LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR"

Transkript

1 LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR Gökhan DEMİRCİOĞLU Haluk ÖZMEN Alipaşa AYAS KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü,Söğütlü, Akçaabat,TRABZON ÖZET : Son yıllarda fen eğitimi ile ilgili çalışmalar genelde öğrencilerin sahip olabileceği kavram yanılgılarını belirlemek, bunların nedenlerini bulmak ve belirlenen yanılgıları giderici eğitim-öğretim ortamları hazırlamak üzerinedir. Öğrenim sürecine girmeden önce öğrencilerde var olması muhtemel kavram yanılgılarını belirlemek anlamlı ve kalıcı bir öğrenme için önemlidir. Asit ve bazlar konusu kimyada geniş bir yer tutmasına karşın, bu konu ile ilgili literatürde fazlaca çalışma yer almaması dikkat çekicidir. Bu çalışmaya, Trabzon ilinde bulunan bir Anadolu Lisesi nin Lise II. sınıflarında öğrenim gören toplam 168 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek amacıyla 24 soruluk bir test geliştirilerek örnekleme uygulanmıştır. Elde edilen bulguların analizinden öğrencilerin ph ölçeği, asit-baz teorileri, asit ve bazların kuvveti, özellikleri ve bu kavramların günlük olaylarla bağdaştırılması konularında yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. 1. GİRİŞ: Yapılan çalışmalar, öğrencilerin sıklıkla formal fen eğitimden önce bile güncel olaylarıyla ilgili çeşitli fikir ve açıklamalarla fen sınıflarına geldiklerini, bu fikir ve açıklamaların genelde bilim adamları tarafından kabul edilenlerden farklı olduklarını ortaya koymuştur (Westbrook, 1991; Huddle & Pillay, 1996). Bu fikirlerin öğrencilerin zihnine yerleşmiş olduğu, sıradan ya da geleneksel öğretim yöntemleriyle değiştirilmeye karşı dirençli oldukları ileri sürülmektedirler (Osborne & Cosgrove, 1983; Osborne & Wittrock, 1983; Guzzetti, 2000). Öğrencilerin ön bilgileri, dikkat için hangi bilginin seçileceğini ve bu nedenle de öğrenilen şeyi etkilemektedir. Öğrencilerin sahip olduğu bu ön bilgiler yeni bir konuyu anlama ve yorumlamalarını etkilediği gibi, bazen de yeni bilginin öğrenilmesini engellemektedirler (Anderson, 1986; Griffiths & Preston, 1992). Bu nedenle ön bilgi, anlama ve öğrenmede önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Kimya, içerisinde çok sayıda soyut kavramlar olan ve öğrencilerin öğrenmede zorlandıkları alanlardan biridir. Bu nedenle öğrencilerin temel kimya kavramları ile ilgili anlamalarını belirlemek amacıyla çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerek uluslar arası gerekse ulusal literatürde asit ve bazlar ilgili olarak değişik türden ve farklı öğrenim seviyelerinde (İlköğretim, Lise, Üniversite) öğrenim gören öğrencilere yönelik çalışmalara rastlanmaktadır (Cros, 1986; Ross & Munby, 1991; Schmidt, 1991; Nakhleh & Krajcik, 1994; Geban, Ertepınar ve Tansel, 1998; Bradley & Mosimege, 1998; Demircioğlu, Özmen ve Ayas, 2000 ; Toplis, 1998 ). Bu çalışmaların bir kısmı asitler ve bazlar konusunun formal öğretiminden sonra öğrencilerin bu konuda geçen kavramlarla ilgili anlamalarını araştırırken bir kısmı ise konunun farklı öğretim yöntemleri kullanılarak daha etkili nasıl verilebileceğini araştırmaktadır. Çalışmalar, hemen her öğrenim seviyesindeki öğrencilerin asit ve baz kavramlarını anlamada zorluklar çektiklerini göstermektedir. Toplis (1998) tarafından yapılan bir çalışmada ise ilköğretim birinci kademedeki öğrencilerin asit ve bazların genel özellikleri ile ilgili anlamaları araştırılmıştır. Bununla birlikte, asitler ve bazlar ünitesinin formal öğretiminden önce öğrencilerin bu konuda geçen kavramlarla ilgili ön bilgilerini araştıran çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, formal öğretimden önce lise II kimya müfredat programının son ünitesi olan Asitler ve Bazlar Ünitesi içerisinde yer alan kavramlarla ilgili olarak öğrencilerin önbilgileri ve varsa yanlış anlamalarını ortaya çıkarmaktır. 2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ : Bu çalışma Trabzon ilinde bulunan bir Anadolu Lisesi nin II.sınıf fen bölümünde öğrenim gören toplam 168 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin asitler ve bazlarla ilgili ön bilgilerini belirlemek amacıyla 24 soruluk bir test hazırlanmıştır. Testteki ilk 11 soru çoktan seçmeli, sonraki 7 soru çoktan seçmeli ve yazılı cevap gerektiren, diğer sorular ise sadece yazılı cevap gerektiren türdendir. Soruların bir kısmı literatürden ve yerli ve yabancı kimya kitaplarından alınırken bir kısmı ise araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Çoktan seçmeli soruların 4 ü araştırmacı tarafından gerek literatürden gerekse öğretmenlerle yaptığımız anket çalışmalarından belirlenen yanılgıları içerecek şekilde hazırlandı. Bu şekilde hazırlanan çoktan seçmeli testlerde, önceden belirlenen yanlış anlamalar her bir soruda doğru cevap yanında çeldirici olarak kullanılmaktadır (Peterson, Treagust ve Garnett,

2 1986; Treagust, 1988). Test, gerek KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi nde bulunan öğretim elemanlarına gerekse Trabzon un merkezi liselerinde görev yapan 8 deneyimli kimya öğretmenine incelettirilmiştir. Test, pilot olarak 48 öğrenciye uygulandıktan sonra elde edilen verilere göre tekrar değerlendirilmiş ve teste son hali verilmiştir. Testin ilk 18 sorusunun çoktan seçmeli kısmı için testin iki yarı forma ayrılma yöntemi kullanılarak güvenirliği 0,97 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi aşamasında, çoktan seçmeli sorularda öğrencilerin her bir soruya verdikleri doğru ve yanlış cevap yüzdeleri tespit edildi. Acık uçlu sorularda ise öğrencilerin verdikleri cevaplar beş kategoriye ayrıldı. Bunlar; anlama, kısmen anlama, anlamama, yanlış anlama ve cevapsız kategorileridir. Buradan her bir kategorinin yüzdeleri hesaplanmıştır. Benzeri değerlendirmeler çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır (Marek, 1986). 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Testin uygulanmasından elde edilen veriler genel bir fikir vermesi açısından Tablo 1, 2 ve 3 de toplu olarak sunulmuştur. Tablo 1: Testin çoktan seçmeli kısmından elde edilen bulgular Soru A B C D E BOŞ No: f % f % f % f % f % f % * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Doğru cevabı göstermektedir. Öğrencilerin çoktan seçmeli test sorularına verdikleri doğru cevapların yüzdeleri % 5 ile % 74 arasında değişmektedir. Testin 1, 2, 3 ve 6. soruları araştırmacı tarafından yaygın yanlış anlamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Testin ilk sorusu asitler ve bazların kuvvetliliği ile ilgili olup öğrencilerin % 34 ü tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır (Tablo 1). Bu soruda öğrencilerin % 43 ü b çeldiricisini (kuvvetli asitler metalleri eritir ve yok ederler) tercih etmişlerdir. Buradan öğrencilerin erime ile çözünme kavramlarını birbirine karıştırdıkları sonucuna varılabilir. Çoktan seçmeli sorulara bir örnek olması açısından testin ikinci sorusu ile ilgili veriler aşağıda daha ayrıntılı verilmiştir. Soru 2: Asit-baz nötralleşme reaksiyonları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Her asit-baz nötralleşme reaksiyonu sonucunda nötr bir çözelti oluşur. (% 10) B. Kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazın nötralleşmesi sonucu oluşan tuzun ph ı 7 den küçüktür. (% 32)* C. Her nötralleşme reaksiyonu sonucunda asitle-baz birbirlerinin etkilerini tamamıyla yok ederler. (% 16) D. Tüm nötralleşme reaksiyonları sonucunda oluşan tuz çözeltilerinin ph ı daima 7 dir. (% 18) E. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın nötralleşmesi sonucu ortamda ne H + ne de OH - iyonu vardır. (% 17) Görüldüğü gibi öğrencilerin % 32 lik bir kısmı bu soruda doğru seçeneği işaretlerken geri kalan öğrencilerin cevapları çeldiricilere hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Bu sorudan açıkça anlaşılacağı gibi öğrenciler nötralleşme olayı konusunda yanlış anlamalar taşımaktadırlar. Her nötralleşme olayı sonucunda öğrencilerin % 10 u nötr bir ortam oluşacağını, % 16 sı asit ve bazın

3 birbirlerinin etkilerini tamimiyle yok edeceklerini, %18 i oluşan tuz çözeltilerinin ph ının daima 7 olacağını ve % 17 i ise ortamda ne H + ne de OH - iyonu kalacağını düşünmektedirler. Nötralleşme ile ilgili olarak öğrencilerin sahip olduğu bu yanlış anlamalar Schmidt (1991) in çalışmasının bulgularını desteklemektedir. Her nötralleşme reaksiyonu sonucunda nötr bir çözelti oluşur düşüncesi testin 18. sorusunda elde edilen sonuçlarla da desteklenmektedir. Bu soruda eşit miktarlarda kuvvetli asit-zayıf baz, kuvvetli asit-kuvvetli baz ve zayıf asit-kuvvetli bazın birleşmesiyle oluşan tuzların hangi özelliği göstereceği araştırılmaktadır. Bu soru öğrencilerin % 74 ü doğru cevap verirken % 15 lik kısım ise oluşan tüm tuzlar nötürdür ifadesinin yer aldığı c seçeneğini işaretlemişlerdir (Tablo 1). Bu soruda c seçeneğini işaretleyen öğrenciler cevaplarına neden olarak tüm tuzlar nötürdür, tüm tuzların ph ı 7 dir, gibi kesin ifadeler vermişlerdir. Her iki soru öğrencilerin nötralleşme ile ilgili olarak yanlış anlamalar taşıdıklarını göstermektedir. Asit-baz titrasyonlarında indikatörlerin kullanım amacı ile ilgili olan testin 3. sorusuna öğrencilerin % 30 doğru cevap vermiştir (Tablo 1). Bu soruda öğrenciler en fazla c (% 14) ve d (% 30) çeldiricilerini tercih etmişlerdir. Diğer yandan öğrencilerin % 20 si soruyu boş bırakmıştır. Bu soruda öğrencilerin en fazla tercih ettikleri yanlış anlama d çeldiricisinde yer alan ortamın ph ını düzenleyerek nötralleşmeyi sağlamak dır. Bu tür bir yanlış anlama, Nakhleh ve Krajcik (1994) in çalışmasında da tespit edilmiştir. Asit ve bazların kuvvetliliği ile ilgili olan testin 6. sorusuna öğrencilerin sadece % 7 si doğru cevap verirken % 20 si de boş bırakmıştır (Tablo 1). Bu soruda öğrencilerin % 26 sı aynı merkez atomuna bağlı oksijen sayısı arttıkça asidin kuvveti artar, % 17 si iyonlaşma sabitleri arttıkça asidin kuvveti artar, % 10 u molariteleri aynı olsa da kuvvetli asit zayıf aside göre sulu ortamda daha kuvvetlidir ve % 21 i elektronegatiflik ve atom çapı arttıkça asit kuvveti artar ifadesinin yanlış olduğunu düşünmektedirler. Asidin (formik asit) iyonlaşma sabitinin kullanımını gerektiren testin 4. sorusuna öğrencilerin çok az bir kısmı (% 5) tarafından doğru cevap verirken % 39 u soruyu boş bırakmışlardır. Bununla birlikte yine matematiksel işlem gerektiren ve farklı ph a sahip iki çözeltinin karıştırılması sonucu ph daki değişimin hesaplanmasını içeren testin 5. sorusuna öğrencilerin çoğu (% 71) doğru cevap vermişlerdir. Testte matematiksel işlem gerektiren 10. soruya da öğrencilerin % 29 u doğru cevap verirken % 19 u tarafından boş bırakılmıştır. Anadolu lisesi fen bölümü öğrencilerinin matematiksel işlem gerektiren bu tür sorularda düşük başarı göstermeleri hayli ilginçtir. Bunun nedeni, bu soruların cevaplandırılabilmesi için gerekli olan iyonlaşma denklemi ile tesir değerliği kavramlarının öğrenciler tarafından önceki konularda yeterince anlaşılmamış olması olabilir. Testin 8. sorusu titrasyon işlemi ile ilgili olup öğrencilerin % 8 i tarafından doğru cevaplandırılmıştır. Bunun nedeni yine sorunun çözümü için gereken dönüm noktası kavramının öğrenciler tarafından yeterince bilinmemesi olabilir. Bununla birlikte testin 9. sorusu yine titrasyon işlemi ile ilgili olup öğrencilerin % 40 ı tarafından doğru olarak cevaplandırılmıştır. Bu fark bu soruda dönüm noktası kavramına ihtiyaç olmaması ve daha çok grafik okuma ile ilgili olmasından kaynaklanabilir. Tablo 2: Testin çoktan seçmeli ve cevabın nedeninin gerektiği sorulardan elde edilen bulgular Doğru cevap-doğru neden Doğru cevap-yanlış Yanlış cevap Yanlış cevap-yanlış Soru neden Doğru neden neden No: f % f % F % f % Tablo 2 den görülebileceği gibi cevabın nedeninin istendiği sorularda, öğrenciler en fazla (% 51) testin 12. sorusuna doğru seçenekle birlikte doğru nedeni vermişlerdir. Bununla birlikte Bronsted Lowry asit-baz çiftlerinin belirlenmesi ile ilgili olan testin 13. sorusuna doğru seçeneğin yanında doğru nedeni veren 2 öğrenci vardır. Yine testin 18. sorusunda öğrencilerin 124 ü doğru seçeneği

4 işaretlerken bunlardan sadece 14 ü doğru nedeni verebilmiştir. Bu formattaki sorulara yanlış cevapdoğru neden kategorisinde cevap veren olmamıştır. Açık uçlu sorularda ise öğrenciler % oranında yanlış anlamalar taşıdıkları Tablo 3 de görülmektedir. Bu sorularda öğrenci cevapları genellikle kısmen anlama ve yanlış anlama kategorilerinde yığılmışlardır. Sorulara anlama kategorisinde yüksek oranda cevap gelmemiştir. Tablo 3 den de görülebileceği gibi en fazla yanlış anlama testin açık uçlu bölümünde yer alan 1 ve 2. sorularda olmuştur. İlk soru bir asidin ne olduğuyla ilgili olup öğrencilerin% 17 si tarafından doğru olarak cevaplanmıştır. Bu soruda asitler yakıcıdır, asitler içine atılan her şeyi yakar gibi öğrenci ifadeleri yanlış anlama kategorisine yerleştirilmiştir. Testin 2. sorusu ise açık uçlu sorulara örnek olarak aşağıda verilmiştir. Tablo 3. Açık uçlu sorulardan elde edilen bulgular Soru Anlama Kısmen Anlama Yanlış Anlama Anlamama Cevapsız No: f % f % f % f % f % Soru 2: Yandaki kap içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kabın içerisindeki maddenin asit olup olmadığını belirlemek istiyorsunuz. Bunun için nasıl bir test yaparsınız? (turnusol kağıdı kullanmadan) Bu soruda turnusol kağıdı dışında üniversal indikatör, metil kırmızısı, fenol ftaleyn,mor lahana suyu, metil oranj, ph kağıdı, v.b kullanırım gibi ifadeler anlama (% 2), içerisine baz ilave ederim, tuz oluşuyorsa asittir, içerisine sadece asitle reaksiyon veren bir metal atarım, hidrojen gazı çıkıyorsa asittir, v.b.ifadeler (% 32) kısmen anlama, içerisine su ilave ederim hidrojen gazı çıkıyorsa asittir, içerisine elimi sokarım, yanarsa asittir, içerisine kağıt atarım, tutuşup yanarsa asittir, içerisine herhangi bir madde atarım, yanarsa asittir, içerim, tadı ekşi ise asittir, içerisine plastik atarım,yanarsa asittir, içerisine herhangi bir metal atarım hidrojen gazı çıkarsa asittir, v.b gibi ifadeler yanlış anlama kategorisine yerleştirilmiştir. Yanlış anlama kategorisine yerleştirdiğimiz bu ve benzeri ifadelerden öğrencilerin asitler her şeye zarar verir düşüncesinde oldukları sonucuna varılabilir. Limon mermere neden zarar verir? sorusu açık uçlu soruların dördüncüsü olup bu soruda öğrencilerin % 47 si limonun asidik bir yapıda olduğunu bilmelerine karşın mermere neden zarar verdiği noktasında sadece % 2 si anlamaya sahipti. Bu soruda öğrenciler genellikle limon asidiktir, asitler maddelere zarar verir (yakar, deler, eritir, v.b.), bu nedenle limondaki asit mermere zarar verir, gibi ifadeler kullanmışlardır. Bu durum öğrencilerin asitler her şeye zarar verir düşüncesinde oldukları savımızı desteklemektedir. 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu çalışma ile lise II kimya öğrencilerinin konunun formal öğretiminden önce asit, baz ve tuz kavramlarıyla ilgili eksik ve yanlış anlamalar taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç, daha önceki çalışmalardan elde edilen sonuçları desteklemekle (Ross & Munby, 1991; Schmidt, 1991; Nakhleh & Krajcik, 1994; Geban, Ertepınar ve Tansel, 1998) birlikte öğrencilerin asit ve baz kavramlarıyla ilgili ön bilgilerini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışma sonucunda örneklemin asit ve bazlar ünitesi ile ilgili olarak yetersiz anlamaya ve yanlış anlamaya sahip olduğu temel kısımlar şunlardır; tuz oluşumları ve tuzların ph ı, asitlik ile ph arasındaki ilişki, ph ve poh hesaplamaları, titrasyon grafiği ile ilgili işlemler, indikatörler, tampon çözelti ve hidroliz olayı, iyonlaşma denklemleri ve sabitleri, asit ve bazların günlük hayatta kullanımları, asit ve baz çözeltilerinin moleküler seviyede gösterimleri, asitlerin metallere ve karbonatlara etkisi, asit-baz teorileri. Bu sonuçlar, yukarıda da belirtildiği gibi lise öğrencileri üzerinde bu kavramlarla ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. Ayrıca bu kavramlarla ilgili benzer yetersizliklere ve yanlış anlamalara üniversite öğrencilerinin (Cros, 1986) ve hatta kimya ve diğer fen branşlarındaki

5 öğretmen adaylarının (Bradley & Mosimege, 1998; Demircioğlu, Özmen ve Ayas, 2001; Ayas ve Demircioğlu, 2002) bile sahip olduğu tespit edilmiştir. Hangi öğrenim seviyesinde olursa olsun öğrencilerin sınıflara doldurulmaya hazır boş kaplar olarak gelmedikleri ve mutlaka öğrenecekleri kavramlarla ilgili az da olsa anlamalara sahip oldukları artık bilinmektedir. Öğretmenlerin bu durumdan haberdar olmaları ve ders planlarını öğrencilerin önbilgilerini dikkate alarak hazırlamaları anlamlı ve kalıcı bir öğrenme için gereklidir. 4. KAYNAKLAR Ayas, A. ve Demircioğlu, G., Student Teachers Understanding and Misconceptions of Acids, Bases and Salts in Chemistry, First International Education Conference-2002 on Changing Times, Chanhing Needs, Mat 8-10, 2002, Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Gazimagusa, North Cyprus. Anderson, B., Pupils Explanations of Some Aspects of Chemical Reactions, Science Education, 70, 5 (1986) Bradley, J. D. and Mosimege, M. D., (1998), Misconceptions in Acids and Bases: A Comparative Study of Student Teachers with Different Chemistry Backgrounds, South African Journal of Chemistry, 51 (3): Cros, D., Maurin, M., Amouroux, R., Chastrette, M., Leber, J. and Fayol, M. Conceptions of firstyear university students of the constituents of matter and the notions of acids and bases European Journal of Science Education 8, 3 (1986), Demircioğlu G., Özmen, H. ve Ayas, A Kimya Öğretmen Adaylarının Asitler ve Bazlarla İlgili Yanlış Anlamalarının Belirlenmesi, Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, T.C. Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül 2001, İstanbul. Geban, Ö., Ertepınar, H. ve Tansel, T., Asit-Baz Konusu ve Benzeşme Yöntemi, K.T.Ü. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Eylül 1988, , Trabzon. Griffiths, A.K. ve Preston, K. R., Grade 12 Students Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules, Journal of Research in Science Teaching, 29, 6 (1992), Guzzetti, B. J. Learning Counter Intuitive Science Concepts : What Have We Learned from Over a Decade of Research, Reading, Writing Quarterly, 16, 2 (2000), Huddle, P. A. ve Pillay, A. E., An In-Depth Study of Misconceptions in Stoichiometry and Chemical Equilibrium at a South African University, Journal of Research in Science Teaching, 33, 1 (1996), Marek, E. A., (1986), They Misunderstand, But They ll Pass, The Science Teacher, Nakhleh, M. B. ve Krajcik, J. S., Influence of Levels of Information as Presented by Different Technologies on Students Understanding of Acid, Base, and ph Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 34, 10 (1994), Osborne, R. J. ve Wittrock, M. C., Learning Science: A Generative Process. Science Education, 67, 4 (1983), Osborne, R. J. ve Cosgrove, M. M., Children s Conceptions of the Changes of State of Water, Journal of Research in Science Teaching, 20, (1983), Preston, R. F., Treagust, D. F. ve Garnett, P., Identification of Secondary Student s Misconceptions of Covalent Bonding and Structure Concepts Using A Diagnostic Test İnstrument. Research in Science Education, 16, (1986), Ross, B. ve Munby, H., Concept Mapping and Misconceptions: A Study of High-School Students Understandings of Acids and Bases,, International Journal of Science Education, 13, 1 (1991), Schmidt, H.J., A label as A Hidden Persuader: Chemists Neutralization Concept, International Journal of Science Education, 13, 4 (1991), Toplis, R., Ideas About Acids and Bases, School Science Review, 80, 291 (1998), Treagust, D. F., Development and Use of Diagnostic Tests to Evaluate Students Misconceptions in Science, International Journal of Science Education, 10, 2 (1988), Westbrook, S. L., A Cross-Age Study of Student Understanding of the Concept of Diffusion, Journal of Research in Science Teaching, 28, 8 (1991)

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Haluk ÖZMEN 1 Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 1 Serkan SEVİM 2 Alipaşa AYAS 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ Fatma Nur DEMĠRCĠOĞLU 1 Seher ÖZDEMĠR 2 Haluk ÖZMEN 2 Tuba CINDIL 2 Mehmet Fatih YILDIZ 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği

Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 2, Sayı 2, Kasım 2005 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 2, Issue 2, November 2005 http://www.tused.org Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Arş. Gör Sacit KÖSE* Prof. Dr Alipaşa AYAS** Arş. Gör

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi Ağgül Yalçın / TUSED / 8(3) 2011 161 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen

Detaylı

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması 1083 Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması Özet Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ 1091 FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ Özet Meltem DURAN, Science Education Department, Gazi University, 06500, Ankara/TURKEY, meltemduran2@gmail.com

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196 185 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI UNIVERSITY STUDENTS UNDERSTANDING ON NEUTRALITY OF PURE WATER Tacettin PINARBAŞI 1* & Nurtaç CANPOLAT 1 1Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KAYNAMA OLAYI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN VE ANLAMALARININ BELİRLENMESİ

ÖĞRENCİLERİN KAYNAMA OLAYI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN VE ANLAMALARININ BELİRLENMESİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAMA OLAYI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN VE ANLAMALARININ BELİRLENMESİ Bayram COŞTU, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fak. OFMA Eğitimi Bölümü, TRABZON ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Kimya Kavramlarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gökhan UYANIK 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Kimya Kavramlarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gökhan UYANIK 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Kimya Kavramlarına İlişkin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi Gökhan UYANIK 1 Özet Bu araştırmanın amacı, farklı sınıf düzeylerinde bulunan sınıf öğretmenliği lisans programı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ Hakan ÖZDEMİR 1 Sacit KÖSE 2 Kadir BİLEN 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI

ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI Yezdan Boz Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. Some Common Misconceptions in Chemistry

Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. Some Common Misconceptions in Chemistry GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı1 (2004) 135-146 Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar Some Common Misconceptions in Chemistry Nurtaç CANPOLAT Atatürk Üniv. K.K. Eğitim Fakültesi, OFMA

Detaylı

AN ACTIVE LEARNING APPLICATION BASED ON CONSTRUCTIVISM TO REMEDY MISCONCEPTIONS ON COVALENT BONDING

AN ACTIVE LEARNING APPLICATION BASED ON CONSTRUCTIVISM TO REMEDY MISCONCEPTIONS ON COVALENT BONDING Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 168-177 KOVALENT BAĞLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI BİR AKTİF ÖĞRENME UYGULAMASI AN ACTIVE LEARNING

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

Çözünürlük Konusu İle İlgili Kavramlar Ne Düzeyde Anlaşılıyor?

Çözünürlük Konusu İle İlgili Kavramlar Ne Düzeyde Anlaşılıyor? Çözünürlük Konusu İle İlgili Kavramlar Ne Düzeyde Anlaşılıyor? Bayram Coştu, Alipaşa Ayas, Ercan Açıkkar, Muammer Çalık Özet Kavramların etkili bir biçimde öğrenilmesi, öğrenci zihninde yeni bilgilerin

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS. KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü Akçaabat TRABZON

Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS. KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü Akçaabat TRABZON LİSE 2 ÖĞRENCİLERİNİN MOL KAVRAMI ve KİMYASAL HESAPLAMALARLA İLGİLİ ANLAMA SEVİYELERİ ve PROBLEM ÇÖZME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS

Detaylı

Lise Kimya Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma

Lise Kimya Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma Lise Kimya Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma Alipaşa Ayas ve Haluk Özmen 1 Özet Kimyanın ve fiziğin temel prensiplerinden biri olan tanecikli yapı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

9.SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL OLAYLAR KONUSUNDA Kİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

9.SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL OLAYLAR KONUSUNDA Kİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 9.SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL OLAYLAR KONUSUNDA Kİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ali Kolomuç Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi alikolomucscr@hotmail.com

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NİTEL ANALİZ KONUSUNDAKİ KAVRAMLARI ANLAMALARI VE ALTERNATİF KAVRAMLARININ İKİ AŞAMALI TESTLE BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NİTEL ANALİZ KONUSUNDAKİ KAVRAMLARI ANLAMALARI VE ALTERNATİF KAVRAMLARININ İKİ AŞAMALI TESTLE BELİRLENMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 447-464 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NİTEL ANALİZ KONUSUNDAKİ KAVRAMLARI ANLAMALARI VE ALTERNATİF KAVRAMLARININ İKİ AŞAMALI TESTLE BELİRLENMESİ İbrahim BİLGİN

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seher TEKİN, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, TRABZON ÖZET:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN ANALİZİ *

FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN ANALİZİ * Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 32, s. 433-449 FEN BİLGİSİ

Detaylı

FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN METAL, AMETAL, YARIMETAL VE ALAŞIM KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN METAL, AMETAL, YARIMETAL VE ALAŞIM KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN METAL, AMETAL, YARIMETAL VE ALAŞIM KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Arş.Gör. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU * Doç. Dr. Alipaşa AYAS* ÖZET Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, Dergisi Cilt 23, Sayı 3 (2003) 131-145 İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma A Study on Implementation of the Science Program

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞ UYGULAMALARIN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞ UYGULAMALARIN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Pabuçcu, A., Geban, Ö. (2015). 5e öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların Asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 191-206.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 14 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 14 ISSN: BAĞLAM TEMELLİ YAKLAŞIMIN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GAZLAR KONUSUNU ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu KTU Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Trabzon demircig73@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE KAVRAM YANILGILARI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr.

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI Seher TEKİN, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğt. Fak., OFMAE Bölümü, TRABZON ÖZET: Her alandaki

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Eğitim ve Bilim 2006, Cilt 31, Sayı 141 (3-12) Education and Science 2006, Vol. 31, No 141 (3-12) Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Secondary School Students

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

BULDAN (DENİZLİ) İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI

BULDAN (DENİZLİ) İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI BULDAN (DENİZLİ) İLÇESİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI Dr. Sacit KÖSE, Yard. Doç. Dr. Kutret GEZER PAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD. ÖZET Her gün yeni bilgilerin elde edildiği

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI 9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYAN: DERYA ÇAKICI 20338451 ANKARA, 2008 MİDEM NEDEN YANIYOR? Günlük yaşam olayı: Sindirim rahatsızlıklarından mide yanmasının

Detaylı

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve.

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı I-II (2010) 89 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi 1 2 3 Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve 4 Abdullah

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

5., 8. VE 9. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠKSEL

5., 8. VE 9. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠKSEL M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2000. Sayı 12. Sayfa : 261-266 5., 8. VE 9. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠKSEL DEĞĠġĠM VE KĠMYASAL DEĞĠġĠM KAVRAMLARINI ANLAMA SEVĠYELERĠ Doç.Dr.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır.

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin bilimsel kavramları ve bilimin doğasını,

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ Şenol BEŞOLUK * ve İsmail ÖNDER ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Eğitimi ABD **

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN BİR İPTE OLUŞAN GERİLİM HAKKINDAKİ YERLEŞİK KANILARI

ÖĞRENCİLERİN BİR İPTE OLUŞAN GERİLİM HAKKINDAKİ YERLEŞİK KANILARI ÖĞRENCİLERİN BİR İPTE OLUŞAN GERİLİ HAKKINDAKİ YERLEŞİK KANILARI ehmet Fatih TAŞAR Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ANKARA ÖZET: Öğrencilerin, iki ucuna eşit kuvvet uygulanması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

LİSE 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENDİKLERİ KİMYA KAVRAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LİSE 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENDİKLERİ KİMYA KAVRAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 401-414 LİSE 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENDİKLERİ KİMYA KAVRAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hülya DEMİRCİOĞLU, Gökhan DEMİRCİOĞLU KTÜ Fatih Eğitim

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

Prospective Science Teachers About Energy Gökkuşagi Yayıncılık Special Issue Erol TAŞ Sacit KÖSE Salih ÇEPNİ

Prospective Science Teachers About Energy Gökkuşagi Yayıncılık Special Issue Erol TAŞ Sacit KÖSE Salih ÇEPNİ Prospective Science Teachers About Energy Taş et al. 163 2006 IJESE, Gökkuşagi Yayıncılık, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Erol TAŞ Ondokuz Mayıs University, TURKEY Sacit

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNU ANLAMALARI

ÖĞRENCİLERİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNU ANLAMALARI 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRENCİLERİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNU ANLAMALARI Yezdan Boz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim

Detaylı

DETERMINING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS COMPETENCES IN PREPARING SOLUTIONS AND IN USE OF LABORATORY TOOLS

DETERMINING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS COMPETENCES IN PREPARING SOLUTIONS AND IN USE OF LABORATORY TOOLS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 65-72 FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİ HAZIRLAMA VE LABORATUVAR MALZEMELERİNİ KULLANMA YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINING PRESERVICE SCIENCE

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER 173 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED 3D INSTRUCTION MATERIALS ON MISCONCEPTIONS: ATOMIC STRUCTURE

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI Musa DİKMENLİ 1, Lütfullah TÜRKMEN 2, Osman ÇARDAK 3 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı