Aç l fl Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s Kahve Aras I.

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I."

Transkript

1

2 11 fiubat 2009 Çarflamba Aç l fl Tahir Uysal YASED Konuk Konuflmac Naz m Ekren Devlet Bakan ve Baflbakan Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Kahve Aras I. Oturum Oturum : Mehmet Ö ütçü Forum stanbul Baflkan DE fien DÜNYA KONJONKTÜRÜNDE ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR: YÜKSELEN EKONOM LER Ç N R SKLER VE YEN D NAM KLER Eflikalt tut-sat piyasalar nda yaflanan dalgalanmalarla tetiklenen ekonomik kriz, tüm dünya için ekonomik ve finansal altyap larda de iflimi zorunlu k l yor. De iflen dünya düzeninde, bu yeni ortam n Uluslararas Do rudan Yat r mlar için hangi risk ve f rsatlar beraberinde getirdi i söz konusu oturumda tart fl lmas amaçlanmaktad r. brahim Çanakc Hazine Müsteflar Hüseyin Gün Avicenna Capital, Yönetici Ortak Alpaslan Korkmaz Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Peter Reiniger EBRD, Bölge Direktörü Brad Staples APCO Worldwide, CEO Avrupa Serpil Timuray Vodafone Türkiye, CEO

3 Ö le Yeme i II. Oturum ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIM ÇEK M MERKEZLER : BAfiARILI ÜLKE UYGULAMALARI Uluslararas yat r mlar n ülke ekonomilerine katk s göz önüne al nd nda, daralan sermaye kaynaklar na eriflim aç s ndan yat r mlar n çekim merkezi olmak büyük bir önem tafl maktad r. Bu nedenle baflar l ülke örneklerinin incelenece i bu oturumda Türkiye'nin yabanc yat r mlar çekme konusunda ç karaca dersler irdelenecektir. Oturum : Yavuz Canevi TEB, Yönetim Kurulu Ahmet T kt k DPT Müsteflar Prof. Choong Yong Ahn KOTRA, Uluslararas Yat r mlar Ombdusman Dr. Rainer Geiger OECD, K demli Bölge Dan flman Saffet Karpat Procter & Gamble, Türkiye ü Francis Sermet DEWS (Bat sviçre Ekonomi Gelifltirme Ajans ), Eski CEO Kahve Aras III. Oturum YÜKSEK KATMA DE ERL YATIRIM Ç N AR-GE N N ÖNEM : B L fi M SEKTÖRÜ Uluslararas do rudan yat r mlar n yüksek katma de erli, istihdam ve know-how kazand ran yat r mlar olarak çekilebilmesinde önemli rollerden biri ilgili ArGe düzenlemeleri ve çal flmalar na düflmektedir. Ülkemizdeki ArGe yat r mlar n n katma de erli yat r mlar aç s ndan irdelenece i bu oturumda biliflim sektöründe Türkiye uygulamas tart fl lacakt r. Oturum : Reha Denemeç AK Parti Genel Baflkan (ArGe den Sorumlu) Müjdat Altay Nortel Netafl, Prof. Dr. Ömer Cebeci* TÜB TAK Baflkan Gürhan Kalelio lu Oracle Türkiye, Cüneyt Türktan Avea, CEO

4 Oturum : David Judson Hürriyet Daily News IV. Oturum TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI YATIRIMLAR Sürdürülebilir bir ekonominin, özellikle küresel s nma ile de iflen koflullar n fl nda, en hassas dinamiklerinden biri tar m ve g da sektörüdür. Bu oturumda, uluslararas tar m ve g da yat r mlar nda gelecek için öngörüler ve ihtiyaçlar n tart fl lmas amaçlanmaktad r. Vedat Mirmahmuto ullar Tar m ve Köyiflleri Bakanl, Müsteflar Renato Juric Syngenta Tar m, Ahjaz Khan Cadbury Türkiye, Zeynep Öztekin Pan Tar m, Xxxxx Xxxxx Danone ü Gala Yeme i YEN ABD HÜKÜMET VE BÖLGESEL POL T KALARI Konuk Konuflmac Mark Parris ABD Türkiye Eski Büyükelçisi

5 Aç l fl ve I. Oturum Tahir Uysal YASED Recep Tayyip Erdo an* T.C. Baflbakan ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR YOLUYLA KÜRESELLEfiEN YATIRIMCILAR Uluslararas pazarlara ve finansman imkanlar na eriflim aç s ndan uluslararas mevzuatlara uyan ve global bir a a sahip bir yat r mc olmak büyük bir önem tafl maktad r. Türkiye'nin yerli dev yat r mc lar da bu öngörü ile çeflitli dönemlerde gerek birleflme gerek sat nalma yoluyla uluslararas ortakl klar kurararak küresel yap lar n geniflletme imkan bulmufllard r. Bu oturumda yat r mc lar m z uluslararas ortakl k tecrübelerini bizlerle paylaflacaklard r. 12 fiubat 2009 Perflembe Oturum : Güngör Uras Milliyet Gazetesi Mustafa Koç Koç Holding, Tuncay Özilhan* Anadolu Grubu, Güler Sabanc * Sabanc Holding, Arzuhan Yalç nda TÜS AD Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Grubu, Kahve Aras

6 Oturum : Canan Edibo lu The Shell Company of Turkey, Ülke II. Oturum ENERJ DE YATIRIM GEREKS N MLER : BEKLENEN KAMU ÖZEL YATIRIM ORTAKLIKLARI Enerji ihtiyac n n h zla artmas n n yan s ra, enerji kaynaklar na eriflim maliyetleri de her geçen gün artmaktad r. Bu durum üretim, altyap ve kaynaklar n n çeflitlendirilmesi gere ini do urmaktad r. Kamu kaynaklar n n yan s ra özel sektör imkanlar n n da en efektif flekilde kullanarak enerji yat r mlar n n art r lmas n n önemi aç kt r. Bu aç dan dünyadan örneklerle Türkiye'de yap lan ve yap lmas gerekenler söz konusu oturumda tart fl lacakt r. Konuk Konuflmac Fatih Birol Uluslararas Enerji Ajans, Bafl Ekonomist Deborah Greenwood Berwin Leighton Paisner LLP, Ortak Selahattin Hakman Sabanc Holding Enerji Grubu Mete Maltepe GE Enerji Global Rüzgar Enerjisi, Ö le Yeme i III. Oturum Oturum : Ercan Kumcu Merkez Bankas Eski Baflkan STANBUL'UN F NANS MERKEZ OLMASI YOLUNDA TÜRK F NANS S STEM NE BAKIfi Global ekonomik kriz uluslararas finans dinamiklerinin yeniden de erlendirilmesini zorunlu k lm flt r. Global finans merkezlerinin de krizden nasibini almas yla yeni düzenleme ve denetleme ihtiyac do mufltur. stanbul'un finans merkezi olmas hedefinin de bu de iflen ekonomik ortamda gerçeklefltirilebilmesi için, mevcut fiziki ve ekonomik altyap aç s ndan yap lmas gerekenler tart fl lacakt r. Konuk Konuflmac Tevfik Bilgin* BDDK Hakan Atefl Denizbank, Tayfun Bayaz t Yap Kredi Bankas, CEO John McCarthy ING Bank Türkiye,

7 IV. Oturum GAYR MENKUL VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DE fien KOfiULLAR VE BEKLENT LER Amerika'da tut-sat piyasalar nda bafllayan kriz, perakende sektörü gayrimenkul sektörü ve finansman aç s ndan global riskleri art rm flt r. Ayr ca uluslararas yat r mc lar n gayrimenkul edinimi konusunda Türkiye'de mevzuat de iflikli ine gidilerek baz izin mekanizmalar öngörülmüfltür. De iflen bu koflullar alt nda, gayrimenkul sektörünün beklentileri bu oturumun konusunu oluflturmaktad r. Oturum : Haluk Sur ULI Türkiye Ifl k Gökkaya Y&Y GYO, Hakan Kodal Krea Gayrimenkul, CEO Tevfik Türel Ata Gayrimenkul Gelifltirme, CEO Feyzullah Yetgin Emlak Konut GYO, Kahve Aras Kapan fl Oturumu (Yuvarlak Masa Toplant s ) GLOBAL YATIRIM STRATEJ LER VE TÜRK YE YANSIMALARI Uluslararas do rudan yat r mlarda yaflanan daralma, flirketlerin global yat r m stratejilerinde yaflanan de iflimi de göstermektedir. Türkiye'nin çekti i uluslararas yat r mlar n sürdürülebilirli i ve yeni (greenfield) yat r mlar n oran n n artmas önem tafl maktad r. Bu çerçevede global yat r mc lar n Türkiye'ye bak fl ve yat r m planlar dünyadaki geliflmeler fl nda ele al nacakt r. Oturum : Tahir Uysal YASED Yönetim Kurulu Peter Ayliffe* Visa, CEO Avrupa Richard DiBenedetto GE, EAGM Baflkan Ian Gray Vodafone Central Europe Region, CEO A.G. Lafley* Procter & Gamble, CEO Eustaquio Gerardo de Nicholas Homex, CEO Kapan fl Mark Otty* Ernst&Young, CEO Avrupa Jeroen van der Veer* The Royal Dutch/ Shell Group, CEO Jacques Vincent Groupe Danone, Baflkan * Teyid edilecektir. simler soyad na göre alfabetik düzende yer almaktad r.

8 SPONSORLAR > LET fi M SPONSORU > ANA SPONSORLAR > SPONSORLAR > KATKIDA BULUNANLAR > HALKLA L fik LER > DA ITIM SPONSORU ZARAKOL LET fi M H ZMETLER Daha iyi bir yat r m ortam... YASED - Uluslararas Yat r mc lar Derne i, Türkiye de faaliyet göstermekte olan uluslararas flirketlerin üye oldu u, 1980 y l nda kurulmufl ba ms z bir sivil toplum kurulufludur. Üyeleri ile birlikte ortak bir vizyonu paylaflmakta ve Türkiye de daha iyi bir yat r m ortam n n geliflmesini sa lamak amac yla proaktif çal flmalar yürütmektedir. Vizyonumuz... Türkiye nin, Do rudan Uluslararas Yat r mlar için hem çekici bir hedef ülke haline gelmesi, hem de istikrarl bir ifl ortam yaratmas için öncülük etmek. yased Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sok / Koza fl Merkezi, B Blok, Kat: Befliktafl / stanbul, Türkiye / Tel: (212) Faks: (212)

9 KATILIM FORMU ADI SOYADI: ÜNVANI: fi RKET : ADRES: KATILIM FORMU ADI SOYADI: ÜNVANI: fi RKET : ADRES: fieh R: TELEFON: FAKS: E-POSTA: fieh R: TELEFON: FAKS: E-POSTA: Simultane tercüme mevcuttur Simultane tercüme mevcuttur KATILIM BEDEL : 550 EURO (KDV DAH L) KATILIM BEDEL : 550 EURO (KDV DAH L) 3 K fi VE ÜZER : 475 EURO (KDV DAH L) 3 K fi VE ÜZER : 475 EURO (KDV DAH L) YASED ÜYELER : 400 EURO (KDV DAH L) YASED ÜYELER : 400 EURO (KDV DAH L) FATURA B LG LER fi RKET: ADRES: VERG NO: VERG DA RES : FATURA B LG LER fi RKET: ADRES: VERG NO: VERG DA RES : ÖDEME Banka arac l ile ödemek isterseniz; Creative Yay nc l k ve Tan t m Ltd. fiti. ad na Garanti Bankas Niflantafl fiubesi nolu Euro hesab na yat r n z. Kredi kart ile ödemek isterseniz; Visa / Master ÖDEME Banka arac l ile ödemek isterseniz; Creative Yay nc l k ve Tan t m Ltd. fiti. ad na Garanti Bankas Niflantafl fiubesi nolu Euro hesab na yat r n z. Kredi kart ile ödemek isterseniz; Visa / Master Kart No: / / / mza Güvenlik Kodu: _ Son Kullanma Tarihi:... /... Kart No: / / / mza Güvenlik Kodu: _ Son Kullanma Tarihi:... /... Lütfen kay t formunu eksiksiz doldurup, banka dekontu ile birlikte ESRA TAYCI ad na fakslay n z Tel: +90 (212) / Faks: +90 (212) e-posta: Creative Yay nc l k ve Tan t m Ltd. fiti. Teflvikiye Cad. Sadun Apt. 105/ Teflvikiye/ stanbul Lütfen kay t formunu eksiksiz doldurup, banka dekontu ile birlikte ESRA TAYCI ad na fakslay n z Tel: +90 (212) / Faks: +90 (212) e-posta: Creative Yay nc l k ve Tan t m Ltd. fiti. Teflvikiye Cad. Sadun Apt. 105/ Teflvikiye/ stanbul

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı