isr,$rsur, valiligine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "isr,$rsur, valiligine"

Transkript

1 fl tuffi,ve Safraftar {onfederasprnu TT]RKIYE SAKATLAR KONFfl DERASYONU Turkish Confederation For Disabled Ziya C}kalp Caddesi Soysalghanr No:108 Kat: I Krzrlay/ANKAR A Tel: l 00 (2 hat) Fax: l0 25 Sayr z20au 394 Konu : 1. Engetliler ve ihtiyaglarr Fuan ve Engelsiz Tiirkiye Sempozyumu Ankara isr,$rsur, valiligine Malumlanmz oldu!'u iizere Diinya Sa[hk Orgfltii 2005 yrh verilerine gore, d0nya iizerinde 600 milyona yakrn birey ve Ttirkiye OztirlUler Aragtrmasrna g0re de iilkemizde kigi engelli olarak yasammr siirdiirmektedir, bu sayuun Ulkemiz Ntifusuna orarn o/o 12.28'dir. Engellilerin birgolu e[itim, salhlq istihdam, sosyal, ekonomik olanaklardan ve geligen teknolojiden yeterince yararlanamanut, birgogu kendi kendilerine yetememektedir. Giiniimtizde dahi sosyal ya$am g0stergeleri oldukga kdtii olan, birgogu iireten de[il ttiketen bireyler olarak yagamlanm siirdtirmek zorunda kalarak baqkalanna ba$mh ya$ayan engellilerimizin sorunlanrun en aza indirgenebilmesi igin farkhhklanmn, yeteneklerinin, firsat verildiginde her tiirlii baganya imza atabileceklerinin, engellilere yonelik destek ve hiznet sunan/iiretim yapan kurum ve kuruluqlann hizmetlerinin, iiretilen fonksiyon kazandlrrct I destekleyici tirtinlerin dtizenli olarak gorgeklegtirilecek programlarla engelli ihtiyag sahiplerine. ailelerine ve kamuoyuna yansrtdmasr, gerekmektedir. Engellilerin giinltik bayatta yagadrklan sorunlann en aza indirgenmesini, bagkalanna ba[rmh olmadan kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlanru siirdtirebilmeleri igin 6zel olarak iiretilmig, her gegen giin geliqen ve gegitlenen teknolojik ve destekleyici tiriinleri tanmalan, e$itim, salkk ve rehabilitasyon konulanndaki geliqmelerden dtizenli olarak haberdar olmalan, engellilere do[rudan ve dolayh olarak hizmet sunan kurum, kurulug ve teqekkfillerin hizmet ve olanaklanndan haberdar ohnalanm saglamak vb. amaglarla Devlet Bakanrmz Saytn Nimet QtIBtIKQtI'nun Himayelerinde, Baqbakanhk Oziirliiler idaresi Baqkanh$yla igbirligi halinde, birgok kamu kurum ve kuruluqu ve yerel yonetimlerin destegiyle 1. ENGELLifEn VE IHTIYAQLARI FUARINI diizenlanekteyiz Haziran 2008 tarihleri arasrnda Ankara Atatiirk Kiiltiir Merkezinde dfizenlenecek fuar programr gergevesinde birgok kiiltiirel, sportif, tsel programlarda dsuertenecek olup, aynr zumanda "ENGELSLZ TIIRKIYE SEMPOZYUMT]NU' da gergekleqtirecelie I. ENGELLiLER VE inrivnqranr FUARr VE ENGELSIZ romive SEMPOZYUMU Pro gram r y aztrrrtz ekinde arz etmekteyiz. I. Engelliler ve ihtiyaglan Fuarrna ve Engelsiz Tilrklye Sempozyumuna Vatili[inizin de destek verere\ Not: Konfederasyonumuz igigleri Bakanhg Emniyet Genel M0d0rl8go'niin 15 Ocak l9e? tarih ve sayrli yazrlanyla Kamu Yarama galqmaktadrr.emniyet Kod Numamst06'29.198o up,tilrkiycl9itmcengc lilcrmillifedu-asyonrr'ortopedikozorlulcrfedmas1,onu,zihinscl6zi!rlillsfcdcnsyontr'gdrrneengcllila Spastik Qocuklar ve Erigkinler Demekleri - Cerebral Palsy - federasyonu Konfederasyonumm iiyesidir. Turksb Natioaal confederation For Disabled is tle langest Non Govermental Organization (NGO) rhich contaib 6 fedemtiom and nort ltal 3fi) assaciations in

2 / tr'.o. /* TURKIYESAKATLARKONFEDERASYONU Turkish confederation For Disabled v0 IUftNE Sakatlar ZiyaGdkalpCaddesi Soysal ighanrno:l08kat:l Krzrlay/ANKAPuqTel: l 00(2hat)Fa.x: I,r6fri;;;- r. ENGELLir,nn Vn iuriyaclarr FUARr VE ENGELSiZ TtTNTiYE SEMPOZYUMU PROGRAMI Aqrl,r$ PROGRAMT Tarih :25 Haziran 2008, Qargamba Yer : Ankara Atatiirk Kiiltiir Merkezi 10:30 : Engelli Qocuklar Gdsterisi 1l:00 : Agrhg ve Protokol KonuEmalan ENGELSiZ TIIRIdYE SEMPOZYT]MU I. OTI]RT]M Konu : Engelsiz Ttirkiye Ofurum Bagkam : Orhan ERDEM (Konya Milletvekili, Adalet ve Kalkrnma Partisi Oztirltiier Koordinasyon Merkezi Baqkaru) Saat : Konugmaular : o Saime TOPTAN (OZEV Mtitevelli Heyet Bagkam) (Teqrifleri Halinde) o Abdullah GUVEN (Baqbakanhk Oztirltiler idaresi Bagkam) o Nevin COfQEf o Prof. Dr. Hilat OZCggE (Hacettepe Universitesi Halk SaSh[r Ana Bilim Dah Baqkam) o Prof. Dr. Bema DICLENIIR (Gazi Universitesi Psikiyatri Ana Bilim Dah Baqkam) o Yasemin AYGNIN (Shell&Turcas Kurumsal iletiqim Miidthii) Not: Konfederasyonumuz lgigleri Bakanhg Emniyet Genel Miid0rlogu'n0n 15 Ocak 1987 taih ve sayh yazllanyla Kamu Yaranna gal$malctadu.emniyet Kod Numansto ohrp'Tiirkiyci9itmeEngel ilami lifederasyonn,ortopcdikozarlr] erfedcrasyonl,zihins 0z1rliilerFedcrasyonrt,Gomen$lliler Spastik Qocuklar ve Eriqkinler Demekleri - Cerebral Palsy - fedemsyonu Konfedemsyonumuzun Byesidir. Turbsb Netionol confederclion For Disabled is the langest Non GoverD0etrtal Organization (NGO) which contrins 6 federations and more than 3{X} assaciations itr

3 TTJRIdYE SAKATLAR KONFEDERASYONU r./-" I vtuu L u vl ltvllhl lrl -LvL rl vu' 3,fr 1r rl I t F*. T \-/ Iiid{rrre- Saftaf{ar ' An-fO#ii_iinil Turkish Confederation For Disabled ZiyzGdkalp Caddesi Soysal ishanr No:108 Kat:l Krzrlay/ANKARA Tel: l 00 (2 hat) Fax: t0 2s Tarih :27 Hzziran 2008, Cuma Yer : Atatfirk Kiiltiir Merkezi Konferans Salonu II. OTURUM Konu : OzelEgitim Hizmetleri Oturum Bagkam : Zrj,lfrkar AKAR (Tiirkiye Sakatlar Konfederasyonu Bagkaru) Saat : Sunum Yapacak Kurumlar o Baqbakanhk Oztirliiler idaresi Bagkanhlr o MEB Ozel Ogetim Kurumlarr Genel Miidtirltig0 o Ttirkiye Sakatlar Konfederasyonu. 6zel Ozel Egitim Kurumlan Demefii Saat : Soru Cevap Saat :12.00 Ara III. OTURT]M Konu : Mesleki E[itim ve istihdarn Ohrrum Baqkam : Kerim tnlal (Milli Prodiiktivite Merkezi Genel Sekreteri) Saat : Sunum YapacakKurumlar. Ba$bakanhk Oztirliiler idaresi Bagkanh[r. Ttirkiye iq Kurumu Genel Mtidiirlugii o Milli Prodtiktivite Merkezi. Tiirkiye SakatlarKonfederasyonu Saat : Soru Cevap Saat : Ara IV. OTURUM Konu Oturum Bagkam Saat : Sunum Yapacak Kurumlar o Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme n Sosyal Giivenlik Kurumu o Tiirkiye Sakatlar Konfederasyonu. ianir Ortopedi Saat : Saat : Saat : : Bakrm Hizmetleri ve Sosyal Giivenlik Kurumunca Kargrlanan Giderler : Dr. Sermet BA$ARAN (Baqbakanhk Oziirliiler idaresi Bagkanh[r AB Dairesi Baqkam) Kurumu Soru Covap Sempozyum Genel Degerlendirmesi ve Sempozyum Bildirisinin ilaru Kapamg Not: Konfederasyonumuz igigleri Bakanhgl Emniyet Genel M[diirlugti'niin 15 Ocak 1987 tarih ve sayrh yazrlanyla Kamu Yaranna gahqmalladr.emniyet Kod Numarasr olup, Titrkiye Spmtik Qocuklar ve Erigkinler Demekleri - Cerebral Palsy - federasyonu Konfederasyonumuru iiyesidir. Turkrsh l{ationrl confederation For Disgbled is the lang st Non Govermental Orgrnization (l{go} which contains 6 fedemtions and more tban 300 assaciations in

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı. Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sürü Yönetimi Elemanı Benim ANKARA 2013 Genel Bilgiler Başvuru Sahibi Proje Adı Projenin

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma

Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl Cilt Sayı Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma Araş. Gör. Gonca GÜNGÖR Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR ÖZET ZORUNLU TEMEL EĞİTİM UYGULAMASI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Doç.Dr. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

"Bilgi Toplumu": Eleftire1 Bir Yaklaym "Information Society": A Critical Approach

Bilgi Toplumu: Eleftire1 Bir Yaklaym Information Society: A Critical Approach Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Dergisi Cilt: 15 1 say^: 1 1 ss. 147-158 "Bilgi Toplumu": Eleftire1 Bir Yaklaym "Information Society": A Critical Approach Biilent YILMAZ* "Bilgi toplumu" son

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

ARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANL I K A.Ş.

ARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANL I K A.Ş. SAYI: 2013/ KON: Kalite Güvence sistemi raporu ARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 2013 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ANKARA Bu rapor Bankacılık

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı