ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK."

Transkript

1 KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TARAF OLMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... LEFKE SPOR KULÜBÜ Ali Osman DENÝZE SIFIR SÜPER VÝLLALAR! Erdoðan Baybars DEVLET SONUNA DEK TEDAVÝYÝ ÜSTLENMELÝ Elvan Levent EKONOMÝK KRÝZ AYAKLARI Mehmet Levent ÞARLATANLIK Niyazi Ökten Vakýflar Ýdaresi Çarþý Merkezi için açýlan ihalenin usulsüz biçimde Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif in oðluna býrakýlmasý müteahhitler için bardaðý taþýran son damla oldu. Güney Construction Direktörü Sertaç Uzun usulsüzlüðe isyan etti... Ýhale rezaleti Sertaç Uzun Bakanýn oðlu Gazetemize konuþan Güney Construction Direktörü Sertaç Uzun, Yetti artýk... Bu rezaletlere bir son verilmeli... Bu iþin peþini býrakmayacaðým dedi... n 4 milyon 89 bin TL ile ihaleye en düþük teklifi verdiðini söyleyen Sertaç Uzun, Reflex Team Ýnþaat Þirketi nin 4 milyon 360 bin TL ile ihaleye katýldýðýný, ancak bu rakamýn daha sonra düþürülerek ihalenin bu þirkete verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný belirtti... n Sertaç Uzun, tekliflerin ihaleye katýlan 8 kiþinin önünde açýldýðýný ve herkesin buna tanýk olduðunu söyledi. Bu durumu Baþbakan Ýrsen Küçük e de þikayet ettiðini belirten Uzun, buna benzer baþka bir usulsüzlüðü de Sayýþtaylýða götüreceðini açýkladý... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta KKTC Türkiye seçimlerinde n AKP seçim beyannamesindeki hedefleri arasýna Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý ný da kattý... n Tayyip Erdoðan: Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý için KKTC nin her alanda uluslararasý saygýnlýðýný ve etkinliðini artýrmak için bugüne kadar gösterdiðimiz çabayý bundan sonra da sürdüreceðiz... n Türkiye deki seçimler toplumumuzda da büyük bir heyecan ve ilgiyle izleniyor Haziran dan sonra Kýbrýs ta büyük deðiþiklikler bekleyenler var... n 8. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýslý intikamcý deðildir. Kan davasý gütmez n2. sayfada

2 NERGÝSLÝ, AKDOÐAN, VADÝLÝ VE TURUNÇLU'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Pazartesi günü orta gerilim proje çalýþmalarý nedeni ile Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Vadili ve Turunçlu köylerine 6 buçuk saat elektrik enerjisi verilemeyecek. KIB - TEK Maðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 08:30-15:00 saatleri arasýnda olacak. LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Lefkoþa'da elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý tespit edilen 47 yaþýndaki S.S (E) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa'da, S.S'ye ait ikametgahta yapýlan kontrolde, bahse konu ikametgahýn elektriðinin borcundan dolayý Elektrik Kurumu tarafýndan kesilmiþ olmasýna raðmen 7 Aðustos Nisan 2011 tarihleri arasýnda toplam 5 bin 445 TL deðerinde elektrik akýmý hýrsýzlýðý yaptýðý tespit edildi. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmesi yasak bir kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olay sonrasýnda, bahse konu þahýs ve kumarhane sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. GENÇLÝK MERKEZÝ BAÞKANI MUSTAFA ÖZGÜ Gençlik Merkezi'nin yapýlan 20. Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýða yeniden Mustafa Özgü getirildi. Gençlik Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Ýlk toplantýsýný Perþembe günü yapan yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yaptý. Genel Sekreterliðe Ayþen Aligüllü, Saymanlýða Osman Bayhanlý, Basýn Yayýn ve Dýþ Ýliþkiler'e Direnç Özkan seçilirken, Emine Reis Lokal Sorumlusu, Yonca Öksüzoðlu da Sosyal Ýþler Sorumlusu görevine getirildi. ÝNGÝLÝZCE SINAVI YAPILDI Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce sýnavý dün Lefkoþa'da Türk Maarif Koleji'nde yapýldý. Komisyon'dan alýnan bilgiye göre, kamudaki bazý kadrolar için koþul öngörülen yabancý dil bilgisine yönelik sýnav, 2005 Kamu Görevlileri Sýnav Tüzüðü uyarýnca, yabancý dil seviyesini tespit ve belgelemek amacýyla komisyon tarafýndan yapýlýyor. 246 kiþinin baþvurduðu ancak 221'inin katýldýðý ve 2 saat süren sýnavýn sonuçlarýnýn gün içinde açýklanacaðý belirtildi. ÜSTEL ÝZMÝR'E GÝTTÝ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn davetlisi olarak dün akþam Ýzmir'e gitti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Üstel, açýlýþýný Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn yapacaðý 35. Turizm Haftasý kutlamalarýna katýlacak. MAÐUSA'DA SÝVÝL TOPLUM FUARI Gazimaðusa Yöneticilik Merkezi ile Güney Kýbrýs'tan Sivil Toplum Destek Merkezi iþbirliðinde iki toplumlu olarak yürütülen "Barýþa Sen De Katýl Projesi" kapsamýnda Sivil Toplum Fuarý düzenlendi. Gazimaðusa Namýk Kemal Meydaný'nda yer alan ve "Bazýlarý Güzel iþler Yapar, Güzel Ýþlere Destek Ol" temasýyla gerçekleþtirilen fuarda Gazimaðusa, Ýskele ve Karpaz bölgeleri sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Akþam saat 22.00'ye kadar süren fuarda, sivil toplum örgütlerinin tanýtýmý, müzik dinletileri, dans gösterileri, þovlar ile müzik gruplarýnýn konserleri yer aldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'de mahkemelerde olaný biteni gördük sonra, "Kýbrýs'ta eskiden, Türkiye bize boyunduruk takmadan, bu iþler nasýl yürürdü acaba" deyerek hatýrlamaya çalýþtým. Mesela; Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmakta olduðu günlerdi aklýmda kaldýðýna göre. Ama, Dr. Küçük Cumhurbaþkan Muavini idi artýk. Koçina'da (Erenköy), iki otobüs sahibi arasýndaki rekabet nedeniyle, bir cinayete teþebbüs edildiydi. Otobüs sahiplerinden birisi bir gece yanýna bir akrabasýný da alarak diðer otobüs sahibine pusu kurdu. Ve adamý av tüfeði ile vurdular. Ölmedi. Lefkoþa'ya bir özel kliniðe götürdüler. Tedavi edildi. Pusuyu kuranlar kýsa bir süre sonra tutuk evinden çýkarýldýlar. Tutuksuz yargýlanacaklardý. Ancak yargýlama süresince köye gidemeyeceklerdi. Lefkoþa'da kalýrlardý. O sýralarda ben da Lefkoþa'da kalýrdým. Zanlýlarýnan Sarayönü kahvehanelerinde rastlaþýr, sohbet ederdik. Bir gün, "mahkeme nasýl gider?" dedim. "Uzatýrlar" dediler. "Niçin" dedim, "Dr. Küçük bizi barýþtýrmaya çalýþýr da onun için" dediler. Dr. Küçük köyde düþmanlýðýn devam etmesini istemezdi. Sonuçda Dr. Küçük taraflarý barýþtýrmayý baþardý. Dava bitti, taraflar olayý kapattý, köye huzur geldi. Misal 2: Babam köyün muhtarý idi. Cumhuriyetten sonra köyde birkaç genç muhtar olmak istedi. O nedenle babama karþý hýrçýnlaþtýlar. Babam 70 yaþýný aþtýydý. Köydeki tatsýzlýðý duydum. Köye gittim. Babama karþý takýnýlan tavýrlar "beni üzmedi" dersam yalandýr. Ama gene da babama "haklýdýrlar, sen kaç yýl daha muhtarlýk yapacan, en iyisi istifa et ve ettiðini bana haber ver ben da rahat edeðim" dedim. Ýkiletmedi, gitti ve istifasýný verdi. Ne oldu? Dr. Küçük muhtar olmak isteyenleri çaðýrmýþ ve þöyle demiþ: Gidin ve kendi aranýzda anlaþýn. Köyde muhtarlýk kavgasý istemem. Kendi aranýzda anlaþýnca gelin üzerinde birleþtiðiniz kim isa onu tayin edeðim. KIBRISLI ÝNTÝKAMCI DEÐÝLDÝR. KAN DAVASI GÜTMEZ Daha sonra babamý çaðýrdý ve babama, "Lütfen bunlar kendi aralarýnda anlaþana kadar görevine devam et" dedi Aðustos'una kadar köye muhtar olmak isteyenler kendi aralarýnda anlaþamadýlar Erenköy çatýþmalarý ile ne köy kaldý ne köycük. 6 köyü birden, savaþý bizzat idare eden Makarios'a teslim ettik. Bir örnek da Makarios'tan. Þahidi deðilim. Duydum. Sýk sýk duyarsýnýz. EOKA-B'ciler sokakta dolaþýr da kimse onlara dokunmaz. Peki EOKA-A'cýlara dokunan mý var? Dedikleri doðruysa, EOKA-B Limasol'da bir polis karakoluna silahlý eylemden sonra eylemcileri tutuklanmýþ ve polis karakolunda tutuk evine konmuþ. Bunun üzerine Makarios, kendini ortadan kaldýrmak için kurulan EOKA- B'nin tutuk evindeki gençlerini ziyaret etmiþ. Cübbesini ve þapkasýný çýkarmýþ, kollarýný sývamýþ, ve polislere "getirin bana bu puþtçuklarý tek tek" demiþ. Getirmiþler. Her birine ikiþer tokat ve birer hassiktir çektikten sonra serbest býrakmýþ. Kýbrýslý dediðim böyle bir yaratýktýr. Ýntikamcý deðildir. Kan davasý gütmez. Siz sanýr mýsýnýz ki EOKA-B'cileri veya "A"cýlarý tutup içeri týksalar Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn büyük çoðunluðu memnun olacaklar? Ya da TMT'cileri... Baþka toplumlarda bilmem ama, Kýbrýslýlarýn Türkçe konuþanlarýnýn da, Rumca konuþanlarýnýn da çoðunluðunun kahramanlarý adam öldürenlerdir. Hasanbulliler gibi, Mida gibi, Gafgariþ gibi, Ksenofo gibi... Masal kahramanlarý da hep, veya genelde, öldürenler deðil mi? Bilim bu durumu nasýl izah eder bilmem. Ama Kýbrýslýlarda dürtüklemeler olmazsa nedenlerden birisi þudur: O gitti. Onu öldüreni öldürmekle gideni geri getiremezsiniz. Bu mantýðýn gerisini bulabilirsam bir uzmana soracaðým. Türkiye insaný ile Kýbrýs insaný arasýndaki büyük farklardan birisi da budur. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TARAF OLMAK Kuzeydeki bir toplu mezar yerini gazetemizde yayýnladýðýmýz gün Kýbrýslýrum gazeteci ve televizyoncular gelmiþti bana... Haberimiz büyük yanký uyandýrmýþtý güneyde... Çünkü Lapta'da deniz kenarýndaki arazide çok sayýda Rumun gömülü olduðunu haber vermiþtik. Benden demeç istediler... Reddettim... "Bu konuda söyleþi yapmamýz için þartlarým var" dedim. "Nedir?" diye sordular... Söyledim... Dedim ki: -Siz tek taraflý veriyorsunuz bu katliam haberlerini... Türklerin öldürdüðü Rumlar ilgilendiriyor sizi yalnýz... Rumlarýn öldürdüðü Türkler ilgilendirmiyor. Palikitre'den, Aþþa'dan söz ediyorsunuz, ama Dohni'den, Murataða, Atlýlar ve Sandallar'dan hiç söz etmiyorsunuz... Böyle olmaz... Yalnýz bir tarafýn yaptýklarýný sayar da diðer taraf hiçbir þey yapmamýþ gibi davranýrsanýz, barýþa hizmet edemezsiniz bu adada... Bunlarý söyledikten sonra þartýmý açýkladým onlara: -Gelin anlaþalým sizinle, dedim. Eðer bundan sonra televizyonlarýnýzda Rum katliamlarý da konuþulacaksa, sizinle söyleþi yapmaya hazýrým... Rum meslektaþlar biraz þaþýrdýlar... Sonra telefon açtýlar patronlarýna... Þartýmý ilettiler... Patronlar kabul etmediler bunu... Böylelikle ayrýldýk... Birkaç yýl önce geçen bu olaydan sonra bir daha da gelmediler bana... RIK'te, yani güneydeki devlet televizyonunda yaþadýðým olay gibi bir olaydý bu da... Tasos Papadopulos'un dünürü yapmýþtý benimle söyleþiyi... Meþhur Akritas Planý'na kadar uzanmýþtýk. Ben, "Kýbrýslýtürkleri toplu imha planýydý... Ve ne yazýk bu planýn mimarlarýndan biri olan kimse de þu anda Kýbrýs Cumhurbaþkaný" deyince program noktalandý... Beni, bunu ispat etmeye çaðýracaklarýný söylediler bir sonraki programda, ama bu sözlerini tutmadýlar... Bir daha da o stüdyoya hiç çaðýrmadýlar. Kuzeydeki rejim sahipleriyle kavgadan sonra bir de güneydeki yönetimle kavgaya tutuþtuk böylelikle... Hani "Ne Musa'ya, ne Ýsa'ya" derler ya, bizimkisi de öyle bir þey iþte... Tablo iþte budur Kýbrýs'ta... Þairin dediði gibi: "Ýnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmiþse, diðerine saðýr..." Bir tarafta 'vatan haini' mertebesine eriþirsiniz... Diðer taraftan da kovulursunuz sonra... Nesnel olabilme, her iki tarafýn da günahlarýný görebilme hakký elinizden alýnmýþ... Birini göreceksiniz yalnýz... Diðerine gözlerinizi kapayacak ve kulaklarýnýzý týkayacaksýnýz... Onurunuzu korumak için yalnýzlýðý göze alacaksýnýz... Her iki tarafla da dalaþmayý... Dokuz köyden mi kovacaklar sizi? Varsýn kovsunlar! TMT'nin kurþunlarýna hedef olan kahramanlarýmýzý düþünüyorum... Derviþ Kavazoðlu'nu... Fazýl Önder'i ve Ahmet Yahya'yý.. Ayhan Hikmet'le Ahmet Gürkan'ý... Bana tarifsiz bir acý veren bir þey var tüm bunlarda... Hele de Kavazoðlu'nun trajedisinde... Kýbrýslýrum toplumu arasýnda yaþamýþ. 1963'ten sonra bu toplum içinde sürdürmüþ mücadelesini... AKEL Merkez Komitesi üyeliðine atanmýþ kontenjanla... Ki bu, Kýbrýslý bir Türke verilen en yüksek paye olmalý bu partide... Ama yanýtýndan emin olduðum soru þu: Kavazoðlu (yakýn çevresine söylediði gibi) enosise, yani adanýn Yunanistan'la birleþme ülküsüne kesin bir tavýrla karþý çýksaydý, o partide bu kadar muteber bir adam olur muydu? 1950 enosis plebisitinin yanlýþ olduðunu söylese... Kýbrýs'ýn hiçbir ülkeye ilhak edilmemesi ve baðýmsýz bir devlet olarak yaþamasý gerektiðini savunsa... AKEL'de Merkez Komitesi üyesi yaparlar mýydý onu? Hiç sanmam... Kavazoðlu'nu suçlamak için yazmýyorum bunlarý... O gerçekten yürekli bir barýþçý ve mücadeleciydi... Milliyetçi eðilim ve histerileri yüzünden, onun deðerini bilmeyenler utanmalý... Ki bugün de deðiþen bir þey yok aslýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝHALE REZALETÝNÝN SONU YOK MU? Bir türlü bitmek bilmedi ihale rezaleti toplumumuzda... Açýn bakýn gazete arþivlerini... Siz de göreceksiniz... Çok uzun yýllara dayanýr bunun geçmiþi... Gazeteler 'ihale rezaleti' baþlýklarýyla dolu... Hep torpil... Hep akraba, dost iþi... Ýþte son günlerde buna bir tane daha eklendi... Ýhale Vakýflar Ýdaresi'nin Çarþý Merkezi Ýhalesi... Hakký olana deðil, yine hakký olmayana verildi... Bakanýn oðlu çünkü... * Bu ihaleye katýlan Güney Construction Þirketi Direktörü Sertaç Uzun dayanamayýp isyan etti sonunda... "Yetti artýk" dedi... Toplam 8 þirket katýlmýþ ihaleye... 4 milyon 89 bin TL ile en düþük teklifi de kendisi vermiþ... Bakan Ahmet Kaþif'in oðlunun þirketi Reflex Team'in verdiði teklif ise 4 milyon 360 bin TL... Böyle olmasýna karþýn bir oyun oynanmýþ yine... Reflex Team'in verdiði teklif düþürülmüþ ve ihalenin ona býrakýlmasý kararlaþtýrýlmýþ! Bunun üzerine Sertaç Uzun'un babasý Ahmet Kaþif'i aramýþ, þikayetçi olmuþ, "Bu meseleyi basýna yansýtacaðým" demiþ... Kaþif, "Nereye istersen git" diye karþýlýk vermiþ ona... * Sertaç Uzun bu iþin peþini býrakmýyor... Kalkýp Ýrsen Küçük'e gitmiþ... Ona da anlatmýþ bu durumu... Bu haksýzlýðýn düzeltilmesini istemiþ... Ne demiþ Küçük? "Bir yanlýþ anlaþýlma var herhalde bu iþte"... 'Yanlýþ anlaþýlma' ne demek? Herkesin gözü önünde açýlmýþ teklifler... Ýhaleye katýlan sekiz kiþinin önünde... Hadi biri yanlýþ gördü diyelim... Geriye kalanlar da mý yanlýþ gördü? Bir deðil, iki deðil ihale rezaleti... Buna benzer bir usulsüzlük daha var Sertaç Uzun'un elinde... Onu da Sayýþtaylýða götürecek... Orada arayacak hakkýný... * "Bakan olmanýn hikmeti ne?" diye sormuþtuk geçtiðimiz günkü yazýmýzda... Ýþte bu gibi avantajlar, bu gibi "nimetler"dir sevgili okurlar... Peki, burasýný bunca yýldýr idare eden Ankara da farkýnda deðil mi tüm bunlarýn? Mesela ekonomimizi düzeltmek iddiasýyla buraya elçi olarak atanan Halil Ýbrahim Akça... Hükümetin borçlanmasýný bile Merkez Bankasý'na baðladý da, bu ince hesap iþlerinin farkýnda olmasýn olur mu hiç? Ýrsen Küçük'ün kapýsýný çalacaðýna Akça'nýn kapýsýný çalmalýydý bizce Sertaç Uzun... Ýrsen Küçük UBP'li... Ahmet Kaþif de UBP'li... El eli yýkar sonuçta... O makamda çözülmez bu iþler... 'Valilik'te çözülür... Siz 'elçilik' dersiniz ya, zararý yok... Ha Ali, ha Veli... Ayný deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TDP BAÞKANI ÇAKICI: DAÜ'de yaþananlar kabul edilemez Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ- SEN) ile bazý yöneticilerinin elektronik posta adreslerinin üniversite yönetimi tarafýndan kapatýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu" söyledi. Uygulamaya konulan bu kararý "diktatörlük" olarak niteleyen Çakýcý, böylesi bir çaðda, böylesi bir uygulamanýn yürürlüðe konmasýnýn anlamsýz olduðunu belirtti. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, akademisyenlerin elektronik posta adreslerinin kapatýlmasýnýn akademik özgürlüðe ve üniversitenin iþleyiþine müdahale olduðunu, akademisyenlerin bilimsel çalýþmalarýnýn engellendiðini ifade eden Çakýcý, hiçbir makamýn sendika yöneticileri ile çalýþanlara yönelik baský yapmaya hakký olmadýðýný kaydetti. Çakýcý, elektronik posta adreslerinin kapatýlmasýnýn, DAÜ Vakýf Yöneticiler Kurulu ile DAÜ - SEN arasýnda imzalanan toplu iþ sözleþmesi kurallarýna uymadýðýný da belirterek, "Öyle anlaþýlýyor ki 'Ben yaparým olur' mantýðý ile hareket eden zihniyet, yasadýþý ve keyfi uygulamalar karþýsýnda isyan eden ve karþý çýkan kiþi ve yöneticilere baský yaparak susturmaya çalýþmaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki, böylesi bir düþünce yapýsý asla doðru deðildir" diye konuþtu. TÜRKÝYE ÝLE RUSYA ARASINDA VÝZESÝZ DÖNEM 23 Nisan þenliðine vizesiz geldiler Türkiye ile Rusya arasýnda vize uygulamasýnýn kalkmasýnýn ardýndan Atatürk Havalimaný'ndan Türkiye'ye vizesiz giriþ yapan ilk Rus yolcular, uygulamadan duyduklarý mutluluðu dile getirdi. Rusya'nýn Ekaterinburg ve Moskova þehirlerinden Atatürk Havalimaný'na gelen yolcular, herhangi bir sorunla karþýlaþmadan Türkiye'ye vizesiz giriþ yaptý. Yolculardan turizmci Anna Kaysorova, uygulamayla ilgili düþüncelerini Türkçe olarak ''Çok güzel, mutluyuz'' sözleriyle dile getirdi. Ýrina Kromme de 2 ülke arasýnda vize uygulamasýnýn kaldýrýlmýþ olmasýnýn çok iyi olduðunu söyledi.bu arada, Moskova'dan gelen yolcular arasýnda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý þenliðine katýlacak Rusya ekibi de yer aldý. Atatürk Havalimaný'ndaki pasaport görevlileri, Türkiye'ye giriþ yapan Rus yolcularýn daha önce olduðu gibi ülkede kalacaklarý her bir gün için yanlarýnda 50 dolar bulundurmalarý gerektiðini belirtti. Türkiye ve Rusya arasýnda varýlan anlaþmaya göre 2 ülke vatandaþlarý, turistik amaçla yapacaklarý vizesiz giriþlerde tek giriþte aralýksýz 30 günden, 6 ay içinde ise 90 günden fazla Türkiye'de kalamayacak. Rusya'ya turistik seyahat yapacak olan Türk vatandaþlarýnýn pasaportlarýnýn geçerlilik süresinin en az 6 ay olmasý, pasaportun herhangi bir yerinde yýrtýk veya çok eski olmamasý gerekiyor. Sendika üyelerinin telefonlarýnýn dinlendiði yönünde þikayetler olduðunu da kaydeden Çakýcý, "Umarýz bu doðru deðildir. Böylesi bir uygulamayý kabul etmek ve onaylamak bir yana, bu tür düþünce içerisine giren kiþi ve kiþilerden hesap sorulmasý gerekmektedir" dedi. "Bu tür kabul edilemez davranýþlar içinde olan DAÜ yöneticileri bilmelidir ki, günün sonunda en büyük zararý bu halkýn öz deðeri olan DAÜ'ye vermektedirler. Hiç kimsenin, DAÜ'yü bu tür çað dýþý uygulamalarla anýlan bir üniversite konumuna sokmaya hakký yoktur" diyen TDP Genel Baþkaný Çakýcý, çalýþanlarýn özlük haklarýyla ilgili düzenlemelerin örgütlü bulunan sendikalarla uzlaþýlarak ve toplu iþ sözleþmeleriyle yapýlmasý gerektiðini belirterek, Sendikalar Mukayyitliði'nin ilgili birimleri uyarmasýna raðmen, üniversite yönetiminin yanlýþ tutumunu sürdürmesinin de kabul edilemez olduðunu kaydetti. "Gerek kapatýlan elektronik posta adresleri, gerek telefonlarýn dinlenmesi, gerekse toplu iþ sözleþmesi konusunda yapýlan yanlýþlarýn düzeltilmesi gerektiðini" belirten Çakýcý, "Üniversite yönetimini baský ve þiddet yerine, ilgili kurum ve kiþilerle diyalog kurmaya, var olan anlaþmalara uymaya ve üniversiteyi çaðýn gereklerini yerine getirerek yönetmeye davet ederiz" ifadelerini kullandý. Öte yandan, Rusya ile vizesiz döneme geçilmesinin ardýndan Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelerin sayýsý 58'e ulaþtý. ex istence Elvan Levent DEVLET SONUNA DEK TEDAVÝYÝ ÜSTLENMELÝ Gustav Janouch'un 'Kafka ile Konuþmalar' kitabýnda okuyana dek, yirminci yüzyýlýn en büyük yazarlarýndan biri olarak kabul edilen Kafka gibi bir yazarýn sokaða dökülmüþ kitleler hakkýnda ne düþündüðü üzerine pek bir fikrim yoktu doðrusu. Þöyle anlatýyordu Gustav Janouch: "Bayraklar, sancaklarla mitinge giden büyük bir iþçi topluluðuyla karþýlaþmýþtýk. Kafka dedi ki: "Bunlar öylesine kendini tutabilen, kendine güvenen iyi huylu insanlar ki. Sokaklarda egemenlik sürmekle, bütün dünyaya egemen olduklarýný sanýyorlar. Gerçekte yanýlýyorlar. Yazmanlar, görevliler, siyaseti meslek edinmiþ kiþiler ve bütün yeni çað sultanlarý var arkalarýnda, onlara iktidar yolunu hazýrlýyorlar." "Yýðýnlarýn gücüne inanmýyor musunuz", diye soruyor Gustav Janouch. "Ben bu yýðýnlar gücünü, biçimlenip düzene sokulmak isteyen, biçimsiz apaçýk bir kargaþa olarak görüyorum", diyor Kafka, "Her gerçek devrimci geliþme sonunda, bir Napoleon Bonaparte çýkar ortaya". "Rus devriminin daha geniþ çapta yayýlacaðýna inanmýyor musunuz? Kafka Bir an sustu, sonra dedi ki: "Sel yayýldýkça, su sýðlaþýr, kirlenir. Devrim buharlaþarak sadece yeni bir kýrtasiyeciliðin çamurunu býrakýr geride. Ýþkence çeken insanlýðýn zincirleri daire kaðýtlarýndan yapýlýr." Çok düþündüm Kafka'nýn söyledikleriyle ilgili. Birþeyleri deðiþtirmek uðruna sokaða dökülmüþ insanlarý naif buluyor. Onlarýn aslýnda mücadele verdikleri kiþilerin önünü açtýklarýnýn farkýnda olmadýklarýný söylüyor. Rusya'daki 1917 Devrimi de bir Joseph Stalin çýkarmýþtý sonunda ortaya. Bu doðru ama, Kafka da bütün bunlarý neredeyse doksan yýl önce söylemiþ. Koca bir asýr geçmiþ yani aradan neredeyse. Eðer bugün yaþamýþ olsaydý yine ayný þeyleri mi söylerdi acaba Kafka? Yani Mýsýr'daki ayaklanmaya, isyana, Tahrir Meydaný'na yýðýlan yüz binlerce insana bakýp, bunlar, düzene sokulmak isteyen bir kargaþalýk mý derdi yani? Sonuçta Kafka da Metamorfoz'u yazmýþtý. Ailesini geçindirmeye uðraþan Gregor Samsa'nýn bir sabah uyanýp kendini nasýl da kocaman bir hamamböceðine dönüþmüþ bir þekilde bulduðunu anlattýðý 'Deðiþim' romanýný. Toplumun saplantýlý önyargýlarýný ve böyle bir toplumda birdenbire hamamböceðine dönüþmüþ bir insanýn hayatýnýn nasýl deðiþtiðini anlatýrken kendi içinde bir devrimdir aslýnda bahsettiði Kafka'nýn bir anlamda bana kalýrsa. Açýkçasý bazen de, devrim üzerine sarfedilmiþ teorik konuþmalarýn pek de önemli olmadýklarýný düþünüyorum bir yandan. Sonuçta, devrim ancak gerçekleþtiði zaman sonuç veren, deðer kazanan bir kavramdý. Geriye kalan herþey ise ne yazýk ki birçok önemli mevzunun halýnýn altýna süpürülmesine hizmet etmekten baþka bir iþe yaramýyordu pek. 'Afrika'nýn dün manþetten verdiði haberi okumuþsunuzdur. Askerliðini yaptýðý sýrada nöbetçi arkadaþý tarafýndan vurulan Erkay Yýldýz, uzun süre kaldýðý bitkisel hayattaki yaþam mücadelesini kazanmýþ olsa da, görme duyusunu tamamen yitirmiþti. Tedavisi Türkiye'de halâ devam ediyor. Ailenin bu yedavi masraflarýný karþýlamaya gücü yetmiyor. Devlet de bu masraflarý üstlenmeye yanaþmýyor. Birinci soru þu: Burada devlet askere çaðýrdýðý gençlerin hayatýndan sorumlu deðil midir? Anne Sevda Uçar, oðlunun baþýna gelenlerle ilgili polis raporlarýnda 'Bilerek ve kasten yapýlmýþtýr', diye yazýldýðýný kendisinin gördüðünü söylüyor. O halde ikinci soru da þu: Erkay Yýldýz'a ateþ eden kiþiyle ilgili neden hiçbir iþlem yapýlmýyor? Biz burada devrim psikolojisinden oldukça uzak bir þekilde sürdürüyor olabiliriz hayatýmýzý ancak, gözlerimizi kocaman kapatacak kadar da naif deðiliz deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýki mavi göz býrakmýþ asker ocaðýnda Nöbette vurulan pýrýl pýrýl bir gencimiz Yürekler daðlanýyor bir annenin feryadýnda Apoletli omuzlarsa sanki taþ kesilmiþ Kalay "VATAN SAÐOLSUN" DEMESÝNÝ MÝ BEKLÝYORSUNUZ? Askerde olan çocuðunuz bir gün vurulsa, görme duyusunu kaybetse ne yaparsýnýz? Eðer paranýz varsa, satacak malýnýz mülkünüz varsa, satar, dünyanýn öteki ucunda çare ararsýnýz. Peki koskoca Türk Ordusu, kendi himayesindeyken gözlerini kaybeden gencecik bir fidan için neden yapýlabilecek herþeyi yapmaz, bir yerden sonra neden çocuðu acýlý annesiyle baþbaþa býrakýr? "Orada bir çift mavi göz býraktý oðlum. Bu gözlerden sadece bir tanesini istiyorum" diyen bir anneye kulak vermek bu kadar mý zor? "Vatan saðolsun" demesini mi bekliyorsunuz? Hangi anne çocuðunun gözlerini "vatan"a baðýþlar? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik LEFKE SPOR KULÜBÜ Bugün farklý bir konuyu iþlemek istiyorum köþemde Lefke Spor Kulübü'nden hatýrlayabildiðim birkaç anýyý Benzerliði anlatmaktýr niyetim yýlýydý Lefke takýmý ikinci kümeye düþmüþ ve birinci lige çýkmak için mücadele veriyordu. Ancak bugünle o gün arasýndaki benzerlik bu deðil Kupada ikinci kez final oynayacak Lefke Yýllar önce Kaymaklý'yý eleyerek finale çýkmýþ ve finalde de Baf Ülkü Yurdu'nu 4-0 maðlup ederek kupa þampiyonu olmuþtu Ýkinci ligde mücadele edip de Kýbrýs kupasýný kazanan tek takýmdýr bildiðim kadarýyla Bu yýl yine Küçük Kaymaklý'yý maðlup ederek final oynama þansý kazandý Finalde rakibi Çetinkaya Bir dostum, -Tarih tekerrür mü edecek, diye sordu -Hiç alakasý yok, dedim, tarih tekerrür edecek olsa her þey geçmiþe uymalýdýr En basitinden Lefke bugün birinci kümede mücadele ediyor, 30 küsur yýl öncesi ikinci kümedeydi. Konuþmamýz bu minval üzerine sürdü Ben de bir dönem Lefke'de futbol oynadým. Ýlk göz aðrým derim hep Güzel günlerim oldu o delikanlýlýk zamanýmda Hala süren arkadaþlýklar, karþýlaþtýðýmýzda hasretle kucaklaþtýðýmýz dostlar kazandým. Belli bir yaþa geldik artýk Kalp rahatsýzlýklarýndan, kanserden kaybedilen dostlarýmýzýn acýlarý içimizde Hala için için aðlarým hatýrladýkça Kulüp baþkanýmýz Feridun Direk'ti Galibiyete bir Kýbrýs Lirasý, beraberliðe on þilin aldýðýmýz zamanlarda bazen "bu maçý alýn size hayret edeceðiniz bir prim vereceðim" der ve maçý kazandýktan sonra da zarflara beþer þilin koyarak bize daðýtýrdý. Parayý az bulanlara "Hayret mi ettiniz? Ben size hayret edeceðiniz bir prim vereceðim demedim mi?" diyerek gönlümüzü alýrdý. Bu nedenle kýzamazdýk ona... Feridun Direk, K. Kaymaklý-Lefke maçý öncesi takýmýn senterforu Sacit Canova'ya da söz vermiþti.. -Bu maçta atacaðýn her gole 10 Kýbrýs Lirasý var, demiþti Ve Sacit o maçta 3 gol atmýþtý Maçtan sonra Sacit 30 Kýbrýs Lirasýný istemeye gitti Baþkan Sacit'e sordu: -Takýmda görevin nedir? -Golcü -Demek ki görevini yaptýn -Tamam be baþkan, her gol attýðýmda yanýna koþup sana tamam mý diye iþaret yaptým, sen de iþaretle tamam dedin Sacit'in tamam iþareti dediði elini yumruk yapýp sadece baþparmaðýný yukarý kaldýrmaktý Feridun Direk de o zaman avucunu açtý ve orta parmaðýný yukarý kaldýrýp, -Be Sacit o kadar kalabalýðýn arasýnda sana bu iþareti mi yapmamý isterdin yani, dedi Siyasi gündemden uzaklaþmak ve Lefke'nin tarihinde ikinci kupa finali öncesi anýmsadýklarýmý paylaþmak istedim sadece Devlet ilanlarý için hükümete öneri n GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ, DEVLET ÝLANLARININ ÖLÇÜLEBÝLÝR KRÝTERLERE KAVUÞTURULMASI AMACIYLA TASLAK HAZIRLADI Resmi ilanlar konusunda herhangi bir yasal düzenleme bulunmayan KKTC'de, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, resmi ilanlarýn yasal çerçevede ve ölçülebilir olmasý için baþlattýðý çalýþmayla bir taslak ortaya çýkardý. Gazeteciler Birliði, hazýrladýðý çalýþmayý önümüzdeki günlerde hükümete ve siyasi partilere sunacak. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, taslaðý hazýrlamaktaki amaçlarýnýn, resmi ilanlarý yasal ve ölçülebilir kriterlere kavuþturmak olduðunu söyledi. Mutluyakalý, mevcut durumda ilanlarýn, çýkar iliþkileri ve siyasi yakýnlýk çerçevesinde daðýtýldýðý görüþünü dile getirerek, bu durumun medyada adaletsiz bir sonuç ortaya çýkardýðýný kaydetti. KKTC'de resmi ilanlarýn yayýnlanmasýyla ilgili kriterlerin oluþturulmasý amacýyla çalýþma baþlatan Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, Türkiye Basýn Ýlan Kurumu Ýlan Hizmetleri Þefi Ýdris Çam'la da görüþerek, kurumun çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Þanlýurfa'da geçtiðimiz haftalarda düzenlenen 20. Yerel Medya Eðitim Semineri'nde sunum yapan Ýdris Çam, seminere KKTC'den katýlan gazetecilerle bir araya geldi. KTGB Asbaþkaný Zafer Kodan ve birliðin eski baþkan ve genel sekreterlerinden, TAK muhabiri Özgül Gürkut Mutluyakalý'ya Basýn Ýlan Kurumu'nun oluþumu ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren ve sorularý yanýtlayan Çam, KKTC'de de benzeri bir yapýlanmaya gidilmesinin çok yararlý olacaðýný; bunun için deneyimlerini aktarmaya ve yardýmcý olmaya hazýr olduklarýný söyledi. Çam, Türkiye'de geçen yýl 215 milyon Ýngilizce Öðretmenlerine TED Motivasyonu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde Ýngilizce dil eðitmenliði yapan öðretmenlere TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nden eðitim desteði saðlandý. Yüksek standartlarda Ýngilizced eðitimine özel önem vermeyi sürdüren TED Kuzey Kýbrýs Koleji, geçtiðimiz hafta düzenlediði organizasyonla ülke genelinde çeþitli okullarda Ýngilizce öðretmenliði yapan 60 öðretmene uzman eðitmenlerin seminerine katýlma olanaðý tanýdý. Avrupanýn güçlü dil ve yayým kuruluþlarýndan Heinle Yayýnevi'nin uzman ve deneyimli eðitmen eðitimcisi Davis TL'lik ilan ve reklamýn Basýn Ýlan Kurumu aracýlýðýyla daðýtýldýðýný; ulusal gazetelerin bu yolla ayda 200 bin TL ilan geliri aldýðýný bildirdi. Çam, 50 yýllýk bir geçmiþi olan Basýn Ýlan Kurumu'nun resmi ilanlarýn zaptý rapt altýna alýnmasýný saðladýðýný; þikayetlere yol açan iktidara yakýn gazetelerin daha çok ilan almasý sorununu giderdiðini anlattý. Ýdris Çam, 250 personelin çalýþtýðý kurumda, bu yýlsonunda þube sayýsýnýn da 25'e yükseleceðin belirterek, Basýn Ýlan Kurumu'nun gazete ve basýn örgütlerinin temsilcileri, hükümet temsilcileri ve üniversitelerin temsilcilerinden oluþan en yüksek karar organýnýn 36 kiþilik genel kurul olduðunu söyledi. Basýn Ýlan Kurumu Ýlan Hizmetleri Þefi Ýdris Çam, tirajlarý hem gazetelerden, hem daðýtým þirketlerinden hem de evraklardan aldýklarý bilgilerle saptadýklarýný; dergilere resmi ilan deðil, ticari ilanlarýn daðýtýmýnda aracýlýk ettiklerini belirtti. Ýdris Çam, Basýn Ýlan Kurumu'nun, daðýtýmýný yaptýðý ilanlardan komisyon alarak özerk faaliyet sürdürdüðünü, kurumun sadece ilan daðýtýmý deðil gazetecilere maddi destek iþlevi de bulunduðunu açýkladý. Çam, Sarý Basýn Kartý sahibi gazetecilere iki yýl vadeli sýfýr faizli 3 bin 600 TL kredi, muhtaçlara yýlda 3 bin 500 TL yardým; ölen gazetecilerin ailelerine 5 bin TL yardým verdiklerini anlattý. Çam, önümüzdeki dönemlerde, resmi ilânlarýn; gazetelerin yaný sýra, internet haber sitelerinde yayýnlanmasý hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý için çalýþmalar yürüttüklerini de ifade etti. Basýn Ýlan Kurumu'nun resmi web sitesine adresinden ulaþýlabiliyor. Evans TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde iki aþamalý bir seminer verdi. " Sýnýflarda Yazma Becerisini Geliþtirmek" konulu ilk oturumunda öðretmenlere ' iyi bir paragrafýn nasýl kurgulanacaðýný ve yazýlý iletiþimde doðru kelimelerin seçimindeki önemi' anlatan Evans; ikinci oturumda da " Sýnýflarda Eleþtirel ve Yaratýcý Düþüncenin Oluþturulmasý"ný anlattý. Tümüyle görsel materyale dayalý, inter-aktif ortamda sunulan seminere katýlan eðitimciler, devre aralarýnda TED Kuzey Kýbrýs Koleji'ni daha yakýndan tanýma olanaðý da buldular. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EKONOMÝK KRÝZ AYAKLARI Ankara hükümeti ile buradaki iþbirlikçileri, ekonomik kriz ayaklarýna yatarak, Kýbrýslýtürkleri nasýl yoksullaþtýrýp, nüfusunun yarýsý yoksulluk ve açlýk sýnýrýnda yaþayan Türkiye'nin düzeyine gerileteceklerinin ince hesaplarýný iyi yapmýþ görünüyorlar. Önce emekli maaþlarýný vergilendirmiþler ve dört ay süreyle emekli maaþlarýndan astronomik kesintiler yapmýþlardý. Anayasaya aykýrý bulunan bu uygulamaya mahkeme dur deyince, inanýlmaz bir hamhum iþtahýyla saldýrdýklarý emekli maaþlarýndan ellerini çekmek zorunda kaldýlar. Ne var ki, dört ay süreyle, anayasaya aykýrý olarak yeyip yuttuklarý da yanlarýna kaldý. Bu paralarý iade etmeye söz verdikleri halde, bu sözlerinde de durmadýlar. Emekli örgütleri de buna göz yumup üzerinde durmayýnca, unutulup gitti. Gaspedilen yüzbinlerce lira, güya vatan millet bayrak aþkýna aðalara baðýþlandý! Her neyse... Konumuz bu deðil ama lâfý açýlýnca þöyle bir dokunalým dedik... Evet, ne diyordum... Ekonomik kriz bahane... Buradaki halkýn yaþamýný Türkiye'nin yoksulluk sýnýrýna geriletmek þahane. Mahkemenin emekli maaþlarýyla ilgili kararýný hazmetmeyeceklerini ve bunun acýsýný baþka þekillerde çýkaracaklarýný o günlerde çok yazmýþtýk. Daha önce 2 aydan 6 aya çýkardýklarý eþel mobili tümden kaldýrdýlar. Yani enflâsyon kaça çýkarsa çýksýn, yaþam ne kadar pahalýlaþýrsa pahalýlaþsýn, çalýþanlara tek kuruþ hayat pahalýlýðý verilmeyecek! Maaþlar, 2010 Aralýðýndaki yerinde donduruldu! Ardýndan akaryakýt zamlarý doludizgin gelmeye baþladý. Geçen kýþ giriþinde tüpgaza gelen astronomik zamlarý, otomatiðe baðlanan akaryakýt zamlarý izledi. Ve önceki gün itibarýyle akaryakýta son 8 ayda 16. kez zam yapýlmýþ oldu. Akaryakýta zam demek... Ýðneden ipliðe herþeye zam demektir. Yani hükümet hiçbir þeye zam yapmadan, herþeye zam yapýyor demektir. Baþka bir deyiþle, bir taþla bin kuþ vuruyor demektir. Eþel mobili yasa ile ortadan kaldýrýp maaþlarý dondurduktan, yani çalýþanlara hayat pahalýlýðý ödeneði verme kaygýsýndan kurtulduktan sonra, bu adýmlarý çok rahat atýyorlar artýk. Hayat ne kadar pahalý olursa olsun umurlarýnda deðil. Çünkü bunun bedelini ödemek yükünü sýrtlarýndan attýlar ya... Altýnda kalanýn boynu kopsun. Kolayýný buldular dediðim budur iþte. 15 günde bir akaryakýta zam yap... Ondan sonra da yan gelip yat. Bunun adýna da ekonomiyi kurtarmak diyorlar. Lâfa bak... Ülkede ekonomik kriz varmýþ! E bre aklýevveller diyeyim artýk... Madem ki ekonomik kriz var... Nasýl oluyor da tüm özel televizyonlara ayda 4'er bin TL maaþ baðlýyorsunuz? Mücahitler Derneði'nin bina kirasý olarak her ay ödeme kararý aldýðýnýz parayý bu "ekonomik kriz"de nasýl ödeyebiliyorsunuz? Çok olumlu temaslar yaptýk dediðiniz... Ama hiçbir zaman bu "olumlu temaslarýn" bir yararýný görmediðimiz yurtdýþý gezileriniz için bu "ekonomik krizde" bunca parayý nereden buluyorsunuz? Gelen haberler doðruysa, daðdaki bayraðý 20 Temmuz'a hazýrlamak için yeniden boyayacakmýþsýnýz. Bu amaçla yarým trilyon liraya yakýn bir harcamanýn yapýlmasý sözkonusuymuþ. Bütün bunlar, ekonomik krizle boðuþtuðunu söyleyen bir ülkede nasýl oluyor da olabiliyor? Ben ilk akla gelenleri yazdým buraya... Bunlar gibi bakalým daha neler var neler... Halkýn ensesinde hem boza piþiriyorsunuz... Hem de maydanozlu köfteler...

5 17 Nisan 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Muhalefetin güvensizlik önergesi verdiðine bakýp da umutlanmayýn Onlarýn da kendilerine güveni yok! YAÞÞA BE ERSÝN BÝR TANESÝN! Bir arkadaþ var Bir zamanlar iyi bir miras bulmuþtu Yedi içti, yaþadý. Hazýra dað dayanmaz Zamanla iþleri kötü gitmeye baþladý. Þimdi batma noktasýnda. Birçok iþe girdi çýktý.. Hiçbirinde dikiþ tutturamadý. Ve her teþebbüsten sonra, borçlarý daha da arttý. Güneyden Kuzeyden topladýðý yardýmlar olmasa, çoktan yok olup gidecekti. Dün karþýlaþtýk Ýki dirhem bir çekirdekti yine Hani "bilmeyen pahalý alýr" derler ya, tan öyle bir adam bu Görünüþüne baktýðýnýz zaman, sanýrsýnýz ki bu apartmanlarý o yarattý.! Sevinçliydi.. Yüzü gülüyor, gözleri parlýyordu... Ben milli piyangodan kazandýðýný sandým böyle keyifli görünce. - Hayýr, nereye böyle? - Bankaya gidiyorum! - Yatýrmaya mý? - Yok abi, bizde yatýracak para ne arar? - Ne yapacaksýn bankada öyleyse? - Bir miktar borç alacaðým. - Borç mu alacaksýn? - Evet. - E hangi akýlsýz banka borç verir be sana? - Verirler abi, verirler - Parayý ne yapacan, iþ mi kuracan? - Yok abi Sütten aðzým yandý, yoðurdu üfleyerek yiyorum artýk Ýþ kuracak deðilim - Napacan, tatile mi? - Yok Acil toplantýlar dýþýnda yurt dýþý gezilere de ara verdim.biraz borcum var, onlarý kapatacaðým. - Yani borç alýp, baþka borcunu mu ödeyecen? - Napalým abi baþka çaremiz kalmadý Biraz yardým alýrdýk, onlar da kesiliyor.. Mecburen bir yerlerden borç bulup, baþka delik kapatacaðýz Nasýl fikir abi? Beðenmedin mi yoksa.? - Yaþþa be Ersin Beðenmemek ne demek, bayýldým bile Ýrsen'in seni neden yanýndan ayýrmak istemediðini þimdi daha iyi anladým. Günün lololosunu tekrar baþlatýn diye birçok istek aldýk. Ýþte baþlatýyoruz. Meðer lololo okumayý ne çok seviyormuþ bu halk. DENÝZE SIFIR SÜPER VÝLLALAR! Sadece "rant" elde etmek peþinde koþanlar deðil ki sahilleri parselleyenler. Böyle sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Muhterem halkým da uyandý Muhterem halkým da canýnýn kýymetini öðrendi.. Ve muhterem halkým da, sahile sýfýr villalarda yazý geçirmenin tadýný çýkarmak istiyor artýk. Gördüðünüz ahþap "villalar" Yedikonuk bölgesinde Yeni deðil Eskiden de vardý Ne var ki görünmüyordu, bilinmiyordu. Þimdi Kaplýca'dan Balalan'a uzanan yeni bir yol yapýldý ya, villalar ortaya çýkmýþ oldu. Ve sanýrým böylelikle baþlarýna belayý aldýlar Kokuyu alan gelecek artýk.! Hatta bugün nereye gideyim diye düþünüyorsanýz bir uðrayýn. Manzara müthiþ! *Hatanede ilaç ve doktor yokmuþ. - Yoksa hastaneler "derman" yeri olmaktan çýktý da haberimiz mi yok! * Almanya'dan 162 turist gelmiþ - Yarýsý çocuk, yarýsý ihtiyar Teþviklere, karþýlama töreni masraflarýna bakacak olursak, bir kârlarýný görmeyeceðiz muhtemelen. * Yanýcý madde taþýyan tankerlerin tek baþýna devrilmesi kaza deðilmiþ. - Evet Mutlaka bir baþka tankerle çarpýþmasý ve ardýndan yangýn çýkmasýna kaza denebilir ancak. * Bir yýlda Lefkoþa'da 50 bin ton asfalt dökülmüþ. - Hade bir hayýrsever de kaç ton çimento döküldüðünü açýklasýn. * "Kýbrýs'ý Yeniden Tanýmak ve Tanýtmak" çalýþtayý yapýlacakmýþ. - Çok isabetli bir karar alýndý ve çok yararlý bir iþ yapýlýyor Düþünenleri ve uygulayanlarý kutlarým. Geçen defa "uzun gulaklý" tanýttýlar bizi; þimdi de inþallah "kýsa kuyruklu" diye tanýtmazlar.

6 DOSTÇA Gülten Oygur Ardost KÜRTLER VE BÝZ!.. GÜNLÜK Kürtler, Ortadoðu'nun en eski halklarýndan olup Toros daðlarýndan Zagros daðlarýna kadar uzanan coðrafyada yaþayan ve Hint-Avrupa dil grubuna ait bir dil konuþan halktýr. Yaþadýklarý coðrafyanýn adý tarihsel olarak Kürdistan'dýr, baþka bir tanýmla ise kuzey Mezopotamya da denilebilir. Tarihi kaynaklar Kürtlerin tarihini 5000 yýl geriye götürmektedir. Kürt isminin kaynaðý tarihsel olarak çok eskilere dayanmaktadýr. Bazý araþtýrmacýlara göre Kürt teriminin temelinde KUR kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümerce de KUR dað demektir. Böylelikle KURT'i kelimesi daðýn halký anlamýna gelmektedir. Bu ismin geçmiþi M.Ö. 3000'lere kadar dayanmaktadýr. Kürdistan coðrafyasý bilindiði gibi daðlýk bir bölgedir. O çaðlarda insanlara coðrafyalarýyla veya yaþam tarzlarýyla baðlantýlý adlar verilirdi. Kürtlerinde iþte bu daðlýk coðrafyada binlerce yýldýr yaþamasýndan dolayý bu adý almýþ olduklarý ileri sürülmektedir. Sümercedeki KURT'i adý, Greklere de 2200 yýl önce Kurdienne (Kürt memleketi) diye geçmiþtir. The Name Kurd And its Philological Connections adlý yazýsýnda Driver, listesini yazýtlardan çýkardýðý Kurti, Karda, Karduk, Gord, Kord, Cardakes, Cyrtii, vd gibi sonekleri farklý dillere göre deðiþse de hepsi ortak bir krd/krt öðesi içeren tüm bu adlarýn ayný kökten geldikleri ve etnik olarak iliþkili olduklarý sonucuna varmýþtýr. Dr. Asad Khailany'nin yaptýðý araþtýrmalarda binlerce yýllýk tarihi kaynaklar Kürtleri þöyle kaydetmiþtir: Dr. Asad Khailany's researches based on thousands of historical resources. Sümerler (Sumerians) - Karda, Kurti ve Guti, Babiller (Babylonians) - Garda ve Karda, Asuriler (Assyrians) - Qurti ve Guti, Grekler (Greks) - Kardukh ve Gordukh, Ermeniler (Armenians) - Kortukh ve Gortai-kh, Persler (Persians) - Gurd veya Kurd, Süryaniler - (Syrians) Kardu ve Kurdaye, Ýbraniler ve Keldaniler (Hebrews and Chaldeans)- Kurdaye, Aramaik ve Nesturiler (Armamic and Nestorians)- Kadu, Erken islamik dönemlerin Arap yazarlarý (Arabs) - Kurd (çoðul Akrad), Avrupalýlar ise M.S. 7. yüzyýldan itibaren (Europeans) - Kurd demiþlerdir. Milattan önceki tarihlerde Mezopotamya'da tarih sahnesine çýkmýþ birçok kavimlerin Kürt asýllý olduðu yapýlan araþtýrmalarda ortaya çýkmaktadýr. Mesela isimleri tarihlerde anýlan; Subaru, Kurti, Guti, Lulu, Kusi, Kassit, Mitanni, Med, Mannai, Urartu, Karduk, Cyrtii, Gord, Kord, Kardakes v.s. gibi kavimlerin çoðunun Kürd olmasý çok yüksek olasýlýktýr. Etimolojik olarak incelendiðinde bugünkü Kürtlerin atalarýndan bahsedildiði anlaþýlmaktadýr. Kürtler, aslen Türkiye, Ýran, Irak, Suriye, Ermenistan devletlerinin sýnýrlarý içinde ve tarihsel olarak da Kürdistan diye adlandýrýlan coðrafyada yaþayan, "Aryan" kökenli etnik gruba mensup kiþilerdir. Kürt halkýnýn kesin olarak nüfusu belli deðildir; bu sayý, kaynaða göre 20 milyon ile 50 milyon arasýnda deðiþmektedir. Kürtlerin çoðunluðu Sünni Müslüman'dýr. Ýran'da yaþayan Kürtlerin çoðunluðu Sünni, diðerleri Ahli-Hak ve Þii'dir. Ayrýca Alevi, Yezidi, Yahudi, Zerdüþt ve Hýristiyan Kürtler de vardýr. Avrupa'da ise 1.5 milyondan fazla Kürt yaþamaktadýr. Kürt dili Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer almaktadýr. Bu ailede yer alan Ýran dil grubu, Kürtçe'yi de içermektedir. Daha açýkçasý Kürtçe Ýrani diller ailesinin kuzeybatý grubu içindedir. Farsça'dan baðýmsýzdýr. Kürtçe, bugün Türkiye, Ýran, Irak, Suriye, Ermenistan diye bilinen deðiþik devletlerin sýnýrlarý içinde yaþamakta olan ve tarih boyunca Kürdistan olarak bilinen coðrafyada konuþulur. Dünyada tahminen milyon insan tarafýndan konuþulmaktadýr. Kürtçe, Irak ve Kürdistan Özerk Bölgesinde resmi dil olarak tanýnmýþtýr. Filolog (Dilbilimci) Abdülmelik Fýrat 'a göre Kürtçe de 100 binin üzerinde kelime vardýr. Kürt edebiyatý, halk edebiyatý ve yazýlý edebiyat olarak ikiye ayrýlýr. Sözlü edebiyat, yani halk edebiyatýnýn tarihi binlerce yýl öncesine kadar dayanýyor. Yazýlý edebiyat ise bin yýl öncesine kadar dayanýyor. Hemadani Baba Tahir ( ), Kürt edebiyatýnýn ilk yazýlý örneðini, bin 100 yýl önce Ýran'da Arap alfabesiyle Kürtçe yazmýþtýr. Kürtçe'nin eski ve güçlü edebi ürünlere sahip diðer bir lehçesi de Kurmanci lehçesidir. Kurmanci lehçesiyle bu güne kadar ulaþmýþtýr. Þiirler yazan Kürt þairleri arasýnda ilk akla gelenler Elîyê Herîrî ( ), Feqîyê Teyran ( ), Melayê Cizîrî ( ) ve Ehmedê Xanî ( )'dir. Ehmedê Xanî nin Mem û Zîn adlý ünlü eseri ilk kez 1730'da çevrilip yayýnlanmýþtýr. Ýþte sözün burasýnda günümüzde zembille gökten inmiþ muamelesi gören Kürtlerin esas tarihi de Anadolu'nun en eski halklarýndan biri olduðu gerçeðinde gizlenmektedir. Bu gerçek yapýlan genetik, etnografik, linguistik, etimolojik ve arkeolojik araþtýrmalarla gün ýþýðýna çýkmaktadýr. Dünyanýn her köþesinde halklar yaþadý. Ama Mezopotamya'nýn, Zagros'un ayrýcalýðý var. Yazýnýn keþfedildiði yer burasýdýr. Atýn ilk ehlileþtirildiði, ilk tekerleðin döndüðü, ilk aritmetik, týp, ilk teleskopun yapýldýðý, ilk destanýn söylendiði, ilk þiirin yazýldýðý, ticaret, dýþ iliþkiler, diplomasi, barýþ antlaþmalarý, ilk türküler, ilk yontular, ilk tapýnak, ilk mutfak, ilk þarabýn keþfi ve ilk tiyatronun yaratýldýðý insanlýða kucaðýný açmýþ bir yöredir. Ýþte bunlarýn hepsinde Kürt halkýnýn alýn teri vardýr. Mezopotamya bölgesini, Mezopotamya yapan Dicle ve Fýrat nehir isimleri de Kürtlerden kaynaklanmaktadýr. Medeniyetin beþiði olan Mezopotamya yöresinin antik halklarýndan biri olan Kürtler, hakkýnda bir çok eski tarihçi ve coðrafyacý, binlerce yýl evvel yazdýklarý kitaplarda bahsetmektedir. Bu kitaplarda ve eserlerde Kürtlerin antik çaðlardan bu yana yer aldýðý, kurduðu birçok beylik, krallýk ve devletlerden bahsedilmektedir. Özellikle Yunanlý ve Romalý tarihçiler Kürt tarihinin aydýnlanmasýna ýþýk tutmaktadýr. Anadolu, Mezopotamya ve Ýran kaynaklarý Kürtlerden bahsetmektedir. Kurt halký týpký dünyanýn diðer halklarý gibi tarihte varlýk göstermiþ ve hâla varlýk göstermektedirler. Yýllar boyu doðup büyüdüðünüz ve yaþam sürdürdüðünüz topraklar her halk için önemlidir. Ýþte bu nedenle Kürt halkýný anlamak mümkün kýlýnýr duruma gelmektedir. Þunu açýkça söylemek gerekirse evet bir Kürt halký vardýr. Bu halk bir baðýmsýzlýk savaþý vermektedir. Kürt halkýnýn baðýmsýzlýk savaþý, kültür baðýmsýzlýðý olarak verilmektedir. Bana göre siyasi baðýmsýzlýkla pek baðlantýsý yoktur. TC bile tam baðýmsýz deðilken, Doðu'da baðýmsýz bir bölgenin oluþmasý ve baðýmsýz kalmasý çok zor görünmektedir. Bunun sebebinde ise dýþ güçler çok büyük rol oynuyor. Türk devletinin bugün uyguladýðý yöntemlerle de sorun çözülmez. Bugünkü yasalar yanlýþ olunca yöntemler de yanlýþ oluyor. Yýllardan beri yanlýþ bir kamuoyu yaratýldý. Türkiye'de bir Kürt sevmezlik yaratýldý. En büyük yanlýþ, "Kürt yoktur, bunlar Türktür" gibi bir tarih tezi uydurarak ortaya atýlmasýdýr. Senin kökün þudur diye çaðdaþ ulusçuluk olmaz. Bir insan kendini hangi milletten sayýyorsa o millettendir. Baskýlar insaný ya yapýlan baskýya karþý baðýmsýzlýk mücadelesine sürükler, yada baskýcý olan, becerebiliyorsa baský yaptýðýný sindirir. Kimliksiz ve kiþiliksiz kýlar. Ve son olarak da Kýbrýs gerçeðinden biraz bahsetmekte fayda vardýr. Nereden geldiðimizin belli olup, nereye gideceðimizin belirsiz olduðu kendi gerçeðimizden. Dünyada var olan kültürleri yok sayýp, onlara dýþtan müdahale etmek ancak voyvodalýkla isimlendirilebilecek, kabul edilemez bir durumdur. Kýbrýs gerçeðinde yaþanan ve yaþatýlan tam da budur. Bu gerçekten kurtulmak ise, ancak toplumun baðýmsýz olmasýndan. Dolayýsý ile de kendi kiþiliðine ve öz varlýðýna sahip çýkmasýndan geçmektedir. Dünya tarihinden de, ülke tarihinden de dersler çýkarmak için yeterince tecrübeler atlatýlmýþtýr. Kimliksiz olmak demek, zaten hiç olmamakla eþdeðerdir. NÂZIM'A DÝL UZATANLARA BAKIN Nâzým Hikmet gibi "aydýnlýk" bir þairle, Melih Gökçek gibi "karanlýk bir zihniyet"in fotoðraflarýný yanyana koymazdýk ama siz yine de iyi bakýn gözlerine. Biri Dünya Þiiri'nin en büyük ustalarýndan biri, Türkçe þiirin en coþkulu ýrmaðý. Diðeri Türkiye'nin "ben böyle sanatýn içine tükürürüm" diyerek heykel yýktýran karanlýk bir yüz. CHP'li üyeler Nâzým Hikmet'in adýnýn bir caddeye verilmesini önerince küplere biniyor Gökçek efendi. "Israr etmeyin, o hiç tasvip etmediðim þiirini okurum, bir daha adýný anamazsýnýz" diyor. "Nâzým Hikmet, Atatürk'e hakaret etti" diyor. Nâzým, hiçbir þiirinde Atatürk'e hakaret etmedi ama velev ki etmiþ olsun, Atatürk'ü savunmak da Gökçeklere kalmadý herhalde. "Nâzým Hikmet'in adýnýn bir caddeye verilmesi benim aðýrýma gidiyor arkadaþ" diyor olanca küstahlýðýyla. Gökçek'in, Nâzým'ýn adýný aðzýna almasý da bizim aðýrýmýza gidiyor açýkçasý. Hatýrlayýn, bu "zat", Çaðlayan Parký'nýn adýnýn, Ankara Çaðlayan Parký olarak deðiþtirilmesini buyurmuþ, Lefkoþa Belediyesi de bu buyruða itaat ederek, kýrk yýllýk "Çaðlayan Parký"ný bir çýrpýda "Ankara Çaðlayan Parký" yapmýþtý. Cemal Bulutoðlularý'nda cesaret olsa, parkýn adýný derhal "Nâzým Hikmet Parký" yapardý ama ne yazýk, o Lefkoþa'yý külliyelendirmekle meþgul bugünlerde. NERDEYÝZ YAHU? Bu kepazelik aklýmýza en son gelebilecek olan bir kepazelik herhalde. DAÜ'deki yönetim DAÜ- SEN ile bazý yöneticilerinin elektronik posta adreslerini kapatmýþ! Nerdeyiz yahu? Her aklýna esen her istediðini yapýyor mu bu memlekette? ÖLMEDEN MEZARA Aklýnýza hiç gelmeyen bir þey daha olmuþ önceki gün... Serhatköy'de ikamet eden Sinem Kýzýlkaya'nýn kapýsýna dayanmýþ zabýta memurlarý cenaze arabasýyla. "Bu evdeki ölü Sinem Kýzýlkaya'yý almaya geldik" deyince, Sinem Haným donup kalmýþ... "Ölmeden mezara koydular beni" hesabý bu hesap da... Güler misiniz, aðlar mýsýnýz? VÝAGRA DERSÝ Habere bakýn... Güneyde milletvekillerine viagra dersi verilecekmiþ! Haydi hayýrlýsý... 'Politis' gazetesi boþuna sormamýþ demek... "Viagradan ölen kaç ihtiyar var ülkemizde?" NEDEN KAPATIRLAR Çeþitli suçlardan dolayý mahkemeye çýkarýlanlar neden kapatýyorlar acaba yüzlerini suçsuz iseler eðer? Utanýyorlar mý? Suç iþlerken utanmazlarsa, fotoðraflarý çekilirken neden utanýrlar acaba? Týrnak... "Bir baþka kötülük ise, bu ülkeye kontrolsüz nüfus akýþýna izin verilmesidir... Ýþ umuduyla ülkeye gelenler, Girne'nin en iþlek caddelerinde cinsel organlarýný gösteriyorlarsa, bu ülke turizmi istikrarlý bir þekilde geliþemez..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Maðaralarý geride býrakýp Ledra Palace barikatýna dönüyoruz... Ancak bu maðaralar sonsuza kadar yüreðimde duracak -Perþembe akþamý ateþim çýkacak ve midem bulanacak... Bu topraklarda iþlenmiþ cinayetlerin izleriyle her karþýlaþtýðýmda kendimi böyle hissediyorum- kimi zaman 'knockout' olmuþ gibi hissediyor ve birkaç saat boyunca ateþimin düþmesini, mede bulantýmýn geçmesini beklemek zorunda kalýyorum..." Sevgül ULUDAÐ (Yenidüzen) "Ülkede meydana gelen ve olmamasý gereken olaylar, ülkede olaðan olaylar haline getirildi. Halk, bu normal olmayan olaylara zaman içerisinde normal imiþ gibi, algýlatýlmaya mý çalýþýlmaktadýr? " Yalçýn CEMAL (Vatan) "Bu memlekette kýz çocuklarý okula gönderilmeyebiliyor. Bu memlekette kadýnlar sokakta hala taciz ediliyor. Bu memlekette kadýnlar hala kocalarý tarafýndan tecavüze uðruyorlar. Bu memlekette hala kýz çocuklarý cinsel istismara uðrayabiliyorlar." Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný MELÝH GÖKÇEK Lefkoþa'daki kýrk yýllýk Çaðlayan Parký'na 'Ankara Çaðlayan Parký' ismini veren AKP'li Ankara Belediye Baþkaný Melih Gökçek, Ankara'da bir caddeye 'Nazým Hikmet Caddesi' ismi verilmesine karþý çýktý. Gerekçesi de çok ilginç... Ýnternetten bir þiirini indirip okumuþ Nazým'ýn ve orada Atatürk'e 'küfreden' dizeler görmüþ! Þairin hangi þiirini okumuþ bilemeyiz ama, Nazým'ýn Atatürk için "Sarýþýn bir kurda benziyordu / mavi gözleri çakmak çakmaktý" dediðini de bilmez herhalde... Bir önerimiz var þimdi Cemal Bulutoðlularý'na... Ankara Çaðlayan Parký'nýn adýný 'Nazým Hikmet Parký' olarak deðiþtirsin!

7 17 Nisan 2011 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten ÞARLATANLIK 29 KASIM 2009 yýlýnda referandum yapýldý Ýsviçre'de. Ülkede minareleri cami yapýlsýn mý, yapýlmasýn mý diye soruldu halka. Saðcý bilinen Halk ve Federal Birlik Demokratik partilerinin referandum kampanyasýný, Ýsviçre'nin bir bölgesine cami inþa edilmesi ve bölge halkýnýn karþý çýkmasý tetiklemiþti. Minareli cami Ýslam simgesidir ve inþasýnýn Ýsviçre yasalarýna aykýrý olduðu iddia ediliyordu. Referandum gerçekleþti. Ülke halký referandumda cami inþasýný reddetti. Zurih, Cenevre, Wansen ve Winterhur'daki dört camiyi yeterli bulmuþtu ülke ve her mahallede minare istemiyordu haklý olarak. Referandum sürecinde orta yaþlý kadýn þunlarý söylüyordu mikrofona, ' Biz dine, dinlere karþý deðiliz. Ancak yaþam tarzý empoze etmek istiyor Ýslam ki kabul etmemiz mümkün deðildir. * Fransa' ya atlayalým. Geçen Pazartesi gününden gününden itibaren peçe yasaklandý Fransa' da. Doðru karardýr. Ve kararýn din özgürlüðü veya kýyafet özgürlüðü ile yakýndan uzaktan ilgisi yoktur. Sadece gözleri görünen, kadýn-erkek olduðu bilinmeyen yaratýklarýn þehir caddelerinde öcü gibi gezinmesine aklý baþýnda kim göz yumar? Eline fýrsat geçtiðini sandý Erdoðan ya Avrupa Konseyi Meclisinde parlamenterlerin sorularýna yanýt verirken Fransa'ya açtý aðzýný yumdu gözünü! Meðer Fransa Müslümanlara ve özellikle Türklere düþmanlýk yaparmýþ ve genelde Avrupa kendi deðerlerini çiðnermiþ de, kimsenin haberi yokmuþ! * Din veya ibadet özgürlüðünden söz edecek en son kiþilerdir Türkiye siyasileri. Son elli yýlda, öncelik Almanya olmak üzere binlerce cami inþa edildi Avrupa' da. Türkiye' de kaç tane kilise inþa edildi, inþa edilmesine izin verildi? Bildiðimiz kadarýyla hiç. Aksine Süryani kilisesini yirmi dokuz yýl ibadete yasakladýlar. Heybeliada'da Ruhban okulu halen kapalý. Fener Patrikhanesi'nin ekünemük sýfatý Lozan Anlaþmalarý yok sayýlarak kabul edilmez halen. Ve iþte dini ve ibadet özgürlüðünü kýsýtlayan yasaklayýcýlar böyle atýlýr ortaya, çýkar ve dini özgürlük dersleri vermeye kalkýþýrsa kargalar bile gülmekte haksýz mý?! * Ve gelelim Kýbrýs'ýn kuzeyine Belki baþka kavþaklara da asýldý ama benim gözüm Hamitköy kavþaðýna asýlan ilana takýldý. Peygamber'in doðum günü kutlamalarýna davet ediliyor ahali, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde. Gördünüz mü baþýmýza geleni! Ben þahsen ilk defa duydum. Ýlk defa kanýt oldum. Ya siz? Bana söylenen göre birkaç yýldýr kutlanýyormuþ Peygamberin doðum günü. * Fakat bu yýlký kutlama baþka bir kutlama oldu. Özel yani! Nereden ele geçirmiþlerse geçirmiþler kýlý, kavanozun içine koymuþlar, 'Peygamber'in sakalýndandýr bu kýl haa ' diyerek sergiye açmýþlar Kuðulu Park'ta. Adýný Sakal-ý Þerif koymuþlar. Dokunmak yasak. Dokunanýn eli yanar sonra, cehenneme gider! Böyle din sömürücülüðüne, þarlatanlýðýna da pes doðrusu. Ama Kýbrýs'ýn kuzeyinde okuldan çok cami inþa edenlerden beklenemezdi normal þeyler! * Sakal-ý Þerifi ziyarete gitti arkadaþ. ' Gerçek mi, Peygamber'in sakalýndan kýl mý' diye sordu. 'Sen inanmýyon galiba ' yanýtýný aldý. Bizim arkadaþ öyle kolayca iþin peþini býrakacak kiþilerden deðildi, üzerine yürüdü. ' Benim sol kolum sakat þu kavanozun üzerinde bir gezdireyim, sakatlýðýn geçip geçmeyeceðini göreyim, inanayým madem.' 'Dýþarý çýk' dedi kavanozun sað ve solunda oturanlardan biri. O da çýktý. Arkasýna bakmadan uzaklaþtý yalandan, sömürüden, Kuðulu Park'tan. AKARYAKIT ZAMMINA TEPKÝ n SOYER: EURO DÝZEL'ÝN FÝYATININ BENZÝNÝN ÜSTÜNDE OLDUÐU BÝR ORTAMDA ARTIK MAZOTLU ARAÇLARIN SEYRÜSEFER FÝYATLARININ DÜÞÜRÜLMESÝ GEREKÝR" Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, son zamanlarda ard arda yapýlan akaryakýt zamlarýný eleþtirdi. Soyer, Euro Dizel'in benzin fiyatýnýn biraz üstünde olduðu, mazot ve benzin arasýndaki fiyat farkýnýn bu denli azaldýðý ortamda, UBP Hükümeti'nin mazotlu iþ ve diðer araçlarýn seyrüsefer fiyatlarýný gözden geçirerek aþaðý düþürmesi gerektiðini de söyledi. CTP - BG Genel Baþkaný Soyer yaptýðý yazýlý açýklamada, akaryakýt fiyatlarý ile ilgili olarak hükümetin takip ettiði politikanýn tam bir çýkmaz yarattýðýný savundu. "Bu politika ile UBP Hükümeti, akaryakýt istasyonlarýný vergi dairesine; akaryakýt istasyonu sahiplerini de komisyonla çalýþan vergi tahsil memuruna döndürmüþ bulunmaktadýr" diyen Soyer, fiyatlarýn bütçe açýðýna katký saðlamak için sürekli olarak arttýðýný ileri sürdü. "UBP Hükümeti, dolaylý vergi gelirini artýrmak için akaryakýt fiyatlarýyla oynamaktadýr" iddiasýnda bulunan CTP - BG Genel Baþkaný Soyer, artýþlarýn piyasaya doðrudan zam olarak yansýdýðýný ve piyasanýn istikrarýný bozduðunu kaydetti. Soyer, ülke ekonomisinin zaten kriz içinde olduðunu, zamlarýn ülke ekonomisinde talep daralmasýna yol açtýðýný ifade ederek, zamlarýn baþta esnaf ve zanaatkâr olmak üzere tüm iþ dünyasýný olumsuz etkilediðini vurguladý. Ferdi Sabir Soyer, zamlardan meydana gelen olumsuzluklarýn doðrudan doðruya vatandaþýn harcanabilir gelirini azalttýðýný, ayný zamanda dolaylý olarak devlet gelirlerinin de düþmesine yol açtýðýný TANITIM TOPLANTISI- Sky Havayollarý, Ýstanbul - Ercan seferlerinin baþlamasýyla ilgili tanýtým toplantýsý düzenledi. Ýstanbul Sabiha Gökçen'den Ercan Havaalaný'na haftanýn 3 günü gerçekleþecek seferler yanýnda, Sky Havayollarý 13 Mayýs'tan itibaren yine haftanýn 3 günü olmak üzere bu kez Antalya'dan Ercan'a sefer baþlatacak. Ýlk seferini önceki gün Sabiha Gökçen - Ercan arasýnda gerçekleþtiren havayolu, bununla ilgili olarak Cratos Premium Hotel'de tanýtým toplantýsý düzenledi. Toplantýya Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti Turizm Müþaviri Bekir Karaduman, Sky Havayollarý Genel Müdürü ve Kayý Grup Türkiye CEO'su Tahir Görgülü, Sky Havayollarý Kýbrýs Temsilcisi Ýsmail Abidin, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu'nun yanýsýra turizm sektörü temsilcileri katýldý. AKARYAKITA GÜNEYDE DE ZAM Güney Kýbrýs'ta akaryakýt fiyatlarýnda, geçtiðimiz yýla göre, yaklaþýk yüzde 33 oranýnda artýþ olduðu; buna baðlý olarak elektrik fiyatlarýnýn da arttýðý belirtildi. Simerini gazetesi; "Tüketicilerin Ceplerine Elektrik Çarpmasý... Kýbrýs (Elektrik) Akýmýnda En Pahalý Ülke... Akaryakýtta Yüzde 33'ten Fazla (Artýþ)" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, petrol fiyatlarýnýn rekor seviyeye çýktýðýný, genel olarak akaryakýt fiyatlarýna geçtiðimiz yýla oranla yüzde 33'ten fazla artýþ yapýldýðýný yazdý. Habere göre, Rum Benzinciler Birliði Baþkaný Stefanos Stefanu, Euro Diesel'in fiyatýnýn ilk kez benzinin fiyatýný aþtýðýna, ayrýca ýsýnma için kullanýlan yakýtýn söyledi. Hükümetin, uyguladýðý program nedeniyle insanlarýn alým gücünün düþürüldüðünü savunan Soyer, þöyle devam etti: "Ayrýca hizmet sektöründe önemli bir alan olan üniversiteler, turizm gibi sektörlere de ülkeyi pahalý hale döndürerek dýþ talebi artýrma çalýþmalarýna sekte vurmaktadýr. Böylece piyasalarýn iç ve dýþ taleple artmasýný deðil, bu pahalýlýkla daralmasýna yol açmaktadýr." "Akaryakýt fiyatlarýný sürekli artýrmak gafleti, insanýmýzýn 'taksit dýþý' harcanabilir gelirini azaltmakla kalmamýþ, ama ayni zamanda üretim ve hizmet sektörlerinin maliyetlerinin artmasýna yol açmýþtýr" diyen Soyer, bunun daha pahalý bir KKTC anlamýna geldiðini dile getirdi. Eþel Mobil'in bir buçuk yýl süreyle ortadan kaldýrýldýðý bu aþamada; yapýlan akaryakýt zamlarýnýn doðrudan doðruya insanlarýn gelirlerinin azalmasýna yol açacaðýný, tarým sektörü, reel sektör ve tüm hizmet sektörünü daha da çýkmaza sokacaðýný kaydeden Soyer, yapýlan uygulamalarla insanlarýn gelirinin "pul parasýna" dönmesine yol açýlacaðýný savundu. Soyer açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "MAZOTLU ARAÇLARIN SEYRÜSEFER FÝYATLARI DÜÞÜRÜLMELÝ" "Artýk bu akaryakýt fiyat politikasý ile Euro Dizel'in benzin fiyatýnýn biraz üstünde olduðu, mazot ve benzin arasýndaki fiyat farkýnýn bu denli azaldýðý ortamda, UBP Hükümeti'nin mazotlu iþ ve diðer araçlarýn seyrüsefer fiyatlarýný gözden geçirerek aþaðý düþürmesi gerekmektedir." fiyatýnýn da ilk kez 1 Euro'yu geçtiðine dikkat çekti. Gazete, son zamanlardaki artýþlarýn ardýndan 4 þirketten 3'ünde; 95 oktanlýk kurþunsuz benzinin litresinin yaklaþýk 1,24 Euro, 98 oktanlýk kurþunsuz benzinin litresinin yaklaþýk 1,27 Euro, Euro Diesel'in litresinin ise yaklaþýk 1,29 Euro olduðunu belirtti. Bu arada, Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK) Basýn Sözcüsü Kostas Gavriilidis yaptýðý açýklamada, elektrik fiyatlarýndaki artýþtan AÝK'in deðil devletin sorumlu olduðunu kaydetti. Rum hükümetini, zamanýnda doðal gaz ithal etmemekle suçlayan Gavriilidis, elektrik fiyatlarýndaki artýþýn sebebini, mazot fiyatlarýnýn artmasýna baðladý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SAÐLIK VE TOZ ÝÇÝNDE MAÐUSA... Maðusa'dan gazetemize A. Vefalý imzasýyla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Gazetelerde Maðusa toz bulutu içinde diye yazýyor. Hakikaten öyle, hatta daha beteri. Kapý pencere açamayýyoruz. Kapý pencere toz içinde. Otomobiller bile nasiplerini aldýlar. Bir gazetede, belediye baþkaný sert konuþtu diye yazdý. Hakikaten öyle. Kasým ayý sonuna kadar bu tozu çekecekmiþiz. Çare bulacaðýna böyle söylemesi yakýþmadý. Evet, bu kanalizasyon iþi gerekli idi ve yapýlýyor. Teþekkür ederiz ama bu yapýlýrken ona göre tedbirler de alýnmalýydý. Kazýlan yerler geçici bir þeyle örtülüp, yollarda daðýlan tozlar toplanmalýydý. Belediyenin 2-3 tane yollarý süpüren süpürgeli kamyonlarý vardýr. En kötü taraf kazýlan topraklar sokak aralarýnda depolanýyor ve etrafa yayýlýyor. Geçenlerde bir sokak sakinleri imza toplayýp yýðýnlarý kaldýrtmýþlar. Bu semt de Baykal Mahallesi idi. Ancak ne oldu? Ayný toprak dökümü 400 metre daha ötede Ayluka giriþinde Aypar Supermarket karþýsýnda baþka bir araziye yine mal sahibinden izinsiz dökülüyor ve ayný toz toprak etrafa daðýlýyor. Tabii umursuz insanlar da var. Bir önemli taraf da kazýyý yapan þirketle parayý veren kuruluþ -Avrupa kuruluþu- arasýnda anlaþma, bu topraklarýn kasaba içerisine dökülmemesi ve çevre kirliliði yapmamalarý ve insan saðlýðýný bozmamalarý imiþ. Ama uyan yok, kontrol eden yok... Umarým duyarlar ve bir tedbir alýrlar. Bu konuda yol sokak bildiðiniz için umarým yardýmcý olursunuz. Bir baþka konu da Saðlýk Bakaný'nýn açýklamasý... Diyor ki biraz ilaç sýkýntýsý olmakla beraber saðlýk iþleri iyiye gitmektedir. Acaba tedavilerden kaç vatandaþ memnundur? Hastanelerimizi sizler de iyi bilirsiniz. Ýlaç sýkýntýsý daima vardýr. Gidersin, bu var þu yok derler. Zaten ilaç gelince önce eczacýlar, hemþireler, kendilerine, akrabalarýna, yakýn dostlarýna kapiþari ederler. Kalan olursa onlar da halka verilsin. Bir de, doktorlar 30 günlük yazarlar ama paketler 28'liktir. Yani 2 eksik alýr hastalar ve bu 2 eksik de verilmez. Paket eðer 32'likse, açýlýr ve içindeki 2 fazlalýk alýnýr." TUTUKLUYA ÝÞKENCE... Telefonla gazetemize bilgi veren ve isminin açýklanmasýný istemeyen bir vatandaþýmýz bir polis amirinin tutuklanan bir þahsa iþkence yaptýðýný anlattý. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Geçen gün Girne polisinde yaþanan bir olayý sizlere aktarmak istiyorum. Girne'de amir pozisyonunda olan T. K. Ýsimli polis memuru bir olaydan dolayý tutuklanan bir vatandaþý eþek sudan gelene kadar dövdü ve içeri attý. Bir þahýs belli iddialarla tutuklanýrsa eðer, bu þahýsýn zanlý olduðunu polis bilmiyor mu? Kiþinin, bir suç iþlerse eðer cezasýný polis mi verir, mahkemeler mi? Dayak yeyen bu vatandaþ doktora gitmek istemesine raðmen doktora götürülmüyor..." BÝZÝM DUVAR KURTARILDIK MI? UHH ANAM UHH Bizim Mandra Akaryakýta 8 ayda 16. kez zam yapýlmasý mandrada derin öfke ve infial yaratmasýna raðmen, vatandaþlar bu öfke ve infiallerini sokaða taþýmaktan ve ortaya etkili olabilecek bir tepki koymaktan uzaktýrlar. Ne zaman iki kiþi bir araya gelse, ekonomik durumlarýnýn giderek zayýflamasýndan ve birçok þeye artýk uzaktan bakmakla yetinmekten yakýndýðý halde, hükümeti ve Ankara'daki kuklacýyý rahatsýz edecek toplu ve etkili bir tepki ortaya konmadýkça bu yokoluþ güzergâhýndan çýkýlamayacaðý yolundaki görüþ de giderek aðýrlýk kazanmaktadýr.

8 8 17 Nisan 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden Tel: Çaðlayan Bar'ýn görkemli yýllarýndan bir aný yýlýnda düðünlerin ve balolarýn deðiþmez mekaný ve de orkestrasý. Saksafonda Mustafa Akar, Bateri Reþat Akar, Gitar Kemal Belevi ve Solist Ahmet Belevi... Sinema sanatçýsý Ediz Hun'un meþhur olduðu yýllarda Kýbrýs ziyareti. Yýl Saray Otel'de çekilen bu resimde tanýyabildiklerimiz soldan itibaren; Omaç Baþat, Bilbay Eminoðlu, Ediz Hun, Mustafa Özünlü, Oktay Öksüzoðlu... Tanýyanlar hatýrlayacaktýr resimdeki foto muhabirlerini yýlý 19 Mayýs törenleri. Tanýyabildiklerimiz soldan itibaren Ýbrahim Özsoy, Mehmet Ali Acar, Emir Ersoy, Osman Rekor, Mustafa Özünlü, Ergün Aydoðan... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Binlerce Ýsrailli turist güneye gidiyor Önümüzdeki aylarda Rum tarafýna binlerce Ýsrailli turistin gitmesinin beklendiði belirtildi. Politis gazetesi "Binlerce Turist Geliyor... Nisan'dan Ekim'e Kadar Larnaka Limaný'na 60 Cruise Gemisi Seferi" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Nisan ayýndan Ekim ayýna kadar Larnaka Limaný'na komþu ülke limanýndan, bilhassa Hayfa'dan 60 cruise gemisi seferinin düzenlenmesinin beklendiðini yazdý. Ýsrail'den adaya ilk cruise gemisinin 8 Nisan tarihinde geldiðini kaydeden gazete, ay sonuna kadar 6 cruise gemisinin daha geleceðini belirtti. Habere göre seferler "Golden Iris", "Royal Iris", "Mirage 1" ve "Rio" adlý cruise gemileriyle gerçekleþtirilecek. Elde edilen verilere göre, geçtiðimiz yýl Larnaka Limaný'ndan 64 bin 907 yabancý turistin giriþ yaptýðýný kaydeden gazete, bu sene Larnaka Limaný'ndan giriþ yapacak yabancý turist sayýsýnýn 65 bini geçmesinin beklendiðini yazdý. KANADALILAR Öte yandan gazete haberinin devamýnda, birkaç aylýðýna Larnaka Limaný'nda konaklamayý hedefleyen Afganistan'daki Kanada birliði askerlerinin "kayýp" olduðunu kaydetti. Haberde, Kanada birliðinin adaya ne zaman geleceði ya da gelip gelmeyeceðinin bilinmediði belirtildi. HOLLANDALI TURÝSTLER Alithia gazetesi de, Rum Turizm Örgütü'nün (KOT) açýklamasýna göre, 2011 yaz dönemi için Hollandalý turistlerin þu ana kadar yaptýðý rezervasyonlarda, geçtiðimiz yýla göre, yüzde 30'dan fazla artýþ gözlemlendiðini aktardý. YEÞÝL TURÝZM ÝLERÝ GÖTÜRÜLÜYOR Politis gazetesine göre, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis yaptýðý açýklamada; KOT'un Turistik Kalkýnma Stratejisi temelinde, "yeþil turizmin" ileri götürüleceðini ifade etti. Habere göre Pashalidis, "yeþil turizmin" ileri götürülmesi temelinde özel ürünler üretileceðini, zenginleþtirici çalýþma ve programlarýn geliþtirileceðini belitti. Suçlarla mücadelede yeni plan Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlýðý'nýn, suçlarla mücadele etmede kullanýlacak olan yeni ulusal plan için çalýþmalar yapmakta olduðu bildirildi. Simerini gazetesinin haberine göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka, dün Rum Cürümler Konseyi'nin toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, suçlar konusunda Ulusal Planý'nýn hazýrlanmasý için öncelikle eski planýnýn uzmanlar tarafýndan inceleneceðini belirtti. Þimdiki ulusal planda yapýlan hatalar ve ihmallerin ele alýnacaðýný, ayrýca daha bütünlüklü bir planýnýn hazýrlanmasý için nelerin yapýlabileceði üzerinde çalýþýlacaðýný ifade eden Luka, Mayýs baþýna kadar planýnýn deðerlendirileceðini, önerilerin hazýrlanacaðýný ve Haziran ayýnda yeni planý belirlemek üzere Cürümler Konseyi'nin yeniden toplanacaðýný söyledi. Yeni plan hakkýnda da bilgi veren Luka, hazýrlanacak olan plana bakanlýklar, gönüllü örgütler, cezaevi, polis ve belediyeler birliði gibi pek çok kurumun müdahil olacaðýný söyledi. ÇOCUKLAR KURYE OLARAK KULLANILIYOR Öte yandan Politis gazetesi, uyuþturucu tüccarlarýnýn dikkatlerini yasa karþýsýnda bir sorumluluðu bulunmayan çocuklara çevirdikleri ve çocuklarý kurye olarak kullandýklarýný yazdý. Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka yaptýðý açýklamada, son zamanlarda uyuþturucu tüccarlarýnýn, küçük miktarda uyuþturucu satýlmasýnda 14 yaþýn altýndaki çocuklara yöneldiklerinin gözlemlendiðini ifade etti. Luka, küçük çocuklarýn; ceza olarak bir sorumluluklarýnýn bulunmadýðý ve tutuklansalar bile haklarýnda bir kovuþturma açýlamayacaðýndan dolayý kullanýldýðýný belirtti. Bu fenomenin þu an için küçük miktarda olduðuna dikkat çeken Luka, ancak daha kötüsünün gerçekleþmesinin engellenmesi için bakanlýðýn çalýþmalar yapmakta olduðunu söyledi. Doðalgaz þirketleriyle görüþmeler Rum Ticaret Bakaný Andonis Pashalidis; Güney Kýbrýs'ýn elektrik üretiminde kullanýlmak üzere doðalgaz ihtiyacýnýn karþýlanmasý çerçevesinde birçok yabancý þirketle geçtiðimiz hafta temaslarda bulunulduðunu doðruladý. Simerini gazetesinin haberine göre Pashalidis dün yaptýðý açýklamada; "Shell, Noble Energy, Delek ve Gasprom" þirketlerinin temsilcileriyle geçtiðimiz hafta temaslarda bulunduðunu doðruladý. Pashalidis; söz konusu þirketlerin konuya iliþkin "çok ilginç önerilerini" incelediklerini ve ayrýntýlý olarak her biriyle görüþtüklerini belirtirken, bu þirketlerin yaný sýra bazý Rum þirketleriyle de temaslar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Konuya ilgili bakanlýk komitesinin de dün toplantý gerçekleþtirdiðini ifade eden Pashalidis; Güney Kýbrýs'ýn enerji alanýndaki tüm önemli oyunculara cazip geldiðini ve ciddi bir enerji kavþaðý haline gelme konusunda tüm kriterlere sahip olduðunu ileri sürdü. NOBLE ENERGY ÇEVRE ÇALIÞMASI YAPACAK Öte yandan Alithia, Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'in; Noble Energy þirketi yetkililerinin geçtiðimiz hafta Güney Kýbrýs'ta temaslar gerçekleþtirdiðini, þirketin uzmanlarýnýn ise gelecek haftalarda Güney'e giderek AB tüzükleri çerçevesinde bir çevre çalýþmasý baþlatacaklarýný söylediðini yazdý. Habere göre Kasinis; Rus Gazprom þirketinin Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde yer alan iki parsele ilgi gösterdiðini ve þirketin niyetinin söz konusu parsellere iliþkin ikinci tur ihalede kesinleþeceðini de açýkladý. Ýkinci ihale sürecine sadece Gazprom'un deðil Amerika, Kanada, Fransýz ve Norveç þirketlerinin de ilgi göstereceklerini ileri süren Kasinis; Güney Kýbrýs'ýn jeopolitik önemine iliþkin akademisyenler, teknokratlar ve diðer yetkililerle temaslarda bulunmak amacýyla ay sonunda ABD'ye gideceðini belirtti. Kasinis, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn doðalgazýný kullanmasý konusunda sorun çýkarýp çýkarmayacaðý þeklindeki bir soruya karþýlýk ise; "Türkiye'nin uluslararasý enerji taþýnmasý merkezi olarak önemini bildiði, bunun sonucunda da Kýbrýs doðal gazýnýn kendi topraklarýndaki bir boru hattýndan geçmesini sorun etmeyeceði" yanýtýný verdi. Kasinis: "Doðalgazýn rengi yoktur. Bu konudaki geliþmeler Kýbrýs sorununun çözümüne yol açabilir" iddiasýnda da bulundu. MÝLLETVEKÝLLERÝNE "VÝAGRA DERSÝ" 30 Aðustos 1967 törenlerinden... Kýbrýs Türkü'nün o günlerde hiç kaçýrmadýðý resmi geçit törenleri. Mahþeri kalabalýk mücahitlerin geçit törenini izliyor. O yýllarda Rally bisikletlerin þimdiki Mercedes deðerinde olduðunu söylesek abartmýþ olmayýz. Resimde mücahitlerin bisikletli geçiþi görülüyor. Rum Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis, önceki gün Rum Meclisi'ne bir yazý göndererek, cinsel gücü artýrýcý ilaçlarýn (Viagra gibi) saðlýða etkileri ile ilgili bilgi verdi. Fileleftheros gazetesinin; "Milletvekillerine Viagra Dersi" baþlýðýyla aktardýðý haberine göre Patsalidis, Meclis'e gönderdiði yazýda, cinsel gücü artýrýcý ilaçlarýn saðlýða olumsuz etki yapmadýðýný ve bugüne kadar bu ilaçlarý kullanan kimsenin ölmediðini savundu. Habere göre Patsalidis, yazýsýnda ayrýca, bu gibi ilaçlarýn yasadýþý yollardan satýldýðý berber dükkanlarý, estetiysenler ve internetten alýnmamasý gerektiðini belirtti. Patsalidis, ilaçlarýn yalnýzca hekim tarafýndan yazýlmýþ reçetelerle eczanelerden temin edilmesi gerektiðini vurguladý.

9 17 Nisan 2011 Pazar Tünel ALINTI SAKIZIN ÇOK ÖTESÝNDE Bir konuþma sýrasýnda, en önde oturan bir dinleyiciyi hatýrlýyorum; sürekli burnunu karýþtýrýyordu ve gözüm istemeden ona takýlýyor, konuþmam güçleþiyordu. Sonunda o tarafa hiç bakmayarak bitirebildim konuþmamý. Ýnsanýn gözü iliþir, tedirgin olur ister istemez. Çaresi, saygý dersinin orada verilmesinin yersiz olduðunu bilerek iþinize devam etmenizdir. Ekranlardan, gazetelerden adaylar konusunda yorum fýþkýrýrken sakýz çiðneme üzerine yazmamýn nedeni; yaþanan olayýn sakýzýn çok ötesinde, derin toplumsal yarýlmamýzýn dýþa vurumu olduðunu anlatabilmek içindi. Kimsenin kimseyi öteki saymadýðý, kendinden aþaðý görmediði, özgür ve saðlýklý bir topluma kavuþana kadar daha çok sakýz çiðneme olayý yaþayacaðýmýzý hatýrlatmak içindi. Oya BAYDAR (t24.com) DÝPNOT Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasýnda en yüksek seçim barajý oraný yüzde 10 ile Türkiye'dedir. BENDEN NEFRET ET AMA BANA ACIMA GÝRÝYA TURKÝYA ARÞÝV TARÝH 14 MART 2010 Erdoðan ve Gül ile 1 saat 45 dakika görüþtüðünü söyleyen Tahsin Ertuðruloðlu, kendilerine aday olacaðýný söylediðini ve onlarýn da "Sakýn böyle bir þey yapma" demediklerini açýkladý... Gözden kaçmayanlar... ÝKÝ UNUTMA BÝR HATIRLAMA ETMEZ Türkiye'nin AB üyelik sürecinde ilerleyebilmesi için Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiðini söyleyen Hristofyas, Türkiye'nin kuzeye nasýl çöreklendiðinin farkýnda deðil galiba. Türkiye'nin, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü olduðunu bile unuttuðunu da görmüyor büyük ihtimalle. Hristofyas da Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetin kurucu ortaðý olduklarýný unuttu bu arada. Ýki unutma, bir hatýrlama etmiyor bu durumda. O halde söyle bakalým Hristofyas, Kýbrýs Cumhuriyeti "Rum Cumhuriyeti", Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý "Rum bayraðý" mý? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Polis teþkilatýmýzýn baþarýlý çalýþmalarýyla faili meçhul cinayet söz konusu olmuyor. Hiç kimse suç iþleyince yanýna kalmýyor." Abdullah GÜL (TC Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... UCUNDA KOLTUK VAR ELHAMDÜLÝLLAH Müslümanlaþtýrma sürecine gireliberidir, Kýbrýslýlarda bir rahatsýzlýk var, sustuklarýna bakmayýn siz. Bugün "Mahalle Baskýsý"ný sindirenler, yarýn "Ýmamýn ordusu"nun karþýsýnda önlerini ilikleyecekler, "Ýmamýn coplarý" karþýsýnda el pençe divan duracaklar. KKTC'nin iþbirlikçi beslemeleri Paþalarýn karþýsýnda nasýl eðildilerse ve nasýl kraldan daha kralcý, Türk milliyetçilerinden daha milliyetçi, faþistlerden daha faþist oldularsa... Þimdi de AKP Hükümeti'nin Ýmam Baþbakaný, Ýmam bakanlarý ve milletvekilleri karþýsýnda daha "Ýmam", daha "Müslüman" olacaklar. Ucunda "koltuk" varsa, þeytan taþlamaya da giderler icabýnda... Türkiye'nin uluslararasý alandaki rolü yükseliyor. Bu yükseliþ Türkiye liderliðinde kibir ve kincilik yaratýyor'' Dimitris HRÝSTOFYAS Baþbakan Erdoðan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nde konuþtu. Tarihi(!) bir konuþmaydý. Yaðdý, gürledi. AKP ye hele hele onun liderine toz konar korkusuyla saçmalýklara bile alkýþ tutmaya teþne kimi gazeteler, yazarlar Avrupa nýn suratýna þamar gibi baþlýklarla bu konuþmaya övgüler düzdüler. Apaçýk gaflara bile alkýþ tuttular. Ýkinci Van Minut filan bile dediler. Söylenen söylendi, yazýlan yazýldý. Þimdi serinkanlý bir deðerlendirme mümkün. Öðrenci argosundan doðup hýzla yaygýnlaþan Fransýz kalmak iðnelemesini bir yana koyalým. O sözleri canlý yayýnda duyduðumda aklýma ilk gelen AKPM çevirmeni oldu. Garibim ne yaptý acaba? Bire KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... bir çevirse saçma, anlamýný çevirse zor. Çevirmeni derdiyle baþ baþa býraktým ve ürkütücü düþüncelere daldým. Erdoðan acaba Býrakýn bu ayaklarý, bu ayaklar koktu, koktu der mi diye ürktüm? Ardýndan Bize hareket yapmayýn, tamam mý diye ekler mi? Avrupa Birliði iþi böyle habire yokuþa sürerse biz de ufak ufak lacivert oluruz, aðnadýn mý der mi?(...). Beni irkilten salt bu argo sýnýrýndaki vurgular deðil. Konuþmanýn bütününe egemen olan mantýk da fevkalade sorunluydu. Baþbakan a Ahmet Þýk ýn basýlmadan yasaklanan kitabý soruldu. Cevap Bombayý kullanmak suçtur ama bombanýn hazýrlanmasýndaki malzemeyi kullanmak da suçtur. Cümlenin Memleketimden manzaralar Aydýn Engin: Avrupa Birliði,Tayyip Erdoðan zihniyetine Fransýz kalýyor bozukluðunu bir yana býrakýn. Kitapla bomba arasýnda paralellik kurabilen bir kafa Avrupa ya ne dersi vermiþ olabilir acaba? Bütün dini azýnlýklarýn eþit olarak ibaret yerlerine ulaþabilme, dinlerini serbestçe ifade edebilme haklarý üstüne soruldu. Cevap muhteþem(!) idi. Hayýr muhteþem olan Soruyu soran arkadaþ Fransýz galiba. Ama Türkiye ye de Fransýz cümlesi deðil. Cümlenin devamý daha vahim. Baþbakan gerine gerine devam etti: Ülkemizde bulunan ne kadar farklý dini azýnlýk varsa hepsinin ibadetini yapma noktasýndaki garantisi benim. Nasýl ama? Tayyip Erdoðan garantisi ile dinsel özgürlük! Özgürlüklerin garantisi yasalardýr; baþbakanlar deðil. Dahasý Garantisi benim, sigortasý benim diye þiþinen Baþbakan ýn ülkesinde galiba rahip Santora diye biri öldürülmedi. Galiba Malatya da Zirve yayýnevinde farklý din den üç kiþi boðazlarý kesilerek öldürülmedi. Sorun Baþbakanýn, Kasýmpaþa kaynaklý üslubunda deðil. Sorun Tayyip Erdoðan ýn Avrupa Birliði ni kavrayýþýnda. Yani kavrayamayýþýnda. Erdoðan için AB Fransýz Sarkozy, Alman Merkel, Ýtalyan Berlusconi demek. Bütün konuþma onlara cevap verir gibiydi. Oysa Avrupa Birliði bu üç siyasetçi demek deðil. Avrupa Birliði, Batý Avrupa demokrasi standartlarý dediðimiz ve demokrasinin günümüzde ulaþabildiði optimum düzeyi günlük yaþam gerçeðine dönüþtürmüþ bir anakaranýn siyasal ve kültürel birliðine giden yoldur. Avrupa Birliði,Tayyip Erdoðan zihniyetine epey Fransýz kalýyor... (Bu yazý Aydýn Engin in t24 te yayýmlanan AB, Tayyip Erdoðan a Fransýz baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr).

10 10 17 Nisan 2011 Pazar Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Kýbrýs Cumhuriyetinde seçme ve seçilme hakký-5 Avukatým gençti. Yeni gelmiþti. Ondan önce baþka avukatlarý görmüþtüm. Tanýdýk olan ve olmayan. Ne tanýyanlar, ne de olmayanlar davayý üstlenmeyi kabul etmedi. Bazý dost avukatlarsa "yapmak istediðin ne" diye sorgulamýþlar, hatta "baþka iþin yok mu" diyenler olmuþtu. Genç avukat, bu davanýn kazanýrsa, prestijini hemen yükselteceðini gözönünde bulundurarak, davaya dört elle sarýldý. Evet...Seçme seçilme hakký Anayasa'nýn temel maddelerinden biriydi. Elen Cemaat ayrý, Türk cemaat ayrý oy kullanýrdý. Ancak Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ antlaþmalarýný imzalayanlarýn tümünün onayý olmadan temel maddeler deðiþtirilemez savlarý, sadece bir gerekçe olarak öne sürülüyordu. Ýhtiyaç Hukuku'nun yürürlüðe konmasý ile Anayasa delik deþik edilmiþken, "Türk Cemaatý" kategorisine konan vatandaþlarýn oy kullanma hakkýný gözardý edip, tüm toplumu yasama organý dýþýnda tutmanýn ve seçimlere katýlmasýný, Anayasa'yý öne sürerek engellemenin, sýrf bir gerekçe olduðu net bir biçimde ortada duruyor ve çýplak gözle görülüyordu. Avrupa Birliðinde, uyuþsak veya uyuþmasak; bu görüþe katýlsak veya katýlmasak, insan haklarý ön plana çýkarýlmýþ ve Birlik'te bu haklara gereken önemi verdikleri yolunda bir hava yaratýlmýþtý. Bu konular Lefkoþa'da da gündeme gelmiþ, herkes bunlardan bahsetmeye baþlamýþ, üyeliðin yolunu açmak ve kamuoyu oluþturmak amacýyla, AB'nin saðladýðý avantajlar (dezavantajlardan bahseden yoktu) politikacýlarýn dilinden düþmeyen en güncel konu olmuþtu. Þöyle ki, Avrupa Birliðine üyelik sürecinde, deðiþmez olan bazý "kurallar" deðiþmiþti ve birilerinin bu "Kýbrýs sorunu" hengamesinde bunlarý gündeme getirmesi gerekiyordu. Nitekim Baþvurumu inceleyen AÝHM'si "insan haklarý konusunda AB hukuku üstündür" dedi ve Kýbrýs Hükümetini çare üretip, bana oy hakkýmýn verilmesini karara baðladý. AÝHM'sine 2001'de yapýlan baþvuru 2004 yýlýnda sonuçlandý. Basýnda geniþ yanký buldu. Bu geliþme üzerine, baþta hükümet yetkilileri olmak üzere, bütün yelpazedeki siyaset adamlarý telaþa kapýldý. Nihayet formülünü buldular. Mahkeme kararýnda Anayasa'da deðiþiklik yapma zorunluluðu yoktu. Uzun tartýþmalar ve AÝHM'i kararýnýn baskýsý altýnda, 2006 seçimleri öncesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nde yaþayan Kýbrýslýtürklerin seçimlere katýlabilmesi için güneyde altý ay yaþama koþulunu içeren yasa geçirdiler. Bir "taraf", bu ülkede hep ya bir ya öteki taraf olduk ya, Rum'a yama olacaðýz diye tepindi. Diðer "taraf"sa "Türkler geri gelir de '63 öncesi baþaðrýsýný yine yaþarýz diye endiþelendi. Sonunda "Özgür bölgede altý ay ikamet" koþulu "keþfedilerek" AÝHM'sinin kararýna uygun bir halçaresi bulundu. Geçirilen yasada, "özgür bölgede" ikamet eden Kýbrýslýtürklere Cuhurbaþkanlýðýna aday olma dýþýnda, tüm diðer seçimlerde seçme ve seçilme hakký tanýndý. AÝHM'si Kýbrýs hükümetinin iç hukuk düzenlemesine karýþmadý. Dava burada noktalandý. Ardýndan seksen kiþilik grup AÝHM'sine baþvurarak ayrý listelerde seçme seçilme hakkýný talep etti. Bu talebi de yazýmýzýn baþýnda yorumladýk. Okumamýþ olanlar için burada tekrarlayayým: Baþvuruyu yaptýklarý günlerde kendileriyle yaptýðým görüþmelerde ayrý listelerde oy hakkýný, yani Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý'nda var olan bir hakký mahkemeye baþvurup talep etmenin isabetsiz ve yanlýþ olduðu görüþünü savundum. Ret kararýnýn ta baþlangýçta belli olduðu açýk seçik görülüyordu. Yani sen, TC'nin silâh gücüyle dayattýðý yasal olmayan "KKTC" vatandaþý olacaksýn. Bu yasa dýþý devletin kimliðini taþýyacaksýn. "Seçimlerine" katýlýp "meclisine" gireceksin. "Cumhurbaþkaný" adayý olacaksýn. Ve bunun ötesinde, KC'nde yapýlan seçimlere de ayrý listelerde (!!!) katýlma hakkýný talep edeceksin... Ve bu talebini AÝHM'sinin gelip onaylamasýný bekleyeceksin. Gerçi, Kýbrýs'taki siyasal durum nedeniyle anayasanýn bu maddesi rafa kaldýrýlmýþ bulunuyor. Ancak rafa kaldýrýlmýþtýr sadece, laðvedilmiþ deðildir. Sen "Türk olduðun için" çekildin. Kendini "KKTC" sýsýrlarý içine hapsettin. KC'nde kalanlar, yani Rum vatandaþlarýn, devleti ve anayasal düzenini terketmedi. Avusturya'dan olaðanüstü durumlar için geçerli olan ve tüm dünyaca tanýnan Ýhtiyaç Hukukunu ithal ederek, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin laðvedilip yok edilmesine karþý çýktý. Ona sahip çýktý. Ýhtiyaç Hukuku uyarýnca senin terketmiþ olduðun ayrý listelerde seçimlere katýlma hakkýný da rafa kaldýrdý. Sonunda geleceksin ve "yok bu benim hakkýmdýr" diyeceksin ve terkettiðin bu hakkýný mahkemeden talep edeceksin! AÝHM'si sonunda sana "ya birini ya ötekini" der. Yani, yasa dýþý olaný kabul edip, reddetmeyeceksin ve yasal olandan "hak" talep edeceksin! Dünya hukuku böyle iþlemiyor. AÝHM'sinin ret kararý da iþte bunu ortaya koyuyor. Sonu gelecek yazýda ÝRSEN KÜÇÜK: Kýbrýs Türk'ü anavatanýna sevdalý Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de 2011 yýlýnýn turizm açýsýndan KKTC yýlý ilan edilmesinin, iki ülke arasýndaki iliþkileri daha da sýcak hale getireceðini ifade ederek, ''Anavatan sevdalýsý kiþileriz. Kýbrýs Türk halký anavatanýna sevdalýdýr, Türk halký da KKTC'ye sevdalýdýr'' dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük ile Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Girne'de gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Küçük, KKTC'de düzenlenen mitinglerde yaþanan geliþmelerle ilgili bir soru üzerine, þöyle konuþtu: ''Türkiye ile KKTC arasýnda herhangi bir sorunumuz yoktur, hayatýmýz boyunca da olmamýþtýr. Dolayýsýyla Kýbrýs'ta yapýlan bazý eylemlerde, sayýlarý çok az olan bazý arkadaþlarýn tepkileri olabilir, geçmiþte de vardý. Ama Kýbrýs'ýn geneli anavatana baðlýdýr. Anavatansýz KKTC'nin, Kýbrýs Türkünün varlýðýnýn mümkün olmayacaðý inancý içerisindedir. Zaten rahmetli liderimiz Dr. Küçük bizi hep bu duygularla büyüttü Kýbrýs'ta. Onun, 'Kýbrýs Türkü Anavatansýz olamaz' deyimi hep kulaklarýmýzda. Anavatanýmýzla, Türk hükümetiyle bizim hükümetimizin hiçbir sýkýntýsýný yoktur. Türkiye KKTC arasýndaki iliþkiler en yüksek deðerdedir. Bu iliþkiler bir çýkar iliþkisi deðildir, bir gönül baðýdýr. Türkiye ile Kýbrýs Türkünün gönül baðý yýllardan beri devam etmektedir. Dolayýsýyla Kýbrýs Türkünün anavatanýmýzdan farklý bir düþüncesi yoktur.'' Türk iþadamlarýnýn KKTC'ye bakýþ açýlarýnda hiç bir olumsuz deðiþiklik olmadýðýný ve ýsrarla Türk iþadamlarýný yatýrým için davet ettiklerini kaydeden Küçük, bazý bürokratik engellerin aþýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü belirti. Türkiye'de 2011 yýlýnýn turizm açýsýndan KKTC yýlý ilan edilmesinin, iki ülke arasýndaki iliþkileri ''ýsýndýracaðýný'', amacýn da bu olduðunu ifade eden Küçük, Türkiye kamuoyunda Kýbrýs için atan yürek olduðunu, Kýbrýs Türkünün kalbinin de Türkiye için attýðýný söyledi. Baþbakan Küçük, ''Anavatan sevdalýsý kiþileriz. Kýbrýs Türk halký anavatanýna sevdalýdýr, Türk halký da KKTC'ye sevdalýdýr'' dedi. ÜSTELTurizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel de, turizm yýlý ilan edilmesiyle ilgili olarak, iki ülke insanlarýnýn daha çok kaynaþmasýný, iliþkilerin daha sýcak hale gelmesini ve Türk insanýnýn tatil yaptýðý bir turizm beldesi haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Üstel, kendi bakanlýðýndan önce, Türkiye'de bu yýlýn KKTC yýlý ilan edildiðini belirterek, ilanýn ardýndan Türkiye'deki etkinliklerin ön plana çýkarýlmasý için deðiþik firmalarla anlaþmalar yapýldýðýný ve etkinliklerin de yavaþ yavaþ yapýlmaya baþlandýðýný kaydetti. Üstel ''Türkiye'de, anavatan-yavruvatan iliþkilerini daha sýcak tutacak etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu etkinlikleri yaparken de hedef, anavatanla yavruvatan arasýndaki insanlarýmýzýn daha ön plana çýkmasý, daha çok kaynaþmasý ve o sýcak iliþkilerin bir an önce daha ileri noktalara getirilmesi'' diye konuþtu. AKP'nin seçim kapsamýnda Kýbrýs da var n AKP SEÇÝM BEYANNAMESÝNDE KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLÝK VE REFAHININ SAÐLANMASI HEDEFLER ARASINDA n ERDOÐAN: ''KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLÝK VE REFAHININ SAÐLANMASI ÝÇÝN KKTC'NÝN HER ALANDA ULUSLARARASI SAYGINLIÐINI VE ETKÝNLÝÐÝNÝ ARTIRMAK ÝÇÝN BUGÜNE KADAR GÖSTERDÝÐÝMÝZ ÇABAYI BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEÐÝZ'' Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, "Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý için, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda uluslararasý saygýnlýðýný ve etkinliðini artýrmak için bugüne kadar gösterdiðimiz çabayý bundan sonra da sürdüreceðiz" dedi. A.A'nýn haberine göre Baþbakan Erdoðan, AK Parti'nin seçim Ek Fonlardan GÝAD da Kaygýlý Lha - Hükümetin ithal birçok gýda maddesine yeni uygulamaya baþladýðý ek fon ve ithalat kýsýtlamasýna Genç Ýþadamlarý Derneði (GÝAD) da karþý çýktý. Kýbrýs Türk Gýda Ýthalatcýlarý Birliði (GIBÝR) ek fonlar ve kýsýtlamalarla ilgili kamuoyu ve ekonomik örgütleri bilgilendirme programý çerçevesinde dün GÝAD yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantý yaptý. Ülkedeki ekonomik gündem, ek fon ve kýsýtlama kararlarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantý öncesinde basýna açýklamada bulunan GÝAD Baþkaný Gizem Çeliker Akandere, hükümetin son zamanlarda eski hatalarý tekrarlayarak ekonomik örgütlerle gerekli dialoðu saðlamadan saðlýksýz ekonomik kararlar aldýðýný, ülkede üretimi olsun ya da olmasýn birçok gýda maddesine getirilen ek fon ve kýsýtlamalarýn buna örnek teþkil ettiðini söyledi. EK fon, vergi ve harçlarýn zaten pahalý olan ithalat maliyetlerini daha da artýrarak Güneyle rekabet þansýný azalttýðýna iþaret eden Çeliker, GÝAD olarak katma deðer yaratan, istihdamý artýran sanayi üretimine karþý olmadýklarýný ancak hükümetten korunma amaçlý ek fon beyannamesinde yer alan hedefleri sýraladý. Hedefler arasýnda Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik ve refahýnýn saðlanmasýnýn da bulunduðunu kaydeden Erdoðan, bunun için, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda uluslararasý saygýnlýðýný ve etkinliðini artýrmak için bugüne kadar gösterdikleri çabayý bundan sonra da sürdüreceklerini vurguladý uygulamasý yerine daha saðlýklý yöntemlerle ulusal sanayiye destek vermesini beklediklerini kaydetti. Çeliker, GÝAD olarak suni pahalýlýk yaratan ek fon ve kýsýtlamalarla ilgili Gýda Ýthalatcýlarý Birliði'ne ve bu konuda atýlacak diðer adýmlara destek vereceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladý. " Hükümet Ek Fonlarla Elini Tüm Halkýn Cebine Attý" GIBÝR Baþkan Yardýmcýsý Engin Yeþilada, toplantý öncesi yaptýðý konuþmada, hükümetin ek fon ve kýsýtlamalarala elini iþ insaný ile birlikte tüm halkýn cebine attýðýný, ekonominin zaten durgun seyrettiði bir ortamda bu kararýn sýkýntýlarý daha da artýracaðýný söyledi. Hükümetin ülkede istihdam yaratan, en yüksek vergiyi veren ekonomik sektörlerle ilgili böylesi önemli kararlarý tek taraflý almamasý gerektiðini belirten Yeþilada, örgüt olarak alýnan bu yanlýþ kararýn düzeltilmesi yönünde baþlattýklarý mücadeleyi sürdürmekte kararlý olduklarýný kaydederek sözlerini tamamladý. Kalem Yalçýn Okut Türk diplomatlardan çekilen çile Tam cümle þöyledir: Ve Kýbrýs Türklerinin Türk Hariciyesinin diplomatlarý elinde yýllardýr çektiði ve çekmekte olduðu çile daha ne kadar devam edecektir. (*) Bu cümle, Ýstanbul daki Kýbrýs Türk Kültür Derneði tarafýndan çýkarýlan Kýbrýs Bülteni nin 28 Þubat 1967 tarihli sayýsýnda Çaðlayangil, Sarper, Türkmen ve Dirvana baþlýklý yazýnýn son cümlesidir. Kýbrýslýtürklerin Türk diplomatlardan þikâyetleri daha o zamandan vardý, fakat çok farklý bir içerikteydi: Daha çok silah ve daha çok fanatizm talep ediyorlardý O yazý da diðerleri de daha çok, Türkiye Cumhuriyeti nin Kýbrýs Cumhuriyeti ne gönderdiði ilk ve son Büyükelçi olan Emin Dirvana ya saldýrýyordu. Emin Dirvana nýn Kýbrýs a Büyükelçi olarak atandýktan sonra Kýbrýs Cumhuriyeti nin yaþatýlmasý yönünde çok büyük çabalar harcadýðý ve Denktaþ ýn baþýný çektiði fanatik unsurlarý frenlemeye çalýþtýðý, hatta Denktaþ a Sen açýk adýnla yazý yazma ve beyanat verme dediði de bilinmektedir; kayýtlara geçmiþtir. Yine bilinmektedir ki, Denktaþ ýn Kýbrýs a getirdiði (veya daha doðrusu, Denktaþ ýn arkasýndaki Derin Devletin gönderdiði) ve Türk Cemaat Meclisi nde basýn iþlerinde görevlendirilen Ömer Sami Coþar, Büyükelçi Emin Dirvana görevinden ayrýlýp Türkiye ye döndükten sonra Milliyet gazetesinde 22 Mart ile 4 Nisan 1964 tarihleri arasýnda Ýfþa Ediyorum baþlýklý biz dizi yazý yazmýþ ve ipe sapa gelmez iddialarla Büyükelçi Emin Dirvana yý -güya- eleþtirmiþti. Emin Dirvana, Milliyet gazetesinde Ömer Sami Coþar a sert bir yanýt vermiþti; ama bana kalýrsa o yanýtý yeterince sert deðildi. Kýbrýs a getiriliþinde de, gazetecilik yaþamý boyunca da rol ve fonksiyonunun ne olduðunu saðýr sultanýn bile bildiði Ö. Sami Coþar ýn o abuk subuk yazýsý yetmemiþ gibi, bu kez de R.R. Denktaþ, yine Milliyet gazetesinde Kýbrýsta Ýþlenen Hatalar baþlýklý, ve yine Emin Dirvana ya saldýran bir yazý yazmýþtý. Denktaþ ýn yazýsýnýn son cümlesi þöyleydi: Dirvana nýn iki senelik Sefirliði müddetince, Kýbrýs Türk ü yirmi iki senelik bir zaman kaybetmiþtir. Tam Denktaþlýk bir mantýk Neden Dirvana engel oldu da, Cumhuriyeti daha evvel yýk(a)madýk!.. Sayýn Dirvana Denktaþ a da yanýt vermiþ, Denktaþ ýn iddialarýn çaput emiþ; fakat yine de yeterince sert yazmamýþtý. Sayýn Emin Dirvana ya karþý Türk Liderliði nin kini ne deve kini idi ki, Aradan 3 yýl geçtikten sonra, bu kez, Kýbrýs Türk Kültür Derneði nin çýkardýðý Kýbrýs Bülteni nin 28 Þubat 1967 tarihli sayýsýnda Vefa Fýratlý imzalý ve Çaðlayangil, Sarper, Türkmen ve Dirvana baþlýklý yazý yayýnlanmýþtý. O yazý da þöyle baþlýyordu: 1960, 1961 yýllarýnda Kýbrýs Türklerinin bugünkü felâketinde büyük rolü ve günahý olan Emin Dirvana Ayný yazýda, týpký Ö. Sami Coþar ve R.R.Denktaþ ýn yazýlarýnda olduðu gibi, Sayýn Dirvana abuk iddialarla itham ediliyordu. Daha birçok çarpýcý örnek var ya, köþemin sýnýrlarý o çarpýcý örnekleri aktarmaya yetmiyor. Þunu belirtmeden geçmek olmaz: Sayýn Dirvana bütün o abuk subuk ve kuduruk iddialara çok centilmence cevaplar yazmýþtýr. Þimdilerde bizler de Türk Hariciyesi diplomatlarýndan þikayetçiyiz; ama bir farkla: biz silah istemiyoruz. Tam tersine, alýn silahlarýnýzý gidin diyoruz Silahlarýnýzý da tüm diðer getirdiklerinizi de Bizi bizle býrakýn, düþün yakamýzdan (*) Akt. Özker Yaþýn, Nevzat ve Ben cilt 2, s 800. Ö. Yaþýn, Vefa Fýratlý takma adýyla yayýnlanan bu yazýnýn kime ait olduðuna dair ipuçlarý veriyor. Vaktiyle Nacak gazetesinde de Vefa Fýrtýna takma adýyla yazýlar yazan þahýstýr diyor fakat açýk adýný yazmýyor. Yazarýn bu takma ad ve soyadýnýn ilk harflerinin yerlerini deðiþtirin, çýkarýrsýnýz diyor. Ben çýkardým

11 17 Nisan 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bizim evin merteði Düþüverdi direði Aglýmý baþdan aldý Yarin kýsa eteði ÞÝÝRÝ ÞÝÝRLE ÖLÇMEK Þiir Üzerine Yazýlar, Söyleþiler Edip Cansever Yapý Kredi Yayýnlarý 375 sayfa "Yukarýdan ambara istediðin kadar çuval boþalt; eðer fare ambarý alttan delmiþse gayretin nafiledir." Mevlâna ÝÇKÝYE BENZER BÝR ÞEY Ýçkiye benzer bir þey var bu havalarda Kötü ediyor insaný, kötü Hele bir de hasretlik oldu mu serde Sevdiðin baþka yerde Sen baþka yerde Dertli ediyor insaný, dertli Ýçkiye benzer bir þey var bu havalarda Sarhoþ ediyor insaný, sarhoþ Orhan V. Kanýk "BÝR DEREBOYU KÝTAP" ETKÝNLÝÐÝ n ÇALAR SAAT ADLI GRUBUN "HER ÞEYÝ BIRAKTIK KÝTAP OKUYORUZ" SLOGANIYLA YAPACAÐI ETKÝNLÝKTE ÇOCUK VE GENÇLER KÝTAP OKUMAYA TEÞVÝK EDÝLECEK "Çalar Saat" adýyla bir araya gelen grup, beðeni toplayan etkinliklerine 30 Nisan'da "Bir Dereboyu Kitap" etkinliðiyle devam edecek. Kitap okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmayý hedefleyen grup, "Her þeyi býraktýk, kitap okuyoruz" sloganýyla düzenleyeceði "Bir Dereboyu Kitap" etkinliðinde, gençlere ve çocuklara kitap okumanýn keyfinin aþýlanmasý hedefleniyor. Çalar Saat ekibinden verilen bilgiye göre, geçtiðimiz Perþembe günü öðleden sonra, 30 Nisan'da planlanan etkinliðin ön hazýrlýðý yapýldý. 17 Ekim 2010'da Kervansaray'da yapýlan "Before Sunset" etkinliðiyle adýný duyuran Çalar Saat ekibi, önceki gün de "Dereboyu'nda bir þeyler oluyor" adýyla kitap okuma etkinliði gerçekleþtirdi. Lefkoþa'nýn restoran, cafe ve dükkanlarla dolu, en popüler caddesi olan Dereboyu'nu bu kez kitap okumak için dolduran yüzlerce kiþi, özellikle cafelerde kitap okunabileceðini kanýtladý. Saat ile arasýnda kahvelerini yudumlarken kitap okumayý tercih edenler, yoðun trafiðin yaþandýðý saatlerde güzel bir görüntü yarattý ve merak uyandýrdý. Ekip lideri Ali Tüzünkan, amaçlarýnýn; sadece Dereboyu'nda deðil tüm cafelerde ve kiþilerin rahat edebileceði herhangi bir yerde kitap okumayý popüler bir alýþkanlýk haline getirmek olduðunu söyledi. Tüzünkan, 30 Nisan'da yapýlacak etkinlikte ise, çocuklara ve genç nesillere de kitap okumayý daha eðlenceli ve teþvik edici þekillerde sunacaklarýný kaydetti. "TEK YÜREK" Öte yandan, etkinlik kapsamýnda ortaokul ve lise çaðlarýndaki gençlerin yazdýðý masal ve þiirler bir araya toplanarak, "Tek Yürek" adýyla kitap haline getirildi. CypriCola Co. Ltd (EVSU) sponsorluðunda Derviþe Güneyyeli Kutlu'nun editörlüðünü üstlendiði kitabýn dizaynýný Cherry Red Reklam Ajansý gönüllü yaptý. Ýyi ki doðdun Charlie Ýngiliz sinema oyuncusu ve yönetmeni Charlie Chaplin, 16 Nisan 1889'da Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da dünyaya geldi. Chaplin, melon þapka, dar bir frak ceket, bol pantolon, büyük ayakkabýlar, býyýk ve bastondan oluþan ünlü görünümünü ikinci filmi olan Kid Auto Races at Venic'te (1914,Venedik'te Ufaklýklar Oto Yarýþlarý) yarattý. Ama bu tipin özellikleri henüz tam anlamýyla oluþmamýþtý. 1915'te The Tramp filmiyle ortaya çýkardýðý Þarlo karakteri sempatikliðiyle büyük ilgi gördü. Bir eleþtirmenin "zenginlerin bakýþ açýsýndan çizilmiþ bir yoksul tipi" olarak tanýmladýðý, Chaplin'in "küçük adam" dediði Þarlo, Easy Street (1917;Þarlo Polis), Shoulder Arms (1918;Þarlo Asker), Yumurcak, Altýna Hücum, Þehir Iþýklarý, Asri Zamanlar ve ilk sesli filmi olan Þarlo Diktatör gibi filmlerde geliþti. Chaplin'in kendi yaþamýndan çizgiler taþýyan Limelight'ta (1952;Sahne Iþýklarý) kýsa da olsa, yeniden gözüktü. 25 Aralýk 1977 yýlýnda aramýzdan ayrýlan Chaplin, 1972 yýlýnda Oscar Özel Ödülü'ne ve 1975 yýlýnda II. Elizabeth tarafýndan þövalye ünvanýna layýk görüldü. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa 14. RESÝM ÇÝZME YARIÞMASI YAPILDI Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen Gazimaðusa Çocuk Festivali'nde 14. Resim Çizme Yarýþmasý yapýldý. Bu yýl 4 Nisan- 1 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþen festivalin birbirinden renkli 8 etkinliði her yýl olduðu gibi bu yýl da binlerce çocukla buluþuyor. Çanakkale Ortaokulu ve Þht. Hüseyin Akil Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen 14. Resim Çizme Yarýþmasý'nda etkinliðe katýlan 800'ü aþkýn çocuk hünerlerini resim kaðýdýna dökerken, aileler de dýþarýda heyacanlý bir bekleyiþ içindeydi. 19. Gazimaðusa Çocuk Festivali'nin çocuklarýn yeteneklerini ön plana çýkaran renkli etkinliklerinden biri olan 14. Resim Çizme Yarýþmasý'nýn dereceye girenleri Türksal Ýnce Baþkanlýðýnda, Taylan Oðuzkan, Zühre Özkaraman ve Serkan Sürek'ten oluþan juri tarafýndan belirlenecek. Yarýþmada anasýnýf, 1 ve 2. Sýnýflar "aile sevgisi" ve "çocuk bayramý" konularýný; 3,4 ve 5. sýnýf öðrencileri ise "Doðal afetin getirdikleri ve "Ülkemizdeki trafiðin olumlu-olumsuz yanlar" konularýný iþlediler. Etkinlite bir konuþma yapan, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Kýbrýs'ýn tartýþmasýz en büyük çocuk festivali Gazimaðusa Çocuk Festivali'nin çocuklarýn yeteneklerini geliþtirmelerine katký koymaya devam ettiðini söyleyerek, önemli bir katýlýmla gerçekleþtirilen etkinlikte görev alan Maðusa Kültür Derneði eðitmenlerine ve juri üyelerine teþekkür etti. Etkinliklere yoðun ilgi ve katýlým gösteren velilere de teþekkür eden Kayalp, festivalin halkýn desteðiyle büyümeye ve geliþmeye devam ettiðini belirtti. Maðusa Kültür Derneði Baþkaný Esen Beyköylü de konuþmasýnda, fedakarlýða dayalý bir çabayla ortaya çýkan organizasyonun çocuklar için son derece önemli olduðunu söyleyerek iþbirliðinden dolayý Gazimaðusa Belediyesi'ne teþekkür etti. Juri Baþkaný Türksal Ýnce de yarýþma hakkýnda bilgi verdiði bir konuþma yaptý yýlýndan beridir gerçekleþtirilen Çocuk Festivali, 12 yýldýr Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði (MKD)'nin ortak organizasyonuyla düzenleniyor. Festival, 5 Nisan tarihinde Mektup Yazma Yarýþmasý ile devam edecek. Mýsýrlýzade Galeria Rio ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Saklý Hayatlar ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kaybedenler Klübü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Zoraki Kral ( ) Maðusa Maðusa Galeria Siyah Kuðu ( Cuma-Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon Ýntikam Yolu ( Cuma-Cumartesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 17 Nisan 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy (Yöntem Laboratuvarý Yaný) Tel: Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: Süay Esvinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Yeni veli çiftlerin birlikte olduklarý ilk gece, gerdek gecesi (iki kelime). 2-Sýcaklýk. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 3-Ayrý türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. Baþlangýcý olmayan, öncesiz. 4-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Bir kimse veya þeyin doðruluðunu, büyüklüðünü ve gücünü sarsýlmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat. 5-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Baþýn üst, kafatasýnýn iki kulak arasýnda kalan bölümü. 6-Kuzu sesi. Halk dilinde "Boðaz, gýrtlak". Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, adale. 7-Gemi halatýnýn gevþetilip boþa býrakýlmasý. Rey. Vurgusuz soru eki. 8-Memelilerin etobur takýmýndan, beþ parmaklý, tabanlarýna basarak yürüyen iri gövdeli hayvan. Hayvan yuvasý. Ermiþ, eren. 9-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Hint-kenevirinden çýkarýlan ve kullanýlacak miktara göre uyarýcý, sarhoþ edici veya uyuþturucu etkileri olan bir madde. 10-Kansýzlýk. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 11-Bir þeyin beðenildiðini anlatmak için el çýrpma. Bir nota. Harf okunuþu. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tökren II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Hakaret olarak "Yiyip içme" anlamýnda kullanýlýr. 2-Hristiyanlarýn peygamberi. Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Eski dilde "Ýnsan topluluðu". Zanaat öðrenmek için bir ustanýn yanýnda çalýþan kimse. 4-Oya yapmakta kullanýlan, kemik, aðaç veya plastikten, iki ucu sivri, arasýndan iplik geçecek bir yarýðý bulunan küçük araç. Hatýra. 5-Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteðinin arkasý beline kadar yýrtmaçlý, siyah erkek ceketi ve takýmý. Eski dilde "Mavi". Karý kocadan her biri. 6-Germanyum'un kýsaltmasý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. Hafif ýslaklýk. 7-Zeybek. Müzikte sesin yankýlanmasý. Gümüþ görünüþünde ve parlaklýðýnda olan iplik. 8-Ýlgi uyandýran, çekici. Sevgili. 9-Ekilecek yer, mezraa. Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. 10-Cemaati bayram ve Cuma namazýna çaðýrmak veya cenaze için kýlýnacak namazý haber vermek amacýyla minarelerde okunan dua. Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 11-Özensiz. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. GAÜ BELARUS'TA BURS SIRALAMA SINAVI YAPTI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) güz 2011 burs sýralama sýnavý Belarus'un baþkenti Minsk'te yapýldý. GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Olgun Üstün'ün yönetiminde gerçekleþen sýnava Belarus'lu öðrenci adaylarý yoðun ilgi gösterdi. Yükseköðretim'de 25. yýlýný geride býrakan GAÜ'nün "Kýtalararasý Bir Dünya Üniversitesi" vizyonu ile dünyaya yayýlan kampüslerinde eðitim görme hakký kazanmak için düzenlenen burs sýralama sýnavýna yaklaþýk 250 aday öðrenci katýldý. Konuyla ilgili GAÜ TV Aktüel haber programýna önemli açýklamalarda bulunan GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Olgun Üstün, KKTC yükseköðretim sistemi ve yapýlarýnýn tüm dünyaca tanýnmasý ve kabul görmesinde GAÜ'nün atýlýmlarý ve küresel çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekti. Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: KÝRALIK EV Maðusa'da kiralýk 3+2 þömineli ev. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: OTOBÜS TURU Baf, Pisuri, Yeroþibu, Gavur Taþý, Alehtora... Tarih: 24 Nisan Pazar Ýrtibat Tel:

15 17 Nisan 2011 Pazar Türkmenköy kazanmasýna raðmen 1. Lig'e veda etti Türkmenköy'e galibiyet yetmedi n Gol düellosu þeklinde geçen karþýlaþmada, Türkmenköy Maðusa Türk Gücü'nü 4-3 maðlup etti, 3 puan aldý, aancak ligde kalmaya yetmedi YER: Türkmenköy M.Ali Toker Stadý HAKEMLER: Ali Özgül, Serkan Kuþabbi, Emre Öztaþlý TÜRKMENKÖY: Arif, Güngör, A.Ýmam (H.Keleþ), Hasan, Tabi Eyeya, Þevki (Hüseyin), Umut, Ýbrahim Kabore, Seyhan, M.Özkan, H.Yeþilbaþ MAÐUSA T.G.: Süleyman, Mehmet, Kadir, Zeki (Adem), Sami, Reþat, Ayer, Talat, Erol, H.Küsbeci (Uður), Hakan (Osman) GOLLER: Dk:6 (p) Ali Ýmam, dk:43 ve 90+3 Ýbrahim Kabore, dk:51 Þevki (Türkmenköy), Dk:48 ve 90 Kadir, dk:67 Reþat (MTG) (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin son haftasýnda Maðusa Türk Gücü'nü konuk eden Türkmenköy vasatýn altýnda oynanan karþýlaþmayý 4-3 kazanmasýna raðmen bir alt lige düþmekten kurtulamadý. Pozisyonun olmadýðý karþýlaþmada birer gol kaydetmeyi baþardýlar Kayalar yeniþemedi 1-1 n Ev sahibi Düzkaya'nýn golünü ilk yarýda Muhammet Diallo kaydederken; konuk ekip Çetinkaya'nýn golü ikinci yarýda Hüseyin Þevki'den geldi STAT: Nihat Balcýer. HAKEMLER: Murat Sapsýzoðlu, Irmak Emin, Hüseyin Eyüpler. DÜZKAYA: Serkan, Raif, Ýbrahim, S. Zeyin, Taner, S. Sönmezler (Çaðan), S. Dural, Muhammet Diallo (Berkay), Gökhan, Umut, Akýn (Salih). ÇETÝNKAYA: Hasan, H. Þevki, Serkan, Serhan, Uður (Sercan), Çaðakan, Kemal, Koray, Abiodun (Ýbrahim Öneral), Ceran, Cedric. GOLLER: Dk:19 Muhammet Diallo (Düzkaya); dk:67 Hüseyin Þevki (Çetinkaya). Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'nci Ligi'nin 26'ncý haftasýna üçüncü sýrada giren Çetinkaya ile 10'uncu sýrada giren Düzkaya yeniþemeyerek 1-1 berabere kaldýlar. Gol pozisyonunun olmadýðý karþýlaþmada her iki takým da birer gol sýðdýrmayý baþardýlar. Ýlk yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Düzkaya idi. 12. dakikada, geliþen Düzkaya ataðýnda Muhammet Diallo'nun ceza sahasý dýþýndan sert þutunda top kaleciden döndü. 19. dakikada, ani geliþen Düzkaya ataðýnda topa sahip olan Muhammet Diallo yine sert vurdu ve bu kez topu aðlara göndermeyi baþardý, Düzkaya:1 - Çetinkaya: dakikada, Muhammet Diallo'nun pasýnda topla buluþan Gökhan'ýn sert þutunda top üsten dýþarý gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Düzkaya'nýn 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf bu kez konuk ekip Çetinkaya oldu. 67. dakikada, Çetinkaya'nýn kazandýðý serbest atýþý Hüseyin Þevki direkt kaleye gönderdi ve top Kaleci Serkan'ýn bakýþlarý arasýnda filelerle kucaklaþtý, Düzkaya:1 - Çetinkaya: dakikada, saðdan geliþen Çetinkaya ataðýnda Sercan'ýn sert þutunda, kaleci Serkan topu iki hamlede önledi. Karþýlaþma 1-1 beraberlikle tamamladý ve her iki takým da puan hanesine sadece birer puan eklemiþ oldu. Bu puanlarla Çetinkaya sezonu 41 puanla; Düzkaya ise sezonu 27 puanla tamamlamýþ oldular. Genç takýmlar karþýlaþmasý ise 2-2 beraberlikle tamamlandý. 6. dakikada Türkmenköy oyuna hýzlý baþladý Ali Ýmam soldan ceza alanýna girdiði anda kaleci tarafýndan düþürülmesi sonucu pozisyonu yakýndan takip eden Ali Özgül penaltý noktasýný gösterdi Atýþý kulanan Ali Ýmam topu aðlara gönderdi (1-0). 43. dakikada Türkmenköy ataðýnda soldan Ozanköy, ilk yarýdaki galibiyeti ikinci yarýda koruyamayýnca, 1'inci Lige veda etti Ozanköy veda etti n Barýþ'ýn kendi kalesine attýðý golle ilk yarýyý 1-0 galip kapatan ev sahibi Ozanköy, ikinci yarýda Sabri'nin üç golüne engel olamadý STAT: Mustafa Özkayým. HAKEMLER: Gökhan Koþer, Ali Orçam, Timur Bodi. OZANKÖY: Önder, Fehim, Hasan Çakmak, Cemil, Mustafa, H. Karaböcü, (H. Kaþifoðlu), H. Göktaþ (Raif), Nana, Bekir, Batsi, H. Aydýngönül (Serhan). DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ: Emre, Mehmet, Barýþ, Ahmet Sönmez, Eser, Abdullah, Salih (Eren), Kenan, Ahmet Saygý, Sabri, Ahmet Coþkun. GOLLER: Dk:5 Barýþ (Kendi Kalesine) (Ozanköy); dk:67, dk:84 ve dk:87 Sabri (DTB). Turkcell 1'nci Ligi'nin son haftasýnda Doðan Türk Birliði rakibi Ozanköy'ü 3-1 maðlup ederek 2. Lig'e uðurladý. 5. dakikada, geliþen Ozanköy ataðýnda takým arkadaþý Bekir'den aldýðý topla ceza sahasýna giren Batsi'nin ayaðýndan topu almak isteyen Bekir, topu kendi kale aðlarýna gönderdi, Ozanköy:1 - DTB: dakikada, geliþen DTB ataðýnda Sabri'nin 30 metreden sert þutunda top kale aðlarýyla kucaklaþtý ve skora denge geldi, Ozanköy:1 - DTB: dakikada, Ahmet Saygý'dan aldýðý topla ataða kalkan Sabri, oluþan koridoru iyi gördü ve kaleci ile karþý karþýya kaldý anda vurarak takýmýný galibiyete yükselten golü kaydetti, topu süratle götüren Ýbrahim 30 metreden sert vurdu ve topu aðlarla buluþturdu (2-0). 48. dakikada kale önünde Hüseyin Küsbeci sert vurdu. Defanstan dönen topu Türkmenköy defansý uzaklaþtýramayýnca yaþanan karambolde, son dokunan Kadir topu aðlara yoladý (2-1). 51. dakikada Türkmenköy ataðýnda soldan gelen topa sahip olan Þevki iki rakibini çalýmlayarak ceza alaný içine girdi ve topu kaleci Arif'in yanýndan aðlara yolladý (3-1). 67. dakikada kaleci Süleyman'ýn uzun kaleci vuruþuyla buluþan Uður bekletmeden topu Reþat'a gönderdi. Topu önce düzelten Reþat sonrasýnda kaleci Arif'in üstünden aðlara göndererek farký bire indirdi (3-2). 90. dakikada Türkmenköy ceza sahasý içerisinde topla buluþan Kadir plase bir vuruþla topu aðlara göndererek skora dengeyi getirdi (3-3) dakikada Türkmenköy takýmýnýn paslaþarak kullandýðý köþe vuruþunda sað çaprazdan Ýbrahim Kabore'nin þutu aðlarla buluþunca karþýlaþmanýn skoru belirlenmiþ oldu (4-3). Bu galibiyet Türkmenköy'ün ligde kalmasýna yetmedi. Ozanköy:1 - DTB: dakikada, saðdan Ozanköy ceza sahasýna giren Ahmet Saygý'nýn topla buluþturduðu Sabri, hem kendisinin hem de takýmýnýn üçüncü golünü kaydetti ve karþýlaþmanýn skorunu Ozanköy:1 - DTB:3 olarak ilan etti. Bu skorla DTB puanlarýný 41'e yükseltirken; Ozanköy 20 puanda kaldý ve 2'nci Lig'e düþtü. Turkcell 2'nci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Yenicami Göçmenköy Dumlupýnar Türk Ocaðý Gençlik Gücü Esentepe Binatlý Baf Ü.Yurdu Yalova Çanakkale Görneç Y.Boðaziçi Gençlerbirliði Mehmetçik Toplu sonuçlar Turkcell 1 inci Ligi nde Gönyeli-K.Kaymaklý: Lefke-Cihangir: Ozanköy-Doðan T.B.: Türkmenköy-Maðusa T.G.: A.Yeþilova-Tatlýsu: Düzkaya-Çetinkaya: Lapta-B.Baðcýl: Yükselme 1 inci Ligi Batý Grubu Pýnarbaþý-Dikmen G.: Yýlmazköy-Minareliköy: Ortaköy-Kozan: Yükselme 2 nci Ligi C Grubu Yiðitler-Ötüken: Canbulat-Kýrýkkale: Yeniþehir-Güvercinlik: Yükselme 2 nci Ligi D Grubu Gayretköy-Þirinevler: Karaoðlanoðlu-Kalkanlý: Limasol Bankasý Kadýnlar Ligi Ortaköy-Akdeniz S.B.: U-19 Ligleri Turkcell 1 inci Ligi nde Gönyeli-K.Kaymaklý: Lefke-Cihangir: Ozanköy-Doðan T.B.: Türkmenköy-Maðusa T.G.: A.Yeþilova-Tatlýsu: Düzkaya-Çetinkaya: Lapta-B.Baðcýl: Tamek U-14 Ligleri A Grubu K.Kaymaklý-Çetinkaya: Yenicami-Gündüz T.Onay: C Grubu Akdeniz S.B F.Akademisi: E Grubu Denizli-Baf Ü.Yurdu: Yalova-Lefke: Günün Programý Turkcell 2 nci Ligi nde Dumlupýnar-Çanakkale (M. Malek) Görneç-Baf Ü.Yurdu (Mehmet Sezener) Göçmenköy-G.Birliði (Alkýn Gedikoðlu) Türk Ocaðý-Yenicami (Fehim Dayý) Y.Boðaziçi-Esentepe (Savaþ Tilki) Gençlik Gücü-Yalova (Ecvet Kanatlý) Binatlý-Mehmetçik (Aziz Dayý) Yükselme 1 inci Ligi Doðu Grubu Alaniçi-Beyarmudu (M. Gençosman) Vadili-Dörtyol (Ulus Sediral) Aydoðan-Ergazi (Hüda Avþaroðlu) Civisil-Kumyalý (Hüda Özenen) Paþaköy-Dilekkaya (H.n Kýzmazoðlu) Yükselme 1 inci Ligi Batý Grubu Zümrütköy-Aydýnköy M. (Irmak Emin) Karþýyaka-Alayköy (Hacý A. Bahçebaþý) Yükselme 2 nci Ligi A Grubu Büyükkaya-Arapköy (Tufan Çerçioðlu) Karadeniz 61-Bahçeli (Alparslan Ersoy) Yarköy-Tatlýsu Seracýlar (Emre Öztaþlý) Yükselme 2 nci Ligi B Grubu Haspolat-Yeniceköy (Timur Ercan Bodi) Boðaziçi-Geçitkale (Evren Karademir) Ýskele Trabzon-Aygün (Süleyman Çorba) Yükselme 2 nci Ligi D Grubu Lefkoþa A.Topaloðlu Sahasý Metehan-Serhatköy (Hakan Gök) Limasol Bankasý Kadýnlar Ligi Gönyeli Stadý Gönyeli-Düzova (Sonay Dericioðlu) Tamek U-14 Ligleri B Grubu Cihangir Sahasý Cihangir-Paþaköy Deðirmenlik Stadý Deðirmenlik-Vadili C Grubu Girne Pia Bella Sahasý Doðan T.B.-Gönyeli D Grubu Maðusa Harika Sahasý Maðusa Ý.Y.-Maraþ G. Maðusa Dr.Fazýl Küçük Stadý Canbulat-Çanakkale

16 Yeþilova kurtuldu Turkcell 1. Liginde Ozanköy'ün maðlup olmasý, Alsancak Yeþilova'nýn kazanmasý direk küme düþen takýmlarý Türkmenköy ve Ozanköy olarak belirledi. Alsancak Yeþilova Tatlýsu'yu 4-1 maðlup ederek ligi 12. sýrada tamamladý ve play-outlara kaldý. Forest þampiyonluk kupasýný dün akþamki þölende aldý Þampiyonluk coþkusu Turkcell 1'inci Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. K.Kaymaklý B.Baðcýl Doðan T. B Çetinkaya Lapta Lefke Cihangir Tatlýsu M. T.G Düzkaya Gönyeli A.Yeþilova Türkmenköy Ozanköy n Baþkentin yeþil-siyahlý ekibi Küçük Kaymaklý tam 25 yýl sonra yakaladýðý þampiyonluk için dün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda kutlama yaptý. Þampiyona kupasý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu tarafýndan verildi n Turkcell Birinci Lig þampiyonu Küçük Kaymaklý son maçýnda Gönyeli'yi de 2-0 maðlup etmeyi baþardý. içerisine giren Mustafa yerden sert ve düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-1). 89. dakikada ceza sahasý içerisine hareketlenen Coþkun kaleci Kemal'ýn müdahalesiyle yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi Serkan Þimþek penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Yasin Kansu kalecinin solundan aðlara göndererek karþýlaþmanýn skorunu belirledi (0-2). Karþýlaþma sonrasý büyük bir coþku ile Þht. Hüseyin Ruso Stad'ýna giden Küçük Kaymaklýlýlar düzenlenen þölende þampiyonluk kupasýný aldýlar. Kupasý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu verdi. Maç sonrasý müzikler ve eðlenceler eþliðinde þampiyonluk coþkusu devam etti. Türkmenköy kazanmasýna raðmen 1. Lig'e veda etti Türkmenköy'e galibiyet yetmedi n Gol düellosu þeklinde geçen karþýlaþmada, Türkmenköy Maðusa Türk Gücü'nü 4-3 maðlup etti, 3 puan aldý, ancak bu, ligde kalmasýna yetmedi n (Haberi sayfa 15'te) YER: Gönyeli Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Niyazi Nizam, Kerem Eran GÖNYELÝ: Kemal, Zeka, Ömer, Çaðýn, Reþat, Yusuf, Justin, Tufan (Tahsin), Can, Solomon (Yaðýþ), Halil K.KAYMAKLI: Ali, Nazým, Çaðan, Mehmet (Coþkun), Hüseyin (Jamil), Yasin Kurt, Çaðrý, Hamis, Yasin Kansu, Kayhan, Mustafa GOLLER: Dk:71 Mustafa, dk:89 (p) Yasin Kansu (K.Kaymaklý) (Fotoðraflar: Kadir Þöföroðlu) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin son haftasýnda þampiyon Küçük Kaymaklý, Tepe'de Gönyeli'nin konuðu oldu. Ýlk yarýsý golsüz tamamlanan karþýlaþmayý þampiyon Küçük Kaymaklý ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 kazandý. Bu sonuçla Gönyeli playout'a 3'üncü sýradan ve 1 puanla baþlayacak. 71. dakikada soldan çalýmlarla ceza sahasý Ýlk yarýdaki galibiyeti ikinci yarýda koruyamayýnca... Ozanköy 1. lige veda etti n Barýþ'ýn kendi kalesine attýðý golle ilk yarýyý 1-0 galip kapatan ev sahibi Ozanköy, ikinci yarýda Sabri'nin üç golüne engel olamadý n (Haberi sayfa 19'te) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı