1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri"

Transkript

1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü katılıma ve bireysel hesaplara dayalı, fonlu bir sistem olan bireysel emeklilik sistemi, emeklilik dönemine veya yaşlılığa yönelik bireysel tasarruflar için avantajlı bir seçenek oluşturmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemine alternatif olmayıp, tamamlayıcı statüye sahiptir. Sistem, vergi yükümlülüğüne bakılmaksızın, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Sisteme, bireysel emeklilik sistemi konusunda hizmet vermek için kurulan ve Hazine Müsteşarlığından özel izin almış şirketler aracılığı ile katılınabilir. Katılım, devlet katkısı ve vergi teşvikleri ile özendirilmekte ve işverenler için ek vergi avantajları sağlamaktadır. Emeklilik hizmetini sunan kuruluşların münhasıran bu alanda deneyimli olması ve bu alana özel faaliyet göstermesi ve uzmanlaşmaları gerekmektedir. Emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, emeklilik yatırım fonu ve bireysel emeklilik aracıları ile Emeklilik Gözetim Merkezi bu türde bir uzmanlaşmanın örneklerindendir. Oluşturulan rekabetçi piyasa yapısı sayesinde, hizmet sunan kuruluşlar arasındaki rekabet daha nitelikli hizmet ve daha yenilikçi koşulların oluşmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca, katılımcılar yatırım, şirket seçimi, fon seçimi, katkı payı tutarını belirleme ve değiştirme, emeklilik ürünü belirleme ve hesaplarına her türlü iletişim yolları ile ulaşma hakkına sahiptir. Sistem, biriktirme ve emeklilik döneminde katılımcıya sağladığı olanaklar göz önüne alındığında oldukça esnek bir yapıda olup, bireylerin veya bireyler adına işverenlerin veyahut çalışanları veya üyeleri adına Vakıf ve sandıkların yapacakları katkılara uygun çözümler sunmaktadır Emeklilik Yatırım ları ve Yönetimi Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcıların emekliliğe yönelik katkıları menkul kıymet yatırım fonlarına benzer nitelikte olan emeklilik yatırım fonları aracılığıyla yatırıma yönlendirilmektedir. Emeklilik yatırım fonları ve fon yönetimi ile ilgili genel özellikler aşağıda gibidir; Emeklilik yatırım fonları, sadece bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının faydalanabileceği, ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacını taşıyan, tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasası kurumu niteliği taşımaktadır. Emeklilik şirketleri, kuruluş aşamasında para ve sermaye piyasası araçlarından, kıymetli madenlerden veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yatırım araçlarından oluşan farklı portföy yapılarına sahip en az üç emeklilik yatırım fonu kurmak durumundadır. Sayfa 1

2 Katkıların hangi tür emeklilik yatırım fonlarında değerlendirileceğine katılımcı karar vermektedir. Seçilen emeklilik yatırım fonlarının getirisi, doğrudan katılımcının fonlarının getiri oranını belirlemekte, fonlara ilişkin tüm değerlemeler günlük olarak yapılmaktadır. Katılımcılar ve fonlarla ilgili tüm işlemler katılımcılar adına oluşturulmuş bireysel hesaplarda takip edilmektedir. varlıkları, Takasbank veya Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen benzeri saklama kuruluşlarında saklanmaktadır. Dolayısıyla, emeklilik yatırım fonlarının mal varlıkları şirketin mal varlığından ayrı olarak saklanmakta ve emeklilik şirketinin fon varlıkları üzerinde herhangi bir fiili tasarrufu bulunmamaktadır. Şirketler, katılımcıların talimatları ve talepleri doğrultusunda fonları yönetmek ve yatırıma yönlendirmekle yükümlüdür. varlıkları emeklilik şirketlerinin varlıkları arasında yer almadığından rehin edilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. yönetimi, portföy yönetim şirketlerinden hizmet satın alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, uzmanlaşmanın ve daha büyük miktarda fon yönetmenin yaratacağı dışsallık, katılımcılara yansıyacak getirinin daha yüksek olmasına olanak sağlamaktadır. larla ile ilgili tüm işlemler günlük olarak kamu ile paylaşılmakta, katılımcılar emeklilik şirketinin web sitesinden günlük olarak birikimlerinin değerine ulaşabilmekte ve yapılan işlemleri takip edebilmektedir. Ayrıca katılımcılar, saklama bankası olan Takasbank a girerek kendi adına alınan fon adetlerini de kontrol edebilmektedir. Sisteme grup olarak dahil olacak katılımcılara hitap edecek yeni grup emeklilik yatırım fonlarının kurulmasında herhangi bir engel bulunmamakta, hatta fon kuruluş çalışmalarına katılımcıları temsilen sponsor kuruluşun katılması mümkün olmaktadır. Birçok şirket faize duyarlı kesim için de fon çıkartmıştır. Bu alanda Yatırım Ortaklıkları, Gelir Senetleri, değerli madenler gibi faizsiz yatırım araçları kullanılmaktadır Katılımcılar Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin ve varsa işverenler ile vakıf ve sandıkların üyeleri ve çalışanları adına yapacakları gönüllü katılımlara dayanmaktadır. Bu sistemde katılımcılar hem ödedikleri katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği fonları kendileri idare etmekte, dolayısıyla ne derecede yatırım riski alabileceklerine kendileri karar vermektedir. Öncelikle, katılımcının sisteme girmesi aşamasında, sistemin kendisinin ve dahil olunacak emeklilik planının genel özellikleri ile emeklilik planındaki fonların yatırım stratejisi hakkında her türlü ayrıntılı bilgilendirme yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar, emeklilik şirketinin değişik risk ve getiri özelliği bulunan fonları arasında tercih yapabilmekte ve ödediği katkıların bu fonlar arasında paylaştırılma oranını belirleyebilmektedir. Katılımcının fon dağılımlarını değişen ekonomik koşullara göre yılda 6 kez değiştirme hakkı bulunmaktadır. Katılımcı dahil olduğu emeklilik planını da yılda 4 kez değiştirme hakkına da Sayfa 2

3 sahiptir. Ayrıca, katılımcının bir emeklilik şirketinde bulunan birikimlerini hiçbir hak kaybı veya birikimler üzerinden kesinti olmadan başka bir emeklilik şirketine aktarabilme hakkı da bulunmaktadır. İlk aktarım işlemini ikinci yıldan sonra, müteakip aktarım işlemlerini ise yılda bir kez yapabilmektedir. Bunlara ek olarak, katılımcı ödediği katkı payını artırabilmekte, azaltabilmekte, ödemeye ara verebilmekte ve ek katkıda bulunabilmektedir. Burada amaçlanan, katılımcının sistem gereğince kendisine tanınan hakları kullanarak, şirketler tarafından sunulan hizmetler arasında tercih yapabilmesi, vermiş olduğu kararlarda değişikliğe gidebilmesidir. Katılımcının şirketlere bağımlı kalmadan özgür karar verme imkanına sahip olması, şirketler arasındaki rekabeti günbegün yükseltmekte, bu sayede sistemin hizmet kalitesi yükselirken katılımcıya yansıyan maliyetler azalmaktadır. Katılımcılar, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilmektedir. Bununla birlikte katılımcının herhangi bir tarihte sistemden ayrılma hakkı her zaman vardır. Ancak sistemden erken ayrılma durumunda devlet katkısının daha az bir bölümüne hak kazanılacak ve getiriler üzerinden daha yüksek oranda stopaj kesintisi yapılacaktır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı birikimlerini toplu olarak alabilecek, bir kısmını toplu alıp kalan kısmını emeklilik gelir planlarında değerlendirerek aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık geri ödemeler şeklinde alabilecek veya istediği anda toplu çekebilme hakkı saklı kalmak kaydıyla tamamını emeklilik gelir planlarında değerlendirebilecektir Devlet Katkısı Devlet katkısı, herhangi bir bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından ek olarak katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Diğer bir deyişle, katılımcının emeklilik sözleşmesine ödenen her 100 TL için devletten de 25 TL ek ödeme gelmektedir. Devlet katkısı katılımcı bazında takip edilmekte ve bir yıl içinde ödenecek devlet katkısı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25 i ile sınırlandırılmaktadır. Katkı payı ödemesinin kim tarafından yapıldığı önem teşkil etmemektedir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında, işverenler tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı verilmemektedir. Bununla birlikte, bu ödemeler ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15 i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ticari kazancın tespitinde indirime konu edilebilmektedir. Vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmemektedir. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. 1 Ocak 2013 ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre Hak Ediş Oranı 3 yıldan 6 yıla kadar %15 Sayfa 3

4 6 yıldan 10 yıla kadar %35 10 yıl ve daha fazla %60 Emeklilik, vefat, maluliyet %100 Devlet katkısının hak edilen kısmından da menkul sermaye iradı ödenecektir. Oranlar, kişinin kendi fonlarından yapılan stopaj oranlarıyla aynı olacaktır tarihinde bireysel emeklilik sisteminde olup, tarihine kadar herhangi bir sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılan katılımcılara 2014 yılı sonuna kadar devlet katkısı verilmeyecektir Vergi teşvikleri Biriktirme Süreci Tüm bireyler için daha önce matrahtan indirme şekline ödenen vergi teşviği şu anda Devlet Katkısı olarak ödenmektedir Yatırım Süreci Emeklilik yatırım fonlarının yatırım sürecinde fon varlıklarında yaşanacak değer artışlarından herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Örneğin varlıklarına devlet iç borçlanma senetlerini katan bir vakıf, getiriler üzerinden %10 stopaj ödemekte, benzer şekilde birikimin banka mevduatında değerlendirilmesi halinde bu oran %15 e çıkmaktadır. Buna karşın, portföyüne aynı varlıkları katan bir emeklilik yatırım fonu herhangi bir stopaj ödememekte ve tüm geliri katılımcılarına yansıtmaktadır. Bu durumun ise, hem verginin çıkışa ertelenmesi dolayısıyla hem de vergi oranının düşmesi nedeniyle, emeklilik anındaki birikime olumlu etkisi olmaktadır Geri Ödeme Süreci tarihinde yayımlanan 6327 sayılı kanunun tarihinde yürürlüğe giren ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun 75. Maddesinde değişiklik yapan 6. Maddesi kapsamında tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminden ayrılma durumunda yapılacak stopaj kesintisi anapara ve getirilerden oluşan toplam birikim üzerinden değil, sadece getiriler üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda, sistemde 10 yıl kalmak koşuluyla 56 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazandıktan sonra ayrılma durumunda sadece getiriler üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Katılımcının 10 yıl sistemde kalmış olmasına rağmen 56 yaşından önce ayrılması halinde sadece getirileri üzerinden %10, 10 yıldan önce ayrılması halinde ise getirileri üzerinden %15 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Katılımcı hesabına ödenen katkı paylarına ek %25 devlet katkısı, emeklilik yatırım fonlarının yatırım gelirlerinde vergi muafiyeti ve sistemden ayrılma durumunda sadece getiriler üzerinden yapılacak stopaj kesintisi uygulamalarıyla birlikte bireysel emeklilik sistemi diğer menkul sermaye araçlarıyla karşılaştırıldığında oldukça avantajlı hale gelmiştir. Buna ek olarak sistemde uzun Sayfa 4

5 vadeli kalınması durumunda getiriler üzerinden yapılacak daha düşük oranlardaki stopaj kesintisi sayesinde, emeklilik dönemi için tasarruf yapmak isteyen kişiler için avantajlı bir yatırım aracıdır Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılma veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi imzalama durumunda giriş aidatı alınmaktadır. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınabilir. Giriş aidatının peşin kısmı, teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10 unu aşamamaktadır. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde şirketten ayrılanlar için %75 ini, b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yılını dolduran sözleşmelerden 6 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %50 sini, c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 6 yılını dolduran sözleşmelerden 10 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %25 ini aşamamaktadır. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 10. yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmemektedir. Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami %2 oranında yönetim gider kesintisi yapılabilmektedir. Ödemeye 3 ay ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilmektedir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda ise emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikimden indirilebilmektedir. Katılımcıların mevcut birikimlerinin tamamı üzerinden yıllık toplamı %2,28 e kadar fon toplam gider kesintisi yapılmaktadır. 2. VAKIF ve SANDIKLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMA YÖNELİK GENEL BİLGİLER 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun tarih ve 6327 sayılı Kanunla değişik Geçici 1nci maddesi;.yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar(plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt Sayfa 5

6 planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir. Beşinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir. Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır. Beşinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Beşinci fıkra kapsamında yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır. Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar. Hükmüne amirdir. Bu maddede belirtilen ana noktalar şunlardır; Vakıf ve sandıklardaki birikimlerin tamamı veya bir kısmı 2015 yılı sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Aktarım yetkili organlar tarafından gönüllülük esasına göre alınacak karara istinaden yapılacaktır. Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması ve üyenin buna muvafakati şartıyla, pasif üyelerin birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Sayfa 6

7 Üyenin hizmet sunucusunda geçen süresi, belirli koşulları sağlaması halinde kazanılmış hak olarak aktarılacaktır. Üyenin birikimlerinin tamamı veya hizmet sunucusunun tamamen faaliyetine son vermesi yerine kısmen aktarım mümkündür. Aktarılan fon ve aktarıma yönelik işlemlerde herhangi bir vergi kesintisi yoktur. Bununla birlikte aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminde 3 yıl kalmadan ayrılma durumunda aktarım tutarı üzerinden %3,75 oranında vergi kesintisi yapılır. 3 yıldan sonra aktarılan tutar üzerinden herhangi bir vergi kesintisi olmayacak, aktarılan tutar anapara olarak kabul edilecektir. Emekliliğe yönelik taahhüt sunan kuruluşların da aktüeryal gözetim ve denetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak. Müsteşarlık aktarıma ve aktüeryal denetime ilişkin esas ve usulleri ayrıca ayrıntılı olarak belirleyecektir. Bu kapsamda, Sandığımız bünyesinde tutulan Destek u birikimlerinin aktarımı ile ilgili olarak emeklilik şirketlerinden teklifler alınmış, alınan teklifler şirketlerin sermaye yapısı, finansal güçleri, Sandığımıza sundukları ürünler, kesintiler, ek faydaları ve hizmetleri, sunulan diğer sigorta ürünleri ve finansal ürünler, teklifin genel içeriği ve sunumu gibi bir çok kıstaslar değerlendirilerek Vakıf Emeklilik A.Ş. ye aktarım yapılması uygun görülmüş, bu görüş Sandık Genel Kuruluna sunulmuş, Genel Kuruldan aktarımın yapılabileceği yönünde karar alınmıştır. Vakıf Emeklilik A.Ş. nin Sandığa sunduğu teklif Bireysel Emeklilik Sistemi nde bir plan ın esasları olarak uygulanmaktadır. Üyelerimiz, aktarım kapsamında kendilerine Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından sunulan 36 no lu Avantajlı Grup Emeklilik Planı veya 37 no lu Avantajlı Grup Emeklilik Planı (Faizsiz) planlarına aktarım yapabilecektir. Vakıf Emeklilik tarafından sunulan planların genel özellikleri aşağıdaki gibidir: Aktarım Sandık Genel Kurulunun aldığı karar kapsamında grup olarak yapılacaktır. Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Aktarımla ilgili olarak üyelerden giriş aidatı alınmayacaktır. Aktarımla ilgili olarak, aktarılan miktar üzerinden yönetim gider kesintisi alınmayacağı gibi aktarımdan sonra ödenecek katkı paylarından da yönetim gider kesintisi alınmayacaktır. Aktarım yapılmasının ardından, Planlarda ödenmesi gereken aylık asgari katkı payı tutarı 20 TL dir. Bu şekilde ödenen katkı paylarına Devlet Katkısı verilmektedir.vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi durumunda ''EGM gider kesintisi'' alınır. Ara verme süresi boyunca aylık 2 TL tutarında ara verme kesintisi alınır. Sayfa 7

8 Aktarılan ve daha sonra ödenen katkı payları 36 ve 37 no lu planlarda sunulan emeklilik yatırım fonlarında değerlenecektir. Bu fonların toplam tutarı üzerinden, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda günlük kesinti yapılmaktadır. Birikimlerin yatırıma yönlendirileceği fonların alt ve üst limitleri, günlük kesintileri ve yıllık karşılıkları aşağıdaki gibidir Avantajlı Grup Emeklilik Planı Kodu Adı Alt ve Üst Limitleri (%) Günlük İşletim Gideri Kesintisi Oranı Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) 2 Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF , ,28 3 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF ,28 4 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF , ,91 5 Para Piyasası Likit Kamu EYF , ,09 6 Gelir Amaçlı Türk Eurobond EYF , , Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri EYF , , , ,91 9 Gelir Amaçlı Grup Esnek EYF , ,28 10 Grup Likit EYF , ,09 19 Altın EYF , , Avantajlı Grup Emeklilik Planı (Faizsiz) Kodu Adı Alt ve Üst Limitleri (%) Günlük İşletim Gideri Kesintisi Oranı Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Sayfa 8

9 11 Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma , ,91 Araçları Standart EYF 12 Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF , ,28 19 Altın EYF , ,91 Planlar kapsamında sunulan ek hizmetler aşağıdaki gibidir. 1- Birikim Üzerinden İade Sandığımıza özel olarak hazırlanmış Emeklilik planlarındaki Birikim Üzerinden İade ek fayda uygulaması kapsamında, her sözleşme yıldönümünde sözleşmenizin birikim tutarı nın % 0,51 i kadarlık tutar emeklilik hesabınıza aktarılacaktır. 2- S.O.S Sağlık Hizmeti Paketi S.O.S. Sağlık Hizmet Paketi ek fayda uygulaması; sözleşmenize ait toplam birikim tutarına göre ücretsiz olarak acil durumlarda sunulan bir hizmettir. Eğer toplam birikiminiz ,00 TL ve üzerinde ise S.O.S. Sağlık Hizmet Paketi ne ek olarak konut teminatı kazanmış bulunmaktasınız. VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. nin S.O.S International Ambulans Servisi ile gerçekleştirdiği anlaşma ile acil durumlarda Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık Hizmeti, Acil Doktor ve Kara Ambulansı Hizmeti, Hastane Organizasyonu gibi kritik hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Acil durumlarda numaralı telefondan S.O.S Alarm Merkezi ni aramanız halinde S.O.S Alarm Merkezi ambulansını adresinize yönlendirecektir. S.O.S Medikal Ekip doktoru tarafından ilk muayene yapılacak, gerekiyorsa ileri tetkik ve tedavi için en yakın sağlık kuruluşuna ücretsiz nakil sağlanacaktır. S.O.S. Sağlık Hizmet Paketi olarak adlandırılan bu hizmetin içeriği şu şekildedir : Tıbbi Danışma / 365 Gün 24 saat /Limitsiz/Ücretsiz Acil Doktor+ Tıbbi Müdahale/365 Gün 24 saat Limitsiz/Ücretsiz Acil Kara Ambulansı / 365 Gün 24 saat Limitsiz/Ücretsiz Acil İlaç Sarf Malzemesi / 365 Gün 24 saat Limitsiz/Ücretsiz Medikal Bilgi Köprüsü / 365 Gün 24 saat Limitsiz/Ücretsiz Sağlık Kuruluşlarında İndirim : Vakıf Emeklilik A.Ş. nin katılımcılarına, S.O.S. International Ambulans Servisinin Türkiye genelinde anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında % 5 ile % 25 oran aralığında sağlanan indirimdir. Konut Teminatı olarak adlandırılan hizmet ise; katılımcının ikamet adresinde konutta ikamet etsin veya etmesin konutta bulunan kişilerin konutta bulunduğu sırada rahatsızlanması nedeni ile Acil Ambulans Hizmeti sağlanmasını kapsar. Sonuç olarak; İsteyen üye, aktarım yapmayabileceği gibi birikimlerinin bir kısmını veya tamamını aktarabilecektir. Sayfa 9

10 Üyeler, birikimlerini aktaracaksa kısmen veya tamamen, sadece bir emeklilik hesabına aktarabilecektir. Üyelerimiz aktardıkları birikimlerini emeklilik şirketinin sunacağı emeklilik yatırım fonları arasında diledikleri miktar ve oranlarda dağıtabilecektir. Üyelerimizin bireysel emeklilik sistemine geçmekle elde edecekleri en büyük avantaj, Destek u üyeliklerinin başladığı tarihten bu yana bireysel emeklilik sisteminde üye gibi kabul edilmeleri ve bireysel emeklilik sistemindeki süre ile ilgili haklardan yararlanmalarıdır. Üyelerimiz bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra sistemden emekli olabilmek için 10 yıl kalmaları ve 56 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 10 yıllık sürenin hesabında Sandıkta geçirilen sürenin de dahil edilebilmesi için üyelerimizin bireysel emeklilik sisteminde 3 yıl kalması gerekmektedir. Üyelerimiz bireysel emeklilik sistemine geçtikten sonra, sistemde 3 yıl kalmaları durumunda Destek u süreleri dahil olacak şekilde sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak suretiyle emekliliğe hak kazandıktan sonra ayrılmaları durumunda sadece getiriler üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Katılımcının 10 yıl sistemde kalmış olmasına rağmen 56 yaşından önce ayrılması halinde sadece getirileri üzerinden %10, 10 yıldan önce ayrılması halinde ise sadece getirileri %15 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Bununla birlikte aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminde 3 yıl kalmadan ayrılma durumunda aktarım tutarı üzerinden %3,75 oranında vergi kesintisi yapılır. Sistemde 3 yıl kaldıktan sonra aktarılan tutar üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak, aktarılan tutar anapara olarak kabul edilecektir. Aktarım sonrasındaki 3 yıllık bekleme süresinin ardından 10 yıl ve 56 yaş şartlarını sağlayarak emekliliğe hak kazanan üyelerimiz; 1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik gelir planı alarak tercihe göre, sabit maaş, değişken maaş, belli süreli maaş, ömür boyu maaş seçeneklerinden birine göre maaş alabilecekler. 2. Bireysel emeklilik sisteminden yıllık gelir sigortasına birikimlerini aktararak yaşadığı sürece belirlenen esaslara göre maaş alabilecekler. 3. Mevcut birikimlerinin tamamını veya bir kısmını toplu olarak alabilecekler. Üyelerimiz fonlar arasında katkılarının paylaştırma oranını belirleyebilir. Üyemiz yılda 6 kez bu hakkı kullanabilir. Bu değişiklik şirketlerin bize sunduğu plandaki fonlar arasında yapılmalıdır. Üyelerimizi dahil olduğu emeklilik planını da yılda 4 kez değiştirebilir. Vakıf Emeklilik A.Ş. nin Sandığa sunduğu teklif üyelerimiz için avantajlı olan bir plandır. Üyelerimiz, Vakıf Emeklilik A.Ş. nin sunduğu planı değiştirdiği takdirde, plan için verilen avantajları kaybedeceklerdir. Aynı şekilde, 2 yıl sonra, başka bir emeklilik şirketine aktarım mümkündür. Üyelerimizin yine aktarılan şirket ve plandaki kesintileri ve avantajları inceleyerek karar vermeleri önem arz etmektedir. Sayfa 10

11 Aktarımın usulleri ve şekli konusunda üyelerimize ayrıca bir bilgilendirme yapılacaktır. Gelişmelerin üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sayfa 11

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 1966 ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 ERDEMİR VAKFI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. TARAFINDAN ; 1966 YILINDA DERNEK OLARAK KURULMUŞ, 1968 YILINDA İSE O GÜNÜN PARASI İLE 300.000

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET 160 ÖZET SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK Bünyamin BACAK * Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı