MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Murat DELİKTAŞ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI:

2 Giriş Gelişmişlik, bir ülkede sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve bilimin gelişmesiyle ancak mümkün olabilir. Ülkedeki bu gelişim, bireyin sosyal ve kültürel yaşantısına, dünyaya bakış açısına olumlu yönde katkıda bulunabilir. 21. Yüzyıl teknoloji ve buna bağlı olarak endüstri toplum kültürünün ayrılmaz bir parçası gibi görülmektedir. Televizyon çeşitlerinden bilgisayarına, cep telefonundan tablete, akıllı tahtasına kadar insan yaşamını doğrudan etkileyen araçlar haline gelmiştir. Bu doğrultuda bilim, teknoloji ve iyi yetişmiş insan gücü artık başta gelen üretim faktörleri arasında sayılmaktadır. Burada temel öğe doğal kaynak ve insan gücüdür. Bu iki temel öğeden faydalanarak yüksek kalite ve düzeyde üretim yapmak ülkenin gelişimi için esastır (Ültanır, 2000). Meslek liseleri bir ülkenin ekonomik gelişmesinde en büyük katkılardan birini sağlayan kurumdur. Bireye bir meslek kazandırmayı amaçlayan, nitelikli insan gücünü yetiştiren bu okullar yukarıda belirtilen sanayideki gelişimin sağlanmasında en temel taşlardan birisidir. Bu bağlamda meslek liselerinin en önemli işlevi, bir yandan toplumsal kalkınmayı sağlayacak insan gücünü yetiştirmek, diğer yandan da onları sosyal ortamlarda gereksinimleri karşılayacak teknik becerilerle donatmaktır. Meslek okullarının bunları yapabilmesi öncelikle kendisindeki alt yapının hazır olmasına ve ardından bu alt yapıyı en iyi kullanabilecek öğretmenlere bağlıdır. Hedeflenen insan gücünün ortaya çıkması için okulların donanımının yanı sıra nitelikli öğretmen ve okul hedeflerine uygun programların olmasını gerek vardır. Diğer yandan iş dünyası söz konusu nitelikli insan gücünü istihdam etmesi ve teşvik etmesi gerekir ki, öğrencilerin meslek okullarını tercih etme nedenleri olabilsin. Meslek okullarına gelen öğrencilerin nitelikleri, mesleklerini seçme nedenleri, okullarına isteyerek gelmeleri vb. gibi nedenler meslek okullarından daha kaliteli işgücünün yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreçte özellikle öğretmenlerin ve bu okulların öğretim programlarının önemli bir yeri vardır. Öğretmenler bu süreçte öğrencilere mesleki eğitimlerini, kendilerine verilen öğretim programları çerçevesine göre uygulayan kişidir. Mesleki eğitim, kişilere belirli bir meslekle ilgili olarak güncel bilgi ve becerileri kazandırma, kişinin iş alışkanlıklarını ve tutumlarını olgunlaştırma, yine kişilerin fiziksel, düşünsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirme sürecine verilen bir isimdir (Şencan, 2008). Bu bağlamda öğretmen de mesleğin özelliklerine göre donanık olarak yetiştirilmesi ve mesleki gelişmeleri yakından takip eden kişi olmalıdır. Dolayısıyla bu çerçevede öğretmenlerin yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimlerinin meslekteki gelişmelere paralel olarak yapılması yetiştirilen insan gücünün niteliği açısından oldukça önemlidir. Ancak 1997 yılından itibaren eğitimde yeniden yapılanma politikasıyla alınan kararlar sonucunda, gerek öğretmen yetiştirme politikalarında gerekse eğitim sistemimizde önemli değişiklikler uygulamaya konmuştur. Öncelikle öğretmen yetiştirme sisteminde, özellikle de öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin programlarında ciddi sayılabilecek değişiklikler uygulamaya konmuştur. Eğitim bilimlerinin PDR dışındaki bölümlerinin lisans eğitimleri kaldırılmış, eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştiren kurumlara farklı programlar ilave edilmiştir (Aydın, 1998). Bunun yanı sıra ilk ve ortaöğretim sistemindeki köklü değişiklikler tüm lise türlerini farklı açılardan etkilemiştir. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte, mesleki ortaokul ortadan kalkmış, daha önce hazırlık sınıfları ile birlikte yedi yıl olan ortaöğretim kültürü sadece liselere devredilmiştir. Son iki yılının üniversite hazırlıkla geçirildiği liseler ise bu kültürü taşıyamaz, yayamaz hale gelmiştir yılında alınan mesleki ve teknik ortaöğretim okulları sadece kendi alanlarındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderebilir kararı, bu okulların öğrenci kaybına neden olmuştur. Bu okullar piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yaratamadığı gibi, üniversite giriş sınavlarının gerektirdiği nitelikte öğrencileri de yetiştirememektedir yılında alınan meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim kurumlarına sınavsız kayıt yapabilme hakkı, bu okulların motivasyonunu arttıracak ve öğrenci çekim merkezi hâline gelmelerine katkı yapacak niteliktedir. Yeterince ön hazırlığın yapılmadığını düşündüğümüz bu uygulamanın üstünde yeniden düşünülmesi gerekir. Fiziki imkânlar, öğretim üyesi sorunu, yükseköğretimin gerektirdiği yüksek düzeyde mesleki ve akademik eğitim ön koşullarının oluşturulması önemli sorunlardır. Öğrenci ÖSS sınavına girse bile, yükseköğretimin 226

3 gerektirdiği eğitim düzeyinin ön koşullarına sahip değilse, bundan hem meslek liseleri hem yükseköğretim kurumları hem de öğrenci zarar görür. Bu gibi olumsuzlukları giderebilmek için, bu tür öğrenciler için üniversitelerde hazırlık sınıfları açılabilir ya da hazırlık programları oluşturulabilir (Yılmaz ve Tatlı, 2012). Türkiye de meslek okulları hemen hemen hiçbir dönemde günümüzdeki kadar işlevsizleştirilmemiştir. MEB tarafından tarih ve 3581 sayılı onay ile öğretim yılında ortaokul mezunlarından sadece yabancı dil bilenlerin alındığı İngilizce eğitim yapan teknik ve meslek liselerine (Taymaz, 1984) girebilmek oldukça zordu. Bu tür okullara girebilen öğrenciler başarılı sayılan öğrencilerdi. Ancak zaman içerisinde bu durum gittikçe tersine dönmüş durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığı nın bu konudaki teşkilat yapısı bile sorunun ne kadar karmaşık hale getirildiğinin bir göstergesidir. Milli Eğitim Bakanlığı nın mevcut teşkilât şemasında orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim konuları dört ayrı genel müdürlük tarafından yürütülmektedir. Bunlar; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Öğretim Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlükleridir. Meslek ve teknik ayrımı yapılmaksızın çok sayıda genel müdürlük oluşturulmuş durumdadır (Şencan, 2008). Bu yapının bir an önce daha sade bir hale getirilmesi gerekir. Araştırmacının çalışmanın uygulaması sırasındaki gözlemlerine göre, mesleki eğitim konusunda AB (Avrupa Birliği) ile yürütülen çerçeve programlar, mesleki yeterliliklere ilişkin çerçeve vb. konularında özellikle meslek okul yönetimleri yeterli bilgiye sahip değiller. Söz konusu sistematik, bilgilenme uygulama karmaşası içerisinde öğretmenler de mevcut programları uygulamaya çalışmaktadırlar. Öğretmen ve öğrenciler eğitim süreci boyunca zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirirler, yaklaşık günün üçte birisi okulda geçmektedir. Okulda yaşanacak her sorun öğretmeni doğrudan etkileyecektir. Yeterli ve ihtiyaca cevap verebilen programların olmaması, öğrencilerin akademik başarılarının düşük olması ve okulu öylesine, örneğin bir lise bitirmek için tercih etmiş olmaları, okul yönetimi tarafından özgür ve sorun çözücü bir eğitim atmosferinin sağlanamaması, teknik donanımın yetersiz olması gibi nedenler öğretmenler için karşılaşılabilecek sorunlardır (Adıgüzel ve Berk, Haziran 2009;Öğretmenler, 2016;Yılmaz ve Tatlı, 2012). Söz konusu sorunlara öğretmenlerin kendi bireysel sorunları da eklenince öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, Türkiye de meslek liselerinde yaşanan sorunları belirlemek ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile söz konusu sorunlar arasındaki ilişki düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Meslek liselerinde yaşanan (ekonomik, öğretmen niteliğine ve öğrenci başarısına ilişkin) sorunlar nelerdir? 2. Meslek liselerinde yaşanan sorunlar; öğretmenlerin, a) Çalıştıkları okul türüne, b) Cinsiyetlerine, c) Şubelerine (Branşlarına) ve d) Kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. Öğretmenlerin (duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı boyutlarında) tükenmişlik düzeyleri nasıldır? 4. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile çalıştıkları kurumda yaşanan sorunlar arasında ilişki var mıdır? 227

4 Araştırma Modeli Yöntem Tarama yöntemiyle yapılan bu araştırma, meslek okullarında yaşanan mevcut sorunları belirlemek ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine etkisini ortaya çıkarabilmek amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini öğretim yılı birinci yarıyılda Kayseri de meslek liselerinde çalışan öğretmenler ve bu okullardaki yöneticiler oluşturmaktadır. Kayseri il merkezinde toplam 16 meslek lisesi bulunmaktadır. Gerek öğretmen gerekse öğrenci yoğunluğu açısından seçilen üç okul, toplamın yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır, evreni temsil gücü yüksektir. Örneklem olarak Kayseri de bulunan söz konusu üç meslek lisesi ve bu liselerde çalışan yönetici ve öğretmen seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen bu okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: Tablo 1. Örneklem Grubunda Yer Alan Meslek Liseleri ve Yönetici-Öğretmen Dağılımı. Okul Yönetici Öğretmen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 93 Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 42 Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 29 Toplam Tablo 1 de görüldüğü gibi, ankete 9 yönetici ve 164 öğretmen olmak üzere toplam kişi tarafından cevap verilmiştir. Verilerin Elde Edilmesi ve Çözümlenmesi Çalışmada meslek liselerinde yaşanan sorunları belirlemek amacıyla, Kız Meslek Liselerinin Günümüzdeki Sorunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Demirtaş ve Küçük, 2008) adlı çalışmada kullanılan veri toplama aracından ve Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından yapılan problem tarama anket sonuçlarından yararlanılarak veri toplama aracı geliştirilmiştir. Benzer sorular tek bir madde altında toplanmış ve anket uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda düzenlenen anket farklı bir okulda 23 öğretmene uygulanmıştır. Ön deneme sonucunda, benzer sorunları ölçen davranışlar ile çok özel sorunları içeren sorular ayıklanarak 35 soru 28 e düşürülmüştür. Pilot uygulamada anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,78 bulunmuştur. Kuşkusuz meslek liselerinde yaşanan sorunlar çeşitlilik açısından daha fazla olabilir, ancak bu çalışmada liselerde ortak olarak en sık yaşanan sorunlar ele alınmış ve bu sorunlar üç başlık altında toplanmıştır. Meslek liselerindeki sorunları belirlemek amacıyla hazırlanan ve son şekli verilen veri toplama aracındaki üç bölüm aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır: a) Ekonomik sorunlar b) Öğretmen niteliğine ilişkin sorunlar c) Öğrenci başarısına ilişkin sorunlar Yukarıda sınıflanan bulgular frekans, yüzde ve ortalama teknikleri kullanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Çözümlemede arası puan sorunun hiç olmadığını, arası puan çok az olduğunu, arası puan orta düzeyde, arası puan çok fazla ve arası puan sorunun olmadığını (tamamen yeterli olduğunu) göstermektedir. 228

5 Çalışmanın ikinci bulgu toplama aracını ise, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Maslach ın adıyla alanyazında kullanılan, yedi dereceli Likert tipi bir ölçek olan Tükenmişlik Envanteri oluşturmaktadır. Söz konusu ölçek, Ergin (1993) tarafından Türkçe ye çevrilmiş ve beş dereceli ölçeğe dönüştürülmüş olup toplam 22 madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçeklerden duygusal tükenme alt ölçeği 9 maddeden, duyarsızlaşma alt ölçeği 5 maddeden ve kişisel başarısızlık alt ölçeği de toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup, Türkçe formunun yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, özgün ölçeğe benzer biçimde ölçeğin maddelerinin üç faktörde toplandığı görülmüştür. Bu faktörler; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olarak ortaya çıkmıştır (Ergin, 1993). Benzer bir çalışmada da, ölçeğin öğretmenlerdeki faktör yapısının üç alt faktöre dağıldığı görülmüştür (Sucuoğlu ve Kuloğlu, 1996). Maslach ın tükenmişlik ölçeğinin duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt ölçeklerinin her biri için iç tutarlılık katsayıları sırasıyla.83,.65 ve.72 olarak, testin tekrarı güvenirlik katsayısı da sırasıyla.83,.72 ve.67 olarak bulunmuştur (Ergin, 1993). Sucuoğlu ve arkadaşının yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin yüz yüze çalışmayı gerektiren mesleklerdeki çalışanların tükenmişliklerini değerlendirmek için gerekli psikometrik özelliklere sahip olduğunu, geçerli ve güvenilir bir ölçeme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçek maddeleri 0 hiçbir zaman, 4 her zaman olarak ölçeğin beş dereceli olarak düzenlenmesine karar verilmiş ve eğitici formunda da bu beş dereceli olan hali kullanılmaktadır. Tükenmişliğin yüksekliği duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki yüksek puanı, kişisel başarı, alt ölçeğindeki düşük puanı yansıtmaktadır. Orta düzeyde tükenmişlik, her üç alt ölçek için de orta düzey puanları yansıtırken, düşük düzeyi duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerindeki düşük ve kişisel başarı alt ölçeğindeki yüksek puanlar yansıtmaktadır. Puanlamada, her bir kişi için üç ayrı tükenmişlik puanı hesaplanmaktadır. Ölçekten alınan puan yorumlanırken, elde edilen puana göre, ölçeği yanıtlayan bir kişinin tükenmişlik düzeyi dört şekilde yorumlanmaktadır. Buna göre, bu kişi için: (a) ölçekten alınan 3 ve altındaki puanlar herhangi bir tükenmişlik durumu olmadığı; (b) ölçekten alınan 3-4 arasındaki puanlar tükenmişlik için bir tehlike sinyali olduğu; (c) ölçekten alınan 4-5 arasındaki puanlar bir tükenmişlik durumu içinde olunduğu; (d) ölçekten alınan 5 ve üzerindeki puanlar derhal yardım gerektiren bir tükenmişlik durumu içinde olduğu biçiminde yorumlanmaktadır. Verilerin çözümlenmesi için betimsel verilerde frekans, yüzde ve ortalama teknikleri, karşılaştırma çözümlemelerinde ise t testi ve çoklu karşılaştırmalarda t-testi kullanılmıştır. Bulgular Bu bölümde araştırma sorularına yönelik olarak elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2 de örneklem grubuna giren öğretmen ve yöneticilerin demografik dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo 2 den de anlaşılacağı gibi, meslek okullarında çalışan öğretmenlerin çoğunluğunu erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Bölümlere göre çapraz karşılaştırıldığında, El sanatlarında eşit (12-12), fen bilimlerinde kadın öğretmenler çoğunlukta (22-16) iken, sosyal bilimler alanında erkek öğretmenler çoğunluktadır (25-32). Teknik bölümlerde ise kadın öğretmen toplam 63 öğretmenin 6 sını oluşturmaktadır. Bu okulların il merkezinde olması ve puanlarının yüksek olması da kıdemi fazla olan öğretmenlerin bu okullarda çoğunlukta olmasının sebepleri arasında sayılabilir. Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık % sının kıdemi 16 yıl ve üzeridir. Okulun fiziki kapasitesine göre de öğretmenlerin sayıları açıklanabilir. Merkez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi il merkezinde bulunan ve fiziki kapasitesi en yüksek olan okuldur. Dolayısıyla öğretmenlerin % unun burada olması beklenen bir durum olarak kabul edilebilir. Kocasinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sadece kız öğrencilerin devam ettiği bir okuldur ve en az öğrenci bu okulda bulunmaktadır. Bu okulun fiziki kapasitesi de diğer okullara göre daha küçüktür. 229

6 Tablo 2. Örneklem Grubunun Demografik Dağılımları. Değişken Özellik f % Cinsiyet Kadın Erkek Kıdem 1-5 Yıl 6-10 Yıl Yıl 16 Yıl ve Üzeri Okul Türü Branş Merkez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Teknik Bölümler Toplam Öğretmenlerin şubeleri (branşları) daha çok sosyal ve teknik bölümlerde toplanmıştır, öğretmenlerin üçte ikisi bu bölümlerde görev yapmaktadır. Sosyal alanlardaki öğretmenlerin çok sayıda olmasının bir sebebi tüm bölümlerde Tarih, Türkçe gibi derslerin zorunlu olmasından kaynaklanabilir. El sanatları daha çok kızların gittiği okulda tercih edilen bölümler olduğu için öğrenci sayısına paralel olarak öğretmen sayısı da azdır. Meslek okullarında yaşanan sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi, araştırma sorularına paralel olarak aynı başlıkla altında aşağıda verilmiştir. Meslek Okullarında Yaşanan Sorunlar Okul yönetici ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarında yaşadıkları sorunlar çalışmada ekonomik, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısı altında sınıflandırılmıştır. Tablodaki bulgular değerlendirilirken, ortalamaların düşük olması sorunun fazla olduğuna, yüksek olması da sorunun az olduğuna işaret etmektedir. Tablo 3 de meslek okullarında yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin bulgular yer almaktadır. Tablo 3. Meslek Liselerinde Yaşanan Ekonomik Sorunlar. Sorunlar N X St. Sapma Döner sermaye olanakları Öğrencilerin ekonomik olanakları Okulumuzun teknolojik olanakları Bütçeden gelen ödenek olanakları Araç-gereç alma olanakları Sanayi-okul işbirliği Girdi sağlayacak üretim olanakları Serbest harcama yetkisi Genel Ortalama Yukarıdaki tablo incelendiğinde, meslek okullarında ekonomik sorunların fazla olduğu ve bu sorunlara ilişkin çözüm olanaklarının dersleri yürütebilecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Öğretmenler döner sermaye olanaklarının neredeyse hiç (X =.75) olmadığını vurgulamışlardır. Okullardaki teknolojik ve araç-gereç olanaklarının (X = 1.88 ve 1,65), sanayi okul işbirliğinin (X = 1.81) 230

7 orta düzeyde olduğunu ifade eden öğretmenler öğrencilerin ekonomik olanaklarının (X = 1.25), bütçeden gelen ödeneğin (X = 1.51), girdi sağlayacak üretim olanaklarının (X = 1.41) ve serbest harcama yetkisinin (X = 1.14) çok az olduğunu belirtmişlerdir. Genel ortalama düzeyine bakıldığında, araştırma yapılan okullarda ekonomik olanaklarının çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Sorun alanlarının ikincisi öğretmen niteliklerine ilişkin meslek okullarında yaşanan sorunları kapsamaktadır. Tabloda dikkat edilmesi gereken durum, ortalamaların düşük olmasının sorunun düzeyini artırdığı, yüksek olması ise sorunla az karşılaşıldığını göstermesidir. Aşağıdaki Tablo 4 de meslek okullarında görülen öğretmen niteliklerine ilişkin sorunlara ait bulgular yer almaktadır. Tablo 4. Meslek Liselerindeki Öğretmen Niteliklerine İlişkin Sorunlar. Sorunlar N X St. Sapma Teknolojiye uyum sağlama Ekonomik sıkıntı Öğretmen sıkıntısı Üniversitede teknik eğitim Öğretmenler arası nitelik farkı Fiziksel şartlar Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme Norm kadro sıkıntısı çekme Hizmet içi eğitim kursları düzenleme Genel Ortalama Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin niteliklerine ilişkin yaşanan sorunların genel ortalaması 1.72, yani orta düzeyde ortaya çıkmıştır. Meslek okullarında en fazla sıkıntı çekilen durum (X = 1.46) öğretmen eksiği, norm kadro sıkıntısı (X = 1.48) ve hizmet içi eğitim kurslarının (X = 1.50) düzenlenmesidir. Öğretmenler arasındaki nitelik sorunu (X = 1.97), ekonomik sıkıntı (X = 1.94) ve fiziksel şartlar (X = 1.90) ise orta düzeyde karşılaşılan sorunlar arasındadır. Meslek okullarının sorunlarının sınıflamasında yer alan öğrenci başarısına ilişkin sorunlara ait bulgular Tablo 5 te yer almaktadır. Tablo 5. Meslek Liselerinde Öğrenci Başarısına İlişkin Sorunlar. Sorunlar N X St. Sapma Öğrencilerin başarı düzeyi Öğrencilerin aldıkları eğitimden beklentileri Öğrenciler geldikleri bölümün içeriğini bilme Öğrencilerin yükseköğretim hedefi Öğretim programlarının yeterliliği Öğrencilerin not ortalamaları Öğrencilerin sınıf geçmesi için sistemin zorlaması Öğrencilerin sorumluluk duyguları Liseye gelen öğrencilerin nitelikleri Mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları Genel ortalama Tablo 5 incelendiğinde, öğrenci başarısının genel olarak (X = 1.41) çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler öğrencilerin yükseköğretim hedeflerinin (X = 1.23), öğrencilerin başarı düzeyinin (X = 1.25), öğrencilerinin sorumluluk duygularının (X = 1.26) çok az olduğundan şikâyetçi olmuşlardır. Öğretmenlere göre en sorun, öğrencilerin sınıf geçebilmeleri için sistemin zorlaması (X = 1.60) ve mezun olan öğrencilerin iş bulma olanaklarıdır. Ancak sonuç itibariyle tabloda sıralanan sorunların tümünün olduğu, hatta çok fazla olduğu görülmektedir. 231

8 Meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin çalıştıkları okul türü, cinsiyetleri, şubeleri (branşları) ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin fark testlerinin sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 6 da meslek liselerinde yaşanan sorunların okul türüne göre anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin Anova Testi sonuçlarına yer almaktadır. Tablo 6. Meslek Lisesindeki Sorunların Okul Türüne Göre Farklılaşmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları. Sorunlar ve Okul Türleri N X S.S. df F p Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplam Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplam Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplam Genel Toplam Ekonomik Problemler Öğretmen Niteliği Öğrenci Başarısı Tablo 6 ya göre, meslek liselerinde yaşanan ekonomik, öğretmen niteliği ve okul başarısına ilişkin yaşanan sorunların okulun türüne göre anlamlı farklılık (p=.00 ve p=.01 düzeyinde) gösterdiği belirlenmiştir. Sorunlara ilişkin ortalamalar dikkate alındığında kızların gittiği Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin okullarında diğerlerine oranla daha az sorun yaşadıkları söylenebilir. Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (X =.73; X =.91 ve X =.76 ortalama ile) diğer iki okul türünün de ilerisinde çıkmıştır. Ancak bu sonuçlarla da okulların hepsinde söz konusu sorunların ileri düzeyde yaşandığı unutulmamalıdır. Ortaya çıkan anlamlı farkın nereden kaynaklandığını tespit etmek için yapılan LSD testinde, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki farktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Tablo 7 de meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin t-testi sonuçlarına yer verilmiştir. Meslek liselerinde yaşanan sorunların algılanmasının öğretmenlerin cinsiyetlerine göre fark gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t-testi sonucunda, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre okullarında sorunları daha fazla gördükleri ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler okullarındaki ekonomik sorunları (X = 1.55 ortalama ile) çok az, yani ekonomik sorunları çözebilecek imkânların çok az olduğunu, öğretmen niteliğine ilişkin yaşanan sorunları çözebilmek için olanakların (X = 1.75 ortalama ile) orta düzeyde ve öğrenci başarısına ilişkin sorunların çözümü için olanakların (X = 1.47 ortalama ile) çok az olduğunu ifade etmişlerdir. Buna karşılık erkek öğretmenler de aynı sınıflama ile çözümlerin yetersiz olduğunu söylemiş ancak ortalamaları kadın öğretmenlere göre daha düşük bulunmuştur. 232

9 Tablo 7. Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılaşmasına İlişkin t- testi Sonuçları. Sorunlar ve Cinsiyet N X S.S. t df p Ekonomik Problemler Kadın Erkek Öğretmen Niteliği Kadın Erkek Öğrenci Başarısı Kadın Erkek Genel Toplam Kadın Erkek Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısına ilişkin sorunların algılanmasında her iki grup arasında anlamlı farklılık (p=.470 ve p=.191) görülmemekle birlikte, ekonomik sorunların algılanmasında her iki grup arasında kadın öğretmenlerin lehine anlamlı fark (p=.01) ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler ekonomik sorunları erkek öğretmenlere göre daha fazla ciddiye almaktadırlar. Tüm boyutlar birlikte düşünüldüğünde de her iki grubun sorunları algılamasında anlamlı fark (p=.046) bulunmuştur. Sorunların tamamı birlikte ele alındıklarında her ne kadar her iki grup da söz konusu sorunların çok az olduğunu ifade etmiş olsalar da, kadın öğretmenler (X = 1.59) erkek öğretmenlere (X = 1.47) göre söz konusu sorunları daha çok ciddiye almışlardır. Tablo 8 de meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin şubelerine (branşlarına) göre anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin t-testi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 8. Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Şubelerine (Branşlarına) Göre Farklılaşmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları. Sorunlar ve Branşlar N X S.S. df F p Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Teknik Bölümler El Sanatları Toplam Ekonomik Problemler Öğretmen Niteliği Öğrenci Başarısı Genel Toplam Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Teknik Bölümler El Sanatları Toplam Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Teknik Bölümler El Sanatları Toplam Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Teknik Bölümler El Sanatları Toplam

10 Meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin şubelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan Anova testine göre (Tablo 8), öğretmenlerin okullardaki yaşanan ekonomik sorunları algılamaları onların şubelerine (branşlarına) göre anlamlı farklılık (p=.04) gösterdiği ortaya çıkmıştır. El sanatları branşındaki öğretmenler mevcut sorunları orta düzeyde görürken, diğer öğretmenler meslek liselerindeki ekonomik sorunların çok az olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak buna karşılık öğretmenlerin niteliklerine ilişkin sorunları algılamaları öğretmenlerin şubelerine göre anlamlı farklılık (p=.18) göstermemiştir. Öğretmenlerin şubeleri ile öğrenci başarısına ilişkin sorunları algılamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p=.03) görülmüştür. Tablodaki sorunların geneli ele alındığında da, öğretmenlerin şubeleri ile sorunların tamamını algılamaları arasında anlamlı fark (.01) görülmektedir. Öğretmenlerin şubelerine göre ortalamalar dikkate alındığında, el sanatları şubesindeki öğretmenler sorunları diğer öğretmenlere göre daha az görmektedir. Bulunan anlamlı farkın kaynağını bulmak için yapılan LSD testinde de el sanatları şubesi öğretmenleri ile diğer şube öğretmenleri algılamaları arasında (Sosyal bilimler p=.01; fen bilimleri p=.00 ve teknik bölümler p=.00 düzeyinde) fark ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, el sanatları öğretmenleri okulda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin olanakları diğer şube öğretmenlerine göre daha yeterli görmektedir. Tablo 9 da meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı fark gösterme durumuna ilişkin Anova Testi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 9. Meslek Lisesindeki Sorunların Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Farklılaşmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları. Sorunlar ve Okul Türleri N X S.S. df F p 1-5 Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üzeri Toplam Ekonomik Problemler Öğretmen Niteliği Öğrenci Başarısı Genel Toplam 1-5 Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üzeri Toplam Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üzeri Toplam Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üzeri Toplam Tablo 9 incelendiğinde, meslek liselerinde yaşanan sorunların öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Göreve yeni başlayan öğretmen de emekliliği yaklaşan öğretmen de söz konusu okullarda yaşanan sorunları benzer şekilde algılamaktadır. 234

11 Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Araştırmanın ikinci önemli alt problemi öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgilidir. Elbette öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen meslekte ya da meslek dışında birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmanın amaçlarından biri, elde edilecek tükenmişlik ile okullarda yaşanan sıkıntılar arasında bir ilişki olup olmadığıdır. Araştırmada tükenmişlik üç ayrı boyutta ele alınmıştır; duygusal tükenmişlik, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt boyutları. Kullanılan ölçekte, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlık boyutlarında alınabilecek yüksek puanlar tükenmişliğin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise endişe edilecek bir durumun olmadığına işaret etmektedir. Kişisel başarı alt boyutunda ise durum tam tersidir, yani bu boyutta alınan düşük puanlar tükenmişliğin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Her alt boyut kendi içerisinde alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tablo 10 da ölçekte yer alan duygusal tükenmişlik, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı boyutlarına ilişkin öğretmenlerin durumunu gösteren bulgular yer almaktadır. Tablo 10 incelendiğinde, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin endişe verici boyutta olmadığı ortaya çıkmıştır. Duygusal tükenmişlik alt boyutunda 3 ve altında puan alınması herhangi bir tükenmişlik durumunun olmadığını göstermektedir. Bu boyuta ilişkin davranışların genel değerlendirilmesinde (X =1.48) öğretmenlerin duygusal tükenmişliklerinin olmadığı görülmektedir. Ortalamalar dikkate alındığında ise, öğretmenler Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum (X =.92) davranışını neredeyse hiç hissetmediklerini belirtirken, en fazla hissettikleri davranış, İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. (X = 2.04) olmuştur. Duyarsızlık alt boyutuyla ilgili verilerin yer aldığı Tablo 11 de görüldüğü gibi, öğretmenlerin bu boyuttaki tükenmişlik düzeyleri de (X = 1.06) çok düşük bulunmuştur. Bu boyutta öğretmenlerin kendini en az duyarsız hissettikleri davranış İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum. (X =.87) davranışı iken, bu bölümdeki en duyarlı oldukları davranış Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından korkuyorum. (X = 1.27) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu boyutta 3 ün altındaki puanlar tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini gösteren son boyut olan Kişisel Başarı alt boyutunda da genel ortalama 2,23 tür, yani diğer iki boyutun tersine burada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin tehlike sinyalleri verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin en fazla tükenmişliği Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. (X = 1.86) davranışında yaşarken, en az tükenmişliği Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. (X = 2.43) davranışında yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 235

12 Tablo 10. Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaştırma ve Kişisel Başarı Boyutlarına İlişkin Öğretmenlerin Düşünceleri. Duygusal Tükenmişlik Duyarsızlaştırma Kişisel Başarı Davranışlar N X SS İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından korkuyorum Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten çok yıpratıcı Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum İşimden duygusal olarak soğuduğumu hissediyorum Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum Sabahları kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum Duygusal Tükenmişlik Boyutuna İlişkin Genel Ortalama İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum Bu meslekte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim Bu mesleğin beni duygusal olarak katılaştırmasından korkuyorum İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil Duyarsızlaştırma Boyutuna İlişkin Genel Ortalama Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlayabilirim İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissediyorum İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun çözüm yolları bulurum İşimde duygusal sorunlarla soğukkanlılıkla ilgilenirim İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava yaratıyorum Çok şeyler yapabilecek güçteyim Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum Kişisel Başarı Boyutuna İlişkin Genel Ortalama Genel Ortalama 1.65 Meslek okullarında yaşanan sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon sonuçlarına Tablo 11 de yer verilmiştir. 236

13 Tablo 11. Meslek Okulları Sorunları ile Öğretmenlerin Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki. Ekonomik Problemler Öğretmen Niteliğine İlişkin Problemler Öğrenci Başarısına İlişkin Problemler Genel Problemler Duygusal Tükenmişlik Duyarsızlık Kişisel Genel Başarı Tükenmişlik Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation *.18 *.08 Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N İlişki düzeyinin (korelasyonun) değerlendirilmesinde; r=.00 ile r=.49 arasında ise korelasyon zayıf, r=.50 ile r=.74 arasında ise orta derecede, r=.75 ile r= 1.00 arasında ise kuvvetli ilişki olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin tükenmişlikleriyle meslek okullarında yaşanan sorunların ilişkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan korelasyon testinin sonuçlarına göre, genel tükenmişlik ve genel sorunlar arasında (p=.05 düzeyinde) zayıf bir ilişki ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin tükenmişliklerinin nedenlerini korelasyon sonucuna bakarak % 0,00 oranında meslek okullarında yaşanan sorunlarla açıklamak mümkündür. Bu da her iki değişken arasında ciddiye alınması gereken bir ilişki olmadığını göstermektedir. Meslek okullarında yaşanan sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlikleri arasındaki korelasyonun hangi boyutlarda daha fazla ya da az olduğu sorusu cevaplanacak olursa, en düşük ilişkinin öğrenci başarısına ilişkin sorunların algılanması ile duyarsızlaştırma (r=.00) ve genel tükenmişlik (r= -.00)değişkenleri arasında olduğu ortaya çıkmıştır. En fazla ilişki ise öğretmen niteliğine ilişkin sorunların algılanması (r=.18) ile duyarsızlık ve kişisel başarı (r=.18) alt boyutları arasında olduğu görülmektedir. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Bu çalışma Türkiye de meslek liselerinde yaşanan sorunları, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini, bu sorunların öğretmenlere ilişkin bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ve söz konusu sorunlarla öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin çalıştıkları okul türü, cinsiyetleri, şubeleri (branşları) ve kıdemleri de bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Çalışmada okullardaki sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri belirlenmiş ve aralarındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 164 öğretmen ve 9 yönetici olmak üzere toplam kişi görüşlerini belirtmiştir. Üç farklı Meslek Lisesi türü çalışma kapsamında araştırılmıştır. Araştırmada okullarda yaşanan sorunlar üç başlık altında ele alınmıştır; ekonomik, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısına ilişkin sorunlar. 237

14 Ekonomik Sorunlar Meslek lisesinde görev yapan öğretmenler, okullarında yaşanan sorunların başında en fazla ekonomik sorunların yaşandığını vurgulamışlardır. Özellikle döner sermaye olanaklarının olmaması, okul yöneticilerinin devlet tarafından gönderilen ödeneği de serbest harcama yetkilerinin olmamasının ihtiyaçları gidermede önemli bir engel olduğunu ifade etmişlerdir. Yeterli düzeyde okulsanayi işbirliğinin olmaması, girdi sağlayacak üretim olanaklarından yoksun olma, öğrencilerin ekonomik imkânsızlıkları diğer önemli ekonomik sorunlar olarak belirtilmiştir. Alanda yapılan çalışmalarda da meslek okullarının benzer ekonomik sorunları olduğu vurgulanmıştır (Demirtaş ve Küçük, 2008; Vatanartıran ve Eren, 2014) Öğretmen Niteliğine İlişkin Sorunlar Öğretmen niteliğine ilişkin sorunların irdelendiği bu çalışmada öğretmenlerin niteliğine ilişkin sorunların orta düzeyde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu çalışmada özellikle hizmet içi eğitim kurslarının çok yetersiz olduğunu, öğretmen sayısında sıkıntı olduğunu ve bir taraftan da norm kadro sıkıntıları olduğunu vurgulamışlardır. Bir okuldaki öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ve öğretmenin mesleki bilgi ve beceri birikimi öğrenci başarısını doğrudan etkileyen ana unsurlardır. Alanda yapılan çalışmalarda da (Demirtaş ve Küçük, 2008; Karateke, 2015; Vatanartıran ve Eren, 2014) bu konuya özellikle vurgu yapılmış, çalışmanın katılımcıları, okuldaki öğretmen sayısının yetersiz, öğretmenlerin niteliğinin de istenilen düzeyde olmaması, öğretmenlerin özellikle pratik bilgilerinin yetersiz olması, eğitimin kalitesini etkileyen bir faktör olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen sayısının yetersiz olması, öğretmenlere özellikle değişen programlar ve mesleki bilgi ve beceriler konusunda hizmet içi eğitimin yeterince verilmemesi öğrenci başarısını olumsuz etkilemektedir. Gerek okulların donanım eksikliğinden gerekse öğretmenlerin ders yüklerinin fazla olmasından dolayı öğrenci performansları sadece yazılı sınavlarla ölçülmektedir. Hâlbuki mesleki becerilerin yazılı sınavlarla ölçülmesi doğru bir seçim olmamalıdır. Meslek okullarının öğretmen sıkıntıları konusunda MEB kapsamlı bir çalışma yürütmeli ve meslek öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları giderilmelidir. Öğrenci Başarısı Yukarıda sıralanan ekonomik ve öğretmen niteliğine ilişkin sorunlar bir araya gelince doğal olarak öğrenci başarısı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Öğrenci başarısına ilişkin sorunu öğretmenler çok yüksek olarak ifade etmişlerdir. Öğrenci başarısının düşük olmasında öğretmen niteliği ve ekonomik sorunların yanı sıra okula girişteki öğrenci niteliği (Demirtaş ve Küçük, 2008), gelecek kaygısı, iş bulma olanakları vb. sorunlar da öğrenci başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır. Öğretmenler, meslek lisesinde okuyan öğrencilerin başarısızlıklarının birinci nedenini yükseköğretim hedeflerinin olmamasına bağlamışlardır. Hedefsizlik doğal olarak öğrencilerin derse güdülenmelerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Etkili okul kültürü oluşturmanın en önemli unsurlarından biri öğrenci güdüsünü arttırıp bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu sağlayacak olan da okul yönetimi, öğretmen ve velilerdir. Vatanartıran ve Eren in (2014) yaptığı çalışmada da katılımcılar öğrenci motivasyonunun çok düşük olduğunu belirtmişlerdir. Problemlerin Değişkenlere Göre Durumu Öğretmenlerin görüşlerine göre en fazla ekonomik sorun kızların devam ettiği Mesleki Teknik Anadolu lisesinde yaşanırken, en az sorunun, öğretmenlerin gelirlerinin diğer meslektaşlarına göre en az bir buçuk katı daha yüksek olan mesleki ve teknik lisede yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bu durum diğer sorun türlerinde de aynı şekilde görülmektedir. Araştırmada, öğretmenlerin meslek okullarında yaşanan sorunları algılamalarının, onların çalıştıkları okul türlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 238

15 Okullarda yaşanan sorunların, öğretmenlerin cinsiyetlerine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Ekonomik sorunları her iki grup farklı şekilde algılarken, öğretmen niteliği ve öğrenci başarısına ilişkin sorunları kadın ve erkek öğretmenler farklı şekilde algılamışlardır. Genel itibariyle ise, meslek liselerinin sorunlarına her iki grup farklı bakmaktadır. Alandaki çalışmalarda her iki yönde de araştırma mevcuttur. Erkeklerin günümüzde ekonomiyle kadınlardan daha fazla ilgilendikleri için, erkek öğretmenin sorun olarak görmediği bir durumu kadın öğretmen ekonomik sorun olarak görmüştür. Öğretmenlerin meslek okullarında yaşanan sorunları algılamaları, şubelerine (branşlarına) göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalar dikkate alındığında, sosyal bilimler alanındaki öğretmenlerin fen veya teknik bölümlerdeki öğretmenlere göre sorunları daha az algıladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin meslek okullarında yaşanan sorunları algılamaları, kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Sorunlar Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri de üç farklı boyutta ele alınmıştır; duygusal tükenmişlik, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı. Araştırma sonunda, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin öncelikle kişisel başarı alt boyutunda, daha sonra ise duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutlarında olduğu gözlenmiştir. Ancak her üç boyut içerisinde kişisel başarı alt boyutunda tükenmişlik daha tehlikeli boyutta tespit edilmiştir. Erkul ve Dalgıç ın yaptığı çalışmada ise, tükenmişlik düzeyleri öncelikle duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve duyarsızlaşma şeklinde sıralanmıştır (Erkul ve Dalgıç, 2014). Okullarda yaşanan sorunlarla öğretmenlerin duygusal tükenmişlikleri ve duyarsızlaştırma boyutları arasında herhangi bir ilişki (korelasyon) bulunamazken, kişisel başarı boyutu arasında dikkate alınması gereken bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenler okulda yaşanan sorunların kişisel başarılarını etkilediğini düşünmüş olabilecekleri söylenebilir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumdaki sorunların çokluğu onları bir şekilde tükenmişliklerinin de bir nedeni sayılabilir. Bu durum öğretmen öğrenci iletişimini de olumsuz şekilde etkilemekte, hiçbir hedefi olmayan, okuduğu derslerin kendilerine bir faydası olmayacağına inanan öğrenci kitlesi, öğretmen tutum ve davranışlarını sebep göstererek derslerden uzaklaşmakta ve okuldan kaçma yolunu seçmektedirler (Ereş, 2014). Öne Çıkan Noktalar Meslek lisesi öğretmenlerinin en fazla yaşadıkları sorun ekonomik sorundur. Okulların harcama yetkisinin olmaması mevcut sorunları daha da artırmıştır. Öğretmen sayısının yetersiz olması, norm kadro sorunları ve hizmet içi eğitimin yetersiz olmasından da kaynaklı olarak öğretmen niteliği meslek liselerinin yaşadığı diğer sorunlardır. Meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik yönlendirmeler ve umutların olmaması öğrencilerin başarılarını da olumsuz etkilemektedir. Meslek okullarının türlerine göre sorunların algılanma düzeyi değişmektedir. 239

16 Kaynakça Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar - yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4 (3), Demirtaş, B. ve Küçük, M. (2008). Kız meslek liselerinin günümüzdeki sorunlarına yönelik öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), Ereş, F. (2014). Lise öğrencilerinin okuldan kaçma nedenlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (3), Ergin, C. (1993). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin uyarlanması. Türk Psikologlar Dernegi Yayınları, 22, Erkul, A. ve Dalgıç, G. (2014, Ekim). Meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), Karateke, T. (2015). İmam-hatip liselerinde idarecilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik nitel bir çalışma. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), Maslach, C. ve Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2 (2), Öğretmenler, M. D. (2016). Mesleki ve teknik eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Türkiye'de eğitim tarihinde adresinden erişilmiştir. Sucuoğlu, B. ve Kuloğlu, N. (1996). Özürlü Çocuklarla çalısan ögretmenlerde tükenmisligin degerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), Şencan, H. (2008). Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim - Sorunlar ve öneriler. İstanbul: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği. Taymaz, H. (1984). Anadolu Teknik ve meslek liseleri. Eğitim ve Bilim, 8 (48), Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül Kitap ve Dağıtım. Vatanartıran, S. ve Eren, A. K. (2014, 4 16). Anadolu Sağlık meslek liselerinin etkili okul boyutları bağlamında incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), Yılmaz, B. ve Tatlı, H. U. (2012). Meslek liselerinin sorunları. Meslek Liselerinin Sorunları Çalıştayı (ss. 8-25). İstanbul: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TC. Avrupa Meslek Yüksekokulu. 240

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER E ğ i t i m Y ö n e t i m i Yıl : 1 Sayı : 4 Soı 1995 OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER Yrd.Doç.Dr. Satılmış TEKİNDAL* Okullardaki başarısızlıkların büyük ölçüde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ Giriş Bu çalışma Bir Felsefe Gurubu Öğretmeni ve aynı zamanda eğitim yöneticisi olan meslektaşımızın farklı okullarda yürüttüğü rehberlik, öğrenci

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

A RESEARCH STUDY FOR MEASURING BURNOUT LEVEL OF STUDENTS ATTENDING BANKING AND INSURANCE PROGRAMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

A RESEARCH STUDY FOR MEASURING BURNOUT LEVEL OF STUDENTS ATTENDING BANKING AND INSURANCE PROGRAMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA* Hulusi DOĞAN 1 Mümin ESER 2 Özet Çalışmanın ana amacı mesleğe yeni atılacak olan meslek

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9 Özet 774 Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik larının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Örneği Fatih Camadan, Rize Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Artık çocuğunuzu hep İmam Hatip'li olacak

Artık çocuğunuzu hep İmam Hatip'li olacak Artık çocuğunuzu hep İmam Hatip'li olacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Perşembe günü yayınladığı genelge ile müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı