Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Cihaz Modelleri...4 KM KM KM KM 6226 / KM KM KM Kumanda Panelleri Ocak Bilgileri...12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...22 Ýlk Kullanýmdan Önce...23 Ýlk Temizlik...23 Çalýþtýrma...23 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Kullaným...25 Kullanma Kuralý...25 Cihazýn Açýlmasý...26 Ayar Alanlarý Piþirmeye Baþlama Otomatý...28 Ocak Ýlavesi...30 Ocaðýn Kapatýlmasý ve Kalan Isý Göstergesi...31 Piþirme Kaplarý...32 Enerji Tasarrufu Yöntemleri...33 Timer...34 Kýsa Süre...35 Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý...38 Timer Fonksiyonundan Ayný Anda Faydalanma...39 Güvenlik Sistemleri...40 Kilitleme / Çalýþtýrma Kilidi Stop and Go Güvenlik Kapatmasý Aþýrý ýsýnma sigortasý / Tencere koruyucu sigorta Temizlik ve Bakým...46 Programlama...48 Ne Yapmalý, eðer...?

3 Ýçindekiler Piþirme Gücünün Kontrolü...56 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...58 Con ctivity ve Miele home...62 Con ctivity Fonksiyon Tanýtýmý...62 Miele home Fonksiyon Tanýtýmý...63 Sistem Parçalarý...63 Ocaðýn Baðlanmasý...64 Cihazýn Baðlantý Ýptali...65 Elektrik Baðlantý Bilgileri Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti

4 Cihazýn Tanýtýmý Cihaz Modelleri KM 6220 Üç-Halkalý-Ekstra Hýzlý Ocak Kýzartma Alaný Ýki Halkalý-Ocak Kumanda Alaný 4

5 Cihazýn Tanýtýmý KM 6223 Ýki Halkalý-Ekstra Hýzlý Ocak Tek Halkalý-Ocaklar Kýzartma Alaný Kumanda Paneli 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 6224 Ýki Halkalý-Ekstra Hýzlý Ocak TekHalkalý-Ocak Ýki Halkalý-Ocak Kýzartma Alaný Kumanda Alaný 6

7 Cihazýn Tanýtýmý KM 6226 / KM 6227 Ýki Halkalý-Ekstra Hýzlý Ocak Tek Halkalý-Ocaklar Ýki Halkalý-Ocak Tek Halkalý-Ocak ile kombine edilerek kýzartma alaný geniþletilebilir Kumanda Paneli 7

8 Cihazýn Tanýtýmý KM 6229 Ýki Halkalý-Ocak Tek Halkalý-Ocaklar Ýki Halkalý-Ekstra Hýzlý Ocak Tek Halkalý-Ocak ile kombine edilerek kýzartma alaný geniþletilebilir Kumanda Paneli 8

9 Cihazýn Tanýtýmý KM 6230 Tek Halkalý-Ocaklar Ýki Halkalý-Ocak Üç Halkalý- Ekstra Hýzlý Ocak Tek Halkalý-Ocak ile kombine edilerek kýzartma alaný geniþletilebilir Kumanda Paneli 9

10 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Panelleri 10

11 Sensörlü Tuþlar Ocak Açma/Kapama Tuþu Kilitleme Isý Kademe Ayarý Ocak Ýlavesi - Saat Göstergesi Stop and Go - Timer Seçimi - Timer-iþlemlerinin deðiþtirilmesi - Kapatma saati seçimi ("Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý" böl.bak.) Ekstra Hýzlý - Süre Ayarý - Eðer varsa, arka orta ocaðýn ýsý gücü ayarý Kontrol Iþýklarý Kilitleme Ocak düzeni lambalarý, örneðin: sað arka gibi 99 dakikadan fazla bir kýsa sürede yarým saat için kontrol ýþýðý Kalan Isý Göstergesi Cihazýn Tanýtýmý Timer Göstergesi 00 ile 99 arasý = Süre/Dakika 0.^ ile 9^ arasý = Süre/Saat PS = Programlama (ilgili bölüme bakýnýz) LC = Kilitleme / Çalýþtýrma kilidi devrede 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Bilgileri Ocak KM 6220 cm Watt 230 V 14,5 / 21,0 / 27, / 2300 / ,0 / 17,0 x 26, / ,0 / 18,0 600 / 1800 Toplam: 7600 Ocak KM 6223 cm Watt 230 V 12,0 / 21, / , ,0 / 17,0 x 29, / , Toplam: 8500 Ocak KM 6224 cm Watt 230 V 14,5 / 23, / , ,0 / 21,0 750 / ,0 / 17,0 x 26, / 2400 Toplam:

13 Cihazýn Tanýtýmý Ocak KM 6226 / KM 6227 KM 6229 cm Watt 230 V cm Watt 230 V 12,0 / 21, / ,0 / 18,0 600 / , , ,5 / 23, / ,0 / 21, / , , , , ,0 x 41, ,0 x 41, Toplam: Toplam: 9800 Ocak KM 6230 cm Watt 230 V 14, ,0 / 21,0 750 / ,5 / 21,0 / 27, / 2300 / , , ,0 x 41, Toplam:

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Böylece kendinizi ve ocaðý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer çalýþma ortamlarýnda, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Ocaðý sadece yemeklerin piþirilmesi ve sýcak tutulmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu ocak dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle ocaðý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn ocaðý sizin kontrolünüz olmadan açmamasý için çalýþtýrma kilidinden faydalanýnýz. Ocaðýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. 8 yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Ancak 8 yaþýndan itibaren çocuklara ocaðýn nasýl emniyetle kullanýlabileceði anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi ile karþýlaþmamak için çocuklarý ocak soðuyuncaya kadar cihazdan uzak tutunuz Çocuklarýn iligisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn yanýna veya arkasýna koymayýnýz. Bunlara ulaþmak için çocuklar cihazýn üzerine týrmanmayý deneyebilirler. Yanýk tehlikesi! Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencerleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný ve tencerelerin kulplarýný tezgaha doðru çeviriniz! Ambalaj malzemeleri (örn. folyo, köpük gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Ocaðý monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örn.: elektrik çarpmasý gibi). Ocak montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Ocaðýn gövdesini asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj, bakým ve tamir iþlerinde ocak elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortayý kapatýnýz veya evdeki vidalý sigortalarý yuvalarýndan çýkarýnýz, ocaðýn fiþini prizden çekiniz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Ocakta bir adet iletiþim modülü mevcutsa, montaj- ve bakým veya tamir iþlemlerinde iletiþim modülü de elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Ocak garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Ocaðýn kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. Ocak bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalýþtýrýlamaz. Ocak elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Ocak bozulduðunda veya cam seramik yüzey çatladýðýnda, kýrýldýðýnda çalýþtýrýlmamalý ve cihaz hemen kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. Aksi halde cereyan çarpma tehlikesi vardýr! 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesini ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Ýçi boþ tencereler cam seramiðin zarar görmesine sebep olabilir ve Miele bundan sorumlu tutulamaz. Kýzgýn yað alev alabilir ve yangýn çýkmasýna sebep olabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevleri bir tencere kapaðý veya ýslak bir bezle veya benzeri ile söndürmeyi deneyiniz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn etrafýnda bulunan eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn çalýþma ömrü azalabilir. Kumanda paneli ve ocak çerçevesi veya kenarlarý (façetalý ocaklarda) aþaðýda belirtilen sebeplerle çok ýsýnabilir :çalýþma süresi, yüksek ýsý ayarý, büyük tencere ve çalýþan ocak sayýsý. Ocakta yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. Bir davlumbaz altýnda alevli yemekler hazýrlamayýnýz. Bu alevler davlumbazýn tutuþmasýna sebep olabilir. Ocaðý bir tezgah olarak kullanmayýnýz. Cihaz yanlýþlýkla açýldýðýnda veya kalan ýsý nedeniyle üzerine konulmuþ metalik malzemeler ýsýnabilir (yanýk tehlikesi). Diðer malzemelerin cinsine göre eriyebilir veya alev alabilir. Kullandýktan sonra ocaklarý kapatýnýz! 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocaðýn üstünü asla bir kapakla, bir örtü ile veya bir koruyucu folyo ile kapatmayýnýz. Cihaz yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle malzemeler alev alabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. Plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Ocaðýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Oluþan yüksek basýnç nedeniyle kaplar, kutular patlayabilir ve yaralanma- ve haþlanma tehlikesi oluþabilir! Sadece düz ve pürüzsüz tabanlý tencere ve tavalarý kullanýnýz. Altý çapaklý tava ve tencereler seramik ocaðý çizebilirler. Aluminyum veya aluminyum tabanlý piþirme kaplarý metalik lekelere sebep olabilir. Bu lekeler cam seramik ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ýçi boþ tencere ve tavalarý üreticileri izin vermedikçe asla ýsýtmayýnýz! Buna dikkat edilmezse ocak zarar görebilir. Ocaðý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzelerden dökülen toz toprak ocaðýn çizilmesine sebep olabilir. Sýcak tencere ve tavalarý ekran alanýna koymayýnýz. Bu alanýn altýndaki elektronik zarar görebilir. Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzemenin veya piþirme kabýnýn düþmemesine dikkat ediniz. Hafif malzemeler (tuzluk gibi) bile cam seramik yüzeyde çatlak ve kýrýklara yol açabilir. Artýklarýn yanmamasý için kirlenen yüzeyi hemen temizleyiniz ve ocaðýn üzerine yerleþtirilen tencere tabanlarýnýn temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. 20

21 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya aluminyum folyo gibi maddeler temas ederse, cihazý kapatýnýz. Bu maddeleri ocak henüz sýcakken cam kazýyýcýsý ile hemen kazýyýnýz. Dikkat, yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda yazýldýðý gibi temizleyiniz. Ocak yakýnýndaki bir prizi, örn.: bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak ocaða deðmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir.elektrik çarpma tehlikesi! Ocaðýn altýnda bir çekmece bulunuyorsa, çekmece içinde sprey kutularý, yanýcý malzemeler saklanmamalýdýr. Burada bulunabilecek çatal-kaþýk kutusu da ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerdeki olasý bakteriler sadece yüksek ýsý derecelerinde ve yeterli uzun sürede yok olabilirler. Ocak mutfak dolabýnýn içine monte edilmiþse o zaman sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihaz kapatýldýktan ve kalan ýsý gösterge ýþýðý söndükten sonra kapatýnýz. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 21

22 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 22

23 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan "Tip Etiketini" ait olduðu sayfaya yapýþtýrýnýz. Eðer varsa koruyucu folyoyu ve yapýþtýrýlan etiketleri çýkartýnýz. Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cam seramik yüzeylerini deterjanlý suyla silmeyiniz, mavimsi lekeler oluþabilir. Çalýþtýrma Sadece fasetli ocaklarda (cam kenarlarý perdahlý): Cihazýn montajýndan sonraki ilk birkaç gün ocak ile tezgah arasýnda çok az bir aralýk görülebilir. Cihaz kullanýldýkça bu boþluk daralýr. Bu küçük aralýða raðmen cihazýn elektrik emniyeti saðlanmýþtýr. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. BU nedenle cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðýnda geçici bir koku duyulur. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya hatalý baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 23

24 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Tek Halkalý-Ocak Tek-halkalý ocaklar bir ýsýtma bandý, iki halkalý-ocaklar ve kýzartma alanlarý iki ýsýtma bandý ile donatýlmýþtýr. Modele baðlý olarak ýsý bantlarý bir halka ile ayrýlabilir. Her ocakta bir aþýrý ýsýnmaya karþý bir emniyet sistemi vardýr (Ýç ýsý sýnýrlayýcý), bu sistem cam seramik yüzeyin aþýrý ýsýnmasýný önler ( "Aþýrý ýsýnma emniyeti" böl.bak.). Bir ýsý kademesi ayarlandýðýnda, rezistans çalýþmaya baþlar ve ýsý bandý cam seramik yüzeyden görülebilir. Ocaklarýn ýsý gücü ayarlanan ýsý kademesine baðlýdýr ve elektrik olarak kumanda edilir. Bu ocaðýn yanma "ritmini" etkiler: rezistans açýlýr- ve kapanýr. Aþýrý ýsýnma güvenliði Isý bandý Ýki Halkalý-Ocaklar Teknik olarak gereklidir, arýza deðil Aþýrý ýsýnma güvenliði Dýþ ýsý bandý Ýzolasyon halkasý Ýç ýsý bandý 24

25 Kullanma Kuralý Kullaným Cam seramik-ocaðýnýz parmak dokunuþu ile çalýþan elektronik sensörlü tuþlarla donatýlmýþtýr. Ocak kapalý iken sadece ocaðýn sensörlü Açma-/Kapama tuþunun ve kilitlemenin baskýlý sembolleri görülebilir. Ocak açýldýðýnda diðer tüm sensörlü tuþlarýn ýþýklarý açýlýr. Kullaným tablasýnda "0" rakamýnýn ýþýðý 2. parlaklýk kademesinde, 1 ile 9 arasý rakamlarýn ýþýklarý ise 1.parlaklýk kademesinde yanar. Bir ýsý gücü ayarlanýrsa, 0 ile ayarlanan ýsý kademesi arasý rakamlar 2. parlaklýk kademesinde yanar. Çalýþtýrmak istediðiniz ocaðýn sensörlü tuþuna parmaðýnýzla dokunarak ocaðý açabilirsiniz. Tuþa her dokunuþta akustik bir onay sesi duyulacaktýr. Kumanda paneli temiz tutulmalý ve üzerinde herhangi bir malzeme bulunmamalýdýr. Aksi halde sensörlü tuþlar çalýþmaz ve kontrolsüz olarak bir ocak aniden açýlabilir veya cihaz otomatik olarak kapanýr ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz). Sensörlü tuþlarýn üzerine asla sýcak tencere veya tava koymayýnýz. Kumanda paneli altýndaki elektronik zarar görebilir. 25

26 Kullaným Cihazýn Açýlmasý Önce cihazý daha sonra da istediðiniz ocaðý açmanýz gerekir. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Cihazýn Açýlmasý Ocaðýn Açýlmasý Isý Gücü Ayarý Sensörlü tuþuna dokununuz. Tüm sensörlü tuþlarýn ýþýklarý yanar. Baþka bir giriþ yapýlmadýðý takdirde, ocak güvenlik nedeniyle bir kaç saniye sonra tekrar kapanýr. Ocak kumanda göstergesinde "0" yanýyorsa, ocak çalýþmýyor demektir. Çalýþtýrmak için "0" noktasýna dokununuz. Bütün ýsý gücü kademlerinin ýþýklarý yanar. Fabrika Ayarlarý Ýstediðiniz ocaðýn kumanda alanýndaki ýsý gücü rakamýna dokununuz. Geniþletilmiþ - Ayar Alaný ( "Ayar Alanlarý" böl.bak.) Rakamlar arasý noktalara dokununuz. Örneðin ýsý gücü olarak 7+ ayarlamýþ iseniz, 7 ve 8 rakamlarý diðer rakamlara göre daha parlak yanar. Ekstra Hýzlý Ocak Isý gücü kademesi 9 Ocak bu ýsý kademesinde ekstra yüksek güçte çalýþýr. Sensörlü tuþuna veya kumanda panelindeki 9 rakamýna dokununuz. Isý Gücü Kademesinin Deðiþtirilmesi Ýstediðiniz ocaðýn kumanda alanýndaki ýsý gücü rakamýna dokununuz. 26

27 Ayar Alanlarý Cihaz fabrikadan teslim edilirken 9. ýsý gücü kademesine göre programlanmýþtýr. Daha ince bir ayar yapmak isterseniz, ýsý gücü kademesinin etkinlik alanýný geniþletebilirsiniz ("Programlama" böl.bak.) Piþirme Ýþlemi Tereyaðý, çikolata v.s. eritme Jelatin çözme Yoðurt yapma gibi Yumurta sarýsý ve tereyaðý çýrpma Az miktarda sývý ýsýtma Yemekleri sýcak tutma Pilav demleme Sulu ve yarý sulu yemeklerin ýsýtýlmasý Krema ve sos hazýrlýðý, muhallebi yapma, omlet yapma ve sahanda yumurta piþirme, meyve haþlama Dondurulmuþ yemeklerin çözülmesi Sebze, balýk buðulama, hamur kabartma, baklagillerin yumuþatýlmasý Tahýl yumuþatma Büyük miktarda yemeklerin piþirilmeye baþlanmasý ve devam edilmesi Balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta gibi besinlerin yakmadan kýzartýlmasý, Fabrika ayarý (9 Isý gücü-kademesi) Ayar Alaný* Geniþletilmiþ (17 Isý gücü-kademesi) 1 ile 2 arasý 1 ile 2+ arasý 1 ile 3 arasý 1 ile 3+ arasý 2 ile 4 arasý 2 ile 4+ arasý 3 ile 5 arasý 3 ile 5+ arasý 5 5+ Kullaným 6 ile 7 arasý 6 ile 7+ arasý Patates köfte, krep kýzartma 7 ile 8 arasý 7 ile 8+ arasý Büyük miktarda su kaynatýlýr 8 ile 9 arasý 8 ile 9+ arasý * Bu veriler ortalama deðerlerdir. Normal 4 kiþilik porsiyonlar için hesaplanmýþtýr. Yüksek tencerelerde, kapaksýz piþirmelerde ve büyük miktarlarda daha yüksek ayarlar gereklidir. Az miktarda hazýrlanacak yemekler için daha düþük ayarlarý seçiniz. 27

28 Kullaným Piþirmeye Baþlama Otomatý Piþirmeye baþlama otomatý devreye alýndýðýnda ocak otomatik olarak en yüksek ýsý gücünde (þok piþirme) çalýþýr ve sonra ayarlanan ýsý gücüne = piþirmeye devam ýsý ayarýna iner. Piþirmeye baþlama süresi ayarlanan piþirmeye devam ýsý ayarýna baðlýdýr (Tabloya bakýnýz). Þayet piþirmeye devam ýsý ayarý yüksek programlanmýþ ise, o zaman piþirmeye baþlama süresi oldukça kýsa tutulur, çünkü bu ayarlarda genelde tava veya tencere boþ olarak kýzartma için kýzdýrýlýr. Devreye Alma Bir sinyal duyuluncaya ve ayarlanan piþirmeye devam ýsý kademesinin ýþýklarý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar istediðiniz piþirme kademesinin rakamýna dokununuz. Piþirmeye baþlama süresi içinde (Tabloya bak.) ayarlanan piþirmeye devam ýsý kademesinin ýþýðý yanýp söner. Piþirmeye devam ýsý kademesi deðiþtirildiðinde piþirmeye baþlama otomatý devrden çýkar. Isý gücü kademesinin geniþletilmiþ alaný ( "Programlama" böl.bak.) ve seçilmiþ bir ara kademenin önündeki ve arkasýndaki ýsý gücü kademesinin ýþýðý yanýp söner. Devreden Çýkarma Þok piþirmeyi piþirmeye baþlama saati sona ermeden önce kapatabilirsiniz. Gösterge ýþýðý sürekli yanmaya baþlayýncaya kadar ayarlanan piþirmeye devam kademesine dokununuz veya baþka bir ýsý gücü kademesi ayarlayýnýz. 28

29 Kullaným Piþirmeye Devam Ayarý* Piþirmeye Baþlama Süresi dak. ve san.(yakl.) 1 1: :00 2 2: :25 3 4: :45 4 5: :10 5 6: :10 6 1: :00 7 2: :45 8 2: : * Piþirmeye devam ýsý kademesi 1+ v.s. ancak geniþletilmiþ ýsý gücü kademesi çerçevesinde ( " Programlama" bölümüne bakýnýz) bulunur. 29

30 Kullaným Ocak Ýlavesi Ýki halkalý-, üç halkalý- ve Ekstra Hýzlý- ocaðýn açýlmasý halinde otomatik olarak ikinci ýsýtma halkasý devreye girer. Bir kýzartma alaný, kýzartma artý-alanýnýn ikinci ýsýtma halkasý ve üç halkalý bir ocaðýn üçüncü ýsýtma halkasý manuel olarak ilave edilmelidir. Bu fabrika ayarý deðiþtirilebilir ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ýlave kýzartma alanýnda iki adet yan yana bulunan ocak ve aradaki köprü rezistans birlikte açýlýr. Ýlave kýzartma alanýnda sadece sað ön ocak üzerinden kumanda edilir. Manuel Ýlave Ýstediðiniz ocaðýn kumanda alanýndaki "0" rakamýna dokununuz. Ýlgili rakama dokunarak istediðiniz ýsý gücünü ayarlayýnýz. Ocak ilavesi için sensörlü tuþa dokununuz. Geniþletilmiþ Kýzartma Alaný Önde saðdaki ocaðýn kumanda göstergesindeki "0" pozisyonuna dokununuz. Ýlgili rakama dokunarak istediðiniz ýsý gücünü ayarlayýnýz. Ocak ilavesi için sensörlü tuþa dokununuz. Ayarlanan ýsý gücü kademesi saðda öndeki ocaðýn göstergesinde görülür. Saðda arkadaki ocaðýn gösterge ýþýðý söner. Ýlave Ocaðýn Kapatýlmasý Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü ilave ocak tuþuna dokununuz. 30

31 Ocaðýn Kapatýlmasý ve Kalan Isý Göstergesi Kullaným Ocaðýn Kapatýlmasý Ýstediðiniz ocaðýn kumanda alanýndaki "0" rakamýna dokununuz. Kumanda göstergesindeki 1 ile 9 arasý rakamlar birkaç saniye sonra söner. Ocak hala sýcaksa, kalan ýsý gösterilir. Cihazýn Kapatýlmasý Sensörlü tuþuna dokununuz. Bununla bütün ocaklar kapanýr. Gösterge üzerindeki 1 ile 9 arasýndaki rakamlar birkaç saniye sonra söner. Hala sýcak olan ocaðýn kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanar. Ocak soðudukça kalan ýsý gösterge çizgileri arka arkaya sönmeye baþlar. Son çizgi ile kumanda göstergesindeki "0" iþareti de söner. Kalan ýsý göstergesi yandýðý süre içinde ocaklara elinizi sürmeyiniz ve üzerine ýsýya dayanýksýz malzemeleri koymayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Elektrik kesintisinde kalan ýsý göstergesinin ýþýklarý yanýp söner. 31

32 Piþirme Kaplarý Piþirme kaplarý içinde en uygun olanlar kalýn tabanlý ve soðukken içe doðru kavisli metal tencere ve tavalardýr. Isýnýnca taban genleþir ve ocaðýn üzerinde düzgün durur. Böylece ýsý iletimi mükemmel olur. soðuk sýcak Daha az uygun olanlar cam, seramik veya toprak kaplardýr. Bu malzemeler ýsýyý çok iyi iletmezler. Uygun olmayan kaplar ise plastik veya aluminyum folyodan yapýlan kaplardýr. Yüksek ýsýlarda bu kaplar erir. Aluminyum piþirme kaplarý veya aluminyum tabanlý kaplar metalikparlayan lekelere sebep olabilirler. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilirler ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Sadece pürüzsüz ve düzgün tabanlý tencere ve tavalar kullanýnýz. Altý çapaklý tencere ve tavalar cam seramik tablayý çizerler. Tencerenin yerini deðiþtirmek için kulpundan tutarak kaldýrýnýz. Cam seramik yüzeyin üzerinde bir yerden bir yere sürerek çekmeyiniz. Böylece çizilmeleri önlemiþ olursunuz. Tava ve tencere satýn alýrken genellikle maksimum veya üst çap ölçüsünün verildiðini unutmayýnýz. Fakat önemli olan (genelde daha küçük) taban çapýdýr. 32

33 Enerji Tasarrufu Yöntemleri Tencere veya tava tabanýnýn ocak boyutuna uygun olmasýna veya biraz büyük olmasýna dikkat ediniz. Böylece ýsý gereksiz yere tüketilmeyecektir. Çok küçük uygun Yemeklerinizi mümkün olduðu kadar kapaklý tencere veya tavalarda piþiriniz. Böylece yemek piþerken oluþan ýsý kabýn içinde kalacaktýr. açýk kapalý Az miktardaki yemeðinizi küçük tencerelerde piþiriniz. Küçük bir ocaðýn üzerindeki küçük bir tencerenin enerji ihtiyacý büyük bir ocaðýn üzerindeki az doldurulmuþ büyük bir tencerede için gerekli olan enerjiden daha azdýr. Yemeðinize az su koyunuz ve ilk piþirme veya kýzartma dakikalarýndan sonra daha düþük bir ýsý kademesine indiriniz. Uzun süreli piþirme iþlemlerinde piþirme süresi sona ermeden 5 ile 10 dakika önceden ocaðý kapatýnýz. Bu sayede kalan ýsýdan faydalanýlýr. 33

34 Timer Timer olanaðýndan faydalanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Timer iki iþlem için kullanýlabilir: kýsa süre ayarý için ocaðýn otomatik kapatýlmasý için. 1 dakika (01) ile 9 saat (9^) arasý bir süre ayarlayabilirsiniz. 99 dakikaya kadar olan süre dakika olarak ayarlanýr ve gösterilir. Örnek 99 dakikadan daha fazla olan sürelerde Timer saat (h) göstergesine çevrilmelidir. Süreç yarýmþar saatlik dilimlerle ayarlanýr. Yarým saatler rakamlarýn yanýnda bir nokta ile gösterilir. Örnek (2 saat 30 dak.): Ayarlanan süre geçtikten sonra Timer göstergesinde 00 h görülür ve birkaç saniye bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini vaktinden önce kapatmak isterseniz sensörlü tuþuna dokununuz. 34

35 Timer Kýsa Süre Ayarý Dakika Örnek: 15 dakika ayarlamak istiyorsanýz: Cihazý açýnýz. sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü tuþunun ýþýðý yanýp söner. Timer göstergesinde 00 görülür, saðdaki 0 yanýp söner. h Önce onlar hanesi-, arkasýndan birler hanesi ayarlanýr. Kumanda cetvelindeki onlar hanesine ait rakama (burada 1) dokununuz. Timer göstergesi deðiþir, saðda 1 yanýp söner. h Kumanda cetvelindeki birler hanesine ait rakama (burada 5) dokununuz. Timer göstergesi deðiþir, 1 sola "atlar" ve saðda 5 görülür. Birkaç saniye sonra sensörlü tuþu devamlý yanar ve kýsa h süre ilerlemeye baþlar. 35

36 Timer Saat Kumanda cetveli üzerindeki rakama dokunarak tam saatleri ayarlayabilirsiniz. Yarým saatleri ayarlamak için ise kumanda cetveli üzerinde 2 rakam arasýndaki alana dokunmak gerekir. Örnek: 2 saat 30 dakika ayarlamak istiyorsanýz: Cihazý kapalý ise açýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü tuþunun ýþýðý yanýp söner. Timer göstergesinde 00 görülür, saðda 0 yanýp söner. h Saat göstergesine çevirmek için sensörlü h tuþuna dokununuz. h 2 ve 3 arasýndaki kumanda cetveline dokununuz. h Birkaç saniye sonra sensörlü tuþu ve Timer göstergesi devamlý yanmaya baþlar. Kýsa süreç ilerlemeye baþlar. 36

37 Timer Deðiþtirme Silme Sensörlü tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz saati daha önce yazýldýðý gibi ayarlayýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Kumanda cetvelindeki 0 rakamýna dokununuz. 37

38 Timer Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý Otomatik olarak kapanmasýný istediðiniz ocak için bir saat ayarlayýnýz. Bütün ocaklar ayný anda programlanabilir. Ocak için programlanan süre maksimum çalýþma saatinden daha fazla ise ocak güvenlik sistemi tarafýndan kapatýlýr (ilgili bölüme bakýnýz). Ýstediðiniz ocakta bir ýsý gücü kademesi ayarlayýnýz. Bu ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Birden fazla ocak açýksa, kontrol ýþýklarý sol önden baþlayarak saat göstergesi yönünde yanýp sönmeye baþlar. Ýstediðiniz saati ayarlayýnýz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerlemeye baþlar. Kalan süreyi Timer göstergesinde izleyebilirsiniz ve her an deðiþtirebilirsiniz. Ýkinci bir ocak da otomatik olarak kapatýlabilir, daha önce yazýlanlarý okuyunuz. Birden fazla kapatma süresi ayarlanmýþsa kalan sürelerin içinde en kýsa olaný gösterilir ve ona ait kontrol ýþýðý yanýp söner. Diðer kontrol ýþýklarý devamlý yanmaya devam eder. Arka planda ilerleyen kalan sürelerin de gösterilmesini istiyorsanýz, sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. 38

39 Timer Fonksiyonundan Ayný Anda Faydalanma Timer Kýsa süre ve otomatik kapatma fonksiyonlarýndan ayný anda faydalanabilirsiniz. Bir veya birden fazla otomatik kapatma programlamýþ iseniz ve ayrýca bir kýsa süre ayarlamak isterseniz: Programlanan ocaklarýn kontrol ýþýklarý devamlý yanýncaya ve Timer göstergesinde 00 görülünceye kadar tuþuna dokununuz. Bir kýsa süre ayarlamýþ ve ayrýca bir veya birkaç kapatma saati programlamak istiyorsanýz: Ýstediðiniz ocaðýn kontrol ýþýklarý yanýp sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Son giriþten kýsa bir süre sonra Timer göstergesi kalan sürelerin içinde en kýsa olanýna döner. Geri planda ilerlemekte olan kalan süreleri görmek için sensörlü tuþuna - istediðiniz ocaðýn kontrol ýþýklarý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar (otomatik kapatma)ve - Timer göstergesi yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar (Kýsa süre) dokununuz. Gösterilen en kýsa süreden yola çýkarak diðer açýk ocaklar ve kýsa süreler saat göstergesi yönünde seçilir. 39

40 Güvenlik Sistemleri Kilitleme / Çalýþtýrma Kilidi Cihazýn ve ocaklarýn yanlýþlýkla açýlmamasý veya ayarlarýn deðiþtirilmemesi için cihazýnýzda bir adet kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Kilitleme iþlemi cihaz açýldýktan sonra devreye alýnýr. Ýþlem devreye alýndýktan sonra cihaz ancak belirli þartlarda çalýþabilir: Ocaðýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý artýk deðiþtirilemez. Ocaklar, cihaz ve Timer sadece kapatýlabilir, fakat daha sonra artýk açýlamaz. Çalýþtýrma kilidi ocak kapandýðýnda devreye alýnýr. Bu kilitleme sistemi devrede olduðu zaman cihaz artýk açýlamaz ve Timer kullanýlamaz. Cihaz çalýþtýrma kilidi elle/manuel devreye alýnacak þekilde programlanmýþtýr. Yapýlacak programlamada manuel bir kilitleme yapýlmadýðý takdirde çalýþtýrma kilidi cihaz kapandýktan 5 dakika sonra otomatik olarak devreye girecek þekilde ayarlanýr ("Programlama" bölümüne bakýnýz. Kilitleme veya çalýþtýrma kilidi devrede iken uygun olmayan sensörlü bir tuþa dokunulduðunda kontrol ýþýðý ve Timer göstergesinde birkaç saniye LC iþaretinin ýþýðý yanar. Kilitleme ve çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisi nedeniyle devreden çýkar. 40

41 Güvenlik Sistemleri Devreye Alma Kendine ait kontrol ýþýðý görülünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa süre sonra kontrol ýþýðý söner. Cihaz kullanýmýný çocuklar için zorlaþtýrmak amacýyla ayarý tek-parmak kullanýmýndan üç-parmak-kullanýmýna deðiþtirebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Devreden Çýkarma Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 41

42 Güvenlik Sistemleri Stop and Go Cihazýnýz tüm ocaklar çalýþýrken ýsý kademelerini 1 seviyesine indirebilecek bir sistemle donatýlmýþtýr. Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý deðiþtirilemez, sadece cihaz kapatýlabilir. Devreden çýkarýldýðýnda ocaklar yine son ayarlanan ýsý kademesinde çalýþmaya devam eder. Bu fonksiyon devreden çýkarýlmazsa cihaz bir saat sonra kapanýr. "Stop and Go" devreye alýnýrsa - Otomatik kapatma için ayarlanan saat ilerlemesi durdurulur. Devreden çýkarýldýðýnda süre ilerlemeye devam eder. - kýsa süre durmadan ilerlemeye devam eder. Devreye Alma Sensörlü tuþuna dokununuz. Açýlan ocaklarýn ýsý gücü 1 kademesine indirilir. Devreden Çýkarma Sensörlü tuþuna dokununuz. Ocaklar son ayarlanan ýsý gücü kademesinde çalýþýr. 42

43 Güvenlik Kapatmasý Güvenlik Sistemleri Sensörlü Tuþlarýn Üstünün Kapatýlmasý Ocaðýnýz bir veya birkaç sensörlü tuþun parmak temasý, taþan yemekler veya oraya býrakýlan malzemeler nedeniyle yaklaþýk 10 saniyeden fazla kapalý kalýrsa cihaz otomatik olarak kapanýr. Timer göstergesinde bir F harfi yanýp söner. Kumanda panelini temizleyiniz ve üstündeki malzemeleri kaldýrýnýz. F uyarýsýný söner ve ocaðý tekrar kullanabilirsiniz. Uzun Süren Ocak Kullanýmý Bir ocak normalin üzerinde bir süre ayný ýsý ayarýnda çalýþmaya devam ederse, cihaz otomatik olarak kapatýlýr ve kalan ýsý göstergesinin ýþýðý görülür. Ocaðý yeniden kullanmak isterseniz, alýþtýðýnýz gibi tekrar açýnýz. Cihaz fabrikada 0 güvenlik kademesine ayarlanmýþtýr. Gerekirse daha kýsa bir maksimum süre ile daha yüksek bir güvenlik kademesi ayarlayabilirsiniz (Tabloya bakýnýz). 43

44 Güvenlik Sistemleri Isý Gücü Kademesi** Güvenlik Kademesi 0* Sa. : Dak. Maksimum Çalýþma Saati Güvenlik Kademesi 1* Sa. : Dak. Güvenlik Kademesi 2* Sa. : Dak. 1 10:00 8:00 5: :00 7:00 4:00 2 / 2+ 5:00 4:00 3:00 3 / 3+ 5:00 3:30 2:00 4 / 4+ 4:00 2:00 1:30 5 / 5+ 3:00 1:30 1:00 6 / 6+ 2:00 1:00 00:30 7 / 7+ 2:00 00:42 00:24 8 2:00 00:30 00: :00 00:30 00:18 9 1:00 00:24 00:10 * Fabrika ayarý ** + ile gösterilen ýsý gücü kademeleri ancak geniþletilmiþ ýsý gücü kademesi çerçevesinde ("Ayar Alanlarý" bölümüne bakýnýz) bulunur. 44

45 Aþýrý ýsýnma sigortasý / Tencere koruyucu sigorta Güvenlik Sistemleri Her ocak bir aþýrý ýsýnma sigortasý (iç ýsý sýnýrlayýcý) ile donatýlmýþtýr. Ekstra Hýzlý ocaðý ayrýca bir tencere koruyucu sistem ile donatýlmýþtýr. Eðer bu fonksiyonu kullanmak isterseniz fabrikada yapýlan programlamanýn deðiþtirilmesi gerekir ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Aþýrý ýsýnma sigortasý attýðýnda rezistansýn ayarlanabilen en üst güç kademesi bile kapanýr ve açýlýr. Tencere koruyucu sigorta attýðýnda ocaðýn rezistansý kapanýr. " " sembolü yanýp söner ve Ekstra Hýzlý ocaðýn kumanda göstergesinin ýþýðý 9 ile 0 deðiþimli olarak yanýp söner. Ocaðý kapatabilirsiniz veya bir ýsý gücü kademesi ayarlayarak veya " " tuþuna dokunarak tekrar çalýþtýrabilirsiniz. Aþýrýn ýsýnma veya tencere koruyucu sigorta aþaðýdaki durumlarda atabilir: ocak üzerinde tencere veya tava yokken açýlmýþsa. Ýçinde malzeme olmayan boþ tencere ýsýtýlýyorsa. Tencerenin tabaný ocaðýn üzerinde düz durmuyorsa. Tencere ýsýyý iyi iletmiyorsa. 45

46 Temizlik ve Bakým Temizlik iþlemi için asla bir buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Tüm cihazý her kullanýmdan sonra temizleyiniz. Bunun için önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra cihazý kuru bir bezle silerek kireç kalýntýlarýný alýnýz. Yüzeylere zarar vermemek için aþaðýdaki temizlik ürünlerini kullanmayýnýz: Elde bulaþýk yýkama deterjaný, soda-, alkali-, amonyak-, asit- veya klor içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik maddeleri, leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, bulaþýk makinesi deterjanlarý, Gril- ve fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger veya fýrçalar (bulaþýk süngerleri gibi), kir sökücüler, sivri uçlu malzemeler(cam seramik ile çerçeve veya tezgah arasýndaki conta zarar görebilir). 46

47 Temizlik ve Bakým Temizlik için elde bulaþýk yýkama deterjaný kullanmayýnýz. Bu tür deterjanla bütün kirler ve kalýntýlar temizlenemez. Yüzeyin üzerinde gözle görülmeyen bir film tabakasý kalýr ve cam seramiðin renk deðiþtirmesine sebep olur. Bu renklenmeler yok olamaz. Ocaðý düzenli olarak özel bir cam seramik-temizlik maddesi ile siliniz. Cam seramik üzerindeki bütün kaba kirleri bir ýslak bezle silip alýnýz, yapýþmýþ kirleri bir cam kazýyýcý ile temizleyiniz. Daha sonra ocaðý Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz) veya piyasada satýlan bir cam-seramik-temizlik maddesi ve bir kaðýt havlu veya temiz bir bezle siliniz. Bu maddeyi sýcak ocaðýn üzerine dökmeyiniz, lekeler oluþabilir. Temizlik maddesinin üreticisinin verdiði bilgileri dikkate alýnýz. Sonunda ocaðý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Ocaðýn üzerinde deterjan artýklarýnýn kalmamasýna dikkat ediniz. Bunlar ocak ýsýndýðýnda yanar ve cam seramiðe zarar verir. Kireç, su ve aluminyum artýklarý gibi lekeler (metalik parlayan lekeler) cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile çýkarýlabilir. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya aluminyum folyo temas ederse, cihazý kapatýnýz. Bu maddeleri daha ocak sýcak iken bir cam kazýyýcý ile hemen kazýyýnýz. Dikkat, yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda yazýldýðý gibi ocaðý temizleyiniz. 47

48 Programlama Cihazýnýzýn programlamasýný deðiþtirebilirsiniz (tabloya bak). Bir çok ayarý arka arkaya deðiþtirmeniz mümkündür. Programlama seçildikten sonra Timer göstergesinde P (Program) ve S (Statü) görülür; 3 halkalý ocaklarda sol arka ocakta ilave bir gösterge ýþýðý görülür. Sol ön ve sol arka kumanda göstergelerinde program gösterilir. Örnek: Program 03 = sol ön 3, sol arka 0 Program 14 = sol ön 4, sol arka 1 Sað ön kumanda alanýnda statü gösterilir. Programlamanýn Seçimi Ocak kapalý iken kilitleme kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar ayný anda sensörlü ve tuþlarýna dokununuz. Program Ayarý Birler hanesini ayarlamak için sol ön kumanda alanýndaki ilgili rakama dokununuz. Onlar hanesini ayarlamak için sol arka kumanda alanýndaki ilgili rakama dokununuz. Statü Ayarý Ocaðýn sað ön kumanda alanýndaki kendine ait rakama dokununuz. Ayarlarý hafýaya almak için Gösterge ýþýklarý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Ayarlarý hafýzaya almamak için Gösterge ýþýklarý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 48

49 Programlama Program* Statü** Ayar P 00 Demo modu ve fabrika S 0 Demo modu açýk ayarý S 1 Demo modu kapalý S 9 Fabrika ayarlarýnýn yeniden yapýlanmasý P 01 Stop and Go S 0 kapalý S 1 açýk P 02 Isý gücü kademelerinin çerçevesi S 0 9 Isý gücü kademesi (1, 2, 3... ile 9 arasý) S 1 17 Isý gücü kademesi (1, 1+, 2, 2+, 3... ile 9 arasý) P 03 Tencere koruyucu sigorta S 0 kapalý S 1 duyarsýz S 2 normal S 3 çok duyarlý P 04 Sensörlü tuþ onay sesi S 0 kapalý, Sensörlü Açma/Kapama tuþunun onay sesi dýþýnda S 1 hafif S 2 orta S 3 sesli P 05 Timer sinyali S 0 kapalý S 1 hafif, 10 saniye S 2 orta, 10 saniye S 3 sesli, 10 saniye * Adý geçmeyen programlarý kapsamaz. ** Fabrikada ayarlanan statü koyu renk basýlmýþtýr. 49

50 Programlama Program* Statü** Ayar P 06 Kilitleme S 0 ile tek-parmakla-kilitleme S 1 ve saðdaki her iki ocaðýn "0" ýsý kademesi ile üç-parmakla-kilitleme P 07 Çalýþtýrma Kilidi S 0 Çalýþtýrma kilidi ancak elle devreye alýnýr S 1 Çalýþtýrma kilidi ootmatik ve elle devreye alýnýr P 08 Maksimum Çalýþma Saati S 0 Güvenlik Kademesi 0 S 1 Güvenlik Kademesi 1 S 2 Güvenlik Kademesi 2 P 10 Miele home S 0 güncel deðil - ancak cihaza takýlmýþ bir S 1 iptal iletiþim modulü ile çalýþýr S 2 baðlý P 11 Ocaðýn ikinci ýsýtma halkasý S 0 birlikte açýlmaz (ön/arka) sol S 1 daima birlikte açýlýr P 12 Ocaðýn ikinci ýsýtma halkasý sað ön Ýki Halkalý-Ocak S 0 birlikte açýlmaz S 1 daima birlikte açýlýr Geniþletilmiþ Kýzartma S 0 birlikte açýlmaz Alaný S 1 daima birlikte açýlýr P 13 Ocaðýn ikinci ýsýtma halkasý S 0 birlikte açýlmaz (arka) sað S 1 daima birlikte açýlýr * Adý geçmeyen programlarý kapsamaz. ** Fabrikada ayarlanan statü koyu renk basýlmýþtýr. 50

51 Programlama Program* Statü** Ayar P 14 Arka orta ocaðýn ikinci S 0 birlikte açýlmaz ýsýtma halkasý S 1 daima birlikte açýlýr P 15 Sensörlü tuþlarýn üstü S 0 kapalý kapandýðýnda S 1 açýk P 16 Sensörlü tuþlarýn S 0 yavaþ reaksiyon hýzý S 1 normal S 2 hýzlý * Adý geçmeyen programlarý kapsamaz. ** Fabrikada ayarlanan statü koyu renk basýlmýþtýr. 51

52 Ne Yapmalý, eðer...? Günlük kullanýmda ortaya çýkan çoðu arýzayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için de zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat þu noktalara dikkat ediniz: Elektrikli aletlerin tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Problem Sebep Çözüm Cihaz ve ocaklar açýlmýyorsa? Sigorta atmýþ olabilir. Teknik bir arýza olabilir. Sigortayý devreye alýnýz (min. sigorta için tip etiketine bakýnýz). Cihazý yaklaþýk 1 dakika kadar þebekeden ayýrýnýz, bunun için: cihazýn ait olduðu sigortanýn þalterini kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz veya FI-koruyucu þalteri (hatalý akým koruma þalteri) kapatýnýz. Eðer sigortayý ve koruyucu þalteri açtýktan veya vidalý sigortayý yuvasýna taktýktan sonra cihaz yine çalýþmazsa, yetkili servisi çaðýrýnýz. 52

53 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Cihaz açýldýktan birkaç saniye sonra Timer göstergesinde "LC" görülüyorsa? Cihaz açýldýktan sonra Timer göstergesinde birkaç saniye için "de" görülüyorsa? Ocaklar ýsýnmýyorsa? Cihaz kullaným sýrasýnda kapanýyorsa? Bir ocaðýn rezistansý açýlýyor ve kapanýyorsa? Çalýþtýrma kilidi devrede olabilir. Cihaz fuar modunda olabilir. Ocaðýn çalýþma süresi çok uzun olabilir. 1 ile 8 arasý ýsý gücü kademeleri: Hata yok! Isý gücü kademesi 9: Aþýrý ýsýnma sigortasý atmýþ olabilir. Çalýþtýrma kilidini devreden çýkartýnýz ("Kilitleme / Çalýþtýrma Kilidi" böl. bak.). Fuar modunu devreden çýkartýnýz ("Programlama" böl.bak.). Ocaklarý tekrar çalýþtýrabilirsiniz ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz). Rezistansýn bu "açma-kapanma" hareketleri normaldir. Isýtma gücünün elektronik ayarý ile ilgilidir ("Ocaklarýn Çalýþma Þekli" bölümüne bakýnýz) Cam seramik tablanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için aþýrý ýsýnma sigortasý ocaðýn rezistansýný otomatik olarak kapatýr. Cam seramik tabla soðuduktan sonra rezistans tekrar otomatik olarak açýlýr ("Aþýrý Isýnma Sigortasý" bölümüne bakýnýz). 53

54 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Sembol " " ýþýðý yanýp sönüyor ve Ekstra Hýzlý ocaðýnýn kumanda göstergesinde "0" ýþýðý "9" ile deðiþimli olarak yanýp sönüyorsa? Cihaz kullanýlýrken kapanýyorsa, Timer göstergesinde bir F iþareti yanýp sönüyor ve bir sinyal duyuluyorsa? Piþirmeye baþlama otomatý açýk olduðu halde tencere içindeki yemek piþmiyorsa? Bir veya birkaç kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp sönüyorsa? Tencerenin içindeki malzemenin piþme süresi çok uzun sürüyorsa? Tencere koruyucu sigorta atmýþ olabilir. Birkaç sensörlü tuþun üstü parmak temasý, taþan yemekler veya üsütne býrakýlmýþ malzemelerle kapanmýþ olabilir. Büyük miktarda yemek ýsýtýlmaktadýr. Piþirme kabý ýsýyý iyi iletmemektedir. Ocak çalýþýrken elektrik kesilmiþ olabilir, cihaz kapanmýþtýr. Programlama seçilirken kalan ýsý göstergelerinin ýþýklarý yanar. "Aþýrý ýsýnma sigortasý / Tencere koruyucu sigorta" bölümüne bakýnýz. Kumanda panelini temizleyiniz ve üstündeki malzemeleri kaldýrýnýz ("Güvenlik Kapatmasý" böl.bak.). En yüksek ýsý gücünde piþiriniz ve sonra elle bu kademeyi geri alýnýz. Cihazý tekrar açabilirsiniz. Ocaklarý açmadan önce elektrikten kesintisinden dolayý piþmekte olan yemeklerin durumunu kontrole diniz. Maksimum kalan ýsý süresi bitinceye ve ocak seçilinceye ve açýlýncaya kadar göstergenin ýþýðý yanar. Bir ocaðýn ýsý gücünü kontrol edebilirsiniz 54

55 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Sensörlü tuþlar aþýrý duyarlý veya duyarsýz ise? Timer göstergesinde FE ile rakamlar deðiþimli olarak yanýp sönüyorsa? Sensörlü tuþlarýn duyarlýlýk derecesi deðiþmiþ olabilir. Elektronikte bir hata oluþtu. Ocak üstüne doðrudan ýþýk (güneþ ýþýðý veya yapay ýþýk)gelmemesine ve ocak çevresinin çok karanlýk olmamasýna dikkat ediniz. Bütün ocaðýn ve sensörlü tuþlarýn üstü örtülmemelidir. Ocak üstündeki artýklarý temizlemek için piþirme kaplarýný kaldýrýnýz. Ocaða gelen elektriði yaklaþýk 1 dakika kadar durdurunuz. Buna raðmen problem çözülmezse yetkili servisi çaðýrýnýz. Ocaða gelen elektriði yaklaþýk 1 dakika kadar durdurunuz. Yeniden elektrik geldiði halde problem yok olmamýþsa, yetkili servisi çaðýrýnýz. 55

56 Piþirme Gücünün Kontrolü Bir ocaðýn piþirme gücünü kontrol edebilirsiniz. Bunun için bir tencerenin içine belirli miktarda su koyunuz ve bunun için gerekli süreyi ölçünüz. Kullanýlan tencere (kapaklý) çelik veya emaye olmalýdýr. Tabaný ocaða uygun ve düz veya içe doðru hafif kavisli olmalýdýr. Kontrol edilecek ocaðýn çapýný ve gücünü belirleyiniz ("Ocak Verileri" bölümüne bakýnýz). Tencereyi tabloda verilen miktarda suyla doldurunuz. Suyu sýcaklýðý yaklaþýk 20 C olmalýdýr. Kapaðýný kapatýnýz ve tencereyi ocaðýn üstüne oturtunuz. En yüksek ýsý kademesini ayarlayýnýz. Su kaynayýncaya kadar olan zamaný ölçünüz. Su tabloda verilen süre içinde kaynarsa, ocaðýn ýsýtma gücü normal demektir. Bu süre þu koþullarda deðiþebilir: - düþük veya yüksek voltajda. - kullanýlan su çok soðuk ise. - uygun olmayan bir tencere kullanýlýyorsa. - ölçüm kapaksýz yapýlýyorsa. 56

57 Piþirme Gücünün Kontrolü Ocak/cm 230 V Gücünde Watt Su Miktarý Litre Süre* Dakika 10, ,5 11,0 12,0 700 / 750 1,0 13,0 14, / ,0 9,0 14, ,0 8,5 14, ,0 8,0 17, ,5 9,5 18, ,5 11,0 18, / ,5 9,0 21, ,0 10,5 21, / ,0 9,5 23, ,0 9,0 27, ,0 13,0 27, ,0 12,0 * Uygun koþullarda maksimum süre. 57

58 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele cihazýnýza uygun aksesuar, temizlik ve bakým ürünlerine ait zengin seçenekler sunmaktadýr. Bu ürünleri Miele yetkili servislerinden ve Miele bayilerinden satýn alabilirsiniz. Bakým Ürünleri Cam Seramik- ve Çelik Temizleme Maddesi 250 ml Güçlü kirleri, kireç lekelerini ve aluminyum kalýntýlarýný yok eder. Mikrofazerli Bez Parmak izlerini ve hafif kirleri temizler. 58

59 Miele home Sistemi XKM 2100 KM XGW 2000 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele home sisteminde iletiþim kurabilen ev aletlerinin çalýþma durumu ile ilgili bilgiler þebeke cereyaný kanalýyla (Powerline-Teknolojisi) bir gösterge cihazýna iletilir. SuperVision ev aletlerinin ekranýnda diðer ev aletlerinin çalýþma durumunu gösterilebilir. Sizin ocaðýnýz için temel durum gösterilir: açýk, kapalý, hata. PC, Notebook veya ipod* / iphone* üzerinde (mobil cihazlar) Miele home Gateway sayesinde evdeki elektrik þebekesi çerçevesinde ev aletlerine ait çalýþma durumu bilgilerini ve birkaç kumanda komutlarý gösterilebilir. Ocaðýnýz için örneðin þu bilgiler gösterilebilir: her ocaðýn piþirme kademesi, kýsa süresi, her ocaðýn kapatma saati. Kumanda komutlarýnda sadece "Ocak kapalý" uygulanabilir. * ipod ve iphone Apple Inc. firmasýnýn kayýtlý markalarýdýr. Con ctivity ocak ile davlumbaz arasýndaki iletiþimdir. Davlumbazýn çalýþmasý ocaðýn çalýþma durumuna baðlý olarak otomatik kumanda edilir. Ocak ocaðýn çalýþma durumunu elektrik þebekesi sayesinde davlumbaza iletilir. Bu olanaklardan faydalanmak için ocaðýnýza bir adet iletiþim modlulü takýlmasý lazýmdýr. Sisteme ait ayrýntýlý bilgiler Miele home sistemine ait ayrýntýlý bilgileri internette adresinde bulabilirsiniz. Miele ocaklar için iletiþim modülü ve montaj malzemesi -- Miele home Gateway Gateway ev aletlerinin Powerline-Ýletiþimi ile evdeki elektrik þebekesi arasýnda bir köprü görevi görür. 59

60 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele home Ýletiþim kurabilen ev aletleri (Örnekler) Ýletiþim modülü SuperVision Ev Aleti Þebeke cereyaný (Powerline) Miele home Gateway (WLAN) Router Baðlantý Seçenekleri PC, Notebook ipod* oder iphone* Kopplung mit dem Display eines Hausbussystems Mögliche Internetanbindung 60 * ipod und iphone sind eingetragene Marken der Fa. Apple Inc.

61 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Con ctivity Kommunikationsmodul XKM 2000 DA Kommunikationsmodul XKM 2100 KM Stromnetz (Powerline) 61

62 Con ctivity ve Miele home Con ctivity Fonksiyon Tanýtýmý Con ctivity ocak ile davlumbaz arasýndaki iletiþimdir. Davlumbazýn çalýþmasý ocaðýn çalýþma durumuna göre otomatik olarak yürütülür. Ýletiþimi saðlayabilmek için davlumbaza XKM 2000 DA iletiþim modülü ve ocaða da XKM 2100 iletiþim modülü takýlmalýdýr. Ocak çalýþma durumu ile ilgili bilgileri þebeke akýmý sayesinde (Powerline) davlumbaza iletir. 62

63 Miele home Fonksiyon Tanýtýmý Ýletiþim sistemine sahip ev aletleri Miele home-gösterge cihazlarý ile iletiþim kurabilmek için (örneðin: InfoControl, SüperVision-ev aleti) evdeki 230-Volt þebeke akýmýndan faydalanarak bilgi aktarýmýný saðlar (Powerline-Teknik). Böylece ev aletinizin çalýþma durumu ile ilgili bilgileri her an gösterge cihazýndan kontrol edebilirsiniz, örneðin: program statüsü, hata raporlarý v.s. gibi. Sistem Parçalarý Con ctivity ve Miele home Ýletiþim modülü Ýletiþim modülü bulunan ev aletleri (örnekler) 230-Volt Þebeke akýmý (Powerline) SüperVision-ev aleti gösterge olarak kullanýlabilir, örneðin: fýrýn gibi InfoControl mobil gösterge olarak kullanýlabilir( baz istasyonu ve mobil parça) 63

64 Con ctivity ve Miele home Ocaðýn Baðlanmasý Ocaðýn: Miele home sistemine baðlanmasý için önce gösterge cihazýna baðlantý iþlemlerini hazýrlayýnýz ("Miele home" Montaj ve Baðlantý bölümünü okuyunuz). Con ctivity baðlantýsýnda önce davlumbazýn baðlantýsýný gerçekleþtirmeniz gerekir ("Con ctivity" Montaj ve Baðlantý bölümünü okuyunuz). Ocak kapalý durumda iken kilitleme kontrol ýþýklarý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar sensörlü ve tuþlarýna ayný anda dokununuz. Programlama seçildikten sonra Timer göstergesinde P (Program) ve S (Statü) görülür. Kumanda cetvelleri üzerinde solda program numarasý ve saðda ayarlanan statü gösterilir. Kumanda cetveli üzerinde sol arkadaki 1 rakamýna dokununuz (Program 10 u ayarlayýnýz). Kumanda cetveli üzerinde sað öndeki 2 rakamýna dokununuz (Statü 2 yi ayarlayýnýz = baðlantýyý saðlayýnýz). Baðlantý iþlemi baþlar ve kumanda cetveli üzerinde saðda önde 2 rakamý yanýp söner. Baðlantý iþlemi birkaç dakika sürer. Baðlantý iþlemi baþarý ile tamamlandýktan sonra 2 rakamý devamlý yanmaya baþlar. Ayarlarý hafýzaya almak için göstergelerin ýþýklarý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. "Miele home" ve Con ctivity montaj iþlemleri bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. 64

65 Cihazýn Baðlantý Ýptali Con ctivity ve Miele home Cihazýn Miele home baðlantýsýný iptal etmek istiyorsanýz önce göstergede iptal iþlemini hazýrlayýnýz ("Miele home" montaj bölümünü okuyunuz). Kilitleme kontrol ýþýklarý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar sensörlü ve tuþlarýna ayný zamanda dokununuz. Programlama seçildikten sonra Timer göstergesinde P (Program) ve S (Statü) görülür. Kumanda cetvellerinde solda program numarasý ve saðda ayarlanan statü gösterilir. Kumanda cetveli üzerinde sol arkada 1 rakamýna dokununuz (Program 10 ayarý). Kumanda cetveli üzerinde sað önde 1 rakamýna dokununuz (Statü 1 ayarý = iptal iþlemi). Ýptal iþlemi baþlar ve kumanda cetveli üzerinde sað önde 1 rakamý yanýp söner. Baðlantý iþlemi birkaç dakika devam eder.bu iþlem baþarý ile tamamlandýktan sonra 1 rakamý devamlý yanmaya baþlar. Ayarý hafýzaya almak için sensörlü tuþa göstergelerin ýþýklarý sönünceye kadar dokununuz. "Miele home" ve Con ctivity montaj bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. 65

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı