PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör"

Transkript

1 PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550

2 Uygunluk Bilgisi Kanada için i

3 ii

4 Madde Önerilen Maksimum iii

5 Telif Hakký Bilgileri Telif Hakký ViewSonic Corporation, Tüm Haklarý saklýdýr. Macintosh ve Power Macintosh, Apple Computer, Inc þirketinin tescilli ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows simgesi ABD ve diðer ülkelerde Microsoft Corporation þirketinin tescilli ticari markalarýdýr. ViewSonic in üç kuþlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation þirketinin tescilli ticari markalarýdýr. VESA, Video Electronics Standards Association ýn tescilli ticari markasýdýr. DPMS ve DDC, VESA nýn ticari markalarýdýr. Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayýnsal hatalardan sorumlu olmayacaktýr; ve bu malzemenin ifþa edilmesi veya bu ürünün kullanýlmasý ve uygulanmasý sonucu oluþan rastlantýsal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktýr. Ürünün sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan deðiþiklik yapýlabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation dan önceden alýnan yazýlý izin olmaksýzýn kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir þekilde iletilemez. Ürün Kaydý Gelecekteki gereksinimlerinizi karþýlamasý ve hazýr olduðunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz için lütfen ürününüzü aþaðýdaki web adresinde kaydediniz: ViewSonic Sihirbazý DVD-ROM u kayýt formunu ViewSonic e posta ile gönderebilmeniz ya da faks çekebilmeniz için formu yazdýrabilmenize olanak saðlamaktadýr. Ürün Adý: Model Numarasý: Belge Numarasý: Seri Numarasý: Satýn Alýnma Tarihi: Kayýtlarýnýz için PJD5126_PJD5226_PJD5226w_PJD6223_PJD6253_PJD6353_PJD6353s_ PJD6383_PJD6383s_PJD6553w_PJD6653w_PJD6653ws_PJD6683w_PJD6683ws ViewSonic DLP Projector VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193/ VS14555/VS14553/VS14195/ VS14554/VS14550 PJD5126/PJD5226/PJD5226w/PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/ PJD6383s/PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws_UG_TRK Rev. 1C Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi Bu üründeki lamba, size ve çevreye zararlı olabilecek cıva içerir. Lütfen dikkatli kullanın ve yerel, devlet veya federal yasalara uygun olarak imha edin. ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: iv

6 çindekiler Önemli güvenlik talimatları...2 Giri...4 Projektörün özellikleri... 4 Ambalaj içeri i... 5 Projektör dı görünümü... 6 Kumandalar ve i levleri... 7 Projektörünüzü yerle tirme...12 Konum seçimi Projeksiyon boyutları Ba lantı...17 Bilgisayar ya da monitöre ba lanması...18 Video kaynak cihazlarının ba lanması..19 letim...22 Projektörün açılması Menülerin kullanılması ifre fonksiyonunun kullanımı Giri sinyalinin de i tirilmesi Yansıtılan görüntünün ayarlanması Ayrıntıların büyütülmesi ve aranması 29 En/boy oranının seçilmesi Görüntünün optimum hale getirilmesi...32 Sunum zamanlayıcısının ayarlanması 36 Görüntünün gizlenmesi Kumanda dü melerini kilitleme Görüntünün dondurulması Yüksek bir yerde çalı tırma Kendi ba langıç ekranınızı olu turma...38 Projektörün bir LAN ortamından kontrol edilmesi Projektörün bekleme modunda kullanımı Projektörün kapatılması Menü i letimi Bakım...55 Projektörün bakımı Lamba bilgileri Sorun Giderme...62 Teknik Özellikler...63 Projektör teknik özellikleri Boyutlar Tavana montaj Zamanlama çizelgesi Telif Hakkı Bilgisi...68 Ek...69 IR kumanda tablosu RJ45 cevap tablosu RS232 kumanda tablosu

7 Önemli güvenlik talimatları Projektörünüz, en son bilgi teknolojisi donanımı güvenlik standartlarını kar ılayacak ekilde tasarlanmı ve test edilmi tir. Ancak, bu ürünün güvenli kullanıldı ından emin olmak için, bu kullanma kılavuzunda ve ürün üzerindeki i aretlerde söz edilen talimatları izlemek önemlidir. Güvenlik Talimatları 1. Lütfen projektörünüzü çalı tırmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun. leride kullanmak üzere saklayınız. 2. Projektör çalı ırken do rudan lensine bakmayın.yo un ı ık huzmesi gözlerinize zarar verebilir. 3. Bakım için yetkili bakım personeline ba vurun. 4. Projektör lambası açıkken, daima lens objektif kapa ını açın veya lens kapa ını kaldırın. 5. Bazı ülkelerde ebeke gerilimi dengeli DE LD R. Bu projektör 100 ila 240 volt arası ebeke geriliminde güvenlik bir ekilde çalı mak üzere tasarlanmı tır ancak elektrik kesintileri veya ±10 voltluk dalgalanmalar meydana gelirse arıza yapabilir. ebeke geriliminin dalgalanabilece i veya kesilebilece i bölgelerde projektörünüzü bir güç dengeleyicisi, dalgalanma koruyucusu veya kesintisiz güç kayna ı (UPS) üzerinden ba lamanız tavsiye edilir. 6. Projektör çalı ırken projeksiyon lensini herhangi bir nesneyle engellemeyin; çünkü bu, söz konusu nesnelerin ısınarak biçiminin bozulmasına ve hatta yangına neden olabilir. Lambayı geçici olarak kapamak için, projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki BO tu una basın. 7. Cihaz çalı ırken lamba çok ısınır. Lamba aksamını de i tirmeden önce, projektörü yakla ık 45 dakika so umaya bırakın. 8. Lambaları, nominal lamba ömrünün ötesinde çalı tırmayın. Lambaların belirtilen kullanım ömrünün üzerinde kullanılması, nadiren de olsa kırılmalarına yol açabilir. 9. Lamba grubunu veya herhangi bir elektronik parçayı, projektörü fi ten çıkarmadan kesinlikle de i tirmeyin. 10. Bu ürünü, dengesiz tekerlekli sehpa, tezgah veya masaya koymayın. Ürün dü erek ciddi ekilde hasar görebilir. 11. Bu projektörü parçalarına ayırmaya çalı mayın. çinde parçalarla temas etmeniz halinde ölüme neden olabilecek tehlikeli gerilimler vardır. Kullanıcı tarafından servis yapılacak tek parça, kendi çıkarılabilir kapa ı olan lambadır. Hiçbir ko ulda di er kapakları açmaya veya çıkarmaya çalı mayınız. Servis için yalnızca uygun kalifiye profesyonel servis personeline ba vurun. 12. Bu projektörü a a ıdaki ortamlardan hiçbirine yerle tirmeyin. - Havalandırması yetersiz veya dar olan alanlar. Duvarlarla arasında en az 50 cm mesafe bırakın ve projektör etrafında serbest bir hava akı ına olanak sa layın. - Tüm camları kapalı, otomobil içi gibi, sıcaklı ın a ırı derecede yüksek olabilece i yerler. - A ırı nem, toz veya sigara dumanının optik parçaları kirleterek projektörün hizmet ömrünü kısalttı ı ve görüntüyü kararttı ı yerler. - Yangın alarmlarına yakın yerler; - 40 C / 104 F üzerinde bir ortam sıcaklı ına sahip yerler - Denizden yüksekli i 3000 m'den (10000 feet) fazla olan yerler. 2

8 13. Havalandırma deliklerini engellemeyin. Havalandırma delikleri ciddi bir ekilde engellenirse projektör içerisindeki a ırı ısınma yangına yol açabilir. - Bu projektörü battaniye, yatak veya di er yumu ak yüzeylere koymayın. - Bu projektörü bez veya ba ka herhangi bir maddeyle örtmeyin. - Projektörün yakınında yanıcı maddeler bulundurmayın. 14. Projektörü çalı ması sırasında daima düz, yatay bir yüzeye yerle tirin. - Sola veya sa a 10 dereceden, öne veya arkaya 15 dereceden fazla e ildi i açılarda kullanmayın. Projektörün tamamen yatay konumda de ilken kullanılması, lambanın yanlı çalı masına veya arızalanmasına yol açabilir. 15. Projektörü bir kenarı üzerinde dik tutmayın. Aksi takdirde projektör dü erek yaralanmaya yol açabilir veya hasar görebilir. 16. Bu projektörün üzerine basmayın veya herhangi bir nesne koymayın. Projektörün görebilece i olası hasarların yanı sıra, bu ekilde davranılması kazalara veya olası yaralanmalara da yol açabilir. 17. Projektörün yakınına veya üzerine sıvı koymayın. Projektörün içine kaçan sıvılar arızalanmasına neden olabilir. Projektör ıslanırsa, fi i prizden çekin ve projektöre bakım yapması için yerel servis merkezini arayın. 18. Bu ürün, tavana monte edilen tesisat için ters görüntü çıkı ı yetene ine sahiptir. Projektörü tavana monte etmek için yalnızca uygun Tavan Montaj Kitini kullanın ve güvenli bir ekilde takıldı ından emin olun. 19. Projektör çalı ırken, havalandırma ızgaralarından ısı ve biraz da koku geldi ini algılayabilirsiniz. Bu ürün kusuru de il normal bir durumdur. 20. Güvenlik çubu unu ta ıma veya kurulum için kullanmayın. Ticari olarak satılan hırsızlık önleyici kablo ile birlikte kullanılmalıdır. Projektörün tavan montajı için güvenlik talimatları Projektörünüzü kullanırken ho bir deneyim ya amanızı istiyoruz, bu yüzden size ya da malzemelerinize zarar gelmemesi için bu güvenlik konusunu dikkatinize sunuyoruz. E er projektörünüzü tavana yerle tirmek istiyorsanız, iddetle do ru boyda projektör tavan montaj kitini kullanmanızı, kitin dikkatli ve güvenli bir ekilde takıldı ından emin olmanızı tavsiye ediyoruz. E er uygun olmayan bir projektör tavan montaj kitini kullanıyorsanız, yanlı ebat ya da vida boyu yüzünden do acak ba lantı hataları projektörün tavandan dü me riskine ve güvenlik problemlerine yol açacaktır. Projektörünüzü aldı ınız yerden, projektör tavan montaj kitini de temin edebilirsiniz. Ayrıca, ek olarak Kensington kilit uyumlu güvenlik kablosu almanız ve hem Kensington kilit slotuna hem de tavan montaj kiti deste ine dikkatlice takmanız tavsiye edilir. Bu, e er projektör ba lantı kiti gev erse, tutmada ikinci bir rol üstlenecektir. 3

9 Giri Projektörün özellikleri Projektör, yüksek performansa sahip optik motorlu yansıtma ile kullanımı kolay bir tasarımı birle tirerek yüksek güvenilirlik ve kullanım kolaylı ı sunmaktadır. Projektör a a ıdaki özellikleri sunmaktadır: Lambanın güç tüketimini yansıtılan görüntünün parlaklı ına göre ayarlayan Dinamik PC ve Dinamik Film fonksiyonu Belirlenen süre içerisinde, hiçbir giri sinyali gelmemesi durumunda lambanın güç tüketimini %70 kadar dü üren DynamicEco Zamanlayıcı fonksiyonu. Sunumlar sırasında daha iyi zaman kontrolü için sunum zamanlayıcısı 3D DLP Ba lantısını Destekler Zevkinize uygun renk ayarına imkan veren renk yönetimi Bekleme modunda 1W den az güç tüketimi Birçok önceden tanımlı renk yüzeyleri üzerine yansıtmaya olanak veren perde renk düzeltimi Sinyal algılama i lemini hızlandıracak hızlı otomatik arama. Farklı yansıtmalar nedeniyle çe itli seçimler sunan 10 adede kadar resim modu grubu Seçilebilir hızlı kapatma fonksiyonu En iyi resim kalitesini görüntülemek için tek tu la otomatik ayarlama Bozulmu görüntüleri düzeltmek için dijital çarpıklık düzeltmesi Veri/video ekranı için ayarlanabilir renk dengesi kontrolü Yüksek parlaklıkta projeksiyon lambası 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi Çok dilli ekrandan kumanda (OSD) menüleri Enerji tüketimini azaltmak için de i tirilebilir normal ve ekonomik mod Komponent HDTV uyumlulu u (YPbPr) Yansıtılan görüntünün görünür parlaklı ı; ortamın aydınlatma ko ullarına, seçilen giri sinyali kayna ının kontrast/parlaklık ayarlarına ba lı olarak de i ir ve projeksiyon mesafesiyle do ru orantılıdır. Lamba parlaklı ı zamanla azalacaktır ve azalma süresi lamba üreticilerinin teknik özellikleri dahilinde farklılık gösterebilir. Bu normal ve beklenen bir durumdur. 4

10 Ambalaj içeri i Paketi dikkatli bir ekilde açın ve a a ıda gösterilen tüm parçaların bulundu undan emin olun. Bu parçalardan herhangi biri eksikse lütfen cihazı satın aldı ınız yere ba vurun. Standart aksesuarlar Paket içindeki parçalar bölgenize uyumludur ve resimlerde gösterilenlerden farklı olabilir. PJD5126/PJD5226/PJD5226w/ PJD6223/PJD6253/PJD6553w PJD6353/PJD6353s/PJD6383/ PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/ PJD6683w/PJD6683ws Projektör Güç kablosu VGA kablosu PJD5126/PJD6223/ PJD5226/PJD5226w PJD6353/PJD6353s PJD6653w/PJD6653ws PJD6553w/PJD6253/ PJD6383/PJD6383s PJD6683w/PJD6683ws Çok dilli kullanıcı kılavuzu CD'si Opsiyonel aksesuarlar 1. Yedek lamba 2. Yumu ak ta ıma çantası 3. VGA-Komponent adaptörü Hızlı ba langıç kılavuzu Uzaktan Kumanda ve Pil 5

11 TYPE B Audio in Audio out Projektör dı görünümü Ön/üst taraf PJD5126/PJD5226/PJD5226w/ PJD6223/PJD6253/PJD6553w PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w PJD6683ws Arka/alt taraf PJD5126/PJD5226/PJD5226w USB MONITOR OUT COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 RS-232 S-Viseo Video PJD6223/PJD6253/ PJD6353/ PJD6353 s/pjd6383/ PJD6383s/PJD6653w/PJD6653ws/PJD6553w/ PJD6683w/PJD6683ws Dı kontrol paneli (Ayrıntılar için bkz. "Projektör" sayfa 7.) 2. Lamba örtüsü 3. Havalandırma deli i (sıcak hava çıkı ı) 4. Hızlı açma dü mesi 5. Odak ve Yakınla tırma halkası 6. Ön IR uzak sensörü 7. Projeksiyon lensi 8. Tip B USB portu 9. RJ45 LAN giri portu 10. RS-232 kontrol portu 11. HDMI portu 12. RGB sinyal çıkı soketi 13. RGB (PC)/Komponent video (YPbPr/YCbCr) sinyal giri soketi- 1/2 14. S-Video giri i soketi 15. Video giri i soketi 16. Ses sinyali giri soketi Ses sinyali çıkı soketi 17. Kensington hırsızlık önleyici kilit slotu 18. AC güç kablosu giri i 19. Arka ayarlayıcı aya ı 20. Kolay açılır ayak 21. Güvenlik çubu u Ticari olarak satılan hırsızlık önleyici kabloyu ba lar Uyarı BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR. Cihazı kurarken, kablolamaya bir devre kesme elemanı ekleyin veya cihazı yakınındaki kolayca eri ilebilecek bir prize takın. letim sırasında bir sorun olması durumunda, elektri i kesmek için devre kesme elemanını kullanın veya fi ten çekin. 6

12 MENU EXIT MENU EXIT Kumandalar ve i levleri Projektör PJD5126/PJD5226/PJD5226w/ PJD6223/PJD6253/PJD6553w PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/ PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws SOURCE TEMP LMMP MODE ENTER AUTO SOURCE TEMP LMMP MODE ENTER AUTO Odak halkası Yansıtılan görüntünün oda ını ayarlar. 2. Yakınla tırma halkası Görüntünün boyutunu ayarlar. 3. Çarpıklık/Ok tu ları ( / Yukarı, / A a ı) Açılı yerle tirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalarını ayarlamak için kullanılır. 4. Sol/Blank (Bo ) Perde resmini saklar 5. POWER (Güç) göstergesi ı ı ı Projektör çalı ır haldeyken yanar veya yanıp söner. II POWER (Güç) Projektörün durumunu bekleme modu ile açık arasında de i tirir. 6. KAYNAK Kaynak seçimi çubu unu görüntüler. 7. Üst IR uzak sensörü PJD5126/PJD5226/PJD5226w için olanı yoktur. 8. MENU/EXIT (Menü/Çıkı ) Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar. Önceki OSD menüsüne geri döner, çıkar ve menü ayarlarını kaydeder. 9. Sa / Panel anahtar kilidini etkinle tirir. Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü etkinle tirildi inde, #3, #4 ve #9 dü meleri; istenen menü ögelerini seçmek ve ayarlamaları yapmak için yön okları olarak kullanılırlar. 10. LAMP (Lamba) göstergesi ı ı ı Lambanın durumunu gösterir. Lambada bir sorun meydana geldi inde ı ık yanar veya yanıp söner. 11. Otomatik Görüntülenen resim için en iyi resim zamanlamalarını otomatik olarak belirler. 12. TEMP (Sıcaklık) göstergesi ı ı ı Projektörün sıcaklı ı çok yükseldi inde yanar. 13. MODE/ENTER (MOD/G R ) Kullanılabilir bir görüntü kurulum modunu seçer. Seçilen ekrandan kumanda (OSD) menü ö esini etkinle tirir. 7

13 Uzaktan kumanda PJD5126/PJD5226/PJD5226w/ PJD6223/PJD6353/PJD6353s PJD6653w/PJD6653ws PJD6253/PJD6383/PJD6383s/ PJD6553w/PJD6683w PJD6683ws Uzaktan fare kontrol tu larını kullanmak için (Sayfa Yukarı, Sayfa A a ı,, ve ), ayrıntılar için bkz. "Uzak fare kumandasının kullanımı" sayfa II POWER (Güç) Projektörün durumunu bekleme modu ile açık arasında de i tirir. 2. Kaynak seçme tu ları (VGA 1/VGA 2/Video) Gösterim için bir giri kayna ı seçer. Video/ Görüntülemek için Video, S-Video veya HDMI kaynagini seçer. Fare modu etkinle tirildi inde sa fare tu uyla aynı fonksiyonu gerçekle tirir. 3. Source (Kaynak) Kaynak seçimi çubu unu görüntüler. 4. Çarpıklık tu ları ( / ) Açılı yerle tirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalarını ayarlamak için kullanılır. 5. / / / stenen menü ö elerini seçer ve ayarlamaları yapar. 6. Enter/ (Giri ) Seçilen ekrandan kumanda (OSD) menü ö esini etkinle tirir. Fare modu etkinle tirildi inde sol fare tu uyla aynı fonksiyonu gerçekle tirir. 7. My Button (Dü mem) Kullanıcının uzaktan kumanda üzerinde bir kısayol tu u tanımlamasına olanak sa lar ve i lem birimi OSD menüsünde seçilir. 8. Menu (Menü) Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar. 9. Fare Normal ve fare modu arasında geçi yapar. Sayfa Yukarı, Sayfa A a ı,, : Fare'ye basıldıktan sonra aktif hale gelir. Ekranda fare modunun etkinle tirildi ini belirten bir simge görüntülenir. 10. Lock (Kilit) Panel anahtar kilidini etkinle tirir. 8

14 11. Aspect (En/Boy) En/boy oranını seçer. 12. Büyült Yansıtılan resmin boyutunu büyülten veya küçülten yakınla tırma çubu unu görüntüler. 13. Info (Bilgi) B LG menüsünü görüntüler. 14. Freeze (Dondurma) Yansıtılan görüntüyü dondurur. 15. Pattern (Desen) Gömülü test desenini görüntüler. 16. Blank (Bo ) Perde resmini saklar 17. DynamicEco Lambanın güç tüketimini %70 kadar azaltır. Bu fonksiyonun ba latılması biraz zaman alabilir. Projektörün 4 dakikadan uzun süredir açık oldu undan emin olun. Projektör Akıllı Yeniden Ba latma kullanılarak devam ettirilirse bu fonksiyon hemen çalı tırılabilir. 18. Otomatik Resenk Görüntülenen resim için en iyi resim zamanlamalarını otomatik olarak belirler. 19. Çıkı Önceki OSD menüsüne geri döner, menü ayarlarından çıkar ve kaydeder. 20. PgUp ((Sayfa Yukarı)/PgDn ((Sayfa A a ı) Fare modu etkinle tirildi inde, sayfa yukarı/a a ı komutlarına (Microsoft PowerPoint gibi) yanıt veren görüntü yazılım programını (ba lı PC'de) çalı tırır. 21. Ses Seviyesi (+, -) Ses seviyesini artırır veya azaltır. 22. Projektörün ses seviyesini açar, kapatır. 23. Renk Modu Kullanılabilir bir görüntü kurulum modunu seçer. 24. Timer (Zamanlayıcı) Sunum zamanlama ayarları menüsünü görüntüler. 25. Lazer Görülebilir lazer i aretleyici yayar. Lazer göstergesinin Lazer çalı tırılması Lazer Göstergesi profesyoneller için bir sunum aracıdır. Basıldı ında kırmızı renkli bir ı ık yayar ve gösterge ı ı ı kırmızı yanar. Lazer huzmesi görünürdür. Devamlı yayılması için LASER (LAZER) dü mesine basılmalı ve basılı tutulmalıdır. Lazer göstergesi bir oyuncak de ildir. Ebeveynlerin, lazer enerjisinin zararını önemsemeleri ve bu uzaktan kumandayı çocukların ula amayaca ı yerlerde saklamaları gerekir. Lazer ı ı ı penceresine bakmayın ve lazer ı ı ı huzmesini kendinizin veya bir ba kasının üzerine tutmayın. Kullanmadan önce uzaktan kumandanın arkasındaki ve ekteki 'Kullanıcı Bilgileri' bölümüne bakın. Uzaktan kumanda kodu Projektöre iki farklı uzaktan kumanda kodu, A veya B atanabilir. Birden fazla biti ik projektör aynı anda çalı tı ında, uzaktan kumanda kodları arasında geçi yapmak di er uzaktan kumandaların müdahalesini engelleyebilir. Uzaktan kumanda için olanını de i tirmeden önce projektör için uzaktan kontrol kodunu ayarlayın. Projektör kodunu de i tirmek için S STEM KURULUMU'nda A veya B'yi seçin: Geli mi > Uzaktan Kumanda Kodu menüsü. Uzaktan kumanda kodunu de i tirmek için, uzaktan kumandanın üzerindeki Sayfa Yukarı ve Sayfa A a ı dü melerine birlikte 5 saniye veya daha uzun süre basın. lk kod A olarak ayarlanmı tır. 9

15 Yaklatyk 15 Projektör ve uzaktan kumanda üzerinde farklı kodlar ayarlanırsa, uzaktan kumanda cevap vermez. Bu oldu unda, uzaktan kumanda kodunu tekrar de i tirin. Uzak fare kumandasının kullanımı Bilgisayarınızı uzaktan kumanda ile çalı tırma özelli i sunum yaparken daha fazla esneklik sa lar. 1. Uzaktan kumandayı fare yerine kullanmadan önce projektörü bir USB kablo ile PC veya dizüstü bilgisayarınıza ba layın. Daha fazla bilgi için bkz."bir bilgisayara ba lanması" sayfa Giri sinyalini D-Sub / Comp. 1, D-Sub / Comp. 2 veya HDMI olarak ayarlayın. 3. Normal mod ve fare modu arasında geçi yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki Mouse (Fare) tu una basın. Ekranda fare modunun etkinle tirildi ini belirten bir simge görüntülenir. 4. stenen fare hareketlerini uzaktan kumanda üzerinde gerçekle tirin. mleci ekran üzerinde hareket ettirmek için / / / tu una basın. Sol tıklamak için tu una basın. Sa tıklamak için tu una basın. Sayfa yukarı/a a ı komutlarına (Microsoft PowerPoint gibi) yanıt veren görüntü yazılım programını (ba lı PC'de) çalı tırmak için, Sayfa Yukarı/Sayfa A a ı tu una basın. Normal moda geçmek için, tekrar Fare tu una veya fareyle ilgili çok i levli tu lar dı ındaki di er tu lardan herhangi birine basın. Uzaktan kumanda etki aralı ı Projektörün önünde ve üstünde kızılötesi (IR) uzaktan kumanda sensörleri bulunmaktadır. Uzaktan kumanda, do ru çalı ması için projektörün IR uzaktan kumanda algılayıcılarına 30 dereceyi a mayan bir açıyla do rultulmalıdır. Uzaktan kumanda ile sensörler arasındaki mesafe 8 metreyi (~26 feet) a mamalıdır. Uzaktan kumandayla projektördeki IR (Kızılötesi) sensörü arasında kızılötesi ı ının önünü kesebilecek herhangi bir engel olmadı ından emin olun. Projektörü önden kumanda etme Projektörü üstten kumanda etme Yaklatyk

16 Uzaktan kumandanın pillerinin de i tirilmesi 1. Pil kapa ını açmak için, uzaktan kumandayı ters çevirin, kapaktaki parmak tutama ına bastırın ve resimde gösterildi i ekilde ok yönünde kaydırın. Kapak açılacaktır. 2. Var olan pilleri (gerekirse) çıkarın ve pil bölmesinin tabanında gösterildi i ekilde pil kutuplarına dikkat ederek iki adet AAA pil takın. Pozitif (+) pozitife ve negatif (-) negatife gider. 3. Kapa ı taban ile hizalayarak yerle tirin ve kaydırarak yerine oturtun. Bir 'klik' sesiyle yerine oturduktan sonra durun. Uzaktan kumanda ve pilleri, mutfak, banyo, sauna, güne odası veya kapalı bir otomobil gibi a ırı sıcak veya nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının. Sadece pil üreticisi tarafından tavsiye edilen pillerle veya e de erleriyle de i tirin. Kullanılmı pili, üreticinin talimatlarına ve bölgeniz için geçerli olan yerel çevre düzenlemelerine göre atın. Pilleri kesinlikle ate e atmayın. Patlama tehlikesi olabilir. E er piller bitmi se ya da uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilin akması durumunda olabilecek hasarları önlemek için pilleri çıkartın. 11

17 Projektörünüzü yerle tirme Konum seçimi Oda yerle iminiz veya ki isel tercihleriniz hangi kurulum konumunu seçece inizi belirleyecektir. Perdenizin boyutunu ve konumunu, uygun prizlerin konumunu ve ayrıca projektör ile donanımınızın di er elemanları arasındaki mesafeyi dikkate alın. Projektörünüz burada gösterilen dört kurulum konumundan birine kurulabilecek ekilde tasarlanmı tır: 1. Ön Masa Projektör perdenin önünde zemine yakın bir ekilde yerle tirildi inde bu konumu seçin. Bu, hızlı kurulum ve ta ınabilirlik itibariyle en sık kullanılan projektör yerle tirme yöntemidir. 2. Ön Tavan Bu konumu, projektör perdenin önünde tavandan ba a a ı asılı olarak yerle tirildi inde seçin. Projektörünüzü tavana monte etmek için yetkili satıcınızdan projektör tavan montaj kitini satın alın. Projektörü açtıktan sonra Ön Tavan ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlayın. 3. Arkada Tavan Bu konumu, projektör perdenin arkasında tavandan ba a a ı asılı olarak yerle tirildi inde seçin. Bu kurulum konumu için özel bir arkadan projeksiyon perdesi ve projektör tavan montaj kiti gerekmektedir. Projektörü açtıktan sonra Arkada Tavan ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlayın. 4. Arka Masa Bu konumu, projektör perdenin arkasında yere yakın yerle tirildi inde seçin. Özel bir arkadan projeksiyon perdesi gerekti ini unutmayın. Projektörü açtıktan sonra Arka Masa ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlayın. 12

18 Projeksiyon boyutları Uygun konumu hesaplamadan önce bu projektörün lens merkezi boyutları için "Boyutlar" sayfa 65 bölümüne bakın. A a ıda sözü edilen "ekran" genellikle bir yüzey ve destekleyici yapı içeren projeksiyon ekranına i aret eder. PJD5126/PJD5226/PJD6223/PJD6253/PJD6353/ PJD6353s/PJD6383/PJD6383s 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) 16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) (e): Perde (f): Lens merkezi PJD5126/PJD5226/PJD6223 (a) Ekran boyutu [inç (m)] 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü 16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma (d) Dikey (b) Yansıtma mesafesi (c) Görüntü (c) Görüntü mesafesi [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç) [cm (inç)] minimum maksimum (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 1.1 (45) 1.3 (49) 46 (18) 2 (0.9) 1.1 (45) 1.3 (49 34 (14) 8.0 (3.2) 40 (1.0) 1.5 (60) 1.7 (66) 61 (24) 3 (1.2) 1.5 (60) 1.7 (66) 46 (18) 10.7 (4.2) 50 (1.3) 1.9 (75) 2.1 (82) 76 (30) 4 (1.5) 1.9 (75) 2.1 (82) 57 (23) 13.3 (5.3) 60 (1.5) 2.3 (90) 2.5 (99) 91 (36) 5 (1.8) 2.3 (90) 2.5 (99) 69 (27) 16.0 (6.3) 70 (1.8) 2.7 (105) 2.9 (115) 107 (42) 5 (2.1) 2.7 (105) 2.9 (115) 80 (32) 18.7 (7.4) 80 (2.0) 3.0 (120) 3.4 (132) 122 (48) 6 (2.4) 3.0 (120) 3.4 (132) 91 (36) 21.3 (8.4) 90 (2.3) 3.4 (135) 3.8 (148) 137 (54) 7 (2.7) 3.4 (135) 3.8 (148) 103 (41) 24.0 (9.5) 100 (2.5) 3.8 (150) 4.2 (165) 152 (60) 8 (3.0) 3.8 (150) 4.2 (165) 114 (45) 26.7 (10.5) 120 (3.0) 4.6 (180) 5.0 (198) 183 (72) 9 (3.6) 4.6 (180) 5.0 (198) 137 (54) 32.0 (12.6) 150 (3.8) 5.7 (225) 6.3 (247) 229 (90) 11 (4.5) 5.7 (225) 6.3 (247) 171 (68) 40.0 (15.8) 200 (5.1) 7.6 (300) 8.4 (330) 305 (120) 15 (6.0) 7.6 (300) 8.4 (330) 229 (90) 53.3 (21.0) 250 (6.4) 9.51 (375) 10.5 (412) 381 (150) 19 (7.5) 9.51 (375) 10.5 (412) 286 (113) 66.7 (26.3) 300 (7.6) 11.4 (450) 12.6 (495) 457 (180) 23 (9.0) 11.4 (450) 12.6 (495) 343 (135) 80.0 (31.5) 13

19 PJD6253 (a) Ekran boyutu [inç (m)] 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü 16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma (d) Dikey (b) Yansıtma mesafesi (c) Görüntü mesafesi [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç)] minimum maksimum (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.9 (36) 1.2 (47) 46 (18) 3 (1.4) 0.9 (36) 1.2 (47) 34 (14) 9.1 (3.6) 40 (1.0) 1.2 (48) 1.6 (63) 61 (24) 5 (1.8) 1.2 (48) 1.6 (63) 46 (18) 12.2 (4.8) 50 (1.3) 1.5 (61) 2.0 (79) 76 (30) 6 (2.3) 1.5 (61) 2.0 (79) 57 (23) 15.2 (6.0) 60 (1.5) 1.8 (73) 2.4 (94) 91 (36) 7 (2.7) 1.8 (73) 2.4 (94) 69 (27) 18.3 (7.2) 70 (1.8) 2.2 (85) 2.8 (110) 107 (42) 8 (3.2) 2.2 (85) 2.8 (110) 80 (32) 21.3 (8.4) 80 (2.0) 2.5 (97) 3.2 (126) 122 (48) 9 (3.6) 2.5 (97) 3.2 (126) 91 (36) 24.4 (9.6) 90 (2.3) 2.8 (109) 3.6 (142) 137 (54) 10 (4.1) 2.8 (109) 3.6 (142) 103 (41) 27.4 (10.8) 100 (2.5) 3.1 (121) 4.0 (157) 152 (60) 11 (4.5) 3.1 (121) 4.0 (157) 114 (45) 30.5 (12.0) 120 (3.0) 3.7 (145) 4.8 (189) 183 (72) 14 (5.4) 3.7 (145) 4.8 (189) 137 (54) 36.6 (14.4) 150 (3.8) 4.6 (182) 6.0 (236) 229 (90) 17 (6.8) 4.6 (182) 6.0 (236) 171 (68) 45.7 (18.0) 200 (5.1) 6.2 (242) 8.0 (315) 305 (120) 23 (9.0) 6.2 (242) 8.0 (315) 229 (90) 61.0 (24.0) 250 (6.4) 7.7 (303) 10.0 (394) 381 (150) 29 (11.3) 7.7 (303) 10.0 (394) 286 (113) 76.2 (30.0) 300 (7.6) 9.2 (363) 12.0 (472) 457 (180) 34 (13.5) 9.2 (363) 12.0 (472) 343 (135) 91.4 (36.0) PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s (a) Ekran boyutu [inç (m)] 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü 16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma mesafesi [m (inç)] (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç)] (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] (c) Görüntü (b) Yansıtma yüksekli i mesafesi [m (inç)] [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.4 (15) 46 (18) 7 (2.7) 0.4 (15) 34 (14) 12.6 (5.0) 40 (1.0) 0.5 (19) 61 (24) 9 (3.6) 0.5 (19) 46 (18) 16.8 (6.6) 50 (1.3) 0.6 (24) 76 (30) 11 (4.5) 0.6 (24) 57 (23) 21.0 (8.3) 60 (1.5) 0.7 (29) 91 (36) 14 (5.4) 0.7 (29) 69 (27) 25.1 (9.9) 70 (1.8) 0.9 (34) 107 (42) 16 (6.3) 0.9 (34) 80 (32) 29.3 (11.6) 80 (2.0) 1.0 (39) 122 (48) 18 (7.2) 1.0 (39) 91 (36) 33.5 (13.2) 90 (2.3) 1.1 (44) 137 (54) 21 (8.1) 1.1 (44) 103 (41) 37.7 (14.9) 100 (2.5) 1.2 (49) 152 (60) 23 (9.0) 1.2 (49) 114 (45) 41.9 (16.5) 120 (3.0) 1.5 (58) 183 (72) 27 (10.8) 1.5 (58) 137 (54) 50.3 (19.8) 150 (3.8) 1.9 (73) 229 (90) 34 (13.5) 1.9 (73) 171 (68) 62.9 (24.8) 200 (5.1) 2.5 (97) 305 (120) 46 (18.0) 2.5 (97) 229 (90) 83.8 (33.0) 250 (6.4) 3.1 (122) 381 (150) 57 (22.5) 3.1 (122) 286 (113) (41.3) 300 (7.6) 3.7 (146) 457 (180) 69 (27.0) 3.7 (146) 343 (135) (49.5) 14

20 PJD5226w/PJD6553w/PJD6653w/PJD6653ws/ PJD6683w/PJD6683ws/ 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (f) (c) (c) (e) (f) (d) (b) 16:10 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) (e): Perde (f): Lens merkezi PJD5226w (a) Ekran boyutu [inç (m)] 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü 16:10 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma mesafesi (d) Dikey (b) Yansıtma mesafesi (c) Görüntü [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç)] minimum maksimum (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.97 (38) 1.06 (42) 40 (16) 0 (0.0) 0.91 (36) 1.00 (40) 38 (15) 3.8 (1.5) 40 (1.0) 1.29 (51) 1.42 (56) 54 (21) 0 (0.0) 1.22 (48) 1.34 (53) 51 (20) 5.1 (2.0) 50 (1.3) 1.61 (64) 1.77 (70) 67 (26) 0 (0.0) 1.52 (60) 1.67 (66) 64 (25) 6.4 (2.5) 60 (1.5) 1.94 (76) 2.13 (84) 81 (32) 0 (0.0) 1.83 (72) 2.01 (79) 76 (30) 7.6 (3.0) 70 (1.8) 2.26 (89) 2.48 (98) 94 (37) 0 (0.0) 2.13 (84) 2.34 (92) 89 (35) 8.9 (3.5) 80 (2.0) 2.58 (102) 2.84 (112) 108 (42) 0 (0.0) 2.43 (96) 2.68 (105) 102 (40) 10.2 (4.5) 90 (2.3) 2.90 (114) 3.19 (126) 121 (48) 0 (0.0) 2.74 (108) 3.01 (119) 114 (45) 11.4 (4.5) 100 (2.5) 3.23 (127) 3.55 (140) 135 (53) 0 (0.0) 3.04 (120) 3.35 (132) 127 (50) 12.7 (5.0) 120 (3.0) 3.87 (152) 4.26 (168) 162 (64) 0 (0.0) 3.65 (144) 4.02 (158) 152 (60) 15.2 (6.0) 150 (3.8) 4.84 (191) 5.32 (210) 202 (79) 0 (0.0) 4.56 (180) 5.02 (198) 191 (75) 19.1 (7.5) 200 (5.1) 6.45 (254) 7.10 (279) 269 (106) 0 (0.0) 6.09 (240) 6.70 (264) 254 (100) 25.4 (10.0) 250 (6.4) 8.06 (318) 8.87 (349) 337 (132) 0 (0.0) 7.61 (300) 8.37 (329) 318 (125) 31.8 (12.5) 300 (7.6) 9.68 (381) (419) 404 (159) 0 (0.0) 9.13 (359) (395) 381 (150) 38.1 (15.0) 15

21 PJD6553w (a) Ekran boyutu [inç (m)] 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü 16:10 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma mesafesi (d) Dikey (b) Yansıtma mesafesi (c) Görüntü [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç)] minimum maksimum (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.78 (31) 1.02 (40) 40 (16) 1 (0.4) 0.74 (36) 0.96 (38) 38 (15) 3.8 (1.5) 40 (1.0) 1.05 (41) 1.36 (54) 54 (21) 1 (0.5) 0.99 (48) 1.28 (50) 51 (20) 5.1 (2.0) 50 (1.3) 1.31 (51) 1.70 (67) 67 (26) 2 (0.7) 1.23 (61) 1.60 (63) 64 (25) 6.4 (2.5) 60 (1.5) 1.57 (62) 2.04 (80) 81 (32) 2 (0.8) 1.48 (73) 1.92 (76) 76 (30) 7.6 (3.0) 70 (1.8) 1.83 (72) 2.38 (94) 94 (37) 2 (0.9) 1.73 (85) 2.24 (88) 89 (35) 8.9 (3.5) 80 (2.0) 2.09 (82) 2.72 (107) 108 (42) 3 (1.1) 1.97 (97) 2.57 (101) 102 (40) 10.2 (4.5) 90 (2.3) 2.35 (93) 3.06 (120) 121 (48) 3 (1.2) 2.22 (109) 2.89 (114) 114 (45) 11.4 (4.5) 100 (2.5) 2.61 (103) 3.40 (134) 135 (53) 3 (1.3) 2.47 (121) 3.21 (126) 127 (50) 12.7 (5.0) 120 (3.0) 3.14 (124) 4.08 (161) 162 (64) 4 (1.6) 2.96 (145) 3.85 (151) 152 (60) 15.2 (6.0) 150 (3.8) 3.92 (154) 5.10 (201) 202 (79) 5 (2.0) 3.70 (182) 4.81 (189) 191 (75) 19.1 (7.5) 200 (5.1) 5.23 (206) 6.80 (268) 269 (106) 7 (2.6) 4.93 (242) 6.41 (252) 254 (100) 25.4 (10.0) 250 (6.4) 6.54 (257) 8.50 (335) 337 (132) 8 (3.3) 6.17 (303) 8.02 (316) 318 (125) 31.8 (12.5) 300 (7.6) 7.84 (309) (401) 404 (159) 10 (4.0) 7.40 (363) 9.62 (379) 381 (150) 38.1 (15.0) PJD6653w/PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws (a) Ekran boyutu [inç (m)] 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü 16:10 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) Yansıtma mesafesi [m (inç)] (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç)] (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] (c) Görüntü (b) Yansıtma yüksekli i mesafesi [m (inç)] [cm (inç)] (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.32 (12) 40 (16) 2 (0.8) 0.30 (12) 38 (15) 3.8 (1.5) 40 (1.0) 0.42 (17) 54 (21) 3 (1.1) 0.40 (16) 51 (20) 5.1 (2.0) 50 (1.3) 0.53 (21) 67 (26) 3 (1.3) 0.50 (20) 64 (25) 6.4 (2.5) 60 (1.5) 0.63 (25) 81 (32) 4 (1.6) 0.60 (23) 76 (30) 7.6 (3.0) 70 (1.8) 0.74 (29) 94 (37) 5 (1.9) 0.70 (27) 89 (35) 8.9 (3.5) 80 (2.0) 0.84 (33) 108 (42) 5 (2.1) 0.79 (31) 102 (40) 10.2 (4.0) 90 (2.3) 0.95 (37) 121 (48) 6 (2.4) 0.89 (35) 114 (45) 11.4 (4.5) 100 (2.5) 1.05 (41) 135 (53) 7 (2.6) 0.99 (39) 127 (50) 12.7 (5.0) 120 (3.0) 1.26 (50) 162 (64) 8 (3.2) 1.19 (47) 152 (60) 15.2 (6.0) 150 (3.8) 1.58 (62) 202 (79) 10 (4.0) 1.49 (59) 191 (75) 19.1 (7.5) 200 (5.1) 2.11 (83) 269 (106) 13 (5.3) 1.99 (78) 254 (100) 25.4 (10.0) 250 (6.4) 2.63 (104) 337 (132) 17 (6.6) 2.48 (98) 318 (125) 31.8 (12.5) 300 (7.6) 3.16 (124) 404 (159) 20 (7.9) 2.98 (117) 381 (150) 38.1 (15.0) Optik komponent çe itlili i nedeniyle bu rakamlar arasında %3 tolerans olabilir. Projektörü kalıcı olarak kurmak istiyorsanız bu projektörün optik karakteristiklerini hesaba katmak için, projektörü asıl yerinde kullanarak projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmeniz önerilir. Bu, projektörün kurulum yerine en iyi ekilde uyması için tam montaj konumunu belirlemenize yardımcı olur. 16

22 Ba lantı Projektöre bir sinyal kayna ı ba larken a a ıdakileri yaptı ınızdan emin olun: 1. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce tüm donanımları kapatın. 2. Her bir kaynak için do ru sinyal kablolarını kullanın. 3. Kabloların sıkıca takılı olup olmadı ını kontrol edin. A a ıda gösterilen ba lantılarda, bazı kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir (bkz. "Ambalaj içeri i" sayfa 5) Bunları elektronik e ya ma azalarından temin edebilirsiniz. A a ıdaki ba lantı resimleri sadece referans amaçlıdır. Projektörde bulunan arka ba lantı jakları, her bir projektörde farklılık gösterir. Ayrıntılı ba lantı yöntemleri için bkz. sayfalar Dizüstü ya da masaüstü bilgisayar A/V cihazy Monitör (VGA) veya (DVI) Hoparlörler 7 PJD6223/PJD6253/ PJD6353/PJD6353s/ PJD6383/PJD6383s/ PJD6553w/PJD6653w/ PJD6653ws/PJD6683w/ PJD6683ws TYPE B USB LAN RS-232 HDMI MONITOR OUT COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 S-Viseo Video Audio in 1 2 Audio out Audio in PJD5126/PJD5226/ PJD5226w TYPE B USB MONITOR OUT COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 RS-232 S-Viseo Video Audio out 1. VGA kablosu 2. VGA - DVI-A kablosu 3. USB kablosu 4. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosu 5. S-Video kablosu 6. Video kablosu 7. Ses kablosu 8. HDMI kablosu 17

23 Bilgisayar ya da monitöre ba lanması Bir bilgisayara ba lanması Projektör, hem IBM uyumlu bilgisayarlar hem de Macintosh bilgisayarlara ba lamanıza izin veren iki VGA giri soketi sunar. Eski model bir Macintosh bilgisayarına ba lanıyorsanız bir Mac adaptörü gerekmektedir. Projektörün dizüstü ya da masaüstü bilgisayara ba lanması: 1. Paketin içinden çıkan VGA kablosunu alıp bir ucunu bilgisayarınızın D-Sub çıkı soketine yerle tirin. 2. VGA kablosunun di er ucunu projektörün COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 sinyal giri soketine takın. 3. Sayfalandırılmı i lem özelli ini kullanmak istiyorsanız, bir USB kablosu alın ve geni ucunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve küçük ucunu da projektörünüzün Tip B USBsoketine takın. Daha fazla bilgi için bkz."uzak fare kumandasının kullanımı" sayfa 10. Dizüstü bilgisayarların ço u, bir projektöre ba landı ında harici video portlarını açmazlar. Harici ekranı açıp kapatmak için genellikle FN + F3 veya CRT/LCD gibi tu kombinasyonları gereklidir. Dizüstü bilgisayar üzerinde CRT/LCD etiketli i lev tu unu veya üzerinde monitör simgesi olan tu u bulunuz. Aynı anda FN ve etiketli fonksiyon tu una basın. Dizüstü bilgisayarınızın tu kombinasyonunu bulmak için bilgisayarınızın belgelerine bakın. Monitöre ba lanması Sunumunuzu, perdenin yanı sıra bir monitörden de yakından izlemek isterseniz projektördeki MON TÖR ÇIKI I sinyal çıkı portunu bir VGA kablosuyla a a ıda belirtilen ekilde harici monitöre ba layabilirsiniz: Projektörün bir monitöre ba lanması: 1. "Bir bilgisayara ba lanması" sayfa 18 bölümünde açıklanan ekilde, projektörü bir bilgisayara ba layın. 2. Uygun VGA kablosunu (sadece bir tane vardır) alın ve bir ucunu monitörün D-Sub giri soketine ba layın. Monitörünüz DVI giri soketi ile donatılmı sa bir VGA-DVI-A kablosu alın ve kablonun DVI ucunu video monitörün DVI giri soketine ba layın. 3. Kablonun di er ucunu projektördeki MON TÖR ÇIKI I soketine ba layın. PJD5126/PJD5226/PJD5226w için MON TÖR ÇIKI I sadece COMPUTER IN 1 projektöre ba lıyken çalı ır. PJD6223/PJD6253/PJD6353/PJD6353s/PJD6383/PJD6383s/PJD6553w/PJD6653w/ PJD6653ws/PJD6683w/PJD6683ws için MON ÇIKI I sadece COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 projektöre ba lıyken çalı ır. Projektör bekleme modunda oldu unda bu ba lantıyı kullanmak için, VGA Çıkı ını Etkinle tirin i levini S STEM KURULUMU: Geli mi > Bekleme Ayarları menüsünden seçin. 18

24 Video kaynak cihazlarının ba lanması A a ıdaki giri soketlerini destekleyen çe itli Video kaynaklarını projektörünüze ba layabilirsiniz: HDMI Komponent Video S-Video Video (kompozit) Projektörü bir görüntü kayna ına sadece yukarıdaki yollarla ba layabilirsiniz; ancak her biri farklı görüntü kalitesi sunar. Seçece iniz yöntem, ço unlukla a a ıda belirtildi i gibi projektör ve görüntü kayna ının e le en terminallerinin varlı ına ba lı olacaktır: En iyi görüntü kalitesi Mevcut en iyi video ba lantısı yöntemi HDMI'dir. Kaynak cihazınızda HDMI soketi varsa, sıkı tırılmamı dijital video kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Projektörü HDMI kayna ına nasıl ba layaca ınız hakkında bilgi almak ve di er ayrıntılar için bkz. "Bir HDMI cihazının ba lanması" sayfa 20. E er bir HDMI kayna ı yoksa, en iyi video sinyali Komponent videodur (Kompozit video ile kar ıla tırılmamalı). Dijital TV alıcı ve DVD oynatıcı çıkı larının normal ayarları Komponent video çıkı ı sa larlar, yani e er cihazlarınızda mevcutsa, (kompozit) videoya tercihen kullanaca ınız ba lantı yöntemi bu olmalıdır. Projektörün, Komponent Video cihazına ba lanması konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Bir Komponent Video kayna ı cihazının ba lanması" sayfa 20. Daha iyi görüntü kalitesi S-Video metodu standart kompozit Video'dan daha iyi görüntü sa lar. E er Video kaynak cihazında hem kompozit Video, hem de S-Video çıkı terminalleriniz varsa, S-Video opsiyonunu seçmelisiniz. Projektörün, S- Video cihazına ba lanması konusunda daha fazla bilgi için bkz. "S-Video kayna ı cihazının ba lanması" sayfa 21. En dü ük görüntü kalitesi Kompozit Video analog görüntü kayna ıdır ve sonuçları gayet kabul edilebilirdir ama projektörünüzün optimal sonuçlarının altındadır, o yüzden burada en dü ük görüntü kalitesi olarak tanımlanmı tır. Projektörün, bile ik Video cihazına ba lanması konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Kompozit Video kayna ı ba lantısı" sayfa 21. Ses ba lantısı Projektör, sadece i amaçlı veri sunumlarına e lik etmede temel ses fonksiyonlarını sa lamak için tasarlanmı dahili bir mono hoparlöre sahiptir. Bu hoparlörler, ev sinema sistemlerinden beklenecek stereo ses çıkı ı vermesi dü ünülerek tasarlanmamı tır. Herhangi bir stereo ses çıkı ı (e er mümkünse) projektör hoparlör çıkı ı tarafından karı ık mono sese dönü türülür. A a ıdaki tabloda, farklı kaynak ba landı ında sesin nereden geldi i anlatılmaktadır. Giriþ kaynaðý COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2, VIDEO, S-VIDEO Projektör aþaðýdakilerden gelen AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 sesleri çalabilir... 19

25 E er isterseniz, projektörün (karı ık mono) hoparlörünü sunumlarınızda kullanabilir ve ayrıca projektörün Ses çıkı soketlerine amplifikatörlü ayrı hoparlörler takabilirsiniz. Ses çıkı ı karı ık bir mono sinyaldir ve projektörün Ses ve Sessiz ayarlarıyla kontrol edilir. E er ayrı bir ses sisteminiz varsa, Video kayna ınızın ses çıkı ını, projektörün mono çıkı ı yerine, ona ba lamanız gerekir. Bir HDMI cihazının ba lanması Projektör ve HDMI cihazları arasında ba lantı yaparken bir HDMI kablosu kullanmanız gerekir. Projektörün, bir HDMI cihazına ba lanması: 1. Bir HDMI kablosunu alın ve bir ucunu video cihazının HDMI çıkı portuna ba layın. 2. Kablonun di er ucunu projektördeki HDMI-giri i portuna takın. Projektörü yanlı lıkla bir DVD oynatıcıya projektörün HDMI giri i yoluyla ba lamanız ve yansıtılan görüntünün yanlı renklerde gösterilmesi durumunda, lütfen renk bo lu unu olarak de i tirin. Ayrıntılar için bkz. "Renk Bo lu unun De i tirilmesi" sayfa 27. Projektör, stereo ses ba lantısı yapılmı sa bile sadece karı ık mono ses verir. Ayrıntılar için bkz. "Ses ba lantısı" sayfa 19. HDMI giri portu, sadece SP-N300/SP-N300W serisinde mevcuttur. Bir Komponent Video kayna ı cihazının ba lanması Video kayna ı cihazınızı inceleyip, kullanılmayan Komponent Video çıkı soketi olup olmadı ını bulun: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanaca ınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörü, bir Komponent Video cihazına ba lamak için: 1. Bir Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosu alın ve 3 RCA tipi ba lantıya sahip ucunu Video kayna ı cihazınızın Komponent Video çıkı soketine ba layın. Giri lerin renklerini, soketlerin renkleri ile e le tirin; ye ili ye ile, maviyi maviye ve kırmızıyı kırmızıya. 2. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosunun di er ucunu (bir D-Sub tipi konektör ile) projektörünüzün COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 soketine ba layın. Projektör, stereo ses ba lantısı yapılmı sa bile sadece karı ık mono ses verir. Ayrıntılar için bkz. "Ses ba lantısı" sayfa 19. Projektör açıldıktan ve görüntü kayna ı seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna ı cihazının açık oldu undan ve düzgün çalı tı ından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının do ru bir ekilde ba lı olup olmadı ını kontrol edin. VGA-Komponent adaptörü (ViewSonic Ürün No: CB ) 20

26 S-Video kayna ı cihazının ba lanması Video kayna ı cihazınızı inceleyip, kullanılmayan S-Video çıkı soketi olup olmadı ını belirleyin: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanaca ınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörün, S-Video cihazına ba lanması: 1. S-Video kablosunu alın ve bir ucunu Video kayna ı cihazının S-Video çıkı soketine ba layın. 2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün S-VIDEO soketine ba layın. Projektör, stereo ses ba lantısı yapılmı sa bile sadece karı ık mono ses verir. Ayrıntılar için bkz. "Ses ba lantısı" sayfa 19. Projektör açıldıktan ve görüntü kayna ı seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna ı cihazının açık oldu undan ve düzgün çalı tı ından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının do ru bir ekilde ba lı olup olmadı ını kontrol edin. E er projektör ve bu S-Video kayna ı cihazıyla zaten Komponent Video ba lantısı yaptıysanız, bu cihazı S-Video ba lantısı kullanarak ba lamanıza gerek yoktur çünkü gereksiz ikinci ba lantı görüntü kalitesini dü ürür. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kaynak cihazlarının ba lanması" sayfa 19. Kompozit Video kayna ı ba lantısı Görüntü kayna ı aygıtını inceleyip, kullanılabilir kompozit Video çıkı soketi olup olmadı ını bulunuz: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanaca ınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörü, bir bile ik Video cihazına ba lamak için: 1. Video kablosunu alın ve bir ucunu Video kayna ı cihazının kompozit Video çıkı soketine ba layın. 2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün VIDEO soketine ba layın. Projektör, stereo ses ba lantısı yapılmı sa bile sadece karı ık mono ses verir. Ayrıntılar için bkz. "Ses ba lantısı" sayfa 19. Projektör açıldıktan ve görüntü kayna ı seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna ı cihazının açık oldu undan ve düzgün çalı tı ından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının do ru bir ekilde ba lı olup olmadı ını kontrol edin. Bile ik Video ba lantısına sadece Komponent Video ve S-Video giri leri doluysa ihtiyacınız vardır. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kaynak cihazlarının ba lanması" sayfa

27 letim Projektörün açılması 1. Elektrik kablosunu projektöre ve prize takın. Priz alterini (varsa) açın. Projektör açıldıktan sonra projektördeki POWER (Güç) göstergesi ı ı ı lambasının mavi yanıp sönmeye ba layıp ba lamadı ını kontrol edin. 2. Projektörü çalı tırmak için projektör veya uzaktan kumandadaki II POWER (Güç) tu una basın. Projektör açıkken POWER (Güç) göstergesi ı ı ı mavi kalır. (E er gerekirse) görüntü netli ini ayarlamak için odak halkasını döndürün. Projektör önceki çalı madan kaynaklı hala sıcaksa, lamba çalı madan önce yakla ık 90 saniye süreyle so utma fanını çalı tırır. Lamba ömrünü uzatmak için, projektörü açtıktan sonra kapatmak için en az 5 dakika bekleyin. 3. Projektör ilk kez çalı tırılıyorsa, ekran kumanda (OSD) menüsü talimatlarını izleyerek dilinizi seçin. 4. Ba lı tüm donanımı açın/çalı tırın. 5. Projektör, giri sinyallerini aramayı ba latacaktır. Taranan geçerli giri sinyali, ekranın sol üst kö esinde belirir. E er projektör geçerli bir sinyal saptamaz ise, bir giri sinyali bulunana kadar 'Sinyal Yok' mesajı görüntülenmeye devam edecektir. Ayrıca, istedi iniz giri sinyalini seçmek için uzaktan kumandadaki KAYNAK tu una da basabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz."giri sinyalinin de i tirilmesi" sayfa 27. Giri sinyalinin frekansı/çözünürlü ü projektörün i letim aralı ını a arsa, bo ekranda 'Aralık Dı ı' mesajının görüntülendi ini göreceksiniz. Lütfen projektörün çözünürlü ü ile uyumlu bir giri sinyaline de i tirin ya da giri sinyalini daha dü ük bir ayara getirin. Daha fazla bilgi için bkz."zamanlama çizelgesi" sayfa

28 Menülerin kullanılması Projektör, çe itli ayarların yapılmasını sa layan ekrandan kumanda menüleriyle (OSD) donatılmı tır. A a ıdaki OSD ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık gösterebilir. A a ıda OSD menülerinin bir tanıtımı yer almaktadır. Ana menü simgesi Vurgu Alt menü Geçerli giri sinyali Ekran Rengi En/Boy Oranı Çarpıklık Konum Faz H. Boyut Yakınla tır 3D Senk 3D Senk Ters Cevir Renk Yönetimi Analog RGB 16 0 Kapalı Otomatik ENTER Açık Devre Dı ı MENÜ Çıkı Durum Bir önceki sayfaya gidin veya çıkın. OSD menülerini kullanmak için lütfen önce menüleri bildi iniz dile ayarlayın. 1. OSD menüsünü açmak için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Çıkı ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Menü tu una basın. Ekran Rengi En/Boy Oranı Çarpıklık Konum Faz H. Boyut Yakınla tır 3D Senk 3D Senk Ters Cevir Renk Yönetimi Analog RGB Kapalı Otomatik MENÜ Çıkı 2. / tu larını kullanarak S STEM KURULUMU: Basit menüsüne gelin Açık Devre Dı ı Dil ngilizce Projektör Konumu Ön Masa Otomatik Kapanma Devre Dı ı Kapanma Zamanlayıcı Devre Dı ı Panel Tu Kilidi Kapalı Zamanlayıcı Kontrolörü Devre Dı ı Anlık Görüntü ViewSonic Ekran Yakalama Mesaj Açık LAN Kontrol Ayarları Analog RGB MENÜ Çıkı 3. Tu unu kullanarak Dil ö esini vurgulayıp / tu larına basarak tercih edilen dili seçin.. Dil Projektör Konumu Otomatik Kapanma Kapanma Zamanlayıcı Panel Tu Kilidi Zamanlayıcı Kontrolörü Anlık Görüntü Ekran Yakalama Mesaj LAN Kontrol Ayarları Analog RGB ngilizce Ön Masa Devre Dı ı Devre Dı ı Kapalı Devre Dı ı ViewSonic Açık MENÜ Çıkı 4. Ayarları kaydedip çıkmak için projektör üzerindeki MENU/ EXIT (Menü/Çıkı ) tu una iki kez veya uzaktan kumanda üzerindeki Çıkı tu una basın. * lk bası ınızda ana menüye geri dönersiniz ikinci bası ınızda OSD menüsü kapanır. : EKRAN : RES M : KAYNAK : S STEM KURULUMU: Basit : S STEM KURULUMU: Geli mi : B LG 23

29 ifre fonksiyonunun kullanımı Güvenlik gerekçesiyle ve yetkisiz kullanımları önlemek için, projektör, bir ifre güvenli i ayarlama fonksiyonuyla donatılmı tır. ifre, Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü ile ayarlanabilir. OSD menüsünün çalı ması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen bkz. "Menülerin kullanılması" sayfa 23. ifre fonksiyonunu etkinle tirir ve daha sonra ifreyi unutursanız zor durumda kalabilirsiniz. Bu kullanma kılavuzunun bir çıktısını alın (e er gerekiyorsa), kullandı ınız ifreyi kılavuza yazın ve daha sonra kullanmak üzere kılavuzu güvenli bir yere saklayın. ifre ayarlama 1. OSD menüsünü açın ve S STEM KURULUMU: Geli mi > Güvenlik Ayarları menüsüne gidin. Projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Enter tu una basın. Güvenlik Ayarları sayfası görüntülenir. 2. Açılı Kilidi Ö esini vurgulayın ve Açık ö esini seçmek için / tu larına basın. 3. Sa da da gösterildi i gibi, dört ok dü mesi YEN FREY G R N (,,, ) sırasıyla 4 haneyi (1, 2, 3, 4) temsil eder. Belirlemek istedi iniz ifreye göre, ifre için altı hane girmek için ok tu larına basın. 4. Yeni ifreyi tekrar girerek yeni parolayı do rulayın. MENÜ Geri ifre belirlendikten sonra OSD menüsü, Güvenlik Ayarları sayfasına döner. 5. OSD menüsünden çıkmak için, projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Çıkı ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Çıkı tu una basın.. Bir ifre ayarlandıktan sonra projektör, her çalı tırıldı ında do ru ifre girilmeden kullanılamaz. Girilen rakamlar, ekranda yıldızlarla gösterilir. Seçti iniz ifreyi unutmanız halinde kullanabilmek için önceden veya ifreyi girdikten hemen sonra bu kılavuza yazın. ifre: Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın. ifreyi unutursanız ifre fonksiyonu etkinle tirilmi se, Projektörü her açtı ınızda altı haneli ifreyi girmeniz istenecektir. Yanlı ifre girerseniz, üç saniye boyunca sürekli olarak sa daki resimde gösterildi i ekilde ifre hatası mesajı görünür ve ardından 'INPUT PASSWORD' ( FRE G R N) mesajı görünür. Ba ka bir altı haneli ifre girerek tekrar deneyebilir veya ifreyi bu kullanım ifre Hatası Lütfen tekrar deneyin. kılavuzuna yazmamı ve kesinlikle hatırlamıyor olmanız halinde ifre geri ça ırma prosedürünü uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz." ifre geri ça ırma prosedürüne giri " sayfa 25. Art arda 5 kez yanlı ifre girerseniz, projektör kısa sürede otomatik olarak kapanacaktır. 24

30 ifre geri ça ırma prosedürüne giri 1. 3 saniye süreyle projektör veya uzaktan kumandadaki Otomatikdü mesine basın. Projektör, ekranda kodlu bir numara görüntüleyecektir. 2. Numarayı yazın ve projektörü kapatın. 3. Bu numaranın kodunu çözmek için yerel servis merkezinden yardım isteyin. Projektörü kullanmaya yetkili oldu unuzun do rulanabilmesi için ürünü satın aldı ınıza dair belgeyi göstermeniz talep edilebilir. FREY GER ÇA IR Lütfen geri ça ırma kodunu yazın ve ViewSonic Mü teri Merkezi ile temas kurun. Geri ça ırma kodu: MENÜ Çıkı ifre de i tirme 1. OSD menüsünü açın ve S STEM KURULUMU: Geli mi > Güvenlik Ayarları > ifre De i tir menüsüne gidin. 2. Projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Enter tu una basın. 'INPUT CURRENT PASSWORD' (GEÇERL FREY G R N) mesajı görünür. 3. Eski ifreyi girin. ifre do ruysa, 'INPUT NEW PASSWORD' (YEN FREY G R N) mesajı görüntülenir. ifre yanlı sa, üç saniye boyunca sürekli olarak ifre hatası mesajı görünür ve ardından giri yapmanız için 'INPUT CURRENT PASSWORD' (GEÇERL FREY G R N) mesajı görünür. De i ikli i iptal etmek veya yeni bir ifre denemek için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Çıkı ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Çıkı tu una basabilirsiniz. 4. Yeni bir ifre girin. 5. Yeni ifreyi tekrar girerek yeni parolayı do rulayın. 6. Projektöre ba arıyla yeni bir ifre atadınız. Projektör bir sonraki açıldı ında yeni ifreyi girmeyi unutmayın. 7. OSD menüsünden çıkmak için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Çıkı ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Çıkı tu una basın.. Girilen rakamlar, ekranda yıldızlarla gösterilir. Seçti iniz ifreyi unutmanız halinde kullanabilmek için önceden veya ifreyi girdikten hemen sonra bu kılavuza yazın. ifre: Bu kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın. 25

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için 1 30 U 14 3 U 1 19 U - i - - ii Madde iii - - - - - B 5 6 İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2

Detaylı

MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dış görüntüsü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki

Detaylı

SP920P Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu

SP920P Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu SP920P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...7 Projektörün dış görüntüsü...8 Kumandalar ve işlevleri...9

Detaylı

SP920 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu

SP920 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu SP920 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...7 Projektörün dış görüntüsü...8 Kumandalar ve işlevleri...9

Detaylı

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Detaylı

SP870 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu

SP870 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu SP870 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...7 Projektörün dış görüntüsü...8 Kumandalar ve işlevleri...9

Detaylı

ViewSonic PJD5111. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

ViewSonic PJD5111. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente. ViewSonic PJD5111 - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440 Uygunluk

Detaylı

CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü... 9 Kumandalar

Detaylı

MP722/MP723 Dijital İşlemci Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP722/MP723 Dijital İşlemci Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP722/MP723 Dijital İşlemci Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün Özellikleri...7 Ambalaj İçeriği...8 Projektörün Dışardan Görünümü...9 Kumandalar

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör

PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii ii Madde Önerilen Maksimum iii PJD7382/PJD7400/PJD7400w ViewSonic DLP Projector VS13338/VS14022/VS14022 PJD7382/PJD7400/PJD7400w_UG_TRK

Detaylı

MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektör dış görünümü... 9 Kumandalar

Detaylı

PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD7822HDL DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS16000 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 25 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan ViewSonic,

Detaylı

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

PRO7827HD DLP Projektör

PRO7827HD DLP Projektör PRO7827HD DLP Projektör k e o e t te ekk r e er k k e r tr e r ke er k e e e ke er r RoH 2 e e er e k o k er ek o k 2 7 e et t r 2 7 8 2 e H kk er r r o e r e e r er r t r t r r ö r t e r e e İçindekiler

Detaylı

PS700W/PS700X/PS750W/PS750X/ PS750HD DLP Projektör

PS700W/PS700X/PS750W/PS750X/ PS750HD DLP Projektör PS700W/PS700X/PS750W/PS750X/ PS750HD DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için - i - - ii Madde iii - - - - - İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2 Giriş...4 Projektörün özellikleri...

Detaylı

Pro8510L/Pro8520WL/Pro8530HDL/ Pro8800WUL DLP Projektör

Pro8510L/Pro8520WL/Pro8530HDL/ Pro8800WUL DLP Projektör Pro8510L/Pro8520WL/Pro8530HDL/ Pro8800WUL DLP Projektör k 16369/VS16370/ VS16371/VS16372 Uygunluk Bilgileri Bey n - - - - - Uy r - Kanada için ru a lkeleri için Uygunlu u a daki ilgiler yaln a B ye i lkeler

Detaylı

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektör

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektör PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için - i - - ii - Madde - - - iii - - - - AC güç kablosu hakkında notlar AC Güç Kablosu bu projektörü kullandı ınız ülkelerin

Detaylı

PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/

PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/ PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/ VS15875/PJD5255N/PJD5255P/ PJD5555w/VS15876/PJD5154/ PJD5254 DLP Projektör

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

MP724/MP727/MP735 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP724/MP727/MP735 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP724/MP727/MP735 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

Dijital Projektör MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Kullanıcı Kılavuzu

Dijital Projektör MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Kullanıcı Kılavuzu Dijital Projektör MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü...

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

MP511+ Dijital İşlemci Mainstream Serisi Kullanıcı Kılavuzu

MP511+ Dijital İşlemci Mainstream Serisi Kullanıcı Kılavuzu MP511+ Dijital İşlemci Mainstream Serisi Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 5 Giriş... 9 Projektörün özellikleri...9 Ambalaj içeriği...10 Standart aksesuarlar... 10 Opsiyonel

Detaylı

PG603W/PG603X DLP Projektör

PG603W/PG603X DLP Projektör PG603W/PG603X DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için - i - - ii Madde iii - - - - - İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2 Giriş...4 Projektörün özellikleri... 4 Ambalaj içeriği...

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

MX750/MP780 ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MX750/MP780 ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MX750/MP780 ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz Ýçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dış görünümü...

Detaylı

CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu

CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu CP220c Dijital Projektör Taşıma Serileri Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı Telif Hakkı 2007, BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, BenQ Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan

Detaylı

Projektör CP-DX250/CP-DX300 Kullanıcı Kılavuzu

Projektör CP-DX250/CP-DX300 Kullanıcı Kılavuzu Projektör CP-DX250/CP-DX300 Kullanıcı Kılavuzu Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz! Lütfen projektörünüzü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun. İleride kullanmak üzere saklayın. İçindekiler

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

PG703W/PG703X DLP Projektör

PG703W/PG703X DLP Projektör PG703W/PG703X DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için - i - - ii Madde iii - - - - - İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2 Giriş...4 Projektörün özellikleri... 4 Ambalaj içeriği...

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

LS620X DLP Projektör.XOODQȚFȚ NȚODYX]X

LS620X DLP Projektör.XOODQȚFȚ NȚODYX]X LS620X DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için - i - - ii Madde iii - - - - - http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2 Giriş...4

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektör dış görünümü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı

MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 9 Kumandalar

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir

Detaylı

Projektör CP-DX301 Kullanıcı Kılavuzu

Projektör CP-DX301 Kullanıcı Kılavuzu Projektör CP-DX301 Kullanıcı Kılavuzu Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz! Lütfen projektörünüzü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun. İleride kullanmak üzere saklayın. İçindekiler Önemli

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

22 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2233-LED ViewSonic VG2233-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 21,5 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 Full HD

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

SP840 Dijital Projektör Kullanıcı El Kitabı. Hoşgeldi

SP840 Dijital Projektör Kullanıcı El Kitabı. Hoşgeldi SP840 Dijital Projektör Kullanıcı El Kitabı Hoşgeldi İçindekiler Önemli güvenlik yönergeleri...3 Giriş...7 Projektör özellikleri... 7 Gönderilen içerik... 8 Projektörün dıştan görünümü... 9 Denetimler

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektör dış görünümü...

Detaylı

SX912 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SX912 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SX912 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı

PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15877/VS15878/VS15947/VS15948/VS15879/ VS15880/VS15949/VS15950 ViewSonic

Detaylı

MX768/MW769 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX768/MW769 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX768/MW769 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 10 Kumandalar

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler Kapalı Devre TV Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek çözünürlüklü 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90) veya 1280 x 1024 (UML-192-90 ve UML-172-90) görüntü PC

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

24 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2433-LED ViewSonic VG2433-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 23,6 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 FullHD

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10295 Hoş Geldiniz Digitus Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth Soundbar cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! İster çoklu ortam yürütme

Detaylı

W1070+/W1080ST+ Dijital Projektör Ev Sinema Serileri Kullanıcı Kılavuzu

W1070+/W1080ST+ Dijital Projektör Ev Sinema Serileri Kullanıcı Kılavuzu W1070+/W1080ST+ Dijital Projektör Ev Sinema Serileri Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Genel Bakış... 6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...8 Standart aksesuarlar...8

Detaylı

SX751 / SW752 / SH753 / SU754 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SX751 / SW752 / SH753 / SU754 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SX751 / SW752 / SH753 / SU754 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu V 1.00 İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

SH915/SW916 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SH915/SW916 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SH915/SW916 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 9 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 10 Kumandalar

Detaylı

Full HD Mini HDMI Genişletici

Full HD Mini HDMI Genişletici Full HD Mini HDMI Genişletici Kullanma Kılavuzu DS-55203 Ürün tanıtımı Bu HDMI Genişletici, çift olarak çalışan bir verici ünite (TX) ve bir de alıcı üniteden (RX) oluşur. Sıkıştırılmamış full HD1080p@60Hz

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

TR Kurulum Öncesi Uyarılar. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın.

TR Kurulum Öncesi Uyarılar. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler

24 FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler 24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED ViewSonic VA2445-LED, evde veya ofiste kullanım için ideal LED arka aydınlatmalı, parlak, ince ön çerçeve tasarımına sahip, 24 inç (23,6 Vis) geniş

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı