:Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA. :Av.Mustafa Güler Av.M. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye / ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA. :Av.Mustafa Güler Av.M. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye / ANKARA"

Transkript

1 T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1999 / 477 Karar No : 2001 / 251 Davacı Davalı Vekilleri :Bursa Dişhekimleri Odası :Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA :Türk Dişhekimleri Birliği :Av.Mustafa Güler Av.M. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye / ANKARA Davanın Özeti : Davacı Oda tarafından, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan kongresinde alınan, afet fonu kurulması, toplumsal projelerin desteklenmesi ve disiplin cezası alan mensupların kongrelere katılması yolundaki ve 19 sıra nolu kararların, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Dava konusu edilen Genel Kurul kararlarının, odaların meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliği kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplininin ve ahlakını korumak üzere alındığı, davanın reddi gerektiği savunulmuştur. Danıştay Tetkik Hâkimi Ayten Küçük ün Düşüncesi: Dava konusu 9 ve 15 sıra nolu kararlara yönelik davanın reddine, 19 nolu kararın ise açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Zümrüt Öden in Düşüncesi: Dava, Türk Dişhekimleri Birliğinin 30 Ekim 1 Kasım 1998 tarihinde yapılan 7.Olağan Genel Kurulunda alınan 9,15 ve 19 sıra nolu kararların iptali istemiyle açılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7. Olağan Genel Kurulu sonunda 9.sırada, doğal afetlerde zarar gören meslektaşlara yönelik olmak üzere bir afet fonu oluşturulmasına, üyelerden 1999 yılı için TL, 2000 yılı için TL aidat alınmasına, bu fonun başka alanlarda kullanılmamasına, fonun kullanımı ile ilgili Yönerge hazırlanmasına; 15.sırada, Türk Dişhekimleri Birliğinin, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi düzeyini yükseltmek için yaptığı bölgesel ve ulusal projelerin odalarca desteklenmesine; 19.sırada ise, hakkında disiplin soruşturması açılmış, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezanın yürürlükte kaldığı sürece, Türk Dişhekimleri Birliği kongrelerinde tebliğ sunmamasına, konuşmacı olarak yer almamasına ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamasına karar verildiği anlaşılmaktadır sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun, odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırını düzenleyen 3.maddesi ile Türk Dişhekimleri Birliğinin kuruluş amaçları ve niteliklerini düzenleyen 19.maddede odalar ve Birliğin, dişhekimlerine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilmektedir. Bu durumda, Birlik Genel Kurulunda alınan, Birlik mensuplarından doğal afetlerde zarar görenlerin yararlanması amacıyla afet fonu kurulmasına ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyini yükseltmek için yürütülen bölgesel ve ulusal projelere odalarca destek verilmesinin istenmesine ilişkin kararlarda, Yasanın amacına, odalar ve Birliğin faaliyet alanlarına aykırı bir husus bulunmamaktadır. Genel Kurul Kararının 19.sırasında yer alan, hakkında disiplin soruşturması açılmış, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezalarının yürürlükte kaldığı sürece Dişhekimleri Birliği Kongrelerinde 1

2 tebliğ sunmaması, konuşmacı olarak katılmaması ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmaması konusuna gelince: 3224 sayılı Yasanın 44.maddesinde meslek mensupları hakkında fiil ve hareketin nitelik ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları düzenlenmiş ve maddede hakkında disiplin soruşturması açılmış olup da disiplin cezası almış olanların, kongrelerde ve odaların bilimsel faaliyetlerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin herhangi bir kural öngörülmemiştir. Bu nedenle disiplin cezası almış meslek mensupların, Yasada yer almayan bir yaptırım ile ikinci kez cezalandırılmaları hukuka aykırı bulunmaktadır. Sonuç olarak, davanın Türk Dişhekimleri Birliğinin, 7.Olağan Kongresinde 9. ve 15. sırada aldığı kararların iptali istemine yönelik kısmının reddi, 19.sıradaki kararının ise iptali gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Kongresinde, afet fonu kurulması, toplumsal projelerin desteklenmesi ve disiplin cezası alan meslek mensuplarının, cezaları yürürlükte kaldığı sürece birlik tarafından düzenlenen kongrelere ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamalarına ilişkin ve 19 sıra numaralı kararların iptali istemiyle açılmıştır sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 3.maddesinde, Odaların kurulma amaçları, nitelikleri ve faaliyetleri sınırı belirtildikten sonra, Birliğin Kuruluşu, Amaçları ve Nitelikleri başlığını taşıyan 19.maddesinde Birliğin bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kurulduğu hükmü yer almıştır. Anılan yasanın, Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde ise, dişhekimliği vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında fiil ve hareketin nitelik ve ağırlık derecesine göre maddede sayılan disiplin cezalarının verileceği kurala bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Genel Kurulu toplantısında, 9 sıra nolu karar ile doğal afetlerde zarar gören meslektaşlara yönelik olmak üzere Türk Dişhekimleri Birliğince afet fonu kurulmasına ve oluşturulacak bu fonun başka alanlarda kullanılmamasına, 15 sıra nolu kararda ise, Türk Dişhekimleri Birliğinin bölgesel projelerinin o bölge Odalarınca, ulusal projelerin ise tüm Odalar tarafından uygulanması konusunda bağlayıcı karar alınmasına 19 nolu karar ile de, hakkında disiplin soruşturması açılmış olup, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezasının yürürlükte kaldığı sürece Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerinde tebliğ sunamamasına ve konuşmacı olarak yer almamasına ve Odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamasına karar verildiği ve bu kararların dava konusu edildiği anlaşılmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliğinin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında, doğal afetlerde zarar gören dişhekimlerine yardımda bulunmak amacıyla afet fonu oluşturulmasına ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyini yükseltmek için yürütülen bölgesel ve ulusal projelere Odalarca destek verilmesinin istenilmesine ilişkin 9 ve 15 sıra numaralı kararlarda Odalar ve Birliğin kuruluş amaçlarına ve faaliyet alanlarına aykırılık bulunmamaktadır. Disiplin cezasına ilişkin 19 sıra numaralı Genel Kurul kararına gelince: 3224 sayılı Yasanın 44.maddesinde dişhekimlerine uygulanacak disiplin cezaları düzenlenmiş olup, anılan maddede, hakkında disiplin soruşturması açılmış, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezasının yürürlükte kaldığı sürece Birlik kongrelerinde tebliğ sunamamalarına konuşmacı olarak yer almamalarına ve Odalarındaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olarak katılmamalarına ilişkin, yasada öngörülen ikinci bir cezai yaptırma tabi tutulmalarında, disiplin cezalarının kanuniliği ilkesine uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davanın 9 ve 15 sıra nolu kararların iptali istemine yönelik kısmının reddine, 19 sıra nolu kararın ise iptaline, haklılık oranına göre hesaplanan lira yargılama giderinin ve lira avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, kalan 2

3 lira yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, lira avukatlık ücretinin davacıdan alınıp davalı idareye ödenmesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Ahmet Nuri Nurşen Turan Şevket Ayla Çolakoğlu Çatal Falcıoğlu Apalak Alkıvılcım 3

4 T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU Esas No : 2001 / 207 Karar No : 2004 / 611 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Bursa Dişhekimleri Odası : Av.Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3/14 ANKARA Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. No:20/28- ANKARA İstemin Özeti :Danıştay Sekizinci Dairesinin günlü, E: 1999 / 477, K: 2001 / 251 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması taraflar tarafından istenilmektedir. Davacının Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir. Davalı İdarenin Savunmasının Özeti :Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi Emin Sınmaz ın Düşüncesi: Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Cem Erbük ün Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava; Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan kongresinde, afet fonu kurulması ile ilgili 9 sıra numaralı, toplumsal projelerin desteklenmesi ile ilgili 15 sıra numaralı ve disiplin cezası alan meslek mensuplarının, cezaları yürürlükte kaldığı sürece birlik tarafından düzenlenen kongrelere ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamalarına ilişkin 19 sıra numaralı kararların iptali istemiyle açılmıştır. Danıştay Sekizinci Dairesi, günlü, E:1999 / 477, K: 2001 / 251 sayılı kararıyla; 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 3.maddesinde Odaların kurulma amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı belirtildikten sonra, Birliğin Kuruluşu, Amaçları ve Nitelikleri başlığı taşıyan 19.maddesinde, Birliğin bu Kanunda yazılı esaslar dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kurulduğu hükmünün yer aldığı, anılan yasanın, Disiplin Cezaları başlığını taşıyan 44.maddesinde ise, dişhekimliği vakar ve onuruna meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında fiil ve hareketin nitelik ve ağırlık derecesine göre maddede sayılan disiplin cezalarının verileceğinin kurala bağlandığı, dosyanın incelenmesinden, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7. Olağan Genel Kurulu tolantısında, 9 sıra nolu karar ile, doğal afet fonu kurulmasına ve oluşturulacak bu fonun başka alanlarda kullanılmasına, 15 sıra nolu 4

5 kararda ise, Türk Dişhekimleri Birliğinin bölgesel projelerinin o bölge Odalarınca, ulusal projelerin ise tüm Odalar tarafından uygulanması konusunda bağlayıcı karar alınmasına, 19 nolu karar ile de, hakkında disiplin soruşturması açılmış olup, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezası yürürlükte kaldığı sürece Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerinde tebliğ sunamamasına ve konuşmacı olarak yer almamasına ve Odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamasına karar verildiği ve bu kararların dava konusu edildiğinin anlaşıldığı, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Genel Kurul Toplantısında, doğal afetlerde zarar gören dişhekimlerine yardımda bulunmak amacıyla afet fonu oluşturulmasına ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi düzeyini yüks4eltmek için yürütülen bölgesel ve ulusal projelere Odalarca destek verilmesinin istenilmesine ilişkin 9 ve 15 sıra numaralı kararlarda Odalar ve Birliğin kuruluş amaçlarına ve faaliyet alanlarına aykırılık bulunmadığı, disiplin cezasına ilişkin 19 sıra numaralı Genel Kurul kararına gelince; 3224 sayılı Yasanın 44.maddesinde dişhekimlerine uygulanacak disiplin cezaları düzenlenmiş olup, anılan madde de, hakkında disiplin soruşturması açılmış, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezanın yürürlükte kaldığı sürece Birlik kongrelerinde tebliğ sunamamalarına, konuşmacı olarak yer almamalarına ve Odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olarak katılmamalarına ilişkin, yasada öngörülmeyen ikinci bir cezai yaptırıma tabi tutulmalarında disiplin cezalarının kanuniliği ilkesine uyarlık görülmediği gerekçesiyle, davanın 9 ve 15 sıra nolu kararların iptal istemine yönelik kısmının reddine, 19 sıra nolu kararın ise iptaline karar vermiştir. Davacı, temyiz4e konu kararın; birlik bünyesinde afet fonu oluşturulmasının yasal dayanağının bulunmadığını, uygulamanın birliğin kamu gücünü kötüye kullanması sonucu doğuracağını; 3224 sayılı Yasada, Birliğe doğal felakete uğrayan meslektaşlarına yardım etme görevi verilmediğini, Yardım Toplama Yasası ile yardımın isteğe bağlı olduğunun hükme bağlandığını, kayıt ve yıllık ödenti dışında oda üyelerinin fona yardıma zorlanamayacağını belirterek 9 sıra nolu karara, ulusal projelerin tüm odalarca desteklenmesinin zorunlu kılınmasının odaların aynı tüzel kişiliğiyle bağdaşmadığını belirterek de 15 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmını, davalı idare ise disiplin cezası alan mensuplara Türk Dişhekimleri Birliğinin kongrelerinde katkıcı olarak katılması yolundaki 19 sıra nolu kararın disiplin cezası mahiyetinde olmadığını, Birlik ve Odalar tarafından düzenlenen kongrelerin konuşmacılarının niteliklerinin belirlenmesine ilişkin olduğunu belirterek 15 sıra nolu kararın iptaline ilişkin kısmını temyiz etmektedir. Danıştay Sekizinci Dairesince temyizen incelenen günlü, E:1999/477, K:2001/251 sayılı kararının, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Kongresinde alınan 9 sıra nolu kararına yönelik davanın reddine ilişkin kısmı ile 19 sıra nolu kararın iptaline ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup tarafların 9 sıra nolu ve 19 sıra nolu karar yönelik ileri sürdükleri hususlar kararın bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Türk Dişhekimleri Birliği 7. Olağan Genel Kurulunda alınan ve Afet Fonu Oluşturulması başlıklı 9.maddesinde; doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yönelik olmak üzere Türk Dişhekimleri Birliğince bir afet fonu oluşturulmasına, her üyeden yıllık aidatlarından ayrı olmak üzere 1999 yılı için TL, 2000 yılı için TL nin alınmasına ve oluşturulacak bu fonun başka alanlarda kullanılmamasına, fon kullanımı ile ilgili yönergenin hazırlanması konusunda Merkez Yönetim Kurulu yetki verilmesine karar verilmiştir sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunun odaların gelirlerini düzenleyen 18.maddesinde; odaya kayıt ücreti, üye aidatı, dişhekimlerinden temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, disiplin kurulunca verilip kesinleşen para cezaları, bağış ve yardımlar ile çeşitli gelirler sayılmış, ancak afet fonu ya da başka ad altında üyelere yükümlülük getirilmesini düzenleyen bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Danıştay Sekizinci Dairesinin günlü E:1999 / 477, K:2001 / 251 sayılı kararın Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan kararlardan 19 sıra nolu kararın iptaline yönelik kısmının ONANMASINA, oybirliği ile, davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile dava konusu 15 sıra nolu karara yönelik davanın reddine, ilişkin kısmının ONANMASINA oybirliği ile, davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle, dava konusu 9 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmının BOZULMASINA oyçokluğu ile günü karar verildi. 5

6 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Başkanvekili 10.Daire Başkanı 11.Daire Üyesi Tansel Çölaşan Zafer Kantarcıoğlu Yurdagül Dinçsoy * * 6.Daire Üyesi 12.Daire Üyesi 12.Daire Üyesi Faruk Öztürk Sabriye Köprülü Yücel Irmak * 6.Daire Üyesi 10.Daire Üyesi 11.Daire Üyesi Nazlı Koçer İzge Nazlıoğlu Belma Kösebalaban * * * 10.Daire Üyesi 5.Daire Üyesi 10.Daire Üyesi Ali Öztürk Salih Er Orhun Yet 5.Daire Üyesi 5.Daire Üyesi 11.Daire Üyesi Esen Erol Mustafa Kılıçhan M.Nihat Turan * 5.Daire Üyesi Ayfer Özdemir KARŞI OY * - Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan ve doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarıma yardım amacıyla afet fonu oluşturulmasına ilişkin bulunan 9 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin davacının temyiz isteminin reddi ile hukuk ve usule uygun bulunan kararın bu kısmının da onanması oyuyla karara karşıyız. Başkanvekili 11.Daire Üyesi 12.Daire Üyesi Tansel Çölaşan Yurdagül Dinçsoy Sabriye Köprülü 10.Daire Üyesi 6.Daire Üyesi 11.Daire Üyesi Serap Aksoylu Nazlı Koçer İzge Nazlıoğlu 11.Daire Üyesi 5.Daire Üyesi 11.Daire Üyesi Belma Kösebalaban Mustafa Kılıçhan M.Nihat Turan 6

7 T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2003/1569 Karar No :2004/1942 Davacı Davalılar :Şükrü Kandemir Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi : 1-Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara 2-İzmir Dişhekimleri Odası 1337.Sok No:16 K:3/303 Çankaya-İzmir Davanın Özeti : Türk Dişihekimleri Birliğinin 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlardan Dayanışma ve Afet Fonu Aidatı başlığı adı altındaki 3 numaralı kararın iptali ile İzmir Dişhekimleri Odasınca tahsili yapılan liranın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemidir. Savunmanın Özeti: İzmir Dişhekimleri Odası savunma verilmemiş olup, Türk Dişhekimleri Birliğince, dava konusu edilen Genel Kurul kararlarının odaların meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliğini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak üzere alındığı gerekçesiyle davanın reddi gerektiği savunulmuştur. Danıştay Tetkik Hakimi Mesude Gündüz ün Düşüncesi: Türk Dişhekimleri Birliği 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlardan Dayanışma ve Afet Fonu Aidatı başlığı altındaki 3 numaralı kararın iptali istemiyle açılan davada, iptali istenilen kararın, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa aykırı olmadığı anlaşıldığından, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Ahmet Yahya Özdemir!in Düşüncesi: Türk Dişhekimleri Birliği nin Kasım 2002 tarihinde yapılan 9.Olağan Genel Kurulunda alınan 3 sıra nolu, Doğal afetlerde zarar gören meslektaşlara yönelik olmak üzere Türk Dişhekimleri Birliğince oluşturulan Dayanışma ve Afet Fonuna her üyeden yıllık aidatlarından ayrı olmak üzere 2003 yılı için TL, 2004 yılı için TL alınmasına ilişkin karar ile 2003 yılı için alınan liranın yasal faizi ile birlikte tarafına iadesi istenilmektedir sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun, Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırını düzenleyen 3.maddesi ile aynı Birliğin kuruluş amaçları ve niteliklerini düzenleyen 19.maddesinde, Odaların ve Birliğin, dişhekimliğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile kurulduğu hükümlerine yer verilmiştir. Aktarılan düzenlemeler uyarınca, afetlerde zarar gören meslek mensuplarına yardımda bulunulmasını öngören kararda Odalar ve Birliğin kuruluş amaçlarına aykırılık bulunmamıştır. Bu itibarla, 2003 yılı için belirtilen amaçla tespit edilen bedelin tahsilinde de hukuka uyarsızlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, yasal dayanağı bulunmayan davanın reddinin uygun olacağı düşünülmektedir. 7

8 TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık; Türk Dişhekimleri Birliğinin 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlardan Dayanışma ve Afet Fonu Aidatı başlığı adı altındaki 3 numaralı kararın iptali ve İzmir Dişhekimleri Odasınca tahsili yapılan liranın yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 3.maddesinde Odaların kurulma amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı belirtildikten sonra Birliğin Kuruluş Amaçları ve Nitelikleri başlığını taşıyan 19.maddesinde, Birliğin bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin birbirleri ile ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla kurulduğu hükmü yer almıştır. Dosyanın incelenmesinden, Türk Dişhekimleri Birliğinin 9.Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 sayılı karar ile doğal afetlerde zarar gören meslektaşlara yönelik olmak üzere Türk Dişhekimleri Birliğince oluşturulan Dayanışma ve Afet Fonuna her üyeden yıllık aidatlarından ayrı olmak üzere 2003 yılı lira alınmasına karar verildiği ve bu kararın dava konusu edildiği anlaşılmaktadır. Olayda, Türk Dişhekimleri Birliğinin 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında doğal afetlerden zarar gören dişhekimlerine yardımda bulunmak amacıyla afet fonu oluşturulmasına ilişkin kararda, Odalar ve Birliğin kuruluş amaçlarına ve faaliyet alanlarına aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, yukarıda aktarılan Kanun maddelerine uygun olarak alınmış karara istinaden, davacıdan yıllık aidattan ayrı olarak lira alınmasına hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, posta avansından kalan liranın istemi halinde davacıya iadesine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca lira vekalet ücretinin davacının alınarak, davalı Türk Dişhekimleri Birliği vekiline verilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Şevket Ayla Sinan Alaattin Demirkan Apalak Alkıvılcım Tunca Öğüş 8

9 T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2006/4618 Karar No : 2006/4218 Davacı Davalı : Bursa Dişhekimleri Odası : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. No:3/14 ANKARA : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Mustafa Güler, Av. Emrah Güzel Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye ANKARA Davanın Özeti : Davacı Oda tarafından, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan kongresinde alınan, afet fonu kurulması, toplumsal projelerin desteklenmesi ve disiplin cezası alan mensupların kongrelere katılmaması yolundaki 9, 15 ve 19 sıra nolu kararların, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Dava konusu edilen Genel Kurul kararlarının, odaların meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliği kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak üzerine alındığı, davanın reddi gerektiği savunulmuştur. Danıştay Tetkik Hakimi Melek Şendil Yan ın Düşüncesi: Davanın kısmen iptal kısmen reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki nin Düşüncesi: Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Kongresinde alınan, afet fonu kurulması ile ilgili 9 sıra numaralı, toplumsal projelerin desteklenmesi ile ilgili 15 sıra numaralı ve disiplin cezası alan mensupların cezaları yürürlükte kaldığı sürece birlik tarafından düzenlenen kongrelere ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katılmamalarına ilişkin 19 sıra numaralı kararların iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Danıştay 8.Dairesinin davanın 9. ve 15 sıra nolu kararlara yönelik kısmının reddine 19 sra nolu kararın ise iptaline ilişkin bulunan günlü, E:1999/477, K:2001/251 sayılı kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulmasının istenilmesi üzerine, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Daire kararının Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan kararlardan 19 sıra nolu kararın iptaline yönelik kısmının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile dava konusu 15 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle dava konusu 9 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir sayılı Yasanın 49.maddesinin 49. maddesinin 6.fıkrasında, Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu maddenin 4.fıkrası hariç diğer fıkralarının kıyasen uygulanır hükmünün yer alması karşısında, Danıştay Dava Dairelerine bozma kararına uyulmayarak eski kararlarında ısrar edebilme yetkisi tanınmış olduğundan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Danıştay Sekizinci Dairesi kararının, 9 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına dair günlü 611 sayılı kararına uyularak, Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan kararlardan afet fonu oluşturulmasına ilişkin 9 sıra nolu kararda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu kararın iptali gerekeceği düşünülmektedir. 9

10 TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun gün ve E:2001/207, K:2004/611 sayılı bozma kararı uyarınca işin gereği görüşüldü: Dava, Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Kongresinde, afet fonu kurulması, toplumsal projelerin desteklenmesi ve disiplin cezası alan meslek mensuplarının, cezaları yürürlükte kaldığı sürece birlik tarafından düzenlenen kongrelere ve odalardaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamalarına ilişkin olarak alınan 9, 15 ve 19 sıra numaralı kararların iptali istemiyle açılmış, Dairemizin gün ve E:1999/477, K:2001/251 sayılı kararı ile davanın 9 ve 15 sıra nolu kararların iptali istemine ilişkin kısmının reddine, 19 sıra nolu kararın ise iptaline karar verilmiş, bu kararın taraflarca temyizi üzerine 15 ve 19 sıra nolu kararlara yönelik kısmın onanmış, 9 sıra nolu karara yönelik davanın reddine ilişkin kısmı yönünden kararımız bozulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliğinin 7.Olağan Genel Kurulunda alınan ve Afet Fonu Oluşturulması başlıklı 9.maddesinde; doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yönelik olmak üzere Türk Dişhekimleri Birliğince bir afet fonu oluşturulmasına, her üyeden yıllık aidatlarından ayrı olmak üzere 1999 yılı için 500,000TL, 2000 yılı için 1,000,000 TL nın alınmasına ve oluşturulacak bu fonun başka alanlarda kullanılmasına, fon kullanımı ile ilgili yönergenin hazırlanması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının odaların gelirlerini düzenleyen 18.maddesinde; odaya kayıt ücreti, üye aidatı, dişhekimlerinden temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler sayılmış olup, afet fonu ya da başka ad altında üyelere yükümlülük getirilmesini düzenleyen bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Bu durumda, Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan kararlardan afet fonu oluşturulmasına ilişkin 9 sıra nolu kararı yetki yönünden açıkça hukuka aykırıdır. Açıklanan nedenlerle, Türk Dişhekimleri Birliği 7.Olağan Genel Kurulunda alınan kararlardan afet fonu oluşturulmasına ilişkin 9 sıra nolu kararın iptaline, dava kısmen iptal kısmen retle sonuçlandığından 39,31 YTL yargılama giderinin haklılık oranına göre 26,00 YTL lik kısmı ile karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 400,00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine diğer kısmının davacı üzerinde bırakılarak 400,00 YTL ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Güngör Ayla Alaattin Sıdık Atıl Demirkan Alkıvılcım Öğüş Yıldız Üzelgün 10

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. Hüküm veren Danıştay Sekizince Dairesince işin gereği görüşüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA. Hüküm veren Danıştay Sekizince Dairesince işin gereği görüşüldü; Özet: İki ayrı yerde iş yeri bulunduğundan, dişhekimi olan davacının beş ay süreyle meslekten yasaklanma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Birlik Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali. T.C. Sekizinci

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği ) T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/45 K. 2011/256 T. 21.4.2011 TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan

Detaylı

T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231

T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231 T.C. ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2004 / 3348 KARAR NO : 2005/1231 DAVACI :. :.. DAVALI :Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara :Av.Mustafa Güler-Av.Mehmet Emrah Güzel Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan : Türk Dişhekimleri Birliği - ANKARA. : Av. Mehmet Emrah GÜZEL (Aynı Yerde)

Temyiz İsteminde Bulunan : Türk Dişhekimleri Birliği - ANKARA. : Av. Mehmet Emrah GÜZEL (Aynı Yerde) ÖZET: 3 tabela sınırlamasının her bir işyeri için geçerli olduğu belirtilmişse de, 1219 sayılı yasanın 43. maddesi uyarınca, davacının ikinci işyeri açması ve faaliyette bulunması hukuken mümkün değildir.

Detaylı

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde DAVACI: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş VEKİLİ: Av. İsmail ATAK, Hafta Sok. No:23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253

Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253 Özet:Disiplin kurallarının yönetmelik ile düzenlenmesi hk. T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No :1989/870 Karar No :1990/1253 Davacı : Alper Cücenoğlu : Av. Erdoğan Tuncer, Yeni Levent 1. Blok Kat:6/23

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) ANKARA T.C DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Esas No: 2001/2088 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) ANKARA Vekili : Av.

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir.

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU EsasNo : 2011/927 Karar No : 2014/2198 Özeti: Bilgi seviyesini ölçmeye yönelik soruların da sorulduğu sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

T.C. ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ Esas No :2006/1644 Karar No :2008/363 Davacı : İstiklal Cad. 111 Sok. 86/12 Özaslan Apt. Mersin Davalılar :1-Türk Dişhekimleri Birliği-Ankara 2-Mersin Dişhekimleri Odası Başkanlığı-Mersin

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI YARGI KARARLARI YARGI KARARLARI 338 Yargı Kararları Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi VERGİ DAVA DAİRELERİ 2007 57 2006 228 26/01/2007 KARAR METNİ ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK,

Detaylı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DİĞER BELEDİYE SINIRINDA

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Vekili Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA : Av.Nurten Çağlar Yakış (Aynı yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: Musa Kiper Çınarlı Mah. 17.sok Sapmaz Yurt

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/167 Karar No : 2012/300 Anahtar Kelimeler : Beyan edilen Matrah, İhtirazi Kayıt, Vergi Ziyaı Özeti : 1-Vergi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030 SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030 Konu: 2007 YILINDA GEÇERLİ OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İLİŞKİLİ ŞİRKETLERE FİNANS HİZMETİ VERMEK ÜZERE KURULMUŞ YURT DIŞINDA MUKİM ŞİRKETE ÖDENEN

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. T.C. DANIŞTAY Beşinci Daire Esas No: 1993/7472 Karar No: 1996 /1326 Temyiz İsteminde Bulunan Davacı:.. Vekili : Av.Ferhunde İnal Karşı Taraf : Balıkesir Valiliği Vekili : Av.Seval Töner - BALIKESİR İstemin

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574 Karar Düzeltme ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:Maliye Bakan lığı-ankara Karsı Taraf : S.S. Şansal Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 8.Cadde Mercan Sitesi 119/3-Ümitköy/ANKARA İstemin Özeti :Katma Değer

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Öğretim Üyesi, Disiplin Cezası, Anayasa Mahkemesi İptal Kararı. Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı) :

Anahtar Kelimeler : Öğretim Üyesi, Disiplin Cezası, Anayasa Mahkemesi İptal Kararı. Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı) : İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/826 Karar No : 2015/1654 Anahtar Kelimeler : Öğretim Üyesi, Disiplin Cezası, Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Özeti : Öğretim üyesine Disiplin

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2-

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655. Davacılar : 1-2- Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1989 / 309 Karar No: 1990 / 655 Özet: Çeşitli şekillerde yaptıkları duyuruların (gazete ilanı, el ilanı gibi) 1219 Sayılı Yasa ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde öngörülen bilgiler dışında, kendilerini övücü nitelikte ve reklam amacına yönelik

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

-'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA. Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA

-'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA. Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA =D:..::a:...:.v.=a=.c,-I: Ali Yılmaz -'-V-'='e.!.!.ki'-!!Ii...:.: Av. Mustafa Güler Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA Davalı : 1) Maliye Bakanlığı ANKARA 2) Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü BURSA istemin

Detaylı

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk.

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE Esas No :2003/2706 Karar No :2006/7458

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki Denetim Görevinin Engellenmesi, Hemşehri Sıfatı

Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki Denetim Görevinin Engellenmesi, Hemşehri Sıfatı Altıncı Daire Yargılama Usulü Kararları ALTINCI DAİRE USUL KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Altıncı Daire Esas No : 2010/1235 Karar No : 2014/418 Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

Bu yönde İmar Daire Başkanlığınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam olması nedeniyle 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlandığı, ;

Bu yönde İmar Daire Başkanlığınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam olması nedeniyle 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlandığı, ; T.C. ' ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLÎSİ Karar N0:997 14.04.2006 Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3.Bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin onayına ilişkin

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2005/2927 K. 2006/1138 T. 22.3.2006

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2005/2927 K. 2006/1138 T. 22.3.2006 T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2005/2927 K. 2006/1138 T. 22.3.2006 BAKANLAR KURULU PRENSİP KARARI ( Altın Madenini Siyanür Liçi Yöntemiyle İşletme İzni Veren İşlem Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edildiği

Detaylı

Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR-

Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1216 12.05.2006 KARAR- ASKİ Genel Müdürlüğünün 2005 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.04.2006 gün ve 11 sayılı raporu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI KONU: Yeminli Mali Müşavirlerin, yaptıkları tasdik işlemleri nedeniyle muhatap oldukları gerek cezai ve gerekse

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok.

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. Davacı Vekili Davalı : Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. No:6/301 : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza, B-3 Blok Bilkent/ANKARA

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR Davacılar Vekilleri Davalı : 1-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı - Kızılay/ANKARA 2- Noyan Özkan 3- Ömer Erlat 4- Serkan Cengiz 5- Arif Ali Cangı : Av.Arif Ali Cangı 858 Sokak No:9 Paykoç işhanı

Detaylı

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI DANIŞTAY VERGİ DAVALARI GENEL KURULU ESAS: 2012/327 KARAR: 2012/429 K. Özeti: Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] "İçtihat

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi: : Davanın görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: : Davanın görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir. Esas No : 2016/8196 Karar No : 2016/4066 Davacı : Vekili : Davalılar İstemin : 1-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu / ANKARA 2-Adalet Bakanlığı / ANKARA Ö zeti : Osmaniye Cumhuriyet Savcısı olarak görev

Detaylı