ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ"

Transkript

1 ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ Yılmaz POYRAZ Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kişilerin yaşlılıklarında hak edebildikleri emeklilik aylığı müreffeh bir yaşantı için yeterli bulunmamaktadır. Hatta ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi kendini taşıyamaz hale gelmiştir. İşte ileriyi görebilen bazı kurumlar yıllar önce bireysel emeklilik sistemini yerleştirerek ek emekli aylığı bağlamak suretiyle mensuplarına bizce olağanüstü sayılacak yarar sağlamışlardır. Bu uygulamaya örnek olarak OYAK, Merkez Bankası, Vakıflar Bankası, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, KARDEMİR, Posta Çalışanları ve Türkiye Noterler Birliği gösterilebilir. Bunlardan Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bankalar gibi özerk kuruluşların, emekliye ayrılan personelini çevresine muhtaç olmaktan, evlatlarına el açmaktan kurtardıkları yakînen görülmekte ve izlenmektedir. Kamu kurumlarında repertasyon (dağıtım) sosyal güvenlik sistemi uygulanmakta, kesilen primler bir havuzda toplanıp bu havuzdan emekliye ayrılanlara aylıkları ödenmektedir. Üyenin çalıştığı zamanlarda maaşından kesilen primlerle ödenen emekli maaşının bağlantısı yoktur. Çalışanlardan alınan primler emekliye ayrılanlara aylık olarak ödenmektedir. Diğer bir anlatımla çalışanlar emeklileri finanse etmektedir. Ne var ki, çalışanlardan alınan emekli kesenekleri emeklilere ödenen aylıkları artık karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sistemde gelir gider dengesi devletin elindedir. Devlet hem çalışanların aylığından kesilecek primleri hemde emekli kişilere ödenecek aylıkları belirlemektedir. Uygulamadaki bu sistemin artık çökmek üzere bulunduğu görevlilerce ifade edilmektedir. Nitekim hükümetçe ek emekli aylığı bağlanmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa tasarısı da bunu kanıtlamakta, ek emekli aylığı bağlanmasına yönelik çalışmalarımızdaki isabeti de göstermektedir. Günümüzde sosyal güvenlik reformu artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu reformun en önemli ayağını bireysel emeklilik sistemi oluşturmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin teorisyeni Şili li Jose Pinera nın ÇALIŞANLARIN ZİNCİRDEN KURTULMASI VE ÖZGÜRLEŞMESİ olarak tanımladığı bu sistem birçok yabancı devlette ve ülkemizde bazı kurumlarda başarı ile uygulanmış ve yerleşmiştir yılında Şili de Jose Pinera tarafından uygulamaya sokulan bu sistemin ulaştığı başarı dolayısıyla sosyal güvenlik reformu olarak dünyada örnek gösterilmektedir. Birlikten kuvvet doğduğunu ve damlaya damlaya göl olduğunu bireysel emeklilik sistemi kanıtlamaktadır. Dünyada devlet desteği olmayan bütün emeklilik sistemlerinde kapitalizasyon (biriktirme) yöntemi benimsenmektedir. Adalet Bakanlığı Teşkilâtında çalışanlar için Adalet Teşkilâtı Ek Emeklilik Sandığı Yardımlaşma Vakfı kurulmak suretiyle çalışanların zincirden kurtulması ve özgürleşmesi hedef alınmıştır. Ek emekli aylığı bağlanmasında vakfımızca da kapitalizasyon (biriktirme) yöntemi kabul edilmiştir.

2 Sözü edilen bu sistemlerde her üyenin hesabı ayrı tutulmakta, çalışırken cüz î miktarlarda yapılan ödemeler ve bunların nemaları, üyenin emekliliğe esas olacak rezervini oluşturmaktadır. Bu rezerv emeklilik döneminde yada 10 yılın sonunuda kendisine maaş olarak veya toptan ödenmektedir. Bu yöntem adil ve gerçekçidir. Kişilerin yaşlılık dönemi risk altına sokulmamakta, kendilerine güvenlerini artırmaktadır. Ava giden avlanır kuralı işlememekte, insanın geleceğiyle kumar oynamasına olanak tanımamaktadır. Benimsenen bu bireysel emeklilik sisteminde kaynağı belirsiz ya da gayrimeşru kazanımlar yoktur. Ama kişiler aylık kesintiler ve buna eklenen nemaları ile ileriyi görebilmektedir. Ülkemizde banka faizlerinde yıllara göre istikrarsızlık devam ede gelmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde teknik faiz kuralı işletilmektedir. Teknik faiz ükede enflasyon yüzde sıfır olduğunda paranın en az getirisi olarak tanımlanabilir. Yıllık enflasyon oranları teknik faizin üzerine eklenmek suretiyle birikimlere sağlanan nemalar iştirakçilerin enflasyona yenik düşmesini engellemektedir. Diğer bir ifade ile banka faizlerinde düşmeler dolayısıyla paranın yıllık getirisi enflasyon oranının altına düşmemektedir. Bireysel emeklilik sistemi buna olanak bırakmamaktadır. Ayrıca banka faizlerinde düşme olduğunda paranın alım gücü arttığı için bireysel emeklilik iştirakçileri zarar görmemektedir. Buna ilâveten, iştirakçilerin aylık kesintileri havuzda toplanarak yüksek miktarlara ulaştığı için bankalardan bazen on puan fazla rutin dışı faiz alınmaktadır. Katılımın çoğalması havuzdaki birikimi arttırdığı için daha fazla getiri elde edilmektedir. Vakfımızca benimsenen ek emekli aylığı sisteminde emekliye ayrılanların eşe dosta yük olup sefalete düşmelerinin önüne geçilmesi için çalıştıkları süre içerisinde çok az bir miktar fedakârlık göstermeleri beklenmektedir. Gösterilecek fedakârlığın ölçüsü; yaşlılıkta kazanılacak refah düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. İçişleri ve Orman Bakanlığı iştirakçilerinin ödeyeceği primler düşük tutulduğu için bu kurumların başarı şansı tatminkâr değildir. Bireysel emeklilik sisteminde kişiler ek emekli aylığına hak kazanabilmek için 10 yıl süre ile (kanundan doğan zorunluluk süresidir) gönüllü olarak özel emeklilik için prim yatıracak ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi kurumlara da mecburî prim ödemesine devam edeceklerdir. Ek emekliliğe hak kazananların, emeklilik hesaplarındaki biriken rezervlerini toplu olarak almaları da mümkündür. 10 yıllık yasal süre sonunda ek emekli aylığı almaya hak kazananlara yapılacak her türlü ödeme gelir vergisinden muaf olacaktır. Toplanan primlerin nerelere yatırılacağının çok sık denetime tâbi tutulması sistemin başarısını artırmaktadır. Adalet teşkilâtındaki çalışanların alın teri primlerini riske sokmamak için kazanç amacıyla taşınmaz mal edinilmesi ve borsaya girilmesi kesinlikle önlenmiştir. Ek emeklilik aylığı sisteminin başarıya ulaşması yönetim masrafları ile de orantılıdır. Sosyal içeriği dolayısıyla yöneticilere ücret, huzur hakkı ve buna benzer hiçbir ödeme yapılmamakta, kişisel menfaat sağlanmamaktadır. Ek emeklilik sisteminin yerleştirilmesi için vakfın olağan genel kurul toplantısının yapılması, Vakıflar Genel Müdürlüğüne teftiş denetleme payı ödenmesi gibi olağan ve zorunlu giderler vakıf sermayesi olarak hibe suretiyle sağlanan paranın getirilerinden karşılanmakta, böylece masraflar iştirakçilere yansıtılmamaktadır. Hayat sigortası yapan şirketlerde ise doğal olarak masraf ve kâr payı gözetilip, kendilerine ayrıcalık tanındığından, vakfımızca benimsenen ek emeklilik sistemindeki başarıya ulaşmaları olanaksızdır.

3 Kurulan ek emekli aylığı ile alâkalı vakfımızda iştirakçilerimizin tüm ödemeleri doğrudan doğruya yatırıma dönüştürülmekte ve gelirleri kendilerine adil olarak hakça dağıtılmaktadır. İştirakçilerimizin bir gün önce yatırdıkları para ile bir gün sonra yatırdıkları parada dahi nema dağıtımı farkı olmaktadır. Adat sistemi uygulanmaktadır. Vakfımızdaki sermaye havuzunda biriken paralar her defasında ihaleye çıkarılmak suretiyle bankalar arasında rekabet ortamı yaratılarak, paraya daha çok ihtiyaç duyan banka tercih edilmek suretiyle yüksek getiri sağlanmaktadır. Bununla birlikte ülke genelindeki ödenmiş sermayelerinin sıralamasında ilk yirmi banka dışında kalan diğer bankalarla ilişki kurulmaması vakıf senedi gereğidir. Yüksek getiri sağlarken sermayenin ağır riske sokulmamasına da özen gösterilmektedir. Kısaca iştirakçilerimizin sosyal güvenliğinin ağrısız, sızısız ve pürüzsüz olarak gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. İştirakçilerin ödedikleri primler ile meydana gelen birikimleri ve bunların işletilmesi sonucu elde edilen nemalar ile diğer gelirleri her yıl hesap dönemi sonunda birleştirilerek üyenin toplam rezervi tespit edilmekte bu miktar bir sonraki hesap dönemine aktarılmaktadır. Hesap devresi takvim yılı olarak kabul edilmiştir. Yıl içerisindeki her türlü nemalar, bağışlar, aktarılan gelirler toplanarak üyenin sistemdeki mevcut birikimi esas alınmakta, günlük adat sistemine göre bulunacak nema dağıtım katsayısına bağlı olarak dağıtım yapılmakta ve üyenin yıl sonu rezervi böylece belirlenmektedir. Nema dağıtımında her türlü vergi ve zorunlu ödemeler çıktıktan sonra net miktar esas alınmaktadır. Vakıf senedinde yazılı koşulların kendi yararına gerçekleşmesi üzerine hak sahibi üyenin bizzat veya kanunî mümessili veya mirasçılarının müracaatı üzerine toptan ödeme seçeneğinde bulunulmuş ise bu üyeye ait birikim ve nemaların tamamı zorunlu giderler çıktıktan sonra 3 ay içerisinde hak sahibine ödenecektir. Kesin hesap çıkarılamaması halinde, avans şeklinde ödeme yapılacak, hesap dönemi sonunda kesin miktar saptanarak ödenen avans tasfiye edilecektir. Ek emekli aylığına hak kazanan üyenin bizzat veya kanunî mümessili veya eşinin aylık bağlanma seçeneğini tercih etmeleri halinde, emekli aylığı uygulaması yapılacaktır. Ancak ölen iştirakçinin eşi kendi hissesine düşen kısım için bundan yararlanabilir. Diğer mirasçılara toplu ödeme yapılarak sistemden çıkarılacaktır. Dul eşin yeniden evlenmesi halinde ek emekli aylığı kesilerek toplu ödeme ile sistemden çıkarılacaktır. Emekli aylığı alanların hayatta olup olmadığı, Yönetim Kurulunca takip edilecek, aylık alanlarda kendilerindeki değişiklikleri vakfa bildireceklerdir. Vakıf Yönetim Kurulunca kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermeyen ek emekli aylığı alanlara ödeme yapılması geciktirilecektir. Emekli aylığı seçeneğini tercih eden üye dahi her hesap döneminin başından üç ay evvel yazılı müracaatta bulunarak sistemden çıkabilir. Bu durumda toplu ödeme seçeneğindeki usule göre işlem yapılarak ilişiği kesilir. Vakıf senedine göre, emeklilik aylığını almaya hak kazanan üyeye bağlanacak emekli aylığının hesabı aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. Öngörülen bireysel emeklilik sisteminde teknik faiz % 7.5 olarak kabul edildiğinden sistemde üyenin matematik rezervi ile elde edilen gelirleri üyenin ortalama ömrü içerisinde asgarî garanti maaş olarak ödenir. Bu asgarî garanti maaş, 65 yaşında önce ek emekli aylığı bağlanacaklar için esas alınan teknik faiz ve ölüm tablolarına göre hesaplanan komitasyon sayıları ile belirlenir. 65

4 yaşından sonra ek emekli aylığı bağlanacaklar için her yılın sonundaki üye rezervinin teknik faiz ile çarpımı sonucu bulunan meblâğın 12 ye bölünmesi suretiyle hesaplanır. Teknik faizin üzerinde elde edilen gelirler ise ilâve maaş olarak ödenecektir. Enflasyonist ortamlar göz önüne alınarak, yeterli maaş artışlarının sağlanabilmesi için elde edilen son yıla ait toplam gelirden, garanti edilen maaş düşüldükten sonra, kalan miktarın % 5 ilâ % 10 arasındaki kısmı ilâve maaş olarak garanti maaş ile birlikte ödenecektir. Geri kalan gelir bakiyesi gelecek yıllarda maaş artışı sağlanabilmesi için üyenin matematik rezervine ilâve edilecektir. Emekli aylıkları üç aylık dönemler sonunda ödenecektir. Çok küçük miktarlarda ek emekli aylığı bağlanmak suretiyle gereksiz emek ve masraf kaybına yol açmamak için ek emekli maaşı bağlanmasında iştirakçinin matematik rezervinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca kendisine bağlanabilecek aylık emekli maaşının % 20 sinin ek emekli aylığı olarak ödenebilecek miktara ulaşması gerekli görülmüştür. Emeklilik dışında her ne şekilde olursa olsun Adalet Teşkilâtındaki görevinden ayrılan iştirakçiler ayrıldıkları tarih itibariyle üyelik haklarını kaybederler. Ancak üyeliklerini devam ettirmek isteyerek vakfa yazılı olarak başvuranlardan Vakıf Yönetim Kurulunca hariç üye olarak üyeliğinin devamında bir sakınca bulunmadığına karar verilenlerin üyelikleri devam eder. Vakıftan ayrılıp da yeniden üyelik hakkını kazananlar evvelce vakıftan geri almış oldukları aidat ve nemalarla, vakıftan ayrı kaldığı sürede ödemesi gereken aidat toplamını, Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilecek faizlerini matematik rezervini teşkil etmek üzere vakfa ödemek zorundadırlar. Muazzaf askerlik görevini yapmak üzere Bakanlıktaki görevinden ayrılanların üyelik hakları askerlik süresince dondurulmaktadır. Üyelik hak ve mefaatleri başkalarına devir, temlik ve terhin edilemez, teminat olarak gösterilemez. Bu husustaki her türlü sözleşme geçersizdir. Üyeler, yazılı başvuru ile üyelikten ayrılabilirler. Ancak Adalet Teşkilâtından ayrılmadan vakıf üyeliğinden ayrılanlar bir defaya mahsus olmak üzere tekrar vakfa kaydı yönetim kurulunun takdirine bağlıdır. Vakıf üyesinin iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak davranışlar göstermesi, vakfın amaç ve menfaatlerine zarar vermesi halinde ilgili organ tarafından verilen ihraç kararı ile üyeliği son bulur. Vakfın giriştiği her türlü faaliyetten üyeler şahsen sorumlu değillerdir. Üyenin şahsi borcu dolayısıyla vakfa karşı takibat yapılarak, vakıf mallarına başvurulamaz. Vakfı zarara uğratan, basiretli davranamayan iştirakçilerin paralarını hesaba geçtiği tarihi izleyen bir aylık sürede vakıf senedinde öngörülen yatırımlara dönüştürmeyen yönetim kurulunun görevi sona erer. Vakıftaki her türlü hak ve alacakları vakıf hesaplarına gelir olarak kaydedilir. Bir takvim yılı içerisinde 4 defa mutat toplantılara katılmayan üye dahi yönetim kurulundan ayrılmış sayılır. Yönetim ve ilgili sair organların, vakıftaki faaliyetlerini olumsuz bulan en az 5 iştirakçinin ticaret mahkemesine başvurarak delil tespiti yoluyla tayin ettirecekleri 3 kişilik bilirkişi raporu ile yönetimdeki aksamaların saptanması halinde dahi ilgililerin görevi sona erer. Vakfın öz kaynaklarına ait yıllık gelirlerin en çok %20 si yönetimi sürdürme giderlerine, en az % 80 i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf edilmesi 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Kanunun uygulanmasını gösterir Tüzüğün 37 nci maddesi hükmü ise de, bireysel emeklilik sisteminde iştirakçilerin ödentileri ve nemalar tamamıyla matematik rezerve dahil edilip yöntemi sürdürme gideri ve benzeri masraflardan kaçınılmaktadır.

5 1999 yıl sonu itibariyle, internet aracılığıyla iştirakçilerimizin nemalarıyla birlikte toplam birikimleri açıklanmıştır. Sermaye havuzunun getirileri her ay saptanamayacağından, 2000 yılından itibaren de her ayın sonu itibarıyla iştirakçilerimizin 2000 yılı nemaları hariç toplam birikimleri internet vasıtası ile üyelere duyurulmaktadır. Aktüeryal hesaplara nazaran başlangıçta 10 milyon Türk Lira aylık iştiraki bulunan bir üyenin, her yıl % 50 oranında ödemesinin artması ve yıllık en az % 60 bileşik faiz getirisi sağlanması koşulu ile 11 yıl sonunda katılan kişinin biriktirdiği kapitali faiz ve nemaları ile birlikte hiç gelir vergisi ödemediği takdirde TL. dir. İştirakçilerden gelir vergisi kesilmesi halinde ise 11 yıl sonunda biriken parası TL. dir. İşte bu yüzdendir ki, vakfımızın ikinci emekli aylığı için benimsediği sistemin gelir vergisinden muaf olabilmesi üyeler yönünden büyük önem taşımaktadır. Halen yürülükte bulunan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi, sosyal içerikli ve ticarî işletme niteliği taşımayan kanunla kurulmuş vakıfları gelir vergisinden bağışık tutmuştur. Diğer taraftan bir üyenin 11 yıl sonunda TL. yerine TL. birikim sağlaması ve aradaki farkı gelir vergisi olarak ödenmesi pahasına özel hukuk hükümlerine tâbi olarak kurulmuş bulunan vakıf faaliyetini sürdürecektir. Kanunla kurulmuş vakıf haline dönüşmesi ya da tamamıyla resmî bir yardım sandığı haline gelmesi imkânı yaratılacak olursa primleri daha aza indirgemek suretiyle özel hukuk hükmî şahsiyeti olarak Adalet Teşkilâtı Ek Emeklilik Vakfının faaliyetine devam etmek suretiyle başka bir ek emeklilik kazanılmış olacaktır. 6 ay önce faaliyete geçen ek emeklilik vakfının üye hesaplarında yaklaşık TL. birikmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu gelir artırıcı kaynak arayışlarını sürdürmektedir. Üyelerin aylık ödemelerinin vergi matrahından düşülmesi suretiyle hayat sigortası yapan şirketlere paralellik sağlamak üzere idarî yargı yoluna başvurulmaktadır. Üyelere özel kredi kartı verilerek ek külfet getirmeden harcamalarının binde üçünün vakfa hibe edilmesi hususunda bir banka ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşma yapılan bankadan üyelerin harcamalarının miktar üzerinden binde üç oranında tahsil edilecek paralar iştirakçilerin vakıftaki matematik rezervlerine intikal ettirilecektir. Üyeler, harcama bedellerini öderken herhangi bir ek külfete katlanmayacaktır. Bu girişim üyelerin tamamıyla kişisel menfaatine yöneliktir. Banka faizlerinin düşmesi paranın alım gücünü artırdığı için 10 yıl sonundaki nemalı birikimler enflasyona yenik düşmemektedir. Ülkemizin günlük ve aylık ekonomik durumu değil, 10 yıllık bir süreç dikkate alınmalıdır. Bakanlar Kurulunca tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine yasalaşmak üzere yollanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ile ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine ilâve olarak katılımcılara emeklilik döneminde ek gelir sağlamak üzere, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre... bireysel emeklilik sisteminin oluşturulması amacı güdülmektedir. Ne var ki, özel emeklilik şirketleri vasıtası ile yürütülmek istenen bu bireysel emeklilik sistemi, içerdiği hükümler itibarıyla katılımcılarına ayrıcalıklar sağlamaktan ziyade, devletin güdümünde faaliyet göstermesi öngörülmektedir. Geçmişte tasarruf bonosu, zorunlu tasarruf, konut edindirme yardımı, MEYAK gibi uygulamalar hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Özel emeklilik şirketleri ise kâr payı ve masraf olarak kendilerine ayrıcalık taşıyacağı kuşkusuzdur. Tasarıda ek emeklilik aylığına hak kazanmak için 10 yıllık süre geçmesi koşulu yanında katılımcının 56 yaşını doldurması öngörülmektedir.

6 Tasarıda özel emeklilik şirketinin kurulabilmesi için Hazine Müsteşarlığından izin alınma mecburiyeti yanında ödenmiş sermayesinin yirmitrilyon Türk Lirasından az olmaması gibi koşullar aranması katılımcılar yönünden kuşku ile karşılanacak hükümlerdir. Sözü edilen bu tasarıda iştirakçilere vergi bağışıklığı gibi ayrıcalıklar tanınmış değildir. Azıcık aş kavgasız baş kuralına göre sürdürülen Adalet Teşkilâtı Ek Emeklilik Sandığı Yardımlaşma Vakfının amaçlarını daha doğru ve isabetle gerçekleştireceği tartışmasızdır. Vakfa katılımlar devam etmekte olup 2000 yılı sonuna kadar üye olanlardan giriş aidatı alınmamaktadır. Üye kayıtları için bulunulan yer maaş mutemetliğine veya Ankara daki vakıf merkezine başvurulması yeterlidir. Ek emeklilik vakfının başarısı iştirakçi sayısının artması ile daha da çoğalacaktır. Sonuç olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilen ek emekli aylığına dair yeni sistem Adalet Teşkilâtı mensuplarının çalışırken katlanacakları küçük fedakârlık karşılığı ileride refah seviyesi yükselmiş olarak yaşantısına devam etme olanağı sağlayacaktır. Şüphesiz ki, Adalet Teşkilâtında bireysel emeklilik sisteminin yerleşmesi, tüm çalışanların yakın ilgi ve katkılarıyla gerçekleşecek ve zirveye ulaşacaktır.

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 1966 ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 ERDEMİR VAKFI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. TARAFINDAN ; 1966 YILINDA DERNEK OLARAK KURULMUŞ, 1968 YILINDA İSE O GÜNÜN PARASI İLE 300.000

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE Okan YAMAN * Arş. Gör. Murat EMİR ** Öz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı