CHP liler Tufan Köse dedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP liler Tufan Köse dedi"

Transkript

1 Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir kimliði olduðunu söyledi. HABERÝ 2 DE Cuma Hutbesi nde kamu malýnýn korunmasýnýn önemine dikkat çekildi. Bu hutbe memleketi yönetenlere HABERÝ 2 DE ÇORUM 30 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ CHP liler Tufan Köse dedi CHP'li üyeler katýldýklarý önseçimle Milletvekili adaylýk sýralamasýný belirledi. Tufan Köse'nin 5 bin 243 oyla birinci çýktýðý seçimde, ikinciliði 4607 oyla Muharrem Bozdoðan, üçüncülüðü 4026 oyla Dinçer Solmaz kazanýrken, Saim Topgül de 3820 oy alarak dördüncü sýraya yerleþti. HABERÝ 4 DE Kaya korkuttu Çorum Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kalp spazmý þikâyetiyle tedavi altýna alýndý. HABERÝ 8 DE Halil Ýbrahim Kaya Öðrenci velileri, saðlýksýz ürünlere kantinlerde yer verilmemesini istedil- Velilerin kantin sitemi Çorumlu öðrenci velileri, meyveli buz gibi çocuk saðlýðýný tehdit eden ürünlerin okul kantinlerinde satýþa sunulmasýna tepki gösterdiler. HABERÝ 8 DE SAYFA 9 DA Tufan Köse Belediye den akýllý uygulama Çorum Belediyesi, þehir içi toplu taþýmada akýllý durak uygulamasýný baþlatýyor. Akýllý Þehir Çorum hedefiyle çalýþmalarýna hýz veren Belediye, akýllý kavþak sisteminin ardýndan yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. HABERÝ 9 DA Projenin test çalýþmalarýna Valilik hizmet binasý önündeki durakta baþlandý. Baðýmsýz Denetçilere sertifika Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý tarafýndan Anitta Otel'de sertifika töreni düzenlendi. HABERÝ 6 DA Muharrem Bozdoðan Dinçer Solmaz Saim Topgül Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý tarafýndan Anitta Otel'de sertifika töreni düzenlendi. Mesai saatleri deðiþti Yaz saati uygulamasý nedeniyle kamuda mesai saatleri deðiþti. HABERÝ 5 DE ÇorumYumurta Üretim Pazarlama AÞ. de genel kurul sonrasý yeni yönetim oluþturuldu. Yumurta Üretim de yeni yönetim ÇorumYumurta Üretim Pazarlama AÞ. de genel kurul sonrasý yeni yönetim oluþturuldu. HABERÝ 6 DA Cep Turizm, THY tarafýndan ödüllendirildi. THY den Cep Turizm e ödül Cep Turizm (Yudum Turizm) bölge sýralamalarýný deðiþtirdi. HABERÝ 6 DA Açýlýþý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptý. Hamamlýçayköy sezonu açtý HABERÝ 6 DA Bu maðazayý mutlaka görün HABERÝ 6 DA

2 2 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Bu hutbe memleketi yönetenlere Cuma Hutbesi'nde kamu malýnýn korunmasýnýn önemine dikkat çekildi. Tüm camilerde okunan 'Kul ve Kamu Hakký' baþlýklý hutbede, milletin eþit miktarda hakký olduðu kamu hakkýnýn Ýslâm'da Allah hakký kapsamýnda deðerlendirildiði belirtilerek, kamu mallarýnýn adalet, hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde kullanýlmasý gerektiðinin altý çizildi. Ayet ve hadisler ýþýðýnda kamu hakkýnda haram ve helale dikkat edilmesinin gerekliliðine iþaret edilen hutbede imam hatipler cemaate þöyle seslendi: KUL VE KAMU HAKKI Kardeþlerim! Okuduðum ayet-i kerimede Rabbimiz þöyle buyurmaktadýr: Hiçbir peygamber, emanete hýyanet etmez. Kim emanete yani kamu malýna hýyanet ederse, kýyamet günü, hainlik ettiði þeyin günahý boynuna asýlý olarak gelir. Sonra da hiçbir haksýzlýða uðratýlmaksýzýn herkese kazandýðýnýn karþýlýðý tastamam ödenir. 1 Okuduðum hadis-i þerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) ashabýna, Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sorar. Onlar da, Müflis, parasý ve malý olmayan kimsedir. þeklinde cevap verirler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s) þöyle buyurur: Þüphesiz ki ümmetimin müflisi, kýyamet günü namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerini yerine getirmiþ olarak Allah ýn huzuruna çýkar. Bununla beraber kimine sövmüþ, kimine iftira etmiþ, kiminin malýný yemiþ, kiminin kanýný dökmüþ ve kimini de dövmüþtür. Bu durum karþýsýnda onun iyiliklerinden elde ettiði sevaplar, kendisinden alýnarak hak sahiplerine daðýtýlýr. Ýbadetleri ve iyilikleri, ihlal ettiði kul haklarýný ödemeye yetmezse, hak sahiplerinin günahlarýndan alýnýp kendisinin günahlarýna eklenir. Böylece sevaplarý gitmiþ, günahlarý artmýþ, neticede iflas etmiþ olarak cehenneme atýlýr. 2 Deðerli Müminler! Dinimiz Ýslâm ýn mesajlarýnýn, emir ve yasaklarýnýn hâsýlý tüm esaslarýnýn merkezinde hep hak kavramý vardýr. Bu itibarla Rabbimiz, kendimiz, diðer insanlar, yaþadýðýmýz çevre ve tabiatla olan her bir münasebetimiz hak kavramý ile yakýndan ilgilidir. Hak, hem sorumluluklarýmýzý hem de korumamýz, gözetmemiz gereken maddî ve manevî imkânlarý ifade eder. Hak, bir yönüyle Allah hakkýna bir yönüyle de kul hakkýna taalluk eder. Cuma Hutbesi nde kamu malýnýn Kardeþlerim! Ýslâm da, kamu hakký Allah hakký kapsamýnda deðerlendirilmiþtir. Kamu yarar ve düzeninin gerçekleþmesi, toplumun huzurlu ve güvenli bir hayata sahip olmasý bu haklara riayete baðlýdýr. Kamuya ait her türlü imkân ve nimetin, topluma ait mekânlarýn, araç ve gereçlerin, çevre ve tabii kaynaklarýn adalet, hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde kullanýlmasý gerekir. Kardeþlerim! Dinî-ahlâkî deðerlere duyarsýzlaþýldýðýnda, ahiretteki hesap unutulduðunda, helâl-haram sýnýrlarýna dikkat edilmediðinde, hak kavramý önemini yitirdiðinde kamu imkânlarýný suistimal edenler çoðalýr. Böyle bir toplumda ise, ne kamu hizmeti lâyýkýyla gerçekleþir ne de insanlar birbirlerine güvenir. Güvenin kalmadýðý yerde de huzurlu bir hayattan söz edilemez. Oysa kamu malý emanettir. Bu emanete ihanet etmek, kiþiyi hem dünyada hem de ahirette aðýr bir vebal altýna sokar. Rahmet elçisi (s.a.s), bu aðýr vebale karþý insanlarý þöyle uyarýr: Kimse hakký olmayan bir karýþ yeri bile almasýn! Alýrsa Allah, kýyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar. 3, Sizden kimi bir iþte görevlendirirsek ve o da bizden iðne miktarý ya da daha büyük bir þeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kýyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir. 4 Kardeþlerim! Kamuya ait mallarda, bütün toplum fertlerinin eþit hakký vardýr. Dinimiz, baþkalarýnýn hakkýný kul hakký ; kul haklarýnýn gasp edilmesini ise emanete ihanet olarak deðerlendirmiþtir. Peygamberimiz (s.a.s), bu konuda þöyle buyurur: Kimi bir iþte görevlendirip yaptýðý iþin karþýlýðý bir ücret verdiysek, onun bu ücret dýþýnda alacaðý her þey emanete hýyanettir. 5 Aziz Müminler! Her þeyin ayan beyan ortaya çýkacaðý ahirette, hüsrana uðrayanlardan olmamak, cehenneme düþmemek için haramlara bulaþmadan, ömrümüzü helal dairede sürdürmeye özen gösterelim. Kamu mallarýný, birer emanet olarak kabul edelim. Ýhlal edilen her kamu hakkýnýn, zayi edilen her kamu malýnýn, birer kul hakký ihtiva ettiðini asla unutmayalým. Ve yine unutmayalým ki ahirette milyonlarca insanla helalleþme imkâný olmayacaktýr. Hutbemi Efendimizin bu meyandaki bir hadisiyle bitirmek istiyorum: Hiç kimse Allah ýn kendisine takdir ettiði rýzký -geç de olsaelde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah tan (hakkýyla) sakýnýn ve rýzkýnýzý güzel yoldan isteyin. Helâl olaný alýn, haramdan kaçýnýn!. Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. 'Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Ýmam hatip ortaokulu ve lisesi öðrencilerinin duyarlýlýklarýný artýrmaya dönük konferanslardan birisi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde yapýldý. Öðrencilerle bir araya gelen Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Ýki ayrý oturumda düzenlenen seminerde Türkmen, öncelikli olarak 28 Þubat döneminde yaþanan sýkýntýlara kýsaca deðindi. Özellikle Ýmam Hatip Liselerinde uygulanan baþörtüsü zulmünü örneklerle aktardý. Baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir kimliði olduðu üzerinde duran Türkmen, her türlü dayatmalara karþý gençlerin daha duyarlý olmalarýnýn altýný çizdi, tesettürün moda ve cazibe aracý olamayacaðýný ifade etti. Seminer sonrasý okul öðrencilerinin okulun bahçesinde yetim çocuklar yararýna yaptýklarý kermes ziyaret edilerek okul yönetimi ve bazý öðrencilerle bahçede çay sohbeti yapýldý. Ayný günün akþamý Özgür-Der Çorum Þubesi'nde 'Çocukluktan Yaþlýlýða Vahiy ve Eðitim' konusu ele alýndý. Türkmen sunumunda özetle þöyle dedi: "Kur'an'a baktýðýmýz zaman Rabbimiz sýk sýk düþünmeye, tefekkür etmeye dönük ifadelerde bulunur. Ne kadar az düþünüyorsunuz, akletmez misiniz? þeklinde. Bu nedenle de akýl melekesiyle yaratýlan insan ayný zamanda sorumlu bir varlýktýr. Ve bu sorumluluk insanýn akýl balið olmasýyla baþlayýp hayata gözlerini kapadýðý ana kadar devam eder. Günümüzde modernleþmenin biçimlendirdiði hayat þartlarý bireyi de, toplum hayatýný ve aileyi de etkilemekte, deðiþtirmektedir. Ekonomik faktörler daha fazla ön plana çýkmýþ, evlilikler el yordamýyla oluþturulur olmuþtur. Takvadan çok ekonomik güç veya geçici güzellikler gibi öðretilmiþ faktörler ve beðeniler ön plana geçmiþtir. Dolayýsýyla da çocuk eðitimi, çocuðun veya gencin yetiþmesi de böyle bir ailede saðlýklý olamayabiliyor. Müslüman anne ve baba için çocuklarýnýn ilk eðitiminin kendi sorumluluklarýnda olduðu Kur'an'a göre açýk bir durumdur. Rabbimiz, Tahrim Suresi'nde de hem kendimizi hem çoluk çocuðumuzu cehennem ateþinden korumamýzý istemektedir." Türkmen, Kur'an'ýn insan eðitimine yaklaþýmýný ayetlerle örnekleyerek aktardý. Ayrýca Allah Rasulü'nün uygulamalarýndan pratik örnekler sundu. Gençliðin sorunlarýna da deðinen Türkmen, Ýslam tarihinden genç modellere dikkat çekerek Ýslam'ýn gençliðe verdiði deðerin altýný çizdi. Sokak çocuklarý ve yaþlýlarýn deðeri üzerinde duran Türkmen "Çocuklarýn kutsandýðý bir toplumda ne yazýk ki yaþlýlarýmýz ayaklar altýna alýnýyor" dedi. Kuran'da anne babaya öf dememenin ve yaþlýlýða erdikleri zaman onlara merhamet ve güzel muamele ile davranýlmasý gerektiðini hatýrlatan Türkmen, son olarak resmi ideolojinin eðitim sitemine etkilerini anlattý. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðundan beri Müslümanlarýn resmi ideolojiye karþý hep direndiklerini ve her dönemde Müslümanlarýn alternatif eðim çabalarýnýn olduðuna dikkat çekti. Samimi bir ortamda geçen seminer katýlýmcýlarýn sorduðu sorulara verilen cevaplar ve yapýlan açýlýmlarla sona erdi. Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? Alçý - Alçýpan - Boya Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) Bölme Duvar Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe TV Üniteleri Gergi Tavan Sistemleri - Barissol Mobilya Ýç Dizayn Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. Ahmet Haner John Deere Traktör Çorum Özel Hastanesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Gergi Tavan Çalýþmamýz FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A (Ç.HAK:2502)

3 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Silahlý saldýrýda bir ölü Çorum da, bir otomobilden pompalý tüfekle açýlan ateþ sonucu aðýr yaralanan genç tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Olay, dün meydana geldi. Bahabey caddesi üzerinde bir arkadaþýnýn yanýna giden Bulut U. adlý kiþiye bir otomobilden ateþ açýldý. Olayda, Bulut U.(30) ve yoldan geçen A.T (82) adlý kiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayda aðýr yaralanan Bulut U. yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Bahabey caddesinde Bulut U.'ya ateþ ettikten sonra olay yerinden uzaklaþan B.K. ve B.A. adlý zanlýlar kullandýklarý otomobili Ekin 3. Cadde üzerinde terk etti. Polis, otomobilde yaptýðý aramada olayda kullanýldýðý tahmin edilen iki pompalý tüfek ele geçirirken, zanlýlarý yakalamak için çalýþma baþlattý.(ýha) Bulut U. Çorum da akaryakýt firmasýna ceza Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca (EPDK), çeþitli gerekçelerle aralarýndan Çorum un da bulunduðu 6 akaryakýt daðýtým þirketine, toplam 2 milyon 830 bin 365 lira ceza verildi. Resmi Gazete'de yayýmla- nan kurul kararlarýna göre, Çorum da faaliyet gösteren bir firmaya gerekli þart ve seviyede ulusal marker içermeyen, teknik düzenlemeye aykýrý ve taðþiþ edilmiþ akaryakýt ikmal etmesi, daðýtýcýsý dýþýnda akaryakýt ikmal edilmesi ve istasyonunda daðýtýcý dýþýnda temin edilen akaryakýtýn ikmali sýrasýnda otomasyon sisteminin devre dýþý býrakýlmasý ve otomasyon sistemine müdahalesi nedenleriyle toplam 1 milyon 310 bin lira idari para cezasý verildi.(a.a.) Genç Giriþimciler Huzurevi nde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, anlamlý bir etkinliðe imza attý. Ben Genç Giriþimciyim projesi kapsamýnda üniversite öðrencilerine yönelik uygulamalý giriþimcilik eðitimi düzenleyen Genç Giriþimciler Kurulu, eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Ahmet Akdað Huzurevi'ne ziyaret düzenledi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, üniversite öðrencilerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette huzurevi sakinlerine çiçek ve çeþitli hediyeler verildi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, bugünün sosyal hayatýný, iþ hayatýný yönlendiren, iþyerlerini, þehirleri, ülkeleri yöneten yetiþkinlerin yarýnýn yaþlýlarý olduðunu hatýrlatarak, "Geçmiþte sarf ettikleri emekle bugünümüzü þekillendiren yaþlýlarýmýz, her türlü saygýyý, ilgiyi hak etmektedir. dedi. Türk örf ve adetlerinde yaþlýlarýn önemli bir yerinin, hatta kutsiyetinin olduðunu ifade eden Çabuk, bu nedenle gençlerle birlikte huzurevini ziyaret edip, burada yaþayan yaþlýlarýn gönüllerini almaya çalýþtýklarýný söyledi. Ça- 3 buk, huzurevi sakinleri baþta olmak üzere bütün yaþlýlara huzurlu bir ya- þam temennisinde bulundu. TSO TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, anlamlý bir etkinliðe imza attý. Huzurevi sakinlerine çiçek ve çeþitli hediyeler verildi. Kontrolden çýkan otomobilin dinleme tesisine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Otomobil dinlenme tesisine daldý Çorum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin dinleme tesisine dalmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine giden K.Y (64) yönetimindeki 06 KIY 72 plakalý otomobil, sürücüsü- nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýnda bulunan tesise daldý. Kazada sürücü K.Y ve otomobilde yolcu olarak bulunan Þ.Y.(62) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Evinden ayrýldý, bir daha dönmedi Çorum'un Sungurlu Ýlçesine Jandarma ekiplerine haber verbaðlý Akçakoyunlu köyündeki dik. Köyümüze gelerek gerekli evinden üç gün önce çýkan Metin çalýþmayý baþlattý. Dün akþam Tosunoðlu (57) isimli þahsý arama havanýn kararmasý ile birlikte çalýþmalarý sürüyor. arama çalýþmalarýna ara verildi. Bugün ise olumsuz hava þartlametin Tosunoðlu, 3 gün önce rýndan dolayý arama çalýþmasý evinden ayrýldý ve bir daha kendiyapýlamýyor dedi. sinden haber alýnamadý. Yakýnlarýnýn jandarmaya kayýp ihbarýnda Kaybolan Metin Tosunoðbulunmasýnýn ardýndan kayýp þahlu nun eþi Meral Tosunoðlu da, sýn bulunmasý için geniþ çaplý araçarþamba sabahý birlikte kahvalma çalýþmalarý baþlatýldý. tý yaptýklarýný belirterek "Ben alt Metin Tosunoðlu katta bulaþýk yýkamaya indiðimde Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý eþimin de indiðini fark ettim, telefonla konuüzerine Sungurlu dan 2 Jandarma timi, 1 iz þuyordu. Akþam eve dönmeyince köy muhtakip köpek timi ve 1 asayiþ timi olmak üzetarýný arayarak yanýnda mý diye sordum. Çore 41 askeri personel ve köylüler, kayýp þahcuklarým telefonla aradý ama telefonlara cesýn bulunmasý için çalýþma yapýyor. vap vermedi. Jandarma ekipleri arýyor fakat Akçakoyunlu Köyü Muhtarý Hacý Selhâla bir sonuç alamadýk. Eþimden ne olursa vioðlu, yaptýðý açýklamada, Çarþamba günü olsun bir haber almak istiyorum diye kosabah saat da konudan haberim oldu. nuþtu.(ýha) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR. D-2 BELGELÝ ARAÇLAR. BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI VERMEYÝN. Yýlmaz Çývgýn Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Boyacý Apt. No:

4 4 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Hayrettin Karaman Cennet yüzü görmesin aramýzý bozanlar CHP liler Tufan Köse dedi EROL TAÞKAN CHP'li üyeler katýldýklarý önseçimle Milletvekili adaylýk sýralamasýný belirledi. Tufan Köse'nin 5 bin 243oyla birinci çýktýðý seçimde, ikinciliði 4607 oyla Muharrem Bozdoðan, üçüncülüðü 4026 oyla Dinçer Solmaz kazanýrken, Saim Topgül de 3820 oy alarak dördüncü sýraya yerleþti. Cemal Þahin'den sonra ikinci kez Köse baþardý CHP'nin Çorum'da milletvekilliði tercihlerinde, uzun süredir milletvekilleri ikinci dönem þansý bulamazken, Tufan Köse, parti üyelerinin aðýrlýklý desteði ile ikinci kez TBMM'de görev alacak. Merhum Cemal Þahin'in ikinci kez partililerin tercihi ile milletvekili seçilmesinden sonra, Köse de Þahin'in bu anlamdaki baþarýsýný yakalayarak ikinci kez vekil olma þansýný yakaladý. Köse, en yakýn rakibine 636 fark attý CHP Milletvekili Tufan Köse, ikinci dönemi için tekrar aday adayý olarak katýldýðý önseçimden en yakýn rakibi olan Muharrem Bozdoðan'a 636 fark attý. Çorum Milletvekili Aday Adaylarý'nýn yarýþtýðý ön seçim Bahçelievler Ýlkokulu'nda gerçekleþtirildi. 9 aday adayý için oy kullanacak olan toplam 12 bin 95 parti üyesinin % 82'sinin sandýk baþýna geldiðini açýklayan Ýl baþkaný Gürsel Yýldýrým, partililere katýlýmlarý için teþekkür etti. Her bir üye en az CHP üyeleri adaylarýný belirledi Tufan Köse iki, en fazla dört aday adayý ismini yazarak oy kullandý. Saat 08,00'de baþlayýp 17,00'de sona eren oy verme iþleminden sonra sandýklar sayým için açýldý. Ýlçelerden gelen oylarla birlikte açýklanan sonuca göre, CHP Çorum Milletvekili Adaylýðý sýralamasýnda ilk sýraya Tufan Köse yerleþti. Okul ve çevresine adeta kamp kuran aday adaylarý, broþür ve kartvizit daðýtýmlarýnýn yanýsýra ikram çadýrlarý da oluþturdu. Dev posterlerden, aðaçlara yapýþtýrýlan afiþlere kadar her türlü tanýtým ve reklam argümanýnýn kullanýldýðý seçimlerde, adaylarý destekleyen görevliler, üzerlerinde adaylarýnýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý tiþörtlerle çalýþmalarýný gün boyu sürdürdü. Saat 19,20'de tamamlanan sayýmlarla birlikte oy miktarlarý ise þu þekilde belirlendi; Tufan Köse 5243, Muharrem Bozdoðan 4607, Dinçer Solmaz 4026, Saim Topgül 3820, Cengiz Atlas 2948, Ulaþ Yýldýrým 2740, Turgut Ýlgü 2510, Halis Durkaya 1874, Nejdet Sülünoðlu 887. Yýldýrým, 'Kazanan CHP oldu' CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, sonuçlarýn hayýrlý olmasý dileðinde bulunarak, "Bu seçimin kazananý kaybedeni yok, kazanan CHP oldu, kazanan partililerimiz ve halkýmýz oldu." dedi. Seçimlere katýlým oranýnýn %82 olduðunu açýklayan Yýldýrým, yoðun bir katýlým yaþandýðýný, parti üyelerinin yanýsýra halkýn da büyük bir ilgi gösterdiðini aktararak, seçimler ve sonuçlarýyla ilgili þu deðerlendirmeyi yaptý; "Demokrasi þöleni içerisinde seçimlerimizi tamamladýk. Halkýmýz ilgi ve desteðiyle partimizin arkasýnda olduðunu gösterdi. Eðer genel merkezler halka danýþýrsa ve halkýmýz da sesinin mecliste temsil edeceðine inanýrsa, iþte sonuç budur. Aday adaylarýmýza, üyelerimize ve seçmenlerimize çok teþekkür ediyorum. Sonucun hayýrlý diliyor ve arkadaþlarýmýzý tebrik ediyorum." Islah düzeltmek, ifsad ise bozmak demektir. Kitabýmýzýn sýkça tekrarladýðý hüküm, Allah ýn ýslahý emrettiði, ýslah edenleri (muslihûn) sevdiði, ifsadý yasakladýðý ve ifsad edenleri (mufsidûn) sevmediðidir. Islah ve ifsadýn alanlarý çok geniþtir, bu yazýda belli bir iki alan üzerinde duracaðýz. Aldýðý yanlýþ eðitim yüzünden fýtratý bozulmuþ olanlar iþlerin ve hallerin düzgün, insanlarýn mutlu, insanlar arasýnda sevgi, dayanýþma, yardýmlaþma ve kardeþçe iliþki kurmanýn hakim olmasýndan rahatsýz olurlar ve bozmaktan zevk alýr, sadistçe tatmine ulaþýrlar. Ara bozmanýn bir sebebi de intikam veya menfaattir. Birine kin besleyen diðeri, onun çevresi ile arasýný bozmaya, onu yalnýzlaþtýrmaya, kendisi gibi düþmanlarý çoðaltmaya gayret eder. Birinden umduðu, istediði, beklediði menfaati elde edemeyenler onun dostlarýyla, amirleriyle, memurlarýyla arasýný bozmaya yönelirler. Birlikten güç doðar; rakiplerinin gücünü kýrmak isteyen, onlarýn birliðini bozmak için uðraþýr. Son zamanlarda (eskiden de olmuþtur ya) siyaset arenasýnda arabozucularýn harekete geçtiði görülüyor ve anlaþýlýyor. Cumhurbaþkaný ile baþbakanýn veya bazý bakanlarýn, baþbakan ile bakanlarýn arasýný bozmak için gece gündüz çalýþan müfsidler var; bunlarýn baþvurduklarý taktiklerden biri de asýlsýz haberler yaymak, hem ilgililerin hem de kamu oyunun kafasýný karýþtýrmak, sahte algý oluþturmaktýr. Koca bir ülkeyi yöneten, içeride ve dýþarýda harýl harýl çalýþan müfsitlerle mücadele eden, binlerce eleman (bürokrat, danýþman) istihdam eden devlet adamlarýnýn da yanýlmalarý, yanýltýlmalarý mümkündür; ayrýca bu binlerce elemanýn tamamýnýn minare gibi doðru olmalarý -içinde bulunduðumuz genel ahlak zaafý dairesindemümkün deðildir. Seçerken titizlik gösterilse, çürüklerin derhal ayýklanmasý yoluna gidilse dahi mevcut sistem (idare mahkemeleri vb.) içinde ayýklamak, beyaz pirincin beyaz renkli taþýný ayýklamaktan zordur. Ýyi niyetli, fýtratý bozulmamýþ, menfaat duygusu ve arzusu iman, ahlak ve insaniyetinin önüne geçmemiþ insanlara düþen vazife daima ýslaha yönelmek ve yardýmcý olmaktýr. Olan ve gerçekleþen ise bunun aksidir; kötüyü, yanlýþý, meþru olmayaný düzeltmek þöyle dursun, olmayaný var göstererek ifsad etmeyi marifet (siyasi maharet) sayanlardan ortalýkta geçilmez olmuþtur. Kur an a imaný olmayanlar, þöyle böyle bir imaný olsa bile onu hayatýna rehber edinmeyenlere Allah tan hidayet diliyorum. Ama bir de iman, takva, güzel ahlak iddiasýnda bulunanlar, bunu bir iddia olarak dile getirmeseler de bu görüntüyü verenler var. Bunlarýn da içinde intikam veya menfaat saikýyle ifsad yolunu seçenler eksik deðil. Hem iman ve takva görüntüsü hem de Allah ýn sevmediði ifsad nasýl bir arada oluyor? þeklindeki haklý sorunun cevabý maalesef içtihad ve yorum diyerek ortaya konan sapkýnlýklardýr. Ümmeti yetmiþ küsur fýrkaya bölenlerin tamamý sözde Kur an a ve Sünnet e dayanýyorlar; ama ya kendileri ehliyetsiz veya içtihad usulleri bozuk olduðu için yanlýþ hükümlere varýyorlar ve uygulamalarý da ifsad oluyor. Meþru olan maksat, meþru olmayan vasýtayý mübah kýlar mý? Mesela adil daðýlýmý saðlamak için kendiliklerinden ortaya çýkmýþ bir grup hýrsýzlýk, yaðma, gasýp gibi vasýtalara baþvurabilir mi? Siyasi veya ideolojik rakibini maðlub etmek isteyen bir grup kumpas kurabilir mi, yalan söyleyebilir mi, iftira edebilir mi, cinayet iþleyebilir mi? Bütün bunlara Ýslam adýna evet, yapabilir demek asla mümkün deðildir. Meþru amaca, meþru araçlarla gitmek mecburiyeti vardýr. Þu halde imaný olanlara, Allah Teâlâ nýn müfsidler hakkýndaki ayetlerini hatýrlatmak isterim. Ýslam da yalan en büyük günahlar arasýnda olmasýna raðmen, karý-koca arasýný bulmak, iki insaný barýþtýrmak için baþkalarýna zarar vermeyen yalanlarý söylemek caiz görülmüþtür. Bu hükümden iki hüküm daha çýkarmak gerekiyor: 1. Islah, arayý bulmak, düzeltmek çok önemlidir. 2. Burada yalan (baþka durumlarda meþru olmayan bir araç) kullanýlmýþtýr, ama bunun caiz ve meþru olduðu Þâri tarafýndan bildirildiði için kullanýlmýþtýr. Kimsenin Þari liðe soyunma haddi ve hakký olamaz.

5 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Anadolu ÝHL'den vizyon eðitimi 5 Anadolu ÝHL öðrencilerine yönelik motivasyon, kariyer ve vizyon semineri düzenlendi. Ezber Bozan Akademi Sahibi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz'ýn verdiði seminerler 30 Nisan'a kadar devam edecek. Okul Müdürü Hüseyin Kýr, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde Ezber Bozan Akademi Sahibi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz okulu- muz öðrencilerine motivasyon, kariyer ve vizyon eðitimine baþladý. Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerini daha iyi yerlerde görmek istediðimizden onlarý en iyi þekilde yönlendirmek ve harekete geçirmek için böyle bir çalýþmaya ihtiyaç duymaktayýz. Bu ihtiyaçla Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Ezber Bozan Akademi ortak çalýþmasýnýn faydalý olacaðýný öngörmekteyiz. Okulumuzda þu anda yapýlan çalýþmalar öðrenci ayaðýný oluþturmakta olup veli ve öðretmenlerle de çalýþmalar planlanmaktadýr. 'Evin Okula Yaklaþtýrýlmasý Projesi' kapsamýnda velilerle yapýlacak seminer çalýþmalarý Nisan ayýnda planlanmaktadýr. Projenin birinci ayaðý öðrencilerle olmasýna ve devam etmesine raðmen okulumuzu ziyaret eden bazý veliler çocuklarýnda bir takým güzel geliþmelerin olduðunu belirtip memnuniyetlerini ifade etmiþlerdir. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak öðrencilerimiz için yapýlabilecek tüm güzel etkinlikleri onlarýn ayaklarýna getirmeye devam Ezber Bozan Akademi Sahibi Eðitim Danýþmaný Serkan edeceðiz. Beyaz'ýn verdiði seminerler 30 Nisan'a kadar devam edecek. Peygamberimizin yýldýzlarýna ziyaret Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Çorum'un manevi merkezi olan Hýdýrlýk'ta meftun bulunun 1404 sene önce Ýstanbul'a fethe giderken burada þehit düþen üç sahabe Süheybi Rumi, Kerebi Gazi, Ubeydi Gazi Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Okul Müdürü Kadir Çatal ve Cami Ýmam Hatibi Emin Seven, Abdulhamit Han zamanýnda yeniden yaptýrýlan cami hakkýnda bilgi verdi. Hýdýrlýk Mezarlýðý Çorum'un en eski mezarlýðý olmasý nedeniyle, Osmanlý zamanýndan kalma mezar taþlarý öðrencilerin ilgisini çekti. Burada meftun bulunan Muhaddis Yusuf Bahri Efendi ve diðer mezarlar hakkýnda bilgilenen öðrenciler, mezarlýklara ziyaret ve mezarlýk adabý hakkýnda teorik ders aldýlar. Öðrenciler, yaklaþýk bir önce vefat eden ve Ýmam-Hatip Ortaokullarýnýn açýlmasýnda emeði olan güzel insan Murat Demierezen'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Hýdýrlýk ý ziyaret etti. Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu Ýl Temsilcisi Nazik Sivari, Türk EðitimSen Þube Baþkaný Selim Aydýn'a teþekkür ziyaretinde bulundu. Sendika merkezinde gerçekleþtirilen teþekkür ziyaretine Atamasý Yapýlmayan Öðret- Hitit Üniversitesi Fas ta uluslararasý tanýtým etkinliðine katýldý. Marka Þehir, Dünya Üniversitesi sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren üniversite, Fas ta düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý nda öðrencilerle buluþtu. Fuara Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Strateji Geliþtirme Daire Baþkaný Alaattin Soruklu katýldý. Üniversitenin tercih edilirliðinin daha da artmasý için tarih, kültür v.b. pek çok açýdan ortak yönümüz olan Faslý öðrencilere, üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarý beraberinde uluslararasý deðiþim programlarýnýn anlatýldýðý etkinlik Fuar yerli ve yabancý pek çok üniversite ve eðitim kurumunun katýlýmý ile gerçekleþtirildi. kapsamýnda Casablanca da altý ve Marrakesh te dört olmak üzere on farklý liseye de ziyarette bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Alkan, dünyanýn farklý ülkelerinden gelen üniversitelerin yaný sýra ülkemizden ve Fas tan da üniversitelerin yer aldýðý Casablanca da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda üniversitede eðitim almak isteyen öðrencilerle bir araya geldi, yabancý uyruklu öðrenci kabulü hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Yerli ve yabancý pek çok üniversite ve eðitim kurumunun katýlýmý ile gerçekleþtirilen etkinlikte standa yoðun bir ilgi olurken, öðrencilere özellikle Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda sunulan imkanlar ile uluslararasý öðrenci olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde üniversitede eðitim alabilme koþullarýna iliþkin bilgileri içeren tanýtýcý broþürler verildi. 'Milli Eðitim Müdürü sýnýfta kaldý' Hýdýrlýk ta bulunan sahabe kabirlerinde dua edildi. Türk Eðitim Sen'e teþekkür ziyareti HURÞÝT BOZKURT Fas ta yoðun üniversite tanýtýmý Hitit Üniversitesi Fas ta uluslararasý tanýtým etkinliðine katýldý. menler Platformu Ýl Temsilcisi Nazik Sivari'nin yaný sýra Özge Özdemir, Hatice Kübra Uzunkaya, Selvin Torun ve Muhammed Raþit Kara katýldý. Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu'nun düzenlediði '14 Mart Büyük Ankara Eylemi'ne destek olan Türk Eðitim Sen Þubesi'ne desteklerinden do- layý ziyarette bulunduklarýný dile getiren Ýl Temsilcisi Sivari, "Platformumuzun Türkiye genelinde 35 bine yakýn, Çorum'da ise 150'ye yakýn üyesi var. Nisan'da yapýlacak öðretmen atamalarýnda da Sendika Baþkaný Selim Aydýn'dan destek istiyoruz." dedi. 12 yýldýr AK Parti iktidarý ile bu süreci ya- þadýklarýný belirten Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Aydýn ise, "üniversitelilerin atama sorununu çözeceklerini iddia edenler, bugün aðza alýnmayacak hakaretlerde bulunuyorlar. Önümüzde seçim var. Bu iþlere çözüm bulacaklarýn seçilmesini diliyoruz." Diye konuþtu. M. ALÝ CEYLAN gölge daha düþmüþtür. Ýl Milli Eðitim müdürü Seyit Ali Büyük ve birkaç þutürk Eðitim Sen Þube Baþkaný Sebe müdürü; yeni seçilen AKP il baþlim Aydýn, Milli Eðitim Müdürü Sayet Ali kanýný ziyarete gitmiþtir. Ancak iþin Büyük'ün tarafsýzlýðýný kaybettiðini söydaha vahim ve kötü tarafý þudur: 'Son ledi. Aydýn, Büyük'ün AK Parti Ýl Baþkabir iki ay içerisinde sadece AKP il ný'na kutlama ziyareti yaparken, diðer sibaþkanlýðý deðiþmemiþtir. Eþ zamanyasi partileri es geçmesini eleþtirdi. larda MHP ve CHP'nin de il baþkanlamilli Eðitim Bakanlýðý'nýn maalesef rý deðiþmiþtir. Bu ziyaret vuku bulalý tarihte hiç olmadýðý kadar siyasallaþtýðýný, yaklaþýk bir ay oluyor. Biz ise þimdiliyakatsizleþtiðini, tarafsýzlýk ve diðer etik ye kadar iyi niyetlerimizle bekledik. kaidelerden mahrum býrakýldýðýný savubelki Seyit Ali bey; görevlerine yeni nan Aydýn, Cumhuriyet tarihinde görülseçilen MHP ve CHP il baþkanlarýný memiþ bir kadrolaþma operasyonu yapýda ziyaret eder diye. Ancak þimdiye Selim Aydýn larak dershanelerin kapatýlmasýnýn yasakadar yapýlan tarafsýzlýk ve eþitlik laþtýðýný, MEB çalýþanlarýnýn fiþlendiðini, karþýtý durumlar devam etti. Maalesef biz yine yanýlaskeri darbe dönemlerini mumla aratan fiþlemelerin madýk. Keþke bir kere de yanýlan biz olsaydýk. Milüzerinin örtüldüðünü, öte yandan okullaþma oranlali Eðitim Müdürlüðü tarafsýzlýk, eþitlik, liyakat gibi rýnda beklenen ilerlemenin saðlanamadýðýný, derslik konularda yine sýnýfta kalmýþtýr. açýðý, öðretmen açýðýnýn yine giderilemediðini, ücsayýn Seyit Ali Bey makamýnýzý, siyaset ve retli öðretmenlik uygulamasýnn devam ettiðini, yandaþ sendika tarafýndan aþýndýrýlmasýna izin verokullarda fiziki alt yapý yetersizliklerinin öncelikli diniz. Mahiyetinizdekiler de bunu fütursuzca yerine sorunlar arasýnda yer aldýðýný iddia etti. getirdi. Büyük bir vebal aldýnýz. Belki dünyada bu Bu tür olumsuzluklara Milli Eðitim Bakanlýgayretinizin karþýlýðýný bir iki basamak yükselerek ðý'nýn imza attýðýný belirten Aydýn, açýklamasýnda alacaksýnýz ama Milli Eðitim Müdürlüðü de siyasi özetle þöyle dedi: ve yandaþ örgüt kisvesinden kurtaramayacaksýnýz. Tüm bu olumsuzluklar yaþanýrken kamu yönesadece belli bir kesime hizmet ettiðinizi bu fotoðrafticilerinin tarafsýzlýk ve eþitlik ilkesine ilimizde bir ÇORUM Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu Selim Aydýn ý ziyaret etti. Mesai saatleri deðiþti Yaz saati uygulamasý nedeniyle kamuda mesai saatleri deðiþti. 29 Mart 2015 Pazar günü bütün yurtta saatler 1 saat ileri alýndýðýndan bu- gün itibariyle geçerli olmak üzere il genelindeki kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesai saatleri sabah ; öðle þeklinde deðiþtirildi.

6 6 PAZARTESÝ 30 MART 2015 THY den Cep Turizm e ödül Cep Turizm (Yudum Turizm) bölge sýralamalarýný deðiþtirdi. Firma, 2014 yýlýnda bölgede en iyi çýkýþ yapan acente ve kurumsalda en çok corporate üye firma kazandýran acente olarak iki ayrý dalda THY tarafýndan ödüllendirildi. BU GURUR HEPÝMÝZÝN Cep Turizm, THY tarafýndan ödüllendirildi. Cep Turizm (Yudum Turizm) bölge sýralamalarýný deðiþtirdi. Cep Turizm yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamada, Bu baþarýyý borçlu olduðumuz ve her zaman yanýmýzda olan kýymetli hemþehrilerimize ve çalýþma arkadaþlarýmýza sonsuz teþekkür ediyoruz yýlýnda IATA üyesi olarak tüm dünya uçuþlarýný da hizmet portföyümüze dahil ettik. Koþulsuz müþteri memnuniyeti anlayýþýmýzý hep en önde tutarak gerek yurt içinde gerekse yurt dýþýnda gerçekleþtirdiðimiz bireysel ve kurumsal tatil, toplantý, fuar ve organizasyonlardan ve Hac-Umre programlarýmýzda memnun dönen müþterilerimiz gücümüze güç katmaya devam ediyor. Bu gurur hepimizin. denildi. Yumurta Üretim de yeni yönetim ÇorumYumurta Üretim Pazarlama AÞ. de genel kurul sonrasý yeni yönetim oluþturuldu. Þirketin 29. Olaðan Genel Kurul toplantýsý geçtiðimiz hafta sonu þirket merkezinde yapýldý yýllarý arasýnda Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapan Cahit Karaarslan ýn yeniden aday olmadýðý genel kurulda, Þirket yönetimi özverili ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Cahit Karaarslan a teþekkür plaketi verildi. Hamamlýçayköy sezonu açtý Hamamlýçayköy Kaplýcalarý sezonu törenle açtý. MUSTAFA BURAK YALÇIN açtý. Hamamlýçayköy Kaplýcalarý sezonu törenle Hafta sonu yapýlan açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, bazý AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri köy muhtarlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Hamamlýçayköy Kaplýcalarý Ýþletmecisi Bekir Söylemez, Bayan ve erkek kapalý ve açýk havuzlarýmýz var. Ana binada yenilikler yaptýk. Jakuziler ilave edildi ve binamýz onarýldý. 7 gün bayan ve erkeklere hizmet veriyoruz. Kaplýcamýz sabah ten gece e kadar açýk. Kaplýca suyumuz insan vücudunu koruyor. Sularýmýz þifalýdýr. Astým, bronþit, cilt yaralarýna iyi geliyor. Hamamlýçayköy'e servisle gelmek isteyenler 10 kiþilik yolcu kapasitesine ulaþtýklarýnda bizi aramalarý Açýlýþý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptý. gerekiyor. Biz de Bu maðazayý mutlaka görün M. ALÝ CEYLAN ÇorumYumurta Üretim Pazarlama AÞ. de genel kurul sonrasý yeni yönetim oluþturuldu. Ýki yýllýðýna görev yapacak yeni Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Ahmet Seber, Gürsel Yýldýrým, Erol Özkan, Yýlmaz Bülbül, Yaþar Erten, Seçkin Kolaðasý, Alper Yarým- ca, Ýsmail Özücan, Reha Kip, Mustafa Çelik, Selvet Görücü. Baðýmsýz Denetçilere sertifika Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý tarafýndan Anitta Otel'de sertifika töreni düzenlendi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý tarafýndan Anitta Otel'de sertifika töreni düzenlendi Ocak tarihleri arasýnda SMMMO'da düzenlenen Kamu Gözetim Kurumu Denetim Eðitimleri seminerinde baþarýlý olan 70 oda üyesine Baðýmsýz Denetçi Sertifikasý baþarý belgesi verildi. Programda konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Baðýmsýz denetim kapsamý geniþliyor. Ülkemizde önemli yeniliklerde birlikte yasalaþan 6102 sayýlý T.T.K tarihinden itibaren yürürlüðe giren kuruluþlardan biri baðýmsýz denetimdir sayýlý kanun 397 ile 404.madde arasýnda düzenlenmiþ olan baðýmsýz denetimin kapsamýný belirlemiþ, yürütmeye býrakýlmýþtýr." Dedi. Konuþmalarýn ardýndan seminerlere eðitici olarak katýlan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk Kendirli ve Doç. Dr. Cihat Savsar'a SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým tarafýndan teþekkür belgesi verildi. Program sonunda oda üyeleri hep birlikte hatýra fotoðrafý çekindiler. Doç. Dr. Selçuk Kendirli ve Doç. Dr. Cihat Savsar'a SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým tarafýndan teþekkür belgesi verildi. merkez Paþa Hamamý önünden onlarý servis kaldýracaðýz. Servisler imiz ücretli olacak. Çorum'dan gelen vatandaþlarýmýz için ayný zamanda piknik yerlerimiz mevcuttur. Açýlýþýmýzda bizleri yalnýz býrakmayan Ýl Baþkanýmýz Rumi Bekiroðlu, AK Parti yöneticileri ve yöneticilermuhtarlarýmýza teþekkür ediyorum. dedi. Hamamlýçayköy Kaplýcalarý dualar eþliðinde açýldý. Açýlýþ kurdelasýný AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptý. Ýþletmeci Bekir Söylemez, davetlilere tesisin hizmetleri hakkýnda genel bilgiler verildi. Tesbihane Taký ve Aksesuar Maðazasý Çorum Þubesi dualarla açýldý. Merkezi Ýstanbul'da bulunan Tesbihane'nin Çorum Þubesi Gazi Caddesi Pir Baba Çamlýðý karþýsýnda törenle hizmete açýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu açýlýþta Ankara Mehteran Takýmý marþlar seslendirdi. Mete Yaðlý'nýn sahibi olduðu Tesbihane'nin açýlýþýna AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve davetliler katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelasý kesildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, yeni iþyerinin Çorum'a hayýrlý olmasýný temenni etti, bereketli kazançlar diledi. Tesbih, yüzük, kolye, künye, bileklik gibi ürünlerin satýþa sunulduðu Tesbihane'de açýlýþa özel indirimler yapýldý. Ayrýca 5 Nisan'a kadar 75 lira ve üzerinde yapýlan alýþve- riþlerde çekilile hediyeler verilecek. Açýlýþ töreninin ar- dýndan Ankara Mehteran Takýmý konser verdi. Maðazanýn açýlýþýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, ürünleri ilgiyle inceledi. Tesbihane Gazi Caddesi Pir Baba Çamlýðý karþýsýnda hizmete girdi. Tiyatro Günü'ne coþkulu kutlama 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Çorumlu tiyatro sanatçýlarýnýn katýldýðý özel bir programla kutlandý. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Nice Yýllara' adlý oyununun öncesinde düzenlenen programýn sunuculuðunu usta tiyatro sanatçýsý Þahin Örgel ve Emine Örgel üstlendi. Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun, oyunculuk ve yönetmenlik alanýnda Çorum'un yetiþtirdiði isimler olan Elvan Çek'in, Özgür Pehlivan'ýn, Mustafa Taþkýran'ýn ve Serhat Þahin'in tek tek sahneye çaðrýlarak duygu ve düþüncelerini paylaþtýklarý gecenin ortak mesajý "Ýyi ki tiyatro var." oldu. Tiyatronun güzelliðinden ve gerekliðinden bahseden sanatçýlarýn konuþmalarý seyir- ciden büyük alkýþ aldý. Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, program sonunda yaptýðý konuþmada "Sizler var oldukça, bu salonlar doldukça biz var olmaya devam edeceðiz. Bizi yalnýz býrakmayýn" diyerek Çorum'un sadece 21 ilde var olan bir nimete sahip olduðunu ve tiyatroya sahip çýkýlmasý gerektiðini vurguladý. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu Yönetmen Yardýmcýsý Nurhayat Boz'un 2015 Dünya Tiyatro Günü Bildirgesi'ni okumasýyla birlikte program sona erdi. çek Defne Yalnýz'a çigecenin sonunda ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Defne Yalnýz'a Dünya Tiyatro Günü dolayýsýyla çiçek takdim edildi. Yalnýz, çiçeðini Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz tarafýndan sahneye davet edilen Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun elinden aldý. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Çorumlu tiyatro sanatçýlarýnýn katýldýðý özel bir programla kutlandý.

7 PAZARTESÝ 30 MART Görevli deðil gönüllü, atanmýþ deðil adanmýþ Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý'na misafir oldu. Akademik kimliði ile Diyanet Sen'in misafiri olduðunun altýný çizen Prof. Dr. Arif Ersoy, sendikal çalýþmalarýn tarihçesinden bahsettiði konuþmasýnda, kendisinin sendikal çalýþmalara destek verdiðini ayrýca sendika dersleri okuttuðunu da sözlerine ekledi. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi'nin de EROL TAÞKAN Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, imamlarýn din görevlisi deðil din gönüllüsü olduðunu, ayrýca atanmýþ olmaktan öte dine adanmýþ insanlar topluluðu olduðunu bildirdi. Sendika merkezinde düzenlenen Ýl Divan Toplantýsý'nýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ali Yýldýz, sendika anlayýþlarýnýn ücret sendikacýlýðýndan ibaret olmadýðýný, deðerler sendikacýlýðý mücadelesi yürüttüklerini kaydetti. Hain odaklara karþý hiç bir zaman sessiz kalmadýklarýnýn altýný çizen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, "Ümmetin çýkarlarýnýn üstünde, hiç bir gurubun çýkarýný tanýmadýk, tanýmayýz. Milli iradenin yanýnda durmaya ve yapýlan saldýrýlara karþý koymaya devam edeceðiz." dedi. Din görevlilerinin toplumun akilleri olduðuna iþaret eden Yýldýz, din görevlilerine uygulanan rotasyonun gerek siyasetçi açýsýndan gerekse din görevlisi ve toplum açýsýndan yanlýþ sonuçlar doðurduðuna dikkat çekerek, bu yanlýþ uygulamadan dönülmesi gerektiðinin söyledi. Özellikle köylerde görev yapan imamlarýn zor þartlar altýnda özveriyle görev yaptýðýný anlatan Yýldýz, "Köylerde devletin tek temsilcisi imamlardýr. Ne muhtar ne öðretmen köyde kalmýyor. Ýmamlarýn eþyasýný koyacak evi olmadýðý gibi çocuðunu okutabileceði okul bile yok. Tüm bunlara raðmen, yýllarýný oraya hizmet için veren ve oranýn halkýyla adeta bütünleþen imamlar rotasyona tabi tutuluyor. Bu durum toplumun akilleri konumundaki imamlarýn, toplumdan koparýlmasý demektir." diye konuþtu. Türkiye ye sahip çýkýyoruz Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, Memur Sen olarak Türkiye ye sahip çýkmaya çalýþtýklarýný, Türkiye yi Suriye gibi yangýn yerine döndürmek isteyenlere fýrsat vermeyeceklerini dile getirdi. Diyanet Sen Çorum Þubesi nin düzenlediði Ýl Divan Toplantýsý nda, sendika üyelerine hitabeden Saatçi, On aðaç için Türkiye yi yangýn yerine çevirip, Suriye nin baþýna getirdikleri belayý Türkiye nin de baþýna sarmaya kalkýþtýlar. Çok þükür bunda baþarýlý olamadýlar. Biz Memur Zen olarak ülkemize sahip çýktýk ve çýkmaya da devam edeceðiz. dedi. Ahmet Saatçi, üye çalýþmalarýna da iþaret ettiði konuþmasýnda, 2015 yýlý için üye hedef sayýsýný ise 10 bin olarak açýkladý. Diyanet Sen e misafir oldu Arif Ersoy, Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý'na misafir oldu. Ömer Arslan a tebrik AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Ýl Özel Ýdarelerinin kýrsal kalkýnmanýn saðlanmasý noktasýnda önemli bir görevi yerine getirdiðini belirten Ersoy, Çorum'da da Özel Ýdare Genel Sekreterliðimizin sorumluluðunda önemli çalýþmalar yürütülmektedir. Bu baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, divan toplantýsýnda konuþtu. Divan toplantýsý sendika merkezinde düzenlendi. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, gündemi deðerlendirdi. Sayýn Genel Sekreterimiz Ömer Arslan'ý tebrik ediyorum. Çorum'un kalkýnmasý adýna yapacaklarý çalýþmalarda da baþarýlar diliyorum. dedi. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretinde, Ýl Özel Ýdare nin özellikle Oðuzlar, Boðazkale, Ortaköy gibi kendi bünyesinde ticari ve kültürel deðerleri barýndýran ilçelerde etkili ve verimli çalýþmalarda bulunabileceðini dile getiren Ersoy, þunlarý söyledi; Oðuzlar cevizinin kalkýnma deðeri olan, ilçeye katma deðer saðlayan bir ürün olmasý, markalaþmasý konusunda çalýþmalar yapýlabilir. Ayrýca Çorum'un bir tarih þehri olduðunu düþünürsek Boðazkale'de önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebilir. Yine Ortaköy ümüzü turizmde önemli bir merkez konumuna getirebiliriz. Biz biliyoruz ki kýrsal bölgelerin temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, hayat þartlarýný iyileþtirilmesi konusunda Özel Ýdaremize büyük bir görev düþmektedir. Bu görev Çorum adýna bütün idari yapýnýn görevidir. Kýrsal bölgelerimizin bütün hizmetlerden daha fazla yararlanmasý, insanýmýzýn hayat þartlarýnýn yükseltilmesi gerekmektedir. Bu konuda Çorum'da yapýlacak olan bütün çalýþmalarda bizler de en yakýn destekçiniz olacaðýz. katýldýðý toplantýda, Türkiye'nin içinde bulunduðu duruma da iþaret eden Ersoy, 100 yýl önce Osmanlý'ya uygulanan oyunlarýn aynýsýnýn bugün Türkiye için oynandýðýný, be nedenle seçimlerin tarihi bir önem taþýdýðýný kaydetti. Batýda geliþen sendikacýlýkla, emek sömürüsünün önüne geçilmeye çalýþýldýðýný, sendikanýn kendileri için karþýlýðýnýn ise Tavuni (yardýmlaþma) olduðunu vurgulayan Ersoy, emek hakkýnýn kudsiyetinden bahsettiði konuþmasýnda, sendikal sürecin Türkiye'deki geçmiþinden ve verilen mücadelelerden örnekler verdi. (Ç.HAK:721) AK Parti Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Mecitözü Caddesi ve Milönü esnafýný ziyaret etti. Esnafa teþekkür etti AK Parti Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Mecitözü Caddesi ve Milönü esnafýný ziyaret etti. Ziyaretlerinde esnafýn sorunlarýný dinleyen Uðurlu, her türlü sorunun bütün paydaþlarla bir masa etrafýnda oturularak çözülebileceðini ifade ederek, BAÞSAÐLIÐI Çorum'un merhamet ve muhabbet þehri olduðunu bir kez daha gördük ve bu ahlakýn her daim canlý tutulduðuna þahitlik ettik. Misafirperverlik ve ikramlarý için tüm esnafýmýza bir kez daha teþekkürlerimi ifade ediyorum. dedi. Özçatalbaþ, tarýmda hedefi gösterdi AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayý hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, 2023 te dünyanýn en önemli 5. ülkesi olacaðýz. dedi. önemini artýrmaya devam ettirmektedir. Bu verilere göre Antalya; Türkiye nin yaþ meyve ve sebze üretiminde ve tarým ürünleri ihracatýnda en önemli tarým Geçtiðimiz günlerde merkezlerinden biridir. Antalya ile ilgili 40 dan fazla projesi olduðunu açýklayan ve özellikle tarým ve turizmle ilgili projeleriyle dikkat çeken Özçatalbaþ, Antalya nýn kýrsal alanýný Özellikle Türkiye nin örtü altý üretim merkezi durumundadýr. Türkiye cam sera varlýðýnýn % 83 ü, toplam örtü alan varlýðýnýn ise % 37 si Antalya ilindedir. ve turizmini incelemeye Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ Bunun yanýnda Türkiye devam ediyor. Gýda Tarým domates üretiminin % ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü tarafýndan Belek te (Serik) düzenlenen ve 2015 yýlý proje toplantýsýna da konuþmacý olarak davet edilen Özçatalbaþ, Türkiye ve Antalya tarýmý ve araþtýrmalarýna yönelik saptamalarda bulunmuþtu. 19 u, salatalýk üretiminin % 28 i ve patlýcan üretiminin ise % 16 sý Antalya da yetiþtirilmektedir. Yine Türkiye kültür mantarý üretiminin yaklaþýk yarýsý, yeni dünyanýn % 56 sý, muzun % 29 u, portakalýn % 23 ü ve narýn % 42 si Antalya da yetiþtirilmektedir. Ürün çeþitliliði bakýmýndan da Antalya en zengin illerimiz arasýndadýr. Türkiye nin tarým potansiyelinin Örneðin Antalya da 34 meyve ve 37 çok yüksek olduðunu belirten ve ülkemizin tarýmsal üretim deðeri bakýmýn- farklý sebze türünün üretimi yapýlmaktadýr. Bu yönleriyle Antalya tarýmýn dan Avrupa da ilk sýrada, dünya ülkeleri arasýnda ise 7. sýrada olduðunu kay- baþkentidir. Ayný þekilde Antalya turizmin de baþkentidir. deden Özçatalbaþ, 2023 vizyonunda tarým sektöründen çok daha fazla katký bekleniyor. Türkiye nin 2023 hedefinde tarýmda dünyanýn en önemli 5. ülkesi olmak gibi bir hedefimiz var. dedi. Antalya nýn bu hayati rolünün sürdürülebilir geliþimini saðlayýcý önlemleri almak ve kararlýlýkla uygulamak yönünde 7 Haziran seçimlerinden sonra daha yüksek bir azimle partimizin bütün yetkili organlarýyla görüþ bir- Antalya ekonomisinin büyük ölçüde tarýmsal üretim sektörüne, turizme ve ticarete dayandýðýný söyleyen liðine ulaþarak çalýþmalarýmýzý ilgili paydaþlarla güçbirliði içinde birlikte Özçatalbaþ, þunlarý kaydetti; Öyle ki yürütmeye kararlýyýz. Ýnþallah Antalya mýzý Türkiye nin 2023 vizyonuna Antalya mýzda tarým; sektörel olarak önemini sosyo-ekonomik bakýmdan ulaþmasýnda öncü güç haline getireceðiz. korumaya devam etmesinden ziyade Merkez ve ilçelerde kesinti Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü Çorum merkez ve bazý ilçelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 1 Nisan 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda Çorum merkezde Buharaevler Mahallesi Silm Kent Bölgesine; 6 Nisan 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda merkeze baðlý Atalay 9 Sokaklara; Nisan 2015 tarihlerinde saatleri arasýnda yine merkeze baðlý Atalay Sokak, Atalay 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sokaklar, Ataly 1 Cadde ve Çatalhavuz 8. ve 26 Sokaklara elektrik verilemeyecek. Öte yandan; Mart ve Nisan 2015 tarihinde saatleri arasýnda Alaca ilçesine baðlý Ýmat köyünde; 30 Mart 2015 tarihinde saatleri arasýnda Kargý ilçesine baðlý Alioðlu Köyü ve Çalýca köyünde; 31 Mart 2015 tarihinde saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Yaylabaþý köyünde programlý olarak enerji kesintileri yaþanacak. Deðerli büyüðümüz Ahmet Demirci nin babasý Ýsmail Demirci nin vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Kaya Oto Yýkama Ali Galedepe

8 8 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Kaya tedavi altýnda RECEP MEBET Çorum Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kalp spazmý þikâyetiyle tedavi altýna alýndý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Koroner Bakým Servisi nde tedavisi süren Halil Ýbrahim Kaya nýn bugün anjiyo olacaðý öðrenildi. Baþkan Külcü den Kaya ya geçmiþ olsun Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre Baþkan Külcü, yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan ile birlikte Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavisi süren Halil Ýbrahim Kaya yý ziyaret etti. Kaya nýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi alan Külcü, Ýl Genel Pia Giyim hizmette RECEP MEBET Cahit Çömüz ün sahibi olduðu Pia Giyim Maðazasý, Kulaksýz Sokak Kavukçu Ýþ Merkezi numara 3 te hizmete girdi. Bay giyimde þýklýðýn yeni adresiyiz diyen Cahit Çömüz, sektördeki 20 yýlý aþan tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Seçkin markalarý ayný çatý altýnda buluþturduklarýný anlatan Çömüz, Erkek giyimde þýklýðýna önem veren herkesi Pia ya davet ediyoruz dedi. Halil Ýbrahim Kaya Geçirdiði ani rahatsýzlýk nedeniyle sevenlerini korkutan Kaya nýn müþahade altýnda tutulduðu ve saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. HAKÝMÝYET, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ya geçmiþ olsun der, acil þifalar diler. Meclisi Baþkanýmýz a ve tüm hastalarýmýza Allah tan acil þifalar diliyorum. Ýnþallah bi- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Halil Ýbrahim Kaya yý ziyaret etti. ran önce sýhhatlerine kavuþurlar dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Meclis Baþkaný Kaya da Baþkan Külcü ve beraberindeki heyete teþekkür etti. Veliler, saðlýðý tehdit eden ürünlerin okul kantinlerinde satýþa sunulmasýna tepki gösterdiler. Velilerin kantin sitemi RECEP MEBET Çorumlu öðrenci velileri, meyveli buz gibi çocuk saðlýðýný tehdit eden ürünlerin okul kantinlerinde satýþa sunulmasýna tepki gösterdiler. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili eleþtirilerini dile getiren veliler, öðrencilerin hastalanmasýna neden olan saðlýksýz ürünlere kantinlerde yer verilmemesi gerektiðini vurguladýlar. Henüz hava koþullarý tam anlamýyla iyileþmemesine raðmen dondurma gibi ürünlerin de erkenden satýþa sunulmasýný yanlýþ buluyoruz diyen veliler, yetkililere seslenerek konuyla ilgili tedbir alýnmasýný istediler. Bediüzzaman Haftasý baþladý Yeni Asya dan ahir zaman konferansý RECEP MEBET Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ahir Zaman Tarihi ve Bediüzzaman konulu konferans 5 Öðrenci velileri, saðlýksýz ürünlere kantinlerde yer verilmemesini istediler. Nisan 2015 Pazar günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Gazeteci-Yazar M. Latif Salihoðlu nun konuþmacý olarak yer alacaðý konferansta Bediüzzaman Said Nursi nin konuyla ilgili görüþleri ele alýnacak. Programla ilgili açýklama yapan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý, Bediüzzaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa tüm Çorum halkýnýn davetli Cengiz ve Cýdýk Aileleri nin mutlu günü Kürþat ile Rukiye evlendi RECEP MEBET Büro Memur-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Erdoðan Cengiz in oðlu, Kimya Mühendisi Maðaza sahibi Cahit Çömüz Sýddýk Kürþat Cengiz ile Ulaþ A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Adnan Cýdýk ýn kýzý, Okul Öncesi Eðitim Öðretmeni Pia Giyim Maðazasý, Kulaksýz Sokak ta hizmette. Rukiye Cýdýk hayatýný birleþtirdi. Filiz-Erdoðan Cengiz çiftinin oðlu Sýddýk Kürþat, Nejla- Filiz-Erdoðan Cengiz çiftinin oðlu Sýddýk Kürþat, Nejla-Adnan Cýdýk çiftinin kýzý Rukiye ile evlendi. Adnan Cýdýk çiftinin kýzý Rukiye ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonlarý nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, bazý milletvekili aday adaylarý, Büro Memur- Sen Genel Merkez yöneticileri ve sendika temsilcileri, Cengiz ve Cýdýk Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, tasavvuf musýkisi dinletisinin ardýndan yapýlan dua ile sona erdi. HAKÝMÝYET, Rukiye-Sýddýk Kürþat Cengiz çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. M. Latif Salihoðlu Çetin Kerman hayatýný kaybetti Ahir Zaman Tarihi ve Bediüzzaman konulu konferans 5 Nisan da DTS de. RECEP MEBET Köy Hizmetleri nden emekli Çetin Kerman (75) vefat etti. Tekin Kerman ýn aðabeyi, Serap ve Serdar Kerman ýn babasý Çetin Kerman geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle hayatýný kaybetti. Onkoloji hastalýðý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bir süredir tedavi gören Kerman, yapýlan tüm týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Çetin Kerman a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çetin Kerman

9 PAZARTESÝ 30 MART Toplu taþýmada akýllý uygulama bilgilendirme panosundan dakika dakika takip edebilecek. Yolcularýn zamaný verimli kullanmalarýna imkan saðlayacak uygulama, Ulaþ A.Þ. Özel Halk Otobüsleri nde kurulu bulunan araç takip sistemleriyle entegre olarak çalýþacak. ANADOLU YA ÖRNEK OLACAK Çorum Belediyesi, þehir içi toplu taþýmada akýllý durak uygulamasýný baþlatýyor. Akýllý Þehir Çorum hedefiyle çalýþmalarýna hýz veren Belediye, akýllý kavþak sisteminin ardýndan yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü sorumluluðunda gerçekleþtirilecek uygulama çerçevesinde þehir merkezindeki 100 nokta akýllý otobüs duraðýna dönüþecek. Hitit Üniversitesi ile istiþare içinde çalýþan proje ekibi, halk arasýnda da merak uyandýran akýllý durak uygulamasýný yakýnda kamuoyuna tanýtacak. Yolcu sayýsý açýsýndan en yoðun hat ve güzergâhlarda kurulmasý planlanan akýllý durak sistemleri, yýl sonuna kadar tamamlanacak. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý nýn yakýndan takip ettiði projeleriyle adýndan söz ettiren Çorum, akýllý kavþak sistemlerinin ardýndan akýllý durak uygulamasýyla da Anadolu ya model olacak. TEST ÇALIÞMALARI BAÞLADI Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün onayýyla proje için düðmeye basýldý. Konuyla ilgili olarak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin çalýþmalarýný yerinde inceleyen proje ekibi, Çorum ölçeðinde bir ilde ilk kez uygulanacak akýllý durak sisteminin denemelerine baþladý. Test çalýþmalarýna Valilik hizmet binasý önündeki durakta baþlanan uygulama ile yolcular, gitmek istedikleri güzergâhýn otobüsünün ne zaman geleceðini Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý Yolcular, duraktaki ekrandan otobüsün geleceði süreyi takip edebiliyor. Projenin test çalýþmalarýna Valilik hizmet binasý önündeki durakta baþlandý. OTOMOBÝL Modeli BMW 5.20i 1997 Citroen Berlingo 1.6 SX M 2014 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Fiorino 1.3 Multijet 2009 Ford C-Max Titanium 1.6T 2012 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sty 2014 Honda Civic 1.6 VTEC Spr 2003 Honda Civic 1.6 Elegance 2009 Hyundai Accent 1.4Era Tm 2010 Mitsubishi Lancer 1.5Ýnvite 2009 Opel Astra 1.6 CD 1999 Opel Corsa 1.4 Swing 1996 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDi Comf 2011 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway GTE 1993 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane Renault Toros STW Fiyatý (TL) 28 bin 46 bin 34 bin 28 bin 61 bin 55 bin 24 bin 48 bin 27 bin 40 bin 17 bin 15 bin 15 bin 25 bin 7 bin 12 bin 7 bin 16 bin 16 bin 9 bin Tofaþ Doðan 1.6 SLX 1994 Tofaþ Þahin S Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2009 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Polo bin bin bin 17 bin 15 bin bin 33 bin 38 bin 34 bin 24 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Fiat Ducato 15 metreküp bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Ýlçelerimiz MHP iktidarýna susamýþ MHP Milletvekili Aday Adayý Muhsin Kocasaraç ilçe ziyaretlerine devam ediyor. MHP Milletvekili Aday Adayý Hüseyin Esenyel ile birlikte ilçeleri ziyaret eden Kocasaraç, MHP ilçe teþkilatlarýndan büyük destek görüyor. Laçin, Osmancýk, Kargý ve Dodurga ilçelerini ziyaret eden Kocasaraç, bu ilçelerde ilçe teþkilatlarý ve vatandaþlarla bir araya geldi. Çorum un ilçelerinin de MHP iktidarýný gönülden desteklediklerini gördüðünü ifade eden Kocasaraç, "Görüyoruz ki ilçelerimiz MHP iktidarýna susamýþlar. Vatandaþlarýmýz bu seçimde MHP'yi iktidar yapmak için and içmiþler. Halkýmýzda bu azim ve kararlýlýðý görüyoruz. dedi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk ilçesinde kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlanan Kocasaraç'ý Milletvekilliði adaylýðý yolunda desteklediklerini ifade eden vatandaþlar, MHP nin Muhsin Kocasaraç gibi genç ve dinamik kiþiliklere ihtiyacý olduðunu kaydettiler. Vatandaþlarýn ilgisinden memnun kaldýðýný ifade eden Kocasaraç ise, Vatandaþlarýmýzýn destekleri bizleri onurlandýrýyor. Biz bu desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýz. Aday gösterilsek de göterilmesek de MHP'nin iktidarý için, bu kutlu dava için mücadelemize devam edeceðiz. diye konuþtu. HEDEFÝMÝZ EN AZ ÜÇ MÝLLETVE- KÝLÝ "Gün, þahsi menfaatleri bir kenara býrakýp birlik olma günüdür" diyen Kocasaraç, þunlarý söyledi, Gün vatan meselelerini ön plana çýkarma günüdür. Hedefimiz bir milletvekili çýkarmaktan öte Milliyetçi Hareket'i tek baþýna iktidara taþýmak, en az üç milletvekili çýkartmaktýr. Dertlerinizi, meselelerinizi ve beklentilerinizi biliyoruz. Bunlarýn çözümünü de biliyoruz. Söz þimdi sizlerdedir." Kamyoncular Garajý na ziyaret MHPÇorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kamyoncular Garajý'ný ziyaret etti. Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda faaliyet gösteren garajda þoför ve nakliyeci esnafý ile bir araya gelen Ahmet Anak, þoför ve kamyoncu esnafýnýn sorunlarýný dinledi. Anak, durmadan artan akaryakýt fiyatlarýnýn sektörün sýrtýnda ciddi bir yük oluþturduðunu ifade etti. Esnafýn ödemek zorunda olduðu vergilerinde bir hayli yüksek olduðunu kaydeden Anak, sýnýrlý sermayesine emeðini de katarak çalýþan bu insanlarýn görmezlikten gelinemeyeceðini vurguladý. MHP iktidarýnda esnafýn MHPÇorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, ilçe ziyaretlerine Ortaköy ile baþladý. Sarýoðlu,MHP Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ve partililer ile görüþtü. 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi çalýþmalarýna devam eden Dr. Sarýoðlu, artililerle bir araya gelerek Ortaköy'ün sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Ülkemiz ve tarihimiz açýsýndan 7 Haziran genel seçimlerinin önemli bir dönüm noktasý olacaðýný belirten Sarýoðlu, "Ne yazýk ki ülkemiz ve geleceðimiz adýna karanlýk günler yaþýyoruz. Uðruna canýmýzý malýmýzý verdiðimiz þanlý bayraðýmýz gönderden indirildi. Süleyman Þah Türbesi'nde vatan topraðýmýzý kaybettik. Milletimize küfreden insanlar en büyük ihaleleri alýyor. 30 bin evladýmýzýn katili teröristbaþý kahraman ilan MHP Milletvekili Aday Adayý Muhsin Kocasaraç, ilçelerin MHP iktidarýný beklediklerini söyledi. Ertekin, ilçelerde seçim turu yaptý Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Ahmet Ertekin, ilçe teþkilatlarýný ziyaret etti. ediliyor. Manevi deðerler alt üst olmuþ durumda. Kur'an-ý Kerim ile dalga geçiliyor. Dini ve milli deðerlerimize her türlü saldýrý var ama hiçbir ses özellikle korunacaðýna dikkat çeken Anak, esnafýn sorunlarýný yakýndan bildiklerini belirterek, çözüm noktasýnda MHP olarak iktidara geldiklerinde gerekenlerin yapýlacaðý sözünü verdi. ÇESOB BAÞKA- NI NI ZÝYARET ETTÝ MHPÇorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý da makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Ziyaret sýrasýnda konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkârlarýn daha etkin bir þekilde korunmasý ve kollanmasý adýna siyasilerden her platformda destek istediklerini belirterek, " Biz esnaf ve sanatkârlarýmýzýn sorunlarýný iktidarýndan muhalefetine kadar her kesime anlatmaya ve aktarmaya çalýþýyoruz" dedi. MHPÇorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak'ýn da yýllardýr iþ hayatýnda bulunan deðerli bir esnaf olduðunu belirten Yalçýn Kýlýç, esnafýn sýkýntý ve sorunlarýný bilen kiþilerin Meclis'te yer çýkmýyor. Ülke olarak karanlýða gidiyoruz ve bu kötü gidiþe dur diyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkemizi, huzurun, barýþýn ve refahýn Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Ahmet Ertekin, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçe teþkilatlarýný ziyaret etti. MHP Alaca Ýlçe Teþkilâtý, Dodurga Ýlçe Teþkilâtý, Osmancýk Ýlçe Teþkilâtý ile Alaca Ülkü Ocaklarý ný ziyaret eden Ertekin, MHP iktidarýnda milletin yüzünün güleceðini söyledi. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kamyoncular Garajý'ný ziyaret etti. almalarýnýn kendilerini son derece memnun edeceðini kaydetti. MHPÇorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak da desteklerinden dolayý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Fatih Sarýoðlu Ortaköy de MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, Ortaköy teþkilatýný ziyaret etti. hakim olduðu aydýnlýk günlere taþýmak için üzerimize büyük sorumluluklar düþüyor. Biz önümüzdeki 2 ay gece gündüz çalýþarak insanlara gerçekleri anlatmalýyýz. Üzerimize düþeni yaparsak, inþallah milletimiz için güzel günler gelecektir" dedi. MHP Ortaköy Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ise, Sarýoðlu'nu Ortaköy'de görmekten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. MHP'de tüm aday adaylarýnýn ve teþkilatlarýn birlik ve beraberlik için çalýþtýðýný anlatan Ceyhan, bu tablonun 7 Nisan'dan sonrada devam edeceðini ve hedefe ulaþacaklarýndan hiç þüphelerinin olmadýðýný söyledi. Saadet Partisi Milletvekili Aday Adayý Haydar Kurtaran, esnaf ziyaretleri yaptý. Ýþsizlik en fazla gençleri vurdu Saadet Partisi Milletvekili Aday Adayý Haydar Kurtaran, genç iþsizlik oranlarýnýn korkutucu olduðunu bildirdi. Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri olan iþsizliðin en fazla çalýþýp üretme çaðýndaki gençleri vurduðunu belirten Kurtaran, Haydar Kurtaran, Türkiye nin genç iþsizlikte dünya þampiyonluðuna koþtuðunu sbelirterek, Ýthalata ve borca dayalý AKP nin yanlýþ ekonomi politikalarý nedeniyle Ülkemizde iþsizlik oraný her geçen yýl artmaktadýr. diyen Kurtaran, Yetiþkin iþsizlik % 11 civarýndadýr ve zaten çok yüksektir. Genç iþsizlik ise yetiþkin iþsizliðin iki katý % 20 civarýndadýr ve oldukça yüksek olmasýyla da korkutucu boyuttadýr. Bu oranlar resmi rakamlardýr ve halen iþ aramaya devam edenleri göstermektedir. Ýþ aramaktan býkmýþ, bütün çabalarýna raðmen iþ bulamamýþ olanlarla sayý daha da artmaktadýr. dedi. Uluslararasý Çalýþma Örgütü ÝLO nun Küresel Çalýþma Eðilimleri Raporu na göre genç iþsizlikte rekora koþtuklarýný vurgulayan Kurtaran, oysa genç nüfusumuzun yüksek olmasýnýn bir avantaj ve geleceðimizin inþasý bakýmýndan en önemli umut kaynaðý olduðunu hatýrlattý. Kurtaran, Yeniden Büyük Türkiye nin ahlaki ve manevi deðerlerine baðlý, ülkesini seven, eðitimli, donanýmlý, özgüveni, moral ve motivasyonu yüksek gençlerle tesis edilebileceðinin altýný çizdi. Dýþlanma, Evlenememe, Gelecekten Endiþe Gençlerin sorunlarýna dikkat çeken Kurtaran þöyle dedi: Gençlerimizin önemli sorunlarý vardýr. Ýþsizlik, eðitimsizlik, yoksulluk, sosyal dýþlanma, ahlaki ve manevi deðerlerde erozyon, evlenememe, geleceðinden endiþe etme gibi birçok sorun. Bunlara ilaveten kiþisel donaným ve motivasyon eksikliði de gençlerin yüksek boyutlu sorunlarýdýr. Ailesine baðýmlý olarak yaþamak zorunda olmak, katký saðlayamamak, harçlýðýný ailesinden almak gençlerimize çok aðýr geliyor. diyen Kurtaran, Saadet Partisi olarak genel ve genç iþsizliði çözmenin yolunun Milli Görüþ ün ve uygulamalarýyla ortaya konduðu gibi yatýrým, üretim ve istihdam saðlamak olduðuna vurgu yaptý. Vatan Partisi Öncü Kadýn Baþkaný Aynur Uyar, basýn açýklamasý yaptý. Vatan'da birleþelim MURAT ÇETÝN Vatan Partisi Öncü Kadýn Baþkaný Aynur Uyar, kadýnlarýn her alanda olduðu gibi siyasette de öncü olacaðýný belirtti. Parti merkezinde düzenlenen toplantýya Vatan Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve bazý parti yöneticileri katýldý. Öncü Kadýn BaþkanýAynur Uyar yaptýðý açýklamada, Yeryüzünde varlýðýnýn anlamý üretme, güzelleþtirme, mücadele olan kadýnlarýmýz gökyüzünün ve yaþamýn yarýsý kadýn üreten Türkiye'de her alanda öncü olduðu gibi siyasette de öncü olmalý kadýnlarýmýz. Siyaset alanýnda bir meta olarak kullanýlmamalý yýlýnda kadýnlarýmýz vatan savunmasý ve mücadelesinde daha da kararlý olacaktýr. Vatanýný yitirenin ne eþitliði nede insan hakký kalýr. Kadýnlarýmýz eþitlik ve hak arama mücadelesi ile vatan savunmasýný birleþtirmelidir. Vatan Partisi olarak bize dayatýlan köleci politikalara karþý birlik içinde mücadele edeceðiz. Vatanýn bölünmez bütünlüðü, baðýmsýzlýðýmýz devrimlerimiz için Vatan'da birleþelim. Ankara yeniden Cumhuriyet devrimlerinin cumhuriyetin Ankara'sý olacak. Türkiye aydýnlýða kavuþacak, Türk'üyle, Kürd'üyle, alevisiyle, sunnisiyle, milleti birleþtiren, vataný birleþtiren ve üreten Türkiye'yi kuracaðýz.'' dedi. Yrd. Doç. Dr. Veysel Dinler, Umut Radyo'da yayýnlanan Beyaz Mikrofon programýna stüdyo konuðu oldu. Dinler, Umut Radyo da Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Dinler, Umut Radyo'da yayýnlanan Beyaz Mikrofon programýna stüdyo konuðu oldu. Uður Çýnar ýn hazýrlayýp sunduðu programda Dinler, Yüksek Seçim Kurulu nun 2011 yýlý Ýl Genel Meclisi seçim sonuçlarýný veri alarak hazýrladýðý projeksiyon çalýþmasý hakkýnda bilgiler verdi. Siyasi partilerin aldýðý oy oranlarýný bilimsel yöntemle analiz eden Dinler, 7 Haziran seçimlerine yönelik olasýlýklarý açýkladý. Çorum'da seçim öncesi sürecin büyük olgunluk içerisinde geçtiðini belirten Dinler, Kin ve nefret söylemlerinden ziyade toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, bütünleþtirici bir dilin kullanýlmasý sevindiricidir. dedi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 10 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:17 Mart 1431 Kasým: MART Dünya malý için üzülmek, kalbe zulmet; ahiret için üzülmek ise, kalbe nûrdur.hazret-i Osman Radýyallahü anh Hazan Mevsimi Ýhtiyarlýk Hiç aklýmdan geçmezdi ihtiyarlýðým. Yaþým altmýþý geçince anladým ki be artýk hazan mevsimindeyim. Gerçi insanýn zihni bunu kabullenmekte zorlanýyor. Ama bu hal bir vakýadýr.. Bin yýl yaþayan Peygamberler bile Azrail Aleyhisselem geldiði zaman moralleri bozulmuþ.. Ýþte ihtiyarlýk zamanlarý böyledir. Vücudumuz da ki organlarda yorgunluk eserleri görünür. Kemiklerin mukavemeti azalýk. Hastalýklar bir bir kendini göstermeðe baþlar. Bediüzzaman hazretleri :" vücudun da tavattun etmeye baþlayan hastalýklar ölümün keþif kollarýdýr" diyor.. "Artýk sen yaþlandýn,yavaþ yavaþ ölümüme ve kabre doðru gidiyorsun" demek istiyor. Yaþlýlýk hayatýn hazan mevsimleridir. Son yüz yýlýn moda haftalarýndan birini de "yaþlýlar haftasý" adýný koymuþlar. Bu hafta ve etkinlikler yaþlýlara ne teselli verebilir? Ýman ve Ýslamiyet her yaþta ve her anda insana ekmek ve ilaç gibi lazým olduðu gibi ihtiyarlýkta daha ziyade lazýmdýr.. Özellikle günümüzde Yaþlýlýðýn kendine has halleri vardýr.. Karakter ve meþrepleri bir çocuðun hal ve hareketlerine benzer. Her þeyden etkilenirler. Her þeye kýzýp öfkelenebilirler. Buna ek olarak,iman ve ibadet gibi farz vazifeler hayatlarýnda yoksa hayat daha da çekilmez hal alýr. Hele hayat arkadaþýnda biri vefat ettiði zaman Dünyasý adeta baþýna yýkýlýr.. Onun için eskide, iki yaþlý bir zaman otururlarken: "Efendi sen ölürsen ben nasýl yaþarým.bende ayný gün senin yanýna gelmek isterim" demiþ. Cenabý Hak bu teyzenin niyazýný ve arzusunu kabul edip, öðle namazýnda kocasýný defnetmiþler,ikindi namazýn da da teyze vefat etmiþ, ayný gün ikisini de ebedi aleme uðurlamýþlar. Her gelecek yakýndýr.. Kim kalýp unutulmuþ bu alem de? Hiç kimse! ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mahallî Seçimler (2014) - Çaylaklarýn gelme zamaný - Kütüphane Haftasý Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bu cihetten bakýldýðýn da ölüm dahi bir nimettir.. Dedemiz,dedemizin dedesi, Ninemizin ninesi o sefaleti halleri ile yanýmýzda bulunsa idi ölümün ne kadar nimet olduðunu yakinen anlardýk. (Sürecek) GSS prim borcu olanlar dikkat! Gelir testine girmediði için yüklü borçla karþýlaþanlar ay sonuna kadar baþvuruda bulunmalý. Yapýlacak gelir testi sonucu ya borç silinecek ya da azalacak. Ýþte, GSS ile ilgili sorularýnýzýn cevaplarý: 1- Bugüne kadar hiç gelir testi yaptýrmadým. Ne yapmam gerekiyor? Gelir testine girmeyenler, en yüksek primden çýkarýlan borçla karþýlaþýyordu. Þimdi bu kiþilere önemli bir imkan saðlandý. Bu imkandan yararlanmak için 31 Mart günü mesai bitimine kadar bulunulan yerdeki sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfýna test için baþvurulmasý gerekiyor. 2- Borcun silinmesi mümkün mü? Test sonucunda, aile içinde kiþi baþýna geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (400 liradan) az olanlarýn borcu silinecek. Bu þekilde borcu silinenler saðlýktan da yararlanmaya baþlayacak. Eðer gelir bu rakamýn üzerindeyse, gelir oranýnda belirlenecek prim geçmiþe yönelik olarak yeniden hesaplanacak. Böylece en yüksek limitten çýkarýlan borçtan kurtulmak mümkün olacak. Hesaplanan daha düþük miktardaki borç da taksitle ödenebilecek. 3- Daha önce gelir testi yaptýrdým. GSS borcumu nasýl yapýlandýrabilirim? S.M. Mali Müþavir Ahmet ÖZBEZGÝN Not Defterimden 10 Davalar vardýr büyük / Davalar vardýr sineye yük Sakýn ha beddua etme / Geri dönerde, sen de yersin büyük bir sille Dostlarýmýz, / Keþke çocuklar olsa / Hile bilmez, hurda bilmez, / Riyadan uzak olup, doðallýktan ödün vermez Babacýðým anlat bana babaný anlat / Onlarda bizim gibi çocuklarýna veriyorlar mýydý rahat? / Evladým ne ben anlatayým ne de sen dinle / O günden bugüne zaman çok deðiþti biline Her gün güzel, lakin Cuma bir baþka güzel / Mevtalar dualarýnýzý bekler, bu güne özel Saðlýðýnda bir kez arayýp soramadý / Aklý baþýna geldi, bu seferde mezarýný bulamadý Þu dünya da ne güldü, ne de güldürdü Hasan / Dün sabah salasý verildi, demek ki öldü Hasan Sonun sonunda Son olmayaný ister insan Seher vaktinde kalkmýþ anne / Çalýþmak için gidiyor iþ yerine / Katký saðlayabilmek adýna aile bütçesine / Talim ediyor asgari ücrete Ey oðul kýzýyorsun ama huyumu bende sevmiyorum / Lakin alýþmýþým bir kere, istesem de deðiþtiremiyorum Hani Müslüman uyanýk olacaktý / Uyan ey Müslüman, dünyayý zulüm sardý Gençlikte uykuyu alamazsýn / Yaþlýlýkta istesen de uyuyamazsýn / Gününü iyi kullan arar da bulamazsýn Dün hüzünlüydün, anladým / Peki bugün neden? / Bu kadar zor mu gülmen? / Boþ ver hadi gülelim, oynayalým / Dünya da böyle dönüyor dümen Bu nasýl misafirlik böyle, sere serpe yayýldýn / Bir gölgelik dünyayý ebedilik mi sandýn? (handan-eþim) Zil çaldý, teneffüs baþladý / Bir elde cips bir elde kola / Yapmayýn çocuklar, böyle olmaz mola? Mümin kâfir bilir ki ölüm var / Lakin düþünemez dünyada niye zulüm var Tamah etme beleþten gelecek paraya / Hele bir gelsin de gör,/ Ne musibetler girecek araya PAZARTESÝ 30 MART GSS tescili yapýldýðý halde, gelir testi yaptýrmak için öngörülen sürenin dýþýnda baþvuruda bulunan kiþilerin, tescil baþlangýç tarihinden gelir testinin sonuçlandýðý tarihe kadar, aile içerisindeki kiþi baþýna düþen gelirleri asgari ücretin 2 katýndan fazla olduðu kabul ediliyor ve primleri bu seviye esas alýnarak tahakkuk ettiriliyor. Gelir testinin sonuçlandýðý tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre, gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapýlýyor. 11 Eylül 2014 itibariyle, bu kapsamdaki kiþilerin GSS primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alýnarak tescil baþlangýç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. 4- GSS borcunu yapýlandýrmak için ne kadar süre var? 30 Nisan 2015'e kadar baþvuruda bulunulmasý gerekiyor. 5- Yapýlandýrma baþvurusu nereye yapýlacak? Baþvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahýn baðlý bulunduðu sosyal güvenlik il müdürlüðüne/sosyal güvenlik merkezine baþvurulmalý. 6- Ödemeler ne þekilde olacak? GSS'den kaynaklanan alacak aslýnýn tamamýnýn 1 Haziran'a kadar ödenmesi halinde, bu alacaklar için herhangi bir faiz istenmeyecek. 7- Borcu yapýlandýran saðlýktan yararlanýr mý? Borçlular, ilk taksiti ödemeleri ve yapýlandýrmanýn ihlal edilmemesi halinde saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya baþlayacak. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mazide 'ainesi iþtir kiþin söze bakýlmaz ' demiþ þair / Lakin þimdi yaþasaydý / 'Beðenisi, yorumu, paylaþýmý kiþiliðidir' derdi þair Ýstediðin kadar yaþa / Ha 50, ha 80, ha 100 / Akýbet ecel gelirde / Teneþir tahtasýna yatýrýrlar dümdüz Pencereden baktým daðlarý kar bürümüþ / Cancaðýmýz gel sende bak dedim, ses vermedi / Dönüp baktým, meðerse o da Hakka yürümüþ Kadir Yüktaþýr com Gram ALIÞ METEOROLOJÝ 100, SATIÞ 100,80 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 - ÇORUM DEVLET Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Ýskilip'e bir turist kafilesi daha Dolmasýyla, tarihiyle, geleneksel kültürüyle insanlarýn ve tur firmalarýnýn dikkatlerini üzerine çeken Ýskilip'te turizm sezonu bu yýl erken baþladý. Soðuk ve yaðýþlý havaya aldýrýþ etmeyen tur firmalarý, Ýskilip'in zengin tarihini tanýtmak için gezi organizasyonu düzenledi. Geçtiðimiz hafta ilçeye tur düzenleyen Türkiye'nin tanýnan ve önde gelen turizm firmalarýndan Fest Travel, bu hafta sonu da baþka bir kafile ile ilçeye geldi. Tarihi arastalarý, el sanatlarý ustalarý, kral mezarlarý, kalesi, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu, peri bacalarý, tarih kokan ihtiþamlý konaklarý ve misafirperver insanlarý ile yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý olan Ýskilip, misafirlerini yaz kýþ demeden kendisine hayran býrakýyor. Sungurlu da ormancýlýk haftasý Çorum un Sungurlu ilçesinde Dünya Ormancýlýk Haftasý dolayýsýyla 1000 adet fidan toprakla buluþturuldu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki aðaçlandýrma sahasýnda gerçekleþtirilen etkinliðe, Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Emniyet Müdürü Adem Kaynak, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, daire amirleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Kaymakam Beyazyýldýz, "Ormanlarýmýzýn yaþatýlmasý açýsýndan bereketli ve hayýrlý bir etkinlik olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Kaymakam ve diðer protokol üyeleri daha sonra fidan dikti. Etkinlikte 1000 adet fidan toprakla buluþturulurken, yýl sonuna kadar 3000 adet daha fidanýn toprakla buluþturulacaðý bildirildi.(ýha) Ýhtiyaç sahiplerine nakdi katký Dodurga Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý toplandý. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya; Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ýlçe Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Gökhan Duman, Engin Baðcý, Hüseyin Kunduz, Okul Mahallesi Muhtarý Beþir Sarsýk, Alpagut Köyü Muhtarý Cafer Çal ile vakýf mütevelli heyet üyeleri katýldý. Dodurga merkez ve köylerinde yaþayan yardýma muhtaç vatandaþlarýn Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yaptýðý müracaatlar deðerlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaþlara nakdi yardým yapýlmasý konusunda deðerlendirme yapýldý. Yapýlan deðerlendirme sonucunda baþvurularý Uðurludað ÇPAL de meal yarýþmasý Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, ilçede düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Kýzýlay tarafýndan Uðurludað'da baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýna katýldý. Kan baðýþýnda bulunan Torun, "Her yýl binlerce vatandaþýmýz ya bir kaza ya da bir hastalýk sonucunda kan bulamadýðý için hayatýný kaybediyor. Kan vermek sosyal bir sorumluluktur. Ayrýca kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr." dedi. Sungurlu da 1000 adet fidan toprakla buluþturuldu. Fest Travel, bu hafta sonu baþka bir kafile ile ilçeye geldi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma "Saðanak yaðýþa raðmen Ýskilip'i gezen turist konuklarýmýza, Fest Travel turizm firmasýna, tur rehberi Mustafa Peþtereli'ye, misafirperver Ýskilip halkýna ve emeði geçenlere teþekkür ederim." dedi. Dodurga Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý toplandý. Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi (ÇPAL) nde meal yarýþmasý düzenlendi. mevzuata uygun görülen vatandaþlara nakdi yardým verilmesi kararlaþtýrýldý. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn ilçe ve köylerde yaþayan yardýma muhtaç ailelere sahip çýkacaðýný söyledi. Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi (ÇPAL) nde meal yarýþmasý düzenlendi. Öðrencilerin Kur an-ý Kerim ile tanýþmasý, Kur an ý sevmesi ve Kur an içeriðinden bilgi edinmeleri maksadýyla düzenlenen yarýþmada Havva Kula (11 ÝHL) birinci olurken, 2. Kübra Sefe (11 ÝHL) ve 3. Þeyda Nur Beray (10 ÝHL) oldu. Öte yandan 4. olan Ertuðrul Kiday da mansiyon ödülüne layýk görüldü. Dereceye girenlerin ödülleri Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle yapýlacak olan programda verilecek. Baþkan Torun'dan kan baðýþý Remzi Torun, ilçede düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÝDARÝ HÝZMET BÝNASI VE AÇIK SPOR SAHASI TESÝSÝ MÝMARÝ VE MÜHENDÝSLÝK PROJELERÝNÝN HAZIRLANMASI ÝÞÝ HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýdari Hizmet Binasý ve Açýk Spor Sahasý Tesisi Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi :HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI ÜÇTUTLAR MH. ÇEVREYOLU BULVARI NO: l O MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýdari Hizmet Binasý ve Açýk Spor Sahasý Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleþkesi c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: 10 Kuzey Kampus b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektör'de yapýlmýþ olan her türlü; Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Tesisat, Peyzaj ve Altyapý Projelerini ve Yaklaþýk Maliyet ve Teknik Þartname Çalýþmalarýný kapsayan bir dosyasý hazýrlanmasý Hizmeti Alýmý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðýna adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de 31 MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Toner ve kartuþ sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. (Basýn: 51234) Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Sorumluluk "Sahipleri" aranýyor: Bilsar Tekstil, Moda dünyasýnda çalýþmak isteyen; Yeni kurulacak model departmanýz için, "bayan bluz, elbise ve gömlek" dikiminden anlayan, Kesimci, Usta makineciler alýnacaktýr. Öðrenmeye ve analitik düþünceye açýk, Dinamik, Ýnsan iliþkilerin de ve Grup çalýþmasýn da uyumlu, Sorumluluk "sahibi" eleman aranýyor. Baþvuruda bulunacak adaylarýn CV'lerini adresine göndermeleri rica olunur. Yada organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikamýza direk baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Adres:Organize sanayi bölgesi Salih Aydýn Bulvarý No: 12 Çorum (Ç.HAK:717)

13 U 16 da dördüncü maçlar tamamlandý Mimar Sinan, Ýskilipgücü önünde 3-1 le güldü Çimentospor un Halil i var SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Arslan Iðnak, Berkant Arman, Vuslat Ay. ÇÝMENTOSPOR: Ebubekir, Enes, Alperen, Hasan, Sezgin, Nurettin, Mert, Halil, Arda, Mahmut, Muhammed. HE KÜLTÜRSPOR : Burak Özel Ýdare ikinci yarýda farka gitti:6-1 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özkan Kaya, Murat Onur Kindar, Hacire Aykut. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Turgay, Abdullah Sin, Enes Fatih, Batuhan, Vedat Batuhan, Yavuz, Emre, Zeki, Alper, Fatih, Mücahit, Mustafa, Samet, Hamit, Tuðrul, Zeynal, Süleyman, Buðra. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Emre Uðurcan, Erkan Akyol. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, M. Furkan, Enes Kaan, Ö. Faruk, Sezer, Burak, Muhsin, Tayyip, Selçuk, Furkan, Doðukan. ÝSKÝLÝPGÜCÜS POR : Oðuzhan, Önder, Hasan, Emirhan, Tarýk, Tamer, Erdem, Mehmet, Serdar, Hamza, Batuhan, Yalçýn, Sinan, Hüseyin, Ömer, Samet. GOLLER : 43. (kendi kalesine), Tamer, 51. ve 56. dakikalarda Tayyip (Mimar Sinan), 53. dak. Hamza (Ýskilipgücüspor). Çepni, Osmancýkspor maçýna çýkmadý 4-0 U 16 Liginde cumartesi günü oynanmasý gereken Gençlik Çepnispor- Osmancýkspor maçýna Çepnispor çýkmadý. Bundan önce bir maçýna daha dilekçe vererek çýkmayan Gençlik Çepnispor, Osmancýkspor maçý habersiz çýkmadýðý için hükmen maðlup sayýldý ve ikinci kez çýkmadýðý içinde ligden ihraç edildi. Osmancýkspor bu maçtan 3-0 hükmen galip sayýldý. Küçük, Burak Karagöz (R. Kürþat), Ýskender, Samet (Emre), Batuhan, Mehmet, Batuhan Akyýldýz, Y. Selim, Salih, Samet, Mesut, (Ö. Faruk). KIRMIZI KART : 60. dak. Batuhan (HE Kültür) GOLLER : ve 59. dakikalarda Halil, 70. dak.mert (Çimentospor). Abdurrahman, H. Tolga, Furkancan, Ahmet Kürþat, Mertcan, Gökhan, Muhammet, Tunahan, Fahri, Ýbrahim, Abdurrahim, Abdullah, Orhan, Engincan, Mustafa, Ahmet Can. GOLLER : 22. dak. Mücahit (Gençlerbirliði), 30. dak. Tunahan, 36. ve 42. dakikalarda Ýbrahim, 51. dak. Muhammet, 62. dak. Fahri, 78. dak. Abdurrahim (Ýl Özel Ýdarespor). Geliþim de Belediyespor dan evindeki son maçta dört TOKAT Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bu sezon evindeki son maçýnda dün evinde konuk ettiði Tokatspor ile oynadýðý dört maçýda kazanarak dört de dört yaptý. Kýrmýzý Siyahlýlar rakibi ile Mimar Sinan sahasýnda oynadýðý dört maçtan üç puanla ayrýlarak puan sýralamasýndaki yerini korumayý baþardý. Belediyespor U 15: 8-Tokatspor U 15: 1 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Tahsin Samet Avcý, Fatih Derviþoðlu, Mustafa Eves. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 : Rahman, Niyazi, Hüsnü Yusuf, Alican, Batuhan, Eren, Deniz Mert, Metehan, Ogün, Burak, Oðuzhan, Akýn, Abdullah, Y. Emirhan, Elvan, F. Sefa, Alaattin, Serdar. TOKATSPOR U 15 : Oðuzhan, Semih, Uður, Erdem, Abdulbaki, Emrehan, Emre Berat, Gökhan, Halil Ýbrahim, Ersan, Taha, Emrah, Furkan, A. Samet, Ali Batuhan, M. Berkay, Samet, Mustafa. GOLLER : 13. ve 17. dakikalarda Alican, ve 67. dakikalarda Burak, 38. dak. Metehan, 58. dak. Niyazi, 75. dak. Serdar (Çorum Belediyespor) Belediyespor U 16: 3-Tokatspor U 16: 1 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, Emre Alagöz, Doðan Metin. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 : Onur, Mücahit, Dursun, Umut Serkan, Furkan, Onur Yýldýrým, Zafer, Barýþ, Fatih, Muhammet, Fuat Furkan, Elvan, Fatih, Hakan, Mehmethan, Oðuzhan, Gökhan. TOKATSPOR U 16 : Tunahan, Ýbrahim Sezer, Emircan, Umut, Hasan, Murathan, Burak, Ayhan, Ali Aþkýn, Erkan, Bekir, Enes, Ýsmail, Mehmet Ali, Taha Yasin, Muhammet Talha, Muhammet Furkan. GOLLER : 42. ve 42. dakikalarda Fuat Furkan, 55. dak. Zafer (Çorum Belediyespor). 70. dak. Bekir (Tokatspor). Belediyespor U 17: 2-Tokatspor U 15: 0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Emre Alagöz, Mehmet Tuðluk, Doðan Metin. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 17 : Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar, Nebi, Mert Cesur, Mustafa Atakan, Oðuzhan, Okan, Batuhan, Yavuz Burak, Fatih, Dursun, Ýbrahim, Ramazan Can, Þahin, Ahmet Furkan, Abdulkadir, Muhammed. TOKATSPOR U 17 : Nailcan, Hüseyin, Onur Can, Fatih, Ahmet, Serkan, Ahmet Can, Alican, Seçkin, Avni Tarýk, Tarýk, Hamza, Sadýk, Semih, Adnan, Abdulkadir, Yusuf Özcan. GOLLER : 43. dak. Okan, 70. dak. Mert Cesur (Çorum Belediyespor). Sungurluspor, Osmancýkgücü önünde galibiyetle tanýþtý: Amatör Küme A grubunda dün Sungurlu ilçe sahasýnda oynanan maçta Sungurluspor, Osmancýkgücüspor u 2-0 yenerek bu sezon ilk üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Sungurluspor 4 puanla yükselirken Osmancýkgücüspor bir puanda kaldý. Oðuzlar dan Kargýgücü ne darbe: 3-2 SAHA: Oðuzlar. HAKEMLER : Erdoðan Yandým, Tarýk Bozkurt, Berkant Arman OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Aykut, Ýsmail Can Gölbaþý, Murat Burak, Ahmet, Murat Durmuþ, Emrah, Hüseyin (Ýsmail Kýþla), Hidayet (Ýsmail Çangal), Atilla, Ferhat, Ali (Barýþ). KARIGÜCÜSPOR : Buðra, Metin, Anýl, Ramazan, Murat, Ýsmet, Umut, Tugay, Sedat, Ýlhan, Sezer. KIRMIZI KART: 56. dak. Ýsmail Çangal (Oðuzlar Belediyespor), Ramazan (Kargýgücüspor). GOLLER : 15. (penaltýdan) Ýlhan, 73. dak. Sedat (Kargýgücüspor), 37. dak. Emrah, 55. dak. Hidayet, 89. dak. Ýsmail Kýþla (Oðuzlar Belediyespor). Çorum Belediyespor U 14: 2 - Tokatspor U 14: 1 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Fatih Derviþoðlu, Tahsin Samet Avcý, Mustafa Eves. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Emre, Eray, Nafican, Berkay, Memduh, Nurican, Sinan, Doðukan, Murat, Emre, Recep, Caner, Batuhan, Muhammet, Ö. Satýlmýþ, Gaffar, Emrullah, Alper. SAHA: Bayat. HAKEMLER : Hakan Kaya, Gökhan Yumlu, Harun Tecimer. UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Ortaköy, Bayat ta 4-3 le güldü SAHA: Bayat. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Hakan Kaya, Harun Tecimer. BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Abdülhamit, Uður. Umut, Ufuk, Lütfullah (Cüneyt) Halil Ýbrahim, Alper, Halil, Burak (Fatih), Eray (Ýbrahim). ORTAKÖY ÞAPÝNUVA BELEDÝYESPOR : Hamza, Yalçýn, Berkay, Ýsa, Osman, Ýbrdahim, Taner, M. Anýl (Levent), Cihangir. Alaattin, Hüseyin. KIRMIZI KART: 40. dak. Yalçýn (Ortaköy Belediyespor). GOLLER : 3. dak. Alper, 8. dak. Eray, 56. dak. Halil Ýbrahim (Bayat Belediyespor), 15. dak. Cihangir, 17. ve 73. dakikalarda Aleaddin, 58. dak. Taner (Ortaköy Belediyespor). TOKATSPOR U 14 : Akýn, Uður Kaan, M. Emin, Serhat, Metahan, Enes, Eren, Cengiz, Ahmet Talha, Eray, Harun, Ýsmail, Ýsmet Batuhan, Metehan, Alican, Melih, Eneshan. GOLLER : 8. dak. Recep, 42. dak. Nafican (Çorum Belediyespor), 16. dak. Cengiz Furkan (Tokatspor). U 13 de dördüncü maçlar oynandý U 13 liginde dördüncü hafta maçlarý cumartesi günü oynandý. Mimar Sinan sahasýnda oynanan beþ maçta þampiyonluk yolunda zorlu mücadeleler yaþandý. Þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyan maçta Çorum Belediyespor ile Alaca Belediyespor arasýndaki gol düellosundan 3-2 galip PAZARTESÝ 30 MART ayrýlan Çorum Belediyespor büyük avantaj yakaladý. Diðer maçlarda Çimentospor Gençlerbirliði ni 4-0 yenerken Ulukavakspor da 1907 Gençlikspor önünde ayný skorla galip ayrýldý. Ýl Özel Ýdarespor Osmancýkspor önünde 3-2 lik skorla kazanmayý baþardý. Mimar Sinan Gençlikspor ise Kültürspor önünde 6-0 lýk faklý skorla galip ayrýldý. 2. Amatör Küme de ikinci yarý baþladý 2. Amatör Küme de ikinci yarýnýn ilk hafta maçlarý sonunda A grubunda Ortaköy Belediye Þapinuvaspor liderliðini korurken B grubunda Mecitözüspor liderliðe yükseldi. Mecitözü, Uðurludað da liderliðe oturdu: 5-4 Hasan, M. Gökhan, Ýsa (Nurettin), M. Mustafa, Nurettin Ýpek, Kayahan, Ramazan, Ali, Oytun (Ferdi), Bekir (Ahmet), Hami. MECÝTÖZÜSPOR : Ö. Faruk, Mert, Elvan, Koray (Can), Halil Ýbrahim, Mustafa (Engin), Ercan, Nurettin, Ersan, Yasin, Gökhan. GOLLER : 7. dak. Gökhan, 22. ve 69. dakikalarda Ersan, 35. ve 63. dakikalarda Ercan (Mecitözüspor), 28. dak. Ramazan, 58. dak. Oytun, 73. dak. Ferdi, 85. dak. Ahmet (Uðurludað Belediyespor)

14 14 PAZARTESÝ 30 MART 2015 Ulukavak, Ünye den istediðini aldý SAHA: Samsun 19 Mayýs Ýlçe. HAKEMLER : Sinan Dereci, Fevzi Uzun, Murat Usta. ÜNYESPOR : Tanzer, Fatih, Ýsmail, Ýbrahim, Ferda, Özay, Umut, Taner, Ceyhun, Atacan, Oðuzhan. ULUKAVAKSPOR : Ömer, Arif, Recep, Yunus Demir, Mehmet Ali, Emre (Ýbrahim), Fatih, Oðuzhan, Ümit, Onur (Cengiz), Tuncay (Sedat). Ligden direk düþmeme mücadelesi veren Ulukavakspor, kendisinin en yakýn rakibi pozisyonundaki Ünyespor ile cezasý nedeniyle Samsun da oynadýðý maçta ilk yarýda etkili oldu ancak gol bulamadý. Ýkinci yarýda oyundan düþen siyah beyazlýlar son bölümde rakibi önünde baský yedi ancak gol yemeden maçý 0-0 bitirerek önemli bir puanla geri döndü. Bölgesel Amatör Ünyespor deplasmanýndan 0-0 beraberlikle aldý. Mayýs Ýlçe sahasýnda önünde ilk yarýda unda çok önemli bir puan nedeniyle Samsun 19 Ulukavakspor rakibi Lig 5. gruptaki temsilcimiz Ulukavakspor, dönerek ligde kalma yol- Ünyespor un cezasý seyircisiz oynanan maçta oldukça etkili bir futbol ortaya koydu. Orta sahada rakibine baský yaparak pozisyon vermeyen Sekiz kýrmýzý kart tek gol! Ulukavakspor rakip kalede girdiði net bir iki SAHA: Bayat Ýlçe Sahasý. pozisyonda ise tercih 1. Amatör Küme de dün Bayat ilçe sahasýnda hatalarý sonucunda gol HAKEMLER : Özkan Kaya, Baran Avcý, Soner oynanan maçta Ýskilipgücüspor- Çorumspor önünde 1- sevincini yaþayamadý ve Derviþoðlu. 0 galip gelirken maçýn yaklaþýk 53 dakikalýk bölümünü ilk yarý golsüz berabere ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Mustafa, Cem, Sezai iki takýmda yediþer kiþi oynadý. sona erdi. (Ýbrahim), Galip, Salih, Yunus Emre, Mustafa (Ender), Puan sýralamasý açýsýndan fazla önem taþýmayan Ýkinci yarýda ise Mücahit (Hüseyin), Ýsmail, Remzi, Burak. maçta ilk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçerken maçýn Ulukavakspor da bir kaç ÇORUMSPOR : Halil, Recep Ahmet 38. dakikasýnda iki takým oyuncularý arasýndaki tartýþma futbolcunun oyundan (Abdulkadir), Cihat, Mehmet, Mustafa, Bektaþ, Ahmet sonunda saha bir anda karýþtý. Yaþanan kavganýn ardýndan maçýn hakemi iki takýmdan dörder oyuncuyu kýr- düþmesi nedeniyle Ünyespor maçta kontrolü ele Onur, Ö. Gökhan, Ali (Faruk), Mustafa, Erdi (Mehmet Ali). mýzý kartla oyun dýþýnda býraktý. aldý. Özellikle son 15 KIRMIZI KARTLAR : 38. dak.mustafa, Cem, Maç sonradan kaldýðý yerden devam etti. Yediþer dakikalýk bölümde tüm Remzi, Burak (Ýskilipgücüspor), Cihat, Ö. Gökhan, kiþi ile maça devam etmek zorunda kalan iki takýmdan hatlarý ile yüklenen ve Mustafa, Oktay (Çorumspor). ev sahibi Ýskilipgücüspor 78. dakikada Hüseyin in attýðý þiþirme toplarla golle maçý 1-0 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. GOL : 78. dak. Hüseyin (Ýskilipgücüspor) Ulukavakspor kalesini Þampiyon Osmancýksporspor 0-0 Ýki takýmýn ligin ilk yarýsýnda Çorum da oynadýðý maçtan bir enstantane ablukaya alan ev sahibi takým önünde siyah beyazlýlar baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Temsilcimiz bu skorla rakibi Ünyespor ile puan savunmada hata Bu sonuçla eþitliði halinde ikili aver- yapmadý. Bu bölümde kaleci Ömer de mutlak Ulukavakspor 22 puana yükselerek iki basamak aj üstünlüðünüde ele geçirdi. bir golü önledi ve maçta birden yükseldi. 4-1 Osmancýk Belediyespor dan Çimentospor a aðýr darbe: 1-1 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Ömür Soytemiz, Abdulselam Koçak. O S M A N C I K BELEDÝYESPOR : Alper, Mehmet, Sefer, Melih, Rýdvan, Ersin, Timur, Muhammet, Emre (Yunus Emre), Taner, Yavuz (Uður). ÇÝMENTOSPOR : Zafer, Emre Ulusoy, Caner, Melih (Halil), Emre Ergin, Doðancan (Metehan), Lokman, Serdar, Hasan, Bünyamin, Ümit. GOLLER : 23. dak. Melih (Osmancýk Belediyespor), (penaltýdan) Bünyamin (Çimentospor). 1. Amatör Küme de þampiyonluk umutlarýný devam ettirmek isteyen Çimentospor ligde kalma mücadelesi veren Osmancýk Belediyespor deplasmanýndan 1-1 berabere dönünce Osmancýkspor þampiyonluðu garantiledi. Osmancýk Belediyespor 23. dakikada Melih le öne geçti. Ýkinci yarýda tüm hatlarý ile yüklenen Çimentospor uzatma dakikalarýnda kazandýðý penaltý atýþý ile Bünyamin le beraberlik golünü buldu ve maçta 1-1 berabere sonuçlandý. Bu sonuçla Çimentospor 44 puana yükselirken Osmancýk Belediyespor 22 puanla yerini korudu. 1. Amatör Küme de Osmancýkspor Kültürspor deplasmanýndan 4-1 galip dönerken takipçisi Çimentospor un Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda 1-1 berabere kalmasý üzerine ligin bitimine iki hafta kala þampiyonluðu garantiledi. SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Tahsin Samet Avcý, Arslan Iðnak H E KÜLTÜRSPOR : Furkan, Yunus Emre (Bünyamin), Oktay, Samet, Numan, Mustafa, Uður (Ensar), Rýfat, Eyüp, Sefa, Ramazan (Vedat). OSMANCIKSPOR : Muhammed Zahid, Abdulkadir, Yasin, Turgay, Ahmet Furkan (Eray), Ýlker, Mahir (Erol), Serkan, Mahmut (Oðuzhan), Hüseyin, Mustafa GOLLER : 38. ve 90. dakikalarda Serkan, 62. dak. Erol, 82. dak. Yasin (Osmancýkspor), 76. dak. Sefa HE Kültürspor). 1. Amatör Küme de Osmancýkspor bitime iki hafta kala þampiyonluðu garantiledi. Dün Kültürspor deplasmanýndan 4-1 lik galibiyetle dönen Osmancýkspor takipcisi Osmancýk Belediyespor önünde 1-1 berabere kalýncý bitime iki maç kala þampiyonluðu garantiledi. Bir tarafta ligde kalma mücadelesi veren HE Kültürspor diðer tarafta þampiyonluk mücadelesi veren Osmancýkspor arasýndaki karþýlaþmanýn ilk dakikalarý hayli zorlu geçti. Osmancýkspor ilk yarýyý Serkan ýn golüyle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Erol la farký ikiye çýkaran Osmancýkspor 76. dakikada Sefa nýn golüne engel olamayýnca Kültürspor umutlandý. Beraberlik için yüklenen Kültürspor önünde Yasin ve Serkan ýn ikinci golüyle farký açan Osmancýkspor sahadan 4-1 lik galibiyetle ayrýlarak 47 puana yükseldi ve þampiyonluðu garantiledi. He Kültürspor ise bu maðlubiyetle 18 puanda kaldý ve umutlarýný azalttý. Karþýyaka bir yendi bir yenildi Marmaris de devam eden okullu yýldýzlar yarý final grubunda Karþýyaka kýz takýmý KKTC yi yendi Ankara ya yenildi. Bugün Muðla Cumhuriyet önünde grup ikincisi olmak için kazanmak zorunda. Marmaris de devam eden Okullu Yýldýzlar voleybol yarý final grubunda Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý hafta sonu bir galibiyet bir maðlubiyet aldý. Bugün grup ikincisi olarak çapraza girme maçýnda mücadele edecek. Sekiz takýmýn mücadele ettiði yarý final grubunda Karþýyaka Ortaokulu ilk maçýnda KKTC Erenköy Lisesi önünde 25-20, ve lik setlerle 3-0 yendi. Dün ikinci maçýnda Ankara Anýttepe Ortaokulu ile karþýlaþan Karþýyaka güçlü rakibi önünde 25-13, ve lik setlerle 3-0 maðlup oldu. Karþýyaka Ortaokulu bugün saat da Muðla Cumhuriyet Ortaokulu ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde grupta ikinci olacak ve yarýn diðer grubun birincisi ile çapraza girerek Türkiye finallerine gitmek için karþýlaþacak. Özel Ýdare, Hitit i 2-0 la geçti SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Tahsin Samet Avcý, Okan Baykara. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Yasin, Erkan, Uðurcan, Emrecan, Seyit Ahmet, Mustafa Gümüþ, Ýsmail, Latif (Yaþarcan), Mustafa Dönmez, Murat (Sadýk), Vasfi (Uður) HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Adir Berkan, Can, Yusuf (Efdal), Kerem, Alper, Veysel, Sedat Þahin, Anýl (Selçuk), Mehmet Ali (Gökhan), Murat, Ali. GOLLER : 50.dak. Efdal, 65. dak. Murat (Ýl Özel Ýdarespor). 1. Amatör Küme de üçüncülük dördüncülük mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor ile Hitit Gençlikspor arasýndaki maçtan ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 kazanan Ýl Özel Ýdarespor bu umutlarýný son iki maça taþýdý. Maçýn ilk yarýsý karþýlýklý ataklarla geçen takýmlarýn çabasý sonuç vermedi. Ýkinci yarýnýn baþýnda Efdal ve Murat ýn attýðý gollerle 2-0 öne geçen Ýl Özel Ýdarespor bu skorla maçý kazanmayý baþardý. Özel Ýdarespor 33 puana yükselirken Hitit Gençlikspor 34 puanda kaldý. Masa Tenisi nde finaller bugün Okullu Yýldýzlar Masa Tenisinde finaller bugün. Cumartesi günü 15 erkek ve 13 kýz takýmýnýn mücadelesi ile Çorum Atatürk Spor salonu nda baþlayan grup birinciliðinde eleme müsabakalarý tamamlandý. Bugün oynanacak final maçlarý sonunda kýz ve erkeklerde ilk üç sýrayý alacak okullar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

15 PAZARTESÝ 30 MART Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az 1 yýl deneyimi olan -30 yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn 1 adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 15.sok no:2 (Ç.HAK:693) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:698) MÝMAR Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz. Genel Nitelikler Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun, Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis, konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az 3 yýl deneyimli, MS Office programlarý ve Autocad, 3dmax, Photoshop vb. mesleki çizim programlarýna hakim, Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim, Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli, Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek, Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek, Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas, Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama becerisi yüksek Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda çalýþabilen, Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen, Tercihen Ýngilizce bilen, Askerlik görevini tamamlamýþ bay Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Caddesi No:17 / Çorum Tel: (364) Faks: (364) Eleman Aranýyor Hayat Gýda Toptan Pazarlama da çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyeti ve SRC belgesi olan sevkiyat elemanlarý alýnacaktýr. Ücret dolgundur. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Toptancýlar Sitesi 1. Blok 3. Sokak No: 8 Tel: (Ç.HAK:718) (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:720) Yorgan, Stor Perde Temizliði Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Geri Dönüþüm Plastik Adres: M. Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý (Ç.HAK:719) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý, gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Yemek+maaþ+sigorta+servimiz mevcuttur. Müracaatlarýn þahsen firmamýza yapýlmasý rica olunur. Þahin Baþkül Adres: Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: No: 97 ÇORUM Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) SATILIK KERESTE Muhtelif ebatlarda 5x10 ve 10x10 kullanýlmamýþ (temiz) inþaat kerestesi satýlýktýr. Ýsteklerin Akþemseddin Camii (Meydan Camii) derneðine yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:722) m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:603) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:686) (Ç.HAK:716) (Ç.HAK:695) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:699) (Ç.HAK:659) ELEMAN ARANIYOR Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere konusunda tecrübeli eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:1740) PÝRAMÝT MAKÝNA ELEMANLAR ARANIYOR ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda deneyimli, idareci vasfýnda) KAYNAKÇILAR MAKÝNA MONTAJCISI TAÞLAMACILAR (Ç.HAK:692) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:667) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:588) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 5 Tel: Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: TL KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye

16 Gül, Turgay a sahip çýktý Turgay ý oyuna girdikten sonra bazý taraftarlarýn ýslýklamasýna sert tepki gösteren Belediyespor Baþkaný Zeki Gül tüm futbolcularýn kendisi için deðerli olduðunu belirterek kendi futbolcusunu maç bitmeden ýslýklayan taraftarý tribünde istemediklerini söyledi. Çorum Belediyespor un Bizler onlara inanýyor ve güveniyoruz. Tuzlaspor a 4-0 maðlup olduðu maçta Oyuna girdiði andan itibaren oyuna girdiði andan itibaren taraftarlarýn Turgay a yapýlan tepkiye anlam vermek ýslýkla protesto ettiði Turgay a Baþkan mümkün deðil. Taraftar takýmýna sahip Zeki Gül sahip çýktý. çýkmak için destek vermek için maça Oyuna 71. dakikada Çaðlar ýn yerine gelmeli. Kendi futbolcusunu oyuna giren Turgay ý taraftarlar topla buluþ- girdiði andan itibaren ýslýklayanlar tuðu anda ýslýkla protesto ettiler. Baþkan Çorum Belediyespor taraftarý olamaz. Zeki Gül, maçtan sonra yaptýðý açýklamada Her futbolcumuz bizim için özeldir öncelikle maça gelerek doksan Turgay da onlardan birisidir. Maç Protokol doldu taþtý dakika boyunca destek veren tüm bitmeden kendi futbolcusunu ýslýklayan taraftarlara teþekkür etti. Onlara galibiyet taraftarý tribünde istemiyoruz. Onlar sevinci yaþatamadýklarý ve farklý maðlubiyet nedeniyle üzgün olduklarýný sahadaki futbolcular, teknik heyet ve biz- kadar hatta onlardan daha çok üzülenler belirten Baþkan Zeki Gül Sahaya çýkan leriz. Ancak bu üzüntümüzü birbirimizi Çorum Belediyespor un bu sezon iç sahada oynadýðý maçlarda gelen mücadeleyi veriyor. mamýz gerekir dedi. Akif cezalý protokol tribünü ilk her futbolcumuz kazanmak için elinden kýrarak dökerek dahada fazla artýrma- Turgay a Gül sahip çýktý kez dünki Tuzlaspor Ç o r u m PAZARTESÝ 30 MART 2015 maçýnda doldu taþtý. Belediyespor da Uzun süredir ilk kez Mehmet Akif Tatlý protokol tribününde cezalý duruma düþtü. boþ koltuk kalmazken Dün oynanan Tuzlaspor ilk kez Niðde maçýnda maçýnda rakibine yaptýðý hareket sonunda Belediyespor u izleyen Baþkan sarý kart gören Mehmet Muzaffer Külcü Akif döndüncü sarý uðurlu gelmiþti. Dünki kartý gördü ve cezalý maçta ise bu kez uður duruma düþtü. Akif bozuldu ve kýrmýzý Þekerspor maçýnda siyahlý takým farklý forma giyemeyecek. maðlup oldu. TUZLA buz olduk Çorum Belediyespor, ilk yarýda deplasmanda 5-1 yenildiði Tuzlaspor önünde evinde de 4-0 maðlup olarak darmadaðýn oldu. Lider rakibi önünde maça iyi baþlayan ancak her zaman olduðu gibi golden sonra daðýlan Belediyespor son yarým saatlik bölümde gerek sahadaki futbolcular gerekse tribündeki taraftarlar iþkence çekerek beklediler. Ç o r u m Belediyespor bu sezon deplasmanda en farklý maðlubiyeti aldýðý Tuzlaspor a evinde 4-0 maðlup olarak play-off yolunda aðýr yara aldý. Ýlk beþ içinde yer alma mücadelesi veren Çorum Belediyespor, grupta lider durumda bulunan Tuzlaspor karþýsýnda ilk yarýda rakibi önünde baþarýlý görünürken ikinci yarýnýn baþýnda gelen golden sonra oyundan her zaman olduðu gibi düþtü ve rakibine 4-0 maðlup oldu. Niðde galibiyeti ve ardýndan Çatalca dan beraberlikle bir puanla TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Tuzlaspor : 0-4 Bursa Nilüferspor - Çatalcaspor : 1-1 Kýzýlcabölükspor - Niðde Belediyespor : 1-0 Zonguldak Kömürspor- Ýstanbulspor : 2-0 Tire 1922spor - Manavgatspor : 1-2 Gaziosmanpaþa - Þekerspor : 2-0 Kýrýkhanspor - Darýca Gençlerbirliði : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Tuzlaspor 2 Darýca Gençler 3 Zonguldakspor Ýstanbulspor Bursa Nilüfer Kýzýlcabölük 7 Çorum Belediye Tire Kýrýkhanspor Adliyespor Batman Petrol 12 Manavgatspor Niðde Belediye Çatalcaspor 15 Gaziosmanpaþa 16 Tutap Þekerspor 17 Akçaabat FK Gelecek hafta 5 Nisan Pazar : Þekerspor - Çorum Belediyespor. Tuzlaspor - Bursa Nilüferspor. Ýstanbulspor - Tire 1922spor. Darýca Gençlerbirliði-Batman Petrol. Manavgatspor - Kýrýkhanspor. Adliyespor - Zonguldak Kömürspor. Çatalcaspor -Kýzýlcabölükspor. dönerek toparlanan kýrmýzý siyahlýlar lider rakibi önüne sakat ve cezalý futbolcularýn çokluðu nedeniyle farklý bir tertiple çýktý. Maçýn ilk yarým saatlik bölümünde rakibine fazla pozisyon vermeyen kýrmýzý siyahlýlar savunmada Osman ýn bir anlýk hatasýndan yediði golle maðlup duruma düþtü. Ýlk yarýnýn son bölümünde beraberlik için baský kuran Belediyespor son dakikada Çaðlar la mutlak bir pozisyondan yararlanamadý. Ýkinci yarýya iyi b a þ l a y a n Belediyespor da teknik heyet hücuma takviye etmek için iki oyuncuyu oyuna almak için saha kenarýna gönderdiði anda konuk takýmýn gelen ikinci golü tüm planlarý alt üst etti. Çok kýrýlgan bir yapýya sahip olan kýrmýzý siyahlýlar ikinci golden sonra her zaman olduðu gibi oyundan koptu son yarým saatlik bölüm gerek sahada oynayan gerekse tribünde izleyenler için iþkence halini aldý. Tuzlaspor da bundan iyi yararlandý ve kontrataklarla iki gol daha buldu farký açacak pozisyonlardan da yararlanamadý. Maçý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte yaklaþýk 1500 kadar Belediyespor taraftarý ile 100 kadar Tuzlaspor taraftarý izledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 6. dakikada sol kanattan Murathan topla savunma arkasýna haraketlendi ceza sahasýna yan çizgiden girdi yerden ortaya çýkardýðý topa Berat Ali ceza sahasý ön çizgisi üzerinde geliþine sert vurdu savunmadan seken top kornere gitti. 15. dakikada Çaðlar ýn pasýnda sol kanattan Berat Ali hareketlendi çaprazdan kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert ÇORUM BELEDÝYE Fatih...4 Osman...3 Akýn...3 Ýmam...3 Nedim...2 (58. dak. Oðuzhan...3) Mehmet Akif...4 Murathan...5 Ali Kireþ...3 (58. dak. Recep Niyaz2) Çaðlar...3 (71. dak Turgay...2) Ahmet Buðra...3 Berat Ali...2 vurdu savunma topu çizgiden çýkardý ve kornere attý. 25. dakikada sol kanattan geliþen Tuzlaspor ataðýnda Yusuf Onur kaleci Fatih ile çaprazda karþý karþýya kaldý vuruþunda Fatih topu son anda köþeden kornere çeldi. 27. dakikada Tuzlaspor golü buldu. Taç çizgisine yakýn nokatadan kazanýlan faul atýþýný hýzlý kullanan Mehmet ceza sahasýna gönderdiði topta Osman Bodur seyretti araya giren Okan Baydemir topu aldý bom boþ pozisyonda kaleci Fatih ile karþý karþýya pozisyonda topu köþeden aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Belediyespor maçtaki en net pozisyonu yakaladý. Bu dakikada sað kanattan Berat Ali rakibe baský yaptý topu kaptý ceza sahasýna ortasýnda Çaðlar altý pas içinde boþ durumda zamanlamayý iyi yapamayýnca kafasýnýn üzeri ile vurduðu top auta gitti. Ýlk yarýyý Tuzlaspor 1-0 önde tamamladý. 57. dakikada Tuzlaspor u rahatlatan gol Yakup tan geldi. Sað kanattan Emre bom boþ durumda yerden ortaya çýkardý yayýn üzerinde bir futbolcu topun üzerinde atladý arka Yakup bom boþ durumda topun geliþine uzak köþeye TUZLASPOR Bekir...5 Yusuf...6 Sefa...8 Yakup...7 (76. dak. Ozan...2) Okan Baydemir...7 (87. dak. Mehmet...) Emre...6 Mustafa...6 Mehmet...6 (71. dak. Erdem...3) Yusuf Onur...6 Kemal Samet...6 Okan Duran...7 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Nedim, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor) GOLLER : 27. dak. Okan Baydemir, 59. dak. Yakup, 83. dak. Sefa, 89. dak. Mehmet Atik (Tuzlaspor) HAKEMLER : Yaþar Kemal Uðurlu, Mustafa Çavuþ, Hamdi Tontu. mükemmel bir plase vuruþla topu Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 0-2 yaptý. 68. dakikada sol kanattan geliþen atakta Kemal Samet bom boþ durumda ceza sahasýna girdi kaleci Fatih üzerine açýldý ondan kurtuldu ortaya çýkardý Mehmet Alaattin bom boþ kalede Ýmam a niþanladý Ýmam - da bu pozisyonda çizgi üzerinden çýkardýðý topu kendi kale direði üzerinden kornere atarak inanýlmazý baþardý. 83. dakikada sol kanattan geliþen Tuzlaspor ataðýnda Okan Baydemir in pasýnda Sefa ceza sahasý içinde bom boþ durumda buluþtu ve Fatih in altýndan topu üçüncü Tuzlaspor golü olarak Belediyespor aðlarýna gönderdi: dakikada maçýn skorunu belirleyen gol geldi. Oyuna yeni giren Mehmet Atik savunma arkasýna atýlan topla tüm yarý alaný geçti ceza sahasýna girdi Ýmam ý bir hamle ile yerde býraktý sonra kaleci Fatih e ikinci hamleyi yaptý oda yerde kaldý vuruþunda top yan direkten geri geldi ancak Fatih in sýrtýna çarpan top Belediyespor aðlarýna gidince maçýn skoru belirlendi: 0-4

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı