esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 r"

Transkript

1 .c fiet esmı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 5 MART 1943 CUMA SAYI: 5347 TAMİM Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 1 Yeniden hazırlanan 10/5/194] günlü ve 126/10 sayılı (Kurye Talimatnamesi) nden ( ) nüshası ekli olarak gönderilmiştir. 2 Bu talimatname, 13 üncü maddesinde tasrih edildiği üzere 1/6/1941 tarihinden itibaren tatbik edilecek ve 12 nci maddesinde gösterilen genel yazılar bu tarihten itibaren meriyetten kalkacaktır. 3 Talimatnamenin dikkatle okunarak iyi bir surette tatbik edilmesini dilerim. Kurye Talimatnamesi Madde 1 Türkiye Hariciye Vekâleti ile yabancı Devletler Hariciye Vekâletlerine veya Türkiye Elçilikleri ile yabancı Devletlerin Türkiye nezdindeki Elçiliklerine mensup (Kurye) lerin beraberlerinde getirip görtürdükleri (resmî evrak) ı havi mühürlü her nevi kaplar gümrüklerce, bu talimatta yazılı kayıt ve şartlarla, muayene edilmeksizin geçirilir. Madde 2 Türkiye Hariciye Vekâleti ile Elçiliklerimiz arasında resmî mahrem evrak getirip götürecek memurlar (diplomatik kurye pasaportu) ile seyahat edeceklerdir. Yabancı Devletler Hariciye Vekâletleri ile Elçiliklerine mensup (Kurye) lerin (diplomatik kurye pasaportu, servis, nezaret, hususi pasaport, Vekâlet veya Elçiliklerimizden verilen Lessepase veya siyasi kurye vizesi) ni hamil olmaları lâzımdır. Kuryeler, Yukarda işaret edilen vesikalardan herhangi birini vazifeli gümrük memuruna göstererek kendilerini tanıtırlar. Madde 3 Hariciye Vekâletinden ve Elçiliklerden Kuryelere ancak mühürlü zarf için'de resmî evrak verilebilir. Bu evrak bir kap (bavul, valiz, sandık torba, çanta gibi) içinde nakledildiği takdirde bu kapların ağızları veya üzerlerine, bozulmaksızın açılmaları veya aralanarak içine bir şey konulması veya içinden bir şey çıkarılması kabil olmıyacak surette Vekâlet veya Elçiliklerce mühürlenir. Kuryeler bu mühürlerin bozulmamasma dikkat ederler ve bu suretle kapları mühürlü olarak vazifeli gümrük memurlarına gösterirler. Madde 4 Hariciye Vekâletleri 'veya elçiliklerce kuryelere teslim olunacak (resmi) evrak için her defasında bir Kurye mektubu (Liste) tanzim olunur. Bu mektupta, evrakın içine konduğu kabın adedi, nevi varsa alâmetleri (marka ve numara gibi) ve muhteviyatının resmi evrak olduğu gösterilir. Bu mektuplar vekâlet veya elçiliğin resmî mührü ile mühürlenir ve Vekâlet veya Elçiliklerin salahiyetli makamları tarafından imza edilir. Türkiye Hariciye Vekilliğinden verilecek mektupları imzaya salahiyetli makamların tatbik imzaları ve Türkiye Elçilikleri tarafından verilecek olanların üzerlerine basılacak.resmî mühürlerin tatbik suretleri ve Ankara'daki yabancı elçilikler tarafından verilecek mektupları imzaya mezun olanların tatbik imzaları, önceden Türkiye Hariciye Vekâletinden Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilir ve gümrüklere bildirilir. Türkiye Kuryelerine verilecek Kurye mektupları Hariciye Vekâletince tesbit edilmiş olan ekli (1) numaralı örneğe göre tanzim edilir. Kuryeler bu mektupları da vazifeli Gümrük memurlarına verirler. Madde 5 Vazifeli Gümrük memurları pasaport veya hüviyet kâğıtları ile kurye oldukları anlaşılacak kimselerin beraberlerinde getirdikleri (Kurye çantaları) nı haricen muayene ve tetkik ederek Kurye mektuplarına uygun ve resmî mühürle mühürlenmiş gördükleri takdirde bunları açmaksızın üzerlerine yolcu talimatı dairesinde etiket yapıştırarak veya işaret koyarak geçirilmesine müsaade ederler. Haricen yapılacak muayene ve tetkik neticesinde; A) Kurye mektubuna, nevi Ve vasıflan itibariyle uymıyan, B) Ağızları veya üzerleri resmî mühürle mühürlenmiş olmıyan veya açılmış veya mühürleri kopmuş Veya bozulmuş olan, C) Kurye mektubu gösterilmiyen veya gösterilen kurye mektubu yukarıki maddede yazılı şartlara uygun görülmiyen kaplar 5 numaralı 29/7/1940 tarihli talimatname hükümleri dairesinde açılarak muayene edilir. Kaplar içinde çıkan evrakı havi resmî mühürle kapalı zarflar açılmaz. Kuryeler yukarıki fıkraya göre açılıp muayenesi gereken kapların açılmasına razı olmazlarsa bunlar gümrükçe kurşun mühür altına alınarak muhafaza edilir ve keyfiyet mahallî en yüksek Gümrük âmirine bildirilerek vereceği emre göre iş görülür. Mahallî en yüksek Gümrük âmiri keyfiyeti kestiremediği takdirde en çabuk vasıta ile merkezden emir ister. Ankara'ya götürülecek bu gibi ihtilaflı kapların merkezden cevap gelinceye kadar gümrüklerde alıkonulması kuryelerce arzu edilmezse, bunlar gümrüğün kurşun mühürü ve kuryenin mesuliyeti altında Ankara Gümrüğüne sevkedilir. Ve keyfiyet aynı zamanda mezkûr gümrüğe de bildirilir. Madde 6 Türkiyeden transit olarak geçecek kuryelerin ibraz edecekleri kurye mektuplarına dahil mühürlü kaplar giriş gümrüğünce

2 Sayfa: 4586 (Resmî Gazete) 5 MART 1943 kurşun mühürlenir ve kurye mektubundaki malûmatı havi üç nüsha transit irsaliyesi tanzim olunur. Bunlardan bir nüshası imza karşılığında kuryeye teslim edilir, ikinci nüshası son çıkış gümrüğüne katar sevk memuru veya posta ile gönderilir. Üçüncü nüsha takibe esas olmak üzere alıkonur. Kurye elindeki irsaliyeyi çıkış gümrüğüne ibraz ve tevdi eyler. Çıkış gümrüğü ikinci nüsha irsaliye ile kuryenin çıkışını takip eder. Kuryenin çıkışında irsaliye ile kapları tatbik ederek muhteviyatı kapları tamaım ve kurşunları sağlam gördüğü takdirde kuryenin elindeki irsaliye nüshasını da alarak kaplan serbest bırakır ve keyfiyeti ikinci nüsha irsaliyeye şerhederek her iki nüshayı giriş gümrüğüne gönderir. İrsaliye muhteviyatı kaplar tamam veya kurşunlar sağlam görülmez ise keyfiyet zabıt varakasile tesbit olunduktan sonra kuryenin yoluna devamına müsaade olunur. İrsaliyede gösterilen giriş tarihinden itibaren 15 gün geçtiği halde gümrükten çıkmıyan kuryeler hakkında giriş gümrüğüne mektup ile malûmat verilir. Bunun üzerine giriş gümrüğü usulü dairesinde takiplerde (bulunur. Giriş gümrükleri bir ve ikinci nüsha irsaliyeleri aldıktan sonra eşyanın çıkış tarihini üçüncü nüshasına işaret ederek tahsilat evrakını aylık gönderen gümrükler aylık ve günlük gönderen gümrükler de her ayın son günü bordrolarına bağlıyarak Tetkik Müdürlüğüne gönderirler. Transit kurye muamelesi olmadığı takdirde keyfiyeti aynı şekilde bordrolara işaret ederler. Madde 7' Türkiye'den yabancı memleketlere kuryeler vasıtasiyle gönderilecek evrak hakkında da yukarıki madde hükümleri dairesinde muamele olunur ve mühürsüz veya açık kaplar muayene edilir. Madde 8 Fevkalâde haller dolayısiyle (Kurye) yerine vapur kaptanları, sair nakil vasıtaları müstahdemleri gibi kimseler eliyle Türkiye'ye gönderilen (Kurye çantaları) getirenler tarafından gümrüklere teslim olunur. Bunlar Hariciye Vekâletine ait olduğu takdirde bu Vekâletin yazısı, Türkiye'de mukim yabancı Devletler Elçiliklerine ait olduğu takdirde mezkûr Elçiliklerin takrirleri üzerine muayene olunmaksızın gümrüklerden geçirilir. Türkiye'den aynı suretlerle sevk ve ihraç olunacak (Kurye çantaları) da Hariciye Vekâletinin yazısı veya gönderen Elçiliğin takririne müsteniden muayene edilmeksizin ihraç edilir. Ancak bu kimselerin kurye eşyasını hâmil bulunmaları, kendilerine beynelmilel hukukça tanılan siyasi kurye sıfat ve muafiyetlerini izafe edemez. Madde 9 Vazifeli gümrük memurları geçirdikleri eşyaya ait (kurye mektup) larını, altına veya arkasına, muhteviyatı kapların muvafık görülerek geçirdiğini yazarak imzaladıktan ve tarih attıktan sonra bağlı olduğu gümrük idaresine imza mukabilinde derhal teslim ederler. Şerhlerin altına konacak imzaların üzerinde ayrıca memurun adı ve soyadı ile sicil numarası da gösterilir. Madde 10 Kurye muamelelerini yapan Gümrük İdareleri alacakları Kurye mektuplarını bu talimata ekli «2» numaralı numuneye uygun bir deftere işledikten sonra bunları nakit evrakı müsbite bordurosuna ithal ederek Tetkik Müdürlüğüne gönderirler. Madde 11 Tetkik Müdürlüğü, yukarıki maddeye göre gümrüklerden gönderilen Kurye mektuplarını - bunlan tanzim eden Hariciye Vekâletleri veya Elçiliklerin mensup oldukları Devletler itibariyle tasnif ederek tetkik ve dosyasında muhafaza eder. Yapılacak tetkik neticesinde eksik ve takibe muhtaç vaziyetler görüldüğü takdirde gereği yapılır. Madde 12 Kuryelerin zatî eşyası hakkında sair yolcular gibi yolcuların» gümrük kontrolü talimatına göre muamele olunur ve kendilerine mümkün olan kolaylık gösterilir. Madde 13 Aşağıdaki umumî yazılar kaldırılmıştır. No. Tarihi Lâğvedilen hüküm hulâsası /11/ /3/ /6/ /5/ /9/1939 Kuryelerin Konsoloshanelere getirdikleri ve çantaların muayeneye tabi olduğu. kap Türk ve ecnebi kuryelerin beraberlerindeki muayene ve resimden müstesna evrak için musaddak liste aranması, bu listeye dahil olmıyanlar ile kuryenin şahsına ait olan paket ve eşyanın muayeneye ve resme tabi tutulup gönderilmesi. Hariciye Vekâletince Türkiye Kuryeleri için tanzim edilen liste numunesi. Kurye listelerinin kayıt ve merkeze gönderilmesi hakkında. Madde 14 Bu talimatname 1/6/1941 tarihinden muteberdir. Ek No. : I Adedi KABIN Nev'i Muhteviyatı nın Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti kuryesi olarak gitmekte ve beraberinde yukarda aded, nev'i ve muhteviyatı gösterilen ve üzerleri "y"^ " m ühürü i] e mühürlü ( ) parça kabı götürmekte bulunduğunu gösteren vesikadır. Ek No. >.../.../194 Elçi Vekil Kurye Mektuplarının kayıt Defteri Örneği Sıra Mrktubun Mektubu veren Hariciye VVkâle' i veya Kapl irin Bord uronun No. No Tarihi E cilik <Wedi Nev'i No Tarihi Düşünce'er

3 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sarfa: 4587 TEBLİĞ Orman Umum; Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdid Komisyonu Reisliğinden : (Balıkesir Vilâyeti Dürsunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesi Akçaalanı Kebir Köyünün Yumruklu Mahallesine ait mazbatalar icmalidir. 1 Dürsunbey Kazasının Akçaalanı Kebir Köyüne bağlı Yumruklu Mahallesinin köy ve köy camiasına ait arazii mütekâsifenin orman eşcarından hali bulunarak köy ahalisinin eskidenberi ziraatlerinde bulunduğu anlaşılmasına binaen sınır harici bırakılmasına karar verilerek tarlalığm şimali şarki köşesinde Ayıptaşı mevkiinde Osman tarlasının şimalinde.kocapınar Deresiyle Bursa yolu kenarında Ayıptaşı namiyle maruf sabit kayada tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından itibaren tahdide devamla 9 numaralı rasat numarasına kadar devam eden sınırın orman şimal hududunu 9 numaradan 19 numaralı rasat noktasına kadar olan sınırın ormanın şark hududunu 19 numaradan 22 rasat noktasına kadar devam eden sınırın ormanın garp 22 den 26 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın cenup 26 dan 28 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın garp 28 den 37 numaraya kadar cenup 37 numaradan 83 numaraya kadar garp 83. den 119 numaraya kadar şimal 119 dan 121 re kadar şark 121 den 135' numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal ve 135 den 145 e kadar cenup 145 den 188 numaraya kadar şimal 188 den 198/1 numaralı rasat noktasına kadar devam eden orman sınırının ormanın şark hududunu tâyin ile zabıtta münderiç mevakide vâki muhtelif eşhasa ait tarlalrklarla krokide işaret edilen muhtelif namlardaki dere ve yolların ormana komşu tâyin edildiğini. 2 Yumruklu Mahallesinin» hududu dahilinde köyün şimalinde Karanlık Çukuru namiyle maruf mevkide vâki arazii mütekâsifenin mahalle halkına mahsus ve orman eşcarından hali olup minelkadim tarlalık bulunduğu anlaşılmakla komisyonca orman sınırı harici bırakılmasına karar verilerek tarlalığın garbinde tarla yolu kenarında tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından itibaren 7 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınırın ormanın cenup 7 den 11 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şark 11 den 15 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 15 den 17/1 numaraya kadar ormanın garp hududunun tayiniyle zabıtta yazılı Karanlık Çukuru mevkiindeki tarlaların komşu tâyin edildiği. 3 Yumruklu Mahallesinin şimalinde Delik dere namiyle maruf mevkide- Güneyli Mustafa oğlu Ali Kılıç namına olan tarlanın pek kadim bir tarla olduğu derununda mevcut olup civarında bulunan 6-7 köyün un ihtiyacını koruyan yarım asırlık bir değirmenin bulunmasiyle sabit ve tarla etrafındaki ormana bir gûna mazarratı bulunmadığı bittahkik anlaşıldığı cihetle mezkûr tarlanın tahdidiyle sınır harici bırakılmasına karar verilerek değirmenin 200 metre garbinde ve değirmen ben-- dinin değirmen yoluna iltisak peyda ettiği noktada tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 2 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın.garp 2 den 4 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal 4 numaradan 5 nurnaraya kadar şark 5 numaradan 7/1 numaraya kadar devam eden sınır ormanın cenup hududunu tâyin ile mezkûr tarlanın ormana mücavir kenarlarının komşu tâyin edildiği. 4 Yumruklu Mahallesinin şimali şarkisinde Kızıl Orman namiyle maruf Müfrez Kızılcam ormanının vüsati itibariyle 5 hektardan dun bulunduğu Halil Onbaşı namına 1284 tarih ve 7 numaralı tapuya bağlı bulunduğu ve elyevm tasarruflarında bulunduğu anlaşılmakla 3116 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi şümulünden hariç bulunmakla ek talimatnamenin 4 üncü maddesi mucibince dört tarafı tarla ile çevrili bulunan işbu mahallin sahibi namına tahdidine karar verilerek 17 tahdit rasatla poligonunun kapatıldığı Halil Onbaşı varisleri Süleyman Arslan, Halil Keskin,,' ismail Sarı. 5 Yumruklu Mahallesi hududu dahilinde ve köyüh cenubunda Topraklı mevkiinde vâki arazii mütekâsifenin zabıtta yazılı esbabı muoîbesine binaen tahdidine karar Verilerek tarlalığm şarkında Hüseyin Kökden tarlasının şark köşesinde tarla yolu kenarında 1 numaralı rasat noktası tesis ile 9 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır muhitinde' bulunan- ve bu mevkie izafeten Topraklı Ormanı namını alan ormanın şimal 9 numaradan 44 numaraya kadar devam eden sınır ormanın garp ve 44 numaradan, devamla 51 numarada nihayet bulan sınır ormanın cenup hududunu tâyin ve bu noktada orman sınırı 110 rasat numarasına kadar Tepeköy hududu dahilinde devam ederek tekrar 11. numaralı rasat noktasında Yumruklu Mahallesi hududuna dahil olmakla bu noktadan 123 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınırın cenup 123 den 129 za kadar garp 129 dan 130 a kadar şimal 130 dan 132 ye kadar şark 132 den 139 a kadar şimal 139 dan 144 de kadar şark 144* den 145 e kadar devam eden orman sınırının ormanın cenup 145' den 147 numaraya kadar şark 147 den; 154 de kadar cenup 154 den 156 ya< kadar şimal 156 dan 159 a kadar şark 159 numaralı rasat noktasından 162/1 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal hududunu tâyin ve zabıtta münderiç mevakide vâki eşhas tarlalıklariyle krokide işaret edilen muhtelif namlardaki yol ve derelerin ormana komşu tâyin edildiğini. 6 Yumruklu Mahallesinin hududu dâhilinde köyün garbinde Ahlatlı namı diğer Yoncalı mevkiinde vâki arazinin zabıtta yazılı esbabı mücibesi sebebiyle tahdidi ile orman sınırı harici, bırakılmasına karar verilerek bu mevkie izafeten Ahlatlı ormanı namını alan ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 5 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın garp 5' numaradan 8 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 8 numaradan 10 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şark 10 numaradan 12/1 numaraya kadar ormanın cenup hududunun tâyin ile bu mevkideki eşhas tarlalıklarının ormana komşu tâyin edildiği. 7 Yumruklu Mahallesi hududu dâhilinde Kaldırak ormanı derununda Kocatarla namiyle maruf mevkide vâki arazinin zabıtta yazılı esbaba binaen sınır harici bırakılarak etrafındaki Kaldırak ormanının dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 5 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şimal, 5 numaradan 8 numaraya kadar garp 8 numaradan 11 numaraya kadar ormanın cenup 11 numaradan 14/1 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şark hududunu tâyin ile bu mevkideki eşhas tarlalıklarının ormana komşu tâyin edildiği. 8 Yumruklu Mahallesinin cenubunda Ayıp tarla mevkiinde vâki olup bu köyden muhtelif eşhasa ait tarlalıkların zabıtta yazılı eşbabdan dolayı orman sınırı harici, bırakılmasına karar verilerek etrafındaki ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 rasat numarasından 3 numaralı rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın cenup 3 numaradan 5 numaraya kadar garp 5 numaradan 8 numaraya kadar şimal 8 numaralı rasat noktasından tahdide başlangıç olan 1 numaralı tahdit rasat noktasına kadar devam eden sınır ormanın şark hududunu tâyin ile bu mevkideki tarlaların ormana muttasıl kenarlarının komşu tâyin edildiği. 9 Yumruklu Mahallesi hududu dâhilinde Çamdolay mevkiinde Çamdolay namiyle maruf meşe basit baltalık erkanının sahipli olmadığı ve Devlet tarafından idare ve muhafaza, edildiği bittahkik anlaşılmakla Devlet namına tahdidine karar verilerek mezkûr ormanın dört cihetten hudutlandırılması için tesis edilen 1 numaralı tahdit rasat noktasından 7 numaralı rasat noktasına kadar olan sınır ormnın şark 7 numaradan 9 numaraya kadar cenup 9 numradan 12 numaray kadar garp 12 numaradan 17 numaraya kadar devam eden sınır ormanın şimal 17 numaradan devamla 18/1 numaralı rasat noktasında hitam bulan sınır ormanın şark hududunu tâyin ve etrafındaki eşhas tarlalıklarının ormana mücavir kenarlarının komşu tâyin edildiğini. 10 Yumruklu Mahallesinin garbinde Delikdere mevkiinde vâki olup bu mahalleden muhtelif şahıslara ait eski tarla olduğu ve orman eşcarından hali bulunduğu anlaşılan arazinin orman sınırı harici bırakılmasına karar verilerek etrafındaki Devlet ormanının dört cihetten hudutlandırılması maksadiyle tesis edilen. 1 numaradan itibaren 2 numaraya kadar devam eden sınırın ormanın şimal 2 numaradan. 3 numaraya kadar garp 3 ten 5 numaraya kadar cenup 5 numaradan 6 numaraya kadar şark 6 numaradan tahdide mebde olan 1 numaraya, kadar devam eden sınır mezkûr ormanın şimal hududunu göstererek etrafındaki tarlaların ormana sınır ve komşu tâyin edildiği. 11 Yumruklu mahallesinin garbinde Çamiyeri namiyle maruf ve derununda binalar mevcut olup sahiplerinin meskûn bulunduğu arazü mütekâsifenin sınır harici bırakılmasına karar verilerek tesis edilen 1 numaralı rasat noktasından 2 numaraya kadar devam' eden sınır ormanın şark 2 den 3 numaraya kadar şimal 3 ten 5 numaraya kadar garp

4 Sayfa: 4588 (Resmî Gazete) 5 MART numaradan tahdide mebde olan 1 numaraya kadar devam eden sınır Camiyanı Ormanının cenup hududunu tâyin ve ittisalindeki tarlaların bu ormana komşu tâyin edildiği. 12 Yumruklu Mahallesinin Kaldırak mevkiinde vâki olup bu köyden Hüseyin Zar ve Ramazan Zar'a ait tarlanın ve bu mahalleden Erikli Boğazı mevkiinde Osman Gemil Gayraklı gedik mevkiinde ibrahim Taşbaşı mevkiinde Süleyman Arslan ve Erikli Boğazı mevkiinde ismail Sarı ve Ümmüdereli, Dedebaşı mevkiinde Mustafa Arslan, Karanlık çukur mevkiinde Mustafa Cingal Delikdere mevkiinde Güneyli Sadettin Dedebaşı mevkiinde ve Çamkırıldı mevkiinde Ilyas Cici, Kızılorman mevkiinde Hatice Arslan, Kaldırak mevkiinde Bekir Eyer, Kocakır mevkiinde Ramazan Arslan, Delikdere mevkiinde Rasih Yıldırım, Kaldırak mevkiinde Halil Gezen, Mehmet Balat, Kocayatık mevkiinde Tepe Köyünden ismail Balaban, Delikdere mevkiinde Deliceli Ahmet Kaldırak mevkiinde İbrahim Çelik, Harmankaya mevkiinde Mehmet Ali Akın'a ait tarlaların minelkadim tarla olup şimdiye kadar ziraat edilmekte ve vergiye bağlı bulunmakta olması itibariyle namlarına tahdidinin icrası talebinde bulunmuşlarsa da mezkûr tarlaların orman içerisinde münferit bir halde bulunması ve azlığı ve mülkiyeti hakkında tasarruf vesaiki ibraz edilmemesi sebebiyle talepleri kabul edilmiyerek ek talimatnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince fiili vaziyetlerinin ve arazi şekillerinin tesbit edildiğini mübeyyin işbu mazbatalar icmali mahallinde tutulan zabıtlarından istihraçla köyün münasip mahalline taliki tarihinden itibaren yapılan tahdide razı olmıyan alâkadaranın 3 ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatta muhtar bulundukları malûmları olmak üzere ilân olunur. 6/2/ No. h O. T. K. Müh. Aza Hukukçu Âza Niyazi K. Kaçtı Ali Riza lkizoğlu İLÂNLAR Maarif Vekâletinden : 1 25/2/1943 perşemhe günü kapalı zarf usulü ile yapılan ek - sikmesinde isteklilerde aranılan vesika noksanlığından dolayı 2490 sayılı kanunun 40 nci maddesi hükümlerine göre Eskişehir Bölge Sanat Okulunun bir katlı Tesviye Atelyesi binası inşaatı (elektrik tesisatı hariç) mütehavvil fiat esası üzerinden tekrar kapalı zarf usuliyle ekşitmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatın keşif bedeli liradır. 3 Eksiltme 25/3/1943 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ankara'da Büyük Evkaf Apartmanı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığında toplanacak Vekillik İhale Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu inşaata ait proje ve şartnameler 18 lira 32 kuruş mukabilinde Ankara'da Vekillik Yapı işleri Müdürlüğünden Eskişehir Maarif Müdürlüğünden alınabilir. 5 Bu inşaat için lüzumlu olan çimento ve demir Vekillikçe temin olunacaktır. 6 Eksiltmeye girebilmek için, a) lira 40 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatı 2190 sayılı kanun hükümleri dahilinde verilmesi. b) En az ( ) liralık benzeri inşaatın taahhüt edildiğine ve taahhüdün ifa olunduğuna dair vesika 'gösterilmesi. c) İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi. d) 1943 senesine ait Ticaret Odasından vesika alması şarttır. 7 İsteklilerin teklif mektuplarının ihale 'günü olan 25/3/1943 perşembe günü saat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndermiş olmaları lâzımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul olunmaz. 2606/4-1 Nafıa Vekâletinden: Yapı ve imar işleri ilânı 1 Eksiltmiye konulan iş: Başvekâlet Devlet Matbaası kâğıtlarının konulması için istatistik Umum Müdürlüğü binasının arkasındaki duvarla muhat arsaya yapılacak ambar inşaatıdır. Keşif bedeli: (35.298,01) 2 Eksiltme 16/3/1943 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (177) yüz yetmiş yedi kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alınabilir. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (2.647,35) iki bin altı yüz kırk yedi lira otuz beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe benzer (20.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 5 istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 16/3/1943 salı günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2549/4-3 DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cins ve eksiltme gün ve saati aşağıda ait olduğu liste hizasında yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez, Haydarpaşa'da Haydarpaşa. İzmirde İzmir ve Samsunda Samsun veznelerinden temin olunur. Beher adedinin muhammen Muvakkat Liste bedeli teminat Eksiltme gün No. Miktarı Cinsi L. K. L. K. ve saati Cari hat çam traversi 5900»» 3700»» /3/1943 pa [ zartesi günü f saat 15,30 dan j itibaren 2532/4-4 Muayyen bir işte kullanılacak olan 450 m 3 meşe veyahut 600 m 8 çam azman 16/3/1943 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara' da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. Azmanlar meşe olduğu takdirde muhammen bedeli (altmış beş bin iki yüz elli) ve muvakkat teminatı (dört bin beş yüz on iki lira elli kuruş) lira; çam olduğu takdirde muhammen bedeli (altmış dokuz bin), muvakkat teminatı 4700 (dört bin yedi yüz) liradır. Bu işe girmek isteyenlerin tesbit edilen muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden tedarik olunur. 2575/4-3

5 5 MART 1943 (Resmî Gazete) Sayfa: 4589 M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonundan Beher Katî Demir ağaç vidası paketi teminatı paket Eb'adı mm. <f> Kuruş Lira Kr X X X X Yukarda cins, miktar ve eb'atlan vazıh (4) kalem demir ağaç vidası pazarlıkla 8/3/1943 pazartesi günü saat 15 te satın alınacaktır. Parçalara bölünerek alınabilir. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin mezkûr gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2461/4-4 Beher tonuna 80 ıkuruış fiat tahmin oluınan komisyonda mevcut şartnamesi gereğince liralık tahmil, tahliye ve istif işi 15/3/1943 pazartesi (günü saat, 16 da pazarlıkla isteklilerine ihale edilecektir. Bu isi yapmak isteynelerin 7500 liralık katî teminatlariyle birlikte pazarlık gün ve saatında Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2592/4-1 M. M. V. 3 numaralı Satın Alma K omisyonun dan Beherine 190 kuruş fiat tahmin edilen aded keçi glase ile beherine 550 kuruş tahmin edilen aded sahtiyan 8/3/1943 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Bunların her biri 2500 adetten aşağı olmamak üzere başka başka taliplere de ihale edilebilir. Hepsinin muhammen bedeli lira olup katî teminatı liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2185/3-3 M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonundan lira 38 kuruş keşif bedelli Kırıkkale'de üç depo inşası iş: 12/3/1943 cuma günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı lira 67 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 1010 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. İsteklilerinden yüksek mühendis mimar olmayanların Askerî Fabrikalardan ehlivet vesikası alması ve ihale günü saat 15 e kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2537/ lira 18 kuruş keşif bedelli Ankara'da üç er helası inşası işi 15/3/1943 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. İsteklilerden mühendis mimar olmayanların Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası almaları şarttır. İlk teminatı 1978 lira 44 kuruş olup keşif şartname ve projesi 132 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. İsteklilerin ihale günü saat 10 na kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2538/ lira 46 kuruş keşif bedelli Adapazarı Silâh Tamirathanesinde bazı inşaat işi 18/3/1943 perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı lira 67 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 750 kuruş bedel mukabili Askerî Fabrikalardan verilir. Bu işe gireceklerden mühendis mimar olmıvanların ihaleden önce Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası almış olmaları şarttır. İsteklilerin ihale günü saat 10 a kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satır Alma Komisyonuna vermeleri. 2560/4-2 Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Ankara civarında üç aded depo inşası tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri mecmuu lira 5 kuruş olup ilk teminatı 1122 lira 38 kuruştur. İhalesi 12/3/1943 cuma günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi ve projesi 75 kuruş mukabilinde alınabilir. Müteahhide bu işte kullanılmak üzere 50 teneke benzinle 1 iç ve 1 dış kamyon lâstiği verilecek ve bedeli istihkakından kesilecektir. İsteklilerin ihaleye girebilmek için inşaat dairesinden vesika almaları ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 2568/ m 3, çam veya köknar kereste 8/3/1943 pazartesi günü saat 11 de toptan veya partilere bölünerek pazarlıkla satın alınacaktır, m 3 muhammen bedeli 125 liradır. İsteklilerden verecekleri miktar bedeli tutarının % 15 den katî teminat alınacaktır. Şartnamesi satın alma komisyonunda gösterilir. İsteklilerin ihale gün ve saatinde M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 2569/2-2 Ankara'da iki aded pavyon, dört aded sundurma 4 aded nöbetçi kulübesi, bir depo ve müştemilâtı yaptırılması işi pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli ira 08 kuruş olup katî teminatı lira 97 kuruştur. İhalesi 11/3/1943 perşembe günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif,ve şartnamesi 245 kuruş mukabilinde alınabilir. İhaleye girebilmek için İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası alınması şarttır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 2593/3-2 M. M. V. 5 numaralı Satın, Alma Komisyonundan Pazarlıklar komisyonda mevcut şartlar, katalog ve listesine göre on takım (göz) ve On takım (kulak, boğaz, burun) seyyar lâboratuvaı aletleri satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel lira olup katî teminatı liradır. İhalesi 10 mart 1943 çarşamba günü saat 16 dadır. Şartname, katalog ve listesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin katî teminatlariyle birlikte muayyen gün ve saatte M. M. Vekâleti 5 numaralı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 2595/3-2 Selanik Bankasından: Alelade Heyeti Umumiye içtimaına davet Selanik Bankası hissedarları, Ticaret Kanununun 361 inci maddesine ve Esas Mukavelesi hükümlerine göre, 1943 senesi martının 30 uncu salı günü saat 11 de İstanbul'da Galata'da Voyvoda Caddesinde, 33 numarada Assikurazioni Generali hanındaki idare merkezinde sureti adiyede içtimaa davet olunurlar. MÜZAKERAT FUZNAMESİ 1 İdare Meclisi ve murakıp raporlarının kıraati. 2 Bilanço ve kâr ve zarar hesabının tasdiki ile Meclisi İdarenin ibrası. 3 Müddetleri hitam bulan Meclisi İdare âzalarının yerlerine yeniden âza intihabı. 4 Murakıpların intihabı ve ücretlerinin tâyini 5 Meclisi idare azasına verilecek hakkı huzurun tesbiti. Lâakal «8,29» Türk liralık «125» aded «A» tertibi hisse senedine malik olup ta, Heyeti Umumiyeye iştirak etmeği veya temsil edilmeği istiyen hissedarlar, hisse senetlerini, Heyeti Umumiyenin içtimaından lâakal bir hafta evvel, yani 1943 senesi martının 23 üncü gününe kadar: istanbul'da: Şirket merkezine, ve 15 gün evvel, yani nihayet 1943 senesi martının 16 nci gününe kadar Selanik'te: Selanik Bankası Şubesine, Fransa'da : Crédit Forcier d'algérie et de Tunisie'ye tevdi etmelidirler. 2602