esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 r"

Transkript

1 .c fiet esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 5 MART 1943 CUMA SAYI: 5347 TAMİM Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 1 Yeniden hazırlanan 10/5/194] günlü ve 126/10 sayılı (Kurye Talimatnamesi) nden ( ) nüshası ekli olarak gönderilmiştir. 2 Bu talimatname, 13 üncü maddesinde tasrih edildiği üzere 1/6/1941 tarihinden itibaren tatbik edilecek ve 12 nci maddesinde gösterilen genel yazılar bu tarihten itibaren meriyetten kalkacaktır. 3 Talimatnamenin dikkatle okunarak iyi bir surette tatbik edilmesini dilerim. Kurye Talimatnamesi Madde 1 Türkiye Hariciye Vekâleti ile yabancı Devletler Hariciye Vekâletlerine veya Türkiye Elçilikleri ile yabancı Devletlerin Türkiye nezdindeki Elçiliklerine mensup (Kurye) lerin beraberlerinde getirip görtürdükleri (resmî evrak) ı havi mühürlü her nevi kaplar gümrüklerce, bu talimatta yazılı kayıt ve şartlarla, muayene edilmeksizin geçirilir. Madde 2 Türkiye Hariciye Vekâleti ile Elçiliklerimiz arasında resmî mahrem evrak getirip götürecek memurlar (diplomatik kurye pasaportu) ile seyahat edeceklerdir. Yabancı Devletler Hariciye Vekâletleri ile Elçiliklerine mensup (Kurye) lerin (diplomatik kurye pasaportu, servis, nezaret, hususi pasaport, Vekâlet veya Elçiliklerimizden verilen Lessepase veya siyasi kurye vizesi) ni hamil olmaları lâzımdır. Kuryeler, Yukarda işaret edilen vesikalardan herhangi birini vazifeli gümrük memuruna göstererek kendilerini tanıtırlar. Madde 3 Hariciye Vekâletinden ve Elçiliklerden Kuryelere ancak mühürlü zarf için'de resmî evrak verilebilir. Bu evrak bir kap (bavul, valiz, sandık torba, çanta gibi) içinde nakledildiği takdirde bu kapların ağızları veya üzerlerine, bozulmaksızın açılmaları veya aralanarak içine bir şey konulması veya içinden bir şey çıkarılması kabil olmıyacak surette Vekâlet veya Elçiliklerce mühürlenir. Kuryeler bu mühürlerin bozulmamasma dikkat ederler ve bu suretle kapları mühürlü olarak vazifeli gümrük memurlarına gösterirler. Madde 4 Hariciye Vekâletleri 'veya elçiliklerce kuryelere teslim olunacak (resmi) evrak için her defasında bir Kurye mektubu (Liste) tanzim olunur. Bu mektupta, evrakın içine konduğu kabın adedi, nevi varsa alâmetleri (marka ve numara gibi) ve muhteviyatının resmi evrak olduğu gösterilir. Bu mektuplar vekâlet veya elçiliğin resmî mührü ile mühürlenir ve Vekâlet veya Elçiliklerin salahiyetli makamları tarafından imza edilir. Türkiye Hariciye Vekilliğinden verilecek mektupları imzaya salahiyetli makamların tatbik imzaları ve Türkiye Elçilikleri tarafından verilecek olanların üzerlerine basılacak.resmî mühürlerin tatbik suretleri ve Ankara'daki yabancı elçilikler tarafından verilecek mektupları imzaya mezun olanların tatbik imzaları, önceden Türkiye Hariciye Vekâletinden Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilir ve gümrüklere bildirilir. Türkiye Kuryelerine verilecek Kurye mektupları Hariciye Vekâletince tesbit edilmiş olan ekli (1) numaralı örneğe göre tanzim edilir. Kuryeler bu mektupları da vazifeli Gümrük memurlarına verirler. Madde 5 Vazifeli Gümrük memurları pasaport veya hüviyet kâğıtları ile kurye oldukları anlaşılacak kimselerin beraberlerinde getirdikleri (Kurye çantaları) nı haricen muayene ve tetkik ederek Kurye mektuplarına uygun ve resmî mühürle mühürlenmiş gördükleri takdirde bunları açmaksızın üzerlerine yolcu talimatı dairesinde etiket yapıştırarak veya işaret koyarak geçirilmesine müsaade ederler. Haricen yapılacak muayene ve tetkik neticesinde; A) Kurye mektubuna, nevi Ve vasıflan itibariyle uymıyan, B) Ağızları veya üzerleri resmî mühürle mühürlenmiş olmıyan veya açılmış veya mühürleri kopmuş Veya bozulmuş olan, C) Kurye mektubu gösterilmiyen veya gösterilen kurye mektubu yukarıki maddede yazılı şartlara uygun görülmiyen kaplar 5 numaralı 29/7/1940 tarihli talimatname hükümleri dairesinde açılarak muayene edilir. Kaplar içinde çıkan evrakı havi resmî mühürle kapalı zarflar açılmaz. Kuryeler yukarıki fıkraya göre açılıp muayenesi gereken kapların açılmasına razı olmazlarsa bunlar gümrükçe kurşun mühür altına alınarak muhafaza edilir ve keyfiyet mahallî en yüksek Gümrük âmirine bildirilerek vereceği emre göre iş görülür. Mahallî en yüksek Gümrük âmiri keyfiyeti kestiremediği takdirde en çabuk vasıta ile merkezden emir ister. Ankara'ya götürülecek bu gibi ihtilaflı kapların merkezden cevap gelinceye kadar gümrüklerde alıkonulması kuryelerce arzu edilmezse, bunlar gümrüğün kurşun mühürü ve kuryenin mesuliyeti altında Ankara Gümrüğüne sevkedilir. Ve keyfiyet aynı zamanda mezkûr gümrüğe de bildirilir. Madde 6 Türkiyeden transit olarak geçecek kuryelerin ibraz edecekleri kurye mektuplarına dahil mühürlü kaplar giriş gümrüğünce

2 Sayfa: 4586 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 kurşun mühürlenir ve kurye mektubundaki malûmatı havi üç nüsha transit irsaliyesi tanzim olunur. Bunlardan bir nüshası imza karşılığında kuryeye teslim edilir, ikinci nüshası son çıkış gümrüğüne katar sevk memuru veya posta ile gönderilir. Üçüncü nüsha takibe esas olmak üzere alıkonur. Kurye elindeki irsaliyeyi çıkış gümrüğüne ibraz ve tevdi eyler. Çıkış gümrüğü ikinci nüsha irsaliye ile kuryenin çıkışını takip eder. Kuryenin çıkışında irsaliye ile kapları tatbik ederek muhteviyatı kapları tamaım ve kurşunları sağlam gördüğü takdirde kuryenin elindeki irsaliye nüshasını da alarak kaplan serbest bırakır ve keyfiyeti ikinci nüsha irsaliyeye şerhederek her iki nüshayı giriş gümrüğüne gönderir. İrsaliye muhteviyatı kaplar tamam veya kurşunlar sağlam görülmez ise keyfiyet zabıt varakasile tesbit olunduktan sonra kuryenin yoluna devamına müsaade olunur. İrsaliyede gösterilen giriş tarihinden itibaren 15 gün geçtiği halde gümrükten çıkmıyan kuryeler hakkında giriş gümrüğüne mektup ile malûmat verilir. Bunun üzerine giriş gümrüğü usulü dairesinde takiplerde (bulunur. Giriş gümrükleri bir ve ikinci nüsha irsaliyeleri aldıktan sonra eşyanın çıkış tarihini üçüncü nüshasına işaret ederek tahsilat evrakını aylık gönderen gümrükler aylık ve günlük gönderen gümrükler de her ayın son günü bordrolarına bağlıyarak Tetkik Müdürlüğüne gönderirler. Transit kurye muamelesi olmadığı takdirde keyfiyeti aynı şekilde bordrolara işaret ederler. Madde 7' Türkiye'den yabancı memleketlere kuryeler vasıtasiyle gönderilecek evrak hakkında da yukarıki madde hükümleri dairesinde muamele olunur ve mühürsüz veya açık kaplar muayene edilir. Madde 8 Fevkalâde haller dolayısiyle (Kurye) yerine vapur kaptanları, sair nakil vasıtaları müstahdemleri gibi kimseler eliyle Türkiye'ye gönderilen (Kurye çantaları) getirenler tarafından gümrüklere teslim olunur. Bunlar Hariciye Vekâletine ait olduğu takdirde bu Vekâletin yazısı, Türkiye'de mukim yabancı Devletler Elçiliklerine ait olduğu takdirde mezkûr Elçiliklerin takrirleri üzerine muayene olunmaksızın gümrüklerden geçirilir. Türkiye'den aynı suretlerle sevk ve ihraç olunacak (Kurye çantaları) da Hariciye Vekâletinin yazısı veya gönderen Elçiliğin takririne müsteniden muayene edilmeksizin ihraç edilir. Ancak bu kimselerin kurye eşyasını hâmil bulunmaları, kendilerine beynelmilel hukukça tanılan siyasi kurye sıfat ve muafiyetlerini izafe edemez. Madde 9 Vazifeli gümrük memurları geçirdikleri eşyaya ait (kurye mektup) larını, altına veya arkasına, muhteviyatı kapların muvafık görülerek geçirdiğini yazarak imzaladıktan ve tarih attıktan sonra bağlı olduğu gümrük idaresine imza mukabilinde derhal teslim ederler. Şerhlerin altına konacak imzaların üzerinde ayrıca memurun adı ve soyadı ile sicil numarası da gösterilir. Madde 10 Kurye muamelelerini yapan Gümrük İdareleri alacakları Kurye mektuplarını bu talimata ekli «2» numaralı numuneye uygun bir deftere işledikten sonra bunları nakit evrakı müsbite bordurosuna ithal ederek Tetkik Müdürlüğüne gönderirler. Madde 11 Tetkik Müdürlüğü, yukarıki maddeye göre gümrüklerden gönderilen Kurye mektuplarını - bunlan tanzim eden Hariciye Vekâletleri veya Elçiliklerin mensup oldukları Devletler itibariyle tasnif ederek tetkik ve dosyasında muhafaza eder. Yapılacak tetkik neticesinde eksik ve takibe muhtaç vaziyetler görüldüğü takdirde gereği yapılır. Madde 12 Kuryelerin zatî eşyası hakkında sair yolcular gibi yolcuların» gümrük kontrolü talimatına göre muamele olunur ve kendilerine mümkün olan kolaylık gösterilir. Madde 13 Aşağıdaki umumî yazılar kaldırılmıştır. No. Tarihi Lâğvedilen hüküm hulâsası /11/ /3/ /6/ /5/ /9/1939 Kuryelerin Konsoloshanelere getirdikleri ve çantaların muayeneye tabi olduğu. kap Türk ve ecnebi kuryelerin beraberlerindeki muayene ve resimden müstesna evrak için musaddak liste aranması, bu listeye dahil olmıyanlar ile kuryenin şahsına ait olan paket ve eşyanın muayeneye ve resme tabi tutulup gönderilmesi. Hariciye Vekâletince Türkiye Kuryeleri için tanzim edilen liste numunesi. Kurye listelerinin kayıt ve merkeze gönderilmesi hakkında. Madde 14 Bu talimatname 1/6/1941 tarihinden muteberdir. Ek No. : I Adedi KABIN Nev'i Muhteviyatı nın Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti kuryesi olarak gitmekte ve beraberinde yukarda aded, nev'i ve muhteviyatı gösterilen ve üzerleri "y"^ " m ühürü i] e mühürlü ( ) parça kabı götürmekte bulunduğunu gösteren vesikadır. Ek No. >.../.../194 Elçi Vekil Kurye Mektuplarının kayıt Defteri Örneği Sıra Mrktubun Mektubu veren Hariciye VVkâle' i veya Kapl irin Bord uronun No. No Tarihi E cilik <Wedi Nev'i No Tarihi Düşünce'er

3 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sarfa: 4587 TEBLİĞ Orman Umum; Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdid Komisyonu Reisliğinden : (Balıkesir Vilâyeti Dürsunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesi Akçaalanı Kebir Köyünün Yumruklu Mahallesine ait mazbatalar icmalidir. 1 Dürsunbey Kazasının Akçaalanı Kebir Köyüne bağlı Yumruklu Mahallesinin köy ve köy camiasına ait arazii mütekâsifenin orman eşcarından hali bulunarak köy ahalisinin eskidenberi ziraatlerinde bulunduğu anlaşılmasına binaen sınır harici bırakılmasına karar verilerek tarlalığm şimali şarki köşesinde Ayıptaşı mevkiinde Osman tarlasının şimalinde.kocapınar Deresiyle Bursa yolu kenarında Ayıptaşı namiyle maruf sabit kayada tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından itibaren tahdide devamla 9 numaralı rasat numarasına kadar devam eden sınırın orman şimal hududunu 9 numaradan 19 numaralı rasat noktasına kadar olan sınırın ormanın şark hududunu 19 numaradan 22 rasat noktasına kadar devam eden sınırın ormanın garp 22 den 26 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın cenup 26 dan 28 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın garp 28 den 37 numaraya kadar cenup 37 numaradan 83 numaraya kadar garp 83. den 119 numaraya kadar şimal 119 dan 121 re kadar şark 121 den 135' numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal ve 135 den 145 e kadar cenup 145 den 188 numaraya kadar şimal 188 den 198/1 numaralı rasat noktasına kadar devam eden orman sınırının ormanın şark hududunu tâyin ile zabıtta münderiç mevakide vâki muhtelif eşhasa ait tarlalrklarla krokide işaret edilen muhtelif namlardaki dere ve yolların ormana komşu tâyin edildiğini. 2 Yumruklu Mahallesinin» hududu dahilinde köyün şimalinde Karanlık Çukuru namiyle maruf mevkide vâki arazii mütekâsifenin mahalle halkına mahsus ve orman eşcarından hali olup minelkadim tarlalık bulunduğu anlaşılmakla komisyonca orman sınırı harici bırakılmasına karar verilerek tarlalığın garbinde tarla yolu kenarında tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından itibaren 7 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınırın ormanın cenup 7 den 11 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şark 11 den 15 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 15 den 17/1 numaraya kadar ormanın garp hududunun tayiniyle zabıtta yazılı Karanlık Çukuru mevkiindeki tarlaların komşu tâyin edildiği. 3 Yumruklu Mahallesinin şimalinde Delik dere namiyle maruf mevkide- Güneyli Mustafa oğlu Ali Kılıç namına olan tarlanın pek kadim bir tarla olduğu derununda mevcut olup civarında bulunan 6-7 köyün un ihtiyacını koruyan yarım asırlık bir değirmenin bulunmasiyle sabit ve tarla etrafındaki ormana bir gûna mazarratı bulunmadığı bittahkik anlaşıldığı cihetle mezkûr tarlanın tahdidiyle sınır harici bırakılmasına karar verilerek değirmenin 200 metre garbinde ve değirmen ben-- dinin değirmen yoluna iltisak peyda ettiği noktada tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 2 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın.garp 2 den 4 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal 4 numaradan 5 nurnaraya kadar şark 5 numaradan 7/1 numaraya kadar devam eden sınır ormanın cenup hududunu tâyin ile mezkûr tarlanın ormana mücavir kenarlarının komşu tâyin edildiği. 4 Yumruklu Mahallesinin şimali şarkisinde Kızıl Orman namiyle maruf Müfrez Kızılcam ormanının vüsati itibariyle 5 hektardan dun bulunduğu Halil Onbaşı namına 1284 tarih ve 7 numaralı tapuya bağlı bulunduğu ve elyevm tasarruflarında bulunduğu anlaşılmakla 3116 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi şümulünden hariç bulunmakla ek talimatnamenin 4 üncü maddesi mucibince dört tarafı tarla ile çevrili bulunan işbu mahallin sahibi namına tahdidine karar verilerek 17 tahdit rasatla poligonunun kapatıldığı Halil Onbaşı varisleri Süleyman Arslan, Halil Keskin,,' ismail Sarı. 5 Yumruklu Mahallesi hududu dahilinde ve köyüh cenubunda Topraklı mevkiinde vâki arazii mütekâsifenin zabıtta yazılı esbabı muoîbesine binaen tahdidine karar Verilerek tarlalığm şarkında Hüseyin Kökden tarlasının şark köşesinde tarla yolu kenarında 1 numaralı rasat noktası tesis ile 9 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır muhitinde' bulunan- ve bu mevkie izafeten Topraklı Ormanı namını alan ormanın şimal 9 numaradan 44 numaraya kadar devam eden sınır ormanın garp ve 44 numaradan, devamla 51 numarada nihayet bulan sınır ormanın cenup hududunu tâyin ve bu noktada orman sınırı 110 rasat numarasına kadar Tepeköy hududu dahilinde devam ederek tekrar 11. numaralı rasat noktasında Yumruklu Mahallesi hududuna dahil olmakla bu noktadan 123 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınırın cenup 123 den 129 za kadar garp 129 dan 130 a kadar şimal 130 dan 132 ye kadar şark 132 den 139 a kadar şimal 139 dan 144 de kadar şark 144* den 145 e kadar devam eden orman sınırının ormanın cenup 145' den 147 numaraya kadar şark 147 den; 154 de kadar cenup 154 den 156 ya< kadar şimal 156 dan 159 a kadar şark 159 numaralı rasat noktasından 162/1 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal hududunu tâyin ve zabıtta münderiç mevakide vâki eşhas tarlalıklariyle krokide işaret edilen muhtelif namlardaki yol ve derelerin ormana komşu tâyin edildiğini. 6 Yumruklu Mahallesinin hududu dâhilinde köyün garbinde Ahlatlı namı diğer Yoncalı mevkiinde vâki arazinin zabıtta yazılı esbabı mücibesi sebebiyle tahdidi ile orman sınırı harici, bırakılmasına karar verilerek bu mevkie izafeten Ahlatlı ormanı namını alan ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 5 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın garp 5' numaradan 8 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 8 numaradan 10 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şark 10 numaradan 12/1 numaraya kadar ormanın cenup hududunun tâyin ile bu mevkideki eşhas tarlalıklarının ormana komşu tâyin edildiği. 7 Yumruklu Mahallesi hududu dâhilinde Kaldırak ormanı derununda Kocatarla namiyle maruf mevkide vâki arazinin zabıtta yazılı esbaba binaen sınır harici bırakılarak etrafındaki Kaldırak ormanının dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 5 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şimal, 5 numaradan 8 numaraya kadar garp 8 numaradan 11 numaraya kadar ormanın cenup 11 numaradan 14/1 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şark hududunu tâyin ile bu mevkideki eşhas tarlalıklarının ormana komşu tâyin edildiği. 8 Yumruklu Mahallesinin cenubunda Ayıp tarla mevkiinde vâki olup bu köyden muhtelif eşhasa ait tarlalıkların zabıtta yazılı eşbabdan dolayı orman sınırı harici, bırakılmasına karar verilerek etrafındaki ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 rasat numarasından 3 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın cenup 3 numaradan 5 numaraya kadar garp 5 numaradan 8 numaraya kadar şimal 8 numaralı rasat noktasından tahdide başlangıç olan 1 numaralı tahdit rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şark hududunu tâyin ile bu mevkideki tarlaların ormana muttasıl kenarlarının komşu tâyin edildiği. 9 Yumruklu Mahallesi hududu dâhilinde Çamdolay mevkiinde Çamdolay namiyle maruf meşe basit baltalık erkanının sahipli olmadığı ve Devlet tarafından idare ve muhafaza, edildiği bittahkik anlaşılmakla Devlet namına tahdidine karar verilerek mezkûr ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı tahdit rasat noktasından 7 numaralı rasat noktasına kadar olan sınır ormnın şark 7 numaradan 9 numaraya kadar cenup 9 numradan 12 numaray kadar garp 12 numaradan 17 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 17 numaradan devamla 18/1 numaralı rasat noktasında hitam bulan sınır ormanın şark hududunu tâyin ve etrafındaki eşhas tarlalıklarının ormana mücavir kenarlarının komşu tâyin edildiğini. 10 Yumruklu Mahallesinin garbinde Delikdere mevkiinde vâki olup bu mahalleden muhtelif şahıslara ait eski tarla olduğu ve orman eşcarından hali bulunduğu anlaşılan arazinin orman sınırı harici bırakılmasına karar verilerek etrafındaki Devlet ormanının dört cihetten hudutlandırılması maksadiyle tesis edilen. 1 numaradan itibaren 2 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal 2 numaradan. 3 numaraya kadar garp 3 ten 5 numaraya kadar cenup 5 numaradan 6 numaraya kadar şark 6 numaradan tahdide mebde olan 1 numaraya, kadar devam eden sınır mezkûr ormanın şimal hududunu göstererek etrafındaki tarlaların ormana sınır ve komşu tâyin edildiği. 11 Yumruklu mahallesinin garbinde Çamiyeri namiyle maruf ve derununda binalar mevcut olup sahiplerinin meskûn bulunduğu arazü mütekâsifenin sınır harici bırakılmasına karar verilerek tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 2 numaraya kadar devam' eden sınır ormanın şark 2 den 3 numaraya kadar şimal 3 ten 5 numaraya kadar garp

4 Sayfa: 4588 (Resmî Gazete) 5 MART numaradan tahdide mebde olan 1 numaraya kadar devam eden sınır Camiyanı Ormanının cenup hududunu tâyin ve ittisalindeki tarlaların bu ormana komşu tâyin edildiği. 12 Yumruklu Mahallesinin Kaldırak mevkiinde vâki olup bu köyden Hüseyin Zar ve Ramazan Zar'a ait tarlanın ve bu mahalleden Erikli Boğazı mevkiinde Osman Gemil Gayraklı gedik mevkiinde ibrahim Taşbaşı mevkiinde Süleyman Arslan ve Erikli Boğazı mevkiinde ismail Sarı ve Ümmüdereli, Dedebaşı mevkiinde Mustafa Arslan, Karanlık çukur mevkiinde Mustafa Cingal Delikdere mevkiinde Güneyli Sadettin Dedebaşı mevkiinde ve Çamkırıldı mevkiinde Ilyas Cici, Kızılorman mevkiinde Hatice Arslan, Kaldırak mevkiinde Bekir Eyer, Kocakır mevkiinde Ramazan Arslan, Delikdere mevkiinde Rasih Yıldırım, Kaldırak mevkiinde Halil Gezen, Mehmet Balat, Kocayatık mevkiinde Tepe Köyünden ismail Balaban, Delikdere mevkiinde Deliceli Ahmet Kaldırak mevkiinde İbrahim Çelik, Harmankaya mevkiinde Mehmet Ali Akın'a ait tarlaların minelkadim tarla olup şimdiye kadar ziraat edilmekte ve vergiye bağlı bulunmakta olması itibariyle namlarına tahdidinin icrası talebinde bulunmuşlarsa da mezkûr tarlaların orman içerisinde münferit bir halde bulunması ve azlığı ve mülkiyeti hakkında tasarruf vesaiki ibraz edilmemesi sebebiyle talepleri kabul edilmiyerek ek talimatnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince fiili vaziyetlerinin ve arazi şekillerinin tesbit edildiğini mübeyyin işbu mazbatalar icmali mahallinde tutulan zabıtlarından istihraçla köyün münasip mahalline taliki tarihinden itibaren yapılan tahdide razı olmıyan alâkadaranın 3 ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatta muhtar bulundukları malûmları olmak üzere ilân olunur. 6/2/ No. h O. T. K. Müh. Aza Hukukçu Âza Niyazi K. Kaçtı Ali Riza lkizoğlu İLÂNLAR Maarif Vekâletinden : 1 25/2/1943 perşemhe günü kapalı zarf usulü ile yapılan ek - sikmesinde isteklilerde aranılan vesika noksanlığından dolayı 2490 sayılı kanunun 40 nci maddesi hükümlerine göre Eskişehir Bölge Sanat Okulunun bir katlı Tesviye Atelyesi binası inşaatı (elektrik tesisatı hariç) mütehavvil fiat esası üzerinden tekrar kapalı zarf usuliyle ekşitmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatın keşif bedeli liradır. 3 Eksiltme 25/3/1943 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ankara'da Büyük Evkaf Apartmanı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığında toplanacak Vekillik İhale Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu inşaata ait proje ve şartnameler 18 lira 32 kuruş mukabilinde Ankara'da Vekillik Yapı işleri Müdürlüğünden Eskişehir Maarif Müdürlüğünden alınabilir. 5 Bu inşaat için lüzumlu olan çimento ve demir Vekillikçe temin olunacaktır. 6 Eksiltmeye girebilmek için, a) lira 40 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatı 2190 sayılı kanun hükümleri dahilinde verilmesi. b) En az ( ) liralık benzeri inşaatın taahhüt edildiğine ve taahhüdün ifa olunduğuna dair vesika 'gösterilmesi. c) İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi. d) 1943 senesine ait Ticaret Odasından vesika alması şarttır. 7 İsteklilerin teklif mektuplarının ihale 'günü olan 25/3/1943 perşembe günü saat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndermiş olmaları lâzımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul olunmaz. 2606/4-1 Nafıa Vekâletinden: Yapı ve imar işleri ilânı 1 Eksiltmiye konulan iş: Başvekâlet Devlet Matbaası kâğıtlarının konulması için istatistik Umum Müdürlüğü binasının arkasındaki duvarla muhat arsaya yapılacak ambar inşaatıdır. Keşif bedeli: (35.298,01) 2 Eksiltme 16/3/1943 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (177) yüz yetmiş yedi kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alınabilir. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (2.647,35) iki bin altı yüz kırk yedi lira otuz beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe benzer (20.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 5 istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 16/3/1943 salı günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2549/4-3 DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cins ve eksiltme gün ve saati aşağıda ait olduğu liste hizasında yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez, Haydarpaşa'da Haydarpaşa. İzmirde İzmir ve Samsunda Samsun veznelerinden temin olunur. Beher adedinin muhammen Muvakkat Liste bedeli teminat Eksiltme gün No. Miktarı Cinsi L. K. L. K. ve saati Cari hat çam traversi 5900»» 3700»» /3/1943 pa [ zartesi günü f saat 15,30 dan j itibaren 2532/4-4 Muayyen bir işte kullanılacak olan 450 m 3 meşe veyahut 600 m 8 çam azman 16/3/1943 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara' da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. Azmanlar meşe olduğu takdirde muhammen bedeli (altmış beş bin iki yüz elli) ve muvakkat teminatı (dört bin beş yüz on iki lira elli kuruş) lira; çam olduğu takdirde muhammen bedeli (altmış dokuz bin), muvakkat teminatı 4700 (dört bin yedi yüz) liradır. Bu işe girmek isteyenlerin tesbit edilen muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden tedarik olunur. 2575/4-3

5 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa: 4589 M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonundan Beher Katî Demir ağaç vidası paketi teminatı paket Eb'adı mm. <f> Kuruş Lira Kr X X X X Yukarda cins, miktar ve eb'atlan vazıh (4) kalem demir ağaç vidası pazarlıkla 8/3/1943 pazartesi günü saat 15 te satın alınacaktır. Parçalara bölünerek alınabilir. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin mezkûr gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2461/4-4 Beher tonuna 80 ıkuruış fiat tahmin oluınan komisyonda mevcut şartnamesi gereğince liralık tahmil, tahliye ve istif işi 15/3/1943 pazartesi (günü saat, 16 da pazarlıkla isteklilerine ihale edilecektir. Bu isi yapmak isteynelerin 7500 liralık katî teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatında Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2592/4-1 M. M. V. 3 numaralı Satın Alma K omisyonun dan Beherine 190 kuruş fiat tahmin edilen aded keçi glase ile beherine 550 kuruş tahmin edilen aded sahtiyan 8/3/1943 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Bunların her biri 2500 adetten aşağı olmamak üzere başka başka taliplere de ihale edilebilir. Hepsinin muhammen bedeli lira olup katî teminatı liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2185/3-3 M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonundan lira 38 kuruş keşif bedelli Kırıkkale'de üç depo inşası iş: 12/3/1943 cuma günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı lira 67 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 1010 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. İsteklilerinden yüksek mühendis mimar olmayanların Askerî Fabrikalardan ehlivet vesikası alması ve ihale günü saat 15 e kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2537/ lira 18 kuruş keşif bedelli Ankara'da üç er helası inşası işi 15/3/1943 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. İsteklilerden mühendis mimar olmayanların Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası almaları şarttır. İlk teminatı 1978 lira 44 kuruş olup keşif şartname ve projesi 132 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. İsteklilerin ihale günü saat 10 na kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2538/ lira 46 kuruş keşif bedelli Adapazarı Silâh Tamirathanesinde bazı inşaat işi 18/3/1943 perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı lira 67 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 750 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. Bu işe gireceklerden mühendis mimar olmıvanların ihaleden önce Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası almış olmaları şarttır. İsteklilerin ihale günü saat 10 a kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satır Alma Komisyonuna vermeleri. 2560/4-2 Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Ankara civarında üç aded depo inşası tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri mecmuu lira 5 kuruş olup ilk teminatı 1122 lira 38 kuruştur. İhalesi 12/3/1943 cuma günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi ve projesi 75 kuruş mukabilinde alınabilir. Müteahhide bu işte kullanılmak üzere 50 teneke benzinle 1 iç ve 1 dış kamyon lâstiği verilecek ve bedeli istihkakından kesilecektir. İsteklilerin ihaleye girebilmek için inşaat dairesinden vesika almaları ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2568/ m 3, çam veya köknar kereste 8/3/1943 pazartesi günü saat 11 de toptan veya partilere bölünerek pazarlıkla satın alınacaktır, m 3 muhammen bedeli 125 liradır. İsteklilerden verecekleri miktar bedeli tutarının % 15 den katî teminat alınacaktır. Şartnamesi satın alma komisyonunda gösterilir. İsteklilerin ihale gün ve saatinde M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2569/2-2 Ankara'da iki aded pavyon, dört aded sundurma 4 aded nöbetçi kulübesi, bir depo ve müştemilâtı yaptırılması işi pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli ira 08 kuruş olup katî teminatı lira 97 kuruştur. İhalesi 11/3/1943 perşembe günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif,ve şartnamesi 245 kuruş mukabilinde alınabilir. İhaleye girebilmek için İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası alınması şarttır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 2593/3-2 M. M. V. 5 numaralı Satın, Alma Komisyonundan Pazarlıklar komisyonda mevcut şartlar, katalog ve listesine göre on takım (göz) ve On takım (kulak, boğaz, burun) seyyar lâboratuvaı aletleri satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel lira olup katî teminatı liradır. İhalesi 10 mart 1943 çarşamba günü saat 16 dadır. Şartname, katalog ve listesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin katî teminatlariyle birlikte muayyen gün ve saatte M. M. Vekâleti 5 numaralı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 2595/3-2 Selanik Bankasından: Alelade Heyeti Umumiye içtimaına davet Selanik Bankası hissedarları, Ticaret Kanununun 361 inci maddesine ve Esas Mukavelesi hükümlerine göre, 1943 senesi martının 30 uncu salı günü saat 11 de İstanbul'da Galata'da Voyvoda Caddesinde, 33 numarada Assikurazioni Generali hanındaki idare merkezinde sureti adiyede içtimaa davet olunurlar. MÜZAKERAT FUZNAMESİ 1 İdare Meclisi ve murakıp raporlarının kıraati. 2 Bilanço ve kâr ve zarar hesabının tasdiki ile Meclisi İdarenin ibrası. 3 Müddetleri hitam bulan Meclisi İdare âzalarının yerlerine yeniden âza intihabı. 4 Murakıpların intihabı ve ücretlerinin tâyini 5 Meclisi idare azasına verilecek hakkı huzurun tesbiti. Lâakal «8,29» Türk liralık «125» aded «A» tertibi hisse senedine malik olup ta, Heyeti Umumiyeye iştirak etmeği veya temsil edilmeği istiyen hissedarlar, hisse senetlerini, Heyeti Umumiyenin içtimaından lâakal bir hafta evvel, yani 1943 senesi martının 23 üncü gününe kadar: istanbul'da: Şirket merkezine, ve 15 gün evvel, yani nihayet 1943 senesi martının 16 nci gününe kadar Selanik'te: Selanik Bankası Şubesine, Fransa'da : Crédit Forcier d'algérie et de Tunisie'ye tevdi etmelidirler. 2602

6 Sayfa: 4590 (Re«mî Gazete) 5 MART 1943 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Maliye Vekâleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paraların miktarı aşağıda gösterilmiştir. îşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretiyle idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan Amortisman Sandığına intikal edecektir. Bu müddetin hitamından sonra vâki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilân olunur Banko Di Romanın 13/2/1942 T. L. İsim ve adresi 316. Rachel Faragge, Meşrutiyet Caddesi No: Agop Arakelian Doyçe Oryent Bank İstanbul Şubesinin 25/3/ Elena Kozmidis Hacı Zade Mustafa 2.50 Birecikli Zade M. Kasım ve Şürekâsı 4.70 Nalbant Zade Süleyman ve Şürekâsı 8. E. Menegato Doyçe Bank İstanbul Şubesinin 3/1/ Brandt, Dr. W. Frankfurt/ M. Sodenerstr Melikyan, Israel Kelebek 7. Naşim, Narako, Nisibin 45. Nişaş, Vartal Atta, Refik, Mühendis Şam 45. Snhenk, F. İstanbul 45. Scherer H. C. Adana. 17. Hovsep Der-Stephenyan, Yarbaşı. 5. Guttman, Julius, İstanbul 5. Hacı Halit Mahdumu A. Şükrü, İstanbul Doyçe Bank İstanbul Şubesinin29/9/ Lucien Braggioti, Halep Berger Zade Faik Kemal, Kadıköy Sakarya Sokak No: 11 İstanbul Emniyet Sandığının 6/3/194Î Faik, Beşiktaş Akaretler No: Yorgi. Sinemköy Eşref Ef. Sokak No Seher, îstinye Mahmut Çavuş Mahallesi Cami Sokak Cerrahpaşa Sebzeci Sokak No: 13 İhsan.' Ayşe, Eyüp Değirmenciler Adalariçi Sokak No: Mehmet, Cağaloğlu kapalıfırın Sokak No: Mebrure, Üsküdar Altuni Zade İsmail Paşa Sokak No. 19 muallim İhsan Nişantaş Caddesi Harbiye yemekhanesi karşısı No: Münire, Beyoğlu Ağahamam Bursa So. No: 33 Senbol Ap. No: Rahmi, Galatasaray Kalinisko Ap. yanında No. 67 Kaptan Yorgi, Beyoğlu Yenişehir Papasköprüsü Teşrifatçı So. No: Arif, Göztepe Birinci Orta So. No: 18 Mühendis Feride, Topkapı Beyazıtağa Ma. Camiişerif So. No: 1 Cambaz Yusuf kızı Şehzat, Fatih Haydar Bıçakçı Mahallesi Hacı Musa So. No: 1 Dr. Cemil kızı Ali Riza, Aksaray Sofular Ahmediye Caddesi No: 47 Emekli Dilber, Fatih Mustafa Bey Ma. Kıztaşı Cad. No: 17 İmam Mehmet Eşi Rebia, Aksaray Şekerci So. No. 6 Kemal kızı Ayşe, Kadıköy Yoğurtçuçeşme Cad. No. 93 Mecit Eşi 7.75 Münire, Vaniköy, No: 84 Cemal kızı Ekrem, Kızıltoprak Yoğurtçu Cad. Reşat Pş. Köşkü Havagazı Şirketinde Muhasebeci. T. L. İsim ve adresi 0.54 Şadan, Suadive Göztepe Dutluk Mehmet Ef. Mahallesi No Fatma, Kuzguncuk Akkaş cad. No ^23 Zeliha, Boğaziçi Yenimahalle mektep sokak No 1 Yusufeşi Mikail, Aksaray Babahasan Ali Mahallesi Cami sokak No Münire, Üsküdar Harmanlık Mahallesi Karacaahmet Cad. No ' Ömer, Afyonkarahisarda Baytar Binbaşı. İstanbul Emniyet Sandığının 30/6/ Hayriye Hatice. Cağaloğlu Şengül So. No Osman Fehmi, Üsküdar Karacaahmet Ahçıbaşı So. No Mustafa, Küçük Ayasofya cad. Hüseyinağa hanesi No Hikmet, Üsküdar Sultantepe Hacı Hesna Hatun Selvilik cad. No Nazif, Fatih Fethiye Camii karşısı No Hasan Fehmi, Galata Alacamescit İde so. 'No Adil, Şişli Bulgar çarşısı No Sıdıka, Kasımpaşa Pazaryesi Mescit So. No Salmaz, Emirgan muvakkithane cad. No uncu mektep muallimi Veli; Eyüp Eski yeni Ulucababa No. 12. komüsyoncu Niko, Yedikule Narlıkapı cad. No Saime. Göztepe Mehmet Ef. Mahallesi Dutlukta No Mehmet Ali, Sarıyer, Yenimahalle cad. No. 146 Dalyancı Osman, Fatih, Çırçır Molla Zeyrek Çinli So. No. 9. istanbul Emniyet Sandığının 11/7/ Murat, Edremitte Tuzcu Muharrem, Fatih, Dülgerzade mab. Nalbant So. No. 25. (10. Ömer Lütfü, Küçükmustafa paşa Gülcami So. No. 5 terzi. İstanbul Emniyet Sandığının 21/7/ Kâmil, Akıl Hastahanesi Sereczacı Kasım, Beşiktaş Serencebey yokuşu No Hilâl, Kadıköy Bahriye cad. No İffet, Göztepe Sahrayıcedit Kayışdağ cad. Muallim Naci Bey köşkünde Fatma Şevket, Suadiye Rifat Pş. So. İstasyon ittisalinde Ahmet Hilmi, Saraçhanebaşı Hüsambey M. Ref aiye So. No Hüseyin Şevki, Çapa Odabaşı So. No Hakkı, Fethiye Kâtip Müslahattin Ma. Sarmaşık So. Bahriye Yüzbaşı Recep Sadi, Ameli hayat Mek. Talebesinden Mehmet Sait, Üsküdar Atlamataşı No Bedriye, Çarşıkapı Hüseyinağa M. Kürkçüler Kapısı S. No Faik, Dizdariye Medrese So. No inçzahat, Aksaray Gureba Hüseyinağa Ma. No Fevzi, Üsküdar Selimiye Şerif Kuyu So. No Mehmet, Galata Havyanhan No Saadettin, Küçükpazar Hoca Hayrettin Ma. No lemine, Ortaköy Yenicedit FıTm So. No Mahire, Cağaloğlu Sevim Ap Ziyaettin, Fatih Husrevpaşa So. No Seher, Fatih Husrevapaşa Ma. Dede So. No Bedri, Bakırköy Kooperatif Şirketi Veznedarı Münire, Çengelköy Havuzbaşı No \Nazife, Beşiktaş Valde çeşmesi Aktar So. No. 22/ Hamit, Nuruosmaniye cad. No Kevser. Üsküdar Paşa Limanı Nacak So. No Saide,Heybeliada Hatice, Beylerbeyi Künlice No Sadiye, Çenberlitaş Dizdariye Medrese So Ekrem, Beşiktaş Şenlikdede Hamidiye So. No: Zehra, Nişantaşı Teşvikiye Birinci Karakol So. No: Melâhat, Kadıköy Cevizlik Hulûsibey Ap Ömer, Fatih Hüsambey Pir Çıkmazı No: Mehmet Tevfik, İmam Hatip Mektebi Muallimi Rabia Rahmi, Gedikpasa Parmakkapı 47 nci mektep Müdürü Safinaz, Balat Hocaali Ma. Demirci So.

7 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Savf a: 4591 T. L. îsîm ve adresi 3.95 Hatice Rumelihisarı Kuy.u Sokak No Bülent, Şişli Halâskârgazi Caddesi No İrfan, İğdır 41 inci Alay Birinci Bölük Kumandanı Yüzbaşı Hatice, Sağlık Yurdunda Hastabakıcı Mehmet, Saraçhanebaşı No: 297 mahallebici dükkâmnnda I. 58 (Mehmet, Yavuz Elektrik Zabit Muavini. II. 57 Bostancı, Bağdat Caddesi Osmanbey Yalısmda'Mediha. L.49 Remziye, Vefa Kız Lisesi karşısında No: Mehmet Ali, Yağkapanı No: Ziya, Taksim ayazpaşa No: 9 I. 52 Firdevs, Halıcıoğlu Turşucu Mahallesi Sıvacı Sokak No: M. Zeki, Cibali Küçükmustafapaşa Sa. No: Emine, Bakırköy Belediye Bahçesi karşısı Karakol So. No: Süeda, Şehzadehaşı Kalanderhane camii So. No: Hamdi, Fatih Atikalipaşa Hasan Fehmi Paşa Caddesi No: Ahmet, Fatih Şehremini Mahmut Ef. Ma. Çarşamba C. No Ayşe, Alemdar Caddesi No Murteza, Cibali Sivrikoz Mahallesi Nalıncı Sokak No: Faik, Bostancı istasyon arkası No: Ahmet Hayri, Kadıköy Yoğurtçuçayırı Yokuşu No: Nazmiye, Kadıköy Doktor Neşet Ömer Bey No: 52 evde Zehra, Bulgaristan Filibe Jelezaska No Hürmüz, Fatih Atpazarı Manisalı Mehmetpaşa Ma. No Melahal, Üsküdar Sulak Sinan Ma. Mehmetağa So. No. 4 Galata Ünion han Yılmaz Ticarethanesinde daktilo Ahmet Adil, Feriköy Kuyulubağ So. No Fitnat, Üsküdar Valdeatik Ma. Kahvecibaşı So. No: Şahinde, Göztepe Nadiağa Sok. No Rahmi, Üsküdar Imrahor Alipaşa So. No: Yester, Nişantaşı Teşvikiye Cad. No Hatice, Kumkapı Nişancası Tülbentçi So. No: 16/22. II.43 Sadun ve Feridun, Beyoğlu Tünel Karanfil So. Aperguhan No: 2 de Şerafettin oğulları Hasan Tahsin, Üsküdar, Körbakkal, Cad. No Basri ve Zerrin, Yeşilköy Limansokak No: Alî, Ayasofya Camii avlusu No Suzan, Tünel Pazajı Ap. No Nuriye, Kasımpaşa Han So. No Meftune, Bostancı Vükelâ So. No: 23. istanbul Emniyet Sandığının 31/7/ Sedat, Arslan, Aydoğan, Vedat, Güldane (Tahsin çocukları) Tophane Karabaş Mahallesi Cami karşısı İbrahim, Üsküdar Tunusbağı Mescit So. No: Ayşe, Beşiktaş, Şennikdede Hamidiye So. No Recai ve Binnaz, Fatih Haydar Cad. Hacı Ishak So. No Orhan, Kuleli Lisesi sınıf K. 5 No: 2057 Bnb. Haşim oğlu İbrahim Fethi, Aksaray Oruçgazi Çmgıraklıbostan No: 40. Iİ47.4Ö Mehmet, Haydarpaşa, Rasimpaşa Yeldeğirmen No: 1. İstanbul Emniyet Sandığının 20/8/ Fevzi, Vefa Mollahüsrev Emirhoca So. No Hacatur varisleri, Hayganuş, Şimadon, Mahil; Gedikpaşa Külhanaltı So. No. 16. İstanbul Emniyet Sandığının 17/9/ Mehmet Ali Topkapı Tranvay Caddesi No J82 Seniha, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Aziziye So. No Fatma, Bakırköy istasyon Caddesi eski telgrafhane ittisalinde No Zekiye, Kasımpaşa Ahmet Kaptan Ma Halil ibrahim, Edirndkapı Hocakasım Günani M. Sultanhamamı Caddesi No. 20/ Hüseyin Hüsnü; Şehremini Uzuııyusuf Ma. No. 10.,10.79 Hayriye, Üsküdar Ihaaniye Ali Sokak No. 25. İstanbul Emniyet Sandığının 20/11/ Muhittin Edirndkapı Otakçibaşı Ma. İstanbul Vilâyeti Evkaf Müdürüriyeti, tahsildarlarından Şükrü, Tophane Karabaş Ma. No. 78 Posta Telgraf nezareti levazım eşya ambar memuru. T. L. isim ve adresi Mustafa Nuri, Cağaloğlu Ceridehane,So. No. 14. Ticaret ve Ziraat Nezareti Levazım Dairesi Ambar Memuru Hüseyin Saffet, Mehmet Ragjp, Satbiha (ibrahim Paşa çocukları) Vefa, Seansetón Mollagürani ma. birinci yeni sokak No.,8. istanbul Emniyet Sandığının 28/11/ ıvasfi Dilber, Aksaray Davutpaşa Ma, Hasanpaşa-camii ittisalinde No Zekiye, Kasımpaşa Ahmet Kaptan Mahallesi merhum Kaymakam Mustafa Eşi Lâtif, Aksaray Sofular Mahallesi Ragıpbey So. No Mahmut Celâlettin, Galata Sultan Bayazıt Hurma So. No Diran ve Vadrina, Teşvikiye Çınar So. No Atiye ve Memduha, Kadıköy Bahariye cad. No Manuk, Galata Havyarhan eski borsa No 2. İstanbul Emniyet Sandığiımn 15/12/ Feridun Cevdet, Aksaray İsmailağa Ma. Toprak so. No Kâmile, Fatih Zeyrek Ma, Yeni so. No 5 ölü Raşit Zevcesi Fatma, Beykoz Yakkey Kuyu Sa. No Ayşe Sıdıka, Gedikpaşa çeşmeli sok. No 14 Numan kızı Fatma, Küçükayasofya No 13 de ölü Hayri km Bayan İrfan, Kadıköy -Bahariye Cad. İnönü S. No /Hüsamettin Kadıköy Bahariye Cad. İnönü So. No Vasfi, Halıcıoğlu Selimbey So. No 7 (İstanbul Maarif Müdüriyeti İhsaiyat Memuru. '11.16 'İrfan, Şimendifer Heyeti Fenniye Müdürü (Haydarpaşa) ıfataıa Canan, Fatfh Hoca Öveyiz Ma. Sanako so. No Muslahattin, Kadıköy Yoğurtçu hasırcılar so. No Yakup Lando, Tozkoparan Camiişerif So. No Mukaddes, Beyoğlu Kadywncu Kulluğu Balık So. No Lâmia, Üsküdar Sultan Çiftliği Başmuallimi Suad: Beyoğlu; Taksim, Sıraserviler, İstanbul oğlu Ap. kat 3 de Edip: Yeniköy, Karakol yanında No Veysiye : Beyoğlu, Tarlabaşı No Ayşe: Erenköy, Kokar pınar No Yaşar: Beylerbey, Çınar sokak No Emine; Üsküdar, Sultantepe Kirişi Sokak No Hatice Firdevs: Aksaray Mustafa paşa Saraç sokak No İHarun Reşit: Maarif Vekâleti Müfettişliği Mehmet Tahir: Fatih Hüsrevpaşa Dede Sokak No Bedriye: Fatih Çarşamba İsmailağa sokak No Bilâl: Fatih İskender paşa Mahallesi Nuri Baba sokak Kâzım: Kadıköy, Leylâk sokak No. 5 de Ahmet: Şark Demiryolu işçilerinden. 7J41 Müzeyyen: Edirndkapı, Fevzi paşa cad. Hacı çeşmesi tramvay tevakkuf mahallinde No. 7 (Muhittin kızı) 2.65 Feride: Kadıköy, Aziziye sok. No. 10 (Yusuf kızı) 2.06 'Şaban: Küçükpazar, yeni han No. 31 (Halit oğlu) 3.45 Sedat: Nışantaş, Cabi sok. 5 numaralı Ap. (Eshabı emlâkten Ahmet Celâl oğlu) 2.15 inureddin: Fatih Karagümrük sefalı çeşme sokak No. 68. (Ali oğlu) 2. Sadullalı: Yenikapı, Sandjkhumu No. 10 (ibrahim oğlu) 1.95 (Bekir: Unkapanı, Bıçakçı mahallesi Alâettin sok. No. 46 Reşit oğlu Vedide: (Remzi kızı) Enaargân Prenses Fatma hamm bahçesi Harp malûlleri 'Cemiyeti, istanbul Ethem: (İbrahim oğlu) Cibali İJsküplü Mahallesi Han bostan sokak. No Osman: (Alioğlu) Bayazıt Okcularbaşı 79 numaralı kunduracı dükkânı Ahmet Mansur: (İbrahimoğlu) Kartal Gevrek sokak Tacettin: (Musa Kâzım oğlu) Büyükada, Tepeköy No. 19 da Tuhafiyeci Hidayet nezdinde..94 Hilmi: (Tevfik oğlu) Silâhdarağa elektrik fabrikasında makinist Zahide: Fındıklı Molla Bayın No. 11

8 Sayfa: 4592 ^ (Resmî T- L. îsim ve adresi T. L. isim ve adresi 5 MART Şadan: Aksaray Taşkasap Softa Sinan mahamesi No. 1 Tevfik oğlu Davut: Y arın Gazetesinde Mürettip Mustafa: Gedikpaşa cad. Çıkmaz So. No Kâzım: Kasımpaşa Yalıya Kâhya mahallesi fırın sok. No Sayende: Karaköy, doğruyol Kafesli sok. No Süleyman Aziz: Ortaköy çarşı içi Helvacı Şükrü hanesinde..67 IZehra, Saim: (Raif kızı) Bayazıt Çömlek çıkmazı No Zeki: Ortaköy Portakal yokuşunda Muallim Hatice: Beylerbeyi, Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesi çınar cad. No. 48 de ûsmail Hakkı: Üsküdar tabaklar mahallesi Nalçacı Hasan sokak No Beyhan: Kadıköy Altıyol ağzı postahane fevkinde Ali (Recepoğlu) Beykoz Tokat bahçesinde müstahdem. 67 Nevzat: (Abdullahoğlu) Maltepe Bağdat cad. kuru çeşme karsısında istanbul Defterdarlığı muhasebe mümeyyizi Bahriye, Feneryolu Bağdat Cad. No Vahdettin, Beşiktaş Imamzade So. No: Cavit, Aksaray Gureba Hüseyinağa Mahallesi Mehmetefendi Sokak atik 8 ceditlo Samiye, Üsküdar Tophanelioğlu No Süleyman Sırrı, Rumelihisar Kaleiçi No: Salim, Beşiktaş Yıldız Caddesi Şehhızır Tekkesi Zeynep, Çengelköy Bakraççılar Mahallesi No: Celâl, Kadıköy Bahriye Caddesi Çanakkale Sokak No: 46. I. 79 Fevziye, Beyazıt çadırcılar Lûtfullah Sok. No Nuri, Ramikışlası îhsanbey Köşkü Ayşe Mediha, Büyükada Oteldolaplaz ittisali No: Pertev, Kadıköy Kuşdili Cad. Osman Mahallesi No: Salkımsöğüt Şengül çıkmazı No: Halil Çubuklu Rifatpaşa Mahallesi Merhum Hasan beyin köşkü Nimet, Beyoğlu Ayazpaşa Mahallesi Nihatbey Ap. No: Ayşe Mediha, Büyükada Maden Caddesi. No: 8 Istçtnbul Emniyet Sandığının 9/2/1942 Tarihli tevdiatı 7.78 Vehbi Ortaköy Kilise Mahallesi No: Ayşe, Aksaray Muratpaşa Postahane karşısı No: Kleopatra, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yaşarbey So. No: Seher, Kasımpaşa Karanlıkçeşme Sokak No: Ayşe, Kadıköy Yel değirmeni Mühendis Sokak No Nazmiye, Samatya Çırağıhasan Mah. ve Sokağı No: Nadide, Taksim Ayazpaşa Mah. Sulakçeşme Sok. No: Celâl, Kadıköy Bahriye Çanakkale Sokak No: Handan, Lâleli Ap. daire 1 No: Hanife, Topkapı Bayrampaşa Cad. No: Emsal, Çemberlitaş Peykhane Caddesi No Mehmet, Galata Beyazıt Mahallesi Kılıçalipaşa Cad. No: Hasan, Kadıköy Pazaryolu Mah. Leylak Sokak: No. 26, Hadiye, Kurtuluş Kasımpaşa Cad. Haydar Bey Ap. No. 2. İstanbul Emniyet Sandığının 2/3/1942 Tarihli tevdiatı Fatma, Selimiye dördüncü alay kumandanı Miralay Faik Bey yanında Hurşit, Erenköy Kozyatağı Çukurkahve No Sabire, Kasımpaşa Hasköy Seferikoz Mahallesi No Yusuf, Fatih Ismailağa Mahallesi Ali, Kandilli dairesinde odacı. II.07 Nuriye, (Ahmetkızı) Nakilbent yokuşu No. 6 İstanbul Emniyet Sandığının 20/6/1942 Tarihli tevdiatı 2.43 Faika, Midyat (97096) numaralı makbuz sahibi Riza Cenap, Gaziayntap'ta Hamdi, (53233) muhassasatı zatiye mutemedi Ahmet, (56) İstanbul Zat Maaşları Muhasibi Mesullük Mutemedi Sadettin Zeki oğlu, (23644) Sultanahmet Üçler Cad. No: 53/ Nebahat, (8416) Üsküdar Şehcami yağhane Sokak No: Domonika, Tophane Hocaali Lülecihendek eski 55 yeni 51 No Süleyman Servet Halit, Hasköy Turşucutekke Sokak eski 7 yeni 23 No Hacer, Beykoz Yalıköy Kuyu Sokak eski 15 yeni 18 No Zeynep, Çengelköy Bakırcıbaşı Mahallesi ve sokak No Havva, Arnavutköy setüstü sırmacı sokak No Cemile, Üsküdar Susuzbağ Sultantepesi No Hasibe, Bakırköy cevizlik Husan Sok. No Apdülhalim, Fatih Sinanağa Çıkrıkçı Sokak No Naciye, Topkapı Yenibahçe Çayır Sokak No Nasip, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Piriçavuş No Ali Rıza, Pendik eski istasyon caddesi No Fatma, Taksim Gümüşsüyü Caddesi Hastane karşısı No Jülyet, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kapsalı Ap. No Halil Rifat, Kızıltoprak tuğlacı Mustafa Efendi Kethüda Sokak No Zeynep, Çengelköy Bakırcıbaşı Mahallesi ve Sok. No Mehmet, Şehremini uzunyusuf Mahallesi Cami sokak No. 21, 2.18 Hayri, Yeşilköy Mühendis Ziya Sokak No. 36 mütekait Mehmet Affan, Cibali Üsküplü Mahallesi Fırın Sokak No Faruk, Kadıköy Cevizlik Tevfik Bey Sokak No Nasip, Kadıköy Ismailağa Mahallesi Piriçavuş Sokak; No Saide, Kurbağalıdere Eczahane Sokak No: Zeynep, Çengelköy Bakırcılar Mahallesi No Refik, Kadıköy Caferağa Mahallesi inönü Sokak No Ulviye, Unkapanı Salihpaşa Mahallesi No: Osman, Erenköy Kayışdağ Cad. No Sabri, Maçkapalas ikinci kapı ikinci kat No Arif, Aksaray Sineklibakkal Kâtip Muslihittin No: Hadiye, Cihangir Mahallesi Kaptan Sokak No Hüseyin, Fatih Çırçır Mahallesi Hasanbaba Sokak Seniha, Kadıköy Pekmezoğlu Süleyman Paşa Sokak No: İhsan Halim, Fatih Zeyrek Kilise Camii ittisalinde No Safiye, Şehzadebaşı Bozdoğan Kirazlı Mescit Sok Kayserili Ahmetpaşa No Nimet. Fatih Iskenderpaşa Mahallesi Deyneci Reşit So. No Nimet, Iskenderpaşa Mahallesi Deynekçireşit So. No Dursun, Fatih Ayvalık, 45 inci alay erkânıharp binbaşısı Melek, Beyoğlu 11 inci mektep muallimi Mehmet, Hırkaigerif Mimar Sinan Orta Sokak No. 3 de Fehmi, Kadıköy Yoğurtçu Çayırı No Arif Didar, Şehzadebaşı Bozdoğan Kemeri Kovacılar Cadt No Ahmet Şükrü, Şişli Bomonti Izzetpaşa Sokak No. 52 de Cafer, Aksaray Nalıncılar Sokak No. 22 de.97 Halil, Fatih Atpazarı Manisalı Mehmetpaşa Mahallesi. Öemr Efendi Sokak No Hacı Emin, Mahımutpaşa Bezciler No: Şükrüye, Koca Mustafapaşa Sünbül Ef. Sebzeci Sok. No ismail, Bakırköy Zeytinlik No Nuri, Galata Topçular Demirci Sokak. Karadeniz Ap. (İstanbul 5 inci icra Memurluğu mektubuna istinaden faizleri mahcuzdur.) 1.92 Zekiye, Vefa Kovacılar Caddesi No: Zehra, Küçük Mustafapaşa Mimar Çeşmesi Cad. No Ali Raif, Ankara Yenişehir Akaretler Caddesi No Elif, Küçük Mustafapaşa Çınardibi Molla Hüsrev Mahallesi No. 51 de Bezmigül, Kadıköy Aynalıfırın karşısında No. 32 de 2.5C Nedim Hüsnü, Eyüp Eskiyeni Camiikebir No Ömer, Cagaloğlu Mahmudiye Cad.No Emine, Edirnekapı Ka'riye Camii imaret Sokak No Feruzan, namına annesi Hatice Muzaffer Beyoğlu istiklâl Caddesi Amar Ap. No Sevim Necla, namına annesi Hatiöe Muzaffer Beyoğlu istiklâl caddesi Amar Ap. No Ferihan, namına annesi Hatice Beyoğlu istiklâl Caddesi Amar Ap. No Hatice Muzaffer, Beyoğlu istiklâl Caddesi Amar Ap. No Nevzat, Cagaloğlu Kemeraltı, No Kadri, Beyoğlu İstiklâl Caddesi No Kemal namına Hüsnü, Eyüp eskiyeni Ali baba sok.no Faik, Beşiktaş Serencebey yokuşu No.5 de 1.36 Cemal,Fatih Çırçır hacı Hasan sok. No. 22 de 1.37 Ayşe, Kumkapı No) 23 de 2.27 Zağfer, Kadıköy feneryolu Bağdat cad. No. 188 de 1.26 Sabahat, Çapa kız muallim mektebi tarih Muallimi

9 S MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa : 4593 T. L , ( , İsim ve adresi Havva Fahriye, Cağaoğlu Dr. Mazhar Osman nezdinde Hamide, Üsküdar Selimiye namazgah cad. No. 39 Meliha, Aksaray tiryaki Hasan paşa sok. No. 20 Hasibe, Beşiktaş yeni mahalle Ihlamur cad. No. 2 Şerife, Beykoz yalköy mektep sok. Hacı Ali akaretlerinde Selma namına Ahmet. Arnavutköy köşk cad. No. 6 Naci, Maçka topçu mektebinde (Tophane, Boğazkesen 3 üncü set No. 20 Ali,Maçka Nişantaşı 'Kapalı Fırın sok. No. 129 Saime, Edirne Kapı Topçular cad. No. 14 Enise, Tepebaşı Aynalı çeşme 147 No. Hamid Mustafa, Şark Şimendiferi fenercisi Muzaffer, Ankara cad. Türkiye Eczanesinde Leman, Gümüş suyunda Cemil paşa zade Hamid nezdinde Arif, Cerrahpaşa hastanesi kâtibi Fatma Meliha, Ramis.Cuma mahallesi Mahmudiye sok. No. 83 Saziment, Beylerbeyi eski tekke meydanı merhum Cemal Kızı Zekeriya, Damga Matbaası mürettiplerinden Ayşe, Sultanahmet kapıağası No. 29 Ali Rıza, Kasımpaşa küçük piyale 18 No. Leman, Kadıköy talimhane sok 25 No. Rana Saniyaver, Aksaray Tevekkülhamamı Türk Esirge me Derneği Güzin, Kadıköy bahriye cad. No. 20 Dr. Ömer, Abdurrahman, Kadıköy Moda cad. Badem sok.,no. 29 Feyzi, Sultanahmet kapıağası Mahmud fener sok. No. 19 Berin, Harbiye Süleyman Nazif sok. 12 No. Zerrin zade ap. Tevfik, Dürye ve Ayşe, Eyüp Sultan İslâmiye ma. çeşme sok. No. 20 Behice, Karagümrük Atikali paşa M. Kilise sok. No. 24 Nesibe, Ayasofyaı Üskübi M. soğuk kır çıkmazı No. 9 Mehmet, Eyüp Akarçeşme aktar Hüseyin, Aksaray Sinekli bakkal mektep S; 'No. 4 Zeynep Çengelköy Bakırcılar mah. ve S. No. 19 tnesibe, Büyük Ayasofya üskibi mah. soğuk kuyu medrese S. No. 5 Mehmet Ali, Hasköy Keçecipiri ım. odalar S. No. 4 Safiye, Kadıköy altıyol ağızı santral cad. No. 10 Şefika, Beşiktaş Muradiye söğütlü sok. No. 17 Hayriye, Aksaray Molla gürani M. Karamehmet sokak No. 35 Ayşe, Kuzguncuk Edirne valisi Reşat bey köşkü. Fatma, Kızıltoprak Hamid sokak Mısırlı İhsan bey köşkü Ahmet, Beyoğlu ağa camii kocaoğlu sokak 'No. 9 Refik, Kadıköy bahriye cad. No.78 Emine, Sultanahmet Seyithasan kuyulu S. No. 6 Muhittin, Eyüp Defderdar arpacı hayrettin M. kuruçesme S. No. 22 Mükerrem, Küçük pazar kantarcılar cad. camii karşısı No.17 Samiye, Ortaköy Yordankırı aşmalı sok No. 5 Şevket, Vefa Mollahüsrev çıkmazı manav S. No. 34 Kadriye, Beyazıt M. kayıtlı S. No. 6 14/9/1942 tarihli Emniyet Sandığının tevdiatı Reşide, Cibali Muhittin Kocaveli M. Kara Sok. Mescit No. 10 Nafia, Tarabya Hayat Sok. No: 22 Müeddet, Yusufpaşa Topkapı Cad. No. 130 Vahide Resa, Erenköy Hamam Sok. No. 12 Ahmet, Lâleli Ap. Daire 2 No. 17 Fatma, Taksim Feruzağa M. Taksim Cad. No. 35 Melek, Zeyrek Demirhan M. Kilisecamisi S. No. 16 Emine, Zeyrek Demirhan M. Camisi S. No. 6 Müeddet, Sultanahmet Cankurtaran M. Seyit Hasan Cad. No. 52 Bedriye, Beylerbey Çamlıca Cad. No. 34 Hava, Üsküdar Nuhkuyusu Koruyolu No. 22 Münevver, Kızıltoprak Tuğlacı M. Karakol çıkmazı S. No. 3 Ayşe, Kadıköy Osmanağa M. Feritefendi S. No. 29 Galip, Tarlabaşı Beyoğlu Cad. No. 55 Hatice Hamdiye, Tophane Eskisalı pazarı Tulumba Aralığı Yokuşu No. 8 Yusuf Şükrü, Üsküdar Tunusbağı Cad. No. 29 T. L. İsim ve adresi ' ıl i Emniyet Sandığının 9/11/1942 Haşim oğlu Mahmut, Konya Ilgın kazası Haşim oğullarından, Zehra, Beşiktaş Orta Bahçe merdivenli so. No. 30. Demir, Şehremini üzunyusuf Hüsamettin camii karşısı. Hacı Hasan kızı Refia, Fatih Karagümrük Ermeni Kilisesi yanında arsa. Abdullah kızı Seher, Üsküdar Valdei Atik Çavuş dere cad. No Muhlis İbrahim, Diş tabibi Gülhane hastanesinde stajyer. Beşiktaş Ihlamur Şenlik dede 142 Ayşe. Akase. Kadıköy İnönü sok. No. 15 Münire, Kuzguncuk Bamyacı S. No. 4. (Hayri, Kadıköy Yoğurtçu çeşme No. 43. Cemil varislerinden Bayram, Erenköy Hamam S. No. 36. İbrahim Hakkı varislerinden Ali Sabri, Topkapı Fatma Sultan mah. Şeyhülislâm S. No, 11. Emniyet Sandığının 27/11/1942 Erciyeste Hüseyin, (48) numaralı Fındıklı Molla Çelebi mah. Molla Bayırı S. No. 16 Ayniler ve Haticeı (1446) numaralı Horhor Kızılminare mah. Halit Efendi S. No. 6 evde Salih ve Naile. (20524) No. Vahram, Kuzguncuk çarşı cad. Eski (80) yeni (22) No. Yalda Vahram. (8775) Şaheste, Unkapanmda Kızılbey mah. fabrika S. eski (6) yeni (6/1) evde Şaheste. Emniyet Sandığının 23/11/1942 Beni. Tepebaşı altıncı daire kabristan S. Pndozoplu Ap. No. 31ı Hakkı, Sultanselim çırağı Hamza mah. cami S. No. 4. Zehra, Pangaltı Bekçi S. Tülbentçi Ap. No nci daire. Emine, Aksaray Yusufpaşa Kafesci S. No. 8. Emniyett Sandığının 9/12/1942 Abdül ve Selâm, Kasımpaşa Hacışaban mahallesi Akarca sokak eski 3 mük. yeni 9/1. 5. Beatrik, Harbiye Büyükdere caddesi No. 55. Esat, Beşiktaş Kaptan İbrahim Çelebi sokak No. 10. Hüseyin Manizade, Bayazıt Soğanağa Mahallesi Soğanağa sokak No. 12 Âdil hanesi. Ziraat Bankası istanbul Şubesinin 6/2/ Ahmet ve İsmail Lütfik ve perol A. Bican Resul Fethullah T Ziraat Bankası Ceyhan Ajansının 6/2/1941 (Dikilitaş K. Mirza Noter Feyzullah. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinin 6/2/1941 A. Necati. Nuri. Osman. Mehmet Hüseyin Çavuş Ziraat Bankası Muğla Şubesinin 6/2/ Kuruca Ova Köyünden Hacı Mustafa oğlu Mehmet Sağlık inibiler köyünden Hacı Fettah oğlu Mehmet. Ziraat Bankasının Of Ajansının 6/2/ Vekil^ Ziya. Ziraat Bankası Safranbolu Ajansının 6/2/ (İnhisarlar memuru M. Ragıp. 67. Öğretmen Huriye.

10 Sayfa: 4594 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. îsim ve adresi Ziraat Bankası Adapazarı 4.53 Melek. Şubesinin 6/2/1941 Ziraat Bankası Sivas Şubesinin 10/12/ ISıvas Belediyesi tarafından istimlâk bedeli olarak Sivas Şubemize tevdi edilen ,- liradn Alman tabaasından Erih vekili yorgancı Aleko karısı Şarlotya ait hisse miktarı. Ziraat Bankası Fethiye Ajansının 10/12/ Fethiye Fransız madeninde amele Mehmet Ali oğlu Halil. Zirat Bankası Malatya Şubesinin 10/12/ Piyarıbekirii zade Mahmut. Ziraat Bankası Ödemiş Şubesinin 10/12/ ladagide 'Nahiyesi Emirli köyünden Recep oğlu Ali. Ziraat Bankası Çankırı Şubesinin 10/12/ tçankırı Türk Ocağı namına Maliye Tahsil Şefi Cevdet Dengi. Ziraat Bankası Manisa Şubesinin 10/12/ inafiz, Sabık Hususi Muhasebe Müdürü. 58 (Dürye, Müteahhit Hüseyin kızı. 58 isabri, Şöfor Halil oğlu /Veli, Erzurumlu Mehmet oğlu. 22 inuri, Yüzbaşı Nuri 26 nci topçu alayında Mühendis Rifat Topçu mühimmat deposunda Şemseddin. 58 Hasan Tahsin, Emrazı Akliye Hastanesinde IMuammer Sabri, Sulh Hâkimi Müderris Osman. 58 (Sabri, Muradiye Mektep Muallimi. 58 Tapu Müdürü Rahmi Mühendis Şerafettin Mühendis Ömer Lütfü. 58 M u allim Nezihe. 58 Mösyö Güla Belediye Mimarı. Ziraat Bankası Çeşme Ajansının 10/12/ Hacı Kaya Üzeyir Ahmet Ömer Hüseyin isim yok (Uzun kuyudan Mehmet oğlu Hüseyin Tatardan Yusuf, oğlu Hasan çavuş. Ziraat Bankası Ermenak Ajansının 10/12/ Muallimler Birliği Süt Şirketinde Hüsamettin Terzi Osman 1.19 ıfrengi Mücadele Heyeti. 20 Doktor ihsan. Ziraat Bankası Ermenak Ajansının 10/12/ Hekim oğlu Mustafa. 0,04 Muallim Ata Deli Halil oğlu Ahmet 0.62 Kıbrıslı Şerife Yaldız Sadık ve ibrahim Sabuncu oğlu Ali. Ziraat Bankasının 10/2/ Mürsel Paşa Kırklareli Şubesi 1.74 [Kunduracı Mustafa Kırklareli Şubesi 4.24 Şevki»»» Hüseyin Kırklareli Şubesi Ziraat Bankasının Boğazlıyan Ajansının 13/3/ Hasan oğlu Feyzullah Hamza oğlu Ömer. isim ve adresi 7.59 Mustafa oğlu Musa Bekir 0.17 Ayvaz oğlu Halit 0.5Q Hüseyin oğlu Bayram IRecep oğlu Hayrettin Halil oğlu ismail ışıh oğlu ismail Topal oğlu Durmuş. Ziraat Bankasının Kozan Ajansının 24/3/1941 tarihli.tevdiatı İhtiyat zabitanı cemiyeti namına Feyzi Eczacı Ahmet Ali oğlu Macit Eczacı Ahmet Ali oğlu Sacit Eczacı Ahmet Ali kızı Necla. Ziraat Bankası Adana Şubesinin 28/3/ Halil Niğdeli ibrahim oğlu Mehmet Çavuş.,18.89 Mustafa ve Mösyö Soruken Mehmet oğlu Mustafa ve Mösyö Soruken Usta Mehmet ağa Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 28/3/ Eskişehir Mebusu Emin ile Ankara Şehremaneti arasında münazifih arazinin istimlâk bedeli Hacı Çaputcu Hüseyin Çavuş. Ziraat Bankası Samsun Şubesinin 28/3/ Nur Seyit oğlu ismail. Ziraat Bdnka\sı Menemen Ajansının 28/3/ Menemen Eytam Dairesi Menemen su yollan komisyonu. Ziraat Bankası İsparta Şubesinin 28/3/ [Tapu mülâzımı Neşet Müftü oğlu Şükrü kızı Muazzez 0.88 Müftü oğlu Cemalettin Ziraat Bankası Vakfıkebir Şubesinin 28/3/ Mülâzım Mehmet namına kaymakamlık. Ziraat Bankası Seydişehir Ajansının 28/3/ Terzi Necati Silleli kapıcı Yusuf Tayyip Z. B. Muş Şubesinin 28/8/1941. Ziraat Bankası Bafra Şubesinin 28/3/ Alaçamlı Sabri Alaçamlı Eyüp Usta Camii Kebir Mahallesinden Abdullah oğlu Ilyas. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinin 28/3/ Osman Sudi Mustafa Şadi. Ziraat Bankası Karaisalı Ajansının 28/3/ Topçu köyünden Süleyman oğlu Şükrü. Ziraat Bankası Karaman Ajansının 28/3/ 'Ekmekçi Mehmet usta Hoca Mehmet mah. den kasap Raif. (14.58 lalhı Osman mah. den Denizlili Muzaffer Tevfiık. Ziraat Bankası Tire Ajansının 28/3/ Giritli oğlu Ali. Ziraat Bankası C. Bereket Ajansının 28/3/ Osman Feyzi Süleyman 0.43 Azize Mustafa Cafer Mustafa Sami.

11 5 MART 1943 Sayfa: 4595 T. L. İsim ve adresi Zirpat Bankasının Buma Şubesinin 28/3/1941 tarihli Dr. Ali eşi Tevhide Şevket oğlu Osman..90 Bakkal Mehmet..79 Bedii Dursun Hamdi Emin İsmail Hakkı Muallim Nezahat Kemalettin Cevdet Ali Hüseyin. 0.9 Hasan Lütfü Mustafa Mehmet ve Eşi Zeynep. 2. Tevfik. Mustafa Konserve Şirketi Ziraat Cemiyeti. tevdiatı Ziraat Bayıkası Merisin Şubesinin 28/3/ Necip Haddat Kazanlı Köyünden Esir oğlu İbrahim Çorçi Kolomprit Şeker İnhisar Müdüriyeti namına Jozef Konik. )9.47 Hasan oğlu Yusuf Mersin Belediyesinden. 4.97»» 9.47 Tevfik Şahap Ahmet Tevfik Ali Raif Kunduracı Osman Benzinci Mehmet, 1.47 Mustafa Mustafa Alay Kâtibi Rasim Doğruluk Ticarethanesi namına İhsan Ali Kemal Hanlı Şeh Mustafa Bakkal Abdullah, 9.47 Kadir Mustafa Hacıonbaşı oğlu Hüseyin Halil ağa Cevdet. Ziftdat Bankası Edirne Şubesinin 28/3/ Salih Mustafa Mehmet Ömer Lütfü Ömer Lütfü Mustafa Hasan oğlu Mehmet Lalapaşalı Adem Osmanlı'dan Memiş Eczacı Ferit Sinemacı Mustafa Mehmet. Ziraat Bcinkusı Edirne Şubesinin 28/3/ Tevfik Ömer oğlu Mustafa Şerif Kahveci Halil Nüzhet Alaettin Sami Salâhattin Ali Ahmet Hasan oğlu Hasarı Hüseyin İsmail. T. L. İsim ve adresi Zirâat Bdnkası Aydın Şubesinin 28/3/1941 tarihli 8.66 Mehmet Feyzi K. Cevahir Uncu Kemal oğlu Haver Nuri kızı Pervin Jandarma T. K. Cezmi Yeni P. Oto Ali oğlu Mustafa Yeni P. Oto. Ali oğlu Mustafa Mektep Müdürü Halil Kızı Fatma Jandarma T. K. Cezmi. 60 Ertuğrul den Ali Kadir oğlu Berber İbrahim Bahaddin Urgancı Mustafa Sanat Mektebi Şükrü Mühendis Emin Avukat Feridun Ali Rıza oğlu Cevdet..46 Sıhiye Kadri Halil Talât Ahmet Muhtar İbrahim Ethem Mütekait Lütfü Hayri Necip Sadık Mehmet oğlu Mehmet tevdiatı Ziraat Bankası Bursa Şubesinin 7/4/194] 0.51 Muallim Rafet 0.21 Mehmet Tahir Sami oğlu Salâhaddin Sami oğlu Tarık Muzaffer Neci Fahri. Ziraat Bankası Nevşehir Ajtmsvnm 7/4/1941 tarihli 9.47 Memiş ağa. 447 Mucip. tevdiatı Ziraat Bankası Mudanya Ajansının 7/4/ Pervin. Ziraat Bankası istanbul Şubesinin 28/5/1941 tarihli 4.48 Nihal Hristo Ahmet Yusuf. Ziraat Bankası Vakfıkebir 2-71 Marangoz ismail. 1J60 Rüştü Çavuş Hasan. tevdiatı Ajansının 28/5/1941 Ziraat Bankası Yenişehir Ajansının 28/5/1941 Hacı Mehmet. 1. Aziz Mehmet. 1. Mehmet. 90 Mehmet. Ziraat Bankasının Milas Ajansının 28/5/ Doktor Muhittin İzzet. Ziraat Bankası Sivrihisar Ajansının 28/5/ Köse oğlu Ali. Ziraat Bankası Trabzon Şubesinin 28/5/1941 tarihli Ayasofya mahallesinde Murat. tevdiatı Ziraat Bankası Tavas Ajansının 28/5/1941 6İ.22 Eshabı bilinemeyen.

12 Sayfa: 4596 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. İsim Adres T. C. Ziraat Bankası Bursa Şubesinin 14/5/ Abdullah oğlu Yahya Halil Kemalettin. T. C. Ziraat Bankası Sanfranbolu ve Sındırgı, Emirdağ ajanslarının 14/5/ Kayıkçıoğlu kızı Ayşe 6.63 Nuri Uğuz Hüseyin Abdil. Askerlik Şubesi Reisi T. C. Ziraat Bankası izmir Şubesinin 4/6/ Şükrü Gülsüm. 2. ismi malûm değildir. (6.15 Hooa ibrahim Abdurrahman veresesi. 6. Abdurrahman veresesi Molla Hüseyin oğlu Ahmet Hüseyin oğlu Veli. 40 Eşref. 5. Ahmet Çavuş. 20. Mehmet. 5. Ali Çavuş. 10. Hasan Tahsin. 10. Elmür. T. C. Ziraat Bankası Van Şubesinin 14/6/ Haydar Hazım Abdurrazak. 34. Abdullah. 15. Bayram. 13. Bayram. T. C. Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesinin 14/6/ Ahmet Ağa Nazmi Abidin Bodrum Hasan Usta. T. C. Ziraat Bankası Çorum Şubesinin 14/6/ Vasfi oğlu Necdet.82 Vasfi oğlu Sami.77 Ahmet kızı Sahavet..22 Yaşar refikası Hamdune Hakkan zade Şerife veresesi. T. C. Ziraat Bankası Tokat ve Manisa Müdürlüğünün 18/7/ Osman Adile Rifat..24 Mehmet Ali oğlu Sina..24 Hüseyin oğlu ihsan..23 Mustafa oğlu Baki..51 Emin oğlu Ziya..24 Mehmet Ali Nafıa ambar memuru T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün (Fethiye Ajansı Karamürsel 18/7/ Ölü İsa vereseleri..22 Mahmut Cemil..22 Nadire..21 Salâhaddin Rıza.18 Hasan oğlu Ali.18 Süleyman kızı Makbule.18 Mustafa Kemal >.17 İbrahim (Yozgat Şubesi 18/7/1941 Menemen 18/7/1941 T. L. isim Adres 25. Eski Üzüm Mahsulleri Kooperatifi (Alaşehir Ajansı 18/7/1941) 2. Ali Osman (Kastamoni Şubesi) 3. Ata İsa»» 2. Mehmet Hasan»» 1.50 Osman»» 2. Osman»» T. C. Ziraat Bankası Develi Ajansının 31/7/ Hamdi Kurtoğlu İncesulu Ali Osman Kanberli. T. C. Ziraat Bankası Mihalıççık Ajansının 31/7/ Cevat Musa kâzım namına Emin. T. C. Ziraat Bankası Niğde Şubesinin 31/7/ İdris. 25. Muharrem..88 Mehmet T. C. Ziraat Bankası Çankırı Şubesinin 31/7/ Pehlivan oğlu Ahmet. T. C. Ziraat Bankası Şarköy Ajansım 8/8/ Muzaffer Baysal Kara Mustafa Çınarlıdan T. C. Ziraat Bankası Biga Ajansının 16/9/ Nâzım Fırıncı T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 29/9/ Hacı İbrahim oğlu Mehmet.03 Ahmet Orhan.03 Abazaoğlu Muzaffer.07 İlyas zade Hakkı 2.19 Şaban oğlu Mehmet Uşak.43 Burhanettin ve Necmiye Ülger çocukları '.43 Yumurtacı Ali oğlu Emin Uşak.43 Mustafa ve hemşiresi Fatma.43 Niyazi Cemal.55 Sadettin K. Cevza 1.39 Mustafa ve kardeşi Fatma 1.43 İsmail oğlu Hasan Uşak.82 Ömer Lütfi Tuffent Sammer tarafından tevdi edilen para 8.48 İstanbul Beyoğlu 4 üncü Hukuk Mahkemesinden gönderilen para (Tapu memurluğuna) 1. Mehmet 3. Hacı Osman Ali oğlu İsmail Koca Ahmet oğlu Salbri 3.30 Halil oğlu Mehmet 9.52 Abdi oğlu Mustafa Sümek oğlu Bidiş 5.59 Güzlekten Mahmut 7.12 Hacı Süleyman Hacı Ser 3.95 Ahmet kızı Huriye Çürükçü oğlu Mehmet Bayram Mecitözülü İbrahim 23.68» Deli Hasan 4.47 Hacı Hikmet kızı Melek Burdur Şub. 29/9A941 Tabaklar mahallesinde Bolu Şubesi Selâhattin Velisi» Karaçayır M. den Belkıs velisi. Bolu Şubesi Uşak Şubsi Maliye kâtibi,» Uşak» İnhisarlar muhasebecisi» Maliye kâtibi» Aybey mahallesi» YozgatŞubesi Yölyös Berger Şirketi mühendislerinden (Kütahya Ş. 29/9/1942 Afyon Kurşunlu köyünden Demirci Aj.»»» Gumalı köyünden Bergama Şub. Cumalı köyünden» Kale köyünden Amasya Şub. Küpciğez mahallesinden» Yozgatlı

13 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa: 4597 T. L. İsim Adres T. L. 1: sim Adres Kesim oğlu Hafidi Osman ve Elvan zevcesi Azize ve kızı Umtmühan Saçlı zade Zihni ve Fıltnet kocası Ham di Mustafa oğlu Hafız Mehmet Abacı oğlu torunu Ahmet oğ. Mehmet Hasan oğlu Ali İbrahim oğlu İsa Ali oğlu Arslan Istanbul'lu Ayşe 9.47 Cafer Dük Kulak oğlu Nuri Şerife Abdullah kızı Ayşe Kara İmam oğlu Mustafa 1.34 Hacı Hasan oğlu Hasan.63 Nalbant Hacı Mehmet torunu. Sadık ve Feride İbaç oğ. kızı Emine Amasya şubesi» Osman oğullarından» Meydan mahallesinden» ı»»» İnsaniye mahallesinden Amasya Ş. 29/9/1941»» > Kurşunlu Mahallesinden Amasya Ş. 29/9/1941 Ihsaniye mahallesinde usta Amasya Ş. 29/9/1941»» Dağıstan muhaciri Amasya Ş. 29/9/1941 Köy] ü»,»»»» ı» Meydan mahallesinden Amasya Ş. 29/9/1941 T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 13/11/ Hacı Hüseyin verseleri 0.48 Neşet &39 Fazıl 1.44 Selâlhattin 0.47 Kadir İmik oğlu Hüseyin 12.37»» 2.24 Nezihe velisi Veliyettin 2.24 Ayten velisi Veliyettin 2.24 Yılmaz velisi Veliyettin _ Samsun Ş. 13/11/1941 İstanbul Eski Jandarma Komutanı Kube Aj. 13/11/1941 Petürge nüfus memuru Malatya Şub.»» Alay 135 mülâzim Bolu Ş. T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 19/11/ Mustafa Ağa 8.63 ihüseyin oğlu Mustafa 8.63 B. Ahmet 8.63 Halil oğlu Mehmet 8.63 İbrahim oğlu Mustafa 8.63 Halil oğlu Bekir 8.63 Mustafa oğlu Salih Salih oğlu Mümin 8.63 Ahmet oğlu Mehmet 8.63 Bayram oğlu Mehmet 8.63 Mustafa oğlu İbis 8.63 Osman oğlu "Kerim Osman oğlu Ali Mustafa oğlu Arif..35 İbrahim ağa Murat..38 Süleyman Mütekait B.Hikmet Binbaşı Bayram ağa Ali Osman Demir köylü Molla Süleyman Murat oğlu Hasan. T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 20/11/ Ali Bedri 7.51 Ahmet Emin Kurbağalı Köyü mültezimi Haymana Ajansı Kahveci Menemen Nazilli Şub. Nazilli şubesinden T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 16/12/ İsmail Hakkı Sivrioğlu Ahmet Eşi Tenvirat Şirketi 0.64 Ali Rıza Kaya Ali 0.47 Osman Nuri 9.47 Kara Mustafa Askerlik dairesi hesap memuru Trabzon Hatun: Çukurçayır Mahallesinden Ceyhan Ajansı. Sanat Okulu S. 1 No. 146 Bursa Ş. İstiklâl Mahallesi Şarköy Aj. Çınarlı Köyünden T. C. Ziraat Bjunkası Merkez Müdürlüğünün 17/12/1941 tarihli tevdiaü 1.26 Mehmet, Ahmet, Fatma karısı Şerife 1.06 Veli oğlu H. Ahmet 0.54 İftade O. Tahir veresesi 4.44 H. Memiş oğlu Mehmet 4.89 Serdarzade Mehmet Ef Carsan oğlu Tevfik ve Mustafa H. Arif oğlu Ahmet 3.23 Nuri oğlu N. Ali 1.63 Abdullah oğlu Hastan 7.28 Nuri oğlu Ali 0.07 Halil oğlu İbrahim Çavuş 0.49 Küçük* Ahmet veresesi 0.28 Sarı Mahmut bin Sabit Gedikoğlu Abdurrahman veresesi 7.22 Nuri oğlu Ali 2.78 Sarı Mahmut veresesi 0.45 İbrahim ve Halil 1.56 Koca H. oğlu Mehmet Ali Kadıoğlu jlalil ve Çakmak oğlu vereseleri 1.89 Madan oğlu Halil 2.75 Madan oğlu Hasan Berber oğlu Ahmet veresesi Molla Hüseyin oğlu veresesi 2.83 Deli Mehmet oğlu Mustafa veresesi 0.61 Kavas oğlu İbrahim veresesi 0.23 Deli İmam oğlu Ahmet 6.98 Hacı Ahmet Ağa veresesi 0.59 Savabkâr Hasan veresesi 2.58 Tekkenişin oğlu Hüseyin 0.77 Derviş oğlu Ahmet 4.04 Sarı İmam Ali veresesi 1.52 Ömer oğlu Ali veresesi 5.74 Hacı İsmail oğlu Ali 1.92 Hacı Osman oğlu Osman veresesi 2.82 Veli oğlu Mustafa veresesi 7.28 Arslan oğlu Hasan veresesi Deli Osman veresesi 1.90 Hacı oğlu Beyti veresesi 5.56 Hacı Berber oğlu veresesi 1.14 Pazarlı oğlu Hüseyin veresesi 4.81 Oruç oğlu Ahmet veresesi 1.24 Oruç oğlu Mustafa 1.14 İslâm oğlu Mehmet veresesi 9.83 İslâm H. Ahmet Veresesi 0.17 Semerci kızı Rukive 4.54 İlyas 'ğlu Ömer veresesi 2.36 Oruç oğlu İsmail veresesi 4.38 İlyas oğlu Mehmet veresesi 9.51 Semerci oğlu veresesi 1.17 Himmet oğlu Hüseyin veresesi 2.82 Tekkesin oğlu Ali 0.37 İstanbullu Mehmet 3.82 Semerci oğlu İbrahim 3.74 İlyas oğlu Mehmet veremi 3.59 Deli Osman veresesi 1.36 Himmet oğlu Ayşe veresesi Çukur Köyden Tavşanlı Aj. Kadı köyünden Tavşanlı Tavşanlı» Tavşanlı Opan Özü Köyünden Gölcük Köyünden»» Derecik» Karaköyden Ali Köyden

14 Sayfa: 4598 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. ısım Adres T. L. Adres 0.11 H. Ahmet oğlu İbrahim kızı Kâmile Emirler Köyünden 0.04 Resil karısı Şerife 0.14 Resil oğlu zevcesi Saide»» 0.30 Resil İbrahim kızı Şerife»» 0.26 Abidin kızı Şerife»» 1.68 Resil oğlu Ahmet veresesi»» Recep oğlu Mehmet»» 0.17 Mestan 'kızı Ayşe»» 0.23 Resil kızı Fatma»» 0.30 Resil oğlu H. İbrahim»» 5.64 H. İbrahim Dayı veresesi»» 0.36 Mestan oğlu kerimesi Şerife»» 0.04 Mestan o. H. Mehmet torunu Avşe»» Bektaş oğlu veresesi Tepecik Köyünden 3.11 Çomak oğlu Hüseyin veresesi»» 4.48 Ömer veresesi»» 6.91 H. İbrahim oğlu Ahmet veresesi 3.42 Ebubekirin Emin veresesi 2.21 H. Bey oğlu Halil veresesi 0.17 Hacıbey oğlu Halil veresesi 4. Hacıbey oğlu Halil veresesi 9.58 Hususi İdareden İsmail Hakkı elile 2.35 Molla Veli oğlu Hüseyin Malsandığı Mehmet İsmail Mehmet İzzet Yandım Ahmet Osman Ahmet Ali Rıza »» C. Ziraat Banlaısı Merkez Müdürlüğünün 20/12/ Veli Şahin Ankara İcra Memuru Kemal Adliye karşısı Hayatibey apaırt Kâzım Ankara Vilâyeti maiyet memuru 9.63 Ali Hidayet zade Saraçlarda kavaf 0.71 No Peteri Alino Tayare Palyas oteli No Yusuf Mukaddem mahallesi Fırat so 0.70 kağı Ömer Bankalar caddesi Kayserili Besc- celi zade 2.33 Nigâr İktisat Vekâleti daktilo 5.30 Fatma Mukaddem mahallesi No Seniye C. Merkez Bankası memurla ,60 Ragıp Zonguldak Mebusu Hatice Ferit Bey valdesi Hayri Ankara Lisesi sınıf 10 No Muharrem Hamamönü Kula sokak No Atiye Hariciye Vekâleti Daktilo Ali Bey Emniyet Müfettişliği memurla Ayşe Muhlise Hacıdoğan Kartal Tepe No Ali Fuat Manifatura tüccarı Bayan Sina İlkbahar oteli No Fuat Kastamonu Mebusu Salâha t tin Z. B. Kontrol servisi Ali Necati Salâlhattin Refik fabrikası ma 0.65 kinist Salihoğlu Ali Salihoğlu Ali Halil Şevki Halil İbrahim Ali Galip Mehmet Vasıf Muammer Vasıf Hacı İbrahim Kâzım Mehmet Demir Muammer ,1 Ekrem Şemsettin 7.70 Reşit Kalfa Fehime Ali Ulvi İbrahim Naci varisi T. C. Merkez Bankası Merkez Müdürlüğünün 25/12/ Salâhattin Ali 1.23 Reşit 0.73 A. Fevzi 2.23 Hacı Yusuf 2.16 Raif Mümtaz 1.73 Niyazi Ramazan 3. Pavni Vitniviyolas 5.85 Veyis 2.48 Mustafa Erkmen T. L. Ziraat Bankası İzmir İsım ve adresi Taşhan'da Avukat Ankara Zevk Lokantasında Garson İstasyonda Tuzcu Çocuk Sarayı Manifaturacı Çorumlu Hacı Hüseyin Zade İstiklâl Caddesi Amerikan Sefareti karşısında Kömür Müteahhidi Aydın Otelinde Mühendis Stad İnşaat Mütaahhidi Öztürk Mahallesi 82 Bakkal Sebat Ham Erkmen Ticarethanesi Şubesinin 13/1/1942 Muzaffer: 1 inci Kord. Moda Sokak İsmet: Zerbank Müdürü nezdinde Sevim: N. An. Tepecik Leyli So. No. 23 Sıdıka: Hasan Fehmi Gümrük Komisyoncusu İbrahim: Hisar Camii Cumhur N, İtimat Matbaası Osman 1 inci Kordon Selma: N. B. Dr. H. Yusuf Enis: İN. B. Dr. H. Yusuf H. Suat N. B. H. Muhiddin Ferdiye: Muhiddin Reşadiye Fatma 3 üncü Beyler Sokak Şükran: N. B. İ. Ethem Şef ki: Karantina Naci Karşıyaka Mebrure: N. B. Mustafa Soğukkuvv Cemal: Aşmalı Mescit Adil: Damlacık Yok. No. 90 Moreno Sonsino Resul: N. An. Leman Burhan Ergün: N. B. Cevat Zerbank Muhasibi M. Lamia N. Ali Muharrem Hasan Ahmet Muhtar Veş yanında Ahmet Ramiz Diamerikan Tobakoda Behiye: N. M. İzzet Muğla Zerbank Naime İkiçeşmelik Tuzcu Sokak No. 4 Asım Tütün İnhisar Merkez Satış Kemal Karantina Polis Komiseri Aliye: Tepecik Sürmeli Sokak No. 15 Nazmiye: Tepecik Sürmeli Sokak No. 23 Esat: Dikili Gümrüğü Muavene Mariye Esat Cimcoz Operatör Asım Fahreddin Çankırı Çarşısı Kadrive: Mortekke İplikci S. No. 5 Fahriye: Silivri Mescit Karakolu Hayriye 1 inci Kor No. 81 Hasan Kırmızıay Muhasibi Ferit Metruk Malları N. Ferit Talat Zerbank Muhasiplerinden Salepcioğlu Mithat Musa Kâzım ve İsak Kastro Konya Halk Gazetesi Ali Karşıyaka İstasyon Hane Elektrik Şir. Ahmet oğlu Ali Develi Sandığından Alaşehir Fen Memuru (havale mür) Türkiye t. Ticaret Limited

15 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa: 4399 T. L. îsir Adres T. L. I: sim Adres T. C. Ziraat Bankası 27/1/1942 Neı res Binbaşı İsparta Şub. Vehbi kızı Muallâ» Mustafa kızı Huriye» Sarraf Kazoğlu Hüsnü» Raşit kızı Sevim» Ahmet Hasan Osman kızı Esma Mehmet Ali karısı Gül Ayşe Muğla Şub. Mehmet Ali evlâtları Mustafa Halit, Baki, Şefika ve Refika Ölü Mehmet karısı Havva Söke Ajansı Kocagöz oğlu İlk Okulu Muallimler Birliği Osman Kadir oğlu Hüseyin İrfan Sedat Hayrullah oğlu Nuri Sarı oğlu Mehmet Germencikden Mehmet Köşk Alim oğlu Refik Agaç Etem Malakyano Hüseyin Hüsnü Mehmet Fehmi Ali Ferhat oğlu Sıhhat Müdürlüğü (Yörük Hafız, Giritli Zeynel namına) Mehmet Mithat Faik M. Levi İsparta Palas Kâtibi Öğretmen İstanbul Şub. Yal ovada Adana Şub. İNazilli Şub. istanbul Şub. Aydm Şub. Aydın Şub. Aydın Şub. Manisa Mütaahhit Eski Osmanlı Bankası Daire Rektörü Tütüncü Mersin Şub. istanbul Şub. istanbul Şub. istanbul Şub. T. Ç. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 3/2/ Mehmet Emin Yeni Pazar Müsteciri Kastamoni Şubesi 6.08 Pire oğlu Ali Usta Bandırma Şub. T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 17/2/ Emin kızı Muammer Emin oğlu ibrahim Hâki Z. Mustafa Rıfkı Ömer Ömer ibrahim M. Necip Yakup Ali Menemen Ajansı Menemen Ajansı Elbiseci İstanbul Şub. Elbiseci İstanbul Şub. Demirci İstanbul Şub. Demirci İstanbul Şub. Kebapçı istanbul Şub. istanbul Şub. istanbul Şub. istanbul Şub. Tasarruf Mudi Celâl varislerinden Hayriye hissesi istanbul Şub. 5.7i Tasarruf Mudi Celâl varislerinden Avşe hissesi İstanbul Şub Tasarruf Mudi Celâl varislerinden Cavidan intifa hakkı istanbul Şub. T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 13/3/ Sabri Tahir -.65 Ali.97 Hürsenbel Köylü Ali Baytar Mus ZonguldaK Zonguldak.97 Erzel i Mustafa 2.74 Sahibi bilinememiştir Cide Ajansı» Ş. Karaağaç T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 25/3/ Mebrure Şahin 2.49 Nevin 3.15 ibrahim Mustafa Bahattin Hilmi 1.53 Karabet Sedefciyan 1.45 Celâl 1.12 Cemal Kâmil Memduha ve Müşerref.14 Abdurrahman Naci M. Mehmet Mumcuoğlu 2.07 Nezih İbrahim 7.39 "aşar 1.20 Hatice Melek 1.04 Muhtar 2.82 Bülent Nurettin 0.19 ismail Hakkı 6.56 Melih Enver 2.55 Mehmet Hilmi 9.42 Halil Kaptan 2.76 Akseki'li Hüseyin İstanbul Şub.» Karaburun Ajansı Karaburun Ajansı T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 2/4/ Kır Ahmet oğlu Hüseyin Cafer 1.95 Arif Canere Karamürsel Ajans. Ziraat Müdürü Muğla Şub. Gönen'in Kurtuluş Mahallesinden Bakkal (Gönen Ajansı) T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 24/4/ Durmuş oğlu Abdullah 4.66 Bekir oğlu Hasan 2.16 Kilyan Köyünden Topaloğlu Temel 3.86 Kilyan Köyünden Hacı Mustafa oğlu Ali 9.49 Kilyan Köyünden İsmail oğlu İbrahim 2.87 Hark Köyünden Deli Hüseyin oğlu İbrahim oğlu Ahmet 6.66 Palaklı Köyünden Ayvas oğlu İbrahim 1.31 İn Köyünden Yayla oğlu Ahmet 0.77 Bugalı Bala Köyünden Cüce oğlu ibrahim 1.66 Yağlı Kuyumcu Köyünden Kefci oğlu Temel 4.16 Hayrettin 2.66 Domaç oğlu Ali 4.91 Domaç oğlu Ali 4.76 Abbas oğlu Bilâl 2.93 Abbas oğlu Osman Kuskunlu Köyünden TireboluA. Recebli Köyünden Tirebolu Aj. Tirebolu Ajansı T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 13/5/ Ömer Lütfi Sandıklı Ajansı Ziraat Bankasının 27/6/1942 Bilecik Ajansı Mühendis Mehmet Kâmil Ziraat Bankasının27/6/1942 Bayındır Şubesi 3. Emin Ali oğlu Halil 9. Tüccar Sadık 7.50 Gazi oğlu Harun 3. Berber Hüseyin 5. Osman oğlu İzzet

16 Sayfa: 4600 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. İsim ve adresi Ziraat Bankasının 27/6/1942 Gaziantep Şubesi Mehmet oğlu Hüseyin Ziraat Bankasının 27/6/1942 Gaziantep Şubesi Mehmet Inceoğlu Mehmet Kolağası oğlu Ziraat Bankasının Eskişehir Şubesinin 27/6/ Ali 0.31 Ali 0.46 Kâzım Hayri 9.46 Hamdi Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinin 27/6/1942 Münire Mustafa Aydın M. Levent A. Levent Emin Veresesi Ziraat Odası Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 23/7/1942 Muarra \jansı eski memuru Derviş Ziraat Bankası Nevşehir Ajansının 3/8/ Arasun Ecik Ağıl Kövü namına Muhtar Şükrü Ziraat Bankası Çankırı Şubesinin 3/8/ Kayıçi\i K. Abacıoğlu İsmail Ziraat Bankası İsparta Şubesinin 3/8/ Kâmil İstanbullu oğlu 4.43 Cemal Salâhattin 6.03 Makinist Namık 4.24 Hafız oğlu Mesut Ziraat Bankası Antalya Şubesinin 3/8/ KorkuMinm Fığm, Köyü şahsiyeti ımaneviyesi Korkuteli Zivint Köyü şahsiyeti maneviyesi Elmalı Yuva Köyü şahsiyeti maneviyesi Antalya'nın Kuvanlık Köyü şahsiyeti maneviyesi Elmalı'nın Kuz Köyü şahsiveti maneviyesi Elmalı'nın Semayük Köyü şahsiyeti manevivesi Antalya'nın Karaaliler şahsiyeti maneviyesi Antalya'nın Dağ Mahallesi şahsiyeti maneviyesi Antalya'nın Pazarovası şahsiyeti maneviyesi Antalya'nın Badem Ağacı Kövü şahsiyeti maneviyesi Elmalı'nın Ayvası] Kaç Çiftliği ' Antalya'nın Susuz Köyü Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinin 27/3/ Şevket Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinin 27/8/ Kavacık Köy Habip oğlu 5.96 Musalsr Kövü Zürrai Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinnı 77/8/ Sarıkava Kö\ Habip oğlu 7.27 Fevziye: Köy Mehmet oğlu Cafer P. Osmaniye Köy Zürrai 0.46 Şefkatiye Köy 6.46 Mamure Köy Laçin Koy 4.68 Rafkiye Şefkatiye Alpu Köyleri Zürıai T. L. İsi sim ve adr Ziraat Bankasının 14/9/ Hacı Osman oğlu Hüseyin 9.27 İbrahim Ömer 2.20 Mustafa Mehmet 7.40 Ayşe 0.95 Behiye ve Zehra Hasan 0.87 Abdullah 6.25 Hüseyin 3.06 Abdullah 1.90 Ahmet 0.90 Hacı Mehmet 0.15 Ayşe 3.18 Ali 6.15 Mustafa 7.63 İrfan 4.96 Ömer Sadık 3.90 Ahmet 5.90 Celâl ve Kadri 0.90 Bedia ve Kadri Mustafa Arif Necip 4.78 Arif 4.05 Ömer 1.15 Kemal Celâl Kadri 4.06 Kemal Celâl Kadri 2.40 Osman 0.07 Celâl Nuri 1.36 Hasan 4 56 Haydarpaşa veresesi Hacı Kâzım veresesi Mehmet - oğlu Ali Mehmet oğlu Ali Mehmet yukardaki iki kalem paranın /c 20 si 0.95 Mehmet Ali Hacı Çaputcu Hüseyin Ziraat Bankası İsparta Şubesinin 8/10/ Orhan Fahri oğlu Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesinin 13/11/ Rahim oğlu Hüseyin Ziraat Bankası istanbul Şubesinin 13/11/ Assikürasvonu Jenerali Sigorta Şirketinden tahsil edilerek Ayvalığa gönderilen ve 23/10/1912 tarih 378 sayı ile iade edilen para olup lehtan müracaat etmediğinden Rizenin 8/5/ sayılı liralık havalesinden Karahasan Zadelerden Halil varislerinden Lüıfiye'nin hissesi olarak on seneyi geçdiğinden Ziraat Bankası Ereğli Konya Şubesinin 13/11 ' Karapmarlı Mehmet 1.50 Durmuş oğlu Abdullah > 0.50 Karamanlı oğlu İbrahim 1. İdris oğlu Ömer 3. Şerif Ömer oğlu Vehbi 5. Pir Omerden Süleyman'ın Halis 5. Sadık oğlu Süreyya 5. Müftü oğlu Cahit Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünün 2/12/ Bekir Sıdkı Ezine Bankamız Muavini 4.61 Cide Bankamız eski memuru Mustafa Cemalettin T. t. Ziraat Bankasının 25/12/ Ahmet Hamdi Hınıs eski memuru

17 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa : 4601 T. L. îsîm ve adresi İstanbul Emlâk ve Eytam Bankasının 2/6/ Süleyman kızı Ayşe varisi Şakir 9.52»»»» Ayşe 4.76»»»» Z el ih a 4.76»»»» Mümin Osman oğlu îsmail kardeşi Hatice Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinin 0.01 Hâkim Şevki emrinde 1. Ölü Feyzi Reis Ölü Mehmet Elmas 26/6/1942 Emlâk ve Eytam Bankasının 27/7/ Abdülgaffur oğlu Abdullah Asım Samsun 42J Ali oğlu Süleyman varisleri Samsun 1.50 Ünyeli Molla Şerif kızı Sahure, Samsun 2.60 Oflu Hasan oğlu Mustafa, Samsun 2.60 Ünyeli İbrahim oğlu Adi, Samsun 1.35 Demirci Batumlu Arslan oğlu Mevlut, Samsun Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinin 29/7/ Zeynep Habibe varisleri 4.22 Emine Terekesi 0.20 Ahmet Şükrü terekesi 4.02 Ali Riza terekesi Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinin 2 l /8/1942 tarihli 1.66 Kinkor veledi Nebaha'.yan 1.71 Agnes Yeni Dünya T Nihat terekesi 8.42 îsmail Hakkı terekesi tevdiatı Emlâk ve Eytam Bankası istanbul Şubesinin 23/10/1942 tarihli tevdiatı Hanife, Orhaneli 7.76 Abdurrahman oğlu Abdullah, Orhaneli 1.60 Kahveci Mustafa Dayı Orhaneli 1.68 Kahya oğlu Süleyman Orhaneli 2.80 Orman Korucusu Bursalı Aîustafa Orhaneli 0.29 Mehmet oğlu lsma'1 kızı kardeşi \y-e, Orhaneli Osmanlı Bankası izmir Şubesinin 6 şubat Mediha Safa 2.70 İsmail Hakkı Başak Osman Şükrü 6.99 İsmail Bey Z. Hüsnü 7.39 Patou Mme Zitis Ali Naci ve Şsı 5. Mükerrem Celâl 1.55 H. Hafız Mustafa 55. Hüseyin Mustafa Hilmi 95. René Weil Zibra Hanım veresesi 5.48 Hasan Hayri 3.88 Mustafa Hakkı 30. Huli ve Kanmona 3.75 Gevgeli Ahmet 108. Amado Mahdumları Meçhul» Osmanlı Bankası Samsun Şubesinin 14/3/ Yelkencioğlu Biraderler Meçhul Osntanlı Bankftsı izmir Şubesinin 4/4/1941 tarihli tevd%au 6.78 Çamberli Hacı Ali oğlu Süleyman Denizli Şe^h İbrahim oğlu Mustafa»»»»»»»»»» T. L. İsim Adres lev. Kapitanidis ve Th. Aposteitido u. Nazilli 6.62 Tayyare Taburu Levazımı izmir Draghi Camillieri Paul 7.25 Talât Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesin in 7/4/1941 tarihli tevdiattı Bay Ardaşes Demirciyan Kumkapı Havuzlu Hamam No: Bayan Aznive Parsekhian Yeni Sokak, Pembe çıkmazı Pembe apart Bayan Elvire Chignoli Aynalıçeşme Emin Camii Caddesi (Spadaro apart. No. 17/4) 9.30 Bayan Kasandıra Sarıdaki Aslınalımescit Kamlhi Ap. No: Bay Paull Galeo istiklâl Caddesi No: 83 (ingiliz Spor Klübü, Beyoğlu) 1.94 Bayan Martlıa Mokav Meçhul Bayan Olga Steriadu 265. Bay Süleyman (Tüccar)» 80. Bay Giorgio Mastroyenıi» 3.94 Bay Mate Grünberg» Osmanlı Bdnkusı Ankara Şubesinin 15/7/1941 tarihli 'tnivd^dfı Ankara Sivas Demiryolları Meçhul 6. A. Bogosyan» Belkıs Hanım IK. Yusuf»» 4.23 Mehmet Kemal» 20. Samuel Amon» Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 18/7/ Hannak Habakuk Meçhul Bayan K. Kirkorian»ı A. Haimıit bin Asım» Siderides Kastanaki 5. Hayrettin Benbeci veresesi» 50. A. Pios» Olympia Eftihidou» Perun Cevahirciyan 4.91 Sait Naihum Duhamy 7.94 Stavro Eleonora» 6.49 Fatlma Sait Dürük Malkasyan» (Mehmet Hamdi Osman» 4.47 Hehmet ibrahim» 18,87 Jean Rosetto» 8.- Gregiore G. Beridje 23. J. Deltchos» 12. A. M. Macdowell» 17. Ulvi Saffet bin Mehmet Saffet Hacı Resul Kampanı» Bedros Vartanian Osmanlı Bankası Golfta Şubesinin 12/8/1941 tarihli tc\vâidtı 11. Memişoğlu: Kör Mehmet halefleri Meçhul Mehmet oğlu Yusuf» Mile. A. Douldouridow» 1.05 Aristo Kosta: Yoannau» 8.23 Antonia Christou» H. Peros Limboullis» Harütün Kocabasyan» Sultana I. Dimitriu» N. Epitroulos» Kreş Katifian» Rum Hastanesi» Eymer bey Halil Hüsamettin bin Abdi Sofi Rozenberk 4.35 Aziz Gabrielian Helo Bandikian

18 Sayfa: 4602 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. sim Adres T. L. İsim Adr Arsak Melkonian 15.J-9 Karnik Mığırdıçyan Armenak Sevoyan Seertlioğlu Tevfik Mehmet Şükrü 6.42 Abdülmecit Ahtamar Katogikosu 5-82 Megiç Pohanyan Makruhi Srouyiam Kapriel Mığırdıçyan Hamazalo Aslanyan H. M. Tircunyan Vartan Saagayan 142. Keverk Vartanian Misak Setrakyan Kirkor Aganikyan Morinalı Zaipci Z. Nuri Garabet Ohanesian Kirkor Avakyan Ohanes Şarkysyan Mardiros Vartanyan 95. Mustafa Bekir 45. Sep. Kapamaciyan 9.11 Kirkor Dombuçyan Elmas Muratyan 96. Sebuhanciyan 3.34 İsmail bin Veysel Agop Çirpakyan Sami Rasim Simon Melikyan Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 20 ağustos A. F. Saqqual emrine 8.03» \»» 0.50 Banco di Roma Emrine 7.59 Tesisatı sınaiye müessesesi emrine Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 4 eylül Saatçi zade yetimlerinin velisi Ali Efendi Meçhul Jacques Bach» 6.19 Y. Chorianopoulos» Maurice Gohen» 0.76 Glaire Danon» jj. G. Donald» Perouse Dievaerdjian» 0.09 Gisèle Edwarda» 1.12 Binbaşı Hurşit bin Keder» 7.38 ınişan Karacemian» 0.99 Kirkor Markarian» 3.27 Mehmet Sabri bin Mustafa» 3.86 Naciye Dr. İsmail Hakkı» Albert Rossano» 1.07 Sait paşa bin Mohamet Taöbağ» Iİ.07 Assadour Simonian» 0.10 Sylvesıtros Vassiliou» Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 8/10/ Romualdo Cattaneo Hamalbaşı No. 14 Beyoğlu 6.78 Panayöti Econıomides Meçhul 621 Ermeni Katolik Hastahanesi» Bayan O. Mirikelam Heltee Greeh I.71 Luigi Saliba İstiklâl cad. 361 Beyoğlu Meçhul» 9.67 Ahmet Rauf B. Mehmet Galip H. Biolley 7> Osmanlı Bankası İzmir Şubesinin 4/11/ Rıdvan kızı Halime Maçhul Prizou Consbanltine» II. 36 Otto Strauve» 26. T. C. Ziraat Bankası - İzmir 9.13 Hasan bin Mehmet» Osmanlı Bankası izmir Şubesinin 4/11/ Çemberli H. Alioğlu Süleyman Denizli 1. Şeyh İbrahim oğlu Mustafa» 2.»»!»»» Osmanlı Bankası Galata Şubesinin 4/11/ G. Aidonoopulos Meçhul Osmanlı Bankası Samsun Şubesinin 17/11/1941 ' 11. Bay Mahmut Memduh Bafra Bay Fuat Yakup Meçhul 5. Canik İstinaf Mahkemesi 10.» >» 29.33» Bidayet» Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesinin 4/12/ Bayan Ester Şati 9.50» Huguette Milovic 52.» Aspasia İoanu 1.50 Bay Nurettin 1.70» Bluma Veinstein 1.» Kâmuran Ahmet Bayan Anetta Köşkenyan Yanuli Dökmecioğlu Bayan Satenik Sarıyan Konstantin Artas Edmond Aslan 3427 Bayan Karolin Saman Nane sokak No. 19 Beyoğlu Abdullah sokak Sadi apartman Beyoğlu Macar sokak No. 71 Beyoğlu Zonguldak Polis Müdürü Küçük Bebek No. 13 Bebek Teşvikiye Bostan sokak Vefik apârt. Meçhul Yenişehir İsmet Paşa No. 19 Ankara Osmanlı Bankası Akşehir Konya Şubesinin 15/12/ Necmettin Mustafa eçhul Osmanlı Bankası Mersin Şubesinin 15/12/ Ali Usta zade Mehmet Abil Meçhul Ahmet Ağa zade Dr. Ali Rıza» Osmanlı Bankası Bursa Şubesinin 15/12/ Ömeroğlu Abdülkerim Bursa 1.81 Şerife Hasan kızı» 9.71 Şaziye Ahmet kızı» Rabia Hanım» Fatma»» 1. İsmail Abdullah» 12. Ahmet Zekeriya» Osmanlı Bankası Edirne Şubesinin 17/12/ Demetre \akovides Edirne Osmanlı Bankası Samsun Şubesinin 9/2/ Bay Zaharia Etzioğlu Osmanlı Bankası Kayseri Şubesinin 21/2/ A. Balazit 20. Filip Holtzman Meçhul Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesinin 9/3/ İsmail Hakkı bin Raşid Piyade Mülâzimi 6 ncı Alay 2 nci Bölük, 1 inci Batarya Konstantin Mihailidis (Kunduracı) Surya Çarşısı No. 6 id.

19 ^5^MART^ljMŞ (Resmî Gazete) Sayfa: 4603 T. L. isim Adres T. L. I: sim Adres Dr. M. Ampelidis veresesi 1.03 P. D. Nair (C. M. As. Office Maritsa Calyan 6.78 Antoinette Marino Meçhul Kol ancıyan Ap. No. 5 Mektep sok. 5/3 Harbiye Polonya Soka'k No. 10 Osmanlı Bankası Kayseri Şubesinin 31/3/ N. Voskimides Meçhul Osmanlı Bankası Adana Şubesinin 18/4/ Mehmet Nuri Meçhul Mihran Eneziyan» Mr. Boncompagnie» Nazif efendi» H. Kuyumcıyan 2.73 Essai Vahabedyan 9.73 Veise Z. Tahsin» 6.20 Antepli Hatice Ömer E. Tripani in. Unciyan Mehmet oğlu. Ahmet Rupen Arapyan Meçhul A. Kiryakidis Banque Française de Syrie Osmanlı Bankası Akşehir Şubesinin 24/4/1942» Hamparsum Topsakalyan Meçhul &T- 84. Ü Osmanlı Bankası Yenicami Şubesinin 6/5/1942 Ruhi Bey Arap zade Manastır han Abuav ve Şsı Marpuççular 31 İV. Yorgidiç No: 7823 M. Seroyan No: 9322 Derviş Ağa Z. Mehmet Tevfik No: 9404 Yako Şaul Ali Arif N. Adata No: 3813 M. Bahattin S. Halil No: 9174 Ayşa Hikmet B. Mehmet No: 9344 Makbule Ethem B. izzet Ömer Kemaleddin Ahmet. Keçeci zade Kâzım İPeruz Pideciyan Mihran Ohanian Vasil Papayorghiu peltro Baude Artin Hıdıryan Feride, Mehmet Rıfat Ahmet Saip, Ali ıgorlu'lu Telgraf memuru Kadıköy Hünkâr imamı Fıstıklı sokak No 47 Makrıköy - Sakızağaç Fransız kilisesi sokağı No. 23 Askerî Tıbbiye karşısında kitapçı Arnavutköy. Francalacı sokak No. 22 Ebniye kalfası - Beyoğlu Hamalbaşı No: 84 Kazmicri - Mahmutpaşa 195 Kadıköy - Moda caddesi No. 213 Koca Mustafa Paşa Ali Fikih mahallesi Dibek sokak No. 10 Osmanlı Bankası Galata Me kezinin 12/6/1942 Sara binti Ali Merdan Mehmet Bahaeddin b/ Abdullah» Baron E. B. d'erlanger ) müşterek H. D. Clive \- hesap» G. Broad J Dr. Hakkı Hayri» D. Abdullah Cemal» J. J. Bach» Darülfünun Yüksek Mektep Muhasebecisi Hüseyin Cahit» P. T. T. Umum Müdürlüğü» Peter Vogel veresesi» Paul Kamburyan > Meçhul [E. Mardizopülos 8.26 Payzoff 1.60 Bereket Z. ismail Hakkı 1.17 Douvlaris 4, Fatma Haklimi ikbali imargueritte Masson, K. A. Polatyan Biraderler Jean Rossetto Hannah Habakuk P. Critha S. T. Cortely Lintz ve şürekâsı 35. Mehmet Tayfur 100. Ezra I. Drueck (veya Dracık) Meçhul Osmanlı Bankası Gaziantep Şubesinin 7 ağustos 1942 ıbirecikli Mehmet Ömer Şefik Yüzbaşı Şevket Cemalettin Cemal Urfa maliyesi Artin S. Karatgian Meçhul Ofhanes Kaşkaşyan Dikran Acemyan A. S. Saraciyan Sulh Hâkimi Necmettin Mehmet Ortaklar Ticarethanesi F. Divek Maht. ve Ş. sı G. Mazza inerses Işkanyan New-York Life Insurance Meçhul Gaziantep Meçhul Urfa Meçhul» Meçhul Mersin Halep» istanbul Osmanlı Bankası Ordu Şubesinin 10/9/ Mehmet Bey kızı Asise Meçhul Osma\nh Bankası Ydnicami Şubesinin 20/10/ R. P. Radomiro'ff Meçhul Osmanlı Bankası Galata Şubesinin Muhamet Ali Han Şeybani Meçhul J. Briata» 5.44 Anais Briata» Hüseyin B. İbrahim» Minkalen» E. Dupuis» P. Şeytanidis» 4.62 Hüseyin Haydar ın. Kak'linidis 7.18 Abbas Fazlı Fettah veresesi T. L. İsi sim ve adresi Türk Ticaret Bnakası Ankara Şubesinin 31/1/ Hüseyin, Ekmekçi Adapazarı 3.56 Bekir Ekmekçi» 1.98 Mustfa Tabak» 224 Mahmut 0.14 Şükrü Reşitoğlu» 0.11 M. Faik 5.96 Ayakkabıcılar Cemiyeti 9.08 Kemal Millî Oto Acentası» 8.08 Rabia 6.01 Hulusi Muallim 6.62 Zehra 6.60 Musiki Cemiyeti 6.52 Fatma Nezaket Mustafa eşi

20 Sayfa: 4604 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 T. L. İsim ve adresi T. L. İsim ve adresi Adapazarı 7.95 Mehmet Raşit Ağiçe Z. Düzce 0.97 Hayriye, Cemile ve Sebahat 0.61 Hakkn Demirci H. Mehmet oğlu Ada» 0.61 Leylâ Abdullah kızı» 0.61 İbrahim Hakkı oğlu» 0.61 Hüseyin Elektrik Ş. Fen. Me.» 0.61 Sabahattin Said oğlu» 0.61 Şevket Mecit oğlu» Rahmi ve Hüseyin Sinemacı» 0.'61 Zeki, İsmail Hakkı oğlu» 0.61 Hasan, Abdülrezakoğlu» 0.61 Hüsniye, İsmail, Muttalip kızı 0.61 Zehra ve Ayşe Mehmet kızları 435 Ömer Nail oğlu Hendekte 0.55 (Bn. Rafet namına Tahsin Düzce 0.55 Erdoğan Halit oğlu Düzce 0.55 Ali Riza oğlu Rami Düzce Türk Ticaret Bankası Ankara Şubesinin 3/4/1941 2J65 Ahmet oğlu Ali Türk Ticaret Bankasının 13/5/1941 tarihli tevditaı Durmuş Sıkıcı Z. Türk Ticaret Bankası Ankara Şubesinin 9/6/ Lázaro Bej o, Bandırma 0.83 Rifat, Aksaray Horhar 0.83 Kirkor, Samatya Sukumanastır Cahit, Cumhuriyet Cad. İstikamet Fırınüstü Bayazıt 0.80 Makbule, Üsküdar Ağahamam No ışükûfe, Fesçi Z. Nafiz Naşit nezdinde 0.60 Raif Massa, Bandırma Osmanlı Bankası İkinci Müdürü Türk Ticaret Bankasının 2/7/ M. Kemalpaşa Ahmet Hamdi Türk Ticaret Bankası Ankara Şubesinin 5/8/ Mustafa, Hendekde Şoför Mehmet Nur'.. Adapazarm 5172/1303 de Bozüvüklü 0.59 Şadan, Adapazarmda Salilh Sacit kızı 0.59 Muammer Adapazarmda Salih Sacitoğlu 0.59 M. Juliya Elenika kızı. Artist 0.56 Nilüfer, İrfan eşi Adapazarı 0.25 Hüseyin Hüsnü, Malmüdürü, Hendek 0J56 Ayşe Mehmed kızıgeyve 0.72 Ilhami Ali Riza oğlu, Düzce Hüseyin ve Mustafa. Mehmed çocukları Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 22/11/941 L28 Reşat Lütfi tayyarede muallim Eskişehir No Necati Hareket memuru, Eskişehir No Betül Ratip karısı Eskişehir 1. Halil, Doktor Suad yanında Eskişehir 8JÖ4 Gıyas İspartalıgil, Kütahya 1. Süleyman Bakkal, Kütahya 5. Hamdi Halid, Kütahya Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 12/12/ Aşçı Ayşe 1.19 Sırrı Sıkıcı Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 24/12/ M. Hayri Bartın Meclis mah. M. Hayri oğlu 0.55 İhsan, Safranbol a nüfus Kâtibi Ziya oğlu 3.11 Mustafa Sıtkı, Bartın Sancaktar mah. Kerim o. dan Ahmet oğ Ziyaettin, Bartın Adamescit mah. Bahattin oğ. 055 Süheylâ, Zonguldak Karaelmas Matbaasında Kemal Karakaş kızı : 0.55 Ahmet Yemenici, Zonguldak Gazi Paşa mahallesinde Bartınlı. 055 Ayşe Bartın Balamba Köyünde Cala Osman oğ. Ahmet kızı 0.55 Celâk, Karabükte Posta Müvezzii Türk Ticaret Bankası Ankara Şubesinin 26/1/1942 Í.60 Hasanoğlu Hendek'te 0.25 Muza'ffer, Burhan Faik oğ. Hendek'te 0.52 Müzeyyen Orhan, İsmail, Geyve 0.51 Meliha Ahmet kızı Adapazarı Zeynep Abdürrahim kızı, Adapazarı 0.51 M. Şaban Küpcü Muradoğlu, Adapazarı 0.51 Selâhattin Dişçi, Adapazarı 0.51 İsmail Kahveci Mahmud oğlu Adapazarı 0.51 M. Şevket İ. Hakkı H. Vasfi torunu, Sapanca 0.51 Hatice, Hayriye İsmail kızları, Adapazarı 0.50 Güner Şaban kızı, Adapazarı 0.50 Nigâr Sinami Rahmi evinde, Adapazarı 3.48 Mustafa Mehmet oğlu, Adapazarı 6.84 Mukaddes Öğretmen Düzce 2.03 İbrahim Kahveci Halil oğlu Adapazarı 0.51 Cevat Bakkal Recep oğlu, Adapazarı 0.43 Lûtfullah Keresteci Adapazarı 0.51 Fahrettin Hasan oğlu Adapazarı 0.51 Firdevs Rauf eşi Adapazarı 0.51 Mustafa eski Memurlarımızdan Adapazarı 0J>lMeliha Ahmet kızı Adapazarı Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 11/2/ İhsan Yavuz Safranbolu Ticaret Odası kâtibi Akif, Haseki baki bey sokak No Osman Adapazarlı, Bandırmada Arif 7.95 Mehmet, Beşiktaş TürkaM mah. Macid Ali sokak No M. Faik Çorlu Askerlik şubesi Reisi 1.83 H. Fehmi Balıkpazar yağcı sokakno Selma, Akşehir Alay 10 Kom. Faik kardeşi 0.83 Kemal Galata Minerva han Mühendis 0.82 Nihad Vehpi. Hacopulo Han No Nihad Vehpi, Hacopulu Han (No Kadri, Gazete bayii Artin nezdinde 2.27 Perihan Aksaray Horhor Hamidiye S Kemal, Bandırma 3.21 İbrahim Bandırma seyyar satıcı 0.64 Mehmet, Bandırmada Mustafa oğlu 0.62 Sebahat, Bandırmada Şoför Akif kızı Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 27/2/ Muhittin Yirmilioğlu 1. Feride 2.66 Gül Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 22/7/ Emin, Osman Na İsmail Hakkı 1. Turan M. Ali oğ. 1. (Nazım M. Ali oğ Hüsnü Adapazarlı 1.41 Mustafa Dimetokalı 4.71 Açmabaşı Nahiyesi, Adapazarı 2.01 Adnan Tanburi Zade İncili'de 1J87 Kâmile Hayri Hemşiresi, Adapazarı 0.41 Nedime Faik kızı, Kadıköyde 0.25 Hakkı Şinasi Odacıoğlu, Hendek'te 1.05 Şermin Ömer kızı, Hendek'te 5.54 Müşerref Bayram kızı Adapazarı Ömer Bayram Biraderler, Adapazarı l.~ Türk Ticaret Bankası Ankara şubesinin 26/8/942 tarihlî tevdiatı İzzet Sagıroğlu

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135 Osmanlı Evi Ev Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2 Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 14,5 10,3 13,6 0,94 113 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 21,1 12,2 16,1

Detaylı

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1 ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.ULUS 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKARETLER 1 34 İSTANBUL

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U Aşağıda belirtilen gayrımenkuller, kapalı teklif alınmak ve sonrasında açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

BİLGİLENDİRME İLANIDIR

BİLGİLENDİRME İLANIDIR Ek /a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN L A 0 C L A 0 LA0C A L A 0 C LA0D L A B LAB L A A L A LAA B : L A B L A LAD L A A L A LAA A Büyükoynatan LA0C LA0D 0 0 Büyükoynatan LA0C LA0C 0 LA0C LA0C 0 0 LA0C

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ID AboneNo AdiSoyadi Il Ilce Sube SubeNo Adres Tel Email. fatih. fatih k.paşa. fatih k.paşa. fatih. fatih. fatih. k.paşa. fatih. fatih. k.paşa.

ID AboneNo AdiSoyadi Il Ilce Sube SubeNo Adres Tel Email. fatih. fatih k.paşa. fatih k.paşa. fatih. fatih. fatih. k.paşa. fatih. fatih. k.paşa. SQL sonucu Anamakine: localhost Veritabanı: pmekkeca_klup Üretim Zamanı: 09 Tem 203, 8:23:04 Üreten:: phpmyadmin 3.5.8 / MySQL 5..70-cll SQL sorgusu: SELECT * FROM `musteri` ORDER BY `musteri`.`id` ASC

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Eminönü Toplam Yatırım 247 Milyon YTL (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2301 ada, 38 parsel sayılı 38,28 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 23/24 hissesinin satışı

Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2301 ada, 38 parsel sayılı 38,28 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 23/24 hissesinin satışı SIRA KAYIT ZABIT 1 50 248 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL 174.253,75 5.227,61 T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ 08 02 Mart 2016 SAAT:13.00 GEÇİCİ MEVZUAT KONU İHALE BEDELİ

Detaylı

BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU

BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU SIRA NO BEYOĞLU İLÇESİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI YAPIM İŞİ SON DURUM RAPORU MAHALLE ADI 1 SÜTLÜCE 2 SÜTLÜCE SOKAK ADI KAZI+KA BLO ÇEKİMİ AYDINLA TMA CADDE/ SOKAK UZUNLU ĞU HAVAİ HAT KABLOLARININ

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4

Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4 Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4 37 282 Ahırkapı Arnavutköy 5,1 15 137 Ahırkapı Ayvansaray

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/BEYAZ LALE İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU T. İMAR BANKASI T.A.Ş.'NCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bankacılık

Detaylı

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız?

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? On5yirmi5.com Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler; işte kalabileceğiniz kız ve erkek öğrenci yurtları... Yayın Tarihi : 2 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma : 9/19/2015)

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden tahsisi hakkında kanun No. 481 BlBUsTCl MADDE İsimleri merbut cetvelde gösterilen seksen bir zate hizalarında muharrer miktar ve şüruta tevfikan hidematı

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI MALİYE TETKİK KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cezmi ERÇİN 01.08.1936 08.04.1937 2 Mehmet Esat TEKELİ 23.09.1938 22.01.1942 3 İsmail Hakkı ÜLKÜMEN 22.01.1942 02.02.1942

Detaylı

K A D A S T R O İ M A R. SNo Pafta Ada/Par Alan Hisse Malik/Baba Adı Kamu Dop/İTh Ada/Par Alan Hisse Pay

K A D A S T R O İ M A R. SNo Pafta Ada/Par Alan Hisse Malik/Baba Adı Kamu Dop/İTh Ada/Par Alan Hisse Pay TOPLAM ALAN :1616165.60 T E S C İ L E E S A S SAYFA NO: 1 1 0/357 4080.00 TAM FATMA KELEŞ - 1315.90 160/1 2254.00 12685/225400 126.85 4080.00 BAYRAM 2764.10 2 0/358 11700.0 TAM ZELİHA DAĞLI - 3773.54 36375/225400

Detaylı

Tiyatro Salonları Adresleri

Tiyatro Salonları Adresleri On5yirmi5.com Tiyatro Salonları Adresleri Yurt genelinde perde açan sahneler... Türkiye'nin pek çok yerinde bir tiyatro sahnesi var. Bu listeyi görmeden yola çıkmayın! Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR Beldelerde ve köylerde yüzyıllardan beri değişmeyen bir gelenek vardır. İnsanlar soy isimlerinden ziyade mensubu olduğu sülalenin ismi ile anılır ve bilinirler. Her ailenin bir ismi vardır. Aileler; sülale

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim 1 Antalya Akseki AKSEKİ MEZBAHANESİ UZUNYOL BULVAR MEVKİİ / AKSEKİ 0242 678 1008 2 Antalya Alanya Eşgilik Düğün salonu kurban

Detaylı

SIRA NO ÖLÇEK PAFTA NO YEREL İSIMLER DOSYA NO

SIRA NO ÖLÇEK PAFTA NO YEREL İSIMLER DOSYA NO SIRA NO ÖLÇEK PAFTA NO YEREL İSIMLER DOSYA NO /000 a Üsküdar, Suluçayır Sokağı /000 a Üsküdar, Kurbalıdere cad., Hasanpaşa, Eminm bey Sok. /000 a Üsküdar, Mezarlık, Kotra Sokak /000 a Üsküdar, Küçükçamlıca

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü Karar Tarihi : 23.05.2005 Karar No : 10 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Üyelerin Adı ve Soyadı : Ömer DİNÇKÖK,Ali Raif DİNÇKÖK, Ayça DİNÇKÖK Raif Ali DİNÇKÖK, Erdoğan DAĞDELEN, Murat KILIÇ, Ömer KILINÇ

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri On5yirmi5.com Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri İşte Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri... Yayın Tarihi : 10 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma : 1/14/2017)

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı