Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s Par kin son Has ta lı ğı nın Te da vi si Prof. Dr. Güneş Kızıltan Günümüzde Parkinson hastalı ğı nın tedavisi hala semptomatik düzeydedir. Bir di ğer de yişle hastalı ğın al tında yatan patogenez üzerinde etkin bir tedavi yöntemi bulunamamış tır. Tedavinin genel prensipleri olsa da yan etkisiz işlevsel iyilik hali elde etmek için ki şiye özgü düzenleme gerekir. Hastalı ğın belirtilerinin tanı koyduracak derecede olmasına kar şın gün lük ya şamı kı sıtlamadı ğı erken dönemlerde hareket tembelli ğinden kaçı nılması ve özellikle etkilenen hareketlere yönelik egzersizler önermek yeterlidir. Ancak günlük ya şamın etkilenmeye başlaması ile bir lik te me di kal te da vi ye başlamak gerekir. Medikal tedaviye başlarken hastaya özgü seçim yapılması önem kazanır. Hastalı ğın tar tışmasız en et kili tedavisi olan levodopanın başlanması n ı takiben 5 yıl içinde olguların yak la şık % 50 sin de ko re ve dis toni şeklinde istem dı şı yüz, gövde ve ekstremite hareketlerinin belirdi ği, levodopanın etki süresinin kısaldı ğı, ila cın etki süresi ile iliş ki siz, bek len me dik ce vap sızlık durumunun ortaya çıktı ğı görülmektedir. Bu oranın hastalı ğın 40 ya şın al tında başladı ğı grup ta % 90 a ulaş tı ğı, yaş küçüldükçe levodopa ile ilişkili motor komplikasyon riskinin arttı ğı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle 60 yaş al tındaki hastalarda tedaviye dopamin reseptörlerine doğrudan bağlanarak onu tak lit eden dopamin agonisti ilaçlardan biri ile baş lan ma sı uygundur. Hastalık ilerledikçe veya dopamin agonistlerinin doz artı şı n ı kı sıtlayan yanetkiler belirdi ğinde tedaviye levodopa ilave edilir. 70 yaş üze rin de ki has ta lar da ise do pa min agonistleri ile yanetki riskinin daha yüksek olması ve motor komplikasyon olası lı ğı nın da ha dü şük olması nedeniyle tedaviye levodopa ile baş lanabilir yaş ara sında ise tedaviye hangi ilaçla başlanacağı nı hastanın özellikleri belirlemelidir. Postüral hipotansiyon, demans, psikotik semptom geliştirme 269

2 Güneş Kızıltan ris ki söz ko nu su olan has ta lar da do pa min ago nist le ri nin ya net ki po tan si ye li levodopaya oranla daha yüksektir. Semptomatik tedaviye başlarken yararlanabilece ğimiz diğer al ter na tif ler olan an ti ko li ner jik ler ve Aman ta din ise bi zim uygulamamızda çok kı sıtlı yer tutmaktadır. Antikolinerjikler özellikle kognitif yanetkileri nedeniyle yalnız ca tre mo run ön plan da ol du ğu genç hastalarda, gerekli uyarıları hem has ta ya hem de ya kınlarına yapmak şartıyla yakın ta kip ko şullarında kullanılmalı dır. Amantadin i ise hastalık belirtilerinin hafif derecede olduğu dönemde yararlı olmasına kar şın yurt dı şından temin edilmesi gerekti ği için sık kullanmamaktayız. Bu ilaç da ha çok has talı ğın daha ileri evrelerinde levodopa ile ilişkili diskinezilerin hafifletilmesi için yararlı ol maktadır. Levodopa Parkinson hastalı ğın da ek sik olan do pa min kim ya sal ile ti ci si nin ön maddesi olup nörolojide tedavi alanında bir kilometreta şı oluşturmuştur. Tüm levodopa içeren ilaçların için de bu mad de nin be yin do ku su dı şında dopamine dönüş tü rül me si ni ön le yen bir de kar bok si laz en zim in hi bi tö rü (ben se razid veya karbidopa) bulunmaktadır. Kan-be yin sed di ni ge çe me yen bu en zim inhibitörü maddeler levodopanın kan-beyin seddi dı şında dopamine dönüşümünü engelleyerek özellikle kusmanın tetiklendi ği mer kez olan area post rema daki dopamin reseptörlerinin uyarılarak iştahsızlık, bulantı ve kus ma gi bi yanetkilerin ortaya çıkması nı önlemekte ve daha az miktarda levodopa ile antiparkinsoniyen etki elde edilebilmesini sağlamaktadır. Levodopa/Benserazid bile şiminin kontrollü yavaş sa lı nım özel li ği olan bir çe şidi daha uzun süreli etkisi nedeniyle, özellikle motor dalgalanmanın ge lişti ği hastalarda gece uykuyu bozan bradikinezi, sabah erken saatlerde beliren ağ rı lı distonik kramplar veya bradikinezinin giderilmesinde bazı hastalarda yararlı olmaktadır. Ge rek yavaş sa lı nım özel li ği olan Levodopa + Karbidopa veya Benserazid preparatları, ge rek se Le vo do pa + Kar bi do pa + En ta ka pon pre pa ra tı levodopanın et ki süresini uzatarak gün içinde daha uzun aralarla daha düşük doz levodopa ile iyilik elde edilmesini sağlamaktadır. Entakapon levodopa ve dopaminin yı k ılmasın dan so rum lu olan en zim ler den bi ri olan KOMT (ka te kol-o-me tit rans feraz) inhibitörüdür. Beyin dokusu dı şında karaciğer, böbrekler, gastrointestinal yol, da lak ve ak ci ğerlerde yerle şik olan bu en zimin inhibisyonu ile be yine ulaşan levodopa miktarı art mak ta ve et ki sü re si uza tılabilmektedir. Türkiye de sekiz çeşit dopamin agonisti kullanılmaktadır (Tab lo 1). Par kinson hastalı ğında dejeneratif süreç içinde etkilenmediği kabul edilen striatumdaki dopamin reseptörlerine doğrudan bağlanarak dopaminin etkisini taklit eden bu mad de ler ne ya zık ki levodopa kadar etkili olamamakta ve hastalık ilerledikçe tedaviye bu ajanlarla başlanan hastalarda levodopanın da ila ve edil- 270

3 Parkinson Hastalığının Tedavisi mesi gerekmektedir. Bu ilaçların bir di ğer kul la nım nedeni ise hastalık iler ledikçe ortaya çıkan levodopa ile ilişkili motor komplikasyonlardır. Ergo türevi olma özelliklerine göre iki grup altında incelenen bu ilaçların ara sındaki farkı belirleyen özellikler yanetkileri ve etki süreleridir. Tab lo 1. Kullanımda olan dopamin agonistlerinin özellikleri DA agonisti Ergo T 1/2 Metabolizma-Atılım Doz T e r apötik doza (saat) ulaşma süresi Apomorfin 0.6 Karaciğer-Böbrek 3-10 mg/inj. Test ile Bromokriptin 3-8 Karaciğer 3-4 x 5-15 mg 7 hafta Piribedil 20 Karaciğer-Böbrek 3 x mg 4 hafta Lisürid 2 Karaciğer 3-4 x mg 4 hafta Pergolid 27 Karaciğer 3-4 x 1-2 mg 8 hafta Kabergolin 65 Karaciğer 1-2 x 4-6mg 4 hafta Ropinirol 4-6 Karaciğer 3 x 4-8 mg 7 hafta Do pa min ago nist le ri ara sın da yal nız ca apo mor fin pra tik kul la nım da parenteral-subkutan uygulanır. Etkisi 5-10 dakika içinde başlar ve dakika sürer. Diğerlerinin hepsi oral yoldan alı n ır ve ergo türevi özellikleri dı şındaki yan etkileri de ği şik oran lar da da ol sa ay nı dır. Özellikle tedavinin başlangı cında mide bulantı sı ve kus ma gö rülebilir. Bulantı nın önlenmesinde ilacın tok kar nına alınması, ted ri ci doz ar tı şı ve periferik etkili bir dopamin reseptör blokeri olan Domperidon un aç karnına tedaviye ilave edilmesi genellikle yeterlidir. Yine başlangıç döneminde sık gö rü le bi len bir di ğer yanetki ise postüral hipotansiyondur. Tedrici doz artı şı ve Domperidon kullanı mı bu yanetki üzerinde de yararlı olmaktadır. Başlangıç dönemi, yanetkiler ilaç kesmeyi gerektirmeden geçirildikten sonra gastrointestinal sistem ile ilgili yanetki belirirse altta yatan başka bir neden araş t ı rılmalı dır. Postüral hipotansiyon ise hastalı ğın ilerleme süreci içinde daha sonra tekrar ortaya çıkabilir. Tüm dopamin agonistlerine özgü diğer sık görülen yanetkiler ise gençlerde daha çok he ze yan, yaş lılarda görsel hallüsinasyonlar ile karakterize psikotik tablolar ve gün düz ani or taya çıkabilen aşı rı uykululuk halidir. Deliryum şeklinde şuur bozuklukları olabilir. Ergo türevlerinin en önemli dezavantajı na dir de ol sa pe ri fe rik da mar lar da 271

4 Güneş Kızıltan va zo konst rik si yo na ve kalp ka pak la rı, ak ci ğerler, ve retroperitoneal bölgede fibrozise yolaçmaları dır. Bu ne den le özel lik le kalp-da mar sis te mi has ta lı ğı ve ya ris ki olan lar ile ya kın takip imkanı olmayan hastalarda kaçınmak gerekebilir. Dispne, kalp yetmezli ği belirti ve bulguları, ekstremite uçlarında soğuma, idrar miktarında azalma gibi belirtiler uyarı cı olmalı dır. Selegilin dopamin yı kı mında sözsahibi monoaminoksidaz B enzimi inhibitörüdür. Hastalı ğın özellikle başlangıç döneminde levodopa kullanı mı nın geciktirilmesinde yardımcı olabilir. Bu etkinin deneysel çalışmalardan elde edilen bilgilerle daha önce düşünüldüğü gibi sinir hücresini koruyucu etki ile olmadı ğı, hafif derecede semptomatik etki sonucu olduğu ileri sürülmektedir. KOMPLİKASYONLAR Parkinson hastalı ğı nın en et kili tedavisi olan levodopanın orta-uzun vadedeki yanetkileri ilaç etki süresinin kısalması ve etki süresi ile ilişkisiz hareket donukluğu gi bi mo tor dal ga lan ma lar, ko re ve dis to ni gi bi is tem dı şı hareketler, ortostatik hipotansiyon, kâbus görme, paranoid hezeyanlar ve görsel hallüsinasyonlar gibi psikotik belirtilerdir. Dopamin agonistleri ile tedaviye başlanması motor dalgalanmalar ve diskinezilerin ortaya çı k ı şı nı geciktirir, ancak di ğer yanetkilerin görülme olası lı ğı bu ajanlar ile levodopaya kıyasla daha yüksektir. Ayrıca dopamin agonistleri başlanan hastaların ço ğunda tedavinin 3. yı lından sonra levodopa kullanma zorunluğu doğmaktadır. Gün için de ki motor dalgalanmalar ve diskinezi ile ba şedilmesinde uzun yarılanma ömrü nedeniyle Kabergolin başta olmak üzere dopamin agonistleri yararlı ol maktadır. Diskineziler ile ba şedilmesinde yararlı bir di ğer ajan ise Aman ta din dir (2-3 x 100 mg). Komplikasyonlar nörologlar dı şındaki hekimlerin bilmesi ve müdahale etmesi gerekebilen durumlardır. Motor komplikasyonlar acil müdahale gerekti ren bir du rum de ğildir. Ancak deliryum ve psikiyatrik yanetkiler acil problem ola rak kar şı mıza çı ka bi lir. Böy le bir du rum da ya pılacak ilk şey has ta eğer antikolinerjikler, sedatifler, hipnotikler, anksiyolitikler, opiatlar gibi merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsa bunların dozunun azaltılması ve tedricen kesilmesidir. Bu durumda hareket ile ilgili hastalık belirtilerini ileri derecede kötüleştirebilece ği için nöroleptik ilaçların kullanılmasından kaçı nılmalı dır. Metoklopramid gibi mide motilitesini arttıran antiemetik ilaçlar dopamin reseptör blokajı yoluyla, sık kullanılan Sinnarizin gibi kalsiyum 272

5 Parkinson Hastalığının Tedavisi kanal blokerleri de dopamin serbestlenmesini etkileyerek parkinsonizm belirtilerini arttıracağı için Parkinson hastalarında kullanılmamalı dır. Psikoz tablosu sözkonusu ise nörolog görene kadar eğer kullanı lıyorsa antikolinerjik ilaçlar ve dopamin agonistleri başta olmak üzere antiparkinsoniyen ilaçların do zu azaltılmalı, Ke ti apin ( mg/gün) ve ya ke mik ili ği bas kılanma riski gözönünde bulundurularak Klozapin tedaviye ilave edilmelidir. Antiparkinsoniyen ilaçların ani kesilmesi Nöroleptik Malign Sendrom tablosuna yolaçarak de lir yum ve ko ma ya ka dar va ran şuur bozuklukları, yük sek ateş, yay gın kas ri ji di te si ve böb rek yet mez li ği ile hastanın kaybedilmesine neden olabilece ği için sa kıncalı dır. Postüral hipotansiyon ve senkop da acil problemler olarak kar şı mıza çıkabilir. Böyle bir durumda ilk ön lem ola rak eğer kullanıyorsa hastanın antihipertansif tedavisinin dozunun azaltılması ve ya ke sil me si, su ve tuz alı mı nın arttı rılması, ge ce ya tak ba şı elevasyonu ve dopamin agonistleri başta olmak üzere antiparkinsoniyen tedavinin tekrar düzenlenmesi gerekir. Efedrin ve midodrin gibi sempatikomimetik ajanlar ve fludrokortizon daha sonra nörolog tarafından tedaviye ilave edilebilecek ajanlardır. GENEL PRENSİPLER Pratikte nadir olmayarak kar şılaşılan hatalar esansiyel tremorun Parkinson hastalı ğı ile ka rış tı rılması ve yaş lı has ta la ra an ti ko li ner jik ilaç başlanmasıdır. Parkinson hastalı ğı nın tedavisinde erken dönemde tanı nın teyidi ve hastaya uygun tedavinin düzenlenmesi nörolologlara bırakılmalı dır. Etkin tedavi sonucu görüldükten sonra erken dönemde hastaların nörolog tarafından sı k ı takibi gerekli de ğildir. Ancak komplikasyonların belirdi ği dönemde yine bir nöroloğun des te ği gerekir. CER RA Hİ TE DA Vİ Parkinson hastalı ğında cerrahi tedavinin geçmişi 60 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Ancak da levodopa tedavisinin bulunması ile ter kedilen bu tedavi yöntemi levodopanın uzun dönem komplikasyonları, ba zal gangliyonların işlevleriyle ilgili bilinenlerin artması, cerrahi tedavi ile ilişkili teknolojinin ilerlemesi ile bir lik te son 15 yıl için de tek rar po pü ler ol muştur. Cerrahi yöntemler arasın da en yay gın kullanılanı olan pallidotomi girişimlerinde globus pallidusun internal segmentinde lezyon oluşturulmakta ve teorik olarak bazal ganglionların art mış aktivitesi baskılanmaktadır. Özellikle levo- 273

6 Güneş Kızıltan do pa ile ilişkili diskinezilerin ve negatif motor belirtilerin tedavisinde oldukça iyi so nuç lar el de edil mek te dir. Bu cer ra hi gi ri şimlerde tecrübeli merkezlerde çok dü şük oran lar da da ol sa gör me ala nı defekti olu şumu, mental deği şiklikler, beyin dokusu içine kanama gibi komplikasyon riskleri vardır. Bu gün için ma li ye ti yük sek de ol sa ba tıda gittikçe popüler olan bir girişim de de rin be yin uya rı mı (Deep Brain Stimulation) tekni ği dir. Bu yön tem ile ha sar gi ri şimlerinde hedeflenen bölgelere bir elekt rod yer leştirilmekte ve ciltaltından geçirilen kablolar ile kardiak pace-maker gibi gö ğüs duvarında ciltaltına yerleştirilen bir stimülatör-batarya ve anahtar sistemi ile bağlantı kurulmaktadır. Manyetik bir dü ze nek ile has ta sis te mi ha re ke te ge çir mek te ve da ki ka lar için de par kin so ni yen be lir ti ve bul gu lar or ta dan kal dı rılabilmektedir. Elektrod talamus içine yerleştirildi ğinde tremor, globus pallidus veya subtalamik çekirde ğe yer leştirildi ğinde tremor, rijidite, bradikizezi, diskineziler kont rol al tına alınabilmektedir. PARKİNSON HASTALARINDA ANESTEZİ Parkinson hastalarına genel anestezi uygulanması halinde temel prensip anestezi öncesi ve sonrasında antiparkinsoniyen tedavinin aksatılmaması dır. Özelllikle levodopa çok az sı vı ile ve ya na zo gast rik tüp ara cı lı ğıyla anesteziden müm kün ol du ğunca kısa zaman önce ve postoperatif dönemde de mümkün ol du ğunca erken verilmelidir. Cerrahi girişi min uzun sür dü ğü durumlarda genel anestezi altın daki has taya nazogast rik tüp ile levodopa verilebilir. Anestezi indüksiyonu için kullanılan ajan lar dan tiopen tal ve ketaminin parkinson hastalığı semptomlarını art tırabileceği ileri sürül se de bu id dianın klinik pratik te geçer li ol madığı kabul edil mek tedir. Propofol metabolizmasının hızlı ol ması nedeniy le par kinson hastalarında tercih edilebilecek indüksiyon ajanlarından biridir. Özellikle yaş lı parkinson hastalarında postoperatif dönemde sorunla karşılaşılabilir. Bu hastalarda mental konfüzyon gelişme riski yüksektir. Ajitasyon halinde nöroleptik ilaçların kul lanımından özellikle kaçınılmalıdır. Genel anestezi son rası görülen üşüme ile bir lik te olan tit reme par kin soniyen tremor ile karışabilir. Fen tanil, al fen tanil ve yük sek doz mor fin ile par kinson hastalığına bağ lı rijidite ar tabilir. Bir MAO-B (Monoaminok sidaz) en zim in hibitörü olan ve parkinson hastalığı tedavisin de kul lanılan selegilinin meperidin ile bir lik te kullanılması halinde ajitasyon, kas katılığı ve yük sek ateş ile karak terize bir tablo belirebileceği için selegilin kul lanan has talarda meperidin kullanımından kaçınılması gerek lidir. Bulan tı ve kus ma belir diği taktirde metoklopramid 274

7 Parkinson Hastalığının Tedavisi gibi dopamin resep tör blokajı yapan ilaçlardan parkinson hastalığı belir tilerini arttırabileceği için kaçınılmalıdır. İnhalasyon yoluyla uygulanan anestezik ajanlardan halotan, levodopa alan has talar da kalp kasının katekolamin lere duyar lığını art tırdığı için ritm bozukluklarına yolaçabilir. İzof luran ve sevof luran gibi daha yeni ajan lar ile bu risk düşük tür. Dopamin resep tör agonist leri kul lanılan has talarda da genel anes tezi es nasında hipotansiyon gelişme riskinin olduğı gözönün de bulundurulmalıdır. Yerel anes tezinin par kinson hastalarında mümkünse genel anesteziye ter cih edil mesi gerekir. Göz ameliyat ları gibi cer rahi girişim ler de yerel anestezinin yanın da sedas yon gerekir ise difen hid ramin gibi mer kezi an tikolinerjik özel liği ile tremoru da bas kılayabilecek bir ilaç kul lanılabilir. ANTİPARKİNSONİYEN İLAÇLAR İLE DİĞER İLAÇLARIN ETKİLEŞİMİ Parkinson hastalığında kullanılan ilaç ların etkinliği ve et ki süreleri diğer ilaç lar tarafın dan değiş tirilebilir. Ay nı şekil de an tipar kin soniyen ilaç lar da diğer ilaç ların far makokinetiğini et kileyebilir. Tab lo 2 bu amaç la başvurulabilecek bir kay nak olarak sunul mak tadır. Tab lo 3 ise Tür kiye de mev cut antiparkinsoniyen ilaç isimlerini ve özelliklerini özetlemektedir. 275

8 Güneş Kızıltan A: Bilinen girişim YOK, B: Girişim VAR; ancak klinik açıdan ÖNEMSIZ, C: Birlikte kullanılabilir, ANCAK TEDAVI BOYUNCA TAKIP GEREKLI, D: Tedaviyi değiştirmeyi gerektirebilir, X: Birlikte kullanmaktan KACINILMALI. Tab lo 2. Antiparkinsoniyen ilaçların üzerinde diğer ilaçların etkilerinin özetlendiği tablonun ilk sütünunda yeralan ilaçların yanında parantez içinde sunulan kısaltmalar metabolizmada rol üstlenen enzimi ifade etmektedir. Aşağı ve yukarı yönelik oklar ise enzim veya sütunları oluşturan antiparkinsoniyen ilaçların etkisinde azalma veya artmayı göstermektedir. L-DOPA BRO PER ROP PRAM KAB SEL AĞRI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Naratriptan (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 D 2 Rizatriptan (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 D 2 Sumatriptan (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 D 2 Frovatriptan (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 D 2 Zolmitriptan (SE SENDROMU) D 2 D 2 C D 2 D 2 Tramadol (SE SENDROMU) D 2 D2 D 2 D 2 Kodein C KE C KE ANESTEZİDE KULLANILAN İLAÇLAR Amobarbital B Secobarbital B Thiopental B ANTİBİYOTİK-ANTİFUNGAL-ANTİSEPTİK İLAÇLAR Ciprofloxacin (CYP3A4 _) C C Clarithromycin (CYP3A4 _ + Ergotizm) C - D 1 D 1 D 1 Erythromycin (CYP3A4 _ + Ergotizm) C - D 1 D 1 D 1 Fluconazole (CYP3A4 _) C C Ketoconazole (CYP3A4 _) C Levofloxacin C Lemofloxacin C Nalidiksik asit C Norfloxacin C 276

9 Parkinson Hastalığının Tedavisi Tablo 2. (devam) L-DOPA BRO PER ROP PRAM KAB SEL Rifampin (CYP1A2 _) C Sparfloxacin C Troleandomycin (CYP3A4 _ + Ergotizm) C - D 1 D 1 D 1 Enoxacin C ANTİEPİLEPTİKLER Carbamazepine (CYP1A2 _) C Phenobarbital (CYP1A2 _) C Primidone (CYP1A2 _) C B BLOKER-KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ Diltiazem (CYP3A4 _) C Verapamil (CYP3A4 _) C Betaxolol C KE C KE Carvedilol C KE C KE Labetalol C KE C KE Metoprolol C KE C KE Pindolol C KE C KE Propranolol C KE C KE Timolol C KE C KE MİZAÇ DÜZENLEYİCİ- ANKSİYOLİTİK-ANTİPİSKOTİK İLAÇLAR Amitriptilin (SE SENDROMU) D 2 C KE _-D 2 C KE _ D 2 X BENZODIAZEPINLER C Buspiron (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 C 2 Citalopram (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 X 2 Clomipramine (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE _ D X 2 Escitalopram (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 X 2 Fluoxetine (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE _ D C 2 Fluvoxamine (SE SENDROMU) C - D 2 C KE -D 2 C KE _ D 2 C 2 Imipramin (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE _ D 2 X 277

10 Güneş Kızıltan Tablo 2. (devam) L-DOPA BRO PER ROP PRAM KAB SEL Lityum (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 C Mirtazapine (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE D 2 C 2 Moclobemide (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE D 2 C 2 NÖROLEPTİK İLAÇLAR D D D D D D 2 D 2 Paroxetine (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE D 2 C 2 Sertraline (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 C 2 Trazodone (SE SENDROMU) D 2 D 2 D 2 C 2 Venlafaxine (SE SENDROMU) D 2 C KE -D 2 C KE _ D 2 C 2 TABLODA GRUPLANMAYAN İLAÇLAR Amiodarone (CYP3A4 _) C C Captopril C KE _ C KE Ephedrine D KE Fe PREPARATLARI (P.O.) D Fluvastatin C Greyfurt suyu (CYP3A4 _) C Kafein C Mexiletine C KE C KE Midodrine X Omeprazole (CYP3A4 _) C Oral kontraseptifler D Oxymetazoline X Phenylephrine D KE Phenylpropanolamine D KE Pseudoepinephrine D KE Tolterodine C KE C KE Warfarin C KE (1)Ergotizm: Ekstremitelerde kramp, ağrı, iskemi. (2)Serotonin sendromu: Ajitasyon, aşırı terleme, ishal, ateş ve titreme, hiperrefleksi, inkoordinasyon, miyoklonus, tremor belirti ve bulgularindan en az üçü gerekli. BRO= Bromokriptin, PER=Pergolid, ROP=Ropinirol, PRAM=Pramipeksol, KAB=Kabergolin, SEL=Selegilin, KE: Karşılıklı Etki SE SENDROMU: Serotonin sendromu 278

11 Parkinson Hastalığının Tedavisi Tab lo 3. Türkiye de satışa sunulan antiparkinsoniyen ilaçlar Levodopa + Benserazid Madopar ( , , mg), Madopar HBS ( mg) Levodopa + Karbidopa Sinemet ( mg) Levodopa + Karbidopa + Entakapon Stalevo ( mg, mg) Bromokriptin Parlodel (2.5 mg), Apo-Bromokriptin (2.5 mg), Galaktomin (2.5-5 mg), Gynodel (2.5 mg) Pergolid Permax ( mg) Kabergolin Cabaser (1-2-4 mg) Ropinirol Requip (1-2-5 mg) Apomorfin Apo-Go (10 mg/ml; 2-5 ml) Pramipeksol Pexola ( mg) Lisürid Dopergin (0.2 mg) Piribedil Trivastal retard (50 mg) Selegilin Moverdin (5 mg), Seldepar (5 mg) KAYNAKLAR 1. Pahwa R, Lyons KE, Koller WC. Handbook of Parkinson s Disease, Marcel Dekker, Inc, New York-Basel, Adler CH, Ahlskog JE. Parkinson s Disease And Movement Disorders, Humana Press, Totowa, New Jersey, Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Management of Parkinson s disease: An Evidence Based Review. Mov Disord 17: S52-S102, Nicholson G, Pereira AC, Hall GM. Parkinson s Disease And Anaesthesia. Br J Anaesth 89(6): , Bachmann KA, Lewis JD, Fuller MA, Bonfiglio MF. Drug Interactions Handbook, Lexi-Comp. Inc, Hudson, Ohio,

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

BAYAN MUELLER İN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ

BAYAN MUELLER İN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ BAYAN MUELLER İN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ HASTALIK EVRESİ EVRE 1 ERKEN AŞAMA EVRE 2A TEDAVİ ÖNCESİ EVRE 2B TEDAVİ ÖNCESİ EVRE 3 TEDAVİ SONRASI KLİNİK SEMPTOMLAR Ağız yoluyla alınan ilaçlarla

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sorular: 1. PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR? 2. PARKİNSON HASTALIĞI NEDEN OLUR? 3.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Parkinson hastalığı beyindeki hücre dejenerasyonu (işlev kaybı ile hücre ölümü) ile giden bir nörolojik

Parkinson hastalığı beyindeki hücre dejenerasyonu (işlev kaybı ile hücre ölümü) ile giden bir nörolojik Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson hastalığı beyindeki hücre dejenerasyonu (işlev kaybı ile hücre ölümü) ile giden bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalıkta beyinde dopamin isimli bir molekülü üreten

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

PARK NSON HASTALI I TEDAV S

PARK NSON HASTALI I TEDAV S Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc laç Kullan m Sempozyumu 14 Ocak 1999, stanbul, s. 143-149 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI Parkinsonizm e Yol Açan Bazı Nedenler 1)Parkinson hastalığı: 2)Parkinson-artı sendromlar: 3)İkincil (sekonder) parkinsonizm:

PARKİNSON HASTALIĞI Parkinsonizm e Yol Açan Bazı Nedenler 1)Parkinson hastalığı: 2)Parkinson-artı sendromlar: 3)İkincil (sekonder) parkinsonizm: PARKİNSON HASTALIĞI Hareketlerde yavaşlık, kaslarda sertlik, duruş ve denge bozukluğu, daha az sıklıkla da titreme gibi Parkinson hastalığının tipik belirtilerinin görüldüğü, ancak farklı nedenlere bağlı

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Parkinson Hastalığı- Etyopatogenez

Parkinson Hastalığı- Etyopatogenez Parkinson Hastalığı Progressif seyirli 40-75 yaşlarında başlar - 60 yaş üzerinde toplumda %1-3 - 50 yaş öncesi Genç başlangıçlı PH (genetik; mendelien geçişli formlar için;% 10) Erkek/kadın oranı 6/4 Parkinson

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Parkinson s Disease Treatment

Parkinson s Disease Treatment REVIEW Parkinson s Disease Treatment Parkinson Hastaliği Tedavisi 1 K. Oguz, 2 H. Ulvi Abstract Parkinson s disease is classified in hypokinetic degenerative movement disorders of the central nervous systemic.

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

BAY BROWN'IN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ

BAY BROWN'IN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ BAY BROWN'IN HASTALIK SEYRİNİN TABLO HALİNDE ÖZETİ HASTALIK EVRESİ EVRE 1 ERKEN AŞAMA EVRE 2 TEDAVİ ÖNCESİ EVRE 3 TEDAVİ SONRASI KLİNİK SEMPTOMLAR Levodopa ile mükemmel kontrol İyileşme ve nüksetme semptomları

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Mad de Kul la nı mı nın Ev re le ri ve Epi de mi yo lo ji si

Mad de Kul la nı mı nın Ev re le ri ve Epi de mi yo lo ji si İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 85-90 Mad de Kul la nı mı nın Ev re le ri ve Epi de mi yo lo ji si Doç. Dr. Müj gan

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER Tabletin etken maddesi olan kabergolin, güçlü ve uzun süreli

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı