TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DOKTORA TEZİ Hüseyin DALĞAR Tez Danışmanı: Prof. Dr. Durmuş ACAR ISPARTA, 2006

2 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI İLGİ: Enstitü Yönetim Kurulu nun.../... / 2006 Tarih ve.../... Sayılı Kararı. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı doktora programında ders dönemini ve yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan numaralı HÜSEYİN DALĞAR ın hazırladığı TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı Doktora Tezi ile ilgili Tez Savunması ve Sözlü Sınavı Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği nin 37. maddesi uyarınca.../.../ günü saat... da yapılmış; sorulan ve alınan cevaplar sonunda adayın tez savunmasının KABULÜNE / REDDİNE / DÜZELTME SÜRESİ VERİLMESİNE, OYBİRLİĞİYLE / OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir. SINAV JÜRİSİ BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

3 i ÖZET TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüseyin DALĞAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, 223 sayfa, Nisan 2006 Danışman: Prof. Dr. Durmuş ACAR Bu tezin ana amacı, Türkiye de yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesine ilişkin yapılmış çok sayıdaki çalışmadan farklı olarak emeklilik yatırım fonlarının performanslarını değerlendirmektir. Bunun yanında henüz yeni bir sistem olan bireysel emeklilik sistemi ile bu sistemin ürünü ve kurumsal yatırımcı niteliği taşıyan emeklilik yatırım fonlarını ve ekonomiye katkılarını da açıklamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle bireysel emeklilik sistemi, emeklilik yatırım fonları ve genel kabul görmüş performans değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Ardından esas amaç olan emeklilik yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesine yönelik olarak söz konusu fonların Ocak 2004-Aralık 2005 dönemine ait 24 aylık verileri analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda temel olarak şu bulgular elde edilmiştir. Emeklilik yatırım fonları ilgili dönemde piyasa portföyüne göre iyi bir performansa sahip değildirler. Aynı zamanda fonların genel olarak risk değerleri de yüksektir. Beş gruba ayrılan emeklilik yatırım fonları içerisinde, hisse senedi ve kamu borçlanma araçları grubunda yer alan fonlar genellikle iyi performans gösterirken, uluslar arası-dövize endeksli ve likit grubunda yer alan fonlar çoğunlukla kötü performans göstermiştir. Son olarak, emeklilik yatırım fonları için ilgili dönemde etkin bir portföy yönetimi söz konusu değildir. Çünkü fonlar bu dönemde çoğunlukla piyasa ile eşit veya daha düşük performans göstermişlerdir. Sonuç olarak, emeklilik yatırım fonlarının daha gelişmesi ve cazip hale gelmesi için daha profesyonel ve etkin bir portföy yönetimine sahip olması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Kurumsal Yatırımcılar, Bireysel Emeklilik Sistemi, Emeklilik Yatırım Fonları, Performans Değerlendirme

4 ii ABSTRACT EVALUATION OF PENSION MUTUAL FUNDS AND PERFORMANCES AS INSTITUTIONAL INVESTORS IN TURKISH FINANCIAL MARKETS Hüseyin DALĞAR Süleyman Demirel University, Department of Business Administration, Doctorate Thesis, 223 pages, April 2006 Supervising Professor: Prof. Dr. Durmuş ACAR The basic aim of this thesis is to evaluate the performances of the pension mutual funds different from many of other studies that have been done related to mutual funds evaluation in Turkey. Beside, it is aimed to explain the individual pension system that is a just new system and the product of this system and pension mutual funds that have institutional investor s characteristics and their effects on the economy. On this aim, firstly individual pension system, pension mutual funds and widely accepted techniques of performance evaluations are explained. After that, 24 monthly data belonging to January 2004-December 2005 of which are the funds towards the evaluation of the performances of pension mutual funds, the basic aim, are analyzed. Here are the basic findings according to the results of the analysis. Compared to the related period s market portfolio, pension mutual funds don t have a fine performance. At the same time, the risk rates of the funds are generally high. Among the pension mutual funds divided into five, since shares and funds which take place in the bills and bonds issues by public administration generally have a good performance, the funds which are indexed to international-currency and in the group of liquids often have lower performance. As a result, it can t even be discussed an efficient portfolio management to the related period for the pension mutual funds. Because the funds mostly have an equal or lower performance with the market in this period. Finally, to be more desirable and developed, pension mutual funds should have a more professional and an efficient portfolio management. Key Words: Financial Markets, Institutional Investors, Individual Pension System, Pension Mutual Funds, Evaluation of Performance

5 iii İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER...İİİ KISALTMALAR DİZİNİ...İX ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ TABLOLAR DİZİNİ...Xİİ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1.1. FİNANSAL PİYASALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Finansal Piyasa Kavramı Finansal Piyasaların Temel Öğeleri ve İşleyişi Finansal Piyasaların İlkeleri Finansal Piyasaların Türleri Fon Arz-Talep Süresine Göre Finansal Piyasalar Örgütlenme Derecelerine Göre Finansal Piyasalar İşlemlerine Göre Finansal Piyasalar FİNANSAL PİYASALARIN FONKSİYONLARI Tasarrufları Özendirme Ekonomiye Kaynak Sağlama Sermaye Mülkiyetini Geniş Tabana Yayma Likidite Sağlama Güvence Sağlama FİNANSAL PİYASALARIN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ...13

6 iv İKİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YATIRIM VE KURUMSAL YATIRIMCILAR 2.1. KURUMSAL YATIRIM Kurumsal Yatırım Kavramı Kurumsal Yatırım İlkeleri Riskin Dağıtılması İlkesi Uzman Yönetim İlkesi Kamuyu Aydınlatma İlkesi Fonların Menkul Kıymetlere Yönlendirilmesi İlkesi KURUMSAL YATIRIMCILAR Kurumsal Yatırımcı Kavramı Kurumsal Yatırımcıların İşlevleri Kurumsal Yatırımcıların Finansal Piyasalar Açısından Önemi FİNANSAL PİYASALARDAKİ KURUMSAL YATIRIMCI TÜRLERİ Yatırım Fonları Genel Tanımlama Yasal Çerçeve Genel İlkeler Türleri Yatırım Ortaklıkları Genel Olarak Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Sigorta Şirketleri Genel Tanımlama Yasal Çerçeve Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Tanımlama Yasal Çerçeve...47

7 v Portföy Yönetim Şirketleri Genel Tanımlama Yasal Çerçeve Emeklilik Fonları Genel Tanımlama Yasal Çerçeve...54 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 3.1. GENEL OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Genel Tanımlama Amaç ve Kapsam Sistemin Ortaya Çıkışı ve Gerekçeleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE TARAFLARI Sistemin İşleyişi Sistemin Tarafları Katılımcı Portföy Yöneticisi Emeklilik Şirketi Saklayıcı Kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Emeklilik Gözetim Merkezi Bireysel Emeklilik Aracıları BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ Genel Tanımlama Sözleşmenin İçeriği Sözleşmenin Kurulması ve Yürürlüğe Girmesi Sözleşmenin Tarafları Sözleşme Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri...76

8 vi Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri Bireysel Emeklilik Şirketinin Hak ve Yükümlülükleri Bireysel Emeklilik Sözleşmesinde Red ve Cayma Grup Emeklilik Sözleşmeleri BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ Genel Tanımlama Temel Nitelikleri ve Kuruluşu Mali Yapısı Teşkilat Yapısı ve Organları Denetimi BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİLENDİRME BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜRKİYE İÇİN GELİNEN NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ...98 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 4.1. GENEL OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI Genel Tanımlama Kuruluş ve Faaliyete Geçme Örgüt Yapısı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ TÜRLERİ Gelir Amaçlı Fonlar Büyüme Amaçlı Fonlar Para Piyasası Fonları Kıymetli Madenler Fonları İhtisaslaşmış Fonlar Diğer Fonlar EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ Fon Portföyünün Yönetimi ve İlkeleri Fon Gelirlerinin Tahsili Fon Portföyündeki Varlıkların Saklanması...120

9 vii Fon Portföyündeki Varlıkların Değerlemesi Fonların Birleştirilmesi ve Devri EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ EKONOMİK FONKSİYONLARI Tasarrufların Artırılması Finansal Piyasaların Gelişimi Özelleştirme Sürecinin Etkinleştirilmesi Emek Piyasasının Yeniden Düzenlenmesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI Dünya da Emeklilik Yatırım Fonları Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları BEŞİNCİ BÖLÜM EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRMESİ 5.1. GENEL OLARAK PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMACI VE ÖNEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE GETİRİ VE RİSKİN HESAPLANMASI Getirinin Hesaplanması Riskin Hesaplanması PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Standart Sapmayı (Toplam Riski) Esas Alan Yöntemler Sharpe Oranı M 2 Performans Ölçütü (Modigliani Yöntemi) Sistematik Riski (Beta) Esas Alan Yöntemler Treynor Endeksi Jensen Ölçütü Değerleme Oranı...159

10 viii ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE DEKİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. UYGULAMANIN AMACI UYGULAMANIN KAPSAMI VE DÖNEMİ UYGULAMANIN YÖNTEMİ Emeklilik Yatırım Fonlarının Aylık Getirileri Risksiz Getiri Piyasa Gösterge Endeksi Standart Sapma Beta Sistematik Olmayan Risk TÜRKİYE DEKİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN PERFORMANS SONUÇLARI EYF lerin Getiri-Risk Değerleri ve PGE İle Karşılaştırılması Standart Sapmayı Esas Alan Yöntemlere Göre Performans Sonuçları Betayı Esas Alan Yöntemlere Göre Performans Sonuçları Treynor İndeksine Göre Performans Sonuçları Jensen Ölçütüne Göre Performans Sonuçları Değerleme Oranına Göre Performans Sonuçları EYF lerin Performans Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: ÇALIŞMA KAPSAMINA ALINAN EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ LİSTESİ EK 2: EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ OCAK 2004 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT AYLIK GETİRİLERİ (%) EK 3: EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ ORTALAMA GETİRİLERİ, RİSKLERİ VE TOPLU PERFORMANS SONUÇLARI EK 4: EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ ANLAMLILIK TESTİNE (t Testi) İLİŞKİN REGRESYON SONUÇLARI ÖZGEÇMİŞ...222

11 ix KISALTMALAR DİZİNİ A.Ü. AB ABD BEDK BES CAPM CML Co. Çev. DİBS EGM EYF EYFY GSMH GSYİH GYO HB İİBF İMKB İTO md. MKYO OECD Ort. Get. Per. Ölç. PGE RSYO : Anadolu Üniversitesi : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu : Bireysel Emeklilik Sistemi : Capital Asset Pricing Model (Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli) : Capital Market Line (Sermaye Piyasası Doğrusu) : Company (Şirket) : Çeviren : Devlet İç Borçlanma Senetleri : Emeklilik Gözetim Merkezi : Emeklilik Yatırım Fonu :Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik : Gayrisafi Milli Hasıla : Gayrisafi Yurt İçi Hasıla : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Hazine Bonosu : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : İstanbul Ticaret Odası : Madde : Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı :Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) : Ortalama Getiri : Performans Ölçütü : Piyasa Gösterge Endeksi : Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı

12 x s. : Sayfa S.B.E. : Sosyal Bilimler Enstitüsü SMK : Sigorta Murakabe Kanunu SML : Security Market Line (Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu) SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu Std. Sp. : Standart Sapma TSPAKB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği TSRŞB : Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği TTK : Türk Ticaret Kanunu TÜGİAD : Türkiye Genç İşadamları Derneği U.K. : United Kingdom USA : United States of America Ünv. : Üniversitesi vd. : Ve Diğerleri

13 xi ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1. Finansal Piyasaların İşleyişi...7 Şekil 2.1. Yatırım Fonlarının İşleyişi...25 Şekil 3.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı...66 Şekil 4.1. Emeklilik Yatırım Fonlarının Gelişimi Şekil 4.2. Emeklilik Yatırım Fonlarının Konsolide Portföy Dağılımları (%) Şekil 5.1. Risk Bileşenleri Şekil 5.2. Sharpe Oranı Şekil 5.3. M 2 Performans Ölçütü Şekil 5.4. Treynor İndeksi Şekil 5.5. Jensen Ölçütü...159

14 xii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 1.1. Para ve Sermaye Piyasalarının Karşılaştırılması...9 Tablo 4.1. Emeklilik Fonlarının Toplam Yatırımları ( ) Tablo 4.2. GSYİH nin Yüzdesi Olarak Emeklilik Fonlarının Yatırımları Tablo 4.3. Emeklilik Fonlarının Portföy Dağılımları (%) Tablo 4.4. Emeklilik Yatırım Fonlarının Fon Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 6.1. EYF lerin ve PGE nin Getiri ve Risk Değerleri Tablo 6.2. Esnek-Dengeli Fonların Sıralaması (Sharpe-M 2 ) Tablo 6.3. Hisse Senedi Fonlarının Sıralaması (Sharpe-M 2 ) Tablo 6.4. Kamu Borçlanma Araçları Fonlarının Sıralaması (Sharpe-M 2 ) Tablo 6.5. Uluslar arası-dövize Endeksli Fonların Sıralaması (Sharpe-M 2 ) Tablo 6.6. Likit Fonların Sıralaması (Sharpe-M 2 ) Tablo 6.7. Esnek-Dengeli Fonların Sıralaması (Treynor) Tablo 6.8. Hisse Senedi Fonları (Treynor) Tablo 6.9. Kamu Borçlanma Araçları Fonları (Treynor) Tablo Uluslar arası-dövize Endeksli Fonlar (Treynor) Tablo Likit Fonların Sıralaması (Treynor) Tablo Esnek-Dengeli Fonlar (Jensen) Tablo Hisse Senedi Fonları (Jensen) Tablo Kamu Borçlanma Araçları Fonları (Jensen) Tablo Uluslar arası-dövize Endeksli Fonlar (Jensen) Tablo Likit Fonların Sıralaması (Jensen) Tablo Esnek-Dengeli Fonlar (Değerleme)...180

15 xiii Tablo Hisse Senedi Fonları (Değerleme) Tablo Kamu Borçlanma Araçları Fonları (Değerleme) Tablo Uluslar arası-dövize Endeksli Fonlar (Değerleme) Tablo Likit Fonların Sıralaması (Değerleme) Tablo Bulunduğu Grupta En İyi Performansa Sahip Fonlar Tablo Bulunduğu Grupta En Kötü Performansa Sahip Fonlar Tablo EYF'lerin Toplu Performans Sıralandırması...187

16 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki fonların ekonomiye ve dolayısıyla yatırımlara kanalize edilmesinde en etkin araçtır. Ekonominin bir nevi kalbini oluşturan finansal piyasaların büyüklük ve gelişmişlik düzeyi, ekonomik gelişmişlik ile doğru orantı içerisindedir. Yani bir ülkede finansal piyasalar ne denli büyük ve gelişmiş olursa, ülke ekonomisi de o ölçüde gelişme imkanına sahip olabilmektedir. Finansal piyasaların gelişmesi için ise, gerek bireysel yatırımcıların gerekse kurumsal yatırımcıların piyasada daha fazla yer almalarını sağlamak gerekmektedir. Ülkemizde henüz gelişme süreci içerisinde bulunan ekonominin ve dolayısıyla finansal piyasaların, daha güçlü hale gelebilmesi ve böylece ekonomik kalkınmanın itici gücü olabilmesi için daha fazla tasarruf ve yatırıma, özellikle de kurumsal yatırımlara gereksinimi bulunmaktadır. Çünkü kurumsal yatırımlar hem piyasaların gelişmesi hem de istikrar kazanması noktasında tüm dünyada üzerine en çok önem atfedilen yatırım şeklidir. Zira piyasaların gelişmesi ve kurumsallaşması, piyasada yapılan işlemler içerisinde kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin oranına bağlı olmaktadır. Kurumsal yatırımcılar, küçük yatırımcılara finansal piyasalarda ölçek ekonomilerinden yararlanma, riskin dağıtılması, likidite ve profesyonel portföy yönetimi gibi hizmetler sağlayarak, piyasaların gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Kurumsal yatırım ve yatırımcı anlayışının finansal piyasalardaki en önemli temsilcisi ise yatırım fonlarıdır. Gelişmiş ekonomilerde geçmişi 1820 lere kadar dayanan yatırım fonları, sunduğu önemli avantajlar nedeniyle yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biridir. Bu nedenle, yatırım fonları, gerek sayı ve gerekse varlık büyüklüğü bakımından tüm dünyada sermaye piyasalarında büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde ise 1987 yılında ilk yatırım fonunun kurulduğu günden bugüne ortaya çıkan gelişim yadsınamayacak ölçüde önemlidir. Öyle ki günümüzde yatırım

17 2 fonlarının sayısı 275 e portföy büyüklüğü ise yaklaşık 22 milyar $ düzeylerine ulaşmıştır. 1 Ayrıca finansal piyasalardaki yatırımcıların kurumsal yatırım alışkanlığını kazanmaları ve ülkedeki tasarruf stokunun daha da artması ile yatırım fonları çok daha fazla büyüklüklere ulaşabilecektir. Diğer taraftan 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve akabinde 27 Ekim 2003 tarihinde Emeklilik Yatırım Fonlarının faaliyete başlaması ile finansal piyasalarda kurumsal yatırım potansiyelinde önemli bir artış meydana gelmiştir sayılı yasa ile oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi, gerek sosyal güvenlik sistemindeki sorunların çözümü, gerek tasarruf eğiliminin artırılması ve gerekse finansal piyasalara daha fazla fon akışının sağlanması noktasında önemli bir gelişmedir. Birçok ülkede özel emeklilik adı altında uygulanan sistemin ülkemizdeki versiyonu olan bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, söz konusu ülkelerdeki gelişim seyri de dikkate alınarak yapılan öngörülere göre oldukça umut verici sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir. Öyle ki bireysel emeklilik sisteminin 10 yıl sonunda 12 milyar $ dolaylarında bir fon büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bugün itibariyle sistemde yaklaşık olarak 101 fon bünyesinde 1 milyar $ dolayında bir fon birikmiş durumdadır. Sistem mevcut zorunlu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olup, fertleri emeklilik dönemlerinde rahat bir yaşam sürmeleri noktasında bugünden tasarruf etmeye yönlendirmektedir. Sistemin en önemli ayağını ise, bireylerden katkı olarak alınan paraların emeklilik yatırım fonları aracılığı ile finansal piyasalara kanalize edilmesi oluşturmaktadır. Sonuç olarak, yatırım fonlarına ilaveten bireysel emeklilik sisteminin finansal piyasalara yansıması olan emeklilik yatırım fonlarının faaliyete başlaması ile piyasalardaki kurumsal yatırımcı potansiyeli önemli ölçüde artmıştır. Yatırım fonlarının sayı ve portföy büyüklüğünün artış göstermesi, yatırımcıların söz konusu fonlar arasında seçim yapmasını da zorlaştırmaktadır. Bu 1 SPK, Fon Bazında Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Portföy Bilgileri ve Getirileri, SPK Aylık Bülteni, Aralık 2005, ( )

18 3 durum karşısında yatırımcılar öncelikle kendi risk ve getiri tercihlerine uygun bir fon seçmeyi istemektedirler. Bu seçimi yaparken de aynı zamanda söz konusu fonların geçmiş performansları ile de ilgilenmektedirler. Çünkü her ne kadar geçmiş dönemlere ait performans sonuçları gelecekteki bir performansın garantisi olmasa da o fonun iyi yönetilip yönetilmediği noktasında önemli bir fikir vermektedir. Amerika da 1995 yılında yapılan bir araştırma, yatırım fonlarına yatırılan fonların %90 ının geçmiş dönemde en iyi performans gösteren fonlara gittiğini ortaya koymaktadır. 2 Ülkemizde de gerek yatırımcılara ışık tutması ve gerekse portföy yöneticilerinin başarısını ortaya koyma noktasında yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesine ilişkin çalışmalara ihtiyaç vardır. Türkiye de yatırım fonlarının geçmiş performanslarının ölçülmesi ve yatırımcılara sunulması noktasında önemli sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen henüz yeni bir sistem olan emeklilik yatırım fonlarının performanslarına ilişkin yeterli ve kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Bu tür çalışmalara, katılımcılara sayıları hızla artan emeklilik yatırım fonları arasından seçim yapmada karar desteği olması açısından da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda, kurumsal yatırımcılar, bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik yatırım fonları ile ilgili ayrıntılı teorik bilgiler verilmiş, literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılan genel kabul görmüş performans değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Çalışmanın esas amacı ise, açıklanan performans değerlendirme yöntemlerden yararlanarak Türkiye deki emeklilik yatırım fonlarının Ocak 2004 Aralık 2005 dönemine ilişkin iki yıllık performansını değerlendirmek ve ilgili fonları portföy yapılarına uygun bir şekilde gruplara ayırıp kendi aralarında sıralandırarak sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmamız 6 bölümden oluşmaktadır. 2 Karen DAMATO, The Morningstar Edges Toward One-Year Ratings, The Wall Street Journal, C1, 5 Nisan 1996, alıntılayan Saim KILIÇ, Türkiye deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, İMKB Yayınları, Ankara, 2002, s.1.

19 4 Birinci bölümde, genel olarak finansal piyasalar hakkında bilgiler verilmiş, finansal piyasaların türleri, önemi ve işleyişi açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, kurumsal yatırım ve yatırımcılar ile ilgili olarak kurumsal yatırım ilkeleri, kurumsal yatırımcı türleri ve kurumsal yatırımcıların finansal piyasalar açısından önemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, 4632 sayılı yasa ile düzenlenen Bireysel Emeklilik Sisteminin amacı, ortaya çıkış gerekçeleri, işleyişi, tarafları ve vergisel boyutu incelenmiş. Ayrıca sistemin Dünya da ve Türkiye deki uygulamaları ve boyutları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, Emeklilik Yatırım Fonlarının kuruluşu, faaliyetleri, türleri ve ekonomik fonksiyonları açıklanarak yine Dünya da ve Türkiye deki boyutları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde, emeklilik yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemlere esas teşkil eden getiri ve risk kavramları üzerinde durulmuştur. Daha sonra da, performans değerlendirmede yaygın olarak kullanılan genel kabul görmüş yöntemlerden, Sharpe Oranı, M 2 Performans Ölçütü, Treynor İndeksi, Jensen Ölçütü ve Değerleme Oranı tanıtılmıştır. Altıncı bölüm ise, bir önceki bölümde açıklanan performans ölçüm tekniklerinin Türkiye deki emeklilik yatırım fonlarına uygulanmasını içermektedir. Bu amaçla, Ocak 2004-Aralık 2005 dönemine ilişkin 63 adet emeklilik yatırım fonunun 24 aylık getiri ve risklerinden oluşan veri setine dayanarak performans analizi yapılmıştır. Son olarak ta, söz konusu yöntemlerden elde edilen sonuçlara göre portföy yapılarına göre gruplandırılan fonlar ait oldukları fon grupları içerisinde sıralandırılmış ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmamın sonucunda ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak ulaşılan sonuçlar özetlenmiştir.

20 5 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1.1. FİNANSAL PİYASALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Finansal Piyasa Kavramı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının önündeki en önemli engellerden birisi sermaye yetersizliği sorunudur. Temel sorun sermaye yetersizliği olmakla birlikte, mevcut sermayenin etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılamaması veya yatırımlara kanalize edilememesi de gelişmeyi engelleyici unsurlardan bir diğeridir. 3 Bir ekonomik sistem içerisinde yatırım yapmak isteyen işletmelerin yeterli fona sahip olmadıkları, bazı kişi ve kuruluşların ise fon fazlasına sahip oldukları görülmektedir. Mevcut sermayenin etkin bir şekilde kullanılması ve yatırımlara kanalize edilmesi için fon fazlası olan kesimlerle fon açığı olan kesimlerin karşılaşabileceği bir piyasaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara kaynak aktarımı ve tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi işlevi finansal piyasalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda finansal piyasalar; fon arz ve talep edenleri, finansal enstrümanları ve finansal aracıları içeren, fon arz ve talep edenlerin finansal kurumlar ve finansal enstrümanların kullanımı yoluyla bir araya geldikleri ortam olarak tanımlanmaktadır. 4 Klasik tanımı ile fon arz edenlerle fon talep edenlerin buluştuğu yer olarak ifade edilen finansal piyasalarda, fon talep ve arz edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar, bu akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari düzenlemeler mevcuttur. Bu kurum, araç ve düzenlemeler finansal 3 4 Adil KORUYAN, Sermaye Piyasasında Kurumsallaşma Düzeyinin Yatırım Tercihlerinin Şekillenmesi Üzerindeki Etkisi, Prof. Dr. İsmail TÜRK e Armağan, SPK Yayınları, No: 54, Ankara, 1996, s.161. P. Evrim MANDACI ve Halit SOYDAN, Capital Markets, Literatür Yayınları, İstanbul 2002, s.2.

21 6 piyasalardaki fon akışının güvenli, açık ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Gelişmiş ekonomilerde kalkınma hızını belirleyen en önemli unsur üretim kapasitesidir. Üretim kapasitesinin artması için yatırımların, yatırımların artması için de tasarrufların artması gerekmektedir. İşte bu noktada ülkedeki tasarrufların artırılarak verimli yatırım alanlarına kanalize edilmesi ve böylelikle ekonomik gelişmişliğin sağlanabilmesi için etkin çalışan finansal piyasalara ihtiyaç vardır. 5 Bu bağlamda, bir ekonomik sistem içerisinde finansal piyasaların çok önemli bir yere sahip olması dolayısıyla ekonomik gelişmişlik büyük ölçüde finansal piyasaların gelişmişliği ile birlikte düşünülmektedir Finansal Piyasaların Temel Öğeleri ve İşleyişi Daha öncede bahsedildiği gibi finansal piyasalarda fon arzı ile fon talebi bir araya gelmektedir. Harcamalarını aşan gelire sahip olan ve bunu tasarruf eden kişi ve kuruluşlar, ellerinde bulunan tasarrufları reel varlıklara veya finansal varlıklara yöneltirler ki bu fon arzı olarak nitelendirilir. Yatırımları için tasarrufları yeterli olmayan kişi ve kurumlarda finansal varlık ihraç ederek piyasadan fon temin etmek isterler ki bu da fon talebi olarak nitelendirilmektedir. Böylece finansal varlıkların işlem gördüğü ve tasarrufların yatırımlara kanalize edildiği bir piyasa ortaya çıkmaktadır. 6 Bu şekilde ortaya çıkan finansal piyasaların; fon arz edenler, fon talep edenler, finansal araçlar, finansal kuruluşlar, hukuki ve idari düzenlemeler, olmak üzere 5 temel öğesi bulunmaktadır. 7 Finansal piyasaların ana öğesi fon arz ve talep edicilerdir. Daha öncede belirtildiği gibi gelirlerinden daha fazla harcama yapanlar fon talep edici, gelirlerinden daha az harcama yapanlar ise fon arz edici durumundadır. Fon arz 5 Semih BÜKER ve Doğan BAYAR, Finansal Yönetim, A.Ü. Yayınları, Eskişehir, 2000, s Ali Bülent PAKUMÇU, Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 1999, s.2. 7 Muharrem ÖZDEMİR, Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, 2.Baskı, İstanbul, 1999, s.363.

22 7 edenlerden fon talep edenlere fon akışının sağlanmasında en önemli güvence aracı ise finansal araçlardır. Fon talep ediciler, talep etmiş oldukları fonların karşılığında güvence olarak fon arz edicilere çeşitli finansal araçlar vermektedirler. Diğer taraftan söz konusu fon ve finansal araç mübadelesinde aracılık yapan kuruluşlara da finansal kuruluşlar veya aracılar denilmektedir. Tüm bu finansal öğelerin temelinde, finansal piyasaların güvenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak yasal düzenlemeler de yer almaktadır. Finansal piyasalarda söz konusu olan bir takım yasal düzenlemeler ile piyasanın güvenilirliği belirli kurallara bağlanarak teminat altına alınmaktadır. 8 Finansal piyasa öğeleri arasındaki ilişki ve işleyiş sistemi şekil 1.1 deki gibidir. Şekil 1.1. Finansal Piyasaların İşleyişi Fon Arz Edenler Sermaye Aracı Kuruluşlar Finansal Araçlar Fon Talep Edenler Finansal Araçlar Sermaye Kaynak: Gültekin RODOPLU, Para ve Sermaye Piyasaları Tuğra Ofset, Isparta, 2002, s. 15. Sonuç olarak finansal piyasaların bahsedilen öğeleri, finansal sistem içerisindeki fon akışını sorunsuz gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu fon akışı aracı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilen dolaylı bir fon akışıdır. Bir mübadele söz konusudur ve mübadele araçları fonlar ve finansal araçlardır Finansal Piyasaların İlkeleri Finansal piyasaların güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesi için o piyasalarda bir takım ilkelere gereksinim vardır. Genel olarak finansal piyasalarda güven ilkesi, açıklık ilkesi ve sağlam finansman kaynağı ilkesi olmak üzere üç temel ilkeden söz edilmektedir. 9 Güven İlkesi: Bu ilke finansal piyasaların güvene dayalı olarak çalışmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Burada söz konusu olan güven, çıkarılan menkul 8 Gültekin RODOPLU, Para ve Sermaye Piyasaları Tuğra Ofset, Isparta, 2002, s RODOPLU, s.17.