FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI"

Transkript

1 Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen s ve tcaret hacm, htyaç duydugti yen fnansman teknklern ve fnansal kurumlarm da berabernde getrmektedr. çogu zaman da mevcut fnansman teknklernn veya fnansal kurumlarn, degsen kosullara göre yenden düzenlenmes, gelstrlmes, yasalastrlmas veya yen yasal kalplara sokulmas le uygulama alamna grdgn görmekteyz. Gelsms ülkelerde yogun olarak kullanlan ve çok y tannan brçok fnansman tekng se ülkemze yen yen grmekte veya kullanm alan bulmaktadr. Br çou da blnmemekte veya kullanm alan bulunamaktadr. Ancak, özellkle 1980'l yllardan tbaren hzla büyüyen, gelsen, çestlenen ve dünyaya açlan Türkye ekonoms, sözkonusu teknkler ve kurumlar, süratle bünyesne dall etmekte ve yasal yaplara kavusturmaktadr. Bu fnansman teknklernden br de FAC TORING'tr.(1) Faktorng, çok esk çaglara kadar uzarnakla brlkte, fnansman tekng olarak dünyada yaygn br seklde 1970:. yllardan sonr~. uygulanmaya baslanmstr. (2) UIkemzde se, 1980 l yllarn sonlarndan tbaren yurtds faktorng'le baslams, son k-üç ylda özellkle yurtç (dornestc) faktorng'de cdd br sçrama yapnstr ylnda yasana ekonomk krz faktorg slemlern snrlams olmakla brlkte önümüzdek yllarda slem saysnn ve tutarnn hzla artmas beklenmektedr ylnda getrlen yasal düzenleme ve çalsma esaslar hakkmda çkarlan yönetmelkle de yasal çerçeves çzlms, uygulamada görülen sorunlara çözüm getrlmeye çalslmsur. Bu konu lerk bölümlerde ele alnacakur. II Tanm Faktorng, genelolarak, ksa sürel alacaklarn gayrkabl rücu (saucya ger dönüs hakk 01 makszm) olarak faktore.(3) devr (tenlk), bu devr karslg alacagn vadesnden önce saucya fnansman saglanmas, tahslatm faktor tarafndan yaplmas ve talsl edlerneme rsknn karslanmas, olarak tannlarnaktadr. Faktorng'n daha gens br tammmda se, alacak yönetm,nakt yönetm, dansmanlk, pazar arastrmalar ve blg slem hzmetler gb hzmetler de kavranmaktadr.~) Ödünç Para Verme Isler Hakkmda 545 sayl KHK'de se, Faktorng Srketlernn tanmlanmas suretyle faktorn~ kslem de tanmlannstr. Buna göre; F torng' rket, mal ve hzmet satslandan dolmus ve o ac'ak alacaklar temellük ederek, talsln üstlenen, bu alacaklara karslk ödemelerde bu- () Mevzuatmza Faktorng olarak gnnstr. (2) Öztn AKGÜÇ, Fnansal Yönelm. 6. Bas Avcol Basm Yayn, lsanbui1994, s (3) Faktorng slemlern yapan fnansal..:unlus. (4) Öztn AKGÜÇ, a.g.e. s

2 lunarak, fnansman saglayan srketlerdr. Böylece faktorrg slem de tanmlanmaktadr. Yukardak tanmlardan anlaslacag gb, Faktor, satcun ksa sürel alacaklarn devr (temellük) alarak talsln üstlenmektedr. Bu devrn, esas tbaryle gayrkabl rücu olmas gerekmektedr. Ancak uygulamada br çok faktorrg çesd yansra özellkle kabl rücu (satcya dönüs hakk) faktorng slemlerr~ sk rastlanmaktadr. Özellkle Türkye'de çok az slem dsnda tüm faktorng slemler kabl rücu yaplmaktadr. Faktorrg'de satcya fnansman saglamayannda knc öneml unsur, satcmn alacaklarnn tahsl edlerneme rsknn karslanmasdr. Ancak kabl rücu faktorrg'de satc açsndan bu avantaj ortadan kalkmaktadr. Faktor, alacagn tahsl edlmemes halnde belrl br süre sonunda satcya ger dönmektedr. SEKIL - 1 III Isleys Görüldügü gb, br faktorng slemnde, satc, alc (borçlu) ve faktor kurulus vardr. Bu zncre, yurtds faktorng'de br de muhabr faktor(5) dahl olur. Br faktorng slem ve taraflar arasndak lsk sekl 1'de özetlenmstr:(6) Bu sleyste, satc frma, önce mallar (özellkle yurt ds faktorrgde, Faktor'ün onay alnarak) ve faturann asln alcya gönderr. Satc, faturann br kopyasn da Faktor'e gönderr. Faturann üzernde alacagn Faktor'e devredldg (temlk edldg) ve ödemelern vadesnde Faktor'e yaplmas gerektg belrtlr.(7) Faktor kendne gönderlen fatura karslg; alacagn vadesne, faktorng komsyonu ve uygulanacak faz oranna, sats adeler olma htmalne ve kabl rücu faktorng anlasmasna göre vade b- SATC '-----""1,t ! Fatura Kopyas: BJ FAKTÖR ~ Ö d e m e e r ~~:~a~ ~ LYJ as l > Faturann ALC (BORÇLU) "r "I,,",," /e'// ~,," " ",,",lu'",," Lu " b~~"" r----! ,,," ~,," Ödemeler ve Blg Aks : MUHABIR ~ FAKTÖR : L.J (5) Faktor'lern olusturdugu uluslararas faktör gruplanna (znederne) üye faktorng kurulusu. Bu uluslararas gruplardan en etkls "Faetors Oan Internatonal (FCI)" dr. (6) Facto Fnans A.S.'nn hracatta satr rsk brosüründen uyarlanml~tr. Noktal.kare çnde görünen Muhabr Faktor yurtds faktonng slernlennde zncre dahl olur. (7) Kamuran PEKINER, Isletme Denetm (Isletme Analzler), 5. Bas, Yön Ajans, Istanbul, 1988., s

3 tmnde satcya ödenr. Alc, satn aldg maln bedeln, anlastg veya fatura üzernde yazl vadelerde veya anlaslan vadelere uygun senetler düzenlenmsse bu senetler Faktor'e öder. Böylece faktorng slem tamamlanms olur. Alacagn devreden satc frma le Faktor arasnda br Faktorng Sözlesmes mzalanr. Sözlesme, her k tarafn hak ve yükümlülükler le ne tür hzmetler sunulacagn belrler. Faktorng sözlesmelernn tek tp olmas arzu edlmektedr. Türkye'de henüz tek tp sözlesme uygulamas mevcut olmamakla brlkte, Faktorng srketlernn bu yönde br çalsma çnde olduklar blnmektedr. Br faktorng sözlesmesnde genellkle su düzenlemeler yer almaktadr:(8) - Faktorng'n türü, faktor tarafndan hang hzmetlern sunulacag, - Faktor'ün müstersne (satc frmaya) ödeme yapma kosullar, - Müsterye yaplacak pesn ödeme oran, v- Müsterye tanna kred snr, bu snrn tess ve ptal yollar, v- Mala lskn uyasmazlklarn ne seklde sleme tab tutulacag, v- Faktorng komsyonu ve uygulanacak faz oralar, v- Borcu ödemeye zorlayc, yasal uyusmazlklara lskn yöntenler. Iv- Türkye Uygulamas Ve Son Yasal Düzenlemeler 1- Türkye Uygulamas Daha önce de degnldg gb, faktorng slemler, ülkemzde 1980'l yllarn sonlarndan tbaren yurtds faktorngle baslams ve son k-üç ylda özellkle yurtç (domestc) faktorng'de cdd br sçrama yapmstr. Faktorng uygulamas, Türkye'ye lk kez 1988 ylnda bakalar kaal le gnnstr. Ilk uygulamalarn bakalar tarafndan baslatlnasliun temel nedenler; ) bakalarn kolaylkla kaynak saglanmalar, ) sektör tecrübeler, ) pyasa ve müsterler hakknda olusturduklar blg dosyalarnn genslg, seklnde sralanablr. Asagdak tablo, Türkye'de faktorng slem hacmnn 1988 ylndan tbaren gelsmn göstermektedr:(9) (8) Öztn AKGÜÇ, ajl.e., s (9) Adem KEFELOGLU., Faktorng Anlasmalan ve Faktorngle Ilgl Muhasebe Sorunlan, Bas1mams Yüksek Lsans Btme Tez, Istanbul, 1994., s. 60. Yurtç Faktorng Yllar Tutar % ,3 2,0 10,0 55,0 286,0 700,0 Faktorng Islem Hacm (mlyon US $) ,7 18,0 90,0 128,0 168,0 270,0 Tablodan görülen gelsme ragmen faktorng sektörünün henüz olgunlastg söylenemez. Son günlerde getrlen yasal düzenlemelerle cdd br yasal çerçeve çzlms olmakla brlkte, sektörün hala çestl sorunlarnn oldugu blnmektedr. 2. Son Yasal Düzenlemeler. Yurtds Faktorng Tutar % Toplam ,0 20,0 100,0 183,0 454,0 970,0 Ilk kez 1988 ylnda uygulamaya gren faktorng srketler, 1994 Hazran ayna kadar mevcut yasal çerçevede slem görmüslerdr. bunlar, Borçlar Kanunu, Türk Tcaret kanunu ve 90 sayl ödünç Para Verme Isler Hakkmda KHK'dr. Faktorng slemlernn bu kanunlar ve dger mevzuat karssndak durumu burada ncelemmeyecektr. bu bölümdek nceleme konumuz, 27 Hazran 1994 tarlünde yaymlanan "Ödünç ParaVerme Isler Hakknda 545 Sayl KHK" me 21 Aralk 1994 tarhnde yayunlanan "Faktorng Srketlernn Kurulus ve Çalsma Esaslar Hakknda Yönetmelk" olacaktr. Zra, sözü edlen KHK ve yönetmelgn yaymlanmas le daha önce herhang br yasal düzenlemeye tab olmakszn ve mevcut yasal çerçevede yürütülen faktorng slemler ve faktörng srketler yasal çerçeveye kavusmuslardr. 2.1 Ödünç Para Verme Isler Hakkmda 545 sayl KHK Kararnamenn Amac Bu kanun hükmünde kararnamenn amac, faz veya her ne ad altnda olursa olsun br vaz karslg veya potek almak suretyle sürekl olarak ödünç para venne sleryle ugrasan gerçek kslern ve fnasman srtelernn faalyetlernn düzenlennes ve denetlenmesdr. (Madde I). 19

4 Kararnamenn Kapsam Ikrazatçlar, fnansman srketler ve faktorng srketler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerne tabdr. Bankalar, sgorta srketler ve özel kanunlarna göre ödünç para vemeye yetkl klnan kuruluslar le tüzel kslern dogrudan veya ortak veya strakler vastasyla dolayl olarak ortaklk lsks çnde bulunduklar dger tüzel kslere ödünç para vermeler ve Sermaye Pyasas Kanunu hükümler çerçevesnde yetkl kurum ve kuruluslarca yaplan slemler hakknda bu Kanw Hükmünde Kararnem Hükümler uygulanmaz (Madde 2) Faktorng Srketnn Tanm Bu KHK'de "Faktorng Srket: Mal ve hzmet satslarndan dogmus veya dogacak alacaklar temellük ederek, tahsln üstlenen, bu alacaklara karslk ödemelerde bulunarak, [nansman saglayan srketler" olarak tannlanmstr (Madde 3.c.) Faktorng Srketlernn Faalyetler Faktorng Srketler Hazne Müstesarlgnn ön zn le kurulurlar. Bu srketlern; a) Anonm srket olnalar, b) Sennayelernn müstesarlkça belrlenen mktardan az olmamas,(io) c) sermayelernn % 10 ve daha fazlasna sahp ortaklar le yönetm kurulu üyeler, genel müdürler, genel müdür yardmclar ve 1 nc derece mza yetklernn, 6 nc madde(ll) hükümlerne aykrlk teskl etmeyecek sartlar tasmalar gerekr. Faktorng srketler, kuruluslarnn tcaret sclne tescl tarhnden tbaren en geç 180 gün çnde faalyet zn almak çn müstesarlgna basvururlar, süres çnde basvurmayanlara zn verlmez (Madde 12). (10) 21 Aralk 1994 tarh ve sayl Resm Gazete'de Hazne Müstesarlgnca yaymlanan "Faktorng Srketlernn Kurulus ve Çalsma Esaslan Hakknda Yönetmelk"te ödenms ser (II) mayelernn Bu KHK'nn 75 6 nc mlyar madde~amayacak TL'<ta? az alpamas 1espt edlmstr. ksler tarf etmstr. Buna göre;, a) 35 sayl.kanun Hükmünde Kararname le ek ve degsklkler uyannca hakiannda tasfye karan alnanlara, b) Müflsler ve konkordato talep edenlere, c) Verg kaçakçlg veya verg kaçakçlgna tesebbüs suçlanndan dolay hüküm gyenlere, d) Agr haps veya 5 yldan fazla haps yahut zmmet htlas, ntkap, rüsvet, rüsvet, hrszlk, dolandnclk, sahteclk, nanc kötüye kullanma, dolani flas gb yüz kzartc suçlanndan mahkum olan gerçek kslere, Ikrazatçlk yapmak üzere zn belges verlnez Faktorng Srketlernn Kurulus ve Fa alyetler le Ilgl Usul ve Esaslar Düzenleme Yetks Müstesarlk, Türkye Cumhuryet Merkez Bankasnn görüsünü alarak, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerne göre faalyette bulunacak faktorng srketlernn uygulayacaklan faz oranlar le alacaklar dger masraf ve gelrlern azam oranlarn tespte veya serbest brakmaya yetkldr. Faktorng Srketler; a) Ana faalyet konular dsnda baska sler stgal edemezler, b) Temnat mektubu veremezler, c) Mevduat veya her ne ad altnda olursa olsun ')r vaz karslg para toplayamazlar. Sermaye Pyasas kanwluna göre menkul kymet Jrac le uluslararas pyasalarda ödünç para alurnas bu hükmün dsndadr. Faktorng Srketlernn ana sözlesme degsklklerne zn verleblmes Müstesarlktan uygun görüsünün alnmasna bagldr. Müstesarlk bu Kanun Hükmünde Kararnamenn uygulanmasn zlemek amacyla, faktorng srketlernden belrleyeceg esaslar ve örneklere uygun olarak cetvel, rapor ve mal tablolar steme, mal bünyeler ve kaynaklarnn kullanm le lgl standart rasyolar, bu rasyolar le mal tablolarn gerekl görüldügü takdrde yaymlaunasma lskn usul ve esaslar, Türkye Cumhuryet Merkez Bakasmn da görüslern alarak tesbte yetkldr. Ilgl ks ve kuruluslar bu cetvel rapor ve mal tablolar Müstesarlga tevd etmek ve tespt edlecek rasyolara uymak zorwdadrlar (Madde 13) Dger Hükümler 545 sayl KHK'nn üçüncü bölümünde se faktorng srketlernn denetlenmes ve Kararname Hükümlerne uyuymamas halnde uygulanacak cezalar hakknda hükümler buiulrnaktadr. Buna göre, faktorng srketlernn faalyetler Müstesarlkça denetlenecektr. 2.2 Faktorng Srketlernn Kurulus ve Çalsma Esaslar Hakknda Yönetmelk Yönetmelgn Amaç ve Kapsam Bu yönetmelgn anac, ödünç Pa'a Verme Isler Hakknda tarw ve 90 sayl KalUn Hükmünde Kararnel11en 545 sayl KalUn Hükmünde 20

5 Kararname le degsk 13'üncü maddes hükümlerne göre, faturaya veya mal veya hzmet satsmdan dogmus oldugunu tesvk eden dger belgelere dayal mal ve hzmet satslarndan dogmus veya dogacak alacaklar temellük ederek tahsln üstlenen ve bu alacaklara karslk ödemelerde bulunarak fnansman saglayan faktorng srketlernn kurulus ve çalsma esaslarn belrlemektr. Bankalar, sgorta srketler ve özel kanunlarna göre ödünç para vermeye yetkl klnan kuruluslar le tüzel kslern dogrudan veya ortak veya strakler vastasyla dolayl olarak ortaklk lsks çnde bulunduklar dger tüzel kslere ödünç para vermeler ve Sermaye Pyasas Kanunu hükümler çervesnde yetkl kurum ve kuruluslarca yaplan slemler hakknda bu yönetmelk hükümler uygulanmaz (Madde 1) Faktorng Srket Kurulmas Içn Izn ve Izn Sartlar Faktorng srket kurulmas çn Hazne Müs~ tesarlgndan ön zn ve kurulusu takben faalyet zn alnmas gerekr. Bu yönetmelk hükümlerne göre faalyet zn almayan srketler faktorng slemler le stgal edemezler (Madde 2). Faktorng Srketlernn kurulusuna zn verleblmes çn; a) Anonm Srket statüsü tasmalar, b) Ödeuns sennayelernn 75 mlyar lradan az olmamas, c) Hsse senetlernn tamamnn nama yazl olmas ve nakt karslg çkartlmas, d) Sermayenn % 10 ve dala fazlasna sahp gerçek ks ortaklarnn, 1-35 sayl Kanun Hükmünde Kararname le ek ve degsklker uyarmca haklarnda tasfye karar almmams olmas, 2 Müfls veya konkordato talep etms olmalar, 3 Agr haps veya 5 yldan fazla haps yahut zmmet, ltlas, rtkap, rüsvet, hrszlk, dolandnclk, salteclk, nanc kötüye kullanma, dolanl t1as gb yüz kzartc suçlardan mahkumyetlernn buluunanas ve verg kaçaklag veya verg kaçakçlgna tesebbüs suçlarndan dolay hüküm gymems olmalar, e) Tüzel ks ortakla'n, % 10 ve dala fazla paya sahp olan ortaklarnm bu maddenn (d) bendnde saylan sartlan tasmalar, f) Tüzel ks otaklarn mal bünyelernn, srketn kurulusunda taallüt ettkler sermaye mktarn karslayablmes, gerekr (Madde 3) Faktorng Srketlernn Faalyete Geçs Sartlan' Faktorng Srketler, kuruluslarmn Tcaret Sclne tescl tarhnden tbaren en geç 180 gün çnde faalyet zn almak çn Hazne Müstesarlgna (Banka ve Kambyo Genel Müdürlütgü) basvururla:. Bu süre ön zn tarlnden tbaren 12 ay geçemez. Faalyet zn çn yaplacak basvuruya asagdak blg ve belgeler eklenr: a) Anasözlesmenn yaymlandg Tcaret Scl Gazetesnn br nüshas, b) Imza yetksne sahp kslern noterce onayl mza srküler, c) Genel müdür ve genel müdür yardmclar le 1 nc derece mza yetksne sahp olan yönetclern bu Yönetmelgn 3 üncü maddesnn (d) bendnde belrtlen sat1a-haz olduklarna lskn lgl merclerden alnacak.belgeler, d) Uygun hzmet brmlernn kurulmus oldugunu, bu brmler çn yeterl personel kadrosunun olusturuldugunu, ç kontrol sstemnn kuruldugunu ve personeln buna uygun görev tanmlar le yetk ve sorumluluklarn gösterr blg ve belgeler, e) Genelmüdür ve genel müdür yardmclar le 1 nc derecede mza yetksne salp olan yönetclernn hukuk,ktsat, sletmeclk, malye, bankaclk hukuk, ktsat, sletmeclk, malye, bankaclk veya mühendslk - sletmeclk, dallarnda yüksek ögrenm gördüklerne veya bu dallardan herhang brn de yüksek lsans derecesne sahp olduklarna lskn belgeler (Madde 5) Faktorng Srketlernn Faalyet Iznnn Ip tal Belge tarhn zleyen 1. yl çersnde kullanlmayan faalyet znler geçersz saylr. Ortaklar kmlusta aranan satlan kaybeden veya. bu Yönetmelk hükümlerne aykn slem yaptg tespt edlen veya bu Yönetmelk uyarnca Hazne Müstesarlgma gönderlmes gereken blg ve belgeler Hazne Müstesarlgmca belrtlen sürelerde göndermeyen faktorng srketlerne, bu durumlarm düzeltmeler çn üç aya kadar süre verlr; bu süre çnde durumlarn düzeltneyenlern faalyetler 1 ay süreyle geçc olarak durdurulur. Br yl çnde fa- 21

6 alyetler k kez geçc olarak durdurulan faktorng srketlernn faalyet znler ptal edlr. Faalyet zn bulunmayanlar ve faalyet zn ptal edlenler faktorng sler le stgal edemez., tcaret ünvanarnda, lan ve reklamlarnda veya syerlernde faktorng sleryle stgal ettkler zlenm yaratacak hçbr kelme, deym ve saret kullanamazlar (Madde 6) Faktorng Srketlernn Hsse Devr ve Anasözlesme Degsklg Sermayenn % Lo ve daha fazlasn temsl eden veya br ksye at sermaye paynn bu oran asmas sonucunu veren hsse sened devrlernde yen ortaklarn kurucu ortaklardan aranan sartlar tasdklarna lskn belgeler Hazne Müstesarlgna braz etmeler zorunludur. Faktorng srketlernn anasözlesme degsklklerne zn verleblnes, Hazne Müstesarlgnn uygun görüsünün alnmasna bagldr (Madde 7) Faktorng Srketlernn Yapamayacaklar Is ve Islemler Faktorng srketler asagda belrtlen s ve slemler yapamazlar: a) Faktorng faalyetler le dogrudan lgs bulunmayan faalyetler le ~tgal edemezler. b) Temnat mektubu veremezler. c) Mev.duat veya her ne ad altnda olursa olsun br vaz karslg para toplayamazlar. (Sermaye Pyasas Kanununa göre menkul kymet hrac le uluslararas pyasalardan ödünç pa:a alnmas ve hüküm dsndadr.) d) Kambyo senetlerne dayal olsa ble, fatura veya alacagn br mal veya hzmet satsndan dogmus oldugunu tesvk eden benzer belgelerle lsklendrlemeyen alacaklar satn alamazlar (Madde 8) Faktorng Srketlernn Borçlanma Snn Faktorng STketler özkaynaklarnn 15 katndan fazla borçlanmnazlar. Bu maddede geçen özkaynaklar deym; faktorng srketlernn ödenms sermayes le yedek akçelernn toplamndan varsa blanço zararlar düsülmes sonucu elde edlen bakyey fade eder (Madde 9) Faktorng Srketlernn Müsterler le Yazl Sözlesme Yapma Zorunlulugu Faktorng Srketlernn müsterlel1 le yapacaklar slemler çn yazl sözlesme düzenlemeler zorunludur (Madde LO) Faktorng Srketlernn Faalyetlernn Denetm Faktorng Srketlernn faalyetler, Malye Bakanlg le Hazne Müstesarlg tarafmdan denetlenr. Faktorng Srketler, denetm elemanlarnca stenecek her türlü blgy vennek, defter ve belgelern braz etmek ve ncelemeye hazr tutmak zorundadrlar (Madde 12). v- SORUNLARI Faktorng smelernn çok hzl artms olmasna ve sektöre çok sayda faktorng srketnn grms olmasna ragmen sektörün henüz olgunlastlg söylenemez. Ntekm, 1994 sonu tbaryle zn alms 110 cvarnda faktorng srket mevcut olnasna karslk, ancak 20 cvaruda srket faal durumdadr. Bu srketlerden çogunun cdd ve deneyml olduklar kuskuludur. Ancak 545 sayl KHK ve Faktorng Srketlernn Kurulus ve Çalsma Esaslar Hakknda Yönetnelk le, kurulmus ve yen kurulucak faktorng srketlerne ve faktorng slemlerne cdd yasal düzenlemeler getrlms olnaktadr. Sektörün çnde bulundugu temel sorunlar su baslklar altnda toplanablr: 1- Kaynak saglanada güçlüklerle karslaslmaktadr. Faktorng srketlerne, Sermaye Pyasas Kanununa göre menkul kymet lrac le uluslararas pyasalardan ödünç para alnmas olanag yausra alternatf fon kaynaklar saglanmaldr. Örnegn, sözkonusu srketler Interbank'tan borçlanablmeldrler. Faktorng srketler, varlga dayal menkul kymet (VDMK) hracn, banka garants olmakszn gerçeklestreblneldrler. Bu konuda son gelsme (lo Ocak 1995 tarh ve no.lu resm Gazete'de yaymlanm) bankalarn yamsra faktorng srketlerne de kullandrlan hracat kredler karslg varlga dayal menkul kymet hrac olanagnm verlms olmasdr. TCM reeskont kreds ve Exmbank kredlernden, bankalara verlenn bell br orannda, faktorng srketlerne kred verlmes dger öneml br fon kaynag olacaktr. 2- Blg bankas htyac vardr. Faktorng slemler, müsterler hakknda y br sthbarat ve blg brkmne htyaç gösterr. Ban- 22

7 kalann sahp oldugu bu olanaga faktorng srketler yeternce sahp degldrler. Kend bünyelernde olusturmaya çalstklar sthbarat brmler ve bankalardan saglayabldkler kstl blgler se yeterl olmamaktadr. Tannnnda belrttgmz gens kapsaml faktorrg hzmetlernn gelstrleblmes, sadece kred saglayan br ürün olmaktan çkablmes ve gayrkabl rücü faktorrg slemler yaparak tahsl edlememe rsknn ortadan kaldrlablmes blg brkmre bagldr. Bu nedenle en ksa sürede kurulmas gereken, merkez br blg bankasna htyaç vardr. Faktorng srketlern kurduklar dernegn bu amaçla çalsmalar yaptg blnmektedr. 3- Faktorrg srketler henüz tüm faktorrg Jzmetlern verememektedrler. 4- Kaynak malyetler yüksektr. Faktorng srketlerrn kaynak malyet yüksektr. Ömegr, bankalardan kullandklar kredlerde % 6 kaynak kullanm destekleme fonu (KKDF) ödenmekte, buna karslk müsterye bu malyet yanstlamamaktadr. Fon kaynaklarnun darlg, kullanlan krednn malyetn yükseltrnektedr. Fon kaynaklannn genslemeler, kred kullanrndak baz stsnalarn faktorrg srketlerne de uygulanmas (k yl vadenn altndak dövz kreds kullanunlannda bankalara uygulanan % 6 KKDF stsans gb), kaynak malyetrr düsürülmesrde yararl olacaktr. 5- Faktorrg uygulamalannda henüz standartlasma saglanamamstr. Ömegr, faktorrg slemlerrde "tek tp sözlesme" uygulamasna süratle geçlmeldr; 6- Yurtds faktorng slemlernn hracaat sgortas kapsamna almnas hracat sansm artracaktr.. 7- Faktorrg srketler dövz alm-satm belges düzenleyememektedrler. Bu hakkn verlmes, faktorng srketlerre öneml kolaylk ve avantajlar saglayacaktr. 8- Hukuk müessseses bu ürünü henüz y taunamaktadr. Bu nedenle yasal takp problemler yasanmaktadr. KAYNAKLAR 1) Akgüç Öztn., Fnansal Yönetm, 6. Bas, AvclOl Basm Yayn Istanbul ) Kefeloglu, Adern., Faktorng Anlasmalan ve Faktorng le Ilgl Muhasebe Sonmlan,.Baslrnams Yüksek Lsans 3) Ihracatta Sfr Rsk., Facto Fnans A.S. Istanbul, ) Pekner, Kamuran., Isletme Denetm (Isletme Analzler)., 5. Bas., Yön Ajans., Istanbul, ) Faktorng Srketlernn Kurulus ve Çalsma Esaslan Hakknda Yönetmelk. 6) Ödünç Para Verme Isler Hakknda 545 Sayl KHK. Prof. Dr. Atlla Baransel ça43[)a~~f5~~t," [)Ü~Ü~C~s~~ ~vv," 3. Bask tü. Isletme Fakültes Isletme Iktsad Ensttüsün'den temn edleblr. :2.3

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ANKARA ... ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI. Sigorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU. ( 28 Nisan 2006 )

ANKARA ... ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI. Sigorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU. ( 28 Nisan 2006 ) ANKARA.... ANONIM TURK SIGORTA.. SIRKETI Sgorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU ( 28 Nsan 2006 ) ANKARAANONMTÜRK SGORTA SRKET 2005 YILIMAl OLAGANGENEL KURULU GÜNDEM 28 Nsan 2006 Cuma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaylı

PARASAL KAZANÇ (Monetary Gain) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR?

PARASAL KAZANÇ (Monetary Gain) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR? Yönetm, Yl II Say 37 Ekm 2000,5.7-13 PARASAL KAZANÇ (Monetary Gan) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR? Prof. Dr. Göksel YÜCEL Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes Ülkemzde yrmbesyldr devam eden enflasyonu azaltmak

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1 T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı : 24049440-730.02-E. 28/03/206 Konu : Kred rsk standart yaklaşıma lşkn açıklamalar GENELGE 206/ Blndğ üzere, Basel-II düzenlemelernn uygulamasına lşkn

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 06 Ekim 1983 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18183 (Mükerrer) ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Karar Sayısı:

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

Niteligi. --- Ada No/Sahife No. Parsel No/Srra No..Kapi No

Niteligi. --- Ada No/Sahife No. Parsel No/Srra No..Kapi No KRALAMA HALES ~ARTNAMES MADDE 1- Reklam tnteler blgler; lces 1--1.-~- Mugla Marmars Mahalle/Koy C adde/sokak/ --- Yuznlcumu (m') Pafta No/Clt No --- Ada No/Sahfe No --- Parsel No/Srra No..Kap No.. 1M eydan

Detaylı

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 90 ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nın Tarihi : 30/9/1983 No :

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

İstanbul Karaköy Rotaract (Kulübü) Derneğ8n8n Ana Tüzüğü

İstanbul Karaköy Rotaract (Kulübü) Derneğ8n8n Ana Tüzüğü İstanbul Karaköy Rotaract (Kulübü) Derneğ8n8n Ana Tüzüğü DİZİN BÖLÜM I. DERNEĞ8N K8ML8Ğ8 VE AMACI 3 Madde 1. Derneğ&n Adı ve Merkez& Madde 2. Derneğ&n Amacı ve Faal&yet Alanı BÖLÜM II. ÜYELiK 5 Madde 3.

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR. D TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR. 1. Türk Kızılay ı na at taşınmazlar çn î yıi şre le Gayrmenkul Sgortasının yaptırılması hzmet kapalı zarfla

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 81 ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nın Tarihi : 30/9/1983 No : 90 Yetki Kanununun Tarihi : 5/4/1983 No : 2810 Yayımlandığı R. G. Tarihi : 6/10/1983 No : 18183 V.

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

T.C. KÜLTÜRVE TURIzM BAKANllGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü. TÜRKIYE OTELeILER FEDERASYONUNA

T.C. KÜLTÜRVE TURIzM BAKANllGI Yatirim ve Isletmeler Genel Müdürlügü. TÜRKIYE OTELeILER FEDERASYONUNA Say Konu T.C. KÜLTÜRVE TURIzM BAKANllGI Yatrm ve Isletmeler Genel Müdürlügü B.16.0.YIG.0.71.03/622 : Hudut kaplarmzda vatandaslarmza ve turstlere yönelk uygulamalar 01 00 /bb}-;6 TÜRKIYE OTELeILER FEDERASYONUNA

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR 1- Türk Kızılayı tarafından çadır malzemes anen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır., ' Frmalar,

Detaylı

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE,FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Abtter ÖZULUCW') Özet: Franchsng, mal ve hzmetlern tüketclere etkn br şeklde aktanlmasını

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Murat KIYILAR IÜ Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal muratky@stanbul.edu.tr Dr. Ergün EROGLU IÜ Isletme Fakültes

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri*

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri* İşletme Fakültes İşletme BölümüB Ders Notu - 4 İşletmelern SınıflandS İşletmeye Grş Yrd. Doç.. D M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturkecom.tr Ekonomk Fonksyonlarına na göre; g Mal Üreten

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR.

TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR. 3 TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR. 1. Türk Kızıîayı na at taşınmazlar çn 1yıl süre le Gayrmenkul Sgortasının yaptırılması hzmet kapalı zarfla

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1849- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resm Gazete le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) Kanun No Kabul Tarh

Detaylı

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI ERZURUM VALLİÖİ KARAR TARİHİ : 07.10.2015 KARAR NO :52 MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI Erzurum İl Mahall Çevre Kurulu 07.10.2015 tarh ve saat 14.00'de Erzurum Val Yardımcısı Sayın M. Levent KEPÇELİ Başkanlığında

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Yönetm, Y/9, Say 7, Hazran - 7997, s. 70-79 ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Doç. Dr. Isl PEKDEMIRI I.Ü. Isletme Fakültes GIRIs Günümüz sletmeler

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır.

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır. 1 İSKONTO HESAPLAR Tcaret alanına alım-satım şlemler her zaman peşn para le yapılmaz. Bu şlemlern öneml br kısmı kreye ayanır ve veresye yapılan alış-verşler br belgeye bağlanır. Özellkle şletmeler arasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Satışa Konu Şirketin Ünvanı. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri

Satışa Konu Şirketin Ünvanı. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri TARĐH: 02/01/2009 Sermaye Pyasası Krl nn Ser I, :26 sayılı Teblğ nn k:2 maddes gereğnce; hsse senetler Borsada satışa kon edleblmes amacıyla 02.01.2009 tarhnde Merkez Kayıt Krlşna başvrlan 1 a Kon Şrketn

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU F BA FAKTOR NG ANON M! RKET 31 Aral"k 2015 Tarihi tibar"yla Finansal Durum Tablosu (Bilançosu)

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Piyasanın Rengi Global

Piyasanın Rengi Global ABD G. Amerka Avrupa Perfer Gelşen Asya Ayrıntılar çn hartaya tıklayınız Avrupa (Çekrdek) Euro Stoxx -1,4% İngltere -1,7% Almanya -1,1% Fransa -1,3% Gelşen Ülkeler Türkye 2,1% Rusya -3,5% Polonya 1,4%

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı