Çorum a tercüman oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a tercüman oldu"

Transkript

1 Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti Çorum Milletvekili 3. Sýra Adayý Eczacý Ýlksen Ceritoðlu Kurt ta gösterildi. * HABERÝ 5 DE 2 milletvekili çýkarmanýn yollarýný arayacaðýz GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin den sonra CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým milletvekili aday listesi ile ilgili sorularýmýzý cevaplandýrdý. Vekil adaylarýný ön seçimle belirleyen CHP, bundan dolayý 7 Nisan da liste heyecaný yaþamadý. 1 milletvekili Çorum da garanti görülen ana muhalefet partisinin Ýl Baþkaný Yýldýrým, iki milletvekili çýkarabileceklerini, çünkü parti olarak Türkiye nin sorunlarýný çözmeyi vaadettiklerini söylüyor. Yýldýrým AK Parti nin listesinin ise seçmende hayal kýrýklýðý yarattýðý görüþünde. * SAYFA 6 DA Ýlksen Ceritoðlu Kurt Popüler aday Olçak aday gösterilmedi Çorumlu babayiðit Çinliler in takibinde Derindere, teknoloji ihraç edecek * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN ÇORUM 13 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Baþkanlar listeleri deðerlendiriyor Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514) Alo Paket ÇORUM Çorum a tercüman oldu Toyota nýn Sakarya da bulunan fabrikasýnda araç teslim töreni yapýlacak. Programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katýla- 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý na katýlan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum un sorunlarý hakkýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu bilgilendirdi. Ali Bektaþ Toyota nýn tercihi Hitit Dünyanýn en büyük otomotiv markalarýndan Toyota, Hitit Üniversitesi ne eðitim amaçlý bir hizmet aracý hibe edecek. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 3 DE Ahmet Köksal vefat etti Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Köksal ýn babasý ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal ýn dedesi Ahmet Köksal vefat etti. * HABERÝ 7 DE Sacit Çubukçu hayatýný kaybetti Ýstanbul da manifaturacýlýk yapan hemþehrimiz Ahmet Sacit Çubukçu (86) vefat etti. * HABERÝ 8 DE Sacit Çubukçu * SAYFA 9 DA AK Parti Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. Seçimden zaferle çýkacaðýz AK Parti Çorum teþkilatlarý, 7 Haziran da yapýlacak olan genel seçimler öncesi son hazýrlýklarýný tamamladý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, seçimden zaferle çýkacaklarýný söyledi. * HABERÝ 5 DE SP-BBP aday listesi açýklandý 7 Haziran Milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmeyi tercih eden Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili adaylarý açýklandý. * HABERÝ 4 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna yý ziyaret etti. Týp Fakültesi için söz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna yý ziyaret ederek uzey Kampüsü inþaatlarýyla ilgili görüþtü. * HABERÝ 2 DE Etkinlik helva ikramý, gül ve kitap daðýtýmýnýn ardýndan sona er- Peygamber sevgisi Ýl Müftülüðü'nce düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri baþladý. Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen etkinliðe yoðun katýlým oldu. Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkanvekili Nihat Argut, ittifakla ilgili deðerlendirmelerde bulun- * HABERÝ 7 DE

2 2 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Toyota nýn tercihi Hitit oldu MUSTAFA DEMÝRER Dünyanýn en büyük otomotiv markalarýndan Toyota, Hitit Üniversitesi ne eðitim amaçlý bir hizmet aracý hibe edecek. Edinilen bilgilere göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yönetimindeki ekip, bir yýlý aþkýn süredir Toyota üst düzey yetkilileri ile diyalog kurdu. Toyota nýn Sakarya da üretim yapan fabrikasý Türkiye genelinde 5 üniversiteye eðitim amaçlý araç hibe etmeye karar verdi. Söz konusu üniversiteler arasýnda Hitit Üniversitesi de yer aldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn, 15 Nisan 2015 Çarþamba günü Sakarya da Toyota Fabrikasý nda düzenlenecek törene katýlarak üniversiteye verilen aracý teslim alacaðý belirtildi. Toyota nýn eðitim amaçlý vereceði aracýn meslek yeüksek okulunun ilgili bölümlerinde kullanýlacaðý, ayrýca Çorumlu öðrencilere dev fabrikada staj fýrsatý saðlanacaðý öðrenildi. Hedef 400 milletvekili AK Parti Çorum Milletvekili Aday den, "Önümüzdeki seçimler neticesinde Adayý Fatih Maden, yazýlý bir açýklama oluþacak parlamentodan aziz milletimizin yaparak aday seçim sürecini deðerlendiren temel iki beklentisi yeni anayasa ve baþdi. kanlýk sistemidir" dedi. Maden açýklamasýnda, Þüphesiz biz Hoþ bir sada býrakmaya çalýþtýk de diðer tüm aday adaylarý gibi milletvekiak Parti'nin bir vefa hareketi olduðuli olarak yolumuza devam etmek ve genelnun, AK Parti'nin Türk milletinin kabul de ülkemize özelde ise Çorum halkýna yaedilmiþ duasý olduðunun altýný çizen Mapýlacak güzel hizmetlerin altýna imza atden, "AK Parti büyük idealleri büyük hemak isterdik. Fakat Bakara Suresi'nin defleri olan kutlu yürüyüþün adýdýr. Bizler "Olur ki hoþunuza gitmeyen bir þey sizin de partimizin bir neferi olarak bu zamana için hayýrdýr ve olur ki sevdiðiniz þey de kadar olduðu gibi bundan sonra da üzerimisizin için þerdir. Allah bilir, siz bilmezsize düþen ne ise yapmaya hazýrýz. Güzel bir niz" mealindeki ayetinin vermiþ olduðu Fatih Maden aday belirleme süreci geçirdik. Yürüttüðümesaja inancýmýzdan ve ona göre hayatýmýzý müz kampanyada verdiðimiz mesajlarla gök þekillendirmemizden dolayý þimdilik aktif siyasette nasikubbede hoþ bir sada býraktýðýmýza inanýyorum" dedi. bimizin olmadýðýný düþünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Fatih Maden, "Bu vesileyle bu süreçte birlik ve beraberaday adaylýðý çalýþmalarý boyunca kendisine göslik içerisinde kampanyalarýný samimi bir þekilde yürüten terdikleri ilgi ve teveccühten dolayý AK Parti Ýl ve Ýlçe aday adaylarýna da özellikle ve ayrýca teþekkür ediyor, teþkilatlarýna, kadýn ve gençlik kollarýna, sivil toplum bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. kuruluþlarýna, Çorum halkýna ve ekipteki çalýþma arka Partimize hizmet artarak devam edecek daþlarýna teþekkür eden Maden, milletvekili adaylarýna AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih da baþarýlar diledi. Maden, seçim çalýþmalarý boyunca herkesin dikkatini Hedef 400 Milletvekili çeken saðlam bir duruþ sergilediklerini, esnaf, iþadamý, 7 Haziran da yapýlacak olan genel seçimlerin Türk memur, iþçi gibi tüm kesimlerin desteðini hissettiklerini siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacaðýnýn söyledi. altýný çizen Fatih Maden, hiçbir siyasi partinin somut ve Seçim kampanyasý olarak belirledikleri "Elif gibi planlý bir gelecek profili ortaya koyamadýðý günlerde dik Vav gibi mütevazý" sloganýnýn da siyasi duruþlarýný AK Parti'nin 2023 ve 2071 vizyonlarýný ortaya koyduðuen iyi yansýtan slogan olduðunun altýný çizen Maden, nu ve planlarý gerçekleþtirmek için bu seçimlerden güç"aday gösterilmedik diye küsmedik, küsmeyiz. Bize velü çýkmasý gerektiðini, bunun için de tüm ekibiyle seçimlere kadar çalýþacaklarýný söyledi. "Birlik ve beraberrilen görev ne ise o görevi en iyi þekilde yapmaya gaylik içerisinde Yeni Türkiye'ye hep birlikte güçlü adýmlarret ederiz. Bundan sonraki siyasi hayatýmýz boyunca da la yürümek için AK Parti'nin güçlü bir destekle 400 milpartimizin vereceði her türlü görevi en iyi þekilde yapletvekili hedefine ulaþacaðýna inanýyorum" diyen Mamaya gayret edeceðiz" dedi. Toyota nýn Sakarya da bulunan fabrikasýnda araç teslim töreni yapýlacak. Programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katýlacak. Týp Fakültesi için söz aldýk Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna yý ziyaret ederek uzey Kampüsü inþaatlarýyla ilgili görüþtü. Þuana kadar 3 bin dönüme yakýn arazinin üniversiteye kazandýrýlmasýnda artýk son aþamaya gelindiðini, iþlemleri tamamlanan arazilerin üzerine inþaatlarýn büyük bir hýzla yapýmýnýn devam ettiðini, inþaatlarýn bir kýsmýnýn da tamamlandýðýný belirten Rektör Alkan, bakanlýk tarafýndan saðlanan bütçe imkanlarýyla üniversitenin fiziki altyapý eksikliðini büyük bir hýzla giderdiðini ve hýzlý bir kampüsleþme süreci yaþadýðýný ifade etti. Rektör Alkan, eðitim öðretim yýlýnda Týp Fakülte- Orhan Özçatalbaþ üniversiteye dönüyor zin kýymetli adaylarý geçtiðimiz günlerde Antalya dan AK Parti Milletvekili belirlendi. Listede olmak kadar olmamak Aday Adayý olan hemþehrimiz Prof. Dr. ta doðaldý. Listede yer alan kýymetli arkaorhan Özçatalbaþ, iki ay aradan sonra daþlarýmýzý gönülden kutluyor ve kendileüniversiteye dönme kararý aldýðýný açýklarine her koþulda destek vereceðimi bildirdý. mek istiyorum. Bu çerçevede Antalya ve Özçatalbaþ, aday adaylýðý süreci ve Türkiye için ortaya koyduðumuz projeleri sonrasýnda yapacaklarýný deðerlendirdiði ve çalýþmalarý AK Parti Teþkilatýmýz ve açýklamasýnda þu mesajlarý verdi; yeni seçilecek vekillerimizle birlikte gerçekleþtirmek üzere çalýþacaðýmý belirtmek Aslýnda yarým kalan iþlerimizi býisterim. rakmak gibi bir niyetimiz hiç olmamýþ, bu Ülke geneli için açýklanan milletvesüre içinde de akademiden kopmamýþtým. kili adayý arkadaþlarýmýzýn Antalya ve Ancak 7 Haziran Milletvekili seçimlerinde milletimiz için hayýrlý olmasýný yüce Aladay olmak üzere daha üst düzeyde millelah'tan niyaz ediyorum. Ýnþalllah 7 Hazitimize, Antalya mýza daha fazla nasýl katký Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ ran 2015 tarihinde Antalya ve Türkiye'miz saðlarýz düþüncesiyle üniversitemden ayrýlmýþtým. için, Yeni Türkiye için tüm kapýlar açýlmýþ, engeller Kuþkusuz Akdeniz Üniversitesi bizim evimiz, bundan kalkmýþ olacaktýr. Bu vesileyle aday adaylýðý sürecinböyle evimizi ideal koþullara ve akademik ortama kade þahsýma gösterilen ilgi ve teveccüh için tüm Antalvuþturmak için samimiyetle daha fazla çalýþacaðýz ve yalý kardeþlerime ve diðer kentlerdeki deðerli gönül dostlarýma þükranlarýmý sunuyorum. aday adaylýðý sürecinde elde ettiðimiz dostluklar ve deneyimlerle daha güçlü bir þekilde yüksek öðretime, Yine yerel ve ulusal basýnda bu süreçte hakkýmda Antalya ve ülkemiz tarýmýna ve diðer sektörlerine katyazý yazýp, mesajlarýmý haber konusu haline getiren ký vermeye hayýrlýsýyla devam edeceðiz. Ayrýca halen tüm saygýdeðer basýn kuruluþlarýna ve kýymetli çalýprojelerimiz, eðitimler, konferanslar, danýþmanlýklar þanlarýna kalben teþekkürlerimi sunuyorum. Basýnda bizi bekliyor ve daha önemlisi istifa kararý verdiðimde yer alan her haber için; haber yazarý basýn mensuplarý gözleri dolan, duygusallaþan, "Bizi býrakmayýn, Hodostlarýmýz ve medya kuruluþlarýmýz için birer fidan cam!" diyen, mesajlarýyla bizi onore eden saygý ve diktireceðim bilgisini de siz deðerli gönül dostlarýmla sevgi ifadelerini paylaþan sevgili öðrencilerimle inþalpaylaþmak istedim. lah kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz. Selam, saygý ve sevgilerimle. Bilindiði gibi Türkiye'yi 2023'e taþýyacak partimi- ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Ortak proje geliþtirme arzusu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti. Üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan, görev yaptýðý tüm kurumlarda baþarýlý çalýþmalara imza atan Asým Balcý nýn baþarýlarýnýn gurur verici olduðunu belirtti. Rektör Alkan, üniversitenin kendisinin bilgi birikiminden yararlanmak istediðini, Ankara Büyükþehir Belediyesi ile hitit Üniversitesi ara- Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: (Ç.HAK:2502) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tuna yý ziyaret etti. si öðrencilerinin de Çoçýktýlarýn olmasýnýn seyardýmcýsý Tuna, yýllarrum da eðitim alabilvindirici olduðunu bedýr kampüs sorunu yameleri için gerekli olan lirten Kalkýnma Bakanþayan Hitit Üniversitefiziki altyapý ile ilgili lýðý Müsteþar Yardýmcýsinin saðlanan iþbirliði destek talebinde bulusý Yýlmaz Tuna, üniverve oluþturulan sinerji narak, üniversiteye saðsitenin tüm ihtiyaçlarýsonucunda bu sorunulamýþ olduðu katkýlarnýn giderilmesi için çanun çözümlenmesinin dan dolayý Kalkýnma lýþmalarýn devam ettiðimutluluk verici olduðubakanlýðý Müsteþar ni açýkladý. Rektör Alnu ifade etti. Müsteþar Yardýmcýsý Yýlmaz Tukan ýn büyük bir heyeyardýmcýsý Tuna, bunna ya teþekkür etti. canla yapmýþ olduðu dan sonraki süreçte de baþarýlý çalýþmalardan üniversiteye destek veüniversiteye saðduyduðu memnuniyeti receklerini kaydetti. lanan destekler sonudile getiren Müsteþar cunda ortada somut sýnda ortak iþ birliði projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi nin gözle görülür ve hýzlý geliþimini fark edildiðini belir- ten Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Balcý, üniversitenin ilerlemesinde zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir gayretle çalýþan Rektör Alkan a teþekkür ederek, her türlü iþbirliði ve desteðe hazýr olduklarýný, birlikte çalýþmalar yapmaktan da büyük bir mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Reha Metin Alkan, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý yý ziyaret etti

3 PAZARTESÝ 13 NÝSAN Çorum un talepleri Baþbakan da Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum un sorunlarý hakkýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu bilgilendirdi. Bektaþ a teþekkür ettiler Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Borsa merkezinde Ali Bektaþ ile bir süre görüþen Baþaranhýncal ve Þahin, 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý'na katýlarak Çorum'un sorunlarý hakkýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu bilgilendiren Ço- Bektaþ, rum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'a teþekkür ettiler. ÞURADA ÇO- RUM'U ALÝ BEKTAÞ TEMSÝL ETTÝ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nun ev sahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ilgili Bakanlarýn katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen þurada 81 ilin odaborsa baþkanlarý illerindeki en önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu. Þuraya Çorum'u temsilen Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ katýldý. ÇORUM'UN 5 SO- RUNU BAÞBAKAN'A ÝLETÝLDÝ Þurada Çorum adýna konuþma yapan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali demiryolu, Amasya-Merzifon Havaalaný'na Çorum isminin eklenmesi, uçuþ saatleri, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak arasýnda kalan arazilerin, bu ýrmaklardan sulanabilmesi için sulama kanallarýnýn açýlmasý gibi konularý Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na iletti. Bektaþ, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile aralarýnda geçen ilginç bir diyalogu da anlattý. AHMET DAVU- TOÐLU'NU GÜLDÜ- REN SÖZLER Þurada konuþan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, illerinin sorunlarýyla ilgilenilmediðinden yakýnýrken, "Çorumlu hiçbir bakan yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Bir Ali Babacan ilgileniyor. Onun da ebesi (Anneannesi) Çorumlu olduðundan " þeklindeki sözleri Baþbakan Davutoðlu ve Ali Babacan baþta olmak üzere toplantýya katýlan herkesi güldürmüþtü. Bektaþ, þurada yaþanan bu ilginç diyalogu TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e anlatarak þuranýn Çorum açýsýndan oldukça verimli geçtiðini söyledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ali Bektaþ a teþekkür ziyaretinde bulundu. SGK muhtarlarý bilgilendirdi SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz ve Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur'un katýlýmlarý ile 'Etkinlik Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi (KÝTUP II) kapsamýnda muhtarlara bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Anitta Otel'de düzenlenen toplantýda konuþan Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, Türkiye'de devlet için gelir kaybýna, kayýt dýþý çalýþan iþçilerin de haklarýndan mahrum kalmasýna neden olan kayýt dýþý istihdamla mücadele etmek amacýyla yenilikçi bir tutum sergileyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun,Eylül 2014 tarihinde hayata geçirdiði 'Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi'nin (KÝTUP II) ilk toplantýsýný Muðla'da, ikinci toplantýsýný Manisa'da ve üçüncü toplan- SGK geçtiðimiz cuma günü bilgilendirme toplantýlarý düzenledi. týsýný Çorum'da gerçekleþtirdiðini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son on yýlda uyguladýðý etkin yöntemlerle kayýt dýþý istihdamýn % 50'lerden % 34'lere düþmesini saðladýðýný, bu sorunun çözümüne katkýda bulunmak amacýyla uygulamaya konulan projelerle farkýndalýðýn artýrýlmasýný ve tutum deðiþikliði yaratýlmasýný amaçlandýklarýný vurgulayan Açýkgöz, genç kuþaklara odaklanýp sorunun çözümüne temelden, bütünsel bir anlayýþ getirip,kayýtlý istihdamýn öneminin toplumun tamamýnca benimsenerek sahiplenilmesinin planlandýðýný ifade etti. 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý na katýlan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum un sorunlarý hakkýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu bilgilendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun evsahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ilgili Bakanlarýn katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler de gerçekleþtirilen þurada 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu. Þura ya Baþbakan Davutoðlu nun yaný sýra Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin ile TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu ve diðer ilgililer katýldý. Þurada Çorum adýna konuþma yapan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, limana eriþimin kolaylaþtýrýlmasý için Çorum üzerinden Delice-Suluova demiryolu baðlantýsýnýn yapýlmasý, Amasya-Merzifon Havaalaný nýn ismine Çorum un da eklenmesi, Ýstanbul seferi olan havaalaný uçuþ planýnýn yeniden yapýlandýrýlarak Ege ve Akdeniz bölgelerinin de uçuþ seferlerine eklenmesi, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak arasýnda kalan arazilerin, bu ýrmaklardan sulanabilmesi için sulama kanallarýnýn açýlmasý, arazi toplulaþtýrmasý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý, Tarýma Dayalý Organize Sanayi Bölgesi ihtiyacý, Çorum un içinde bulunduðu kalkýnmada öncelikli 4. bölgeden 5. bölgeye alýnmasý ve yüzde 2 lik Bað-Kur kesintisi gibi tarýmsal kesintilerden esnaf, tüccar ve sanayicinin sorumluluðunun kaldýrýlmasý için Baþbakan Davutoðlu ndan talepte bulundu. ÇORUM UN EN ÖNCELÝKLÝ SORUNU, KALKINMA- DA ÖNCELÝKLÝ ÝLLER ARASINDA 4. BÖLGEDEN, 5. BÖLGEYE ALINMASIDIR Çorum un en öncelikli sorunu, kalkýnmada iller arasýnda 4. bölgeden 5. bölgeye alýnmasý olduðunu vurgulayan Bektaþ, Çünkü Çorum un önde gelen sektörlerinden tuðla ve kiremit sektörü, anahtar teslimi fabrika yapan makine sektörü, un ve yem fabrikalarý gibi kaba ürün üreten sektörler açýsýndan, nakliye masraflarý belimizi bükmektedir. Bunun için demiryoluna acil ihtiyacýmýz vardýr. Çorum üzerinden Delice-Suluova demiryolu baðlantýsýnýn yapýlmasý limanlara olan uzaklýðý ortadan kaldýracak, böylece nakliye masraflarý azalacak, Çorumlu sanayicilerin rekabet güçleri artacaktýr dedi. Çorum un tarýma dayalý sanayi ve hayvancýlýk potansiyeli dikkate alýndýðýnda, Tarýma Dayalý Organize Sanayi Bölgesi nin önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çýktýðýný açýklayan Bektaþ, kalkýnmada öncelikli iller arasýnda 4. bölgeden 5. bölgeye alýndýðýnda tarým ve tarýma dayalý sanayi teþviklerinin artýþýnýn saðlanacaðýnýn bununda Çorum un kalkýnmasýna katký saðlayacaðýnýn altýný çizdi. Ahmet Açýkgöz,kayýtlý istihdamýn önemi, kayýt dýþý istihdamýn çalýþana ve ülkeye getirdiði yükler konusunda muhtarlara bilgilendirmelerde bulunarak, katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ise, kayýt dýþýlýðýn önlenmesinde bilgilendirmenin ve denetimin önemli olduðunu belirterek, yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Cesur, katýlýmcýlardan gelen sorularý cevaplandýrarak, gösterdikleri duyarlý yaklaþýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun evsahipliðinde düzenlendi. ANADOLU NUN MEZOPOTOMYASI OLAN ÇO- RUM DA TARIM ARAZÝLERÝNÝN SUYLA BULUÞMASI ÖNEM ARZ EDÝYOR Çorum un hýzla göç veren iller arasýnda. sýrada yer aldýðýný anlatan Bektaþ, Göçü durdurabilmek ve insanýmýzý doðduðu yerde doyurabilmek için, iþgücü imkâný oluþturabilecek yatýrýmlarýn teþvik edilmesi, tarýmsal desteklerin arttýrýlmasý, hayvancýlýðý geliþtirebilmek için de yem hammaddeleri ile birlikte yemdeki yüzde 8 KDV oranýnýn yüzde 1 e düþürülmesi Çorum açýsýndan yararlý olacaktýr. Çorum tarým arazilerinin yüzde 14 lük kýsmý fiilen sulanan araziler, yüzde 86 lýk kýsmý ise sulanamayan arazilerden oluþmaktadýr. Anadolu nun Mezopotamyasý olan, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak arasýnda kalan arazilerin, bu ýrmaklardan sulanabilmesi için sulama kanallarýnýn açýlmasý ve Alaca Koçhisar Barajý gibi çevre barajlardan sulanmasý, ilimiz tarýmý açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Bunun yaný sýra ilimiz tarým topraklarýnýn çok parçalý olmasý nedeniyle, arazi birleþtirilmesi çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý Çorum için acil ihtiyaçtýr diye konuþtu. AMASYA-MERZÝFON HAVALÝMANINA ÇORUM ADIDA EKLENMELÝ Amasya-Merzifon Havalimanýna Çorum adýnýn eklenmesi gerektiðini dile getiren Bektaþ, Çorum da havaalaný yoktur. Bu, Çorum iþ dünyasýnýn en önemli sorunlarýndan biridir. Ýlimize en yakýn Amasya-Merzifon Havaalaný nýn yolcu potansiyelinin büyük bir kýsmýný Çorum halký oluþturmaktadýr. Bu nedenle Amasya-Merzifon Havaalaný nýn ismine Çorum un da eklenmesi, özellikle yurtdýþýndan gelen iþ adamlarý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Ayrýca, sadece Ýstanbul seferi olan havaalanýndan Ege ve Akdeniz Bölgeleri ne de uçuþ seferlerinin eklenmesi ticaret ve turizm hayatý için önemlidir. Havaalaný terminal binasý çok küçüktür, bina büyütülmeli, bölgeyi temsil eden bir hale getirilmeli ve gümrük hizmetleri verilmelidir ifadelerini kullandý. Bektaþ, konuþmasýnýn sonunda Baþbakan Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýkoðlu, ile bakanlarý Çorum a davet etti.(ýha)

4 4 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Hayrettin Karaman Yetki emanettir Ýktidara layýk ittifak kurduk EROL TAÞKAN 7 Haziran Milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmeyi tercih eden Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili adaylarý açýklandý. Birinci ve üçüncü sýrayý SP adaylarý alýrken, ikinci ve dördüncü sýralarda ise BBP'li adaylar yer aldý. Ýttifak listesi Ahmet Bölükbaþ, Yusuf Yýldýz, Mehmet Baloðlu ve Osman Tavlý'dan oluþtu. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP-BBP ittifakýnýn sadece meclise taþýnma adýna kurulan bir ittifak olmadýðýný, iktidara layýk bir ittifak gerçekleþtirdiklerini açýkladý. Saadet Partisi il baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna SPil Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, BBP Ýl Baþkanvekili Nihat Argut, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, milletvekili adaylarý ve her iki partinin yöneticileri katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, partilerinin genel merkezi tarafýndan alýnan kararla birlikte ittifak oluþturulduðunu, seçimlere SPçatýsý altýnda BBP'li adaylarýn da yer aldýðý listelerle gireceklerini duyurdu. Ýttifakýn hayýrlý olmasý dileðinde bulunan Cýdýk, toplantýda þunlarý ifade etti; "Malumunuz olduðu üzere 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25. dönem Milletvekilliði genel seçimleri münasebetiyle Saadet partimiz ve Büyük Birlik partimiz, Saadet Partisi çatýsý altýnda seçime beraber girme kararý almýþlardýr. Öncelikle bu beraberliðin ve yapýlacak olan seçimin ülkemizin ve bütün SP-BBP ittifaký aday listesini açýkladý Ýslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeþliðine vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ederim. Þunu iyi idrak etmek gerekiyor ki bu yapýlan birliktelik sadece iki partinin meclise taþýnmasý için yapýlmýþ bir ittifak deðildir. Bu ittifak ülkemizin içinde bulunduðu adaletsizlik, hukuksuzluk ve yolsuzluk bataðýndan çýkýþ kapýsý olmaya, iki kutuplu siyasete mahkum edilen, kerhen bir partiye oy atmaya zorlanan seçmene umut ýþýðý olan ve siyaseti heyecanlandýran, çözümsüzlüðe ve kýsýr döngüye ayarlý tüm dengeleri deðiþtiren bir Milli Ýttifaktýr. Hem Saadet partimiz hem de Büyük Birlik partimiz bu zamana kadar izlemiþ olduklarý siyasi çizgide þunu açýkça gösterdiler ki, Milli ve manevi deðerleri öne alan, hakkýn ve hukukun üstünlüðüne inanan, milletin bir delikli kuruþuna dahi haksýz yere göz dikmeyen, uydu deðil lider ülke Türkiye diyerek þahsiyetli bir dýþ politika hedefleyen, yani kýsaca bu milletin aslýný temsil eden iki siyasi partidir. Ýþte böyle ulvi hedefler etrafýnda fikir yakýnlýðý olan iki partimizin güçlerini ve imkanlarým da milletimizin selameti için birleþtirmelerinden daha doðal hiçbir þey yoktur. Bu ittifak yüzde bilmem kaç oya deðil, barajý aþmaya deðil, iktidara aday bir ittifaktýr. Çünkü bugün öyle tarihi bir gün yaþanýyor ki milletimizin öz evladý gibi gördüðü, baðrýna bastýðý takdir ve teveccüh ile takip ettiði iki siyasi partimiz iþte burada, bir arada, büyük CHP Çorum Milletvekili ve 1. Sýra Adayý Av. Tufan Köse, teþekkür ziyaretleri yaptý. Köse den teþekkür ziyaretleri CHP Çorum Milletvekili ve 1. Sýra Adayý Av. Tufan Köse, 29 Mart'ta düzenlenen ön seçiminin ardýndan teþekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Ýlk ziyaretine CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý'ndan baþlayan Milletvekili Köse, Alaca, Sungurlu, Bayat, Ýskilip, Kargý, Osmancýk, Laçin, Mecitözü, Uðurludað, Bayat, Boðazkale ve Ortaköy Ýlçe teþkilatlarýna teþekkür turu yaptý. kendisine verilen büyük destekten dolayý onur duyduðunu belirten Milletvekili Av. Tufan Köse, hiç kimseyi mahcup etmeyeceðini söyledi. Ön seçimlerin demokrasi ve adalet açýsýndan CHP'ye bir ivme kazandýrdýðýný belirten Milletvekili Köse, destek veren ve vermeyen herkese teþekkür etti.. Milletvekili köse, "Halkýmýzýn ve partililerimizin Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a verdiðine, vereceðine inancým tamdýr. Bundan hiç þüphem yok, inþallah 7 Haziran'da da halkýmýz iktidar yetkisini CHP'ye verecektir.. Türkiye'nin CHP iktidarýna çok acil ihtiyacý var. Biliyorum ki hiç birimiz hepimiz kadar güçlü olamayýz. Ben de bana verilen bu onurlu görevi, yýlmadan, usanmadan, çalýþarak, çabalayarak, gecemi gündüzüme katarak partililerimizin iyi ve kötü günlerinde yanýnda olarak geçirmeye çalýþacaðým. Yolumuz uzun, Yükümüz aðýr. Tecrübemiz güçlü, deneyimimize acil ihtiyaç var. Ülkemizin zor süreçten geçtiði þu günlerde, yiðit, mert, yürekli, tecrübeli, deneyimli siyasetçilere ihtiyacýmýzýn olduðunu biliyorum. Bütün Ýnsanlarýmýzýn bu özlemle ve duyguyla bu yüce görevi bana layýk gördüðünün de bilincinde olan birisi olarak, davam ülkem, sevdam halkým diyorum." dedi. 12 yýldýr zulümden baþka bir þey yok Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkanvekili Nihat Argut, aday tanýtým toplantýsýnda AK Parti nin 12 yýllýk iktidarý süresince zulümden baþka bir þey ortaya koymadýðýný söyledi. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan ýn yurt dýþýnda olduðunu açýklayan Argut, Ýl baþkaný adýna yaptýðý konuþmasýnda, AK Parti yi eleþtirdi. SP ve BBP tarafýndan kurulan ittifakýn hayýrlara vesile olmasýný dileyen Argut, Kendi ihtiras ve egolarýný tatmin adýna polis okullarýný Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadýn Kollarý yöneticileri seçim çalýþmalarýna ev ziyaretleri ile baþladý. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr yönetimindeki partili kadýnlar, Mimar Sinan Mahallesi nde bev ziyaretinde bulundular. Ev halkýnýn sorunlarýný dinleyen partili kadýnlar, bir süre sohbet ettiler. Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkanvekili Nihat Argut, ittifakla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. kapatan iktidarý kýnýyorum. dedi. 12 yýldýr ülkede zulümden baþka bir þey görmediklerini iddia eden Nihat Argut, Daha güzel þeyler söylemek isterdim ancak söylenecek güzel söz býrakmadýlar. Bu birliktelik, 12 yýldýr inançlarý istismar ederek iktidara gelen ve iktidara gelince de inançlarla alay edenlere karþý kurulmuþ bir ittifaktýr. Bu çirkinlikleri insanlarýmýzýn vicdanýnýn kabul etmeyeceðine inanýyorum. diye sözlerini tamamladý. MHP den ev ziyareti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadýn Kollarý ev ziyareti yaptý. Ev halkýnýn sorunlarýný dinleyen partili kadýnlar, bir süre sohbet ettiler. Özel olsun kamuya ait olsun vekile verilen yetki sýnýrlýdýr ve emanettir. Özelde bir kimse diðerine vekalet verse vekili mutlak manada yetkili kýlmaz, kayýtlar ve þartlarla vekil kýlar, vekil de bu kayýt ve þartlarýn dýþýna çýkamaz. Gizli olarak çýkarsa ahrette, aleni olursa iki alemde cezasýný görür, bedelini öder. Memurlar, milletvekilleri, bakanlar yani kendilerine kamu hizmeti için yetki verilmiþ olanlar da makam ve yetkilerini veriliþ maksadý ve sýnýrlarý dýþýnda kullanamazlar. Peki kullananlar oluyor mu? Evet, belki de cemiyet hayatý baþladýðýndan bu yana oluyor. Bu yetki dýþýna çýkmanýn, emaneti zayi etmenin bir ince ve belki de dine, ahlaka, hukuka aykýrý görülmediði için daha tehlikeli bir tarafý vardýr ki, bu yazýda ona dikkat çekmek istiyorum. Genel kural þu olmalýdýr: Kamu adýna yetki kullanan kiþi, kendisine ve yakýnlarýna yönelik menfaat, imkan ve imtiyaz bakýmýndan yetkiyi almadan, koltuða oturmadan önceki durumu gibi olmalýdýr; baþka bir ifade ile onun, baþkalarýndan farký olmamalýdýr. Bir kamu yetkilisine veya yakýnlarýna hediye verilse, imtiyaz ve imkan verilse, bir menfaat saðlansa kabul etmek için þu sorularýn cevabýný bulmalýdýr: Ben bu makamda bulunmasaydým bana bunlar verilir miydi? Bu imkan ve menfaatler bakýmýndan diðer vatandaþlarla eþit durumda mýyým? Haram-helal kurallarýna göre bir kimsenin, bir mal ve menfaate malik olmasýnýn meþru sebepleri/dayanaklarý vardýr; bu mal ve menfaat meþru sebeplere dayalý olarak mý benim olmuþtur? Eðer bu sorulara din, ahlak ve hukuk kurallarýna göre müspet cevap alamýyorsa bu menfaatler ve bu mallar helal olmaz. Þöyle bir savunma da geçerli deðildir: Ben kimseden bir þey istemiyorum, bana menfaat temin edenlere farklý muamele de yapmýyorum, þu halde bunlar bana helal olmalýdýr! Niçin geçerli deðildir? Çünkü kiþi o makamda olmadýðýnda bu mal ve menfaatler kendisine verilmiyorsa kazanma sebebi iþgal ettiði makam olur ki, böyle bir sebep meþru deðildir. Derler ki, Hz. Ali'nin iki çeþit mumu varmýþ; kamu hizmetini görürken beytülmalýn (hazinenin, bütçenin) mumunu, makamýnda bile kendi iþini görürken parasýný ödeyerek aldýðý mumu kullanýrmýþ! Hz. Peygamber'in ve Hz. Ömer'in, zekat memuruna yaptýðý muameleyi herkes bilir; Bunlarý da bana hediye ettiler deyince, Evinde otursaydýn bunlarý sana getirip verirler miydi demiþ ve hediyeleri devlete mal etmiþlerdir. Geçende bir dost anlattý, sabýk yetkililerden biri bir maðazadan yüklüce bir mal almýþ ve deftere yazdýrmýþ. Aradan uzun zaman geçtiði halde borcunu ödememiþ. Muhasip talep etmeye kalkýþýnca patronu Sen deli misin, sil o borcu, baþýma iþ açma demiþ. Bu örneði yetkiyi kötüye kullanmaya misal olarak açalým: Yetki ve makam gücüne dayanarak borcunu ödememek, silinmesini saðlamak zaten apaçýk haksýzlýk ve ahlaksýzlýktýr. Ödemeyi geciktirip hak sahibinin baðýþlamasýný beklemek ve baðýþlandýðýnda da kabul etmek ince ahlaksýzlýktýr, yetkiyi kötüye kullanmaktýr, haksýz mal ve menfaat kazanmaktýr. Peygamberimiz (s.a.) Karþýlýklý hediyeleþin ki birbirinize sevginiz artsýn buyuruyor. Hediyeleþme, ama karþýlýklý. Bir istisna da maddi deðeri küçük olan sembolik hediyelerdir. Buraya kadar yazdýklarým hem kamu hizmetinde bulunan ve yetki kullanan, hem de özel kesimde gücü ve bazý imkanlarý olan insanlar için geçerlidir; herkes dünyanýn menfaatleriyle beraber fani olduðunu, kefenin içinde cesedimizden baþka bir þeyin bulunmayacaðýný unutmamalýdýr. Kargý ve Bayat ta kesinti Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Kargý, Bayat ve merkeze baðlý bazý köylerde programlý olarak enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, bugün saatleri arasýnda Kargý ilçesine baðlý Yeþilköy köyü TR 2, Abdullah köyü ve Ýnçeçay köyüne; yarýn ayný saatlerde Orta Mahalle ve Mihrihatun Mahallesine; 15 Nisan Çarþamba günü saatleri arasýnda Kargý nýn Göletdere köyüne; Yine 15 Nisan Çarþamba günü :00 saatleri arasýnda Bayat a baðlý Toyhane Kavakkýrý köyüne; 16 Nisan Perþembe günü saatleri arasýnda Bayat merkezine baðlý Yeni Mahalle ve Karaçalý mahallesine ve bugün saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kýrsak Þebeke bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Karaaðaç köyü, Palabýyýk köyü, Atcalý köyü Pancarlýk köyü, Kavacýk köyü ve Elmalý köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek.

5 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Bekiroðlu Seçimden zaferle çýkacaðýz AK Parti Çorum teþkilatlarý, 7 Haziran da yadilerini aklamaya çalýþacaklardýr. Biz Cahit Bey ile pýlacak olan genel seçimler öncesi son hazýrlýklarý Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi ný tamamladý. Ramazan ayýnda adým atýlmadýk yer býrakmadýk. Biz bu milletin sevdalýlarýyýz, bu davanýn gönüllü AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu baþkanneferleriyiz. Kimse beni bu dava þuurundan geri lýðýnda yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda seçim çeviremez ifadelerini kullandý. süresince izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. AK parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, Görev daðýlýmýnýn da yapýldýðý toplantýya AK ParÇorum bölgelere ayrýlabilecek veya bölünebilecek ti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve 4. Sýra Milletbir þehir olmadýðýný belirterek, Çorum un bir bütün vekili Adayý Ahmet Sami Ceylan da katýldý. olduðunu, her ilçenin kendileri için önemli olduðuak Parti nin seçimden zaferle çýkacaðýný dile nu kaydetti. getiren Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Seçimde Çorum da Laf, söz üreten bir partinin deðil, icraat yapan 4 milletvekili çýkartarak büyük bir zafer yaþayacabir partinin neferleri olduklarýný dile getiren Baðcý, ðýz. Bunu baþarmak için elimizden gelen her þeyi Yaptýðýmýz çalýþmalar ile de bunu gösteriyoruz. yapacaðýz. Ýnanmak baþarmanýn baþlangýcýdýr. Bizim hedefimiz 2023 vizyonunu seçim beyannaýnan ki baþarabilesin düþüncesi ile çýkacaðýz bu yomemizde göstermek ve bunun için elimizden gelela ve baþaracaðýz. Buna caný gönülden inanýyoni yapmaktýr. MHP nin karalamalarý, iftiralarý vb. rum dedi. þeyler yapmasý bizi ilgilendirmez býrakalým yap7 Haziran ýn Türkiye için bir milat olduðunu sýnlar millet onlara gereken cevabý sandýkta veredile getiren Bekiroðlu, AK Parti ye ve bu millete cektir. Biz seçimlerden önce yaptýðýmýz gibi seçimkumpas kurmak isteyenlere milletin sandýkta en lerden sonra da çalýþmalarýmýza devam etmeliyiz. güzel cevabý vereceðini belirtti. Çorum da oyumuzu yüzde 62 nin üstüne çýkartabekiroðlu, yönetim kurulu toplantýsýna katýrak milletten aldýðýmýz gücümüzü daha da artýrmalan milletvekili adaylarýna teþekkür ederek, çýktýklýyýz diye konuþtu.(ýha) larý yolda baþarý diledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise muhalefet partisi MHP ye yüklendi. MHP'nin yine bir oyun peþinde olduðunu ve AK Parti yi demoralizetmek için elinden geleni yaptýðýný savunan Ceylan, bu tür hareketlere aldýrýþ etmeyeceklerini dile getirdi. Milletvekili adaylýðýndan istifa ettiði yöak Parti Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. nündeki söylemlerinde iftira olduðunu dile getiren Ceylan, tüm vekil adaylarýyla birlikte AK Parti nin baþarýsý için çalýþacaklarýný vurguladý. MHP ve CHP seçim sürecinde AK Parti yi karalamaya yönelik çalýþmalar yapabileceðini dile getiren Ceylan, Bunlar teþkilatlar hiçe sayýldý. Çorum merkezden aday yok. Çorum da duran aday yok tarzýnda çalýþmalardýr. Bunlar ile oy çalmaya çalýþýp kentoplantýya parti yöneticileri katýldý. 5 AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ayný zamanda Çorum 1. sýra milletvekili adayý Salim Uslu ve 3. sýra milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim startýný Sungurlu7dan verdi. Ýki milletvekili adayý seçim startýný Sungurlu dan verdi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ayný zamanda Çorum 1. sýra milletvekili adayý Salim Uslu ve 3. sýra milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarýnýn startýný Sungurlu'da verdi. Ocaklý Tesislerinde AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve Uslu ve Kurt, parti binasýnýn önünde toplanan vatandaþlarý selamladý. çok sayýda partili tarafýndan karþýlanan duðu belli. Hepimiz Çorumluyuz, birbirimizden souslu ve Kurt, parti binasýnýn önünde toplanan vatanrumluyuz. En çokta Lütfiye hanýmdan sorumluyuz daþlarý selamladý. þeklinde konuþtu. ÝBurada bir konuþma yapan AK Parti Sungurlu Sungurlu'ya yapýlan ve planlanan yatýrýmlarý Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, konuþmasýnda 3. sýra milhakkýnda vatandaþlara bilgi veren Salim Uslu, Ýlk letvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un SunÝlçe Hastanemiz olan 150 yatak kapasiteli modern gurlulu olduðunu hatýrlatarak, 20 seçimlerinde olsungurlu Devlet Hastanesini hizmete açtýk. Sungurduðu gibi 7 Haziran seçimlerinde de kendisine tam lu ilçemize günümüz ihtiyaçlarýna göre dizayn edildestek vereceklerini söyledi. miþ Adalet Sarayýný hizmete sunduk. Sungurlu ilçemiz Türkiye de birçok Ýl merkezinden önce doðalak Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðgaz ile tanýþtý. Çevre illere ve Sungurlu ya hizmet lu da Sungurlu nun evladý olan Lütfiye Ýlksen Ceriveren doðalgaz genel hat ve kompresör istasyonu da toðlu Kurt a ilçe halkýndan destek istedi. ilçemize kuruldu. Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýLütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'da konuþmasýnmýz (TOKÝ) Sungurlu ya 432 Konut, Ticaret Merkeda, Çok mutlu oldum. Baba topraðý olan Sungurzi ve Saðlýk Ocaðý hizmete sundu. Sungurlu Ulu Calu ya hizmet etmek için geldim. Tüm bayanlarýn semii Restorasyon çalýþmalarý baþladý halen devam si olacaðým. Durmak yok, yola devam dedi. ediyor. Hayýrlý uðurlu olsun. Sungurlu Ceza Ýnfaz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Kurumu yapýlmasý proje ve zemin iyileþtirme çalýþamiri Salim Uslu ise, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu malarý tamamlanýyor, Ýnþallah birkaç ay sonra ihale Kurt a destek isteyerek, Ýlksen hanýmýn nerede doðedilecek dedi.(ýha) Baðcý, Bir Medya yla çalýþtý Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldý- ðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti Çorum Milletvekili 3. Sýra Adayý Eczacý Ýlksen Ceritoðlu Kurt ta gösteril- di. Hürriyet in haberene göre, Tokat'tan 2. sýra adayý olan ve Meclis'e gelmesi güçlü olan 1988 Hürriyet, AK Parti'nin seçilebilir sýralamada aday kadýn milletvekilleri arasýnda Çorum Milletvekili 3. Sýra Adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt gösterdi. doðumlu olan Gaye Güler de AK Parti'nin en genç milletvekili adayý oldu. AK Parti listelerindeki en yaþlý aday ise 1942 doðumlu Þanlýurfa 3. sýra adayý Seyit Eyyüboðlu oldu. AK Parti'nin tüm milletvekillerinin yaþ ortasý ise 47 olarak gerçekleþti. AK Parti'nin seçilebilir yerde aday olan kadýn milletvekilleri arasýnda Çorum Milletvekili 3. Sýra Adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt gösterildi. Popüler aday Olçak aday gösterilmedi AK Parti nin reklam organizatörü hemþehrimiz Erol Olçak, milletvekili aday listesinde yer almayan en popüler isimler arasýnda gösterildi. Hürriyet te yayýnlanan yorum habere göre, AK Parti listelerinin açýklanmasýyla çizik yiyen mevcut 0 milletvekilinin yaný sýra çok sayýda aday adayý da hayal kýrýklýðý yaþadý. Görevlerinden istifa eden do- Erol Olçak kuz rektörden sadece Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun istifa etmesini istediði iki rektör listelerde yer bulabildi. Birçok bürokrat listeye giremezken, kabataþ saldýrýsýný sosyal medyadan ilk duyuran isim Halime Kökçe ile A.A.'nýn eski genel müdürü Kemal Öztürk, futbolcu Tanju Çolak, ünlü sanatçý Ýbrahim Tatlýses listelere giremedi. AK Parti'nin Reklam kampanyasýnýn baþýndaki isim Erol Olçak da listede yer almadý. Cahit Baðcý, seçim kampanyasýnda kullanacaðý fotoðraflarý Bir Medya Ajansý nda çektirdi. Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, 25. Dönem Çorum Milletvekili Adayý Cahit Baðcý, seçim kampanyasýnda kullanacaðý fotoðraflarý Bir Medya Ajansý nda çektirdi. Sabah saatlerinde ajansa giden Baðcý, fotoðraf çekiminin ardýndan çekime yardýmcý olan ekibe teþekkür etti. Uðurludað a yatýrýmlar sürecek Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un da bulunduðu kabulde Uslu, Uðurludað ilçesine yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Siyasetin bir hizmet aracý olduðunu ifade eden Uslu, "Nasip ve kader çizgisi bizi Çorum'a bir dönem daha hizmet edebilmemiz için aday gösterilmemizi saðladý. Sadece dilimizle deðil, kalbimizle de inanarak bu yola çýktýk. Her ilçemizin olduðu gibi Uðurludað'ýn büyümesi geliþmesi ve kalkýnmasý için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Çeltik fabrikasý için Pankobirlik çalýþmalarýný sürdürüyor. Fabrika; bölgede zengin ürün çeþitlemesi, istihdam ve fiyatlarýn regüle edilmesi de saðlayacaktýr. Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahamýzýn 1. etabý 14 Nisan Salý günü ihale edilecek. 1. etapta sentetik çim yüzeyli futbol sahasý, tel örgü ve aydýnlatma iþleri yapýlacak. 2.etapta ise soyunma odasý binasý ve çelik kapalý tribün yapýlmasý planlanýyor. Sentetik sahayý yaz dönemi tamamlamayý planlýyoruz. Uðurludað ilçemizde 77 bin 50 dekar araziyi sulayacak olan Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým ihalesini gerçekleþtirdik. Uðurludað ilçemizi ve 54 köyümüzün su soru- nunu çözüme kavuþturacak olana Þendere Ýçme Suyu Projemizin ihalesi 2 Nisan Perþembe günü yapýldý. 5 Milyon TL ödeneði Ýl Özel Ýdaremize gönderildi. Ýlçe Emniyet Amirliði ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna alýndý. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uðurludað heyeti ise, Ýlçemize yapmýþ olduðunuz hizmetlerden dolayý teþekkür ederiz. Her zaman yanýmýzda destekçimiz oldunuz, Allah yolunuzu açýk etsin. dediler. Uðurludað heyeti Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti.

6 6 PAZARTESÝ 13 NÝSAN milletvekili çýkarmanýn yollarýný arayacaðýz CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, vekil aday listelerinin YSK ya teslim edildiðin gün olan 7 Nisan ý deyim yerindeyse ayaklarýný uzatýp diðer partilerin heyecanýný izleyerek geçirdi. Ön seçimle parti tabanýnýn sesine kulak veren CHP erken baþladýðý seçim yarýþýný sürdürme gayretinde. Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, iktidar partisinin yýprandýðýný, halkýn AK Parti ye küskün ve kýzgýn olduðunu savunarak, AKP nin bu seçimde 3 milletvekili çýkarmasý mümkün görünmüyor. tahmininde bulunuyor. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Adaylarýnýzý ön seçimle belirlediniz. Bu nedenle 7 Nisan da diðer partiler liste telaþýndayken siz rahattýnýz. Ýl Baþkaný olarak seçmenlerimizin, üyelerimizin ve aday adayý olmayý düþünen adaylarýmýzýn düþüncelerini aldým, nasýl bir seçim yapalým diye. Onlarýn da tamamý, bütün üyelerin katýlýmý ile hakim denetiminde bir seçim yapýlmasýný tercih ettiklerini, özellikle de kontenjan istemediklerini söylediler. Ankara ya gidecek adaylarý üyelerin belirlemesi gerektiðini söylediler. Daha sonra il ve diðer ilçe baþkanlarýmýzla birlikte karar aldýk. Genel Merkeze ilettik. Onlar da saðolsunlar bizi kýrmadýlar, hakim denetiminde bütün üyelerin katýlýmý il ön seçim yaptýk. Buradaki üyelerimizin gerçek iradi beyanlarýný, tercihlerini büyük bir demokrasi þöleni ile 29 Mart ta sandýða taþýdýk. Türkiye nin en katýlýmlý ön seçim yapýlan illerinden biri Çorum oldu. Büyük bir coþku ile halkýmýz geldi, salonu doldurdu ve oylarýný verdiler, sýralamayý yaptýlar. Sandýktan çýkan neticeye herkes saygý gösterdi. Onun için biz 7 Nisan ý çok rahat geçirdik. Biliyorsunuz ki Tufan Köse önceki dönemden milletvekilimizdi 1. sýraya geldi. 2. sýraya Muharrem Bozdoðan geldi. 3. sýra Dinçer Solmaz, 4 de Saim Topgül. Bizde, seçmenimizde herhangi bir sýkýntý yok. Seçim startýný verip 2 milletvekili çýkarmanýn yollarýný arayacaðýz. Büyük bir ihtimalle de 2 milletvekili çýkaracaðýmýzý tahmin ediyoruz. 2 milletvekili demek 120 bin oy demek. Oylarýnýzý nasýl artýracaksýnýz? Milliyetçiyim diyen, devrimciyim diyen, sosyalistim diyen, daha önceden diðer partilere oy vermiþ olup da memnun olmayan vatandaþlarýmýzdan oy isteyeceðiz. Bize oy verdiklerinde yaþanabilir bir Türkiye yi vadediyoruz. Güzel günler vadediyoruz. Herkese eþit davranacaðýmýzý vadediyoruz. Biz iktidar olduðumuzda öðrencilerin, iþçilerin, esnafýn, sanayicinin, KOBÝ lerin tamamýnýn sorununu çözmeyi vadediyoruz. Karþýmýzda yýldýr iktidarda olan bir parti var. Bu iktidar yoruldu, usandý, bir takým yolsuzluklar da var. Halkta býkkýnlýk duygusu hakim oldu. Yýllardýr bir bakanýmýz olsun istedik, ancak iktidar partisi bir bakanlýk vermedi Çorum a. Halkýmýz buna kýzgýn ve küskün. Daha önceki seçimlerde kontenjan adayla dengeleme durumuna gidiyordunuz. Mevcut listenizle sað seçmene hitap edebilecek misiniz? Listemiz tüm Çorum a hitap edecek. Önseçimde 12 bin 95 kiþi oy kullandý. Adaylarýmýz da 6 aydýr bütün köylerde çalýþýyorlar. Biz diðer partilere göre bir adým öndeyiz. 6 ay önceden baþladýk çalýþmaya. CHP Çorum dan 1 milletvekili banko çýkarýyor. 1. sýra adayýnýz önceki dönem de vekildi. Demek ki CHP li seçmen Tufan Bey den memnun. Meclis te uzun süredir Çorum dan çýkýpta 136 kez konuþma yapan, Çorum un sorunlarýný dile getiren bir baþka vekil çýkmadý. Tufan Bey meclisi biliyor. Çorum un sorunlarýný da biliyor. mý? Ýktidar partisinin listesinin size avantaj saðlayacak yönü var Ben ana muhalefet partisinin il baþkanýyým. Deðerlendirmem ne derece doðru olur bilemiyorum. AKP nin listesi merkezde hayal kýrýklýðý yarattý. Özellikle merkezden önceki dönem il baþkanlarýnýn aday olmamasý bir burukluk yarattý. Diðer adaylarýn Ankara dan gelmesi ve Çorum u yeterince tanýmamasý onlar için dezavantaj yýla yakýn bu halk belediye baþkanlýðý, il geneli, belediye meclis üyeliklerini AKP ye vermesine raðmen bir yatýrýmlarý olmadý. Çorum Yozgat gibi olmadý. Çorum halký AKP ye elinden ne geldiyse verdi. AKP Genel Merkezi de bunu gözardý etti. Önceki dönemlerden Faruk Bey, Ahmet Sami Ceylan ýn ikinci sýrada olduðu düþünülüyordu. Ama bu þartlarda 'Yazan Eller Okuyan Yüreklerle Buluþuyor' 'Yazan Eller Okuyan Yüreklerle Buluþuyor' isimli etkinlik düzenlendi. MUSTAFA BURAK YALÇIN çaðýn egemenlerinin kölesi olmaktan kurtulmayacaðýný biliyoruz. Üretmeden, yeterince mücadele Eðitim- Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi'nde 'Yaetmeden masa baþýnda siyaset yapmanýn kolaycýzan Eller Okuyan Yüreklerle Buluþuyor' isimli etlýðýna kaçabiliyoruz. Eðitim - Ýþ olarak bu kolaycýkinlik düzenlendi. lýktan kaçmak için örgütlülüðümüzü eylemlerle, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen etsosyal ve sanatsal etkinliklerle zenginleþtirmenin kinliðe sendikacýlarýn yaný sýra çok sayýda davetli gayreti içerisindeyiz. Etkinliðimize katýlan tüm katýldý. Can Þahin, Toprak Peker ve Selin Sezgin üyelerimize, misafirlerimize, yazarlarýmýza ve þadavetlilere müzik dinletisi sundu. Daha sonra reirlerimize teþekkür ediyorum." Dedi. sim öðretmenleri Aynur Kýzýlkaya ve Ferdane Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Iþýl ÖzgenKoç'un hazýrladýðý sergi açýldý. Serginin açýlýþýný türk'ün hazýrladýðý 'Yesemek Hitit Açýk Hava MüCumhuriyet Gazetesi yazarlarýndan Iþýl Özgentürk zesi' isimli film gösterime girdi. yaptý. Cumhuriyet Yazarý Iþýl Özgentürk, GazianEðitim- Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, yaptýðý tep'in Ýslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Taþ açýþ konuþmasýnda, "Eðitim Ýþ kurulduðu günden Ocaðý ve Heykel Atölyesi hakkýnda bilgi verdi. beri mücadelesine yýlmadan devam etmektedir. Emeði toplumsal yaþamdaki önemini kavramýþ, eðitimci olmanýn sorumluluðu ile geleceðimiz olan çocuklarýmýza sanatý, edebiyatý sevdirmenin bilincinde üyelerimizle çýð gibi büyüyoruz. Okumayan, araþtýrmayan toplumlarýn körleþeceðini körleþen toplumda modern Serginin açýlýþýný Cumhuriyet Yazarý Iþýl Özgentürk yaptý. Baþkanlar listeleri deðerlendiriyor Fotoðraflarla toprak sanayi Halk Eðitim Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim yeri toprak Sanayisi oldu. Halk Eðitim Merkezi fotoðraf kursu etkinliði çerçevesinde her hafta sonu yapýlan fotoðraf çekimi uygulama çalýþmasý, kursiyerlerin büyük çoðunluðunun katýlýmýyla gerçekleþti. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde gerçekleþen fotoðraf çekimlerinde, toprak sanayisinde çalýþan insanlar ile kiremit ve tuðla üretimleri fotoðraf karelerine aktarýldý. Toplam 3 saat süren fotoðraf çekimleri sonunda çekilen fotoðraflarýn görsel okumalarý ve deðerlendirmeleri yapýlýrken, photoshop ile fotoðraf iþleme bilgileri de verildi. Halk Eðitim Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim yeri toprak Sanayisi oldu. Foto safarisanat eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde yapýldý. Pýnar da indirim sýnavý Pýnar Koleji nde indirim sýnavý yapýldý. Önceki gün saat 8. da baþlayan sýnav üç oturum olarak yapýldý. 4, 5, 6, 8, 9, ve. sýnýflarýn katýldýðý sýnav yoðun ilgi gördü. Çocuklarýný sýnava getiren veliler de öðrencilerin heyecanýna destek oldular. Öðrencilere baþarýlar dileyen Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, velilere ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Pýnar Koleji nde indirim sýnavý yapýldý.

7 PAZARTESÝ 13 NÝSAN Bu kursun geliri ihtiyaç sahiplerine Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi nde, kadýnlar ahþap boyama etkinliðinde bir araya geldi. Boyandýktan sonra satýþa sunulacak olan ahþap eþyalardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýnýn eþleri, Belediye Meclisinin kadýn üyelerinin de katýldýðý etkinlikte konuþan Hatice Külcü, mahalle kültür merkezlerinde kadýnlara yönelik çok sayýda kurs düzenlendiðini söyledi. Ahþap Boyama kursunun da bunlardan birisi olduðunu belirten Hatice Külcü, Bizler de bugün ahþap boyama etkinliðine katýlýyoruz. Bu ahþap ürünlerin satýþýndan elde edeceðimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýracaðýz. Etkinliðe katýlan, bizlere destek olan herkese teþekkür Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi nde ediyoruz. dedi. kadýnlar ahþap boyama etkinliði düzenledi. Ahmet Köksal vefat etti Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Köksal ýn babasý ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal ýn dedesi Ahmet Köksal vefat etti. Ahmet Köksal için Alaca ilçesinde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Ço- rum milletvekili adayý Ahmet Ceylan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, ilçe belediye baþkanlarý, MÜSÝ- AD yöneticileri ve vatandaþlar katýldý. Köksal ýn cenazesi Merkez camiinde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Eski Mezarlýkta topraða verildi.(ýha) Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çorum kavþaðýnda meydana gelen trafik kazasýnda, otomobilin köprüden uçmasý sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi de aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul dan Çorum Kargý istikametine gitmekte olan Hasan Çeþme (63) idaresindeki 19 RD 348 plakalý otomobil, Tosya Dörtyol kavþaðýnda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Çorum kavþaðýnda bulunan köprüden çaya uçtu. Trafik kazasýnda otomobil þoförü Hasan Çeþme (63) ve Esma Çeþme (93) hayatýný kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulanan Afi Ç. (70( ve Sultan K. (72) aðýr yaralandý. (ÝHA) Köksal ýn cenazesi Merkez camiinde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Eski Mezarlýkta topraða verildi. Köprüye uçtular, 2 ölü Otomobilin köprüden uçmasý sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi de aðýr yaralandý. Sungurlu da kaza, 1 ölü, 1 yaralý Çorum un Sungurlu ilçesinde iki otomobil ve bir otobüsün karýþtýðý kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, sýralarýnda Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Çorum dan Sungurlu istikametine giden Uður Yaðmur yönetimindeki 06 FHE 23 plakalý otomobile önce ayný istikamete giden Gökhan Sarý yönetimindeki 61 S0741 plakalý otobüs, daha sonra da Muhammet Aktaþ yönetimindeki 06 H 4637 otomobil çarptý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Uður Yaðmur Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen etkinlik Çorum Belediyesi Mehteran konseri ile baþladý. Çorum'da Peygamber sevgisi MUSTAFA BURAK YALÇIN Ýl Müftülüðü'nce düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri baþladý. Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen etkinlik Çorum Belediyesi Mehteran konseri ile baþladý. Kutlama programýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Memur Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Akþemddin Camii Ýmam Hatibi Hafýz Sefa Kýrcý'nýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Müftü Mehmet Aþýk bir açýþ konuþmasý yaptý. Müftü Aþýk, "Bu soðuða raðmen saatlerce beklediniz Etkinliðin sonunda Hac ve Umre Þube Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya Kutlu Doðum duasý yaptý,. Allah sizden razý olsun, Allah sizleri peygamber efendimize inþallah komþu eylesin. Peygamber efendimizin dünyayý þereflendirmesinin 1444.yýlýný kutlamaya baþladýk. Kutlamalarýn bu seneki temasý 'Hz. Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlâký ve Hukuku' olacaktýr. Biz dünyada huzuru, sevgiyi, þefkati örnek arýyorsak, model arýyorsak bu örnek efendimizdir. Ýnsanlýðýn inancý, ýrký, siyasi görüþü, rengi, düþüncesi ne olursa olsun hepsinin annesi Hz. Fatma'dýr, babasý ise Hz. Adem'dir. Medeni geçinen batý, yayýn ve organlarýyla bizi kültürümüzden uzaklaþtýrmaya çalýþtý. Allah'ýn ipine sarýlalým. Ayrýlýðý, fitneyi kaldýrmanýn tekbir yolu var, Allah'ýn kitabýna sarýlmaktýr." Dedi. Bekir Aksoy Ýlkokulu 4.sýnýf öðrencisi Esmanur Yýldýz'ýn okuduðu' 40 Yaþýndasýn' adlý þiir davetlilere duygulu anlar yaþattý. Etkinlik helva ikramý, gül ve kitap daðýtýmýnýn ardýndan sona erdi. Etkinliðin sonunda Hac ve Umre Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþen etkinlik helva ikraþube Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya, Kutlu Doðum dumý, gül ve kitap daðýtýmýnýn ardýndan sona erdi. asý yaptý. TAZÝYE Merhume Tevhide halamýz ve merhum Hacý Hüseyin Çubukçu eniþtemizin evlatlarý, aile büyüðümüz Sacit Çubukçu nun Ýki otomobil ve bir otobüsün karýþtýðý kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi aðýr yaralandý. gurlu Devlet Hastanesine versitesi Eðitim ve Araþolay yerinde hayatýný kaldýrýlan ve durumu aðýr týrma Hastanesi ne sevk kaybederken, otomobilde olan Ömer Yaðmur, buraedildi. yolcu olarak bulunan Ömer Yaðmur yaralandý. da yapýlan ilk müdahalekazayla ilgili sonin ardýndan Hitit ÜniAmbulansla Sunruþturma sürüyor.(ýha) Çocuklar sobadan zehirlendi Çorum da sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki çocuk tedavi altýna alýndý. Olay, Çorum merkeze baðlý Bozboða köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozboða köyünde yaþayan B.K. (14) ve K.K. (13) adlý iki çocuk sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Hitit Üniversitesi Eði- tim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan 2 çocuk buradaki ilk müdahalelerinin ardýndan Ankara ya sevk edildi.(ýha) vefatýný üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyorum. Merhuma Allah tan rahmet kýymetli eþleri Nahide Çubukçu ya, kardeþleri Sami Çubukçu, Nebile Sunel ve evlatlarý Nesrin Sevgili, Nevin Tuðluoðlu, Ýhsan Çubukçu ve Fehime Can a, torunlarý Nusrullah, Abdullah, Lamia, Ayþe, Reþide, Ahmet, Ayþegül, Recep ve Sena ya, dost ve akrabalarý ile tüm sevenlerine sabr-ý cemil ve baþsaðlýðý dilerim. Mekaný Cennet olsun. Kolaðasýoðlu Ailesi adýna Z. A. Daver Kolaðasýoðlu

8 8 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Sultan Sofrasý nda teþekkür yemeði veren Berat Uzun: Durmak yok, yola devam RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, siyasi çalýþmalarýný sürdüreceðini belirterek, Durmak yok, yola devam dedi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Sultan Sofrasý nda teþekkür yemeði veren Berat Uzun, partisinden Çorum Milletvekili adayý olarak gösterilen isimleri tebrik ederek baþarýlar diledi. Adaylarý telefonla arayýp kutladýðýný belirten Uzun, Seçim sürecinde partimiz ve adaylarýmýz için çalýþmaya devam edeceðime, elimden gelen her türlü desteði vereceðime söz veriyorum diye konuþtu. Bazý mahalle muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de hazýr bulunduðu yemekte kendisine destek veren aile mensuplarý ve dostlarý ile tüm sevenlerine teþekkür eden Uzun, Bu bir fatihaydý, Allah nasip ederse hatim yapacaðýz þeklinde konuþtu. Siyasetin bayrak yarýþý olduðunu ve aday gösterilmeyen isimlerin partiye küsmemesi gerektiðini vurgulayan Uzun, yaptýðý konuþmada önemli mesajlar verdi. DURMAK YOK, YOLA DEVAM Ümmetin selameti ve memleketin istikrarý için AK Parti iktidarda olmaya devam etmeli diyen Uzun, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Aday adayý olduðum dönemden bugüne kadar Çorum da güzel bir tanýtým sürecini geride býraktýk. Bu süreçte yanýmda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese þükranlarýmý ifade etmek istiyorum. Çorum un en genç milletvekili aday adaylarýndan olarak Genel Merkezimiz in çalýþmalarýmýzý takdir etmesi de bizleri ayrýca onurlandýrdý. Neticede Allah ýn takdiri tecelli etti ve bu ulvi görev þimdilik bize nasip olmadý. Genel Merkezimiz tarafýndan milletvekili adayý olarak belirlenen isimleri tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum. Uzun istiþare ve çoklu deðerlendirmelerin ardýndan verilen bu karara saygý duymak gerek. Diðer aday adayý arkadaþlarýmýza da sesleniyor, partimize karþý küskünlük yaþamamalarýný diliyorum. Zira bu bir hizmet yarýþý. Ümmetin selameti ve memleketin istikrarý için AK Parti iktidarda olmaya devam etmeli. Onun için AK Parti için çalýþmaya devam edeceðiz. Çünkü bizim sorumluluberat Uzun teþekkür konuþmasý yaptý. ðumuz daha fazla. Baþkanlýk sistemini hayata geçirmek için çalýþmalýyýz. Daha yolun baþýndayýz ve daha yapacaðýmýz çok iþ var. Bu bir fatihaydý, Allah nasip ederse hatim yapacaðýz. Vekillik amaç deðil, millete hizmet etmek için araçtýr. Önemli olan makamlar deðil, milletin gönlünde yer kazanmaktýr. Bizim gayemiz de millete hizmet etmek. Bu yolda durmak yok, yola devam. Düzenlenen program dualar eþliðinde sona erdi. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, Sultan Sofrasý nda teþekkür yemeði verdi. Ulukavak ASM istiyor RECEP MEBET Ulukavak Mahallesi nde Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) ne ihtiyaç olduðu bildirildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, Çamdeðirmeni, Ölçek, Akpýnar ve Sarýlýk mevkii ile Çiftlik Çayýrý, Özgürevler, Söðütlüevler, Köprübaþý ve Ýkbal Kent semtinde ikamet eden vatandaþlarýn birinci basamak saðlýk hizmetlerinde sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir Söz konusu bölgelerde ikamet eden mahalle sakinlerinin kilometrelerce mesafe kat ederek aile hekimlerine ulaþtýklarýný anlatan Hanefi Özdemir, Ulukavak Mahallesi ne yeni ASM kurulmasý gerektiðini kaydetti. Mahalle sakinlerinin taleplerini Çorum Valiliði baþta olmak üzere ilgili makamlara dilekçe ile bildirdiðini dile getiren Özdemir, yetkililerden çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. Nehir Laminant Parke, Adliye Sarayý yaný Mavral Sokak numara 1/C de hizmete açýldý. Nehir Laminant Parke açýldý RECEP MEBET Hasan Kendirci ve Servet Koç un sahibi olduðu Nehir Laminant Parke önceki gün dualarla hizmete açýldý. Ulukavak Mahallesi Adliye Sarayý yaný Mavral Sokak numara 1/C de gerçekleþen açýlýþa SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþahasan Kendirci ve Servet Koç un sahibi olduðu iþletme dualarla hizmete girdi. damlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. Açýlýþ sonrasý tebrikleri kabul eden Hasan Kendirci, Sektördeki 12 yýlý aþan tecrübemizle kendi iþdüzenlenen açýlýþa katýlan davetliler, yapýlan duaya âmin diyerek eþlik etti. yerimizi hizmete sunmanýn mutlunýyla benzersiz indirimler uyguladýklarýný kaydetluðunu yaþýyoruz dedi. ti. Laminant parke satýþýnýn yaný sýra montaj iþkendirci, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda lemlerini de itina ile yaptýklarýný anlatan Kendirci, detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeni Adliye Saçelik kapý ve mutfak dolabý çeþitlerini de müþterirayý yaný Atýf Hoca Parký altýndaki iþyerimize dalerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. vet ediyoruz diye konuþtu. Açýlýþ nedeniyle düzenledikleri kampanyaaçýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sodan da bahseden Kendirci, Laminant parke yapýna erdi. lacak dairelerin bir odasýnýn iþçiliði bizden sloga- Sacit Çubukçu hayatýný kaybetti RECEP MEBET Ýstanbul da manifaturacýlýk yapan hemþehrimiz Ahmet Sacit Çubukçu (86) vefat etti. Merhume Tevhide ve merhum Hacý Hüseyin Çubukçu nun oðlu, Nahide Çubukçu nun eþi, merhum Saim Çubukçu, kuyumcu Sami Çubukçu ve Nebile Sunel in aðabeyi, Nesrin Sevgili, Nevin Tuðluoðlu, Ýhsan Çubukçu, Fehime Can ýn babasý A. Sacit Çubukçu solunum yetmezliði nedeniyle A. Sacit Çubukçu Ýstanbul Erenköy deki evinde yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Karacaahmet Þakirin Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan bugün Kastamonu Kabristaný nda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Ahmet Sacit Çubukçu ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

9 PAZARTESÝ 13 NÝSAN Çorumlu babayiðit Çinliler in takibinde Derindere, teknoloji ihraç edecek Derindere Motorlu Araçlar (DMA) Sanayi, dünyanýn en büyük pazarý konumundaki Çin e açýlýyor. Çorumlu Derindere Ailesi nin sahibi olduðu DMA firmasý, geliþtirdiði teknolojiyi Çin e ihraç edecek. Elektrikli otomobil teknolojilerinde çýðýr açan DMA, Çin Halk Cumhuriyeti nde ortaðý olduðu þirketle uluslararasý bir projeye imza attý. Milliyet Gazetesi nden Levent Köprülü ye konuþan DMA Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Yol, Çin de elektrikli araç üretimi yapmaya hazýrlandýklarýný açýkladý. Yerli teknolojiyle Çin de babayiðit oldu baþlýklý haberde þu bilgilere yer verildi: DMA, YERLÝ TEKNOLOJÝNÝN GURURU temlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri Türkiye de yapýlacak. Ýsteyen her üreticiye, kendi modellerine uygun sistemler geliþtirip, fabrikalarýnda monte edeceðiz. Yani üretim süreçlerinde yer alacaðýz. CADMA ile çalýþan her marka, belli adette üretim garantisi verecek. Her araç baþýna da belli gelir hedefimiz var. ÜRETÝLEN ARAÇLAR TÜRKÝYE DE DE SATILACAK Çin yerel pazarýnda faaliyet gösteren þirketlerin tamamýyla görüþme halinde olduklarýný, bazý yerel üreticilerin araçlarýný elektrikli hale getirmek için þimdiden ön anlaþmalar imzalandýðýný anlatan Önder Yol, Çin de küçük ve orta ölçekli pek çok elektrikli araç üreticisi var. Teknolojileri yeterli deðil. Elektrik motoru ve pili takýnca araç elektrikli olmuyor. Yazýlýmlara Türkiye de kendi teknolojisiyle donattýðý elektrikli araçlarý yollara çýkaran Derindere Motorlu Araçlar, Çin de elektrikli babayiðit olacak firmalara teknolojisini kullandýracak. DMA, bunun için Çin de CADMA adýyla ortak bir þirket kurdu. Yaklaþýk iki yýldýr teknolojisini tamamen kendi geliþtirdiði ve ürettiði elek- Çorumlu Derindere Ailesi nin sahibi olduðu firma, Çin e teknoloji ihraç edecek. trikli araçlarýyla Türkiye ihtiyaç var. Teknolojimiz, bu anlamda önemli avantaj pazarýnda faaliyet gösteren Derindere Motorlu Araçlar dedi. (DMA), dünyanýn en büyük pazarý konumundaki DMA Kurucu Ortaðý Özkan Derindere ise CADÇin e de açýlmaya karar verdi. Bunun için ciddi bir MA ile hedeflerinin, teknoloji ihracýyla 5 yýlda 1 miladým atan DMA, Çin de devlete ait China Aviation yar dolar ciroya ulaþmak, Çin de katkýda bulunduklalithium Battery (CALB) firmasýyla CADMA adýný rý elektrikli araçlarýn Türkiye de de satýþýný yapmak verdikleri bir þirket kurdu. Þirket, DMA teknolojisiyle olduðunu belirtti. Çin de elektrikli araç üretimi yapacak. BATARYA FABRÝKASI HEDEFÝ 2017 den itibaren Çin de üretim yapan þirketlere elektrikli araç üretim zorunluluðu getirileceðini haçinli ortaklarýnýn, Avrupa ya da açýlmak isteditýrlatan DMA Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Yol, poðini, elektrikli araçlara yönelik batarya fabrikasýný tansiyelin çok fazla olduðunu kaydetti. Çin de sadece gündeme aldýklarýný anlatan Önder Yol, CADMA bu yýlýn sonuna kadar yaklaþýk 250 bin adet elektrikli bünyesinde, Türkiye de batarya fabrikasý kurulmasý araç üretimi hedeflendiðini anlatan Yol, bundan cesaiçin iyi niyet anlaþmasý yaptýk dedi. Çinliler in, Avret aldýklarýný belirtti. rupa da elektrikli araç talebinde artýþ olmasý halinde, ÇÝN E TEKNOLOJÝ ÝHRACATI Türkiye yi bir kadünyanýn en büyük batarya üreticilerinden biri pý olarak gördükolan China Aviation ýn, kendilerine bu teklifle geldiðilerini söyleyen ni belirten Yol, Ürettiðimiz aracý burada test ettiler ve Yol, Orta vadede çok etkilendiler. Hatta burada ürettiðimiz bir aracý da, iç ve dýþ pazara Çin e ihraç ettik dedi. üretim yapacak þedma nýn, bu ülkede elektrikli otomobil üretmek kilde Türkiye de isteyen markalar için kendi teknolojisini Çin e taþýyabatarya fabrikasý caðýný ifade eden Önder Yol, 5 milyon dolar sermakurmayý hedefleyeli þirketin kuruluþu, 15 Nisan da Çin de açýklanayebiliriz. Ama bucak. Yüzde 49 luk payýmýz var. Görüþmeler iki yýl sürnun için yeterli tadü diye konuþtu. lebin oluþmasý Önder Yol, þöyle devam etti: þart diye konuþtu. Elektrikli araçlar için geliþtirilecek tahrik sis- DMA, dünyanýn en büyük pazarý konumundaki Çin e açýlýyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 20 Honda Civic 1.6 Elegance 2009 Hyundai Accent 1.4Era Tm 20 Mercedes E 270 CDI Avant 2004 Mercedes C 180 Komp. 20 Opel Astra 1.6 GLS 2000 Opel Astra 1.6 Comfort 2003 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway GTE 1993 Renault Broadway RNÝ 1998 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 RTE 2000 Renault Toros STW Tofaþ Doðan 1.6 SLX 1994 Tofaþ Þahin S Toyota Avensis 1.6 Elegant 2004 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Fiyatý (TL) 33 bin 29 bin 48 bin 32 bin 79 bin 85 bin 22 bin 24 bin 15 bin 43 bin 7 bin bin 7 bin 500 bin bin 22 bin 8 bin bin bin 500 bin 16 bin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Sol 2005 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2009 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Passat Volkswagen Polo Volkswagen Polo 1.2 Trend bin 15 bin bin 33 bin 34 bin 38 bin 34 bin 52 bin 17 bin 35 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio 2000 bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 PAZARTESÝ Polisler için sahne aldý 13 NÝSAN 2015 Konser Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Çorum Belediyesi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170. yýlý nedeniyle halk konseri düzenledi. Çorum Belediyesi, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170. yýlý nedeniyle halk konseri düzenledi. Ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý Orhan Ölmez'in konserine polislerin yaný sýra gençler yoðun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen konsere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda müziksever katýldý. Hayranlarýnýn Orhan Ölmez'i yalnýz býrakmadýðý gecede, dinleyenler Ölmez'in türkülerine eþlik etti. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Orhan Ölmez'e çiçek takdim ederken, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da günün anýsýna plaket takdim etti. Ünlü Türk Halk Müziði sanatçýsý Orhan Ölmez'in konserine polislerin yaný sýra gençler yoðun ilgi gösterdi. Polis teþkilatýna kutlama Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, Polis Teþkilatýný 170. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Aþýla, yayýmladýðý mesajýnda; Vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içerisinde yaþaya- bilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakârlýklara göðüs gererek zor þartlarda çalýþan Polis Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üs- tün baþarýlar temenni ediyorum. Bu uðurda can veren kahraman þehitlerimizi de rahmetle anýyor, teþkilatýmýza, ailelerine ve geride kalanlarýna sabýrlar diliyorum. dedi. Mehmet Aþýla Borsa Tarancý yý kutladý Ticaret Borsasý Yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Erkan Tarancý yý ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ticaret Borsasý Yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Erkan Tarancý yý ziyaret etti. Ertekin, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Seçgel ve Meclis Üyesi Ali Rýza Ünal ýn hazýr bulunduðu ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, "Çorum'un huzurlu bir þehir olmasýnda büyük pay sahibi olan Polis Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümünü kutluyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi dedi. Emniyet Müdürü Erkan Tarancý da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, borsa yöneticilerine teþekkür etti.(ýha) Ýsmet Çýtak Polis Haftasý ný kutladý Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Türk Polis Teþkilatý nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü ve Polis Haftasý dolayýsýyla Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. Emniyet Müdürü Tarancý ile görüþerek bir çiçek takdim eden Baþkan Ýsmet Çýtak, Türk Polisi nin emniyet ve güven unsuru olarak milletin huzur ve güvenini tesis ettiðini söyledi. Tüm emniyet mensuplarýnýn Polis Haftasýný kutlayan Çýtak; Baþta güzide kentimiz Çorum olmak üzere ülkemizin dört bir tarafýnda büyük bir öz- veri ile çalýþan; asayiþin, huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasýnda görevlerini hassasiyetle yerine getiren tüm emniyet mensuplarýmýza minnettarýz. Bu duygu ve düþüncelerle, 170. kuruluþ yýldönümüne ulaþan Türk Polis Teþkilatý mensuplarýnýn bu anlamlý gününü kutluyor, görevleri sýrasýnda hayatlarýný kaybeden aziz þehitlerimize Allah tan rahmet, kahraman gazilerimize, halen görevlerini sürdüren polis teþkilatý mensuplarýna ve emeklilere aileleriyle birlikte saðlýk, baþarý ve mutluluklar diliyorum dedi. Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Emniyet Müdürü Tarancý yý kutladý. Kargý da Polis Haftasý kutlamasý Kargý ilçesinde Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlandý. Çorum un Kargý ilçesinde Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlandý. Atatürk Anýtý nda düzenlenen kutlama programýna Ýlçe Kaymakamý Ali Erdoðan, Belediye Baþkaný Zeki Þen, Garnizon Komutaný J.Üst.Teð. Süleyman Erden, Cumhuriyet Savcýlarý Engin Kapsal ve Alptekin Yýldýrým, Kargý Ýlçe Emniyet Amiri Bünyamin Dede, kurum müdürleri, polisler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Törende bir konuþma yapan Baþpolis Hasan Poyraz, Türk Polis Teþkilatýnýn dün olduðu gibi bugünde dünyada ortaya çýkan sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmelere ayak uydurarak sürekli ken- disini yenilemiþ ve yenilemeye devam edecektir. Bilindiði gibi Atatürk ilke ve inkýlaplarý ýþýðýnda dayanaðýný Anayasa ve Cumhuriyet kanunlarýndan alan Türk Polis Teþkilatýnýn suç ve suçlularla mücadelesinin en büyük güç kaynaðý halkýmýzýn güven ve desteðidir. Çünkü günümüzde polisin baþarýsý halkýmýzla geliþtirilen iliþkiler ve onlardan alýnan desteðe baðlý bir hal almýþtýr. Bu baðlamda her zaman büyük fedakârlýklarla teþkilatýmýza gece gündüz hizmet veren ve vermeye devam edecek olan bütün meslektaþlarýmýza ve emeklilerimize aileleri ile birlikte saðlýk mutluluk ve baþarýlar diliyoruz dedi. Törenin ardýndan Ýlçe Emniyet Amiri Bünyamin Dede tarafýndan hizmet binasýnda kutlamalar kabul edildi.(ýha) Osmancýk ta Polis Günü kutlandý Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümü Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandý. Osmancýk Hükümet Konaðýnda düzenlenen törene Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Ýlçe Jandarma Komutaný Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Belediye Baþkan Vekili Turgay Þanal, Cumhuriyet Savcýsý Enver Baltürk, polisler, Polis aileleri ve vatandaþlar katýldý. Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan ýn Atatürk anýtýna çelenk sunmasýnýn ardýndan, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal marþý okundu. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Komiser Yardýmcýsý Bayram Erdoðan, Türk Polisinin son derece güç ve zor þartlar altýnda devletin bekasý, milletin huzur ve güveni için gerektiðinde canýný ve malýný feda ettiðini söyledi. Polisin Anaya- Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümü Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandý. sa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiði yetkiyle, cesaret, feragat ve fedakarlýklarla gece gündüz görevini yaptýðýný dile getiren Erdoðan, "Bugün Türk Polisi olarak 170. Kuruluþ yýldönümünü kutlamanýn gurur ve kývancýný yaþýyoruz. Polis, anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiði yetkiyle cesaret, feragat ve fedakarlýklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadýr. Devletin bekasý, milletin huzur ve güvenliði için kut- sal yemine baðlý kalarak gerektiðinde canýný ve malýný feda etmekten çekinmemektedir. Her türlü bölücü akýmlara, bölücü teröre karþý ve gençliðimizin büyük belasý uyuþturucu ile mücadele, trafik terörü baþlýca önceliklerimiz arasýndadýr. Teþkilatýmýz bunlarla mücadeleye aralýksýz devam etmektedir. Bu görevleri yerine getirirken huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, Türk Milletinin baðým- sýzlýðýný ve ülkenin bölünmez bütünlüðünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kiþilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluðunu saðlamak temel amacýmýzdýr" dedi. Ýlçe Kaymakamý Sezgin üçüncü tarafýndan baþarýlý olan komiser ve polis memurlarýna baþarý belgeleri verilmesinin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Emniyet Müdürlüðü giriþinde tebrikleri kabul etti. Program kortej geçiþiyle sona erdi.(ýha) Mecitözü nde 170. yýl kutlamasý Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü Mecitözü nde kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Ýlçe Emniyet Amiri Mutlu Çenkýþ tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk sunuldu. Ulu önder Atatürk ve þehitlerimiz için bir dakikalýk saygý duruþu yapýlýp, Ýstiklal Marþý okundu. Yapýlan açýklamaya göre, Nisan Polis Günü kutlamalarý Ýlçe Emniyet Amirliðinde, Emniyet Amiri Mutlu Çenkýþ ýn kutlamalarý kabulü Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü Mecitözü nde kutlandý. ile sona erdi. Davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Ýlçe merkezinde düzenlenen törene Mecitözü Kaymakam Vekili Çoþ- kun Doðan, Ýlçe J a n d a r m a Komutaný Jandarma Baþçavuþ Sefa Üzümlü, Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Ýlçe Emniyet Amiri Mutlu Çenkýþ, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarlarý, sivil toplum kuruluþu yöneticileri ve vatandaþlar katýldý.

11 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 21 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Mart 1431 Kasým: NÝSAN Saçýnýn aðarmasýndan ibret almayana, nasîhat kâr etmez.abdülazîz bin Ebû Revvâd Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mýsýr Sultaný Tomanbay'ýn idamý (1517) - Saðlýk Haftasý - 31 Mart Vak'asý (1909) - Muallim Naci'nin vefâtý (1893) NÖBETÇÝ ECZANELER ERMAN ECZANESÝ NACÝYE SARI (TEL: ) ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net "Bak baþlarým sana ha."" "Ya anneciðim,namazýn ve ibadetlerin zamana býrakýlmasý diye bir þey yok" "Bak Ahmet bana hocalýk yapmaða karýþma" "Yok anneciðim, öyle anlama, ben senim canýmdan ileri seviyorum,ama ibadet bizlere farz, yapmazsak cezasý çok fazla." "Aman Ahmet git baþýmdan" "Nereye gideyim anneciðim,sen benim her þeyimsin gel bi boynuna sarýlayým." "Git seni yaðcý." "Ne yaðcýsý,benim canýmsýn sen" "Haydi git baþýmdan benim dünya kadar iþim var." "Bak anne iþ dedin de aklýma geldi." "Eðer sen namazýný kýlsan yaptýðýn bütün iþler ibadet sayýlacak, ne karlý deðimli?" "Peki ibadet yapmadýðým zaman hiç sevabým yok mu?" "Yok anne, inan ki yok" "Ya Ahmet sen kýsa zamanda neler öðrendin böyle?" "Anneciðim iþte risalelerde bunlar çok güzel bir þekilde anlatýlýyor." "Neyse sonra kýlarým haydi yemek hazýr" Hayat böylesine akýp gidiyordu Babasý her akþam çilingir sofrasýnda alem yapýyordu. Kýz kardeþi Ayþe ise aðabeyinin telkinlerine kulak vermiþ,oda öðrenci derslerine baþlamýþtý.. Ailede kale içten içe feth ediliyordu.. Daha sonra annede Ahmedin kitaplarýný gizliden gizliye okumaða baþladý. Bir gün Ahmed'e: "Oðlum bana namaz ile ilgili bir kitap alýr mý sýn?" Ahmet hemen annesinin boynuna sarýldý, "ne demek anne hemen" Hayriye haným hem aksatmadan namazlarýný kýlýyor, hem de kazaya kalanlarý elinden geldiði kadar kýlmaya çalýþýyordu. Bu arada Ahmet üniversiteyi kazandý. Bu müjdeyi önce annesine vermek istiyordu. "Anneciðim müjde" "Hayýrdýr oðlum" "Hukuk fakültesini kazandým anne" "Afferin benim oðluma!" "Peki ne yapacaksýn bana?" "Aþk olsun Ahmet, þimdiye kadar sen ne istedi de ben yapmadým?" "Fakat anneciðim bu yazýn okuma programýna gidip risaleleri hatmedeceðim, okul yýllarýmda belki fazla fýrsat bulamam." "Olur oðlum,ama biraz dinlen kendini çok yoruyorsun." "Yorulacaðýz anneciðim, burasý dünya, ücret ve mükafat ve dinlenme yeri deðil" Okuma programýn dan sonra fakülteye kaydýný yaptýrdý. Bir dershaneye yerleþtirdi aðabeyleri Vakýf olan Osman kardeþine: "Bak Osman abi! Bana düþen ne hizmet olursa yapmaya hazýrým,yirmi dört saat telefonum açýktýr ona göre." "Tamam kardeþim, maþallah çok teþekkür ederim, Allah razý olsun." (Sürecek) MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI Çorum da Hýdýrlýk ýn manevi iklimi ve inanç turizmi 1 Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Parkinson Hastalýðý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Emre, "Dünyada 5 milyon, Türkiye'de 0 bin civarýnda Parkinson hastasý bulunuyor. Her yýl yaklaþýk bin yeni teþhis konuluyor" dedi Dünyada 5 milyon, Türkiye'de 0 bin civarýnda Parkinson hastasý bulunduðu, her yýl yaklaþýk bin yeni teþhis konulduðu bildirildi. Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Emre, Dünya Parkinson Günü nedeniyle AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Parkinson hastalýðýnýn ülkede hala tam olarak tanýnmadýðýný, özellikle Alzheimer ve baþka nörolojik hastalýklarla karýþtýrýldýðýný söyledi. Parkinson hastalýðýnýn, beyinde yer alan ve "dopamin" adý verilen maddeyi üreten hücrelerin yavaþ yavaþ kaybýyla ortaya çýktýðýný, dopaminin, hücreler arasý iletiþimde kullanýldýðýný, hareketlerin baþlatýlmasý, hýzlý ve ahenkli yapýlabilmesinde rol oynadýðýný aktaran Emre, "Dopamin Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER yeterli miktarda üretilemeyince Parkinson belirtileri ortaya çýkar. Parkinson hastalarý, teþhis konduktan sonra 20 yýl veya daha fazla süreyle hastalýkla yaþamlarýný sürdürür ancak yaþam kaliteleri özellikle ilerleyen yýllarda olumsuz etkilenir" þeklinde konuþtu. Prof. Dr. Emre, hastalarýn büyük çoðunluðunda aile öyküsü bulunmadýðýný, vakalarýn yaklaþýk yüzde 'unda ise genetik bozukluk tespit edildiðini ifade ederek, "Genç yaþtaki hastalarýn büyük kýsmýnda akraba Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM HIDIRLIK NEDÝR? Hýdýrlýk, yeþili bol, suyu ve topraðý bereketli mesire yeri anlamýndadýr. Arapça "hadr" kökünden geldiði için bu anlamda kullanýlmasý normaldir. Hýdýrellez kutlamalarý da genellikle yeþillik, aðaçlýk alanlarda, su kenarlarýnda, bir türbe ya da yatýrýn yanýnda yapýlmaktadýr. Bu gibi yerlere bu nedenle Hýdýrlýk denildiði de olur. Hýdýrlýk, çoðunlukla Hýdýrellez kutlanan yer, piknik alaný olarak bilinir. Aslý Hýdýrlýk'týr. Zamanla Hýdýrlýk denilmiþtir. Hýzýr (as)ýn kendisini Allah'a yakýn hissetmek için þehrin en yüksek noktasýnda dua ettiðine inanan halk, genellikle her þehirde böyle kutsallýk atfettiði bir yüksek tepeye Hýdýrlýk Tepesi demiþlerdir. Çorum'daki Hýdýrlýk Tepesi gibi Ankara'da Hüseyin Gazi Türbesi'nin bulunduðu tepe de bu niteliktedir. Beypazarý 'nda, Safranbolu'da, Ýsparta Yalvaç'ta, Vezirköprü'de, Antalya'da, Taraklý'da böyle birer tepe vardýr. Mecitözü'nde, Osmancýk'ta, Darende'de Hýdýrlýk mahallesi bulunmaktadýr. Ankara' daki tepe için Evliya Çelebi, "Hz. Hýzýr Dergahý" demektedir. Hýzýr inancý ve Hýdýrellez: Bazý halk inanýþýna göre Hýzýr (as), ölümsüzlük sýrrýna ermiþtir. Hýzýr karada, Ýlyas da denizde darda kalanlarýn imdadýna yetiþir. Bu ikisi, yýlda bir defa Hýdýrellez gününde bir araya gelirler. Aslýnda bu inancýn temeli, bazý Orta Asya, Ortadoðu ve Anadolu þehirlerinde kutlanan yaz bayramlarýna dayanmaktadýr. Bu anlayýþ, Balkanlara, Kýrým'a kadar uzanmýþtýr. Osmanlý kültüründe yýlýn yarýsý yaz, yarýsý kýþ kabul edilir. Buna göre 6 Mayýstan 8 Kasýma kadar ki bölüm yaz, bu tarihten Hýdýrellez'e kadar geçen günler de kýþtýr. Bu anlayýþ, Osmanlýnýn hakim olduðu coðrafi alanýný büyük bir bölümüne uygundur. Ancak Hýdýrellezin bir bahar bayramý olarak kutlanýþý, tüm Türk dünyasýnda yaygýn deðildir. Özellikle Osmanlý coðrafyasýnýn belli yörelerinde bilinmektedir. Orta Asya'da, Türk dünyasýnda bahar bayramý olarak sadece 21 Mart' ta Nevruz Bayramý kut-lanmaktadýr. Bütün Türk cumhuriyetlerinde, Kafkaslar'da ve Ýran'- da büyük resmi törenler yapýl-maktadýr. Yine halk inanýþýna göre bir gün önceden temizlik yapýlýr, yiyecek ve içecekler hazýrlanýr, hamur mayalanýr. Evlerine, iþyerlerine, arazilerine Hýzýr uðramasý için dua edilir. Onun uðradýðý yere bereket getireceðine inanýlýr. Hastalara dokunursa þifa bulacaðýna, iþlerin ve servetin artacaðýna, gençlerin kýsmetlerinin açýlacaðýna inanýlýr. Hýdýrellez ile ilgili halk inanýþlarýný daha da geniþletmek mümkündür. Ancak biz Hýdýrlýk kavramý üzerinde duracaðýz. Çorum'da Hýdýrlýk Mevkii: Osmanlý'nýn hakim olduðu hemen her þehirde bir Hýdýrlýk mevkii bulunmaktadýr. Çorum Hýdýrlýk mevkiinin önemi, sahabeden üç önemli zatýn kabirlerinin burada bulunmasýndan kaynamlanmaktadýr. Ali Ýzzet Efendi'nin beyanýna göre bu nedenle Selçuklu sultanlarý, Suheybi Rumi'nin türbesinin yanýna Hýdýrlýk Camiini ve bir de zaviye yaptýrmýþlardýr. Cami, ilk defa Hýdýr oðlu Hayrettin tarafýndan yapýldýðý için bu adla anýldýðý söylenmektedir. Sonradan Çorum kadýlarý ve Osmancýk emiri Muzaferüddin Beyler Çelebi, türbenin yeniden inþasý ve ziyaretçilerle konaklayanlara yemek verilebilmesi için Büðdüz, Horasan, Kýlýçören ve Bunun köyleri ve arazilerini Hýdýrlýk cami ve türbesine vakfetmiþtir. Muzafferüddin Beyler Çelebi, kýsa adýyla Muzaffer Paþa, Çorum'da kendi adýyla anýlan camii yaptýran kiþidir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde buranýn adý, Beyler Çelebi Camii olarak geçmektedir. Bu camiinin minberindeki kitabesinde H. 700/ M. tarihlerine bakýlýrsa Beyler Çelebi'nin de bu dönemde yaþamýþ olmasý gerekir. Hýdýrlýk'taki caminin resmi adý, Suheyb-i Rumi Cami'dir. Yanýnda bulunan Rufai zaviyesine resmi görevliler gönderilmiþtir. Bilinen ilk belge, 948/1576 tarihlidir. Bu belgeye göre Hacý Fethüddin Derviþ Mahmut, buraya zavidar tayin edilmiþtir. Bu zaviyeye sultan II. Selim de Hýdýrlýk bölgesindeki tarlalarýn gelirlerinin büyük bir kýsmýný vakfetmiþtir. Hurufat Defterlerinde 04 Zilhicce /1693 Aðustos tarihli kayýtta "Çorum'da Suheyb-i Rumi MescidF'nin vakfý bulunduðu ve buraya vakýf mütevellisinin isteði üzerine bir müezzin atandýðý belirtilmiþtir. Bu mescide 47/1734 tarihli vesikaya göre bir minber konularak camiye çevrilmiþ ve hatip atanmýþtýr tarihli kayýtlarda "Çorum'da Suheyb-i Rumi Tekkesi bitiþiðindeki Cami-i Þerif þeklinde geçmektedir. Bu zaviyeye civar kasabalardaki "Hass-ý Hümayun" gelirlerinden üç yüz kuruþluk türbedarlýk tahsis edilmiþtir. (Sürecek) HAFTALIK Ethem ERKOÇ "Dünyada 5 milyon Parkinson hastasý var" Vitrin çaðý Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. Bugünkü hayatýmýzýn, daha doðrusu modern kentlerin caddelerinde en dikkati çeken, en sýk göze çarpan unsurlarýndan biridir 'vitrin'ler Satýcý ile aracý arasýndaki en önemli köprüler bu rengarenk camekânlar Satýlacak ürünlerin teþhir mekâný, üstelik artýk özenle hazýrlanmasý gereken cam odalar! Modern yaþamla birlikte, modern kentlerde parlayan camdan kafile; bir nesneyi; hatta insanýn 'kendi'sini takdim etmesinin, bir anlamda teþhirin aracý, teþhir mekâný vitrinler. Sanýyorum modern kent mimarisinin en bariz örneðidir vitrinler. Geleneksel þehirlerde cam vitrinler yoktu. Orta çað'da vitrinlerin iþlevini, açýk arazide mallarýn doðal olarak sergilendiði 'pazar'lar görüyordu. Bu gelenek, çoðu Anadolu þehrinde 1970'lere kadar alternatifsiz sürdü. Hemen her þehirde, köylünün, yerli esnafýn ürünlerini satabileceði 'pazar'lar vardý. Bu pazarlar için kullanýlan fileler, sepetler. Þimdi, doðal alanlarda, insanlarýn yüz yüze alýþ veriþ yapabildiði 'pazar'lar da giderek çekiliyor bu 'modern kentler'den Yeni kuþaklar, pazar filesi ve pazar sepetini pek bilmezler. Üstü kaymak baðlamýþ yoðurt 'bakraç'larý, çökelekler, ev yapýmý peynirler, bir sepete, samanlarýn içine yerleþtirilmiþ yumurtalar, toprak kokan destiler Artýk bunlarýn hepsi, yavaþ yavaþ hayatýmýzdan çekiliyorlar. Büyük kentlerde, saðýmýzdan ve solumuzdan hýzla akýyor kalabalýklar, baþýmýz dönüyor, gözlerimiz yoruluyor ve gözlerimize bir býçak gibi saplanýyor, gözlerimizi kamaþtýrýyor ampullerle aydýnlatýlmýþ vitrinler Bu camdan mapusaneler içinde türlü çelik, demir, alüminyum, metal ve camdan eþyalar, parlak ve yapay renklere bulanmýþ, sonra cansýz ve iðrenç, donuk-beyaz mankenler dolu Vitrin, kentlerimizin ruhsuz cam odasýdýr artýk, hatta camdandýr evlerimiz bile. Cam, teþhirin âleti, satmanýn, almanýn! Çaðýmýz teþhir çaðý, vitrin çaðý!... Bana kalýrsa, vitrin çaðý da kapanýyor/kapanacak Þimdi, somut vitrinlerin yerini, sanal vitrinler alýyor. Evinizde, bilgisayarýnýzýn baþýna oturuyor, ânýnda, yüzlerce vitrin görüyor, yüzlerce dükkâna girip çýkýyorsunuz. Bu ne hýz!... Tanpýnar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde diyordu ya "hýz çaðý" ve "plâk insan".. Eskiden alýþ veriþte aslolan 'ihtiyaç'tý. Þimdi, bu sanal veya cam vitrinler arasýnda 'ihtiyaç' unutuldu, ihtiyaç olsa da alýyoruz, olmasa da Vitrinler ve sanal marketlerde dolaþmak, bir 'boþ zaman' geçirme, bir 'modern alýþkanlýk' artýk Bilgisayarlarýn sanal bahçelerinde veya vitrinlerin yapay çiçekleri arasýnda bir flâneur gibi dolaþýyor insan Benjaminia, adlý kitabýnda bu durumu þöyle özetlemiþ Besim Dellaloðlu: "Vitrinde görüyorsun. Ve alýyorsun. Çünkü vitrindeki sana 'al beni' diyor. Kanýyorsun. Kimin eli kimin cebinde belli deðil! Sen mi seçiyorsun. Seni mi seçiyorlar!" Açýkçasý, vitrinlerin eli insanýn cebindedir artýk. Özne, cebine malik deðil. Özne nesne olmuþtur bu modern kapitalist dünyada! Ve son! Bir de partilerin 'vitrinleri' var, haberlerden düþmeyen bu günlerde. Ak-Parti'nin vitrini, CHP'nin vitrini, MHP'nin vitrini Ve bu ýþýklý, renkli vitrinlerde boy gösteren, manken gibi siyasiler Parlak, göz alýcý ve alýmlý. Kim kimi seçiyor, vitrin mi bizi, biz mi vitrini belli deðil. Ama belli ki, vitrinleri yapan büyük patronlarýn elleri hep ceplerimizde evlilikleri sonucu ortaya çýkan kalýtýmsal bir Parkinson çeþidi ortaya çýkýyor" dedi. Bu yýlýn temasý: "Yaþayacak daha çok yýllarýnýz var" Dünya Parkinson Günü'nde hastalýkla ilgili farkýndalýðýn artmasý için etkinlikler düzenlendiðini ifade eden Emre, bu yýlki sloganýn "Parkinson son deðildir. Yaþayacak daha çok yýllarýnýz var" olarak belirlendiðini bildirdi. Bu sloganla hastalarýnýn erken teþhis ve doðru tedaviyle uzun yýllar kaliteli bir hayat sürdürebileceklerini vurgulamayý amaçladýklarýný dile getiren Emre, "Bu yüzden de hastalýðýn belirtilerinin ve doðasýnýn iyi tanýnmasýný, Parkinson teþhisi konulduðunda hastalarýmýzýn hastalýða pozitif yaklaþým ve hekimleriyle iþbirliði içinde olmalarýný istiyoruz" deðerlendirmesinde bulundu. "Her yýl bin yeni teþhis konuluyor" "Hastalýðýn Türkiye'de görülme sýklýðý ve diðer ülkelerdeki verilerle benzerlik taþýyýp taþýmadýðý" sorulan Emre, dünyada 5 milyon, Türkiye'de 0 bin civarýnda Parkinson hastasý bulunduðunu, her yýl yaklaþýk bin yeni teþhis konulduðunu belirtti. Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Parkinson hastalýðýnýn görülme sýklýðý yaþla arttýðý için yaþlý nüfusun çok olduðu ülkelerdeki rakamlarýn daha fazla olduðunu anlatan Emre, "Elimizde somut veriler olmamasýna karþýn ülkemizde görülme sýklýðýnýn dünyada görülme sýklýðýndan farklý olmadýðýný düþünüyoruz" dedi. Prof. Dr. Emre, Parkinson ile mücadelede erken teþhis, fizyoterapi ve egzersiz, uygun ilaçlarla doðru tedavi seçiminin uzmanlarca yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu, böylece hastalýðýn önemli ölçüde kontrol altýna alýnarak yaþam kalitesi yükseltildiðini söyledi. (AA) 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 0 : 0 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 0 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ METEOROLOJÝ 2, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 2,17 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Eti ye üçüncülük tesellisi: Küme de üçüncülük mücadelesi veren Eti Lisesi, Osmancýk Belediyespor deplasmanýndan 6-0 lýk galibiyetle dönerek Hitit in kaybetmesiyle üçüncülük SAHA: Osmancýk HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Mehmet Zeki Sevim, Baran Avcý. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Alper, Sefer, Ersin, Melih, Coþar, Emre (Yunus Emre), Kamil, Taner (Serdar), Tayfur, Yavuz, Muhammed. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Onur, Rýza, Umut, Seydi, Raif, Sadýk, Ýsmail, Abdullah, Cemal, Recai, Emre. KIRMIZI KARTLAR: 38. dak. Sefer, 82. dak. Alper (Osmancýk Belediyespor). GOLLER: 31. ve 77. dakikalarda Ýsmail, 43. dak. Emre, 57. dak. Abdullah, 79. dak. Cemal, 89. (penaltýdan) dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor). kupasýnýn sahibi oldu. Rakibi önünde deplasmanda 2-0 önde kapatan Eti Lisesi ilk yarýnýn son bölümünde dokuz kiþi kaldý. Ýkinci yarýda da üstün oyununu devam ettiren Eti Lisesi farký açtý ve rakibi önünde 6-0 galip gelirken ev sahibi Son maçta gereksiz gerilim Amatör Küme son haftasýnda Osmancýk Belediyespor - Eti Lisesi Gençlikspor maçýnda gereksiz gerilimler yaþandý. Grupta hiç bir iddiasý bulunmayan Osmancýkspor üçüncülük kupasý için kazanmak isteyen Eti Lisesi arasýn- daki maçýn ilk yarýsýný konuk takým 2-0 önde t a m a m l a d ý. Osmancýkspor dan Sefer kýrmýzý kartla oyun dýþýn- da kaldý. 5-0 önde son on dakikaya giren Eti Lisesi önünde 81. dakikada kaleci Alper ikinci sarý karttan kýrmýzý kart gördü ve hakeme tepki gösterdi. Bu sýrada kendisine hareket yaptýðýný iddia ettiði Eti Lisesi oyuncusunu kovaladý. Bu sýrada saha karýþtý. Tel örgüler dýþýndan taraftarlarla futbolcularýn bu tartýþmasý Emniyet güçlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Maçýn gerilimli dakikalarý daha fazla büyümedi ve maçta konuk takýmýn 6-0 üstünlüðü ile sona erdi. Çimentospor, Hitit in üçüncülük kupasýný aldý: 3-2 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Ercan Davarcýoðlu, Okan Baykara. ÇÝMENTOSPOR: Zafer, Yasin (Hüseyin), Caner, Alpaslan, Yunus Emre, Doðancan, Lokman, Serdar (Arda), Hasan, Bünyamin, Ümit (Metehan). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR: Berkan, Cem, Alper, Sedat, Anýl, Mehmet Ali (Selçuk), Murat, Eftal, Gökhan, Kerem, Hasan. KIRMIZI KARTLAR: 90. dak. Cem ve Gökhan (Hitit Gençlikspor) GOLLER: 8. dak. Sedat, 20. dak. Gökhan (Hitit Gençlikspor), 57. dak. Doðancan, 65. dak. Alpaslan, 80. dak. Bünyamin (Çimentospor). 1. Küme de ikinciliði garantileyen Çimentospor üçüncülük için mücadele eden Hitit Gençlikspor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle maçý 3-2 kazanarak rakibinin üçüncülük kupasýný aldý. Üçüncülük kupasý için kazanmak zorunda alan Hitit Gençlikspor ilk yarýyý Sedat ve U 16 Liginde 6. hafta maçlarý tamamlandý Ýl Özel Ýdare yine geriden geldi HAKEMLER : Özkan Kaya, Mustafa Gencer, Alihan Ýdikut. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Abdurrahim, Abdurrahman, Huzeyfe, Ahmet Can, Furkan Can, Mert Can, Gökhan (Mustafa Uður), Yusuf, Tunahan (Ahmet), Fahri (Engin), Ýbrahim (Mustafa Avcý) ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Oðuzhan, Emirhan (Hüseyin), Mehmet, Oðuzhan, Erdem, Önder, Serdar (Yalçýn), Tamer, Samet (Emre), Hamza, Batuhan. GOLLER : 19. (penaltýdan) dak. Oðuzhan (Mimar Sinan Gençlikspor),. ve 68. dakikalarda Tunahan, 32. dak. Huzeyfe, 41. dak. Ýbrahim, 69. dak Mustafa Avcý) Mimar Sinan, Kültür ü son bölümde geçti: 2-0 SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Yunus Dursun, Sedat Serhat Tataroðlu, Ümit Daþcý. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: : Abdurrahman, Harun Reþit, Enes Kaan, Samet, Ömer Faruk, Sezer, Burak, Muhsin (Mahir), Tayyip, Selcuk, Furan (Doðukan). H E KÜLTÜRSPOR : Ýsmail (Mert), Emre, Ýskender, Samet, Burak, Batuhan, Samet Akdað, Mehmet, Y. Selim (Ö. Faruk), Salih, Rýfat. GOLLER : 72. dak. Selçuk, 76. dak. Tayyip (Mimar Sinan Gençlerbir çýkýþýný Osmancýk önünde devam ettirdi : 5-0 SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Abdullah Akkoyun, Müjde Arça, Gözde Gözmen. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Turgay, Abdullah Sinan, Enes Fatih, Batuhan, Yunus Emre, Yavuz, Emre (Hamit), Zeki, Muhammed Mücahid, Vedat Batuhan, Mücahit (Doðan). OSMANCIKSPOR : Alperen, Cengiz (Mehmet), Ahmet, Enes Can, Emre, Gürkan, Emrah, Kürþat Hakký, Turan, Mücahit (Engin), Ufuk. GOLLER : 8. ve 35. dakikalarda Muhammed, 46. dak. Yavuz, 77. dak. Vedat, 79. dak. Doðan (Gençlerbirliði), Gökhan ýn golleriyle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Çimentospor yüklendi ve Doðancan ve Alpaslan ýn golleriyle beraberliði saðladý. 80. dakikada Bünyamin le öne geçen Çimentospor önünde son dakikalarda yaþanan gerilimde Hitit Gençlikspor dan Cem ve Gökhan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Son bölümde üç futbolcusu daha sahaya çýkmayýnca maçýn hakemi karþýlaþmayý bitirdi. Bu sonuçla Çimentospor ikincilik kupasýný maçýn ardýndan düzenlenen törenle aldý. 1. Küme yi ikinci tamamlayan Çimentospor un kupasýný TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan verdi Zonguldak da tezahürat etmeme kavgasý Z o n g u l d a k Kömürspor ile Niðde Belediyespor arasýnda oynanan müsabakada Zonguldak Kömürsporlu taraftarlar arasýnda tezahürat etmeme sebebiyle kavga çýktý. Çýkan kavga, stadyumda hazýr bulunan polis ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden önlendi. Taraftarlardan bazýlarý ise sadece kendi- U 13 de ilk dört rahat kazandý U 13 Liginde 6. hafta maçlarý sonunda Çorum Belediyespor liderliðini devam ettirdi. Favori takýmlarýn rahat kazandýðý haftada cumartesi günü oynanan maçlarda þu sonuçlar alýndý Gençlikspor-Ýl Özel Ýdarespor: 0-5 He Kültürspor - Alaca Belediyespor: 1-5 Çimentospor - Osmancýkspor: 1-0 Mimar Sinan - Gençlerbirliði: 13-1 Çorum Belediyespor- Ulukavakspor: lerinin gözaltýna alýndýðýný belirterek olaya tepki gösterdi. Olayý anlatan taraftarlar Bizden 4-5 kiþi bir kenarda maçý izliyordu, 3 tane amigo dediðimiz aðabeylerimiz bu arkadaþlara tezahürat yapmalarýný gerektiði söyledi. Bizim arkadaþlarýmýz tezahürat yapamayacaklarýný söylediler. Daha sonra amigolar kaba bir þekilde kalkýp gitmelerini söylediler, bu adam evli adam çocuklarý var söylenen bu laflarý kaldýramayýnca tartýþma çýktý þeklinde konuþtu. Maçýn bitiþ düdüðüyle beraber taraftarlarýn stadyumdan çýkýþý polis ekiplerinin geniþ güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþtirildi. Daha sonra taraftarlar olaysýz þekilde daðýldý. 2. Küme de gruplarda mücadele sona erdi Ortaköy, Bayat ve Mecitözü, Uðurludað yarý final grubunda 2. Amatör Küme de son hafta maçlarýnýn ardýndan A grubunda Ortaköy Belediyespor, Bayat Belediyespor, B grubundan Mecitözüspor ve Uðurludað Belediyespor ilk iki sýrada yer alarak fina grubunda mücadele etmeye hak kazandýlar. Uðurludað, Oðuzlar dan istediðini ikinci yarýda aldý:2-2 SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER : Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Furkan Alagöz. UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Hasan, Mehmet, Ramazan, Ali, Nurettin Ýpek (Bekir), Aytun, (Nurettin Aslan), Kayhan, Ahmet (Ferdi), Hami, Ýsa. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Aykut, Mustafa, Yýlmaz, Furkan, Murat, Ahmet, Emrah, Kürþat, Atilla, Ferhat, Hüseyin. GOLLER : 18. ve. dakikalarda Emrah (Oðuzlar Belediyespor), 25, dak. Aytun, 45. dak. Ramazan (Uðurludað Belediyespor). Karþýyaka kýzlarý yarý finalde Sinop ta yapýlan yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde Karþýþaka kýz takýmý ikinci maçýnda Sinop u 22-7 yenerek Sinop ta yapýlan okullu yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde mücadele eden Çorum þampiyonu Karþýyaka kýz takýmý ikinci maçýnýda farklý kazanarak gruptan birinci olarak yarý final grubuna yükseldi. Üçlü grupta mücadele eden Karþýyaka Ortaokulu ilk maçýnda Ordu Atatürk Ortaokulu nu 25-2 yenerken ikinci maçýnda ise cumartesi günü Sinop Gelincik Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde de çok rahat bir oyun sonunda 22-7 galip gelen Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi garantiledi. Erkek takýmý ise gruptan çýkamayarak elendi. Karýgücü nü Ersan la geçen Mecitözü final grubunda: 2-0 SAHA: Kargý. HAKEMLER: Mehmet Tuðluk. Celal Bayraklý, Yunus Dursun, KARGIGÜCÜSPOR: Buðra, Metin, Gürkan, Tugay, Murat, Ýsmet, Anýl (Umutcan), Ýlhan (Anýl), Sedat. Murat, Sezer. MECÝTÖZÜSPOR: Bekir, Yasin, Nurettin (Kerim), Mert, Mustafa (Feyzullah), Koray (Can), Halil Ýbrahim, Gökhan, Elvan, Ersan, Erkan. GOLLER: 26. ve 37. dakikalarda Ersan (Mecitözüspor). Karþýyaka kýz takýmý Sinop ta grup birinciliðini kazandýktan sonra toplu halde

13 PAZARTESÝ 13 NÝSAN Osmancýk Cumhuriyet ten çifte Türkiye ikinciliði Erzincan da yapýlan Liseli Gençler Badminton Türkiye Þampiyonasýnda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu kýzlarda Ankara Elmadað a 3-2, erkeklerde ise Bursa ya 3-0 yenilerek iki Türkiye ikinciliðini kazandý. Liseli Gençler Türkiye Badminton Þampiyonsý nda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi kýz ve erkeklerde ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Erzincan da 8-12 Nisan tarihleri arasýnda yapýlan ve 19 kýz ve erkek takýmýnýn mücadele ettiði Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil eden Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi hem kýzlarda hem erkeklerde finalde kaybederek ikincilikte kaldý. Okul Müdürü Salin Tuncay ýn kafile baþkanlýðýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri Mehmet Gökgöz ve Barýþ Boyar yönetiminde Erzincan a giden Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi Badminton takýmý kýzlarda Yaren Dölcü, Edanur Köybaþý, Pýnar Eylül Alçin, Sevde Erdal ve Ayþenur Sezer li kadrosuyla mücadele etti. Grup ve eleme maçlarýndan galibiyetle ayrýlarak finale yükselen temsilcimiz Ankara Elmadað Anadolu Cumhuriyet iki maçta 2-0 dan geriye döndü Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi Badminton da kýz ve erkeklerde Türkiye ikincisi oldu Lisesi ile finalde karþýlaþtý. Oldukça zorlu geçen maçta Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi nin milli sporcusu Edanur Köybaþý nýn þanssýz þekilde rakibine yenilmesiyle maçtan 3-2 maðlup ayrýlarak Türkiye ikincisi oldu. Murathan Eken, Akýn Demir, Kubilay Sadi, Mesut Sezer ve Mustafa Emin Dölcü lü kadrosuyla mücadele eden Osmancým Cumhuriyet Anadolu Lisesi takýmý grup ve eleme maçlarýndan galibiyetle ayrýlarak finalde Bursa Demirtaþpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile þampiyonluk maçýna çýktý. Rakibi önünde 3-0 lýk skorla maðlup ayrýlan temsilcimiz ikinci oldu ve gümüþ madalya kazandý. Cumartesi günü Trabzon temsilcisi önünde 2-0 geriye düþtüðü maçý 2-2 bitiren Cumhuriyet rakibine penaltýlarda üstünlük saðladý. Dün ise Ankara þampiyonu önünde son 1.5 dakikaya 2-0 geride giren temsilcimiz Sefa nýn iki golüyle bu maçýda 2-2 berabere bitirdi ve penaltýlarda rakibine 6-5 üstünlük kurdu. Bugün Konya þampiyonunu yenmesi halinde Cumhuriyet Ortaokulu ilk ikiye girerek finale yükselmek için mücadele etmeye hak kazanacak. Gaziantep te baþlayan Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinde Cumhuriyet Ortaokulu yarý final umudunu son maça taþýdý. Cumartesi günü Trabzon önünde 2-0 geriye düþtüðü maçý 22 ye getiren temsilcimiz rakibine penaltýlarda 4-2 üstünlük saðladý. Dün ise Ankara þampiyonu önünde son 1.5 dakikaya 2-0 yenik giren Cumhuriyet bu maçýda 22 ye getirdi ve penaltýlarda rakibine 6-5 üstünlük saðladý. Cumartesi günü oynanan maçlarla baþlayan finallerde Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmenleri Mustafa Doðan ve Zafer Kýroðlu yönetiminde Rahman, Emre, Doðukan, Sefa, Nuri, Furkan, Ömer, Emrah ve Kürþat lý kadrosuyla mücadele ediyor. Ýlk maçýnda Trabzon Beþirli ÝMKB Ortaokulu ile karþýlaþan Cumhuriyet rakibi önünde maçýn ilk dakikasýnda yediði golle 1-0 geriye düþtü ve ilk yarý bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda rakibin ikinci golüne engel olamayan Cumhuriyet Ortaokulu so bölümde tüm hatlarý ile rakip kaleye yüklendi ve Sefa ile farký bire indirdi Doðukan la beraberliði saðladý. Maçýn normal süresi 2-2 berabere bitti. Puan eþitliði halinde üstün takýmý belirlemek için penaltý atýþlarýnda rakibine 4-2 üstünlük saðlayan temsilcimiz maçý 6-4 kazanarak avantaj yakaladý. Dün gubundaki ikinci maçta Ankara þampiyonu Muammer Þahin Ortaokulu ile karþýlaþan rakibi önünde son 1.5 dakikaya 2-0 geride girdi. Maçta çýkarken kaptýrdýðý iki topla takýmýnýn 2-0 maðlup duruma düþmesine neden olan Sefa 1.5 dakika içinde attýðý iki golle skoru 2-2 ye getiren isim oldu. Maçýn 2-2 berabere sona ermesinin ardýndan geçilen penaltý atýþlarýnda rakibine 6-5 üstünlük kuran Cumhuriyet Ortaokulu maçtan 8-7 galip ayrýldý. Ýlk iki maçlar sonunda Ankara 4 puanla lider durumda Çorum ve Trabzon ise 2 þer puanla ikinci ve üçüncü sýrada Konya bir puanla son sýrada bulunuyor. Cumhuriyet bugün saat de Konya Mehmet Akdoðan Ortaokulu maçýný kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileyecek. Maðlup olmasý halinde ise Ankara - Trabzon maçýnýn sonu- cunu bekleyecek. Ulukavak, Çarþamba da ikinci yarýda daðýldý: 6-2 Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek Maçýn ilk yarýsýný 2-1 geride tamamlayan Ulukavakspor ikinci yarýnýn hemen baþýnda 18 dakikada kalesinde altý gol görünce maçý 6-2 kaybetti ve sezonu maðlubiyetle kapattý. SAHA: Yeniþehir. HAKEMLER: Dursun Can, Mehmet Sepetci, Emre Tatar. ÇARÞAMBASPOR : Ýbrahim, Oðulcan, Onur, Burçin, Oðuz, Sami Serdar, Orhan, Recep, Kahraman, Seyit Ahmet, Ziya. ULUKAVAKSPOR : Ömer, Enver, Recep, Kahraman (Ümit), Mehmet Ali, Yusuf Demir, Emre, Oðuzhan, Yusuf Cihan (Cengiz), Onur (Osman). GOLLER: 12. ve 48. dakikalarda Onur, 20. ve 66. dakikalarda Kahraman, 58. ve 60. dakikalarda Recep (Çarþambaspor), 45. dak. Mehmet Ali, 85. dak. Ümit (Ulukavakspor). BAL temsilcimiz Ulukavakspor sezonun son maçýnda Çarþambaspor deplasmanýnda ikinci yarýnýn baþýnda þediði gollerle rakibine 6-2 maðlup oldu. Geçen hafta ligde baraj maçý oynamayý garantileyen Ulukavakspor rahat gittiði Çarþambaspor deplasmanýnda ilk yarýyý 2-1 geride tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda oyun disiplininden bir anlýk kopmasý sonucunda rakibine 6-2 maðlup olan Ulukavakspor sahadan puansýz ayrýldý. Siyah beyazlýlarýn gollerini Mehmet Ali ve Ümit attý. Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek Osmancýkspor kupasýný 2-0 la aldý Ulukavakspor Çarþamba deplasmanýnda rakibi önünde ikinci yarýda ilk 18 dakikasý içinde yediði dört golle sahadan 6-2 maðlup ayrýlmaktan kurtulamadý Osmancýkspor lu futbolcularýn þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra sezonun yorgunluðunu böyle mutlu olarak attýlar 1. Amatör Küme þampiyonluðunu garantileyen Osmancýkspor son maçýnda Ýsklipgücüspor deplasmanýnda 2-0 galip gelerek kupasýný bu galibiyetin ardýndan aldý. SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Özcan Genel, Yalçýn Kara, Berkant Arman. 1. Küme yi þampiyon tamamlayan Osmancýkspor un kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi ve Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verdi. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Halil Ýbrahim, Salih, Ýsmail, Fatih, Mustafa, Yunus Emre (Gökhan), Talip, Mücahit, Eþref Sefa, Hüseyin (Ahmet), Ukase (Onur) OSMANCIKSPOR : M. Zahit, Oðuzhan, Yasin, Emre, A. Furkan, Ýlker (Mücahit), Mahir, Serkan, Eray (Mahmut), Hüseyin, Erol. GOLLER: 25. dak. Erol, 56. dak. Mahmut (Osmancýkspor). 1. Amatör Küme de önce garantileyen þampiyonluðu haftalar Osmancýkspor sezonun son maçýnda Ýskilipgücüspor u deplasmanda 2-0 yenerek kupasýný galibiyetle aldý. Ligde sýralamalarý belli iki takýmýn maçýnda Osmancýkspor rakibi önünde ilk yarýyý Erol un attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Mahmut la skoru 2-0 yapan Osmancýkspor kalan bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu. Maçtan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlan Osmancýkspor ligi üç puanla kapattý ve þampiyonluk kupasýný aldý. Son maçýn ardýndan düzenlenen törenle þampiyonluðu kazanan Osmancýkspor kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi Engin Ayan ýn elinden aldý.

14 14 PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 BAÞSAÐLIÐI Alaca eski Belediye Baþkaný iþadamý Mahmut Köksal ýn babasý, MÜSÝAD Þube Baþkaný A. Mücahit Köksal ýn dedesi Ahmet Köksal ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarý ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR YETÝÞTÝRME YURDU-KIZ -ÇORUM AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ YILLARI 32 AYLIK 5 KÝÞÝLÝK SÝLAHSIZ ÖZEL GÜVENLÝK hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:0 190 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : YILLARI 32 AYLIK 5 KÝÞÝLÝK (4 LÝSE -1 YÜKSEKOKUL) SÝLAHSIZ ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH. AKKENT CAD. NO:0 ÇORUM/MERKEZ c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH. AKKENT CAD. NO:0 ÇORUM/MERKEZ b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM SEVGÝ EV- LERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAHALLESÝ AKKENT CADDESÝ NO:0 190 ÇORUM/MERKEZ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH. AKKENT CAD. NO:0 ÇORUM/MERKEZadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 59515) (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay tezgahtar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ER TÝCARET MAKÝNA HIRDAVAT Adres: Aþaðý San. 4. Sk. No: 26 Tel: 333 (Ç.HAK:787) 14 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum ili Osmancýk ilçesi Çatak köy yoluna kutu menfez yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: 14. Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat:.00 Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat:.00 T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TU 968 plakalý, 20 model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Firmamýz oto lastik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, Askerliðini yapmýþ tecrübeli, Sökme Takma Balans Ustasý alýnacaktýr (Ç.HAK:797) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Erdem Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO (Ç.HAK:2702) m2 Mür. Tel: Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.00-. SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

15 (Ç.HAK:778) (Ç.HAK:739) ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKADA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. ÜCRET : 1940 TL + SGK + SERVÝS FIRAT PLASTÝK A.Þ. Ýletiþim bilgileri; ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:780) Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D (Ç.HAK:792) OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:791) (Ýstikbal Mobilya karþýsý) Tel: trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:745) (Ç.HAK:750) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: PAZARTESÝ 13 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina (Ç.HAK:794) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. (Ç.HAK:758) (Ç.HAK:771) Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: 250 Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere düz makinacý, overlokcu, ilik düðmeci, ütücü, ayakçý, kalite kontrol ve ip temizleme, paketleme bölümüne bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:795) No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: SATILIK TARLA Cemilbey Yolu 5. km. 0 dönüm içinde kuyusu olan, elektiriðe 0 metre mesafeli tarla satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 00 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr SATILIK 2012 MODEL JETTA 2012 Model Jetta 1.6 TDI Comfortline sahibinden satýlýk. HATASIZ, BOYASIZ. TAMAMEN ORJÝNAL... Fiyat: Tel: (Ç.HAK:798) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) (Ç.HAK:779) Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:799) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM Deðeri: TL Satýlýk Selvi Kavak 50 adet selvi kavak satýlýktýr. Mür. Tel:

16 Halit Baba yý Çorum son yolculuðuna uðurladý Çorum da tüm kesimlerin büyük sevgisini ve kazanmýþ Çorumlu olmamasýna karþýn Çorumludan çok Çorum u düþünen ve bunun içinde son istira- hatgahý Çorum olan Halit Kýlýç son yolculuðunu uðurlandý. Geçirdiði rahatsýzlýk sonucunda tedavi gördüðü GATA da cuma sabahý geçirdiði kalp krizi sonunda vefat eden Halit Kýlýç için cumartesi günü Ulu Cami de kýlýnýn cenaze namazýna çok sayýda Çorumlu katýldý. Cenaze töreninde kimler yoktuki, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, AK Parti eski il baþkaný ve milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve milletvekili adaylarý, 1993 yýlýnda Halit Kýlýç la birlikte Çorumspor a yýllar sonra þampiyonluk kazandýran isimlerden Salih Karahan, Namýk Koyuncu ve Sinan ve diðerleri ve ismini sayamayacaðýmýz yüzlerce isim. Spor adamý olmasýna karþýn Çorum un tüm kesimleri tarafýndan sevilen takdir edilen bir isim olan Halit Kýlýç yüzlerce seveninin omuzlarýnda Ulu Cami den alýnarak Ulu Mezara katar görüldü. Yol boyunca sevenlerinin dualarý ve göz yaþlarý ile Ulu Mezarda hazýrlanan ebedi istirahatgahýna götürelen Halit Kýlýç burada dualar eþliðinde topraða verildi. Çorum un tüm renklerini bir araya getiren Halit Kýlýç yaklaþýk 25 yýldýr yaþadýðý Çorum da ne kadar sevildiðini, bir çok Çorumludan daha çok nasýl Çorumlu olunduðunu belki yaþantýsýnda gösteremedi ancak cenaze törenine katýlanlar bunu açýkça gösterdiler. Topraðýn bol, mekanýn cennet olsun kadeþim. PAZARTESÝ 13 NÝSAN 2015 Kampüs Spor tesisleri Spor Toto dan Mezarlýktaki cenaze defni sýrasýnda abisi fenalýk geçirdi Hitit Üniversitesi tarafýndan yapýmý süren Kuzey Kampüsü içinde yapýlacak olan sentetik çim saha, voleybol, basketbol ve tenis kortu Spor Toto Genel Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlacak. Rektör Reha Metin Alkan geliþen Üniversite nin spor ayaðýnýda ihmal etmediklerini ve bu anlaþmanýn bu alandaki büyük bir ihtiyacýný gidereceðini belirterek Genel Müdür Mehmet M. Kasapoðlu na desteðinden dolayý Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý arasýnda protokol imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet M. Kasapoðlu arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda, yeni yapýlan binalarý ile her geçen gün daha da þekillenen Kuzey Kampüsü'ne spor tesisi yapýlacak. Üniversitenin yaptýðý gayretli çalýþmalar beraberinde paydaþlarýndan aldýðý güçle her geçen gün nitel ve nicel olarak daha da büyüdüðünü belirten Alkan, tüm Türkiye'ye spor alanýnda destek veren Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý'nýn üniversiteye saðladýðý katkýlar nedeni ile Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Kasapoðlu'na teþekkür etti. Türkiye'de sporla bütünleþmiþ bir yaþam kültürünün yaygýnlaþmasýný amaçladýklarýný belirten Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet M. Kasapoðlu ise, her zaman üniversitenin yanýnda olduklarýný ve imkanlar dahilinde ellerinden gelen desteði yapacaklarýný dile getirdi. Spordan elde edilen kaynaðý yeniden Türk sporuna yönlendirilerek her seviyedeki sportif katýlýmý cesaretlendirmek ve artýrmak, uygun geliþim için kaynaklar oluþturmak, spor etkinliklerine ve hizmetlerine eriþimin artmasýna katkýda bulunmayý amaçlayan Spor Toto Teþkilatý Baþkanlýðý, imzalanan protokol kapsamýnda; Kuzey Kampüsü'ne sentetik çim yüzeyli futbol sahasý, voleybol sahasý, basketbol sahasý ve tenis kordu yapacak. Tuzla þampiyon gibi Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek 3. Lig 1. grupta. hafta maçlarý sonunda Tuzlaspor bitime dört hafta kala en yakýn rakibi ile arasýndaki puan farkýný beþe çýkardý ve þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladý. Ç o r u m Belediyespor un oynamadan üç puan kazandýðý haftada beþinci sýradaki yerini korudu. Lider Tuzlaspor Kýzýlcabölükspor deplasmanýndan 2-0 galip dönerek þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj Iþýk ve Ýncedal dan takipte Efsaneler Halit i yalnýz býrakmadý Çorumspor un þampiyon olduðu sezonunda birlikte forma giydikleri Halit Kýlýç ý yalnýz býrakmayan isimler arasýnda o kadronun hücum hattýnýn efsane üç ismide bulunuyordu. Sinan, Namýk ve Salih Halit Kýlýç ýn cenaze törenine katýlmak için memleketlerinden gelerek arkadaþlarýný son yolculuðunu uðurlandýlar. Kýrmýzý Siyahlý formayý birlikte giydikleri ve bir çok baþarýyý birlikte yaþadýklarý arkadaþlarýna tüm Çorumlular gibi son görevlerini yaparken oldukça hüzünlü olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor da Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal iki hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarý GaziosmanpaþaBatman Petrolspor arasýndaki maçý izlediler. Cumartesi çalýþtý pazar dinlendiler Çorum Belediyespor, Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný cumartesi günü yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým cumartesi günü saban saat. da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenmana belindeki aðrý nedeniyle Sefa Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra iki grup halinde süreli iki seri koþu yaparak antrenmana tamamladý. Çorum Belediyespor lu futbolcular antrenmanýn ardýndan tam kadro olarak Halit Kýlýç ýn cenaze törenine katýldýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým Batman Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. yakaladý. Grupta Zonguldak Kömürspor evinde Niðde yi 2-0 yenerek yerini korurken Darýca Gençlerbirliði ise Manavgat deplasmanýnda iki puan býrakýnca zirveden uzaklaþtý. Ýstanbulspor 2-0 öne geçtiði Kýrýkhan deplas- manýndan 2-2 beraberlikle dönerek iki puan kaybetti. Tirespor ise Adliyespor önünde galibiyete son dakikalarda ulaþtý ve ilk beþ iddiasýný sürdürdü. Bursa Nilüferspor ise evinde Þekerspor önünde tek golle üç puanýn sahibi oldu. Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Bursa Nilüfer - Þekerspor Zonguldak Kömür - Niðde Belediyespor Manavgatspor - Darýca Gençlerbirliði Kýrýkhanspor - Ýstanbulspor : 2-2 Gaziosmanpaþa - Batman Petrolspor : 0-0 Tire 1922spor - Adliyespor : 2-1 Kýzýlcabölükspor - Tuzlaspor : 1-0 : 2-0 : 0-0 : 0-2 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Çorum Belediyespor da Genel Kaptan Hamit ýþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dün Gaziosmanpaþa Batman Petrolspor maçýný izlediler. Ligde üst üste iki deplasman maçýnda önce Batman Petrolspor ile ardýndan da Gaziosmanpaþa ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor Teknik Heyeti iki rakibini birden izlemek için dün Ýstanbul a gittiler. Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal final grubuna yükselmek için büyük önem taþýyan iki maçtaki rakiplerinin son halini izlediler ve oyuncularla ilgili sýk sýk not aldýlar. Teknik Heyet izlediði maçtaki rakiplerine göre hafta içinde taktiksel hazýrlýðýný yapacak. Batman hazýrlýðý bugün baþlýyor Çorum Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým dünü dinlenerek geçirdi. Bugün saat 14. da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný sürdüre Tuzlaspor Darýca Gençler Zonguldakspor Ýstanbulspor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Tire 1922 Kýzýlcabölük Adliyespor Manavgatspor Kýrýkhanspor Batman Petrol Niðde Belediye Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekerspor Akçaabat FK O G B Gelecek hafta M A Y Nisan Pazar : Batman Petrol - Çorum Belediyespor. Þekerspor - Kýzýlcabölükspor. Ýstanbulspor - Manavgatspor. Adliyespor - Kýrýkhanspor. Darýca Gençlerbirliði - Gaziosmanpaþa. Niðde Belediyespor - Tire 1922spor. Çatalcaspor - Zonguldakspor. P

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kimse sýrama göz dikmesin

Kimse sýrama göz dikmesin Piyango Ahlatcý ya çýktý Baþarýlý çalýþmalarýyla Çorumlu hemþehrilerinin gurur olan Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, Ankara için tarihi deðeri olan Tarihi Ulus Kent Meydaný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ýþyerlerine sýký denetim

Ýþyerlerine sýký denetim Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -2008 YILINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA ARTIK RASTLAMIYORUZ -PLAKET VERDİĞİMİZ İŞVERENLER DÜZENLİ PRİMLERİNİ ÖDEYEN,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Otobüslere güvenlik sistemi takýldý. * HABERÝ 6 DA

Otobüslere güvenlik sistemi takýldý. * HABERÝ 6 DA (.HAK:3136) 38 çocuk koruma altýnda 22 KASIM 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Ýl Genel Meclis Toplantýsý'nda çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. 2012 yýlýnda 42

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Alperen Ocaklarý ndan hatim organizasyonu Muhsin Baþkan ve þehitleri Kuran ziyafetiyle anacaklar Çorum Alperen Ocaklarý, BBP nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu baþlattý.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı