1,3,4,6,7,8,9 1 Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye nin muasır ÖÇ - 2 : medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması fikrini 1,2,4,6,7,8,9 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1,3,4,6,7,8,9 1 Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye nin muasır ÖÇ - 2 : medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması fikrini 1,2,4,6,7,8,9 1"

Transkript

1 GYTĠT 101 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ - 1 Yıl / Yarıyıl zılım Şekli Bölümü Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Eğitim Türkçe ECTS: Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileģme sürecini, I. ve II. MeĢrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa da yaģanan geliģmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali gibi), I. Dünya SavaĢı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki geliģmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, KurtuluĢ SavaĢı`ndaki cepheleri ve Mudanya AteĢkes AntlaĢması nı, Milli Mücadele de takip edilen DıĢ Politikayı ve son olarak 1923 Lozan BarıĢ AntlaĢması nı açıklayıp yorumlayabilecektir. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : Ġmparatorluktan Milli Devlete geçiģ sürecini ÖÇ - 1 : gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirir. 1,3,4,6,7,8,9 1 Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye nin muasır ÖÇ - 2 : medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması fikrini 1,2,4,6,7,8,9 1 anlar. ÖÇ - 3 : Güncel konuları tarihi bilgiler ıģığında değerlendirir. 1,5,6,7,8,9 1 Sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası iliģkiler ÖÇ - 4 : ile ilgili genel bilgilere sahip olur. 1,2,5,6,7,8 1 ÖÇ - 5 : Farklıkaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanır. 1,4,5,6 1 Yeni durumlara ve geliģmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, ÖÇ - 6 : takım çalıģması, sosyal iliģkiler ve liderlik 1,4,6,7,8 1 becerilerine sahip olur. Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazanır. 1,2,3,6,7 1 ÖÇ - 8 : Türk modernleģme sürecinin temellerini anlar. 1,4,6,7,8,9 1 : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, Demokrasinin oluģmasını etkileyen geliģmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı devleti, Tanzimat ve ıslahat fermanları, meģrutiyet ve istibdat dönemi, Trablusgarp ve Balkan savaģları, Birinci Dünya savaģını hazırlayan koģullar, Mondros ateģkes antlaģması, Wilson ilkeleri ve Paris konferansı, Anadolunun iģgaline karģı direniģ, Ulusal kurtuluģ mücadelesinin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal Ant kararları; TBMM nin açılması, TBMM karģı isyanlar, Sevr antlaģmasının etkileri, KurtuluĢ savaģında cepheler, Mudanya ateģkes antlaģması ve Lozan antlaģması, Türk devrimleri

2 Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Detaylı İçerik Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı, 19. yüzyıl dünyasına genel bir bakıģ Osmanlı Devleti ne genel bir bakıģ ve Osmanlı Devleti nin çöküģ sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Osmanlı Devleti ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri ġark Meselesi ve Osmanlı Devleti nin çöküģünü tetikleyen savaģlar (93 Harbi, Trablusgarp SavaĢı, Balkan SavaĢları I. Dünya SavaĢı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya SavaĢı nın çıkıģı, Osmanlı Devleti nin savaģa girmesi ve savaģtığı cepheler 20. yüzyılda dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi Mondros Mütarekesi, önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaģma projeleri, ĠĢgallerin baģlaması ARA SINAV ĠĢgaller, ĠĢgaller karģısında toplumun, Ġstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, faaliyetleri ve genel özellikleri. Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli Mücadele nin baģlaması, Genelgeler ve Kongreler. Temsil Heyeti ile Ġstanbul hükümeti arasındaki iliģkiler Meclis-i Mebusan ın açılması, Misak-ı Milli, Ġstanbul un iģgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadele nin yönetimini ele alması, Ġsyanlar ve tedbirler Cepheler, Mustafa Kemal PaĢa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler KurtuluĢ SavaĢı Sonrası Ġç Siyasal GeliĢmeler ve Lozan AntlaĢması Hafta 15 Hafta 16 Sınav KurtuluĢ SavaĢı Sonrası Ġç Siyasal GeliĢmeler ve Lozan AntlaĢması Komisyon, Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi I, Uludağ Üniversitesi Yayınları Arasınav 8 1

3 Dönem sonu sınavı 16 1 İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 68 GYTDK 101 TÜRK DĠLĠ ECTS: 2 Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Yerel Yönetimler Uzaktan Eğitim 14 Hafta / Haftada 2 Saat Teorik Ġmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER Türkçe Dersin Amacı Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ - 1 : Dil ve dilin özelliklerini bilir. 1,3,6,7,8,9 1 ÖÇ - 2 : Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilir. 2,3,4,7,8 1 ÖÇ - 3 : Türkçe yazım kurallarını bilir. 3,4,7,8,9 1 ÖÇ - 4 : Ses Bilgisi ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Dil nedir? Dillerin doğuģu. Dil duygu düģünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. Ġmla ve noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Detaylı İçerik Hafta 1 Dil Nedir? Dillerin DoğuĢu Hafta 2 Dil DüĢünce Bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı Hafta 3 Dünya Dilleri ve Türkçe Hafta 4 Türk Dilinin Tarihçesi Hafta 5 Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler

4 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Yapı Bilgisi, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri Ara sınav Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam ĠliĢkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime ÇeĢitleri Kelime Türleri Kelime Gruplar, A- Ġsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, Ġ- BirleĢik Fiiller Cümle, A- Cümlenin Öğeleri B- Cümle ÇeĢitleri Yazım Kuralları Yazım Kuralları Dönem Sonu Sınavı Türk Dilbilgisi Prof. Dr. Muharrem ERGĠN Büyük Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu Arasınav 8 2 Dönem sonu sınavı 16 2 İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 44 GYYDĠ 101 YABANCI DĠL ECTS: 2 Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü (1.Yarıyıl) ÖNLĠSANS ZORUNLU Yönetim ve Organizasyon UZEM 14 HAFTA İNGİLİZCE

5 Staj YOK Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ - 1 : Temel Yabancı dil bilgisi kurallarını öğrenmek 1,2,5,6,8,9 1 Öğretilen Yapıları kullanarak doğru telaffuz ve ÖÇ - 2 : tonlamayla uygun ortamda konuģabilme 4,5,6,7,8,9 1 ÖÇ - 3 : ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Greet people infomally,formally/addreess people formally/ask a persons`s name and tell them yours/apologise/attract attention/cardinal numbers/ordinal numbers/days/months/seasons/directions/verb TO BE (present)/the English Alphabet/Subject Pronouns/Indefinet Articles/Possessive Adjectives/Singular and Plural/This,These/That,Those/There is/there are/what?/who?/which?/where?/have Got/Has Got/Some,Any/A few and A little/much/many/a lot of/how many?/how much?/countable and Uncountable Nouns/ Possessive Pronouns/Prepositions/Imperatives/Can/Can`t Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Detaylı İçerik Resmi ve samimi selamlaģma/resmi hitaplar/birisine ismini sorma ve kendi ismini söyleme/özür dileme/dikkat çekme. Asıl sayılar ve sıra sayıları. Günler,Aylar,mevsimler ve yönler ( TO BE )Fiili(ġimdiki Zaman) /olumlu/olumsuz/soru ve olumsuz soru Ģekli/Evet/Hayır cevabı gerektiren sorular. NE ve KĠM? Soru kelimeleri/kim olduğunu belirtmek,birilerine kim olduğunu sorma/ġngilizce Alfabeği öğretme. Özne Zamirler,Harfi Tarif(A/AN) Ġyelik Sıfatlrı /Tekil ve Çoğullar. Bu,O(ġu)/Bunlar,Onlar/There is/there are(var)/there isin`t/there aren`t(yok)olumlu,olumsuz,soru ve Olumsuz soru yapıları/evet/hayır soruları. NE?/KĠM?/HANGĠSĠ?/NEREDE?Soru kelimeleri ile soru sorma ve cevap verme. HAVE GOT/HAS GOT (Sahip Olmak)Fiili ile cümle yapıları.olumlu,olumsuz,soru ve Olumsuz Soru yapıları/evet/hayır cevabı gerektiren sorular. SOME(Biraz,Birkaç)ANY(Hiç),A FEW/(Birkaç)/A LITTLE(Biraz),MUCH/MANY/A LOT OF(ÇOK)Bunların kullanılıģ Ģekli. HOW MANY?/(Kaçtane_?)/HOW MUCH?(Nekadar?) Soru kelimeleri ile sorup ve Cevap verme/sayılabilen ve Sayılamıyan Ġsimlerin Listesi. Ġyelik Zamirleri/Edatlar(IN/ON/AT)/Emir Cümleleri CAN(kabiliyet,yetenek,müsade,izin isteme,imkan)dan bahsederken kullanım Ģekli)CAN`T(Ehliyetsizlik,herhangi birbirģeyde yeteneği olmama)olumlu,soru,olumsuz ve olumsuz soru yapıları,evet ve Hayır cevabı gerektiren sorular ve pratik konuģmaya yönelik sorular sorma ve cevap alma. Kendini tanıtan bir paragraf yazma Final sınavı

6 Oxford pactice grammer Arasınav 8 Dönem sonu sınavı 16 İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 64 GYB 101 BĠLGĠSAYAR ECTS: 2 Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Yerel Yönetimler Yüz yüze-uygulamalı çalıģma 14 hafta - haftada 2 saat teorik Türkçe Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayarların çalıģma sisteminin anlaģılmasını sağlamak amacıyla, baģlat menüsü, denetim masası özellikleri, bilgisayar donanımı, Windows XP, Vista ve Windows 7 iģletim sistemleri, temel ofis programları (Word, Excel, Powerpoint) gibi konuların öğretilmesini amaçlar ve öğrencilerin bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri takip etmelerine olanak sağlar. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ - 1 : Bilgisayar sistemine ait temel kavramları bilir. 1,3,6,7,8 1 Windows ĠĢletim sistemini kullanabilir ve ayarlarında ÖÇ - 2 : 2,4,6,7,8 değiģiklik yapabilir. 1 MS Word programında belge oluģturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya ÖÇ - 3 : metin giriģi yapabilir, değiģtirebilir. Metin 3,4,7,8,9 1 biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir. ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 :

7 ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Bilgisayar Temel Kavramları, Ġnternet Teknolojileri, Windows 7, MS Word kullanımı, bilgisayarı oluģturan temel donanım bileģenlerini tanıma ve görevlerini anlama, Wordde kelime iģlem programlarını kullanarak yazı oluģturma, biçimleme, grafik, tablolar, çizimler, CV oluģturma, dilekçe yazımı ve tekniklerinden oluģmaktadır. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Detaylı İçerik Bilgisayar Tanımı, Tarihçesi, Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları. Windows ta Masaüstü, Dosya Yönetimi Windows ta Denetim Masası ve Donatılar Ġnternet, Ġnternette Gezinme, Ġnternette Arama, e-posta ve Güvenlik Kelime iģlemci uygulamasını açmak ve kapamak, MS Word Ekranı, Bir veya birkaç belgeyi açmak, Yeni belge oluģturmak, Ayarların YerleĢtirilmesi, Veri Eklemek, Veri Seçmek, Veri Düzenlemek, TaĢımak ve Silmek, Arama yapma ve DeğiĢtirme Kelime iģlemcilerde metin, paragraf ve belge biçimlendirme Kelime iģlemcilerde metin, paragraf ve belge biçimlendirme Belgeyle ilgili karmaģık uygulamalar yapma Arasınav Klavye hızlı eriģim fonksiyonları tanımlama ÖzgeçmiĢ hazırlama Dilekçe yazma Resmi yazı yazma Hafta 13 Resmi yazıları postalama

8 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Tablo ve grafik oluģturma ġekil çizimi ve uygulamalı çalıģmalar Dönem sonu sınavı Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı - Hasan Çebi Bal- ABP yayınları Arasınav 8 Akademik Takvim 45 Dönem sonu sınavı 16 Akademik Takvim 45 İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 50 GYB 103 YÖNETĠM BĠLĠMĠ Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü Staj Dersin Amacı 1. SINIF GÜZ YARIYILI ÖNLĠSANS YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON 3 Saat ÖĞR. GÖR. ĠNAN AKDAĞ TÜRKÇE ECTS: 4

9 Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : Yönetimsel Kavramlar dahilinde yönetim biliminin ÖÇ - 1 : kapsam, içerik ve geliģim sürecinden haberdar olur. 1,3,6,7,8 1 Yönetim ve organizasyonun türlerini, unsurlarını ve ÖÇ - 2 : ilgili kavramlarını bilir. 1,2,5,6,8 1 Yönetimin fonksiyonlarını ve güncel yönetim ÖÇ - 3 : alanındaki uygulamalarını kavrar 2,3,4,5,7,8,9 1 ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Yönetim kavramları, yönetim biliminin tarihsel geliģimi ve öncüleri, baģarılı bir yönetimi sağlayan temel unsurlar ve bunların detaylı içerikleri ve bu teoriler doğrultusunda günümüzdeki uygulamalar ve etkileri. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Detaylı İçerik Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, yönetim biliminin tanımı temel kavramları Yönetim biliminin kapsam ve içeriği Yönetim ve organizasyon Organizasyonla ilgili kavramlar Organizasyon kuramları Planlama, planlamanın gereği, önemi ve aģamaları Organize etme (Örgütleme) Ara Sınav Yöneltme Yürütme Liderlik etme Koordinasyon - EĢgüdüm Denetim Yönetim Biliminin temel alanı olarak kamu yönetiminde çağdaģ yaklaģımlar Kalkınma Ajansları ve Türkiye uygulaması

10 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Stratejik yönetim ve kamu yönetiminde uygulaması Stratejik yönetim ve kamu yönetiminde uygulaması Dönem Sonu Sınavı Beta Yayınları Arasınav 8 50 Dakika Dönem sonu sınavı Dakika İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 86 GYB 105 İKTİSAT-I 3Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü/Program Staj 1.Yıl/Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Yerel Yönetimler Yüz yüze 14 hafta - haftada 3 saat teorik Öğr. Gör. Derya MADEN Türkçe ECTS:3 Dersin Amacı MikroĠktisat teorisinin temel kavram ve tekniklerinin kapsamlı bir Ģekilde ele alınmasıdır. Dersi baģarıyla tamamlayan öğrencilerin: tüketici ve üretici teorilerindeki kavramları kavramıģ olmaları, tüketici ve üreticilerin optimizasyon problemlerini çözerek optimal miktarları tasvir eden fonksiyonları anlayabilmiģ olmaları beklenmektedir. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ - 1 : Ġktisadi temel kavramları kavrar. 1,2,9 1

11 ÖÇ - 2 : Tüketicinin ekonomik karar verme sürecini kavrar ÖÇ - 3 : Piyasa kavramını bilir 5,9 1 ĠĢletmelerin rasyonel karar verme süreçlerini 9 ÖÇ - 4 : öğrenir. 1 ÖÇ - 5 : Piyasa çeģitlerini kavrar. 7,8,9 1 ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Ġktisadın kapsamı ve metodu, kıtlık, tercih ve üretim olanakları eğrisi, talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, talep eğrisinde kaymalar, talep esnekliği, arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, arz eğrisindeki kaymalar, arz esnekliği, arz, talep ve esneklik uygulamaları, üretim maliyetleri, piyasa dengesi, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarından oluģmaktadır. 3,4 1 Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Detaylı İçerik Hafta 1 Ġktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Hafta 2 Kıtlık, Tercih ve Fayda Hafta 3 Arz ve Talep Hafta 4 Devamı Hafta 5 Devamı Hafta 6 Esneklik Hafta 7 Devamı Hafta 8 Arasınav Hafta 9 Arz-Talep Uygulamaları Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, 2012 Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012

12 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Devamı Üretim ve Maliyetler Devamı Tam Rekabet Piyasası Devamı Eksik Rekabet Piyasaları Dönem sonu sınavı Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, 2012 EskiĢehir, Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 EskiĢehir, Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 EskiĢehir, Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 Ġktisat, Prof.Dr. Zeynel DĠNLER, Ekin Kitapevi, Bursa 2012 EskiĢehir, 2012 Arasınav 8 50` Dönem sonu sınavı 16 50` İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık 4 1 4

13 Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 95 GYB 107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yıl / Yarıyıl 1. SINIF GÜZ YARIYILI ÖNLĠSANS Yazılım Şekli Bölümü YEREL YÖNETĠMLER YÜZYÜZE 16 Hafta - Haftada 2 Saat ÖĞR. GÖR. Gamze UZUN TÜRKÇE Staj YOK ECTS: 4 Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ÖÇ - 1 : ayırt eder. 9 1 Hukuk sistemlerini sayar ve her birinin özelliklerini ÖÇ - 2 : sıralar. 9 1 Yaptırımın ne anlama geldiğini bilir ve etkili bir ÖÇ - 3 : yaptırımda bulunması gereken özelliklere iliģkin 9 1 yorumlar yapar. ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaģamda hem de almakta oldukları eğitimin çeģitli yerlerinde karģılaģtıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taģımaktadır. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Detaylı İçerik Hafta 1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, iliģkisi ve ayırt edici yanları ġaban Kayıhan Hafta 2 Hukukun çeģitli açılardan tanımlanması ve hukukun baģlıca amaç ve iģlevleri ġaban Kayıhan Hafta 3 Hukukta yaptırım ve çeģitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri ġaban Kayıhan Hafta 4 BaĢlıca hukuk sistemleri ġaban Kayıhan Hafta 5 Hukukun temel kollara ayırımı ġaban Kayıhan Hafta 6 Özel hukuk bilgisi (I) ġaban Kayıhan Hafta 7 Özel hukuk Bilgisi (II) ġaban Kayıhan Hafta 8 Ara Sınav

14 Hafta 9 Kamu hukuku bilgisi ġaban Kayıhan Hafta 10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı ġaban Kayıhan Hafta 11 Hukukun çeģitli açılardan uygulanması ġaban Kayıhan Hafta 12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet ġaban Kayıhan Hafta 13 Hukuksal iģlem ve eylemler ġaban Kayıhan Hafta 14 Hukukta sorumluluk ġaban Kayıhan Hafta 15 Hukukta sorumluluk ġaban Kayıhan Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı ġaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları Hukuka GiriĢ ve Hukukun Temel Kavramları (Ömer Anayurt) Arasınav 8 50 dakika Dönem sonu sınavı dakika İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 82 GYB 109 SĠYASET BĠLĠMĠ Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü Staj Dersin Amacı 1. SINIF/ 1. DÖNEM ÖNLĠSANS ZORUNLU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YOK YÜZYÜZE 3 SAAT ÖĞR. GÖR. ĠNAN AKDAĞ TÜRKÇE YOK ECTS: 4 Öğrenme Çıktıları

15 Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : Siyasi düģünceler tarihi bağlamında siyaset biliminin ÖÇ - 1 : geleneksel olarak hangi konularla ilgilendiğini ifade 1,4,6,7,8,9 1 eder. Demokrasinin anlamını kavrar ve çağdaģ ÖÇ - 2 : demokrasinin ayırt edici unsurlarını farklı Ģekli ile tanır. 1,2,5,6,7 1 Siyasal hayatın aktörlerinin neler olduğunu bilir ve ÖÇ - 3 : siyasal hayata katılımı, katılma biçimlerini ve katılımı 1,4,7,9 1 etkileyen faktörleri iliģkilendirir. ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla iliģkisi, iktidar, meģruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranıģ, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Detaylı İçerik Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset biliminin tanımı ve siyasi düģünceden farkı siyaset bilimine tarihsel bir perspektiften bakmak: Siyasi düģüncenin katkısı Kapsam, yöntem ve teknikler, Ġktidar ve siyasal iktidar Devlet, siyasal sistemler Demokrasi: Kavram, tarihsel geliģimi ve ilkeleri, demokrasinin temel nitelikleri ve uygulamada demokrasi Demokrasi modelleri ve Türkiye`de demokrasi; siyasi kültür ve Türk siyasi kültürü Siyasal hayatın aktif aktörü olarak birey; siyasal toplumsallaģma, bireyin siyasal hayata katılması Siyasal partiler Ara Sınav Baskı grupları ve Kamuoyu Bürokrasi; Seçimler: kavramsal çerçeve Seçim sistemleri Türkiye`de seçimler Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi Küresel siyaset Küresel siyaset Dönem Sonu Sınavı Dursun, Davut (2002), Siyaset Bilimi, Beta, Ġstanbul Mümtaz`er Türköne (2006), Siyaset, Lotus, Ankara Arasınav 8 50 dakika

16 Dönem sonu sınavı dakika İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 92 GYB 111 GENEL MUHASEBE Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yüz yüze 14 hafta Yasin KARADENĠZ Türkçe ECTS:4 Dersin Amacı Genel muhasebe dersi, iģletmenin varlıklarını, kaynaklarını, gelir ve giderlerini oluģturan kalemlerin ve bunlarla ilgili iģlemlerin defterlerde ve hesaplarda kayıt altına alınmasının öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ - 1 : Yevmiye Kayıtlarını yapabilme. 8 1 ÖÇ - 2 : Bilanço Düzenleyebilme. 8 1 ĠĢletmenin Yabancı Kaynaklarını ve Öz kaynaklarını ÖÇ - 3 : 8 1 Öğrenme. ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve bir iģletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Hafta 1 Hafta 2 Detaylı İçerik Temel Kavramlar (ĠĢletme, Muhasebe, Muhasebe türleri, Mali Tablo Kullanıcıları, Muhasebenin Temel Denkliği) Hesap Kavramı ve Hesapların ĠĢleyiĢ Kuralları, Muhasebede ĠĢ AkıĢı, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler,

17 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 Muhasebenin Temel Ġlke ve Varsayımları, Muhasebede ĠĢlem Sırası, Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu, Dönen Varlıklar- I Dönen Varlıklar- II Dönen Varlıklar- III Duran Varlıklar Ara Sınav Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-I Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-II Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Gelir ve Giderler Dönem Sonu ĠĢlemleri Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi Dönem Sonu Sınavı Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu, Genel Muhasebe Prof. Dr. Ertuğrul Çetiner Genel Muhasebe Teori ve Uygulama,Doç. Dr. Selahattin Karabınar Genel Muhasebe Prof. Dr. Ö. Cemalcılar, Prof.Dr. Y. Benligiray, Prof.Dr. F. Sürmeli, Genel muhasebe. Arasınav 8 1 Dönem sonu sınavı 16 1 İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü GYB 113 İŞLETME YÖNETİMİ-I Yıl / Yarıyıl Yazılım Şekli Bölümü/Program Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Yerel Yönetimler Yüz yüze-grup ÇalıĢması 14 hafta - haftada 3 saat teorik Öğr. Gör. Derya MADEN Türkçe ECTS:3

18 Dersin Amacı ĠĢletme ve iģletme yönetiminin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, iģletmenin çevre ile iliģkilerini saptamak, iģletmelerin sınıflandırmasını yapmak, iģletmenin kuruluģ aģamalarını sıralamak, iģletmelerin kapasite ve kapasite türleri ile iģletmelerin büyüklüğü kavramı hakkında bilgi vermektir. Öğrenme Çıktıları Bu dersi baģarı ile tamamlayan öğrenciler : Temel iģletme kavramları ile birlikte iģletme ÖÇ - 1 : çeģitlerini sınıflandırmak 1,2,3 1 ĠĢletmenin kuruluģ çalıģmalarını kavramak ve ÖÇ - 2 : iģletme büyüklüklerini ayırt etmek 1,3,4 1 GiriĢimciliği ve giriģimciliğin önemini anlamak, ÖÇ - 3 : giriģimciliğin sorunlarını bilmek 3,4,5 1 ÖÇ - 4 : Bir iģ fikri bulabilmek ve iģ planı yapabilmek 5,6,7 1 KüreselleĢme olgusunun yönetim anlayıģlarını ve ÖÇ - 5 : iģletmeleri nasıl etkilediğini bilmek 7,8 1 Uluslararası boyutuyla rekabet kavramını ÖÇ - 6 : anlayabilmek 5,7,8 1 ĠĢletmenin bulunduğu çevre koģullarını analiz edebilmek 6,7,8 1 ÖÇ - 8 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü ĠĢletme ve iģletme yönetiminin temel kavramları, amaçları ve çevre ile iliģkileri: temel kavramlar, iģletmenin amaçları, ekonomik yapı içindeki yeri, yönetici ve giriģimci arasındaki fark; iģletmelerin sınıflandırılması: büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; iģletmelerin kuruluģ çalıģmaları, büyüklüğü ve kapasitesi: kuruluģ aģamaları, yer seçimi, büyüklüğünün belirlenmesi, kapasite türlerinden oluģmaktadır. Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Detaylı İçerik Hafta 1 ĠĢletmeciliğin Temel Kavramları Hafta 2 Devamı Hafta 3 ĠĢletme ve Çevresi Hafta 4 Devamı Hafta 5 ĠĢletmenin KuruluĢ Nedenleri, Amaçları ve Sorumlulukları Hafta 6 ĠĢletmelerin KuruluĢ Süreci Hafta 7 Devamı Hafta 8 Arasınav Hafta 9 ĠĢletmenin KuruluĢ Yeri Faktörleri ve Seçimi Hafta 10 ĠĢletmenin KuruluĢ Yeri Genel ve Özel Faktörleri Hasan TUTAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011 Hasan TUTAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011 Hasan TUTAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011 Hasan TUTAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011

19 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 ĠĢletme Türleri ve Sınıflandırılması Devamı Devamı ĠĢletmelerde Kapasite, Büyüme ve Optimum ĠĢletme Büyüklüğü Devamı Dönem sonu sınavı Hasan TUTAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011 Arasınav 8 Akademik Takvim 50` Dönem sonu sınavı 16 Akademik Takvim 50` İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Dönem sonu sınavı Toplam iş yükü 95

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yok Yüz yüze-uygulamalı çalıģma 14 hafta - haftada 2 saat teorik.

1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yok Yüz yüze-uygulamalı çalıģma 14 hafta - haftada 2 saat teorik. GĠYB 101 BĠLGĠSAYAR 1 2+0+2 ECTS: 2 Diğer / Üyeleri 1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Yönetim ve Organizasyon Yüz yüze-uygulamalı çalıģma 14 hafta - haftada 2 saat teorik Türkçe Bu dersin amacı, bilgisayarların

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

1. Yıl / Güz Dönemi. Türkçe Yok. Dersin Amacı Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması.

1. Yıl / Güz Dönemi. Türkçe Yok. Dersin Amacı Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması. GĠYTDK 101 TÜRK DĠLĠ 1 2+0+2 ECTS: 2 ers Düzeyi Yazılım Şekli Bölümü Ön Koşul Diğer / Üyeleri Staj 1. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim 14 Hafta / Haftada

Detaylı

ECTS:5. GBB107 Ders Adı:Ġktisada GiriĢ 3+0+3

ECTS:5. GBB107 Ders Adı:Ġktisada GiriĢ 3+0+3 GBB107 Ders Adı:Ġktisada GiriĢ 3+0+3 ECTS:5 Diğer / Üyeleri 1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Bankacılık Ve Sigortacılık Yüz yüze-grup ÇalıĢması Öğr. Gör. Yılmaz TOKTAġ Türkçe Bu dersin amacı öğrencilere

Detaylı

1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yok Yüz yüze 14 hafta Öğr. Gör. Melike ÇETĠNER. Türkçe Yok

1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yok Yüz yüze 14 hafta Öğr. Gör. Melike ÇETĠNER. Türkçe Yok Ders Kodu:GMB103 Ders Adı:Genel ĠĢletme 2+0=2 ECTS:2 Diğer / Üyeleri 1. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yüz yüze 14 hafta Öğr. Gör. Melike ÇETĠNER Türkçe Genel iģletme dersinin amacı, iģletme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Seçimler ve Seçmen DavranıĢları

Seçimler ve Seçmen DavranıĢları SEÇİMLER VE SEÇMEN DAVRANIŞLARI Dersin Adı Seçimler ve Seçmen DavranıĢları Dersin Kodu 630920 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Biçimi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Seçmeli Önlisans

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

1. Yıl / Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yok Yüz yüze-uygulamalı ÇalıĢma 14 hafta - haftada 2 saat teorik.

1. Yıl / Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yok Yüz yüze-uygulamalı ÇalıĢma 14 hafta - haftada 2 saat teorik. GĠYB 102 BĠLGĠSAYAR 2 2+0+2 ECTS: 2 Bölümü Dersin süresi 1. Yıl / Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yüz yüze-uygulamalı ÇalıĢma 14 hafta - haftada 2 saat teorik Türkçe Bu dersin amacı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Yıl / Güz Dönemi. Yönetim ve Organizasyon Yok

1. Yıl / Güz Dönemi. Yönetim ve Organizasyon Yok GYTĠT 102 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKĠLAP TARĠHĠ 2 2+0+2 ECTS: 2 1. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Bölümü Ön Koşul Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yüz yüze Diğer / Üyeleri Türkçe Staj Bu dersin sonunda öğrenci

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ders No : 0020050006 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.DÖNEM AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİKRO İKTİSAT Ders No : 0350040012 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL MUHASEBE I Ders No : 0350040004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2+0+2 ECTS: 2 GSTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2

2+0+2 ECTS: 2 GSTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2 GSTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2 2+0+2 ECTS: 2 Yazılım ġekli Bölümü Ön KoĢul Diğer / Üyeleri 1.Yıl/Bahar Dönemi Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim 14 Hafta / Haftada 2 Saat Teorik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

1. Yıl / Bahar Yarıyılı Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Yok Uzaktan Eğitim. Türkçe Yok

1. Yıl / Bahar Yarıyılı Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Yok Uzaktan Eğitim. Türkçe Yok GMTĠT 102 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKĠLAP TARĠHĠ 2 2+0+2 ECTS: 2 Diğer / Üyeleri Staj 1. Yıl / Bahar Yarıyılı Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim UZEM Türkçe Atatürk ün Devrimleri(Siyasi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2+0+2 ECTS: 3. Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi. Yıl / Yarıyıl. 2. Yıl/Bahar Dönemi Ders Düzeyi. Önlisans Yazılım Şekli Bölümü

2+0+2 ECTS: 3. Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi. Yıl / Yarıyıl. 2. Yıl/Bahar Dönemi Ders Düzeyi. Önlisans Yazılım Şekli Bölümü GYB202 Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi 2. Yıl/Bahar Dönemi Önlisans Yerel Yönetimler Yüz yüze 14 Hafta/2 saat Öğr. Gör. Erol ġġmġek Diğer / Üyeleri Türkçe Staj 2+0+2 ECTS: 3 Siyasal katılma süreci ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSAT Ders No : 0350040005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-I Ders No : 0690160057 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. AMASYA ÜNİVEERSİTESİ GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.DÖNEM AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

Detaylı

2+0+2 ECTS: 2 GBTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2

2+0+2 ECTS: 2 GBTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2 GBTDK 102 TÜRK DĠLĠ 2 2+0+2 ECTS: 2 Diğer / Üyeleri 1.Yıl/Bahar Dönemi Ön Lisans Zorunlu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Eğitim 14 Hafta / Haftada 2 Saat Teorik UZEM Türkçe Cümle bilgisinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Hukuk Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SĠYASET BĠLĠMĠNE GĠRĠġ II SBG

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SĠYASET BĠLĠMĠNE GĠRĠġ II SBG DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SĠYASET BĠLĠMĠNE GĠRĠġ II SBG104 2 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş, Doç.Dr. Metin Karadağ

Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş, Doç.Dr. Metin Karadağ Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Mikroiktisada Giriş Dersin Kodu ECO 7/7 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur

Bu ders için ön koşul gerektiren herhangi bir kriter yoktur Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Ders No : 0050030025 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : 0050020024 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları

Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Muhasebe (MGMT 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Muhasebe MGMT 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF 1. YARIYIL 0020030001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : HUKUKA GİRİŞ Ders No : 0030010003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe

2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe GİYB 201 FİNANSAL YÖNETİM Diğer / Üyeleri 2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yüz Yüze 14 Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Türkçe 4 + 0+ 4 ECTS: Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl GENEL İKTİSAT Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı