SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU Finansal Hizmetler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler"

Transkript

1 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat yap s, ucuz maliyetli yabanc kaynak temin olanaklar ile aktiflerinde gerçeklefltirdi i güçlü büyüme, Akbank özel sektörün en kârl bankas haline getirmifltir. 26

2 Akbank n yeni stratejisi, bireysel, küçük ve orta ölçekli iflletme (KOB ) bankac l na a rl k vererek müflteri odakl yaklafl m sürdürmek ve operasyonel verimlili i sürekli iyilefltirerek müflterilere daha iyi hizmet sunabilmektir. AKBANK 1948 y l nda kurulan Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Akbank, temel bankac l k hizmetlerinin yan s ra, bireysel, ticari, kurumsal, özel bankac l k ve uluslararas ticaretin finansman hizmetlerini sunmaktad r. Bankac l k d fl finansal hizmetler ile sermaye piyasas ve yat r m hizmetleri ise, Banka n n Ak Yat r m Menkul De erler, Ak Yat r m Ortakl, Ak Portföy Yönetimi ve Ak Emeklilik gibi ifltirakleri taraf ndan verilmektedir. Akbank, faaliyetlerini, stanbul daki Genel Müdürlü ü ve yurt çap ndaki 13 Bölge Müdürlü ü arac l ile sürdürmektedir. Yurtiçinde toplam 633 flubesi ile güçlü ve yayg n bir da t m a na sahip olan Akbank, hizmetlerini geleneksel da t m kanallar olan flubelerin d fl nda, Bireysel ve Kurumsal nternet fiubeleri, Telefon Bankac l fiubesi, ATM, 125 BTM, POS terminali ve son teknoloji kanallar kiosk, cep telefonu ve cep bilgisayar arac l ile de sunmaktad r. Ayr ca, flubelere destek amac yla içinde müflterilerin nternet ve Telefon flubelerini kullanmalar için, bu kanallar kapsayan Özgür Bankac l k Alan ad alt nda bölümler ayr lm flt r. Akbank n Almanya da yedi (Frankfurt, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin), Malta da bir flubesi ve Hollanda da Akbank International N.V. ad nda bir bankas bulunmaktad r. Londra da kurulu Sabanc Bank n %37 sine sahip olan Akbank n, ayr ca Paris te bir temsilcili i vard r. Akbank, daha önce %39,99 una sahip oldu u stanbul da kurulu BNP-Ak-Dresdner Bank n geriye kalan %60 hissesini Mart 2005 te sat n alm flt r. The Banker ve Euromoney dergileri, 2004 y l nda, Akbank Türkiye nin En yi Bankas seçmifllerdir. Daha önceki y llarda da Akbank çeflitli defalar The Banker ve Euromoney dergileri taraf ndan Türkiye nin En yi Bankas seçilmifltir. Ayr ca ünlü Amerikan Forbes dergisi taraf ndan bu y l alt nc s düzenlenen Dünyan n En Cazip Halka Aç k fiirketleri Listesi ne Akbank ilk defa dahil edilmifltir. A-Listesi olarak da an lan bu listeye, dünyan n her yan ndan blue-chip olarak tan mlanan halka aç k 400 güçlü flirket seçilmektedir. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat yap s, ucuz maliyetli yabanc kaynak temin olanaklar ile aktiflerinde gerçeklefltirdi i güçlü büyüme, Akbank özel sektörün en kârl bankas haline getirmifltir y l sonunda brüt kâr trilyon TL (yaklafl k milyon ABD Dolar ) ve toplam aktifleri trilyon TL (yaklafl k milyon ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. Banka n n Sermaye Yeterlilik Rasyosu, %36,24 ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir. Akbank n BDDK standartlar na göre düzenlenmifl 31 Aral k 2004 tarihli konsolide olmayan aktifleri içerisinde kredilerin oran %37, sabit k ymetlerle mali ifltiraklerin oran ise sadece %3 tür y l içinde bilançodaki kredilerin pay n n önemli ölçüde artmas, menkul k ymetlerin pay n n ise paralel bir azal fl göstermesi planlanmaktad r. Bu bilanço yap s, Akbank n tamamen bankac l k faaliyetlerine odakland n göstermekte, kârl l a olumlu katk da bulunmakta ve likiditesi yüksek bir mali yap ya iflaret etmektedir. Akbank de iflen piyasa koflullar na en iyi flekilde haz rlanmay hedeflemifltir. Bu hedef paralelinde flekillendirilen Yeni Ufuklar De iflim Program, Banka y gelece e haz rlayan bir yeniden yap lanma sürecidir y l Akbank aç s ndan de erlendirildi inde, 2001 y l nda her alandaki baflar l performans ve ulafl lan liderlik konumunu sürekli k labilmek amac ile bafllat lan Yeni Ufuklar De iflim Projesi nin sonuçlar n n al nmaya baflland görülmektedir. Akbank n Türk bankac l k sistemindeki konumu, bu proje kapsam nda uygulamaya ald yeni ürün ve hizmetlerle daha da güçlenmifltir. Örne in yat r m fonu ve tüketici kredilerinde 2001 y l nda %5 olan pazar pay, 2004 y l nda %15 seviyelerine yükselmifltir. Benzer flekilde kredi kart kredilerinde pazar pay %8 seviyelerinden %14 seviyelerine ç km flt r. Akbank 2003 ve 2004 y llar nda en fazla kredi veren banka olmufltur. Banka n n yeni stratejisi, bireysel, küçük ve orta ölçekli iflletme (KOB ) bankac l na a rl k vererek müflteri odakl yaklafl m sürdürmek ve operasyonel verimlili i sürekli iyilefltirerek müflterilere daha iyi hizmet sunabilmektir. 27

3 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler De iflim Program n n rakamsal sonuçlara yans mas önemle izlenmektedir. Bu do rultuda, kârl l k ve performans ölçüm altyap s yenilenmifltir. Yenilenen sistem ile ürün, müflteri, müflteri iliflkileri yöneticisi ve flube detay nda kârl l k ve performans izlenmesi yap lmaktad r. Bu altyap ile müflteri segmentlerinin birer kâr merkezi gibi yönetilmesi, Banka hedeflerini gerçeklefltirmeye yönelik aksiyonlar n her seviyede h zla al nmas desteklenmektedir. Türk bankac l k sektöründe bugüne kadar yeterince ilgi görmemifl ve ticari müflteri segmenti içinde ele al nm fl olan küçük iflletme segmenti, birçok bankadan önce Akbank n öncelikleri aras na girmifltir. Küçük iflletmelerin kendilerine özgü yap lar birçok bankac l k ürün ve hizmetinin bu özelliklere göre yeniden yap land r lmas n zorunlu k lmaktad r. Bu nedenle, küçük iflletme segmentini yeniden tan mlayan Akbank, organizasyon yap s içinde yeni bir bölüm oluflturarak küçük iflletme segmentine yepyeni ürün ve hizmetler sunmaya bafllam flt r. Bu kapsamda küçük iflletmelere yönelik yeni bir skorkart gelifltiren Akbank, küçük iflletme kredilerindeki tahsis süresini de h zland rm flt r. Yüksek getirili müflteri segmentlerine odaklanmas, yat r m fonu hacmindeki art fl trendi, kredi kartlar ndaki baflar l performans ve artan bireysel, küçük iflletme ve ticari kredi hacimleri de Akbank n önümüzdeki y llarda kâr n art rarak sürdürmesinin ek güvencelerini oluflturmaktad r. Geliflmesini h zla sürdüren kredi kart ve tüketici kredileri ile h zla geliflmesi beklenen küçük iflletme kredileri, yüksek kâr marj na sahip ürünler olmalar na ra men göreceli olarak ölçülebilir risklere sahiptirler. Bu ürünlerde bilinçli ve temkinli bir konsantrasyona gitme sermaye kârl l n daha da yükseltecek, ücret ve hizmet komisyonlar n n artmas na katk sa layacakt r. Akbank, 2004 y l nda da yurtd fl piyasalardan uygun koflullarda kredi sa lamay sürdürmüfl ve sa lanan kaynak miktar toplam milyon ABD Dolar na ulaflm flt r. Yak n bir gelecekte, yabanc bankalar n artan ilgisi ile birlikte Türk bankac l k sektöründe birleflmeler ve sat n almalar sonucunda, her alanda uzmanlaflm fl az say da bankan n ve niche alanlarda faaliyet gösteren daha küçük ölçekli bankalar n kalaca tahmin edilmektedir. Akbank organik büyümeyle kendini devaml güçlendirmenin yan nda gelecekte yabanc bankalar ile de her türlü iflbirli ine aç k olacakt r. Akbank hisse senetleri %33,7 lik halka aç kl k oran ile stanbul Menkul K ymetler Borsas na kotedir. Yurtd fl nda ise, Londra IOB de ve ABD OTC de (Tezgahüstü Piyasa) Banka n n depo sertifikalar ifllem görmektedir. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle Akbank n piyasa de eri milyon ABD Dolar olup, MKB de en yüksek piyasa de erine sahip bankad r. * Belirtilen bütün finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe BDDK n n yürürlü e koydu u muhasebe ve raporlama standartlar na uygun olarak ve enflasyon muhasebesi esaslar na göre düzenlenen konsolide olmayan mali tablolardan elde edilmifltir. 28

4 Sabanc Bank, 114 milyon Sterlin'lik güçlü sermaye yap s, yüksek likiditesi ve y llard r sürdürdü ü yüksek performans sayesinde Moody's'den Baa1 yat r m derecesi kredi notu alm flt r. SABANCI BANK Sabanc Bank, 1983 y l nda ngiltere'de Ak International Limited ad yla kurulmufltur. Kuruluflundan itibaren faaliyet alanlar n geniflleterek, günümüzde d fl ticaret finansman, kurumsal bankac l k, hazine, sermaye piyasalar ve bireysel bankac l k ifllemlerinde aktif bir konuma gelmifltir. Ana stratejisi, özellikle Türkiye ba lant l ifllemlere odaklanm fl olmakla birlikte, tüm kurumsal ticari ve bireysel müflterilerine kaliteli finansal ürün ve hizmetleri sa lamakt r. Sabanc Bank, Türkiye ile ilgili piyasalar hakk ndaki uzman bilgi ve deneyimlerini, Akbank ve di er Sabanc Toplulu u fiirketleri'nin iflbirli i ile sunmaktad r. Sabanc Bank, 114 milyon Sterlin'lik güçlü sermaye yap s, yüksek likiditesi ve y llard r sürdürdü ü yüksek performans sayesinde Moody's'den Baa1 yat r m derecesi kredi notu alm flt r. AK ULUSLARARASI BANKASI (*) Uzun y llar süren bir iflbirli inin sonucu olarak 1985 te Akbank ile Fransa n n önde gelen bankalar ndan BNP Paribas taraf ndan BNP-Ak Bankas A.fi. kurulmufl, bu ortakl a üç y l sonra güçlü Alman bankas Dresdner Bank AG kat lm fl ve 1988 y l nda BNP-Ak-Dresdner Bank oluflmufltur. Kurumsal bankac l k alan nda faaliyet gösteren BNP-Ak-Dresdner Bank, güçlü ortaklar, vizyon sahibi yönetimi ve kaliteli personeli ile sektör içinde seçkin bir yere sahiptir. Banka n n tümüyle kendisine ait bir finansal kiralama flirketi bulunmaktad r y l sonu itibariyle BNP-Ak-Dresdner Bank n özkaynaklar solo bazda 162 trilyon TL ye, konsolide bazda 206 trilyon TL ye ulaflm flt r. * 31 Mart 2005 te Akbank, BNP Paribas ve Dresdner Bank hisselerinin tamam n sat n alm fl ve Banka n n ad Ak Uluslararas Bankas olarak de ifltirilmifltir. AK F NANSAL K RALAMA (*) BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, BNP-Ak-Dresdner Bank n %99,8 ifltiraki ile 1988 de kurulmufltur. Türkiye de kurulan ilk finansal kiralama flirketlerinden biri olan BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, 95 trilyon TL özkaynaklar ve 231 trilyon TL aktif büyüklü ü ile sektörün önde gelen kurulufllar aras nda yer almaktad r. Genel olarak büyük ölçekli firmalara hizmet veren BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama, özellikle 2002 y l ndan itibaren küçük ve orta ölçekli firmalara yönelmifltir. Bu alanda baflar l olmak için öncelikle altyap ya önem verildi inden, IT sistemi yenilenmifl ve gelifltirilmifl, Kredi ve Pazarlama ve Operasyon Bölümlerinin organizasyonunda yeniden yap lanma gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca bölgesel hizmeti geniflletmek için zmir ve Ankara da irtibat bürolar oluflturulmufl, Türkiye nin önde gelen ifl makineleri ve kara ulafl m araçlar sat c lar ile sat fla yard mc leasing programlar bafllat lm flt r. Di er taraftan küçük ve orta ölçekli firmalara yerinde hizmet vermek için Akbank ile anlaflma yapan fiirket, Akbank n yayg n flube a ile Türkiye nin dört bir yan ndaki yat r mc ya leasing hizmeti vermeye bafllam flt r. * BNP-AK-Dresdner Finansal Kiralama ad 1 Nisan 2005 tarihinde Ak Finansal Kiralama olarak de ifltirilmifltir. 29

5 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler AK YATIRIM MENKUL DE ERLER Sermaye piyasalar nda arac l k hizmetleri vermek üzere 1996 y l nda kurulan Ak Yat r m Menkul De erler A.fi., kuruldu u tarihten itibaren h zl ve istikrarl bir geliflme göstererek, en genifl ürün yelpazesini yayg n kitlelere sunma misyonuyla hareket etmifl ve y llar itibariyle hesap adedine ulaflm fl, ülkemizin önde gelen arac kurumlar ndand r. Ak Yat r m, müflterilerine hisse senedi, tahvil-bono, Amex yat r m fonlar al m-sat m ve repo ifllemlerinin yan s ra portföy yönetimi, yat r m dan flmanl hizmetlerini sunmaktad r. Yurtd fl Kurumsal Sat fl Bölümü arac l yla, yurtd fl kurumsal müflterilere Türk sermaye piyasas ürünlerinin al fl-sat fl hizmetini vermektedir. Ak Yat r m Kurumsal Finansman Bölümü uzman personeli ile yerli ve yabanc firmalara halka arz, flirket birleflme ve sat n almalar, finansal ortak bulunmas konular nda dan flmanl k yapmakta, kamu özellefltirme projelerinde al c veya sat c tarafta etkin dan flmanl k hizmeti vermektedir. Yayg n hizmet a na sahip olan Ak Yat r m, tüm bu hizmetleri kendi merkez binas ndan, stanbul (iki flube), Ankara, zmir, Adana, G. Antep ve Antalya illerinde bulunan yedi Ak Yat r m flubesinden, acentesi olarak hizmet veren 611 Akbank flubesinden ve 39 Akbank flubesinde konumland r lm fl seans salonlar ndan vermektedir. Ayr ca nternet arac l yla da Ak Yat r m hizmetlerine 24 saat uzaktan eriflim mümkündür. arac l yla genifl yat r mc kitlesine ulaflan Ak Yat r m n nternet sitesinde günlük, haftal k bültenler, dönemsel bilanço analizleri, makroekonomik, sektör ve flirket raporlar n n yan s ra, günlük temel analiz bülteni yay nlanmaktad r. 30

6 Ak Yat r m Kurumsal Finansman Bölümü uzman personeli ile yerli ve yabanc firmalara halka arz, flirket birleflme ve sat n almalar, finansal ortak bulunmas konular nda dan flmanl k yapmakta, kamu özellefltirme projelerinde al c veya sat c tarafta etkin dan flmanl k hizmeti vermektedir. AK YATIRIM ORTAKLI I Ak Yat r m Ortakl A.fi., 2004 y l sonu itibariyle piyasadaki 23 adet yat r m ortakl aras nda kay tl sermaye aç s ndan beflinci, ç kar lm fl sermaye ve portföy büyüklü ü aç s ndan da üçüncü s radad r. Ak Yat r m Ortakl, 2004 y l sonu itibariyle %10,39 pazar pay na sahiptir. Ayr ca 2004 y l içerisinde %12,78 getiri sa lam fl olup, ortalama %20,58 iskontolu ifllem görmüfltür. Ak Yat r m Ortakl, piyasadaki yat r m alternatiflerini en iyi flekilde de erlendirerek ortaklar na istikrarl ve dengeli bir getiri sa lamay hedeflemektedir. AK PORTFÖY YÖNET M Ak Portföy Yönetimi, Haziran 2000 de Akbank n %99,996 oran nda ifltiraki olarak kurulmufltur. Ödenmifl sermayesi 1 trilyon TL olan fiirket, Akbank ve Ak Yat r m Menkul De erler in A ve B tipi yat r m fonlar ile Ak Yat r m Ortakl n n portföyünü yönetmektedir. Ak Portföy Yönetimi nin kurulufl amaçlar ndan biri de, h zla geliflmesi beklenen Bireysel Emeklilik Sistemi yat r m fonlar yönetiminde önemli bir pay elde etmektir y l nda Bireysel Emeklilik Sistemi nin faaliyete geçmesi ile birlikte Ak Emeklilik in kurucusu oldu u emeklilik yat r m fonlar n n portföylerini de yönetmeye bafllam flt r. Oniki adet Akbank, bir adet Ak Yat r m, yedi adet Ak Emeklilik ve Ak Yat r m Ortakl yat r m fonu olmak üzere, toplam 21 adet portföy yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi ayr ca, kurumsal yat r mc lara Akbank yat r m fonlar arac l ile portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Ak Portföy Yönetimi nin yönetmekte oldu u yat r m fonlar n n toplam büyüklü ü 2004 y l nda bir önceki y la göre %28,8 art flla, yaklafl k olarak 2,9 milyar YTL seviyesinden 3,7 milyar YTL seviyesine ulaflm flt r. Yat r m fonlar piyasas toplam portföy büyüklü ü 2004 y l nda, bir önceki y la göre, %23 art flla 19,9 milyar YTL den 24,4 milyar YTL ye ulaflm flt r. Ak Portföy Yönetimi nin h zla büyüyen piyasada yönetti i yat r m fonlar n n pazar pay %15,18 e yükselmifltir. Ak Portföy Yönetimi, önümüzdeki dönemde pazar pay ndaki art fl trendini koruyarak yat r m fonlar pazar nda liderli i hedeflemektedir. 31

7 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler AKS GORTA 1960 y l nda kurulan Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk sigorta sektörünün en büyük hayat d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden biridir. Yönetim merkezi stanbul da olan Aksigorta, stanbul 1, stanbul 2, stanbul 3, stanbul Kurumsal, zmir, Adana, Ankara, Trabzon, Bursa Bölge Müdürlükleri ve dört Bölge Temsilcili i ile tüm yurtta, yang n, kaza, nakliyat, mühendislik, ziraat ve sa l k sigortalar nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal ve bireysel müflterilerine en kaliteli ve yayg n hizmet sunmay hedefleyen Aksigorta, ürünlerini 981 serbest acente ve 633 Akbank flubesi arac l ile pazarlamaktad r. Aksigorta, ayr ca ça r merkezi ve internet sitesi arac l yla da fiyat teklifinden hasar dosya bilgilerine kadar birçok konuda 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir y l na kadar hayat ve hayat d fl sigortac l k alanlar nda faaliyet gösteren Aksigorta, hayat sigorta faaliyetlerini Sabanc Toplulu u nun hayat sigorta flirketi olan Akhayat a devretmifltir. Bireysel emeklilik flirketine dönüflen Akhayat, ismini Ak Emeklilik A.fi. olarak de ifltirmifltir. Aksigorta, Ak Emeklilik in %26 oran nda hissesine sahiptir. Aksigorta, ISO 9001:1994 standard n model alarak kalite güvence sistemini kurmufl ve 1998 y l nda BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) BS EN 9001:1994 Kalite Standard Belgesi ni alm flt r. Aksigorta, 12 Temmuz 2001 tarihinde, ISO 9001:2000 kalite yönetim standard na uyum sa layacak flekilde kalite belgesini yenilemifl ve 22 Eylül 2004 tarihinde de bu belgenin 2 Temmuz 2007 ye kadar devaml l n sa lam flt r. Kurumsal sorumluluk anlay fl yla 1996 y l nda kurulan, Türkiye de ilk ve tek olma özelli ini koruyan "Aksigorta Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde bugüne kadar yaklafl k ö renciye yang n ve depremden korunma e itimleri verilmifltir. Aksigorta n n sermayesinin %42,6 s halka aç k olup, hisse senetleri MKB de ifllem görmektedir. 32

8 1960 y l nda kurulan Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk sigorta sektörünün en büyük hayat d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden biridir. AK EMEKL L K Faaliyetlerine, 2002 y l na kadar hayat ve sa l k sigortalar alan nda Ak Hayat Sigorta A.fi. ad yla devam eden Ak Emeklilik, 3 Aral k 2002 de Hazine Müsteflarl ndan bireysel emeklilik flirketine dönüflüm izni alarak ad n Ak Emeklilik A.fi. olarak de ifltirmifl ve Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet göstermeye bafllam flt r. Bireysel Emeklilik Sistemi nin, Türkiye nin sosyal güvenlik sorununun çözümündeki en önemli projelerden biri oldu una inanan Ak Emeklilik, Hazine Müsteflarl ndan 7 Temmuz 2003 te faaliyet ruhsat alan ilk flirket olmufltur. Bireysel Emeklilik Sistemi nin bafllamas yla birlikte sektöründe öncü bir rol üstlenen Ak Emeklilik, halen hayat sigortac l ve Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki faaliyetlerini baflar ile sürdürmektedir. Ak Emeklilik, merkezi stanbul olmak üzere ülke geneline yay lm fl bölge temsilcilikleri, 60 acentesinde ve 600 ü aflk n Akbank flubesinde hizmet vermektedir. Ak Emeklilik bugün 300 ü aflk n finansal dan flman ve sektörünün yeniliklerinden biri olan ba ms z finansal dan flmanlar ile rakiplerinden ayr flmaktad r. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle kat l mc n n dahil oldu u Bireysel Emeklilik Sistemi nde Ak Emeklilik, kat l mc s yla %14 lük bir pazar pay elde etmifltir. fiirket, toplam sözleflmenin ini gerçeklefltirerek 41,8 mio YTL katk pay toplam flt r. Ak Emeklilik yat r ma yönlendirdi i toplam fon büyüklü ü ile %15 lik pazar pay na sahiptir. Kurumsal kat l mda rakiplerinden oldukça ileride olan Ak Emeklilik, toplam 56 kurumsal kat l mc flirket ve kurumsal kat l mc kifliye ulaflm fl durumdad r. Teknoloji altyap s konusunda da sektörün e ilimlerini belirleyen Ak Emeklilik, sektörünün en baflar l CRM projelerini gerçeklefltirmekte, web sitesi, sat fl otomasyon sistemi ve ça r merkezi ile müflterilerine farkl kanallardan en kaliteli ve en h zl eriflim olana n sunmaktad r. 33

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan s t a n b u l M e n k u l K y m e t l e r ISSN 1301-1650 B o r s a s Y l: 4 Say : 15 Temmuz/A ustos/eylül 2000 Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi Muhammet

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı