a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,"

Transkript

1 TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARA DAİR ESASLAR HAKKINDA KARAR Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 88/13160 Karar Tarihi: 7 Ekim 1988 Resmi Gazete Tarihi: 21 Ekim 1988 Resmi Gazete Sayısı: Madde 1 - Bu Esasların amacı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde görev alanların, okullardaki yönetici, öğretmen ve ders vermekle görevlendirilen personelin ücretli okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir. Madde 2 - Bu Esaslar; a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, b) Okullar ve eğitim merkezlerindeki yöneticiler ve öğretmenler ile bu kuruluşlarda ders vermek üzere görevlendirilen personeli, kapsar. Madde 3 - Bu Esaslarda geçen deyimlerden; a) Bakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, b) Öğretmen, her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda, okul, eğitim merkezi, hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerini yürütenleri, c) Okullar, ziraat, ev ekonomisi, veteriner sağlık, laborant meslek ve teknik liseleri, d) Eğitim merkezleri, elsanatları, personel, çiftçi, mekanizasyon eğitim merkezlerini, e) Zorunlu ücretli ek ders görevi, öğretmenin aylık karşılığı okutmak zorunda olduğu ders görevi dışında, okutmak zorunda olduğu haftalık ücretli ek ders görevi saatlerini, f) İsteğe bağlı ek ders görevi, öğretmenin aylık ve zorunlu ek ders görevi dışında isteği ile okutacağı haftalık ücretli ek ders görevi saatlerini, g) Ücretli ders görevi, her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda, okul, eğitim merkezi, hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, bu kuruluşlarda görev alacaklara verilecek ücretli haftalık ders saatlerini, h) Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesini, sosyal, eğitim ve rehberlik faaliyetlerini,

2 ifade eder. Madde 4 - Okullar ve eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcıları haftada (6) saat, kadrolu meslek dersi öğretmenleri haftada (20) saat, genel bilgi dersi öğretmenleri haftada (15) saat aylık karşılığı idarece verilecek dersleri okutmak mecburiyetindedir. Kadrolu meslek dersi öğretmenlerine haftada (20) saat zorunlu (4) saat isteğe bağlı, (3) saat öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı; genel bilgi dersi öğretmenlerine ise haftada (6) saat zorunlu, (9) saat isteğe bağlı, (3) saat öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı ücretli ek ders görevi verilebilir. Öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı ek ders görevi bu hizmeti fiilen yürüten öğretmenlere verilir. Madde 5 - Okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenecek her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerler ile gezici köy kurslarında görev alacaklara haftada (20) saate kadar ücretli ders görevi verilebilir. Madde 6 - Okullarda ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmasını yürüten öğretmenlere, bu görevlerine karşılık aylık ve ücretle okuttukları ders sayısına bakılmaksızın okul idaresince düzenlenip onaylanan program gereği fiilen yapacakları bu faaliyetler karşılığı haftada (6) saat daha ek ders ücreti ödenir. Madde 7 - Okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme ve etüd saatlerinde denetim ve gözetim hizmetleriyle 24 saat nöbetçi öğretmenlere bu görevlerine karşılık günde (6) saat ek ders ücreti ödenir. Madde 8 - Yıl içerisinde müfredat programlarına bağlı olarak yapılan tatbikatlar ile staj çalışmaları meslek dersi sayılır. Tatbikat ve staj çalışmalarında öğrenciler kuruluştaki bölüm ve laboratuvar sayısına göre gruplara ayrılır ve her grup için bir meslek dersi öğretmeni görevlendirilir. Tatbikat ve staj çalışmalarında görev verilen öğretmenlere bu görevlerine karşılık haftalık zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatleri toplamı içinde kalmak kaydıyla haftada en çok (20) saate kadar ek ders görevi verilebilir. Madde 9 - Okullara ve eğitim merkezlerine alınacak öğrencilerin imtihan ve imtihan sonuçlarının değerlendirilmesinde görevlendirilen öğretmenlere okulundaki o günkü ek ders ücreti ödenmez. İmtihan görevi karşılığı her imtihan ve değerlendirme günü için (4) saat ek ders ücreti ödenir. Ancak tahakkuk ettirilecek ücret tutarı (3) iş gününü geçemez. Madde 10 - Ders kitabı ve yardımcı ders kitabı yazma, müfredat programı hazırlama, geliştirme, düzenleme, inceleme, araştırma işlerinde Bakanlıkça görevlendirilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere görevlendirildikleri her gün için (4) saat, öğretmenlere ise haftalık zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatleri toplamı içinde kalmak kaydıyla haftada (12) saat ek ders ücreti verilir. Ancak, öğretmenlerin okullarındaki ücretli ders saati 12 saatten fazla ise okullarında aldıkları kadar ek ders görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretlerini almaya devam ederler. Madde 11 - Bu Esaslar kapsamına giren okullar ile hizmetiçi kurs ve seminerlerde öğretmen sayısının yetersiz olması veya öğretmen bulunmaması halinde; a) Bakanlık teşkilatından görevlendirilecek yüksek öğrenimli personele, haftada (8) saate kadar, b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilecek personele, çalışmakta bulundukları kurumun ek ders görevi ile ilgili esaslarında tesbit edilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders sayısını aşmayacak şekilde, c) Üzerinde resmi görev bulunmayan öğretmen formasyonunu haiz kişilere, aynı dersi okutan öğretmenlerin aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders sayısı kadar,

3 d) Diğer kurumlardan görevlendirilecek üniversite ve yüksekokul mezunu personele haftada (6) saate kadar, ek ders görevi verilebilir. Madde 12 - Bu Esaslar kapsamına girenlerden öğretmen ve yöneticiler milli ve mahalli bayram hazırlık çalışmaları günlerinde öğrencilerle beraber bu çalışmalara katıldıkları takdirde, bugünlere rastlayan zorunlu ücretli, ücretli ders veya ek ders görevlerini yapmış sayılırlar, Madde 13 - Bu Esaslara göre ücretli ders görevi verilenlerden; a) Sınav dönemlerinde (yaz, güz, kış ve ek sınav) sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere ve yöneticilere, ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ek ders ücreti kadar sınav dönemi ücreti ödenir. b) Güz dönemi sınavı yapıldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere sınava tabi derslerin tümü için ek bir sınav hakkı verilmesi halinde, sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere yukarıdaki fıkrada yer alan hükümlere göre ayrıca ek ders görevi ücreti ödenir. Madde 14 - Okullardaki meslek dersleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve mesleki eğitim görmüş fakülte ve yüksek okul mezunları; genel bilgi dersleri, fakülte mezunları tarafından verilir. Okullar ile eğitim merkezleri tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde eğitim konularının özellikleri gözönünde tutulmak suretiyle; a) Eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine sahip kuruluş personeline, b) Üniversite öğretim üyeleri ile her derecedeki eğitim ve öğretim görevlilerine, c) Diğer kurum ve kuruluşların eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip elemanlara, d) Herhangi bir resmi görevi olmayan, ancak Bakanlığın ve bağlı kuruluşların eğitim programında yer alan konularda tecrübeye dayalı pratik bilgi ve becerisi bulunan kişilere, kuruluş müdürünün onayı ile ücretli ders görevi verilebilir. Madde 15 - Zorunlu ücretli ek ders görevi, haftanın mesai günlerine dengeli olarak dağıtılır. İzinli ve raporlu olunan günlere ait ek ders görevi ücreti ödenmez. Bakanlıkça her türlü eğitsel gezi ve seminerlerde görevlendirilen öğretmenler bugünlere rastlayan ek ders görevini yapmış sayılırlar. Madde 16 - Bu Esaslara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu görevi yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılırlar. Madde tarihli ve 8/685 sayılı, tarihli ve 8/1730 sayılı, tarihli ve 83/6172 sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde sayılı Kanunun 105. maddesine göre Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 19 - Bu Esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 06/05/2010

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2006 No : 2006/10932 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/6/1989 No : 375 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı