Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm"

Transkript

1 Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi

2 Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin örenme ürünü olan projelerini deerlendirmek amac yla bir Proje Deerlendirme Ölçei geli$tirilmek isteniyor. Ancak proje gruplar n n toplam says 10 olduuna göre; ölçme arac n n psikometrik özelliklerini nas l elde edebiliriz?

3 Amaç: Ölçek geli$tirme çal $malar nda deneme uygulamasnn olmad durumlarda; kapsam geçerlik oranlar ve kapsam geçerlik indeksleri yardm ile, uzman görü$lerine dayal olarak yap lan nitel çal $malar istatistiksel nicel çal $malara dönü$türmek.

4 Temel Kavramlar...

5 Ölçeklerin s n flanmas (Torgerson; 1958) Ölçekler Cevaplay c Merkezli Gözlemleyici Merkezli Çoktan Seçmeli Test. Tutum Ölçekleri Anketler Gözlem Formlar Proje De. Formlar Rubrikler Ölçekler, ölçme sonuçlar n gösteren sembol ya da say lar n matematiksel özelliklerini göstermekle birlikte hedeflenen ki$i(ler), sistem, konu ve içerik aç s ndan veri/bilgi toplama araçlar anlam nda da kullan lmaktad r.

6 Ölçek Nitelikleri Güvenirlik Geçerlik Kapsam Yordama Yap Hays: Ölçme arac ; ayn ki$ilerde ayn sonucu veriyorsa güvenilirdir, farkl ki$ilerde farkl sonuçlar veriyorsa geçerlidir.

7 Ölçek Geli$tirme Süreci Cki Farkl Yöntem Kuramsal Form Deneysel Form Uzman Görü$leri Uzman Say s Nitel Çal $ma Faktör Analizi Büyük örneklem Nicel Çal $ma Proje deerlendirme formlar Tutum ölçekleri

8 Ölçek Geli tirme Süreci Ölçek Olu turma Süreci Psikometrik Özelliklerin Belirlenme süreci Deneysel Süreç Ölçülecek Özelliin Belirlenmesi Uzman Görü$leri ve Literatür Aday Ölçein Elde Edilmesi Ölçek Maddelerin Belirlenmesi Uygun Örneklemde Deneme Uygulamas n n Yap lmas Madde/Faktör Analizi ile Maddelerin Belirlenmesi Deneysel Formun Elde Edilmesi Kuramsal Süreç Ölçülecek Özelliin Belirlenmesi Alan/Konu Uzmanlar n n Görü$leri Aday Ölçein Elde Edilmesi Ölçek Maddelerin Belirlenmesi Kapsam Geçerlik Oranlar n n Belirlenmesi Kapsam Geçerlik Cndekslerine Göre Maddelerin Belirlenmesi Kuramsal Formun Elde Edilmesi

9 KURAMSAL SÜRECE DAYALI ÖLÇEK GELCMTCRME Kapsam Geçerlik Çal mas: (Lawshe Tekni/i) 1- Alan Uzmanlar Grubunun Olu$turulmas 2- Aday Ölçek Formlar n n Haz rlanmas 3- Uzman Görü$lerinin Deerlendirilmesi 4- Maddelere ili$kin Kapsam Geçerlik Oranlar n n Bulunmas 5- Ölçee Cli$kin Kapsam Geçerlik Cndekslerinin Bulunmas 6- KGO ve KGC lerine göre nihai formun olu$turulmas

10 Kapsam Geçerlik Çal mas: I. A ama Alan Uzmanlar Grubunun Olu$turulmas Konu alan nda yeterli donan m ve bilgiye sahip, çal $man n önemini kavrayan ve yeterli zaman ay rabilecek; en az 5, en fazla 40 uzmanlar seçilmelidir. Çal $malarda gerekiyorsa uzman grubunun özellikleri verilmelidir. Uzman Grubunun Özellikleri Özellik Say Cinsiyet Erkek 5 Kad n 5 Eitim Düzeyi Lisans 2 Master 3 Doktora 5 Çal $ma Alan Akademisyen 5 Yönetici 5

11 Kapsam Geçerlik Çal mas: II. A ama Aday Ölçek Formlar n n Haz rlanmas Uzmanlara maddelere ili$kin 4 farkl yan t formu haz rlanabilir: a) Madde ölçülecek özellii temsil edebiliyor mu? b) Madde hedef kitle taraf ndan kolayca anla$ labilir mi? c) Madde yeteri kadar aç k ifade edilmi$ mi? d) Madde önceden belirlenmi$ faktörde yer alabilir mi? Uzman görü$lerinin derecelendirilmesi: 3 lü olarak derecelendirme; 1-) Madde gerekli 2-) Madde yararl ancak yeterli deil 3-) Madde gereksiz

12 Uzmanlara Yönelik Form Say n yetkili, a$a da görü$lerinize sunulan ölçek aday maddeler örencilerin problem çözme becerisini ölçmeyi amaçlamaktad r. Sizden istenilen, her bir maddeyi, amac na uygunluk yani problem çözme becerisini temsil etme durumlar na göre nicelendirmenizdir. Eer madde, belirtilen özellii net olarak ölçmeye aday bir madde ise Gerekli, madde konuya kapsam nda ama düzenlenmesi ya da dei$tirilmesi gerekiyorsa Yararl ancak yetersiz, madde belirtilen özellii temsil etmiyor ise Gereksiz seçeneklerin i$aretleyiniz. Gerekli Yararl /Yetersiz Gereksiz 1- Sorunlar çözmeye çal $ r X 2- Her zaman orijinal fikirler üretir X 3- Sürekli sorular sorar X 4- Okumay çok sever X

13 Kapsam Geçerlik Çal mas: III. A ama Uzman Görü$lerinin Deerlendirilmesi Uzman formlar n tamam geri döndükten sonra, madde madde uzman görü$leri tek bir formda birle$tirilir. Uzman görü$lerini birle$tirme, her bir maddenin olas seçeneklerine kaç uzman taraf ndan onay verildiinin toplamsal olarak belirtilmesidir.

14 Uzman Görü lerinin De/erlendirilmesi Gerekli Yararl /Yetersiz Gereksiz 1- Sorunlar kendi ba$ na çözmeye çal $ r Her zaman orijinal fikirler üretir Sürekli sorular sorar Okumay çok sever Uzman Say s = 10

15 Kapsam Geçerlik Çal mas: IV. A ama Kapsam Geçerlik Oranlar n n Elde Edilmesi Kapsam geçerlik oranlar, her bir madde için olumlu (gerekli) yan t vermi$ olan uzman say lar n n toplam n n, toplam uzman say s na oran n n bir eksii olarak ifade edilir. Her madde için KGO lar elde edilir.

16 Kapsam Geçerlik Oran (KGO) KGO= N G N/2 1 N G : Gerekli diyen uzmanlar n say s N: Ara$t rmaya kat lan uzmanlar n toplam say s Clgili maddeye uzmanlardan yar s Gerekli yan t vermi$ ise KGO=0 Clgili maddeye uzmanlardan yar s ndan fazlas Gerekli yan t vermi$ ise KGO>0 Clgili maddeye uzmanlardan yar s ndan fazlas Gerekli yan t vermemi$ ise KGO<0 Gerekli Yararl /Yetersiz Gereksiz KGO 1- Sorunlar çözmeye çal $ r Her zaman orijinal fikirler üretir Sürekli sorular sorar Okumay çok sever ,00 0,80-0,60-0,80 Uzman Say s = 10

17 Kapsam Geçerlik Ölçütleri (KGÖ) Kapsam geçerlik ölçütü, maddenin istatistiksel olarak anlaml olup olmad n test etmek için geli$tirilen bir ölçüttür. Bu ölçüt için standart normal da l m da l m ilkelerinden yararlanarak elde edilir. Hesaplama kolayl aç s ndan P=0,05 anlaml l k düzeyinde KGO lar n minimum deerleri tabloya dönü$türülmü$tür (Veneziano ve Hooper, 1997). Uzman Says : : Minimum De/er 0,99 0,99 0,99 0,78 0,75 0,62 : : 0,31 0,29

18 Kapsam Geçerlik Çal mas: V. A ama Kapsam Geçerlik Cndekslerinin Elde Edilmesi Her bir madde için elde edilen KGO lar n n, istatistiksel olarak anlams z bulunanlar elimine edildikten sonra geriye kalan maddeler üzerinden; tüm KGO lar n ortalamalar KGC ini vermektedir.

19 Kapsam Geçerlik ndeksi (KG) Kapsam geçerlik indeksi, =0,05 düzeyinde anlaml olan ve nihai forma al nacak maddelerin toplam KGO ortalamalar üzerinden elde edilir. Eer ölçülmek istenilen özellik birden fazla boyutta toplanm $ ise her bir boyut için KGC elde edilmelidir. Gerekli Yararl /Yetersiz Gereksiz KGO 1- Sorunlar çözmeye çal $ r Her zaman orijinal fikirler üretir Sürekli sorular sorar Okumay çok sever ,00* 0,80* -0,60-0,80 Kapsam Geçerlik Ölçütü=0,62 Kapsam Geçerlik indeksi=0,87 (Ölçein Tümü Cçin) KGC>=KGÖ olduu için olu$turulan tüm ölçein kapsam geçerlii istatistiksel olarak anlaml d r.

20 Kapsam Geçerlik Çal mas (Davis Tekni/i) Kapsam Geçerlik Cndeksinde bir dier teknik Davis (1992) tekniidir. Bu teknikte uzman görü$leri 4 lü derecelenir. Uzman görü$leri; A- Madde özellii temsil ediyor B- Maddenin biraz düzeltilmeye ihtiyac var C- Maddenin oldukça düzeltilmeye ihtiyac var D- Madde özellii temsil etmez Ölçekteki aday madde için tüm uzman formlar ndaki A ve B lerin toplam, toplam uzman say s na bölünerek KGC leri elde edilir. Eer KGC indeksi 0,80 den büyük ise madde kapsam geçerlii aç s ndan yeterlidir. Dü$ük KGC ye sahip maddeler elimine edilir (Davis, 1992). Bu teknikte, en az üç en fazla ise 20 uzman önerilmektedir.

21 Yöntem: Uygulama: Bulgular: Sonuç ve Yorumlar: Geni$ kapsam; 14. Eitim Bilimleri Kongresi nde sunulmu$tur. (Pamukkale Üniversitesi, 2005)

22 TEEKKÜRLER Dr. Halil Yurdugül

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ARATIRMA VERLERNN KAYDI VE VER KAYIT DEFTER. Doç. Dr. Kemal Kürad GENÇ zmir - Haziran 2008

ARATIRMA VERLERNN KAYDI VE VER KAYIT DEFTER. Doç. Dr. Kemal Kürad GENÇ zmir - Haziran 2008 ARATIRMA VERLERNN KAYDI VE VER KAYIT DEFTER Doç. Dr. Kemal Kürad GENÇ zmir - Haziran 2008 SUNUM PLANI Bilimsel arat rmalarda kay t Arat rma veri kay t defteri (AVKD) nedir? AVKD neden gereklidir? AVKD

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi

Klinik araflt rmalarda örneklem say s n n belirlenmesi ve güç (power) analizi Derleme / Review RAED Dergisi 2011;3(1-2):29-33 doi:10.2399/raed.11.005 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 18, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 31, 2011 Klinik araflt rmalarda örneklem

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı