6. SINIF DÜNYA MIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ ÜNİTESİ NE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. SINIF DÜNYA MIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ ÜNİTESİ NE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME"

Transkript

1 6. SINIF DÜNYA MIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ ÜNİTESİ NE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Miyase TUTAR Giriş Madde Analizi Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI:

2 Giriş Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1972). Formal eğitim sürecinde bireylerde meydana getirilmesi istenilen davranış değişiklerinin olumlu yönde olması gerekmektedir. Eğitim alanında yeni bir uygulama tasarlanırken ve uygulamalar yapılırken eğitimin temel amacının doğru şekilde analiz edilmesi ve bu amacın dikkate alınması önemlidir. Eğitim sürecinin sonucunda meydana gelen değişiklikler yani eğitimsel çıktılar verilen eğitimin kalitesini göstermektedir. Bunun için eğitimsel çıktıların açık bir şekilde tanımlanması ve bireylerde meydana gelen öğrenmenin göstergelerinin neler olabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bireylerin istenilen kazanımları elde etme durumlarının, bilişsel yapılarında meydana gelen değişikliklerin başka bir ifadeyle öğrenmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için kabul edilebilecek göstergelerin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bireylerin, öğrenmelerinin gerçekleştiğinin belirlenmesi ölçme ve değerlendirme ile mümkündür. Ölçme nitelikleri nicelleştirme yani sayı ve sembollerle gösterme işlemidir (Atılgan, Kan ve Doğan, 2006). Ölçme işlemi sonunda elde edilen bu sayı ve sembollerin belirli kriterlerle karşılaştırılarak karara varılması işlemi ise değerlendirmedir (Yıldırım, 1999; Yılmaz, 2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme yapmanın ana nedeni, Hedeflerin gerçekleşme düzeyi nedir? sorusuna cevap aramaktır (Özhan ve Odabaş, 2009). Ayrıca okullarda; Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etme, Öğrencilerin derste öğretilecek davranışlara ne kadar sahip olduklarını belirleme, Öğrencilerin ünite sonunda kazanımları edinip edinemediğini belirleme, Ünite sonunda öğrencilerin eksiklerinin ne olduğunu öğrenciye bildirme, Ders sonunda öğrencilerin sahip oldukları becerileri ölçme, Öğrencileri farklı alanlara ve derslere yönlendirme, Eğitim programı ya da müfredatın etkililiğini değerlendirme amaçları ile ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır (Kempa, 1986; Özçelik, 1998; Yılmaz, 2004). Eğitimde ölçme, öğrenci gelişimi ve öğretim sürecinin işleyişi hakkında bilgi sağlamak, bu bilgilerden yararlanarak değerlendirme yapmak ve bu değerlendirmelerin dikkate alınarak eğitimin daha iyi ve kaliteli olmasını sağlayacak düzeltmelerin ya da yeni uygulamaların belirlenmesi amaçlanarak yapılmaktadır. Yapılmak istenilen ölçme amacının netleştirilmesi ve bu amaca uygun ölçme yöntemlerinin seçilmesi gerekmektedir (Cizek, 1997; Turgut ve Baykul, 2012). Öğrenci gelişiminin ve öğretimin etkililiğinin takip edilmesi amacıyla ünite sonu testleri gibi biçimlendirici testler veya öğrencilerin mevcut durumda öğrenme sürecinin hangi düzeyinde bulunduğunun belirlenmesi amacıyla da düzey belirleme testleri yapılabilmektedir. McDonald (2002), öğretmenlerin ölçme yaparken doğru aracı seçmelerinin eğitimde doğru kararlar almak için önemli olduğunu vurgulamıştır. Eğitimde kullanılan ölçme araçları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana göre farklılık gösterir. Bu alanlardaki kazanımları ölçmek amacıyla birçok test bulunmaktadır (Kempa, 1986; Ogan Bekiroğlu, 2004; Şimşek, 2009; Yılmaz, 2004). Öğrencilerin bilişsel alan davranışlarını belirlemek amacıyla, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, yazılı cevap gerektiren testler kullanılırken; duyuşsal alan için tutum anketleri, devinişsel alan için ise gözlem formları kullanılabilmektedir. Her tür eğitim aşamasında ülkemizde genel sınavlarda dâhil her derste öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel alan davranışlarını tespit etmede kullandıkları test türü çoktan seçmeli testlerdir. 304

3 Turgut ve Baykul (2015) çoktan seçmeli testlerin özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamışlardır: Çoktan seçmeli testlerde cevabı öğrenciler yazmadığından ölçme işlemine süre, yazı güzelliği, farklı fikirlerin karışmamasından dolayı geçerliliği yüksektir. Cevabı öğrenciler yazmadıkları için daha fazla soru sorulabilir. Bu durum sınavda sorulabilecek davranış sayısını arttırabildiğinden dolayı üst düzey becerilerin ölçülmesi hariç kapsam geçerliliği yüksektir. Cevabı öğrenciler yazmadıkları için üst düzey becerilerin ölçülmesi pek mümkün değildir. Soru sayısının artması istenmeyen davranışların da ölçülmesine neden olabilir. Bu tür testlerde soru hazırlama diğerlerine göre daha zor ve zaman alıcıdır ve soru hazırlama becerilerine sahip olunması gerekir. Çoktan seçmeli testlerde cevap kâğıtlarının okunması ve puanlanması kolaydır. Kısmi puanlama olmadığından dolayı puanlama objektiftir ve güvenilirdir. Çoktan seçimli testlerde sınavın güçlüğü, sınavın geçerliliği, güvenilirliği ve diğer özellikleri sayısal olarak hesaplanabilirliğinden dolayı istenilen özelliklere sahip ölçme araçları hazırlanabilir. Çoktan seçmeli testler farklı öğrenim düzeylerinde kullanılabilir. Farklı madde türleri olduğundan dolayı davranışların yoklanması için farklı sorular hazırlanabilir. Çoktan seçmeli testlerde şans faktörü olduğundan dolayı eleştirilebilmektedir. Ölçme işleminin minimum hatayla yapılabilmesi kullanılan ölçme aracının geçerli ve güvenilir olmasıyla ilgilidir. Öğretmenlerin ya da araştırmacıların ölçme aracı geliştirirken dikkat etmesi gereken hususlar ve uygulama sürecinde takip etmesi gereken adımlar vardır. Güler e (2012) göre test geliştirme sürecinin basamakları aşağıdaki gibidir: Amacın belirlenmesi: Geliştirilecek olan testin öğrencilerin hangi kazanımlarını ölçeceği konusunda kullanım amacının belirlenmesi gerekmektedir. Kapsamının belirlenmesi: Belirlenen amaca uygun olarak testin kapsamının tespit edilmesi gerekmektedir. Testin amacı dikkate alınarak ölçülmek istenen her bir davranışa yönelik en az iki tane madde hazırlanması uygundur. Böylece testin kapsamını geçerli bir şekilde ölçecek madde türü ve sayısı belirlenmiş olur. Maddelerin yazılması ve düzeltilmesi: Testin kapsamını sağlayan madde türü ve sayısı belirlendikten sonra uzmanlar tarafından maddeler yazılır. Maddeler yazıldıktan sonra gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Testin görünüş geçerliliğine sahip olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca başka bir uzman tarafından hazırlanan maddeler gözden geçirilerek maddelerin varsa hataları ya da eksiklikleri kontrol edilerek düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmelerden sonra ön uygulamanın yapılabilmesi için test çoğaltılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Ön uygulama: Testin madde analizlerinin yapılabilmesi için nihai test uygulamasının yapılacağı gruba benzer bir gruba test uygulanır. Madde analizi ve madde seçimi: Ön uygulamada alınan cevaplardan yola çıkılarak en güvenilir ve uygun maddelerin seçimi yapılır. Madde analizi yapılarak maddelerin zorluk dereceleri ve ayırt edicilikleri hesaplanır. Son testin oluşturulması, uygulanması ve puanlanması: Madde analizlerinden sonra nihai testte bulunacak olan en güvenilir maddeler belirlenir ve nihai teste son şekli verilerek oluşturulur. Nihai test, ölçmenin yapılması istenilen asıl gruba uygulanır ve puanlama işlemi yapılarak ölçme işlemi tamamlanmış olur. Aşağıda test geliştirme sürecinde yararlanılan madde analizi ayrıntılı olarak sunulmuştur. 305

4 Madde Analizi Madde analizi testin geliştirilme sürecindeki en önemli işlemlerden birisidir. Madde analizi teste yer alan maddelerin analizlerinin yapılarak, maddelerin zorluk derecelerinin ve bilenle bilmeyeni ayırt etme gücünün belirlenmesidir. Ayrıca madde analizi sonucunda elde edilecek istatistikî verilerle testin güvenilirliği de sayısal olarak hesaplanabilmektedir. Madde analizi, geliştirilen testin kaliteli ve güvenilir bir test olması için yapılmaktadır. Bu çalışmada çoktan seçmeli test maddelerinin analizi, Klasik Test Kuramı nda yer alan yöntemlerden birisi olan basit yöntem ile yapılmıştır. Basit yöntemde, en yüksek puan alan öğrencilerin oluşturduğu gruplar dikkate alınarak analiz yapılır. Bu yöntemin uygulaması şu şekildedir; öğrencilerin doğru cevapları 1, yanlış cevapları ya da boş bırakılan soruların cevapları 0 olarak kabul edilir ve puanlar hesaplanarak öğrencilerin kâğıtları en yüksekten düşüğe doğru sıralanır; testin uygulandığı öğrenci sayısının %27.00 si hesaplanır ve bu sayı kadar en üstten başlanarak yani başarılı öğrencilerin kâğıtları, en alttan başlanarak da en başarısız öğrencilerin kâğıtları alınır; son haliyle, %27.00 üst grup ve %27.00 alt grup oluşturularak alınan kâğıtlardaki yanıtlar dikkate alınarak madde analizi yapılır (Güler, 2012). Madde güçlük indeksi P(j) ile gösterilmekte ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. P(j)=(n(dü)+n(da))/N Pj: Maddenin güçlük indeksi n(dü): Üst grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı n(da): Alt grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı N: Üst grup ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısı Maddenin güçlük indeksi, üst ve alt grupta maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin toplamının üst ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısına bölümüyle hesaplanmaktadır. Bu sayede bu soruyu doğru cevaplayanların yüzdesi bulunabilir. Bu değer.00 ile arasında değişirken, e yaklaşması maddenin kolay bir madde olduğunu,.00 a yaklaşması ise maddenin zorlaştığını gösterir. İlgili literatürde bir testin ortalama güçlüğünün.50 olması istenilmektedir. Ancak testi oluşturan tüm soruların güçlüklerinin.50 olması yerine, testin bazı soruları zor, kolay ve orta zorlukta olması gerekmektedir. Soruların güçlük dağılımının da normal dağılım olması istenilmektedir. Tablo 1 de madde güçlük indeksi ve bu değere göre maddenin değerlendirilmesi verilmiştir. Tablo 1. Madde Güçlük İndeksi. Madde Güçlük İndeksi Maddenin Değerlendirilmesi.29 ve altında Zor Orta güçlükte Kolay Çok kolay Madde ayırt edicilik indeksi ise r(jx) ile gösterilmekte ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. r(jx)=(n(dü)-n(da))/n rjx: Maddenin ayırt edicilik indeksi n(dü): Üst grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı n(da): Alt grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayısı N: Grupların herhangi birindeki öğrenci sayısı 306

5 Maddenin ayırt ediciliği, o sorunun ölçtüğü kazanıma sahip olan ve olmayan öğrenciyi ayırt etmede yardımcı olur. Maddenin ayırt edicilik indeksi, 1.00 e yaklaştıkça maddenin ayırt ediciliğinin arttığını,.00 a yaklaştıkça ise maddenin ayırt ediciliğinin düştüğünü gösterir. Tablo 2 de madde ayırt edicilik indeksi ve bu değere göre maddenin değerlendirilmesi verilmiştir. Tablo 2. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Tablosu. Madde Ayırt Etme İndeksi Maddenin Değerlendirilmesi.40 ve daha büyük Çok iyi madde Oldukça iyi madde Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerekir..19 ve daha küçük Çok zayıf madde, testten atılmalıdır. Testin güvenilirliğinin hesaplanması için farklı formüller vardır. Teste bulunan maddelerin yalnızca bir doğru cevabı var ise testlerin güvenirliği KR-20 veya KR-21 formülleriyle hesaplanmaktadır. Testteki maddeler güçlük indeksi bakımından birbirinden farklı, yani heterojen bir dağılım gösterdiği durumlarda güvenilirliğin hesaplanması için KR-20 formülü kullanılmaktadır. r x = Testin güvenirliği n = Madde sayısı S x = Standart sapma p = Güçlük indeksi q = 1-p Bu çalışmada ilgili ünitenin kazanımlarına yönelik yukarıda sıralanan işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu üniteye yönelik çoktan seçmeli bir testin geliştirilme nedenlerinden biri 2013 yılında yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim programıdır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı nda ölçme-değerlendirme, öğrenciler öğrenme süreci içerisinde izlenmeli ve yönlendirilmelidir. Öğrenme sırasında oluşabilecek güçlükler belirlenerek giderilmeli, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi tam olarak sağlamak için öğrencilere geri bildirim yapılmalıdır. Bu nedenlerden dolayı biçimlendirici değerlendirme biçimi bu programa göre ön plana çıkmaktadır. Formal eğitim kurumlarında biçimlendirici değerlendirmeler ünite sonu değerlendirmeleri, dönem içi sınavları şeklindedir. Ünite sonu değerlendirmeleri için her üniteye uygun geçerli ve güvenilir başarı testlerinin kullanılmasının ölçme ve değerlendirmeyi objektif kılacağı düşünülmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin istenilen güvenirlikte olabilmesi için geçerli ve güvenilir başarı testlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İlgili alan yazınına baktığımızda ülkemizde Fen Bilimleri dersinde kullanılmak amacıyla pek çok başarı testi geliştirme çalışmalarının olduğu görülmüştür. Geliştirilen başarı testlerine bakıldığında, bazıları tez çalışmaları kapsamında oluşturulurken bazıları da öğrenme alanları veya ünite sonu ölçme ve değerlendirme yapılması amacıyla ihtiyaç olarak görüldüğünden dolayı geliştirilmişlerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde Fen Bilimleri dersinde bulunan Dünya ve Evren öğrenme alanına yönelik çalışmalara az sayıda rastlanmıştır. Bu çalışmalara örnek olarak Sari nin (2010) tez araştırmaları kapsamında beşinci sınıflara yönelik olarak geliştirdiği kavram testi verilebilir. Ayrıca Ceylan (2012) beşinci sınıf Dünya ve Evren öğrenme alanına ait başarı testi ve Aktaş (2012) dördüncü sınıf Gezegenimiz Dünya ünitesine yönelik akademik başarı testini tez araştırmaları kapsamında geliştirmiştir. Alan yazın taraması sonucunda ise 2013 yılında yenilenen Fen Bilimleri dersi öğretim programına göre bu öğrenme alanına ait geliştirilen başarı testine rastlanmamıştır. Bu açıdan ilgili çalışma literatürde var olan bu açığı kapatması açısından değerlidir. 307

6 Araştırma süreçleri ve uygulamaları göz önüne alındığında, Dünya ve Evren öğrenme alanına ait ünitelerin eğitim-öğretim yılının son haftalarında bulunması ve araştırma uygulamalarının yapılabilmesinin zor olmasından dolayı bu ünitelere yönelik yapılan çalışmaların az sayıda olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu öğrenme alanında bulunan kazanımların soyut kavramları içerdiğinden dolayı öğrencilerin bu hedef davranışları kazanıp kazanmadığını belirleyebilecek ölçüde testlerin hazırlanmasının da zor olduğu düşünülmektedir. Literatüre bakıldığında Dünya ve Evren öğrenme alanına ait geliştirilen başarı testlerinin azlığı ve güncel olmamasından dolayı bu öğrenme alanına yönelik yapılabilecek çalışmaların ihtiyaç olduğu görülmektedir. Ayrıca altıncı sınıf seviyesinde hazırlanan herhangi bir başarı testinin olmaması da bu çalışmanın yapılmasına karar verilmede önemli bir etken olmuştur. Bu yüzden bu çalışmada altıncı sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanında bulunan Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi ne yönelik bir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. Yöntem Bu araştırmada, ortaokul altıncı sınıf Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi nde bulunan kazanımlar ile ilgili başarılarını belirlemek için geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirilmeye çalışılmıştır. İlgili literatürde bu tür çalışmaların mevcut durumu ortaya çıkarması amaç edinildiğinden yöntem olarak betimsel araştırmalardan alan taraması olduğu tespit edilmiştir (Karasar, 1994). Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini yılı güz döneminde Amasya ilinde öğrenim gören ortaokul yedinci sınıf öğrencileri oluştururken, örneklemini bu evrenden rastgele seçim yöntemiyle belirlenen 288 ortaokul yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada geliştirilen test altıncı sınıf Fen Bilimleri dersinin son ünitesi Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş yönelik olması ve altıncı sınıf öğrencilerinin henüz bu üniteyi ders sürecinde öğrenmemiş olmalarından dolayı örneklem olarak yedinci sınıf öğrencileri seçilmiş ve bu öğrencilerle uygulama yapılmıştır. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi konu ve kavramlarının bilişsel alan kazanımlarına yönelik 32 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir başarı testi geliştirilmiştir. Çoktan seçmeli olan başarı testinin geliştirilme sürecinde izlenen basamaklar aşağıda özetlenmiştir. Ortaokul altıncı sınıf Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi bilişsel alan kazanımlarını ölçebilen çoktan seçmeli bir test hazırlamak amaçlanmıştır Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı nda, bu ünite kapsamında kazandırılmak istenilen davranışlar belirlenmiştir. İlgili ünitenin kazanımları öğrenme alanları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana göre sınıflandırılmıştır. Bilişsel alan kazanımlarını ölçen bir, çoktan seçmeli test geliştirileceği için bilişsel alan kazanımları Bloom Taksonomisi ne göre analiz edilmiştir. Araştırmacılar tarafından bu kazanımlara ek olarak ünite içerisinde bulunan içeriğe göre kazanımlar yazılmıştır. Ünite sonunda kazandırılmak istenilen kazanımlara göre testin kapsamı belirlenmiştir. Kazanımların sayısı ve bilişsel seviyelerine göre test için kaç madde hazırlanacağına karar verilmiştir. Bu süreçte testin geçerliliğini sağlamak ve testin kapsamını belirlemek amacıyla Tablo 3 teki belirtke tablosu hazırlanmıştır. Test içerisinde bulunacak olan maddelerin türü ve sayısı belirlendikten sonra ünite içeriğine ve kazanımlara uygun olarak araştırmacılar tarafından ilk aşamada 36 tane madde yazılmıştır. Yazılan 36 madde ile testin taslak hali oluşturulmuştur. Oluşturulan testin geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. Test ile ilgili, alanında uzman iki Fen eğitimcisi, alanında deneyimli iki fen bilimleri öğretmeni, bir konu alanı uzmanı ve bir ölçme uzmanının görüşleri alınmıştır. Bu görüşler 308

7 doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca taslak testte bulunan dört madde uzman görüşleri dikkate alınarak testten çıkarılarak testin 32 madde ile ilk hali oluşturulmuş ve ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Başarı testinin eğitim-öğretim yılının güz döneminde hazırlanması ve altıncı sınıf öğrencilerinin henüz bu üniteyi işlememesinden dolayı testin ön uygulaması daha önceki yıl bu üniteyi gören yedinci sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda öğrencilerin testten aldıkları puanların madde analizi için üst ve alt gruplar oluşturulmuş ve güvenilirlik hesaplamaları için bu gruplarda bulunan öğrencilerin yanıtları kullanılmıştır. Bu yanıtlar dikkate alınarak test içerisinde bulunan maddelerin her biri için madde güçlük dereceleri ve madde ayırt edicilikleri (Tablo 4) hesaplanmıştır. Ayrıca verilere göre testin güvenilirliği ve standart sapma değerleri de (Tablo 5) hesaplanmıştır. Madde analizleri sonucunda, bazı maddelerin ayırt edici olmadıkları ve istenilen düzeyde sonuç vermemesinden dolayı bu maddeler testten çıkarılmıştır. Madde ayırt ediciliği düşük olan bu 5 maddenin ölçtüğü kazanımları ölçen başka maddeler bulunmasından dolayı maddelerin testten çıkarılmasında herhangi bir sıkıntı görülmemiştir. Çıkarılan maddelerden sonra 27 maddeden oluşan bir başarı testi oluşturulmuştur. Verilerin Analizi Çoktan seçmeli 32 maddeden oluşan başarı testi, Amasya ilinin merkezinde bulunan üç farklı ortaokulda öğrenim gören 288 öğrenciye uygulanmıştır. Başarı testinde bulunan her bir madde 4 seçenekten oluşmaktadır. Testin uygulanmasından sonra maddeyi doğru cevaplara 1, yanlış ve boş cevaplara ise 0 puan verilerek toplam 32 puan üzerinden değerlendirilme yapılmıştır. Uygulama sonunda madde analizi için öğrencilerin aldıkları puanlar dikkate alınarak puan sıralamasına göre alt grup (78) ve üst grup (78) oluşturulmuştur. Alt ve üst grupta bulunan öğrencilerin yanıtlarına göre başarı testindeki maddelerin ayırt edicilik indeksleri ve madde güçlük dereceleri hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda, ayırt edicilik indeksleri.20 nin altında olan 5 madde testten çıkarılarak başarı testine son hali verilmiştir. Bu analizlerden sonra 32 maddeden oluşan testin güvenirliği KR-20 formülü ile hesaplanmıştır. Bulgular Bu bölümde, altıncı sınıf Fen Bilimleri dersi Dünya ve Evren öğrenme alanında bulunan Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi ne yönelik hazırlanan çoktan seçmeli başarı testinin uygulanmasından sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmasıyla elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Çoktan seçmeli başarı testlerinin geliştirilmesinde kapsam geçerliğini sağlamak için belirtke tablosu hazırlamak gerekmektedir. Bunun için ilgili ünitenin bilişsel alan kazanımları belirlenmiş ve Bloom Taksonomisi ne göre sınıflandırılmıştır. Bloom Taksonomisi ne göre yetersiz görülen kazanımlara ek olarak gerekli kazanımlar fen eğitimi uzmanlarıyla birlikte yazılmış, geliştirilen soru numaraları ile birlikte belirtke tablosu olan Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde ünite konu ve kavramlarına yönelik olarak Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı nda bulunan ve daha sonradan ilave edilen kazanımlar ve kazanımların Bloom Taksonomisi ne göre hangi basamakta olduğu ve o kazanımlara ait hazırlanan maddelerin hangileri olduğu görülmektedir. Tablo 3 te bulunan kazanımların bazıları 2013 Fen Bilimleri Altıncı Sınıf Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesinde bulunan kazanımlardır. Diğer kazanımlar ise ünite içerisinde bulunan konu ve kavramlar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. MEB (2013) Fen Bilimleri Öğretim programında yer alan kazanımların belirttiği davranışlar birden fazla kazanıma yönelik olduğu için araştırmacılar tarafından bölünerek farklı kazanım olacak şekilde yazılmıştır. Bu kazanımların düzenlenmesi Tablo 3 ten sonra verilmiştir. 309

8 Tablo 3. Belirtke Tablosu. Kazanımlar Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez 1.Dünya, Güneş ve Ay ın şekil ve büyüklüklerinin karşılaştırılması Dünya, Güneş ve Ay ın şekillerinin küreye benzediğini ifade eder. (Bilgi) Dünya, Güneş ve Ay ın modelini oluşturur. (Sentez) Modeller üzerinden büyüklüklerini karşılaştırır. (Analiz) Güneş ve Ay ı aynı büyüklükte görmemizin sebebinin, Dünya ya olan uzaklıklarından kaynaklandığını fark eder. (Kavrama) Astronomi ve astronom kavramlarını tanımlar. (Bilgi) Dünya nın şekli olan geoiti tanımlar (Bilgi) 2.Dünya nın Katman Modeli Dünya nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar. (Kavrama) Dünya nın katmanlarını ayrı ayrı açıklar. 12,13, 10,11,14, (Kavrama) Dünya nın katmanlarını genel özelliklerine göre karşılaştırır. (Analiz) Jeoloji ve jeolog kavramlarını tanımlar (Bilgi) Ozon tabakasını açıklar ve ozon tabakasındaki ozonun zamanla azaldığını ifade eder. (Kavrama) Su döngüsünü açıklar. (Kavrama) Depremlerin oluşumunu açıklar (Kavrama) Sismoloji ve sismolog kavramlarını tanımlar. (Bilgi) 3.Dünya nın Uydusu Ay Ay ın Dünya nın uydusu olduğunu ifade eder. (Bilgi) Ay ın kendi etrafında aynı zamanda da , Dünya nın etrafında dolandığını ifade eder. (Bilgi) Ay ın hareketlerini açıklar. (Kavrama) 27-25, Güneş ten aldığı ışığı yansıtan Ay ın evrelerini ifade eder. (Bilgi) Ay ın evrelerini Dünya ya göre şekil , çizerek gösterir. (Uygulama) Ay ın evrelerinin görünme sebebini Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir. (Analiz) Gelgit olayını açıklar. (Kavrama)

9 Dünya, Güneş ve Ay ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır. kazanımı Dünya, Güneş ve Ay ın modelini oluşturur. ve Modeller üzerinden büyüklüklerini karşılaştırır. Dünya nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar ve bu katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır. kazanımı Dünya nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar., Dünya nın katmanlarını ayrı ayrı açıklar. ve Katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır. Ay ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar. kazanımı Ay ın kendi etrafında aynı zamanda da Dünya nın etrafında dolandığını ifade eder. ve Ay ın hareketlerini açıklar. Güneş ten aldığı ışığı yansıtan Ay ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir. kazanımı Güneş ten aldığı ışığı yansıtan Ay ın evrelerini ifade eder., Ay ın evrelerini Dünya ya göre şekil çizerek gösterir. ve Ay ın evrelerinin görünme sebebini Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir. şeklinde düzenlenmiştir. Yukarıda verilen kazanımların dışında araştırmacılar tarafından ünite içeriği dikkate alınarak yazılan kazanımlar ise şunlardır: Dünya, Güneş ve Ay ın şekillerinin küreye benzediğini ifade eder. Güneş ve Ay ı aynı büyüklükte görmemizin sebebinin, Dünya ya olan uzaklıklarından kaynaklandığını fark eder. Astronomi ve Astronom kavramlarını tanımlar. Dünya nın şekli olan geoiti tanımlar. Jeoloji ve jeolog kavramlarını tanımlar. Ozon tabakasını açıklar ve ozon tabakasındaki ozonun zamanla azaldığını ifade eder. Su döngüsünü açıklar. Depremlerin oluşumunu açıklar. Sismoloji ve sismolog kavramlarını tanımlar. Ay ın Dünya nın uydusu olduğunu ifade eder. Gelgit olayını açıklar. Bu kazanımlar, konunun kapsam geçerliliğine yönelik olması gerektiği düşünülerek uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenerek yazılmış ve belirtke tablosuna eklenmiştir. Bu belirtke tablosuna ekleme işlemi sonrasın da başarı testinin kapsam geçerliğine ek olarak madde güçlüğü p ve madde ayırt ediciliği r hesaplanmış ve Tablo 4 te sunulmuştur. Tablo 4 te maddelerin numarası, üst grup ve alt grupta maddeye doğru cevap verenlerin sayısı, madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri verilmiştir. Teste bulunan maddelerin güçlük indekslerine göre ikisi çok kolay, üçü kolay, yirmisi orta düzeyde, beşi zor ve ikisi çok zor olarak belirlenmiştir. Ayrıca maddelerin ayırt ediciliğinin on yedisi çok iyi, dördü iyi, altısı düzeltilmesi gerekir, beşi ise çok zayıf olduğu görülmektedir. Testte bulunan 20. ve 29. maddelerin güçlük indekslerinin çok zor olduğu belirlenmiştir. Madde güçlüğü çok zor olarak nitelenen bu maddelerin aynı zamanda ayırt edicilikleri de düşük olduğu tespit edilmiştir. 8., 14. ve 28. maddeler orta düzey zorlukta olmasına rağmen ayırt edicilikleri düşüktür. Madde analizleri sonucunda ayırt edicilik indeksleri.20 nin altında olan 15, 18, 19, 29 ve 31. maddeler testten çıkarılmıştır. 311

10 Tablo 4. Başarı Testinde Yer Alan Madde Güçlük Dereceleri (p) ve Ayırt Edicilik İndeksleri (r). Madde Üst grup Alt grup Madde güçlüğü (p) Madde ayırt ediciliği (r) Orta düzeyde.41 Çok iyi Çok kolay.34 İyi Çok kolay.32 İyi Kolay.58 Çok iyi Orta düzeyde.47 Çok iyi Orta düzeyde.47 Çok iyi Orta düzeyde.61 Çok iyi Orta düzeyde.26 Düzeltilmesi gerekir Orta düzeyde.45 Çok iyi Kolay.47 Çok iyi Kolay.63 Çok iyi Orta düzeyde.52 Çok iyi Zor.27 Düzeltilmesi gerekir Orta düzeyde.27 Düzeltilmesi gerekir Orta düzeyde.17 Çok zayıf Orta düzeyde.54 Çok iyi Orta düzeyde.74 Çok iyi Zor.13 Çok zayıf Zor.13 Çok zayıf Çok zor.21 Düzeltilmesi gerekir Orta düzeyde.36 İyi Orta düzeyde.43 Çok iyi Orta düzeyde.58 Çok iyi Orta düzeyde.61 Çok iyi Orta düzeyde.51 Çok iyi Zor.29 Düzeltilmesi gerekir Orta düzeyde.42 Çok iyi Orta düzeyde.27 Düzeltilmesi gerekir Çok zor.19 Çok zayıf Orta düzeyde.37 İyi Zor.19 Çok zayıf Orta düzeyde.46 Çok iyi Testte yer alan maddelere verilen yanıtlar ayrıntılı olarak incelendiğinde, maddelerde bulunan çeldiricilerin çoğunluğunun istenilen düzeyde olduğu ve üst grupla alt grubu ayırt etmede etkili olduğu görülmüştür. Ancak bazı maddelerde bu çeldiriciler üst grupla alt grubu ayırt etmede etkili olmamıştır. Aşağıda sırasıyla bu maddelerle ilgili bilgiler sunulmuştur. 312

11 Şekil 1. Sekizinci maddede sorulan soru. Tablo 5. Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. A B C* D Üst grup (78) Alt grup (78) maddenin D seçeneğinde hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin yanılgıya düştükleri görülmüştür. Buradan da anlaşıldığı gibi öğrenciler ateş küre ile ağır küreyi ayırt edememişlerdir. Şekil 2. On dördüncü maddede sorulan soru. Tablo 6. On Dördüncü Maddeye Verilen Yanıtlar. A B* C D Üst grup (78) Alt grup (78) madde Dünya nın katmanlarının özellikleri ile ilgili olup, bu maddede üst ve alt grubun ateş küre seçeneğinde yanılgıya düştükleri belirlenmiştir. 313

12 Şekil 3. On beşinci maddede sorulan soru. Tablo 7. On Beşinci Maddeye Verilen Yanıtlar. A B C* D Üst grup (78) Alt grup (78) Dünya nın katman özelliklerinin karşılaştırılmasının ne derece doğru yapıldığını belirlemeye çalışan 15. soruda da öğrencilerin bu özellikleri karıştırdıkları tespit edilmiştir. Bu soruda Tablo 7 de görüldüğü gibi D çeldiricisi etkili olmuştur. 14. ve 15. maddelerde de öğrencilerin ateş küre ile ağır küreyi ayırt edemedikleri görülmüştür. Şekil 4. On sekizinci maddede sorulan soru. Tablo 8. On Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. A* B C D Üst grup (78) Alt grup (78)

13 18. madde incelendiğinde bu maddenin ayırt ediciliğinin.20 nin altında olması bu maddenin ayırt edici olmadığını ve verilen yanıtlardan hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin jeologların Dünya nın tarihini ve Dünya nın fiziksel özelliklerini incelemediklerini düşündükleri görülmüştür. Şekil 5. On dokuzuncu maddede sorulan soru. Tablo 9. On Dokuzuncu Maddeye Verilen Yanıtlar. A* B C D Üst grup (78) Alt grup (78) madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı ve verilen yanıtlardan hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin atmosferde bulunan azot ve oksijen miktarını karıştırdıkları görülmüştür. Şekil 6. Yirminci maddede sorulan soru. 315

14 Tablo 10. Yirminci Maddeye Verilen Yanıtlar. A B C* D Üst grup (78) Alt grup (78) madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı ve verilen yanıtlardan hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin ozon tabakası ile ilgili bilgilerinin eksik olduğu görülmüştür. Tablo 11. Yirmi Sekizinci Maddeye Verilen Yanıtlar. Şekil 7. Yirmi sekizinci maddede sorulan soru. A B C* D Üst grup (78) Alt grup (78) madde incelendiğinde bu maddenin ayırt edici olmadığı görülmüştür. Ayın evrelerinin oluşum nedenlerinin hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin yarısının bilmediği görülmüştür. Tablo 12. Yirmi Dokuzuncu Maddeye Verilen Yanıtlar. Şekil 8. Yirmi dokuzuncu maddede sorulan soru. A B C D* Üst grup (78) Alt grup (78)

15 Ay ın evrelerinin özelliklerinin yoklandığı bu sorunun madde güçlük indeksinin.18 olması (Çok zor bir madde) ve ayırt ediciliğinin.19 olması (çok zayıf) öğrencilerin ilgili konuyu anlamada zorlanabileceklerini göstermiş ve bu soru testten çıkarılmıştır. Şekil 9. Otuz birinci maddede sorulan soru. Tablo 13. Otuz Birinci Maddeye Verilen Yanıtlar. A B C* D Üst grup (78) Alt grup (78) ve 31. maddeler incelendiğinde bu maddelerin ayırt edici olmadıkları ve verilen yanıtlardan hem üst hem de alt gruptaki öğrencilerin çoğunluğunun Ay ın evrelerini şekil olarak karıştırdıkları görülmüştür. Ayrıca öğrenciler madde köklerinde bulunan şekillerdeki renkleri dikkate alarak da yanıt verdikleri ve bu yüzden yanılgıya düştükleri tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi için ise KR-20 formülü kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre geliştirilen Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi ne yönelik başarı testinin güvenirlik değeri Tablo 14 te verilmiştir. Tablo 14. Testin Güvenilirlik Değerleri. Testin İlk Hali Testin Son Hali KR-20 değeri Standart sapma

16 Tablo 14 te testin ilk ve son haline ait güvenilirlik ve standart sapma değerleri verilmiştir. Madde analizlerinden önce testin güvenilirliği hesaplanmış ve KR-20 değeri.76 bulunmuştur. Testin standart sapması ise 5.14 çıkmıştır. Madde analizleri sonucunda ayırt ediciliği düşük olan 5 madde çıkarılmış ve tekrar güvenilirlik hesaplaması yapılmıştır. Testin güvenilirliği son halinde.78, standart sapması ise 4.89 olarak hesaplanmıştır. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Çalışma sonucunda Altıncı Sınıf Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi ndeki bilişsel alan kazanımlarını ölçmeye yönelik bir başarı testi geliştirilmiştir. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin.70 olduğu (Tezbaşaran, 1996; Büyüköztürk, 2007) dikkate alınırsa geliştirilen testin güvenilir çoktan seçmeli bir başarı testi olduğu söylenebilir. Testin güvenirliliği için gerekli olan durumlardan birisi testin geçerliliğidir. Geliştirilen başarı testinin fene ve ilgili konu, kavram ve kazanımlarına yönelik olduğu için görünüş geçerliliğine sahiptir. Geçerliliğin en önemli alt boyutu kapsam geçerliliğidir. Farklı yöntemlerle sağlanabilen kapsam geçerliği, bir testin belirlenen bilgi, beceri ve davranışlar kümesini temsil etme derecesini göstermektedir (Anastasi, 1988; Büyüköztürk, 2007; Turgut ve Baykul, 2012). Kapsam geçerliğinin belirlenmesi için başvurulacak yöntemlerden biri belirtke tablosu hazırlayarak testte ölçülecek davranışları ve bunların gerektirdiği zihinsel süreçleri ortaya koymaktır (Turgut ve Baykul, 2012). Bu çalışmada, testte ölçülmesi hedeflenen kazanımlar 2013 Fen Bilimleri dersi öğretim programına göre belirlenmiştir. Bu kazanımların bilişsel alan kazanımları Bloom Taksonomisi ne göre analizleri yapılmıştır. Buna göre belirtke tablosu hazırlanmıştır. Böylece ölçülmesi hedeflenen tüm kazanımların kapsanması sağlanarak kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir testin kapsam geçerliğini sağlamakta kullanılan yöntemlerden birinin de uzman kişilerin görüşüne başvurulması (Üçgül Öcal, 2011) kabul edildiğinden dolayı bu çalışma sürecinde de fen eğitimi uzmanı, alan uzmanı ve ölçme uzmanlarından görüşler alınarak testin kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesine yönelik olarak geliştirilen çoktan seçmeli başarı testi, ortaokul öğrencilerine uygulanılabilecek nitelikte bir ölçme aracıdır. Ayrıca geliştirilen başarı testi, güvenirliği ve ölçmek istediği kazanımlara uygun olduğundan dolayı ünite sonunda öğrencilerin ölçme ve değerlendirilmesi açısından kullanılabilecek geçerli bir materyaldir. Ülkemizde ulusal sınavların çoktan seçmeli olarak yapılması bu testin de çoktan seçmeli olarak geliştirilmesi hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde ilgili tezler incelendiğinde Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş konusunda tez çalışmaları kapsamında başarı testleri geliştirilmiştir. Ancak bu başarı testlerinin bazıları 5. sınıf, bazıları ise ilköğretim öğrencileri için konu ile ilgili genel başarı testi olarak geliştirilmiştir. Literatürde 6. sınıf seviyesinde konu ile ilgili geliştirilen bir başarı testine rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu konu ile ilgili geliştirilen başarı testleri 2013 öncesi Fen programına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada geliştirilen başarı testi konu ile ilgili güncel bir başarı testi özelliğine sahiptir. Geliştirilen testte bazı maddelerin madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilikleri istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı maddeler testten çıkarılmıştır. Bu çıkarılan maddeler incelendiğinde kazanım ve konu boyutunda hem üst hem de alt grup öğrencilerinin ortak yanlışlıklarının olduğu belirlenmiştir. Yayla ve Özsevgeç (2015) ortaokul öğrencilerinin grafik okuma ve yorumlama becerileri üzerine yayınladıkları bir çalışmada öğrencilerin ilgili becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı, ortalamanın altında puan aldıklarını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da araştırma grubundaki öğrencilerin benzer becerilerde sıkıntı çektikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin görsel okuma ve yorumlamada becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı sonucuna varılabilir. 318

17 Öğrencilerin cevaplamada zorluk çektikleri bir başka konu da Ay ın evrelerinin isimleri ve bu evrelerin ne zaman ve nasıl oluştuğudur. Ay ın evrelerinin tam anlaşılabilmesi için gölge, tam gölge, yarı gölge kavramlarının kavranması gerektiği düşünüldüğünde öğrencilerin bu kavramlarla ilgili sıkıntı çektikleri, anlamada zorlandıkları sonucuna varılabilir. Dünya nın katmanları konusunda da zorluk çeken öğrenciler özellikle hava küre içerisindeki gazlar ve ozon tabakasıyla ilgili soruları cevaplamada zorluk çekmişlerdir. Bu konuların öğretiminin daha farklı yöntem ve tekniklerle yapılması gerektiği ve ilgili konuların son ünitelerde yer almaması gerektiği sonucuna varılabilir. Bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. Çalışmada geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenilirliği göz önüne alındığında ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Geliştirilen başarı testinin uygulandığı örneklemde düşünüldüğünde sınırlı olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Geliştirilen başarı testi orta zorlukta hazırlanmış olduğu göz önüne alınarak konu ile ilgili öğrenci seviyelerine uygun olarak daha ayırt edici testler hazırlanabilir. Bu çalışmada yalnızca 6.sınıf Fen Bilimleri dersinde bulunan son üniteye yönelik başarı testi geliştirilmiştir. Bu yüzden diğer sınıf seviyelerine ve son ünitelere yönelik de başarı testleri geliştirilmesi gerekir. Ölçme ve değerlendirmenin önemi göz önüne alındığında yenilen programlara yönelik olarak da ölçme ve değerlendirmede kullanılan testlerin de güncellenmesi gerektiğinden dolayı bu çalışmalara öncelik verilebilir. Hem üst hem de alt grup öğrencilerinin anlamada zorluk çektikleri konu ve kavramların öğretiminde okul dışı öğrenme etkinlikleri gibi öğrencilerin kendilerinin içinde oldukları çalışmalar yapılabilir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı incelendiğinde ilgili konu ve kavramların öğretiminin yılın sonunda olduğu görülmüştür. Bu ünite kazanımlarının etkili olarak kazandırılması için ilgili konuların yıl içerisinde verilmesi önerilmektedir. Ay ın hareketleri konusunda öğrencilerin anlamada zorluk çektikleri tespit edildiğinden Ay ın evrelerinin oluşumunun gözlenmesi ile ilgili sıkıntılardan kurtulabilinir. Bunun için en az bir ay gerektiğinden ilgili ünitenin yerinin değiştirilmesi önerilmektedir. Öne Çıkan Noktalar Bu çalışmada İlköğretim 6. sınıf Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi nde bulunan kazanımlar ile ilgili başarılarını belirlemek için geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirilmeye amaçlanmıştır. Çalışmada geliştirilen başarı testinin pilot uygulaması Amasya ilinde öğrenim gören 288 yedinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Pilot uygulamadan sonra madde analizleri yapılmış ve 5 madde testten çıkarılmıştır. Testin son hali 27 maddeden oluşmaktadır. Testin KR-20 değeri.78 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirilmiştir. 319

18 Kaynakça Anastasi, A. (1988). Psychological testing. New York: Macmillan Publishing. Aktaş, Ö. (2012). İlköğretimde kavram ve zihin haritaları ile desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünleri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan N. (2006). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ceylan, K. E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine Dünya ve Evren öğrenme alanının bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Cizek, G. J. (1997). Learning, achievement and assessment: Constructs at a crossroads. G.D. Phye (Ed.), Handbook of classroom assessment. Learning, achievement and adjustment (ss.02-32) içinde. California: Academic Press. Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları. Güler, N. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Karasar, N., (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Kempa, R. (1986). Assessment in science. Cambridge University Press, Cambridge, London. MEB, (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi 3-8. sınıflar öğretim programı, TTKB, Ankara. McDonald, P. (2002). Sustaining fertility through public policy: The range of options. Population-e, 57(3), Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı? Klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Özhan, K. ve Odabaş, S. (2009). Yediiklim KPSS eğitim bilimleri dergisi. Ankara: Eğitim Bilgisayar Yayıncılık. Sari, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine Dünya ve Evren öğrenme alanında bağlama dayalı yaklaşımın benimsendiği bir materyalin geliştirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şimşek, A. (2009). Öğretim tasarımı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Üçgül Öcal, İ. (2011). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi sayılar öğrenme alanı için bilişsel hazırbulunuşluk testinin geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yayla, G. ve Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin grafik becerilerinin incelenmesi: Çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), Yıldırım, C. (1999). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları. Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. Baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. 320

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Mehmet Küçük Ünite 3: Test Geliştirme ve Madde Analizi Bu sunu, KTÜ Fatih Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Çalık tarafından

Detaylı

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği Test İstatistikleri Test İstatistikleri ünite başlıkları Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği 1 Test İstatistikleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

M d a d dd e A l na i li i z

M d a d dd e A l na i li i z Mdd Madde Analizi i Madde: Ölçme araçlarının (testlerin, ölçeklerin, vb.) kendi başına ş puanlanabilen en küçük birimidir. Ölçme sonuçlarına dayalı olarak bir testi oluşturan ş maddeler analiz edilerek

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

TEST VE MADDE ANALİZLERİ

TEST VE MADDE ANALİZLERİ TEST VE MADDE ANALİZLERİ Madde güçlüğü Madde ayırt ediciliği Madde varyansı ve madde standart sapması Madde güvenirliği Çeldiricilerin işlerliği Test Analizleri Merkezi Eğilim(Yığılma Ölçüleri) Merkezi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 6. SUNUM Test Geliştirme Aşamaları Madde Analizleri Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılığı Madde varyansı ve standart sapması Madde güvenirlik katsayısı Test ortalaması, standart sapması ve ortalama güçlüğü Yrd.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 8. HAFTA Test Geliştirme Aşamaları Madde Analizleri Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılığı Madde varyansı ve standart sapması Madde güvenirlik katsayısı Test ortalaması, standart sapması ve ortalama güçlüğü Yrd.

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

MADDE VE TEST ANALİZİ. instagram: sevimasiroglu

MADDE VE TEST ANALİZİ.  instagram: sevimasiroglu MADDE VE TEST ANALİZİ Sunu Sırası Madde Analizi Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılık Gücü Test Analizi Dizi Genişliği Ortanca Ortalama Standart Sapma Testin Ortalama Güçlüğü Testin Çarpıklık Düzeyi Test Güvenirliği

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı 2 Nasıl ölçmeli??? Çoktan seçmeli sorular? Açık uçlu sorular???? Ne zaman lazım? Sınıf içi uygulamalar

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

Test geliştirme dinamik bir süreçtir.

Test geliştirme dinamik bir süreçtir. TEST HAZIRLAMA VE UYGULAMA Test Hazırlama vs Geliştirme Ölçme ve değerlendirme amaçlarının belirlenmesi Belirtke tablosu Madde türlerinin belirlenmesi Madde içeriği ve sayısını belirleme Testi oluşturma

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Fatih Dervent, Erhan Devrilmez, M. Levent İnce, Phillip Ward Alan Bilgisi Öğrencilerin öğrenmesi beklenen beceri

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılar veya sembollerle gösterilmesi işine ölçme diyebiliriz. Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler: Sınıflama ölçekleri Sıralama

Detaylı

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMI... 3 Ölçme Araçlarının Kullanılmasında Gözetilecek Hususlar... 4 KARAR STRATEJİLERİ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014

TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014 TEST GELİŞTİRME Ahmet EŞ Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Nisan 2014 Semineri 1 TEST GELİŞTİRME Tanımı İstendik özelliklerde ölçme aracı hazırlama süreci Semineri 2 Test Geliştirmenin Basamakları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ TEMSİL DÖNÜŞÜM BAŞARILARI Deniz KARDEŞ Emin AYDIN Ali DELİCE Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin KOÇAK, Esin ÜNAL, Erkan KAYNAK, Yoldaş ERDOĞAN,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI 1. Sınavın amacı 2. Soru sayısı 3. Hangi soru tipi 4. Sınavda yoklanacak davranışlar ve konular 5. Sınavın güçlük derecesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler ye Giriş... 3 de

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 1.11.013 Merkezi Yığılma ve Dağılım Ölçüleri 4.-5. hafta Merkezi eğilim ölçüleri, belli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının, hangi değer etrafında toplandığını gösteren ve veri grubunu

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

1 Hipotez konusuna öncelikle yokluk hipoteziyle başlanılan yaklaşımda, araştırma hipotezleri ALTERNATİF HİPOTEZLER olarak adlandırılmaktadır.

1 Hipotez konusuna öncelikle yokluk hipoteziyle başlanılan yaklaşımda, araştırma hipotezleri ALTERNATİF HİPOTEZLER olarak adlandırılmaktadır. Özellikle deneysel araştırmalarda, araştırmacının doğru olup olmadığını yapacağı bir deney ile test edeceği ve araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlarla doğru ya da yanlış olduğuna karar vereceği bir önermesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Matematikçiler Derneği www.matder.org.tr 8. Matematik Sempozyumu 12-14 Kasım 2009, Ankara İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Test Standart koşullar altında yapılan gözlem Sistematik bir yaklaşım Farklı maddeleri türleri kullanılabilir. Ancak yaygın olarak «çoktan seçmeli» ya da «dereceli» «çoktan seçmeli

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER E ğ i t i m Y ö n e t i m i Yıl : 1 Sayı : 4 Soı 1995 OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER Yrd.Doç.Dr. Satılmış TEKİNDAL* Okullardaki başarısızlıkların büyük ölçüde

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri

Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri 1 Sınav Hazırlamada Dikkat Edilecekler Ölçme aracı amaca uygun olmalıdır Sınav mutlaka planlanmalıdır Bir madde bir bilgiyi yoklamalıdır. Sorular açık ve net

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KAVRAMLARI (SBS) SEVİYE BELİRLEME SINAVI NEDİR? Maksimum SBS puanı: 500 SP(Sınıf Puanı) Katkı Payı : %70 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr.

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr. TESOY-Hafta-1 ve Değerlendirme BÖLÜM 1-2 ve Değerlendirmenin Önemi ve Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Eğitim politikalarına

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÜNİTE BAŞLIKLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR 2. ÖLÇMEDE HATA (GÜVENİRLİK GEÇERLİK) 3. İSTATİSTİK 1. TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, Ölçüm, Ölçme Kuralı, Ölçüt, Değerlendirme. Ölçme Türleri: Doğrudan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME POLİTİKASI Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğrenme sürecinin vazgeçilmez parçalarından bir tanesidir. Öğrencilerin

Detaylı