Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI"

Transkript

1

2 Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI

3

4 ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74

5 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber: Agri Ver lag Vogel san ger Str. 286 D Köln

6 İÇİNDEKİLER Yayınevinin notu 'li yıl la ra doğ ru ilk adım olan 1991 yı lı nı her zamankinden daha fazla bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ilanı haline getireceğiz Biz her zaman taze başlangıçlar yapmayı düşünürüz Bir halkın kaderini devrimle değiştirme sanatını öğreneceğiz Geçmiş birikime bu yılın katkısını sunan bir devrimciliği esas alacağız TC çöküş sürecindeyken dayatlıması gereken devrimdir TC'nin çöküş süreci ve devrimci hareketimizin temel gelişme dönemleri Öncü ve gerillada yaşanan gelişmelerin anlamı Önümüzdeki dönemde görevlerimizin üzerine doğru bir çalışma tarzı ve üslupla yürüyelim Ağustos Atılımı'nın 7. yıldönümünde öncü ve halk olarak artan zafer olanaklarını başarıyla değerlendirelim Kürdistan'da her şey devrimci yargı altındadır Öncüyü her türlü yanılgıdan arındırmak gerekiyor Kürdistan'daki bütün gelişmeleri dağdaki mücadele belirliyor Bu eğitim devresi sorunlara çözüm gücü olmalıdır

7 15 Ağus tos Atılımı'nın 7. yıl ders le ri ni doğ ru öğ re ne lim ve bu te mel de gö rev le rin üze ri ne ba şa rıy la yü rü ye lim Ağus tos Atılımı'nı doğ ru an la ya lım Ağus tos Atı lı mı 'nın 7. yı lın da ya şa nan ge liş me le rin ders le ri ni doğ ru çı ka ra lım Özel sa vaş cep he si nin du ru mu ve Pkk mü ca de le si nin be lir le yi ci ni te li ği Par ti ve mü ca de le nin iç so run la rı ve bun la rı çöz me gö re vi miz dev rim ci gö rev le rin üze ri ne tam mi li tan özel lik ler le yü rü ye lim Se çi me da ya lı özel sa vaş po li ti ka sı nın bo şa çı karıl ma sı ve Türk si ya sal sis te mi ne si ya si ham le miz üze ri ne er ken se çim kı ran kı ra na ge çen bir tak tik ler sa va şıy dı dış tan ve iç ten dev rim ci li ği boğ maya ça lı şan her tür lü tak tik bo şa çı ka rıl dı Türk si ya sal sis te mi bü yük bir bu na lım dö ne mi ne gir miş tir ve git tik çe da ha çok da ğı la cak tır Ya kın ge le cek te Pkk ön cü lü ğün de halk la rın dev rim ci blo ku vü cut bu la cak tır Önü müz de ki ya kın sü reç te bir uz laş ma ola bi lir mi? Pkk ön der li ğin de ki si ya sal ve si lah lı mü ca de le da ha da ge li şe cek tir Ön der ki şi lik bun dan son ra da ha sağ lam yü rü me yi be ce re cek tir Ekim seçim sonuçlarının Türkiye halk güçlerinin önüne koyduğu görevler ve Kürdistan'daki savaşımın rolü Tür ki ye ve kür dis tan hal kı açı sın dan se çi min or ta ya çı kar dı ğı ger çek ler Türk ger çe ği ve Tür ki ye sol ha re ke ti nin du ru mu kür dis tan ger çe ği, Pkk ha re ke ti ve si lah lı di re niş kürdistan'daki si lah lı di re ni şin an la mı

8 Pkk'yi re for mist leş tir me ça ba la rı ve özel sa vaş tak tik le ri nin bo şa çı kar ıl ma sı ey lül as ke ri-fa şist re ji mi ye nil gi ye uğ ra mış tır Tç'nin iç po li ti ka sın da ki ola sı ge liş me ler Halk cep he sin de ya kın ge le cek te ki ola sı ge liş me ler Ortadoğu'da Tür ki ye ve kürdistan'a da ya lı ye ni bir ekim dev ri mi ge li şe bi lir Halk ı mı zın or du yü rü yü şü nün ya kın dö nem de za fe ri ge ti re ce ği ni bi le rek gö rev le ri mi zin üze ri ne yü rü ye lim Ye ni dün ya dü ze ni as lın da bir be lir siz lik tir Tç tam bir bu na lı mı ve sı kı şık lı ğı ya şı yor kürdistan'da açı ğa çı kan özel sa vaş dü ze ni ne kar şı ge ril la yı her açın dan doğ ru ge liş tir mek ge re ki yor Önü müz de ki dö ne min te mel gö rev le ri üze ri ne par ti ön cü lü ğü nü ge liş ti re rek yü rü ye ce ğiz Par ti mi zin 14. sa vaş ve za fer yı lı or du laş ma ve ulu sal ayak lan ma için ye ni bir dö nem dir Ye ni yıl da he de fi miz hal kı mı zın ira de ve ulu sal bir li ği nin ifa de si olan Ulu sal Mec lis ku ru lu şu nu ger çek leş tir mek tir Ger çek bir öz gür lük ha re ke ti ol mak bü yük önem ta şı yor dev rim için hal kın Ulu sal Mec li si ne ih ti yaç var Her dü zey de ki ulu sal ku rum laş ma yı de mok ra tik tem sil esa sı na gö re ger çek leş tir mek te mel gö re vi miz dir Türkiye'de ye ni bir dev rim ci sü reç baş lar ken so lun du ru mu ve gö rev ler Mü ca de le mey da nı dev rim is tis mar cı la rı na bı ra kı la maz Bi lim sel sos ya lizm de tak lit çi lik ola maz So lun ye nil gi si yo la çı kış ta ki ya nıl gı lar dan kay nak la nı yor

9 Pkk'nin ba şa rı sı bu gün kü so lun var lı ğı için be lir le yi ci dir eleş ti ri de dü rüst olun ma lı ve dev rim ci ör güt sel ya şam esas alın ma lı dır Ye nil gi ve ha ta lar dan cid di ders ler çı ka rıl ma lı dır dev rim ci gö rev le re ba şa rıy la sa hip çı ka lım Ayak lan ma tak ti ği üze ri ne tez ler ve gö rev le ri miz Ayak lan ma nın dış çer çe ve si: Ulus la ra ra sı ve böl ge sel ger çek ler Ayak lan ma ve dev rim ci ön der lik Ayak lan ma üze ri ne tez ler TA li MAT lar Yurt se ver Kür dis tan hal kı ve de ğer li dost lar Bi zi tes li mi ye te çek me yi amaç la yan özel sa va şa kar şı aman sız ca yü rü ye lim Amed Eya le ti'n de ki yol daş la ra Sa vaş tar zı mı zı dü zel te lim ve ik ti da ra yü rü ye lim

10 YA YI NE Vİ NİN NO TU Be şin ci cil di ni Ma yıs 1992'de ya yın la dı ğı mız Seçme Ya zı lar di zi si - nin ye ni bir cil di ni da ha oku yu cu ya su nu yo ruz. Bu cilt, Pkk Ge nel Baş ka nı Ab dul lah ÖCA lan yol da şın 1991 yı lı ile Ocak 1992 'deki ba zı de ğer len dir me le rin den olu şu yor yı lı nın, bü yük ekim dev ri - mi ile do ğan Sov yet ler Birliği'nin ta ri he ka rış tı ğı, kör fez Sa va şı ile Ortadoğu'nun ve dün ya nın sar sıl dı ğı ve kürdistan'da Türk or du su nun bü yük Ağus tos sal dı rı sı nın ge ril la ta ra fın dan ge ri püs kür tü lüp bo şa çı - ka rıl dı ğı bir yıl ol du ğu ger çe ği dik ka te alı nır sa, Ge nel Baş kan Ab dul - lah ÖCA lan yol da şın çok yo ğun de ğer len dir me ler yap mış ol du ğu ra - hat lık la an la şı lır. Bu yıl da ya pıl mış olan çok önem li de ğer len dir me le rin bü yük bir bö lü mü baş ka ki tap lar da ya yın lan dı ğı için, tek rar ol ma ma sı açı sın dan Seçme Yazılar'a alın ma mış tır. Seçme Yazılar'ın bu cil di ne alı nan ya zı lar, da ha çok Türkiye'ye, kürdistan'daki mü ca de le ve ör güt - len me ye iliş kin de ğer len dir me ler dir. Bu de ğer len dir me ler, Mah sum kork maz Akademisi'ndeki ders ve top lan tı lar da ya pı lan ko nuş ma lar ol - mak ta dır ve ta ma ma ya kı nı da ha ön ce Serxwebûn ga ze te sin de ya yın - lan mış bu lun mak ta dır. Bu cilt te yer alan ilk de ğer len dir me, 1991 yı lı nın ilk gün le rin de ya - pıl mış tır ve bir ye ni yıl me sa jı ni te li ğin de dir. 2000'li yıl la ra doğ ru ilk adım olan 1991 yı lı nı her za man kin den da ha faz la ba ğım sız lık ve öz gür lü ğü mü zün ila nı ha li ne ge ti re ce ğiz baş lık lı bu de ğer len dir me - de da ha çok mü ca de le güç le ri ne hi tap edil mek te ve Pkk dev rim ci li ği - nin esas la rı ile ye ni yıl la ra yak la şı mı iş len mek te dir. ki tap ta ikin ci sı ra - da yer alan TC çö küş sü re cin dey ken da ya tıl ma sı ge re ken dev rim - dir baş lık lı de ğer len dir me ise kör fez Savaşı'nın he men bi ti min de ya - pıl mış tır. Bu sa va şın so nuç la rı nın Tç ile kür dis tan dev ri mi üze rin de ki et ki le ri ni, par ti ve ge ril la da ya şa nan ge liş me le rin an la mı nı ve gö rev le - rin üze ri ne na sıl bir ça lış ma tar zıy la gi di le ce ği ni içer mek te dir. kör fez Savaşı'nın Tç ile kür dis tan üze rin de na sıl et ki de bu lu na ca ğı na iliş kin son de re ce öz lü ve çar pı cı gö rüş le ri bu ya zı da bul mak müm kün dür. da ha son ra 15 Ağus tos baş lık lı iki de ğer len dir me yer al mak ta dır. Bun lar dan 15 Ağus tos Atılımı'nın 7. yıl dö nü mün de ön cü ve halk ola rak ar tan za fer ola nak la rı nı ba şa rıy la de ğer len di re lim baş lık lı 9

11 olan il ki, Mah sum kork maz Akademisi'nde ye ni bir eği tim dev re si nin baş lan gı cın da ya pı lan bir de ğer len dir me ol mak ta dır. da ha çok zin dan - dan çı kan ar ka daş la rın ka tıl dı ğı ve Zin dan di re niş konferansı'nın ön - gü nün de baş la tı lan bir dev re ol ma sı ne de niy le, ağır lık lı ola rak an la yış ta ta şı nan ya nıl gı la rı, dı şar da ki ve özel lik le dağ da ki mü ca de le nin ge nel açı sın dan be lir le yi ci öne mi ni ve eği tim dev re sin den bek le nen le ri içer - mek te dir. 15 Ağus tos Atılımı'nın 7. yıl ders le ri ni doğ ru öğ re ne lim ve bu te mel de gö rev le ri mi zin üze ri ne ba şa rıy la yü rü ye lim baş lık lı ikin ci de ğer len dir me ise, kürdistan'a gö rev li ola rak ye ni gi den bir gru - ba hi ta ben ve on un şah sın da tüm mü ca de le güç le ri ne yö ne lik ya pı lan ta li mat ni te li ğin de bir de ğer len dir me dir. Bu ya zı, ge nel ola rak, 15 Ağus tos Atılımı'nın doğ ru an la şıl ma sı nı, bu atı lı mın 7. yı lın da ya şa nan ge liş me ler den han gi ders le rin çı ka rı la ca ğı nı, özel sa vaş cep he si nin du - ru mu nu, par ti ve mü ca de le nin iç so run la rı nı ve bun la rı çöz me gö re vi ni, dev rim ci mi li tan özel lik le rin da ha da ge liş ti ril me si ge rek ti ği ni içer mek - te dir. Türkiye'de 1991 yı lın da ya şa nan en önem li olay lar dan bi ri, 20 ekim'de ya pı lan er ken ge nel se çim ol muş tur. Bu se çi min, bir özel sa vaş tak ti ği ola rak ve Ge nel kur ma yın is te ği ile gün de me gel di ği, esas plan da tü ke nen AnAP hü kü me ti ye ri ne özel sa va şı da ha iyi mas ke le ye cek ve ona da ha çok ola nak sağ la ya cak ye ni bir hü kü met ya rat ma yı ve bu ara - da ye ni ge liş mek te olan HeP'i se çim dı şı bı rak ma yı amaç la dı ğı bi li nen bir ger çek tir. Bu ger çek da ha son ra Tç yö ne ti ci le rin ce de iti raf edil miş - tir. Özel sa vaş yö ne ti mi, or ta ya çı kar dı ğı dyp-shp hü kü me ti ile amaç - la dı ğı hü kü me te ulaş ma yı ba şar mış tır. An cak HeP'in, SHP ile se çim it - ti fa kı ya pa rak mec li se yir mi mil let ve ki li gön der mesi ve bu it ti fa kın da sa de ce Pkk ta ra fın dan des tek len me si, özel sa vaş yö ne ti mi nin bu yön lü ama cı nı bo şa çı kar mış tır. Ay rı ca bu se çim özel sa va şın ge liş me sin de ve kürdistan'da ya şa nan mü ca de le de önem li bir dö ne meç ol muş tur. Böy le çok önem li bir si ya sal an la ma sa hip olan 20 ekim er ken ge nel se çi mi üze ri ne Baş kan Ab dul lah ÖCA lan yol da şın yap tı ğı iki kap - sam lı de ğer len dir me, bu ki ta bın en önem li ya zı la rı ara sın da yer al mak - ta dır. Bun lar dan Seçime da ya lı özel sa vaş po li ti ka sı nın bo şa çı ka rıl - ma sı ve Türk si ya sal sis te mi ne si ya si ham le miz üze ri ne baş lık lı olan ilk de ğer len dir me, 21 ekim ta ri hin de ve he nüz se çi min ke sin so - nuç la rı bi le or ta ya çık ma dan, ya ni sı ca ğı sı ca ğı na ya pıl mış tır. Se çi min 10

12 or ta ya çı kar dı ğı so nuç lar üze ri ne ge nel bir du rum de ğer len dir me si ni ve ren bu ya zı, se çi min na sıl kı ran kı ra na ge çen bir tak tik ler sa va şı ol - du ğu nu, iz le nen doğ ru tak tik le dev rim ci li ği boğ ma ya ça lı şan her tür lü iç ve dış gi ri şi min bo şa çı ka rıl dı ğı nı, Türk si ya si sis te mi nin ya şa dı ğı bu na lı mın da ha da de rin le şe ce ği ni, ya kın ge le cek te bir uz laş ma ile Pkk ön cü lü ğün de halk la rın dev rim ci blo ku nun ge liş me si ola sı lık la rı nı, se çim so nuç la rı te me lin de dev rim ci si lah lı ve si ya si mü ca de le nin da ha yo ğun ve güç lü ge li şe ce ği ni içer mek te dir. Bun dan üç gün son ra ya pı lan 20 Ekim se çi mi so nuç la rı nın Tür ki ye halk güç le ri nin önü ne koy - du ğu gö rev le rin ger çek leş ti ril me sin de Kürdistan'daki kur tu luş sa - va şı mı nın oy na ya ca ğı rol baş lık lı de ğer len dir me de ise, Tür ki ye ve kür dis tan hal kı açı sın dan se çi min or ta ya çı kar dı ğı ger çek ler, Türk halk ger çe ği ve so lun du ru mu, kür dis tan ger çe ği ve Pkk'nin si lah lı di re ni şi, bu di re ni şin an la mı, özel sa vaş tak tik le ri nin bo şa çı ka rıl ma sı ve 12 ey - lül re ji mi nin ye nil gi ye uğ ra tıl ma sı, Tç'nin iç po li ti ka sın da ve halk cep - he sin de ya şa na cak ola sı ge liş me ko nu la rı iş len mek te ve kür dis tan ile Türkiye'ye da ya lı Ortadoğu'da ye ni bir ekim dev ri mi nin ge li şe bi le ce ği vur gu lan mak ta dır. Bu de ğer len dir me, ta ri hi bir pers pek tif için de Türk ger çe ği, Tür ki ye top lu mu, Tür ki ye so lu ve dev ri mi üze ri ne ya pıl mış en öz lü ve kap sam lı de ğer len dir me ler den bi ri si dir. Ve Tür ki ye dev rim ci li - ği için bir plat form ni te li ğin de dir. Bun dan son ra, ka sım ayın da ya pıl mış iki de ğer len dir me yer al mak - ta dır ki tap ta. Halkımızın or du yü rü yü şü nün ya kın dö nem de za fe ri ge ti re ce ği ni bi le rek gö rev le ri mi zin üze ri ne yü rü ye lim baş lık lı ola - nı, Baş kan Ab dul lah ÖCA lan yol da şın, Mah sum kork maz Aka de - mi si Şe hit Ah met Gü ler eği tim dev re si so nun da ki dip lo ma tö re nin de yap tı ğı ko nuş ma dır. Bu ko nuş ma da, Sov yet ler Birliği'nin ta ri he ka rış - ma sı son ra sın da ABd'nin ge liş tir mek is te di ği ye ni dün ya dü ze ni, Tç'nin ya şa dı ğı bu na lım ve ye ni ku rul mak ta olan de mi rel-inö nü hü kü - me ti nin iş le vi, Pkk'nin üze ri ne yü rü ye ce ği te mel dev rim ci gö rev ler, ge ril la nın ge liş ti ril me si ve ulu sal mec lis ko nu la rı iş len mek te dir. da ha son ra ge len Partimizin 14. sa vaş ve za fer yı lı or du laş ma ve ulu sal ayak lan ma için ye ni bir dö nem dir baş lık lı de ğer len dir me ise, ye ni mü ca de le yı lı na iliş kin Pkk'nin he def le ri ni ver mek te dir yı lı na bü yük bir ger gin lik için de ve ye ni açı lım lar te me lin de gi ril di ği bi lin mek te dir. Ye ni ku ru lan de mi rel-inö nü hü kü me ti, sah te bir 11

13 de mok ra si ve kürt re a li te si söy le mi al tın da kürdistan'daki kit le kat li am la rı nı ve kont ra te rö rü nü da ha da yo ğun laş tır mış tır. Bu na kar şı Pkk'nin de yo ğun ha zır lık la rı, de ğer len dir me ve pra tik uy gu la ma la rı ge liş miş tir. Bu sü reç te Baş kan Ab dul lah ÖCA lan yol da şın yap tı ğı çok sa yı da ki kap sam lı de ğer len dir me ler den Ocak ayın da ya pı lan üçü bu ki ta ba alın mış tır. Bun lar dan il ki ve ki ta bın do ku zun cu ya zı sı olan Yeni yıl da he de fi miz hal kı mı zın ira de ve ulu sal bir li ği nin ifa de si olan Ulu sal Mec lis ku ru lu şu nu ger çek leş tir mek tir baş lık lı de ğer - len dir me, ge nel an lam da bir ye ni yıl me sa jı ni te li ğin de dir. Bu de ğer len - dir me, öz gür lük mü ca de le si nin da ha da de rin leş ti ril me si nin öne mi ni, ulu sal mec lis ve ulu sal ku rum laş ma so run la rı ile bu te mel de ki gö rev le ri iş le mek te dir. kürdistan'da ilk kez ulu sal mec lis ve ulu sal ku rum laş ma ol gu su nun ge liş ti ril me si böy le ce gün de me gel miş ol mak ta dır ve bu te - mel de ça lış ma lar sür dü rül mek te dir. Bu, kür dis tan dev ri mi açı sın dan ye ni bir ge liş me dü ze yi ni ve ye ni bir açı lı mı ifa de et mek te dir. ki tap ta yer alan onun cu ya zı, Türkiye'de ye ni bir dev rim ci sü reç baş lar ken so lun du ru mu ve gö rev le ri baş lık lı kap sam lı de ğer len dir - me dir. 20 ekim se çim le rin den son ra gi de rek gün de me ge len Türkiye'de dev rim ci ör güt len me yi ge liş tir me so ru nu, bu de ğer len dir me ile bel li bir çö zü me yö nel mek te dir. Bu de ğer len dir me, Tür ki ye so lu hak kın da ta ri - hi, te o rik, si ya sal, pra tik ve ruh sal açı dan ya pıl mış en so mut ve en can lı eleş ti rel de ğer len dir me ol mak ta dır. Yan lış ve ye ter siz olan la rı eleş ti rip doğ ru la rı gös te ren bu de ğer len dir me, Türkiye'de önem li tar tış ma la ra ve ge liş me ler yol aç mış tır. Bu da ye ni bir dev rim ci açı lım an la mı na gel - mek te dir. Bu de ğer len dir me nin, da ha ön ce ki ler le bir leş ti ril me si ve ru - hu na uy gun yak la şıl ma sı te me lin de Türkiye'deki dev rim ci halk ha re ke - ti nin ge liş ti ril me sin de çok önem li bir rol oy na ya ca ğı ke sin dir. Bun dan son ra Ayaklanma tak ti ği üze ri ne tez ler ve gö rev le ri miz baş lık lı de ğer len dir me yer al mak ta dır. Ayak lan ma nın dış çer çe ve si ni ve ayak lan ma da dev rim ci ön der li ğin ro lü nü izah eden bu de ğer len dir me, kürdistan'da ge ril la sa va şı te me lin de gün de me ge len ve ona pa ra lel ge - li şen halk ayak lan ma sı nın stra te jik çiz gi si ni ay rı ay rı tez ler ha lin de ver - mek te dir. Böy le kap sam lı bir izah, ayak lan ma nın tak tik uy gu la ma la rı nı son de re ce ya ra tı cı kı la bil mek açı sın dan dev rim ci güç ler için bir ha zi ne ni te li ğin de dir. Ay rı ca bir ulu sal kur tu luş sa va şı için de halk ayak lan ma - sı nın stra te jik ve tak tik du ru mu nu kap sam lı içe ren bu de ğer len dir me, 12

14 dev rim ci halk ayak lan ma sı ko nu sun da dev rim ci te o ri ye cid di kat kı lar su nup onu zen gin leş tir miş tir. di ğer cilt ler de ol du ğu gi bi, bu al tın cı cil din son bö lü mün de de Pkk Ge nel Başkanlığı'nın ta li mat la rı yer al mak ta dır. İlk ta li mat, Pkk'nin ku ru lu şu nun 13. yıl dö nü mün de ya pı lan kut la ma la ra iliş kin hal ka su nu - lan me saj dır yı lı nın ba har dö ne min de mü ca de le güç le ri ne ve ri len di ğer üç ta li mat ise, ki tap ta yer alan ya zı la rın bir de va mı ni te li ğin de dir. Seç me Ya zı lar dizisinin al tın cı cil di ni, özel lik le Türk ve Tür ki ye ger çe ği ile kürdistan'da halk ayak lan ma sı çiz gi si ko nu la rın da baş vu ru - la bi le cek en önem li kay nak ol du ğu inan cıy la oku yu cu ya su nu yo ruz. Weşanên Serxwebûn Mart

15 14

16 2000'li yılla ra doğ ru ilk adım olan 1991 yılını da ha faz la ba ğım sızlık ve öz gür lü ğü mü zün ilanı ha line ge ti re ceğiz 15

17 Fa a li yet le ri miz de ge çi ri len son yıl lar, yıl ba şı lar da özel yıl dö nü - mü de ğer len dir me le ri ne fır sat bı rak ma mak ta dır. Yıl lar zir ve sel ge - liş me yıl la rı bi çi min de ol mak ta, böy le ge liş mek te dir. do la yı sıy la bu gün ler de sem bo lik ol mak tan öte ye bir an lam ta şı ma mak ta dır. Bu kış asıl önem li olan, ge rek ön cü lük ger çe ği miz de, ge rek si lah lı sa - va şım or du su ça lış ma la rı mız da, ge rek se hal kı mı zın ser hil da nın da de rin bir mu ha se be nin ya pıl ma sı dır. Ya şa dı ğı mız gün ler de bu an - lam da de ğer len di ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Hiç şüp he siz sa de ce biz ler de ğil, hal kı mız da bu kı şı de rin de rin dü şü ne rek, ge le ce ğe yö ne lik ha yal ve ta sav vur la rı nı ge liş ti re rek, de ğiş ti re rek ge çir mek te dir ve ge çi re cek tir. Yi ne bu gün ler de par ti mi zin kap sam lı bir ça lış ma sı olan 4. kong re ça lış ma la rı da yü rü tül mek te dir. Bü tün bun lar geç - miş ça lış ma la ra iliş kin ve ge le ce ğe yö ne lik de ğer len dir me le ri yo - ğun laş tır mak ta dır. Ge liş me ler üze rin de ki bu yo ğun laş ma ve de ğer len dir me ler, mü - ca de le miz de el de edi len ka za nım la rı ve ka zan ma nın ne den le ri ni, ama ay nı za man da ye nil gi ve ka yıp la rı mı zın ne den le ri ni ve bun la - rın aşıl ma sı zo run lu lu ğu nu da or ta ya çı kar mak ta dır. Bu sa de ce ön cü ve ge ril la dü ze yin de ya pı lan bir çö züm le me ol ma yıp ulus ola rak ye - ni len me an la mı na da gel mek te, hat ta ye ni in sa na ulaş ma ve onu or - ta ya çı kar ma ya ka dar in dir gen mek te dir. Biz her za man ta ze baş lan gıç lar yap ma yı dü şü nü rüz Şim di ye ka dar ki yıl lar da ol du ğu gi bi bu yıl da böy le de ğer len di - ri le cek ve ge liş me le re böy le yö ne li ne cek tir. Yıl la rı bi zim için bo şa akıp gi den yıl lar ol mak tan çı ka ra rak ka zanç ham le mi ze ya zı lan yıl - lar ha li ne ge tir mek için ol duk ça yük le nil miş ve ba zı so nuç la ra ula - şıl mış tır. Ya ni yıl la rın na sıl kar şı la na ca ğı ve yıl la ra hak kı nın na sıl 16

18 ve ri le ce ği so ru la rı na doğ ru kar şı lık ve ril miş; bu nok ta da pa yı mı za dü şen gö rev ler ye ri ne ge ti ri le rek, ba ğım sız lık ve öz gür lük ta lep le ri yük sel til miş tir. Bu nun pe şi sı ra çö züm ler ve ce vap lar ge liş ti ril mek - te dir. Bun lar ken di li ğin den ol ma mış, çok bi linç li bir ça ba nın ürü nü ola rak or ta ya çık mış ve bil mek is te yen her kes için olum lu so nuç lar ya ra tıl mış tır. Ba zı la rı bu nu ken di li ğin den bir ge liş me gi bi gör mek is te se de, ger çek bu dur. Ya pı, ruh sal şe kil len me sin den dü şün ce gö - ze nek le ri ne ka dar açım lan ma ya ça lı şıl mak ta dır. Bu her gün, her sa - at ya pı lan iş ler den ol du ğu için, ay rı ca ye ni yıl de ğer len dir me le ri yap mak da ar tık faz la an lam lı ol ma mak ta dır. Biz her za man ta ze baş lan gıç lar yap ma yı, ka za nıl ma sı ve ula şıl - ma sı ge re ke ne ulaş ma yı dü şü nü rüz. Fa kat par ti adı na ha re ket eden - le rin, ka za nıl ma sı ve ula şıl ma sı ge re ke ni dü şün mek bir ya na, ha la o es ki kö tü rüm, ye nil gi li ve yet mez du ru mu, hem de git tik çe da ha ağır bir şe kil de ya şa dık la rı gö rül mek te dir. Oy sa hal kı mız bu du ru mu aş ma ya baş la mış tır. Bu na kar şı lık, par ti li le rin şah sın da bu du ru mun ya şan ma sı bi zi faz la sıy la dü şün dür mek te dir. İn san lı ğın ve in sa nı mı zın du ru mu kap sam lı de ğer len dir me ler le or ta ya ko nul muş tur. Par ti adı na ha re ket eden le rin du ru mu da ken di ger çek lik le ri ne en ya kın bir tarz da özen le açım lan mış ve ken di ger - çek le ri ni gör me le ri için ol duk ça yük le nil miş tir. On lar da bu ça ba nın ışı ğın da mev cut ko num la rıy la ye tin mek ye ri ne, ken di le ri ni bul ma lı ve bun dan so nuç lar çı kar ma yı bil me li dir ler. Ama ha la ye nil gi li de ol sa, ya şa ma hak kı nın ol du ğu na ken di ni inan dı ran lar var. Bu gaf let - tir, bu doğ ru bir ya şam ifa de si ola maz. da ha ön ce ya şa ma hak kı olan la ol ma yan net leş ti ril miş ol ma sı na rağ men, saf la rı mız da bu ay - rı mı ıs rar la or ta dan kal dır ma ya ça lı şan lar bu lun mak ta dır. Ge re kir se bu ay rım ye ni den ya pı la bi lir. So run ne uya rı yap mak, ne de ib re ti alem lik ce za lar be lir le mek tir. So run, ay rı mı doğ ru ya pa bil mek, la - yık olan ya şa mı se çe bil mek tir. Bu ra da in san üze rin de du rul mak ta, in sa nı mı zın çar pı cı ger çek lik - le rin den bah se dil mek te dir. Bu da ha ön ce de ya pıl mış tı. Fa kat öy le an la şıl mak ta dır ki, in sa nı mız kö tü kay bet miş, çok kö tü ha ka ret le re uğ ra mış ve bu nun da al tın da ka la rak ge re ken kar şı lı ğı ve re me miş tir. na mus ve onur gi bi soy lu de ğer ler elin den alın mış tır. eğer bu ka dar 17

19 dü şü rül müş lük ol ma say dı, ba zı la rı ha la saf la rı mız da düş kün lü ğün te o ri si ve pra ti ği ni ıs rar la sür dü re mez ler di. Öy ley se bun la rın ne za - man, na sıl dü şü rül dük le ri ve na sıl keş fe di le me dik le ri üze rin de de - rin li ği ne dur mak, böy le ce dü zelt mek işi ni mut la ka sağ la ma al mak, bu nu ba şar mak ve bu ko nu mu aş mak ge re kir. Çün kü oy na nan bir oyun de ğil dir; tam ter si ne acı ma sız bir sa va şın için de yiz. Ba zı la rı ka zan ma dık la rı, iler let me dik le ri ve aşa ma yap ma dık la rı hal de, ya - şı yo rum de mek te dir. ne doğ ru ya şa ma sı nı, ne de doğ ru öl me si ni bi len bu yak la şım dan hiç bir şey an la şıl ma mak ta dır. en kö tü baş be - la sı ol mak iş te bu na de ni lir. el bet te bu nun la her şey bo şa git miş, hiç bir şey ya pıl mı yor de nil me mek te dir. Fa kat ön der lik dü ze yin de sey re den le rin du ru mu da pek ra hat la tı cı de ğil dir. Yak la şım la rın yer - li ye ri ne otur tul ma sı, doğ ru ya sağ lam baş lan gıç la rın ya pı la bil me si için bun lar la uğ raş mak zo run lu dur. Ye ni bir yıl da ha bi zim için önem li ola bi lir der ken, bun lar kas te dil mek te dir. Hiç ol maz sa bun dan son ra böy le bir yı la ba şa rıy la ka tı lım sağ la - nır sa, bu da azım san ma ya cak bir ge liş me dir. Böy le bir ka tı lım so - nu na ka dar des tek gö rür. So yut ko nuş mak, bu yıl lar da ya şa nan ge - liş me ler ko nu sun da ah kam kes mek pek iti bar edi le cek bir yön tem de ğil dir. Bi zim yak la şı mı mız da böy le ola maz. Za ten yıl lar da böy le kar şı lan maz ve ka za nıl maz. Bu te mel de yap tı ğı mız çö züm le me le rin ve pra tik ha zır lık la rın çok bü yük ge liş me le ri he def le di ği ne her kes ta nık tır. Bu ha zır lık lar çok şe yi kal dı ra bi lir. Ama ön cü mü zün ken di - ni ko yu ver me si bi çi min de or ta ya çı kan o ga rip has ta lık, bi zi is te ni - len hız ve yet kin lik te he de fe ulaş mak tan alı koy mak ta dır. İn san çok çe şit li ne den ler le düş müş ve dü şü rül müş ola bi lir. Ai le ko şul la rın da, düş ma nın pa si fi kas yon ku rum la rın da ve top lum sal çev re de so nu na ka dar dü şü rül müş, şa şır tıl mış ve ya ban cı laş tı rıl mış ola bi lir. An cak Pkk'ye gi riş yü ce bir yü rek le, on dan da ha faz la seç kin bir bi linç le ve ol duk ça bü yük bir dö nü şü mü ya şa mak la eş tir. Pkk'ye doğ ru ka - tı lım böy le dir. Pkk'ye ge len le rin ka tı lı mı da böy le ol mak du ru mun - da dır. Bu nun ter si es ki, ağır ye nil gi li ki şi li ği par ti or ta mı na ta şır - mak tır. Bu, mü ca de le mi zin yü kü nü kal dı ra maz, da ha faz la yük ila - ve eder. Par ti ye bu tarz bir gi riş ha ta lı dır. Ya şam sal so run la rı söz ko nu su ol du ğun da, eğer in san so run la rı - 18

20 nın kay na ğı nı gö rür ve bun la rın çö zü mü üze rin de yo ğun la şır sa, mut la ka so nu ca gi der ve ar zu la nan bü yük lü ğe ula şır. Ço ğu ar ka daş ne bi zim ka dar or ta mın ve ola nak la rın el ve riş siz li ği ni ya şa dı, ne de yal nız ca bu işe yö nel me di ye bir du ru mu ol du. Bel ki de ha la ço ğu - nun ce sa ret bi le ede me ye ce ği gi ri şim le ri, biz tek ba şı mı za, hiç bir umut va a det me yen dö nem ler de ve hiç bir ola na ğın el ver me di ği ko - şul lar da yap tık. Bun lar ger çek ler dir; bun lar ay nı za man da bir Pkk tar zı, Pkk'ye ulaş ma tar zı dır. Yir mi yıl dır bu ger çek an la tıl ma ya ça lı şıl ma sı na rağ men, es ki ve ye ni tüm ar ka daş lar ara sın da bir tür lü ken di ni da yat mak tan alı koy ma yan ve bu ger çe ği kav ra ma yan lar var dır. Bu ya şam la rın if las tan baş ka bir so nuç ge tir me di ği, sa de ce kay bet tir di ği, bun lar dan vaz geç me le ri ve doğ ru ya yö nel me le ri ge - rek ti ği ıs rar la vur gu lan ma sı na rağ men, bun lar ha la yük ol mak ta, de - ğer le ri yer le bir ede rek ya şa ma ya ba yıl mak ta dır lar. Oy sa bu nun la bir ye re va rı la ma ya ca ğı açık tır. dev rim ci bü yük lük odur ki, ki şi ze - mi ne ve za ma na gö re ken di ni iyi dö nüş tü rür, ken di ne bi çim ve rir, ken di ni ko nuş tur maz. He le he le ken di si bir hiç ve ko ca man bir ye - nil gi ler yu ma ğı ise, bin de fa ken din den uta nır ve ken di ni dö nüş tür - me işi ni tam ve doğ ru ba şa rı yo lun da aman sız ya par. Bu çok an la şı - lır bir hu sus tur. Adam ol mak ve ya dü şü rül müş lük ten kur tul mak böy le olur, böy le baş lar ve böy le ge li şir. Ama ger çek te bir hiç ol du - ğu hal de, ha la ken di le ri ne sev da la nan tip ler var dır. ne le ri var da ne - le ri ne sev da la nı yor lar; bu da bel li de ğil dir. Za ten or ta da hiç bir şey - le ri yok ki. As lın da her ke sin dö nü şü mü sağ la mak için ola nak la rı var dır. San ki bir ka der miş gi bi in sa nın ken di si ni kö tü rüm leş tir me si - nin zo run lu ol du ğu na inan mı yo ruz. Bu nok ta da ka ba hat var dır. Müm kün ken yap ma mak suç tur ve bu suç lu ko num önem li oran da ya şan mak ta dır. Po li ti ka da, müm kün ola nı yap ma mak in kar cı lık tır, po li ti ka sız lık tır; po li ti ka cı ol ma mak ve po li tik mü ca de le yap ma - mak tır. eğer is te nir se, ya pıl ma sı müm kün olan gö rü le bi lir ve ger - çek leş ti ri le bi lir. Bu, biz de çok da ha ge liş miş bir bi çim de mev cut tur. Par ti çiz gi si te me lin de müm kün olan bir çok şe ye ula şı la bi lir. Ama bu gö rev ge rek ti ği gi bi ye ri ne ge ti ril me mek te dir. Bü yük in san, ira de si ne hük met me si ni ve kö tü alış kan lık lar dan vaz geç me si ni bi lir. Ge ril la ira de ye hük met mek, bu nun la çö züm le - 19

21 ne bi le cek her şe yi çö züm le mek tir; zor ola nı esas al mak tır. Ama ulus ve in san lık için ölüm ka lım kav ga sı nın ve ril di ği ze min de sa - vaş ta yan çi zil di ği gö rül mek te dir; sa va şın ve ya şa mın bü tün yön le ri ve ya sa la rıy la oy nan mak ta, hiç de hak et me di ği miz ve ya kış ma yan bir so rum suz luk ta de be le nip gi dil mek te dir. Ya nı baş la rın da en de - ğer li in san lar dü şer ken, bir yü rek bur kun tu su bi le du yul ma mak ta dır. Saf la rı mız da gör dü ğü müz bu tip ler düş man dan da ha teh li ke li dir. Zor da ol sa müm kün ve doğ ru ola nı yap ma mak, ken di si ni ve çev re - si ni baş ka tür lü ya şa ma nın müm kün ol du ğu na inan dır mak tır. en onur suz dav ra nış da iş te bu dur. As lın da bu tip le rin onur ve na mus di ye bir da va la rı nın ol ma dı ğı nı, bun la rın al çak ol duk la rı nı be lirt - mek ge re kir. Müm kün ve doğ ru ola nın ya pıl ma ma sı, ulu sa ve in - san lı ğa ha ka ret de mek tir. Bu ra da her ke se onur lu bir ya şam için ge rek li olan se çe nek, ola - nak ve ko lay lık lar su nul muş tur. İn san ya şa mı na yön ve ril me ye ça lı - şıl mak ta dır. doğ ru ya şa mın yo lu nun ne ol du ğu, doğ ru yo lun ay dın - la tıl ma sı nın na sıl ol du ğu ve bu nun için ge rek li adım la rın na sıl atıl - dı ğı so ru la rı na doğ ru ce vap lar ve ril me ye, bu nun yo lu gös te ril me ye ça lı şıl mış tır. Ama bu yol da yü rü me mek te, ay dın lı ğı ka rart mak ta ve yo lun önü nü tı ka yan bir taş ol mak ta ıs rar eden ler var dır. eğer saf la - rı mız da ken di le ri ni ka ran lı ğa gö men ve ger çek le ri mi zi ken di le rin de ka rar tan ki şi lik ler olur sa, şüp he siz kay be di lir. Oy sa ölüm bir ka der gi bi kar şı la na maz, düş kün ce bir ya şa ma ya şam dır de ni le mez. ne ken di ni ka der ci bir ölü me terk et mek, ne de düş kün ce bir ya şa ma te nez zül et mek ge re kir. Ba zı la rı her tür lü olum suz lu ğu mi de ye otur - ta bi lir, gün le ri boş boş ge çiş ti re bi lir ler. Ama bi ze gö re bun lar ya pı - la maz. Bun lar kö le li ğin hi ka ye si dir ve ha la okun ma ya ça lı şıl mak ta - dır. Bu ya pı da ye nil gi yi, ezik li ği, si lik li ği ve za val lı lı ğı gö rü yor ve bu nun düş ma nın da yat ma sı ol du ğu nu be lir ti yo ruz. eğer bu ya pıy la uğ ra şıl maz, olum suz luk la rın aşıl ma sı için yük le nil mez se, öz gür lük an la mın da öm rü an cak bir kaç sa at tir. Çün kü söz ko nu su ya şam tar - zı, düş man et ki li ol mak tan baş ka bir an lam ifa de et mez. Hiç bir bi - çim de ya şan ma ma sı ge re ken bir du rum ol du ğu için, bu ya şa mı ka - bul et me mek, bun dan tik sin ti duy mak ge re kir. ney le kar şı kar şı ya ol du ğu muz, ka de ri mi zin ne ol du ğu gö rül me - 20

22 li dir. İn san, do ğa sın da öz gür lük olan bir var lık tır, ka de ri doğ rul tu - sun da bir taş gi bi ba şa şa ğı gi den bir var lık de ğil dir. İn sa nı ka de ri doğ rul tu sun da bir taş gi bi ba şa şa ğı ya gi den bir var lık şek lin de gör - mek is te yen ler ola bi lir; böy le yü rü mek is te yen ler de var dır. Fa kat in san lık ta ri hi, öz gür lük için gi ri şi len baş kal dı rı lar bu nun ter si ni ka - nıt la mak ta dır. Biz de öz gür lü ğü için baş kal dı rı yı, kar şı koy ma yı tem sil edi yo ruz. Bu nu da iyi an la mak ge re kir. O hal de bu yı la ne re den ve na sıl baş lan ma sı ge rek ti ği so ru nu önem li bir so run dur. Bu ko nu da ne pem be, ne de ka ra tab lo lar çiz - mek du ru mun da yız. kal dı ki tab lo lar la da iş gör mü yo ruz. Ön ce ger - çe ği bü tün bo yut la rıy la kav ra mak, son ra da müm kün ol du ğu ka dar de ğiş ti re bil mek esas tır. Te mel fel se fe miz ve te mel ya şam tar zı mız bu dur. Ço ğu ar ka da şın ye ni gel di ği bu oku lu (Mah sum kork maz Aka de mi si) ku rar ken, bu gün kü ola nak la ra sa hip de ğil dik. Bel ki yi - ne öy le faz la ge liş kin de ğil dir, ama bu ra da ya pı lan ça lış ma lar la çok iş ba şa rıl dı ğı sal dı ğı nam la da or ta da dır. Çok ki şi oku lu mu zu zi ya - ret et mek, ge lip ça lış ma la rı mı zı iz le mek is ti yor. Bu gün kü nok ta ya bin bir tür lü işi mi zin ya nın da bu ze mi ne har ca dı ğı mız mü te va zi ça - ba la rı mız la gel dik. Bun lar ya pı lır ken, ola nak lar çok az dı ve ha re ket sa ha mız da ol duk ça da ral tıl mış tı. Bu na rağ men mev zi yi iyi kul lan - dık, iyi ça lış tır dık ve ba zı so nuç lar da al dık. Bu iş de ya şam tar zı mı - zın bir ifa de si dir. Bu ra da alın ma sı ge re ken en önem li ders ler den bi ri si de, bu mev - zi in na sıl iş le di ği ne ve ro lü ne iliş kin dir. Biz bir ulu sun ka de ri ni bu - ra da çö züm le dik, bu ra da ha re ke te ge çir dik. He pi ni ze ör nek ol sun di ye, bun dan da ha faz la sı nın ya pı la bi le ce ği ni ka nıt la mak için bu nu yap tık. Ta bii bu an la ya bi len için böy le dir. Oy sa an la mak ta ve uy gu - la mak ta za yıf kal dı ğı nız gö rü lü yor. Şüp he siz aşa ma ya pa cak sı nız. Bu ra da ge çen her gün, geç miş te ya şa dı ğı nız ay la ra be del dir. Böy le de ol sa, ka tet ti ği niz ge liş me le ri ye ter siz gö rü yo ruz. Pkk'yi yü rü tür ve ge liş ti rir ken, tüm gü cü müz le ger çek le ri hay kır ma ya ça lı şır ken, ta şı dı ğı mız so rum lu luk duy gu su bü yük tü. Hal bu ki siz ler so rum lu - luk duy gu sun dan o ka dar uzak dü şü rül müş sü nüz ki, za val lı lı ğı ifa de eden bu du ru ma hay ret et me mek müm kün de ğil dir. eğer in san ken - di ni kont rol et me gü cün den yok sun sa, çıl dı rır, yo lu nu şa şı rır. Bü yük 21

23 da va lar bü yük çö züm gü cü is ter. Bun la ra çö züm ge ti re me yen in san ya şa ya maz. Ama ba zı la rı nın ya şa mın da her şey kay bo lup gi di yor, ora lı bi le ol mu yor lar. eğer biz de ya şa mı böy le ele al mış ol say dık, bu du rum la ra ula şa maz dık. Bu ra ya ge lir ken, ken di ken di mi ze, ar ka - daş la ra da ha faz la ne ve ri le bi lir; şim di ye ka dar ve ril me yen ne dir, bir adım da ha ile ri at ma la rı için ne ya pıl ma sı ve ney le mü ca de le edil me si ge re kir, di ye sor duk ve ken di mi zi al dat ma mak için bu so - ru la rı doğ ru ce vap la ma ya ça lış tık. Ama ar ka daş la rın ço ğu ken di le - ri ni çok al da tı yor; mut la ka ken di ken di le ri ne sor ma la rı ge re ken so - ru la rı sor mu yor; yap ma la rı ge re ke ni yap mı yor lar. Bu ra da baş tan be ri ken di ni ger çek le re ve ge liş me ye ka pat ma var dır. Böy le ya pan - lar ge li şe mez ve iler le ye mez. As lın da ken di miz de bir öğ ren ci ol du - ğu muz hal de, ar ka daş la ra na sıl adım at tı ra bi li riz, bun la rı na sıl ken - di ne ge ti re bi li riz, so ru la rı nı sü rek li ola rak ken di mi ze so ru yor ve doğ ru kar şı lık lar ver me ye ça lı şı yo ruz. Bu gün mil yon lar ca in san bi - zi din li yor, ön der li ği miz al tın da aya ğa kal kı yor. Ama ha la öğ ren ci - lik ya nı mı zı da el den bı rak mı yo ruz. Botan'dan ve kürdistan'ın di ğer alan la rın dan çok sa yı da ar ka - daş bu ra ya gel miş bu lu nu yor. An cak bu ra ya gel mek le her şe yin bit me di ği ni, taş gi bi ka tı ger çek ler le kar şı kar şı ya gel dik le rin de el le rin de ko ca man bir if las tan baş ka hiç bir şe yin kal ma dı ğı nı gö - re cek ler, bun dan dem vu ra cak lar dır. Ço ğu nu da ha şim di den mah - kum et me ye lim; ama ne ka da rı nın ye ni ya şa ma hük me de bi le ce ği, ye ni ya şam say fa la rı aça bi le ce ği ve bun la rı gö re bi le ce ği he nüz bel li de ğil dir ve bu dü şün dü rü cü dür. Öy le es ki-ye ni ar ka daş ay rı - mı yap ma dan, ne re den ve na sıl gel di ği ne de bak ma dan (ba zı la rı ajan da ola bi lir), bun la rı gös ter me ye, öğ ret me ye ve hep si ni ka - zan ma ya ça lı şa ca ğız. Ajan ol sa lar bi le, tüm in san la rı ka za na bi le - ce ği mi ze gü ve ni yo ruz. Bu nun ör nek le ri de var dır. Fa kat ar ka daş - la rın ken di le ri ne olan gü ven le rin den, ger çek le ri mi zi tam ola rak kav ra ya bi le cek le rin den ve ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re bi le cek le rin - den kuş ku lu yuz. Çün kü ba zen se fil le ri, ba zen ap tal la rı, ba zen de dik ta tör ler ve des pot la rı oy nu yor lar. Bü tün bun lar saf la rı mız da çık tı. et ra fı mız kü çük adam lar la do lu; han gi siy le ya şa ma ya ça lış - sak, oy na ya ca ğı tip bel li dir. Ha re ke tin ko mu ta ve yü rüt me gü cü - 22

24 nü oy na mak dı şın da, kul ve kö le iliş ki le ri ni oy nu yor lar. Ço ğun - luk la iki yüz lü lük ten arın ma mış lar dır. Bun la rın ne den le ri an la şı - lır dır. Bu ne den le ri bir den bi re or ta dan kal dır ma nın, bu te mel de ge liş tir me ve yü rüt me gü cü ha li ne ge tir me nin çok zor ol du ğu, ama dev ri min ya sa la rı nın da bu tip ki şi lik ler le uy gu la na ma ya ca - ğı, yıl lar dır ya ka mı za ya pı şan ve ge liş tir me ye nin de bu ol du ğu bi lin mek te dir. dev ri min af fet me ye ce ği ya şam tar zı iş te bu ya şam tar zı dır ve ne ya zık ki bu bir hay li yay gın dır. Te sa düf le re da ya lı ya şam, ya - şam de ğil dir. Ya şa mın ne ka dar de ğer len di ril di ği, yön len di ril di ği ve plan la nıp ör güt len di ril di ği önem li bir hu sus tur. Her kes bu nu ne ka dar de ğer len dir di ği nin he sa bı nı yap ma lı dır; ya şam ko nu sun - da doğ ru la rı yap tı ğı na ön ce ken di si ni inan dır ma lı dır. Ama bu hu - sus ta doğ ru he sap la rın ya pıl ma dı ğı gö rül mek te dir. Çar pı tıl mış, taş laş mış, ge le ce ği şa şır tıl mış ve ol duk ça ca nı na okun muş kürt ki şi li ği nin bün ye ye iyi ce yer leş ti ği ve dö nüş tü rü le me ye ce ği gi bi bir ya nıl gı ve al dat ma ca ya dü şül me me li dir. Çün kü akıl lı yak la şı - lır sa, bu ki şi lik ten kur tul mak müm kün dür. ken di ni kur ta ra bi le - cek ki şi li ğe ula şı la bi lir. Bu nu her ke sin ya pa bi le ce ği ne ina nı yor ve gü ve ni yo ruz. Ye ter ki in san ken di ne ya nıl gı lı yak laş ma sın, bu - nun ge rek tir di ği sağ lam bir di sip li ni uy gu la ya bil sin. Ba şar ma ma - sı için hiç bir ne den yok tur. ken di ör ne ği mi zi bir an lam da bu nun ba şa rı la bi lir li ği ni ka nıt - la mak için ge liş tir dik. Bel ki de dün ya da biz den da ha za yıf ve zapt û rapt al tı na alın ma ya cak ki şi yok tu. Ama gö rü lü yor ki, dev ri min ya sa la rı na son yıl la rın en güç lü yük le ni şi ni yap tık ve üs te lik ba zı so nuç la ra da ulaş tık. Bi zim ba şar dı ğı mı zı, özü nü ya ka la mak kay dıy la, her ar ka daş faz la sıy la ba şa ra bi lir. Ama ata dan ba ba dan kal ma yön tem ler, çok akıl lı ol duk la rı nı id dia eden ler de da hil, hiç kim se yi bir ye re ulaş tı ra maz. Bi zim yü rüt - tü ğü müz ön der lik te bu işin sır rı nı bul mak, en azın dan in sa nı ye - nil gi ye uğ rat ma ya cak ba zı şey le ri öğ ren mek müm kün dür. Bu nu esas al mak ve ya ka la mak ge re kir. Mev zi miz kü çük ol ma sı na rağ men, olum lu ba zı so nuç la ra ulaş tı ğı mız ar tık her kes ta ra fın - dan ka bul edil mek te dir. Ar ka daş la rın mev zi le ri da ha da bü yük - 23

25 tür, do la yı sıy la da ha iyi sa vaş ma la rı na fır sat ver mek te dir. eğer bi zim ön der lik esas la rı mız iyi özüm se nir ve bu nun la pra ti ğe yük le ni lir se, yük sek ba şa rı la ra ulaş ma mak için hiç bir ne den kal ma ya cak tır. Ak si hal de mev cut du rum la rıy la ken di le ri ni sa - va şa sür mek ci na yet an la mı na ge lir. Bi zim de ca ni ol mak gi bi bir ni ye ti miz yok tur. Ha la kan dök mek ve in san öl dür mek ten çok çe kin di ği mi zi be lirt me li yiz. Ama bu ka dar zor ol ma sı na rağ men, bi zim so rum lu lu ğu muz al tın da çok kan dö kül mek te dir. Bu na bir tek şart la, on suz ya şam müm kün de ğil se ve eğer kan dök mek le ya şa ma ula şı la cak sa, evet de mek te yiz. kan dök - mek ten baş ka hiç bir bi çim de so nu ca git me si müm kün ol ma yan yo lu muz da bu an la ma gel mek te dir. Bu nun doğ ru lu ğu ka nıt lan - mış tır. Bu yol da doğ ru yü rü yüş tar zı, halk sa va şı nın esas la rı Pkk'de so mut laş mış tır. Adı na tak tik sa vaş de di ği miz ve da ha çok da tüm ar ka daş la rın yü rüt me le ri ge re ken sa vaş bi çi mi Pkk'nin sa vaş bi çi mi dir. Bu esas alın maz sa, biz kan dök me yiz. Bu nun so rum lu lu ğu çok ağır dır, hat ta bir dam la ka nın so rum lu - lu ğu bi le kal dı rı la maz. Ama gö rü lü yor ki, ge ril la adı al tın da ve Pkk adı na dö kü len kan la rın, ne biz den ne de kar şı ta raf tan vu - ru lan la rın önem li bir kıs mı ye rin de de ğil dir. So rum lu lu ğu nu kal dı ra bi le ce ği miz bir bi çim de kan dö kül me miş tir. Bu hem si - zin, hem de bi zim ağır bir so rum lu luk al tın da bu lun du ğu muz an la mı na gel mek te dir. Bun da he pi mi zin so rum lu lu ğu ol du ğu için, bu ka dar çok üze rin de du ru yor ve ade ta kı ya met ko pa rı yo - ruz. Çün kü can al mak da, can ver mek de öy le sa nıl dı ğı ka dar ko lay de ğil dir. Bu ko nu da ya pı la bi le cek en ufak bir ha ta, so nuç da da hil her şe yi, in sa nın ken di si nin de ğer le re yak la şı mı nı be - lir ler. İn san ka nı na ve ya şa mı na ucuz ba kan bi ri si, her tür lü kö - tü lü ğün tem sil ci si dir, ken di sin den her tür lü kö tü lük bek le ne bi - lir. İn san ka nı na ve ya şa mı na en yük sek de ğe ri ve ren ler ise, yü - ce li ği tem sil eder ler. Bun lar in san ya şa mı na ve ri len de ğer ler le bağ lan tı lı dır. Ucuz kan dök mek bu ka dar teh li ke li ol du ğu hal de, or ta da si lah la rı doğ ru kul lan ma mak, sa vu nur ve vu rur ken ye rin - de sa vun ma mak ve vur ma mak, ter si ne çok vu rul mak, bi zi ağır so rum lu luk lar al tı na sok mak gi bi bir du rum var dır. eğer bu nun 24

26 so rum lu lu ğu ye te rin ce du yul ma mış, vic dan lar bi raz ol sun tit re - me miş se, du rum ger çek ten çok va him de mek tir. kan dö kül müş, yol ka te dil miş, ka hır çe kil miş, bir çok zor luk la bo ğu şul muş tur; fa kat bun la rın ge rek tir di ği so rum lu luk lar du yul ma - mış, adım lar ye rin de atıl ma mış tır. Hat ta an la mı bi le ye te rin ce bi lin - me mek te dir. Bun la rın ya rat ma sı ge re ken so nuç la rın he sa bı bi le ya - pıl ma mak ta dır. Ger çe ği mi ze ko lay ko lay ya kış ma yan ve yak laş ma - yan bu so run lar üze rin de dü şün mek ve bun la rı öz so run la rı mız ola - rak ele al mak ge re kir ken, ya pı nın bü tün has ta lık la rı üst üs te bi ri kip bi zim has ta lık la rı mız ha li ne gel mek te dir. Ta bii bu da çö züm le yi ci ön der lik is ter. Ak si hal de ön der lik ya pı la maz. Ter si bir ön der lik uy - gu la ma sı, ta ri hi miz de ör nek le ri çok ça gö rü len olum suz luk la rın ya - şan ma sı na yol açar ve ya al çak ça ya şam bi çim le rin den bi ri si olur. Bu da bi ze ya pı la bi le cek en bü yük kö tü lük tür ve bu nu esas al ma ya - ca ğı mız açık tır. Şüp he siz so run lar sa de ce bir avuç in sa nın, sa de ce Pkk'lilerin so - run la rı de ğil dir (ki Pkk so run lar yu ma ğı dır, ama ay nı za man da en ide al bir çö züm oca ğı dır), tüm hal kın so run la rı dır. Pkk halk için var dır. Bu nun için tüm ulu sun so run la rı nı çöz mek, dost ya da düş - man tüm güç le rin ger çe ği ni gör mek ve ona uy gun ce vap lar ver mek ge re kir. Bü tün bun lar ön der le rin, ön der lik id di a sıy la or ta ya çı kan la - rın çöz me le ri ge re ken so run lar dır. Yok sa ku lak la rı nı, yü re ği ni ve tüm du yu or gan la rı nı ger çek le re ka pat mak la hiç bir ye re va rı la maz. Bir hal kın ka de ri ni dev rim le de ğiş tir me sa na tı nı öğ re ne ce ğiz Biz bu ra ya es ki yi tek rar la ma mak, ye ni şey ler söy le mek, ye ni adım la rın önü nü aça bil mek, zor lan sak da tüm so run la rı çö ze bil mek için, mut la ka bir şey ler ver me miz ge rek ti ği ne inan dı ğı mız için gel - dik. Bu yı lı böy le de tay lan dır ma ya ça lış tık. Ye ni ge len ar ka daş lar ço ğun luk ta ol ma sı na rağ men, bu ve si ley le bir bi ri mi zi doğ ru ta nı ya - ca ğı mı za ve an la ya ca ğı mı za ina nı yo ruz; bu nun ça ba sı için de yiz. Ta şı nan ger çek lik sa nıl dı ğın dan baş ka tür lü ol sa bi le, ba şa rı ya gi di - le bi le ce ği ne ina nı yo ruz. ken di ya şa mı mız bu nun bir zir ve si dir. İs te - 25

27 nir ve ça ba gös te ri lir se, da ha faz la sı sağ la na bi lir. İn san bir şey ya - pa mı yor sa bi le, il kin otu rup de rin ce dü şü nür. İn san hız la yan lış lık ta yol al ma ya mec bur de ğil dir. İyi ye güç ye ti re mi yor sa, en azın dan kö tü ye yol aç ma ma gü cü nü de ken di sin de gör me li dir. Ama bu nu yap mı yor, iyi ye ha yır ve kö tü ye ise alış kan lık tır de yip yü rü yor - sa, o in san bit miş tir. Onun üze rin de her tür lü he sap ya pıl ma lı ve et - ki siz kı lın ma lı dır. Bu, in sa nın önü ne, es ki alış kan lık la rı göz den ge - çir me, hep da ha iyi ye ulaş ma nın he sa bı nı yap ma, yan lış ta yol al ma - ma, doğ ru yol da yü rü me ve ken di ni her dü zey de dü zelt me se çe ne - ği ni ko yar. Bi raz ol sun ta ka ti olan la rın bu na güç ye ti re bi le ce ği ni ve olum lu adım lar ata bi le ce ği ni sa nı yo ruz. Za ten in san lık ve ya çağ daş ulus lar ai le si ne onur lu bir ka tı lım da an cak böy le bir yak la şım la müm kün dür. Her kes bu ra ya ken di is te ğiy le ger çek le ri mi zi ve hat ta bu nun da öte sin de sa vaş ma sa na tı nı öğ ren mek için, bi zim var lı ğı mı zı da bi le - rek gel di. Oyun oy na mak, bir ba ba sev gi si, aşi ret re is li ği ve ya ha ya - lin de ne var sa onu ya şa mak için gel me di. Bir hal kın ka de ri ni dev - rim le de ğiş tir mek için ge rek li olan sa na tı öğ ren mek ve bu nun iyi bir sa nat ka rı nın edin me si ge re ken özel lik le ri ka zan mak üze re bu ra - ya ge lin di. ki şi ken di ne güç ye ti re bil di ği, ken di ni ıs lah edip olum - suz yan la rı nı yon ta bil di ği tak tir de, sağ lam bir kö şe ta şı ha li ne ge le - bi lir. Bu nun için ge rek li olan her şey var dır ve her ke se su nul mak ta - dır. Genç ol mak bu nun için en gel de ğil dir. Az ve ya çok oku muş ol - mak da ne avan taj, ne de de za van taj dır. İn san lık ta ri hi nin hiç bir ta - rih sel dö ne me ci genç ol mak, az ya da çok oku mak la bağ lan tı lı de - ğil dir. Önem li olan te mel da va la ra baş koy mak tır. Bu te mel de bil di - ği iki söz cük le kal ma mak, bu nu sü rek li ge liş tir mek, so nu ca gö tü re - cek olan esas yön dür. do la yı sıy la biz de ken di ka de ri miz hak kın da çok az şey bi li yor sak ve bir kaç söz cük öğ ren miş sek, baş lan gıç için bun la rı kü çük gör me me li yiz. Ye ter ki ar dı nı ge tir me si ni bi le lim. Önü müz de ki dö ne min sa vaş so run la rı ya kı cı dır. Hal kı mız ser hil - da na da ha pe kiş miş adım lar la yü rü ye cek tir. Yi ne ge ril la sa va şı da ha da de tay lan dı rı la rak ge liş ti ri le cek ve bü tün bun la ra par ti ön cü lük ede cek tir. Ar ka daş lar, bu nun en id di a lı ve şans lı ön cü ko lu ola rak, gö rev le ri omuz la mak la kar şı kar şı ya dır ve bu nun ha zır lık la rı için - 26

28 de dir ler. Bu nun öne mi ni kü çüm se me mek le bir lik te, ge rek li öl çü yü tut tur ma nın öne mi ni tek rar vur gu lu yo ruz. Her ne ka dar şim di ye dek de dik le ri miz pek an la şıl ma mış sa da, bun dan son ra an la şı la ca ğı nı umu yor ve bek li yo ruz. da ha ön ce le ri de ül ke ye çok kap sam lı çö - züm le me ler ulaş tı rıl mış ol ma sı na rağ men, en değ me kad ro la rı mız da da hil, ne ya zık ki pek ço ğu bun la rın ya nın dan bi le geç me miş tir. Her çö züm le me baş lı ba şı na bir ye ter li li ği ifa de et ti ği hal de, bun lar - dan ge rek li so nuç lar çı ka rıl ma mış tır. Bu yüz den ba zı ger çek le ri tek - rar la mak du ru mun da kal mak ta yız. Hiç ol maz sa bu yıl ba şı ve si le siy - le sağ lam bir an la yış sa hi bi olun ma lı dır. ek sik lik le re sa hip ol mak ayıp de ğil dir. Bel ki be nim ek sik lik le rim pek ço ğu nun kin den faz la - dır. An cak ayıp olan da ha doğ ru ya ve yet ki ne ulaş ma gü cü nü ken - din de gör me mek, bu na yük len me mek tir. Bi zim le ar ka daş lar ara sın - da ki fark bu ra da dır. Biz ek sik, çir kin ve yan lış ola na kar şı aman sız bir mü ca de le içe ri sin de yiz; bun la rı ört bas et mek ye ri ne aş ma ya ça - lı şı yo ruz ve bu nu her gün ya pı yo ruz. Oy sa bu ba zı la rın ca yıl dan yı - la bi le ya pıl ma mak ta dır. Fark iş te bu ra da dır. Bu nu yap mak zor gi bi ge le bi lir, ama baş ka se çe ne ği miz de yok tur. Ham le ha lin de yiz, gün - lük ola rak sa va şı ya şı yo ruz. Bu ne den le zor da ol sa bu nu ba şar mak dı şın da hiç bir se çe ne ği miz bu lun ma mak ta dır. Sa vaş sa de ce fi zik et ki li ve ateş li si lah lar la ya pıl maz. Sa va şın ruh ve dü şün ce de ya şa na nı da ha şid det li dir. kal dı ki, ruh sal ve dü - şün sel alan da şid det li geç me yen bir sa vaş, fi zi ki an lam da da ge li şe - mez. Fi zi ki an lam da sa va şın so nu cu nu be lir le yen şey de yi ne ruh sal ve dü şün sel alan da ki sa va şın yo ğun geç me si dir. de mek ki da ha faz - la dü şün mek, sa vaş şar tı nın çok sağ lam bir dü şün ce sis te mi ne sa hip ol mak ol du ğu nu bil mek ge re kir. ele alı nan si lah la ra hük met mek için bü yük dü şü nül me li, ruh lar du yar lı kı lın ma lı dır. Çün kü sa va şın ru hu çok du yar lı, dü şün ce si çok ge liş kin dir. Sa vaş ta vur mak ve ya vu rul mak çok önem li dir. Si lah la rın ha ta sız ve iyi vur ma sı için, iyi duy mak ve iyi dü şün mek ge re kir. Ak si hal de bir ca ni ve ya ka til olu - nur ki, bu en ağır suç lar dan bi ri ni teş kil eder. Her kes dü şün me gü - cü ne gü ven me li, okur-ya zar lı ğı nın az ol du ğu nu ve dü şü ne me ye ce - ği ni söy le me me li dir. Çün kü her şe ye rağ men sa vaş ger çe ği ni de rin - den duy mak müm kün dür. Ter si ne çok oku yan lar için de düş ma nın 27

29 ka zan dır dı ğı ruh la ve dü şün ce yön te miy le du yan ve dü şü nen ler, az oku yan la ra gö re çok da ha teh li ke li dir. Bi ze gö re, eğer doğ ru bir yön tem le yak la şı lır sa, dağ da ki bir ço ban bun lar dan da ha iyi dü şü - nür, da ha iyi du yar ve da ha doğ ru su nu öğ re nir. de mek ki, dev rim ci li ğe baş la ma nın ilk adı mı ken di ne ha kim ola - bil mek, bu nun için de dev rim ci te o ri, dü şün ce ve du yar lı lı ğı edi ne - bil mek tir. Bu ko nu da saf la rı mız da mu az zam bir ye ter siz lik ya şan dı ve ha la ya şan mak ta dır. Bun la ra dur de me si ni bil mek ge re kir. Bi zim ya pa bi le ce ği miz iş bu nun gü ven kay na ğı nı, ana çer çe ve si ni, yol ve yön tem le ri ni gös ter mek ve ver mek tir. Bu nun kar şı lı ğın da bek le nen şey ise, ön ce lik le an la tı lan lar üze rin de dü şü ne bil mek, so nuç çı kar - mak, tar tış mak, geç mi şi de ğer len dir mek, he sa bı nı yap mak, doğ ru yu yan lış tan ayırt et mek, gi de rek bir ey lem ada mı ve yü rüt me gü cü ha - li ne ge le bil mek tir. eğer sa va şa gi ri lir ken ha zır lık sız olu nur sa, halk sa va şı nın ku ral la rı ile çe li şi lir se, şim di ye ka dar ya şa dı ğı mız sa va şın or ta ya çı kar dı ğı olum suz so nuç lar dan bin kat faz la sı ya şa na bi lir, kay be di le bi lir. Bu nu ön le me nin yo lu, bu iş le re doğ ru ve hak kı nı ve - re rek yak laş mak tır. Ba şa rı böy le müm kün dür. eğer bu da va da yü rü - me id di a sı cid diy se (ki bun dan kuş ku yok tur), bi raz dü rüst lük ve bi - raz da vic dan var sa, önü müz de ki dö ne min ne ka dar acı ma sız ve kan lı ge çe ce ği göz önü ne ge ti ri le rek, sa va şa çok cid di yak laş mak ge rek mek te dir. Bu, ya şa mın esas nok ta sı ha li ne ge ti ril me li dir. Ba zı has ta lık lar ve ek sik lik ler bu nu et ki le mez. Bü yük da va lar in sa nı tek bir nok ta ha lin de ken di hiz me ti ne koş tu rur. eğer ki şi ken di da va sın - da tu tar lı ve cid diy se, bu böy le dir. Ama ken di si ni ve çev re sin de ki - le ri al dat ma ya ça lı şan bir sah te kar sa, bir yı ğın ba ha ne uy du rur, baş - ka şey ler le uğ ra şır, uğ raş tı rır. Bun lar ezil me ye mah kum dur. do la yı sıy la ya şı ya da ba şı ne olur sa ol sun, in sa nın doğ ru bir da - va nın yo ğun bir ifa de si ol mak dı şın da bir se çe ne ği ve ama cı ola - maz. Bu, en doğ ru su dur. Bu ra da ken di ne ha kim ol ma yı bil mek ge - re kir. dev rim ci lik, ön ce lik le ken di ni ter bi ye et mek, kö le li ğe ve kö tü alış kan lık la ra dur de mek, doğ ru yo lun sağ lam bir yü rü yüş çü sü ol - ma ya evet de mek tir. Bu ra ya ken di is tek le riy le ge le rek ilk adım la rı nı atan lar, bu te mel de adım at mış lar dır. Baş ka her han gi bir şart yok tur. Biz özel lik le ken di so rum lu lu ğu muz al tın da sa va şan la ra kar şı 28

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI

PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI PKK 5. KoNgRE KaRaRLaRI Weşanên Serxwebûn 1 3 Weşanên Serxwebûn: 72 PKK 5. Kongre Kararları İÇİNDEKİLER Birinci baskı: Mayıs 1995 İkinci baskı: Temmuz 1995 Parti üzerine karar Ulusal ordulaşma üzerine

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DEVLET KRİZİ. l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri:

DEVLET KRİZİ. l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri: l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri: DEVLET KRİZİ l998 yı lı, Cum hu ri ye tin 75. yı lı nın şa ta fat lı kut la ma la rı na ta nık lık et ti. Fa kat 29 Eki m e, 75 ya şın da ki bur

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar OLGU SUNUMU Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar Dr. Jale BAFRA, a Dr. Gönül FİLOĞLU, b Dr. Havva ALTUNÇUL b a Sosyal Bilimler AD, b Fen Bilimleri AD, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İSTANBUL

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer:

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer: SAKIZKÖY GÜNCELER Azad Ziya Eren 27 Ekim 1976 da Diyarbakır da doğdu. Bijar ve Mari Jiyan adında iki çocuğu var. Kültür sanat politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları nda yayımlandı. Uluslararası

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

SUNU. Sınıf Pusulası /1

SUNU. Sınıf Pusulası /1 SUNU Merhaba; Bir Yüz yı lın Ar dın dan baş lık lı ya zı, 20. yüz yı lı iki dün ya gö rü şü açı sın dan ele alı yor. Bir ta raftan 21. yüz yı la gi rer ken ka pi ta list dün ya ve em per ya liz min ge

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 İçindekiler TKP nin Tarihi Mirası Sayfa 5 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 Birlik Devriminin Dersleri, Partinin Kuruluşu ve Gelişimi Sayfa 33 Komünist Partinin Bolşevikleştirilmesi

Detaylı

B NB R GECE MASALLARI

B NB R GECE MASALLARI B NB R GECE MASALLARI Âlim Şerif Onaran 1921 de Manisa n n Kula ilçesinde do du. zmir de Erkek Ö retmen Okulu nun orta bölümünde ö renciyken bir müzik ö retmeninin özendirmesiyle müzi e yöneldi. Şark sözlerini

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

www.islamic-invitation.com F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE Si ya sal is tik rar sız lık, iç ik ti dar mü ca de le si, si ya sal par ça lan ma ve ça tış ma içe ri sin de de be lenen Türk ege men sı nıf la rı nın si

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 SPİNOZA Geometrik Düzende Tanıtlı Törebilim 1 BÖLÜMLER I VE II Çeviren Aziz Yardımlı idea istanbul İDEA CEP

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

İçindekiler. Anayasal Talepli Mücadele Hangi Yelkenleri Şişiriyor Sayfa 5. Anayasal Hayaller ve Reformcu Politikanın Çekiciliği Sayfa 25

İçindekiler. Anayasal Talepli Mücadele Hangi Yelkenleri Şişiriyor Sayfa 5. Anayasal Hayaller ve Reformcu Politikanın Çekiciliği Sayfa 25 İçindekiler Anayasal Talepli Mücadele Hangi Yelkenleri Şişiriyor Sayfa 5 Anayasal Hayaller ve Reformcu Politikanın Çekiciliği Sayfa 25 ÖDP Küçük Burjuva Reformcu Liberal Parti Sayfa 39 Bir Devrim Partisinden

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı