ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK."

Transkript

1 KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TARAF OLMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... LEFKE SPOR KULÜBÜ Ali Osman DENÝZE SIFIR SÜPER VÝLLALAR! Erdoðan Baybars DEVLET SONUNA DEK TEDAVÝYÝ ÜSTLENMELÝ Elvan Levent EKONOMÝK KRÝZ AYAKLARI Mehmet Levent ÞARLATANLIK Niyazi Ökten Vakýflar Ýdaresi Çarþý Merkezi için açýlan ihalenin usulsüz biçimde Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif in oðluna býrakýlmasý müteahhitler için bardaðý taþýran son damla oldu. Güney Construction Direktörü Sertaç Uzun usulsüzlüðe isyan etti... Ýhale rezaleti Sertaç Uzun Bakanýn oðlu Gazetemize konuþan Güney Construction Direktörü Sertaç Uzun, Yetti artýk... Bu rezaletlere bir son verilmeli... Bu iþin peþini býrakmayacaðým dedi... n 4 milyon 89 bin TL ile ihaleye en düþük teklifi verdiðini söyleyen Sertaç Uzun, Reflex Team Ýnþaat Þirketi nin 4 milyon 360 bin TL ile ihaleye katýldýðýný, ancak bu rakamýn daha sonra düþürülerek ihalenin bu þirkete verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný belirtti... n Sertaç Uzun, tekliflerin ihaleye katýlan 8 kiþinin önünde açýldýðýný ve herkesin buna tanýk olduðunu söyledi. Bu durumu Baþbakan Ýrsen Küçük e de þikayet ettiðini belirten Uzun, buna benzer baþka bir usulsüzlüðü de Sayýþtaylýða götüreceðini açýkladý... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta KKTC Türkiye seçimlerinde n AKP seçim beyannamesindeki hedefleri arasýna Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý ný da kattý... n Tayyip Erdoðan: Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý için KKTC nin her alanda uluslararasý saygýnlýðýný ve etkinliðini artýrmak için bugüne kadar gösterdiðimiz çabayý bundan sonra da sürdüreceðiz... n Türkiye deki seçimler toplumumuzda da büyük bir heyecan ve ilgiyle izleniyor Haziran dan sonra Kýbrýs ta büyük deðiþiklikler bekleyenler var... n 8. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslý intikamcý deðildir. Kan davasý gütmez n2. sayfada

2 NERGÝSLÝ, AKDOÐAN, VADÝLÝ VE TURUNÇLU'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Pazartesi günü orta gerilim proje çalýþmalarý nedeni ile Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Vadili ve Turunçlu köylerine 6 buçuk saat elektrik enerjisi verilemeyecek. KIB - TEK Maðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 08:30-15:00 saatleri arasýnda olacak. LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Lefkoþa'da elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý tespit edilen 47 yaþýndaki S.S (E) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da, S.S'ye ait ikametgahta yapýlan kontrolde, bahse konu ikametgahýn elektriðinin borcundan dolayý Elektrik Kurumu tarafýndan kesilmiþ olmasýna raðmen 7 Aðustos Nisan 2011 tarihleri arasýnda toplam 5 bin 445 TL deðerinde elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý tespit edildi. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmesi yasak bir kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olay sonrasýnda, bahse konu þahýs ve kumarhane sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. GENÇLÝK MERKEZÝ BAÞKANI MUSTAFA ÖZGÜ Gençlik Merkezi'nin yapýlan 20. Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýða yeniden Mustafa Özgü getirildi. Gençlik Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Ýlk toplantýsýný Perþembe günü yapan yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yaptý. Genel Sekreterliðe Ayþen Aligüllü, Saymanlýða Osman Bayhanlý, Basýn Yayýn ve Dýþ Ýliþkiler'e Direnç Özkan seçilirken, Emine Reis Lokal Sorumlusu, Yonca Öksüzoðlu da Sosyal Ýþler Sorumlusu görevine getirildi. ÝNGÝLÝZCE SINAVI YAPILDI Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce sýnavý dün Lefkoþa'da Türk Maarif Koleji'nde yapýldý. Komisyon'dan alýnan bilgiye göre, kamudaki bazý kadrolar için koþul öngörülen yabancý dil bilgisine yönelik sýnav, 2005 Kamu Görevlileri Sýnav Tüzüðü uyarýnca, yabancý dil seviyesini tespit ve belgelemek amacýyla komisyon tarafýndan yapýlýyor. 246 kiþinin baþvurduðu ancak 221'inin katýldýðý ve 2 saat süren sýnavýn sonuçlarýnýn gün içinde açýklanacaðý belirtildi. ÜSTEL ÝZMÝR'E GÝTTÝ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn davetlisi olarak dün akþam Ýzmir'e gitti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Üstel, açýlýþýný Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn yapacaðý 35. Turizm Haftasý kutlamalarýna katýlacak. MAÐUSA'DA SÝVÝL TOPLUM FUARI Gazimaðusa Yöneticilik Merkezi ile Güney Kýbrýs'tan Sivil Toplum Destek Merkezi iþbirliðinde iki toplumlu olarak yürütülen "Barýþa Sen De Katýl Projesi" kapsamýnda Sivil Toplum Fuarý düzenlendi. Gazimaðusa Namýk Kemal Meydaný'nda yer alan ve "Bazýlarý Güzel iþler Yapar, Güzel Ýþlere Destek Ol" temasýyla gerçekleþtirilen fuarda Gazimaðusa, Ýskele ve Karpaz bölgeleri sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Akþam saat 22.00'ye kadar süren fuarda, sivil toplum örgütlerinin tanýtýmý, müzik dinletileri, dans gösterileri, þovlar ile müzik gruplarýnýn konserleri yer aldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'de mahkemelerde olaný biteni gördük sonra, "Kýbrýs'ta eskiden, Türkiye bize boyunduruk takmadan, bu iþler nasýl yürürdü acaba" deyerek hatýrlamaya çalýþtým. Mesela; Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmakta olduðu günlerdi aklýmda kaldýðýna göre. Ama, Dr. Küçük Cumhurbaþkan Muavini idi artýk. Koçina'da (Erenköy), iki otobüs sahibi arasýndaki rekabet nedeniyle, bir cinayete teþebbüs edildiydi. Otobüs sahiplerinden birisi bir gece yanýna bir akrabasýný da alarak diðer otobüs sahibine pusu kurdu. Ve adamý av tüfeði ile vurdular. Ölmedi. Lefkoþa'ya bir özel kliniðe götürdüler. Tedavi edildi. Pusuyu kuranlar kýsa bir süre sonra tutuk evinden çýkarýldýlar. Tutuksuz yargýlanacaklardý. Ancak yargýlama süresince köye gidemeyeceklerdi. Lefkoþa'da kalýrlardý. O sýralarda ben da Lefkoþa'da kalýrdým. Zanlýlarýnan Sarayönü kahvehanelerinde rastlaþýr, sohbet ederdik. Bir gün, "mahkeme nasýl gider?" dedim. "Uzatýrlar" dediler. "Niçin" dedim, "Dr. Küçük bizi barýþtýrmaya çalýþýr da onun için" dediler. Dr. Küçük köyde düþmanlýðýn devam etmesini istemezdi. Sonuçda Dr. Küçük taraflarý barýþtýrmayý baþardý. Dava bitti, taraflar olayý kapattý, köye huzur geldi. Misal 2: Babam köyün muhtarý idi. Cumhuriyetten sonra köyde birkaç genç muhtar olmak istedi. O nedenle babama karþý hýrçýnlaþtýlar. Babam 70 yaþýný aþtýydý. Köydeki tatsýzlýðý duydum. Köye gittim. Babama karþý takýnýlan tavýrlar "beni üzmedi" dersam yalandýr. Ama gene da babama "haklýdýrlar, sen kaç yýl daha muhtarlýk yapacan, en iyisi istifa et ve ettiðini bana haber ver ben da rahat edeðim" dedim. Ýkiletmedi, gitti ve istifasýný verdi. Ne oldu? Dr. Küçük muhtar olmak isteyenleri çaðýrmýþ ve þöyle demiþ: Gidin ve kendi aranýzda anlaþýn. Köyde muhtarlýk kavgasý istemem. Kendi aranýzda anlaþýnca gelin üzerinde birleþtiðiniz kim isa onu tayin edeðim. KIBRISLI ÝNTÝKAMCI DEÐÝLDÝR. KAN DAVASI GÜTMEZ Daha sonra babamý çaðýrdý ve babama, "Lütfen bunlar kendi aralarýnda anlaþana kadar görevine devam et" dedi Aðustos'una kadar köye muhtar olmak isteyenler kendi aralarýnda anlaþamadýlar Erenköy çatýþmalarý ile ne köy kaldý ne köycük. 6 köyü birden, savaþý bizzat idare eden Makarios'a teslim ettik. Bir örnek da Makarios'tan. Þahidi deðilim. Duydum. Sýk sýk duyarsýnýz. EOKA-B'ciler sokakta dolaþýr da kimse onlara dokunmaz. Peki EOKA-A'cýlara dokunan mý var? Dedikleri doðruysa, EOKA-B Limasol'da bir polis karakoluna silahlý eylemden sonra eylemcileri tutuklanmýþ ve polis karakolunda tutuk evine konmuþ. Bunun üzerine Makarios, kendini ortadan kaldýrmak için kurulan EOKA- B'nin tutuk evindeki gençlerini ziyaret etmiþ. Cübbesini ve þapkasýný çýkarmýþ, kollarýný sývamýþ, ve polislere "getirin bana bu puþtçuklarý tek tek" demiþ. Getirmiþler. Her birine ikiþer tokat ve birer hassiktir çektikten sonra serbest býrakmýþ. Kýbrýslý dediðim böyle bir yaratýktýr. Ýntikamcý deðildir. Kan davasý gütmez. Siz sanýr mýsýnýz ki EOKA-B'cileri veya "A"cýlarý tutup içeri týksalar Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn büyük çoðunluðu memnun olacaklar? Ya da TMT'cileri... Baþka toplumlarda bilmem ama, Kýbrýslýlarýn Türkçe konuþanlarýnýn da, Rumca konuþanlarýnýn da çoðunluðunun kahramanlarý adam öldürenlerdir. Hasanbulliler gibi, Mida gibi, Gafgariþ gibi, Ksenofo gibi... Masal kahramanlarý da hep, veya genelde, öldürenler deðil mi? Bilim bu durumu nasýl izah eder bilmem. Ama Kýbrýslýlarda dürtüklemeler olmazsa nedenlerden birisi þudur: O gitti. Onu öldüreni öldürmekle gideni geri getiremezsiniz. Bu mantýðýn gerisini bulabilirsam bir uzmana soracaðým. Türkiye insaný ile Kýbrýs insaný arasýndaki büyük farklardan birisi da budur. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TARAF OLMAK Kuzeydeki bir toplu mezar yerini gazetemizde yayýnladýðýmýz gün Kýbrýslýrum gazeteci ve televizyoncular gelmiþti bana... Haberimiz büyük yanký uyandýrmýþtý güneyde... Çünkü Lapta'da deniz kenarýndaki arazide çok sayýda Rumun gömülü olduðunu haber vermiþtik. Benden demeç istediler... Reddettim... "Bu konuda söyleþi yapmamýz için þartlarým var" dedim. "Nedir?" diye sordular... Söyledim... Dedim ki: -Siz tek taraflý veriyorsunuz bu katliam haberlerini... Türklerin öldürdüðü Rumlar ilgilendiriyor sizi yalnýz... Rumlarýn öldürdüðü Türkler ilgilendirmiyor. Palikitre'den, Aþþa'dan söz ediyorsunuz, ama Dohni'den, Murataða, Atlýlar ve Sandallar'dan hiç söz etmiyorsunuz... Böyle olmaz... Yalnýz bir tarafýn yaptýklarýný sayar da diðer taraf hiçbir þey yapmamýþ gibi davranýrsanýz, barýþa hizmet edemezsiniz bu adada... Bunlarý söyledikten sonra þartýmý açýkladým onlara: -Gelin anlaþalým sizinle, dedim. Eðer bundan sonra televizyonlarýnýzda Rum katliamlarý da konuþulacaksa, sizinle söyleþi yapmaya hazýrým... Rum meslektaþlar biraz þaþýrdýlar... Sonra telefon açtýlar patronlarýna... Þartýmý ilettiler... Patronlar kabul etmediler bunu... Böylelikle ayrýldýk... Birkaç yýl önce geçen bu olaydan sonra bir daha da gelmediler bana... RIK'te, yani güneydeki devlet televizyonunda yaþadýðým olay gibi bir olaydý bu da... Tasos Papadopulos'un dünürü yapmýþtý benimle söyleþiyi... Meþhur Akritas Planý'na kadar uzanmýþtýk. Ben, "Kýbrýslýtürkleri toplu imha planýydý... Ve ne yazýk bu planýn mimarlarýndan biri olan kimse de þu anda Kýbrýs Cumhurbaþkaný" deyince program noktalandý... Beni, bunu ispat etmeye çaðýracaklarýný söylediler bir sonraki programda, ama bu sözlerini tutmadýlar... Bir daha da o stüdyoya hiç çaðýrmadýlar. Kuzeydeki rejim sahipleriyle kavgadan sonra bir de güneydeki yönetimle kavgaya tutuþtuk böylelikle... Hani "Ne Musa'ya, ne Ýsa'ya" derler ya, bizimkisi de öyle bir þey iþte... Tablo iþte budur Kýbrýs'ta... Þairin dediði gibi: "Ýnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmiþse, diðerine saðýr..." Bir tarafta 'vatan haini' mertebesine eriþirsiniz... Diðer taraftan da kovulursunuz sonra... Nesnel olabilme, her iki tarafýn da günahlarýný görebilme hakký elinizden alýnmýþ... Birini göreceksiniz yalnýz... Diðerine gözlerinizi kapayacak ve kulaklarýnýzý týkayacaksýnýz... Onurunuzu korumak için yalnýzlýðý göze alacaksýnýz... Her iki tarafla da dalaþmayý... Dokuz köyden mi kovacaklar sizi? Varsýn kovsunlar! TMT'nin kurþunlarýna hedef olan kahramanlarýmýzý düþünüyorum... Derviþ Kavazoðlu'nu... Fazýl Önder'i ve Ahmet Yahya'yý.. Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan'ý... Bana tarifsiz bir acý veren bir þey var tüm bunlarda... Hele de Kavazoðlu'nun trajedisinde... Kýbrýslýrum toplumu arasýnda yaþamýþ. 1963'ten sonra bu toplum içinde sürdürmüþ mücadelesini... AKEL Merkez Komitesi üyeliðine atanmýþ kontenjanla... Ki bu, Kýbrýslý bir Türke verilen en yüksek paye olmalý bu partide... Ama yanýtýndan emin olduðum soru þu: Kavazoðlu (yakýn çevresine söylediði gibi) enosise, yani adanýn Yunanistan'la birleþme ülküsüne kesin bir tavýrla karþý çýksaydý, o partide bu kadar muteber bir adam olur muydu? 1950 enosis plebisitinin yanlýþ olduðunu söylese... Kýbrýs'ýn hiçbir ülkeye ilhak edilmemesi ve baðýmsýz bir devlet olarak yaþamasý gerektiðini savunsa... AKEL'de Merkez Komitesi üyesi yaparlar mýydý onu? Hiç sanmam... Kavazoðlu'nu suçlamak için yazmýyorum bunlarý... O gerçekten yürekli bir barýþçý ve mücadeleciydi... Milliyetçi eðilim ve histerileri yüzünden, onun deðerini bilmeyenler utanmalý... Ki bugün de deðiþen bir þey yok aslýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝHALE REZALETÝNÝN SONU YOK MU? Bir türlü bitmek bilmedi ihale rezaleti toplumumuzda... Açýn bakýn gazete arþivlerini... Siz de göreceksiniz... Çok uzun yýllara dayanýr bunun geçmiþi... Gazeteler 'ihale rezaleti' baþlýklarýyla dolu... Hep torpil... Hep akraba, dost iþi... Ýþte son günlerde buna bir tane daha eklendi... Ýhale Vakýflar Ýdaresi'nin Çarþý Merkezi Ýhalesi... Hakký olana deðil, yine hakký olmayana verildi... Bakanýn oðlu çünkü... * Bu ihaleye katýlan Güney Construction Þirketi Direktörü Sertaç Uzun dayanamayýp isyan etti sonunda... "Yetti artýk" dedi... Toplam 8 þirket katýlmýþ ihaleye... 4 milyon 89 bin TL ile en düþük teklifi de kendisi vermiþ... Bakan Ahmet Kaþif'in oðlunun þirketi Reflex Team'in verdiði teklif ise 4 milyon 360 bin TL... Böyle olmasýna karþýn bir oyun oynanmýþ yine... Reflex Team'in verdiði teklif düþürülmüþ ve ihalenin ona býrakýlmasý kararlaþtýrýlmýþ! Bunun üzerine Sertaç Uzun'un babasý Ahmet Kaþif'i aramýþ, þikayetçi olmuþ, "Bu meseleyi basýna yansýtacaðým" demiþ... Kaþif, "Nereye istersen git" diye karþýlýk vermiþ ona... * Sertaç Uzun bu iþin peþini býrakmýyor... Kalkýp Ýrsen Küçük'e gitmiþ... Ona da anlatmýþ bu durumu... Bu haksýzlýðýn düzeltilmesini istemiþ... Ne demiþ Küçük? "Bir yanlýþ anlaþýlma var herhalde bu iþte"... 'Yanlýþ anlaþýlma' ne demek? Herkesin gözü önünde açýlmýþ teklifler... Ýhaleye katýlan sekiz kiþinin önünde... Hadi biri yanlýþ gördü diyelim... Geriye kalanlar da mý yanlýþ gördü? Bir deðil, iki deðil ihale rezaleti... Buna benzer bir usulsüzlük daha var Sertaç Uzun'un elinde... Onu da Sayýþtaylýða götürecek... Orada arayacak hakkýný... * "Bakan olmanýn hikmeti ne?" diye sormuþtuk geçtiðimiz günkü yazýmýzda... Ýþte bu gibi avantajlar, bu gibi "nimetler"dir sevgili okurlar... Peki, burasýný bunca yýldýr idare eden Ankara da farkýnda deðil mi tüm bunlarýn? Mesela ekonomimizi düzeltmek iddiasýyla buraya elçi olarak atanan Halil Ýbrahim Akça... Hükümetin borçlanmasýný bile Merkez Bankasý'na baðladý da, bu ince hesap iþlerinin farkýnda olmasýn olur mu hiç? Ýrsen Küçük'ün kapýsýný çalacaðýna Akça'nýn kapýsýný çalmalýydý bizce Sertaç Uzun... Ýrsen Küçük UBP'li... Ahmet Kaþif de UBP'li... El eli yýkar sonuçta... O makamda çözülmez bu iþler... 'Valilik'te çözülür... Siz 'elçilik' dersiniz ya, zararý yok... Ha Ali, ha Veli... Ayný deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TDP BAÞKANI ÇAKICI: DAÜ'de yaþananlar kabul edilemez Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ- SEN) ile bazý yöneticilerinin elektronik posta adreslerinin üniversite yönetimi tarafýndan kapatýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu" söyledi. Uygulamaya konulan bu kararý "diktatörlük" olarak niteleyen Çakýcý, böylesi bir çaðda, böylesi bir uygulamanýn yürürlüðe konmasýnýn anlamsýz olduðunu belirtti. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, akademisyenlerin elektronik posta adreslerinin kapatýlmasýnýn akademik özgürlüðe ve üniversitenin iþleyiþine müdahale olduðunu, akademisyenlerin bilimsel çalýþmalarýnýn engellendiðini ifade eden Çakýcý, hiçbir makamýn sendika yöneticileri ile çalýþanlara yönelik baský yapmaya hakký olmadýðýný kaydetti. Çakýcý, elektronik posta adreslerinin kapatýlmasýnýn, DAÜ Vakýf Yöneticiler Kurulu ile DAÜ - SEN arasýnda imzalanan toplu iþ sözleþmesi kurallarýna uymadýðýný da belirterek, "Öyle anlaþýlýyor ki 'Ben yaparým olur' mantýðý ile hareket eden zihniyet, yasadýþý ve keyfi uygulamalar karþýsýnda isyan eden ve karþý çýkan kiþi ve yöneticilere baský yaparak susturmaya çalýþmaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki, böylesi bir düþünce yapýsý asla doðru deðildir" diye konuþtu. TÜRKÝYE ÝLE RUSYA ARASINDA VÝZESÝZ DÖNEM 23 Nisan þenliðine vizesiz geldiler Türkiye ile Rusya arasýnda vize uygulamasýnýn kalkmasýnýn ardýndan Atatürk Havalimaný'ndan Türkiye'ye vizesiz giriþ yapan ilk Rus yolcular, uygulamadan duyduklarý mutluluðu dile getirdi. Rusya'nýn Ekaterinburg ve Moskova þehirlerinden Atatürk Havalimaný'na gelen yolcular, herhangi bir sorunla karþýlaþmadan Türkiye'ye vizesiz giriþ yaptý. Yolculardan turizmci Anna Kaysorova, uygulamayla ilgili düþüncelerini Türkçe olarak ''Çok güzel, mutluyuz'' sözleriyle dile getirdi. Ýrina Kromme de 2 ülke arasýnda vize uygulamasýnýn kaldýrýlmýþ olmasýnýn çok iyi olduðunu söyledi.bu arada, Moskova'dan gelen yolcular arasýnda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý þenliðine katýlacak Rusya ekibi de yer aldý. Atatürk Havalimaný'ndaki pasaport görevlileri, Türkiye'ye giriþ yapan Rus yolcularýn daha önce olduðu gibi ülkede kalacaklarý her bir gün için yanlarýnda 50 dolar bulundurmalarý gerektiðini belirtti. Türkiye ve Rusya arasýnda varýlan anlaþmaya göre 2 ülke vatandaþlarý, turistik amaçla yapacaklarý vizesiz giriþlerde tek giriþte aralýksýz 30 günden, 6 ay içinde ise 90 günden fazla Türkiye'de kalamayacak. Rusya'ya turistik seyahat yapacak olan Türk vatandaþlarýnýn pasaportlarýnýn geçerlilik süresinin en az 6 ay olmasý, pasaportun herhangi bir yerinde yýrtýk veya çok eski olmamasý gerekiyor. Sendika üyelerinin telefonlarýnýn dinlendiði yönünde þikayetler olduðunu da kaydeden Çakýcý, "Umarýz bu doðru deðildir. Böylesi bir uygulamayý kabul etmek ve onaylamak bir yana, bu tür düþünce içerisine giren kiþi ve kiþilerden hesap sorulmasý gerekmektedir" dedi. "Bu tür kabul edilemez davranýþlar içinde olan DAÜ yöneticileri bilmelidir ki, günün sonunda en büyük zararý bu halkýn öz deðeri olan DAÜ'ye vermektedirler. Hiç kimsenin, DAÜ'yü bu tür çað dýþý uygulamalarla anýlan bir üniversite konumuna sokmaya hakký yoktur" diyen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, çalýþanlarýn özlük haklarýyla ilgili düzenlemelerin örgütlü bulunan sendikalarla uzlaþýlarak ve toplu iþ sözleþmeleriyle yapýlmasý gerektiðini belirterek, Sendikalar Mukayyitliði'nin ilgili birimleri uyarmasýna raðmen, üniversite yönetiminin yanlýþ tutumunu sürdürmesinin de kabul edilemez olduðunu kaydetti. "Gerek kapatýlan elektronik posta adresleri, gerek telefonlarýn dinlenmesi, gerekse toplu iþ sözleþmesi konusunda yapýlan yanlýþlarýn düzeltilmesi gerektiðini" belirten Çakýcý, "Üniversite yönetimini baský ve þiddet yerine, ilgili kurum ve kiþilerle diyalog kurmaya, var olan anlaþmalara uymaya ve üniversiteyi çaðýn gereklerini yerine getirerek yönetmeye davet ederiz" ifadelerini kullandý. Öte yandan, Rusya ile vizesiz döneme geçilmesinin ardýndan Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelerin sayýsý 58'e ulaþtý. ex istence Elvan Levent DEVLET SONUNA DEK TEDAVÝYÝ ÜSTLENMELÝ Gustav Janouch'un 'Kafka ile Konuþmalar' kitabýnda okuyana dek, yirminci yüzyýlýn en büyük yazarlarýndan biri olarak kabul edilen Kafka gibi bir yazarýn sokaða dökülmüþ kitleler hakkýnda ne düþündüðü üzerine pek bir fikrim yoktu doðrusu. Þöyle anlatýyordu Gustav Janouch: "Bayraklar, sancaklarla mitinge giden büyük bir iþçi topluluðuyla karþýlaþmýþtýk. Kafka dedi ki: "Bunlar öylesine kendini tutabilen, kendine güvenen iyi huylu insanlar ki. Sokaklarda egemenlik sürmekle, bütün dünyaya egemen olduklarýný sanýyorlar. Gerçekte yanýlýyorlar. Yazmanlar, görevliler, siyaseti meslek edinmiþ kiþiler ve bütün yeni çað sultanlarý var arkalarýnda, onlara iktidar yolunu hazýrlýyorlar." "Yýðýnlarýn gücüne inanmýyor musunuz", diye soruyor Gustav Janouch. "Ben bu yýðýnlar gücünü, biçimlenip düzene sokulmak isteyen, biçimsiz apaçýk bir kargaþa olarak görüyorum", diyor Kafka, "Her gerçek devrimci geliþme sonunda, bir Napoleon Bonaparte çýkar ortaya". "Rus devriminin daha geniþ çapta yayýlacaðýna inanmýyor musunuz? Kafka Bir an sustu, sonra dedi ki: "Sel yayýldýkça, su sýðlaþýr, kirlenir. Devrim buharlaþarak sadece yeni bir kýrtasiyeciliðin çamurunu býrakýr geride. Ýþkence çeken insanlýðýn zincirleri daire kaðýtlarýndan yapýlýr." Çok düþündüm Kafka'nýn söyledikleriyle ilgili. Birþeyleri deðiþtirmek uðruna sokaða dökülmüþ insanlarý naif buluyor. Onlarýn aslýnda mücadele verdikleri kiþilerin önünü açtýklarýnýn farkýnda olmadýklarýný söylüyor. Rusya'daki 1917 Devrimi de bir Joseph Stalin çýkarmýþtý sonunda ortaya. Bu doðru ama, Kafka da bütün bunlarý neredeyse doksan yýl önce söylemiþ. Koca bir asýr geçmiþ yani aradan neredeyse. Eðer bugün yaþamýþ olsaydý yine ayný þeyleri mi söylerdi acaba Kafka? Yani Mýsýr'daki ayaklanmaya, isyana, Tahrir Meydaný'na yýðýlan yüz binlerce insana bakýp, bunlar, düzene sokulmak isteyen bir kargaþalýk mý derdi yani? Sonuçta Kafka da Metamorfoz'u yazmýþtý. Ailesini geçindirmeye uðraþan Gregor Samsa'nýn bir sabah uyanýp kendini nasýl da kocaman bir hamamböceðine dönüþmüþ bir þekilde bulduðunu anlattýðý 'Deðiþim' romanýný. Toplumun saplantýlý önyargýlarýný ve böyle bir toplumda birdenbire hamamböceðine dönüþmüþ bir insanýn hayatýnýn nasýl deðiþtiðini anlatýrken kendi içinde bir devrimdir aslýnda bahsettiði Kafka'nýn bir anlamda bana kalýrsa. Açýkçasý bazen de, devrim üzerine sarfedilmiþ teorik konuþmalarýn pek de önemli olmadýklarýný düþünüyorum bir yandan. Sonuçta, devrim ancak gerçekleþtiði zaman sonuç veren, deðer kazanan bir kavramdý. Geriye kalan herþey ise ne yazýk ki birçok önemli mevzunun halýnýn altýna süpürülmesine hizmet etmekten baþka bir iþe yaramýyordu pek. 'Afrika'nýn dün manþetten verdiði haberi okumuþsunuzdur. Askerliðini yaptýðý sýrada nöbetçi arkadaþý tarafýndan vurulan Erkay Yýldýz, uzun süre kaldýðý bitkisel hayattaki yaþam mücadelesini kazanmýþ olsa da, görme duyusunu tamamen yitirmiþti. Tedavisi Türkiye'de halâ devam ediyor. Ailenin bu yedavi masraflarýný karþýlamaya gücü yetmiyor. Devlet de bu masraflarý üstlenmeye yanaþmýyor. Birinci soru þu: Burada devlet askere çaðýrdýðý gençlerin hayatýndan sorumlu deðil midir? Anne Sevda Uçar, oðlunun baþýna gelenlerle ilgili polis raporlarýnda 'Bilerek ve kasten yapýlmýþtýr', diye yazýldýðýný kendisinin gördüðünü söylüyor. O halde ikinci soru da þu: Erkay Yýldýz'a ateþ eden kiþiyle ilgili neden hiçbir iþlem yapýlmýyor? Biz burada devrim psikolojisinden oldukça uzak bir þekilde sürdürüyor olabiliriz hayatýmýzý ancak, gözlerimizi kocaman kapatacak kadar da naif deðiliz deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýki mavi göz býrakmýþ asker ocaðýnda Nöbette vurulan pýrýl pýrýl bir gencimiz Yürekler daðlanýyor bir annenin feryadýnda Apoletli omuzlarsa sanki taþ kesilmiþ Kalay "VATAN SAÐOLSUN" DEMESÝNÝ MÝ BEKLÝYORSUNUZ? Askerde olan çocuðunuz bir gün vurulsa, görme duyusunu kaybetse ne yaparsýnýz? Eðer paranýz varsa, satacak malýnýz mülkünüz varsa, satar, dünyanýn öteki ucunda çare ararsýnýz. Peki koskoca Türk Ordusu, kendi himayesindeyken gözlerini kaybeden gencecik bir fidan için neden yapýlabilecek herþeyi yapmaz, bir yerden sonra neden çocuðu acýlý annesiyle baþbaþa býrakýr? "Orada bir çift mavi göz býraktý oðlum. Bu gözlerden sadece bir tanesini istiyorum" diyen bir anneye kulak vermek bu kadar mý zor? "Vatan saðolsun" demesini mi bekliyorsunuz? Hangi anne çocuðunun gözlerini "vatan"a baðýþlar? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik LEFKE SPOR KULÜBÜ Bugün farklý bir konuyu iþlemek istiyorum köþemde Lefke Spor Kulübü'nden hatýrlayabildiðim birkaç anýyý Benzerliði anlatmaktýr niyetim yýlýydý Lefke takýmý ikinci kümeye düþmüþ ve birinci lige çýkmak için mücadele veriyordu. Ancak bugünle o gün arasýndaki benzerlik bu deðil Kupada ikinci kez final oynayacak Lefke Yýllar önce Kaymaklý'yý eleyerek finale çýkmýþ ve finalde de Baf Ülkü Yurdu'nu 4-0 maðlup ederek kupa þampiyonu olmuþtu Ýkinci ligde mücadele edip de Kýbrýs kupasýný kazanan tek takýmdýr bildiðim kadarýyla Bu yýl yine Küçük Kaymaklý'yý maðlup ederek final oynama þansý kazandý Finalde rakibi Çetinkaya Bir dostum, -Tarih tekerrür mü edecek, diye sordu -Hiç alakasý yok, dedim, tarih tekerrür edecek olsa her þey geçmiþe uymalýdýr En basitinden Lefke bugün birinci kümede mücadele ediyor, 30 küsur yýl öncesi ikinci kümedeydi. Konuþmamýz bu minval üzerine sürdü Ben de bir dönem Lefke'de futbol oynadým. Ýlk göz aðrým derim hep Güzel günlerim oldu o delikanlýlýk zamanýmda Hala süren arkadaþlýklar, karþýlaþtýðýmýzda hasretle kucaklaþtýðýmýz dostlar kazandým. Belli bir yaþa geldik artýk Kalp rahatsýzlýklarýndan, kanserden kaybedilen dostlarýmýzýn acýlarý içimizde Hala için için aðlarým hatýrladýkça Kulüp baþkanýmýz Feridun Direk'ti Galibiyete bir Kýbrýs Lirasý, beraberliðe on þilin aldýðýmýz zamanlarda bazen "bu maçý alýn size hayret edeceðiniz bir prim vereceðim" der ve maçý kazandýktan sonra da zarflara beþer þilin koyarak bize daðýtýrdý. Parayý az bulanlara "Hayret mi ettiniz? Ben size hayret edeceðiniz bir prim vereceðim demedim mi?" diyerek gönlümüzü alýrdý. Bu nedenle kýzamazdýk ona... Feridun Direk, K. Kaymaklý-Lefke maçý öncesi takýmýn senterforu Sacit Canova'ya da söz vermiþti.. -Bu maçta atacaðýn her gole 10 Kýbrýs Lirasý var, demiþti Ve Sacit o maçta 3 gol atmýþtý Maçtan sonra Sacit 30 Kýbrýs Lirasýný istemeye gitti Baþkan Sacit'e sordu: -Takýmda görevin nedir? -Golcü -Demek ki görevini yaptýn -Tamam be baþkan, her gol attýðýmda yanýna koþup sana tamam mý diye iþaret yaptým, sen de iþaretle tamam dedin Sacit'in tamam iþareti dediði elini yumruk yapýp sadece baþparmaðýný yukarý kaldýrmaktý Feridun Direk de o zaman avucunu açtý ve orta parmaðýný yukarý kaldýrýp, -Be Sacit o kadar kalabalýðýn arasýnda sana bu iþareti mi yapmamý isterdin yani, dedi Siyasi gündemden uzaklaþmak ve Lefke'nin tarihinde ikinci kupa finali öncesi anýmsadýklarýmý paylaþmak istedim sadece Devlet ilanlarý için hükümete öneri n GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ, DEVLET ÝLANLARININ ÖLÇÜLEBÝLÝR KRÝTERLERE KAVUÞTURULMASI AMACIYLA TASLAK HAZIRLADI Resmi ilanlar konusunda herhangi bir yasal düzenleme bulunmayan KKTC'de, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, resmi ilanlarýn yasal çerçevede ve ölçülebilir olmasý için baþlattýðý çalýþmayla bir taslak ortaya çýkardý. Gazeteciler Birliði, hazýrladýðý çalýþmayý önümüzdeki günlerde hükümete ve siyasi partilere sunacak. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, taslaðý hazýrlamaktaki amaçlarýnýn, resmi ilanlarý yasal ve ölçülebilir kriterlere kavuþturmak olduðunu söyledi. Mutluyakalý, mevcut durumda ilanlarýn, çýkar iliþkileri ve siyasi yakýnlýk çerçevesinde daðýtýldýðý görüþünü dile getirerek, bu durumun medyada adaletsiz bir sonuç ortaya çýkardýðýný kaydetti. KKTC'de resmi ilanlarýn yayýnlanmasýyla ilgili kriterlerin oluþturulmasý amacýyla çalýþma baþlatan Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, Türkiye Basýn Ýlan Kurumu Ýlan Hizmetleri Þefi Ýdris Çam'la da görüþerek, kurumun çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Þanlýurfa'da geçtiðimiz haftalarda düzenlenen 20. Yerel Medya Eðitim Semineri'nde sunum yapan Ýdris Çam, seminere KKTC'den katýlan gazetecilerle bir araya geldi. KTGB Asbaþkaný Zafer Kodan ve birliðin eski baþkan ve genel sekreterlerinden, TAK muhabiri Özgül Gürkut Mutluyakalý'ya Basýn Ýlan Kurumu'nun oluþumu ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren ve sorularý yanýtlayan Çam, KKTC'de de benzeri bir yapýlanmaya gidilmesinin çok yararlý olacaðýný; bunun için deneyimlerini aktarmaya ve yardýmcý olmaya hazýr olduklarýný söyledi. Çam, Türkiye'de geçen yýl 215 milyon Ýngilizce Öðretmenlerine TED Motivasyonu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde Ýngilizce dil eðitmenliði yapan öðretmenlere TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nden eðitim desteði saðlandý. Yüksek standartlarda Ýngilizced eðitimine özel önem vermeyi sürdüren TED Kuzey Kýbrýs Koleji, geçtiðimiz hafta düzenlediði organizasyonla ülke genelinde çeþitli okullarda Ýngilizce öðretmenliði yapan 60 öðretmene uzman eðitmenlerin seminerine katýlma olanaðý tanýdý. Avrupanýn güçlü dil ve yayým kuruluþlarýndan Heinle Yayýnevi'nin uzman ve deneyimli eðitmen eðitimcisi Davis TL'lik ilan ve reklamýn Basýn Ýlan Kurumu aracýlýðýyla daðýtýldýðýný; ulusal gazetelerin bu yolla ayda 200 bin TL ilan geliri aldýðýný bildirdi. Çam, 50 yýllýk bir geçmiþi olan Basýn Ýlan Kurumu'nun resmi ilanlarýn zaptý rapt altýna alýnmasýný saðladýðýný; þikayetlere yol açan iktidara yakýn gazetelerin daha çok ilan almasý sorununu giderdiðini anlattý. Ýdris Çam, 250 personelin çalýþtýðý kurumda, bu yýlsonunda þube sayýsýnýn da 25'e yükseleceðin belirterek, Basýn Ýlan Kurumu'nun gazete ve basýn örgütlerinin temsilcileri, hükümet temsilcileri ve üniversitelerin temsilcilerinden oluþan en yüksek karar organýnýn 36 kiþilik genel kurul olduðunu söyledi. Basýn Ýlan Kurumu Ýlan Hizmetleri Þefi Ýdris Çam, tirajlarý hem gazetelerden, hem daðýtým þirketlerinden hem de evraklardan aldýklarý bilgilerle saptadýklarýný; dergilere resmi ilan deðil, ticari ilanlarýn daðýtýmýnda aracýlýk ettiklerini belirtti. Ýdris Çam, Basýn Ýlan Kurumu'nun, daðýtýmýný yaptýðý ilanlardan komisyon alarak özerk faaliyet sürdürdüðünü, kurumun sadece ilan daðýtýmý deðil gazetecilere maddi destek iþlevi de bulunduðunu açýkladý. Çam, Sarý Basýn Kartý sahibi gazetecilere iki yýl vadeli sýfýr faizli 3 bin 600 TL kredi, muhtaçlara yýlda 3 bin 500 TL yardým; ölen gazetecilerin ailelerine 5 bin TL yardým verdiklerini anlattý. Çam, önümüzdeki dönemlerde, resmi ilânlarýn; gazetelerin yaný sýra, internet haber sitelerinde yayýnlanmasý hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý için çalýþmalar yürüttüklerini de ifade etti. Basýn Ýlan Kurumu'nun resmi web sitesine adresinden ulaþýlabiliyor. Evans TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde iki aþamalý bir seminer verdi. " Sýnýflarda Yazma Becerisini Geliþtirmek" konulu ilk oturumunda öðretmenlere ' iyi bir paragrafýn nasýl kurgulanacaðýný ve yazýlý iletiþimde doðru kelimelerin seçimindeki önemi' anlatan Evans; ikinci oturumda da " Sýnýflarda Eleþtirel ve Yaratýcý Düþüncenin Oluþturulmasý"ný anlattý. Tümüyle görsel materyale dayalý, inter-aktif ortamda sunulan seminere katýlan eðitimciler, devre aralarýnda TED Kuzey Kýbrýs Koleji'ni daha yakýndan tanýma olanaðý da buldular. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EKONOMÝK KRÝZ AYAKLARI Ankara hükümeti ile buradaki iþbirlikçileri, ekonomik kriz ayaklarýna yatarak, Kýbrýslýtürkleri nasýl yoksullaþtýrýp, nüfusunun yarýsý yoksulluk ve açlýk sýnýrýnda yaþayan Türkiye'nin düzeyine gerileteceklerinin ince hesaplarýný iyi yapmýþ görünüyorlar. Önce emekli maaþlarýný vergilendirmiþler ve dört ay süreyle emekli maaþlarýndan astronomik kesintiler yapmýþlardý. Anayasaya aykýrý bulunan bu uygulamaya mahkeme dur deyince, inanýlmaz bir hamhum iþtahýyla saldýrdýklarý emekli maaþlarýndan ellerini çekmek zorunda kaldýlar. Ne var ki, dört ay süreyle, anayasaya aykýrý olarak yeyip yuttuklarý da yanlarýna kaldý. Bu paralarý iade etmeye söz verdikleri halde, bu sözlerinde de durmadýlar. Emekli örgütleri de buna göz yumup üzerinde durmayýnca, unutulup gitti. Gaspedilen yüzbinlerce lira, güya vatan millet bayrak aþkýna aðalara baðýþlandý! Her neyse... Konumuz bu deðil ama lâfý açýlýnca þöyle bir dokunalým dedik... Evet, ne diyordum... Ekonomik kriz bahane... Buradaki halkýn yaþamýný Türkiye'nin yoksulluk sýnýrýna geriletmek þahane. Mahkemenin emekli maaþlarýyla ilgili kararýný hazmetmeyeceklerini ve bunun acýsýný baþka þekillerde çýkaracaklarýný o günlerde çok yazmýþtýk. Daha önce 2 aydan 6 aya çýkardýklarý eþel mobili tümden kaldýrdýlar. Yani enflâsyon kaça çýkarsa çýksýn, yaþam ne kadar pahalýlaþýrsa pahalýlaþsýn, çalýþanlara tek kuruþ hayat pahalýlýðý verilmeyecek! Maaþlar, 2010 Aralýðýndaki yerinde donduruldu! Ardýndan akaryakýt zamlarý doludizgin gelmeye baþladý. Geçen kýþ giriþinde tüpgaza gelen astronomik zamlarý, otomatiðe baðlanan akaryakýt zamlarý izledi. Ve önceki gün itibarýyle akaryakýta son 8 ayda 16. kez zam yapýlmýþ oldu. Akaryakýta zam demek... Ýðneden ipliðe herþeye zam demektir. Yani hükümet hiçbir þeye zam yapmadan, herþeye zam yapýyor demektir. Baþka bir deyiþle, bir taþla bin kuþ vuruyor demektir. Eþel mobili yasa ile ortadan kaldýrýp maaþlarý dondurduktan, yani çalýþanlara hayat pahalýlýðý ödeneði verme kaygýsýndan kurtulduktan sonra, bu adýmlarý çok rahat atýyorlar artýk. Hayat ne kadar pahalý olursa olsun umurlarýnda deðil. Çünkü bunun bedelini ödemek yükünü sýrtlarýndan attýlar ya... Altýnda kalanýn boynu kopsun. Kolayýný buldular dediðim budur iþte. 15 günde bir akaryakýta zam yap... Ondan sonra da yan gelip yat. Bunun adýna da ekonomiyi kurtarmak diyorlar. Lâfa bak... Ülkede ekonomik kriz varmýþ! E bre aklýevveller diyeyim artýk... Madem ki ekonomik kriz var... Nasýl oluyor da tüm özel televizyonlara ayda 4'er bin TL maaþ baðlýyorsunuz? Mücahitler Derneði'nin bina kirasý olarak her ay ödeme kararý aldýðýnýz parayý bu "ekonomik kriz"de nasýl ödeyebiliyorsunuz? Çok olumlu temaslar yaptýk dediðiniz... Ama hiçbir zaman bu "olumlu temaslarýn" bir yararýný görmediðimiz yurtdýþý gezileriniz için bu "ekonomik krizde" bunca parayý nereden buluyorsunuz? Gelen haberler doðruysa, daðdaki bayraðý 20 Temmuz'a hazýrlamak için yeniden boyayacakmýþsýnýz. Bu amaçla yarým trilyon liraya yakýn bir harcamanýn yapýlmasý sözkonusuymuþ. Bütün bunlar, ekonomik krizle boðuþtuðunu söyleyen bir ülkede nasýl oluyor da olabiliyor? Ben ilk akla gelenleri yazdým buraya... Bunlar gibi bakalým daha neler var neler... Halkýn ensesinde hem boza piþiriyorsunuz... Hem de maydanozlu köfteler...

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 Memleketimizin Hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı