Curvularia türleri ve Sporothrix türleri için in vitro etkinlik gösterilmiştir ancak klinik önemi bilinmemektedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Curvularia türleri ve Sporothrix türleri için in vitro etkinlik gösterilmiştir ancak klinik önemi bilinmemektedir."

Transkript

1 VFEND 50mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ VFEND 50mg Film Kaplı Tablet, etken madde olarak 50mg vorikonazol ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri Etki mekanizması: Vorikonazol, triazol sınıfı geniş spektrumlu bir antifungal ajandır Vorikonazol, Candida türlerine (flukonazole dirençli C. krusei, C. glabrata ve C. albicans ın dirençli türleri dahil) karşı yüksek antifungal etki ve test edilen Aspergillus türlerine karşı fungisit etki gösterir.. Ek olarak vorikonazol, mevcut antifungal ajanlara karşı sınırlı duyarlılığı olan Scedosporium veya Fusarium un da dahil olduğu fırsatçı patojenlere karşı in vitro fungisit etki gösterir. Etki mekanizması, ergosterol biyosentezinde önemli bir adım olan fungal sitokrom P450 aracılığıyla yapılan 14α-sterol demetilasyonunu inhibe etmesidir. Mikrobiyoloji A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans dahil Aspergillus türleri, C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropikalis ve sınırlı sayıda C. dubliniensis, C. guilliermondii dahil Candida türleri, S. apiospermum, S. prolificans dahil Scedosporium türleri ve Fusarium türleri için klinik etkinlik gösterilmiştir. Başarılı olarak tedavi edilen diğer mantar infeksiyonları şunlardır; Alternaria türlerine ait izole vakalar, Blastomyces dermatitidis, Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium türleri, Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum, Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus, P.marneffei dahil Penicillium türleri, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis ve T. beigelii infeksiyonları dahil Trichosporon türleri. Klinik olarak izole Acremonium türleri, Alternaria türleri, Bipolaris türleri, Cladophialophora türleri, Histoplasma capsulatum için in vitro aktivite göstermiştir. Bu suşların büyük çoğunluğu mikrog/ml aralığındaki vorikonazol konsantrasyonlarında inhibe olmuştur. Curvularia türleri ve Sporothrix türleri için in vitro etkinlik gösterilmiştir ancak klinik önemi bilinmemektedir. Vorikonazole duyarlılığı azalan klinik olarak izole mikroorganizmalar tanımlanmıştır, ancak, diğer azollere dirençli organizmalar ile infekte olmuş hastalarda klinik başarısızlık ve klinik başarı, artmış minimum inhibitör konsantrasyonlarıyla her zaman ilişkili bulunmamıştır. Klinik çalışmalara katılan hastaların durumlarının kompleksliği sebebiyle in vitro etkinlik ve klinik sonuç arasında ilişki kurmak zordur.

2 Aspergillus İnfeksiyonları prognozu kötü olan hastalarda aspergillozdaki etkinlik Vorikonazol, Aspergillus türlerine karşı in vitro fungisit etkinlik gösterir. Kemik iliği ve sert organ nakli geçirmiş, hematolojik kanser oluşumu olan, kanserli ve AIDS li hastalarda vorikonazol; serebral, sinüs, pulmoner ve yaygın aspergillozu başarıyla tedavi eder. Aspergillus infeksiyonlarının sonuçları hastanın altta yatan klinik durumuna bağlıdır. Kötü prognoz için risk faktörleri uzun süreli nötropeniyi, allojenik kemik iliği naklini, konakçı hastalığa karşı ve zayıf sonuçların eşlik ettiği değişmez serebral durumu olan seçilmiş infeksiyon bölgelerine doku nakillerini içerir. Vorikonazolün uzun süreli nötropeni, allojenik kemik iliği nakli, konakçı hastalığa karşı ve serebral durumu olan seçilmiş infeksiyon bölgelerine doku nakillerindeki etki oranı, bütün popülasyona oranla daha düşük olsa da, sonuçlar beklenen ölüm oranına göre iyi olmuştur. Ciddi Candida infeksiyonları Hepatosplenik kandidiyazis dahil, yaygın Candida infeksiyonlarında başarılı sonuçlar görülmüştür. Ek olarak, ciddi sistemik C. krusei infeksiyonu olan 12 hastanın 8 tanesinde (%67) başarılı tedavi sonuçları alınmıştır. Nadir görülen diğer ciddi fungal patojenler Vorikonazolün, aşağıdaki nadir görülen fungal patojenlere karşı etkili olduğu gösterilmiştir: Scedosporium türleri S. apiospermum infeksiyonlu 26 hastanın 15 inde (%58) ve S. prolificans infeksiyonlu 6 hastanın 2 sinde (%33) vorikonazol tedavisine başarılı yanıt görülmüştür. Ek olarak, mikst organizma infeksiyonlu üç hastanın birinde başarılı cevap alınmıştır. Fusarium türleri 11 hastanın 4 ü (%36) vorikonazolle başarılı olarak tedavi edilmiştir. Bu dört hastanın, ikisinde göz infeksiyonu, birinde sinüs infeksiyonu ve birinde yaygın infeksiyon mevcuttu. Ek olarak, birkaç organizmaya bağlı bir infeksiyonu olan, fusariozisli dört hastanın ikisinde sonuçlar başarılı olmuştur. Allojenik Kemik İliği Nakli veya Lösemisi Nüksetmiş Hastalarda Yeni Gelişen İnfeksiyonlar Yeni bir infeksiyon gelişme riski en yüksek hastalar, allojenik kemik iliği nakli geçiren veya lösemisi nükseden hastalardır. Vorikonazol, yüksek riskli hastalarda yeni gelişen infeksiyonların önlenmesinde karşılaştırma ilacından daha başarılı olmuştur. Vorikonazolle tedavi edilen yüksek riskli hasta grubunda, toplam hastanede kalış süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmüştür (ortalama değişim 2 gündür).

3 Farmakokinetik Özellikleri Vorikonazolün farmakokinetiği, metabolizmasının doygunluğuna bağlı olarak nonlineerdir. Artan dozla etkinlikteki artış, dozun artma oranından daha fazladır. Oral dozun günde iki kez 200mg dan günde iki kez 300mg a yükseltilmesinin, etkide ortalama olarak 2.5 kat artışa sebep olacağı, intravenöz uygulamada dozun günde iki kez 3mg/kg dan 4mg/kg a çıkartılmasının, etkide ortalama olarak 2.3 kat bir artışa sebep olacağı tahmin edilmektedir. Tavsiye edilen oral veya intravenöz yükleme doz rejimleri uygulandığında, kararlı duruma yakın plazma konsantrasyonlarına dozu takip eden ilk 24 saat içinde ulaşılır. Hastaların çoğunda, yükleme dozu olmadan günde iki kez tekrarlanan dozla, kararlı durum plazma vorikonazol konsantrasyonlarına 6. günde ulaşılmıştır. Emilim Oral uygulamanın ardından vorikonazol hızla ve tamamına yakın oranda emilir, maksimum plazma konsantrasyonlarına (C maks ) uygulamadan 1-2 saat sonra erişilir. Vorikonazolün oral biyoyararlanımının %96 olduğu tahmin edilmektedir. Çok yağlı yemeklerle birlikte tekrarlanan dozlarda vorikonazol tablet uygulandığında, C maks ve eğri altı alan (EAAτ) sırasıyla %34 ve %24 oranlarında azalır. Gastrik ph nın değişmesi, vorikonazol emilimini değiştirmez. Dağılım Vorikonazolün kararlı durum dağılım hacmi 4.6L/kg olarak tahmin edilmektedir, bu da dokulara yaygın dağılıma işaret eder. Plazma proteinlerine bağlanmanın %58 olduğu tahmin edilmektedir. Birkaç hastada serebrospinal sıvıda (SSS) vorikonazol konsantrasyonları tespit edilmiştir. SSS konsantrasyon aralığı, hasta popülasyonunun tümünde gözlemlenen plazma vorikonazol konsantrasyon aralığı ile benzer olmuştur. Metabolizma İn vitro çalışmalar vorikonazolün karaciğer sitokrom P450 izoenzimleri olan CYP2C19, CYP2C9 ve CYP3A4 ile metabolize olduğunu göstermiştir. Vorikonazol farmakokinetiğinin bireyler arası değişkenliği yüksektir. Vorikonazolün en önemli metaboliti N-oksid dir; bu, plazmada sirküle eden radyoaktif ile işaretlenmiş metabolitlerin %72 sini oluşturur. Bu metabolitin çok az antifungal etkinliği vardır ve vorikonazolün genel etkinliğine bir katkısı olmaz. Atılım Vorikonazol, karaciğer yoluyla metabolize edilir ve uygulanan dozun %2 den azı ise idrarla değişmeden atılır. Vorikonazolün radyoaktif ile işaretlenmiş dozunun, tekrarlanan dozlar halinde intravenöz uygulanmasından sonra, radyoaktivitenin yaklaşık %80 ine, tekrarlanan dozlar halinde oral uygulanmasından sonra ise %83 üne idrarda rastlanmıştır. Hem oral hem de

4 intravenöz uygulamanın ardından toplam radyoaktifin büyük bölümü (>%94) ilk 96 saat içinde atılmıştır. Vorikonazolün eliminasyon yarı ömrü doza bağlıdır ve 3mg/kg intravenöz veya 200mg oral uygulama durumunda yaklaşık 6 saattir. Non-lineer farmakokinetiği yüzünden eliminasyon yarı ömrü, vorikonazolün birikmesi veya atılımı için bir tahminde bulunma konusunda faydalı olmaz. Farmakokinetik-Farmakodinamik (FK/FD) İlişki Terapötik çalışmalarda, ortalama maksimum ve minimum plazma vorikonazol konsantrasyonları ile etkinlik arasında pozitif bir ilişki bulunamamıştır. Klinik çalışma verilerinin FK/FD analizleri sonucunda, plazma vorikonazol konsantrasyonları ile hem karaciğer fonksiyon test anormallikleri hem de görme bozuklukları arasında pozitif ilişki tanımlanmıştır. Özel Hasta Gruplarında Farmakokinetik Cinsiyet Erkek ve kadınlarda görülen emniyet profili ve plazma konsantrasyonları benzerdir. Bu sebeple cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez. Yaşlılar Yaş ile plazma konsantrasyonları arasında bir ilişki gözlenmiştir, ancak vorikonazolün emniyet profili yaşlı ve genç hastalarda benzer olmuştur ve bu sebeple yaşlılar için hiçbir doz ayarlamasına gerek yoktur. Çocuklar Çocuklardaki plazma konsantrasyonları, ağırlığa göre benzer şekilde hesaplanan intravenöz vorikonazol dozlarının (3 veya 4mg/kg) uygulamasının ardından yetişkinlerde görülene benzer olmuştur. Böbrek Bozukluğu Hafiften ciddiye böbrek bozukluğu olan hastalarda oral doz için hiçbir ayarlama gerekmez. Karaciğer Bozukluğu Vorikonazolün proteine bağlanması karaciğer fonksiyon bozukluğundan etkilenmez. Doz ayarlaması için bkz. Kullanım Şekli ve Dozu. ENDİKASYONLARI VFEND in endikasyonları; İnvaziv aspergillozun tedavisi C. krusei ve özofajiyal ve sistemik Candida infeksiyonları (hepatosplenik kandidiyazis, yaygın kandidiyazis, kandidemi) dahil, ciddi Candida infeksiyonlarının tedavisi Scedosporium türleri (S. apiospermum ve S. prolificans) ve Fusarium türlerine bağlı ciddi fungal infeksiyonların tedavisi Diğer tedavileri tolere edemeyen veya tedaviye direnen, yanıt vermeyen hastalardaki diğer ciddi fungal infeksiyonların (Aspergillus türleri, C. albicans, Albicans dışı türler [C. krusei ve C. glabrata], S. apiospermum, S. prolificans ve Fusarium türleri) tedavisi

5 Tedaviye başlanmadan önce hastalığa sebep olan organizmanın izole edilmesi ve belirlenmesi amacıyla mantar kültürü için örnekler sağlanmalı ve diğer ilgili laboratuvar çalışmaları (seroloji, histopatoloji) yapılmalıdır. Kültür ve diğer laboratuvar çalışma sonuçları gelmeden tedaviye başlanabilir, ancak sonuçlar gelir gelmez antifungal tedavi gerektiği şekilde ayarlanmalıdır KONTRENDİKASYONLARI VFEND, vorikonazole veya ilaç içindeki herhangi bir bileşene aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. CYP3A4 substratları terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid veya kinidinin vorikonazol ile birlikte uygulanması kontrendikedir, çünkü bu ilaçların yükselen plazma seviyeleri QTc nin uzamasına ve seyrek olarak da torsade de pointes oluşumuna neden olabilir (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler). Vorikonazol ile sirolimusun birlikte kullanılması kontrendikedir, çünkü sağlıklı gönüllülerde vorikonazol, sirolimusun plazma seviyelerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olmuştur (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler). Rifampisin, karbamazepin ve uzun etkili barbitüratların (örn; fenobarbital) vorikonazol ile birlikte kullanılması kontrendikedir, çünkü bu ilaçlar vorikonazol ile birlikte kullanıldıklarında, vorikonazolün plazma seviyelerini önemli ölçüde düşürmeleri muhtemeldir (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler). CYP3A4 substratları olan ergot alkaloidleri (örn; ergotamin, dihidroergotamin) ile birlikte vorikonazol kullanılması kontrendikedir, çünkü bu ilaçların plazma seviyelerinin yükselmesi ergotizme sebep olabilir (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler). Ritonavirin sağlıklı deneklerde plazma vorikonazol konsantrasyonlarını anlamlı derecede azaltması (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).sebebiyle vorikonazolün ritonavir ile birlikte kullanımı (günde 2 defa 400 mg) kontrendikedir Efavirenz, vorikonazol plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede azaltırken vorikonazol ise efavirenz plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede artırmıştır (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler) dolayısıyla vorikonazolün efavirenz ile birlikte kullanımı kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Aşırı duyarlılık: Diğer azollere aşırı duyarlılığı olan hastalar için VFEND reçetelenirken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer toksisitesi: Altta yatan başka ciddi durumları olan hastalarda, VFEND kullanımıyla beraber, seyrek de olsa ciddi (ölüme giden karaciğer yetmezliği) karaciğer toksisitesine dair vakalar görülmüştür. VFEND hepatotoksisitesi tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü olmuştur.

6 VFEND tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gelişen hastalar, daha ciddi karaciğer hasarı gelişmesi ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir. VFEND ile bağlantılı olabilecek karaciğer hastalığı ile uyumlu klinik belirti ve bulgular gelişirse, VFEND tedavisinin kesilmesine karar verilmelidir. Karaciğer bozukluğu olan hastalar: VFEND alan, hafif (Child-Pugh sınıf A) ve orta (Child-Pugh sınıf B) şiddette karaciğer sirozu olan hastalarda, standart yükleme doz rejiminin kullanılması önerilir ancak idame dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi (Child-Pugh sınıf C) kronik karaciğer sirozu olan hastalarda VFEND çalışılmamıştır. VFEND, sadece beklenen yarar potansiyel risklerden fazlaysa kullanılmalıdır. Hasta, ilaç toksisitesi açısından dikkatle gözlenmelidir. Böbrek bozukluğu olan hastalar: İntravenöz VFEND in içeriğinde bulunan bir yardımcı madde olan siklodekstrin başlıca böbreklerden atıldığı için, serum kreatinin klirensi 220mikromol/L (2.5mg/dL) olan hastalara oral tedavi önerilir. Eğer oral tedavi mümkün değilse ve yarar riskten fazlaysa, intravenöz VFEND uygulanmasına karar verilebilir. Diyalize giren hastalarda VFEND çalışılmamıştır. Laboratuvar testleri: Hasta kontrolünün renal (özellikle serum kreatinin) ve karaciğer (özellikle karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin) fonksiyonlarının laboratuvar değerlendirmesini içermesi önerilir. Dermatolojik reaksiyonlar: Hastalarda, VFEND tedavisi sırasında, nadir olarak Stevens-Johnson Sendomu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişmiştir. Eğer hastalarda döküntü gelişirse, hasta yakından izlenmelidir, lezyonlar ilerlerse VFEND kesilmelidir. Eğer ışığa hassas deri reaksiyonu görülürse, hastaların güçlü güneş ışığından kaçınmaları önerilir. Pediyatrik kullanım: İki yaşın altındaki pediyatrik hastalarda emniyet ve etkinlik ortaya konmamıştır (bkz. Farmakodinamik Özellikleri). Gebelik: Gebelik kategorisi D dir. Vorikonazol gebe bir kadına verildiği taktirde fetüste zarara yol açabilir. Vorikonazol kullanımı sırasında gebe kalan ya da gebe iken vorikonazol kullanan hastalar fetüse gelebilecek potansiyel tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar: Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalıdırlar. Laktasyon: Vorikonazolün anne sütünde atılımı araştırılmamıştır. VFEND, emziren annelerde sadece yarar riskten aşikar bir şekilde fazla ise kullanılmalıdır.

7 Araba ve Makine kullanmaya etkisi: Vorikonazol, görmede değişiklik/genişleme hissi ve /veya fotofobi dahil geçici ve geri dönüşümlü görme değişikliklerine sebep olabilir. Bu semptomların oluşma ihtimaline karşı hastalar, araba veya makine kullanma gibi zarar verici potansiyeli olan işlerden uzak durmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Vfend ile en sık rapor edilen yan etkiler, görme bozukluğu, ateş, döküntü, kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, periferik ödem ve karın ağrısı olmuştur. İstenmeyen etkilerin ciddiyeti genelde hafif ve orta şiddette olmuştur. Emniyet verileri analiz edildiğinde yaş, ırk veya cinsiyet açısından klinik olarak önemli farklılıklar görülmemiştir. Vorikonazol alan hastalarda görülen istenmeyen etkiler Vücut Sistemi İstenmeyen İlaç Etkileri Tüm vücut Çok yaygın Ateş, baş ağrısı, karın ağrısı Üşüme, asteni, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, grip sendromu Alerjik reaksiyon, anafilaktik reaksiyon, peritonit Kardiyovasküler Hipotansiyon, tromboflebit, flebit Atrial aritmi, bradikardi, senkop, taşikardi, ventriküler aritmi, ventriküler fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, uzamış QT intervali Sindirim Çok yaygın Nadir Endokrin Kan ve lenf Nadir Metabolik ve beslenme Çok yaygın Bulantı, kusma, diyare Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme (SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, GGT, LDH, bilirubin dahil), sarılık, dudaklarda iltihap, kolestatik sarılık, gastroenterit Safra kesesi iltihabı, safra kesesinde taş oluşması, kabızlık, duodenum iltihabı, dispepsi, karaciğer büyümesi, dişeti iltihabı, dil iltihabı, hepatit, karaciğer yetmezliği, pankreatit, dilde ödem Psödomembranöz kolit, karaciğer koması Adrenal korteks yetmezliği Trombositopeni, anemi (makrositik, mikrositik, normositik, megaloblastik, aplastik dahil), lökopeni, pansitopeni, purpura Lenfadenopati, agranülositoz, eozinofil lökosit sayısının artması, dissemine intravasküler koagülasyon, ilik depresyonu Lenfanjit Periferik ödem

8 Kas iskelet Sinir Nadir Solunum Deri ve uzantılar Çok yaygın Nadir Özel Duyular Çok yaygın Nadir Ürogenital Nadir Hipokalemi, kreatinin artışı, hipoglisemi BUN da artış, albüminüri, hiperkolesterolemi Artrit Baş dönmesi, halüsinasyonlar, konfüzyon, depresyon, anksiyete, titreme, ajitasyon, parestezi Ataksi, beyin ödemi, diplopi, hipoestezi, nistagmus, vertigo Guillain-Barre sendromu, okülojirik kriz, hipertoni, insomnia, ensefalopati, infüzyon esnasında uyuklama Solunum sıkıntısı sendromu, akciğer ödemi, sinüzit Döküntü Kaşıntı, makülopapüler döküntü, deride fotosensitivite reaksiyonları, alopesi, döküntülü dermatit Sabit ilaç erüpsiyonu, ekzema, psöriazis, Stevens-Johnson Sendromu, ürtiker Anjiyoödem, diskoid lupus eritematozus, eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz Görmede bozukluk (görmede değişiklik/genişleme hissi, bulanık görme, renk görmede değişiklik, fotofobi dahil) Blefarit, optik sinir iltihabı, papil ödemi, sklera iltihabı Hipoakuz, tinnutus Akut böbrek yetmezliği, hematüri Nefrit Karaciğer tübüler nekrozu Görme bozuklukları Klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %30 unda görmede değişiklik/genişleme hissi, bulanık görme, renk görmede değişiklik veya fotofobi oluşmuştur. Görme bozuklukları geçici ve tamamiyle geri dönüşümlüdür. Büyük kısmı 60 dakika içinde kendiliğinden düzelmiştir. Vorikonazolün tekrarlanan dozlarında azalır. Görmede değişiklik genelde hafiftir, nadiren ilacın bırakılmasını gerektirir ve uzun süreli sekeller eşlik etmez. Daha yüksek plazma seviyelerine ve/veya dozlarına görme bozuklukları eşlik edebilir. Etki mekanizması bilinmemektedir, ancak etki noktasının retina içinde olması muhtemeldir. Bugüne kadar yapılmış tüm emniyet testleri, vorikonazolün normal görüş fonksiyonu ve yapısı üzerine, görmeyi yok edici aşikar hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Parakoksidioidomikozlu kişilerde vorikonazolün görme fonksiyonu üzerindeki uzun dönemli etkileri değerlendirilmiştir (medyan 169 gün, gün aralığında). Voriconazolün görme fonksiyonu üzerinde konuyla ilgili klinik etkisi olmamıştır. Retinal

9 toksisite bulgusu görülmemiştir. Vorikonazol kullananlardan 17/35 oranında görme ile ilgili yan etkiler görülmüştür. Bu olaylar tedavinin ilk haftasında görülmüş, genelde hafif şiddette, devamlılık göstermemiş ve de tedavinin devamı ile sona ermişlerdir. Dermatolojik etkiler VFEND kullanan hastalarda sıklıkla dermatolojik reaksiyonlar görülmüştür fakat bu hastaların altta yatan ciddi hastalıkları mevcut idi ve çok sayıda ilacı birlikte kullanmaktaydılar. Döküntülerin çoğu hafif ve orta şiddette olmuştur. VFEND tedavisi sırasında, hastalarda nadir olarak Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz ve eritema multiforme dahil ciddi deri reaksiyonları gelişmiştir. Eğer hastalarda döküntü görülürse, hasta yakından izlenmelidir, lezyonlar ilerlerse VFEND kesilmelidir. Uzun süre vorikonazol tedavisi olan hastalarda ışığa duyarlı deri reaksiyonları gelişmiştir. Karaciğer Fonksiyon Testleri VFEND tedavisi sırasında transaminaz anormalliklerinin genel insidansı%13.2 olmuştur Daha yüksek plazma seviyelerine ve/veya dozlarına karaciğer fonksiyon test anormallikleri eşlik edebilir. Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin çoğu doz ayarlaması yapılmadan tedavi sırasında veya tedavinin kesilmesini de içeren doz ayarlamalarıyla çözülmüştür. Altta yatan diğer ciddi durumları olan hastalarda, vorikonazol ile beraber nadir olarak ciddi karaciğer toksisitesi vakaları görülmüştür. Buna sarılık, nadiren hepatit ve ölüme kadar giden karaciğer yetmezliği dahildir. VFEND tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler gelişen hastalar, daha ciddi karaciğer hasarı oluşma ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir. VFEND ile bağlantılı olabilecek karaciğer hastalığı ile uyumlu klinik belirti ve bulgular gelişirse, VFEND tedavisinin kesilmesine karar verilmelidir (bkz. Uyarılar/Önlemler). BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER Diğer ilaçların vorikonazol üzerine etkileri Vorikonazol, sitokrom P450 izoenzimleri olan CYP2C19, CYP2C9 ve CYP3A4 yoluyla metabolize olur. In vitro olarak CYP3A4 e afinitesi, CYP2C9 ve CYP2C19 için olandan 100 defa daha azdır. Bu izoenzimleri inhibe eden veya indükleyen ilaçlar, vorikonazolün plazma seviyelerini, sırasıyla yükseltebilir veya düşürebilir. Örneğin rifampisin, karbamazepin ve uzun etkili barbitüratlar gibi güçlü CYP450 indükleyicileri vorikonazolün Cmaks ve EAA nı önemli ölçüde düşürürler. Bu nedenle bu ilaçların vorikonazolle birlikte kullanılmaları kontrendikedir. Vorikonazolün idame dozu intravenöz uygulama için günde iki kez 3mg/kg dan 5mg/kg a veya oral uygulamada günde iki kez 200mg dan 400mg a (40kg dan az hastalar için günde iki kez oral 100mg dan 200mg a ) çıkartıldığı takdirde, vorikonazol ile beraber rifabutin verilebilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Simetidin ve vorikonazol için

10 bir doz ayarlaması tavsiye edilmez. Ranitidin ve makrolid antibiyotikler vorikonazolün C maks ve EAAτ üzerine hiçbir önemli etki yapmamıştır. Ritonavir (güçlü CYP 450 indükleyici, CYP3A4 inhibitörü ve substratı): Ritonavir (günde iki kez 400 mg) sağlıklı kişillerde vorikonazolün kararlı durum Cmaks (maksimum plazma konsantrasyonu) ve EAAτ nı (belli bir doz aralığında plazma konsantrasyonu zaman eğrisi altında kalan alan), sırasıyla, %66 ve %82 azaltmıştır. Daha düşük doz ritonavirin vorikonazol konsantrasyonları üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. Sağlıklı kişilerde vorikonazolün tekrar oral kullanımının ritonavirin kararlı durum Cmaks (maksimum plazma konsantrasyonu) ve EAAτ sı üzerinde anlamlı etkisi olmamıştır. Vorikonazol ve ritonavirin (günde 2 defa 400 mg) birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonları) Terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid ve kinidin (CYP3A4 substratları): Bir çalışma yapılmamışsa da, vorikonazolün terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid veya kinidin ile beraber verilmesi kontrendikedir. Çünkü bu ilaçların plazma seviyelerinin uzaması QTc aralığının uzamasıyla ve nadiren de olsa torsade de pointes le sonuçlanabilir (bkz. Kontrendikasyonları). Siklosporin CYP3A4 substratı olan Siklosporin ve takrolimusalan hastalara vorikonazol başlatılırken, dozun siklosporin için yarıya, takrolimus için 1/3 üne düşürülmesive siklosporin ve takrolimusseviyelerinin dikkatle izlenmesi önerilir. Yüksek siklosporin ve takrolimus seviyeleriyle beraber nefrotoksisite görülmüştür. Vorikonazol kesildiğinde bu ilaçların seviyeleri dikkatle izlenmelidir ve doz gerekli olduğu şekilde artırılmalıdır. Eğer varfarin ve vorikonazol beraber uygulanıyorsa, protrombin zamanının yakından izlenmesi tavsiye edilir. Vorikonazol sulfonilürelerin (örn; tolbutamid, glipizid ve gliburid) plazma seviyelerini artırabilir ve bu sebeple hipoglisemiye sebep olabilir. Birlikte kullanım durumunda kan glukozunun dikkatle izlenmesi önerilir. Klinik olarak çalışılmamışsa da, vorikonazolün lovastatin metabolizmasını inhibe ettiği in vitro olarak (insan karaciğer mikrozomları) gösterilmiştir. Bu nedenle, vorikonazol ile beraber kullanım durumunda statin dozunun ayarlanması önerilir. Vorikonazolün CYP3A4 tarafından metabolize edilen benzodiazepinlerin (örn; midazolam, triazolam ve alprazolam) plazma seviyelerini yükseltmesi beklenebilir ve bu durum sedatif etkinin uzamasına sebep olur. Beraber kullanım durumunda benzodiazepin dozunun ayarlanması önerilir. Çalışılmamışsa da, vorikonazol vinka alkaloidlerinin (örn; vinkristin ve vinblastin) plazma seviyelerini artırabilir ve bu durum nörotoksisiteye sebep olur. Bu nedenle, vinka alkaloidlerinin dozunun ayarlanması önerilir. Vorikonazol, prednizolonun (tek doz 60mg) C maks ve EAAτ nı artırmıştır. Ancak doz ayarlaması önerilmez.

11 Vorikonazol, digoksinin (günde tek doz 0.25mg) C maks ve EAAτ üzerinde hiçbir önemli etki yapmamıştır. Karşılıklı etkileşimler Efavirenz (non-nükleosid revers transkriptaz inhibitörü [CYP450 indükleyici; CYP3A4 inhibitörü ve substratı]) :Sağlıklı gönüllülerde kararlı durumda efavirenz (günde 1 kez 400 mg oral) vorikonazolün kararlı durum Cmaks (maksimum plazma konsantrasyonu) ve EAAτ nı (belli bir doz aralığında plazma konsantrasyonu zaman eğrisi altında kalan alan), sırasıyla, %61 ve %77 azaltmıştır. Aynı kişilerde kararlı durumda vorikonazol (1 gün günde 2 kez 400 mg oral, 8 gün günde 2 kez 200 mg oral) efavirenzin kararlı durum Cmaks ve EAAτ nı sırasıyla ortalama %38 ve %44 artırmıştır. Vorikonazolün efavirenz ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonları). Vorikonazolle beraber fenitoin veriliyorsa, fenitoin plazma seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Vorikonazolün idame dozu intravenöz uygulama için günde iki kez 3mg/kg dan 5mg/kg a veya oral uygulamada günde iki kez 200mg dan 400mg a (40kg dan az hastalar için günde iki kez oral 100mg dan 200mg a ) çıkartıldığı takdirde, vorikonazol ile beraber fenitoin verilebilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Omeprazol alan hastalara vorikonazol başlanacak ise, omeprazol dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. CYP2C19 substratı olan diğer proton pompası inhibitörlerinin metabolizması da vorikonazolle inhibe edilebilir. İndinavir ile vorikonazolün birbirlerinin C maks ve EAAτ ları üzerine önemli hiçbir etkisi yoktur. Vorikonazol ve HIV proteaz inhibitörleri birlikte uygulanırken hastalar ilaç toksisitesi açısından dikkatle izlenmelidir. Çalışılmamışsa da, vorikonazol metabolizması efavirenz ve nevirapin tarafından indüklenebilir. Ayrıca, vorikonazol NNRTI ların metabolizmasını inhibe edebilir. Vorikonazol ve NNRTI lar birlikte uygulanırken hastalar ilaç toksisitesi açısından dikkatle izlenmelidir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Tedaviye başlanmadan önce hastalığa sebep olan organizmanın izole edilmesi ve belirlenmesi amacıyla mantar kültürü için örnekler sağlanmalı ve diğer ilgili laboratuvar çalışmaları (seroloji, histopatoloji) yapılmalıdır. Kültür ve diğer laboratuvar çalışma sonuçları gelmeden tedaviye başlanabilir, ancak sonuçlar gelir gelmez antiinfektif tedavi gerektiği şekilde ayarlanmalıdır. VFEND Film Kaplı Tablet, yemekten en az 1 saat önce veya 1 saat sonra alınmalıdır. Yetişkinlerde kullanım Kararlı duruma yakın olan plazma konsantrasyonlarının birinci günde elde edilebilmesi için, VFEND tedavisi intravenöz veya oral yoldan verilen özel yükleme doz rejimi ile

12 başlatılmalıdır. Oral biyoyararlanımının yüksek (%96) olması sebebiyle klinik olarak endike olduğunda intravenöz ve oral uygulamalar arasında geçiş yapmak mümkündür. Tavsiye edilen dozlara ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir: Yükleme Doz Rejimi (ilk 24 saat) İki kez Intravenöz 6mg/kg (12 saat ara ile) IV Oral* İdame Dozu 4 mg/kg 200 mg (12 saat ara ile) (12 saat ara ile) *Vücüt ağırlığı 40 kg ve daha fazla olan hastalarda Vfend in idame dozu tedavisi 200 mg(12 saat ara ile)olarak kullanmalı; Vücüt ağırlığı 40 kg dan düşük olan hastalarda ise idame doz tedavisi 100 mg(12 saat ara ile)olmalıdır. Doz ayarlaması Eğer hastanın cevabı yetersiz ise, oral uygulama için idame dozu günde iki kez 300mg a yükseltilebilir. 40kg dan az olan hastalar için oral doz günde iki kez 150mg a yükseltilebilir. Eğer hasta bu kadar yüksek dozda tedaviyi tolere edemiyorsa (örneğin günde 2 defa oral 300 mg), oral idame dozu 50mg lık kademelerle günde iki kez 200mg a (40kg dan az olan hastalar için günde iki kez 100mg) düşürülmelidir. Eğer vorikonazolün idame dozu oral olarak günde iki kez 200mg dan 400mg a yükseltilmişse (40kg dan az olan hastalar için günde iki kez 100mg dan 200mg a), vorikonazolle beraber rifabutin veya fenitoin de uygulanabilir (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler). Tedavi süresi hastaların klinik ve mikolojik cevabına bağlıdır. Yaşlılarda kullanım Yaşlı hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım Oral yoldan verilmiş vorikonazolün farmakokinetikleri böbrek bozukluğundan etkilenmez. Bu sebeple hafif-ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda oral dozun ayarlanması gerekli değildir. Diyalize giren hastalarda VFEND çalışılmamıştır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanım Karaciğer fonksiyon testlerindeki (ALT, AST) yükselmelerle kendini gösteren akut karaciğer hasarı olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

13 VFEND alan, hafif (Child-Pugh sınıf A) ve orta (Child-Pugh sınıf B) şiddette karaciğer sirozu olan hastalarda, standart yükleme doz rejiminin kullanılması önerilir ancak idame dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi (Child-Pugh sınıf C) kronik karaciğer sirozu olan hastalarda VFEND çalışılmamıştır. VFEND, sadece beklenen yarar potansiyel risklerden fazlaysa kullanılmalıdır. Hasta, ilaç toksisitesi açısından dikkatle gözlenmelidir. Çocuklarda kullanım Çocuklarda oral uygulamanın ardından hiçbir farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. DOZ AŞIMI Klinik çalışmalarda 3 tane kaza sonucu doz aşımı vakası görülmüştür. Bu vakaların tümü, önerilen intravenöz vorikonazol dozunun 5 katı ilaç alan pediyatrik hastalarda olmuştur. 10 dakika süreli tek bir fotofobi reaksiyonu rapor edilmiştir. Vorikonazolün bilinen bir antidotu yoktur, doz aşımının semptomatik ve destekleyici tedavilerle iyileştirilmesi önerilir. Hemodiyalizin vorikonazolü plazmadan uzaklaştırması muhtemel değildir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI Her tableti 50 mg vorikonazol içeren, 14 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ VFEND 200mg Film Kaplı Tablet; 14 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. VFEND 200mg İnfüzyon Çözeltisi için Toz formları da mevcuttur. - Reçete ile satılır. - HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR. - ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. Ruhsat No: 117/55 Ruhsat Tarihi: 09/05/2005 Ruhsat sahibi: PFIZER INC. şirketinin izniyle PFIZER İlaçları Ltd. Şti Ortaköy İstanbul tarafından ithal edilmiştir. Heinrich Marck Nachf. GmbH & Co. KG ein Unternehmen der Pfizer-Gruppe, Illertissen Almanya da üretilmiştir. Prospektüs Onay Tarihi:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat 250 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: TRĠZOL 50 mg Kapsül FORMÜLÜ: Beher kapsülde 50 mg Flukonazol vardır. Kapsül: Titandioksit, Ġndigo carmine, Jelatin. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: Farmakodinamik Özellikleri: Flukonazol, triazol sınıfı bir

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

FORTİNE 100 mg FİLM TABLET

FORTİNE 100 mg FİLM TABLET FORTİNE 100 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 100 mg Flurbiprofen içerir. Boyar madde: Titanyumdioksit ve FDC mavi No.2 HT içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Flurbiprofen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur.

FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur. FLUCAN KAPSÜL 150 MG FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Flukonazol, yeni triazol sınıfı antifungal ajanların

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji VFEND IV nin saatte maksimum 3 mg/kg hızla ve 1-3 saat içinde verilmesi önerilir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji VFEND IV nin saatte maksimum 3 mg/kg hızla ve 1-3 saat içinde verilmesi önerilir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler: Sülfobütil eter β-siklodekstrin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler:

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Metronidazol Mikonazol nitrat 750 mg 200 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Candida albicans ın oluşturduğu kandidal

Detaylı

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet

SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet SALAZOPYRİN ENTERİK TABLET Barsakta çözünen tablet FORMÜLÜ Her tablette, Salisilazosülfapiridin (sülfasalazin). 0.5 g bulunmaktadır FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Salisilazosülfapiridin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur.

İlaç oral olarak verildiğinde, deri, saç ve tırnaklarda fungusidal aktivite oluşturacak düzeyde konsantre olur. Lamisil Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 250 mg terbinafin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Terbinafin, allilamin olup, Trichophyton (ör. T. rubrum, T. mentagrophytes, T.

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAVODROP 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 30 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Her 5 ml de; Sukroz 2.5 g Gliserin 0.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 36.0 mg Titanyum dioksit 1.56

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTO-GLYVENOL Supozituvar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg

TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg FORMÜLÜ: Her Triflucan 100 mg kapsülde 100 mg flukonazol ve kapsül boyar maddeleri patent mavisi V, titanyum dioksit ve eritrosin bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Flukonazol, yeni

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. RULİD 150 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Roksitromisin KULLANMA TALİMATI 150 mg Yardımcı maddeler: Pluronik F 68, hidroksipropilselüloz, povidon, aerosil 200, magnezyumstearat, talk, mısır

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur.

FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur. FLUCAN KAPSÜL 150 MG FORMÜLÜ Her FLUCAN kapsülde 150 mg flukonazol, boyar madde olarak patent mavisi V ve titanyum dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Flukonazol, yeni triazol sınıfı antifungal ajanların

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML

TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML FORMÜLÜ TRIFLUCAN şurubun beher ölçeği (10 ml) 50 mg flukonazol, tatlandırıcı olarak sukroz ve kiraz aroması içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özelikleri Flukonazol,

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VFEND 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VFEND 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VFEND 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 200 mg vorikonazol içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, kroskarmeloz sodyum, povidon, magnezyum

Detaylı

Zofran TM 8 Mg Film Tablet

Zofran TM 8 Mg Film Tablet Zofran TM 8 Mg Film Tablet Formülü Her film tablet 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs 1 Arimidex 1 mg Film Tablet Prospektüs 2 Arimidex 1 mg Film Tablet Formül Her bir tablet etken madde 1 mg anastrozol ve yardımcı maddeler,laktoz,sodyum nişasta glikolat ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VFEND 50 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VFEND 50 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VFEND 50 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 50 mg vorikonazol içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, kroskarmeloz sodyum, povidon, magnezyum stearat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VFEND IV 200 mg infüzyon çözeltisi için toz Damar yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VFEND IV 200 mg infüzyon çözeltisi için toz Damar yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI VFEND IV 200 mg infüzyon çözeltisi için toz Damar yoluyla uygulanır. Etkin madde: 200 mg vorikonazol içerir. Yardımcı maddeler: Sülfobütil eter β-siklodekstrin sodyum (SBECD), enjeksiyonluk

Detaylı

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir. Yardımcı maddeler:bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol,

Detaylı

TERBONĐLE 250 MG TABLET

TERBONĐLE 250 MG TABLET TERBONĐLE 250 MG TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 250 mg terbinafine eşdeğer terbinafin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikler: Allilamin grubu antifungal olan terbinafin, Trichophyton

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MODET 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kapsül 500 mg kalsiyum dobesilat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur.

FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur. LOSEC Enjektabl 40 mg steril apirojen flakon Yalnız intravenöz enjeksiyon şeklinde kullanılır. FORMÜLÜ Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KESTINE 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

MYCOCUR 250 mg TABLET

MYCOCUR 250 mg TABLET MYCOCUR 250 mg TABLET FORMÜL: Her Mycocur 250 mg Tablet; etken madde olarak 250 mg Terbinafin e eşdeğer 281.25 mg Terbinafin Hidroklorid içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 Etanol Sakarin sodyum Benzoik asit

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat 7.5 mg Yardımcı maddeler: Sorbitol Gliserin Sodyum Sakarin 2.5

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR ETKİ SPEKTRUMLARI KULLANIM ENDİKASYONLARI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR DR ALPAY AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU: Benign

Detaylı

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin FORMÜLÜ Bir uzatılmış salımlı tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir. Yardımcı maddeler: povidon, etilselüloz, magnezyum stearat, talk ve mikrokristalin

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VASOSERC BID tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler : Mannitol 75 mg. Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BETASERC 24 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ROXİPİME 2 g IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sefepim 2.00 g 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ROXİPİME aşağıdaki belirtilen enfeksiyonların tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kremimsi beyaz-krem rengi film kaplı, hafif karakteristik kokulu, yuvarlak tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kremimsi beyaz-krem rengi film kaplı, hafif karakteristik kokulu, yuvarlak tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Ranitab 150 mg Film Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 150 mg Ranitidine e eşdeğer, Ranitidine hydrochloride içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOCALİX 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 500 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON FORMÜLÜ: Her 5 ml lik ölçekte; 250 mg Amoksisilin e eşdeğerde Amoksisilin trihidrat bulunur. Tat ve aroma verici: Şeker, Sodyum sakkarin, ahududu esansı; Boyar madde: Eritrosin.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTERAL 500 mg vajinal tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal tablet 500 mg ornidazol içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 400.0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir gram kremde; Etkin madde: Fusidik asit 20,00 mg (fusidik asit anhidr olarak) Yardımcı madde(ler): Butilhidroksianisol

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Pantoprazol 40 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Gastroözofageal reflü hastalığı,

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOTUSS FORT şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Butamirat sitrat Yardımcı maddeler : Sodyum sitrat dihidrat Sodyum benzoat Sorbitol % 70

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PULMOREST 30mg/5ml şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 ml şurup için: Levodropropizin 6,0 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz Metil paraben (E218)

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI. ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon. 2. BİLEŞİM Etkin madde:

ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI. ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ROXİPİME 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sefepim 0.5 g 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ROXİPİME aşağıdaki belirtilen enfeksiyonların

Detaylı

12004988-00 KT250 mg-080509p11

12004988-00 KT250 mg-080509p11 CLARICIDE 250 mg Film tablet FORMÜLÜ: Her tablet; 250 mg klaritromisin, koruyucu madde olarak sorbik asid ve boyar madde olarak da kinolin sarısı lak ve titandioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Klaritromisin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir.

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı