KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES"

Transkript

1 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M

2 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 2 Önsöz 3 Bölüm I 5 Bölüm II 7 Bölüm III 8 Bölüm IV 11 Bölüm V 12 Bölüm VI 14 Pdf versiyonu UNICEF Türkiye için trf ndn hz rlnm flt r Tsr m, uygulm ve foto rflr UNICEF Türkiye 2004 Foto rflr Kpk Rn Mulln çindekiler syfs Mustf Ertekin Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M

3 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 3 Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 Premble Bu Sözleflme ye trf oln Devletler; Birleflmifl Milletler Yss n n temel insn hklr n, insn itibr ve k ymetine ve erkeklerle kd nlnn eflit hklr ship olmln gerekti ine innc tekrr onyld n kydederek, nsn Hklr Evrensel Beynnmesi nin, insnlr krfl yr mc l n kbul edilemezli i prensibini do ruld n. tüm insnl n özgür do du unu, eflit itibr ve hklr ship olduklnn, bu Beynnme de böylece öne sürülen tüm hklr ve hürriyetlerin cinsiyete dvl olnlr dhil hiçbir yr m tbi k l nmks z n herkes trf ndn kulln lbilece ini beyn etti ini kydederek, nsn Hklr Sözleflmelerine Trf Devletlerin, kd nlr ve erkeklerin tüm ekonomik, sosyl, kültürel, medeni ve siysi hklrdn eflit olrk yrrlnmlnn temin yükümlülü ü bulundu unu vurgulyrk, Birleflmifl Milletler ve on b l uzmn kurulufllr n nezretinde kbul edilmifl ve erkeklerle kd nlr n eflitli ini s lmy çl fln uluslrrs sözleflmeleri göz önünde tutrk, Ayr c Birleflmifl Milletler ve on b l uzmn kurulufllr n n kbul etti i erkek ve kd n hklr n n eflitli ini s lmy mçlyn krrlr, beynlr ve tvsiyeleri de dikkte lrk, Anck. bu çeflitli belflelere r men kd nlr krfl yr mc l n hlen devm etmekte oluflundn endifle duyrk,

4 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 4 Kd nlr krfl ynmc l n, hk eflitli i ve insn fleref ve hysivetine syg ilkelerini ihll etti ini, kd nlr n erkeklerle eflit olrk ülkelerinin siysi, sosyl, ekonomik ve kültürel hytlr n kt lmlr n engelledi ini, toplumun ve ilenin refh n n rtms n engel teflkil etti ini ve kd nlr n ülkeleri ve insnl k hizmetinde kullnbilecekleri olnklr gelifltirmelerini zorlflt rc n kydederek, Yoksulluk hllerinde kd nlnn yiyecek. s l k, e itim. ö retim, ifl bulm ve di er ihtiyçlr n n krfl lnms bk m ndn en z imkn ship olduklr ndn endifle duyrk, Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 Hkkniyet ve dlete dyl yeni uluslrrs ekonomik düzenin kurulms n n, kd nlrl erkekler rs ndki eflitli i s lmk için önemli bir flm teflkil edece ine innrk, Güney Afrik dki rk yr m n n, rkç l n her fleklinin, sömürgecili in, yeni sömürgecili in, sld rgnl n, ybnc devlet iflgl ve hkimiyetinin ve ülkelerin iç ifllerine müdhle etmenin ortdn kld nlms n n, erkekler ile kd nlr n eflit hklrdn yrrlnmlr için gerekli oldu unu önemle belirterek, Uluslrrs br fl ve güvenli in kuvvetlendirilmesinin, uluslrrs gerilimin zlt lms n n, sosyl ve ekonomik sistemlerine bk lmks z n bütün ülkeler rs nd krfl l kl iflbirli inin, genel ve tm silhs zlnmn n ve özellikle s k ve etkili bir uluslrrs denetim lt nd nükleer silhs zlnmn n, ülkeler rs ndki iliflkilerde, dlet, eflitlik ve krfl l kl menft ilkelerinin do rulu unun, ybnc ve sömürge yönetimi vey ybnc iflgli lt nd bulunn yerlerdeki hlklr n kendi kderlerini tyin ve b ms zl k elde etme hkln kdr ulusl hükümrnl k ve toprk bütünlüklerine syg n n gerçekleflmesinin, sosyl geliflme ve klk nmy ve bunun bir sonucu olrk d erkeklerle kd nlr rs nd tm bir eflitli in elde edilmesine ktk d bulunc n do rulyrk, Bir ülkenin tm ve eksiksiz klk nms n n, dünyd refh n ve br fl n elde edilmesinin, kd nlr n erkeklerle eflit flrtlrd, her lnd zmi ktk lr n n gere ine innrk, Kd nlr n ilenin refh n ve toplumun klk nms n ypt kln büyük ktk lr n henüz tm olrk nlfl lmd n n, nneli in sosyl önemi ve n ve bbn n ile içinde ve çocuklr n büyütütmesindeki rollerini göz önünde bulundurrk ve kd nlr n neslin üremesindeki önemli rolünün ile içinde yr m neden olmms gerekti inin, nitekim çocuklr n yetifltirilmesinde kd n ve erkek ile toplumun tmm n n sorumlulu u pylflmlr gerekti inin bilincinde olrk, Erkeklerle kd nlr rs nd tm bir eflitli in gerçekleflmesi için kd nlr ile erkeklerin toplumdki geleneksel rollerinde bir de ifliklik ihtiyc bulundu unun frk nd olrk, Kd nlr Krfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Uluslrrs Sözleflmesi nde yer ln ilkeleri uygulmy ve bu mçl bu tür yrmc l n her flekli ve oluflumunun ortdn kld r l ns için gerekli önlemleri lmy krrl olrk, Afl dki hususlrd nlflm fllrd r:

5 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 5 BÖLÜM I Mdde l Mdde 2 flbu Sözleflme ye göre "Kd nlr krfl yr m" deyimi kd nlr n medeni durumlr n bk lmks z n ve kd n ile erkek eflitli ine dyl olrk politik, ekonomik, sosyl, kültürel, medeni ve di er lnlrdki insn hklr ve temel özgürlüklerinin tn nms n, kulln lms n ve bunlrdn yrrln lms n engelleyen vey ortdn kld rn vey bunu mçlyn ve cinsivete b l olrk yp ln herhngi bir yr m, mhrumiyet vey k s tlm nlm n gelecektir. Trf Devletler, kd nlr krfl her türlü yr m k nr, tüm uygun yollrdn yrrlnrk ve gecikmeksizin kd nlr krfl yr m ortdn kld r c bir politik izlemeyi kbul eder ve bu mçl fl dki hususlr thhüt ederler: Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 Kd n ile erkek eflitli i ilkesini kendi nyslr n ve di er ilgili yslr henüz girmemiflse dhil etmeyi ve yslr ile ve di er uygun yollrl bu ilkenin uygulnms n s lmy ; b Kd nlr krfl her türlü yr m ysklyn ve gerekli yerlerde ypt r mlr d içeren ysl ve di er uygun önlemleri kbul etmeyi; c Kd n hklr n n erkeklerle eflit temelde himyesini, yetkili ulusl mhkemeler ve di er kurulufllrl kd n n her tür yr mc l krfl etkin bir flekilde korunms n s lmy ; d Kd nlr krfl herhngi bir yr mc hreket yp lms ndn vey uygulnms ndn kç nmy ve kmu yetkilileri ile kurulufllr n n bu yükümlülü e uyumlu olrk hreket etmelerini s lmy ; e f Herhngi bir kifli vey kuruluflun kd nlr krfl yr m ypm giriflimini önlemek için bütün uygun önlemleri lmy ; Kd nlr krfl yr mc l k oluflturuln mevcut ys, yönetmelik, det ve uygulmln. de ifltirmek vey feshetmek için ysl düzenlemeler de dhil gerekli bütün uygun önlemleri lmy ; g Kd nlr krfl yr mc l k oluflturn bütün ulusl cezi hükümleri yürürlükten kld rmy. Mdde 3 Trf Devletler kd n n tm geliflmesini ve ilerlemesini s lmk için,özellikle politik, sosyl, ekonomik ve kültürel lnlr bflt olmk üzere bütün lnlrd, erkeklerle eflit olrk insn hklr ve temel özgürlüklerinden yrrlnmlr n ve bu hkln kullnmlr n grnti etmek mc yl ysl düzenleme dhil bütün uygun önlemleri lcklrd r.

6 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 6 Mdde 4 l Kd n ve erkek eflitli ini fiilen s lmk için Trf Devletlerce l nck geçici ve özel önlemler, iflbu Sözleflmede belirtilen türden bir yr m olrk düflünülmeyecek ve hiçbir flekilde eflitsizlik vey frkl stndrtlr n korunms sonucunu do urmyckt r. F rst ve uygulm eflitli i hedeflerine ulfl ld zmn bu önlemlere son verilecektir. 2 Anneli in korunms mc yl iflbu Sözleflme de belirtilenler dhil, Trf Devletlerce l nck özel önlemler, yr mc olrk nitelendirilmeyecektir. Mdde 5 Trf Devletler fl dki bütüz uygun önlemleri lcklrd r: Her iki cinsten birinin fl l vey üstünlü ü fikrine vey kd n ile erke in kl plflm fl rollerine dyl ön yrg lr n, geleneksel ve di er bütün uygulmlr n ortdn kld r lms n s lmk mc yl kd n ve erkeklerin sosyl ve kültürel dvrn fl kl plr n de ifltirmek; b Anneli in sosyl bir görev olrk nlfl lms n ve çocuklr n yetifltirilmesi ve gelifliminde kd n ve erke in ortk son mlulu unun tn nms n öngören ve her durumd çocuklr n ç krlr n herfleyden önce gözeten nly fl dynn bir ile e itimini s lmk. Mdde 6 Trf Devletler, kd n ticreti ve fhifleli in istismr n n her flekliyle önlenmesi için ysm dhil gerekli bütün önlemleri lcklrd r. Rn Mulln UNICEF Turkey 2004

7 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 7 Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 BÖLÜM Il Mdde 7 Trf Devletler, ülkenin politik ve kmu hyt nd, kd nlr krfl yr m önlemek için tüm önlemleri lcklr ve özellikle kd nlr erkeklerle eflit flrtlrl fl dki hklr s lycklrd r: Bütün seçimlerde ve hlk oylmlr nd oy kullnmk ve hlk trf ndn seçilen orgnlr seçilebilmek; b Hükümet politiks n n hz rlnms n ve uygulnms n kt lmk, kmu görevinde bulunbilmek ve hükümetin her kdemesinde kmu görevleri if etmek; c Ülkenin kmu ve politik hyt ile ilgili hükümet d fl kurulufllr ve derneklere kt lmk. Mdde 8 Trf Devletler, kd nlr, erkeklerle eflit flrtlrd ve hiçbir yr m gözetmeksizin, hülrmetlerini uluslrrs düzeyde temsil etmek ve uluslrrs kurulufllr n fliyetlerine kt lmk f rst n s lmk için gerekli bütün önlemleri lcklrd r. Mdde 9 1 Trf Devletler, tbiiyetin kzn lms nd, de ifltirilmesinde vey muhfzs nd kd nlr erkekler ile eflit hklr tn ycklr ve özellikle bir ybnc yl evlenmenin vey evlilik s rs nd kocn n tbiiyetini de ifltirmesinin, kd n n d otomtik olrk tbiiyet de ifltirmesine. tbiiyetsiz klms n vey kocn n tbiiyetini zorl lms n yol çmms n s Iycklrd r. 2 Trf Devletler, çocuklr n tbiiyeti konusund kd nlr erkeklerle eflit hklr s lycklrd r.

8 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 8 BÖLÜM III Mdde 10 Trf Devletler özellikle rs ndki konulrd kd n erkek eflitli i ess n dynrk e itimde erkeklerle eflit hkk ship olmln r n s lmk için kd nlr krfl yr m önleyen bütün uygun önlemleri lcklrd r: Meslek ve snt yönlendirilmesinde k rsl ve kentsel lnlrd bütün dllrdki e itim kurumlr n giriflte ve diplom lmd okul öncesi, genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik e itimde ve her çeflit meslekde e itimde eflit flrtlr n s lnms ; b Kd nlr n erkeklerle yn ders progrmlr ndn yrrlnmlr, yn s nvlr kt lmtr, yn seviyedeki niteliklere ship e itim görevlilerine, okul, bin ve mlzemesine ship olmlr ; ckd n ve erke in rolleriyle ilgili kl plflm fl kvrmlr n e itimin her fleklinden ve kdemesinden kld nlms ve bu mc ulfl lms için krm e itimin ve di er e itim flekillerinin teflvik edilmesi, özeilikle ders kitplr n n ve okul progrmlr n n yeniden gözden geçirilmesi ve e itim metodlr n n bu mc göre düzenlenmesi; Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 d Burs ve di er e itim yrd mlr ndn fydlnmlr için kd nlr erkeklerle eflit firstlr n tn nms ; e f Özellikle kd n ve erkekler rs nd mevcut e itim ç n en k s zmnd kptmy yönelik olrk, yetiflkin ve fonksiyonel okum yzm progrmlr dhil, sürekli e itim progrmlnn kt lbilmeleri için erkeklerle eflit firstlr n verilmesi; K z ö rencilerin okuldn yr lm ornlr n n düflürülmesi ve okuldn erken yr ln k z çocuklr ve kd nlr için e itim progrmlr düzenlenmesi; g Spor ve beden e itimi fliyetlerine ktif olrk kt lmlr için erkeklerle eflit f rstlr tn nms ; h Kd nlr n, ilelerin s l k ve refh n s lmy yrd m edecek, ile plnlms bilgisi dhil, özel e itici bilgiyi s lmlr.

9 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 9 Mdde 11 1 Trf Devletler, istihdm ln nd kd nlr krfl yr m önlemek ve kd n erkek eflitli i ess n dynrk eflit hklr s lmk için özellikle fl d belirtilen konulrd bütün uygun önlemleri lcklrd r: Bütün insnlr n vzfleçiimez hkk oln çl flm hkk ; b stihdm konulr nd eflit seçim k stslr n n uygulnms d dhil. erkelerlerle eflit istihdm imknlr n ship olm hkk ; c Serbest olrk meslek ve ifl seçme hkk, terfi, ifl güvenli i, hizmetin tüm flrtlr ve vntjlr ndn fydlnm hkk, ç rkl k ileri mesleki e itim ve bilgi yenileme e itimi dhil, mesleki e itim ve sürekli e itim görme hkk ; d Sosyl yrd mlr dhil eflit ücret hkk, eflde erdeki iflte eflit mumele ve iflin cinsinin de erlendirilmesinde eflit mumele görme hkk ; Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 e f Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, iflsizlik hstl k, sktl k, yfll l k ve di er çl flmm hllerinde sosvl güvenlik hkk ; Güvenli flrtlr içinde çl flm hkk ve s l n ve bu rd do urgnl n korunms hkk. 2 Evlilik ve nl k sebebiyle kd nlr krfl oln yr m önlemek ve etkin çl flm hkk n s lmk mc yl, Trf Devletler uygun önlemleri lcklrd r: Hmilelik ve nl k izni sebebiyle vey evlili e b l olrk iflten ç krm yr m n ysklmk, bu yr m ypnlr cezlnd rmk; b Önceki ifl, k dem ve sosyl hklr kybedilmeksizin, ücretli olrk rl k izni vey benzeri sosyl içerikli tzmintlr vermek; c Özellikle çocuk bk mevleri n n tesisi ve gelifltirilmesi yoluyl nne ve bbn n ile yükümlülüklerini; görev sorumluluklr ve kmu hyt n kt lm ile birlefltirmeyi mümkün k ln destekleyici sosyl hizmetlerin s lnms n teflvik etmek; d Hmilelik süresince zrrl oldu u kn tlnn ifllerde kd nlr özel korum s lmk, 3 Bu mddede yer In konulr iliflkin koruyucu yslr bilimsel ve teknik bilgi fl lt nd periyodik olrk yeniden gözden gecirilecek ve gerekirse de ifltirilecek, kld rck vey uzt lckt r.

10 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 10 Mdde 12 1 Trf Devletler, ile plnlms dhil s l k bk m hizmetlerinden kd n ve erke in eflit olrk yrrlnms için, s l k ln nd kd nlr krfl yr m ortdn kld rrk bütün önlemleri lcklrd r. 2 Bu mddenin 1. prgrf nd öngörülen hükümler skl klmk kyd yl Trf Devletler kd n hmilelik, lohusl k ve do um sonrs dönemde gerekli hizmetleri s lycklr, hmilelik ve emzirme s rs nd yeterli beslenme ile birlikte, gerekti inde ücretsiz hizmet vereceklerdir. Mdde 13 Trf Devletler, kd nlr krfl ekonomik ve sosyl hyt n di er lnlr nd erkeklerle kd nlr n eflit olrk hklrdn yrrlnbilmelerini s lyrk kd nlr krfl yr mc l n önlenmesi için gerekli ve özellikle fl dki önlemleri lcklrd r: Aile zmm hkk ; b Bnk kredisi, ipotek ve di er mli kredileri elde etme hkln; c E lence, spor ve kültürel hyt n bütün yönlerine kt lm hklr. Mdde 14 l Trf Devletler, k rsl kesim kd nlr n n, krfl lflt klr özel sorunlr ve ekonominin prsl olmyn sektöründeki çl flmln dhil ilelerinin ekonomik bk mdn ykt klms için oynd kln belirgin rolü göz önünde tutck ve iflbu Sözleflme hükümlerinin k rsl kesimdeki kd nlr uygulnms n s lmk için gerekli bütün önlemleri lcklrd r. 2 Trf Devletler, kd n ve erkeklerin eflitli i prensibine dynrk. k rsl klk nmy kt lmlnn ve bundn yrrlnmlnn s lmk için k rsl kesimdeki kd nlr krfl yr m ortdn kld rn tüm uygun önlemleri lcklr ve özellikle k rsl kesim kd nlr n fl dki hklr s lycklrd r: Her seviyedeki klk nm plnlnn n görüflme ve uygulnms n kt lmk; b Aile plnlms konusund bilgi, dn flm ve hizmetler de dhil olmk üzere yeterli s l k hizmetlerinden fydlnmk; c Sosyl güvenlik progrmlnndn do rudn yrrlnmk; d Teknik yeteneklerini gelifltirmek mc yl tüm toplumsl ve yyg n hizmetler ile birlikte fonksiyonel okur yzrl k dhil, resmi ve gyri resmi e itim ile ö retimin her türünden yrrlnmk; e f Ekonomik f rstlrdn kendi iflinde çl flm vey tm istihdm voluyl eflit olrk yrrrlnmk mc yl kendi kendine yrd m gruplr ve koopertifier oluflturmk; Bütün toplumsl fliyetlere kt lmk; g Toprk ve tr m reformund ve bunun yn s r yeniden iskn projelerinde eflit mumele ve tr msl kredi ve borçlnm, pzrlm kolyl kln ile uygun teknolojiden yrrlnmk; h Özellihle konut, s l k, elektrik ve su temini, ulflt rm ve hberleflme konulr nd yeterli yflm stndrtlr ndn yrrlnm hklr n s lmk.

11 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 11 BÖLÜM IV Mdde 15 1 Trf Devletler kd nlr knun önünde erkeklerle eflit hklr tn ycklrd r. 2 Trf Devletler medeni hklr bk m ndn kd nlr erkeklerinkine benzer hukuki ehliyet ve bu ehliveti kullnmk için eflit f rstlr tn ycklrd r. Özellikle, kd nlr kit ypmd ve mülk idresinde eflit hklr verecekler ve Mhkemelerde dvlr n her flms nd eflit mumele edeceklerdir. 3 Trf Devletler, kd nlr n hukuki ehliyetlerini k s tlmy yönelik hukuki sonuç do urn her çeflit sözleflmenin ve di er özel mumelelerin tmm n n geçersiz oldu unu kbul ederler. Mdde 16 4 Trf Devletler, kd n ve erke e hukuki olrk ikmetgh seçme tfl md eflit ysl hk tn ycklrd r. 1 Trf Devletler kd nlr krfl evlilik ve ile iliflkileri konusund yr m önlemek için gerekli bütün önlemleri lcklr ve özellikle kd n erkek eflitli i ilkesine dynrk kd nlr fl dki hklr s lycklrd r: Evlenmede erkekerle eflit hk; b Özgür olrk efl seçme ve serbest ve tm r z ile evlenme hkk ; Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 c Evlilik süresince ve evlili in son bulms nd yr hk ve sorumluluklr; d Medeni durumlr n bk lmks z n, çocuklrl ilgili konulrd n ve bbn n eflit hk ve sorumluluklr tn nck, nck her durumd çocuklr n ç krlr en ön plnd gözetilecektir; e f Çocuk sy s n ve çocuklnn ne zmn dünyy geleceklerine serbestçe ve sorumlulukl krr vermede ve bu hklr kullnbilmeleri için bilgi, e itim ve di er vs tlrdn yrrlnmd eflit hklr; Her durumd çocuklr n ç kn en üst düzeyde tutulrk ulusl yslrd mevcut veli, vsi, kyyum olm ve evlt edinme vey benzeri müesseselerde eflit hk ve sorumluluklr; g Aile d, meslek ve ifl seçimi dhil her iki efl (kd n erkek) için, eflit kiflisel hklr; h Ücret krfl l olmks z n vey bir bedel mukbilinde ml n mülkiyeti, kzn m, iflletmesi, idresi, yrrln lms ve elden ç kr lms nd her iki efle de eflit hklr; 2 Çocu un erken yflt niflnlnms vey evlenmesi hiçbir flekilde ysl sy lmyck ve evlenme sgri yfl n n belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kyd n n mecburi olms için, ysm dhil gerekli tüm önlemler l nckt r.

12 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 12 BÖLÜM V Mdde 17 1 flbu Sözleflme nin uygulnms ndki geliflmeleri gözden geçirmek mc yl, Sözleflme yürürlü e girdi i zmn 18, Sözleflme ye trf 35 devletin ony vey kt lms n tkiben, iflbu Sözleflme nin kpsd konulrd yüksek itibr ve ehliyete ship 23 uzmndn olufln, Kd nlr Krfl Her Türlü Aynmc l n Önlenmesi Komitesi (Bundn böyle Komite diye n lckt r.) kurulckt r. Uzmnlr, Trf Devletlerce kendi vtndfllr rs ndn seçilecek ve kendi flh slr nm n hreket edecekler, seçimlerde dengeli co rfi d l m ve belli bfll hukuki sistemlerle birlikte frkl uygrl klr n temsili de göz önüne l nckt r. 2 Komite üyeleri Trf Devletlerin dy listesinden gizli oy ile seçilecektir. Her Trf Devlet kendi vtndfllnndn bir kifliyi dy gösterebilecektir. 3 lk seçim iflbu Sözleflme nin yürürlü e girmesinden lt y sonr yp lckt r. BM Genel Sekreteri seçimlerden en z üç y önce Trf Devletlere dylr n iki y içinde bildirmelerini isteyen bir mektup gönderecektir. Genel Sekreter, dy gösteren trf Devletleri de belirmek suretiyle, dylr n listesini lfbetik s ry göre hz rlyck ve Trf Devletlere gönderecektir. Mustf Ertekin UNICEF Turkey Komite üyelerinin seçimi. BM Genel Merkezinde. Genel Sekreter trfindn ç r lm fl Trf Devletler toplnt s nd yp lckt r. Trf Devletlerin üçte ikisinin yetersv oluflturc toplnt dd. en fzl oy veren toplnt d hz r bulunn ve oy veren Trf Devletler temsilcilerinin slt ço unlu unun oylnn ln dylr Komiteye seçileceklerdir. 5 Komite üyeleri 4 y ll k bir dönem için seçileceklerdir. Bununl berber. ilk seçimde seçilen dokuz üyenin süresi ikinci y l n sonund bitecek. dokuz üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonr Komite Bflkn trfindn kur ile tesbit edilecektir. 6 Komitenin 5 ilve üyesinin seçimi 35 inci ony vey kt lmy tkiben bu mddenin 2,3 ve 4 üncü prgrflr hükümlerine göre yp lckt r. Bu flekilde seçilen iki yedek üyenin görev süresi iki y l n sonund son erecek ve bu iki üyenín ismi Komite Bflkn trfindn kur ile tesbit edilecektir. 7 Bofl yerlerin doldurulms için uzmn n Komite deki görev süresi son eren Trf Devlet kendi vtndfllr rs ndn Komitenin ony n b l olmk üzere bflk bir uzmn tr. 8 Komite üyeleri BM Genel Kurulunun ony ile ve GeneI Kurulun Komitenin sorumlulusunun önemini göz önünde tutrk krrlflt rc flrtlr ve hükümlerle Birleflmifl Milletlerden ücret lcklrd r. 9 Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri, iflbu Sözleflme uyr nc komitenin görevlerini etkin bir flehilde yerine getirebilmesi için gerekli personel ve kolyl kln s lyckt r.

13 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 13 Rn Mulln UNICEF Turkey 2004 Mdde 18 1 Trf Devletler, iflbu Sözleflme hükümlerine etkinlik kznd rmk ve kydedilen ilerlemeleri belirtmek mc yl ld kln ysl, dli, idri ve di er önlemler hkk ndki bir rporu: Sözleflme nin, ilgili devlet bk m ndn yürürlü e girmesini tkiben bir y l içinde; b Bilhre, her dört y ld bir ve ileride de Komitenin tlep etti i zmnlrd, Komite trf ndn incelenmek üzere, BM Genel Sekreterine sunmy thhüt ederler. 2 Rporlrd. iflbu Sözleflme yükümlülüklerinin gerçeklefltirilmesini etkileyen unsurlr ve güçlükler belirebilir. Mdde 19 1 Komite kendi usul kurllnn sptyckt r. 2 Komite. görevlilerini 2 y ll k bir süre için seçecektir. Mdde 20 1 Komite iflbu Sõzleflme nin 18 inci mddesi uyr nc sunuln rporlr incelemek üzere norml olrk y ld iki kere ve zmi üç hft süre için toplnckt r. 2 Komite toplnt lr Birleflmifl Milletler Merkezinde vey Komite trfìndn uygun bulunn herhngi bir yerde yp lckt r. Mdde 21 1 Komite, Ekonomik ve Sosyl Konsey rc l yl fliyetleri hkk nd BM Genel Kurulun y ll k rporlr sunck ve Trf Devletlerden s lnn bilgiler ve rporlr n incelenmesine dvnrk tekliflerde ve genel tvsivelerde bulunbilecektir. Bu teklif ve genel tvsiyeler, Trf Devletlerin olbilecek yorumlnyl birlikte Komite rporun dhil edilecektir. 2 Genel Sekreter Komite rporlnn Kd n n Sttüsü Komisyonunun bilgisine sunckt r.

14 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 14 Mdde 22 Uzmn kurulufllr, fliyet lnlnn giren iflbu Sözleflme hükümlerinin uygulnms n n görüflülmesi s rs nd temsil edilme hkk n ship olcklrd r. Komite, uzmn kurulufllr Sözleflme nin uygulnms hususund, fliyet lnlr n giren konulrd rporlr sunmy dvet edebilir. BÖLÜM VI Mdde 23 flbu Sözleflme deki hiçbir husus kd n ve erkek eflitli inin gerçekleflmesinde dh etkin oln Trf Devletin yss ndki vey b O devlet için yürürlükte oln herhngi bir Uluslrrs Sözleflme, ndlflm vey nlflmdki hükümleri etkileyemecektir. Mdde 24 Trf Devletler iflbu Sözleflme ile tn nn hklr n tm olrk gerçeklefltirilmesi için ulusl seviyede gerekli bütün önlemleri lmy thhüt ederler. Mdde 25 1 flbu Sözleflme bütün Devletlerin imzs n ç k olckt r. 2 Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri iflbu Sözleflme nin depozitörü olrk tyin edilmifltir. 3 flbu Sözleflme ony b l d r.0ny belgeleri BM Genel Sekreterine tevdi edecektir. 4 flbu Sözleflme bütün Devletlerin kt lms n ç kt r. Kt lm belgesinin BM Genel Sekreterine tevdi edilmesiyle kt lm gerçekleflecektir. Mdde 26 1 flbu Sözleflmenin tdili teklifi Trf Devletlerden biri trf ndn herhngi bir zmnd Birleflmifl Milletler Genel Sekreterine hitben yz l bir bflvuru ile yp lbilir. 2 BM Genel Kurulu gerekli gördü ü tkdirde böyle bir teklifle ilgili olrk yp lck ifllem hkk nd krr verecektir. Mdde flbu Sözleflme 20 nci Onylm vey kt lm belgesinin Birleflmifl Milletler Genel Sekreterine tevdi edilmesini tkip eden 30 uncu gün yürürlü e girecektir nci ony vey kt lm belgesinin tevdünden sonr, iflbu Sözleflme yi onylyn vey kt ln her devlet için Sözleflme, kendi ony vey kt lm belgesinin tevdünden sonrki 30 uncu gün yürürlü e girecektir. Mdde 28 1 BM Genel Sekreteri, onylm vey kt lm s rs nd yp ln çekincelerin metinlerini lck ve bütün Trf Devletlere d tckt r. 2 flbu Sözleflme nin hedef ve mc n uymyn hiçbir çekinceye müsde edilmeyecektir. 3 Çekinceler, BM Genel Sekreterine hitben herhngi bir zmnd yp lck ihbr ile geri l nbilir. Genel Sekreter bu ihbrdn bütün Devletleri hberdr edecektir. Böyle bir ihbr l nd trihte geçerli olckt r.

15 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES 15 Mdde 29 1 ki vey dh fzl Trf Devlet rs nd iflbu Sözleflme nin yorum vey uygulnms ndn do n ve müzkere ile çözümlenemeyen herhngi bir uyuflmzl k, birinin tlebi ile hkem kurulun götürülecektir. Trflr thkimnme tlebinden itibren 6 y içinde hkem kurulunun teflekkül trz nd nlflmzlrs, trflrdn herhi gi biri uyuflmzl Uluslrrs Adlet Divn n, Divn Sttüsü uyr nc götürebilir. 2 Trf Devletlerden her biri iflbu Sözleflme nin imzlnms vey ony s rs nd vey kt lm s rs nd, kendisini bu mddenin birinci prgrf ile b l symd n beyn edebilir. Di er Trf Devletler, böyle bir çekince koymufl oln Trf Devlet krfl s nd yn prgrfl b l olmyckt r. 3 Bu mddenin 2 nci Prgrf n göre çekince koyn her Trf Devlet, BM Genel Sekreterine ihbrd bulunrk her zmn çekincesini geri lbilir. Mdde 30 Arpç, Çince, ngilizce, Frns zc, Rusç ve spnyolc metinlerinin eflit derecede geçerli oldu u, iflbu sözleflme Birleflmifl Milletler Genel Sekreterince muhfz edilecektir. Yukr dki hususlr tsdiken, imzlr fl d bulunn yetkili temsilciler iflbu Sözleflme yi imzlm fllrd r. Rn Mulln UNICEF Turkey 2004

16 KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Kd nlrl Krfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Uluslrrs Sözleflmesi ni (CEDAW), 1979 dki BM Genel Kurulu ndn uyrlm flt r. CEDAW, genellikle kd n hklr n dir knun tsr s olrk tn mlmflt r. Sözleflmeye göre kd nlr krfl yr mc l k kd nlr n medeni durumlr n bk lmks z n ve kd n ile erkek eflitli ine dyl olrk politik, ekonomik, sosyl, kültürel, medeni ve di er lnlrdki insn hklr ve temel özgürlüklerinin tn nms n, kulln lms n ve bunlrdn yrrln lms n engelleyen vey ortdn kld rn vey bunu mçlyn ve cinsiyete b l olrk yp ln herhngi bir yr m, mhrumiyet vey k s tlm" nlm n gelecektir. This portble document formt edition of the full text is published by: Türkçe de tm metnin pdf bsk s UNICEF Türkiye trf ndn yy nlnm flt r. UNICEF Türkiye, Birlik Mhllesi, 2. Cdde, No 11, Çnky, Türkiye Telefon: +90 (0) Fks: +90 (0)

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Ayrımcılığın Tanımlanması 1. Madde İşbu sözleşmeye göre, kadınlara karşı ayırım deyimi kadınların, medeni durumlarına

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k,

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı