Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): ISSN Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen UZUN, Hakan BAKÝ, Birol BAKÝ, Sedat KARAYÜCEL Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Akliman-Sinop * Sorumlu yazar: Tel: (0368) Faks: (0368) e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Egg Fertility of Freshwater Lobster Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Ulugöl of Bafra Fish Lake In this study, body weight, egg properties and their relationship were investigated in Astacus leptodactylus (Eschsholtz, 1823) in spawning season in Ulugöl of Bafra Fish Lakes. In the experiment mean weight of female individuals were obtained as g, mean total egg weight 3.16±0.27 and unit egg weight 0.018±0.001 g. In additional average number of eggs were found to be ±13.69, average number of eggs for per unit live weight 4.36±0.30 ind./g and mean diameter of egg 2.11±0.05 mm were found in female individuals. In the experiment relationships between total weight and total weight of egg (r=0.74), total weight and number of eggs (r=0.52) total weight of egg and number of egg (r=0.72), number of eggs and number of eggs for per unit live weight (r=0.84) were found significant (p<0.05). Keywords: Fish lake of Bafra, Crayfish, Diameter of egg, Amount of eggs, Egg fertility Özet Çalýþmada, Bafra (Samsun) Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de bulunan ve içsularýmýz için önemli ekonomik türlerinden olan Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)'un yumurtalý bireylerinin vücut aðýrlýðý, yumurta özellikleri ve aralarýndaki iliþkiler incelenmiþtir. Ortalama canlý aðýrlýðý 40.89±1.63 g olan diþi bireyler üzerinde yapýlan araþtýrmada toplam yumurta aðýrlýðý ortalama 3.16±0.27 g ve birim yumurta aðýrlýðý ortalama 0.018±0.001 g olarak belirlenmiþtir. Ayrýca ortalama yumurta sayýsý ±13.69 adet, birim canlý aðýrlýða düþen ortalama yumurta sayýsý 4.36±0.30 adet/g, ortalama yumurta çapý 2.11±0.05 mm olarak tespit edilmiþtir. Çalýþmada toplam aðýrlýk ile toplam yumurta aðýrlýðý arasýnda (r=0.74), toplam aðýrlýk ile yumurta sayýsý arasýnda (r=0.52), toplam yumurta aðýrlýðý ile yumurta sayýsý arasýnda (r=0.72), yumurta sayýsý ile birim canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý arasýnda (r=0.84) önemli iliþkiler belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Bafra Balýk Gölleri, Tatlýsu Istakozu, Yumurta Çapý, Yumurta Sayýsý, Yumurta Verimliliði Giriþ Dünyada geniþ daðýlým gösteren 540'dan fazla kerevit türü olup, bunlarýn büyük bir kýsmý Kuzey Amerika ve Avustralya'da bulunmaktadýr (Holdich, 2002). Avrupa'da ise ayný familyaya (Astacidae) ait 5 kerevit türü doðal olarak bulunmaktadýr (Westman, 2003). Kerevitler, önemli bir protein kaynaðý olup, ayný zamanda E ve K vitaminleri açýsýndan zengindir (Çevik, 1993; Çevik ve Tekelioðlu, 1999). Ülkemizde kerevitin tüketim miktarý düþük olmasýna karþýn birçok Avrupa ülkesinde (Fransa, Belçika, Ýsviçre, Hollanda, Avustralya, Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 Ýsveç, Almanya ve Ýtalya gibi) kerevit fazla 2006), Manyas Gölü (Berber ve Balýk, 2006), miktarda tüketilen bir besindir (Erençin ve Apolyon Gölü (Berber ve Balýk, 2009), Keban Köksal, 1977). Ayrýca, Türkiye Avrupa ülkeleri Baraj Gölü (Duman vd., 2000; Yüksel ve içinde kerevit üretim ve ihracat potansiyeli Duman, 2011) ve Karaaðaç Göleti'nde (Atalay bakýmýndan en önde gelen ülkeler arasýndadýr ve Yüksel, 2010) kerevit ile ilgili çalýþmalarýn (Bolat ve Aksoylar, 1997). yapýldýðý belirtilmektedir. Ülkemizde avcýlýk yoluyla üretim Çalýþmada, Bafra (Samsun) Balýk yapýlabilen 33 adet bölge bulunmasýna karþýn, Gölleri'nden Ulugöl'de avcýlýðý yapýlan ve kontrollü þartlarda kerevit üretilmesine de içsularýmýz için önemli ekonomik türlerinden gereksinim vardýr (Harlýoðlu vd., 2004). olan tatlýsu ýstakozunun yumurtalý bireylerinin Ülkemizdeki kerevit üretimi 1980'li yýllarda yumurta özellikleri arasýndaki iliþkilerin 5000 tona ulaþmakla birlikte bu tarihten sonra bir belirlenmesi amaçlanmýþtýr. tür mantar hastalýðý olan kerevit vebasý (Aphanomyces astaci) nedeniyle üretim miktarý Materyal ve Metot oldukça azalmýþtýr (Bolat, 2001a). Buna karþýn Çalýþma Samsun ili Bafra ilçesinde son yýllarda kerevit populasyonlarýnda artýþ bulunan Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de görülmüþ ve 1990'lý yýllarda 300 ile 500 ton gerçekleþtirilmiþtir (Þekil 1). Çalýþmada gölden arasýnda gerçekleþen üretim miktarý 2010 yýlýnda 2011 Ocak ayýnda 30 adet yumurtalý tatlýsu 1030 ton olarak gerçekleþmiþtir (Bagot, 1996; ýstakozu temin edilmiþtir. Tatlýsu ýstakozlarýnýn TÜÝK, 2011). temininde pinter kullanýlmýþtýr. Pinterden çýkan Ülkemizde Beyþehir Gölü, Akþehir Gölü, tüm yumurtalý tatlýsu ýstakozlarý büyük küçük Eber Gölü, Hotamýþ Gölü, Apa Baraj Gölü ayrýmý yapýlmaksýzýn alýnmýþtýr. Gölden alýnan (Erdemli, 1985), Mogan Gölü (Tüzün, 1987), tatlýsu ýstakozlarý nemlendirilmiþ strafor kutular Eðirdir Gölü (Erdemli, 1985; Bolat, 1996; ile zaman geçirilmeden Sinop Üniversitesi Su Harlýoðlu ve Harlýoðlu, 2005), Seyhan Gölü Ürünleri Fakültesi'nde bulunan laboratuara (Erdemli, 1985; Çevik, 1993), Iþýklý Gölü (Güner getirilmiþtir. Örneklenen tatlýsu ýstakozlarýnýn ve Balýk, 2002), Sera Gölü (Erkebay, C., 2004), pleopodlarýna yapýþýk olan yumurtalar bir pens Ýznik Gölü (Erdem vd., 2001; Harlýoðlu ve yardýmýyla zarar verilmeden alýnmýþ ve darasý Harlýoðlu, 2005), Demirköprü Baraj Gölü (Balýk alýnan kaplarda g hassasiyetli elektronik vd., 2006) Terkos Gölü (Güner, 2006), Mamasýn terazi ile bireysel ve toplam aðýrlýklarý Baraj Gölü (Erdemli, 1985; Büyükçapar vd., tartýlmýþtýr. Þekil 1. Çalýþma alaný.

3 Tartým iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra her bir diþiden alýnan tüm yumurtalar ayrý kaplara konularak sayýlmýþ ve 0.01 mm hassasiyetli elektronik kumpas ile çaplarý ölçülmüþtür. Verilerin analizi MS-Excel programýnda yapýlmýþtýr. Bulgular Çalýþmada, Bafra (Samsun) Balýk mýþtýr (Tablo 1). Gölleri'nden Ulugöl'deki yumurtalý tatlýsu ýstakozu bireylerinin yumurta özellikleri ile bazý morfometrik parametreler arasýndaki iliþkilerin belirlenmesi amaçlanmýþtýr. Bu nedenle elde edilen örneklerde total aðýrlýk, yumurta sayýsý, toplam yumurta aðýrlýðý, birim yumurta aðýrlýðý, birim canlý aðýrlýða (1 gram) düþen yumurta sayýsý ve yumurta çapý deðerleri tespit edilmiþ, ayrýca aralarýndaki iliþkiler belirlenmeye çalýþýl- Tablo 1. Aðýrlýk, toplam yumurta aðýrlýðý, yumurta sayýsý, yumurta çapý ve birim canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý arasýndaki korelasyon deðeri ve regresyon denklemleri (TA: Toplam aðýrlýk, TYA: Toplam yumurta aðýrlýðý, TYS: Toplam yumurta Sayýsý, YÇ: Yumurta çapý, BCADYS: Birim canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý) Çalýþmada, örneklenen diþi tatlýsu korelasyon analizi ve önem kontrolü yapýlmýþtýr ýstakozlarýnýn minimum g, maksimum (Þekil 2) g ve ortalama 40.89±1.63 g aðýrlýða sahip Çalýþmada, toplam canlý aðýrlýk ile toplam olduðu belirlenmiþtir. Yumurtalý tatlýsu yumurta aðýrlýðý (r=0.74) ve toplam yumurta ýstakozlarýnýn bireysel ortalama yumurta sayýsý arasýnda (r=0.52), toplam yumurta aðýrlýðý sayýsýnýn ±13.69 adet olduðu, maksimum ile toplam yumurta sayýsý (r=0.72), toplam 368, minimum ise 50 adet yumurta taþýdýklarý yumurta sayýsý ile birim canlý aðýrlýða düþen tespit edilmiþ, birim canlý aðýrlýða düþen yumurta yumurta sayýsý arasýnda (r=0.84) önemli sayýsý ise 4.36±0.30 adet olarak hesaplanmýþtýr. iliþkilerin olduðu belirlenmiþtir. Yine toplam Toplam yumurta aðýrlýðýnýn ortalama 3.16±0.27 aðýrlýk ile yumurta çapý (r=0.14) ve birim canlý g, birim yumurta aðýrlýðýnýn ortalama aðýrlýða düþen yumurta sayýsý arasýnda (r=0.01), 0.018±0.001 g olduðu belirlenmiþtir. Çalýþmada toplam yumurta aðýrlýðý ile yumurta çapý diþilerden alýnan 5342 adet yumurtanýn çapý (r=0.29) ve birim canlý aðýrlýða düþen yumurta ortalama 2.11±0.05 mm olarak tespit edilmiþtir. sayýsý arasýnda (r=0.42), toplam yumurta sayýsý Çalýþmada elde edilen veriler kapsamýnda ile yumurta çapý arasýnda (r=0.01), yumurta çapý canlý aðýrlýk, toplam yumurta aðýrlýðý, toplam ile birim canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý yumurta sayýsý, yumurta çapý ve birim canlý arasýnda (r=0.16) pozitif yönlü ama çok zayýf aðýrlýða düþen yumurta sayýsý arasýnda iliþkilerin olduðu belirlenmiþtir.

4 Þekil 2. Toplam aðýrlýk-toplam yumurta aðýrlýðý (A), Toplam aðýrlýk-toplam yumurta sayýsý (B), Toplam yumurta aðýrlýðý- Toplam yumurta sayýsý (C), Toplam yumurta sayýsý-birim canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý (D) Tartýþma larda tatlýsu ýstakozlarýnýn ortalama total Samsun ili Bafra ilçesinde bulunan Balýk aðýrlýklarý; Iþýklý Gölü'nde g (Güner ve Gölleri'nde Ulugöl'den temin edilen yumurtalý Balýk, 2002), Mamasýn Baraj Gölü'nde g tatlýsu ýstakozlarýnýn incelendiði çalýþmada, (Büyükçapar vd., 2006), Terkos Gölü'nde yumurta özellikleri ve aralarýndaki iliþkiler g (Güner, 2006), Manyas Gölü'nde g belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. (Berber ve Balýk, 2006) olarak belirlendiði Yapýlan çalýþma ile elde edilen veriler, bildirilmiþtir. Çalýþmada total aðýrlýk ortalama farklý bölgelerde yapýlmýþ olan benzer 40.89±1.63 g olarak belirlenmiþ ve diðer çalýþmalarda bildirilen deðerler ile karþýlaþ- çalýþmalarda elde edilen deðerler ile benzerlik týrýlmýþtýr. Yumurtalý bireyler ile yapýlan çalýþma- göstermiþtir.

5 Yumurta sayýlarý ile ilgili yapýlan Hotamýþ Gölü'nde 2.43 mm, Mamasýn Gölü'nde çalýþmalarda; Eðirdir Gölü'nde , 2.48 mm (Erdemli, 1985); Seyhan Gölü'nde 2.52 Beyþehir Gölü'nde 156, Akþehir Gölü'nde 149, mm (Çevik, 1993); Keban Baraj Gölü'nde 2.88 Eber Gölü'nde 161, Mamasýn Gölü'nde 158, mm (Duman ve Gürel, 2000); Ýznik Gölü'nde Hotamýþ Gölü'nde 163, Apa Baraj Gölü'nde mm (Erdem vd., 2001); Eðirdir Gölü'nde ve Seyhan Baraj Gölü'nde 172 adet olduðu 2.77 mm (Bolat, 2001b); Iþýklý Gölü'nde (Erdemli,1985); Mogan Gölü'nde adet 2.99 mm arasýnda (Güner ve Balýk, 2002); (Tüzün, 1987); Mogan Gölü'nde 175 adet Demirköprü Baraj Gölü'nde 2.72 mm (Balýk vd., (Karabatak ve Tüzün, 1989); Seyhan Gölü'nde 2006) olduðunu bildirmiþtir. Çalýþmada yumurta adet (Çevik, 1993); Eðirdir Gölü'nde 277 çaplarý ortalama 2.11±0.05 mm olarak tespit adet (Bolat, 1996); Keban Baraj Gölü'nde 97- edilmiþ olup, farklý bölgelerde yapýlan çalýþma- 289 adet (Duman ve Gürel, 2000); Ýznik larda elde edilen yumurta çapý deðerinden düþük Gölü'nde 154 adet (Erdem vd., 2001); Iþýklý olduðu belirlenmiþtir. Gölü'nde 216 adet (Güner ve Balýk, 2002); Çalýþmada, toplam aðýrlýk ile toplam Demirköprü Baraj Gölü'nde 137 adet (Balýk vd., yumurta aðýrlýðý ve toplam yumurta sayýsý 2006) olduðu ifade edilmiþtir. Çalýþmada arasýnda; toplam yumurta aðýrlýðý ile toplam yumurta sayýlarý adet arasýnda deðiþmiþ, yumurta sayýsý; toplam yumurta sayýsý ile birim ortalama ±13.69 adet olarak belirlenmiþ canlý aðýrlýða düþen yumurta sayýsý arasýnda ve diðer çalýþmalarda elde edilen deðerlerin bir önemli iliþki belirlenmiþtir. kýsmýndan yüksek ancak çoðunluðu ile Ancak, yumurta verimliliðini ortaya benzerlik göstermektedir. koyan önemli parametrelerden olan yumurta Birim yumurta aðýrlýklarý ile ilgili yapýlan çapý ve birim canlý aðýrlýða düþen yumurta çalýþmalarda Beyþehir Gölü'nde g, sayýsýnýn diþi aðýrlýðý ve toplam yumurta aðýrlýðý Hotamýþ Gölü'nde g, Mamasýn Baraj iliþkilerinde; yumurta çapý ile toplam yumurta Gölü'nde g (Erdemli, 1985); Iþýklý sayýsý iliþkilerinde; yumurta çapý ile birim canlý Gölü'nde g arasýnda (Güner ve aðýrlýða düþen yumurta sayýsý iliþkilerinin düþük Balýk, 2002); Demirköprü Baraj Gölü'nde olduðu tespit edilmiþtir. g (Balýk vd., 2006) olduðu bildirilmektedir. Tatlýsu ýstakozlarý ile ilgili yapýlan Çalýþmada ise birim yumurta aðýrlýklarý çalýþmalarda yumurta çapýnýn birçok faktörün g arasýnda deðiþim göstermiþ, ortalama etkisinde olduðu ve morfometrik verilerle zayýf 0.018±0.001 g olarak belirlenen deðer birçok iliþkilendirildiði ifade edilmektedir (Harlýoðlu çalýþmadan yüksek olduðu tespit edilmiþtir. ve Türkgülü, 2000; Güner ve Balýk, 2002). Yumurta çaplarý ile ilgili yapýlan çalýþma- Yumurta verimliliðinin ekolojik faktörlerden larda ortalama olarak; Eðirdir Gölü'nde 2.49 daha çok genetik faktörlerce kontrol edildiði mm, Beyþehir Gölü'nde 2.44 mm, Akþehir (Erdemli, 1985) veya verimliliði etkileyen baþka Gölü'nde 2.47 mm, Eber Gölü'nde 2.43 mm, Apa faktörlerin olduðu yapýlan diðer çalýþmalarda Baraj Gölü'nde 2.50 mm (Erdemli, 1983); belirtilmektedir (Güner ve Balýk, 2002).

6 Kaynaklar Atalay, Ý. ve Yüksel F., Karaaðaç Göleti (Uþak) Balýk Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, Faunasýnýn Tespiti ve Populasyon Büyüklüðünün 1823)'nun Boy-Aðýrlýk Ýliþkisi Et Verimi. Ege Leslie Metodu ile Tahmini. e- Journal of New Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): World Sciences Academy, 5 (3); Article Çevik, C., Seyhan Baraj Gölü'ndeki Tatlýsu Istakozu Number:5A0040. ISSn: (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Bagot, P., Turkish crayfish production. Crayfish Bazý Biyo-Ekolojik, Morfometrik Özellikleri ile News, 19 (1):13. Hastalýk Durumunun Saptanmasý Üzerine Bir Balýk, S., Ustaoðlu, S., Sarý, H. ve Berber, S., Araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Adana, 40s. Demirköprü Baraj Gölü'nde (Manisa) Yaþayan Çevik, C. ve Tekelioðlu, N., Seyhan Baraj Gölü'nde Tatlýsu Istakozunun (Astacus leptodactylus Yaþayan Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazý Üreme Özellikleri. Ege Eschscholtz, 1823)'nun Bazý Biyo-Ekolojik, Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi,,2006, 23 (3-4): Morfometrik Özellikleri ile Hastalýk Durumunun Saptanmasý. IX Su Ürünleri Sempozyumu, Berber, S. ve Balýk, S., Manyas Gölü (Balýkesir) Eðirdir/Isparta, 1: Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Duman, E. ve Gürel, A., Keban Baraj Gölü Aðý Eschscholtz, 1823)'nun Bazý Büyüme ve Bölgesi'nde Yaþayan Kerevitin (Astacus Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Üreme Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (1-2): Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Su Ürünleri Berber, S., Balýk, S., Apolyont Gölü (Bursa- Sempozyumu, Haziran, Erzurum. Türkiye) Tatlýsu Istakozunun (Astacus Erdem, Ü., Cebeci, M., Selçuk, S., Tunç, N., Özbay, A. ve leptodactylus Eschscholtz, 1823) Boy-Agýrlýk Çildem, B., Ýznik Gölü'ndeki Tatlýsu Istakozu iliskisi ve Et Verimi. Journal of Fisheries Sciences, (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun 3(2), Bazý Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Ýncelenmesi. XI. Bolat, Y., Eðirdir Gölü'ndeki Kerevit (Astacus Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül, leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Hatay, Populasyonunun Bazý Biyolojik Özellikleri ve Erdemli, A.Ü., Beyþehir, Eðirdir, Akþehir ve Eber Hastalýðýnýn Morfolojik Ýncelenmesi. Süleyman Gölleriyle Apa Baraj Gölü Tatlýsu Istakozu Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Ürünleri Mühendisliði Anabilim Dalý Yüksek Populasyonlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Lisans Tezi, 50s. Araþtýrma. Doða Bilim Dergisi, Veterinerlik ve Bolat, Y., 2001a. Eðirdir Gölü Hoyran Bölgesi Tatlýsu Hayvancýlýk: 7, Istakozlarýnýn (Astacus leptodactylus salinus Erdemli, A.Ü., Hotamýþ Gölü ve Mamasýn Baraj Nordmann, 1842) Populasyon Büyüklüðünün Gölü'nde Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen salinus Nordmann, 1842) Populasyonlarýnýn Bazý Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Biyolojik ve Morfolojik Özelikleri Üzerine Bir Anabilim Dalý Doktora Tezi, 117s. Araþtýrma. Türkiye Bilimsel Araþtýrma Kurumu Bolat, Y., 2001b. Eðirdir Gölü Tatlýsu Istakozlarýnda Matematik, Fizik ve Biyoloji Araþtýrma Grubu, (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Proje No: TBAG 594, 73 s. Üreme. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Erençin, Z. ve Köksal, G., On the Crayfish, Astacus Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (3), leptodactylus, in Anatolia, Freshwater Crayfish 3: Bolat, Y. ve Aksoylar, Y.M., Eðirdir Gölü Kerevitlerine (Astacus leptodactylus salinus Erkebay, C., (2004). Sera Gölü (Trabzon) kerevit (Astacus Nordmann, 1842) Genel Bir Bakýþ. IX. Ulusal Su leptodactylus Eschscholtz, 1823) Ürünleri Sempozyumu, SDÜ Eðirdir Su Ürünleri stoðunun biyolojik özellikleri, stok yapýsý ve Doðu Fak Eylül Karadeniz koþullarýnda yetiþtiricilik olanaklarý, Büyükçapar, H., Alp, A., Kaya, M. ve Çiçek, Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Mamasýn Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlýsu Enstitüsü, Balýkçýlýk Teknolojisi Anabilim Dalý, Doktora tezi, 70s.

7 Güner, U. ve Balýk, S., Iþýklý Gölü (Çivril-Denizli) 1823), Aquaculture International, 8: Tatlýsu Istakozlarýnda (Astacus leptodactylus Holdich, D.M., General Biology-Background and Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliðinin Boy ve Functional Morphology.In: Biology of Freshwater Aðýrlýkla Ýliþkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Crayfish (edited by:holdich, D.M.) pp:3-30. Dergisi, 19 (1-2): Karabatak, M. ve Tüzün Ý., Mogan Gölü'ndeki Güner, U., Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823) leptodactylus Eschscholtz,1823)'nin Bazý Populasyonun Bazý Özellikleri, Akdeniz Morfolojik Özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliði Dergisi, 2, Cilt 23, Sayý (1-2): Harlýoðlu ve Harlýoðlu 2005.Eðirdir, Ýznik Gölleri ve TÜÝK, Yýlý Su Ürünleri Ýstatistikleri. Hirfanlý Baraj Gölü'nden Avlanan Tatlýsu Istakozu (Eriþim Tarihi: ). (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Tüzün, Ý., Mogan Gölü'ndeki Kerevit (Astacus Morfometrik Analizleri ile Et Verimlerinin leptodactylus Eschscholtz, 1823)'in Biyolojisi Karþýlaþtýrýlmasý. Fýrat Üniversitesi Fen ve Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), Biyoloji Anabilim Dalý Yüksek Lisans Tezi, 48s. Harlýoðlu, M.M., Barým, Ö., Türkgülü, Ý. ve Harlýoðlu, Westman, K.E., Lappakoski et al (eds.) Invasive A.G., Potential Fecundity of an Ýntroduced Aquatic Species of Eurupe, Kluwer Academic Population, Keban Dam Lake, Elazýð, Turkey, of Publishers. Dordrecht Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Yüksel, F. ve Duman, E., Keban Baraj Gölü Kerevit leptodactylus (Eschscholtz, 1852). Aquaculture, (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) 230, Populasyon Büyüklüðünün Araþtýrýlmasý Journal of Harlýoðlu, M.M. ve Türkgülü, Ý., The relationship Fisheries Sciences.com 5(3): DOI: between egg size and female size in freshwater /jfscom crayfish, (Astacus leptodactylus Eschscholtz,

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (12): 83 89 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 21 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye)

Detaylı

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 37-42, 2008 ISSN:0000-0000, www.nobel.gen.tr Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri

Detaylı

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi *

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi * E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 109 113 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-13, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.346123 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-13, (2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus

Detaylı

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ 3(2): 86-99 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009012 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN

Detaylı

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 412-423, 2005 Özet Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Morfometrik

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300 1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(3): 7580 (2011) http://www.egejfas.org Araştırma Makalesi / Research Article Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus

Detaylı

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 KEREVİT (Astacus leptodactylus ESCH., 1823) AVCILIĞINDA KULLANILAN İKİ FARKLI AĞ MATERYALİ KALINLIĞINA (210D/6 PA VE 210D/21 PA) SAHİP PİNTERLERİN

Detaylı

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 83 91 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Manyas Gölü (Balıkesir)

Detaylı

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 301-307, 2007 19 (3), 301-307, 2007 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz,

Detaylı

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Ecolojical Life Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Önder Aksu Tunceli University, onderaksu@tunceli.edu.tr, Tunceli-Turkey

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 245 249 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(3): 226-239 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011027 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ KEREVİT (Astacus leptodactylus

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri *Özlem AKSU, **Başar ALTINTERİM, ***Semra GÜNER, ****Muzaffer

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander 1794)'nýn Daðýlýmý ve Bazý Morfometrik Özellikleri

Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander 1794)'nýn Daðýlýmý ve Bazý Morfometrik Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN, Hakan YILMAZYERLÝ, Hülya SAYGI Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100 Bornova-ÝZMÝR

Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN, Hakan YILMAZYERLÝ, Hülya SAYGI Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100 Bornova-ÝZMÝR 14, 56, 16-22 2005 Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775)'un Süfa (Homa) Dalyaný'nda Göçlerini Etkileyen Faktörler ve Bazý Morfometrik Özellikleri Üzerine Bir Çalýþma Gürel TÜRKMEN, Osman ÖZDEN,

Detaylı

Anaç Boy ve Yaþýnýn Tilapia Melezlemede Yavru Üretimi Üzerine Etkisi

Anaç Boy ve Yaþýnýn Tilapia Melezlemede Yavru Üretimi Üzerine Etkisi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 27-35 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Anaç Boy ve Yaþýnýn Tilapia Melezlemede Yavru Üretimi Üzerine Etkisi 1* 1 2 1 Suat DÝKEL, Pýnar

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ Editör Prof.

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER ÖZET Baybars SAĞLAMTİMUR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ bsaglamtimur@mersin.edu.tr Ülkemizde

Detaylı

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Hamdi AYDIN Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO, Su Ürünleri Programı,

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0040 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES İsmail Atalay 1 Received: June 2009 Fahrettin Yüksel 2 Accepted: July

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Serap KOŞAL ŞAHİN Doğum Tarihi/Yeri:1975/MALATYA Yazışma Adresi:İstanbul Üniv. Su Ürünleri. Ordu cad. No:200 Laleli İstanbul Telefon:0 212 455 57 00/16412 s: 0 212 514 03

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı Ferhat DEMİROL*, Fahrettin YÜKSEL** Özet Bu çalışma, Keban Baraj Gölü nde kerevit

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2017) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 195-201 (2017) DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.11 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Keban Baraj

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 100-106 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Seyhan Baraj Gölü (Adana) ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843) nun Bazı Morfometrik

Detaylı

Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi

Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi Cilt: 13 Sayý: 49 1-5, 2003 Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi Mustafa KALAY, A. Erdem DÖNMEZ, C. Erkin KOYUNCU

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 201 205 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 213 218 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Yabancı

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı