"2013 YILI izmir TURizM AMAc;LI SPORTiF FAALiYET UYGULAMA TALiMATI G DEL SARTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""2013 YILI izmir TURizM AMAc;LI SPORTiF FAALiYET UYGULAMA TALiMATI G DEL SARTLAR"

Transkript

1 "2013 YILI izmir TURizM AMAc;LI SPORTiF FAALiYET UYGULAMA TALiMATI G DEL SARTLAR 1-Turizm Amayh Sportif Faaliyetler iyin Valiligimizden beige alan, i~letmeler, soz konusu belgeyi la~kalanna devredemeyecek ve kiraya veremeyeceklerdir. 1-Turizm Amayh sportif faaliyetin tiliiine gore; her ilyede il Killtiir ve Turizm Miidfuliigu, Sahil (Juvenlik Komutanhgl, Liman B~kanllgl, tlye Genylik Hizmetleri ve Spor Mudfuliigu, tlye Jandanna tomutanllgl ve Deniz Ticaret Odasl temsilcisinin kati11miyla denetim komisyonu olu~turulacakt1f. G-elecekihbar ve ~ikayetler denetim komisyonunca ivedilikle degerlendirilecektir. 3-Deniz Turizmi Aracl i~letme Belgesi verilen ve yil iyerisinde kurul tarafmdan yapllan denetimler 3Jnucunda tespit edilen eksiklikler neticesinde Kurul giindemine almarak degerlendirilecektir izinsiz olarak turizm amayh sportif faaliyette bulunanlar, bulunduklan yerlerin en biiyuk millki amirleri tarafmdan faaliyetten men edilerek, ilgililer hakkmda 30103/2005 tarih ve 5326 sayill Kabahatler K.anununun 32 nci maddesi hukmii uyannca i~lem yapilacaktu. l-turizm amayh sportif faaliyet izin belgesi ve "Deniz Turizmi Aracl i~letme Belgesi" bir takvim Ylhru iyermektedir. S-SuUstii sportif faaliyet parkur alanl ilan edilmi~ olan alanlarda guvenlik amaclyla Halk plajlannda tonaklama tesisi oniindeki plajlardaki yiizme alanlan ile tesis onlerindeki yiizme ve dall~ egitim alanlan lfl1llandualarla belirlenerek; belirlenen alanda zlpkinla balik avlanmasl yapi1mayacak, hiybir deniz aracl De bu i~aretli alana girilemeyecektir "i~letmeciler; yevre kirliligine neden olmayacak bir biyimde faaliyet gosterecek, bu ama'(la gerekli tedbirleri alacak, aynca dogal. hayatl koruma konusunda illkemizin taraf oldugu antla~malara ve )fuii.riuktekimevzuata uygun hareket edeceklerdir. 7-Sportif faaliyetlerde gorevli personelin kihk kiyafeti temiz ve diizenli olmak kaydlyla, PVC kaph AdI- Soyadl, TC. Kimlik NO: gorevi ve bagh bulundugu "Turizm Ama'(h Sportif Faaliyet i~letmesinin "adl )RZlh.halde bulunan tanitlm kartlm yanmda bulundurulacaktlr. sigortaslve mali mesuliyet SigOrtasl yi1 sonunu kapsayacak ~ekilde yaptlnlacaktlr. 8-Windsurf ve kitesurf turizm ama'(h sportif faaliyeti yapma talebinde <;all~an personel ve u'(uncu ~ahsa ait kaza ve bulunan her bir (mevcut ve yeni aplacak) i~letmenin; 2013 yilmdan itibaren, tarih ve sayi11 Resmi Gazetede yaylnlanarak yfufuliige giren "Ozel Beden Egitimi ve Spar Tesisleri Yonetmeligi 'nin 9. maddesinde belirtilen nitelikleri ta~lmalan zorunludur. Soz konusu nitelikleri t~rmayan kitesurf, windsurf ve yelken sporu yapan i~letmelerinin mfuacaatlan turizm ama'(h sportif faaliyet kurulunca degerlendirmeye almmayacaktlr. Soz konusu madde ~aglda belirtilmi~tir: "Ozel beden egitimi ve spor tesislerinin nitelikleri Madde 9 - Ozel beden egilimi ve spar tesislerinin a~aglda belirtilen niteliklerden; a)kullamm alam.8 mlien\az almamak uzere en az bir sayunma adasl, bayan ve erkek sparcularm birlikte r;alz~acagltesislerde en az iki sayunma adasl bulunmasl, spar yapanlara yetecek kadar

2 ;oyunma dolabl veya asla/zk bulunmasl, odalarm aydmlatma ve havalandlrma sisteminin bulunmasl, ISISI18santigrat derecede olmasl ve hijyenik artlarzta lmasl, b)ku//amm alam 15 m'den az olmamak ijzere en az bir dinlenme salonu bulunmasl, dinlenme salonunun zemini halzjleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanmasl, salonun ISlsznm, aydmlatllmaslmn ve havalandzrzlmaslmnyeter/i seviyede olmasl, c)(deg; ik bend: 27/10/ S.R.G. Yon/4.mad) Bayan ve erkek sporcularm birlikte spor yaptlgl tesislerde, ihtiya~ duyulmayan spor dallarz hari~, en az iki du ve iki tuvaletin soyunma odalarmm i~inde bulunmasl, d)tesiste ~all mayaplldlgl surece du larmslcak suyunun bulunmasl, e)tesiste spor ~alz masmm yaplldlgl yerin ISlsmm 18 derecenin altma du memesi, havalandmlmaslmn, ~alz maalammn sporcu saylsma gore yeterli seviyede olmasl, OTesis zemininin yapllan spor da//arzmn ozel/igine gore tahta, parke, sunta, halzjleks ve benzeri malzemelerle kaplanml olmasl, a~lk tesislerde yapllan spor dallarzmn ozelligine gore zemin; ilgili (ederasyonlarca ongorulen ~im, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanml olmasl, g)tesisteyangm ve tabu afetlere kar lyangm sondurme ve benzeri aletlerin hazlr bulundurulmasl, h)9alz ma slrasmda jiziki darbeleri onleyici tedbirleri saglamak i~in ~alz ma alamnda tehlike arz eden keskin, kenarlarm sivri u~larzmn darbeyi hajifletici yumu.~akmalzemelerle kaplanml olmasl ve direk, sutun, hendek, ~ukur, toprak Ylglm, aga~ ve benzeri manialar bulunmamasl, ~9alz ma esnasmda her spor dalzyla ilgili, ~all magurubunda bulunan sporcu saylsma yeterli olmak ijzerespor malzemesi ve yardlmcl aletlerin bulundurulmasl, DOzel beden egitimi ve spor ~alz malarzyapllacak tesisin butun unitelerinin genel saglzga aylarz fartlarz ta lmamasl, j)ozel spor tesisinde yapllacak faaliyet esnasmda gurultu, kirlilik gibi nedenlerle ~evrenin rahatslz ~dilmemesineyonelik her turlutedbirin almml olmasl, zorunludur. fc)(ekbend: 27/10/ S.R.G. Yon/4.mad) Engellilere ve sporcularm can guvenligine yonelik tedbirlerinalmmasl, " ~-Turizm Amayh sportif faaliyet; konaklama ve giintibirlik vb. tesis bonyesinde yaplhyorsa; tuvalet, du~, soyunma kabini ve yeme iyme alarn ~arti aranmaz. Soz konusu ihtiyaylar tesis btinyesinden w~i1anacaktlr. lo-mtinferit olarak halk plajlannda yapllan su tistii turizm amayh sportif faaliyet yapacak olan i~letmelerin ilgili belediyesinden gerekli izinleri almml~ "KlYI Kanununun Uygulamasma Dair Yonetmeligin" 13. maddesinin c bendi kapsammda laylda 6 m2 'yi ge~meyen ilk yardim malzemesi, can yelekleri ve mti~teri ile irtibatmm saglanacagl dogal goruntimti bozmayan bir irtibat btirosunun bulunmasl zorunludur. ll-mtinferit olarak halk plajlannda yapllan su tism turizm amayh sportif faaliyet yapacak olan i~letmelerin ilgili belediyesinden gerekli izinleri almml~ "KlYI Kanununun Uygulamasma Dair Yonetmeligin"18. Maddesi kapsammda sahil ~eridinde en az 10m2 alana sahip irtibat btirolanmn bulunmasl zorunludur. 12-Windsurf ve kitesurf spor ttirtinde faaliyet gosterecek turizm amayh sportif faaliyet i~letmelerinde istihdam edilmesi zorunlu olan egiticilerin; Tiirkiye Yelken Federasyonundan ahnml~, windsurf iyin asgari RS4 TUYEB egitmenlik belgesine; kite surf iyin KB4 TUYEB egitmenlik belgesine sahip olmasl zorunludur. Soz konusu belgenin, arnlan ttirlerde yapllacak sportif faaliyet ba~vurularmda il KiHttir ve Turizm Mtidtirlilgu'ne sunulmasma,

3 > 13- Yelken spor ttlrunde faaliyet g<ssterecekturizm amayh sportif faaliyet i~ietmeierinde istihdam edilmesi zorunlu olan egiticilerin; Tiirkiye Yelken Federasyonunun tarih ve 126/2 nolu Yelken OgreticilEgitmen Talimatzmn 6. Maddesinde belirtilen ve Tiirkiye Yelken Fedrasyonunca diizenlenmi~ asgari egitmenlik belgesine sahip olmasl zorunludur. S<Szkonusu belgenin, yelken tiiiii sportiffaaliyet b~vurulannda 11 Killtilr ve Turizm Miidiirlilgii'ne sunulmasma, 14- Yelken, Windsurf ve kitesurf spor tilriindeki turizm amayh sportif faaliyetlere; i~yeri ayma yah~ma ruhsati olan ve Tiirkiye Yelken Federasyonundan yetki belgesi almz~i~ietmeier b~vuruda bulunabilir. Soz konusu belgenin, amlan tilrierde yapi1acak sportif faaliyet b~vuruiannda 11 Kiiltilr ve Turizni Miidiirlilgii'ne sunulmasma, 15-TesisIer, bilnyelerinde aym tilr spor iyin sadece 1(bir) i~ietme ile s<szie~meyapabileceklerdir. Eger i~ietme, tesis <Sniloncelik hakkml 3. bir ~ahsa kullandmyorsa, tesis ve 3. ki~i arasmda sozle~me yapi1arak,11 Killtilr ve Turizm MildilrIiigii'ne sunuiacaktir. S<szIe~mede;sportif faaliyet yapan i~letme ile tesisin; mii~terilerin can ve mal guvenligini saglamaya yonelik gerekli tedbirlerin ahnmasl konusunda 3. ~ahislara kar~l miiteselsil sorumlu olduklanna ili~kin madde konulacaktir. 16-1zin belgesinde belirtilen faaliyet tilriiniin ve parkurun di~mda faaliyette bulunulmayacak, su iistii sportif faaliyeti yapi1an parkurda aym anda windsurf ve kitesurf yapi1mayacak windsurf ve kite surf alanl olarak ilan edilen alanlarda egitmen belgeli ki~iler e~liginde egitimler verilecektir. Belgede kaylth olmayan hiybir deniz aracikullamlamayacaktir. Her parkur iyin ayn ayn beige almacaktir. 17-SualtI ve su ilstii sporlannda deniz araylanm kullanacak personelde, uygun yeterlilik belgesi yapi1anspor tilriine gore (STeW, cankurtaran, gemi adami ciizdanl, en az 2 srmf dall~ egitmeni, v.b.) uygun OImasl ~artl aranacaktrr aynca cankurtaran ve kaptan olarak goreviendirilen ki~iler aym zamanda ba~ka bir i~le goreviendirilemez. Bir parkur iyin ibraz edilen yah~an belgeleri b~ka parkur iyin kullani1amaz. l8-belge verilmesine esas malzeme ve yall~anlara ili~kin degi~iklik1erresmi beige ile birlikte iiy i~ giinii iyerisinde 11Killtiir ve Turizm Miidiirliigiine miiracaat edeceklerdir. Bu siire iyerisinde faaliyet gostermeyeceklerdir. \~-<;;u\ism ve sumt1 spor taaliyet\eri; oeniz traflginin yogun oldugu alanlarda, 2565 Saylh Askeri Yasak B<SIgelerive Giivenlik B<SIgesiKanunu uyarlllca belirlenmi~ alanlar ile 2863 SayI11Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kanunu uyannca belirlenmi~ tarihi ve dogal sit alanlannda yapi1mayacaktlr.3289 saylh Genylik ve Spor Genel Miidiirliigii Kanunu ile ilgili Y<snetmeligi, 1380 sayi11su Uriinleri Kanunu, Yonetmeligi ve sirkiilerleri ile aylklanan genel kurallara uyulacaktlr. bir 20-Sportif faaliyete kati1anlann listesi; i~letmeler tarafllldan "Turizm Amayh KatI1anlar"adllldaki tabloya i~lenerek kaylt altma ahnacaktlr, Sportif Faaliyete 21-Faaliyet slfasmda meydana gelen kaza, faaliyeti yapan i~letme tarafllldan rapor edilerek derhal kurula bildirilecektir. Denizde meydana gelen, yaralanma veya oliimle sonuyianan kazalan en kisa zamanda Alo 158 Sahil Giivenlik ve Liman Ba~kanllgmm Ihbar Hattma bildirilecektir.

4 22-Belge alan i~letmeler sportif turizm kurulu kararlanm yerine getirmekle yokumluve sorumludur. Aksine hareket edenler hakkmda ilgili Yasa ve Yonetmelikler ~er~evesinde i~lem yapi1acaktlr. Soz konusu kararlar, beige verilmesi uygun goruleni~letmelere teblig edilecektir. 23-Su altl ve su UstO sporn yapan ki~i ve kurulu~lar, la)'llann toplum yaranna kullantlmaslm engellemeyecek ~ekilde kendilerine tahsis edilen alanda faaliyette bulunacaklar ve yapml~ olduklan faaliyetler nedeni ile 3. ki~ileri rahatslz etmeyeceklerdir. SUALTI TURizM AMACLI SPORTiF FAALivETLER. l-su altl dall~lannda TUrk Bayrakll tekneler kullamlacaktlr. Dall~ Yetki Belgesi olmayan i~letmelere Deniz Turlzmi Araci i~letme Belgesi verilmeyecektir. 2-Sportif ama~h tilpludall~larda su UrUnleriavclhgl yapi1mayacak,canllya da canslzhi~bir varhk su Ustilne~lkanlmayacaktlr. 3-Dall~ yapacaklann dall~ emniyeti ve can guvenligi, dall~ yapana ait olmakla beraber, egitimler esnasmda kursiyer dallcllann turn sorumluluklan dall~ egitmenine aittir. Dall~ esnasmda KilltUr ve Tabiat Varhklanmn korunmasl, dallcllann dall~lan esnasmda mal ve can giivenliginin saglanmasl rehber balikadamm mesuliyeti ve sorumlulugundadlr. Ancak, dall~lardan once ve soma dah~ srrasmda, dall~ emniyet kurallanm ihlal eden dallcimn ki~isel hatasmdan dogacak her turlii problemden dall~yapan sorumludur. 4-Yabanci uyruklu ki~ilerin, sportif dall~lan TUrk Rehber Bahkadam refakatinde yapmalan zorunludur. i~letmeler, yabanci uyruklu dallclya dall~ kurallanm bildigini ve risklerini kabul ettigini belirten ingilizce TUrk~ediizenlenmi~belgeyi irnzalattlracaktrr. 5-Sportif ama~h aletli dall~lar i~in derinlik limiti maksimum 30 metredir. 14 y~mdan kii~tik lj:ocuklaradall~ yaptmlmayacak, y~ arasi lj:ocuklara ise velilerinin irnzah izinleri ile dah~ yaptlnlacaktlr. Dah~ kurulu$lan, her dallclya dall~ oncesi guvenli dah~ kurallanm bildigini ve risklerini kabul ettigini belirten TUrklj:eve ingilizce dillerinde diizenlenmi~belgeyi irnzalatacaklardlr. 6-Sportif ama~h dall~larda hi~bir malzeme tahdidi yoktur. Teknelerde ilk yardlm ekipmam, aletli dall~larda denge yelegi, can yelegi, B.C., top basmlj: gostergesi, zaman saati, flamah dah~ ~amandlralan bulundurmak zorunludur. Kaldlrma balonu veya aym amalj:hmalzemeler kullamlamaz. Kesinlikle dekompresyonlu dall~lar yapllamaz. 7-Sportif amalj:h dah~ diizenleyen i~letmeler, bahkadamlann sahip olduklan ve kullandlklarl dah~ malzemelerinin (top, regulator, kompresor, denge yelegi gibi ) periyodik test ve balamlanru yaptlracak ve belgelerini muhafaza edecektir. 8-Dall~lar esnasmda 2 ki~ilik arkad~ sistemi uygulanacak, dall~ ikilisinin emniyeti alj:lsmdanflamah dah~ ~amandlralan kullani1acaktu 9-Egitim ama~h sportif gece dall~lan, egitmenlerin kontroliinde ve onceden izin allnmak ~art1 ile yapi1acak,bunun dl~mda gece dall~larl yapllmayacaktu. 10-Dall~egitmeni ve rehber dallci1ar,yetki belgesi alml~ yalmz bir dah~ kurnlu~unda gorev alabilirler. Dall~ Egitmenleri ve rehber dahcllar, yetki belgesi alml~ bir dall~ kurulu~una kaylth olmakslzm egitmenlik ve rehberlik yapamazlar.

5 'U-Mllracaat dosyalannda belirtilen tekne ve kaptan di~mda ba~ka bir ki~i tarafmdan tekne kullamlrnayacak; tekne, personel ve her tilrlil aray-gerey degi~ikligi 11 Killtiir ve Turizm Mudilrlugline bildirilecektir. 12-Su altl sporlan faaliyetlerinde kullamlan deniz araylan ile giri~ yi1a~koridorunda 3 milden fazla silrat yapi1mayacak ve faaliyetler esnasmda deniz aracl kullamcllan, uluslararasl denizde yat1~mayl onleme ttizuguhukumlerineuygun hareket edecektir. 13-Su altl dah~l He ilgili olarak izin alan i~letmeler; dall~ yapmadan once isim listelerini (rehber ballk adam ve dall~ yapacaklann isim ve uyruklanru) teknede bulunduracak ve 11 Killtilr ve Turizm' MudilrlUgtlne,Liman Ba~kanhgma ve Sahil Gtivenlik Komutanllgma bildirecektir. 14-Sportif amayh yapllan dall~larda dall~ bolgesinin dall~ silresince dah~ bayrakll ~amandua He i~aretlenecektir. Dall~larda kullamlan deniz ~ltlanna dall~ boyunca dall~ bayragl yekilecek ve diger deniz ~ltlannm dall~ ~amandrrasj1dall~bayragl yekilrni~ deniz t~ltma en az 50 mt. aylgmdan geymesi konusunda soz konusu deniz ~lt su (rstu TURizM sahipleri ikaz edilecektir. AMA<;LI SPORTiF FAALiYETLER l-su ustti araylanrun guvenligiri~ ve ytkt~lanrun saglanmasl iyin ktyldan denize dogm en az 15 metre eninde 200 metre uzunlugunda giri~-ylkt~koridoru olu~turulacaktlr. Bu koridor ~amandlralarla ve i~aretbayraklan ile markalandinlacak, aynca bu alanlarda ytizmenin yasak oldugunu belirten en az uy diide hazlrlanan uyancl levhalar bulundurulacaktrr. Faaliyetler, ktyldan en az 200 metre uzakhktaki mesafede izin belgesinde yer alan parkurun ontinde geryekle~tirecektir. Ancak, parkurun cografi konumu dikkate almarak ilgili ilye Sportif Kurulunca parkura ve 0 alana ili~kin ozgu dtizenleme yapi1abilecektir. 2-Su sporlan yapan ki~iler, su sporu faaliyeti ytirilten i~letmeci veya gorevlendirecegi ki~iler tarafindan silrekli izlenecek kaza olu~masl halinde hazu bekletilen ilk yardim amayh bot derhal mudahalede bulunacaktlr. Her i~letme btinyesinde bulundurdugu ilk yardrm amayh bot ile tekneyi kullanma yeterliligine haiz en az bir personel ile devamh gorev yapacak deniz alamnda faaliyetler devam ettigi silrece bu gorev kesintisiz silrdilrillecektir. 3-Su ustti sportif faaliyeti esnasmda mu~teriler ve Jet-Ski kullanan personel can yelegi giyecektir. Can yelekleri standartlara uymayan kullanlm omrilnu tamamlaml~ ve Ylpranml~ can yelekleri kullamlmayacaktlr. 4-Faaliyet esnasmda gerek mu~terinin gerekse personelin can yelegi giymesi zorunludur. Aynca, faaliyette bulunan ki~i ya da i~letmenin; can ve mal emniyetinin saglanmasl amaclyla ktylda bulundurulan motorlu can kurtarma botunda en az gemici yeterliliginde personel ile yeterli miktarda ilk yardlm malzemesi, can yelegi (en az 3 adet), cihazl bulundurulacaktrr. can simidi (l adet) ve 6 kg'hk yangm sondurme 5-Denizde seyir, can ve mal guvenliginin saglanmasl maksadlyla gece ~artlarmda veya gorti~tinhava ve deniz ~artlan nedeniyle ktslth oldugu zamanlarda, su ustu sporuyla ilgili faaliyetler yapi1mayacaktlr.valilik tarafmdan belirlenen parkurlar dl~mda par~ut yekilmeyecektir. 6-Valilikye belirlenen parkur alanlannda en fazla 2 Jet-Ski, faaliyette bulunacaktlr. Jet skilere ktyldankontrol mekanizmasl ile durdurabilrnek amaclyla bir aparatla donat11acaktlr.

6 '7-Jet-Skiler 18 ya~mdan 1dl~ilkve alkollt1 ki~ilere kullandmlmayacaktu, Can ve mal gt1venligini tehlikeye d~ilii1ct1 tutum. ve davram~larda bulunulmamasl yontinde hazulanacak degi~ik dillerdeki formlar»m~teriye okutturularak imzalatilacaktrr. 8-Banana ve par~t1t ~eken st1ratmotorlarmda bu aracikullanmaya yetkili ki~i dl~mda bir yardlmcl eleman bulundurulacaktlr. Jet-Ski ile sportif faaliyet amaclyla para~ut v.b. herhangi bir aray yekilmeyecektir. 9-Su sporlarmda kullamlan Jet-Skilerin liman kaydl yaptmlacak ve liman kaydl olmayan Jet-Skiler kullamlmayacaktir. 10-Trapezler en yok iki yi1kullamlacaktir. Kesinlikle tamir ve tadilat yapllmayacaktlr. Her parasailing teknesinde en az 4 adet trapez olacaktu. Halatlar en ~ok bir yi1kullamlacaktlr. Kopma direnci 1500 kg»dan daha kuyilkolan halatlar kullamlmayacaktu. Kesinlikle ekleme yapllmayacak» Ylpranml~halat kullamlmayacaktu. Oretici / saticldan faturanm yamnda kopma direncini ve malzeme ozelliklerini belirten bir sertifika/garanti belgesi temin edilecektir. Par~t1t tamiratlan ancak deneyimli fumalara yaptmlacak ve tamirle ilgili gt1venliksertifikasl almacaktir. Par~t1t vinylerinde otomatik» suall, sarma diizenegi bulunacaktir. P~Ut P~t1t faaliyeti 30 km!saat'den daha kuvvetli riizgarda yapi1mayacaktlr. ile aym anda en yok iki ki~i uyurulacak ve uyanlarm toplam aglrhgl 160 kg'l geymeyecektir. Par~t1t iireticisi firmamn koydugu limitlerde aynca goz ontinde bulundurulacaktlr. ll-par~t1t teknesinde tanbura sanlacak par~t1t halati azami 200 metre» salman halat ise 150 metre olacak ve yuzeysel ~mmaya ugraml~ halatlar kullamlmayacaktu. KIYldan par~t1t kaldmlmayacak, kiylya para~t1tlemu~teriindirilmeyecek ve kiyibandl iizerinde par~ut uyurulmayacaktu 12-Su ustt1 sporlan ile ilgili faaliyetlerde kullamlan deniz araylan giri~ ylki~ koridorunda uy (3) milden fazla siirat yapllmamasl ve faaliyetler esnasmda uluslararasl denizde yatl~mayionleme tiizugii hukiimlerineuygun hareket edilmesi gerekmektedir. 14-Mtinferit olarak sportif faaliyet alanlanndan yararlanmak isteyen ki~iler, gerekli ehliyet sahibi olmalan halinde bu Yonetmeligin ~artlan dl~mda ancak faaliyetin genel guvenlik kurallarma uygun olarak hareket edeceklerdir. 15-Cografi konum itibanyla hakim riizgar yontine gore yapi1an wind surf ve kite surf sporlanmn yapi1dlglplajlarda riizgar 6 knottan fazla estiginde bu plajda denize girmek can guvenligi aylsmdan tehlikelidir lavhalanmn 3 dilde hazlrlanarak ~amandlralann sagma ve soluna yerle~tirilmesi»ve ruzgar hlzlm gosteren dijital platformun surf merkezleri tarafmdan plaja herkesin gorebilecegi ~ekilde yerle~tirilmesi. 16-Kite surfve windsurf egitim yah~ma1anilye komisyonunca belirlenen egitim alanmda yapllacaktir. Halkm kullammma aylk plajlarda veya ~amandualarla belirlenmi~ yiizme alanlanna girilmeyecektir. 17-Kite surf, wind surfve yelken sporu yapi1analanlarda, parasiling, su kayagl»jet sky kullanllmasl can gt1venligi aylsmdan tehlikeli ve yasaktlr. Bu sporlann yapi1dlgl alanlar ayn ayn parkur alanl olarak kullamlacaktlr. Kesinlikle aym parkur kullanllmayacaktlr.

7 '18-Koylarda demirleyen gtlnilbirlik deniz turizmi yapan gezi teknelerine su ilstil sportif faaliyeti hizmeti verilmemesi can gilvenligini tehlikeye atacak ~ekilde jet ski lerle teknelere yan~i1mayacak ve yolcu almmayacaktir. 19-5u ilstil, sualo ve karada yapi1acak sportif faaliyetler iyin b~vuru tarihi 20 Mayts 2013 itibariyle tamamlanml~ olacak bu tarihten sonraki b~vurular kabul edilmeyecektir. KARADA YAPILAN TURiZM AMA<;LI SPORTiF FAALiYETLER l-kullamlan binek hayvanlarmm Glda Tanm ve HayvancI1Ik il Mildilrlilgilne kaytt edilerek, jeep, motorsiklet, atv v.b. gibi araylarm periyodik bakimlan yapi1acak, atlann temiz ve bakimh olmasma ozen gosterilecektir. PlakaslZ atv, jeep, motorsikletler ve belgelendirilmemi~ diger araylar kullamlamayacaktrr. 2-Devlet ormam iyindeki veya ormanlara 4 km mesafede veya 31/08/1956 tarihli ve 6831 saylh Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamma giren koy hudutlarmda, konak yerlerinden b~ka yerde gece1emek, izin verilen ocak yerlerinin di~mda ate~ yakmak veya izin verilen yerlerdeki yakilan ate~i sondilrmeden mahalli terk etmek, ormanlara sonmemi~ sigara veya yangma yol ayabilecek madde atmak yasaktir. Yasaklara uymayanlar hakkmda 6831 sayth Orman Kanununun ilgili maddeleri hilkilmleri uygulanacaktlr. 3-ilk yardun ekipmanlan; seyir halindeyken kaza ve yaralanmalara anmda mildahale edebilecek ~ekilde araylarda bulundurulacaktir. 23 maddesi genel, 14 maddesi su alo, 19 maddesi su ilstil ve 3 maddesi kara olmak ilzere toplam 56 madcwen ol~an uygulama talimanmn; 2013, yth iyerisinde izmir ili ve ilyelerinde yapllacak turizm amayh sportiffaaliyetlerde uygulanmasl hususunu, OIurlarmIza arz ederim. ~~ it Killtilr ve Turizm Mildilril OLUR ~l..i/~/2012 ~~eahit <; izmir Vall'

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 9305 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5312 Kabul Tarihi : 3/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ

SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, il afet ve acil durum müdürlüğü ile sivil savunma arama ve kurtarma

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Özel Hastaneler Yönetmeliginin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475 sayili Resmi

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı