SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU Finansal Hizmetler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler"

Transkript

1 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat yap s, ucuz maliyetli yabanc kaynak temin olanaklar ile aktiflerinde gerçeklefltirdi i güçlü büyüme, Akbank özel sektörün en kârl bankas haline getirmifltir. 26

2 Akbank n yeni stratejisi, bireysel, küçük ve orta ölçekli iflletme (KOB ) bankac l na a rl k vererek müflteri odakl yaklafl m sürdürmek ve operasyonel verimlili i sürekli iyilefltirerek müflterilere daha iyi hizmet sunabilmektir. AKBANK 1948 y l nda kurulan Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Akbank, temel bankac l k hizmetlerinin yan s ra, bireysel, ticari, kurumsal, özel bankac l k ve uluslararas ticaretin finansman hizmetlerini sunmaktad r. Bankac l k d fl finansal hizmetler ile sermaye piyasas ve yat r m hizmetleri ise, Banka n n Ak Yat r m Menkul De erler, Ak Yat r m Ortakl, Ak Portföy Yönetimi ve Ak Emeklilik gibi ifltirakleri taraf ndan verilmektedir. Akbank, faaliyetlerini, stanbul daki Genel Müdürlü ü ve yurt çap ndaki 13 Bölge Müdürlü ü arac l ile sürdürmektedir. Yurtiçinde toplam 633 flubesi ile güçlü ve yayg n bir da t m a na sahip olan Akbank, hizmetlerini geleneksel da t m kanallar olan flubelerin d fl nda, Bireysel ve Kurumsal nternet fiubeleri, Telefon Bankac l fiubesi, ATM, 125 BTM, POS terminali ve son teknoloji kanallar kiosk, cep telefonu ve cep bilgisayar arac l ile de sunmaktad r. Ayr ca, flubelere destek amac yla içinde müflterilerin nternet ve Telefon flubelerini kullanmalar için, bu kanallar kapsayan Özgür Bankac l k Alan ad alt nda bölümler ayr lm flt r. Akbank n Almanya da yedi (Frankfurt, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin), Malta da bir flubesi ve Hollanda da Akbank International N.V. ad nda bir bankas bulunmaktad r. Londra da kurulu Sabanc Bank n %37 sine sahip olan Akbank n, ayr ca Paris te bir temsilcili i vard r. Akbank, daha önce %39,99 una sahip oldu u stanbul da kurulu BNP-Ak-Dresdner Bank n geriye kalan %60 hissesini Mart 2005 te sat n alm flt r. The Banker ve Euromoney dergileri, 2004 y l nda, Akbank Türkiye nin En yi Bankas seçmifllerdir. Daha önceki y llarda da Akbank çeflitli defalar The Banker ve Euromoney dergileri taraf ndan Türkiye nin En yi Bankas seçilmifltir. Ayr ca ünlü Amerikan Forbes dergisi taraf ndan bu y l alt nc s düzenlenen Dünyan n En Cazip Halka Aç k fiirketleri Listesi ne Akbank ilk defa dahil edilmifltir. A-Listesi olarak da an lan bu listeye, dünyan n her yan ndan blue-chip olarak tan mlanan halka aç k 400 güçlü flirket seçilmektedir. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat yap s, ucuz maliyetli yabanc kaynak temin olanaklar ile aktiflerinde gerçeklefltirdi i güçlü büyüme, Akbank özel sektörün en kârl bankas haline getirmifltir y l sonunda brüt kâr trilyon TL (yaklafl k milyon ABD Dolar ) ve toplam aktifleri trilyon TL (yaklafl k milyon ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. Banka n n Sermaye Yeterlilik Rasyosu, %36,24 ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir. Akbank n BDDK standartlar na göre düzenlenmifl 31 Aral k 2004 tarihli konsolide olmayan aktifleri içerisinde kredilerin oran %37, sabit k ymetlerle mali ifltiraklerin oran ise sadece %3 tür y l içinde bilançodaki kredilerin pay n n önemli ölçüde artmas, menkul k ymetlerin pay n n ise paralel bir azal fl göstermesi planlanmaktad r. Bu bilanço yap s, Akbank n tamamen bankac l k faaliyetlerine odakland n göstermekte, kârl l a olumlu katk da bulunmakta ve likiditesi yüksek bir mali yap ya iflaret etmektedir. Akbank de iflen piyasa koflullar na en iyi flekilde haz rlanmay hedeflemifltir. Bu hedef paralelinde flekillendirilen Yeni Ufuklar De iflim Program, Banka y gelece e haz rlayan bir yeniden yap lanma sürecidir y l Akbank aç s ndan de erlendirildi inde, 2001 y l nda her alandaki baflar l performans ve ulafl lan liderlik konumunu sürekli k labilmek amac ile bafllat lan Yeni Ufuklar De iflim Projesi nin sonuçlar n n al nmaya baflland görülmektedir. Akbank n Türk bankac l k sistemindeki konumu, bu proje kapsam nda uygulamaya ald yeni ürün ve hizmetlerle daha da güçlenmifltir. Örne in yat r m fonu ve tüketici kredilerinde 2001 y l nda %5 olan pazar pay, 2004 y l nda %15 seviyelerine yükselmifltir. Benzer flekilde kredi kart kredilerinde pazar pay %8 seviyelerinden %14 seviyelerine ç km flt r. Akbank 2003 ve 2004 y llar nda en fazla kredi veren banka olmufltur. Banka n n yeni stratejisi, bireysel, küçük ve orta ölçekli iflletme (KOB ) bankac l na a rl k vererek müflteri odakl yaklafl m sürdürmek ve operasyonel verimlili i sürekli iyilefltirerek müflterilere daha iyi hizmet sunabilmektir. 27

3 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler De iflim Program n n rakamsal sonuçlara yans mas önemle izlenmektedir. Bu do rultuda, kârl l k ve performans ölçüm altyap s yenilenmifltir. Yenilenen sistem ile ürün, müflteri, müflteri iliflkileri yöneticisi ve flube detay nda kârl l k ve performans izlenmesi yap lmaktad r. Bu altyap ile müflteri segmentlerinin birer kâr merkezi gibi yönetilmesi, Banka hedeflerini gerçeklefltirmeye yönelik aksiyonlar n her seviyede h zla al nmas desteklenmektedir. Türk bankac l k sektöründe bugüne kadar yeterince ilgi görmemifl ve ticari müflteri segmenti içinde ele al nm fl olan küçük iflletme segmenti, birçok bankadan önce Akbank n öncelikleri aras na girmifltir. Küçük iflletmelerin kendilerine özgü yap lar birçok bankac l k ürün ve hizmetinin bu özelliklere göre yeniden yap land r lmas n zorunlu k lmaktad r. Bu nedenle, küçük iflletme segmentini yeniden tan mlayan Akbank, organizasyon yap s içinde yeni bir bölüm oluflturarak küçük iflletme segmentine yepyeni ürün ve hizmetler sunmaya bafllam flt r. Bu kapsamda küçük iflletmelere yönelik yeni bir skorkart gelifltiren Akbank, küçük iflletme kredilerindeki tahsis süresini de h zland rm flt r. Yüksek getirili müflteri segmentlerine odaklanmas, yat r m fonu hacmindeki art fl trendi, kredi kartlar ndaki baflar l performans ve artan bireysel, küçük iflletme ve ticari kredi hacimleri de Akbank n önümüzdeki y llarda kâr n art rarak sürdürmesinin ek güvencelerini oluflturmaktad r. Geliflmesini h zla sürdüren kredi kart ve tüketici kredileri ile h zla geliflmesi beklenen küçük iflletme kredileri, yüksek kâr marj na sahip ürünler olmalar na ra men göreceli olarak ölçülebilir risklere sahiptirler. Bu ürünlerde bilinçli ve temkinli bir konsantrasyona gitme sermaye kârl l n daha da yükseltecek, ücret ve hizmet komisyonlar n n artmas na katk sa layacakt r. Akbank, 2004 y l nda da yurtd fl piyasalardan uygun koflullarda kredi sa lamay sürdürmüfl ve sa lanan kaynak miktar toplam milyon ABD Dolar na ulaflm flt r. Yak n bir gelecekte, yabanc bankalar n artan ilgisi ile birlikte Türk bankac l k sektöründe birleflmeler ve sat n almalar sonucunda, her alanda uzmanlaflm fl az say da bankan n ve niche alanlarda faaliyet gösteren daha küçük ölçekli bankalar n kalaca tahmin edilmektedir. Akbank organik büyümeyle kendini devaml güçlendirmenin yan nda gelecekte yabanc bankalar ile de her türlü iflbirli ine aç k olacakt r. Akbank hisse senetleri %33,7 lik halka aç kl k oran ile stanbul Menkul K ymetler Borsas na kotedir. Yurtd fl nda ise, Londra IOB de ve ABD OTC de (Tezgahüstü Piyasa) Banka n n depo sertifikalar ifllem görmektedir. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle Akbank n piyasa de eri milyon ABD Dolar olup, MKB de en yüksek piyasa de erine sahip bankad r. * Belirtilen bütün finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe BDDK n n yürürlü e koydu u muhasebe ve raporlama standartlar na uygun olarak ve enflasyon muhasebesi esaslar na göre düzenlenen konsolide olmayan mali tablolardan elde edilmifltir. 28

4 Sabanc Bank, 114 milyon Sterlin'lik güçlü sermaye yap s, yüksek likiditesi ve y llard r sürdürdü ü yüksek performans sayesinde Moody's'den Baa1 yat r m derecesi kredi notu alm flt r. SABANCI BANK Sabanc Bank, 1983 y l nda ngiltere'de Ak International Limited ad yla kurulmufltur. Kuruluflundan itibaren faaliyet alanlar n geniflleterek, günümüzde d fl ticaret finansman, kurumsal bankac l k, hazine, sermaye piyasalar ve bireysel bankac l k ifllemlerinde aktif bir konuma gelmifltir. Ana stratejisi, özellikle Türkiye ba lant l ifllemlere odaklanm fl olmakla birlikte, tüm kurumsal ticari ve bireysel müflterilerine kaliteli finansal ürün ve hizmetleri sa lamakt r. Sabanc Bank, Türkiye ile ilgili piyasalar hakk ndaki uzman bilgi ve deneyimlerini, Akbank ve di er Sabanc Toplulu u fiirketleri'nin iflbirli i ile sunmaktad r. Sabanc Bank, 114 milyon Sterlin'lik güçlü sermaye yap s, yüksek likiditesi ve y llard r sürdürdü ü yüksek performans sayesinde Moody's'den Baa1 yat r m derecesi kredi notu alm flt r. AK ULUSLARARASI BANKASI (*) Uzun y llar süren bir iflbirli inin sonucu olarak 1985 te Akbank ile Fransa n n önde gelen bankalar ndan BNP Paribas taraf ndan BNP-Ak Bankas A.fi. kurulmufl, bu ortakl a üç y l sonra güçlü Alman bankas Dresdner Bank AG kat lm fl ve 1988 y l nda BNP-Ak-Dresdner Bank oluflmufltur. Kurumsal bankac l k alan nda faaliyet gösteren BNP-Ak-Dresdner Bank, güçlü ortaklar, vizyon sahibi yönetimi ve kaliteli personeli ile sektör içinde seçkin bir yere sahiptir. Banka n n tümüyle kendisine ait bir finansal kiralama flirketi bulunmaktad r y l sonu itibariyle BNP-Ak-Dresdner Bank n özkaynaklar solo bazda 162 trilyon TL ye, konsolide bazda 206 trilyon TL ye ulaflm flt r. * 31 Mart 2005 te Akbank, BNP Paribas ve Dresdner Bank hisselerinin tamam n sat n alm fl ve Banka n n ad Ak Uluslararas Bankas olarak de ifltirilmifltir. AK F NANSAL K RALAMA (*) BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, BNP-Ak-Dresdner Bank n %99,8 ifltiraki ile 1988 de kurulmufltur. Türkiye de kurulan ilk finansal kiralama flirketlerinden biri olan BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, 95 trilyon TL özkaynaklar ve 231 trilyon TL aktif büyüklü ü ile sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r. Genel olarak büyük ölçekli firmalara hizmet veren BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, özellikle 2002 y l ndan itibaren küçük ve orta ölçekli firmalara yönelmifltir. Bu alanda baflar l olmak için öncelikle altyap ya önem verildi inden, IT sistemi yenilenmifl ve gelifltirilmifl, Kredi ve Pazarlama ve Operasyon Bölümlerinin organizasyonunda yeniden yap lanma gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca bölgesel hizmeti geniflletmek için zmir ve Ankara da irtibat bürolar oluflturulmufl, Türkiye nin önde gelen ifl makineleri ve kara ulafl m araçlar sat c lar ile sat fla yard mc leasing programlar bafllat lm flt r. Di er taraftan küçük ve orta ölçekli firmalara yerinde hizmet vermek için Akbank ile anlaflma yapan fiirket, Akbank n yayg n flube a ile Türkiye nin dört bir yan ndaki yat r mc ya leasing hizmeti vermeye bafllam flt r. * BNP-AK-Dresdner Finansal Kiralama ad 1 Nisan 2005 tarihinde Ak Finansal Kiralama olarak de ifltirilmifltir. 29

5 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler AK YATIRIM MENKUL DE ERLER Sermaye piyasalar nda arac l k hizmetleri vermek üzere 1996 y l nda kurulan Ak Yat r m Menkul De erler A.fi., kuruldu u tarihten itibaren h zl ve istikrarl bir geliflme göstererek, en genifl ürün yelpazesini yayg n kitlelere sunma misyonuyla hareket etmifl ve y llar itibariyle hesap adedine ulaflm fl, ülkemizin önde gelen arac kurumlar ndand r. Ak Yat r m, müflterilerine hisse senedi, tahvil-bono, Amex yat r m fonlar al m-sat m ve repo ifllemlerinin yan s ra portföy yönetimi, yat r m dan flmanl hizmetlerini sunmaktad r. Yurtd fl Kurumsal Sat fl Bölümü arac l yla, yurtd fl kurumsal müflterilere Türk sermaye piyasas ürünlerinin al fl-sat fl hizmetini vermektedir. Ak Yat r m Kurumsal Finansman Bölümü uzman personeli ile yerli ve yabanc firmalara halka arz, flirket birleflme ve sat n almalar, finansal ortak bulunmas konular nda dan flmanl k yapmakta, kamu özellefltirme projelerinde al c veya sat c tarafta etkin dan flmanl k hizmeti vermektedir. Yayg n hizmet a na sahip olan Ak Yat r m, tüm bu hizmetleri kendi merkez binas ndan, stanbul (iki flube), Ankara, zmir, Adana, G. Antep ve Antalya illerinde bulunan yedi Ak Yat r m flubesinden, acentesi olarak hizmet veren 611 Akbank flubesinden ve 39 Akbank flubesinde konumland r lm fl seans salonlar ndan vermektedir. Ayr ca nternet arac l yla da Ak Yat r m hizmetlerine 24 saat uzaktan eriflim mümkündür. arac l yla genifl yat r mc kitlesine ulaflan Ak Yat r m n nternet sitesinde günlük, haftal k bültenler, dönemsel bilanço analizleri, makroekonomik, sektör ve flirket raporlar n n yan s ra, günlük temel analiz bülteni yay nlanmaktad r. 30

6 Ak Yat r m Kurumsal Finansman Bölümü uzman personeli ile yerli ve yabanc firmalara halka arz, flirket birleflme ve sat n almalar, finansal ortak bulunmas konular nda dan flmanl k yapmakta, kamu özellefltirme projelerinde al c veya sat c tarafta etkin dan flmanl k hizmeti vermektedir. AK YATIRIM ORTAKLI I Ak Yat r m Ortakl A.fi., 2004 y l sonu itibariyle piyasadaki 23 adet yat r m ortakl aras nda kay tl sermaye aç s ndan beflinci, ç kar lm fl sermaye ve portföy büyüklü ü aç s ndan da üçüncü s radad r. Ak Yat r m Ortakl, 2004 y l sonu itibariyle %10,39 pazar pay na sahiptir. Ayr ca 2004 y l içerisinde %12,78 getiri sa lam fl olup, ortalama %20,58 iskontolu ifllem görmüfltür. Ak Yat r m Ortakl, piyasadaki yat r m alternatiflerini en iyi flekilde de erlendirerek ortaklar na istikrarl ve dengeli bir getiri sa lamay hedeflemektedir. AK PORTFÖY YÖNET M Ak Portföy Yönetimi, Haziran 2000 de Akbank n %99,996 oran nda ifltiraki olarak kurulmufltur. Ödenmifl sermayesi 1 trilyon TL olan fiirket, Akbank ve Ak Yat r m Menkul De erler in A ve B tipi yat r m fonlar ile Ak Yat r m Ortakl n n portföyünü yönetmektedir. Ak Portföy Yönetimi nin kurulufl amaçlar ndan biri de, h zla geliflmesi beklenen Bireysel Emeklilik Sistemi yat r m fonlar yönetiminde önemli bir pay elde etmektir y l nda Bireysel Emeklilik Sistemi nin faaliyete geçmesi ile birlikte Ak Emeklilik in kurucusu oldu u emeklilik yat r m fonlar n n portföylerini de yönetmeye bafllam flt r. Oniki adet Akbank, bir adet Ak Yat r m, yedi adet Ak Emeklilik ve Ak Yat r m Ortakl yat r m fonu olmak üzere, toplam 21 adet portföy yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi ayr ca, kurumsal yat r mc lara Akbank yat r m fonlar arac l ile portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Ak Portföy Yönetimi nin yönetmekte oldu u yat r m fonlar n n toplam büyüklü ü 2004 y l nda bir önceki y la göre %28,8 art flla, yaklafl k olarak 2,9 milyar YTL seviyesinden 3,7 milyar YTL seviyesine ulaflm flt r. Yat r m fonlar piyasas toplam portföy büyüklü ü 2004 y l nda, bir önceki y la göre, %23 art flla 19,9 milyar YTL den 24,4 milyar YTL ye ulaflm flt r. Ak Portföy Yönetimi nin h zla büyüyen piyasada yönetti i yat r m fonlar n n pazar pay %15,18 e yükselmifltir. Ak Portföy Yönetimi, önümüzdeki dönemde pazar pay ndaki art fl trendini koruyarak yat r m fonlar pazar nda liderli i hedeflemektedir. 31

7 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler AKS GORTA 1960 y l nda kurulan Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk sigorta sektörünün en büyük hayat d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden biridir. Yönetim merkezi stanbul da olan Aksigorta, stanbul 1, stanbul 2, stanbul 3, stanbul Kurumsal, zmir, Adana, Ankara, Trabzon, Bursa Bölge Müdürlükleri ve dört Bölge Temsilcili i ile tüm yurtta, yang n, kaza, nakliyat, mühendislik, ziraat ve sa l k sigortalar nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal ve bireysel müflterilerine en kaliteli ve yayg n hizmet sunmay hedefleyen Aksigorta, ürünlerini 981 serbest acente ve 633 Akbank flubesi arac l ile pazarlamaktad r. Aksigorta, ayr ca ça r merkezi ve internet sitesi arac l yla da fiyat teklifinden hasar dosya bilgilerine kadar birçok konuda 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir y l na kadar hayat ve hayat d fl sigortac l k alanlar nda faaliyet gösteren Aksigorta, hayat sigorta faaliyetlerini Sabanc Toplulu u nun hayat sigorta flirketi olan Akhayat a devretmifltir. Bireysel emeklilik flirketine dönüflen Akhayat, ismini Ak Emeklilik A.fi. olarak de ifltirmifltir. Aksigorta, Ak Emeklilik in %26 oran nda hissesine sahiptir. Aksigorta, ISO 9001:1994 standard n model alarak kalite güvence sistemini kurmufl ve 1998 y l nda BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) BS EN 9001:1994 Kalite Standard Belgesi ni alm flt r. Aksigorta, 12 Temmuz 2001 tarihinde, ISO 9001:2000 kalite yönetim standard na uyum sa layacak flekilde kalite belgesini yenilemifl ve 22 Eylül 2004 tarihinde de bu belgenin 2 Temmuz 2007 ye kadar devaml l n sa lam flt r. Kurumsal sorumluluk anlay fl yla 1996 y l nda kurulan, Türkiye de ilk ve tek olma özelli ini koruyan "Aksigorta Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde bugüne kadar yaklafl k ö renciye yang n ve depremden korunma e itimleri verilmifltir. Aksigorta n n sermayesinin %42,6 s halka aç k olup, hisse senetleri MKB de ifllem görmektedir. 32

8 1960 y l nda kurulan Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk sigorta sektörünün en büyük hayat d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden biridir. AK EMEKL L K Faaliyetlerine, 2002 y l na kadar hayat ve sa l k sigortalar alan nda Ak Hayat Sigorta A.fi. ad yla devam eden Ak Emeklilik, 3 Aral k 2002 de Hazine Müsteflarl ndan bireysel emeklilik flirketine dönüflüm izni alarak ad n Ak Emeklilik A.fi. olarak de ifltirmifl ve Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermeye bafllam flt r. Bireysel Emeklilik Sistemi nin, Türkiye nin sosyal güvenlik sorununun çözümündeki en önemli projelerden biri oldu una inanan Ak Emeklilik, Hazine Müsteflarl ndan 7 Temmuz 2003 te faaliyet ruhsat alan ilk flirket olmufltur. Bireysel Emeklilik Sistemi nin bafllamas yla birlikte sektöründe öncü bir rol üstlenen Ak Emeklilik, halen hayat sigortac l ve Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki faaliyetlerini baflar ile sürdürmektedir. Ak Emeklilik, merkezi stanbul olmak üzere ülke geneline yay lm fl bölge temsilcilikleri, 60 acentesinde ve 600 ü aflk n Akbank flubesinde hizmet vermektedir. Ak Emeklilik bugün 300 ü aflk n finansal dan flman ve sektörünün yeniliklerinden biri olan ba ms z finansal dan flmanlar ile rakiplerinden ayr flmaktad r. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle kat l mc n n dahil oldu u Bireysel Emeklilik Sistemi nde Ak Emeklilik, kat l mc s yla %14 lük bir pazar pay elde etmifltir. fiirket, toplam sözleflmenin ini gerçeklefltirerek 41,8 mio YTL katk pay toplam flt r. Ak Emeklilik yat r ma yönlendirdi i toplam fon büyüklü ü ile %15 lik pazar pay na sahiptir. Kurumsal kat l mda rakiplerinden oldukça ileride olan Ak Emeklilik, toplam 56 kurumsal kat l mc flirket ve kurumsal kat l mc kifliye ulaflm fl durumdad r. Teknoloji altyap s konusunda da sektörün e ilimlerini belirleyen Ak Emeklilik, sektörünün en baflar l CRM projelerini gerçeklefltirmekte, web sitesi, sat fl otomasyon sistemi ve ça r merkezi ile müflterilerine farkl kanallardan en kaliteli ve en h zl eriflim olana n sunmaktad r. 33

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2004

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2004 Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkanl n aral ks z 37 y l yürüten Merhum Sak p Sabanc n n an s na... Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 11 May s 2005 Tarihli Ola

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Y ll k Bülten. fl Yat r m için yo un bir y l. Halka arzlarda patlama. 31 Aral k 2000. fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k

Y ll k Bülten. fl Yat r m için yo un bir y l. Halka arzlarda patlama. 31 Aral k 2000. fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k Y ll k Bülten 31 Aral k 2000 fl Yat r m için yo un bir y l 2000 y l içinde ülkede yaflanan genel ekonomik sorunlara ra men, fl Yat r m oldukça yo un bir faaliyet dönemi geçirdi. Piyasalardaki durgunluk

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Raporu. Faaliyet. Sermaye piyasalar n n lider kurumu. Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak

Raporu. Faaliyet. Sermaye piyasalar n n lider kurumu. Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak ARALIK 2001 Faaliyet Raporu Sermaye piyasalar n n lider kurumu fl Yat r m piyasalarda yaflanan olumsuz geliflmelerden etkilenmedi Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak stikrars zl k ve belirsizli in en üst

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2008 Faaliyet Raporu

2008 Faaliyet Raporu 2008 Faaliyet Raporu Kurumsal Profil Türkiye'nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortas flirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. (AvivaSA), 31 Ekim 2007 tarihinde AK Emeklilik A.fi. ile Aviva

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

01-80 2- Stratejimiz, Misyonumuz, Vizyonumuz 3- Bafll ca Göstergeler 4- Genel Müdür ün Mesaj 8-2004 Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler ve 2005 Y l Beklentileri 10- Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 çindekiler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla 8 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 12 Genel Müdür'ün 2007 Y l De erlendirmesi 16 2007 Y l nda Dünya ve

Detaylı

Ç NDEK LER. 40 TOPLUMSAL PAYLAfiIM PROJELER 42 fit RAKLER 49 B LANÇONUN TAHL L 55 DENETÇ LER RAPORU 56 31.12.2002 B LANÇOSU 58 KÂR-ZARAR TABLOSU

Ç NDEK LER. 40 TOPLUMSAL PAYLAfiIM PROJELER 42 fit RAKLER 49 B LANÇONUN TAHL L 55 DENETÇ LER RAPORU 56 31.12.2002 B LANÇOSU 58 KÂR-ZARAR TABLOSU 2002 YILLIK RAPOR Ç NDEK LER 2 ÖDÜLLER 4 GÜNDEM 5 GARANT HAKKINDA 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 10 YÖNET M KURULU 12 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 19 ÜST YÖNET M 20 2002 YILI DE ERLEND RMES 20 Sat flta

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Sosyal Yat r m Fonlar

Sosyal Yat r m Fonlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakf Third Sector Foundation of Turkey BA IfiÇILAr ve s V L TOPLUM kurulufllari ç n Sosyal Yat r m Fonlar Türk ye'de Sosyal Yat r m n Gelece Türkiye, ekonomik kalk nma ve demokratikleflme

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2016 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 TA BAŞLAYAN SERÜVENİMİZ... 1960 lar İlk poliçe Aksigorta ilk poliçesini 1961 yılında hazırlamıştır. İlk acente Aksigorta nın ilk acentesi Lami

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Mersin Serbest Bölgesi

Mersin Serbest Bölgesi Mersin Serbest Bölgesi Bölgenin Toplam Brüt Alan 786.000 m 2 Bölgenin Net Parsel Alan 524.883 m 2 Kiraya Verilen Toplam Alan 524.825 m 2 Kiraya Verilebilir Toplam Alan Yok 2007 YILI MERS N SERBEST BÖLGES

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil lasti inden ifl makinesi lasti ine kadar 500 den fazla tipte lastik üreten Brisa,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu DenizBank, baflar larla dolu bir dönemin ard ndan Türk bankac l k sektörünün en sayg n isimlerinden biri haline gelmifl ve hizmet

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

Türkiye Vak flar Bankas. Faaliyet Raporu. Vak fbank 1

Türkiye Vak flar Bankas. Faaliyet Raporu. Vak fbank 1 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 06 Vak fbank 1 Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. 30 Mart 2007 Tarihli Ola an Genel Kurul Gündemi 1) Aç l fl ve Baflkanl k Divan 'n n teflkili. 2) Genel Kurul Toplant

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/2 HAFTALIK BÜLTEN 12/01/2004 16/01/2004 A. 01.01.2004 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

faaliyet raporu 2000 bankac l n yeni yüzü

faaliyet raporu 2000 bankac l n yeni yüzü faaliyet raporu 2000 bankac l n yeni yüzü içindekiler K saca Akbank 01 Ortaklar Genel Kurul Toplant s Gündemi 03 Bafll ca Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Raporu 06 Yönetim Kurulu 08 Üst Yönetim

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu A S Y A K A T I L I M B A N K A S I A. fi. B A N K A S Y A F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 5 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 4 KISACA BANK ASYA 5 TAR HÇE 6 ANA SÖZLEfiMEDE

Detaylı

faaliyet raporu 2004

faaliyet raporu 2004 faaliyet raporu 2004 çindekiler 02 K saca Finansbank 03 2004 Y l Baflar lar 04 Finansal Göstergeler 2004 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Yönetim Kurulu 10 Genel Müdür ün Mesaj 12 Üst Yönetim 14

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Müflterilerimizin mutlu emeklili e, mutlu yoldan ulaflmalar için çok çal fl yoruz...

Müflterilerimizin mutlu emeklili e, mutlu yoldan ulaflmalar için çok çal fl yoruz... çindekiler 1 Kurumsal Profil 2 Garanti Emeklilik ve Hayat n Vizyonu, Misyonu 3 Garanti Emeklilik ve Hayat n Tarihsel Geliflimi 4 Ortakl k Yap s 5 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı