Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,"

Transkript

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler ve işbirliğine ilişkin uluslararasõ hukuk ilkelerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve yasa halinde toplanmasõnõn önemini tasdik eden 18 Aralõk 1962 tarih ve 1815 (XVII) sayõlõ, 16 Aralõk 1963 tarih ve 1966 (XVII) sayõlõ, 20 Aralõk 1965 tarih ve 2103 (XX) sayõlõ, 12 Aralõk 1966 tarih ve 2181 (XXI) sayõlõ, 18 Aralõk 1967 tarih ve 2327 (XXII) sayõlõ, 20 Aralõk 1968 tarih ve 2463 (XXIII) sayõlõ ve 8 Aralõk 1969 tarih ve 2533 (XXIV) sayõlõ kararlarõnõ anõmsayarak, Cenevre'de 31 Mart ile 1 Mayõs 1970 tarihleri arasõnda toplanmõş bulunan Devletler Arasõnda Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine Ilişkin Uluslararasõ Hukuk Ilkeleri konusundaki Özel Komite'nin raporunu dikkate alarak, Uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesi ve devletler arasõnda dostça ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi konularõnda Birleşmiş Milletler Antlaşmasõnõn üstün önemini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'in 25. Kuruluş yõldönümü münasebetiyle Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ doğrultusunda Devletler arasõnda Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine ilişkin Uluslararasõ Hukuk Ilkeleri konusundaki Bildirgenin kabul edilmesinin dünya barõşõnõn güçlendirilmesine katkõ sağlayacağõna ve uluslar arasõnda hukukun üstünlüğünün ilerletilmesi ve özellikle Antlaşmada vücut bulmuş olan ilkelerin evrensel olarak uygulanmasõnõ sağlayarak uluslararasõ hukukun ve Devletler arasõ ilişkilerin gelişmesinde bir kilometre taşõ oluşturacağõna derinden inanmõş olarak, Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, 1. Mevcut karara ek metin olarak sunulmuş bulunan Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ doğrultusunda Devletler arasõnda Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine ilişkin Uluslararasõ Hukuk Ilkeleri konusundaki Bildirgeyi onaylar; 2. Sözleşme'nin ayrõntõlõ bir şekilde hazõrlanmasõnõ sağlayan çalõşmasõ için Devletler arasõnda Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine Ilişkin Uluslararasõ Hukuk Ilkeleri konusundaki Özel Komite'ye takdirlerini ifade eder; 3. Bildirge'nin yaygõn bir biçimde bilinir hale gelmesi için bütün çabalarõn gösterilmesini önerir Kurul toplantõsõ UNIC Turkey 1 Ankara,

2 24 Ekim 1970 EK Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ Doğrultusunda Devletler arasõnda Dostça Ilişkiler ve Işbirliğine Ilişkin Uluslararasõ Hukuk Ilkeleri Konusunda Bildirge BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ uyarõnca, uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesi ve uluslar arasõnda dostça ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin Birleşmiş Milletler'in temel amaçlarõ arasõnda olduğunu yeniden beyan ederek, Birleşmiş Milletler halklarõnõn birbirleri ile iyi komşular olarak barõş içinde bir arada yaşamaya ve hoşgörülü davranmaya kararlõ olduğunu anõmsayarak, Özgürlük, eşitlik, adalet ve temel insan haklarõna saygõ üzerine inşa edilmiş uluslararasõ barõşõn sürdürülmesinin ve güçlendirilmesinin ve siyasi, ekonomik ve toplumsal sistemleri ya da gelişmişlik düzeyleri göz önüne alõnmaksõzõn tüm uluslar arasõnda dostça ilişkilerin geliştirilmesinin önemini akõlda tutarak, Uluslar arasõnda hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesinde Birleşmiş Milletler Antlaşmasõnõn üstün önemini de akõlda tutarak, Devletler arasõnda dostça ilişkiler ve işbirliğini gözeten uluslararasõ hukukun ilkelerine sadakat ile itaat edilmesinin ve Antlaşmaya uygun olarak, Devletlerin üzerlerine aldõklarõ yükümlülüklerin iyi niyet çerçevesinde yerine getirilmesinin uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler'in diğer amaçlarõnõn yerine getirilmesi için en üst derecede öneme sahip olduğunu göz önünde tutarak, Antlaşmanõn kabul edilmesinden bu yana geçen zaman içinde dünyada meydana gelen büyük siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimlerin ve bilimsel ilerlemenin bu ilkelere ve yürürlükte olduğu Devletlerin yönetiminde daha etkin bir biçimde uygulanmasõ gereksinimine artan bir önem kazandõrdõğõnõ kaydederek, Ay ve diğer gök cisimleri de dahil olmak üzere, dõş uzayõn, egemenlik iddiasõ ile kullanõm ya da işgal ya da başka herhangi bir yöntem aracõlõğõ ile ulusal bir mülk haline getirilemeyeceği konusunda tesis edilmiş bulunulan ilkeyi anõmsayarak ve benzer şekilde esinlenilmiş diğer uygun koşullarõn tesis edilmesi sorununa Birleşmiş Milletler tarafõndan önem verildiği olgusunun bilincinde olarak, Yalnõzca, başka ülkelerin iç işlerine herhangi bir şekilde karõşõlmasõ Antlaşmanõn ruhunu ve lafzõnõ ihlal ettiği için değil, aynõ zamanda uluslararasõ barõş ve güvenliği tehdit eden durumlarõn yaratõlmasõna neden olduğu için de herhangi başka bir devletin iç işlerine karõşmama taahhüdüne Devletler tarafõndan UNIC Turkey 2 Ankara,

3 katõ bir biçimde uyulmasõnõn uluslarõn barõş içinde bir arada yaşamasõnõn güvence altõna alõnmasõnda vazgeçilmez bir koşul olduğuna inanmõş olarak, Devletlerin, uluslararasõ ilişkilerinde herhangi bir Devletin siyasi bağõmsõzlõk ya da ülke bütünlüğü aleyhine yönelik askeri, siyasi, ekonomik ya da herhangi başka bir zorlamadan uzak durma görevini anõmsayarak, Bütün Devletlerin, uluslararasõ ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke bütünlüğü ya da siyasi bağõmsõzlõğõna karşõ güç kullanma tehdidinde bulunma ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler'in amaçlarõyla uyumlu olmayan herhangi bir biçimde davranmaktan kaçõnmalarõnõn zorunlu olduğunu göz önünde tutarak, Bütün Devletlerin, uluslararasõ anlaşmazlõklarõnõ Antlaşma doğrultusunda barõşçõl yöntemlerle çözümlemelerinin eşit ölçüde zorunlu olduğunu göz önünde tutarak, Mutlak eşitliğin temel önemini Antlaşma doğrultusunda yeniden onaylayarak ve Birleşmiş Milletler'in amaçlarõnõn yalnõzca Devletler mutlak eşitlikten yararlanõr ve kendi uluslararasõ ilişkilerinde bu ilkenin gerekleriyle tam bir uyum içinde olurlarsa gerçekleşebileceğini vurgulayarak, Halklarõn yabancõ boyunduruğu, hakimiyeti ve sömürüsüne maruz bõrakõlmalarõnõn uluslararasõ barõşõn ve güvenliğin tesisinde önemli bir engel teşkil ettiğine inanmõş olarak, Halklarõn eşit haklarõ ve kendi geleceğini tayini ilkesinin çağdaş uluslararasõ hukuka önemli bir katkõda bulunduğuna ve mutlak eşitlik ilkesi üzerine inşa edilmiş bir biçimde bu ilkenin etkin olarak uygulanmasõnõn Devletler arasõnda dostça ilişkilerin tesisinde başlõca önem taşõdõğõna inanmõş olarak, Bir Devletin ya da ülkenin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün kõsmen ya da tamamen bozulmasõna ya da onun siyasal bağõmsõzlõğõna yönelik herhangi bir girişimin Antlaşmanõn amaçlarõ ve ilkeleri ile bağdaşmaz olduğuna sonuç itibari ile inanmõş olarak, Bir bütün olarak Antlaşmanõn hükümlerini göz önünde tutarak ve Birleşmiş Milletler'in yetkili organlarõ tarafõndan ilkelerin içeriğiyle ilgili olarak kabul edilmiş bulunan konuya ilişkin kararlarõn rolünü dikkate alarak, Aşağõda belirtilen ilkelerin ilerici nitelikte gelişmesi ve yasa haline getirilmesini dikkate alarak: (a) Devletlerin, uluslararasõ ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke bütünlüğü ya da siyasi bağõmsõzlõğõna karşõ güç kullanma tehditinde bulunma ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler in amaçlarõyla uyumlu olmayan herhangi bir biçimde davranmaktan kaçõnmasõ gerektiğine dair ilke, (b) Devletlerin, uluslararasõ anlaşmazlõklarõnõ uluslararasõ barõş ve güvenlik ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde barõşçõl yöntemlerle çözümlemeleri gerektiğine dair ilke, (c) Antlaşma doğrultusunda olmak üzere, herhangi bir Devletin kendi iç işlerine ait kararlarla ilgili konulara karõşmama yükümlülüğü, UNIC Turkey 3 Ankara,

4 (d) Devletlerin Antlaşma doğrultusunda birbirleri ile işbirliğinde bulunma yükümlülüğü, (e) Halklarõn eşit haklarõ ve kendi geleceğini tayin etmesine dair ilke, (f) Devletlerin mutlak eşitliğine dair ilke, (g) Devletlerin, Antlaşma doğrultusunda üzerlerine aldõklarõ yükümlülükleri iyi niyet içerisinde yerine getireceklerine dair ilke, ve bu ilkelerin uluslararasõ toplumda daha etkili bir şekilde uygulanmalarõnõ güvence altõna almak Birleşmiş Milletler'in amaçlarõnõn hayata geçirilmesini sağlayacaktõr, Devletler arasõnda dostça ilişkiler ve işbirliğine ilişkin uluslararasõ hukukun ilkelerini göz önünde tutmuş olarak, 1. Aşağõdaki ilkeleri ciddiyetle ilan eder: Devletlerin, uluslararasõ ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke bütünlüğü ya da siyasi bağõmsõzlõğõna karşõ güç kullanma tehdidinde bulunmak ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler'in amaçlarõyla ters düşen herhangi bir biçimde davranmaktan kaçõnacaklarõna dair ilke: Her devlet uluslararasõ ilişkilerinde herhangi bir Devletin ülke bütünlüğü ya da siyasi bağõmsõzlõğõna karşõ güç kullanma tehdidinde bulunma ya da güç kullanmaktan ya da Birleşmiş Milletler'in amaçlarõyla ters düşen herhangi bir biçimde davranmaktan kaçõnmak yükümlülüğündedir. Böyle bir güç tehdidi ya da güç kullanõmõ uluslararasõ hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasõnõn ihlali anlamõna gelir ve hiçbir zaman uluslararasõ sorunlarõn çözümünde bir araç olarak kullanõlmamalõdõr. Saldõrõdan kaynaklanan bir savaş, uluslararasõ hukuka göre sorumluluğu olan, barõşa karşõ işlenmiş bir suçtur. Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri uyarõnca Devletlerin, saldõrõdan kaynaklanan savaş lehinde propaganda yapmaktan kaçõnma yükümlülüğü vardõr. Her Devletin, başka bir Devletin var olan uluslararasõ sõnõrlarõnõ ihlal etmek amacõ ile ya da toprak anlaşmazlõklarõ ve Devletlerin sõnõrlarõ ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere uluslararasõ anlaşmazlõklarõn çözümünde araç olarak güç tehdidi ya da güç kullanõmõndan kaçõnma yükümlülüğü vardõr. Her Devletin, kendisinin taraf olduğu ya da başka bir şekilde saygõlõ olmak durumunda olduğu uluslararasõ bir antlaşma ile oluşturulmuş ya da bu antlaşma gereğince ortaya çõkmõş ateşkes sõnõrlarõ gibi uluslararasõ sõnõr tayinlerini ihlal etmek amacõ ile güç tehdidi ya da güç kullanmaktan kaçõnma yükümlülüğü vardõr. Yukarõda belirtilenlerin hiçbiri, kendi özel rejimleri altõndaki bu gibi sõnõrlarõn mevcut durum ve etkileri açõsõndan taraflarõn konumlarõna zarar verecek ya da geçici niteliklerini etkileyecek şekilde yorumlanamaz. Devletlerin güç kullanõmõnõ içeren misilleme hareketlerinden kaçõnma konusunda bir yükümlülükleri vardõr. UNIC Turkey 4 Ankara,

5 Her Devlet, eşit haklar ve kendi geleceğini tayin etme ilkelerinin işlenmesi sõrasõnda sözü edilen halklarõ, kendi geleceklerini tayin etme, özgürlük ve bağõmsõzlõk haklarõndan yoksun bõrakan herhangi bir zora dayalõ eylemden kaçõnma yükümlülüğüne sahiptir. Her Devletin, başka bir Devletin toprağõna saldõrõ amacõnõ taşõyan, ücretli askerler de dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da silahlõ gruplarõ örgütlemek veya örgütlenmelerini teşvik etmekten kaçõnma yükümlülüğü vardõr. Her Devlet, bir başka Devletin içindeki sivil mücadele hareketleri ya da terörist hareketleri örgütlemek, kõşkõrtmak, bunlara yardõmda bulunmak ya da bunlarõn içinde yer almaktan ya da bu tür hareketlerin yürütülmesine yönelik olarak kendi topraklarõ içinde yürütülen örgütlü etkinliklere rõza göstermekten, bu paragrafta sözü edilen hareketler güç tehdidi ya da güç kullanõmõ içerdiği zaman, kaçõnmakla yükümlüdür. Bir Devletin toprağõ, Antlaşmanõn hükümlerine aykõrõ bir biçimde güç kullanõlmasõndan kaynaklanan askeri işgalin hedefi olmamalõdõr. Bir Devletin toprağõ, güç tehdidi ya da güç kullanõlmasõ sonucunda, bir başka devletin ele geçirme hedefi olmamalõdõr. Güç tehdidi ya da güç kullanõlmasõ sonucunda sağlanan hiçbir toprak kazanõmõ yasal olarak kabul edilmeyecektir. Yukarõda belirtilen hiçbir şey: (a) Antlaşma hükümlerinin ya da Antlaşma rejiminden yapõlmõş olan ve uluslararasõ hukuk açõsõndan geçerliliği bulunan herhangi bir uluslararasõ antlaşmanõn hükümlerini; ya da (b) Güvenlik Konseyi'nin Antlaşma hükmünce var olan yetkilerini etkileyecek biçimde yorumlanamaz. Bütün Devletler, etkili bir uluslararasõ denetim altõnda yürütülecek olan genel ve tam bir silahsõzlanma konusunda evrensel bir antlaşmanõn erken bir biçimde sonuçlandõrõlmasõna yönelik görüşmeleri iyi niyet içinde sürdürecekler ve uluslararasõ gerginlikleri azaltmaya ve Devletler arasõndaki güveni güçlendirmeye yönelik uygun önlemlerin kabul edilmesi için çaba göstereceklerdir. Bütün Devletler, uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesine yönelik uluslararasõ hukukun genel kabul görmüş bulunan ilke ve kurallarõ uyarõnca belirlenmiş olan yükümlülüklerine iyi niyet çerçevesinde uyum gösterecek ve Antlaşma üzerine temellendirilen Birleşmiş Milletler güvenlik sistemini daha etkili hale getirmek için çaba göstereceklerdir. Yukarõdaki paragraflardaki hiçbir şey, güç kullanõmõnõn yasal olduğu durumlarla ilgili olarak Antlaşmanõn kapsamõnõn genişletilmesi ya da daraltõlmasõ olarak yorumlanamaz. Devletlerin, aralarõndaki uluslararasõ anlaşmazlõklarõ uluslararasõ barõş, güvenlik ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde barõşçõl yöntemlerle çözümleyeceklerine ilişkin ilke: UNIC Turkey 5 Ankara,

6 Her Devlet, başka Devletlerle arasõndaki uluslararasõ anlaşmazlõklarõ uluslararasõ barõş, güvenlik ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde barõşçõl yöntemlerle çözümleyecektir. Devletler, kendi uluslararasõ anlaşmazlõklarõnõn erken ve adil bir biçimde çözümünü, müzakere, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştõrma, hakem kararõ ile çözüme gitme, yargõ yolu ile çözüme bağlama, bölgesel aracõlara ya da düzenlemelere ya da kendilerinin tercih edeceği diğer barõşçõl yöntemlere başvurmak yollarõ ile arayacaklardõr. Bu türde bir çözümün araştõrõlmasõ sõrasõnda taraflar, koşullara ve anlaşmazlõğõn doğasõna uygun olabilecek barõşçõl yöntemler üzerinde uzlaşacaklardõr. Bir anlaşmazlõğõn taraflarõnõn, yukarõda sayõlan barõşçõl araçlar aracõlõğõ ile çözüme ulaşõlamadõğõ durumlarda, üzerinde uzlaştõklarõ diğer barõşçõl araçlar aracõlõğõ ile çözüm arayõşõna devam etme yükümlülüğü vardõr. Uluslararasõ bir anlaşmazlõğa taraf olan Devletler ve aynõ şekilde diğer Devletler, mevcut durumun uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesini tehlikeye düşürecek bir biçimde kötüleşmesine neden olabilecek herhangi bir davranõştan kaçõnacaklar ve Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerdir. Uluslararasõ anlaşmazlõklar, Devletlerin mutlak eşitliği temeline dayanarak ve yöntemlerin özgür seçimi ilkesi doğrultusunda çözümlenecektir. Devletlerin, şu anda var olan ya da gelecekte ortaya çõkabilecek anlaşmazlõklarõn çözümü amacõ ile özgür bir biçimde üzerinde uzlaştõklarõ bir çözüm yöntemine başvurmalarõ ya da böyle bir çözüm yöntemini kabul etmeleri mutlak eşitlik ile bağdaşmaz olarak sayõlmayacaktõr. Yukarõda bulunan paragraftaki hiçbir şey, özellikle uluslararasõ anlaşmazlõklarõn barõşsever bir biçimde çözülmesine yönelik olanlar olmak üzere Antlaşmanõn uygulanabilir hükümlerinde azaltma yapmaz ya da onlarõ etkilemez. Antlaşma uyarõnca, herhangi bir Devletin iç mevzuat uygulamalarõ dahilinde olan konulara karõşmamaya ilişkin ilke: Hiçbir Devlet ya da Devletler topluluğu, nedeni ne olursa olsun, herhangi başka bir Devletin iç ya da dõş işlerine doğrudan ya da dolaylõ bir biçimde karõşma hakkõna sahip değildir. Bu sebeple Devletin şahsõna ya da onun siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerine yöneltilmiş bulunan silahlõ müdahale ya da bütün diğer müdahale biçimleri ya da tehdit teşebbüsleri uluslararasõ hukuku ihlal eder. Hiçbir Devlet, onun egemenlik haklarõnõ kullanmasõnõ buyruğu altõna almak ve ondan herhangi bir türde çõkar sağlamak amacõyla bir başka Devleti zorlamaya yönelik ekonomik, siyasi ya da herhangi başka bir türde yöntemleri uygulayamaz ya da uygulanmasõnõ teşvik edemez. Aynõ zamanda, hiçbir Devlet, bir başka Devletin rejimini şiddet kullanarak devirmeye yönelik yõkõcõ, terörist ya da silahlõ etkinlikleri örgütlemeyecek, kõşkõrtmayacak, teşvik etmeyecek ya da bunlara yardõmda bulunmayacak, mali destek sağlamayacak, hoşgörü göstermeyecek veya bir başka Devletin içindeki sivil mücadeleye müdahale etmeyecektir. UNIC Turkey 6 Ankara,

7 Halklarõ kendi ulusal kimliklerinden yoksun bõrakmak amacõ ile güç kullanõlmasõ, onlarõn vazgeçilemez haklarõnõn ve müdahale etmeme ilkesinin bir ihlalini oluşturur. Her Devlet, başka bir Devletin herhangi bir biçimde müdahalesi olmadan, kendi siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemlerini seçmek konusunda vazgeçilemez bir hakka sahiptir. Yukarõdaki paragraflardaki hiçbir şey Antlaşmanõn uluslararasõ barõş ve güvenliğin sürdürülmesine ilişkin olan ilgili hükümlerini etkileyecek bir biçimde yorumlanmayacaktõr. Devletlerin, Antlaşma doğrultusunda birbirleri ile işbirliğinde bulunma yükümlülüğüne ilişkin ilke: Devletlerin, uluslararasõ ilişkilerin değişik alanlarõnda, siyasal, ekonomik ve toplumsal sistemleri arasõndaki farklõlõklarõ dikkate almaksõzõn, uluslararasõ barõş ve güvenliği sürdürme; ve uluslararasõ ekonomik istikrar ve ilerlemeyi, uluslarõn genel refahõnõ ve bu tür farklõlõklardan kaynaklanan ayrõmcõlõktan bağõmsõz bir uluslararasõ işbirliğini teşvik etmek yükümlülüğü vardõr. Bu amaçla: (a) Devletler, uluslararasõ barõş ve güvenliğin korunmasõ konusunda diğer Devletler ile işbirliği yapacaklardõr; (b) Devletler, herkes için geçerli olan insan haklarõ ve temel özgürlüklere saygõyõ ve bunlarõn hayata geçirilmesini sağlamak ve her türden õrksal ayrõmcõlõğõ ve dinsel hoşgörüsüzlüğü sona erdirmek konularõnda işbirliği yapacaklardõr; (c) Devletler, ekonomik, toplumsal, kültürel, teknik ve ticari alanlardaki uluslararasõ ilişkilerini mutlak eşitlik ve müdahalede bulunmama ilkeleri doğrultusunda yürüteceklerdir; (d) Birleşmiş Milletler'e üye Devletlerin, Antlaşmanõn ilgili hükümleri doğrultusunda, birlikte ve ayrõ hareket ederken Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde olma yükümlülükleri vardõr. Devletler, bilim ve teknoloji alanõnda olduğu gibi ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda da uluslararasõ kültürel ve eğitimsel gelişmenin ilerletilmesi amacõyla işbirliğinde bulunmalõdõrlar. Devletler, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme olmak üzere bütün dünyadaki ekonomik büyümenin ilerletilmesinde işbirliği yapmalõdõrlar. Halklarõn eşit haklarõna ve kendi geleceğini tayin etmesine ilişkin ilke: Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ ile saklõ tutulan, halklarõn eşit haklarõ ve kendi geleceğini tayin etmesi ilkesi nedeniyle bütün halklar, dõş müdahale olmaksõzõn, özgür bir biçimde, kendi siyasal statülerini tayin etme ve kendi ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesini sağlamaya çalõşma hakkõna sahiptir ve bütün Devletler, Antlaşma hükümleri doğrultusunda, bu hakka saygõ gösterme yükümlülüğündedir. UNIC Turkey 7 Ankara,

8 Her Devletin: (a) Devletler arasõnda dostça ilişkileri ve işbirliğini ilerletmek; ve (b) sömürgeciliğe hõzla son vermek amacõ ile, söz konusu halklarõn özgürce ifade edilmiş iradelerine gereken saygõyõ göstererek; ve halklarõn yabancõ boyunduruğu, idaresi ve sömürüsü altõna alõnmasõnõn temel insan haklarõnõn yadsõnmasõ gibi ilkenin ihlali anlamõna da geldiğini ve Antlaşma'ya aykõrõ olduğunu akõlda tutarak; Antlaşmanõn hükümleri doğrultusunda, birlikte ve ayrõ hareket etmek yolu ile, halklarõn eşit haklarõ ve kendi geleceğini tayin etmesi ilkesinin gerçekleştirilmesini teşvik etmek ve ilkenin yerine getirilmesine yönelik olarak Antlaşma tarafõndan verilmiş olan sorumluluklarõ yerine getirmesinde Birleşmiş Milletler'e yardõmda bulunmak yükümlülüğü vardõr. Her Devletin, Antlaşma doğrultusunda, birlikte ve ayrõ hareket etmek yolu ile, insan haklarõ ve temel özgürlüklere evrensel saygõyõ ve bunlarõn hayata geçirilmesini destekleme yükümlülüğü vardõr. Egemen ve bağõmsõz bir Devlet kurma, bağõmsõz bir devletle serbest birleşme ya da bütünleşme ya da bir halk tarafõndan özgürce belirlenmiş herhangi başka bir siyasal statüye sahip olma o halkõn kendi geleceğini tayin etme hakkõnõ kullanmasõnõn şekillerini oluşturur. Her Devletin, yukarõda bu ilkenin ayrõntõlõ incelemesinde bahsedilen halklarõ, kendi geleceğini tayin etme ve özgürlük ve bağõmsõzlõk hakkõndan mahrum eden herhangi bir zora dayanan hareketten kaçõnmak yükümlülüğü vardõr. Kendi geleceğini tayin etme haklarõnõ kullanma amacõ ile, bu türde zora dayanan hareketlere karşõ ve onlara direnç göstermeye yönelik hareketlerinde bu halklar, Antlaşmanõn amaçlarõ ve ilkeleri doğrultusunda destek aramak ve almak hakkõna sahiptirler. Bir sömürge toprağõ ya da diğer Özerk Olmayan Ülke, Antlaşma nezdinde, kendisini yöneten Devletin statüsünden ayrõ ve farklõ bir statüye sahiptir; Antlaşma nezdindeki bu tür ayrõ ve farklõ statü, sömürgenin ya da Özerk Olmayan Ülkenin halkõ, Antlaşmanõn ve özellikle Antlaşmanõn amaç ve ilkelerinin doğrultusunda, sahip olduğu kendi geleceğini tayin etme hakkõnõ kullanana kadar var olacaktõr. Yukarõda yer alan paragraflardaki hiçbir şey, yukarõda tanõmlanmõş bulunan halklarõn eşit haklarõ ve kendi geleceğini tayin etmesi ilkesine uygun olarak kendilerini yöneten ve böylece õrk, inanç ya da renk ayrõmõ yapmadan ülkede yaşayan bütün halkõ temsil eden bir yönetimi bulunan egemen ve bağõmsõz Devletlerin toprak bütünlüğü ya da siyasal birliğini tamamen ya da bir kõsmõ ile parçalayacak ya da bozacak olan herhangi bir harekete izin veriyormuş ya da bunu teşvik ediyormuş gibi yorumlanamaz. Her Devlet, herhangi başka bir Devlet ya da ülkenin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü kõsmen ya da tamamen bozma amacõnõ güden her hareketten kaçõnacaktõr. Devletlerin mutlak eşitliğine ilişkin ilke: UNIC Turkey 8 Ankara,

9 Bütün Devletler mutlak eşitlikten yararlanõrlar. Bütün Devletler, ekonomik, toplumsal, siyasal ya da başka nitelikteki farklara bağlõ olmaksõzõn eşit haklara ve görevlere sahiptirler ve uluslararasõ toplumun eşit üyeleridirler. Mutlak eşitlik özellikle aşağõda sayõlan öğeleri içerir: (a) Devletler hukuksal olarak eşittirler; (b) Her Devlet tam egemenliğin doğasõnda var olan haklardan yararlanõr; (c) Her Devletin başka Devletlerin şahsõna saygõ gösterme görevi vardõr; (d) Devletin toprak bütünlüğü ve siyasal bağõmsõzlõğõ dokunulmazdõr; (e) Her Devlet kendi siyasal, ekonomik ve kültürel sistemlerini özgürce seçme ve geliştirme hakkõna sahiptir; (f) Her Devletin, kendi uluslararasõ yükümlülüklerini iyi niyet çerçevesinde ve tamamen yerine getirmek ve diğer Devletler ile barõş içinde yaşamak görevi vardõr. Devletlerin, Antlaşma doğrultusunda üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyet çerçevesinde yerine getireceklerine ilişkin ilke: Her Devletin, Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ doğrultusunda üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyet çerçevesinde yerine getirme görevi vardõr. Her Devletin, uluslararasõ hukukun genel kabul görmüş bulunan ilke ve kurallarõ doğrultusunda üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyet çerçevesinde yerine getirme görevi vardõr. Her Devletin, uluslararasõ hukukun genel kabul görmüş bulunan ilke ve kurallarõnõn hükmü altõnda geçerliliği bulunan uluslararasõ antlaşmalar doğrultusundaki yükümlülüklerini iyi niyet çerçevesinde yerine getirme görevi vardõr. Uluslararasõ antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin, Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ'nõn, Birleşmiş Milletler Üyelerine getirmiş olduğu yükümlülüklerle çeliştiği durumlarda, Antlaşmanõn getirdiği yükümlülükler üstün olacaktõr. GENEL BÖLÜM 2. Ilan eder ki: Yukarõdaki ilkelerin yorumlanõşõ ve uygulamasõnda ilkeler birbirleri ile karşõlõklõ ilişki içerisindedir ve her bir ilke başka bir ilkenin bağlamõ içerisinde yorumlanmalõdõr. UNIC Turkey 9 Ankara,

10 Bu Bildiri de bulunan hiçbir şey Antlaşmanõn hükümleri ya da Antlaşmanõn Üye Devletlere getirmiş olduğu hak ve yükümlülükler ya da Antlaşmanõn halklara verdiği haklarõ, bu Bildiri deki bu haklara ilişkin ayrõntõlõ değerlendirmeler de dikkate alõndõğõnda, ihlal edecek biçimde yorumlanamaz. 3. Ayrõca ilan eder ki: Bu Bildiri'de somutlaştõrõlan Antlaşma ilkeleri uluslararasõ hukukun temel ilkelerini oluşturur ve bu nedenle bütün Devletlerin uluslararasõ kararlarõnda bu ilkelerin õşõğõnda hareket etmeleri ve bu ilkelerin sõkõ bir biçimde gözetilmesini temel alarak ikili ilişkilerini geliştirmeleri talebinde bulunur. UNIC Turkey 10 Ankara,

Bildirge metninin geniş çapta dağıtımının arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağıtımının arzu edilir olduğunu düşünerek, . BIRLEŞMIŞ MILLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA ILIŞKILER VE IŞBIRLIĞINE ILIŞKIN ULUSLARARASI HUKUK ILKELERI KONUSUNDAKI BILDIRGE VE EKI Genel Kurul, Devletler arasında dostça

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan 10 Aralõk 1948 günü kabul ve ilan edilen İnsan Haklarõ Evrensel Bildirgesi'nin tam metni. Bu tarihi kararõn ardõndan Genel Kurul tüm üye ülkeleri Bildirge metnini,

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmõş ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayõ Milletlerarasõ Adalet Divanõ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Şart ı'na Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurma ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletleraras ı Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) say ılı 24 Ekim 1970 tarihli

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Genel Kurulunun 16 Aralõk 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katõlmaya açõlmõştõr. Yürürlüğe giriş:

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara Genel Kurul, Devletlerin Ekonomik Haklarõna ve Görevlerine Dair Şart (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3281 (XXIX) sayõlõ Karar metni) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkõnma Konferansõ'nõn 18 Mayõs

Detaylı

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 33 Soykõrõm Suçunun Önlenmesine ve Cezalandõrõlmasõna Dair Sözleşme SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 9 Aralõk 1948 tarihinde Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 83 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr.

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (14/01/2004) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar

Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar Almanya - Türkiye: Az nl klar ve Ço unluklar Baha Güngör Türkiye Denek Taşõ ve Avrupa İçin Bir Şans Almanya da Almanlarla geçirdiğim 45 yõldan sonra, insanlarõ kendi ulusal, kültürel ve dini kökenlerinden

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara Giirriiş Nottu Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ, Uluslararasõ Örgütlenme konusundaki Birleşmiş Milletler Konferansõ nõn sonucunda 26 Haziran 1945 de yürürlüğe girmiştir. Uluslararasõ Adalet Divanõ Statüsü,

Detaylı

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 179 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de

Detaylı

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7)

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7) Version turque/turquish version Çeviri İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6 ve 7) 11. Protokol ile değiştirilen metin Sözleşme metni,

Detaylı

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13)

İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13) Version turque/turkish version Çeviri İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13) 11. Protokol ile değiştirilen metin Sözleşme metni,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 1- İşbu Sözleşmenin amaçlarõ uyarõnca: KISIM 1 GİRİŞ Birinci madde Terimlerin kullanõlõşõ ve uygulanma alanõ 1) "Bölge"den, ulusal yetki sõnõrlarõ ötesindeki

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL BİLDİRGESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL BİLDİRGESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL BİLDİRGESİ Genel Kurul, Aşağõdaki Bildirge yi kabul etmiştir: Birleşmiş Milletler Binyõl Bildirgesi I. Değerler ve İlkeler 1. Devlet ve Hükümet Başkanõ olan Bizler, daha barõşcõ,

Detaylı

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ Yüksek Imzacõ Taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ ve 10 Aralõk 1948'de Genel Kurul'ca kabul olunan Insan Haklarõ Evrensel Beyannamesi'nin,

Detaylı

C. Avrupa. Atom Enerjisi. Topluluğunu Kuran. Antlaşma

C. Avrupa. Atom Enerjisi. Topluluğunu Kuran. Antlaşma C. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma 324 I - ANTLAŞMA METNİ 325 MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI, FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma

B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma 93 I - ANTLAŞMA METNİ 94 MAJESTELERİ BELÇİKA KRALI, FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 21Aralõk 1965 tarih ve 2106 A

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 21Aralõk 1965 tarih ve 2106 A 95 HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 21Aralõk 1965 tarih ve 2106 A (XX) sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET)

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT-1 AĞUSTOS 1993 Avrupa Topluluklarõnõ Kuran

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 53 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararasõ Sözleşmesi KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) İşkencenin ve Gayrõinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

2002 YILI İLERLEME RAPORU

2002 YILI İLERLEME RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN 2002 YILI İLERLEME RAPORU Ankara Ekim 2002 İÇİNDEKİLER A. Giriş... 1 a) Önsöz...

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 22 Mayõs 1969 Bu Sözleşmenin Tarafõ Olan Devletler, Andlaşmalarõn milletlerarasõ ilişkiler tarihindeki temel rolünü gözönünde tutarak, Milletlerarasõ hukukun kaynağõ

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ ÇİÇEK ZOROĞLU EMED METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU CRI (2001) 37 Irkçilik ve hoşgörüsüzlüğe karşi avrupa komisyonu İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU Kabul edilme tarihi 15 Aralõk 2000 Strasbourg, 3 July 2001 Irkçõlõk ve Hoşgörüsüzlüğe karşõ Avrupa Komisyonu nun (ECRI)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 473 ADET KİTAP ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Sözleşmenin Taraflarõ Madde 1- Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 1- İşbu Sözleşmenin amaçlarõ uyarõnca: KISIM 1 GİRİŞ Birinci madde Terimlerin kullanõlõşõ ve uygulanma alanõ 1) "Bölge"den, ulusal yetki sõnõrlarõ ötesindeki

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Kasõm 2001 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii Resmi Beyan... 1 Başlangõç... 2 I. Saygõnlõk... 3 II. Özgürlükler... 5 III. Eşitlik...

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. MADDE 2. Bu haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk,

Detaylı

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN NETWORK ALTYAPISI (YÖNLENDİRİCİ-KABLOLAMA-SES ARABİRİM) CİHAZLARI ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Sözleşmenin Taraflarõ Madde 1- Bu sözleşme,

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 37 İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralõk 1984 tarih ve39/46 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AİHM KARARLARI IŞIĞINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI ÇGD Yayõnlarõ ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ YAYINLARI NO: 27 BİRİNCİ BASKI Temmuz 2001 Ankara Kapak Aydõn ÇETİN ISBN: 975-7866-21-0 Basõm yeri:

Detaylı

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Tüzük Tüzük...2 Paragraf 1 Derneğin adõ ve yeri...2 Paragraf 2 Derneğin görevi ve amacõ...2 Paragraf 3 Faaliyet yõlõ yetkili mahkeme...2 Paragraf 4 Derneğin gelirleri...2

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

BELGE YAYINLARI İnsan Haklarõ Dizisi. CULTURAL AND LANGUAGE RIGHTS OF THE KURDS Kerim YILDIZ KHRP. Attila TUYGAN. Ahmet Kahraman. Sayfa Düzeni Tohum

BELGE YAYINLARI İnsan Haklarõ Dizisi. CULTURAL AND LANGUAGE RIGHTS OF THE KURDS Kerim YILDIZ KHRP. Attila TUYGAN. Ahmet Kahraman. Sayfa Düzeni Tohum 1 BELGE YAYINLARI İnsan Haklarõ Dizisi CULTURAL AND LANGUAGE RIGHTS OF THE KURDS Kerim YILDIZ KHRP Çeviren Attila TUYGAN Redaktör Ahmet Kahraman Sayfa Düzeni Tohum Kapak Ayrõntõ Tasarõm İç / Kapak Baskõ-Cilt

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA KURUMSAL TAHKİMİN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ

İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA KURUMSAL TAHKİMİN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA KURUMSAL TAHKİMİN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ Yazan ve Sunan : Av. Nazan Candaner Elver NCE Elver Avukatlõk Bürosu Konu: Kurumsal Tahkim Sistemlerinde

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara. Uluslararası Adalet. Divanı Statüsü

BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara. Uluslararası Adalet. Divanı Statüsü Uluslararası Adalet Divanı Statüsü UNIC Turkey 1 Ankara, Temmuz 2000 1. Madde Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ ile, Birleşmiş Milletler in başlõca adli organõ olarak kurulan Uluslararasõ Adalet Divanõ, işbu

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn aynõ sayõlõ günü, izleyen

Gün, Ay, Yõl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayõn aynõ sayõlõ günü, izleyen İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN CNC TORNA TEZGAHI ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI 12 Aralõk 2003 Ankara Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli

Detaylı

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU İstanbul, 2 Eylül 2003 İÇİNDEKİLER CMR KONVANSİYONU...3 AMAÇLARI...3 COĞRAFİ KAPSAMI...4 YAPISI...4 ÖNEMLİ CMR KURALLARI...5

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Doğan UÇAR 1, Necla ULUĞTEKİN 1,

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı