PAZARLAMA VE PERAKENDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ BĠREYSEL EMEKLĠLĠK Sigorta ĠĢletmeciliğinin ĠĢlevleri ve Sigortacılık Bireysel Emeklilik Sigortasına Ġhtiyaç Duyulmasının Nedenleri... 6 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠK Genel Hükümler Emeklilik SözleĢmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Emeklilik SözleĢmesi Ekleri Emeklilik Planlarının Tasdiki Emeklilik SözleĢmesinin Kurulması Emeklilik SözleĢmesinin Yürürlüğe Girmesi Teklifin Reddi ve Cayma Hakkı Asgari Katkı Payı Tutarı Grup Emeklilik SözleĢmesi Emeklilik SözleĢmesinin Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri Katkı Payının Birden Fazla Fon Arasında PaylaĢtırılması Emeklilik Planı DeğiĢikliği Katılımcının Birikimlerinin BaĢka Bir ġirkete Aktarımı Grup Emeklilik SözleĢmelerinde Birikimlerin BaĢka Bir ġirkete Aktarımı Emekliliğe Hak Kazanma Emekliliğe Hak Kazandıktan Sonra Birikimlerin Ödenmesi Diğer Hükümler Yatırım Tercihinin Sınırlandırılması Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Katılımcılara Verilecek Periyodik Bilgi, Belge ve Formlar Standart Bilgi, Belge ve Formlar Kayıtların Saklanması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ BĠREYSEL EMEKLĠLĠK ARACILARI HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠK Genel Hükümler Bireysel Emeklilik Aracısında Aranan Nitelik ve ġartlar Sicil ÇalıĢma esasları ve Diğer Yükümlülükler UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA i

4 KOD ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR 343FBS051 Pazarlama ve Perakende Sigortacılık MODÜLÜN ADI Bireysel Emeklilik Sigortası Yönetmeliklere uygun Ģekilde bireysel emeklilik sigortası sözleģmesinin yapılabilmesi ve satılabilmesi için gerekli MODÜLÜN TANIMI temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOġUL Bireysel emeklilik sigortası poliçesi satmak YETERLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Genel Amaç: Yönetmeliklere uygun Ģekilde bireysel emeklilik sigortası sözleģmesi yapabilecek ve satabileceksiniz. Amaçlar: 1. Bireysel emekliliği kavrayabilecek ve sözleģme yapabileceksiniz. 2. Bireysel emeklilik sistemi hakkındaki yasayı kavrayabileceksiniz. 3. Bireysel emeklilik aracıları hakkındaki yönetmeliği kavrayabileceksiniz. Tam donanımlı pazarlama sınıfı, gerekli bilgi kaynakları, kalem defter, silgi. Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Bir ülkenin kalkınmıģ olmasının en önemli göstergelerinden birisi de o ülke insanlarının sosyal güvencelerinin bulunmasıdır. Gerek sağlık sorunları çıktığında gerekse çalıģma hayatı sonrasında geçinebilmeleri anlamında insanların sosyal güvenlik Ģemsiyesi altında olması devletin en temel görevlerinden birisidir. Ancak günümüzde sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmanın yanı sıra özel sigortalardan da yararlanılmaktadır. Bunlardan birisi de bireysel emeklilik sigortasıdır. Bireysel emeklilik sigortası özel Ģirketler tarafından kiģilerin geleceğini güvence altına almak adına prim karģılığı yapılan sigorta çeģididir. Ülkemizde de bireysel emeklilik sigortası yaptıranların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bireysel emeklilik, geleceğe yönelik uzun soluklu iģlemleri gerektirdiğinden yasalarla teminat altına alınması gerekmektedir. Bu durum karģısında devlet bireysel emeklilik ile ilgili mevzuatı belirlemek amacıyla yönetmelikler hazırlamıģtır. Ġleride bir sigorta Ģirketinde çalıģtığınızda, bireysel emeklilik sigortası poliçesi hazırlayabilmeniz için mevzuatı bilmeniz ve ona uygun poliçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu modül ile bireysel emekliliğe ait mevzuatı kavrayabilecek ve mevzuata uygun bireysel emeklilik sigortası yapabileceksiniz. 1

6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 AMAÇ Bireysel emekliliği kavrayabilecek ve sözleģme yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Bireysel emeklilik sigortası poliçesinin diğer sigorta poliçelerine göre satılma oranı ile ilgili sigorta acentelerinde araģtırma yapınız. Bireysel emeklilik sigortasının sigortayı yaptırana ne gibi faydalar sağladığını araģtırınız. AraĢtırma çalıģmalarınızı sınıfta arkadaģlarınızla paylaģmanız ve onlarında düģüncelerını almanız gerekmektedir. 1- BĠREYSEL EMEKLĠLĠK Türkiye'de yaklaģık 20 yıllık geçmiģi olan baģarılı ġili modeli ve geliģmiģ ülkelerdeki özel emeklilik uygulamalarındaki tecrübeler dikkate alınarak, gönüllü katılım esasına dayalı bireysel emeklilik modeli uygulanmaktadır. Ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin özellikleri: Sisteme katılım tamamıyla gönüllük esasına tabidir. Yabancılar dâhil, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes katılımcı olabilir. Katkı payları serbestçe belirlenebilir. Bireysel emeklilik Ģirketlerinin talep ettikleri hizmet bedelleri, belirlenen üst limitlerin çerçevesinde kalmak kaydıyla serbesttir. Katılımcılar birden fazla fona yatırım yapabilecekleri gibi birden fazla emeklilik hesabı da açtırabilirler. 2

7 Yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir. Minimum getiri garantisi bulunmamaktadır. Sistemde sadece yatırım konusunda bir sınırlama söz konusudur: Katkı paylarının en az %30'luk kısmı, kamu borçlanma araçlarını esas alan emeklilik yatırım fonlarına, En fazla %15'lik kısmı, yabancı menkul kıymetleri esas alan emeklilik yatırım fonlarına yönlendirilebilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin vergi uygulamaları: Ġlk aģamada ödenen katkı payları, belli limitler dâhilinde vergi matrahından indirilir. Birikim aģamasında da emeklilik yatırım fonlarının kazançları vergiye tabi değildir. Geri ödeme aģamasında ise %3.75 (geri ödeme tutarının %25' i hariç olmak üzere, geri ödeme tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan gelir vergisi) oranında vergileme yapılır. Benzeri ülkelere göre, emeklilik yaģının erken (56 yaģ) ve sistemde minimum kalma süresinin kısa (10 yıl) olması, sağlanan vergi teģviğini cazip hale getirmektedir. 1.1 Sigorta ĠĢletmeciliğinin ĠĢlevleri ve Sigortacılık Belli bir sigorta iliģkisine girmek isteyen kiģilerin, gerek sözleģmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleģmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluģabilecek bilgi eksiklerinin giderilmesi ile sözleģmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleģmenin iģleyiģi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değiģiklik ve geliģmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülükler söz konusudur. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleģmesine taraf olmak isteyen kiģilere karģı sözlü ve yazılı Ģekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak telefon, çağrı merkezi, internet ve benzeri iletiģim araçları kullanılarak uzaktan pazarlama yöntemleriyle yapılan sigorta sözleģmelerinde olduğu gibi sözleģme taraflarının fizikî olarak karģı karģıya gelmesinin ve iģin gereği olarak yazılı bilgilendirme yapılmasının söz konusu olmadığı hâllerde yazılı bilgilendirme Ģartı aranmayabilir. Ancak sigortacı asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda yer alan iģlemlerin niteliği ile yapılacak bilgilendirmenin Ģekline iliģkin usul ve esaslar MüsteĢarlıkça belirlenir. 3

8 Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleģmesinin kurulmasından önce baģlar ve sözleģmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder. Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleģmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmıģ sigortacılık iģleminin özellikleri ve sözleģmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın iģleyiģi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıģtan kaçınmak zorundadır. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleģmesine taraf olmak isteyen kiģilere karģı sözlü ve yazılı Ģekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak telefon, çağrı merkezi, internet ve benzeri iletiģim araçları kullanılarak uzaktan pazarlama yöntemleriyle yapılan sigorta sözleģmelerinde olduğu gibi sözleģme taraflarının fizikî olarak karģı karģıya gelmesinin ve iģin gereği olarak yazılı bilgilendirme yapılmasının söz konusu olmadığı hâllerde yazılı bilgilendirme Ģartı aranmayabilir. Ancak sigortacı, asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda yer alan iģlemlerin niteliği ile yapılacak bilgilendirmenin Ģekline iliģkin usul ve esaslar MüsteĢarlıkça belirlenir. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleģmesinin kurulmasından önce baģlar ve sözleģmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder. Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleģmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmıģ sigortacılık iģleminin özellikleri ve sözleģmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın iģleyiģi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıģtan kaçınmak zorundadır. Sigortacı, sözleģmeye konu sigortaya iliģkin mevzuatta meydana gelen değiģiklikler baģta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branģlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branģlarda sözleģme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleģmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleģmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değiģiklik ve geliģmeyi, sigorta ettirene veya sözleģmeden menfaat sağlayacak kiģilere, en geç on iģ günü içinde bildirmek zorundadır. Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata iliģkin geliģmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi iģlem altyapısı çalıģmalarını yapmak ve bu çerçevede MüsteĢarlıkça belirlenecek Ģartları yerine getirmek üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. 4

9 Sigortacı, bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluģturmalıdır. Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaģabilmesi amacıyla aģağıdaki bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluģturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar: Sigortacıya iliģkin genel bilgiler baģta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine iliģkin bilgiler, Faaliyet gösterilen branģlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler, Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleģme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleģmeye konulabilecek özel hükümlere iliģkin bilgiler, SözleĢmeye konu rizikonun gerçekleģmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre iliģkin bilgiler, Vergi uygulamalarına iliģkin bilgiler, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri baģta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları, Acentelere iliģkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları, ġikâyet ve baģvuruların yapılma Ģekli ve usulleri, Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kiģilerin internet üzerinden bilgi talep edebilmesi ve Ģikâyette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen oluģturulacak elektronik formlar, Ġstatistikî veriler ve diğer bilgiler, Sigortacı; sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kiģilerin; o Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine iliģkin iģlemlerin güncel hâline, o Hayat sigortası sözleģmelerinde tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata iliģkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına, iģtira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleģmelerin durumuna, 5

10 o MüsteĢarlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere, internet aracılığıyla günlük olarak eriģimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi iģlem altyapısını kurar. OluĢturulacak sisteme, poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı tarafından sağlanacak kullanıcı adı, Ģifre ya da benzeri kiģisel bilgiler ile giriģ yapılabilir Bireysel Emeklilik Sigortasına Ġhtiyaç Duyulmasının Nedenleri Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak ve bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerde düzenli tasarrufta bulunmalarını sağlayarak, sahip olunan refah seviyesinin emeklilik döneminde de devamının sağlanması, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması temeli üzerine kurulmuģ bir sistemdir. Katılımcılar, mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne alarak, katkı payı tutarını belirleyecek ve emeklilik sözleģmesini imzalayarak tamamen gönüllü olarak sisteme katılacaktır. Bireysel emeklilik sisteminin hayatımıza girmesi, gelecek nesil emeklilerinin yaģam koģullarının iyileģtirilmesine olanak sağlayacaktır. Sosyal açıdan, bireysel tasarrufların oluģturacağı emeklilik fonları aracılığıyla ekonomiye ciddi kaynak yaratılacak ve ekonomik açıdan ülkemiz için çok önemli bir adım atılmıģ olacaktır Bireysel emeklilik sigortasının avantajları: Bireysel emeklilik, kamunun sağladığı emeklilik gelirini tamamlayıcı ikinci bir emeklilik geliri sunmaktadır. Bireysel emeklilik sistemine yapılacak katkı payı ödemeleri, kiģinin kendi seçtiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Devlet, bireysel emeklilik sistemini çeģitli vergi avantajları ile de desteklemektedir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları belirli sınırlar dâhilinde vergiden düģülür, yatırıma yönlendirme sürecinde vergi avantajlarından yararlanılır. Böylece hem daha az vergi verilir, hem de birikimlerin değeri artar Bireysel emekliliğin hayat sigortasından farkları Bireysel emeklilik sigortasının hayat sigortasına göre bazı farkları vardır. Bu farklar Ģunlardır: Her iki sözleģme de öncelikle ayrı mevzuatlara tabidir. Hayat sigortalarında poliçe bir sigorta Ģirketi ile akdedilir ve poliçe sonlanana kadar o Ģirkette kalır. Oysa emeklilik planı kendi mevzuatı gereği bir emeklilik Ģirketi ile akdedilir fakat gerekli sürelerin geçmesi kaydıyla daha sonra baģka bir emeklilik Ģirketine aktarılabilir. Ayrıca aynı Ģirket içerisinde bir plandan diğer bir plana yine gerekli sürelerin geçmesi kaydıyla aktarım yapmak da mümkündür. 6

11 Hayat sigortası poliçelerinde süre ya kiģinin yaģından bağımsızdır ya da kiģinin yaģı ve öngörülen poliçe süresinin toplamına bakılarak dikkate alınır. Oysa bireysel emeklilik poliçelerinde emekliliğe hak kazanabilmek için 56 yaģ sınırı vardır. KiĢi kaç yaģında sisteme girerse girsin en az 10 yıl prim ödemek ve 56 yaģını doldurmakla emekliliğe hak kazanır. Bu nedenle 36 yaģında plana giren bir kiģi 20 yıl sonra, 46 yaģında plana giren kiģi ise 10 sene sonra ama her ikisi de 56 yaģında emekli olmaya hak kazanır. Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta Ģirketi baģvuruyu 30 gün içerisinde reddetmez ise kabul etmiģ sayılır. Bireysel emeklilik sözleģmelerinde ise bu süre 10 iģ günüdür. Ayrıca bireysel emeklilik poliçeleri için bütün süreler iģ günü olarak belirlenmiģtir. Hayat sigortası poliçelerinde baģvuru 30 gün içinde sigorta Ģirketi tarafından reddedilmiģ ise baģlangıçta alınan tutar hiçbir kesinti yapılmadan iade edilir. Bireysel emeklilik poliçelerinde ise 10 iģ günü içerisinde baģvuru reddedilirse 7 iģ günü içerisinde iade yapılır. Hem hayat sigortalarında hem de bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sözleģme yürürlüğe girmeden önce sözleģmeden cayabilir. Ancak bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik teklif formunda hüküm yer alması Ģartı ile sigorta Ģirketi masraf tutarını aģmamak kaydıyla ödenen rakamı iade ederken kesinti yapabilir. Hayat sigortaları grup poliçelerinde grubun en az 10 kiģiden oluģması gerekmektedir. Bireysel emeklilik poliçelerinde ise grubun 10 dan daha az kiģiden oluģması ve grubun tamamının plana dâhil olması Ģartı ile grupların 10 kiģinin altında oluģması mümkün kılınmıģtır. Bireysel emeklilik sisteminde eksik yatan primler, katılımcıya ait bilgilerin ve iģlemlerin tamamlanmasına kadar geçen sürede ayrı bir fonda değerlendirilmektedir. Hayat sigortalarında mevcut olmamakla beraber bireysel emeklilik sistemi için ilk giriģte talep edilebilecek bir giriģ aidatı öngörülmüģ ve azami tutarı ile ödenme süresi yönetmelikle düzenlenmiģtir Bireysel Emeklilik Fonlarının Değerlendirilmesi Emeklilik yatırım fonu, Ģirket tarafından emeklilik sözleģmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre iģletilmesi amacıyla oluģturulan mal varlığıdır. Fon portföyü, aģağıda yer alan para, sermaye piyasası araçları ve iģlemlerinden oluģur: Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat Borçlanma araçları (ters repo dâhil) ile hisse senetleri Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar 7

12 Repo iģlemleri Vadeli iģlem ve opsiyon(seçme yetkisi) sözleģmeleri Borsa para piyasası iģlemleri Yatırım fonu katılma belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları Fon portföylerine iliģkin bazı sınırlamalar vardır. Fonun net varlık değerinin; %10 undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmayacaktır. %5 inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, fonun net varlık değerinin %40 ını aģmayacaktır. Fon varlıklarının; En fazla %5 i risk sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. En fazla %20 si bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. En fazla %20 si borsa para piyasasında değerlendirilebilir. En fazla %10 u mevduat hesaplarında değerlendirilebilir. En fazla %10 u yatırım fonu katılma belgelerine yatırılabilir. Katkı paylarının; En fazla %15 ini,portföyününün az %80 i yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından oluģan fonlara yönlendirebileceklerdir. En az %30 unun, %80 i devlet iç borçlanma senetlerinin oluģturduğu fonlara yönlendirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Fonların denetlenmesi; Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak iģleyiģi, fon denetçileri tarafından denetlenir. ġirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Emeklilik ve Yatırım Fonlarının KuruluĢ ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında 8

13 Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dıģ denetimine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Fonların hesap ve iģlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyla bağımsız dıģ denetime tabidir. Fon pay değerinin hesaplanması: Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaģımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. 9

14 YGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Sigorta iģletmeciliğinin iģlevlerini ve sigortacılığı kavrayabileceksiniz. Bireysel emeklilik sigortasına ihtiyaç duyulmasının nedenlerini sıralayabileceksiniz. Bireysel emekliliğin hayat sigortasından farklarını sıralayabileceksiniz. Bireysel emeklilik sistemlerine iliģkin temel kavramları sıralayabileceksiniz. Bireysel emeklilik fonlarının nasıl değerlendirildiğini kavrayabileceksiniz. Bireysel emeklilik sözleģmesi yapabileceksiniz. Öneriler Sigortacılığın anlamını kavrayınız. AraĢtırmalarınızı dikkatli yapınız. Grup halinde çalıģınız. Dikkatli ve titiz çalıģınız. AraĢtırmalarınız sırasında konuģma ve dinleme kurallarına uyunuz. Bireysel emeklilik sigortası ile ilgili araģtırma yapınız. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası ile ilgili inceleme yapınız. Konu üzerinde sınıfın yorumlarını alınız ve araģtırmalarınızla diğer arkadaģlarınızın yaptığı araģtırmaları karģılaģtırınız. Sabırlı ve hoģgörülü davranınız. Sistemli çalıģınız. Bireysel emeklilik sistemlerine iliģkin temel kavramları araģtırınız ve inceleyiniz. Bireysel emeklilik fonlarını araģtırınız. Bireysel emeklilik sözleģmesinin nasıl hazırlandığını araģtırınız. 10

15 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A- OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) AĢağıdaki soruları doğru(d) ve yanlıģ(y) Ģeklinde cevaplayınız. 1. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleģmesine taraf olmak isteyen kiģilere karģı sözlü ve yazılı Ģekilde yerine getirilir. ( ) 2. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar, mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler ve emeklilik sözleģmesini imzalayarak tamamen gönüllü olarak sisteme katılırlar.( ) 3. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları belirli sınırlar dâhilinde vergiden düģmez. ( ) 4. Hayat sigortası poliçelerinde süre ya kiģinin yaģından bağımsızdır ya da kiģinin yaģı ve öngörülen poliçe süresinin toplamına bakılarak dikkate alınır. Oysa bireysel emeklilik poliçelerinde emekliliğe hak kazanabilmek için 56 yaģ sınırı vardır. ( ) 5. Bireysel emeklili fonları, borsa para piyasası iģlemlerinde değerlendirilemez. ( ) 6. Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dıģ denetimine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. ( ) 7. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer teste geçiniz. 11

16 B-UYGULAMALI TEST Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. mmmm Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 1. Bireysel emeklilik sisteminin özelliklerini kavradınız mı? 2. Sigortacılığın iģlevlerini kavradınız mı? 3. Bireysel emeklilik sigortasının avantajlarını kavradınız mı? 4. Bireysel emeklilik ile hayat sigortası arasındaki farkları belirlediniz mi? 5. Bireysel emeklilik sigortası fonlarının nerelerde ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini kavradınız mı? 6. Bireysel emeklilik sigortası fonları değerlendirilirken uyulması gereken kuralları kavradınız mı? 7. Bireysel emeklilik sigortası fonlarının hangi esas ve usullere göre denetlendiğini kavradınız mı? 8. Fonların hesap ve iģlemlerinin ne kadarlık süreler halinde bağımsız dıģ denetime tabi olduğunu kavradınız mı? 9. Bireysel emeklilik sigortası yaptırmanın geleceğinizi güvence altına almada size katkı sağlayacağına inanıyor musunuz? 10. Bireysel emeklilik sigortası yaptırır mısınız? Neden? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1 i gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 12

17 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ Bireysel emeklilik sistemi hakkındaki yönetmeliği kavrayabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlar olmalıdır: Bireysel emeklilik sistemi hakkındaki yasayı araģtırınız. Sigorta firmalarının yasayı nasıl uyguladığını araģtırınız. Yasanın taraflara neler sağladığını araģtırınız. Yaptığınız araģtırmaların sonuçlarını arkadaģ gurubunuz ile paylaģınız. 2. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠK 2.1. Genel Hükümler Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye de kurulmuģ emeklilik Ģirketlerinin gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiģ katkı esasına göre oluģturulan bireysel emeklilik sistemine dâhil olmak isteyen katılımcılar ile yapacakları emeklilik sözleģmesine iliģkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsamı: Bu Yönetmelik, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere iliģkin esaslara, bireysel emeklilik hesabının baģka bir emeklilik Ģirketine veya aynı Ģirkette bir plandan diğerine aktarılmasına, yapılacak kesintilere, emeklilik Ģirketleri ve bireysel emeklilik aracıları tarafından katılımcılara ve kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamı ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine iliģkin esas ve usulleri kapsar. 13

18 Dayanak: Bu Yönetmelik, tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiģtir. Tanımlar: Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, Bakan veya Bakanlık: Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı, MüsteĢarlık: Hazine MüsteĢarlığını, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, ġirket: Kanuna göre kurulan emeklilik Ģirketlerini, Fon: Emeklilik yatırım fonunu, ifade eder Emeklilik SözleĢmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Emeklilik sözleģmesi; katılımcının gönüllü katılım ve belirlenmiģ katkı esasına göre oluģturulan bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere iliģkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, Ģirket ve katılımcı ile varsa katılımcı nam ve hesabına sözleģme akdetmek isteyen kiģinin taraf olarak yer aldığı bir sözleģmedir. Emeklilik sözleģmesinin tarafları medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve Ģirket nezdinde açılacak olan bireysel emeklilik hesabına katkı yapan veya adına Ģirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan katılımcı ile Ģirkettir. ġu kadar ki, katkı payının belirli bir bölümünü veya tamamını ödemek suretiyle katılımcı nam ve hesabına Ģirket ile emeklilik sözleģmesi akdeden kiģiler katılımcı ile birlikte taraf sıfatını taģır. Katılımcının emeklilik sözleģmesi devam ederken vefatı halinde ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleģmede belirtilen lehdar veya lehdarlara yapılır. Lehdar tayin edilmemiģ veya lehdar tayini iģlemi sonradan iptal edilmiģse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanunî mirasçılarıdır. Katılımcı, sözleģme süresi boyunca lehdarı değiģtirebilir veya lehdar tayin etme iģlemini iptal edebilir. Lehdar emeklilik sözleģmesine taraf değildir. 14

19 Emeklilik sözleģmesi aģağıda belirlenen kısımları içerir; Emeklilik planı; emeklilik sözleģmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır. Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriģ aidatını, yönetim ve fon iģletim giderlerini ve bunlara iliģkin hesaplamaları kapsar. Emeklilik planı kapsamında katılımcıya sunulan fonların Kurulca kayda alınmıģ olması esastır. Emeklilik sözleģmesi teklif formu; katılımcı tarafından planın genel esaslarının kabulü ile Ģirket tarafından da katılımcıya iliģkin bilgilerin oluģturulması ve katılımcının plana dâhil edilmesine iliģkin kabul usulünü belirleyen formdur. Emeklilik sözleģmesi metni; Ģirket ve katılımcının ve varsa katılımcı nam ve hesabına sözleģme akdeden kiģinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen metindir. Emeklilik sözleģmesi özet metni; grup emeklilik sözleģmesi metninde yer alan katılımcı ve Ģirketin hak ve yükümlülüklerini gösteren özet metindir. Bu maddede yer alan bilgi, belge ve formlar emeklilik sözleģmesinin ayrılmaz birer parçasıdır Emeklilik SözleĢmesi Ekleri ġirket, emeklilik sözleģmesi akdedildikten sonra katılımcıya katkı payı veya giriģ aidatının bir kısmının veya tamamının Ģirket hesaplarına intikalini takip eden on beģ iģ günü içinde, emeklilik sözleģmesi metni ile aģağıdaki bilgi, belge ve formları gönderir. Bildirim formları kitapçığı; katılımcı tarafından Ģirketlere bildirim amacıyla gönderilecek her türlü formun bir örneğini içeren kitapçıktır. Emeklilik sözleģmesi kılavuzu; asgari olarak bireysel emeklilik sisteminin genel olarak iģleyiģi, Ģirket içinde emeklilik planı değiģikliği, bir Ģirketten diğer bir Ģirkete aktarım, emekli olma ve emeklilik seçenekleri, genel açıklamalar ile birlikte katılımcının sisteme dâhil olması sonucunda kazandığı haklara ve üstlendiği yükümlülüklere iliģkin bilgileri içeren kılavuzdur. Grup emeklilik sözleģmelerinde Ģirket, katılımcıların nam ve hesabına sözleģme akdeden kiģiye grup emeklilik sözleģmesi metnini ve gruba dâhil olan katılımcıya bilgi, belge ve formlar ile emeklilik sözleģmesi özet metnini katkı payı veya giriģ aidatının bir kısmının veya tamamının Ģirket hesaplarına intikalini takip eden on beģ iģ günü içinde gönderir. ġirket, emeklilik sözleģmesi ve ekleri kapsamında yer alan bilgi, belge ve formları MüsteĢarlıkça belirlenen standart ile ilân ve reklamlara iliģkin mevzuata uygun olarak hazırlamak zorundadır Emeklilik Planlarının Tasdiki Emeklilik sözleģmeleri kapsamında düzenlenecek emeklilik planlarından ilk defa uygulamaya konulacaklar ile bu planlara iliģkin değiģiklikler MüsteĢarlığın tasdikine tâbidir. MüsteĢarlık, emeklilik planlarında mevzuata aykırı bulunan veya katılımcının, katkı payının 15

20 veya giriģ aidatının bir kısmını veya tamamını ödemek suretiyle katılımcı nam ve hesabına Ģirket ile emeklilik sözleģmesi akdeden kiģiler ile lehdarların hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmalarında sakınca görülen hususların değiģtirilmesini talep edebilir. Emeklilik planlarının tasdikine iliģkin baģvuru, baģvuru tarihini takip eden en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. MüsteĢarlık, belirlenecek esaslar dâhilinde hazırlanan, harcama ve kârlılık analizleri ile diğer ilgili aktüeryal hesaplama ve tabloları emeklilik planlarına ek olarak istemeye yetkilidir. Emeklilik planları, MüsteĢarlık tarafından belirlenen esaslara göre numaralandırır ve Ģirket nezdinde verilen numaralara göre sıralı olarak saklanır Emeklilik SözleĢmesinin Kurulması ġirket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyen katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, kamu sosyal güvenlik sistemine dâhil olmalarına ve risk getiri profili formundaki bilgilere göre uygun teklifi hazırlar ve bu teklife uygun tanıtım kılavuzunu katılımcıya sunar. Tanıtım kılavuzu; katılımcıya plana dâhil olmadan önce, yatırım kararı vermesine yardımcı olacak mahiyette düzenlenen ve bireysel emeklilik sistemine, Ģirkete ve plana iliģkin genel bilgiler ile plana ait fonların sunumuna iliģkin tanıtım formlarını içeren kılavuzdur. Katılımcı, teklifi kabul etmesi halinde emeklilik sözleģmesi teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. Katılımcı risk getiri profili formu ve emeklilik sözleģmesi teklif formu katılımcı bazında muhafaza edilir. Emeklilik sözleģmesi teklif formunu usulüne uygun olarak dolduran ve imzalayan katılımcı tarafından veya katılımcının nam ve hesabına katkı payının veya giriģ aidatının bir kısmının veya tamamının ödenmesi üzerine Ģirket teklifi en geç on iģ günü içinde yazılı olarak reddetmezse sözleģme kurulmuģ sayılır Emeklilik SözleĢmesinin Yürürlüğe Girmesi ġirket emeklilik sözleģmesi kurulduktan sonra, katkı payının Ģirket hesaplarına intikal etmesini takip eden en geç on beģ iģ günü içinde hazırlayıp imzaladığı emeklilik sözleģmesi metnini katılımcıya verir. Emeklilik sözleģmesi, katkı payının Ģirket hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Ġlk emeklilik sözleģmesinde belirtilen yürürlük tarihi katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriģ tarihi sayılır. Emeklilik sözleģmesinin yürürlüğe girmesi, devamı ve emekliliğe hak kazanılması aģamalarında sözleģme taraflarının yükümlülüklerini iyi niyetle ve tam olarak yerine getirmesi esastır Teklifin Reddi ve Cayma Hakkı Emeklilik sözleģmesi teklif formunun Ģirket tarafından kabul edilmemesi ve katılımcı tarafından veya katılımcı nam ve hesabına katkı payının veya giriģ aidatının bir kısmının veya tamamının ödenmiģ olması halinde yapılan ödemelerin tamamı, hiçbir kesintiye tâbi tutulmaksızın en geç yedi iģ günü içinde ödemeyi yapan taraflara iade edilir. Katılımcı, emeklilik sözleģmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkına sahiptir. ġirket, emeklilik sözleģmesi teklif formunda belirtilmesi kaydıyla cayma halinde belirli bir tutarda kesinti yapmaya yetkilidir. Bu kesinti tutarı katılımcının emeklilik planına dâhil olma süreci için öngörülen masraf tutarından fazla olamaz. Emeklilik sözleģmesi teklif formunda kesinti yapılacağına dair bir hükmün yer almadığı ve katılımcı tarafından cayma hakkının kullanıldığı hallerde yapılacak iade yönetmelikte belirtilen esaslara tâbidir. Katılımcının imzalamıģ olduğu emeklilik sözleģmesi teklif formunda öngörülen emeklilik planı dıģında bir 16