TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL

3 ÖNSÖZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kararname hükümlerine göre tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu Oda'mız nezdinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Ticari faaliyete yeni başlayacak gerçek ve tüzel kişi tacirler ile halen faaliyetlerini sürdürenlerin Ticaret Sicili işlemlerinin daha süratli tamamlanabilmesi için tescil işlemlerinde Ticaret Sicili Memurluklarına verilecek belgelerin neler olduğu bu broşürümüzde genel hatları ile açıklanmıştır. 2

4 Bunların dışında özel kanunlarla kurulmuş çeşitli kurumlar da bulunduğundan ve her birinin kendi özelliklerine göre ilgili resmi kurumlardan değişik belgeler düzenleme zorunluluğu olduğundan bunların ayrı ayrı belirtilmesi mümkün olamamıştır. Üyelerimizin özellik arz eden kuruluşlar hakkında hangi belgeleri Ticaret Sicili Memurluğu'na vereceklerini Oda'mızın ilgili birimlerine başvurarak öğrenmeleri mümkündür. Ayrıca bu broşürümüzde belirtilen hususlarla ilgili detaylı bilgi ve örnekleri de Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alma olanağı bulunmaktadır. Bu yayınımızın üyelerimize ve iş dünyamıza faydalı olmasını diler, bu broşürümüzün hazırlanmasında emeği geçen Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi elemanlarına teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan 3

5 TACİR A) Ticari İşletme: Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır. (TTK md. 11) B) Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. (TTK md. 14) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacirleri iki gruba ayırarak incelemek mümkündür. a) Gerçek kişi tacirler b) Tüzel kişi tacirler Tüzel kişi tacirler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre: 1) Kollektif şirketler

6 2) Adi ve hisseli komandit şirketler 3) Limited şirketler 4) Anonim Şirketler 5) Donatma iştiraki 6) Umumi mağazalar'dır. Ayrıca, özel düzenlemeli şirket, kurumlar ve işletmeler de vardır. Bunlar özel statülü kurum diye isimlerindirilebilir. 1) Bankalar 2) Sigorta şirketleri 3) Sermaye piyasası kurumları a) Aracı kurumlar b) Yatırım ortaklıkları c) Yatırım fonları d) Sermaye piyasası diğer kurumları 4) Bankerler 5) Finans kurumları 6) İkrazat kurumları 5

7 7) Kooperatif teşekküller 8) Vakıf ve Derneklerin ticari işletmeleri - Her tacir ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. (TTK md. 42) - Tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişiklikler de tescil olunur. (TTK md. 33) Bir ticaret unvanına ilaveler yapılması veya bu unvanın unsurlarından olan adın ve soyadının değiştirilmiş olması veya bir tüzel kişinin ana sözleşmesinin tescile tabi hükümlerinin değiştirilmiş olması, bir temsilciye verilen yetkilerin daraltılmış veya genişletilmiş bulunması, bir tüzel kişinin tasfiye haline girmesi yahut bir işletmenin tescil edilmiş olan işyerini sicilin iş çevresi içinde başka bir yere nakletmesi 6

8 gibi haller tescil edilmiş olaylarda değişiklik sayılır. (TSN md. 38) 7

9 GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ VE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERİLECEK BELGELER Gerçek kişiler, ticaret siciline tescilden önce şu işlemleri yaptıracaklardır: 1) Noterden ticari unvan tasdiknamesi düzenlenir. (4 nüsha) Bu tasdiknamede: a) Ev adresi b) İş adresi c) İş konusu d) İşe başlama tarihi e) Uyruğu f) Ticari unvanı belirtilir ve ticari unvanı altında kullanacağı imzası 3 kere atılır.

10 2) Resimli nüfus hüviyet sureti çıkartılır (4 nüsha) 3) İş yerinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından İşe Başlama Belgesi (Ticari durum tasdiknamesi) alınır. Bu belgeyi alabilmek için Belediye Başkanlığına şu belgeler verilir: A) Dilekçe B) Ticari unvan tasdiknamesi C) Nüfus hüviyet sureti D) İkametgah belgesi E) Noter tasdikli işyeri tapusu veya kira kontratı 4) Yukarıda belirtilen belgeler bir dilekçe ekinde Ticaret Sicili Memurluğu'na verilir. Dilekçede firma kuruluşunun tescil edilmesi istenir. Dilekçe firma sahibi veya kanuni vekili tarafından imzalanır. Vekil tarafından imzalanmış ise vekaletnamenin bir sureti eklenir. 9

11 Ayrıca, kuruluş tescili işlemleri sırasında, Oda kayıt beyannamesinin de içindeki açıklamaya göre doldurularak Oda'ya verilmesi gerekmektedir. - Sigorta Acentalığı alan gerçek kişiler sabıka kaydı bulunmadığına ve iflas etmediklerine dair ilgili makamdan alacakları bir belgeyi de ekleyeceklerdir. - Yabancı uyruklu olanlar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından gerekli izni aldıklarına dair belgeyi ve noterden onaylı ikametgah belgesini vereceklerdir. 10

12 GERÇEK KİŞİLERİN SİCİL KAYITLARINDA YAPACAKLARI DEĞİŞİKLİKLER SIRASINDA VERECEKLERİ BELGELER A) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Yeni unvana göre düzenlenen Ticari Unvan Tasdiknamesi (3 nüsha) B) İMZA, AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Değişikliği belirtir ticari unvan tasdiknamesi (3 nüsha) 3) Ad ve / veya soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme kararı 11

13 C) İş adresi, ev adresi, ek işyeri açılması, iş konusunun değişikliği veya ilavesi için bir dilekçeyle Ticaret Sicili Memurluğuna başvurulması yeterlidir. D) TİCARETİ TERKİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Mal beyannamesi (2 nüsha) 3) Vergi kaydının kapatıldığına dair belge E) VEFATIN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Veraset ilamının aslı veya mahkeme veya noterden onaylı sureti 3) Mal beyanı (2 nüsha) Dilekçenin ve mal beyannamelerinin varislerden biri tarafından imzalanması yeterlidir. 12

14 F) SİGORTA ACENTALIĞININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: Sigorta acentalığı alan gerçek kişilerin müseccel iş konularında sigorta acentalığı işlerinin bulunması esastır. Sigorta acentalığının tescili için: 2) Acentalık sözleşmesi (1 adet noter onaylı) 3) Acentalık vakaletnamesi (3 adet noter onaylı) 4) Sabıka kaydı ve iflas etmediğine dair ilgili makamlardan alınan belge G) SİGORTA ACENTALIĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (3 adet noter onaylı) 13

15 H) ŞUBE AÇILIŞININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: I) Dilekçe 2) Şube açılışına ait noterden onaylı ticari unvan tasdiknamesi (3 nüsha) 3) Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış Ticaret Sicili Nizamnemesi'nin 54. maddesine göre belge 4) Şubenin bulunduğu yerin Belediye Başkanlığından alınan işe başlama belgesi 5) Resimli nüfus hüviyet sureti 14

16 TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞLARININ VEYA SÖZLEŞMELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER KOLLEKTİF ŞİRKET A) KURULUŞ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Dilekçe kurucu ortakların tümü tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir.) 2) Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha) 3) Noter onaylı imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Ticari durum tasdiknamesi 15

17 5) Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Noter onaylı) 6) Oda kayıt beyannamesi B) DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Noter onaylı tadil sözleşmesi (3 nüsha) 3) Unvan veya temsil ve ilzam ile ilgili maddelerin değişikliği yapılmış ise imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Ortaklar arasında değişiklik yapılmış ise yeni ortakların resimli nüfus cüzdan suretleri - Kollektif şirketlerde ilave işyeri açıldığı takdirde bu husus ana sözleşmenin iş adresi ile ilgili maddesinin tadilini gerektirmektedir. C) KAPANIŞ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 16

18 2) Fesih sözleşmesi (3 nüsha) 3) Mal beyannamesi (2 nüsha) - Uygulamada sıkça görülmemekle birlikte şayet kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise tasfiye memurlarının imza beyannamesi (2 nüsha) - Tasfiye memuru şirket dışından tayin edilmiş ise resimli nüfus cüzdan sureti - Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise tasfiye sona erdiği zaman tasfiye sonu mukavelesi (2 nüsha) - Mal beyannamesi (2 nüsha) D) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN İSTANBULDA ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 2) Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil 17

19 edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerinin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (2 nüsha) 3) Şube açılışına dair noterden onaylı şube açılış sözleşmesi Şube açılış sözleşmesinde: a) Şubenin ticari unvanı b) Şubenin açık adresi c) Şubenin sermayesi d) Şubenin temsilcileri açıkça gösterilecektir. 4) Şube temsilcilerinin noterden onaylı imza beyannamesi (2 nüsha) (Şube unvanı altında düzenlenecektir.) 5) Şubenin bulunduğu yerin Belediye Başkanlığı'ndan alınmış işe başlama belgesi 6) Şirket ortakları ile şube temsilcilerinin resimli nüfus cüzdanı suretleri (noterden onaylı)

20 7) Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicili Nizamnamesinin 54. maddesine göre belge

21 ADI KOMANDİT ŞİRKET A) KURULUŞUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER Dilekçe komandite ortak veya ortaklar tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir. 2) Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha) 3) Noter onaylı imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Ticari durum tasdiknamesi 5) Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (noter onaylı) 6) Oda kayıt beyannamesi 20

22 B) DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Noter onaylı tadil sözleşmesi (3 nüsha) 3) Unvan veya temsil ve ilzam ile ilgili maddelerin değişikliği yapılmış ise imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Ortaklar arasında değişiklik yapılmış ise yeni ortakların nüfus cüzdan suretleri - İlave işyeri açıldığı takdirde bu husus ana sözleşmenin iş adresi ile ilgili maddesinin değişikliğini gerektirmektedir. C) KAPANIŞIN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 2) Fesih sözleşmesi (3 nüsha) 3) Mal beyannamesi (2 nüsha) - Uygulamada sıkça görülmemekle birlikte 21

23 şayet komandit şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise tasfiye memurlarının imza beyannamesi (2 nüsha) - Tasfiye memuru şirket dışından tayin edilmiş ise resimli nüfus cüzdan sureti - Komandit şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise tasfiye sona erdiği zaman tasfiye sonu sözleşmesi (3 nüsha) - Mal beyannamesi (2 nüsha) 22

24 LIMITED ŞİRKET A) KURULUŞUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Dilekçe şirket müdürleri tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir.) 2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş ana sözleşme (3 nüsha) 3) Noter onaylı imza beyannemesi (3 nüsha) 4) Ticari durum tasdiknamesi 5) Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (noter onaylı) 6) Sermayenin tamamı veya 1/4'ü ödenmiş ise bu paranın bir bankada şirket hesabına 23

25 yatırıldığına dair bankadan alınacak belge 7) Ayın nevinden sermaye konulmuş ise mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı 8) Kurucular arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı 9) Yabancı ortak var ise sermayesini Türkiye'ye döviz olarak getirdiğine dair belge 10) TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığımdan alınan yabancı sermayenin izin belgesi 11) Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaport sureti 12) Şirket sermayesinin binden ikisi tutarında, tüketici fonu hesabına Merkez Bankası'na yapılan ödemenin makbuzu. 13) Oda kayıt beyannamesi 24

26 B) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Değişikliğe ilişkin ortaklar kurulu kararı 3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş tadil metni (3 nüsha) 4) Unvan değişikliği yapılmış ise imza beyannamesi (3 nüsha) 5) Sermaye arttırımı yapılmış ise arttırılan sermayenin binde ikisi tutarında tüketici fonu hesabına Merkez Bankasına yapılan ödemenin makbuzu 6) Şirketin ödenen sermayesinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu konuda alınacak mali müşavir raporu ve müşavirin oda kayıt sureti C) HİSSE DEVRİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 4-.V.

27 2) Hisse devir ve temlik sözleşmesi (noter onaylı) 3) Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha) 4) Yeni ortak alınmış ise resimli nüfus cüzdanı sureti (noter onaylı) 5) Yeni bir müdür tayini yapılmış ise imza beyannamesi (3 nüsha) 6) Ödenen sermayesinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu konuda alınacak mali müşavir raporu ve müşavirin Oda kayıt sureti D) ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha) E) YENİ MÜDÜR ATANMASININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha) 26

28 3) İmza beyannamesi (3 nüsha) 4) Dışarıdan müdür atanmışsa resimli nüfus sureti (noter onaylı) F) TASFİYENİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 2) Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha) 3) Tasfiye memurunun imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Tasfiye memuru şirket dışından tayin edilmiş ise resimli nüfus cüzdanı sureti (noterden onaylı) 5) Tasfiyenin tescilinden sonra tasfiye memurunun şirket borç ve alacaklılarını davet eden ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 3 kere yayınlanacak olan ilanı yaptırması gerekmektedir. G) TASFİYE SONUNUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 27

29 2) Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha) 3) Mal beyannamesi (2 nüsha) H) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN İSTANBULDA ŞUBE AÇILIŞININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: I) Dilekçe 2) Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerinin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (2 nüsha) 3) Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 nüsha) Bu kararda: a) Şubenin ticari unvanı b) Şubenin açık adresi c) Şubenin sermayesi d) Şubenin temsilcileri (Temsilcilerin şubeyi ne 28

30 şekilde temsil ve ilzam edecekleri) açıkça gösterilecektir. 4) Şube temsilcilerinin noterden onaylı imza beyannamesi (3 nüsha) (Şube unvanı altında düzenlenecektir.) 5) Şubenin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı'ndan alınmış işe başlama belgesi 6) Şirket ortakları ile şube temsilcilerinin resimli nüfus cüzdanı suretleri (noterden onaylı) 7) Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicili Nizamnamesinin 54. maddesine göre belge 29

31 ANONİM ŞİRKET A) KURULUŞUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Yönetim kurulu tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir.) 2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş ana sözleşme (3 nüsha) 3) Noter onaylı imza beyannamesi (3 nüsha) 4) Ticari durum tasdiknamesi 5) Şirket sermayesinin binde ikisi tutarında tüketici fonu hesabına Merkez Bankası'na yapılan ödemenin makbuzu 6) Kurucu ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (noter onaylı) 30

32 7) Sermayenin tamamı veya 1/4'ü ödenmiş ise bu paranın bir bankada şirket hesabına yatırıldığına dair bankadan alınacak belge 8) Ayın nevinden sermaye koyulmuş ise mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı 9) Kurucular arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı 10) Yabancı ortak var ise sermayesini Türkiye'ye döviz olarak getirdiğine dair belge 11) TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan yabancı sermayenin izin belgesi 12) Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaport sureti 13) Oda kayıt beyannamesi B) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 31

33 2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş tadil metni (3 nüsha) 3) Genel kurul toplantı zaptı (3 nüsha) 4) Hazirun Cetveli 5) Komiser tayinine ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı 6) Sermaye arttırımı yapılmış ise mali müşavir raporu ve mali müşavirin Oda kayıt sureti 7) Sermaye arttırımı yapılmış ise arttırılan sermayenin binde ikisi tutarında tüketici fonu hesabına Merkez Bankasına yapılan ödemenin makbuzu 8) Unvan değişikliği yapılmış ise yeni unvana göre düzenlenmiş imza beyannamesi (3 nüsha) C) GENEL KURULUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Genel kurul toplantı zaptı (3 nüsha) 32

34 3) Hazirun cetveli 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser tayinine ait yazısı 5) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ise: a) Görev taksimine ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına ait yönetim kurulu kararı (3 nüsha) "Bu kararda yönetim kurulu üyelerinin uyrukları ve ev adresleri özellikle belirtilecektir." b) İmza beyannamesi (3 nüsha) c) Yönetim kurulu üyelerinin resimli nüfus cüzdanı suretleri (noterden onaylı) D) TASFİYENİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Genel kurul toplantısı zaptı (3 nüsha) 3) Hazirun cetveli 33

35 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser tayinine ait yazısı 5) "Tasfiye halinde" ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memurlarının imza beyannamesi (3 nüsha) 6) Tasfiyenin tescilinden sora tasfiye memurunun şirket borç ve alacaklarını davet eden ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 3 kere yayınlanacak olan ilanı yaptırmaları gerekmektedir. E) TASFİYE SONUNUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Genel kurul toplantı zaptı (3 nüsha) 3) Hazirun cetveli 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser tayinine ait yazısı 5) Mal beyannamesi (2 nüsha) 34

36 F) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN İSTANBUL'DA ŞUBE AÇILIŞININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 2) Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerinin onaylı sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri, ayrıca kuruluş ile ilgili mahkeme kararından, değişiklikler sermaye arttırımı ile ilgili ise bu konudaki mahkeme kararından, değişikliklerle ilgili genel kurul kararları (2 nüsha) değişikliklerle ilgili genel kurul hazirun cetvellerinden 1 adet 3) Kuruluştan bu yana yapılmış yıllık genel kurul varsa Olağanüstü Genel Kurul Kararlarından 2'şer, Hazirun cetvellerinden 1 adet, bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinden 2 adet 35

37 4) Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 nüsha) Bu kararda: a) Şubenin ticari unvanı b) Şubenin açık adresi c) Şubenin sermayesi d) Şubenin temsilcileri (Temsilcilerin şubeyi ne şekilde temsil ve ilzam edecekeleri) açıkça gösterilecektir. 5) Şube temsilcilerinin noterden onaylı imza beyannamesi (3 nüsha) (Şube unvanı altında düzenlenecektir.) 6) Şubenin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı'ndan alınmış işe başlama belgesi 7) Şirket ortaklan ile şube temsilcilerinin noterden onaylı resimli nüfus cüzdanı suretleri 8) Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil 36

38 Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicili Nizamnamesinin 54. maddesine göre belge 37

39 KOOPERATİFLER A) KURULUŞUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Dilekçe yönetim kurulu tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir.) 2) Tip ana sözleşme (3 nüsha) 3) Ana sözleşme özeti (3 nüsha) 4) Banka blokaj mektubu 5) Banka blokaj dekontu 6) Ticari durum belgesi 7) Kurucuların noter onaylı resimli nüfus cüzdanı suretleri, ikametgah belgeleri 8) Oda kayıt beyannamesi 38

40 B) DEĞİŞİKLİK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Yönetim kurulunda değişiklik olduğu takdirde yeni üye tayinine ait yönetim kurulu kararı ve temsil ve ilzamın şeklini belirtir karar ( 3 nüsha) 3) Yeni imza yetkisi alan kişinin imza beyannamesi ( 3 nüsha) 4) Adres değişikliği olduğu takdirde 3 adet noter onaylı yönetim kurulu kararı 5) Ana sözleşmenin maddelerinin değiştirilmesinde genel kurul toplantısıyla ilgili istenen belgelere ilaveten Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı 3 adet tadil sözleşmesi 6) Unvan değişikliği yapıldığı takdirde yeni unvan altında temsil ve ilzama yetkililerin imza beyannamesi (3 nüsha) 39

41 C) GENEL KURULUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha) 3) Hazirun cetveli 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiser tayinine ait yazısı 5) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ise 3 adet noter onaylı yönetim kurulu kararı 6) Temsil ve ilzama yetkili olanlara ait imza beyannamesi (imza beyannamesinde kooperatif unvanı mutlaka belirtilmelidir) (3 nüsha) 7) Yönetim kurulu üyelerinin noterden onaylı resimli nüfus cüzdanı suretleri ve ikatmetgah belgeleri 8) Genel kurul toplantısına Bakanlık Komiseri tayin edilmemiş ise Bakanlıktan temsilci tayin 40

42 edilmediğine dair yazının aslı 9) Toplantı Kooperatifler Kanunu'nun 87. maddesine göre yapılmış ise Mahalli Mülki İdare Amirliği'ne müracat edildiğine dair ilgili makamdan alınan yazının aslı 10) Toplantı günü resmi tatile denk geldiğinde bu durum genel kurul toplantı zaptında açıklanarak Mülki İdare Amirliği'nden temsilci gelmediği özellikle belirtilecektir. D) TASFİYENİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha) 3) Hazirun Cetveli 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser tayin yazısı 5) Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise görev taksimi kararı, yönetim kurulu aynı zamanda 41

43 tasfiye heyeti olarak seçilmişse tasfiye heyetinin kooperatifi ne şekilde temsil ve ilzam edeceğine dair karar 6) Tasfiye heyetinin resimli nüfus cüzdanı suretleri (noterden onaylı), ile ikametgah belgeleri 7) Tasfiye yetkili kişilerin, Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Kooperatifi unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (3 nüsha) E) TASFİYE SONUNUN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 2) Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Zaptı (3 nüsha) 3) Hazirun Cetveli 4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın komiser tayin yazısı 5) Mal beyannamesi (2 nüsha) 42

44 VAKIFLAR İDARESİ-MÜLHAK VAKIFLAR VE TESİSLER TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELERİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 2) Noterden onaylı yetkili organ tarafından alınmış karar sureti (3 nüsha) Bu kararda: a) İşletmenin unvanı (TTK 46 ve TSN 75. md.) b) İşletmenin açık adresi c) İşletmenin sermayesi d) İşletmenin temsilcileri temsil ve ilzam şekli bunların uyrukları ve ev adresleri e) İşletmenin konusu 43

45 f) Medeni Kanun'un 77. maddesine göre gerekli olan hallerde Denetleme Makamı'nın izin veya belgesinin tarih ve numarası açıkça belirtilecektir. 3) Vakfın kuruluşu ile ilgili tesis senedinin mahkemece tesciline ait derkenar!ı dilekçe 4) Vakıf tesis senedinin noterden onaylı sureti 5) Mülhak vakıflara ait işletmelerde vakfın mahiyetini ve mütevelli heyetinin tayin tarihlerini gösteren ve vakfiyesinin mahkeme tescili tarihini bildiren ve yetkili vakıflar müdürlüğü veya memurluğunca verilmiş olan belge 6) Noterden onaylı işletme unvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi (3 nüsha) 7) İşletme temsilcilerinin resimli nüfus cüzdanı suretleri (noterden onaylı) ile ikametgah belgeleri 8) İşletmenin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı'ndan alınan ticari durum belgesi 44

46 - İşletmeye aynı sermaye konulduğunda bu konudaki mahmeke kararı ile birlirkişi raporu 45

47 YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ AÇILIŞININ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 2) Noterden onaylı ana sözleşme sureti (3 nüsha) 3) Şirketin kayıtlı olduğu daireden alınmış noter onaylı tasdikname sureti 4) Şube açılışı ile ilgili merkezden alınmış noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 nüsha) 5) Noter onaylı vekaletname sureti (3 nüsha) 6) Noter onaylı şube temsilcisinin şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (3 nüsha) 7) Noter onaylı müzeyyel beyanname sureti (3 nüsha) 46

48 8) Noter onaylı Han sureti (3 nüsha) 9) Noter onaylı Türkiye İstanbul Şubesi temsilcisi tarafından düzenlenmiş beyanname Beyanname Örneği: Merkezi bulunan... unvanlı şirketin ticaret unvanı ile şube adresi ve sermayesinin aşağıdaki şekilde olduğunu beyan ederim. 1) Şubenin unvanı:... 2) Şubenin adresi:... 3) Şubenin sermayesi:... Şube Temsilcisi 10) Noterden onaylı yabancı sermaye dairesi yazısı 11) Döviz bordrosu veya fotokopisi 12) Şube temsilcisinin resimli nüfus cüzdanı sureti (noterden onaylı) ile ikametgah senedi (Yabancı uyruklu ise çalışma izin yazısı ve oturma izni belgesi sureti) 47

49 DAMGA PULU YAPIŞTIRILAN BELGELER 1. Genel Kurul Tutanağı 2. Hazirun Cetveli 3. Mal Beyannamesi 4. Defter Beyanı 5. Değişiklik Sözleşmesi 6. Bilançolar 7. Kâr-Zarar Cetvelleri 8. İşletme Hesabı Hülasası 9. Rehin Sözleşmesi için (Beyannameye) ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL TL ,-TL ,-TL ,-TL 48

50

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ANONİM ŞİRKET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT 2 GERÇEK KİŞİ - DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) 01 GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi

Detaylı

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek-2 ÖRNEK KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Kapasite Raporu BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI STANDARTLARI 1. Kapasite Talep Formu ve Taahhütname 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,Kira

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DOK. NO : P.2.6.1 SAYFA 1/35 ADI TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 7 Adet )

Detaylı

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SN Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 ŞAHIS YENİ KAYIT 2 ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız. 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2. Biri noterce onaylı asıl

Detaylı

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015)

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET BEDELİ 1 TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

HAZIRLANACAK EVRAKLAR

HAZIRLANACAK EVRAKLAR Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul İletişim :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr HAZIRLANACAK EVRAKLAR İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI

Detaylı

ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN,ADRES,İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO 01 02 03 04 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN, SERMAYE, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ SIRA NO ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ KURULUŞ:

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. o http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU TEK YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU 1. Konunun Açıklaması Türk Ticaret Kanunu nda yapılan düzenlemeler ile sermaye şirketlerinden olan limitet şirketlere dair hükümlerde köklü değişikliklere

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-77/REV.04 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

ŞİRKET KURMA PROSEDÜRLERİ

ŞİRKET KURMA PROSEDÜRLERİ Invest in ŞİRKET KURMA PROSEDÜRLERİ Türkiye de yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER A) KAYIT. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.)

GERÇEK KİŞİLER A) KAYIT. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.) GERÇEK KİŞİLER Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ) SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ) 1 ŞAHIS YENİ KAYIT 2 3 4 ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHIS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHIS SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ 1 Dilekçe, 2 İkametgah

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

Limited şirketler asgari TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Limited şirketler asgari TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. LİMİTED ŞİRKET Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

Limited Şirket aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır; 1. Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin bitmesi

Limited Şirket aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır; 1. Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin bitmesi LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİ VE İŞLEMLERİ TASFİYE Limited şirketlerin tasfiyesi ve işlemleri başlıklı yazımızın konusu ; tasfiye süresince tasfiyenin başlangıcında ve bitişinde yapılacak işlemler, limited

Detaylı

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (06.12.2016 T. 29910 R.G.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı, (TTK.349.maddesinde yer alan hususları içermelidir.)

3- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı, (TTK.349.maddesinde yer alan hususları içermelidir.) ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ EVRAKLARI 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) (Başvuru dilekçesine;

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ GAZİANTEP 08/12/2016 SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 2- Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı) 3- Yönetim Kurulu Çizelgesi (Onaylı) 4- Yönetim Kurulu Üyelerine ait; 1 Siyasi Parti İl-İlçe Teşkilatları Kuruluş-

Detaylı

Tapu Sicili (Servetler) Nüfus Sicili (Kişiler) Ticaret Sicili (Şirketler)

Tapu Sicili (Servetler) Nüfus Sicili (Kişiler) Ticaret Sicili (Şirketler) Tapu Sicili (Servetler) Nüfus Sicili (Kişiler) Ticaret Sicili (Şirketler) 21 Şubat 1957 den itibaren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ni basıyoruz. 1974 1975 ile 1978-1980 yıllarında Başbakanlık tarafından

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı