TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN YAZILI BASINDA YANSIMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN YAZILI BASINDA YANSIMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN Dr. Raci Taşcıoğlu * Özet Kabadayı alt kültüründen beslenen organize suç örgütleri, emniyet kaynaklarına göre, son yıllarda toplum nezdinde itibar kazanabilme arayışına ağırlık vermektedirler. Bu çerçevede, örgütler ticari faaliyetlere yoğunlaşırken, örgüt liderleri işadamı kimliği ile hayır işlerine yönelmekte ve toplumda belirli bir statüde bulunan tanınmış kişiler ile yakın ilişkiler kurmaktadırlar. Çünkü örgütsel faaliyetlere legal bir görünüm kazandırma, kamuoyunda örgüt liderlerini olumlama ve itibarlı kişi konumuna yükseltme çabası güdülmektedir. Örgütü ve lideri meşrulaştırma çabasında medyanın önemli ve etkili bir araç olarak kullanıldığı gözden kaçmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, suç örgütlerinin itibar kazanma girişimlerinin yazılı basında yansımaları ele alınmaktadır. Araştırmada, Örgütler hangi girişimlerde bulunmakta ve bu çabalar Türk yazılı basınında nasıl haberleştirilmektedir? sorularına yanıt aranmaktadır. Elde edilen bulgulara göre suç örgütlerinin, işadamı kimliği ve olumlu bir imaj oluşturma, tanınmış kişiler ile yakınlaşma, hayır işlerinde bulunma ve medyatik olaylarda boy gösterme gibi itibar kazanmaya yönelik çabalarının olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Organize Suç Örgütleri, Suç Örgütü Liderleri, İtibar, Yazılı Basın, Gazete. * Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 173

2 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Türk medyasına göz atıldığında -özellikle son yıllarda- organize suç örgütlerinin önemli bir gündem konusu haline geldiği ve yine haber değeri açısından oldukça fazla yer bulduğu göze çarpmaktadır. Dahası, ticari çıkarın söz konusu olduğu hemen her sektörde organize bir suç örgütünün varlığı dikkat çekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı nın (KOM) yılına ait raporunda (2006: s ), organize suç örgütlerinin son yıllarda faaliyetlerini legal hale getirmek için ticari alanlara yönelerek şirket kurmaya başladıkları vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca bu raporda, suç örgütlerinin liderlerinin ve tepe yöneticilerinin sanat, magazin ve spor dünyasıyla yakınlaşma çabaları içerisine girdikleri ifade edilmektedir. En büyük amacı para kazanmak ve güç elde etmek olan bu örgütlerin, hem ticari faaliyetlere yoğunlaşması hem de toplumda belirli bir statüsü olan tanınmış kişiler ile yakınlaşması anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü raporda da işaret edildiği gibi, işadamı kimliğine bürünerek, çeşitli hayır kurumlarına ve yardıma ihtiyacı olan insanlara bağış ve destekle yardımsever vatandaş görünümü sergilemektedirler. Yine tanınmış kişiler ile yakın ilişkiler kurarak, hem legal görünmekte, hem de bu camialara mensup insanların konumlarından dolayı elde ettikleri imtiyazlardan faydalanmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, bilinçli bir şekilde toplumsal değerlere daha fazla sahip çıkar gibi görünmeye çalışmakta ve böylece, kendilerini farklı göstermek suretiyle toplumun desteğini arkalarına alabilme (Şenol, 2007: s. 208) arayışındadırlar. Kısaca, bu girişimlerin nihai amacı organize suç örgütlerine toplum nezdinde itibar kazandırmaktır. Suç örgütlerinin itibar kazanma girişimlerinin yazılı basında yansımaları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada, Örgütler hangi girişimlerde bulunmakta ve bu çabalar Türk yazılı basınında nasıl haberleştirilmektedir? sorularına yanıt bulunması amaçlanmaktadır. Çalışma, suç örgütlerinin ve liderlerinin toplumda itibar 1 KOM her yıl düzenli olarak yayınladığı faaliyet raporlarında, organize suçlar ile ilgili detaylı bilgilere yer vererek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 174

3 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN kazanmak ve kendilerini meşrulaştırmak için medya üzerinden hangi araçları ve yöntemleri kullandıklarını göstermesi nedeniyle önem taşımaktadır. 1. Organize Suç ile Suç Örgütü Olgusu ve Ülkemizdeki Tarihsel Seyri Dünya ve ülkemiz gündemini sürekli meşgul eden, gündelik yaşamda ve medyada hemen her gün karşımıza çıkan organize suç ve suç örgütü olgusunun, ülkeden ülkeye farklılık göstermesi nedeniyle literatürde üzerinde uzlaşılan ortak bir kavramsal tanımı bulunmamaktadır. Yine de, organize suçun ve suç örgütünün oluşumu ile ilgili üzerinde uzlaşı sağlanan bazı temel kriterler söz konusudur. Bu kriterler, Avrupa Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu nun Mart 1996 tarihinde Almanya nın Leipzig kentinde yaptığı toplantıda belirlenmiştir. Buna göre; 1) Haksız kazanç temin etmek üzere bir araya gelme ve aralarında işbölümü ilişkisi bulunan hiyerarşik bir yapı, 2) Suç ile elde edilen bir kazanç, 3) Suç işleme konusundaki süreklilik, 4) Mevcut organize yapı içerisinde uygulanan yaptırım sistemi, 5) Şiddet, tehdit gibi yöntemlerin kullanılması, 6) Kamuya ve özel sektöre nüfuz edilmesi, 7) Elde edilen kara paranın aklanması, 8) Paravan şirketlerin kurulması gereklidir (KOM, 2000: s. 74). Bu temelden hareketle kavramsal tanımlama yapılırsa, kısaca organize suç; yasal ve yasal olmayan yöntemler ile para ve gücün ele geçirilmesi için yapılan eylemlerdir. Suç örgütü; bu eylemleri planlayan ve uygulayan kişilerin (en az üç kişi) oluşturduğu, hiyerarşik bir yapılanmaya ve katı bir disipline sahip organizasyondur (Abadinsky, 1997). Diğer bir ifadeyle organize suç, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla cebir ve tehdit uygulamak, sindirme, korkutma ve yıldırma yöntemlerini kullanmaktır (KOM, 2007: s. 60). Organize suç örgütü ise, üçten fazla kişinin gizlice bir araya gelerek nitelikli işbirliği yapmak ve suç işleme niyetiyle birbirleriyle sürekli ilişki içerisinde olmak için kurdukları hiyerarşik bir teşekküldür (Cengiz, 2005: s. 15) yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu nda ( TCK) Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma başlığını taşıyan 220. madde, örgütlü olarak işlenen suçlar bakımından genel bir hüküm olma özelliği taşımaktadır. 175

4 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Ülkemiz için yeni sayılabilecek bir kavram olan organize suç, olgu olarak çok eskilere dayandırılmakta ve organize suç örgütlerinin kökeni Osmanlı daki mahalle kabadayılığı ve külhanbeyliğine kadar götürülmektedir (İçli, 2004: s ). Ulunay (2003) kabadayılığı 3 bir nevi şehir şövalyeliği olarak ifade ederken, Aktunç (1998) kabadayılığın bu şekilde efsaneleştirilmesine karşı çıkmakta ve onları şehir eşkıyaları, şehir celalileri şeklinde nitelendirmektedir. Her iki yaklaşımın da doğru olduğu kabul edilebilir. Çünkü, ortaya çıkışlarına ve tarihsel gelişimlerine bakıldığında, bu yapıların düzeni sağlamayı kendilerine misyon edindikleri, fakat zaman içerisinde toplumsal düzenin bozulmasına önayak oldukları, toplumsal güvenliği tehdit ettikleri ve bir süre sonra da bu işi geçim kaynağı haline dönüştürdükleri görülmektedir. Tanilli ye (2000) 4 göre, İstanbul un fethi ile birlikte ortaya çıkan külhanbeylik, evsiz-yurtsuz olup hamamların külhanlarında (ateş ocakları) yatıp kalkan kimselerin oluşturduğu bir yapılanmadır. Bu ilk dönemde ocak disiplini ile hareket edilen ve davranışların belli kurallara göre düzenlendiği hiyerarşik bir yapılanma söz konusudur. Zamanla bu hiyerarşik yapı bozulmaya yüz tutmuş ve külhanbeyleri özellikle esnaf ve kadınlara yönelik taşkın hareket- Buna göre, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranların veya yönetenlerin, örgüte üye olanlar ile yardım edenlerin ve örgütün propagandasını yapanların cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Maddede örgütün varlığı için gerekli olan şartlar; örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı (en az üç kişi) ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması şeklinde belirlenmiştir (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html). 3 Ulunay, kabadayıları üçlü bir ayrıma tabi tutmakta ve bunların; külhanbeyleri, tulumbacılar ve efendi kabadayılar olduğunu söylemektedir. Külhanbeyleri toplumsal nazarda ve kabadayı âleminde pek makbul sayılmazken, tulumbacıların çatışmaları tamamen takımları arası rekabete dayalı olmuştur. Ağırbaşlı ve ölçülü olması beklenen kabadayılar için ise, adalet, iffet, zayıfı ve ırz ehlini himaye etme çok önemlidir. Siyah cepkenleri, beyaz ve yaz kış yaka bağır açık gömlekleri, boyunda muskaları, elde tespihleri, başta püsküllü fesleri olan kabadayılar, içki âlemlerini seven ama kendilerini kaybetmeyen, kumar oynayan ama hile yapmayan, çapkın ama mahallenin kızına yan bakmayan, bellerinde kama taşıyan ama mecbur kalmadıkça kavga etmeyen ve cana kıymayan kişilerdir. 4 Tanilli bu çalışmasında, kabadayılığın ve külhanbeyliğin ortaya çıkışını, yapılanmasını ve zaman içerisinde yozlaşmasını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. 176

5 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN lere girişmiş, dükkânları ve insanları soyarak ve onlardan haraç alarak geçim sağlamaya başlamışlardır. Benzer bir yozlaşmanın ve bozulmanın kabadayılık sisteminde de yaşandığı gözden kaçmamaktadır. Kabadayılık, dürüstlüğü ile çevresine hamilik yapan, bulunulan mahalde namusun, adaletin ve güçsüzün korunmasını kısaca mahallenin güvenliğini ve asayişini sağlamayı amaç edinen bir yapılanma biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Oysa zamanla kabadayılık da toplumsal düzeni ve güvenliği tehdit etmiş ve haksız çıkar sağlanılarak geçim kapısı haline gelmiştir. Böylece, toplumsal nazarda kabadayılığın ve külhanbeyliğin aynı gibi algılandığını ve dolayısıyla aynı anlama geldiğini söylemek mümkündür. İmparatorluktan cumhuriyete miras kalan kabadayılık ve türevi grupların, 1970 li yıllarda ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı ortamı fırsata çevirdikleri dikkat çekmektedir (Kahya ve Özerkmen, 2007: s. 55). Bu yıllarda başta gıda olmak üzere birçok tüketim malını bulmak çok zorlaşırken, temini noktasında karaborsacılık ve kaçakçılık ön plana çıkmıştır. Karaborsa faaliyetleri ile kolay yollardan yüksek kazançların sağlandığı bu dönemde, gelir dağılımında geniş uçurumların oluşması, devlet otoritesinin önemli ölçüde sarsılması, köyden kente büyük göçlerin yaşanması organize suçluluk için müsait bir ortam hazırlamış (Bal, 2000: s. 51) ve küçük grupların daha büyük çapta organizasyonlara dönüşmesini tetiklemiştir lerin başında hayata geçirilen kimi hukuki ve ekonomik düzenlemeler karaborsa faaliyetlerini önemli ölçüde etkilerken, bu grupların organize bir şekilde daha farklı suçlara yönelmesine neden olmuştur lerde hayali ihracat, 1990 larda ise çek-senet tahsilatı, ihalelere fesat karıştırma, oto ve kasa hırsızlığı, fuhuş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, işçi simsarlığı ve haraç toplama gibi faaliyetler (Yılmaz, 1998: s ) ile maddi ve buna paralel olarak üst düzey bürokrat ve siyasilerle yakınlaşma çabaları ile politik güç sağlamaya ağırlık vermişlerdir. Suçun ve suç işleyenlerin biçim değiştirmesi ve çeşitlilik göstermesi, 1990 ların sonunda yeni yasal düzenlemeleri gerekli kılmıştır. 5 5 Yasal düzenlemelerden önce ortaya çıkan yeni suç türleri ve suç örgütlerine karşı etkin mücadele edilebilmesi için yeni birimler oluşturulmuştur. Bu amaçla, 1995 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve

6 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Bu yasal düzenlemeler, organize suç ve suç örgütlerine karşı etkili ve yoğun bir mücadelenin yürütülmesine olanak sağlamıştır. 6 Bu mücadele neticesinde, suç örgütleri 2000 li yıllarda değişik zemin ve fırsatlar aramaya zorunlu olarak yönelmişler ve suçun tespit edilmesini zorlaştırabilmek amacıyla faaliyetlerine legal görünüm kazandırma çabasına girişmişlerdir (KOM, 2002: s ). Bu çaba doğrultusunda organize suç örgütlerinin faaliyetlerini ticari alanlara kaydırdıkları gözlemlenmektedir. Yüksek rantın olduğu inşaat, kamu ihaleleri, eğlence, turizm, sağlık, şans oyunları gibi birçok sektöre yönelen örgütler, bu sektörlerde kurdukları ticari şirketler aracılığıyla deşifre olmadan haksız kazanç sağlamayı sürdürmektedirler. Yasal olmayan yollardan elde edilen gelirler, kurulan bu paravan şirketler vasıtasıyla yasal alana çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu yolla kara paranın aklanması sağlanmaktadır. Yine, suç örgütleri ticari faaliyetlere paralel olarak medya üzerinden halk nezdinde itibar kazanma arayışına yoğunlaşmaktadırlar. 2. Bir Kavram Olarak İtibar ve Organize Suç Örgütlerinin İtibar Kazanma Girişimleri Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelime anlamı saygı görme, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij olan itibar ile ilgili -organize suç ve suç örgütü kavramlarında olduğu gibi- ortak bir tanım söz konusu değildir. 7 Yine de, itibar ile ilgili tanımlara bakıldığında, yılında bu daire başkanlığına bağlı olarak İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 6 Bu kapsamda önce, 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ile yasal düzenlemeye gidilmiştir. Daha sonra ise, bu kanunu yürürlükten kaldıran tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun kabul edilmiştir. Yine, etkin mücadeleyi olanaklı kılan 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: (Bozlak, 2009: s ). 7 Barnett, Jermier ve Lafferty (2006), yılları arasındaki itibar ile ilgili tanımları incelemişler ve kavram ile ilgili ortak bir tanımın olmadığını ortaya koymuşlardır. 178

7 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN kavramın, geçmişteki eylemler ve bu eylemlere bağlı olarak ortaya çıkan saygınlık ile yakın bir bağının olduğu rahatlıkla görülmektedir. Buna göre itibar; bir kurumun geçmişteki davranışlarından çıkarılan özellikler bütünü (Weigelt ve Camerer, 1988) ve göreceli saygınlığının ölçütüdür (Shenkar ve Yuchtman-Yaar, 1997). İtibar, kurumun sosyal meşrulaştırılma sürecidir. Bu süreç, içsel ve dışsal olmak üzere iki bileşene ayrılırken, içsel itibar paydaşların kuruma ilişkin algılamaları, dışsal itibar ise toplumun kurumun davranışlarına ilişkin algılamalarıdır (De Castro, Lopez ve Saez, 2006). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, itibar, zamanla oluşan, kurumu diğerlerinden ayıran ve kuruma stratejik bir avantaj sağlayan soyut bir değerdir (Flatt ve Kowalczyk, 2006: s. 2). Diğer bir ifadeyle, kurumun elle tutulamayan değerlerinin taşıyıcısı, toplum tarafından beğenilmenin ve takdir edilmenin karşılığıdır (Kadıbeşegil, 2006: s. 55). İtibarın oluşumu bir süreci kapsarken, bu süreci etkileyen ve kalıcılığını sağlayan bir takım öncüller mevcuttur. Bunlar; örgüt ölçeğinin büyüklüğü, örgütsel performansın yüksekliği, yüksek performansa bağlı olarak kurumun karlılığı, kurumsal büyümenin sürekliliği, örgütün bilinirliliği ve/veya tanınırlılığı, yardımseverliliği ve medyada görünürlülüğüdür (medyada olumlu şekilde yer almak) (Fombrun, 1996: s. 186). Özellikle son üç öncül bu çalışma kapsamında dikkat çekmektedir. Çünkü organize suç örgütlerinin itibar kazanma girişimlerinin temelinde, hayırsever yardımlar ve tanınmış kişiler ile yakınlaşma çabaları yer almaktadır. Bu tür itibar kazanma girişimleri aynı zamanda medyada görünür olmayı kolaylaştırmaktadır. Organize suç örgütlerinin liderleri ve tepe yöneticileri için medyada olumlu şekilde yer almak, toplum nezdinde meşruluk kazanmanın bir göstergesi sayılmaktadır. 8 İtibar kazanma girişimlerinin amacı kamuoyunda kabul görmek, diğer bir ifadeyle toplumdan onay almaktır. Organize suç liderleri yaptıkları illegal faaliyetleri kamufle edebilmek için toplumun ve 8 Avrupa Birliği, organize suç konusunda zorunlu ve opsiyonel olmak üzere iki kategorik kriter belirlemiştir. Bu kriterlere göz atıldığında, opsiyonel kriterlerden birinin de örgütlerin medyayı etkileme çabası olduğu dikkat çekmektedir (Cengiz, 2005: s. 36). 179

8 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER devletin sağduyusuna hitap eden davranışlarda bulunurken, bu davranışlar ile hedef kitleye olumlu mesaj vermek istemektedirler. Yine, bu örgütlerin ve liderlerinin kamuoyunda mevcut psikolojik ve sosyal yapının gereklerine uygun mesajlar verdikleri ve tavırlar sergiledikleri gözden kaçmamaktadır (KOM, 2000: s ). Aynı şekilde, bu örgütlerin ülke değerlerini kullandıkları, milli ve manevi değerlere paravan amaçlı sahip çıktıkları görülmektedir (KOM, 2001: s. 116) Yasal olmayan yollardan elde ettikleri kazancın bir kısmını yardım yaparak, toplumda saygınlık görmeye ve halkın sempatisini kazanmaya çalışmaktadırlar (KOM, 2002: s. 87). Organize suç örgütü liderlerinin de bu beklenti içerisinde oldukları konuyla ilgili bir yüksek lisans tez çalışmasında (Kahya, 2006: s ) ortaya konulmuştur. Bu bilimsel çalışma kapsamında örgüt liderleri ile yapılan derinlemesine mülakatta, Organize suç örgütlerinin hedefi, amacı nedir? Para mı, güç mü, prestij mi? ve Güçten kastedilen nedir? Prestij mi, legalleşme mi? sorularına verdikleri yanıtlarda bu durum liderler tarafından çok net bir şekilde ifade edilmektedir. Öncelikli amacın elbette haksız yollardan sürekli kazanç sağlamak olduğu görülmektedir. Fakat maddi çıkar elde ederken, prestij sahibi olmak, halk tarafından olumlu bir şekilde tanınmak ve anılmak, toplumda saygınlık kazanmak da önemlidir. Organize suç örgütleri toplumda saygınlık kazanmak için ne yaparlar? sorusuna ise, zenginden alıp fakire vermek yani kazandığının bir kısmını dağıtmak, yasal olmayan kazanç ile yasal işler yapmak, böylece itibarlı işadamı kimliği kazanmak yanıtlarını vermektedirler. 3. Metot Araştırmada, organize suç örgütlerinin itibar kazanma girişimlerinin yazılı basında yansıması ele alınmış ve bu kapsamda, bu çabaların nasıl haberleştirildiği üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, araştırma için önemli bir zorluk olarak görülen zaman darlığı göz ardı edilmemiş ve bu nedenle, araştırmanın zaman aralığı ve örneklemi konularında sınırlandırılmaya gidilmiştir. Ülkemizde organize suçlarla mücadelede yeni yasal düzenlemenin (Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu) yürürlüğe girdiği 1999 yılı ile yukarıda sözü edilen raporun 180

9 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN ait olduğu 2005 yılları arasını kapsayan dönemde gazetelere yansıyan önemli ve dikkat çekici haberler amaca uygun bir şekilde seçilerek içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada internet sitelerinde yılları arasında internet arşivi bulunan Hürriyet, Milliyet, Zaman ve Türkiye gazeteleri örnekleme dahil edilmiştir. 9 İncelenen dönemde ağırlıkla organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker ve adamlarının isminin ön plana çıktığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara bakıldığında Zaman ın 580, Hürriyet in 346, Milliyet in 310 ve Türkiye nin de 16 haber verdiği görülmüştür. 10 Haberlerin yanında dikkat çekici bazı köşe yazıları ve ilanlar da önemli bulgu olarak değerlendirilmiştir. Bulgular değerlendirilirken içeriğe göre tasnif yapılmıştır. Suç örgütünün, işadamı kimliği ve olumlu bir imaj oluşturma, tanınmış kişiler ile yakınlaşma, hayır işlerinde bulunma ve medyatik olaylarda boy gösterme gibi itibar kazanmaya yönelik çabalarının olduğu ortaya çıkarılmış ve yorumlanmıştır. 4. Bulgular: Örgütlerin İtibar Kazanma Girişimlerinin Yazılı Basında Yansıması 4.1. İşadamı Kimliği ve Olumlu Bir İmaj Oluşturma Kimlik; kişinin ve/veya kurumun kendini tanımlamak, başkalarına anlatmak için kullandığı sembol ya da terim (Dowling, 2001: s. 19), imaj ise; bir insan, kurum ve/veya nesneye dair izlenim ve düşüncelerden oluşan inançlar topluluğudur (Kotler ve Clarke, 1987: s. 62). Kısaca, kimlik kendini sunma biçimi, imaj bireye ilişkin algılamadır. Birey, kimliğine bağlı olarak toplum nezdinde rakiplerin- 9 Araştırma örneklemi oluşturulurken, internet sitelerinde yılları arası arşivi bulunan gazeteler dikkate alınmıştır. 10 Bu haberlerin çoğunluğu, Sedat Peker ve adamlarının yılları arasında çeşitli suçlamalar iddiasıyla yakalanması, gözaltına alınması ve/veya tutuklanması ile ilgilidir. En son 2004 yılının Ekim ayında yürütülen kelebek operasyonu ile Peker ve birçok adamı, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, tehdit ve zor kullanmak gibi çeşitli suçlar iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınmışlardır. Tutuklanmalarına karar verilmesi ve yargılama süreci sonunda Peker, 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezasının 12 yılı Yargıtay tarafından onanmıştır. 181

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER den farklı olumlu bir imaj oluşturursa, olumlu bir kurumsal itibara da sahip olur (Dowling: 2004: s. 21). Bu bağlamda, kamuoyunda ve medyada yeraltı dünyasının önde gelen ismi olarak kendisinden bahsedilen Peker in, bu kimlik yerine işadamı kimliğinin oluşturulması ve olumlu bir imaja sahip olabilmesi amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşadamı kimliğinin oluşturulması çabası başta haberler olmak üzere Peker le yapılan özel röportajlarda da görülmektedir. Bu haber ve röportajlarda Peker in işadamı olduğuna özel vurgu yapılmaktadır. Örneğin; Zaman gazetesinde tarihli Rize nin kurtuluşu İstanbul da da kutlandı haberde, programa katılan kişiler sayılırken politikacıların yanı sıra işadamı Sedat Peker, da yer aldı. Peker, internet sitesini tanıttı başlıklı tarihli sayıdaki haber, İş dünyasında attığı adımlarla adını duyuran Sedat Peker, önceki akşam İstanbul Hilton Oteli nde verdiği kokteyle, sitesini tanıttı 11 Sol Türkçüyüm, fikrimin Turancılıkla çelişkisi yok başlığını taşıyan tarihli sayıdaki haberde, İşadamı Sedat Peker in sitesini tanıtmak için, önceki akşam Hilton Otel de düzenlediği geceye katılan eski Dev Genç li Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sol Türkçülük ün Turan la bir çelişkisi yok dedi. Türkiye de fakir insanlara yapılan yardımla ilgili bir haberde de işadamı vurgusu yapılmaktadır. Sedat Peker den Rize ye 300 milyar başlıklı tarihli sayıdaki haber, Ünlü işadamı Sedat Peker, Ramazan ayında 4 bin fakir aileye dağıtılmak üzere, Rize ye 300 milyar lira değerinde bir tır dolusu gıda maddesi gönderdi. Hürriyet in tarihli sayısının ekonomi sayfasında bilinen bir markayı satın aldığı yönündeki iddialar üzerine Peker ile yapılan bir röportaj yer almaktadır. Borsada oynuyorum ama aracılar benden korkuyor başlıklı röportajın, Peker in bu ülkeyi ve insanını 11 Peker in organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yakalanmasından sonra, Zaman ın tarihli sayısında aynı konu ile ilgili Peker, ozturkler. com u paşalarla birlikte açmıştı başlıklı haberinde, bu kez Peker den şöyle bahsedilmektedir: Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle sık sık başı polisle derde giren Sedat Peker en büyük çıkışını 2002 Mayıs ında yapmıştı. 182

11 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN düşünen bir işadamı olarak tanınması amacını taşıdığı söylenebilir. 12 Çünkü Sedat Peker, ticari anlamda hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? sorusuna, Bulgaristan da üretim ve ihracat yaptığım bir kereste fabrikam var. Reklam, dış ticaret, emlak danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteriyorum. Bir de bazı yabancı firmaların Türkiye mümessilliklerini almış durumdayım. yanıtını vermektedir. Bu röportajda dikkat çeken diğer bir husus ise, Yatırım yaptığınız bu alanlarda hedefiniz ne? sorusuna verilen en çok vergi ödeyen şirketler içerisinde en üst sıralarda yer almak yanıtıdır. Buna göre, kazancını bu ülke ve insanı için harcayacak bir işadamı portresi çizilmek isteniyor. Yazılı basın üzerinden gerek kendisiyle yapılan röportajlar ve gerekse verdiği ilanlar ve kimi haberler, Peker in kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturmaya çabaladığını göstermektedir. Örneğin; Milliyet in tarihli sayısında Duygu Asena nın kendisiyle yaptığı röportajın teması normal bir ferdim mesajı üzerine odaklanmıştır. Yine, aynı gazetenin ve tarihli sayılarında yayınlattığı Duyuru başlıklı ilanlarda kendi adını kullanarak vatandaşlara eziyet ve haksızlık yapanları topluma şikayet etmekte ve böyle kişiler ile başı dertte olanların kendisi ve/veya avukatları ile irtibata geçmesini istemektedir. Ali Atıf Bir bu durumu, yanlış bir Sedat Peker imajı şekillendirilmesine izin verilmiyor şeklinde değerlendirmektedir. Hürriyet te tarihli köşesinde En baba marka! başlıklı yazısında Bir, Sedat Peker in Türkiye nin kendini en iyi yöneten markası olduğunu belirtmektedir. Peker in, ne zaman hakkında bir haber çıksa ve/veya bir dedikodu ürese hemen yarım sayfa gazete ilanı verdiğini söylemektedir. Hem de sağdan, soldan bloklanmış kurallarına uygun Sedat Peker logosuyla. Reklam da reklam hani. Kanıtlar gösteriliyor, belgeler sunuluyor, resmen kriz yönetimine yönelik tüm ayrıntılara önem verilip, daha önce çıkmış olan haberlerin belleklerde yanlış bir Sedat Peker imajı şekillendirilmesine izin verilmiyor yılının Mart ayında kendisiyle yapılan bir diğer röportajda ne iş yapıyorsunuz? sorusuna, yine, Bulgaristan da kereste üretimi, Türkiye de reklamcılık işiyle uğraşıyorum. En hızlı büyüyen iş kollarına girmeyi düşünüyorum. Ayrıca, arsa ve emlak danışmanlığı ofisi kurduk. yanıtını vermiştir (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber yesille-benibirbirimize-kirdirmak-istediler.html). 183

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Peker in olumlu imajına katkı yapacak en dikkat çekici haber Türkiye nin tarihli sayısındadır. Sedat Peker yılın babası başlıklı haberde, Türkiye Engelliler Vakfı (TÜREV) tarafından cezaevinden yeni çıkan Peker e yılın babası ödülü verildiği yer almaktadır. Haberde TÜREV Başkanı Arif Tevetoğlu ndan ödülünü alan Peker in törende yaptığı konuşmada, cezaevinde kaldığı süre içinde kendisini yalnız bırakmayan engelli arkadaşlar tarafından yılın babası ödülüne layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğu belirtilmektedir. Peker, ayrıca kendisinin çete mensubu olmadığını söyleyerek, Ben de herkes gibi şerefiyle yaşamaya çalışan bir insanım dediği ifade edilmektedir. Haberin devamında işadamı Sakıp Sabancı nın da yılın babası ödülüne layık görüldüğü, fakat kendisi yurtdışında olduğu için ödülünü holdingin genel müdürlerinden birisinin aldığı yazılıdır Tanınmış Kişiler ile Yakınlaşma Prestij ve statü kavramlarıyla ilişkili olarak tanımlanan itibar, bir anlamda birey ya da örgütün sosyal statüsünü belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, diğer insanların onun toplumdaki yerini nasıl tanımladıklarını ve ondan ne beklediklerini ifade etmektedir (Çiftçioğlu, 2009: s. 1-2). Dolayısıyla, organize suç örgütü lideri suçlamasıyla yargılandığı bir dönemde Peker in, tanınmış kişiler ile kamuoyunda ve medyada ses getirebilecek yakınlaşma çabalarına ağırlık vermesinin bu nedenle olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, kamuoyunda Peker in internet sitesi olarak bilinen ve ozturkler.com adını taşıyan, tüm Türk dünyasını sanal ortamda buluşturmayı amaçlayan sitenin tanıtım organizasyonu dikkat çekmektedir. Bu organizasyona, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı birçok siyasetçi, sanatçı, asker-sivil bürokrat, işadamı, akademisyen, sporcu ve manken kişilerin de yer aldığı yaklaşık bin 500 davetli katılmıştır. Her haliyle profesyonelce düzenlendiği belli olan organizasyona medya da yakın ilgi göstermiştir. Konuyla ilgili haberlere incelenen gazetelerin tarihli sayılarında rastlanmaktadır. Hürriyet ve Milliyet ana sayfada ve devamında iç sayfada geniş yer verirken, Zaman sadece iç sayfada daha küçük yer vermiştir. Türkiye ise konuya ilgisiz kalmıştır. 184

13 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN Hürriyet te Peker e paşa konuk başlığıyla yer verilen birinci sayfadaki haberde, özellikle emekli asker bürokratlar öne çıkarılmaktadır. tanıtım gecesine, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Muhittin Fisunoğlu, emekli tuğgeneral Veli Küçük, Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski bakanlar, işadamları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Muhittin Fisunoğlu, eski bakan ve eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve Trabzonspor eski yöneticilerinden Atilla Yıldırım la aynı masayı paylaştı. İç sayfalarda ise Gecede ünlüler geçidi ve Türklüğe hizmet plaketleri verildi başlıkları ile konuya yer verilmeye devam edilmektedir. Milliyet te aynı gün Reis in aile fotoğrafı başlığı ile yine birinci sayfada yer verilen haberde, ağırlıkla fotoğraf kullanımı ve bu fotoğraflarda tanınmış katılımcılar ile Peker in bir arada görüntülenmesi dikkat çekmektedir. Tam sayfa yer verilen Peker çağırdı, ünlüler koştu başlıklı iç sayfa haberde de aynı durum söz konusudur. Fotoğraflarda ünlüler ve Peker görüntülenirken, haber metninde Peker in kendisine verilen Türklüğe hizmet plaketini almama nedenine vurgu yapılmaktadır. İnsanlar layık oldukları şeyleri almalı. Ben bu ödüle layık değilim. Ülkemize daha çok hizmet etmemiz lazım. Zaman da Peker, internet sitesini tanıttı başlığı ile yer alan haberde, tanınmış katılımcılar ile birlikte Peker in siteyi kurmasındaki amacı öne çıkarılmaktadır. sitenin fikir babası Sedat Peker, Türk birliğini bölmek için çok çeşitli uğraşlar var. İnternet vasıtasıyla dünyanın her yerinde yaşayan Türklerin sosyal, ekonomik açıdan iletişimlerini sağlayarak, Türk birliği kurulmalıdır dedi. Peker in tanınmış kişiler ile yakınlaşma çabalarına her zaman özel önem verdiği, ev ve işlerlerinde yapılan aramalarda ele geçen fotoğraflardan belli olmaktadır. Futbol ve iş dünyasından tanınmış kişiler ile çekilen bu fotoğraflar gazeteler tarafından haber yapılmıştır. Hürriyet in tarihli sayısında ana sayfada yer alan Evdeki albümden ve tarihli sayısında yer alan Başbakanların bile böyle fotoğrafı var haberlerine yansıyan fotoğraflarda Peker, Galatasaraylı Hakan Şükür, Fenerbahçe eski yöneticilerinden işadamı Şadan Kalkavan ve Orhan Keçeli ile görülmektedir. 185

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Sanat camiası ve bürokrasi ile de yakınlaşma çabası güttüğü, kendisine ve adamlarına yönelik kelebek operasyonu kapsamında gözaltına alınan veya aranan kişilerin dikkat çekici kimliklerinden ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Zaman ın tarihli sayısındaki Küçük Onur: Peker le ağabey kardeş gibiyiz ve tarihli sayısındaki Uzan şirketlerinin başına Sedat Peker in adamı atanmış başlıklı haberlerde görülmektedir. Gözaltına alınan şarkıcı Küçük Onur un ifadesinde Sedat Peker le ağabey-kardeş ilişkimiz var. Sevdiğim, saydığım bir kişidir. dediği belirtilmektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun (TMSF), el koyduğu Uzan Grubu na ait çimento-inşaat şirketlerinin yönetim kuruluna atadığı Servet Kaçamak ın, Peker operasyonu çerçevesinde firari zanlı olarak arandığı ifade edilmektedir Hayır İşlerinde Bulunma Hayır işleri ile uğraşmak kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının önemli bir parçası olarak görülebilir. Sosyal sorumluluk; şirketin toplum üzerindeki her zararlı etkiyi asgari seviyeye indireceği veya ortadan kaldıracağı ve uzun vadede yararlı faydaları azami seviyeye çıkaracağının taahhüdüdür (Mohr, Webb ve Harris, 2001: s. 47). Bu çerçeveden bakılacak olursa, Peker ve adamlarının toplum nezdinde kendileri hakkında oluşan kötü izlenimleri ortadan kaldırmak ve toplumda olumlu anılmak ve tanınmak amacıyla özellikle hayır işlerine yöneldikleri görülmektedir. Bulunulan hayır işleri ile ilgili haberler ağırlıkla Milliyet olmak üzere, Türkiye ve Zaman da yer alırken, Hürriyet te konu ile ilgili habere rastlanmamıştır. Bu haberlerde ise öne çıkan, Peker in Marmara bölgesinde meydana gelen depremde Sakarya daki depremzedeler için kurdurduğu çadırkenttir. Haberlerde çadırkentten övgüyle bahsedilmektedir. Milliyet te yer alan hayır işleri ile ilgili haberlerde çadırkent, okul yapımı, camii tadilatı ve mezuniyet partisi konu edilmektedir. Sakarya da kurulan çadırkent ile ilgili haberler, da Adapazarı çarşı müze olmalı, da Yeşil yardım yarışı ve tarihli sayıda Depremzedeye saray mutfağı başlıklarını taşımaktadır. Özellikle, Depremzedeye saray mutfağı başlığını taşıyan haberde, çadırkentle ilgili fotoğraflara ve orada kalan depremzedelerin övgü dolu görüşlerine yer verilmektedir. Okul yapımı ile ilgili 186

15 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN olarak tarihli sayıda İlahiyatçı Baba başlığı ile verilen haberde, Rize de kurulan KTÜ İlahiyat Fakültesi nin inşaatının tamamlanabilmesi için açılan kampanyaya katılan Peker in, Fakülteye adımı verirseniz binayı yaptırırım dediği ifade edilmektedir. Haberin devamında fakülteye adının verilmemesi halinde yardımını geri çekeceği belirtilmektedir. Camii tadilatını konu edinen fotoğraflı haber, tarihli sayıda Peker den cami onarımına 20 milyar lira başlığı ile yer almaktadır. Haberde, Bulgaristan ın başkenti Sofya da Mimar Sinan tarafından 1566 yılında inşa edilen tarihi Molla Kadı Seyfullah Efendi Camii nin restorasyonu için mali yardımda bulunan Peker e, camii girişine asılan pirinç levha üzerinde yer alan yazı ile teşekkür edildiği vurgulanmaktadır. Geleceğin hukukçularına yönelik mezuniyet partisi haberi, tarihli sayıda Hukuk mezunlarına Sedat Peker den parti başlığını taşımaktadır. Haberde, Peker in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri için beş yıldızlı bir otelde mezuniyet partisi verdiği ve gecede şarkıcı Altay ın ücret almadan sahneye çıktığı öne sürülmektedir. Türkiye de çadırkent ve gıda yardımı ile ilgili hayır haberleri göze çarpmaktadır. Sakarya da depremzedeler için kurulan çadırkent tarihli sayıda Örnek çadırkent başlığı ile haberleştirilirken, haberde çadırkentten övgüyle bahsedilmekte ve Peker in insani yönü okuyucuya aktarılmaktadır. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker depremzedelere sunduğu hizmetlerle göz kamaştırıyor. Yemekleri Halilibrahim sofrası ve Konyalı dan gelen lezzet ustalar yapıyor. Her öğünde mutlaka meyve oluyor. Tatlıları ve dondurmaları Bağdat caddesindeki Mado (İsmet abi) yolluyor. Felaketzedelere pet şişelerle ambalajlanmış markalı sular sunuluyor. Kampta hijyen kurallarına aşırı riayet ediliyor. Tabak ve bardaklar kullanılıp atılıyor. Çöpler asla bekletilmiyor. Kullanma suyu milyarlık cihazlarla arıtılıyor. Bir laboratuar temizliğindeki çamaşırhanede 20 otomatik çamaşır ve kurutma makinesi var. Pekerkent in idarecisi Yaşar Aydın bir iş adamı. Soruyoruz Sedat Bey buralara gelir mi? Yaşar bey Evet diyor, ama geceyarısı filan. O yardım ettiği birinin yüzüne bakmaktan utanır. Övülmekten hiç hoşlanmaz. Sedat Peker den Rize ye 300 milyar başlığı ile tarihli sayıda yer alan haberde, Ramazan ayında 4 bin fakir aileye dağıtılmak üzere bir tır 187

16 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER dolusu gıda maddesinin gönderildiği ve bazı illerde de bu tür yardımın yapıldığı söylenmektedir. Peker Şirketler Grubu tarafından hazırlanan yardım paketlerinden Rize nin yanı sıra, Sivas, Ankara, Yalova, İzmit, Adapazarı, Tekirdağ, Giresun, İstanbul ve Düzce de de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam edildiği belirtildi. Zaman da hayır işleri ile ilgili haber, tarihli sayıdaki Sakarya nın en baba çadırkenti başlığını taşımaktadır. Haberde, Peker hayır yapmanın kutsallığına vurgu yaparken, diğer çadırkentler ile karşılaştırılan grubun çadırkenti övülmektedir. kamuoyunun yakından tanıdığı Sedat Peker ve arkadaşları, devlete, millete ve yaralı halka hizmet vermenin kendileri için ibadetle eşdeğer olduğunu söylüyor. kurulan çadırkentler, yağan yağmurla birlikte çamur deryasını andırıyor. Kentte en temiz ve düzenli şekilde işleyen çadırkent ise kamuoyunun yakından tanıdığı Sedat Peker tarafından kurulmuş Medyatik Olaylarda Boy Gösterme Özellikle politik arenada geçerli olan bu yöntemde, kişiler, medyada yer bulabilmek veya görünebilmek amacıyla medyanın ilgi göstereceği spontane veya kurgulanmış etkinliklere katılmaktadırlar. Araştırmada, Peker in de bu tür medyatik olayları değerlendirdiği dikkat çekmektedir. Bu olaylar arasında düğün ve cenaze törenleri öne çıkmaktadır. Hürriyet in tarihli sayısında Kıbrıs ta Amerikan usulü düğün başlıklı haberde, Mehmet Ali Erbil ve Sedef Erbil in düğün törenlerine katılan ve katılamayan birçok ünlü simadan (siyasetçi, sanatçı, medya profesyoneli gibi) bahsedilmekte, Düğüne katılamayan Seda Sayan, Berna Laçin, Sakıp Sabancı ve Sedat Peker, gönderdikleri çiçeklerle çifti kutladı. denmektedir. Şimdi mi kıymete bindik? başlığını taşıyan tarihli sayıdaki haberde, Kocaelispor yardımcı antrenörü Engin Korukır ın düğünü konu edilirken, nikah şahitliklerini Süleyman Seba ile birlikte Peker in yaptığı belirtilmektedir tarihli sayıda Diskoda mehterli 30 Ağustos eğlencesi başlıklı haberde, Peker in sahibi olduğu internet sitesinin düzenlediği Eve Dönüşe Tepki Yürüyüşü nün diskoda mehterli eğlenceyle noktalandığı anlatılmaktadır. disko yakınında toplanan 188

17 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN 200 kişilik grup, Kartal Mehter Takımı nın çaldığı marşlar eşliğinde ikiyüz metre izinsiz yürüyerek diskonun önüne geldi. Burada Peker in adının yazılı olduğu çelengin önünde duran kalabalık, Reis sen bizim her şeyimizsin, Peker sana canımız feda sloganları attı. Milliyet te, Peker in katıldığı ve çiçek gönderdiği medyatik olaylar haberlere yansımaktadır. Sedat Peker, Işılay Saygın la nikah şahidi oldu başlıklı tarihli haberde, İzmirli işadamı Tuğrul Koparanın kızı İnci nin nikâh töreninde eski Devlet Bakanı Işılay Saygınla yeraltı dünyasının isimlerinden Sedat Peker şahitlik yaptı. denilmektedir. Beşiktaş defansının başarılı ismi Ali Eren in düğün törenin yer aldığı Kartal kayıp: 1-1 başlıklı tarihli haberde, nikah şahitliklerini kulüp başkanı Serdar Bilgili ile Peker in yaptığı yazılıdır. Müzik kanalı Best TV nin birinci yaş gününü kutladığı, tarihli sayıda büyük bir fotoğrafın yer aldığı Tatlıses ve Peker aynı masada başlığı ile haberleştirilmektedir. Babalar uğurladı başlıklı tarihli haberde, Ataköy de kendi restoranında öldürülen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nihat Akgün, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı nda toprağa verildi. ifade edilirken, Peker in cenaze törenine çelenk gönderdiği belirtilmektedir yılı güneş tutulmasıyla ilgili tarihli sayıdaki En parlak hilal başlıklı haberde, Sivas taki izlemeye Peker in de katıldığı duyurulmaktadır tarihli sayıda Tayyip, Gülben i dinlemedi başlığı ile verilen haberde, Tayyip Erdoğan ın da katıldığı Kasımpaşa Spor Kulübü gecesinde, Peker in büyük bir buket çiçek gönderdiğine dikkat çekilmektedir. Türkiye de Peker i yakinen ilgilendiren cenaze töreni haberleri söz konusudur. Her iki haberde Sedat Peker in acı günü başlığı ile okuyucuya duyurulurken, tarihli sayıda Peker in babasının cenaze töreni, tarihli sayıda ise Peker in amcasının cenaze töreni yer almaktadır. Her iki törene de yine tanınmış birçok simanın katıldığı görülmektedir. Peker ve ailesinin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, futbolcu Hakan Şükür, Beşiktaşlı Ali Eren, Sergen, Yapımcı Osman Yağmurdereli, sanatçı Hayko, Naim Süleymanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. sevenlerinin yanı sıra sanatçı Küçük Onur, Seren Serengil in eski eşi Ozan Kaçmaz, manken Şenol İpek ile çok sayıda vatandaş katıldı. 189

18 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Zaman da tarihli sayıda internet sitesiyle gündeme gelen Peker in, Kanal 7 de Kırmızı Işık isimli haber programa konuk olacağı, Sedat Peker soruları cevaplıyor başlıklı haber ile duyurulmaktadır. Sonuç Organize suç ve suç örgütü olgusunun, daha etkin mücadeleyi öngören yeni yasal düzenlemelere ve yeni birimlere rağmen, ekonomik, politik ve sosyal hayat bağlamında bireysel, toplumsal, ulusal ve hatta uluslararası güvenlik üzerinde giderek daha fazla tehdit oluşturduğu gözlemlenmektedir. Çünkü statik olmayan suç ve suçlu biçim değiştirmekte ve farklı mecralarda yaşam alanı bulmaya devam etmektedir. Sözü edilen durum, bu çalışmada somutlaştırılmaya çalışılmakta, suç örgütü lideri ve yandaşlarının yasadışı faaliyetlerini maskeleyebilmek amacıyla toplum nazarında kabul görebilecek etkinliklere ağırlık verdikleri ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda, kamuoyunda itibar görecek girişimlerde bulunduklarına ve medyayı bu doğrultuda etkin kullandıklarına dikkat çekilmektedir. Yazılı basın üzerinden yürütülen araştırmada, suç örgütü lideri ve yandaşlarının işadamı kimliği ve olumlu bir imaj oluşturma, tanınmış kişiler ile yakınlaşma, hayır işlerinde bulunma ve medyatik olaylarda boy gösterme gibi itibar kazanmaya yönelik çabalarının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Hemen her kesimden tanınmış kişilerin davet edildiği geniş katılımlı organizasyonlar, gazeteciler ile yapılan röportajlar, gazetelere verilen ilanlar, ödül törenleri, öğrencilerden fakir vatandaşlara kadar yapılan yardımlar, camii ve okul inşaatlarına verilen maddi destekler, medyatik düğün törenlerinde nikah şahitlikleri gibi birçok çabanın profesyonelce yürütüldüğü ve yönetildiği gözden kaçmamıştır. Bu saptamayı destekleyen önemli bir bulgu da, Milliyet in tarihli sayısındaki Funda Pepperell Blair in adayıydı başlıklı haberdir. Habere göre, kelebek operasyonunda gözaltına alınan Pepperell, ozturkler.com adlı internet sitesinin iletişim direktörüdür Öğrenim görmek için gittiği İngiltere de Avrupa konulu bir konferansa katılan Pepperell, Türkiye nin AB ye girmesi gerektiği görüşüyle İşçi Partili yetkililerin dikkatini çekmiştir yılında yapılan yerel seçimler öncesi iktidardaki Tony 190

19 TÜRKİYE DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İTİBAR KAZANMA GİRİŞİMLERİNİN İtibar kazanma girişimlerinde, suç örgütü ve liderinin medya üzerinden topluma yönelik etkili bir dil kullandığı da görülmektedir. Bu amaçla, milli ve manevi konulara özel önem vermesi ve bu eksende bir tavır geliştirmesi de anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü toplumla aynı dili konuşmak, verilmek istenen mesajın anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve geri-dönüş noktasında azami faydayı sağlamaktadır. Son olarak şunu da ifade etmek gerekir ki, organize suç örgütleri ile mücadelede yasalar ve güvenlik güçleri yanında medya desteği ve toplumsal destek kaçınılmaz öneme sahiptir. Oysa bu çalışmada da ortaya konulduğu gibi, medya, kendi üzerinden toplum nazarında saygınlık kazanma çabası güden organize suç örgütlerinin ekmeğine bilerek veya bilmeyerek yağ sürmektedir. Organize suç örgütlerine ve liderlerine karşı daha mesafeli durması gereken medyanın, kimi zaman yayınlarında bu kişileri işadamı olarak konumlandırması örgüt lideri ve yandaşlarının amacına hizmet etmektedir. Bu nedenle, medya aracılığıyla bilgilenen toplumun bu tür yayınlardan etkilenme olasılığı göz önüne alınarak, organize suç örgütleriyle ilgili haberlerde medyanın -kamu yararını da gözeterek- olabildiğince dikkatli ve seçici bir tutum geliştirmesi gerekmektedir. 14 Blair in partisinden Southampton belediye başkanlığına aday gösterilmiştir. Fakat, 993 oyla seçimi kaybetmiştir. 14 Haluk Şahin, tarihli Radikal deki köşesinde Ekrem Marakoğlu nun Kırmızı Kadife adlı kitabına atıfta bulunarak, yeraltı dünyasının kabadayılıktan çeteleşmeye geçişini, aynı zamanda bu dünyanın medyatikleşmesi olarak görmektedir. Konuyla ilgili kitaptan aktardığı Marakoğlu nun bir anısı çok dikkat çekicidir. Geçmişte yaşadığım bir olay o tarihlerde pek dikkatimi çekmemişti. O dönemlerde İstanbul da kabadayı âleminde adını yeni duyurmaya başlayan genç bir hemşerim, bazen yazıhaneme ziyarete gelip benden, o dönemde pek anlam veremediğim bir istekte bulunuyordu. Ekrem abi, ne olursun beni gazetelik et... Buna karşılık sen ne istiyorsan yaparım. Görüyorum, senin birçok müvekkilin gazetelere manşet oluyor. Ne olur, beni de gazetelik et. Vur dediğin adamı derhal vururum. Yeter ki beni gazetelerin manşetine çıkar... Ben bu konuşmaları şaka olarak kabul edip geçiyordum. Ancak bizim genç kabadayı, isteğinden bir türlü vazgeçmiyordu. Zaman içerisinde, genç hemşerimin isteğinin altında yatan gerçeği çok daha acı bir biçimde kavradım. Zaman giderek değişiyordu. Artık sadece yeraltı âleminde tanınan ve bilinen bir kişi olmak yeterli sayılmıyordu. Çünkü yeraltı dünyası ile yerüstü dünyası giderek bütünleşiyor, ilişkiler iç içe giriyordu. Sadece belli bir bölgede tanınıp bilinmek, o kişiyi sadece kendi mahallesinin duvarları içine hapsediyordu. İşte böyle bir ortamda gazetelerin ve medyanın tanıtıcı özelliği ön plana çıkıyordu. (http://www.radikal.com.tr/ haber.php?haberno=131027) 191

20 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Kaynakça Abadinsky, H. (1997). Organized Crime. Florence Kentucky: Wadsworth Publication. Aktunç, H. (1998). Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bal, İ. (2000). Türkiye de Organize Suçlar ve Terörizm Üzerine: İdeolojik, Sosyal, Ekonomik Bir Değerlendirme ve Mücadele Yöntemleri. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 2. Sayı: Barnett, M. L., Jermier, J. M. & Lafferty, B. A. (2006). Corporate Reputation: The Definitional Landscape. Corporate Reputation Review, 9 (1), pp Bozlak, A. (2009). Çıkar Amaçlı Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Temel Hukuki Düzenlemeler ve Başlıca İlkeler. Polis Bilimleri Dergisi, 11 (3), s Cengiz, M. (2005). Türkiye de Mafya Tipi Organize Suçlar. Ankara: KOM Yayınları. Çiftçioğlu, A. (2009). Kurumsal İtibar Yönetimi. Bursa: Dora Yayınları. De Castro, G. M., Lopez, J. E. N. & Saez, P. L. (2006). Business and Social Reputation: Exploring The Concept and Main Dimensions of Corporate Reputation. Journal of Business Ethics, 63 (4). pp Dowling, G. (2001). Creating Corporate Reputations. Oxford: Oxford University Press. Dowling, G. (2004). Corporate Reputations: Should You Complete on Yours?. California Management Review, 46 (3) KOM (2000) Yılı Faaliyet Raporu. s KOM (2001) Yılı Faaliyet Raporu. s KOM (2002) Yılı Faaliyet Raporu. s KOM (2006) Yılı Faaliyet Raporu. s KOM (2007) Yılı Faaliyet Raporu. s Flatt, S. J. & Kowalczyk, S. J. (2006). Corporate Reputation as a Mediating Variable Between Corporate Culture and Financial Performance. 10th RI Conference on Reputation, Image, Identity & Competitiveness. New York. Erişim: Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value From The Corporate Image. Boston: Harvard Business School Press. İçli, T. G. (2004). Kriminoloji. Ankara: Martı Yayınevi. 192

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN İDİL DİZDAR, HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN Bodrum un beyaz perdedeki gülen yüzü İdil Dizdar, fotoğrafçılık ve oyunculuk kariyerine bir de yönetmenlik ekledi. Bodrum un yakından tanıdığı oyuncu, yönetmen ve fotoğraf

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol spor Proje konusu Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Logo Birbirleriye gençliğin selamlaşma hareketiyle havaya sıçrayarak

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

www.plantodulleri.com 4

www.plantodulleri.com 4 SPONSORLUK 4 PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Şubat 2010 tarihinde yayına başlayan dergimiz, 11 inci sayı itibariyle üç aylık periyoda dönüş yapmış, şu an için 13. sayısını sektörel dolaşıma sunmaya

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Günlük Kent Gazetesi

Günlük Kent Gazetesi 18 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Duran eylem Taksim'deki "Duran Adam"ın ardından bir kişi de Beşiktaş taki Kartal Heykeli önünde hareketsiz şekilde beklemeye başladı.

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Maddeye Değil, Hayata Bağlan Bağımlılık yaşının sürekli düşmesi üzerine, toplumda bağımlılıkla

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var

Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var Büyük hayaldi ama gerçek oldu Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni, bundan 8 yıl önce Türkiye nin en değerli yerel

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Đsmail Hilmi Adıgüzel

Đsmail Hilmi Adıgüzel Đsmail Hilmi Adıgüzel Gençlik Platformu / Kurcu Başkan Marka Yönetimi Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fotoğraf Gönüllüleri / Genel Koordinatör Đnternet Medya ve Bilişim Federasyonu / Yönetici Gravga

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Yılda 24 tematik toplantı: Tematik toplantılara ortalama 200 kişi katılıyor.

Yılda 24 tematik toplantı: Tematik toplantılara ortalama 200 kişi katılıyor. SPONSORLUK DOSYASI BİZ KİMİZ? Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) gücünü ve etkinliğini; Türkiye nin 7 bölgesinden gelen iş insanlarının oluşturduğu federasyon ve derneklerinin gönüllü,

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

bugün Özel günde evlendiler ÖZEL bir tarihte evlenmek isteyenlerin beklediği gün geldi çattı. evlendirme dairelerine yoğun başvuruda bulundular.

bugün Özel günde evlendiler ÖZEL bir tarihte evlenmek isteyenlerin beklediği gün geldi çattı. evlendirme dairelerine yoğun başvuruda bulundular. Özel günde evlendiler ÖZEL bir tarihte evlenmek isteyenlerin beklediği gün geldi çattı. 12.12.2012 tarihinde evlenmek isteyenler evlendirme dairelerine yoğun başvuruda bulundular. Bugün 12.12.2012 tarihinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ 19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜSEM Üniversite İmkanlarını Halkla Buluşturuyor Üniversitelerin devamı niteliğinde;

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Seçim sonuçlarını CHP Bodrum Merkez Seçim Ofisi Yağhane de takip eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rakamların belli olmaya başlamasının ardından

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası

Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Türkiye Göllerarası Basketbol Turnuvası Amaç: Turnuvanın amacı Burdur Belediyesi nin büyük önem verdiği ve sesini duyurup, bir kurtarma planı hazırlanmasını istediği Burdur Gölü nün sesini tüm Türkiye

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır.

Via Properties, bu süreci en başarılı şekilde yönetmiş ve 2014 yılını iletişimde güçlü bir şekilde sonlandırmıştır. Via Properties, 2014 yılında var olan yatırımları ve hayata geçirdiği yeni projeleri ile başarılı bir yıl geçirdi. Türkiye de ses getiren projelere ve işbirliklerine imza atan grubumuz, Nasıl daha fazla

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol eğlence Proje konusu MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI TEMMUZ 2016 www.toplumunicinde.com İstanbul Gedik Üniversitesi Aktifim Toplumun İçindeyim Projesi Gönüllüleri Vala Gedik Kimdir? Gedik Holding Onursal Başkanı merhum Halil

Detaylı

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels 15-18 MART 2015 Limak Limra Hotels KONGRE DAVET YAZISI Sayın Yetkili, Yerel Kalkınma Derneği; Global Düşün, Yerel Hareket Et felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, "Hermana" isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı...

Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, Hermana isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı... Ankara Yahudilerinin anlatılmamış hikayesi ortaya çıktı Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, "Hermana" isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı... Yapımcı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü

Uluslararası Hukuk Kulübü 1 T.C Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü 2017 2018 Akademik Yılı Tanıtımı Hakkımızda 2 T.C Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü (BUHK, UHK veya Beykent UHK) 25.06.2016 tarihinde T.C

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v.

3-) Üniversite içi Spor Faaliyetlerini koordine etmek; (Turnuvalar Sportif Şenlikler Yarışmalar, Maç organizasyonları, Spor Kursları v. ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRİMİ OLARAK ASLİ GÖREVLERİMİZ ; 1-) Hizmet verdiği kesimin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Sorumluluk Çalışmalarımız

Sorumluluk Çalışmalarımız Sorumluluk Çalışmalarımız Sorumluluklarımızı alalım, hayatı ıskalamayalım. 5C En büyük sorumluluk, sorumluluk sahibi olmaktır. 5A Sorumluluklarını bil, sorumsuzluğu hayatından sil. 5B Sorunlara dur demek

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı