.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 55 Ocak 2007; s Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 55 Ocak 2007; s Prof. Dr."

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri TÜRK YEDE SIK KARfiILAfiILAN HASTALIKLAR I Enfeksiyon Hastal klar, Romatizmal Hastal klar, Afetlerde Ezilme Yaralanmalar Sempozyum Dizisi No: 55 Ocak 2007; s Grip ve Kufl Gribi Prof. Dr. Ahmet Faik Öner Grip terimi halk aras nda genellikle so uk alg nl (common cold), üst solunum yolu enfeksiyonu kavram ile eflde er olarak kullan lmaktad r. So uk alg nl çocuklarda ve eriflkinlerde en s k rastlanan ve en fazla ifl gücü kayb - na yol açan hastal kt r. So uk alg nl na yol açan yaklafl k 200 kadar virüs söz konusudur. Bunlar aras nda en s k etkenler s ras yla Rinovirüs, Parainflueanza virüsleri, Respiratuvar sinsitiyal virüs, Coronavirüs, Adenovirüs, Enterovirüs ve nflueanza virüsleridir. Bu yaz da So uk alg nl etkenlerinden olan ve morbidite ve mortalitesi di er etkenlere göre daha kötü seyreden influenza (grip) ve önemi son zamanlarda daha çok artan Avian nflueanza (Kufl Gribi) konusu ele al nacakt r. nfluenza Orthomyxoviridae ailesinden, ortalama 100 nm çap nda, sferik, flamentöz formda (-), tek sarmall, segmentli RNA virüsüdür(fiekil 1). Nükleoproteinlerindeki antijenlere göre A, B ve C tiplerine ayr l r. nfluenza A klinikte en önemli tiptir. nfluenza B hafif klinikle seyreder. nfluenza C ise daha çok afebril so uk alg nl na benzer bulgularla seyreder. 125

2 Ahmet Faik Öner yon kanal Haemaglutinin RNP Kapsid Nöraminidaz Lipit zarf fiekil 1. nfluenza virusun flematik görüntüsü nflueanza virüsü bir çok canl çeflitlerinde hastal k yapabilmektedir. nfluenza A virüsünün önemli bir özelli i de farkl türlere özgü alt gruplar n, birbirinden genetik materyal al flverifline aç k ve farkl bir virüsün oluflmas na son derece elveriflli olmas d r. Oluflan yeni virüs, insana özgü bir influenza virüsünden gen al rsa, insandan insana bulaflma özelli i de kazanabilir. Memeli ve kufl virüsleri için özgül hücre reseptörlerinin bir arada oldu u gösterilmifl olan domuzlar ve insanlar kufl virüslerine maruz kalmakla yepyeni bir alt tipin ortaya ç kmas na yol açabilirler. Bu flekilde de iflime u rayan virüs yeni pandemi ve epidemilere yol açabilmektedir. Antijenik de iflim en s k influenza A, az miktarda influenza B de olur. nfluenza C de ise de iflim olmaz. Bu de iflimler antijenik drift (minor de ifliklik) ve antijenik shift (major de ifliklik) bafll klar ile ele al n r. Antijenik Drift : Daha çok H ve k smen de N da nokta mutasyonu sonucu ortaya ç kan minor de iflikliklerdir. Yeni sufllar ortaya ç kar ve sonuçta drift ile ortalama her üç y lda bir olan yeni epidemilere yol açabilir. 126

3 Grip ve Kufl Gribi Antijenik Shift : Bir kona enfekte eden farkl virüsler aras nda bir veya daha fazla yeni RNA segmentinin yeniden yap lanmas yla oluflur. Yeni bir H ve N içeren bir virus alt tipi sentezlenir. Shift ile y lda bir olabilen pandemilere, insanlar etkileyen yeni sufllar n oluflmas na ve önceki y la ait sufllarla yap lan afl - n n etkisiz kalmas na neden olurlar. Tarihsel olarak incelendi inde 20. yüzy lda 9-39 y l arayla antijen kaymas sonucu ortaya ç kan yeni virüs alt tiplerine ba l dört veya befl büyük grip salg n olmufltur y llar ndaki H1N1 pandemisinin milyon kiflinin ölümüne neden oldu u tahmin edilmektedir. Ard ndan (H2N2), (H3N2) pandemileri olmufl ve döneminde (H1N1) tekrar dolafl ma bafllam flt r. Halen dünya üzerinde H3N2 ve H1N1 virüsleri birlikte dolaflmaktad r. Bundan sonra da yeni pandemilerin olmas kaç n lmaz gibi görünmektedir. Ekoloji nfluenza virüsü bünyesindeki hemaglutinin (HA= 1-16 olmak üzere 16 çeflit ) ve Nöraminidaz(NA=1-9 olmak üzere 9 çeflit) enzimlerine göre isimlendirilir.virüs çok genifl bir yelpazede bir çok canl türünde hastal k yapabilir. Afla da çeflitli canl larda görülen virüslerin cinsleri belirtilmektedir. nsanlar: H1, H2, H3 ve N1, N2 Domuzlar: H1, H3 Atlar: H3, H7 Deniz memelileri: H1, H3, H4, H7, H13 Sansargiller: H10 Kufllar: H1-H16 ve N1-9. Görüldü ü gibi kufllar bütün influenza tiplerini tafl makta veya bunlarla hasta olmaktad r. 127

4 Ahmet Faik Öner NSAN GR B (HUMAN INFLUENZA) Human influenza terimi insanlarda s k görülen influenza alt tiplerini içermektedir. nsanlarda bilinen üç alt tip vard r. Bunlar; H1N1, H1N2, ve H3N2 tipleridir. BULAfiMA Bulaflma bafll ca damlac k yoluyla olur. Öksürme veya hapfl rma ile saç lan virüsler yaklafl k bir metre uzakl ktaki kiflinin a z ve burun mukozas na ulaflabilir. Hasta olan eriflkinler virüsü, semptomlar n bafllang c ndan bir gün öncesinden yaymaya bafllar, semptomlar n bafllamas ndan itibaren 5 gün boyunca devam eder. Çocuklarda bu süre 10 güne kadar uzar. Virüs ayr ca daha az olmakla birlikte enfekte materyallere elle temas yoluyla da olabilir. Bu yolun önlenmesinde ellerin sabunla y kanmas önem kazanmaktad r. Bir replikasyon döngüsü 4-6 saat, inkübasyon süresi 1-4 gün, viral at l m 5-10 gündür. PATOGENEZ Virüs solunum yolu epitel hücrelerine penetre olur. nsan influenza virüsü solunum yolu epitelindeki sialik asit bölgesine, özellikle 2,6 linkage i yoluyla ba lan r. Burada hemaglutinin (HA) epitel hücresine yap fl r, nöraminidaz (NA) ise solunum yollar ndaki müsini parçalar. Müsin önemli bir HA inhibitörüdür. NA, virüsün enfekte hücreden ç k fl n sa lar. nfluenza, solunum yolu epitel hücrelerinde önce hücre çekirde inde ço al r, daha sonra sitoplazmaya geçer, buradan da komfluluk yoluyla di er hücreleri enfekte eder ve solunum yolu epitelinde silier fonksiyonlar n bozulmas na, mukus sekresyonunun azalmas na ve hücrelerin deskuamasyonuna neden olur. Bu replikasyon ve geçifller solunum yolu epiteline özgüdür. Mukoza hasar genelde gün sürer. Viral at l m 5-10 gün sürer. nfluenzan n oluflturdu u histopatolojik de- ifliklikler bakteriyel enfeksiyonlara kap açar. (N. meningitidis, H. influenzae, akut otitis media). nflueanza ayr ca myokardit, myozit ve aspirin tedavisi 128

5 Grip ve Kufl Gribi alanlarda Reye sendromuna yol açabilir. Virüse karfl immunitede lokal IgA yap s nda antikorlar n önemli rolü vard r. Ancak ölçülebilen IgA düzeyleri k sa sürelidir ve genellikle semptomatik bir influenza enfeksiyonu 3-4 y lda bir meydana gelir. KL N K nfluanza n n inkübasyon periyodu genellikle saattir. Klinikte semptomlar: Üflüme, titreme, bafl a r s, halsizlik ve ifltahs zl k, burun t kan kl ve ak nt s, seröz burun ak nt s, kuru öksürük, kas a r s, gözlerde yanma ve sulanma, bo azda yanma ve a r Bulgular: Atefl, farenjit, konjuktivit, rinit, servikal lenfadenit, akci erlerde dinlemekle ral ve ronkus. Genel grip bulgular 3-7 günde düzeldikten sonra öksürük ve kas a r s 2 hafta sürebilir. TANI Klinik ve laboratuarda influenzaya özgü bulgular yoktur. Tan epidemiyolojik ve klinik veriler ile birlikte de erlendirilir. Virüs h zl antijen, EL SA, moleküler DNA incelemeleri ve virüsün kültür ortamlar nda üretilmesi gibi yöntemlerle saptanabilir. TEDAV So uk alg nl ndaki gibi genel sa alt m önlemleri (yatak istirahat, s v g - dalar, C vitamini vs) önerilmektedir. Antiviral ajanlar özellikle hastal n a r seyretti i 5 yafl alt, 65 yafl üstü, diabetes mellitus, böbrek yetmezli i, kalp ve akci er hastal olan gruplarda önerilir. KORUNMA Genel korunma yöntemleri flöyle s ralanabilir: 129

6 Ahmet Faik Öner Hasta kifliler ile yak n temastan kaç nmak Hasta kiflilerin evde dinlenmesi (okul veya iflyerlerine gitmemek) Hasta kifliler öksürük ve hapfl r rken a z ve burunlar n ka t mendil ile kapatmal ve bu mendilleri hemen kapal çöp kutusuna atmal d r. Hasta kifliler veya bunlarla temas edenlerin ellerini y kamas Kirli ellerin göz, burun ve a z mukozas ndan uzak tutulmas En iyi korunma afl lama ile olmaktad r. Afl lar iki tip A (bir H1N1 ve bir H3N2) ve bir B tip ini içermekte olup, her y l sürveyans çal flmalar sonucu elde edilen veriler fl nda karar verilen sufllara karfl üretilir. Afl için en uygun sezon her y l Ekim ve Kas m aylar d r. Bununla birlikte Aral k ve sonras nda da yap labilir ( nfluenza Ekim den May sa kadar görülür). ki türlü afl vard r. 1. naktif parenteral virüs afl s : yayg n olarak kullan lan afl d r. 6 aydan büyük herkese uygulanabilir. Bu afl y isteyen herkes uygulayabilir. Bununla birlikte afla daki influenza komplikasyon riski fazla olan gruplara önerilmektedir. - 6 ay ile 5 yafl aras çocuklar ve 50 yafl üstü tüm bireyler - Hamileler - Kronik hastal olanlar - Kronik hasta veya çocuklar n bak c lar 2. Zay flat lm fl canl nazal grip afl s : 5-49 yafllar aras ndaki hamile olmayan herkese önerilebilir. Afl n n Yap lmamas Gereken Gruplar: - fiiddetli yumurta alerjisi olanlar - nfluenza afl s na karfl fliddetli reaksiyon anamnezi olanlar - Alt aydan küçük olan bebekler - Afl dan alt hafta öncesine kadar olan dönemde Guillain-Barre sendromu geçirmifl olanlar 130

7 Grip ve Kufl Gribi - Afl n n lokal ( k zar kl k atefl fliflme) ve genel ( burun ak nt s,bafl a r s, kusma, atefl ve kas a r s ) ya etkileri olabilir KUfi GR B S NON M S MLER: Avian influenza (H5N1), Tavuk vebas, Bird flu, Avian flu, Chicken flu Tan m: Evcil kanatl larda ölümcül salg nlar yapabilen, su kufllar n n göçü ile dünyan n birçok ülkesine da lan, evcil kanatl larda oluflan salg nlar s ras nda temas olan insanlara bulaflabilen ve genelde pnömoni ve dispne ile seyreden mortalitesi yüksek zoonotik bir hastal kt r. Tarihçesi: Avian influenza yaklafl k yüz y ldan beri bilinmektedir. Tavuklarda ilk kez talya da gösterilmifl de ise ilk kez Hong-Kong da insanda enfeksiyon belirlenmifltir. Bu tarihten itibaren H5N1 suflu özellikle Güney Do- u Asya da bir çok insan n ölümüne yol açm flt r. Co rafi olarak bu yöreden farkl olarak 2006 bafllar nda Türkiye nin do usunda ortaya ç kan kufl gribi salg n olay n sadece Dünyan n belirli yöresine s n rl olmad n ve özellikle göçmen kufllar yoluyla dünyan n her taraf na yay labilece ini düflündürmektedir. fiekil 2 de nfluenza virüsünün kufllar vas tas yla olan co rafi yay l m görülmektedir. fiekil 2. nfluenza virüsünün co rafi yay l m. 131

8 Ahmet Faik Öner Önemli bir özellik: Farkl türlere özgü alt gruplar, birbirinden genetik materyal al flverifline aç k ve farkl bir virüsün oluflmas na son derece elverifllidir. Oluflan yeni virüs: insana özgü bir influenza virüsünden gen alabilir ve insandan insana bulaflma özelli i kazanabilir. Domuzlar ve insanlar memeli ve kufl virüsleri için özgül hücre reseptörleri tafl r. Kufl virüslerine maruz kal rsa yepyeni bir alt tipin ortaya ç kmas na yol açabilirler. V RÜS Kontamine gübrenin 1 gram 1 milyon kuflu enfekte edecek kadar virüs partikülü içerir. 22 C de 4 gün 0 C de 30 gün etkinli ini korur. 56 C de 3 saat 60 C de 30 dakikada etkinli ini yitirir. Yayg n olarak kullan lan dezenfektanlara duyarl d r. BULAfi Göçmen su kufllar (özellikle yeflil bafll yaban örde i) virüsü barsaklar nda tafl rlar ve genellikle hastalanmazlar veya hastal hafifçe geçirirler. Salya, burun ak nt s ve d flk lar yla do rudan veya bu salg larla kirletilen materyalle temas eden evcil kanatl hayvanlar hastal a yakalan rlar. Kanatl hayvanlarda kuluçka süresi 3-5 gündür (saatler 17 gün) Evcil kanatl larda % 100 ölümcüldür. nsana bulafl; hasta kanatl lara, hasta kanatl lar n ç kart lar na direkt temasla veya hasta kanatl lar n ç kart lar n n el ile a z ve buruna bulaflt r lmas fleklinde olur. Virüs yak n temasla bulaflt gibi küçük partiküller halinde havada birkaç km yol alabilir ve solunum yoluyla da bulaflabilir. H5N1 virüsü- 132

9 Grip ve Kufl Gribi nün insanlar aras nda tutunabilmesine karfl bir dereceye kadar etkili bir engelin bulundu u aç kt r. Bu engel, gen segmentlerinden bir ya da bir kaç yla iliflkilidir. Bilindi i gibi influenza virüsleri solunum yoluna sialik asit residülerine hemaglutinin vas tas yla ba lan r. Bu ba lanma; insan influenza virüslerinde sialik asit 2,6 galaktoz, kufl virüslerinde ise sialik asit 2,3 galaktoz asit ba lant lar fleklinde olmaktad r. Japonya dan Shinya ve arkadafllar ; insan influenza reseptörlerinin daha çok üst solunum yolunda oldu unu, akci erlerde trakea ve bronfllarda da oldu u, ancak daha alt solunum yollar na do ru çok fazla azald n, bunun karfl l nda avian influenza virüslerinin ise daha çok alveol ve bronfliol düzeyinde oldu unu, üst solunum yollar nda ise çok az oldu unu göstermifllerdir. Bu önemli çal flma avian influenza virüslerine ait iki önemli soruya cevap vermektedir. Bunlar; 1- Virüs insandan insana niçin kolayl kla geçmemektedir. 2- Avian influenza insanlarda neden daha çok pnömoni ile seyretmektedir. BULAfi nsandan insana bulafl günümüzde söz konusu de ildir. Çocuktan-anneye bulaflan bir vaka bildirilmektedir. Hollanda da 2003 salg n nda 3 kiflide H7N7 suflunun insandan insana bulaflt n gösteren kan tlar bulunmufltur. Endonezya ve Kamboçya daki vakalar n bir k sm aile içi bulafl olarak düflünülmektedir. KL N K Kuluçka Süresi 2-4 gün olup, bu süre 17 güne kadar uzayabilir. Belirti ve Bulgular: H5N1 enfeksiyonunda belirtiler insan influenza enfeksiyonundaki (atefl, halsizlik, kas a r s, burun ak nt s, bo azda yanma, öksürük vs.) gibidir. Ancak grip semptomlar na ek olarak akci er tutulumuna ait bulgular ön plana ç kar. Ayr ca lökopeni lenfopeni, trombositopeni, ALT / AST art fl gibi labortauvar bulgular yan nda ilerlemifl olgularda renal yet- 133

10 Ahmet Faik Öner mezlik, kardiyak dilatasyon, aritmi fleklinde kalp tutulumu, multiorgan yetmezli i, ansefalopati, ansefalit görülebilir Salg n nda Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk klini inde izledi imiz olgular baz özellikleri aç s ndan ilginçti. Koçyi it ailesine ait 4 kardefl hastanemiz çocuk acil ünitesine kabul edildi inde göze çarpan önemli özellikleri ateflle birlikte çok fliddetli kas a r s ve halsizlik yak nmalar idi. Hastalar tart lmak için teraziye al nd nda ayakta duramayacak kadar halsizlerdi. Fizik muayenede akci er dinleme bulgular çok belirgin olmamakla birlikte radyolojik incelemede belirgin yayg n pnömoni bulgular vard. Ve bu bulgular k sa süre içinde çok belirgin flekilde ilerlemekteydi. fiekil 3 te flifa ile sonuçlanan bir olgumuza ait akci er grafileri görülmektedir. fiekil 3. 5 yafl nda k z hasta fie 134

11 Grip ve Kufl Gribi SA LIK BAKANLI I VAKA TANIMLAMALARI Riskli Temas Son on gün içinde: a. Hasta veya ölü kanatl hayvanlar n; - Tüyüne dokunmak veya yolmak, - Ç kart lar na veya bu ç kart larla kirlenmifl yüzey ve eflyalara dokunmak, - Kesmek ve piflirmek için haz rlamak, - Bulundu u kapal ortamda en az 1 saat bulunmak. b. H5N1 pozitif oldu u kesinleflmifl veya flüphelenilen hasta insanlarla yak n temasta bulunmak, ç kart lar na maruz kalmak veya bu ç kart - larla kirlenmifl yüzey ve eflyalara dokunmak. c. Sa l k ve veteriner teflkilat nda laboratuvarda görev alanlar n enfekte materyallerle herhangi bir flekilde temas etmifl olmas Klinik Tan mlama Baflka herhangi bir nedenle aç klanamayan ani bafllang çl, koltuk alt ndan ölçülmüfl 38ºC üzerinde atefl ve afla daki klinik bulgulardan en az birinin olmas : Bo az a r s, Öksürük, Yayg n kas a r lar, Solunum zorlu u. VAKA SINIFLAMASI Olas Vaka: Solunum zorlu u bulgusu olmadan, klinik tan mlamaya uyan vakada Riskli Temas hikâyesinin olmas. Kuvvetle Olas Vaka: Solunum zorlu u bulgusu olmak flart yla klinik tan mlamaya uyan vakada Riskli Temas hikâyesinin olmas. 135

12 Ahmet Faik Öner Kesin Vaka: Olas veya Kuvvetle Olas Vaka da, Sa l k Bakanl n n belirledi i Referans laboratuarlarda do rulamas. TANI H zl antijen testleri ELISA mmunfloresan testler Viral kültür Moleküler testler: PCR TEDAV Genel destek tedavisi önemlidir. Dünya Sa l k Örgütü Kufl gribi olgular için antiviral tedavide 4 ilaç önermektedir. Bunlar; Nöraminidaz inhibitörleri olan Oseltamivir, Zanamivir ve M2 membran protein inhibitörleri olan Amantadin, Rimantadin dir. Amantadin ve rimantadin ile ilgili en önemli sorun; bu ilaçlara karfl h zl direnç geliflmesidir. Oseltamivir: En yayg n kullan lan antiviral ajand r. Önerilen dozlar: 15 kg : 30 mg günde iki kez >15 kg- 23 kg : 45 mg günde iki kez >23 kg-40 kg : 60 mg günde iki kez >40 kg : 75 mg günde iki kez Oseltamivir in bulant, kusma, diyare, bronflit, kar n a r s, sersemlik, bafl a r s, bafl dönmesi gibi yan etkileri vard r. Tedavide ayr ca olas sekonder bakteriyel enfeksiyonlara karfl antibakteryel ilaçlar da kullan lmaktad r. Klinik yarar bilinmemekle birlikte hastal n son derece h zl seyirli olmas nedeniyle genellikle antibiyotik tedavileri kullan lm flt r. Ayr ca anti-ödem preparatlar, analjezik-antipiretik, mekanik ventilasyon uygulamalar da olgular n özelli ine göre kullan lmaktad r. Klinik Seyir: Kufl gribinde Dünya Sa l k örgütü verilerine göre mortalite 136

13 Grip ve Kufl Gribi % 60 t r. (265 olguda 159 ölüm). Van da izledi imiz vakalarda bu oran % 50 idi. Türkiye vakalar n de erlendirsek oran % 30 civar ndad r (12 olguda 4 ölüm). Ölüm sebebi bizim olgular m zda oldu u gibi pulmoner yetmezliktir. Korunma Yöntemleri: Türkiye 2006 salg n ile bu konuda ciddi bir s nav vermifl ve baflar ile sonuçland rm flt r. Korunmada en önemli ö e Kufllar-Kümes hayvanlar -insan bulafl ndaki zinciri k rmakt r. Bu nedenle hastal kl kümes hayvanlar n n itlaf en önemli konudur. Ülkemizde 2006 salg n halk sa l konusunda önemli bir bilincin yerleflmesine sebep olmufltur. fiöyle ki; Özellikle Do u Anadolu yöresinde olmak üzere halk m z daha önce kümes hayvanlar n n hastal klar insanlara geçmez düflüncesiyle hasta olan kümes hayvanlar ile yak n temastan kaç nmamaktayd ve bunlar kesip yemekteydi. Bu ve benzeri düflünce de ifliklikleri Kufl gribine karfl toplumsal duyarl l - m z gelifltirmifltir. Hastal kl insan veya kümes hayvanlar ile temasta bulunanlar veya risk tafl yanlar için de antiviral tedavi önerilmektedir. Genel olarak proflaksi dozu günde iki kez al nan tedavi dozunun bir kez fleklinde al nmas fleklindedir. Hastal kl hayvan veya insanlardan korunma da genel hijyen ve korunma yöntemleri en s k flekilde uygulanmal d r. Pandemik Grip Virüsü Senaryosu: Herhangi bir hastal k etkeninin pandemi yapmas için genel olarak üç özellik aran r; Ajan n insan için antijenik olarak yeni sufl olmas ve immunite geliflmifl olmamas nsana bulaflmas ile fliddetli hastal k oluflturmas nsanlar aras nda kolay yay lmas. Bu üç ö eden ilk ikisi Avian influenza için geçerli ancak flu an için sevindirici olan 3.ö enin olmamas d r. Türkiye salg n ndaki virüsün moleküler genetik incelemelerinde söz konusu virüsün mutasyon sonucu; hayvandan insana ve insandan insana daha kolay bulafl yor olabilece i endifleleri ortaya ç kt, ancak bunun klinik yans malar olmad. Gelecekte pandemi aç s ndan korkulan fludur; ayn konakç da karfl laflan de iflik influenza sufllar birbirinden genetik materyal al flveriflinde bulunabilir ve örne in insanlar için çok patojenik olan avian influenza virüsü insanlara daha kolay bulaflabilir bir özellik kaza- 137

14 Ahmet Faik Öner nabilir pandemisinde inceleyen bir raporda, nüfus yo unlu u, ulafl m ve bulaflmadaki kolayl klar göz önüne al nd nda ayn özellikteki bir virüse ba l salg n bugün olursa ortalama 52 milyon insan n ölümüne yol açaca iddia edilmifltir. Böyle bir pandemi senaryosu için en önemli iki önlem afl gelifltirilmesi ve yeterli ilaç sto unun haz rlanmas d r. Bu konu ile ilgili olarak Sa l k Bakanl - n n ciddi çal flmalar devam etmektedir. Kufl gribinin henüz afl s bulunmamaktad r. Afl n n üretimi için gerekli bilgi ve teknoloji haz rlansa bile üretim için 4-9 ayl k bir süre gerekecektir. fiu anda ilaç üretici firmalar faz II düzeyindedirler. KAYNAKLAR 1. Butler D. Alarms ring over bird flu mutations. Nature 2006;439: Chan PK. Outbreak of avian influenza A (H5N1) virus infection in Hong Kong in Clin Infect Dis 2002;34:Suppl 2:S58- S64 3. Chotpitayasunondh T, Ungchusak K, Hanshaoworakul W, et al. Human disease from influenza A (H5N1), Thailand, Emerg Infect Dis. 2005;11: Hien, TT, de Jong, M, Farrar, J. Avian influenza a challenge to global health care structures. N Engl J Med 2004; 351: Menno D. de Jong MD, Hien TT. Avian influenza A (H5N1) Journal of Clinical Virology 2006;35: Oner AF, Bay A, Arslan S, Akdeniz H, Sahin HA, Cesur Y, Epcacan S, Yilmaz N, Deger I, Kizilyildiz B, Karsen H, Ceyhan M..Avian influenza A (H5N1) infection in eastern Turkey in N Engl J Med : Peter W, Influenza viruses. In Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 16th Ed. p: Schultsz C, Dong VC, Chau NVV, et al. Avian influenza H5N1 and healthcare workers. Emerg Infect Dis 2005;11: Schunemann HJ, Hill SR, Kakad M, Bellamy R, Uyeki TM, Hayden FG, et al. WHO Rapid Advice Guidelines for pharmacological management of sporadic human infection with avian influenza A (H5N1) virus. Lancet Infect Dis. 2007;7: Shinya K, Ebina M, Yamada S, Ono M, Kasi N, Kawaoka Y. Avian flu: influenza virus receptors in the human airway. Nature 2006;440(7083): Spackman E, Suarez DL. Use of a novel virus inactivation method for a multicenter avian influenza real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction proficiency study. J Vet Diagn Invest. 2005;17: Tran TH, Nguyen TL, Nguyen TD, et al. World Health Organization International Avian Influenza Investigative Team. Avian influenza A (H5N1) in 10 patients in Vietnam. N Engl J Med 2004;18:350: Uyeki, TM. Influenza diagnosis and treatment in children: a review of studies on clinically useful tests and antiviral treatment for influenza. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: Yuen KY, Chan PK, Peiris M, et al. Clinical features and rapid viral diagnosis of human disease associated with avian influenza A H5N1 virus. Lancet 1998;351: WHO. Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A/(H5N1) reported to WHO; 2006, at influenza/country/cases _table_2007_01_17/en/index.html. 138

Kufl gribi. Derleme Review. Avian influenza

Kufl gribi. Derleme Review. Avian influenza 46 Derleme Review Özet Kufl gribi Avian influenza Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Van, Türkiye Avian influenza A (H5N1) virüsünün son y llarda kufllar ve

Detaylı

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD INFLUENZA Dr Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD İnfluenza virusları Orthomyxoviridea ailesinden Zarflı RNA virusları Üç farklı influenza

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER*

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* Kufl gribi; Avian influenza (H5N1), isimleri ile bilinen, evcil kanatl larda ölümcül salg nlar yapabilen ve bu salg nlar s ras nda hayvanla temas olan insanlara bulaflabilen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur.

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur. DOMUZ GRĐBĐ : DOMUZ KAYNAKLI ĐNFLUENZA A H1N1 VĐRUSU (S-OIV) Prof. Dr. A.Dürdal US Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 tarihinde Meksika

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi)

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD Dünya da ve Türkiye de İnfluenza Salgınları Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD İnfluenza virüsü: Orthomyxovirus ailesinden, zarflı RNA virüsü. NP,

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER

INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER Influenza viruslar her yafl grubunda akut solunum yolu infeksiyonlar n n önemli bir

Detaylı

Bovilis BVD. BVD kontrolünde lider. ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK

Bovilis BVD. BVD kontrolünde lider. ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK Bovilis BVD BVD kontrolünde lider ARAfiTIRMA PERFORMANS DÜRÜSTLÜK BVD: Gizli düflman Bovine Viral Diarrhoea (BVD), modern s r endüstrisinin en maliyetli hastal klar ndan biridir. Hastal ktan sorumlu virüs

Detaylı

Kufl Gribi. virüsün oldukça fazla say da altgrubu bulunmas na ra men, kümes hayvanlar ve kanatl larda ciddi hastal a ve ölümle sonuçlanan

Kufl Gribi. virüsün oldukça fazla say da altgrubu bulunmas na ra men, kümes hayvanlar ve kanatl larda ciddi hastal a ve ölümle sonuçlanan Kufl Gribi Halk aras nda tavuk vebas ve t p dilinde avian influenza olarak adland r - lan kufl gribi, virüslerin yol açt bir hastal k Geçmifl y llarda insanlara bulaflmayan bu virüs, genetik yap s n n

Detaylı

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler /AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) /AIDS hastal sadece eriflkinleri de il, bebek, çocuk, genç, yafll demeden rk, cinsiyet,

Detaylı

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ İnfluenza pandemileri H2N2 H2N2 H1N1 H1N1 H3N8 H3N2 Pandemic H1N1 1895 1905 1915 1925 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 1889 Russian influenza H2N2

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

H1N1 INFLUENZA N Domuz Gribi Dr.Yahya Laleli li Grip ve Bizler Nereden Nereye? H1N1/A Influenze Gribi: ÖZET H1N1/A mevsimsel Grip etkeni ise de yeni etkenin gen yapısı değişiktir. Klinik bulgular mevsimsel

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Şanslıyız! Pandemik suş Amerika da çıktı. Güneydoğu Asya olabilirdi Virusla ilgili

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı KUŞ GRİBİ Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Dr. Aydoğan Lermi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Grip virüsü nedir? Kuş gribi insanlarda da hastalık yapabilen grip

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı KUŞ GRİBİ Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Dr. Aydoğan Lermi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Grip virüsü nedir? Kuş gribi insanlarda da hastalık yapabilen grip

Detaylı

Hepatit A. HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV).

Hepatit A. HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV). Hepatit A HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV). Hepatit A nas l yay l r? Hepatit A virüsü, hepatit A geçirmekte olan kiflilerin d flk s ile yay lmaktad r.

Detaylı

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı İnfluenza İnfluenza, üst solunum yolu, burun, boğaz ve bazen akciğerleri

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum 14.10.2009 Dünya ve Türkiye de Güncel Durum Dr. Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. (Science 2009; 324: 871) A/California/7/2009 benzeri pandemik H1N1 2009 Daha

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım Kuş Gribi Ahmet Faik ÖNER* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN Kuş gribi; avian influenza (H5N1), isimleri ile

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR. Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR. Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı 1 1. Influenza virus 2. Parainfluenza virus 3. Solunum sinsisyal virus (RSV) 4. Adenovirus 5. Koronavirus

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Bo maca nas l yay l r? Bo maca hava yoluyla yay l r ve çok bulafl c bir hastal kt r.

Bo maca nas l yay l r? Bo maca hava yoluyla yay l r ve çok bulafl c bir hastal kt r. Bo maca HASTALIK Bo macaya ne sebep olur? Bo maca Bordatella pertussis ad nda bir bakteri taraf ndan meydana getirilen bir hastal kt r. Bo maca nas l yay l r? Bo maca hava yoluyla yay l r ve çok bulafl

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme

T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 11 Mart 2015 10. Hafta (02-08 Mart 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 10. hafta itibariyle çalışılan numunelerdeki İnfluenza

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2013-2014 SEZONU SUŞLARI. Etkin maddeler: Her bir doz (0.5 ml) aşı split, inaktif virüs suşlarının aşağıdaki antijenlerini içermektedir ::

2013-2014 SEZONU SUŞLARI. Etkin maddeler: Her bir doz (0.5 ml) aşı split, inaktif virüs suşlarının aşağıdaki antijenlerini içermektedir :: F L U A R I X T E T R A 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Kas içine uygulanır. Steril KUADRİVALAN GRİP AŞISI (SPLİT VİRİON, İNAKTİF) 2013-2014 SEZONU SUŞLARI Etkin maddeler:

Detaylı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

2004 y l n n Ocak ay nda Vietnam ve Tayland. nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184

2004 y l n n Ocak ay nda Vietnam ve Tayland. nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184 Hastane İnfeksiyonları nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Dr. Selim BADUR* * stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Amerika ülke süt ortalaması : Süt :22.282 Libre (10.107,09 kg),yağ:825 (374,21 kg), Protein:688 (312,076 kg) dır.

Amerika ülke süt ortalaması : Süt :22.282 Libre (10.107,09 kg),yağ:825 (374,21 kg), Protein:688 (312,076 kg) dır. Bir önceki yazımızda artan kesif yem fiyatlarının karşısında nasıl önlemler alınabiliri tartışmıştık.üstün vasıflı gen kaynaklarına ihtiyacımızın olduğunu da söylemiştik. Bizim ABD den getirdiğimiz Gebe

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

INFLUENZA AfiISI. Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu. Tablo 1. Influenza A virüsü pandemi veya epidemilerinde saptanan antijenik subtipler.

INFLUENZA AfiISI. Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu. Tablo 1. Influenza A virüsü pandemi veya epidemilerinde saptanan antijenik subtipler. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuk ve Eriflkinde Ba fl klama (Afl lama ve mmunglobulin Kullan m ) Sempozyumu 7-8 May s 1998, stanbul, s. 69-75 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL Kuş Gribi Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL 60 yaşında kadın hasta İki gündür süren yüksek ateş, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda Hollanda; küçük bir ülke İhracatçı ülke: ürünler Tarımsal gıda endüstrisinden ihraç edilen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Nozokomiyal Viral Solunum Yolu nfeksiyonlar

Nozokomiyal Viral Solunum Yolu nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 63-68 Hastane İnfeksiyonları Nozokomiyal Viral nfeksiyonlar: Nozokomiyal Viral Solunum Yolu nfeksiyonlar Dr. Ayper SOMER* * stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Türkiye'de 2015-2016 İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Dilek Güldemir 1,Ayşe Başak Altaş 1,Fatma Filiz Arı 1,Zekiye Bakkaloğlu 1,Özlem Ünaldı 1,Fatma

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Hava kirliliğinin kaynakları Solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Sa l k Personelinde Afl lama

Sa l k Personelinde Afl lama Prof. Dr. Gaye USLUER Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ESK fieh R e-posta: gusluer@ogu.edu.tr S a l k personeli afl yla önlenebilir

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 İnfluenza Tip A ve B virusları Akut solunum yolu hastalığı Her yıl

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA)

KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA) DERLEME KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA) Uzm.Dr. Ali ACAR*, Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU** * TSK Sağlık Komutanlığı, Ankara ** GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik.Mikrobiyoloji AD, Ankara Gönderildiği Tarih:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

nfluenza Afl s ve Epidemiyolojisi

nfluenza Afl s ve Epidemiyolojisi Klinik Geliflim 18 (3) - (51-62) 2005 nfluenza Afl s ve Epidemiyolojisi Dr. Ayper Somer stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Pediatrik nfeksiyon ve Klinik

Detaylı