2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR."

Transkript

1 KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: Santral Tel: web: KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2

3

4 Efendiler!.. Dünyada her kavmin varl n n k ymeti, Hürriyet ve stiklâl hakk, malik oldu u ve yapaca medeni eserlerle mütenasiptir.

5 Bir kentin fiziksel yap s n, o kentte yaflayan insanlar n ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve birbirleriyle olan etkileflimleri oluflturmaktad r. fiimdiye kadar çal flmalar m z yöneten ve flekillendiren sizler oldunuz. Sizlerden gelen istek, öneri ve flikayetlere çözüm bulmak, isteklerinizi hayata geçirmek, hayallerinizi gerçe e dönüfltürmek her zaman en büyük amac m z oldu. Sevgili Kad köylüler, 2004 y l nda bafllad m z befl y ll k hizmet dönemimizi tamamlamak üzereyiz. Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlay fl yla yola devam eden Kad köy Belediyesi, 2008 y l n da önemli yat r m, proje ve hizmetlere imza atarak sonland rm flt r. Bu dönemde kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za eksiksiz bir flekilde vermeyi sürdürdük. Tüm altyap hizmetlerini her mahallemize ayn oranda verdik. Çevreye duyarl, insan sa l na önem veren ve dünya sa l k örgütü ilkelerine uygun belediyecilik anlay fl ile hareket ettik. Kad köyümüzü daha ça dafl, daha güzel bir kent olmas için sorumluluklar m z n bilincinde projelerimizi birbiri ard na ürettik ve gerçeklefltirdik. Bir kentin fiziksel yap s n, o kentte yaflayan insanlar n ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve birbirleriyle olan etkileflimleri oluflturmaktad r. fiimdiye kadar çal flmalar m z yöneten ve flekillendiren sizler oldunuz. Sizlerden gelen istek, öneri ve flikayetlere çözüm bulmak, isteklerinizi hayata geçirmek, hayallerinizi gerçe e dönüfltürmek her zaman en büyük amac m z oldu. Sizlerin de erli katk lar yla kentimiz örnek kentler aras nda gösterilmektedir. lçemizin bu özelli inin devaml l n sa laman n en önemli ad m n n yerel ya da ulusal ölçekli olmaktan de il; evrensel olmaktan geçti ini düflünüyoruz. Bu amaçla yurtd fl ndan esinlenerek bafllatt m z çal flmalar hayata geçirdi imizde örnekleri ile karfl laflt r lamaz, onlar n kat kat üzerinde projeler haline dönüflüyor. Buna en güzel örnek Çocuk A z ve Difl Sa l Projesi dir. sviçre de görüp esinledi imiz projede Kad köy lçesinde yer alan 80 ilkö retim okulunda e itim gören ilkö retim ö rencisine ücretsiz olarak tarama, tedavi koruyucu hekimlik hizmetleri vermeyi hedefledik. Projenin bafllad 2007 y l n n Mart ay ndan, 2009 y l na kadar ö renciye ulaflt k. Çocuk A z ve Difl Sa l Projesi ile ald m z olumlu geri bildirimler sonras ise Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i ni hayata geçirmeye karar verdik. Projenin bafllad 2008 y l n n fiubat ay ndan 2009 y l na kadar ilkö retim ö rencisine ücretsiz olarak tarama, tedavi, laboratuvar tetkikleri hizmeti verdik. Sa l k alan nda yapt m z hizmetlerimiz bununla s n rl kalmad, Kad köy de yaflayan diyabet hastalar na hizmet vermek üzere 2008 y l Ocak ay nda Diyabet Merkezi ni kurduk.

6 Etkin çal flma alanlar m zdan biri olan at klar n yönetimi çal flmalar m z 2000 y l na dayanmaktad r. Bu çal flmalara 9 y l önce ambalaj at klar ndan ka t at klar n ve at k plastiklerin ayr ayr toplanmas yla bafllad k. Daha sonra çal flmalar m z 2005 y l nda Ambalaj At klar n n Kontrolü Yönetmeli i nin yürürlü e girmesiyle birlikte bir proje alt nda düzenleyip genifllettik. Bugün ka t ve plasti in yan s ra cam ve metal ve at klar n da geri dönüflümünü baflar yla sa lamaktay z. Ambalaj at klar ile bafllayan at k yönetimi çal flmam z flu an Ambalaj At klar, At k Pil ve Akümülatör, Bitkisel At klar, Elektronik At k, nflaat ve Tadilat At klar, T bbi At k ve Hurda Lastik olmak üzere 7 ana bafll k üzerinde devam etmekteyiz. Bu amaçla at klar n tek elden toplanabilmesi, vatandafllar m z n at klar n bize kolayca teslim edebilmesi için 2008 y l n n Kas m ay nda numaral At k Yönetimi Koordinasyon Merkezi ni hizmetinize sunduk. Ka t, cam, metal ile bafllayan serüvenimize bu sene Elektrikli Elektronik Ekipman At klar n da eklemifl bulunuyoruz. Bu proje ile elektronik aletlerden öncelikle bilgisayar at klar n ayr flekilde topluyor; tamir edilebilir olanlar n tamir ederek okul gibi kurumlara hibe ediyor; di erlerini ise parçalara ayr flt rarak geri dönüflümlerini sa layarak zehirli at klar n ise güvenli bir flekilde bertaraf ediyoruz. Sevimli dostlar m z da unutmad k. Her y l yüzlerce evcil hayvan çeflitli nedenlerden dolay kayboluyor ve sabit kimliklendirmeleri olmad ndan bulunam yor. Özellikle kedi ve köpekler, önceden yerlefltirilecek mikroçipler sayesinde sahiplerine kavuflabiliyor, afl ve kontrolleri daha sa l kl yap labiliyor. Bu amaçla; ilçemizdeki küçük hayvanlardan kedi ve köpeklerin ileriye ve geriye dönük takip edilebilmeleri aç s ndan sahipleri taraf ndan mikroçiplendirilmelerini zorunlu k ld k. Park say m z 115 e ç kard k. Parklar m z her geçen gün kent kalitesi bak fl aç s yla düzenledik. Parklarda spor aletlerinin kullan m ilk kez belediyemiz taraf ndan gerçeklefltirilmifl olup, bu sefer yafl gruplar na göre s n fland rma yaparak spor aletlerini yeniledik, yürüyüfl pistlerinde tartan malzeme kulland k, dinlenme alanlar n ça dafllaflt rd k. Sosyal ve kültürel anlamda geliflimini devam ettiren Kad köy ün, her mahallesine kültür merkezi kazand r lmas anlay fl ndan hareketle Kad köy Belediye Meclis Binas ve Kozyata Kültür Merkezi nin temelini att k ve inflaat çal flmalar na h zla devam etmekteyiz. Türkiye de opera binas say s n n son derece az oldu u bir ortamda 2007 senesinde Kad köy Belediyesi Süreyya Operas n kazand rman n mutlulu unu yaflam flt k da Avrupa Kültür Baflkenti olmaya haz rlanan stanbul a böyle bir salonu hizmete sunman n ne kadar do ru bir karar oldu unu her geçen gün daha da iyi anl yor, AKM nin tadilata girmesiyle Süreyya Operas n n bu aç büyük oranda kapad n görüyoruz. Avrupa Birli i destekli sosyal projelerimizden Kad köy de Kad na Yönelik fiiddetle Mücadele çin Kamusal Destek A Projesi ni 15 A ustos 2008 tarihinde tamamlad k. 1 Aral k 2008 tarihinde ise hedef kitlesi 18 yafl üstü iflsiz, mesle i olmayan kad nlar ve yafl grubu iflsiz ve mesle i olmayan gençleri istihdama kazand rmaya yönelik Kad köy de Yeni Umutlar 2 Projesi ne bafllad k. Ana hatlar n aktard m bu hizmet ve yönetim yaklafl m m zda bizler genci, yafll s, engellisi k sacas ilçemizdeki herkesin eflit olanaklara sahip olmas ; ça dafl yaflam standartlar n n lüks olman n d fl na ç kar larak, ola an bir hale getirilmesi amac yla çal flmalar m zda her zaman oldu u gibi olumlu de iflim ve geliflim ilkesiyle hareket ettik hizmet döneminde birlikte çal flmaktan gurur ve k vanç duydu um gönüllülerimize, sivil toplum kurulufllar na, meslek odalar ile uzmanlar na, meclis üyelerimize ve siz de erli Kad köylülere yürekten teflekkür ederim. Av. Selami ÖZTÜRK Kad köy Belediye Baflkan BAfiKAN IN MESAJI

7

8 Ç NDEK LER BAfiKANIN SUNUfiU BELED YE MECL S KADIKÖY BELED YE BAfiKANI VE BAfiKAN YARDIMCILARI KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- TAR HÇE, GÖREV,YETK ve SORUMLULUKLAR C- DAREYE L fik N B LG LER 1.Fiziksel Yap 2.Örgüt Yap s 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. nsan Kaynaklar 5.Sunulan Hizmetler 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER MAL B LG LER 1.Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1.Bütçe Giderleri 1.2.Bütçe Gelirleri 2.Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 2.Performans Sonuçlar Tablosu Mali Hizmetler Müdürlü ü Bilgi fllem Müdürlü ü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Emlak ve stimlak Müdürlü ü Fen flleri Müdürlü ü Hukuk flleri Müdürlü ü mar ve fiehircilik Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü flletme Müdürlü ü Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü Strateji Gelifltirme Müdürlü ü Teftifl Kurulu Müdürlü ü Temizlik flleri Müdürlü ü Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü Veteriner flleri Müdürlü ü Yaz flleri Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü

9 BELED YE MECL S 2008 FAAL YET RAPORU Selami Öztürk Baflkan CHP Sedat Koruklu 1. Baflkan Vekili CHP Atilla Çehreli 2. Baflkan Vekili CHP R. Erhan Çoban CHP Süreyya Ensari CHP Ayhan Cingi CHP Mahmut Naibi CHP Murat Antik CHP R za Saka AKP Münir Alt ntafl CHP Mustafa Demircan CHP Hakk Koflar Ba ms z Hüseyin Sa CHP 8

10 BELED YE MECL S Abdülkadir Cebecio lu AKP Abdülkadir Çelik CHP C. Zafer Nuho lu CHP Asuman Ayd n CHP Mehmet Cevizcio lu CHP 2008 FAAL YET RAPORU Hürflehit Gürsoy CHP Ömür Göksel CHP rfan Öztel CHP Nefle Canyurt CHP Erol brahima ao lu AKP Taner Tüzün CHP Hursit Y ld r m AKP Aslan Güzel CHP Fazilet Ertez AKP N. Bilgin Ar tan CHP Seyhan Köylü CHP Hasan Gökp nar CHP Aziz Kurt CHP Necati Us AKP Hüseyin Özdemir CHP Ferhat Ifl k CHP Ahmet fleri AKP lhami Y lmaz CHP Vahit Hacalo lu CHP Ahmet Öztürk Ba ms z Gül Buran CHP Kenan Demir CHP Fatih Kaya AKP Hasan Y ld z CHP Kas m Sagut AKP M. Cevat Arz k AKP Fahrettin Kayhan CHP TAMER ÇEB CHP 9

11 BAfiKAN VE BAfiKAN YARDIMCILARI 2008 FAAL YET RAPORU Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Zekai Dede Baflkan Yard mc s Mahmut Naibi Baflkan Yard mc s Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s nci Beflp nar Baflkan Yard mc s ( Tarihinde görevinden istifa etmifltir) Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s 10

12 KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN 2008 FAAL YET RAPORU Mustafa Demircan Encümen Baflkan v. N. Bilgin Ar tan Encümen Üyesi Seyhan Köylü Encümen Üyesi Hasan Y ld z Encümen Üyesi Düzgün Meriç Fen flleri Müdürü ( Tarihinde görevinden istifa etmifltir) Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü 11

13 KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI 2008 FAAL YET RAPORU Ersoy U ur Ac badem Mahallesi Necaatin lme Atatürk Mahalles Eyüp Ersin Barbaros Mahallesi Yener Coflkun Bostanc Mahallesi Hüseyin Bal kç Caddebostan Mahallesi O uz Sar cao lu Cafera a Mahallesi Ahmet Gediz Dumlup nar Mahallesi Sebahattin Güven E itim Mahallesi Mustafa Nuri Eren Erenköy Mahallesi Seralp Alp Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Akkafl Feneryolu Mahallesi Erdo an Ergül Fikirtepe Mahallesi Hayrettin Uysal Göztepe Mahallesi Ali Ekfli Hasanpafla Mahallesi Ayhan Öztürk çerenköy Mahallesi Ekrem Bak rhan nönü Mahallesi Yusuf Altay Küçükbakkalköy Mahallesi Ali R za Ifl k Kay flda Mahallesi Taflk n Tuna Kofluyolu Mahallesi Erdo an O ultürk Kozyata Mahallesi Nazan Gürkan Merdivenköy Mahallesi Ergin Arafal On Dokuz May s Mahallesi Ata Gargun Osmana a Mahallesi Okan Allüflo lu Rasimpafla Mahallesi fiadan Batok Sahrayicedid Mahallesi Cemal Perk Suadiye Mahallesi fieref Uzun Yenisahra Mahallesi Harika Develio lu Zühtüpafla Mahallesi 12

14 KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER 2008 FAAL YET RAPORU Figen fieno lu Bilgi fllem Müdürü A. fiule Yard m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuray Keser Destek Hizmetleri Müdürü Bülent Turan Emlak ve stimlak Müdürü Düzgün Meriç Fen flleri Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Sad k Kayhan mar ve fiehircilik Müdürü Nurhan Arslan nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Suphi Bingöl flletme Müdürü Tülin Ergüner Kültür ve Sosyal fller Müdürü Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müdürü Erol Özyurt Plan ve Proje Müdürü Cahit Tarhan Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeynep Süzme Sa l k flleri Müdürü fiule Onur Strateji Gelifltirme Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hasan Tapan Temizlik flleri Müdürü Bülent Kad o lu Ulafl m Hizmetleri Müdürü Ali hsan Mete Veteriner flleri Müdürü Tahsin Hoflatar Yaz flleri Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü 13

15

16

17 GENEL B LG LER A. M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ Kad köy halk na, Kad köy de yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; ça dafl, kat l mc, saydam, de iflim ve geliflime aç k, insan odakl çal flma anlay fl yla hareket ederek, halk n yerel ihtiyaçlar n h zl, etkin, verimli ve ulafl labilir bir flekilde karfl lay p, sosyal projelerle zenginlefltirerek kent halk n n benimsedi i hakl l k platformunda, bu hizmetleri sürekli ve adil bir flekilde sunmakt r. V ZYONUMUZ Dünyada örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, ça dafl kentleflme normlar na uygun, geçmiflinden kopmadan kent halk n n de erlerine sayg l, sa l kl kent geliflimini sa layarak hizmette lider bir belediye olmakt r. B. TAR HÇE, GÖREV, YETK ve SORUMLULUKLAR Kad köy Belediyesi, 1855 y l nda fiehremaneti olarak kurulmufltur. lk olarak 11.Bölge ve 18.Daire ad n alan Kad köy Belediyesi nin lk baflkan, Osman Hamdi Bey dir. Meflrutiyet y llar ndaki ilk belediye reisli ini Moral zade Ali Bey in yapt belediye, daha sonra Operatör Dr. Cemil Topuzlu nun flehreminli inde ve mütareke y llar nda da Celal Esat Arseven in reisli inde hizmetlerine devam etmifltir. Belediye 1992 y l nda,bugünde ayn ifllevle yaflat lmakta olan bu binadan tafl narak Hasanpafla da yeni yap lan merkez binaya yerleflmifltir. 23 Mart 1930 da ilçe olan Kad köy 1984 y l nda Büyükflehir e ba l bir ilçe Belediyesi olarak yap land r lm flt r döneminde Osman H zlan döneminde Cengiz Özyalç n belediye baflkanl görevini yürütmüfltür.1984 lçe Belediyesi nin kuruluflundan bu yana belediyede görev alan Av.Selami Öztürk 1.Dönem de Meclis üyeli i, 2.Dönem de Baflkan Yard mc l yapm flt r y l ndan beri 3 dönemdir belediye baflkanl görevini sürdürmektedir. 16 Dünden bugüne fiehremaneti binas

18 Kad köy Belediyesi nin Görev ve Yetkileri Kad köy Belediyesi nin görev ve yetkileri tarih 5393 say l Belediye Kanunu ile belirlenmifltir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye nin görev ve sorumluluklar n afla daki flekilde tan mlamaktad r. Belediye, mahalli müflterek nitelikte olmak flart yla; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, evlendirme, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inflaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karfl layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa layabilir, bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla edebilir. Belediye, kanunlarla baflka bir kamu kurum ve kurulufluna verilmeyen mahallî müflterek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandafllara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yafll, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yetkileri Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, emir vermek, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do algaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yapt rmak. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye s n rlar ve mücavir alanlar içerisinde tafl nmaz mallar almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. Borç almak, ba fl kabul etmek. Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, yat liman ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan ve miktar yirmibefl milyar Türk Liras na kadar olan dava konusu uyuflmazl klar n, anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. Gayri s hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. Hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. GENEL B LG LER 2008 FAAL YET RAPORU 17

19 LKELER M Z GENEL B LG LER Atatürk lke ve nk laplar na ba l olmak. Ça dafl, kat l mc belediyecilik anlay fl ile hizmet vermek. Halka karfl hoflgörülü, güler yüzlü ve h zl hizmet vermek. Hizmette ayr m yapmayarak eflitli i gözetmek. Çal flanlar n baflar lar n n takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sa lanmas. Çal flanlar n özelliklerini bilir, yeteneklerinin geliflmesine imkan tan r, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Baflar ya s n r koymaz, bu yolda emek harcayanlara f rsat tan r ve geliflmelerine olanak sa lar z. Kendine güvenen, kararl, tutarl ve hakkaniyetli bir yönetim anlay fl n benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar al r ve bunlar yerine getiririz. Yap lan elefltirilere son derece sayg l y z. Önerileri de erlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyar z. Sürekli geliflim ve de iflimden yana olmak. Çal flma ve hizmet anlay fl ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlay fl nda lider olarak gösterilmek. C. DAREYE L fik N B LG LER 1. Fiziksel Yap MEKAN VE DONANIM Kad köy Belediyesi halk n ihtiyaçlar n karfl layacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donan m na sahiptir. Araç donan m listesi afla da ayr nt l olarak yer almaktad r. S.NO SAYISI TEM ZL K filer MÜDÜRLÜGÜ 48 FEN filer MÜDÜRLÜGÜ 55 DESTEK H ZMETLER MÜ 34 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ 41 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 1 PARK VE BAHÇELER 15 CEVRE MÜDÜRLÜGÜ 5 SAGLIK filer MÜDÜRLÜGÜ 1 VETER NER MÜDÜRLÜGÜ 4 ULASIM H Z.MÜDÜRLÜGÜ 5 TOPLAM 209 S.NO C NSLER SAYISI KAMYON KAMYONET M N BÜS ARAZÖZ SU TANKER SÜPÜRGE ARACI SEPETL ARAC MOTORS KLET GLOF ARACI AMBULANS ENGELL ARACI CENAZE ARACI M N ÇÖP TOPLAMA AR. KANAL TEM ZLEME AR. V NÇ ÇEK C TIR KALDIR GÖTÜR fi MAK NALARI B NEK OTO YOLCU TAfiIYICI 31+1 ASFALT ROBOTU TOPLAM

20 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl nmazlar n kullan m durumlar na göre da l m afla daki tablo ve grafikte gösterilmifltir. N TEL M2 ORAN PARSEL SAYISI BELED YE H ZMET ALANI E T M TES S ALANI SPOR TES S ALANI SA LIK TES S ALANI YEfi L ALAN KONUT ALANI D N TES S ALANI SOSYAL KONUT MAR YOLU ÇEfiME+KUYU PAZAR YER PAZAR YER OTOPARK TOPLAM , , , , , , ,26 900, ,99 689, , , , ,75 0,15 0,05 0,15 0,12 0,30 0,16 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 1, GENEL B LG LER 2008 FAAL YET RAPORU Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerden ihale yolu ile kiralanan mülk say s 53 adet, iflgalli olarak yer tespiti yap lm fl, ecrimisil al nan mülk say s 31 adettir. Ayr ca Feneryolu Sabit Pazar nda 42 adet dükkan bulunmaktad r. Ambar Egzosthane BenzinliAraçlar Oto fren Ya hane Kaportahane Dizel Araçlar Lastikhane Demirhane Elektrikhane Pompahane Boyahane Y kamahane Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ümüzün bünyesinde yer alan atölye hizmetleri K. Bakkalköy de bulunan Bak m ve Onar m Bürosunda yürütülmektedir. Atölyemiz 13 birimden oluflmaktad r. Sa l k flleri Müdürlü ü müzün bünyesinde yer alan hizmet alanlar m z ise afla daki tabloda gösterilmektedir. ÇOCUK YUVALARI YUVA Bahriye Üçok Çocuk Yuvas Dursun Demirli Çocuk Yuvas Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvas smail Hakk Tonguç Çocuk Yuvas Mevhibe nönü Çocuk Yuvas TOPLAM Ö RENC SAYISI flletmeler Müdürlü ü müz bünyesinde bulunan hizmet binalar m z flu flekildedir. H ZMET B NALARIMIZ Sa l k Poliklini i Diyabet Merkezi A z ve Difl Sa l Poliklini i Çocuk Sa l Poliklini i Ana Çocuk Sa l Merkezi Ana Çocuk Sa l Merkezi Ana Çocuk Sa l Merkezi BULUNDU U MAHALLE Hasanpafla Mah. Erenköy Mah. çerenköy Mah. çerenköy Mah. Küçükbakkalköy Mah. Dumlup nar Mah. E itim Mah. 19

21 GENEL B LG LER Özel Kalem Müdürlü ümüz bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalar m za ait verileri ise flu flekilde sayabiliriz. H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Kültür Merkezleri Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Butik Sanat Kütüphanesi Gazete Kad köy Di er Binalar May s, Caddebostan, Bar fl Manço, 75. Y l Halis Kurtça Rasimpafla (Halk Kütüphanesi), Feneryolu (Muhtar Özkaya Çocuk Kütüphanesi), Caddebostan Fenerbahçe Süreyya Operas,Bar fl Manço Müzik Evi, Kad köy Gençlik merkezi Park ve Bahçeler Müdürlü ü müz bünyesinde yer alan hizmet alanlar ise flunlard r. H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Atölye Fidanl k Parklar m2 K.Bakkalköy Özgürlük Park -Göztepe 5 Bölge Çevre Müdürlü ümüz bünyesinde Atatürk Mah. s n rlar içerisindeki Ataflehir Afet Yönetim Merkezi, Beton ve Zemin Test Laboratuar ve Ambalaj At klar Toplama ve Ayr flt rma stasyonu Müdürlü ümüz d fl hizmet birimleridir. Sosyal Belediyecilik ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz ücretsiz meslek edindirme kurslar yla ve sosyal kurumlar yla da halk m za sürekli hizmet vermektedir. Bu amaçla çal flan Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ümüz e ba l meslek edindirme hizmet binalar m z; çerenköy, Dumlup nar, Kay flda, Yenisahra, nönü, fiaflk nbakkal, E itim, Atatürk, Küçükbakkalköy, Barbaros Mahelleleri, Aile Dan flma Merkezleri; nönü, Küçükbakkalköy, Yenisahra ve çerenköy Meslek E itim Birimleri; Engelliler Dan flma ve Dayan flma Merkezi, Aflevi, Çocuk Evi, Kad n Konuk Evi, Engelsiz- fl Proje Merkezi, nsanca Yaflam Proje Merkezi dir. çerenköy Meslek E itim Birimi Aç l fl Yenisahra Meslek E itim Birimi Aç l fl 2. Örgüt Yap s : Kad köy Belediyesi, Belediye Baflkan ve Belediye Baflkan na ba l befl belediye baflkan yard mc s ile görevini sürdürmekteyken Baflkan Yard mc lar ndan nci BEfiPINAR n tarihinde görevinden istifa etmesi sonras dört belediye baflkan yard mc s ve Belediye Baflkan Yard mc lar na ba l yirmi üç birim harcama yetkilisince idare edilmektedir. 20 Kad köy Belediyesi nde 2007 y l nda 22 olan müdürlük say s tarih ve 2008/4 say l Belediye Meclis karar ile kurulan flletmeler Müdürlü ü ile birlikte 2008 y l nda 23 e ç km flt r. Belediyemiz bünyesindeki Zab ta Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Müdürlü ü, Özel Kalem Müdürlü ü ve ç Denetçiler do rudan Belediye Baflkan na ba l olarak çal fl r. Di er müdürlükler ise ba l olduklar Baflkan Yard mc lar denetiminde Belediye Baflkan na ve Kad köy halk na karfl sorumluluklar n yerine getirmektedirler say l Büyükflehir belediyesi s n rlar içerisinde ilçe kurulmas ve baz kanunlarda de ifliklik yap lmas hakk nda kanun do rultusunda tarih ve say l Resmi Gazete de (mükerrer) yay nlanan karar gere i Ataflehir lçesi kurulmufl olup bu bölge içerisinde kalan alanlar Kad köy Belediyesi s n rlar ndan ayr lm flt r.

22 2.1. Örgüt Yap s fiemas GENEL B LG LER Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan 2008 FAAL YET RAPORU Belediye Meclisi Belediye Encümeni Hakk Ayd n Zab ta Müdürü Ali Y ld r m Teftifl kurulu Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü Mustafa Uzun ç Denetim Birimi Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Mahmut Naibi Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Ayfle nci Beflp nar Baflkan Yard mc s fiule Onur Strateji Gelifl. Müd. Murat Dilek Arslan Fen flleri Müd. Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hiz. Müd. Tahsin Hoflatar Yaz flleri Müd. Tülin Ergüner Kültür ve Sosy. fll. Müd. Güleser Orhan Park Bahçeler Müd. smet Bihterin Güven mar ve fiehir Müd. Cahit Tarhan Ruhsat ve Den. Müd. Nurhan Arslan ns. Kayn. E itim Müd. Bülent Turan Emlak ve stimlak Müd. Erol Özyurt Plan ve Proje Müd. Figen fieno lu Bilgi fllem Müd. Nuray Keser Destek Hiz. Müd. Ali hsan Mete Veteriner flleri Müd. Hasan Tapan Temizlik flleri Müd. Cem Hondu Hukuk flleri Müd. Bülent Kad o lu Ulafl m Hiz. Müd Suphi Bingöl flletme Müd. Zeynep Süzme Sa l k flleri Müd. Aynur fiule Yard m Çev. Kor. ve Kont. Müd. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Altyap ve sistemler her türlü teknolojik geliflmeye ve uzun vadeli taleplere aç kt r. Bilgi ça n n gerektirdi i kent yaflam n kolaylaflt ran, gerek belediyemizin web sitesi, gerek kullan lan uygulama yaz l mlar ile etkin ve verimli hizmet sunmaktad r. Belediyemizde yap land r lan bilgi teknolojilerine yönelik yaz l mlar flu flekilde inceleyebiliriz: KENT B LG S STEM Kad köy de gerçeklefltirdi imiz kent bilgi sisteminde GIS (Geographic Information System) ve MIS (Management Information System), yani grafiksel ve sözel olmak üzere iki çeflit bilgi, ancak tek veri format nda yer almaktad r. Belediye faaliyetlerinin %80 inin mekanla iliflkili oldu u göz önünde tutulursa, belediyelerin hem mekanla olan iliflkileri, hem de mekandan ayr yürütülen di er iflleri sistemde birlefltirilerek entegre edilmektedir. 21

23 GENEL B LG LER 22 GIS kapsam nda tutulan kadastro, imar, harita ve teknik altyap bilgileri ile MIS kapsam nda tutulan her türlü metinsel ( sim, adres, nitelikler, tahakkuklar, beyanlar vb..) veriler birlefltirilerek bir bilgiye tek bir kaynaktan ulafl lmas sa lanmaktad r. Yani harita ekranlar ndan sözel bilgilere, bilgi içerikli verilerden harita ekranlar na ulafl labilmekte hatta ayn anda kullan labilmektedir. Bu da kent bilgi sistemimizin bütünleflik yap s n n sonucudur. Kent bilgi sistemimizde, belediyelerin iç iletiflimini ve kurumlar aras elektronik iletiflimini sa lamakta ve izleme-ölçme-de erlendirme olana m z bulunmaktad r. ABS (ADRES B LG S STEM ) Kad köy Belediyesi nde gerçeklefltirilen Adres Bilgi Sistemi projesi, belediyenin temel bilgi kümelerinden biri olan tafl nmaz stokunun belirlenmesi iflidir. Bunu, saha tespit personelleri sahadan bilgi toplayarak gerçeklefltirirler. Bu proje ile tespit edilen tafl nmazlara birer kimlik numaras verilerek ak lland r lm fl say sal altl klarla iliflkilendirilir. Tüm gelir ve ruhsat servisleri, harita ile iliflkilendirilmifl olan tafl nmazlar kullan rlar. Bu flekilde verinin bir kez oluflturularak her yerden kullan lmas sa lanm fl olur. YÖNET C MASASI Yönetici Masas uygulamam z Kent Bilgi Sitemi ne entegre bir uygulamad r. Bu uygulama, KBS kullan c lar taraf ndan girilengüncellenen tüm bilgileri, yöneticilerimizin önüne anlaml ve h zl bir flekilde getiren güçlü ve dinamik bir Karar Destek Uygulamas d r. Baflkan m z ve yöneticilerimiz bu uygulama ile belediye içerisindeki tüm hareketleri izlemektedirler. Bu uygulama Mali, dari, Teknik ve Sistem olarak 4 bölüme ayr flt r lm flt r. KADIKÖY BELED YES NDE ÇA RI MERKEZ Ça r Merkezi nde iletiflimi profesyonel olarak yöneten uzman bir ekip 365 gün 08:00 20:00 saatleri aras nda vatandafllardan gelen istek ve önerileri karfl lamaktad r. Ça r Merkezinde Verilen Hizmetler; Borç Bilgilerini Ö renme Kredi kart ile borç ödeme fllemler veya hizmetler hakk nda bilgi alma steklerin bildirilmesi Kad köy Belediyesi Ça r Merkezi'ne, vatandafllar nolu telefondan ulaflabilmektedirler. K OSK Belediyemiz s n rlar içerisinde ifllek ve korunakl noktalarda konumland rd m z kiosklar ile vatandafllar m z emlak, çevre, ilanreklam borçlar n kredi kart ile ödeyebilir ayr ca Kad köy Belediyesinin düzenledi i Süreyya Operas etkinliklerinin biletlerini kredi kart ile online alabilirler. Belediyenin düzenledi i etkinlikler ve kültür merkezlerindeki aktiviteler hakk nda bilgi alabilir, nöbetçi eczaneler gibi bilgilere eriflebilir, flikâyetlerini iletebilirler. Kiosklara eklenebilen yaz c ile yapt ifllemlerin dökümünü alabilir, kamera hizmetinden faydalan rlar. K OSK ER fi M NOKTALARI Kad köy Belediyesi Kad köy Evlendirme Dairesi CKM (Caddebostan Kültür Merkezi) Kozyata Carrefour Tepe Nautillus WEB H ZMETLER M Z Kad köy belediyesi web sitesi olan adresine t klayarak 7 gün 24 saat istedi iniz yerden belediye hizmetlerine eriflebilmek mümkün olmaktad r Kad köy Belediyesi web sayfas ile ihale ilanlar meclis kararlar yay nlanmakta, istek ve flikâyetler internet ortam nda al nmakta belediye içi ifllemler yine elektronik ortamda yürütülmektedir. Ayr ca web sitemizden mar Durumu, Nikâh ve meclis canl yay n on-line olarak yap lmaktad r.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir.

Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir. Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir. Kad köy bir kültür sanat kenti olmaya bafllad. Belediyemize ait

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam

Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 0216 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER I- GENEL B LG LER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki Görev ve Sorumluluklar C - dareye liflkin Bilgiler 1 - Fiziksel Yap 2 - Örgüt Yap s 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 - nsan Kaynaklar 5 - Sunulan Hizmetler

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı