlar belirlenmekte, faiz oranlarõndaki dalgalanmalarõn etkisi duyarlõlõk analizi ve senaryo analizleriyle değerlendirilmektedir. Vade dağõlõm (Gap) analizi ile her bir vade diliminde ortaya çõkan nakit ihtiyacõ belirlenmektedir. Uygulanan faiz oranlarõnda ise pasif maliyeti ile aktif getirisi arasõnda her zaman artõ bir farkõn (spread) olmasõ sağlanmaktadõr. Faiz oranõ riskinden korunmak amacõyla aktiflerin daha kõsa vadeli likit aktiflerden oluşmasõna dikkat edilmekte, getirisinin diğer aktif kalemlerine göre az olmasõna dolayõsõyla gelir ve özkaynaklar üzerindeki negatif etkisine rağmen faiz oranõ riskinin azaltõlmasõ açõsõndan bu uygulamaya önem verilmektedir. Ayrõca değişken faizli aktiflerin bilanço içerisindeki tutarõnõn arttõrõlmasõna çalõşõlmaktadõr. 15

20 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER IV. Faiz Oranõ Riski Cari Dönem Varlõklarõn, Yükümlülüklerin ve Bilanço Dõşõ Kalemlerin Faize Duyarlõlõğõ (Yeniden Fiyatlandõrmaya Kalan Süreler İtibariyle) Varlõklar Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yõl ve Üzeri Faizsiz Toplam Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satõn Alõnan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 359, , ,400 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 54,337-1, ,756 70,093 Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değer. 36,990 17,510 12,815 3,314 7,985 11,016 89,630 Para Piyasasõnda Alacaklar Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler 104, , , , ,854 1,029 1,159,795 Verilen Krediler 1,525, , , , ,218 55,392 3,581,865 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ. 56, , ,558 9, ,430 Diğer Varlõklar , ,411 Toplam Varlõklar 2,136, , , , , ,641 6,174,624 Yükümlülükler Bankalararasõ Mevduat 21,352 2,500 3,000 2,000-2,419 31,271 Diğer Mevduat 2,924, , ,819 64, ,814 4,566,611 Para Piyasasõna Borçlar 91, ,355 Muhtelif Borçlar ,706 73,706 İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 96, , ,614 14, ,580 Diğer Yükümlülükler , ,101 Toplam Yükümlülükler 3,133, , ,433 81, ,733,040 6,174,624 Bilançodaki Faize Duyarlõ Açõk (996,966) 10, , , ,996 (1,119,399) - Bilanço Dõşõ Faize Duyarlõ Açõk (2,285) (180) (310) (7,657) - - (10,432) Toplam Faize Duyarlõ Açõk (999,251) 10, , , ,996 (1,119,399) (10,432) 16

21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER IV. Faiz Oranõ Riski Önceki Dönem Varlõklarõn, Yükümlülüklerin ve Bilanço Dõşõ Kalemlerin Faize Duyarlõlõğõ (Yeniden Fiyatlandõrmaya Kalan Süreler İtibariyle) Varlõklar Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yõl ve Üzeri Faizsiz Toplam Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satõn Alõnan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 364, , ,207 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 146, ,000-15, ,966 Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değer. 2,957 5,656 19,484 16,716 22,041 3,612 70,466 Para Piyasasõnda Alacaklar Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler 71, , , , ,747 1,050 1,147,229 Verilen Krediler 1,346, , , ,436 1,019,501 44,089 3,457,644 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ. 117, ,460 99,634 73, ,170 Diğer Varlõklar , ,552 Toplam Varlõklar 2,049, , , ,220 1,393, ,040 6,154,234 Yükümlülükler Bankalararasõ Mevduat 65,059 6,000-4,000-4,082 79,141 Diğer Mevduat 2,790, ,688 98,432 88, ,668 4,561,103 Para Piyasasõna Borçlar 178, ,150 Muhtelif Borçlar , ,454 İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 58, , ,190 21, ,135 Diğer Yükümlülükler , ,251 Toplam Yükümlülükler 3,092, , , ,554 1,031 1,738,478 6,154,234 Bilançodaki Faize Duyarlõ Açõk (1,042,911) (400,350) 316, ,666 1,392,258 (1,122,438) - Bilanço Dõşõ Faize Duyarlõ Açõk (695) (2,005) (139) (7,217) - - (10,056) Toplam Faize Duyarlõ Açõk (1,043,606) (402,355) 316, ,449 1,392,258 (1,122,438) (10,056) 17

22 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER IV. Faiz Oranõ Riski Cari Dönem Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranlar Cari Dönem Sonu EURO USD Yen YTL % % % % Varlõklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satõn Alõnan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değer Para Piyasasõnda Alacaklar Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ Yükümlülükler Bankalararasõ Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasasõna Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Önceki Dönem Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranlarõ Önceki Dönem Sonu EURO USD Yen YTL % % % % Varlõklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satõn Alõnan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değer Para Piyasasõndan Alacaklar Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ Yükümlülükler Bankalararasõ Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasasõna Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

23 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER V. Likidite Riski Banka piyasa şartlarõ gereği likit olmaya özen göstermektedir. Likit aktif toplamõ, toplam aktiflerin %24 ünü oluşturmaktadõr. Vade dağõlõm (Gap) analizi ile her bir vade diliminde ortaya çõkan nakit ihtiyacõ belirlenmektedir. Aktiflerin daha kõsa vadeli likit aktifler olmasõna dikkat edilmekte, pasiflerde ortalama vadelerin uzatõlmasõna çalõşõlmaktadõr. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Banka nõn döviz bilançosu incelendiğinde ortaya çõkan hususlar aşağõda özetlenmiştir: Bilançonun yabancõ para pasif tarafõnõn çoğunluğunu oluşturan yabancõ para mevduat Banka nõn yabancõ para pasif toplamõnõn %82'sini oluşturmaktadõr. Banka, kullanõmõ istendiği anda gerçekleşebilecek yurtiçi ve yurtdõşõ kaynaklõ prefinansman, sendikasyon ve IFC kredisi kullanõm olanaklarõna sahiptir. Bilançonun yabancõ para aktif tarafõnõn %21'ini menkul kõymetler, %61 ini krediler, %3'ünü ise banka plasmanlarõ oluşturmaktadõr. Plasmanlar içerisinde banka plasmanlarõ en kõsa vadeli kalemi oluşturmaktadõr. En uzun vadeli kalem ise yatõrõm veya alõm-satõm portföyünde bulunan menkul değerlerden oluşmaktadõr. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Banka nõn Türk Parasõ bilançosu incelendiğinde ortaya çõkan hususlar aşağõda özetlenmiştir: Türk Lirasõ bilançonun pasif tarafõnõn büyük kõsmõnõ yabancõ para bilançosunda da olduğu gibi mevduat kalemi oluşturmaktadõr. Banka nõn pasif toplamõnõn %70 ini Türk Lirasõ mevduatlar oluşturmaktadõr. Nette plasman yönünde yer alan ve likit olan Banka nõn pahalõ TL borçlanma kalemlerine ihtiyacõ bulunmamaktadõr. Ancak ihtiyaç halinde Banka nõn gerek yurtiçi, gerek yurtdõşõ bankalararasõ ve gerekse Takasbank ve İMKB repo piyasasõnda yeterli borçlanma imkanlarõ bulunmaktadõr. Türk Lirasõ bilançonun aktif tarafõnõn %29'luk kõsmõnõ menkul kõymetler, %57'sini krediler oluşturmaktadõr. 19

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı