Her ml. solüsyonda 25 mg metotreksat bulunur. 50 ml için k.m. enjeksiyonluk su, ph ayarı için sodyum hidroksit içerir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her ml. solüsyonda 25 mg metotreksat bulunur. 50 ml için k.m. enjeksiyonluk su, ph ayarı için sodyum hidroksit içerir."

Transkript

1 METHOTREXATE DBL 5g / 50 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ Her ml. solüsyonda 25 mg metotreksat bulunur. 50 ml için k.m. enjeksiyonluk su, ph ayarı için sodyum hidroksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Metotreksat bir antimetabolittir ve öncelikle dihidrofolat redüktaz enzimini, rekabete girerek inhibe etmek suretiyle etkinliğini gösterir. DNA sentezinde ve hücre çoğalmasında, folik asidin bu enzim tarafından tetrahidrofolik aside redüklenmesi gerekir, metotreksatın inhibisyonu sonucu doku hücre çoğalması engellenir. Aktif proliferasyon halindeki dokular, yani habis hücreler metotreksatın bu etkisine daha duyarlıdırlar. Metotreksat aynı zamanda antikor sentezini de inhibe eder. Metotreksat, muhtemelen lenfosit çoğalmasının inhibisyonu sonucu immünosüpresif etkiye de sahiptir. İlacın romatoid artrit tedavisindeki etki mekanizması, immünosüpresif / antienflamatuar etkisi öne sürüldüyse de bilinmemektedir. Farmakokinetik özellikleri Kilo başına 0.1 mg dozda metotreksat gastrointestinal sistemden tamamen emilir. Daha büyük dozlar tamamen emilmeyebilir. İntravenöz, intramüsküler ya da intraarteriyel uygulamayı takiben saat sonra en yüksek serum yoğunlukları sağlanır. Metotreksatın oral alımından sonra serum yoğunlukları intravenöz enjeksiyonu takiben meydana gelen yoğunluklardan hafifçe daha düşük olur. Metotreksat hücre membranından geçiş yapar. İlaç, vücut dokularına yayılır en fazla, böbrekler, safra kesesi, dalak, karaciğer ve deride bulunur. Metotreksat böbreklerde birkaç hafta, karaciğerde aylarla kalır. Günlük dozların tekrarlanmasıyla kalıcı serum konsantrasyonları ve doku birikimi olabilir. Metotreksat plasentayı geçer ve anne sütüyle salgılanır. Kandaki ilacın yaklaşık %50 si serum proteinlerine bağlanır. Bir çalışmada, metotreksatın, intramüsküler uygulamayı takiben serum yarı ömrü 2-4 saat olmuştur mg/kg ya da daha yüksek oral dozlardan sonra, ilacın serum yarı ömrü 2-4 saattir, ama mg/ kg oral dozlardan sonra serum yarı ömrünün 8-10 saate arttığı bildirilmiştir. Metotreksat önemli ölçüde metabolize oluyor görülmemektedir. İlaç, başlıca glomerül filtrasyon ve aktif transport yoluyla böbreklerden atılmaktadır. Az miktarda feçese geçer, safrayla da salgılanması muhtemeldir. Metotreksatın iki fazlı atılma şekli vardır. Eğer metotreksat atılımı bozulursa, böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda birikme daha hızlı olur. Buna ek olarak, salisilatlar gibi zayıf asitlerin aynı zamanda uygulanması metotreksat klerensini baskılayabilir.

2 ENDİKASYONLARI Metotreksat, koriyokarsinoma, koriyoadenoma destruens ve hidatiform molde ve benzer trofoblastik hastalıklarda endikedir. Akut lenfositik lösemide, meningeal lösemi profilaksisinde ve idame tedavisinde endikedir. Meme kanserinde, lenfomalarda, Burkitt tümörlerinde, baş ve boynun epidermoid kanserlerinde, ilerlemiş mikozis fungoidesde, osteosarkomada, mide kanserlerinde, testis kanserlerinde, akciğer kanserlerinde, özellikle skuamoz hücre ve küçük hücre tiplerinde endikedir. Metotreksat ayrıca, diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte ilerlemiş non- hodgkin lenfomaların tedavisinde endikedir. Metotreksat, klasik tedaviye yanıt vermeyen şiddetli psoriazisin kontrolünde kullanılır. KONTRENDİKASYONLARI İleri derecede böbrek fonksiyonu ve karaciğer bozuk hastalarda, kan diskrazileri olanlarda, örneğin, önemli kemik iliği hipoplazisi, lökopeni, trombositopeni ya da anemi gibi ve gebelikte ve laktasyonda kontrendikedir. Metotreksata aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara verilmemelidir. UYARILAR / ÖNLEMLER Metotreksat tedavisine başlamadan önce karaciğer ve böbrek fonksiyonları, kan elementleri kontrol edilmelidir. Metotreksat yalnız kemoterapi konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanmalıdır. Genel olarak metotreksat tedavisine başlamadan önce aşağıdaki laboratuar testleri yapılmalıdır: Tam hemogram, hematokrit, idrar tahlili, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve akciğer röntgeni. Tedaviden önce tedavi sırasında ve tedaviden sonra kan sayımları yakından kontrol edilmelidir. Eğer, beyaz hücrelerde ya da trombosit sayımında klinik bakımdan önemli düşüşler olursa metotreksat hemen kesilmelidir. Metotreksat, yüksek dozda ve uzun süren tedavilerde hepatotoksik olabilir. Bu nedenle tedaviye başlamadan ve tedavi sırasında karaciğer fonksiyonu kontrol altında tutulmalıdır. Eğer önemli karaciğer fonksiyon anormallikleri gelişirse metotreksat tedavisi en az 2 hafta durdurulmalıdır. Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedaviden sonra böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Böbrek yetmezliği oluşursa dikkatli olunmalıdır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda metotreksat dozunu azaltınız. Yüksek dozlar,metotreksatın ve metabolitlerinin renal tübülülerde çökmesine neden olabilir. Yüksek sıvı alımı ve idrarın ph olacak şekilde sodyum bikarbonat ( her üç saatte bir 5 x 625 mg tablet) ya da asetazolamid ( oral yoldan günde dört defa 500 mg) ile alkalinizasyonu, koruyucu önlem olarak önerilmektedir. Akut ve kronik interstisyel pnömonit, kan eozinofilisine ilişkin olarak meydana gelebilir, belirtiler, dispne, kuru öksürük ve ateştir, hastaya bu tip belirtiler görüldüğünde doktorla temasa geçmeleri tembihlenmelidir.

3 Pulmoner semptomların olduğu hastalarda metotreksat tedavisi kesilmeli ve enfeksiyon olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer Metotreksata bağlı akciğer hastalığından şüphelenilirse, kortikosteroid tedavisi başlanmalı ve metotreksat tedavisi sürdürülmemelidir. Enfeksiyon, peptik ülser, ülseratif kolit mevcudiyetinde dikkatli olunmalıdır. Radyoterapi ile birlikte metotreksat verilirse yumuşak doku nekrozu ve osteonekroz riski artabilir. Metotreksat tedavisi sırasında ve tedaviden sonra en az 6 ay gebe kalınmaması için hastalar uyarılmalıdır. Metotreksat gametojenezi etkiler. Gebelikte ve laktasyonda kullanım Metotreksatın teratojenik olduğu gösterilmiştir. Fetüs ölümü ve konjenital anomalilere neden olabilir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Metotreksat anne sütüne geçtiği için emziren annelerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanım Yaşlılarda immünosüpresyon ve metotreksat toksisitesi artabilir. Tedaviye önerilen dozlardan daha düşük dozlarla tedaviye başlanabilir. Psoriasis tedavisinde, ancak klasik tedavinin etkili olmadığı durumlarda immünosüpresan tedavi uygulanabilir. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER En sık görülen yan etkiler, ülseratif stomatit, lökopeni, bulantı, abdominal rahatsızlıktır. Ender de olsa metotreksata karşı anaflaktik reaksiyonlar oluşmuştur. Bildirilen diğer yan etkiler, kırıklık, çabuk yorulma, titreme ve ateş, baş dönmesi, enfeksiyona karşı direnç azalmasıdır. Genel olarak, yan etkilerin şiddeti ve sıklığı doza bağlıdır. Sistemlere göre aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: Deri: Stevens- Johnson sendromu, epidermal nekroliz, eritematöz deri döküntüsü, pruritus, ürtiker, ışığa duyarlılık, pigmentasyon değişiklikleri, alopesi, ekimozis,telanjiektazi, akne, furonküloz. Aynı zamanda ultraviyole ışığına maruz kalınırsa psoriazis lezyonları şiddetlenebilir. Psoriazisli hastalarda deri ülserleri ve nadiren psoriatik plaklar bildirilmiştir. Radyasyon ve güneşle tahrip olmuş deride geri çekilme olayı bildirilmiştir. Kan: Kemik iliği depresyonu, lökopeni, trombositopeni, anemi, hipogamaglobulinemi, çeşitli bölgelerde kanama, septisemi. Sindirim sistemi: Diş eti iltihabı, farenjit, stomatit, anoreksi,kusma, diare, hematemez, melena, mide-barsak ülserleri ve kanama, enterit, karaciğer toksisitesi sonucunda aktif karaciğer atrofisi, yağlı dejenerasyon, periportal fibrozu, ve karaciğer sirozu.çok ender olarak metotreksatın barsak mukozasındaki etkisi emilim bozukluğuna ve toksik megakolona neden olmuştur. Karaciğer : Karaciğer enzimlerinin önemli ölçüde yükselmesiyle sonuçlanan karaciğer toksisitesi, akut karaciğer atrofisi, yağlı metamorfoz, periportal fibroz veya siroz ve ölüm kronik uygulama sonucu görülebilir.

4 Ürogenital sistem: Böbrek yetmezliği, azotemi, sistit, hematüri, oojenez ve spermatojenez bozukluğu, geçici oligospermi, menstrüel düzensizlikler, infertilite, düşük, fetüste defekt ve nefropati bildirilmiştir. Solunum sistemi: Sıkça kan eozinofilisine ilişkin akut ve kronik interstisyel pnömonit oluşabilir, ölüm bildirilmiştir. Oral ve intratekal kullanımdan sonra akut akciğer ödemi bildirilmiştir. Pulmoner fibroz nadir bildirilmiştir. Yüksek dozları takiben, plevra kalınlaşması ve plevral ağrı bildirilmiştir. Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, uyku hali, bulanık görme, afazi, hemiparezi ve konvülsiyonlar ya kanamaya bağlı olarak ya da intraarteriyel kateterizasyonun komplikasyonlarına ilişkin olarak görülmüştür. Konvülsiyon, parezi, Guillain- Barre sendromu ve artmış serebrospinal sıvı basıncı intratekal uygulamayı takiben bildirilmiştir.ayrıca metotreksata bağlı olduğu sanılan diğer reaksiyonlar, pnömoni, metabolik değişiklikler, diyabetin presipitasyonu, osteoporotik etkiler, doku hücrelerinde anormal değişiklikler ve ani ölüm bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. KULLANIŞ ŞEKLİ VE DOZU Erişkinler ve çocuklar Antineoplastik kemoterapi Metotreksat oral ve parenteral yoldan etkilidir. Metotreksat, intramüsküler, intravenöz, intraarteriyel ve intratekal yollardan verilir. Dozaj hastanın vücut ağırlığına ya da vücut alanına göre ayarlanır. Metotreksat, tek olarak ya da diğer sitotoksik ilaçlarla birlikte çok sayıda neoplastik hastalıkta yararlıdır. Not: 5g / 50 ml ve 500 mg / 20 ml lik dozaj formları intratekal kullanım için uygun değildirler. Koriyokarsinoma ve benzer trofoblastik hastalıklar Metotreksat intramüsküler yoldan 5 gün süreyle günde mg dozda uygulanmalıdır. Bu kürler gerekli olduğu şekilde 3-5 kez tekrarlanmalıdır. Bir ya da birkaç hafta aralar verilerek tedavi sürdürülür. Tedavinin etkisi 24 saat sonra, idrardaki koriyonik gonadotropin hormonunun (HCG) kantitatif analizi ile değerlendirilebilir. Diğer sitotoksik ilaçlarla kombinasyon tedavisinin de yararlı olduğu bildirilmiştir. Hidatiform mol koriyokarsinomadan önce ya da sonra ortaya çıkabilir, ve metotreksat hidatiform mol ve koriyoadenoma destruens tedavisinde aynı dozlarda uygulanabilir. Meme kanseri Pozitif aksiller lenf düğümü olan primer meme kanserinde, radikal mastektomiye ilaveten, fluorourasil, metotreksat ve siklofosfamid kombinasyonu iyi sonuçlar vermektedir. Metotreksat dozu 1. ve 8. günlerde intravenöz yoldan 40 mg / m 2 dir.

5 Lösemi Çocuklarda akut granülositik lösemi ender görülür ancak erişkinlerde sıktır ve bu tip lösemi, kemoterapiye zayıf yanıt verir. Lenfoblastik löseminin remisyonun başlatılmasında genellikle ilk seçilen ilaç metotreksat değildir. Oral metotreksat, günde 3.3 mg / m 2 dozunda, günde mg / m 2 prednizolon ile birlikte 4-6 hafta süreyle kullanılmıştır. Remisyon başladıktan sonra metotreksatın idame dozu oral yoldan ya da intramüsküler olarak, mg/ m 2 dir, haftada iki kez uygulanmıştır. Haftada iki uygulama, günlük uygulamaya nazaran daha etkili gibi gözükmektedir. Alternatif olarak her 14 günde bir 2.5 mg /kg intravenöz yoldan uygulanmıştır. Meningeal lösemi Lösemili bazı hastalarda merkezi sinir sistemi lösemi istilasına uğrayabilir dolayısıyla tüm lösemili hastalarda merkezi sinir sistemi tetkik edilmelidir. Metotreksatın kandan serebrospinal sıvıya geçişi azdır, yeterli tedavi için ilaç intratekal olarak uygulanmalıdır. Tüm lenfositik lösemi vakalarında proflaktik olarak metotreksat verilebilir. Metotreksatın intratekal dozu, 3 yaşın üzerindekilerde aynıdır, yaşa, vücut yüzey alanına bakmaz. Bu hastalarda maksimum intratekal doz 12 mg dır. 3 yaşından küçükler, kombinasyon kemoterapi protokollerine uygun tedavi edilmelidirler. Uygulama haftalık aralarla yapılır ve serebrospinal sıvıda hücre sayımı normale dönene kadar tekrarlanır. Bu noktada bir ilave doz önerilir. Büyük dozlar konvülsiyona neden olabilir ayrıca başka istenmeyen etkiler görülebilir, bunların çoğu nörolojik tiptedir. Not: 1g/10 ml ve 5 g / 50 ml Metotreksat Enjektabl formları hipertonik oldukları için intratekal kullanılmaz. İlaveten, 500 mg / 20 ml dozaj formu da intratekal kullanıma uygun değildir. Lenfomalar Burkitt tümöründe (evre 1-2), metotreksat bazı vakalarda remisyonu uzatmıştır. Önerilen doz, 4-8 gün süreyle oral yoldan mg/gündür. Evre 3 de metotreksat diğer anti-tümör ilaçlarla birlikte sık kullanılır. Tüm evrelerde tedavi, 7-10 günlük birkaç kürdür. Evre 3 de mg 2.5 mg / kg / gün dozlarında metotreksat ile kombine tedaviye yanıt alınmaktadır. Hodgkin hastalığı metotreksata ve çoğu kemoterapi tipine iyi yanıt vermez. Mycosis Fungoides Tedavi uygulanan vakaların yarısında metotreksatla tedavi klinik remisyonu başlatmak gözükmektedir. Önerilen doz haftalarca hatta aylarca oral yoldan, günde mg dır; doz hastadan alına yanıta ve hematolojik inceleme sonuçlarına göre değişir. Metotreksat intramüsküler olarak haftada bir kez 50 mg dozda ya da haftada iki kez 25 mg dozda verilmiştir.

6 Psoriasis Kemoterapisi Klasik tedaviye yanıt vermeyen şiddetli ve kontrol edilmemiş psoriasis vakaları, mg haftalık tek, oral, intramüsküler ya da intravenöz dozlara yanıt verebilmektedir. Doz hastanın tedaviye yanıtına göre düzenlenebilir. Herhangi bir idiyosinkrazi olup olmadığını saptamak için tedaviye başlamadan önce bir test dozu bir hafta önce verilmelidir., bunun için önerilen doz 5-10 mg dır. Alternatif doz şeması olarak, 12 saatte bir tekrarlanan, oral mg lık toplam 3 doz, ya da 8 saatte bir tekrarlanan toplam 4 doz, haftada bir uygulanmak üzere önerilebilir, Haftalık doz 30 mg ı geçmemelidir. Günlük 2-5 mg lık doz, oral yolla 5 gün süreyle verilerek en az 2 günlük aradan sonra devam etmek kaydıyla uygulanabilir. Günlük doz 6.25 mg ı aşmamalıdır. Hasta tedavinin risklerini bilmelidir. Hekimin özellikle karaciğer toksisitesine dikkat etmesi gerekir, tedaviye başlamadan ve tedavi süresince 2-4 aylık aralarla karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Amaç dozu olabildiğince düşük tutmak ve tedavi aralarını uzun tutmak olmalıdır. Metotreksat tedavisi ile klasik topikal tedaviye geçiş hedeflenmelidir. DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM / DİĞER ETKİLEŞİMLER Metotreksat proteinlere yüksek oranda bağlanır ve bazı ilaçlarla ( örn. salisilatlar, hipoglisemikler, diüretikler, sülfonamidler, difenilhidantoinlar, tetrasiklinler, kloramfenikol ve p-aminobenzoik asit ve asidik anti-inflamatuar ilaçlar) yer değiştirebilir, dolayısıyla toksisite artışı görülebilir. Nefrotoksik ya da hepatotoksik potansiyeli olan diğer ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (alkol dahil). Folik asit içeren vitamin preparatları metotreksatın etkisini azaltabilir. Metotreksat ile NSAİİ ve salisilatlar beraber uygulanırsa, tedbirli olunmalıdır. Bu ilaçların metotreksatın tübüler salgısını azalttığı rapor edilmiştir, bu şekilde toksisitesi artabilir. NSAİİ ve salisilatların kombine kullanımı ölümcül metotreksat toksisitesine neden olmuştur. Bununla birlikte, NSAİİ sabit dozda kullananlara metotreksat problemsiz olarak verilebilmiştir. Probenesid ve penisilinler ile renal tübüler transport kaybolmuştur, bunların metotreksat ile kullanımı dikkatle izlenmelidir. Şiddetli kemik iliği depresyonu metotreksat, kotrimoksazol ya da trimetoprim ile beraber kullanıldığında rapor edilmiştir. Bunların birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Metotreksata bağlı stomatit ve diğer toksik etkiler, azot oksit ile birlikte artış gösterebilir. Asitretin metaboliti olan etretinat ile metotreksat kullanımını takiben hepatit riskinde artış bildirilmiştir.

7 Geçimsizlik Droperidol, heparin sodyum, metoklopramid hidroklorür, ve ranitidin ile şırıngada birleştiğinde bulanıklık meydana gelmektedir. DOZ AŞIMI Kalsiyum folinat ( kalsiyum lökovorin) metotreksatın hematopoietik sistem üzerindeki hemen meydana gelen toksik etkilerini nötralize eden güçlü bir ajandır. Yüksek dozlar verildiğinde ya da doz aşımında, 12 saat içinde kalsiyum folinat 75mg a kadar intravenöz infüzyon şeklinde uygulanabilir. Bunu takiben 4 doz, 6 saatte bir 12 mg intramüsküler olarak uygulanır. Yan etki oluşturabilecek ortalama metotreksat dozu için 6-12 mg kalsiyum folinat 6 saatte bir, 4 doz, intramüsküler yoldan verilebilir. Genellikle doz aşımından kuşkulanılır. Kalsiyum folinat dozu verilmiş olan metotreksat dozuna eşit ya da daha yüksek olmalı ve mümkün olduğu kadar çabuk, ilk saat içinde bu mümkün değilse mutlaka 4 saat içinde uygulanmalıdır. Kan transfüzyonu ve böbrek diyalizi gibi destekleyici tedavi gerekebilir. Akut entermitan hemodiyaliz ile (yüksek ekış dializörü) metotreksatın etkili klerensi bildirilmiştir. ARAÇ VE MAKİNA KULLANMAYA ETKİSİ Araç ve makine kullanımı üzerine metotreksatın herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 o C nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerde ve ambalajında saklayınız. Methotrexate DBL Enjektabl %0.9 Sodyum klorür veya % o.5 Dekstroz çözeltisi içinde 2-8 o C arasında saklandığında 24 saate kadar stabil kalır. TİCARİ SUNUM ŞEKLİ Methotrexate DBL 5g / 50 ml Enjektabl Solüsyon, 1 flakon. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Methotrexate DBL 50 mg / 2 ml Enjektabl Solüsyon, 1 flakon. Methotrexate DBL 500 mg / 20 ml Enjektabl Solüsyon, 1 flakon. Ruhsat sahibi: Orna İlaç, Tekstil, Kimyevi Maddeler Sanayii ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Cad. Yayabeyi Sok. Arın İş Merkezi No:9/4-5-6 Kavacık/ İSTANBUL Ruhsat Numarası: /47 Üretim yeri: Hospira Australia Pty Ltd. Mulgrave,Victoria, Avustralya Reçete ile satılır.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat.... Yöntem: KEMOTERAPİ Hastalığınız nedeniyle kemoterapi (ilaç tedavisi) almanız gerekmektedir.kemoterapi hastalığınızı oluşturan hücrelerin öldürülmesi için

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon

Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon Cytarabine DBL 100m g / ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 1 ml lik flakonda: Cytarabine 100 mg Enjeksiyonluk su k.m. 1 ml Solüsyon antimikrobiyal koruyucu içermez. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL - KOÇAK 250 mg/ 5 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml

CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml CİSPLATİNUM - ONKO INJECTION 10 mg/20 ml FORMÜLÜ Aktif madde Cisplatinum 10 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 180 mg (stabilizatör olarak), Hidroklorik asit 9.8 mg (ph'ı ayarlamak amacıyla), Enjeksiyonluk

Detaylı

METHOTREXATE AMPHAR B.V. AMPUL 5 mg/2 ml

METHOTREXATE AMPHAR B.V. AMPUL 5 mg/2 ml METHOTREXATE AMPHAR B.V. AMPUL 5 mg/2 ml FORMÜLÜ Beher ampul; Methotrexate 5 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Methotrexate, bir folik asit türevidir ve antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sulbaktam Ampisilin 250 mg 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR BACTAMED duyarlı mikroorganizmaların

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sulbaktam Ampisilin 500 mg 1000 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR BACTAMED duyarlı mikroorganizmaların

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır.

Etoposid hem renal yolla hem de non-renal yolla ( metabolizma ve safra yoluyla) atılır. Nonrenal yolun büyük kısmını metabolizma oluşturmaktadır. LASTET İnj. FORMÜLÜ Aktif madde Etoposid Yardımcı madde Sitrik asit Polisorbat 80 Polietilen glikol Dehidrate etanol 100 mg 10 mg 400 mg 3000 mg 5 ml'ye tamamlayacak kadar FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet FORMÜLÜ Her tablette, Salisilazosülfapiridin (sülfasalazin). 0.5 g bulunmaktadır FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Salisilazosülfapiridin

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür % 0.9 (a/h) Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül

Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül FORMÜLÜ Herbir Navelbine 30 mg Yumuşak Kapsül: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30 mg vinorelbin baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, alkol ve sorbitol içerir.)

Detaylı

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul Formülü; Her 1.5 ml lik ampul; 15 mg Meloksikam, 9.4 mg Meglumin, 150 mg Glikofurol, 75 mg Poloksamer 188, 7.5 mg Glisin, 4.5 mg Sodyum klorür,

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER SANAYİİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ORNA İLAÇ, TEKSTİL, KİMYEVİ MADDELER Prospektüs Carboplatin DBL 150 mg / 15 ml Enjektabl Solüsyon FORMÜLÜ 15 ml lik bir flakon içeriği: Karboplatin 150 mg Enjeksiyonluk su k.m. 15 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM (5 ml için) Etkin madde: Metotreksat 50.000 mg Yardımcı

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit,

Detaylı

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOPERMİD 2 mg TABLET 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri, Etiketleme ve Hasta Kullanma Talimatı Temmuz 2007 KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Lopermid 2 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Loperamid hidroklorür içerir. Tüm yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: Kidyfen Pediatrik Süspansiyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ: Maddeler Miktar (g) Ibuprofen 2.000 g. Şeker 66.000 g. % 70'lik Sorbitol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.TIBBi FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: ALLES 600 MG EFERVESAN TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Asetilsistein 600 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen

Detaylı

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : %1 anhidr maddeye ekivalan fusidik asit hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler

Detaylı

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir.

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU 1 ml lik ampul

Detaylı

Lanvis TM 40 mg Tablet

Lanvis TM 40 mg Tablet Lanvis TM 40 mg Tablet Formülü Bir tablet 40 mg tioguanin içerir Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Tioguanin, guaninin bir sülfidril analoğudur ve bir pürin antimetaboliti gibi davranır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg / 30 ml Enjektabl Solüsyon Damar içine ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg / 30 ml Enjektabl Solüsyon Damar içine ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg / 30 ml Enjektabl Solüsyon Damar içine ve kas içine uygulanır. Etkin madde: 1 ml enjeksiyonluk çözelti 10 mg kalsiyum folinat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ METHOTREXAT EBEWE 50 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM (5 ml için) Etkin Madde: Metotreksat Yardımcı maddeler:

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül OXXA ŞURUP % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ Sulandırıldıktan sonra her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Metil-propil paraben (koruyucu), portakal esansı

Detaylı

SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: SURGAM Tablet Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Tiaprofenik asit, arilalkanoik asit ailesinden bir nonsteroidal antiinflamatuar olup,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM (5 ml için) Etkin Madde: Metotreksat Yardımcı maddeler:

Detaylı

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de

PROSPEKTÜS. FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon. Her ml de PROSPEKTÜS FLUOROURACIL-KOÇAK 500 mg/ 10 ml I.V Enjeksiyon için Solüsyon içeren Flakon FORMÜLÜ Fluorourasil Sodyum hidroksit (ph 9.0 için) Enjeksiyonluk su k.m. Her ml de 50 mg k.m. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT EBEWE 500 mg/5 ml konsantre enjektabl çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM (5 ml için) Etkin madde: Metotreksat 500.000 mg Yardımcı

Detaylı

EMTHEXATE 2.5 mg TABLET METOTREKSAT DİSODYUM

EMTHEXATE 2.5 mg TABLET METOTREKSAT DİSODYUM EMTHEXATE 2.5 mg TABLET METOTREKSAT DİSODYUM FORMÜLÜ Her bir tablet 2,5 mg metotreksata eşdeğer miktarda metotreksat disodyum içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Metotreksat antimetabolitler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR FORTE SÜSPANSİYON, 100 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Beher 10 ml süspansiyon, 1200 mg Kalsiyum karbonat, 140 mg Magnesyum karbonat ve 300 mg

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür. 1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADECASSOL merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXATE KOÇAK 50 mg/5 ml enjektabl solüsyon içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXATE KOÇAK 50 mg/5 ml enjektabl solüsyon içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXATE KOÇAK 50 mg/5 ml enjektabl solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her ml de; Etkin madde: Metotreksat Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi.

Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi. Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi. Kullanım bilgileri: Kullanıcılar için bilgiler Medivitan iv Ampul 5 mg, 1 mg, 1,05 mg enjeksiyon çözeltisi Etken maddeler: Piridoksin hidroklorür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZONTRON 8 mg/4ml I.V. enjektabl solüsyon içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ampulde (4ml); 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir. Yardımcı

Detaylı

Megaloblastik anemi tedavisi Oral uygulamada önerilen kalsiyum folinat dozu günde 15 mg lık bir tablettir. Normal yetişkin dozu: mg/gün.

Megaloblastik anemi tedavisi Oral uygulamada önerilen kalsiyum folinat dozu günde 15 mg lık bir tablettir. Normal yetişkin dozu: mg/gün. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FOLCA 15 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg kalsiyum folinat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat.59,14

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

Kullanım bilgileri:kullanıcılar için bilgiler

Kullanım bilgileri:kullanıcılar için bilgiler Almanca dilindeki kullanma talimatιnιn resmi olmayan tercümesi. Kullanım bilgileri:kullanıcılar için bilgiler Medivitan iv Kullanıma hazır şırınga 5 mg, 1 mg, 1,05 mg enjeksiyon çözeltisi Etken maddeler:

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir.

k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph ayarı için yeter miktarda HCl içerir. PLATOSIN-S 0.5 mg/ml 50 ml Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Flakon Steril, Apirojen FORMÜLÜ 50 ml solüsyon içeren flakon: Sisplatin Sodyum klorür Enjeksiyonluk su 25 mg 450 mg k.m. 50 ml içerir. Ayrıca ph

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir. Yardımcı maddeler:bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOVAQUA tek dozluk göz damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

Detaylı

Surgam, antiinflamatuar ve analjezik etkisi nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Surgam, antiinflamatuar ve analjezik etkisi nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılır: SURGAM süppozituar Yetişkinler için Formülü: Her süppozituar 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Tiaprofenik asit, arilalkanoik asit ailesinden bir nonsteroidal

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her 1 ml de etkin madde olarak 0.5 (%0.05) mg siklosporin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir.

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTO-GLYVENOL Supozituvar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir.

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR SÜSPANSİYON, 100 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSTAGOOD MONO Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Her URFAMYCİN flakon 750 mg tiamfenikol (946.8 mg tiamfenikol glisinat hidroklorür olarak) içerir.

KULLANMA TALİMATI. Her URFAMYCİN flakon 750 mg tiamfenikol (946.8 mg tiamfenikol glisinat hidroklorür olarak) içerir. KULLANMA TALİMATI URFAMYCİN 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Kas içine veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 1 flakon 750 mg tiamfenikole eşdeğer 946.8 mg tiamfenikol glisinat hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOCALİX 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 500 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

Zexate 15 mg / 3 ml Enjektabl Solüsyon Ġçeren Flakon. Steril, Apirojen

Zexate 15 mg / 3 ml Enjektabl Solüsyon Ġçeren Flakon. Steril, Apirojen Zexate 15 mg / 3 ml Enjektabl Solüsyon Ġçeren Flakon Steril, Apirojen HASTA ĠÇĠN BĠLGĠ Ciddi yan etkilere maruz kalmamak için alkol almayınız. Folik asit içeren ek ilaç almayınız. Böbrek yetmezliği, plevral

Detaylı

EMTHEXATE S 2.5mg/ml Enjektabl, 2ml

EMTHEXATE S 2.5mg/ml Enjektabl, 2ml EMTHEXATE S 2.5mg/ml Enjektabl, 2ml FORMÜLÜ Metotreksat...5 mg Sodyum hidroksit...0.88 mg Sodyum klorür...17 mg NaOH/ HCL...pH ayarlaması için k.m. Enjeksiyonluk su...k.m. 2ml * Emthexate-S 2.5 mg/ml,

Detaylı

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir.

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde : 10 mloik amputde 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. * Yardımcı maddeler : Enjeksiyonluk su Bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir gram kremde; Etkin madde: Fusidik asit 20,00 mg (fusidik asit anhidr olarak) Yardımcı madde(ler): Butilhidroksianisol

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml çözelti 30 mg folinik aside eşdeğer 32.41 mg kalsiyum folinat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MODET 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kapsül 500 mg kalsiyum dobesilat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı