Bireysel Emeklilik fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Emeklilik fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*"

Transkript

1 Bireysel Emeklilik fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking

2 Bireysel Emeklilik Sistemi Gerek mevcut sosyal güvenlik sisteminin bireylere hizmet verememesinin gerekse sistemin kamu bütçesinde neden oldu u yükün kamu otoritesini itti i aray fl pek çok geliflmekte olan ekonomide uygulama alan bulan özel emeklilik fonu sisteminin ülkemiz için de benimsenmesi ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu nun kabul edilmesi sonucunu do urmufltur. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu 7 Nisan 2001 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm fl ve yay m tarihinden 6 ay sonra yani 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlü e girmifltir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu nun TBMM de kabulüyle birlikte sosyal güvenlik alan nda yeni bir döneme bafllanm flt r. An lan Kanun kapsam nda bireylerin belirlenmifl prim esas nda emeklilik flirketi nezdindeki emeklilik hesaplar na katk da bulunaca, emeklilik flirketlerinin bu katk lar kuraca ve bir portföy yöneticisi taraf ndan yönetilecek olan emeklilik fonlar nda yat r ma yönlendirece i ve gerek kat l mc lara gerekse kamu otoritelerine karfl sorumluluklar nedeniyle emeklilik flirketlerinin merkezde yer ald bir model öngörülmüfltür. - Muhasebe ve kay tlar - ç denetim - Fiyat hesaplamas n n kontrolü - 3 ayl k denetim Emeklilik Yat r m Fonlar Kat l mc Emeklilik fiirketi Portföy Yönetim fiirketi - Sözleflme - Bilgilendirme - Bilgilere günlük eriflim - Fon portföyü yönetim esaslar - Kesintiler Hazine Müsteflarl Sermaye Piyasas Kurumu Emeklilik Gözetim Merkezi - Y ll k denetim - Günlük gözetim - Bilgi belge ve tablolar n Denetim bölümümüz, bireysel emeklilik sistemi ile birlikte getirilen yeni düzenlemeler ve mevcut yasal düzenlemeler do rultusunda Bireysel Emeklilik ve portföy yönetim flirketleri ile emeklilik yat r m fonlar hesap ve ifllemlerinin ba ms z d fl denetimi hizmetlerini sunacakt r. Kurulufl aflamas nda bireysel emeklilik flirketlerine muhasebe kay tlar nda ve raporlamada yeknesakl k sa lanmas na, sa l kl ve k yaslanabilir bilgi üretimi ve ak fl n sa layacak bir altyap oluflturulmas na yönelik dan flmanl k Kurulufl aflamas nda flirketler ve fonlar için Bireysel Emeklilik ve Sermaye Piyasas Mevzuat konusunda dan flmanl k hizmetlerinin verilmesi Mali analiz, risk de erlendirmeleri, bütçe planlama ve analizi Uluslararas ve yerel halka arz ifllemleri Enflasyon muhasebesi ve raporlamas uygulamalar ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar, Amerikan, ve Avrupa Birli i muhasebe standartlar ile uyumlu hesaplar n flletme analizleri ve özel amaçl di er mali incelemeler Muhasebe ve denetim konular nda e itim Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri En iyi uygulama (Best Practice) Analizleri - Bireysel Emeklilik flirketlerinde en iyi uygulamalar n mevcut oldu u, efl büyüklükte firmalar ile k yaslanmas.

3 Operasyonel ve Organizasyonel Gelifltirme - fl süreçlerinin incelenip de erlendirilmesi, iyilefltirme potansiyellerinin teflhis edilmesi, de iflimin tasarlanmas ve uygulama program n n gelifltirilmesi. Bilgi Teknoloji Sistemleri Uygulamalar - Bireysel Emeklilik flirketleri ile kurduklar fonlar yöneten Fon Yöneticileri, Saklay c lar ve Emeklilik Gözetim Merkezi aras nda kurulacak bilgi ak fl n n sa l kl olup olmad, verilerin bütünlü ü ve bilgi ifllem kontrolleri ile ilgili yap lacak incelemeler. ç Kontrol Sistemi ve ç Denetim - Mevzuatta Bireysel Emeklilik fiirketlerine getirilmifl yasal bir yükümlülük olan ç Kontrol Sisteminin ve ç Denetim Fonksiyonunun kurulmas, gelifltirilmesi, etkinli inin art r lmas, risk bazl denetim programlar n n en iyi uygulamalar baz al narak konular nda dan flmanl k. ç Kontrol Sistemi ve ç Denetim uygulamalar nda kullan labilecek PricewaterhouseCoopers taraf ndan özel olarak gelifltirilmifl elektronik denetim ve risk de erlendirme araçlar n n sa lanmas (Teammate, Sabra, Teamrisk vb.). fl Süreklili i ve Felaket Kurtarma Planlamas - Günümüzde çok önem kazanm fl ve yasal gereklilik haline gelmifl olan fl Süreklili i ve Felaket Kurtarma Planlar n n PricewaterhouseCoopers taraf ndan gelifltirilmifl Fastrack Metodolojisi ile oluflturulmas, test edilmesi ve çal flanlar n bu kapsamda e itilmesi. Vergisel Düzenlemeler Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik sisteme kat l m n teflvik edilmesi ve sistemin gelifltirilmesi amaçlar n tafl yan vergisel düzenlemeler 4697 say l Kanun ile 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlü e girmifltir. Sistemin faaliyete geçmesini takiben mevcut düzenlemeler çerçevesinde bireysel emeklilik flirketlerinin vergilendirilmesi, sisteme getirilen vergi teflviklerinin uygulanma flekli, muhasebe uygulamalar, ifllem vergileri gibi farkl bafll klar alt nda pek çok özellikli durum ortaya ç km flt r. Vergi bölümümüzün bu özellikli durumlar için emeklilik flirketlerine sundu u vergi dan flmanl ve tam tasdik hizmetleri afla daki gibidir: kanunlar ve yabanc sermaye mevzuat na uygunlu u aç s ndan incelenmesi fiirket yetkililerini ziyaret ederek gündeme getirilecek konular n tart fl lmas ve aç klanmas Özel amaçl Yeminli Mali Müflavirlik raporlar Tam Tasdik Hizmetleri Tasdik hizmeti sonucunda vergi dairesine beyannameler ile birlikte bir vergi tasdik raporu sunulmaktad r. Tam tasdik hizmeti vergi incelemesi riskinin azalmas n n yan nda yanl fl vergi uygulamalar n n erken teflhisi ve düzeltilmesi ve yasal gerekliliklere uygunlu un sa lanmas na olanak tan maktad r. Tam tasdik hizmetlerimiz Tam tasdik denetimi Vergi hesaplamalar Raporlama bafll klar n içermektedir. Hukuk Hizmetleri Hukuk bölümümüz, bireysel emeklilik sistemine iliflkin kanunun 2001 y l nda yürürlü e girmesiyle birlikte, bireysel emeklilik flirketlerinin kurulmas, faaliyet ruhsatlar n n al nmas, emeklilik yat r m fonu kurma izninin al nmas ve hayat sigortas flirketlerinin bireysel emeklilik flirketlerine dönüfltürülmesi kapsam nda hizmet vermifllerdir. Halihaz rda da bireysel emeklilik flirketlerine afla daki hizmetleri vermektedirler. Bireysel emeklilik mevzuat ve gerekti inde ticaret hukuku, borçlar hukuku, ifl hukuku, yabanc sermaye hukuku, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlar nda dan flmanl k, Bireysel emeklilik mevzuat ve di er ilgili mevzuatlar uyar nca kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde dan flmanl k, Uzmanl k alan dahilindeki sözleflmelerin, incelenmesi ve bunlar hakk nda mütalaa verilmesi, Özel inceleme ( due diligence ) raporlar, fiirket birleflme, bölünme ve uygulamalar nda dan flmanl k hizmeti verilmesi ve rekabet hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunulmas, fiirkete gerek üçüncü kiflilere karfl olan harici iliflkilerinde, gerekse flirketin dahili proje ve ihtilaflar nda genel olarak hukuki dan flmanl k hizmeti verilmesi. Emeklilik fiirketlerine Özel Vergi Dan flmanl k Hizmetleri Kurumlar vergisi, gelir vergisi, ilgili stopajlar ve gerekli görülen di er vergilere iliflkin vergi planlamas imkanlar n n tart fl lmas Özel amaçl incelemeler ve bu incelemeler sonucunda tespit edilen konulara iliflkin çözüm ve tavsiyeleri içeren yönetim mektuplar sunulmas Vergi kanunlar, bireysel emeklilik mevzuat ve Bireysel Emeklilik fiirketleri Hesap Plan uygulamalar yla ilgili olarak istenilen konularda sözlü ve yaz l aç klamalarda bulunulmas ve di er dan flmanl k hizmetleri, Emeklilik arac lar na ve flirket personeline verilecek e itimler ve flirkete özel tasarlanan di er e itimler, Mali idare ile yaflanan problemlerin çözümü amac yla gerçeklefltirilen görüflmeler ve di er uyuflmazl k hizmetleri fiirketin üçüncü kiflilerle imzalayaca anlaflmalar n vergi

4 Kurumsal Finans ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Günümüzün h zla de iflen bireysel emeklilik sektöründe ve rekabette önde olma yar fl içinde, bireysel emeklilik flirketleri veya bireysel emeklilik portföyü devirleri ifl hayat n n vazgeçilmeyen unsurlar aras nda yer almaktad r. Kurumsal Finans ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Grubu bireysel emeklilik flirketi al m/sat m ve bireysel emeklilik portföyü devredilmesi/devral nmas ifllemlerinin her safhas nda dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Bireysel Emeklilik fiirketi ve Portföyü De erlemesi: Bireysel emeklilik flirketlerinin baflka bir bireysel emeklilik flirketi ile ortakl a girmesi, sat n almas, veya bireysel emeklilik portföyünü devralmas, bu ifllemden bir getiri elde etme veya kendi ortaklar na de er yaratma amac na dayanmaktad r. Birleflme ve sat n alma sürecinde yap lan de erleme, sat n al nan flirketin faaliyetlerinin de erinin belirlenmesi, aktiflerinin piyasa de erlerinin belirlenmesi, ve flirket için ödenmesi makul olan primin (goodwill) belirlenmesi aflamalar nda gereklidir. Özel nceleme Çal flmas (Due Diligence): Özel inceleme çal flmalar, sat n alma ifllemlerini destekleyen finansal, operasyonel ve stratejik varsay mlar analiz etmek, müflterilerimizin sat n alma sürecinde risklerini asgari düzeye indirmek, ve ayn zamanda getirilerini maksimum düzeye ç karabilmek için tasarlanm flt r. Finans, vergi, hukuk, insan kaynaklar ve biliflim teknolojileri alanlar nda gerçeklefltirdi imiz özel inceleme çal flmalar müflterilerimize bir sat n alma s ras nda incelenmesi gerekli önemli konular n detayl analizinin sa lanmas konusunda fayda sa lamaktad r. Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri sigorta flirketlerine mevzuat ve kurumsal gerekliliklere uyum konusunda özel ihtiyaçlara göre flekillendirilen d fl kaynak çözümleri ile destek sa lamaktad r. Bu çözümler afla daki flekilde özetlenebilir: Yasal defterlerin tutulmas, muhasebe kay tlar n n ve beyannamelerin düzenlenmesi Fonlar n hareket, performans, kar/zarar, envanter raporlar n n Sabit k ymetlere yönelik hizmetler (sabit k ymet say m, kay tlar n tutulmas ve raporlanmas Kurumlar vergisi, geçici vergi beyannameleri ile muhtasar, BSMV gibi ayl k beyannamelerin e-beyannamelerin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi, K sa süreli eleman temini ile vergi beyanname ve raporlar n n, muhasebe ve ofis idari ifllerinde destek Muhasebe kay tlar ve beyannamelerin kontrolü Personel maafl bordrolar ve bordro raporlar n n, girifl ç k fl ifllemlerinin ve özel gider indirimi hesaplamalar n n yap lmas Maafl ve kesinti ödemelerinin, ihbar, k dem tazminatlar n n hesaplanmas, sosyal sigorta bildirgelerinin, e-bildirgelerin düzenlenmesi Personel özel gider indirimi zarflar n n kontrolü Grup raporlama standartlar na uygun flekilde vergi raporlar n n Sigorta flirketlerinin vergi ve sosyal sigorta aç l fl, kapan fl ve adres de iflikli i ifllemlerinin yap lmas, yabanc personelin oturma ve çal flma izinlerinin al nmas nsan Kaynaklar Hizmetleri Sundu umuz hizmetler, insan kaynaklar hizmet alan içine giren tüm vergi, iletiflim, hukuk alanlar ndaki uzmanl klar n yan s ra, Türkiye ve global a m zda farkl alanda çal flan profesyonelleri, hem yayg n, hem de derin uzmanl k sa layacak flekilde biraraya getiriyor. fiirket hedef ve stratejilerinin gerçeklefltirilmesine katk da bulunan insan yönetimine iliflkin hizmetlerimizi afla daki flekilde özetleyebiliriz: Planlama ve Politika K Politikalar n n Gelifltirilmesi K Planlamas Seçme ve Yerlefltirme Geliflim ve E itim Ödüllendirme ve fiirkette Tutma flten Ç karma ve Yönlendirme Seçme ve Yerlefltirme Toplu fle Al m D fl Kaynaktan Faydalanma (Outsourcing) De erlendirme Merkezi Yetkinlik Modelleri E itim ve Geliflim Yönetim Geliflimi Kariyer Planlamas Bilgi Yönetimi Performans De erlendirmesi Ödüllendirme Ücretlendirme Çal flan Memnuniyeti Araflt rmas flten Ç karma (Outplacement) K Bilgi Sistemlerinin htiyaç Analizi K Bilgi Sistemleri Seçimi Destek fllemleri

5 Ekibimiz Talar Gül, Ortak, Tel : (212) Coflkun fien, Ortak, Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri Tel : (212) Ayfle Bayr Ifl m, Ortak, Muhasebe ve Mali fller Yönetimi Tel : (212) Okan Gün, K demli Müdür, Tel : (212) Bilgütay Yaflar, K demli Müdür, Tel : (212) Esra Tacettin, K demli Müdür, Tel: (212) Nilay Acar, K demli Müdür, Tel: (212) Engin Alio lu, K demli Müdür, Kurumsal Finansman ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri Tel : (212) Murat Demiro lu, K demli Müdür, nsan Kaynaklar Hizmetleri Tel: (212) An l Erkan, Müdür, Sistem ve Süreç Denetimi Çözümleri Tel: (212) Selen Kancabafl, Müdür, Tel : (212) Elvan Baflargan, Müdür, Muhasebe ve Mali fller Yönetim Hizmetleri Tel: (212) PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) kamu kurumlar na ve özel kurulufllara endüstri odakl denetim, vergi ve dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. 139 ülkede 120,000 den fazla çal flan n n fikirlerinin, deneyimlerinin ve çözümlerinin birleflmesi ile kamu güveninin oluflmas na ve müflterilerinin ifllerine de er katmas na yard mc olur. PricewaterhouseCoopers 1981 y l ndan beri faaliyet gösterdi i Türkiye de, stanbul'da iki, Ankara'da ve zmir'de birer ofis olmak üzere toplam 4 ofiste 17 ortak ve 600 kifliyi aflk n profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir. S. Seba Cad. No: 48 BJK Plaza B Blok Kat Akaretler Befliktafl STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Büyükdere Cad. No: 111 Kat Gayrettepe STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Paris Cad. No: 12/ Kavakl dere ANKARA Tel : (312) Fax : (312) Hürriyet Bulvar No: 4/1 Kavala Plaza, Kat Alsancak ZM R Tel : (232) Fax : (232)

6 Your worlds Our people* *connectedthinking

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Önerileri 185 Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2100 ün Yorumu lgili Standart 2100 flin Niteli

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı