Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry Clinic Aysun Kalenderoðlu 1 1 Yard. Doç. Dr., Adýyaman Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri A.D. ÖZET Amaç: Bu çalýþmada Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatrisi Birimi ne baþvuran hastalarýn sosyodemografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Bu çalýþmada Kahta devlet hastanesi psikiyatri Kliniðine tarihleri arasýnda yatan 270 hasta deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Tanýlar DSMIV-TR sýnýflandýrmasýna göre konulmuþtur. Bulgular: Yatan hastalarýn yaþ ortalamasý 40,68 ±14,80 idi ve hastalarýn %54.1 i kadýn, %45,9 u erkeklerden oluþmaktaydý. DSM-IV taný ölçütlerine göre, olgularýn %58,51 inde (n=158) tek bir psikiyatrik bozukluk vardý. Bunlar %30,4 ü anksiyete bozukluðu (n=48), %27,2 si psikotik bozukluk (n=43), %19,6 sý ikiuçlu bozukluk (n=31), %14,6 sý majör depresyon (n=23), %4,4 ü zeka geriliði (n=7), %1,9 madde baðýmlýlýðý (n=3), %1,3 ü delüzyonel bozukluk (n=2), %0,6 sý bunama (n=1) idi. Bu hastalarýn %41,49 unda (n=112) ek psikiyatrik hastalýk eþlik ediyordu. Sonuç: Epidemiyolojik araþtýrmalarýn tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de önemi artmaktadýr. Türkiye de psikiyatrik hastalýklara ait saðlýklý ve güvenilir bilgilere gereksinim duyulmaktadýr. Ülkemizin deðiþiklik bölgelerinde yapýlan çalýþma sonuçlarýnýn deðerlendirilerek psikiyatrik hastalýklarýn Türkiye profilinin oluþturulmasý, topluma özgü özelliklerinin tanýnmasýna, risk etmenlerinin saptanmasýna, toplumsal ve demografik iliþkilerin ortaya çýkarýlmasýna katkýda bulunacaktýr. Anahtar Sözcükler: Kahta devlet hastanesi, yatan hasta, sosyodemografik özellikler SUMMARY Objective: The aim of this study was to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of patients who applied to the Kahta State hospital. Method: A total of 270 inpatients were evaluated in the Psychiatry Department of Kahta State hospital between 2010 and Diagnoses were made according to DSM-IVTR. Results: The mean age of the inpatients was 40,68 ±14,80 and The patients consisted of males 45,9 %, females 54.1 %. According to the DSM-IV criteria there was only one disorder in 58,51% patients (n=158). Those were Anxiety disorder 30.4% (n=48), psychotic disorder 27,2% (n=43), bipolar affective disorder 19,6% (n=31), major depression 14,6% (23), mental retardation 4,4% (n=7), substance abuse 1,9% (n=3), delusional disorder 1,3% (n=2) and dementia 0,6% (n=1). 41,49% of (n=112) this patients had comorbid disorders. Conclusion: The importance of epidemiologic research is increasing in our country as well as other countries recently. Valid and reliable data for psychiatric disorders are required in Turkey. Evaluating the results of studies performed in different regions of our country will contribute to obtain the specific characteristics of psychiatric disorders in Turkey. Key Words: Kahta State hospital, inpatient, sociodemographic characteristics () DOI: /kpd Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Kalenderoðlu A.. GÝRÝÞ YÖNTEM Son yýllarda yapýlan çeþitli araþtýrmacýlarda, hastalarýn sosyodemografik özellikleri ile psikiyatrik epidemiyoloji ve ruh saðlýðý hizmetlerini kullanma biçimleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýldýðý bilinmektedir (1,2). Çalýþmalar belirli sosyodemografik özelliklere sahip bireylerle psikiyatrik hizmet veren kurumlara baþvurma arasýnda iliþki olduðunu göstermiþtir. Hizmeti kullanmada belirleyici olan sosyal ve demografik bilgileri saðlamanýn, ruh saðlýðý hizmetlerini planlama, geliþtirme ve deðerlendirmede önemli olduðu belirtilmektedir (3). Bu nedenle psikiyatrik bozukluklarýn etiyolojisi ve patogenezi konusunda ipuçlarý elde etmek ve risk gruplarýný belirleyebilmek için epidemiyolojik çalýþmalara gereksinim vardýr. Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý hastaneler ve üniversitelerde psikiyatri hastalarý için ayrýlmýþ yatak sayýlarý yetersiz olup ayrýca yýllýk yatan hasta sayýlarýna iliþkin istatistikler oldukça azdýr. Özellikle Anadolu kýrsalý gibi uzun yýllar saðlýða ulaþýmý zor olan toplumlarla ilgili verilere ulaþmak zordur (4) yýlý saðlýk bakanlýðýnýn verilerine göre Türkiye'de toplam 4393 psikiyatri yatak sayýsý bulunmaktadýr (5). Bununla birlikte, saðlýk bakanlýðý istatistiklerinde psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavi gören hastalarýn taný daðýlýmlarýnýn %46.5 psikotik bozukluk, %38.3 nevrotik bozukluk, %11.7 alkol baðýmlýlýðý, %3.4 madde baðýmlýlýðý, %2 zeka geriliði olarak bildirilmesi, bu konuda sýnýrlý da olsa bir fikir vermektedir (6). Psikiyatri hastalarýna sunulan tedavinin daha saðlýklý koþullarda planlanmasý ve ülkemizin saðlýk politikalarýnýn biçimlendirilmesi için psikiyatri hastanelerinin ve kliniklerinin yatak kapasitelerinin ve yýllýk hasta yatýþýnýn bilinmesi önemlidir (7). Epidemiyolojik çalýþmalarýn, hastalarýn özelliklerinin incelenmesinin ruh saðlýðý hizmetlerinin planlanmasý ve geliþtirilmesi konusunda yararlý olabilmesi ve kýsmen de olsa risk gruplarý konusunda fikir verebilmesi görüþlerinden yola çýkarak Kahta Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarýn sosyodemografik özelliklerinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Adýyaman ilçeleri ile beraber yaklaþýk 600 bin nüfusa sahip bir il olup, saðlýkta dönüþüm programý kapsamýnda ortak kullaným prokolünün (afiliasyon) uygulandýðý, pilot bölgelerden birisidir. Adýyaman merkezde yer alan Eðitim Araþtýrma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesi dýþýnda diðer ilçelerde yataklý psikiyatri kliniði bulunmamaktadýr. Adýyaman'ýn Kahta ilçesi yaklaþýk 120 bin nüfusu ile en büyük ilçesi olup 2010 yýlýnda tamamlanmýþ olan 150 yataklý devlet hastanesi ile saðlýk hizmeti vermeye baþlamýþ ve 10 yataklý psikiyatri kliniði kurulmuþtur (8). Bu tarihten itibaren bu bölgeye ruh saðlýðý hizmeti verilmeye baþlanmýþtýr. Bu çalýþma, Adýyaman'ýn Kahta ilçesinde Kasým 2010 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye baþlayan hastanenin 10 yataklý psikiyatri kliniðinde, yýllarý arasýnda yatarak tedavi gören 270 hastalanýn dosyalarýnýn geriye dönük olarak dosya bilgilerinin taranmasý ve sosyodemografik verilerinin istatistiksel olarak dökümünün elde edilmesi ile yapýlmýþtýr. Bu hastalar; poliklinik ve ya acil serviste görülerek DSM-IV (9) taný kriterlerine tanýsý konulan ve yatýþ endikasyonu olup kliniðe kabul edilen hastalardýr. Yatýþý yapýlmýþ olan hastalarýn dosyalarýnda sosyodemografik bilgilerin olduðu anamnez formu ve almýþ olduklarý tanýlarýna göre hastalýk þiddeti ve seyrini göstermesi açýsýndan ölçekleri doldurulmuþtur. Bu ölçekler; Hamilton anksiyete ölçeði (Ham-A) (10), Hamilton Depresyon ölçeði (Ham-D) (11), Young-Mani Ölçeði (YMRS) ( 12), Pozitif ve negatif sendrom ölçeði (PANSS) (13) ve Klinik global izlenim (CGI) (14) ölçeðidir. Ýstatistik Verilerin istatistiksel deðerlendirilmesi SPSS 21.0 programý ile yapýldý. Deskriptif (tanýmlayýcý) istatistiksel analizler olarak numerik deðiþkenlerden normal daðýlýma sahip olanlarda ortalama ve standart sapma, normal daðýlýma sahip olmayan deðiþkenler için medyan, minimum, maksimum deðerleri kullanýlmýþtýr. Anlamlýlýk deðerlendirmeleri için kikare analizi kullanýldý. p<0.05 olduðunda deðerler anlamlý kabul edildi. 31

3 Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri BULGULAR Deðerlendirmeye alýnan 270 hastanýn yaþ ortalamasý 40,68 ±14,80 olup hastalardan %54.1'i (146) kadýn, %45,9'u (124) erkek idi. Kadýnlarýn yaþ ortalamasý 39,75 ±15,71, erkeklerin yaþ ortalamasý 41,42 ±13,61 idi. Hastalarýn medeni hal, eðitim düzeyi, meslek gibi özelliklerin daðýlýmý Tablo-1'de verilmiþtir. DSM-IV taný ölçütlerine göre hastalarýn %58,51'inde (n=158) tek bir psikiyatrik bozukluk var iken hastalarýn %41,49'unde (n=112) ise ikinci bir psikiyatrik bozukluk eþlik ediyordu. Tek psikiyatrik bozukluk olan hastalarýn taný daðýlýmýna bakýldýðýnda; bunlar arasýnda en sýk %30,4 ile anksiyete bozukluðu (n=48) olduðu görüldü. Yine eþlik eden ikinci bir psikiyatrik bozukluk olarak da en sýk %39,2 ile anksiyete bozukluðu (n=44) tespit edildi. Hastalarýn diðer taný daðýlýmlarý Tablo-2' de gösterilmiþtir. Cinsiyete göre taný daðýlýmýna bakýldýðýnda; anksiyete bozukluðu ve majör Tablo-1. Hastalarýn sosyodemografik özellikleri Özellikler Hasta sayýsý (N) % Cinsiyet Erkek 124 %45,9 Kadýn 146 %54.1 Medeni Durum Evli 152 %56,3 Bekar 101 %37,4 Dul 17 %6,3 Eðitim Yok 108 %40 Ýlkokul 82 %30,3 Ortaokul 47 %17,4 Lise 24 %8,8 Yüksekokul 9 %3,3 Meslek Yok 192 %71,1 Ýþçi 24 %8,9 Memur 14 %5,2 Çiftçi 31 %11,5 Esnaf 7 %2,6 Emekli 2 %0,7 Yaþ ortalamasý Ortalama ± Standart sapma Kadýn 39,75 ±15,71 Erkek 41,42 ±13,61 G. Ortalama 40,68 ±14,80 Tablo-2. Hastalarýn Tanýsal Daðýlýmý Tek Psikiyatrik Bozukluk Hasta sayýsý (N=158) % Anksiyete b ozukluðu 48 %30,4 Kronik Psikoz 43 %27,2 Major Depresyon 23 %14,6 Ýkiuçlu bozukluk 31 %19,6 Zeka Geriliði 7 %4,4 Madde Baðýmlýlýðý 3 %1,9 Delüzyonel b ozukluk 2 %1,3 Bunama 1 %0,6 Eþlik Eden 2. Taný Hasta sayýsý (N=112) % Anksiyete b ozukluðu 44 %39,2 Major Depresyon 21 %18,7 Madde kötüye kul lanýmý 14 %12,8 Dürtü kontrol boz ukluðu 17 %15,1 Kiþilik bozukluðu 11 %9,8 Atipik yeme boz ukluðu 5 % 4,4 Cinsiyete göre tüm tanýsal daðýlým (ilk ve ikincil tanýlar) Anksiyete M.Depresyon Kr. Psikoz Ýkiuçlu bozukluk (N/%) (N/%) (N/%) (N/%) Kadýn 64(%69,6) 31 (% 70,4) 13 (% 30,3) 14(%45,2) Erkek 28(%30,4) 13 (% 29,6) 30(%69,7) 17(%54,8) x 2 =1,405, x 2 =11,42 x 2 =19,08 x 2 =55,07 p=0,000 p=0,003 p=0,000 p=0,266 depresyon tanýlarý alan kadýnlarýn erkeklere oranla anlamlý düzeyde daha fazla olduðu tespit edildi ( x 2 = 1,405, p=0,000, x 2 =11,42, p=0,003). Ancak kronik psikoz tanýsý alan erkeklerin oraný kadýnlara göre anlamlý yüksekti (x 2 =19,08, p=0,000). Ýkiuçlu bozukluk ve diðer tanýlar açýsýndan anlamlý fark yoktu (Tablo 2). Hastalarýn hastanede yatýþ sayýlarýna bakýldýðýnda; %63,7'sinin tek yatýþ (n=172), %36,3'ünün ise tekrarlayan yatýþlarý (n=98) mevcuttu. Tekrarlayan yatýþ oranlarý cinsiyete göre daðýlýmýna bakýldýðýnda %54,1'i erkek (n=53), %45,9'u kadýndý (n=45). Tekrarlayan yatýþ oranlarýnýn hastalýklara göre daðýlýmý Tablo-3'te verilmiþtir. Yatan hastalarýn eksen 3 tanýlarýna bakýldýðýnda; hastalarýn %71,5'inde ek týbbi bir hastalýk (n=193) yoktu. %28,5'inde (n=77) ek týbbi hastalýk eþlik ediyordu. Ek hastalýklarýn taný daðýlýmý Tablo-3'de gösterilmiþ olup en sýk HT (n=46) eþlik etmekteydi. Yatan hastalarýn hastalýk süreleri ve almýþ olduklarý tedavi süreleri Tablo-4'te gösterilmiþtir. Yatan hastalarýn tanýlarýna göre yapýlmýþ ölçek ortalamalarý (Hamilton depresyon ölçeði (HAM), Hamilton anksiyete ölçeði (HAM- 32

4 Kalenderoðlu A. Tablo-3. Hastalarýn Yatýþ sayýsý ve eksen -3 taný daðýlýmý Yatýþ sayýsý Hasta sayýsý (N=270) % Ýlk yatýþ 172 %63,7 2 kez yatýþ 74 %27,4 3 kez yatýþ 20 %7,5 4 ve üzeri 4 %1,4 Psikiyatrik taný Tekrarlayan yatýþ oraný Hasta (N=98) % Kronik psikoz 40 % 40,8 Ýkiuçlu boz. 23 %22,4 M.Depresyon 18 %11,2 Anksiyete bozukluðu 11 %17,5 Diðer 6 %8,1 Eken-3 Taný Hasta sayýsý (N=270) % Yok 193 %71,5 Hipertansiyon 46 %17 DM 16 %6 Astým 4 %1,5 Hipertiroidi 4 %1,5 Parkinson 2 %0,7 Kalp hastalýðý 2 %0,7 MS 2 %0,7 Kan hastalýðý 1 %0,4 A), Young mani derecelendirme ölçeði (YMDÖ), Pozitif ve negatif sendrom ölçeði (PANSS), Klinik global izlenim ölçeði (CGI)). Tablo-5 de verilmiþtir. TARTIÞMA Bu çalýþmada; 2010 yýlýnda hizmete giren Kahta Devlet Hastanesi psikiyatri kliniðinin, yýllarý arasýnda yatýþ yapýlan hastalarýn sosyodemografik verileri deðerlendirilmiþtir. Bu çalýþmada Tablo-4. Yatan hastalarýn hastalýk ve tedavi süreleri Hastalýk süresi Hasta sayýsý (N=270) % 0-1yýl 94 %34,8 1-5 yýl 108 %40,0 5 yýl ve üzeri 68 %25,2 Tedavi süresi Hasta sayýsý (N=270) % Yok 69 %25,5 0-1yýl 82 %30,3 1-2 yýl 57 %21,3 2 yýl ve üzeri 62 %22,9 Tablo-5 Hastalarýn tanýlarýna göre hastalýk þiddet ölçeði Ölçekler ortalama±sd minumum maksimum HAM-A 29,78±7,21 13,00 39,00 HAM-D 27,23±7,45 11,00 38,00 YMRS 25,86±12,45 4,00 41,00 PANSS 47,00±6,47 34,00 61,00 KGI 4,5±0,7 3,00 6,00 Tablo-1' de verilen sosyodemografik veriler, temel saðlýk hizmetlerine baþvuran hastalarýn özellikleri ile benzerlikler göstermektedir (15, 16). Yine psikiyatrik bozukluk tanýsý konan hastalarýn çoðunluðu kadýn olup, genellikle orta yaþlarda hasta grubunu olmasý birçok çalýþma ile benzerlik göstermektedir (17-20). Samsun'da gerçekleþtirilen ve yatarak tedavi gören hastalarýn örneklemi oluþturduðu benzer bir çalýþmada hastalarýn yaþ ortalamasý 37.9±12.11, hastalýk süresi ortalama 9.4±9.5 olarak saptanmýþtýr (21). Ruhsal saðlýk sorunlarýnýn medeni durumla iliþkisini araþtýran çalýþmalarda; psikiyatrik bozukluklarýn evlilerde düþük, boþanmýþ ve ayrý yaþayanlarda ise yüksek olduðu tespit edilmiþtir (22). Bizim çalýþmamýzda ise; yatan hastalarýn çoðunluðu evli olup, bu durum; geleneksel yaþam tarzlarýný kaybetmeyen bir toplum olmasýndan kaynaklanýyor olabilir (23). Ayrýca yatan hastalarýn yeti yitimi görece daha az olan depresyon ve anksiyete hastasý olmasý ve kadýn cinsiyetin ön planda olmasý ile açýklanabilir. Hastalarýn DSM-IV sýnýflandýrma sistemine göre Tablo-2'deki psikiyatrik taný daðýlýmlarýna bakýldýðýnda en sýk anksiyete bozukluðu olduðu tespit edildi. Ülkemizde duygu durum bozukluklarý ve anksiyete bozukluklarý en sýk konulan tanýlardýr. Bu hastalýk gruplarýnýn hem temel saðlýk hizmetlerinde, hem de klinik hastalarla yürütülen çalýþmalarda yaygýn olduðu birçok araþtýrmada gösterilmiþtir (24). ABD'de yapýlan benzer çalýþmalar, bireylerin 1/3'ünde yaþamlarý boyunca en az bir kez mental bozukluk yaþadýðýný ya da yaþayabileceðini ortaya koymaktadýr. Bu bireylerde gözlenen en yaygýn tanýlar anksiyete bozukluklarý, depresif bozukluklar ve alkol/madde kullaným bozukluklarýdýr (25,26). Bu durum ülkemizde yapýlan çalýþmalarla da uyumludur (24,27,28). Diðer yandan psikotik bozukluklar ve özellikle þizofreninin erkeklerde daha sýk görüldüðü bildirilmektedir (3,16,25,26). 33

5 Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Hastalarýn psikiyatrik taný daðýlýmlarý, ülkemizdeki diðer psikiyatri klinikleriyle bazý benzerlikler göstermekle birlikte, taný gruplarý açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda en fazla yatýrýlan hastalarýn tanýlarýnýn farklý hastanelere göre deðiþtiði göze çarpmaktadýr. Bu deðiþiklik nedenleri arasýnda; hastane yatak kapasitesi, bölgenin sosyo kültürel etkileri, sýnýrlý kapasitede çalýþan hastanelerin hasta yatýrmadaki öncelikleri olabilir. Örneðin; Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi'nde (TF) yýllarý arasýnda psikiyatri kliniðinde yatan hastalarýn tanýlarý incelendiðinde en sýk belirlenen tanýlar duygudurum bozukluðu (%33), psikotik bozukluk (%25.6) ve anksiyete bozukluðu (%19) olarak saptanmýþtýr (28). Soygür ve arkadaþlarýnýn (2005) yapmýþ olduðu bir çalýþmada ise; %35.4 majör depresif bozukluk, %33.3 psikotik bozukluk, %11.1 bipolar affektif bozukluk, %8.3 anksiyete bozukluðu, %5.6 somatoform bozukluk, %4.2 madde kullaným bozukluðu, %2.1 uyum bozukluðu olarak saptanmýþtýr (7). Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin 2001 yýlýnda 1 yýl içinde yatan hastalarýnýn taný daðýlýmý %33.1 þizofreni ve diðer psikotik bozukluklar, %21.9 madde kullaným bozukluðu, %12 duygu durum bozukluðu, %6 anksiyete bozukluðu, %6 somatoform bozukluk, %8 uyum bozukluðu olarak saptanmýþtýr (29). Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniði'nde yatan hastalarýn Kasým 1999 ile Kasým 2001 arasýnda iki yýllýk süre içinde tanýlarý incelendiðinde, en sýk belirlenen tanýlar unipolar depresyon (%33), þizofreni (%21.3) ve bipolar bozukluk (%14) olmuþtur (30). Çalýþmamýzda saptanan bir diðer bulgu ise; psikiyatrik tanýlarla cinsiyet arasýndaki iliþki karþýlaþtýrýldýðýnda anksiyete ve depresyonun kadýnlarda, psikotik bozukluk tanýsý alanlarýn hastalarýnda erkeklerde anlamlý derecede yüksek bulunmasýdýr. Genel olarak ve ülkemizde yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarda anksiyete bozukluðu ve majör depresyon kadýnlarda daha sýk görülmekte olup bu bulgumuz literatür ile uyumludur (31,32). Ayrýca kronik psikoz hastalarýnýn erkek oranýnýn yüksek olmasýnýn nedeni, hastalýðýn erkek hastalarda daha þiddetli seyretmesi nedeniyle hastane baþvurularýnýn kadýnlara oranla daha fazla olmasý ve daha fazla yatýþ oranlarýnýn olmasý nedeniyle olabilir (31). Hastalarýn hastanede yatýþ sayýlarý, tekrarlayan yatýþ oranlarýnýn cinsiyete göre daðýlýmý Tablo-3'de verilmiþtir. Tanýlarýna göre mükerrer yatýþ oranlarýnda ise; ilk sýrada %40,8 ile kronik psikoz, ikinci sýrada %22,4 ile ikiuçlu bozukluk tanýlarý yer almaktadýr. Hastanede yatýþ sayýsýný artýran hastalýklar arasýnda; psikoz, duygu durum bozukluklarý ve eksen-2 kiþilik bozukluklarý olduðu bilinmektedir (33). Psikotik hasta grubunun daha sýklýkla hastaneye yatýrýlma riski; tehlikeli davranýþlara eðilimin daha sýk olmasýnýn yaný sýra içgörü ve irade zayýflýðý ile de iliþkili olabilir. Özellikle zeka ve sözel bellekteki hastalýkla iliþkili biliþsel kaybýn duygu durum bozukluklarýna kýyasla þizofrenide daha þiddetli olduðu bilinmektedir (34). Bu hastalarda en sýk bulgu olan "amaçsýz ve daðýnýk davranýþlar" nedeniyle kendisi ve çevresi için tehlikelilik durumu, hezeyan ve halüsinasyonlardan daha öncelikli bulunduðundan, hastalýðýn psikozun yol açtýðý dezorganize davranýþlar gibi pozitif bulgularýna ek olarak, bu hastalarýn çoðunun eðitim düzeyi düþük, yalnýz yaþayan, evlenmemiþ/dul /ayrýlmýþ ve genelde çalýþmayan kiþiler olduðu düþünüldüðünde psikotik hastalarýn yatýþ sýklýðýnýn daha fazla olmasý beklenilebilir (35,36). Yatan hastalarýn eksen 3 tanýlarýna göre daðýlýmý tablo-3'de verilmiþtir. Týbbi sorunlar özellikle de kronik fiziksel hastalýklar, bireyde yapý, yetenek ve iþlevsellikte önemli kayýplara yol açarak psikiyatrik bozukluklarýn geliþme olasýlýðýný arttýrýrlar. Wells ve arkadaþlarý 35 kronik týbbi bozukluðu olan hastalarý incelemiþler ve bu kiþilerde % 41 oranýnda daha fazla psikiyatrik bozukluk görüldüðünü bildirmiþlerdir (37). Ülkemizde, Özmen ve arkadaþlarýnýn 36 bu alanla ilgili derlemiþ olduklarý çalýþmalara bakýldýðýnda, genellikle kronik böbrek yetmezliði, hipertansiyon, migren, inme, alopesi gibi belli fiziksel hastalýklarýn incelendiði ve psikiyatrik bozukluk oranlarýnýn % 36.6 ile % 77 arasýnda deðiþtiði görülmektedir (38). Ancak dikkati çeken bir diðer bulgu da psikiyatrik bozukluk saptanan hastalarýn % 34 gibi yüksek sayýlabilecek bir oranýnýn 55 yaþ ve üstündeki bireylerden oluþmasýydý (39). Bizim çalýþmamýzda psikiyatrik hastalýk ve ek týbbi hastalýk oraný daha düþüktür. Bunun en önemli nedenlerinden biri hastalarýmýzýn yaþ ortalamasýnýn orta yaþ grubunda olmasý olabilir. Son yýllarda psikiyatrik hastalýklara eþlik eden diðer týbbi hastalýklarýn, psikiyatride kullanýlan ilaçlarýn- 34

6 Kalenderoðlu A. da etkisi olduðunu gösteren çalýþmalar vardýr (40,41). Diðer bir neden olarak; kullanýlan psikiyatri ilaçlarýnýn hastalar üzerindeki metabolik etkileri sayýlabilir. Özellikle antipsikotiklerin kilo artýþý, hiperlipidemi yaparak metabolik parametreleri bozarak diabet, HT gibi hastalýklara yatkýnlýðý artýrdýðý ileri sürülmektedir (42). Ancak bizim çalýþmamýzdaki en önemli bulgulardan birisi; hastalarýmýzýn %25,5'inin (n=69) daha önce psikiyatrik tedavi almamýþ olmasý tedavi alanlarýn da büyük çoðunluðunun tedavileri 1 ya da 2 yýl gibi görece kýsa süreli olmasýdýr. Yatan hastalarýn almýþ olduklarý tedavilerinin veri dökümünün olmamasý bu çalýþmadaki kýsýtlýlýklarýmýzdandýr. Diðer yandan 5 yýldan uzun süreli hastalýða sahip olanlarýn oraný ise %25,2 (n=68) idi. Dolayýsýyla yatan hastalarýmýzýn kronik týbbi bir hastalýk için hem yaþ ortalamasýnýn düþük olmasý, hem de uzun süreli psikiyatrik tedavi alanlarýn oranýnýn düþük olmasý ek týbbi hastalýk oranýnýn düþük çýkmasýna neden olmuþ olabilir. Çalýþmamýzda yer alan hastalarýn yarýsýnda fazlasýnýn ya hiç tedavi almamýþ ve tedavileri yeni baþlanmýþ olan hasta grubu olduðu düþünüldüðünde; bu bölgenin kültürel-ekonomik yapýsý, düþük eðitim düzeyi, yeterli saðlý hizmeti alamama gibi etkenlerden kaynaklanýyor olabilir (4). Bu çalýþmada, yeni kurulmuþ olan Kahta Devlet hastanesinin psikiyatri kliniðinde üç yýllýk bir dönemde yatýrýlarak izlenen hastalarýn sosyodemografik ve klinik özellikleri sunularak hasta profilinin anlaþýlmasýna katkýda bulunulmaya çalýþýlmýþtýr. Epidemiyolojik araþtýrmalarýn tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de önemi artmaktadýr. Türkiye'ye psikiyatrik hastalýklara ait saðlýklý ve güvenilir bilgilere gereksinim duyulmaktadýr. Ülkemizin deðiþik bölgelerinde yapýlan çalýþma sonuçlarýnýn deðerlendirilerek psikiyatrik hastalýklarýn Türkiye profilinin oluþturulmasý, topluma özgü özelliklerinin tanýnmasýna, risk etmenlerinin saptanmasýna, toplumsal ve demografik iliþkilerin ortaya çýkarýlmasýna katkýda bulunacaktýr. Bu bilgilerin ruh saðlýðý hizmetlerinin iyileþtirilmesi açýsýndan yarar saðlayacaðýný düþünmekteyiz. Yazýþma adresi: Yard. Doç. Dr. Aysun Kalenderoðlu Adýyaman Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri A.D. 1. Tyrer P. Psychiatric clinics in general practice an extansion of community care. Br J Psychiatry 1984; 145: Vinding HR, Hansson L, Zandren T. The influence of patient social characteristics on treated incidence. Acta Psychiatr Scand 1996; 93: Lin E, Georing PNR, Offord DR, Campbell D, Boyle MH. The use of mental healthservices in Ontario: epidemiologic findings. Can J Psychiatry 1996; 41: Keyder, Ç. Üstündað, N. Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun Kalkýnmasýnda Sosyal Politikalar. Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler 2006; KAYNAKLAR T, Þengel A, Karahan R. Yeni kurulan bir psikiyatri kliniði yataklý servisinin ilk beþ yüz günü: Bir deðerlendirme çalýþmasý. Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6: Eriþim tarihi: 22 Ekim American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-4). 2000, Diagnostic Stat. Man. Mental. Disorders. 10. Yazýcý MK, Demir B, Tanrýverdi N, Karaaðaoðlu E, Yolaç P. Hamilton Anksiyete Deðerlendirme Ölçeði, deðerlendiriciler arasý güvenirlik ve geçerlilik çalýþmasý. Turk Psikiyatri Derg 1998; 9: T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýk Ýstatistikleri Yýllýðý; T.C. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü. Yataklý Tedavi Kurumlarý Ýstatistik Yýllýðý Ankara; Soygür H, Özalp E, Cankurtaran EÞ, Turhal L, Iþýk U, Çekiç 11. Akdemir A., Örsel S, Dað Ý, Türkçapar H., Ýþcan N, Özbay H. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði'nin geçerliði, güvenilirliði ve klinikte kullanýmý. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4: Karadað F, Oral ET, Yalçýn FA, Erten E. Young Mani 35

7 Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Derecelendirme Ölçeðinin Türkiye'de Geçerlik ve Güvenilirliði. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 13: Kostakoðlu AE, Batur S, Tiryaki A. Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeði'nin (PANSS) Türkçe uyarlamasýnýn geçerlilik ve güvenilirliði. Türk Psikoloji Dergisi 1999; 14: Guy W. ECDEU assessment manual for psychopharmacology: Clinical Global Impressions. Rockwille, MD: National Institute of Mental Health 1976; Saðduyu A, Özmen E. Temel saðlýk hizmetlerinde ruhsal bozukluklar: pratisyen doktor tanýlarý, verilen tedaviler, eðitimin etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7: Gürsoy Rezaki B, Rezaki M. Bir saðlýk caðýna baþvuran hastalarda ruhsal sorunlar: bir yýllýk izleme çalýþmasý. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7: Al-Ansari EA, El-Hilu S, El-Hihi MA, Hassan K I. Patterns of psychiatric consultationsin Kuwait general hospitals. Gen Hosp Psychiatry 1990; 263: Clarke MD, Minas IH, Stuart GW. The prevalence of psychiatric morbility in generel hospital inpatients. Aust NZJ Psychiatry 1991; 25: Fink P. Metal illness and admission to general hospitals: a register investigations. Acta Psychiatr Scand 1990;82: Belek, Ý. Sosyal sýnýf, eðitim, gelir ve mahalle: Hangisi saðlýðýn en önemli belirleyenidir. Sosyoloji Araþtýrmalarý Dergisi 1999; 99: Tankaya O, Gönen AG, Çevik M. Toplum ruh saðlýðý merkezinde takibi yapýlan ve ruh saðlýðý hastanesinde yatarak tedavi gören psikotik bozukluk tanýlý hastalarda içselleþtirilmiþ damgalanma: Bir karþýlaþtýrma çalýþmasý. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012; Henderson C, Thornicroft G, Glower G. Inequalities in mental health. Br J Psychiatry 1998; 173: Arslan, R. XIX. Yüzyýlda Adýyaman'da Sosyo-Ekonomik Yapý. Dumlupýnar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010; Öztürk OM. Ruh Saðlýðý ve Bozukluklarý. Sekizinci baský, Ankara, Nobel Týp Kitabevi, Linzer M, Spitzer R, Kroenke K. Gender quality of life and mental disorders in primary care: results from the PRIME-MD 1000 study. Am J Med 1996;101: Philbrick JT, Connelly JE, Woltford AB. The prevalence of mental disorders in rural Office practice. J Gen Intern Med 1996;11: Dönmez L, Dedeoðlu N, Özcan E. Saðlýk ocaðýna baþvuranlarda ruhsal bozukluklar. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11: Hocaoðlu Ç, Kandemir G, Tiryaki A, Sarýoðlu O, Muratoðlu H, Ak Ý. Son dört yýl içinde bir eðitim hastanesi psikiyatri kliniðinde yatan hastalarýn deðerlendirilmesi40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabý 2004; Özel A. Bir Psikiyatri Kliniðinin Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi ve Yeni Öneriler. SSK Ankara Eðitim Hastanesi Uzmanlýk Tezi Yýldýz A, Onur E, Turgut K, Tunca Z. Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniðinde hasta yatýþ sürelerini etkileyen faktörler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13: Cancro R, Heinz E, Lehmann. Schizophrenia clinic features. VA Sadock, BJ Sadock (ed), Comprehensive Textbook of Psychiatry, yedinci baský, 2000; Küey L, Üstün B, Güleç C. Türkiye'de ruhsal bozukluklar epidemiyolojisi. Bir gözden geçirme yazýsý. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bildiri Kitabý 1987; Menninger WW. Role of the psychiatric hospital in the treatment of mental illness. VA Sadock, BJ Sadock (ed), Comprehensive Textbook of Psychiatry, yedinci baský, Philadelphia 2000; Çakýr S, Üçok A. Biliþsel bozukluk açýsýndan þizofreni ve bipolar bozukluk; benzerlikler ve farklar: Sistematik gözden geçirme. Nöropsikiyatri Arþivi 2010; 47: Potkonjak J, Karlovic D. Sociodemographic and medical characteristics of involuntary psychiatric inpatients-retrospective study of five-year experience with Croatian Act on Mental Health. Acta Clin Croat 2008; 47: Gültekin, Bülent Kadri, et al. Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 2013; Wells KB, Golding JM, Burnom A. Psychiatric disorder in a sample of the general population without chronic medical conditions. Am J Psychiatry 1998;145: Özmen E, Aydemir Ö, Ýçelli Ý. Bedensel hastalýðý olanlarda psikiyatrik taný daðýlýmý (Türkiye'de yapýlan çalýþmalarýn gözden geçirilmesi) Ege Psikiyatri Sürekli Yayýnlarý Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi II 1997; 2(2) s Ateþci FÇ, Karadað F, Oðuzhanoðlu NK. Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda psikiyatrik bozukluk daðýlýmý Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1: Usta E, Metin Ö, Birsöz S. Þizofreni ve diyabet: Yeni kuþak antipsikotiklerin yol açtýðý diyabet veya metabolik sendrom. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2007; 17: Yumru, M., Savaþ, E., Gergerlioðlu, H. S., Baþaralý, K., Kalenderoðlu, A., Savaþ, H. A., & Büyükbaþ, S. Ýkiuçlu Bozuklukta Metabolik Sendrom, Serum Leptin Düzeyleri ve Tedavi iliþkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2008;18:2 42. McIntyre RS, McCann SM, Kennedy SH. Antipsychotic metabolic effects: weight gain, diabetes mellitus, and lipid abnormalities. Can J Psychiatry 2001;46:

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the

Detaylı

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi Recep Tütüncü 1, Sibel Örsel 2, M.Haluk Özbay 2 1 Uz.Dr., 2 Doç.Dr., Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri

Detaylı

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting Miraç Barýþ Usta 1, Emre Ürer 1, Armaðan Aral 1, Gökçe Nur

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma ARAÞTIRMA Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda psikotik bozukluk ve madde kullaným bozukluðu birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder

Detaylı

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma 36 Poliklinik hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma Selim TÜMKAYA, 1 Osman ÖZDEL,

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý?

Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý? ARAÞTIRMA Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý? Erhan Kurt 1, Kürþat Altýnbaþ 2, Gazi Alataþ 3, Dilek Yeþilbaþ 4, Vedat Bilgiç

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü ARAÞTIRMA Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü Polipharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: The Role of Long-acting

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü?

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? Hükümetler birinci basamak saðlýk hizmetleri konusundaki yasalarý açýkça çiðnemektedir. Türkiye saðlýk sisteminde, birinci basamaktaki kurumlar (saðlýk

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2

Detaylı

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Socio-Demographic Characteristics of Suicidal Individuals Hayriye Dilek Yalvaç 1, Burhanettin

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ ARAÞTIRMA A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi #

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Feryal ÇAM ÇELÝKEL*, Ömer SAATÇÝOÐLU** ÖZET * Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi

Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi Tedavi Arayýþýnda Olan Eroin Baðýmlýlarýnda I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullaným Özellikleri Ýle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Fatma Oya ER*, Murat ERKIRAN*, Duran ÇAKMAK**

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi

Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi The Influence of Duration of Disease on Clinical Characteristics in Schizophrenia Patients ARAÞTIRMA Demet Saðlam Aykut 1 1 Yard. Doç.,

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný ARAÞTIRMA Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný Medine Yazýcý Güleç 1, Çiçek Hocaoðlu 2, Ýsmet Durmuþ 3 1 Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi, Ýstanbul,

Detaylı

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Cüneyt EVREN*, Bilge EVREN**, Kültegin ÖGEL***, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Literatürdeki çalýþmalar, baðýmlýlarýn genel popülasyona

Detaylı

Þizofreni ve Þizoaffektif Bozuklukta Metabolik Sendrom

Þizofreni ve Þizoaffektif Bozuklukta Metabolik Sendrom ARAÞTIRMA Þizofreni ve Þizoaffektif Bozuklukta Metabolik Sendrom Metabolic Syndrome in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder Emrah Songur 1, Ersin Hatice Karslýoðlu 2, Haldun Soygür 3, Semra Ulusoy

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Pediatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda, Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pediatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda, Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Pediatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda, Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonlarýnýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Evaluation of Child Psychiatry Consultations of Stayed Patients at Pediatric Clinic

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

SÖ 1 Antipsikotik Tedavi Uygulanan Þizofreni Hastalarýnda Prolaktin Düzeyleri ve Cinsel Ýþlevlerin Cinsiyetlere Göre Karþýlaþtýrýlmasý Basri Doðu 1, Ahmet Kocabýyýk 1, Fahri Karson 1, Yavuz Altunkaynak

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3): 14-18 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı