Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme"

Transkript

1 ncirirr r,qrur-rnlnni rnranlar KoNSEvi pronp qaligrayi "Efitim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve Ortaiilretime Ofretmen Yetistirme" Ortadfretime Ofretmen Yetigtirme Mevcut Durum-Sorunlar-Oneriler 22-23Kastm 2013 Konya Necmettin Erbakan Universitesi, Ahmet Kelegollu Egitim Fakiiltesi

2 ncirirr rartir,rrlnri onxnnlar KoNSEvi pronr; qalrgrayr 'oe[itim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve OrtaiiIretime O[retmen Yetigtirme" 22-23Kastm 2013 Konva Ortaiifretime Ofretmen Yetiqtirme Mevcut Durum-Sorunlar-Oneriler Raporu Hazrrlayanlar: Prof.Dr. Mehmet BAHAR EFDEKBA$KANI Abant izzet Baysal ijniversitesi Elitim Fakiiltesi Dekant Prof. Dr. Ali Murat SiIXSUL EFDEK BA$KAB VEKiLi Necmettin Erbakan Universitesi, Ahmet Kele$oglu Egitim Faktiltesi Yrd. Dog. Dr. Muhittin QALI$KAN Necmettin Erbakan Universitesi, Ahmet Kelego[lu Elitirn Fakiiltesi

3 Onsiiz Bu rapor iki bdliimden olugmaktadrr. Birinci bdliimde, elitim fakiiltelerinin ortadgretime dgretmen yetigtiren bdliimlerinin nicelik olarak betimlemelerine ve bu bdliimlerdeki dlretim elemanlannm ortadlretime deretmen yetiqtirme konusunda ve b6li.imlerinde yaqanan sorunlara ycinelik gdrtiqlerine yer verilmigtir. Ogretim elemanlarrnrn g6rtiqleri agagrdaki gibi dzetlenebilir: 1. Ogretim elemanlan efiitim faktiltelerinin asrl iglevini "dfretmen yetiqtirmek" ve "efiitim araqtrrmalan yapmak", fen ve edebiyat faktiltelerinin ielevini ise "bilim adamr" yetigtirmek olarak gdrmektedirler. 2. Ogretim elemanlan dgretmen yetigtirme g<irevinin elitim fakiiltelerine verilmesi gerektigini dii$iinmektedirler. 0gretim elemanlanna gdre alan egitiminde ve elitim bilimlerinde uzman olan kigiler deretmen yetigtirmelidirler. 3. Anabilim dallanna dlrenci ahnmamasr, dlretim elemamnda ve dlrencide motivasyon sorunu, kadro sorunu, lisansiistii egitime bagwru olmamasr, gelecekle ilgili belirsizlikler, yeterli aragtlrma gdrevlisinin olmamasr, kayrt yaptlran dlrencilerin akademik seviyelerindeki dii;ii$ ortadgretim bdliimiinde ya$anan sorunlar olarak srralanmrgtr. 4. Ogretim elemanlan <ilretim yrhnda b6ltimlerine dlrenci altnmamasrnr "gok yanhg bir karar", "dfretmenlilin 6neminin anlagtlmamastntn bir gdstergesi" olarak yorumlamr glardrr. Ikinci bdliimde ise EFDEK'nin (Efitim Fakiiltesi Dekanlar Konseyi) yapmrg oldu[u qahgtay sonuglanna yer verilmiqtir. EFDEK Kasrm 2013 tarihleri arastnda Necmettin Erbakan Universitesi Ahmet Keleqollu Efitim Fakiiltesi'nde "Uluslararast Efitimde Defigim ve Yeni Yiinelimler Sempozyumu" gergevesinde ortadgretim bdliimii bulunan Elitim Faktlteleri dekanlarr ve Egitim Fakiiltesi Dekanlar Konseyi Yiiriitme Kurulu asilyedek iiyeleri ile birlikte "Efitim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve Ortaiifretime Olretmen Yetigtirme" adh gahgtayr gergeklegtirmigtir. Bu gahgtayda; yeni geliqmelerin egitimciler igin sonuglan ve kurumlann yeniden yaprlanma e!ilimleri tartrqrlmrgtrr. Ozellikle ortadgretim alan 6pretmenliklerine tilretmen yetiqtirme konusu tiim ay'nntrlan ile ele ahnmrg ve tartlgllml$tlr. Qahgtay sonuglan ikinci bdliimde sunulmugtur.

4 Birinci Biiliim Efitim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve Ortaiilretime Ofretmen Yetigtirme Giris Cumhuriyetin kurulugundan gtiniimiize, dlretmen yetigtirme, Ttirk egitim tarihinin en cinemli konularrndan biri olmugtur. Her ne kadar, dgretmen yetiqtirmenin bir bi.itiin oldufu, ilkdgretime dgretmen yetiqtirme i ortadlretime dgretmen yetigtirme gibi bir aynmrn anlamsrz oldugu vurgulansa da bu iki siireg ayrl ayn ele ahnmrgtrr. Bu gahgmada da Ttirkiye'de orladlretime 6gretmen yetigtirmenin tarihgesine krsa bir gdz atrlmrg, bugiinkti giincel sorunlar ele ahnmaya qahqrlmrgtrr. Tiirkiye'de genel liselere ve dengi okullara alan dlretmeni yeti$tiren baghca iig kaynak gdrmekteyiz: Egitim enstitiileri, yiiksek dgretmen okullal ve i.iniversiteler (Kavcar, 2003). Ortadgretime dgretmen yetigtirme iqi 1982 yrhna kadar alrrhkh olarak dgretmen okullannda gergekleqtirilmigtir. Ancak Cumhuriyet ddneminde istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi ile Ankara Universitesi Dil Tarih ve Colrafya Fakiiltesi'nde kurulan pedagoji kiirsiisii ile cilrencilere pedagojik formasyon verilerek dgretmen olmalan sallanmtgtrr. Benzer yapr 1982 yrhndan sonra da devam etmigtir (Yiiksel, 201 I ). 16 Mart 1848'de baglayrp, daha sonraki yrllarda gekillenen dgretmen yetigtirme siirecinde bazr 6nemli kilometre taglan bulunmaktadrr. Bunlardan biri de Milli Elitim Bakanhpr biinyesinde yer alan dgretmen yetigtiren kurumlarrn. 1982'de iiniversite biinyesine ahnmasr karandr (YoK, 2007). Bu karardan sonra iiniversite biinyesindeki egitim fakiilteleri 6lretmen yetigtirmeye baglamrgtrr. Elitim fakiilteleri ile birlikte fen-edebiyat fakiiltesi dlrencilerine pedagojik formasyon verilerek dgretmen yetigtirilmesine gahgrlmrqtrr. Fenedebiyat fakiiltesi dlrencileri igin 6lretmenlik meslek bilgisi dersleri 1982'ye kadar pedagoji b<iliimleri, 1982'den sonra ise egitim fakiilteleri ya da egitim bilimleri b6liimii tarafindan yiiriitiilmiigtiir. Bu uygulama 1997 yrhna kadar stirmii$tiir (Kavcar, 2003). "Elitim Fakiiltesi" adr ile iiniversite btnyesinde yer alan bu yeni <ifretmen yetigtirme stirecinde dikkati geken en <inemli gelignre, 1997 yrhnda gergeklegtirilen "elitim fakiiltelerinde yeniden yaprlanma" gahqmasrdrr. Bu yaprlanma ile elitim fakiiltelerinde ortadgretime ydnelik 6lretmenlik alanlan; Ortadgretim Fen ve Matematik Alanlar Egitimi ve Ortadgretim Sosyal Alanlar Egitimi Bdhimleri olmak fizere iki brjliimde toplanmrgtrr. Bu yeni yaprlanmanrn getirdili dnemli bir diizenleme de dlretim siireleri ve derecelerle ilgilidir.

5 Ofia6gretime dgretmen yeti$tirmeye ydnelik programlann ytiksek lisans diizeyinde ( ya da yrl) yiiriitiilmesi dngdrtilmtiqttir. Buna gdre, birinci segenek (3.5yrl y1l), egitim faktilteleri ile fen ve/veya edebiyat faktiltelerinin ortaklata yiiriittiilii tezsiz yriksek lisans programrnr if'ade etmektedir. Birinci segenekte 6lrenciler elitim faki.iltesinin dlrencisi olarak kayrt hakkr elde ederler, ancak dlrenimlerinin ilk yedi yanyrlmr ilgili alan faki.iltesinde, son iiq yanyrhm da kendi fakiiltelerinde (ve ilgili enstitiide) yiiriitiirler. Mezun olanlar yiiksek lisans derecesi almaya hak kazanrrlar. ikinci segenege (4 yrl+ l.5yll) gdre. Yiiksekdlretim Kurulu tarafindan tespit edilen, elitim fakiiltesi drgrndaki fakiiltelerin lisans programrndan mezun olan d'lrencilerin ortacilretim alanrnda dlretmen olarak yetigtirilmeleri amacryla iig yanyrlhk programlar diizenlenebilir. Bu programlarr tamamlayan dlrenciler (tezsiz) yiiksek lisans derecesi almaya hak kazanrrlar.bu programln stiresi derslerin kredileri diigiiriilerek 2008 yrhnda bir yrla indirilmigtir (Kavcar, 2003; YoK, 2007; Yiiksel, 2011; Akyiiz,20i2). Egitim fakiiltelerinde yaprlanma ile ilgili ikinci gahgma,2006 yrhnda baglatrlmrgtrr. Bu diizenleme, yaprlanmasrnr deligtirmek delil, programlann giincellenmesi ve modelin aksayan ydnlerini diizenlemeye ydneliktir. Tezsiz yiiksek lisans uygulamasrnda yeni bir d zenlemeye gidilmigtir diizenlemesinde ( ) olarak bilinen uygulamamn yerine, dlretmenlik meslek bilgisi derslerinin yrllara dagrtrlarak, beq yrlhk birlegtirilmig egitime gegilmesi, egitim fakiiltesi drgrndaki 6lrenciler igin uygulanan (4+1.5) uygulamasrnrn siirmesi karara ballanmrgtrr yrhna gelindilinde YOK dgretmen yetigtirme konusunda Eok tartrgmah bir karara imza atml$tlr. TYL (Tezsiz Yiiksek Lisans) programlannda yer alan derslerin cigretim yrlndan itibaren fen-edebiyat ve Milli Egitim Bakanhlr'mn istihdam etti[i alanlarda mezun veren diler alan fakiiltelerinde lisans elitimi esnasrnda verilmesini kabul etmigtir. YOK 2010 tarihinde de yeni kararlar alarak uygulamaya iliqkin bazr standartlar belirlemigtir. YOK'iin aldrgr kararlar igerisinde TYL uygulamasrna son verilmesi, dlrenim g6ren fen-edebiyat dlrencileri drgrnda mezun dlrenciler igin de pedagojik formasyon programlannrn agllmasl ve formasyon alabilmesi igin dlrencilerin alrrhkh not ortalamalanmn 4.0 iizerinden en az 2.5 olmasr vb. kararlar bulunmaktadrr. Bu kararlarn en dnemli yanr ortadgretime iki kaynaktan, yani egitim ve fen-edebiyat faktiltesi ile dlretmen yetiqtirilecelinin ortaya grkmasrdrr. (Yiiksel, 201 I, s ).

6 Ortadgretime dgretmen yeti$tirme siirecinde pedagojik lormasyon ve tezsiz yiiksek lisans uygulamasr her zaman tartlgma konusu olmugtur. Yaprlan diizenlemeler, 6megin 1997, egitim fakiiltelerinin 6!retmen yeti$tirme konusundaki yetkilerinin, fen-edebiyat faktilteleri ile paylagrldrlr ve sanki bu fakiiltelerin mezunlarrna ig olanalr agmak iizere desenlendili ydniinde bir izlenim vermigtir (YOK, 2007). Milli Efitim Bakanhgr'nrn ortadgretime dgretmen ihtiyacr olmadrlr, gok sayrda elitim fakiiltesi mezununun dlretmen olarak atanamadrlr bir d<inemde bir de fen-edebiyat fakiiltesi dlrencilerine de dlretmen olabilme imkdnrnrn verilmesi tartrgrlmr$tr (Yiiksel, 201l). Bu tartrgmalar devam ederken YOK "2013- Yiiksekdgretim Programlan ve Kontenjanlan Krlavuzunda" elitim fakiiltelerinin ortadlretim dlretmenlik bdliimlerine yer vermemigtir. Bu karar var olan karmaqa ve tartl$malarl daha da yolun hale getirmiqtir. Qilnkii 1997'den itibaren alan elitimcisi yetiqtirmek igin biiyiik yatrnmlar yaprlmrg, emekler verilmigtir. Tiirkiye'de alan elitimi kimlilini kazanmrgtrr. Bu kadar yatrrrm ve emekten sonra ahnan bdyle bir karar "yaprlan yatrnmlara ve emeklere yazrk oldu" dedirtmiqtir. Agagrda sunulan tablolar ahnan bu kararrn degerlendirilmesi agrsrndan 6nem tasmlaktadrr. Tablo Ortaiilretim Biiliimleri Olrenci Sayrlarr Btiliimler Ogrenci Lisans Yiiksek Lisans Doktora Toplam Matematik Egitimi 2' F izik E!itimi t867 zjl Kimya E!itimi 20r Biyoloji E[itimi Tarih Egitimi l Colrafya E!itimi Felsefe Grubu E!itimi Ttirk Dili Elitimi I 991 t Toplam r5888

7 Tablo { Ortaiifretim Fen ve ]latematik Alanlar Epilimi Ogretim Elemanr Sayllarl PROGRAll!LAR. EEiTiM FAKULTESi I 2O ORTA6CRETiM Ff,N VE MATEMATiKALANLARI OGNTTiI\{ ELEMANI SAYILARI NIATEMATiK FiZiK KIMYA BiYoLoJi E E E o r'1 4 F AU. K.Karabekir D,F. Ballkesir Nccatibey E.F. Ba$kent ljniversitesi BogaziCi [.iniversitesi Cumhuri)et ljniversitesi Canakkale l8 Marl Unv. Qukurova Universitesi Dicle Uni. Z.GdkalD E.F. Dokuz Eyliil Unv. Buca E.F. 7 3 I J I I 2 I 5 I , 6 l I I I I I 2 I I l5 I I I 2 2 I 9 I 4 I I I 42 J ', 2 I 3 4 I I I Cazi Unv. Gazi,7 l I I I 3 l 4 5 I ti.f. ll I lacettede Unv. I 3 2 I I 2 I 4 I I 5 I 39 l2 KTU Fatih E.F. I 9 I I I Marmara Unv. l3 2 I I I I 3 I Atatiirk E.F. 14 t5 t6 Ondokuz Mayls Unv. ODTU NEU Ahmet KclcsoAlu E.F.., I 2 t I 3 l2 I I I I I 3 ) I l7 Ycditcpc Unv. 6 t8 Yiiziincii Yll Unl. I t 2 I I 4 I 1 I I 2 2,, Toplam l8,,', 4l l 9 20 ll 28 1t 3I ll t< 33 f, r6 4 0

8 Tablo Ortaiifretim Sosyal Alanlar Elitimi O[retim Elemanr Sayrlarr 2OI3.2OI4 ORTA OGRETiM SOSYAL ALANLAR OGRETIM ELEMANI SAYILARI NO PROGRANILAR EdiriNl taltul tsll I o E TARiH a'1 E! COGRAFYA,5 TURK DiLi ve EDEBIYATI ts o E ts <t FELSEFE CRUBU (, F I ', l0 AU. K.Karabekir F]. F. Bahkesir Necatibev E.F. Bagkent iiniversitesi llogaziqi Univcrsitesi Cumhuriyet Universitesi Qanakkale 18 Mart Unv. Clukurova Universitesi Dicle Uni. Z.GitkalD E.Ir. Dokuz El ltil Unv. Buca E.F. uazl unv. uazl E, F I I I I I I 7 I 2 I 5 I I I I 6 2 I I I I t I I 3 I I 3 J I 2 2 I I I 2l 7 3 I ll Hacettepe Unv. I t2 KTU Fatih E.F. 2 I 2 I IJ l4 Marmara Unv. Atatiirk E.l'. Ondokuz Mayrs Unv. I I I I 2 l3 I I I 2 8 t5 ODTO 0 NEU Ahnret 3 4 I 2 4 I 2 2l KelesoElu D.F. t7 YediteDe Unv. I 4 5 l0 l8 Yilziincil Yrl Unv. 3 I 6 l0 Toplam l4 ll 28 J t4 20 I l J t7 t4 :)

9 Tablo 4, Ortaiifretim Fen ve Matematik Alanlar Elitimi ve Sosyal Alanlar EIitimi Ogretim Elemanlan Sayrlarr (6zet Tablo.l OEretim Elemanr Biiliimler L Toplam L )0O Matematik Egitimi l t3 133 Fizik E$itimi 20 t) 2l 6 an 1l t Kimya Elitimi 3l ll Biyoloj i Elitimi tt2 Tarih Egitimi t4 l Co[rafya E!itimi 8 t4 20 I to Felsefe Grubu Egitimi 3 4 l0 I Tiirk Dili Elitimi l'7 t4 36 I t7 t4 99 Toplam 139 l5l tt1 ]l', Hem vizyonu geregi hem de tablolardan da anlaqrlabileceli gibi egitim fakiilteleri ortadgretime 6gretmen yeti$tirmede tek kurumdur. Orta deretim B6liimleri olan Egitim Fakiiltelerinin biiytik bir Eogu ge$misi eskilere varan (Egitim Enstitiisii, Ogretmen Okulu vb. adlarla) dlretmen yeti$tirme deneyimine sahiptir. E[itim fakiilteleri bu konuda uzun bir geqmi$e ve tecriibeye sahiptir. Durum b6yle iken egitim dgretim yrhnda oftaderetim b6liimlerine dlrenci ahnmamaslna anlam verilememiqtir. Ozellikle ilgili payda$lardan gdriig ahnmadan ahnan bir karar oldulu slkga vurgulanmr$trr. Bu durumda, eldeki raporun amacr, bu konuda ortadlretim bdliimlerindeki 6gretim elemanlannrn gdrtiglerini almaktrr. Bu amagla 6gretim elemanlanna agagrdaki sorular sorulmuqtur: I. Elitim ve Fen-Edebiyat faktiltelerinin iqlevlerine ydnelik gririigleriniz nelerdir? 2."Ortadlretime Sgretmen yetistirme" konusunda gdriigleriniz nelerdir? 3. $u anda anabilim dahnrzda yaqadrlrnrz sorunlar nelerdir?

10 Egitim Ogretim yrhnda anabilim dahnrza 6!renci ahnmamasr konusundaki g6riigleriniz nelerdir? Qahgmada 248 cigretim elemanrnrn gdriigleri alrnmrgtrr. Qahgmaya katrlan dlretim elemanlannrn dalrhmr Tablo 5'de verilmigtir. Tablo 5. Qahgmaya Katrlan Ogretim Elemanlarr Universite N Unvan Prof. Do9. Dr. Arq. Giir. Ofma Biiliim Sosyal Dr. Qahgma Alanr AIan Egt. Cumhuriyet l May Hacettepe t l5 l8 NT,U 33 o l0 t ll t0 23 Dokuz Eyliil l 2 ll 6 1l 6 Marmara l3 tz 2 ODTU Atatiirk l8 ll z8 l8 30 l6 Bahkesir I Yeditepe Gazi 1 I Bo[aziqi 8 I o I Diger Dicle ll IJ '7 t1 Qanakkale l II l0 4 Ba$kent KTU z I I 2 2 Y.Ytl Toplam

11 Olretim Elemanlarrnrn Giiriigleri "Ofretim Elemanlannrn '(E!itim ve Fen-Edebiyat Fakiiltelerinin iqlevlerine Yiinelik" Giiriiqleri Olretim elemanlannrn "Egitim ve Fen-Edebiyat Faktiltelerinin iglevlerine Y<tnelik" gririigleri 1'ablo 6'da verilmiqtir. Tablo 6. OEretim Elemanlarrnrn EEitim-Fen ve Edebiyat Fakiiltelerinin itlevlerine Ydnelik G<irij!leri Ana temalar Alt temalar N Fen ve edebivat fakiiltelerinin islevr Bilim adamr yetigtirir 147 Kamu ve <jzel sekt0re eleman yetiltirir (biyolog, laborant vb.) Hem bilim adamr hem tieretmen vetistirir 3 E!itim faki.iltelerinin iglevi Ogretmen yeti$tirir 143 Elitim alanrnda akademik diizeyde araqtrrmalar yapmak 3l Giiriigleri Olretim Elemanlannrn "Ortaiifretime Ogretmen Yetiqtirme" Konusundaki Ogretim Elemanlannrn "Ortadlretime Ogretmen Yetiqtirme" konusundaki gdrtqleri Tablo 7'de sunulmustur. Tablo 7. Elemanlannrn Konusundaki Ana tema Alt temalar Onadgretime dgrelmen yetiqtirme EEitim fakiiltelerine verilmelidir Dersler uzman akademisyenler tarafrndan verilmelidir(tieretmen e[itimi ve alan egitimi) Formasyon uygulamasrna son verilmeli E[itim fakiiltelerinin tecriibesi ve birikimi vardrr, bu nedenle ancak elitim fakiilteleri Ogretmen yeti$tirebilir l0 Fen ve edebiyat 6!rencileri igin formasyon uygulamasr devam edebilir Fen ve edebiyat mezunlarrnrn da deretmen olabilme arzularr ensellenmemelidir Fen ve edebiyat fakiiltesi dlrencileri igin gift anadal programr di.izenlenebilir 3 Tezsiz y0ksek lisans uygulamasr devam etmeli 2 Elitim fakiilteleri her bakrmdan donanrmlt olmah, donanrmlr olmayan fakiiltelere sistem iginde bir yer bulunabilir Lisans sonrasr oeretmenlik programt agrlabilir t63 \4 I I

12 dfiretim Elemanlarrnrn Anabilim Dallannda Yaqadrklarl Sorunlara iliekin Giiriisleri 0lretim elemanlanmn anabilim dallannda yagadrklarr sorunlara ilipkin g<iriiqleri Tablo 8'de sunulmustur. E lernan lannrn Anabilim Dallarrnda Y rklarr Sorunlara ili Anabilim dalrnda yaganan sorunlar Olrenci alrnmamasr /) Motivasyon sorunu(dlretim elemantnda ve direncide) Kadro sorunu, hiqbir kadro verilrniyor 42 Lisansiistii egitimin olmamasr. bagvuru yok CeleceEimiz belirsiz tedirginlik var 27 Asistan yok 22 OErencilerin atanamamasr, moral yok 22 Kayrt yaptrran dgrencilerin akademik seviyesindeki ousus 1l KPSS nedeniyle fakiiltenin ve fakiilte derlerine d$renc i lerin gereken <inemi veffnemesi, dershanelerin fakiilteden daha dneml i sdriilmesi dlretim Elemanlarrnrn " Ofretim Yrhnda Olrenci Altnmamaslna" Yiinelik Giiriiqleri Ogretim Elemanlannm " rilretim yrhnda ortadgretim bdliimlerine dlrenci ahnmamasrna" ydnelik gdrtiqleritablo 9'da sunulmugtur. Tablo 9.dEretim Elemanlarrnrn OEretim Yrlrnda OErenci Alrnmamasrna Y0nelik Gijriisleri Ana tema Alt tema N Anabilim Dallarrna Olrenci Ahnmamasr Qok yanlrg bir karardrr 132 OEretmenliEin (nitelikli) 6neminin anla$rlmamasrnrn bir gdstergesidir 34 Fen ve edebiyat fakiiltelerini kurtarma projesi 34 Gelecekte niteliksiz iiaretmenlerle karirlatacaerz 23 Yaprlan yatrrrmlara ve harcanan emeklere yazrk olmu$tur* 23 Bu uygularna fen ve edebiyat faktiltelerinin tercih edilmeme sorununa c6zi.im olmaz I 5 Diigi.inii lmeden ve egitim fakiiltelerinin gdrtiqleri alrnmadan yaprlan bir uvsulamadrr 13 Amag dgretmen adayr fazlah!rnr eritmek ise fen ve edebiyat faktiltelerine neden 6Erenci ahndr *Yeni yen i orta6gretime dgretmen yetigtirme diizeni gekillenmeye ballamrqtr, tlzellikle yurtdrgr doktorah alan e[itimcileri yetigmiqti. *Alan elitimi akademik kadro anlamrnda kimliiine kavuqmuqtu. Sonuq

13 Kaynaklar 5. Ogretim elemanlan elitim faktiltelerinin asrl iglevini "cifretmen yetigtirmek" ve "efiitim aragtrrmalarr yapmak", fen ve edebiyat fakiiltelerinin iqlevini ise "bilim adamr" yetigtirmek olarak gdrmektedirler. 6. Ogretim elemanlan dlretmen yetigtirme gdrevinin egitim fakiiltelerine verilmesi gerektigini diiqiinmektedirler. Ofretim elemanlanna gdre alan elitiminde ve elitim bilimlerinde uzman olan kiqiler dlretmen yetigtirmelidirler. 7. Anabilim dallanna dlrenci ahnmamasr, dlretim elemantnda ve <igrencide motivasyon sorunu, kadro sorunu, lisansiistii elitime baqvuru olmamasr, gelecekle ilgili belirsizlikler, yeterli ara$tlrma gcirevlisinin olmamast, kayrt yaptlran d[rencilerin akademik seviyelerindeki dii$iig ortadgretim bdliimiinde ya$anan sorunlar olarak sralanmtgtrr. 8. Ogretim elemanlan lretim yrhnda b<iliimlerine ci[renci altnmamastnt "qok yanhg bir karar", "rifretmenlilin dneminin anlagrlmamastrun bir gdstergesi" olarak yorumlamrglardrr. Akyiiz, Y. (2012). Turk E$itim Tarihi. (22. Baskr). Ankara: Pegem Akademi. Kavcar, C. (2003). Cumhuriyet ddneminde dal dgretmen yetigtirme, Egilim Bilimleri Fakaltesi Dergisi,35 (l-2), YoK (2007). Ogretmen YetiStirme ve E{itim Fakalteleri. Yiiksek6lretim Kurulu Yayrnt Yi.iksel, S. (2011). Fen-edebiyat fakiiltesi dlretim iiyelerinin <ilretmen yetigtirme sistemine iligkin diiqtinceleri (Uludafi Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Orne!i). Kuram ve Uygulamada Efitim Bilimleri, ll (1),

14 lkinci Biiliim Efitim Fakiilteleri Dekanlar Konseyi Ortaiilretime Ofretmen Yetiqtirme Qahqtayl Sonuglan Bu bdli.imde EFDEK'nin (Egitim Fakiiltesi Dekanlar Konseyi) yapmrg oldulu EaLgtay sonuglanna yer verilmigtir. EFDEK Kasrm 2013 tarihleri arasrnda Necmettin Erbakan Universitesi Ahmet Keleqo[lu E[itim Fakiiltesi'nde "Uluslararasr Efitimde De[iqim ve Yeni Ytinelimler Sempozyumu" gergevesinde orta<ifiretim bdliimil bulunan Egitim Fakiilteleri dekanlari ve Egitim Faki.iltesi Dekanlar Konseyi Yiiriitme Kurulu asil-yedek tiyeleri ile birlikte "Epitim Fakiiltelerinde Yeni Yiinelimler ve Ortaiilretime O[retmen Yetiqtirme" adh gahqtayr gergekleqtirmigtir. Bu gahqtayda yeni geliqmelerin elitimciler igin sonuglan ve kurumlarrn yeniden yaprlanma elilimleri tartr$rlmr$trr. Ozellikle ortadgretim alan tigretmenliklerine Sgretmen yetiqtirme konusu tiim aynntrlarr ile ele ahnmrg ve tartrgrlmrqtrr. Bu b6liimde gahgtay sonuglarr sunulmugtur. Qahgtayda gahgma gruplanna gu sorular sorulmugtur: 1. Ortadgretime dgretmen yeti$tirme igi neden tamamen elitim fakiiltelerine verilmelidir? Gerekgeleriniz nelerdir? Bu konuda 6nerileriniz nelerdir? 2. OrtadEretim bdliimlerinde yaganan sorunlar nelerdir? Yaganan bu sorunlara gdziim dnerileriniz nelerdir? Ortadgretim bdli.imlerinin geliqtirilmesi igin neler yaprlabilir? (Ornefiin alan e[itiminde lisansi.istu egitime teivik igin neler yaprlabilir, egitim fakiiltelerinin orta olretim b6liimlerine birinci srnrfina yeniden dlrenci ahnmasr igin nasrl stratejiler geliqtirilebilir gibi.) 3. Ortadlretim b6liirnlerinde mevcut durum ve yaprlanma ile ilgili olarak onayladrlrnrz / onaylamadr!rnrz uygulamalar nelerdir? 6nerileriniz nelerdir? Oncelikle gahqma gruplarr her bir soru iizerinde tartrgmrgtrr. Daha sonra her bir grubun cevabr raporlanmrgtrr. Bdylelikle her bir soru igin biitiin gruplarrn cevaplan yazrh hale getirilmiptir. En son her bir soru igin biitiin gruplarrn cevaplan incelenmig, tartrgrlmrg ve gahgtay raporu hazrlanmrgtrr. Agalrda gahgtay sonuglan sunulmugtur. I. ORTAOERETiME OGRITMEN YETi$TinuB i$i TAMAMEN EGiTiM FAKULTELERiNT, VORiIUNLiDiR. GEREKCELER ve ONORiT.NN Gerckgeler 1. Tecriibe: Egitim faktlteleri 1848'den giiniimiize 165 yrllft, 1982'den giiniimiize 31 yrlhk bir tecriibe ve bilgi birikimi ile kurumsallaqmrg bir kimlige sahiptir.

15 2. Ozgiin model: 1997 yrhnda beg yrlhk. lisans ile birleqtirilmiq tezsiz yi.iksek lisans programlarr Ttirkiye'nin dzgiin bir modeli olup Avrupa'dan 6nce iglevlik kazanmrgtrr. Olretmen egitiminde alan bilgisi, alan bilgisi dgretimi, teknolojik bilgi ve pedagojik formasyon yiiksek lisans diizeyinde Avrupa 2000 yrhnda hayata gegerken Tiirkiye'de 1997'den beri uygulana gelmigtir. 3. Viryon ve misyon: E!itim Fakiiltelerinin vizyonu cilretmen yetistimektir. 4. Hazrrbulunu$luluk: Qogu dgretmen lisesi kaynakh olan egitim fakiiltesi dlrencileri tercih aqamasrndan itibaren kendilerini dlretmenlik mesleline hazrr hissettilinden diger fakiilte dlrencilerine gdre hazrr bulunuqluk diizeyleri yiiksek gdrtilmektedir. 5. Bagarr: Egitim fakiiltesi mezunlannrn KPSS srnavlarrnda gdstermig olduklarr bagan, elitim fakiiltelerinde alan bilgisi egitiminin diler fakiiltelere oranla daha baqarrh oldulunu gdstermektedir. Milli Elitim politikamrz nitelikli dlretmen yetigtirme odakh oldulundan bu ihtiyag ancak yiiksek puanlarda dlrenci kabul eden Elitim Fakiiltelerince saglanabilir. Elitim Fakiiltesine gelen <ilrencilerin algr diizeyleri yiiksektir. 6. Olretmenlik epitiminin bir siireg olmasr: Ogretmenlik egitimi bilgi, beceri ve yetkinlikleri gerektirir. Bu yetkinlikler ancak tercihten mezun olunan d<jneme kadarki siireci kapsar. 0lretmenlik mesleli bir zihniyet meselesidir. Salt istihdam alanr olarak dtigtniilemez. Elitim Fakiiltelerinde pedagojik dersler 5 yrl iqerisine dalrtrlmrgtrr ve alan dersleriyle ee zamanh gitti!inden bu derslerin pedagojik formasyon adr altrnda krsa bir ddneme srkrgtrrrlarak farkh fakiiltelerde tanrmlanmasr do!ru defildir. 7. Alan egitiminde ve efitim bilimleri alanrnda uzmanhk: Efitim faki.iltelerinde dgretmen egitimini planlayacak, yiirtitecek ve bu alanda bilimsel gahgmalar yapacak alan elitimcisi akademisyenler mevcuttur. Ogretmen e[itimi ile ilgili b6yle bir birikim fen - edebiyat fakiiltelerinde mevcut degildir. Alan egitimcisi yetigtirmek amacryla Tiirkiye biiyiik yatrlmlar yapmrg ve bu yatrrrmlann sonucu yeni yeni airnmaya baglanmrgtrr. Yurtdrgr ve yurtiginde alan elitimi bilim dahnda akademisyen yetigtirmek igin Tiirkiye biiyiik kaynak aylrmlg, yurt drgrnda yetigen akademisyenler iiniversitelerimize ddnmiiq ve tezsiz ytiksek lisans programlarr giderek daha nitelikli bir hale gelmigtir. Bu siireg igerisinde <i[retmen yetigtirmede en az alan bilgisi kadar alan egitiminin de dnemli oldulu ortaya grkmrqtrr. Buna bagh olarak elitim fakiiltelerinde gd,rev yapan akademisyenlerin alan elitimine yrinelik aragtrrmalan tegvik edilmiq ve yurtdrgr ortamlar ile igbirligine geqilmigtir. 8. Motivasyon, aidiyet, meslele adanmrqhk: 0gretmenlik meslelinin kazandurlmasr sadece alan bilgisi ile srnrrh degildir. Ogretmenlik mesleginin kendine 6zgii delerleri vardrr. Bu delerler elitim fakiiltelerinde kazandnlabilmektedir.

16 Oneriler l. Qift anadal: Efitim fakiilteleri diger fakiilteler ile biriikte gift anadal programlarr ile iqbirlifine gidebilir. 2. OFMA ve sosyal alanlar egitimi bdliimlerine 5lrenci ahnmasrna devam edilmelidir. 3. TYL uygulamasr: Be; yrlhk lisans ile birleqtirilmiq yiiksek lisans programlartna Ttirkiye'nin dzgiin katkrsr olarak devam edilmeli ve bu diler iilkeler ile paylagrlmahdrr. Ogretmen kariyer basamaklarr sistemine gegildi!inde veya bu adla mevcut igbagrndaki dlretmenlerin kariyer yapmalarr istendilinde TYL hazrr ve tecriibeli bir sistem olarak Milli Elitim Bakanhgr'nrn isteklerine cevap verebilecek hazrrhk ve yeterlikte bir olugum olarak diigiilniilmelidir. 4. Bir plan dolrultusunda kontenjanlann azaltrlmaltdtr. 5, Ortadgetim Fen ve Matematik Alanlan Egitimi ve Ortadgretim Sosyal Alanlar Egitimi mutlaka Egitim Fakiiltesi gatrsr altrnda olmahdrr. 2. ORTAOGRETiM S6I-UN{I,BRiNNN YASANAN SORUNLAR VE ONnnilpn Yaganan Sorunlar l. Kadro sorunu: Alan elitiminde uzmanlagmrq yurtigi ve yurtdr$rnda doktoralarrm almrg <ifretim elemanlan ijzellikler fizik ve kimya alanlannda kadro verilmedili ve Yrd. Dogentlile yiikselemedikleri igin derslere girememekte, kendilerini geligtirememekte, haklan olan akademik diizeyde iqleri yiirttememekte ve bir motivasyon eksiklili yagamaktadrr. Bu geng akademisyenlerin iiniversiteler ve di[er iilkelerde gahqma olanaklan aramalart iilkemiz igin biiyiik kayrplar olugturacaktrr. Bu b<jliimlere ara$hrma gdrevlisi kadrosu verilmemektedir. Alan elitiminde gimdiye kadar alt yapr oluqturmak iizere yaprlan harcamalar, verilen emekler, dgretmen yetiqtirmede elde edilen birikimler, geligmeler ve deneyimler bir grrprda goz ardr edilmektedir. 2. Lisansiistii egitim: Ortadgretim bdliimlerine dlrenci almmamasr yiiksek lisans ve doktora gahpmalannr da baltalayacak ve bu alanlarda akademisyen yeti$tirilmesini engelleyecektir. Bu alanlarda akademisyenler yetiqtirmek iqin yiiksek lisans ve doktora programlarrnrn mutlaka devam etmesi gerekmektedir. Lisans programlanna d'lrenci ahnmamasr lisansiistii elitimine de zarar vermektedir.

17 3, Ofrenci ahmrnln durdurulmasl: Ortadlretim 1'en ve matematik alanlan ile ortadgretim sosyal alanlar egitimi bdliimlerine <ilrenci ahnmamasr siireklilik kazanan siireci olumsuz ydnde etkileyecek olumlu sonuglar alnmrg olan bu mevcut modeli zaman ve enerji agrsrndan geriletecek ve alan elitimi gahgmalarrnr engelleyecektir. Burada olugacak boglugun kapatrlmasr Eok uzun yrllar alacak bu da cilretmen yetigtirme siireglerine telafisi zor zararlar verecektir. 4. Motivasyon sorunu: Elitim fakiilteleri ile ilgili stirekli deliqiklikler <ifretim elemanlarrnrn motivasyonuna olumsuz etki yapmaktadlr. 5. Gelecek ile ilgili belirsizlik: Gelecekle ilgili beiirsizlikler ortatilretim bdliimlerindeki 6lretim elemanlan ve dlrencileri olumsuz etkilemektedir. Ortaiifretim Btiliimlerinin Geligtirilmesi iqin Yaprlabilecekler l, Ofretmenlik uygulamasrna baqlamadan 6nce dlrencilerin diler derslerden baqarrlt olmasr ve asgari devamrnr almrg olmasr gartr aranmahdrr. 2. Uygulama saatlerinin yeniden diizenlenmesi. 3. Kadro sorununun qdziilmesi. 4. Derslerin belirlenmesi ve ders igeriklerinin geliqtirilmesine esneklik saglanmah. 3. ORTA6ERETiM BOLUMLERiNDE MEVCUT DURUM VE YAPILANMA it,b ii.ciii OLARAK ONAYLANAN T'E ONAYLANMAYAN UYGULAMALAR. ONnnilen Onaylanan Uygulamalar l Mevcut yaprnrn korunmasr ve geligtirilmesi: Gerek egitim faktiltelerinin yeniden yaprlanmasr gerek ise alan elitimi veren akademisyenlerin nitelik agrsrndan etkinlik dtizeylerinin artmasr bu bciliimlere miiracaat eden dlrencilerin profilini deligtirerek girig puanlanndaki yiikselmeye siireklilik kazandrrmtq ve mezun olan dgretmen adaylannrn etkinlik diizeylerini yiiceltmiqtir. Bdyle olumlu bir oluqum mutlaka korunmalt ve yaygrnlagtrrrlmahdrr. 2, Olretmen yetiqtirnie modellerinde var olan esneklisin siirdiiriilmesi. 3. Akreditasyon gahqmalannrn siirdiiriilmesi. 4. ikinci dlretimlerin kapatrlmasr. 5. Yeni bdlijmler ve fakiilte agtlmasrna getirilen srnrrlama. 6. 3,5 + 1,5 uygulamasrndan vazgegilmesi. 7. Programlarda esneklik. Onaylanmayan Uygulamalar

18 l. Pedagojik formasyon uygulamasr: Pedagojik formasyon programlan olmasr gerektigi gibi yaprlandrnlmadrlr ve yiiriitiilemedigi igin etkili bir rilretmen yetigtirme modeli deeildir. uyu$mamasr. 2. Olretmen yetigtirme programlannrn okullarda uygulanan 6[retim programlan ile 3. Alan fakiilteleri ile ilgili yetki karma$asr. 4. Staj siiresinin krsahgr. 5. Alan egitimi galqmaya baskr. 6. Atanmayr bekleyen dlretmenlerin saylsr yiiz binleri bulurken yeniden sertifika programlan igin yirmi bin kontenjan verilmesi tutarstzhktrr. Oneriler l. Uzmanllk: Alan egitimini verecek cilretim elemanlanntn o alanda doktora ve dogentlik derecesine sahip olmahdrr. 2. Qift anadal ve tezsiz yiiksek lisans uygulamast hayata geqirilebilir. 3. Sertifika programlarrnrn kaldrrrlmaltdtr. 4. iebirlili: Elitim ve fen-edebiyat faktilteleri arasrnda iqbirlili yaprlabilir. 5. Uygulamaya giden 6gretmen adaytna ticret ve sigorta uygulamasr yaprlmaltdtr.

19 CALISTAY : EEiTiM FAKULTELERi DEKANLAR KONSEYi (EFDEK) "E!itim Fakiiltelerinde Yeni Y0neliml r ve Ortadgretime Ogretmen Yetittirme" Kasrm 2013 Konva l. Prof. Dr. IUehmet BAHAR 2.Prof. Dr. Ali Murat stinbii, 3. Prof. Dr. Ali YILDIRIM 4. Prof. Dr, A. Seda. SARACALOELU 5. Prof. Dr- Vehbi CELiK 6. Prof. Dr. Ay$e CAKIR ILHAN 7. Prof. Dr. Biilent OZDEMIR 8. Prof. Dr, $eref I. MiRAsYEDiocL 9. Prof. Dr. Ciizver YILDIRAN 10. Prof. Dr. Hiiseyin SARI 13. Prof. Dr. Siileyman BASLAR 14. Prof. iir. Celal BAYRAK 15. Prof. Dr. Adnan BAKi i6. prof. or. Ramai"6ztv 17. Prof. Dr. Cevdet YILNtAZ r ' 18. Prof. Dr. Golge SEFoROdi,U 19. Prof. Dr. Ayte AKYEL 20, Prof. br. ismail QELiK ii.prot or. cevat irlnp 22. Prof. Dr. SiileyInan YILMAZ 23. Prof. Dr. Mustafa PEHLivAN 24. Prof. Dr. Yiikel TUnAN 25. Prof. Dr. ziya ARGTJN 26. Dog. Dr. Sedat UQAR, il. ooc. Dr. Gutcan'iiCoril 28. Prof. Dr. Ali ATE9 29. Prof. Dr. Halil ARDAHAN 30. Prof. Dr. Nuri KOSTUKLU. f,l. Prof. Dr. Oguz DoeAN ' 32. Doc. Dr. Adnan PINAR 33. Doq. Dr. lllusa DiKNtENLi 3,1. Doq. Dr. Ahmet ERDOGAN 35. Yrd. Do9. Dr. Nluhittin CALI$KAN : 36. Yrd. Dog. Dr. Ersin BOZKURT 37. Yrd. Dog. Dr. Hakan KUii EFDEK Yiiriitmc Kurulu Baskanr EFDDK Yiiriitme Kurulu Bik. Yrd. EFDEK Yiiriitme Kurulu U) esi EFDFiK Yiiriitme Kurulu [iyesi EFDEK Yiiriitme Kurulu U)'esi Abant izzet Bay sal Univ. Necmcttin Erbakan [Jniv. Atatiirk Univ. Adnan Menderes Univ. Mevlana [Jniv. Dekan. Ankara Universilcsi Egitim Ililimle Fakiiltesi Dekan. Balrkesir Unirersitcsi Necalihe) teitim faktiltcsi DeLaJr. Ba)kent Ilnirersitcsi tgilim Iraktjltesi Dekan, Bogazigi Universitcsi Egitim Fakultesi Dc[an, Cumhuri]er Uni\cr)ilesi Egitim Faliillcsi itekan, Qanakkale Onsekiz Mart Univcrsitesi Lgitim Fakiiltesi Dekan. Dicle Unircrsitesi Zila Gdlalp hgilim aliiltcsi Dekm. Doluz t)lill Unirc-sitcsi tsuca Egitim laliillesi Dckxn. llaceficpc I niverjitesi Egilim fali]ltcsi Dekan, KTU Fatih Egitim Fakiiltesi ''ijit an, vur.oro univiisitesi Atattirk Egitim Fakiiltesi Dekan. Ondoluz Malrs Unirersitesi Egitim l'akultesi Dekan. Ol)l U [girim Fakiiltesi Dekn. Yedilcpc Uni!ersitcsi Fgitim Fakiiltcsi Dckan, Yil/ijncil Yrl Universitesi [gitim Faliillesi Dekan. Kocaeli Universitesi Egitim lakiiltesi Delan. I ni\ersilc\i EEilrm Iaki]llcsi 'bekan, ^ksrray Necmettin D;baka; Universitcsi Eregli t)gitim Fakultesi Dekan Yardrmcrsr. Cazi I ni\ersitesi Ga-/i Etitim l-akiill.'si O MA Egilimi Bitlum Ba;kanr. Cazi Uni!ersitcsi Cazi l-:filim Fakiiltcsi Dekan Yardrmcrsr, Qukurova Universitcsi Egitim Fakiiltesi Dekan Yardrmcrsr. Bogaziqi Universitcsi [Eitim FaLiiltcsi Ncrmenin Erbchn Ilnirersitesi Ahmct Kel()ogtu tgitim takiillcsi Nccmcllin trbalan Uni\ ersitesi Ahmet Kelcloglu Egitim Faliillcsi Necmettin Erbakan Univcrsitesi Ahmct Kele$oglu Egitim Fakiiltesi Necmcttin Erbakan Universitesi Ahmct Keletoglu Egitim Fakiiltesi Necmcttin Erbakan Univcrsiteii Ahmet Kelcioglu Egitim fakiiltcsi Necmcnin Erbakan Universitesi Ahmct Keleloglu Egitim Faliiiltesi Nccmeflin Erbrkrn Unir ersitcsi Ahm('l Kelesoghr Egitim I-akulle\i Necmctlin Erbakan Unirersitesi Ahmel Keteioglu ECilim FakUltesi Necmettin Erbakan Univcrsitesi Ahmct Keleioglu Egitim liaktiltcsi Necmettin Erbakan Univcrsitesi Aimct Kele$oglu Egitim Fakiiltesi

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35 GAZi Univrnsirrsi Edebiyat X'akiiltesi Dekanl{t FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi TOPLANTI TARiHi TOPLANTI NO : 35 KARAR NO z 07 2014 DGS sonucunda Faktiltemiz bdltimlerine kesin kayrt yaptrran Olrencilerin

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI ( I T CHLAL BAYAR tir*ivrir sirnsi FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU JBizler, aga[rda imzalan bulunan ytikseko[retim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasmda Farabi De[iqim Programr kapsammda iqbirli[i yapmayl

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u Btzle4 agalrda imzalan bulunan ytiksek

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU T.C. cunlugnnrue Urivensiresi (Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi) FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU Bizler, aqa[rda imzalan bulunan yiiksekrilretim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi De[igim Programr

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

vursnrokul KURULU KARAru OnNnGi

vursnrokul KURULU KARAru OnNnGi : 11.09.2017 : 63 : 6312 (1. sayfa) T.C. ANKARA UNivnnsirnsi YABANCI nillnn vursnrokulu vursnrokul KURULU KARAru OnNnGi Karar t 63-2 - Yabancr Dil Srnavlannrn Ankara Universitesi Yabancr Diller Ytiksekokulu

Detaylı

sayr : 96393232-77219573 2611212014

sayr : 96393232-77219573 2611212014 TASNjF DIU T.C. AVRUPA niru,ici gnkanlrgr Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhfr sayr : 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr NECMETTiITI NNNAKAN UNiVNNSiTOSI REKTORLTJGUNN

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi

t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi KocAELi Uruivensiresi oevler KoNSERvATUVARI t-isltts oevresi 6zel yereruer oinig stnav y6ruencesi BiRiNci86LUM Amag, Kapsam ve Tanrmlar Amag ve Kapsam MADDE 1 - Kocaeli Universitesi Devlet Konservatuvarr

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 28.07.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 23 KARAR NO: 2015 / 618 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Sayr z 96393232-77219573

Sayr z 96393232-77219573 Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65 TASNiF DISI T.C. AvRUPA niru,igi nlx.tnltgt Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r Sayr z 96393232-77219573 2611212014 Konu : Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programr

Detaylı

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy L DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I Farabi DeUiSim Programt Koordinasyon 0fisi ($ FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU Bizler, agalrda imzalan bulunan yiiksekcigretim kurumlan olarak, kurumlanmtz arasmda Farabi

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ffi rtinrivr cazereciun crruivrri . ' "3 ft- sedat simnvi ristiu-rni Tiirkiye G ler Cemiyeti Genel Sekreteri Ek: - Ydnetmelik.

ffi rtinrivr cazereciun crruivrri . ' 3 ft- sedat simnvi ristiu-rni Tiirkiye G ler Cemiyeti Genel Sekreteri Ek: - Ydnetmelik. ffi rtinrivr cazereciun crruivrri sedat simnvi ristiu-rni Hacettepe Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisti Miidiirliigi 10.06.2013 SS0:013149-37 Ttirkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Odtilleri, bu

Detaylı

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40%

YGS 1 PUAN OLUŞUMU ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TÜRKÇE 20% FEN BİLİMLERİ 30% SOSYAL BİLİMLER 10% TEMEL MATEMATİK 40% YGS 1 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 2 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 3 PUAN OLUŞUMU 20% 40% 30% YGS 4 PUAN OLUŞUMU 30% 20% 40% YGS 5 PUAN OLUŞUMU 37% 33% 20% YGS 6 PUAN OLUŞUMU 20% 33% 37% MF 1 PUAN OLUŞUMU

Detaylı

KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ STAJ GRUPLARI

KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ STAJ GRUPLARI 0-6 GÜZ DÖNEMİ KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ STAJ GRUPLARI (MAYIS DÖNEMİ GRUPLARI) Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen pedagojik formasyon

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

.-l L/1. ililililllililililil lllilllil. - 2@s76: '::::':':"

.-l L/1. ililililllililililil lllilllil. - 2@s76: '::::':': :' W T.C., yuxsekocnnrinr KURULU nlgr.lnr,lcr Sayr: 75850160-304.03 jtq Konu: Staj Yuksek69ret im KuruIu-(Giden No) ililililllililililil lllilllil - 2@s76: '::::':':" canktrt KARATEKiN uruivrnsiresi REKTORruGurur

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt Sayr Konu T.C. SULEYMAN DEMiREL tinh'ersttesi REKToRL0GU Genel Sekreterlik :70038785-010.99- : Kripteks Yangma Programr, 2ft':>3L4 20-wtutt.:.'..,.:.:::..ffffi$ffi...KOORDINAToRLUGLINE...BA$HEKiMLiGiNE

Detaylı

^^ew. /" /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< "1,. (UDAkA.": -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

^^ew. / /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< 1,. (UDAkA.: -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011) KUZEYDOGU ANADOI-U KALKINM AIANSI KALKINMA KURULU KARARLARIVE SONUC BiLDiRGESi ^$N*t'"'n"- -n C. _.)a L>< "1,. (UDAkA.": '.Lb0,*d.du. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) öğrenci kontenjanları

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr BA$BAKANLIK DiYANET i$leri BASKANr,rcr n ciri M ldiizme rlnnt GBNEL tutiounructi ir-,n T.C. cenqlir vn spor BAKANT-,rcr yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA KUR'AN

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

ffi STEM BAlrxnsin tixivnnsirn si nnrronrugti BALIxnsin ir uiri nciriu nntiotinrtigu srem ngirinni i$ninrigi PRoroKor,U T.C. BALIKESiR varirigi

ffi STEM BAlrxnsin tixivnnsirn si nnrronrugti BALIxnsin ir uiri nciriu nntiotinrtigu srem ngirinni i$ninrigi PRoroKor,U T.C. BALIKESiR varirigi ffi T.C. BALIKESiR varirigi BAlrxnsin tixivnnsirn si nnrrnrugti BALIxnsin ir uiri nciriu nntitinrtigu srem ngirinni i$ninrigi PRrKr,U STEM cak,2017 BALrKEsln v^ql,ir,i6i BALrKEsin ONivEnsirnsi nnxr6ru,ogu,

Detaylı

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU FARAB nectgirvr procramr PROTOKOLU Biler. agalrda imalan bulunan ytiksekrilretim kurumlarr olarak. kurumlanmr araslnda Farabi Degiqim Programr kapsamrnda igbirligi yapmayr kararlagtrrmrg bulunmaktayv.

Detaylı

Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz?

Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz? On5yirmi5.com Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz? Öğretmen olmak için almanız gereken pedagojik formasyon eğitimi hakkında işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 17 Ağustos 2010 Salı (oluşturma : 1/29/2017)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2) Mevcut yardtmct dogentlerin yeniden alanmast

2) Mevcut yardtmct dogentlerin yeniden alanmast KocAnLi UNivn nsirusi u l-rhn Nuis t ix n',l,xu lrnsi xiruyl wtiinnnpisl,idi nolu wtu lxnonprix vursplrrvre vb ATAMI olgurlrni ilp il,cit i ESASLAR Yardrmcr DocentliEe Yiikseltme ve Atama yardrnrcr dogentlik

Detaylı

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt

Detaylı

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU.

iligrin 6znr FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. FRANSA ioane MAHKEMELERi'wiN Cnr,iginniNE YAT{S[II4[A[,AR* iligrin Qeu: Ar. Gdr. Veysel COnUCU. 6znr Fransa idare Mahkemeleri on yrldan beri gahqmalarrm siirdtirmektedir. Damgtay, giderek hukuksal konulara

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

i?88rr *.:".-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl

i?88rr *.:.-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl (5 CELAI,, BAYAR tinlvtsrsltesi,/. r ir. i?88rr H itit univensiresl FARAni nncisivr procramr prorokolti Bizler, aga$rda imzalan bulunan ytiksekd$retim kurumlan olarak, kurumlwrmtz arasmda Farabi De[igim

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

PROCEE D IN GS V O LU ME1

PROCEE D IN GS V O LU ME1 PROCEE D IN GS V O LU ME1 : 19- zt,afrit20$6, I Sciences Departmentof,Educationa n.l-! niversity Mediterranea Eastenn NorthCyprus Famagusta, F MainT herne: in Education Computers # ffnl**"" Preparedby

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

T.C. cankrrr KARATKiN. UNivnnsirpsi. 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU

T.C. cankrrr KARATKiN. UNivnnsirpsi. 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU T.C. cankrrr KARATKiN UNivnnsirpsi 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU QANKTRT-2015 r. Ydurrici 6zeri Yi.ikseko[retim camiastrun dinamik bir kurumu olarak 2007 yrhnda kurulan, 2008 yrl

Detaylı

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr.

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr. W T.C. YUKSEKOGRETIM KIJB.ULU BASKANLIdI Yayn ve Doktimantasyon Daire Bagkanhgr Sayr : 20330265-825.99 I 29837 I6nu :Yiilaek lisans ve doktora tezlerine destek verilmesi 16t05t20t4 DAGITI,I YERLERiNE Ilgi:

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA .. Sayt : B.lO.O.SEG.0.06.00.02-010 Konu :Ytirtitmeyi durdurma kararlan Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti SACLIK BAKA LICI Sagltk Egltlml Gene! MUd. T 1pta Uzmanhk Egltlm Programlan ve 27 May1s 2010 15:31:00

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 20172018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İstanbul Eski Devlet Marmara Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Örgün - YGS1 290, , ,

İstanbul Eski Devlet Marmara Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Örgün - YGS1 290, , , ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (Yüksekokul) KILAVUZA GÖRE DURUMU EK PUAN EK SIRA 2015'E GÖRE 2016 Y-PUAN 2016 GNL. SIRA & KONTENJAN VE TERCİH BİLGİLERİ Çanakkale Eski 102710387 Devlet Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3

AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ KURS PROGRAMI DİL VE ANLATIM 2 3 TÜRK EDEBİYATI 3 3 TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 9.SINIFLAR (En fazla üç ders seçilebilir ) TARİH 2 3 COĞRAFYA 2 3 MATEMATİK 6 5 FİZİK 2 3 KİMYA 2 3 BİYOLOJİ 2 3 ingilizce 6 5 ( istediğiniz kurs öğretmenini adını yazınız) na katılmak isteyen öğrenciler

Detaylı