2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR."

Transkript

1 KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: Santral Tel: web: KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2

3

4 Efendiler!.. Dünyada her kavmin varl n n k ymeti, Hürriyet ve stiklâl hakk, malik oldu u ve yapaca medeni eserlerle mütenasiptir.

5 Bir kentin fiziksel yap s n, o kentte yaflayan insanlar n ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve birbirleriyle olan etkileflimleri oluflturmaktad r. fiimdiye kadar çal flmalar m z yöneten ve flekillendiren sizler oldunuz. Sizlerden gelen istek, öneri ve flikayetlere çözüm bulmak, isteklerinizi hayata geçirmek, hayallerinizi gerçe e dönüfltürmek her zaman en büyük amac m z oldu. Sevgili Kad köylüler, 2004 y l nda bafllad m z befl y ll k hizmet dönemimizi tamamlamak üzereyiz. Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlay fl yla yola devam eden Kad köy Belediyesi, 2008 y l n da önemli yat r m, proje ve hizmetlere imza atarak sonland rm flt r. Bu dönemde kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za eksiksiz bir flekilde vermeyi sürdürdük. Tüm altyap hizmetlerini her mahallemize ayn oranda verdik. Çevreye duyarl, insan sa l na önem veren ve dünya sa l k örgütü ilkelerine uygun belediyecilik anlay fl ile hareket ettik. Kad köyümüzü daha ça dafl, daha güzel bir kent olmas için sorumluluklar m z n bilincinde projelerimizi birbiri ard na ürettik ve gerçeklefltirdik. Bir kentin fiziksel yap s n, o kentte yaflayan insanlar n ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve birbirleriyle olan etkileflimleri oluflturmaktad r. fiimdiye kadar çal flmalar m z yöneten ve flekillendiren sizler oldunuz. Sizlerden gelen istek, öneri ve flikayetlere çözüm bulmak, isteklerinizi hayata geçirmek, hayallerinizi gerçe e dönüfltürmek her zaman en büyük amac m z oldu. Sizlerin de erli katk lar yla kentimiz örnek kentler aras nda gösterilmektedir. lçemizin bu özelli inin devaml l n sa laman n en önemli ad m n n yerel ya da ulusal ölçekli olmaktan de il; evrensel olmaktan geçti ini düflünüyoruz. Bu amaçla yurtd fl ndan esinlenerek bafllatt m z çal flmalar hayata geçirdi imizde örnekleri ile karfl laflt r lamaz, onlar n kat kat üzerinde projeler haline dönüflüyor. Buna en güzel örnek Çocuk A z ve Difl Sa l Projesi dir. sviçre de görüp esinledi imiz projede Kad köy lçesinde yer alan 80 ilkö retim okulunda e itim gören ilkö retim ö rencisine ücretsiz olarak tarama, tedavi koruyucu hekimlik hizmetleri vermeyi hedefledik. Projenin bafllad 2007 y l n n Mart ay ndan, 2009 y l na kadar ö renciye ulaflt k. Çocuk A z ve Difl Sa l Projesi ile ald m z olumlu geri bildirimler sonras ise Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i ni hayata geçirmeye karar verdik. Projenin bafllad 2008 y l n n fiubat ay ndan 2009 y l na kadar ilkö retim ö rencisine ücretsiz olarak tarama, tedavi, laboratuvar tetkikleri hizmeti verdik. Sa l k alan nda yapt m z hizmetlerimiz bununla s n rl kalmad, Kad köy de yaflayan diyabet hastalar na hizmet vermek üzere 2008 y l Ocak ay nda Diyabet Merkezi ni kurduk.

6 Etkin çal flma alanlar m zdan biri olan at klar n yönetimi çal flmalar m z 2000 y l na dayanmaktad r. Bu çal flmalara 9 y l önce ambalaj at klar ndan ka t at klar n ve at k plastiklerin ayr ayr toplanmas yla bafllad k. Daha sonra çal flmalar m z 2005 y l nda Ambalaj At klar n n Kontrolü Yönetmeli i nin yürürlü e girmesiyle birlikte bir proje alt nda düzenleyip genifllettik. Bugün ka t ve plasti in yan s ra cam ve metal ve at klar n da geri dönüflümünü baflar yla sa lamaktay z. Ambalaj at klar ile bafllayan at k yönetimi çal flmam z flu an Ambalaj At klar, At k Pil ve Akümülatör, Bitkisel At klar, Elektronik At k, nflaat ve Tadilat At klar, T bbi At k ve Hurda Lastik olmak üzere 7 ana bafll k üzerinde devam etmekteyiz. Bu amaçla at klar n tek elden toplanabilmesi, vatandafllar m z n at klar n bize kolayca teslim edebilmesi için 2008 y l n n Kas m ay nda numaral At k Yönetimi Koordinasyon Merkezi ni hizmetinize sunduk. Ka t, cam, metal ile bafllayan serüvenimize bu sene Elektrikli Elektronik Ekipman At klar n da eklemifl bulunuyoruz. Bu proje ile elektronik aletlerden öncelikle bilgisayar at klar n ayr flekilde topluyor; tamir edilebilir olanlar n tamir ederek okul gibi kurumlara hibe ediyor; di erlerini ise parçalara ayr flt rarak geri dönüflümlerini sa layarak zehirli at klar n ise güvenli bir flekilde bertaraf ediyoruz. Sevimli dostlar m z da unutmad k. Her y l yüzlerce evcil hayvan çeflitli nedenlerden dolay kayboluyor ve sabit kimliklendirmeleri olmad ndan bulunam yor. Özellikle kedi ve köpekler, önceden yerlefltirilecek mikroçipler sayesinde sahiplerine kavuflabiliyor, afl ve kontrolleri daha sa l kl yap labiliyor. Bu amaçla; ilçemizdeki küçük hayvanlardan kedi ve köpeklerin ileriye ve geriye dönük takip edilebilmeleri aç s ndan sahipleri taraf ndan mikroçiplendirilmelerini zorunlu k ld k. Park say m z 115 e ç kard k. Parklar m z her geçen gün kent kalitesi bak fl aç s yla düzenledik. Parklarda spor aletlerinin kullan m ilk kez belediyemiz taraf ndan gerçeklefltirilmifl olup, bu sefer yafl gruplar na göre s n fland rma yaparak spor aletlerini yeniledik, yürüyüfl pistlerinde tartan malzeme kulland k, dinlenme alanlar n ça dafllaflt rd k. Sosyal ve kültürel anlamda geliflimini devam ettiren Kad köy ün, her mahallesine kültür merkezi kazand r lmas anlay fl ndan hareketle Kad köy Belediye Meclis Binas ve Kozyata Kültür Merkezi nin temelini att k ve inflaat çal flmalar na h zla devam etmekteyiz. Türkiye de opera binas say s n n son derece az oldu u bir ortamda 2007 senesinde Kad köy Belediyesi Süreyya Operas n kazand rman n mutlulu unu yaflam flt k da Avrupa Kültür Baflkenti olmaya haz rlanan stanbul a böyle bir salonu hizmete sunman n ne kadar do ru bir karar oldu unu her geçen gün daha da iyi anl yor, AKM nin tadilata girmesiyle Süreyya Operas n n bu aç büyük oranda kapad n görüyoruz. Avrupa Birli i destekli sosyal projelerimizden Kad köy de Kad na Yönelik fiiddetle Mücadele çin Kamusal Destek A Projesi ni 15 A ustos 2008 tarihinde tamamlad k. 1 Aral k 2008 tarihinde ise hedef kitlesi 18 yafl üstü iflsiz, mesle i olmayan kad nlar ve yafl grubu iflsiz ve mesle i olmayan gençleri istihdama kazand rmaya yönelik Kad köy de Yeni Umutlar 2 Projesi ne bafllad k. Ana hatlar n aktard m bu hizmet ve yönetim yaklafl m m zda bizler genci, yafll s, engellisi k sacas ilçemizdeki herkesin eflit olanaklara sahip olmas ; ça dafl yaflam standartlar n n lüks olman n d fl na ç kar larak, ola an bir hale getirilmesi amac yla çal flmalar m zda her zaman oldu u gibi olumlu de iflim ve geliflim ilkesiyle hareket ettik hizmet döneminde birlikte çal flmaktan gurur ve k vanç duydu um gönüllülerimize, sivil toplum kurulufllar na, meslek odalar ile uzmanlar na, meclis üyelerimize ve siz de erli Kad köylülere yürekten teflekkür ederim. Av. Selami ÖZTÜRK Kad köy Belediye Baflkan BAfiKAN IN MESAJI

7

8 Ç NDEK LER BAfiKANIN SUNUfiU BELED YE MECL S KADIKÖY BELED YE BAfiKANI VE BAfiKAN YARDIMCILARI KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- TAR HÇE, GÖREV,YETK ve SORUMLULUKLAR C- DAREYE L fik N B LG LER 1.Fiziksel Yap 2.Örgüt Yap s 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. nsan Kaynaklar 5.Sunulan Hizmetler 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER MAL B LG LER 1.Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1.Bütçe Giderleri 1.2.Bütçe Gelirleri 2.Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 2.Performans Sonuçlar Tablosu Mali Hizmetler Müdürlü ü Bilgi fllem Müdürlü ü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Emlak ve stimlak Müdürlü ü Fen flleri Müdürlü ü Hukuk flleri Müdürlü ü mar ve fiehircilik Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü flletme Müdürlü ü Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü Strateji Gelifltirme Müdürlü ü Teftifl Kurulu Müdürlü ü Temizlik flleri Müdürlü ü Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü Veteriner flleri Müdürlü ü Yaz flleri Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü

9 BELED YE MECL S 2008 FAAL YET RAPORU Selami Öztürk Baflkan CHP Sedat Koruklu 1. Baflkan Vekili CHP Atilla Çehreli 2. Baflkan Vekili CHP R. Erhan Çoban CHP Süreyya Ensari CHP Ayhan Cingi CHP Mahmut Naibi CHP Murat Antik CHP R za Saka AKP Münir Alt ntafl CHP Mustafa Demircan CHP Hakk Koflar Ba ms z Hüseyin Sa CHP 8

10 BELED YE MECL S Abdülkadir Cebecio lu AKP Abdülkadir Çelik CHP C. Zafer Nuho lu CHP Asuman Ayd n CHP Mehmet Cevizcio lu CHP 2008 FAAL YET RAPORU Hürflehit Gürsoy CHP Ömür Göksel CHP rfan Öztel CHP Nefle Canyurt CHP Erol brahima ao lu AKP Taner Tüzün CHP Hursit Y ld r m AKP Aslan Güzel CHP Fazilet Ertez AKP N. Bilgin Ar tan CHP Seyhan Köylü CHP Hasan Gökp nar CHP Aziz Kurt CHP Necati Us AKP Hüseyin Özdemir CHP Ferhat Ifl k CHP Ahmet fleri AKP lhami Y lmaz CHP Vahit Hacalo lu CHP Ahmet Öztürk Ba ms z Gül Buran CHP Kenan Demir CHP Fatih Kaya AKP Hasan Y ld z CHP Kas m Sagut AKP M. Cevat Arz k AKP Fahrettin Kayhan CHP TAMER ÇEB CHP 9

11 BAfiKAN VE BAfiKAN YARDIMCILARI 2008 FAAL YET RAPORU Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Zekai Dede Baflkan Yard mc s Mahmut Naibi Baflkan Yard mc s Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s nci Beflp nar Baflkan Yard mc s ( Tarihinde görevinden istifa etmifltir) Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s 10

12 KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN 2008 FAAL YET RAPORU Mustafa Demircan Encümen Baflkan v. N. Bilgin Ar tan Encümen Üyesi Seyhan Köylü Encümen Üyesi Hasan Y ld z Encümen Üyesi Düzgün Meriç Fen flleri Müdürü ( Tarihinde görevinden istifa etmifltir) Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü 11

13 KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI 2008 FAAL YET RAPORU Ersoy U ur Ac badem Mahallesi Necaatin lme Atatürk Mahalles Eyüp Ersin Barbaros Mahallesi Yener Coflkun Bostanc Mahallesi Hüseyin Bal kç Caddebostan Mahallesi O uz Sar cao lu Cafera a Mahallesi Ahmet Gediz Dumlup nar Mahallesi Sebahattin Güven E itim Mahallesi Mustafa Nuri Eren Erenköy Mahallesi Seralp Alp Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Akkafl Feneryolu Mahallesi Erdo an Ergül Fikirtepe Mahallesi Hayrettin Uysal Göztepe Mahallesi Ali Ekfli Hasanpafla Mahallesi Ayhan Öztürk çerenköy Mahallesi Ekrem Bak rhan nönü Mahallesi Yusuf Altay Küçükbakkalköy Mahallesi Ali R za Ifl k Kay flda Mahallesi Taflk n Tuna Kofluyolu Mahallesi Erdo an O ultürk Kozyata Mahallesi Nazan Gürkan Merdivenköy Mahallesi Ergin Arafal On Dokuz May s Mahallesi Ata Gargun Osmana a Mahallesi Okan Allüflo lu Rasimpafla Mahallesi fiadan Batok Sahrayicedid Mahallesi Cemal Perk Suadiye Mahallesi fieref Uzun Yenisahra Mahallesi Harika Develio lu Zühtüpafla Mahallesi 12

14 KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER 2008 FAAL YET RAPORU Figen fieno lu Bilgi fllem Müdürü A. fiule Yard m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuray Keser Destek Hizmetleri Müdürü Bülent Turan Emlak ve stimlak Müdürü Düzgün Meriç Fen flleri Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Sad k Kayhan mar ve fiehircilik Müdürü Nurhan Arslan nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Suphi Bingöl flletme Müdürü Tülin Ergüner Kültür ve Sosyal fller Müdürü Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müdürü Erol Özyurt Plan ve Proje Müdürü Cahit Tarhan Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeynep Süzme Sa l k flleri Müdürü fiule Onur Strateji Gelifltirme Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hasan Tapan Temizlik flleri Müdürü Bülent Kad o lu Ulafl m Hizmetleri Müdürü Ali hsan Mete Veteriner flleri Müdürü Tahsin Hoflatar Yaz flleri Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü 13

15

16

17 GENEL B LG LER A. M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ Kad köy halk na, Kad köy de yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; ça dafl, kat l mc, saydam, de iflim ve geliflime aç k, insan odakl çal flma anlay fl yla hareket ederek, halk n yerel ihtiyaçlar n h zl, etkin, verimli ve ulafl labilir bir flekilde karfl lay p, sosyal projelerle zenginlefltirerek kent halk n n benimsedi i hakl l k platformunda, bu hizmetleri sürekli ve adil bir flekilde sunmakt r. V ZYONUMUZ Dünyada örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, ça dafl kentleflme normlar na uygun, geçmiflinden kopmadan kent halk n n de erlerine sayg l, sa l kl kent geliflimini sa layarak hizmette lider bir belediye olmakt r. B. TAR HÇE, GÖREV, YETK ve SORUMLULUKLAR Kad köy Belediyesi, 1855 y l nda fiehremaneti olarak kurulmufltur. lk olarak 11.Bölge ve 18.Daire ad n alan Kad köy Belediyesi nin lk baflkan, Osman Hamdi Bey dir. Meflrutiyet y llar ndaki ilk belediye reisli ini Moral zade Ali Bey in yapt belediye, daha sonra Operatör Dr. Cemil Topuzlu nun flehreminli inde ve mütareke y llar nda da Celal Esat Arseven in reisli inde hizmetlerine devam etmifltir. Belediye 1992 y l nda,bugünde ayn ifllevle yaflat lmakta olan bu binadan tafl narak Hasanpafla da yeni yap lan merkez binaya yerleflmifltir. 23 Mart 1930 da ilçe olan Kad köy 1984 y l nda Büyükflehir e ba l bir ilçe Belediyesi olarak yap land r lm flt r döneminde Osman H zlan döneminde Cengiz Özyalç n belediye baflkanl görevini yürütmüfltür.1984 lçe Belediyesi nin kuruluflundan bu yana belediyede görev alan Av.Selami Öztürk 1.Dönem de Meclis üyeli i, 2.Dönem de Baflkan Yard mc l yapm flt r y l ndan beri 3 dönemdir belediye baflkanl görevini sürdürmektedir. 16 Dünden bugüne fiehremaneti binas

18 Kad köy Belediyesi nin Görev ve Yetkileri Kad köy Belediyesi nin görev ve yetkileri tarih 5393 say l Belediye Kanunu ile belirlenmifltir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye nin görev ve sorumluluklar n afla daki flekilde tan mlamaktad r. Belediye, mahalli müflterek nitelikte olmak flart yla; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, evlendirme, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inflaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karfl layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa layabilir, bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla edebilir. Belediye, kanunlarla baflka bir kamu kurum ve kurulufluna verilmeyen mahallî müflterek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandafllara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yafll, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yetkileri Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, emir vermek, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do algaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yapt rmak. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye s n rlar ve mücavir alanlar içerisinde tafl nmaz mallar almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. Borç almak, ba fl kabul etmek. Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, yat liman ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan ve miktar yirmibefl milyar Türk Liras na kadar olan dava konusu uyuflmazl klar n, anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. Gayri s hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. Hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. GENEL B LG LER 2008 FAAL YET RAPORU 17

19 LKELER M Z GENEL B LG LER Atatürk lke ve nk laplar na ba l olmak. Ça dafl, kat l mc belediyecilik anlay fl ile hizmet vermek. Halka karfl hoflgörülü, güler yüzlü ve h zl hizmet vermek. Hizmette ayr m yapmayarak eflitli i gözetmek. Çal flanlar n baflar lar n n takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sa lanmas. Çal flanlar n özelliklerini bilir, yeteneklerinin geliflmesine imkan tan r, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Baflar ya s n r koymaz, bu yolda emek harcayanlara f rsat tan r ve geliflmelerine olanak sa lar z. Kendine güvenen, kararl, tutarl ve hakkaniyetli bir yönetim anlay fl n benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar al r ve bunlar yerine getiririz. Yap lan elefltirilere son derece sayg l y z. Önerileri de erlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyar z. Sürekli geliflim ve de iflimden yana olmak. Çal flma ve hizmet anlay fl ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlay fl nda lider olarak gösterilmek. C. DAREYE L fik N B LG LER 1. Fiziksel Yap MEKAN VE DONANIM Kad köy Belediyesi halk n ihtiyaçlar n karfl layacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donan m na sahiptir. Araç donan m listesi afla da ayr nt l olarak yer almaktad r. S.NO SAYISI TEM ZL K filer MÜDÜRLÜGÜ 48 FEN filer MÜDÜRLÜGÜ 55 DESTEK H ZMETLER MÜ 34 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ 41 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 1 PARK VE BAHÇELER 15 CEVRE MÜDÜRLÜGÜ 5 SAGLIK filer MÜDÜRLÜGÜ 1 VETER NER MÜDÜRLÜGÜ 4 ULASIM H Z.MÜDÜRLÜGÜ 5 TOPLAM 209 S.NO C NSLER SAYISI KAMYON KAMYONET M N BÜS ARAZÖZ SU TANKER SÜPÜRGE ARACI SEPETL ARAC MOTORS KLET GLOF ARACI AMBULANS ENGELL ARACI CENAZE ARACI M N ÇÖP TOPLAMA AR. KANAL TEM ZLEME AR. V NÇ ÇEK C TIR KALDIR GÖTÜR fi MAK NALARI B NEK OTO YOLCU TAfiIYICI 31+1 ASFALT ROBOTU TOPLAM

20 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl nmazlar n kullan m durumlar na göre da l m afla daki tablo ve grafikte gösterilmifltir. N TEL M2 ORAN PARSEL SAYISI BELED YE H ZMET ALANI E T M TES S ALANI SPOR TES S ALANI SA LIK TES S ALANI YEfi L ALAN KONUT ALANI D N TES S ALANI SOSYAL KONUT MAR YOLU ÇEfiME+KUYU PAZAR YER PAZAR YER OTOPARK TOPLAM , , , , , , ,26 900, ,99 689, , , , ,75 0,15 0,05 0,15 0,12 0,30 0,16 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 1, GENEL B LG LER 2008 FAAL YET RAPORU Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerden ihale yolu ile kiralanan mülk say s 53 adet, iflgalli olarak yer tespiti yap lm fl, ecrimisil al nan mülk say s 31 adettir. Ayr ca Feneryolu Sabit Pazar nda 42 adet dükkan bulunmaktad r. Ambar Egzosthane BenzinliAraçlar Oto fren Ya hane Kaportahane Dizel Araçlar Lastikhane Demirhane Elektrikhane Pompahane Boyahane Y kamahane Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ümüzün bünyesinde yer alan atölye hizmetleri K. Bakkalköy de bulunan Bak m ve Onar m Bürosunda yürütülmektedir. Atölyemiz 13 birimden oluflmaktad r. Sa l k flleri Müdürlü ü müzün bünyesinde yer alan hizmet alanlar m z ise afla daki tabloda gösterilmektedir. ÇOCUK YUVALARI YUVA Bahriye Üçok Çocuk Yuvas Dursun Demirli Çocuk Yuvas Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvas smail Hakk Tonguç Çocuk Yuvas Mevhibe nönü Çocuk Yuvas TOPLAM Ö RENC SAYISI flletmeler Müdürlü ü müz bünyesinde bulunan hizmet binalar m z flu flekildedir. H ZMET B NALARIMIZ Sa l k Poliklini i Diyabet Merkezi A z ve Difl Sa l Poliklini i Çocuk Sa l Poliklini i Ana Çocuk Sa l Merkezi Ana Çocuk Sa l Merkezi Ana Çocuk Sa l Merkezi BULUNDU U MAHALLE Hasanpafla Mah. Erenköy Mah. çerenköy Mah. çerenköy Mah. Küçükbakkalköy Mah. Dumlup nar Mah. E itim Mah. 19

21 GENEL B LG LER Özel Kalem Müdürlü ümüz bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalar m za ait verileri ise flu flekilde sayabiliriz. H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Kültür Merkezleri Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Butik Sanat Kütüphanesi Gazete Kad köy Di er Binalar May s, Caddebostan, Bar fl Manço, 75. Y l Halis Kurtça Rasimpafla (Halk Kütüphanesi), Feneryolu (Muhtar Özkaya Çocuk Kütüphanesi), Caddebostan Fenerbahçe Süreyya Operas,Bar fl Manço Müzik Evi, Kad köy Gençlik merkezi Park ve Bahçeler Müdürlü ü müz bünyesinde yer alan hizmet alanlar ise flunlard r. H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Atölye Fidanl k Parklar m2 K.Bakkalköy Özgürlük Park -Göztepe 5 Bölge Çevre Müdürlü ümüz bünyesinde Atatürk Mah. s n rlar içerisindeki Ataflehir Afet Yönetim Merkezi, Beton ve Zemin Test Laboratuar ve Ambalaj At klar Toplama ve Ayr flt rma stasyonu Müdürlü ümüz d fl hizmet birimleridir. Sosyal Belediyecilik ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz ücretsiz meslek edindirme kurslar yla ve sosyal kurumlar yla da halk m za sürekli hizmet vermektedir. Bu amaçla çal flan Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ümüz e ba l meslek edindirme hizmet binalar m z; çerenköy, Dumlup nar, Kay flda, Yenisahra, nönü, fiaflk nbakkal, E itim, Atatürk, Küçükbakkalköy, Barbaros Mahelleleri, Aile Dan flma Merkezleri; nönü, Küçükbakkalköy, Yenisahra ve çerenköy Meslek E itim Birimleri; Engelliler Dan flma ve Dayan flma Merkezi, Aflevi, Çocuk Evi, Kad n Konuk Evi, Engelsiz- fl Proje Merkezi, nsanca Yaflam Proje Merkezi dir. çerenköy Meslek E itim Birimi Aç l fl Yenisahra Meslek E itim Birimi Aç l fl 2. Örgüt Yap s : Kad köy Belediyesi, Belediye Baflkan ve Belediye Baflkan na ba l befl belediye baflkan yard mc s ile görevini sürdürmekteyken Baflkan Yard mc lar ndan nci BEfiPINAR n tarihinde görevinden istifa etmesi sonras dört belediye baflkan yard mc s ve Belediye Baflkan Yard mc lar na ba l yirmi üç birim harcama yetkilisince idare edilmektedir. 20 Kad köy Belediyesi nde 2007 y l nda 22 olan müdürlük say s tarih ve 2008/4 say l Belediye Meclis karar ile kurulan flletmeler Müdürlü ü ile birlikte 2008 y l nda 23 e ç km flt r. Belediyemiz bünyesindeki Zab ta Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Müdürlü ü, Özel Kalem Müdürlü ü ve ç Denetçiler do rudan Belediye Baflkan na ba l olarak çal fl r. Di er müdürlükler ise ba l olduklar Baflkan Yard mc lar denetiminde Belediye Baflkan na ve Kad köy halk na karfl sorumluluklar n yerine getirmektedirler say l Büyükflehir belediyesi s n rlar içerisinde ilçe kurulmas ve baz kanunlarda de ifliklik yap lmas hakk nda kanun do rultusunda tarih ve say l Resmi Gazete de (mükerrer) yay nlanan karar gere i Ataflehir lçesi kurulmufl olup bu bölge içerisinde kalan alanlar Kad köy Belediyesi s n rlar ndan ayr lm flt r.

22 2.1. Örgüt Yap s fiemas GENEL B LG LER Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan 2008 FAAL YET RAPORU Belediye Meclisi Belediye Encümeni Hakk Ayd n Zab ta Müdürü Ali Y ld r m Teftifl kurulu Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü Mustafa Uzun ç Denetim Birimi Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Mahmut Naibi Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Ayfle nci Beflp nar Baflkan Yard mc s fiule Onur Strateji Gelifl. Müd. Murat Dilek Arslan Fen flleri Müd. Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hiz. Müd. Tahsin Hoflatar Yaz flleri Müd. Tülin Ergüner Kültür ve Sosy. fll. Müd. Güleser Orhan Park Bahçeler Müd. smet Bihterin Güven mar ve fiehir Müd. Cahit Tarhan Ruhsat ve Den. Müd. Nurhan Arslan ns. Kayn. E itim Müd. Bülent Turan Emlak ve stimlak Müd. Erol Özyurt Plan ve Proje Müd. Figen fieno lu Bilgi fllem Müd. Nuray Keser Destek Hiz. Müd. Ali hsan Mete Veteriner flleri Müd. Hasan Tapan Temizlik flleri Müd. Cem Hondu Hukuk flleri Müd. Bülent Kad o lu Ulafl m Hiz. Müd Suphi Bingöl flletme Müd. Zeynep Süzme Sa l k flleri Müd. Aynur fiule Yard m Çev. Kor. ve Kont. Müd. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Altyap ve sistemler her türlü teknolojik geliflmeye ve uzun vadeli taleplere aç kt r. Bilgi ça n n gerektirdi i kent yaflam n kolaylaflt ran, gerek belediyemizin web sitesi, gerek kullan lan uygulama yaz l mlar ile etkin ve verimli hizmet sunmaktad r. Belediyemizde yap land r lan bilgi teknolojilerine yönelik yaz l mlar flu flekilde inceleyebiliriz: KENT B LG S STEM Kad köy de gerçeklefltirdi imiz kent bilgi sisteminde GIS (Geographic Information System) ve MIS (Management Information System), yani grafiksel ve sözel olmak üzere iki çeflit bilgi, ancak tek veri format nda yer almaktad r. Belediye faaliyetlerinin %80 inin mekanla iliflkili oldu u göz önünde tutulursa, belediyelerin hem mekanla olan iliflkileri, hem de mekandan ayr yürütülen di er iflleri sistemde birlefltirilerek entegre edilmektedir. 21

23 GENEL B LG LER 22 GIS kapsam nda tutulan kadastro, imar, harita ve teknik altyap bilgileri ile MIS kapsam nda tutulan her türlü metinsel ( sim, adres, nitelikler, tahakkuklar, beyanlar vb..) veriler birlefltirilerek bir bilgiye tek bir kaynaktan ulafl lmas sa lanmaktad r. Yani harita ekranlar ndan sözel bilgilere, bilgi içerikli verilerden harita ekranlar na ulafl labilmekte hatta ayn anda kullan labilmektedir. Bu da kent bilgi sistemimizin bütünleflik yap s n n sonucudur. Kent bilgi sistemimizde, belediyelerin iç iletiflimini ve kurumlar aras elektronik iletiflimini sa lamakta ve izleme-ölçme-de erlendirme olana m z bulunmaktad r. ABS (ADRES B LG S STEM ) Kad köy Belediyesi nde gerçeklefltirilen Adres Bilgi Sistemi projesi, belediyenin temel bilgi kümelerinden biri olan tafl nmaz stokunun belirlenmesi iflidir. Bunu, saha tespit personelleri sahadan bilgi toplayarak gerçeklefltirirler. Bu proje ile tespit edilen tafl nmazlara birer kimlik numaras verilerek ak lland r lm fl say sal altl klarla iliflkilendirilir. Tüm gelir ve ruhsat servisleri, harita ile iliflkilendirilmifl olan tafl nmazlar kullan rlar. Bu flekilde verinin bir kez oluflturularak her yerden kullan lmas sa lanm fl olur. YÖNET C MASASI Yönetici Masas uygulamam z Kent Bilgi Sitemi ne entegre bir uygulamad r. Bu uygulama, KBS kullan c lar taraf ndan girilengüncellenen tüm bilgileri, yöneticilerimizin önüne anlaml ve h zl bir flekilde getiren güçlü ve dinamik bir Karar Destek Uygulamas d r. Baflkan m z ve yöneticilerimiz bu uygulama ile belediye içerisindeki tüm hareketleri izlemektedirler. Bu uygulama Mali, dari, Teknik ve Sistem olarak 4 bölüme ayr flt r lm flt r. KADIKÖY BELED YES NDE ÇA RI MERKEZ Ça r Merkezi nde iletiflimi profesyonel olarak yöneten uzman bir ekip 365 gün 08:00 20:00 saatleri aras nda vatandafllardan gelen istek ve önerileri karfl lamaktad r. Ça r Merkezinde Verilen Hizmetler; Borç Bilgilerini Ö renme Kredi kart ile borç ödeme fllemler veya hizmetler hakk nda bilgi alma steklerin bildirilmesi Kad köy Belediyesi Ça r Merkezi'ne, vatandafllar nolu telefondan ulaflabilmektedirler. K OSK Belediyemiz s n rlar içerisinde ifllek ve korunakl noktalarda konumland rd m z kiosklar ile vatandafllar m z emlak, çevre, ilanreklam borçlar n kredi kart ile ödeyebilir ayr ca Kad köy Belediyesinin düzenledi i Süreyya Operas etkinliklerinin biletlerini kredi kart ile online alabilirler. Belediyenin düzenledi i etkinlikler ve kültür merkezlerindeki aktiviteler hakk nda bilgi alabilir, nöbetçi eczaneler gibi bilgilere eriflebilir, flikâyetlerini iletebilirler. Kiosklara eklenebilen yaz c ile yapt ifllemlerin dökümünü alabilir, kamera hizmetinden faydalan rlar. K OSK ER fi M NOKTALARI Kad köy Belediyesi Kad köy Evlendirme Dairesi CKM (Caddebostan Kültür Merkezi) Kozyata Carrefour Tepe Nautillus WEB H ZMETLER M Z Kad köy belediyesi web sitesi olan adresine t klayarak 7 gün 24 saat istedi iniz yerden belediye hizmetlerine eriflebilmek mümkün olmaktad r. 1. Kad köy Belediyesi web sayfas ile ihale ilanlar meclis kararlar yay nlanmakta, istek ve flikâyetler internet ortam nda al nmakta belediye içi ifllemler yine elektronik ortamda yürütülmektedir. Ayr ca web sitemizden mar Durumu, Nikâh ve meclis canl yay n on-line olarak yap lmaktad r.

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı