ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION"

Transkript

1 ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION ICC NİN AKREDİTİFLERE İLİŞKİN YEKNESAK USULLER VE UYGULAMA KURALLARI 2007 REVİZYONU

2 ARTICLE 1 Application of UCP MADDE 1 UCP nin uygulanması The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no.600 (UCP) are rules that apply to any documentary credit ( credit ) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC yayını (UCP), akreditif metni akreditifin bu kurallara tabi olduğunu açıkça belirttiğinde herhangi bir akreditife (uygulanabildikleri ölçüde herhangi bir teminat akreditifi standby letter of credit- dahil) uygulanan kurallardır. Bu kurallar akreditif şartlarıyla açıkça değiştirilmedikleri veya uygulama dışı bırakılmadıkları sürece akreditifin bütün tarafları için bağlayıcıdır

3 ARTICLE 2 Definitions MADDE 2 Tanımlar For the purpose of these rules: Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank. Applicant means the party on whose request the credit is issued. Banking day means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed. Beneficiary means the party in whose favour a credit is issued Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice. Bu kuralların amacına yönelik olarak: İhbar bankası amir bankanın talebi üzerine akreditifi ihbar eden banka anlamına gelir. Amir akreditifin açılması için talepte bulunan taraf anlamına gelir. Banka iş günü bir bankanın bu kurallara tabi bir işin/eylemin gerçekleştirileceği yerde düzenli olarak açık olduğu bir gün anlamına gelir. Lehtar lehine akreditif açılan taraf anlamına gelir. Uygun ibraz akreditifin şartlarına, bu kuralların uygulanabilir hükümlerine ve uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun bir ibraz anlamına gelir.

4 ARTICLE 2 Definitions MADDE 2 Tanımlar Confirmation means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation. Confirming bank means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank s authorisation or request. credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation. Teyit amir bankanın kesin yükümlülüğüne ek olarak teyit bankasının uygun bir ibrazı karşılayacağına veya iştira edeceğine ilişkin kesin bir yükümlülüğü anlamına gelir. Teyit bankası amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka anlamına gelir. Akreditif adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamına gelir

5 ARTICLE 2 Definitions MADDE 2 Tanımlar Honour means a b c to pay at sight if the credit is available by sight payment to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment to accept a bill of exchange ( draft ) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance. Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf. İbrazın karşılanması (yerine getirme) a b akreditif belgelerin ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda ise ibrazda ödeme yapmak akreditif vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda ise vadeli ödeme yükümlülüğüne girmek ve ödeme vadesinde ödeme yapmak c akreditif poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda ise lehtar tarafından çekilen poliçeyi kabul etmek ve poliçenin ödeme vadesinde ödeme yapmak anlamına gelir Amir banka bir amirin talebi üzerine veya kendi adına bir akreditif açan banka anlamına gelir.

6 ARTICLE 2 Definitions MADDE 2 Tanımlar negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank. Nominated bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank. Presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered Presenter means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation İştira uygun bir ibraz altında poliçelerin (görevli bir bankadan başka bir banka adına çekilen) ve/veya belgelerin, görevli bankanın ramburse edilmesi gereken banka iş gününde veya daha önce görevli banka tarafından lehtara avans ödeme yapılarak veya avans ödeme yapılacağı kabul edilerek satın alınması anlamına gelir. Görevli banka, akreditifin kullanımda olduğu banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılır biçimde açılmış bir akreditifte herhangi bir banka anlamına gelir. İbraz, bir akreditif altında belgelerin amir bankaya veya görevli bankaya teslimi veya bu suretle teslim edilen belgeler anlamına gelir. İbraz eden, ibrazı yapan bir lehtar, banka veya diğer taraf anlamına gelir

7 ARTICLE 3 Interpretations MADDE 3 Yorumlar For the purpose of these rules: Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect A document may be signed by handwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol or other mechanical or electronic method of authentication. Bu kuralların amacına yönelik olarak: Uygulanabildikleri durumlarda tekil sözcüklere çoğullar, çoğul sözcüklere de tekiller dahildir. Bir akreditif dönülemez olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir. Bir belge el yazısıyla, görüntüleme yoluyla oluşturulmuş imzayla, delgi imzayla, kaşeyle, simgeyle veya doğruluğun onaylanmasına yönelik diğer herhangi bir mekanik veya elektronik yöntemle imzalanabilir. A requirement for a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement Bir belgenin onaylanmasını, vize edilmesini veya benzer bir isteği belirten bir şart, ilgili belgenin üzerinde o şartı yerine getirdiğini gösteren herhangi bir imza, işaret, kaşe veya etiketle yerine getirilmiş olacaktır.

8 ARTICLE 3 Interpretations MADDE 3 Yorumlar Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks Terms such as first class, well known, qualified, independent, official, competent or local used to describe the issuer of a document allow any issuer except the beneficiary to issue that document Bir bankanın farklı ülkelerdeki şubeleri ayrı bankalar olarak dikkate alınır. Bir belgeyi düzenleyecek olan tarafı tanımlamak için kullanılan birinci sınıf, tanınmış, kalifiye, bağımsız, resmi, uzman, yerel gibi terimler o belgenin lehtar dışında herhangi bir tarafça düzenlenmesine izin verir. Unless required to be used in a document, words such as prompt, immedeately or as soon as possible will be disregarded The expression on or about or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included Bir belge içinde kullanılmaları istenmediği sürece prompt, immedeately veya as soon as possible gibi sözcükler dikkate alınmayacaktır On or about veya buna benzer bir ifade, bir olayın/eylemin, belirtilen tarihin beş takvim günü öncesinden beş takvim günü sonrasına kadar uzanan bir süre içinde (başlangıç ve bitiş tarihleri dahil) gerçekleşeceğine/yapılacağına ilişkin bir şart olarak yorumlanacaktır.

9 ARTICLE 3 Interpretations MADDE 3 Yorumlar The words to, until, till, from and between when used to determine a period of shipment include the date or dates mentioned, and the words before and after exclude the date mentioned The words from and after when used to determine a maturity date exclude the date mentioned The terms first half and second half of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive. The terms beginning, middle and end of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21th to the last day of the month, all dates inclusive. Bir yükleme süresinin belirlenmesi için kullanıldıklarında to, until, till, from ve between sözcükleri, belirtilen tarihi veya tarihleri içine alır; before ve after sözcükleri belirtilen tarihi hariç tutar. Bir ödeme vadesinin belirlenmesi için kullanıldıklarında from ve after sözcükleri belirtilen tarihi hariç tutar. Bir ayın ilk yarısı, ikinci yarısı terimleri, bütün tarihler dahil olmak üzere, sırasıyla o ayın 1 inden 15 ine ve 16 sından son gününe kadar olarak yorumlanacaktır. Bir ayın başı, ortası ve sonu terimleri, bütün tarihler dahil olmak üzere, sırasıyla o ayın 1 inden 10 una, 11 inden 20 sine ve 21 inden son gününe kadar olarak yorumlanacaktır.

10 ARTICLE 4 Credits v. Contracts MADDE 4 Sözleşmeler karşısında akreditifler a. A credit by its nature is a seperate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit a. Doğası itibariyle bir akreditif, dayandırabileceği satış sözleşmesinden veya diğer bir sözleşmeden ayrı bir işlemdir. Akreditifte her ne şekilde olursa olsun bir sözleşmeye değinilmiş olsa bile bankalar böyle bir sözleşmeyle ilgilenmezler ve onunla bağlı değillerdir. A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank. Bir lehtar hiçbir durumda bankalar arasında veya amir ile amir banka arasında mevcut sözleşme ilişkilerinden yarar sağlayamaz. b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like. b. Amir, akreditifle ilişkili sözleşmenin kopyalarını, proforma faturayı ve buna benzer belgeleri akreditifin ayrılmaz bir parçası olarak akreditife dahil etmek için herhangi bir girişimde bulunduğu taktirde amir bankanın amiri bundan vazgeçirmeye çalışması gerekir.

11 ARTICLE 5 Documents v. Goods, Services or Performance Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate ARTICLE 6 Availability, Expiry Date and Place for Presentation a. A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank. b. A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance or negotiation. MADDE 5 Mallar, Hizmetler veya Yapılan İşler Karşısında Belgeler Bankalar belgelerin ilişkili olabileceği malları, hizmetleri veya yapılan işleri değil, belgeleri göz önünde bulundurarak (belgeler üzerinden) işlem yaparlar. MADDE 6 Kullanım yöntemi, Vade Tarihi ve İbraz Yeri a. Bir akreditif hangi bankanın gişelerinde (nezdinde) kullanımda olduğunu veya herhangi bir bankanın gişelerinde kullanımda olduğunu belirtmelidir. Bir görevli bankanın gişelerinde kullanımda olan bir akreditif amir bankanın gişelerinde de kullanımdadır. b. Bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme, vadeli ödeme, poliçe kabulü veya iştira yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir.

12 c. A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant. c. Bir akreditif amir üzerine çekilmiş bir poliçe ile kullanımda olacak şekilde açılmamalıdır. d. i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under a credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank. d. i. Bir akreditif ibraz için bir vade tarihi belirtmelidir. İbraz karşılama veya iştira için belirtilen bir vade tarihi ibraz için belirtilmiş bir vade tarihi olarak alınacaktır. ii. Akreditifin kullanımda olduğu bankanın yeri ibrazın yapılacağı yerdir. Herhangi bir bankanın gişelerinde kullanımda olan bir akreditifin ibraz yeri herhangi bir bankanın yeridir. Amir bankanın ibraz yerinden başka bir ibraz yeri amir bankanın yerine ek bir ibraz yeridir. e. Bankanın kapalı olduğu gün hariç olmak üzere lehtar tarafından veya lehtar adına yapılacak bir ibraz vade tarihinde veya bu tarihten daha önce yapılmalıdır. e. Except as provided in sub-article 29(a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.

13 ARTICLE 7 Issuing bank undertaking MADDE 7 Amir Bankanın Yükümlülüğü a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by i. sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank; ii. sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay; iii. deferred payment with a nominated bank and that nominated does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred undertaking, does no pay at maturity iv. acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity. v. negotiation with a nominated bank and nominated bank does not negotiate a. İbrazı şart koşulan belgelerin görevli bankaya veya amir bankaya ibraz edilmesi ve belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması kaydıyla, i. akreditif amir bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme,vadeli ödeme veya poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu taktirde; ii. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli bankanın ödeme yapmadığı taktirde; iii. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka vadeli ödeme yükümlülüğüne girmediği veya girmiş olduğu halde ödeme vadesinde ödeme yapmadığı taktirde; iv. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka kendi üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmediği veya kabul etmiş olduğu halde poliçe ödeme vadesinde ödeme yapmadığı taktirde; v. akreditif görevli bir bankanın gişelerinde iştira yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka iştira işlemi yapmadığı taktirde; amir banka ibrazı karşılamalıdır.

14 b. An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit b. Bir amir banka akreditifi açtığı an itibariyle ibrazı karşılamakla dönülemez biçimde yükümlüdür. c. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank s undertaking to the beneficiary c. Bir amir banka uygun bir ibrazı karşılayan veya iştira eden ve belgeleri amir bankaya gönderen görevli bir bankayı ramburse etmekle yükümlüdür. Poliçe kabulü veya vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olan bir akreditif altındaki uygun bir ibraz tutarının rambursmanı, görevli banka ödeme vadesinden önce ön ödeme veya satınalma işlemi yapmış olsun olmasın ödeme vadesinde gerçekleştirilir. Bir amir bankanın görevli bir bankayı ramburse etme yükümlülüğü amir bankanın lehtar karşısındaki yükümlülüğünden bağımsızdır.

15 ARTICLE 8 MADDE 8 Confirming bank undertaking Teyit Bankasının Yükümlülüğü a. Provided that the stipulated documents are a. İbrazı şart koşulan belgelerin teyit bankasına veya presented to the confirming bank or to any other diğer herhangi bir görevli bankaya ibraz edilmesi ve nominated bank and that they constitute a belgelerin uygun bir ibrazı oluşturması kaydıyla, complying presentation, the conforming bank must i. Teyit bankası i. honour if the credit is available by a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank; b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay; c. deferred payment with another nominated bank and that nominated does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred undertaking, does no pay at maturity; d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity. a. akreditif teyit bankasının gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme,vadeli ödeme veya poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu taktirde; b. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde belgelerin ibrazı üzerine ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli bankanın ödeme yapmadığı taktirde; c. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka vadeli ödeme yükümlülüğüne girmediği veya girmiş olduğu halde ödeme vadesinde ödeme yapmadığı taktirde; d. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde poliçe kabulü yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka kendi üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmediği veya kabul etmiş olduğu halde poliçe ödeme vadesinde ödeme yapmadığı taktirde;

16 e. negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate ii. negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank. b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit. c. A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank s undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank s undertaking to the beneficiary. d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepaid to do so,,t must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation. ii. e. akreditif diğer bir görevli bankanın gişelerinde iştira yöntemiyle kullanımda olduğu ve o görevli banka iştira işlemi yapmadığı taktirde; ibrazı karşılamalıdır. akreditif teyit bankasının gişelerinde iştira yöntemiyle kullanımda olduğu taktirde rücu hakkı olmaksızın iştira işlemi yapmalıdır. b. Bir teyit bankası akreditife teyidin eklediği an itibariyle ibrazı karşılamakla veya iştira etmekle dönülemez biçimde yükümlüdür. c. Bir teyit bankası uygun bir ibrazı karşılayan veya iştira eden ve belgeleri teyit bankasına gönderen diğer bir görevli bankayı ramburse etmekle yükümlüdür. Poliçe kabulü veya vadeli ödeme yöntemiyle kullanımda olan bir akreditif altındaki uygun bir ibraz tutarının rambursmanı, diğer bir görevli banka ödeme vadesinden önce ön ödeme veya satınalma işlemi yapmış olsun olmasın ödeme vadesinde gerçekleştirilir. Bir teyit bankasının diğer bir görevli bankayı ramburse etme yükümlülüğü teyit bankasının lehtar karşısındaki yükümlülüğünden bağımsızdır. d. Bir banka amir bankadan bir akreditifin teyidi için bir talep veya yetki aldığı fakat teyit etmek istemediği taktirde bu durumu amir bankaya gecikmeksizin bildirmelidir; akreditifi teyitsiz ihbar edebilir.

17 ARTICLE 9 Advising of Credits and Amendments a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate b. By advising the credit or amendmenti the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received c. An advising bank may utilize the services of another bank (the second advising bank) to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received. ARTICLE 9 Akreditiflerin ve değişikliklerin ihbar edilmesi a. Bir akreditif ve herhangi bir değişiklik bir ihbar bankası aracılığıyla lehtara ihbar edilebilir. Teyit bankası olmayan bir ihbar bankası akreditifi ve herhangi bir değişikliği ibraz karşılama veya iştira etme yükümlülüğü olmaksızın ihbar eder. b. İhbar bankası akreditifi veya değişikliği ihbar etmekle akreditifin veya değişikliğin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ve ihbarın, alınan akreditifin veya değişikliğin şartlarını doğru olarak yansıttığını belirtmiş olur. c. Bir ihbar bankası akreditifi ve herhangi bir değişikliği lehtara ihbar etmek için diğer bir bankanın (ikinci ihbar bankası) hizmetinden yararlanabilir. İkinci ihbar bankası akreditifi veya değişikliği ihbar etmekle almış olduğu ihbarın görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ve ihbarın, alınan akreditifin veya değişikliğin şartlarını doğru olarak yansıttığını belirtmiş olur.

18 d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment. e. If a bank requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received. f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apperant authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received.if the advising bank or the second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apperant authenticity of the credit, the amendment or the advice. d. Bir akreditifin ihbar edilmesi için bir ihbar bankasının veya ikinci ihbar bankasının hizmetinden yararlanan bir banka o akreditifte ilişkin herhangi bir değişikliğin ihbar edilmesi için aynı bankayı kullanmalıdır. e. Bir akreditifi veya değişikliği ihbar etmesi istenen bir banka ihbar etmeme yolunu seçtiği taktirde akreditifi, değişikliği veya ihbarı aldığı bankaya bu hususta gecikmeksizin bilgi vermelidir. f. Bir akreditifi veya değişikliği ihbar etmesi istenen bir banka akreditifin, değişikliğin veya ihbarın görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirleyemediği taktirde talimat hangi bankadan gelmiş görünüyorsa o bankaya durumu gecikmeksizin bildirmelidir.buna rağmen ihbar bankası veya ikinci ihbar bankasına akreditifin, değişikliğin veya ihbarın görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirleyemediğini bildirmelidir.

19 ARTICLE 10 Amendments MADDE 10 Değişiklikler a. Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any, and the beneficiary. b. An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment.a confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment.a confirming bank may, however, choose the advice an amendment without extending its conformatin and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice. a. 38. Maddede belirtilen durumlar dışında bir akreditif amir bankanın, varsa teyit bankasının ve lehtarın onayı olmadan değiştirilemez veya iptal edilemez. b. Bir amir banka değişikliği gönderdiği an itibariyle o değişiklikle dönülemez biçimde bağlıdır. Teyit bankası bir değişikliği teyidinin kapsamı içine alabilir;bu durumda değişikliği ihbar ettiği an itibariyle dönülemez biçimde bağlı olacaktır.bununla beraber teyit bankası bir değişikliği teyidinin kapsamına almadan ihbar etme yolunu seçebilir; bu taktirde durumu gecikmeksizin amir bankaya ve ihbar yazısında lehtara bildirmelidir.

20 c. The terms and conditions of the original credit(or a credit incorporating previously accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment.the beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment.if the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment.as of that moment the credit will be amended. d. A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection. e. Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment. f. A provision in an amendment to the effect that the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded. c. Asıl akreditifin(veya evvelce kabul edilmiş değişiklikleri içeren bir akreditifin) şartları, bir değişikliği ihbar eden bankaya lehtarın bu değişikliği kabul ettiğini bildirmesine kadar lehtar için yürürlülükte kalacaktır.lehtarın bir değişikliği kabul veya reddettiğine ilişkin bildiri vermesi gerekir.lehtar böyle bir bildiri vermediği takdirde akreditife ve henüz kabul edilmemiş herhangi bir değişikliğe uygun bir ibraz lehtarın o değişikliği kabul olduğuna ilişkin bildiri sayılacaktır.akreditif o an itibariyle değiştirilmiş olacaktır. d. Bir değişikliği ihbar eden bankanın, değişikliğin kabulü veya reddi ile ilgili olarak aldığı herhangi bir bildiri hakkında değişikliği aldığı bankaya bilgi vermesi gerekir. e. Bir değişikliğin kısmen kabulüne izin verilmez; kısmen kabul o değişikliğin reddedildiğine ilişkin bildiri olarak görülecektir. f. Bir değişiklikte yer alan ve belirli bir süre içinde lehtarca reddedilmediği takdirde o değişikliğin yürürlüğe gireceğine ilişkin bir şart dikkate alınmayacaktır.

21 ARTICLE 11 Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments a. An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded. If a teletransmission states full details to follow (or words of similar effects), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment.the issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delays in terms not inconsistent with the teletransmission. b. A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment ( pre-advice ) shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment.an issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably commited to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice. MADDE 11 Telekomünikasyon AracılığıylaGönderilen, Ön İhbarı Yapılan Akreditifler ve Değişiklikler a. Şifreli telekomünikasyon aracılığıyla gönderilen bir akreditif veya değişiklik, üzerinde işlem yapılacak(operative) akreditif veya değişiklik olarak görülecek ve daha sonra alınan herhangi bir posta teyidi dikkate alınmayacaktır. Telekomünikasyon aracılığıyla gönderilen bir mesaj ayrıntıların tamamı gönderilecektir (full details to follow) (veya benzer anlamdaki sözcükleri) içerdiği veya gönderilecek olan posta teyidinin, üzerinden işlem yapılacak akreditif veya değişiklik olacağını belirttiği takdirde alınan mesaj, üzerinden işlem yapılacak akreditif veya değişiklik olarak sayılmayacaktır.bu durumda amir banka, üzerinden işlem yapılacak akreditifi veya değişikliği telekomünikasyon aracılığıyla alınan mesajla uyumsuz olmayan şartlarda gecikmeksizin göndermelidir. b. Bir akreditif açılışının veya değişikliğin ön ihbarı (preavi), amir bankanın ancak üzerinden işlem yapılacak akreditifi açmaya veya üzerinden işlem yapılacak değişikliği yapmaya hazır olması halinde gönderilecektir.bir ön ihbar gönderen amir banka üzerinden işlem yapılacak akreditifi ön ihbarla uyumsuz olmayan şartlarda gecikmeksizin açmakla veya değişikliği ön ihbarla uyumsuz olmayan şartlarda gecikmeksizin yapmakla dönülemez biçimde yükümlüdür.

22 ARTICLE 12 MADDE 12 Nomination Görevlendirme a. Unless a nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary. b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or deferred payment undertaking incurred by that nominated bank. c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation. a. Görevli banka teyit bankası olmadığı sürece ibrazı karşılamak veya iştira etmek için verilen bir yetki, görevli bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi açıkça kabul ederek bunu lehtara açıkça bildirdiği hal dışında o görevli bankayı ibrazı karşılamak veya iştira etmek için herhangi bir yükümlülük altına sokmaz. b. Bir poliçe kabul etmesi veya vadeli ödeme yükümlülüğüne girmesi için bir bankayı görevlendirmekle, amir banka o görevli bankanın kabul ettiği bir poliçeyi veya girdiği vadeli ödeme yükümlülüğünü satın alması veya ön ödeme yapması için o görevli bankayı yetkili kılar. c. Teyit bankası olmayan bir görevli banka tarafından belgelerin alınması veya incelenmesi ve gönderilmesi o görevli bankayı ibrazı karşılamakla veya iştira etmekle yükümlü kılmadığı gibi ibraz karşılama veya iştira eylemini de oluşturmaz.

23 ARTICLE 13 Bank-To-Bank Reimbursement Arrangements a. If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank ( claiming bank ) claiming on another party ( reimbursing bank ), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursement in effect on the date of issuance of the credit. b. If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursement, the following apply: i.an issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit.the reimbursement authorization should not be subject to an expiry date. ii.a claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit. iii.an issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit. MADDE 13 Bankalararası Rambursman Düzenlemeleri a. Bir akreditif, rambursmanın görevli bankaca (talep bankası) başka bir taraftan (rambursman bankası) talep edilmek suretiyle sağlanacağını belirttiği takdirde rambursmanın akreditifin açılış tarihinde yürürlülükte olan ICC nin Bankalararası Rambursman Kuralları na tabi olup olmadığı akreditifte belirtilmelidir. b. Rambursman ICC nin Bankalararası Rambursman Kuralları na tabi olduğu akreditifte belirtilmediği takdirde aşağıdaki kurallar uygulanır: i.bir amir banka rambursman bankasına akreditifte belirtilen kullanım yöntemine uygun bir rambursman yetkisi vermelidir.rambursman yetkisinin bir vade tarihine tabi olmaması gerekir. ii.bir talep bankasından, rambursman bankasına akreditifin şartlarına uyulduğunu belirten bir uygunluk sertifikası vermesi istenmeyecektir. iii.rambursman akreditif şartları uyarınca ilk talep üzerine rambursman bankası tarafından sağlanmadığı takdirde amir banka herhangi bir faiz kaybından ve oluşan masraflardan sorumlu olacaktır.

24 iv.a reimbursing bank s charges are for the account of the issuing bank.however, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization.if a reimbursing bank s charges are for the account of the beneficiary, they shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made.if no reimbursement is made, the reimbursing bank s charges remain the obligationof theissuingbank. c. An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand. iv.rambursman bankasının komisyon ve masrafları amir bankaya aittir.bununla beraber komisyon ve masraflar lehtara ait olduğu takdirde bu hususun akreditifte ve rambursman yetkisinde belirtilmesi amir bankanın sorumluluğundadır.bir rambursman bankasının komisyon ve masrafları lehtara ait olduğu takdirde bu tutarlar rambursman yapıldığında talep bankasına yapılacak ödemeden düşülecektir.rambursman yapılmadığı takdirde rambursman bankasının komisyon ve masrafları amir bankanın yükümlülüğünde olacaktır. c. Rambursman ilk talep üzerine rambursman bankası tarafından yapılmadığı takdirde amir banka rambursmanın sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerinden kurtulmuş olamaz.

25 ARTICLE 14 Standard For Examination of Documents a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation. b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying.this period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation. c. A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19,20,21,22,23,24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calender days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit. MADDE 14 Belgelerin İncelenmesine İlişkin Standart a. Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa bir teyit bankası ve amir banka, belgelerin dış görünüşleri itibariyle uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığını belirlemek için sadece belgeleri esas alarak ibrazı incelemelidir. b. Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa bir teyit bankası ve amir bankalardan her biri ibrazın uygunluğunu belirlemek için ibraz gününü izleyen azami beş banka iş gününe (banking day) sahip olacaktır.ibraz tarihinde veya ertesinde herhangi bir vade tarihinin veya ibraz için son günün gelmiş olması bu süreyi kısaltmaz veya etkilemez. c. 19,20,21,22,23,24 veya 25. Maddeye tabi bir veya birden fazla orijinal taşıma belgesi içeren bir ibraz, lehtar tarafından veya lehtar adına, bu kurallarda tanımı yapılan, yükleme tarihinden sonraki 21 takvim gününden daha geç olmamak kaydıyla, fakat her durumda akreditifin vade tarihinden geç olmamak üzere yapılmalıdır.

26 d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need to be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit. e. In documents other than the commercial invoice, the description of goods, services or performance, if stated, maybe in general terms not conflicting with their description in the credit. f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d). g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter. h. If a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it. i. A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation. d. Bir belgedeki veri içeriği,akreditif,bizzat belgenin kendisi ve uluslararası standart bankacılık uygulaması bağlamında okunduğunda o veri içeriğinin o belgedeki, ibrazı şart koşulan diğer herhangi bir belgedeki veya akreditifteki verilerin içeriğiyle bire bir aynı olması gerekmez, ancak onlara ters düşmemelidir. e. Ticari fatura dışındaki belgelerde malın, hizmetlerin veya yapılan işlin tanımı belirtildiği takdirde bu tanım akreditifteki tanımlarına ters düşmeyen genel ifadelerle yapılabilir. f. Akreditif bir taşıma belgesi, sigorta belgesi veya ticari fatura dışında bir belgenin ibrazını istediği, fakat bu belgenin kimin tarafından düzenleneceğini veya veri içeriğini şarta bağlamadığı takdirde bankalar ibraz edilen belge içeriği bakımından akreditifte istenen belgenin görevini yerine getirdiğini gösteriyorsa ve ayrıca 14(d) Fıkrasına uygun ise o belgeyi ibraz edildiği biçimde kabul edeceklerdir. g. İbraz edilen, fakat akreditifte istenmeyen bir belge dikkate alınmayacaktır; söz konusu belge ibraz edene iade edilebilir. h. Bir akreditifte bir şart yer aldığı halde o şarta uyulduğunu gösteren belge şarta bağlanmadığı takdirde bankalar o şartı belirtilmemiş sayacak ve dikkate almayacaktır. i. Bir belge akreditifin açılış tarihinden önceki bir tarihi taşıyabilir, fakat ibraz edildiği tarihten daha sonraki bir tarihi taşımamalıdır.

27 j. When the adresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other stipulated document, but must be within thesamecountryas therespective adresses mentioned in the credit.contact details (telefax,telephone, and the like) stated as part of the beneficiary s and the applicant s adress will be disregarded.however, when the adresses and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party details on a transport document subject to articles 19,20,21,22,23,24 or 25, they must be as stated in the credit. k. The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit. l. A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the transport document meets the requirements of articles 19,20,21,22,23 or 24 of these rules. j. İbrazı şart koşulan herhangi bir belgede lehtar ve amir adreslerinin gösterilmesi halinde bu adreslerin akreditiflerde belirtilen adreslerle veya ibrazı şart koşulan diğer herhangi bir belgedeki adreslerle aynı olması gerekmez; fakat akreditifte yer alan ilgili adreslerdeki aynı ülke içinde olmalıdır.lehtarın ve amirin adreslerinin bir parçası olarak belirtilen iletişim kurmaya yönelik ayrıntılar (telefaks, telefon, e-posta ve benzerleri) dikkate alınmayacaktır.bununla beraber, amirin adresi ve iletişim kurma ayrıntıları 19,20,21,22,23,24 veya 25. Maddeye tabi bir taşıma belgesinde alıcıya (Consignee) veya ihbar tarafına (Notify) ait ayrıntıların parçası olarak gösterildiğinde o adres ve iletişim kurma ayrıntıları akreditifte belirtildiği gibi olmalıdır. k. Herhangi bir belgede malları gönderen (shipper/consignor) olarak belirtilen tarafın akreditifin lehtarı olması gerekmez. l. Bir taşıma belgesi, bu kuralların 19,20,21,22,23 veya 24. maddelerinin gereklerini karşılaması kaydıyla bir taşımacıdan (carrier),araç sahibinden (owner), kaptanda (master) veya kiralayandan (charterer) başka herhengi bir tarafça düzenlenebilir.

28 ARTICLE 15 Complying Presentation a. When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour. b. When a confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank. c. When a nominated bank determines that a presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank. MADDE 15 Uygun İbraz a. Bir amir banka bir ibrazın uygun olduğunu belirlediğinde ibrazı karşılamalıdır. b. Bir teyit bankası bir ibrazın uygun olduğunu belirlediğinde ibrazı karşılamalı veya iştira etmeli ve belgeleri amir bankaya göndermelidir. c. Bir görevli banka bir ibrazın uygun olduğunu belirlediğinde ve ibrazı karşıladığında veya iştira ettiğinde belgeleri teyit bankasına veya amir bankaya göndermelidir.

29 ARTICLE 16 Discrepant Documents, Waiver and Notice a. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate. b. When an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in its sole judgement approach the applicant for a waiver of the dicrepancies.this does not,however, extend the period mentioned in sub-article 14 (b). c. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter. MADDE 16 Rezervli/Uygun Olmayan Belgeler, Rezerv Kaldırma ve Bildiri a. Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa bir teyit bankası veya amir banka bir ibrazın uygun olmadığını belirlediğinde ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddedebilir. b. Bir amir banka bir ibrazın uygun olmadığını belirlediğinde sadece kendi kararıyla, rezerv kaldırma talimatı (waiver) almak için akreditif amiriyle temas edebilir.ancak bu eylem 14(b) fıkrasında sözü edilen süreyi uzatmaz. c. Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa bir teyit bankası veya amir banka ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddetmeye karar verdiğinde ibrazda bulunan tarafa bu hususta tek bir bildiri göndermelidir. The notice must state: i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and ii.each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and Bu bildiri; i.bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddettiğini;ve ii.bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddetmesine ilişkin her bir rezerv unsurunu;ve

30 iii. a) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter;or b) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver;or c) that the bank is returning the documents;or d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter. d. The notice required in sub-article 16 (c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation. e. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may, after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time. iii. a) bankanın ibraz edenden yeni talimat beklerken belgeleri elinde tutmakta olduğunu; veya b) amir bankanın akreditif amirinden rezerv kaldırma talimatı alıp bunu kabul etmeyi uygun görünceye kadar veya rezerv kaldırma talimatını kabul etmeyi uygun görmeden önce ibraz edenden yeni talimat alıncaya kadar belgeleri elde tutmakta olduğunu; veya c) bankanın belgeleri iade etmekte olduğunu veya; d) bankanın ibraz edenden evvelce almış olduğu talimat uyarınca hareket etmekte olduğunu, belirtmelidir. d. 16(c) Fıkrası gereğince gönderilecek bildiri, ibraz gününü izleyen beşinci banka iş gününün bitiminden geç olmamak üzere telekomünikasyon aracılığıyla, bu mümkün değilse diğer hızlı araçlarla gönderilmelidir. e. Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa bir teyit bankası veya amir banka 16(c)(iii)(a) veya (b) Fıkrası gereği olan bildiriyi gönderdikten sonra belgeleri her an ibraz edene iade edilebilir.

31 f. If an issuing bank or a confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation. f. Bir amir banka veya teyit bankası bu maddenin hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde belgelerin uygun bir ibrazı oluşturmadığını iddia etmekten yoksun kalacaktır. g. When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has given notice to taht effect in accordace with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest, of any reimbursement made. g. Bir amir banka ibrazı karşılamayı reddettiği veya bir teyit bankası ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddettiği ve bu konuda bu madde uyarınca bildiride bulunduğu takdirde yapılmış olan herhangi bir rambursmanın faiziyle birlikte geri ödenmesini istemeye hak kazanacaktır.

32 ARTICLE 17 Original Documents and Copies a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented. b. A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not an original. c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it: i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer s hand; or ii. appears to be on the document issuer s original stationery; or iii. states that is original, unless appears not to apply to the document presented. d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted. e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as in duplicate, in two fold or in two copies, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise. Madde 17 Orijinal Belgeler ve Kopyalar a. Akreditifte ibrazı şart koşulan her bir belgenin en az bir adet aslı (orjinali) ibraz edilmelidir. b. Belgenin bizzat kendisi orijinal olmadığını belirtmediği sürece bir banka, belgeyi düzenleyenin orijinal görünümlü bir imzasını, işaretini, kaşesini veya etiketini taşıyan herhangi bir belgeyi orijinal bir belge olarak işleme alacaktır. c. Bir belge aksini belirtmediği sürece bir banka, i. belgeyi düzenleyenin eliyle yazılmış, daktilo edilmiş, delgilenmiş gözüken; veya ii. belgeyi düzenleyenin orijinal kırtasiyesi kullanılarak düzenlendiği gözüken; veya iii. belgedeki orjinal kaydının ibraz edilen belgeye özgü olmadığı gözükmediği sürece orijinal olduğunu belirten, bir belgeyi de orijinal olarak kabul edecektir. d. Bir akreditifte belgelerin kopyalarının ibrazı istendiği takdirde orjinallerin veya kopyaların ibrazına izin verilir. e. Bir akrditifte in duplicate, in two fold veya in two copies gibi terimler kullanılarak birden fazla nüshalı belgelerin ibrazı istendiği takdirde bu şart, bizzat belgenin kendisi aksini belirtmediği sürece en az bir orijinal ve kalan sayıdaki nüshaların kopya olarak ibrazı ile yerine getirilmiş olacaktır.

33 ARTICLE 18 Commercial Invoice a) A commercial invoice: i. must appear to have been isşued by the beneficiary (except ağ provided in articls 38); ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in sub-article 38 (g)); iii. must be made out in the same currenoy as the credit; and iv. need not be signed. b) A nominated bank acting on its nomination, a conf ırming bank, il any, or the issuing bank may ccept a commercial nvoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision wili be binding upon ali parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permitted by the credit. c) The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit. MADDE 18 Ticari Fatura a. Bir ticari fatura, i. lehtar tarafından düzenlenmiş olarak gözükmelidir (38. Madde hükmü hariç); ii. akreditif amiri adına düzenlenmelidir (38(g) fıkrası hükmü hariç); iii. akreditifın para cinsi üzerinden düzenlenmelidir; ve iv. imzalanmış olması gerekmez. b) Görevi çerçevesinde hareket eden bir görevli banka, varsa teyit bankası veya amir banka akreditifin izin verdiği tutarı aşan bir tutar üzerinden düzenlenrniş bir ticari faturayı kabul edebilir ve onun bu kararı, ilgili bankanın akreditifte izin verilen tutarı aşan bir tutar üzerinden ibraz karşılamanıış veya iştira yapmamış olması kaydıyla bütün taraflar için bağlayıcı olacaktır, c) Bir ticari faturada yer alan mal, hizmet veya iş tanımı akreditifteki tanımla uyumlu olmalıdır.

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

UCP 600' E GÖRE AKREDİTİFLER ALTINDA İBRAZ EDİLEN BELGELERİN İNCELENMESİ, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİDE BULUNMA

UCP 600' E GÖRE AKREDİTİFLER ALTINDA İBRAZ EDİLEN BELGELERİN İNCELENMESİ, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİDE BULUNMA UCP 600' E GÖRE AKREDİTİFLER ALTINDA İBRAZ EDİLEN BELGELERİN İNCELENMESİ, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİDE BULUNMA Giriş UCP 600 ün 14. ve 16.Maddeleri, bir amir bankanın veya teyit bankasının bir akreditif

Detaylı

ICC 600 ile Gelen Yenilikler

ICC 600 ile Gelen Yenilikler ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu çalışmada;

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit. Abdurrahman Özalp

AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit. Abdurrahman Özalp AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit Abdurrahman Özalp AKREDİTİF Şartlı bir ödeme taahhüdüdür Şartlar : istenen belgeler + özel şartlar UCP 600 e göre akreditifin tanımı Credit (Akreditif), adı

Detaylı

UCP 600. Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama

UCP 600. Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama UCP 600 Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama 1 MADDE 1 UCP'NİN UYGULANMASI Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC Yayını (UCP), akreditif metni

Detaylı

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA)

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) TO: { BUYER} PROFORMA INVOICE: KĠME: (ALICI) PROFORMA FATURA YOUR REF.: SĠZĠN REFERANSINIZ: YOUR REF. DATE: REFERANSINIZIN

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / İstanbul T: 0212 292 21 57 F: 0212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / İstanbul T: 0212 292 21 57 F: 0212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları bilgilendirme amacıyla derlenmiş

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP DIŞ TİCARET SATIŞ SÖZLEŞMESİ Risk Dağılımı (Sales Contract) INCOTERMS ÖDEME YÖNTEMLERİ Peşin Mal Mukabili Vesaik Mukabili Akreditif DIŞ TİCARET NEDİR?

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

GARANTĠLERE ĠLĠġKĠN BĠRÖRNEK KURALLAR (URDG 758) EĞĠTĠM NOTU HAZIRLAYAN ABDURRAHMAN ÖZALP

GARANTĠLERE ĠLĠġKĠN BĠRÖRNEK KURALLAR (URDG 758) EĞĠTĠM NOTU HAZIRLAYAN ABDURRAHMAN ÖZALP GARANTĠLERE ĠLĠġKĠN BĠRÖRNEK KURALLAR (URDG 758) EĞĠTĠM NOTU HAZIRLAYAN ABDURRAHMAN ÖZALP Madde 1 URDG nin uygulaması Metne yazılmalıdır, Garanti ve Kontrgarantiye uygulanır, Değişiklik yapılabilir, Bağlayıcıdır.

Detaylı

eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır.

eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır. eucp version 1.1 eucp eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır. İlk sürümü Mayıs 2000 tarihinde çalışma

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi AKREDİTİF AKREDİTİF Mutlu Yılmaz Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi NOT Bu kitapta alan bilgiler yazarın bilgi ve birikimlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar görüşlerini ICC nin akreditiflerle

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri GÜNDEM Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri İşlemlerin tabi olduğu kurallar Ödeme yöntemi seçimi Ödeme yöntemleri ayrıntıları Teslim şekilleri Uluslararası Ticarette Başvuru Kaynakları Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ

AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 379 AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ Mutlu YILMAZ * Gökşen TOPUZ ** Ahmet ÖZKEN Aslıhan KOCAEFE

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com. AKREDİTİF VE STANDBY REZERV KONULARI (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.tr Yaklaşık 600 sayfalık kitabın yaklaşık 440 sayfası Uygulama ve Testler

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. COUNTERGUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM VERİLEN KONTRGARANTİ BİLGİ VE TALEP FORMU NAME OF PRODUCT : COUNTERGUARANTEE ÜRÜN ADI : KONTRGARANTİ NAME OF CHARGES LETTER OF GUARANTEE COMMISSION COMMISSION

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi AKREDİTİF Mutlu Yılmaz Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi NOT Bu kitapta alan bilgiler yazarın bilgi ve birikimlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar görüşlerini ICC nin akreditiflerle ilgili

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum Tarihiniz Nationality 1 Uyruğunuz Sex [M/F] Cinsiyetiniz Academic year 2015/2016 Study cycle

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. DIŞ TİCARETE AİT ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

UCB Pharma A.S. - Palladium Tower, Barbaros Mah., Kardelen Sok. No.2, Kat.24/80 - Istanbul Türkiye

UCB Pharma A.S. - Palladium Tower, Barbaros Mah., Kardelen Sok. No.2, Kat.24/80 - Istanbul Türkiye - - Istanbul 34746 Türkiye - - Istanbul 34746 Türkiye ( UCB ) GENERAL PURCHASING CONDITIONS GENEL SATIŞ KOŞULLARI 1. DEFINITIONS 1. TANIMLAR Goods means the products or materials, which the Supplier is

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER (HK13-A7-023) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER (HK13-A7-023) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ ÖDEVİ ULUSLARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ (AKREDİTİF

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna Hersek arasında

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-011) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-011) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK13-A8-006 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK13-A8-006 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

ÖRNEKTIR ÇEK SÖZLEŞMESİ/ CHECK CONTRACT

ÖRNEKTIR ÇEK SÖZLEŞMESİ/ CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM

T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM T.C. M.S.B. UNDERSECRETARIAT FOR DEFENCE INDUSTRIES THE ANNOUNCEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSAL OF COMMAND AND CONTROL AIRCRAFT (KKU-2) PROGRAM June 2016 Project Command and Control Aircraft (KKU-2) Program

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı ULUSLARARASI TĠCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERĠ Dış ticarette ödeme yöntemlerini açıklamadan önce taraflar arasında ödeme yöntemlerini belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak

Detaylı