Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi"

Transkript

1 Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi Özet: Bu çalışma daha önceden kötü fertilizasyon öyküsü olan taze ICSI sikluslarında adjuvan GnRHa trigger ile birlikte HCG kullanımının sadece HCG kullanımına göre ICSI siklus sonuçlarına olan etkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmada bir önceki siklusta standart HCG trigger yapılmış ve < 40% ın altında fertilizasyon oranı olan 156 hasta sonraki ICSI sikluslarında 2 mg GnRHa ve 1500 IU HCG ile trigger yapılmış ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Temel demografik özelliklerde, ovaryan stimülasyon sonuçlarında veya sperm parametrelerinde farklılık yoktur. Kombine trigger yapılan grupta yalnız HCG ile trigger yapılan gruba göre daha fazla matür oosit elde edilmiştir: 12 (9-14) e 10 (7-12); P=0,01. Klinik gebelik ve canlı doğum ihtimali sırasıyla 1,8 ve 1,7 kat artmıştır, grup bir önceki ve sonraki yaklaşım kıyaslandığında P=0,03 olarak bulunmuştur. Sonuçlara göre ICSI sikluslarında kombine HCG ve GnRH trigger kullanımının; daha önceden kötü fertilizasyon öyküsü olan hastalarda tek başına HCG trigger kullanımına göre oosit maturitesini, özellikle ooplazmik maturiteyi arttırarak fertilizasyon ve ICSI siklus sonuçlarını iyileştirmek için uygulanabilecek bir yaklaşım olduğunu desteklemektedir. Giriş: IVF ve ICSI sikluslarında tek doz bolus HCG kullanımı son oosit maturasyon tetiklemek için kullanılan altın standart yöntemdir (Casper, 2015 ). Fakat, 1990 yıllarında, oosit maturasyonun tetiklenmesi için alternatif bir yöntem olarak GnRH agonistlerinin kullanımı önerilmiştir (Gonenet ve ark., 1990). GnRH trigger kullanımının endojen FSH ve LH pikini başlattığı, böylelikle doğal siklustaki fizyolojik piklere benzer bir durum oluşturduğu düşünülmektedir (Humadian ve ark., 2009). GnRH nın bu özelliği IVF ve ICSI sikluslarında ovaryen hiperstimülasyon sendromunun (OHSS) önlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Engmann ve ark., 2008; Griesinger ve ark., 2006; Griffin ve ark., 2012; Shapiro ve ark., 2008). Bazı çalışmalarda IVF sikluslarında GnRHa trigger ile oluşan FSH ve LH pikinin toplanan matür oosit yüzdesini standart HCG tedavisine göre arttırdığı kabul edilmiştir (Humaidan ve ark., 2005). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Griffin ve ark. (2014) kombine GnRHa ve HCG trigger kullanımının önceki siklusta HCG kullanımı sonrası > 25% immatür oosit elde edilen hastalarda matur oosit elde edilme ihtimalini 2,51 kat arttırdığı gösterilmiştir. Fakat kombine GnRHa ve HCG kullanımının ICSI sikluslarında kötü fertilizasyon öyküsü olan hastalarda fertilizasyon oranlarını arttırıp arttırmadığı net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada GnRHa ve HCG ile ovulasyon tetiklenmesinin, standart HCG trigger sonrası kötü fertilizasyon öyküsü olan hastalarda ICSI siklus sonuçlarını iyileştirip iyileştirmediği araştırılmaktadır. Materyal - Metot: Siklus dahil etme kriteleri: Weill Cornell Medical Koleji Etik Kurul u bu çalışmayı 25 Kasım 2014 tarihinde onaylamıştır.

2 (protokol numarası: R001). Ronald O Perelman ve Claudia Cohen Üreme Tıbbı merkezinde taze ICSI siklusuna başlanan ve embriyo transferi ile sonuçlanan Ocak 2006 ve Ekim 2013 tarihleri arasındaki hastalar taranmıştır. Çalışma grubuna bir önceki siklusta HCG trigger yapılıp fertilizasyon oranı < 40% olan ve sonrasında kombine GnRHa ve HCG trigger kullanılan hastalar dahil edilmiştir. Başka bir deyişle bizim merkezimizde daha önce standart HCG trigger ile ICSI yapılmış ve sonrasında kombine GnRHa ve HCG trigger yapılan tüm hastalar dahil edilmiştir. Embriyo transferi öncesi iptal edilen sikluslar ve cerrahi olarak toplanmış spermatozoa kullanılan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Ovaryen stimulasyon protokolleri: Kontrollü ovaryen stimulasyon (KOS) ve oosit toplama merkezimizdeki standart protokollere göre yapıldı (Huang ve Rosenwaks, 2014). Foliküler senkronizasyon gereken hastalara 0,1 mg östradiol yama veya (Climara, Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Berlin, Germany) oral kontraseptif (OK) başlandı (Ortho-Novum, Janssen Pharmaceuticals, Beerse, Belgium). Ovaryen stimülasyon protokolü maksimum foliküler cevap oluşturacak ve OHSS riskini minimalize edecek şekilde planlandı. Hastalar gonadotropin kullanılarak indüklendi, (Follistim, Merck, Kenilworth, NJ, USA; Gonal-F, EMD-Serono Inc., Rockland, MA, USA; ve Menopur, Ferring Pharmaceuticals Inc, Parsippany, NJ, USA) ve günlük 0.25 mg Ganirelix Asetate (Merck) veya Cetrotide (EMD-Serono Inc.) enjeksiyonları ile ovulasyon supresyonu daha önce belirtilen esnek protokole uygun olarak yapıldı(huang ve Rosenwaks, 2014). Gonadotropin dozları genellikle hastanın yaşına, kilosuna, antral folikül sayısına ve daha önceki stimülasyona yanıtına göre belirlenmiştir. Ovulasyonu tetiklemek için ilk ICSI siklusunda HCG kullanılmıştır. Novarel (Ferring Pharmaceuticals Inc, Parsippany, NJ, USA) veya Pregnyl (Merck) değişken dozlarda verilmiştir(östrodiol <1500 pg/ml 10,000 IU, östradiol pg/ml arasında ise 5000 IU, östradiol pg/ ml ise 4000 IU ve östradiol >3001 pg/ml 3300 IU). Genellikle HCG trigger iki folikül >17 mm olduğunda verildi. Luteal faz desteği oosit toplama işleminden sonraki gün 50 mg intramusküler progesteron verilerek yapıldı. Sonraki sikluslarda 2 mg leuprolide asetat (Lupron, Abbott Pharmaceuticals, Abott Park, Illinois, USA) ve 1500 IU HCG kullanıldı (Engmann ve Benadiva, 2012). Luteal faz desteği için iki adet 0.1 mg östradiol yama ve oosit toplama işleminden sonraki gün 50 mg intramusküler progesteron verildi. Oosit toplama bilinci açık tutacak şekilde uygulanan bir sedasyon ile transvajinal ultrason kılavuzluğunda ovulasyon tetiklendikten yaklaşık saat sonra yapıldı.toplanan oositler 40 IU rekombinan hyaluronidaz (Cumulase, Halozyme Therapeutics Inc., San Diego, CA, USA) ile yıkanarak kumulus-korona kompleksinden ayrıldı (Neri ve ark., 2014; Palermo ve ark., 1995). Sperm enjeksiyonu ve laboratuvar protokolleri: Semen örnekleri genellikle 2-5 gün ilişkisiz dönem sonrasında alındı. Bu örnekler volüm, total sayı, konstantrasyon ve motilite için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre değerlendirildi (WHO, 2010). Sperm mikroenjeksiyonu, seçimi ve immobilizasyonu daha önce tarif edilen protokollere göre yapıldı (Palermo ve ark., 2014a).Oositler normal fertilizasyon için ICSI den saat sonra değerlendirildi (örneğin 2PN veya iki net polar cisimcik varlığı) (Palermo ve ark., 2014b). Embriyolar merkezimizde kültür medyumlarında inkübe edildi. Tüm hastalarda klivaj evresinde, 3. günde, embriyo transferi yapıldı.

3 Embriyo transferleri Wallace kateterleri kullanılarak (Smiths Medical Inc., Norwell, MA, USA) daha önceden belirlenmiş olan uterin derinlikten yaklaşık olarak 1 cm öncesine kadar kateter ilerletilmesi ile yapıldı. Ultasonografi sadece daha önceden zor transfer olabileceği öngörülen hastalara uygulandı. Sonuç Değişkenleri: Analiz edilen demografik karakteristikler yaş, gravite, vücut kitle indeksi (VKI) (kg/m2 ) ve infertilite tanısıdır. ICSI siklus özelliklerinden FSH (miu/ ml), LH (miu/ml) ve östradiol (pg/ml) siklus başında kaydedildi. KOS değişkenlerinden stimülasyon süresi, kullanılan gonadotropin total dozu (IU), trigger günü ve sonrasındaki östradiol konsantrasyonu, trigger günü ve sonrasındaki LH konsantrasyonu, pik endometrium çift duvar kalınlığı (mm), toplanan total matur oositler ve matur oosit yüzdesi kaydedildi. Erkek partner için ortalama sperm sayısı ( 106 /ml), sperm motilitesi (%), ve morfolojisi (%) kaydedildi. Trigger ve oosit toplama arasında geçen zaman, trigger ve kumulus hücrelerin uzaklaştırılması ve trigger ve sperm enjeksiyonu ayrıca not edildi. ICSI siklus sonuçlarından fertilizasyon hızı, transfer edilen embriyo sayısı, kriyoprezervasyon yapılan arta kalan embriyo sayısı, implantasyon oranı, spontan düşük oranı, klinik gebelik oranı ve canlı doğum oranı analiz edildi. Fertilizasyon oranı, total matur MII oosit enjeksiyonu başına elde edilen 2PN embriyo sayısı olarak tanımlandı. İmplantasyon oranı transvajinal ultrasonografi ile görüntülenen gestasyonel kesenin transfer edilen tüm embriyo sayısına oranı olarak belirtildi. Spontan düşük gestasyonel kesenin görülmesinden sonra oluşan gebelik kaybı olarak değerlendirildi. Klinik gebelik oranı her bir ICSI siklusu için intrauterin fetal kardiak aktivite izlenen gebelik oranı olarak tanımlandı.. 24 hafta sonrasında gerçekleşen doğumlar canlı doğum olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz: Sürekli değişkenler normalite için analiz edilerek ortalama değer ± standart sapma (SD) değerleri belirlendi. Kategorik değişkenler vaka sayıları (n) ve oluşması yüzdesi (%) olarak açıklandı. Devamlı değişkenler için Paired t-test ve Wilcoxon eşleştirilmiş-rank testi ; kategorik değişkenler içinse McNemar ın kikare testi kullanıldı. Non- parametrik değişkenler için veriler median (çeyrekler arası aralık [IQR]) ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı. Tahmini risk oranı (OR) ile 95% güven aralığı (CI) matür oosit yüzdesi, fertilizasyon oranı, klinik gebelik ve canlı doğum için hesaplandı, yaşa, total verilen gonadotropin dozuna, östrodiol konsantrasyonuna göre ayarlandı. Griffin ve ark. (2014) tarafından 118 hastada yapılan ve tahmini α hatası 5% olarak hesaplandığında 80% güç ile yapılan çalışmaya göre kombine GnRHa ve HCG trigger ile fertilizasyon oranında 16.6% lık bir fark izlendi. P < 0.05 i değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analiz STATA versiyon 13 ile yapıldı. (College Station, TX: StataCorp LP). Sonuçlar Bir önceki siklusta HCG trigger yapılan taze ICSI siklusunda; fertilizasyon oranı < 40% olan, sonraki siklusta takiben kombine GnRHa ve HCG trigger kullanılan 156 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu 156 hastadan 107 (68.6%) sinin önceki siklusları bizim merkezimizde ve 49 (31.4%) u dış merkezde yapıldı. İki durumda da hastalara verilen standart HCG trigger ve <40% fertilizasyon hızı not edildi. Tablo 1 de çalışma grubunun temel demografik özellikleri

4 ve ICSI siklus karakteristikleri özetlendi. Ortalama yaş, gravide,vki, FSH, LH veya siklus başındaki östrodiol değerleri arasında fark saptanmadı. İnfertilite tanılarının dağılımı; erkek faktörü 45 (28.8%); idiyopatik 24 (15.4%); diğerleri 87 (55.8%) şeklindeydi. Tablo 2 de standart HCG ile bir sonraki siklustaki kombine GnRHa ve HCG trigger verilmesini takiben oluşan KOS sonuçları özetlendi. Tümüne bakılacak olursa, toplam ovaryen stimülasyon süresi, toplam verilen gonadotropin dozu, pik östrojen konsantrasyonu veya pik endometrial çift duvar kalınlığı arasında fark izlenmedi. Sperm sayımı ve sperm motilitesi ortalamasına bakıldığında iki grup arasında fark izlenmedi. Bunun yanısıra trigger ve oosit toplama arasında geçen zaman, trigger ve kumulus hücrelerin ayrılması ve trigger ve ICSI benzer olarak izlendi. Toplanan oosit sayısı iki grup arasında benzer olarak bulunduysa da, matür oosit sayısı (12 ye 10; P < 0.01) ve yüzdesi (84.2% ye 70.2%; OR = 2.26; 95% CI = ; P = 0.02) kombine GnRHa ve HCG trigger verilen grupta standart HCG verilenlere göre daha yüksekti. Tablo 3 de siklus çalışma populasyonunun siklus sonuçlarını karşılaştırılmıştır. Kombine GnRHa ve HCG trigger yapılan ICSI sikluslarında (59.2% ye 35.3%) fertilizasyon oranı sadece HCG trigger (OR = 2.66; 95% CI = ) ile kıyaslandığında fertilizasyon oranı iki kattan daha fazla artmış olarak izlendi. Transfer edilen ortalama embriyo sayısı gruplar arasında benzer olarak bulundu. Klinik gebelik ihtimali kombine trigger grupla HCG trigger grup kıyaslandığında 1.8 kat artmış olarak izlendi (OR = 1.76; 95% CI = ; P =0.03). Benzer şekilde canlı doğum oranları önceki grupla sonraki grup kıyaslandığında 1.7 kat daha fazla izlendi (OR = 1.67; 95% CI = ; P = 0.03). İmplantasyon oranı ve fazla olan embriyoların kriyoprezervasyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemekle birlikte kombine GnRHa ve HCG trigger grubunda daha fazla implantasyon oranı ve kriyoprezervasyon için daha fazla embriyo bulunduğu tespit edildi. Benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da spontan düşük oranı kombine trigger grupta artma eğilimindeydi. Matur oosit, fertilizasyon, klinik gebelik ve canlı doğum olasılığı kombine trigger grupta yaşa, total gonadotropin dozuna ve östrodiol konsantrasonuna göre düzenlendiğinde de artmış olasılıklar değişmedi. Sonuç olarak, OHSS insidansı iki grupta da 0% olarak izlendi. Erkek faktörü tanılı infertiliteyi araştırmak amacıyla iki tane fazladan alt grup analizi yapıldı (Tablo 4). Standart HCG ile yapılan ICSI sikluslarıyla daha sonrasında yapılan kombine GnRHa ve HCG trigger siklusları; erkek faktörüne bağlı infertilite tanısı almış hastalarda karşılaştırıldı (n = 45). Tablodan da anlaşılacağı gibi matür oositlerin yüzdesi (OR = 3.29; 95% CI = ;P = 0.02), fertilizasyon oranı (OR = 2.62; 95% CI = ;P < 0.01), klinik gebelik oranı (OR = 1.89; 95% CI = ; P = 0.02) ve canlı doğum oranı (OR = 2.12; 95% CI = ; P = 0.02) aynı kaynak ve sperm karakteristikleri olmasına rağmen kombine GnRHa ve HCG grubunda standart HCG grubuna göre daha fazla izlendi. Erkek faktörü olan ICSI yapılan hastalarda standart HCG trigger ile diğer infertilite tanılarıyla bir sonraki siklusta kombine GnRHa ve HCG trigger verilen hastalar karşılaştırıldı. Beklendiği üzere sperm konsantrasyonları ve motilitesi erkek faktörü olmayan hastalarda normal değerler içerisindeydi. Yine matür oosit olasılığı, fertilizasyon, klinik gebelik ve canlı doğum sayısı kombine GnRHa ve HCG trigger grubunda HCG ile kıyaslandığında 2.06 kat (95% CI = ; P = 0.03), 3.02 (95% CI = ; P < 0.01) kat, 2.01 (95% CI = ; P = 0.02) kat ve 1.82 (95% CI = ; P = 0.04) kat artmış olarak izlendi. Tartışma

5 Üriner veya rekombinant LH aktivitesinin IVF sikluslarında foliküler gelişim sağlanmasına, endometrial gelişime (Pacchiarotti ve ark., 2010), oosit kalitesine (De Placido ve ark.,2001), embriyo kalitesine ve gebelik sonuçlarına (Westergaard ve ark., 2000) etkileri iyi bilinmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir HCG; IVF ve ICSI sikluslarında, siklus ortasındaki LH pikini sağlayarak granüloza hücrelerinin luteinizasyonunu tetiklemek, final oosit maturasyonunu başlatmak ve mayoz bölünmenin tekrar başlamasını sağlamak için kullanılmaktadır (Orvieto, 2015). HCG nin biyolojik ve yapısal olarak LH ile benzerliği sayesinde LH reseptörüne bağlanıp benzer hücresel alt yolları aktive eder (Kol ve Humaidan, 2010). HCG ve LH ın bu benzerliklerine rağmen, iki belirgin fark vardır. Öncelikle, HCG nin yarı ömrü (>24 saat) LH ın yarı ömrü (60 dk) ile kıyaslandığında daah uzundur (Humaidan ve ark., 2011). Bunun ötesinde HCG aracılı LH aktivitesi luteal faza kadar bir kaç güne kadar uzar (Fauser ve ark., 2002). İkinci olarak, HCG nin selüler sinyal mekanizması intraselüler siklik adenozin monofosfat (camp) konsantrasyonunu arttırır böylelikle steroidogenez artar, örneğin progesteron üretimi, LH sinyal yolağı ise protein kinaz fosforilizasyonu üzerinde daha fazla etki etmektedir, bu da granülosa hücre proliferasyonu, farklılaşması ve sağkalımı üzerine daha fazla etki etmesini sağlamaktadır (Fauser ve ark., 2002). Uzamış HCG yarı ömrü ve luteotrofik etkisi endojen progesteron sentezini arttırır, böylelikle implantasyonu destekler (Shapiro ve Andersen, 2015). Fakat KOS sırasında oluşan suprafizyolojik dozdaki östradiol konsantrasyonları ve HCG nin önceden bahsedilen etkileri OHSS nin ana mediyatörü olan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) arttırır (Fatemi ve Garcia-Velasco, 2015). GnRHa trigger, HCG aracılı OHSS gelişim riskini arttıran sebepleri azaltmak için kullanılan bir klinik stratejidir (Gonen ve ark., 1990). GnRH agonistlerinin GnRH reseptörlerine GnRH antagonistlerine göre daha fazla afinitesi bulunmaktadır (Casper, 2015). Bu sebeple, antagonist temelli IVF-ICSI protokollerde, GnRHa antagonistin GnRH reseptörlerden ayrılmasını sağlayarak LH ve FSH pikini başlatabilir (Casper, 2015). Bu pik nadiren 24 saatten fazla sürer ve doğal siklus ortasındaki LH ve FSH pikini daha iyi taklit ettiği düşünülmektedir (Fauser ve ark., 2002; Kol ve Humaidan, 2010). GnRHa kısa ve geri dönüşlü bir luteolizisi başlattığından, daha sonrasında OHSS riskini azaltmaktadır. (Fatemi ve Garcia-Velasco, 2015). HCG, GnRHa aracılı luteolizisi geri çevirebilir, bu da IVF-ICSI siklularında sonuçları iyileştirmek için luteal faz desteği olarak GnRHa ile birlikte HCG kurtarma dozu uygulanması yaygın bir klinik uygulama olmuştur (Fatemi ve Garcia-Velasco, 2015; Shapiro ve Andersen, 2015). OHSS riskini azaltmasının yanında, çeşitli çalışmalarda GnRHa trigger yapılan hastaların standart HCG trigger yapılanlara göre toplanan matür oosit sayısının daha fazla olduğu gösterilmiştir (Reddy ve ark., 2014; Zilberberg ve ark., 2015). Kombine GnRHa ve HCG trigger yararlı etkileri çeşitli dozlarda 1 mg, 2 mg veya 4 mg ve (Pabuccu ve ark., 2015; Shapiro ve ark., 2011) ve 1500 IU, 2500 IU, 5000 IU ve 10,000 IU HCG dozlarında izlenmiştir (Griffin ve ark., 2014; Shapiro ve ark., 2011). Griffin ve ark. (2014) tarafından 27 hastada, retrospektif olarak yapılan çalışmada ilk siklusta standart HCG ile indüklenen ve >25% den fazla immatür oosit elde edilmiş olan hastalarda kombine GnRHa ve HCG ile fertilizasyon oranları 16.6% oranında ve matür oosit toplama ihtimali 2.51 kat artmış olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada standart HCG ile taze ICSI siklusu yapılmış kötü fertilizasyon öyküsü olan hastalarda bu yaklaşımın yararı araştırılmıştır. Bu çalışma grubunda, ilk olarak standart HCG trigger sonrasında ICSI yapılıp fertilizasyon oranı 35.3% olan hastalara kombine GnRHa ve HCG uygulandığında

6 matür oosit ihtimali 2.3 kat, fertilizasyon oranı 2.7 kat, klinik gebelik oranı 1.8 kat ve canlı doğum oranları 1.7 kat artar. Böylelikle bu çalışma ile daha önce sadece standart HCG ile trigger yapılmış ve kötü fertilizasyon öyküsü olan hastalarda kombine trigger kullamını ile sadece matür oosit sayısının değil bunun yanısıra fertilizasyon ve gebelik oranlarının da arttığı desteklenmiştir. ICSI nin infertilite tedavisinde sık kullanımına rağmen kötü fertilizasyon ve fertilizasyon başarısızlığı oluşabilir (Palermo ve ark., 2014b). Kötü fertilizasyon çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, bunlar oosit kalitesi ve sayısı (Swain ve Pool, 2008), sperm defektleri (Esfandiari ve ark., 2005) ve nükleer ve sitoplazmik maturasyonu asenkronizasyonudur (Sundström ve Nilsson, 1988, 1989). Çalışma populasyonunda aynı sperm kaynağı ve sperm parametrelerine rağmen ve yeterli matür oosit sayısı varlığında kötü fertilizasyon oranı not edilmiştir. Nükleer ve sitoplazmik maturasyonu asenkronizasyonu şeklinde ortaya çıkan oosit disfonksiyonu bu bulguların sebebi olabilir. Nükleer maturasyon ilk çıkarılan polar cisimciğin gözlenmesi ile anlaşılabilir ancak sitoplazmik maturitenin değerlendirilmesi zordur (Hyun ve ark., 2007;Rawe ve ark., 2000). ICSI için hazır kabul edilen bazı matür oositler bazen sperm nükleusunun dekondensasyonuna katılmakta yetersiz olan immatür ooplazm içerebilir ve bu da oosit aktivasyonunda ve fertilizasyonda başarısızlığa yol açabilir (Bar-Ami ve ark., 1994; Hyun ve ark., 2007; Rawe ve ark., 2000). Bu çalışmadaki fertilizasyon oranlarındaki artış kombine GnRHa ve HCG trigger kullanımı ile nükleer ve sitoplazmik maturasyon asenkronizasyonunun önlenmesi ile ooplazmik maturitenin iyileştirilebileceğini göstermiştir. Çoğu çalışma LH piki aracılı final oosit maturasyonuna odaklanmış olmasına rağmen LH ile birlikte doğal yoldan ya da GnRHa ile oluşan FSH pikinin ooplazmik maturiteyi arttırarak fertilizasyon oranlarını iyileştirebileceği görülmüştür. Lamb ve ark. tarafından (2011) yapılan randomize klinik bir çalışmada FSH ın oosit maturitesine olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada 188 hasta randomize olarak HCG trigger yapılmasına ek olarak FSH veya plasebo bonus almışlardır. Araştırmacılar HCG ye ek olarak FSH bolus alanlarda, plaseboya göre göre oosit iyileşme (69.9% e 57.1%; P = 0.04) ve fertilizasyon oranında (63% e 55%; P = 0.01) istatistiksel olarak anlamlı artış saptamışlardır. Ancak ICSI da fertilizasyon hızı, klinik gebelik oranı veya canlı doğum oranında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu çalışmanın bulguları kombine trigger yapılmasının ooplazmik maturiteyi arttırdığını gösterse de, retrospektif dizaynda olması büyük bir kısıtlayıcı unsurdur. Çalışma dizaynına bağlı olarak klinik ve laboratuvar standartlarındaki değişikliklerin standart ve kombine trigger grubundaki farkları yaratması olasıdır. Bizim merkezimizden 107, dış merkezden 49 olmak üzere toplam 156 hastaya daha önceden ICSI yapılmıştır. Dış merkezde tedavisi yapılan 49 hastanın, 40 ı ABD sınırlarında 9 u ise uluslararası yapılmıştır. Daha önceden bahsedilen 49 hastanın klinik ve laboratuvar standartları hakkında kısıtlı bilgi bulunmaktadır ancak bu hastaların standart HCG ile <40% fertilizasyon oranına sahip olduğu bilgisi elde edilmiştir. Bu aslında kötü fertilizasyonun özellikle oosit seviyesinde biyolojik ve hasta bazlı bir temeli olduğunu, klinik ve laboratuvar farklılıklarının bu duruma sebep olmasının düşük ihtimalde olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmadaki hastaların hepsine taze embriyo transferi yapılmış ve 1500 IU HCG luteal faz desteği amacıyla verilmiştir. Bu sebeple saf GnRHa trigger etkisi bu çalışmada değerlendirilemez. Ayrıca bizim bulgularımıza göre kombine GnRH ve HCG trigger grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek düşük ile sonuçlanan gebelik oranları tespit edilmiştir, ancak bu çalışmadaki örneklem düşük oranlarındaki farkı ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmemiştir. Her ne kadar GnRHa aracılı FSH ve LH eş zamanlı piki, nükleer ve sitoplazmik maturiteyi arttırsa da, aynı mekanizmanın mayotik progresyonu etkileyerek disfonksiyonel oosit oluşumu ve fertilizasyon sonrası anöploid embriyo oluşumuna sebep olması mümkündür.

7 Fakat kabul edilmiş bu mekanizmalar düşük materyalleri sitogenetik olarak incelenmedikçe tamamen spekülasyon olarak kalacaktır. Fertilizasyon, implantasyon ve klinik gebelik oranlarında genel olarak artış olduğu göz önüne alındığında, daha fazla düşük ile sonuçlanan gebelik olma eğiliminin rastlantısal olma ihtimali yüksektir. Son olarak bu çalışmada hipotalamo-hipofizer aksın sağlam olduğu hastalardan oluşan bir grup seçildiği not edilmelidir. Özetle, GnRHa trigger, OHSS riskini azaltmak için antagonist kullanılan sikluslarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.. Çalışmalarda FSH ve LH pikinin birlikte olması ile; matür oosit ve transfer için hazır olan embriyo sayısında artış sağlanmakta ve bunun sonucu olarak bir oosit toplama işlemi sonrası canlı doğum kümülatif olasılığı artmaktadır (Shapiro ve Andersen, 2015). Bu çalışmanın sonucunda ayrıca GnRHa ve HCG ile trigger yapılması ile ooplazmik maturitenin arttırılarak, daha önce standart HCG ile kötü fertilizasyon öyküsü olan hastaların ICSI siklus sonuçlarının iyileştirilebileceği gösterilmiştir. Rutin uygulamaya girmeden önce farklı IVF ve ICSI hastalarında kombine GnRHa veya saf GnRHa kullanımının büyük prospektif randomize çalışmalar ile araştırılması gerekmektedir (Orvieto, 2015). Biz GnRHa aracılı FSH pikinin oositin nükleer ve sitoplazmik asenkronizasyonuna yol açabileceğini düşünsek de, fertilizasyonu arttırma konusundaki moleküler ve hücresel seviyedeki rolü hala açıklığa kavuşturulmalıdır. Tablo 1. Çalışma grubunun temel demografik özellikleri ve ICSI siklus karakteristikleri Veriler ortalama ± standart sapma ve n (%) olarak sunulmuştur. İki siklus arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. VKI= vücut kitle indeksi; GnRH-a = gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti; HCG = insan koryonik gonadotropin; ICSI = intrasitoplazmik sperm enjeksiyon. Tablo 2. Çalışma grubunun ovaryen stimulasyon sonuçları

8 ap < bp = Veriler ortalama ± standart sapma, ve n (%) ve medyan (çeyrekl değerler genişliği) olarak sunulmuştur. GnRH-a = gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti; HCG = insan koryonik gonadotropin; ICSI = intrasitoplazmik sperm enjeksiyon. Tablo 3. Çalışma grubunun ICSI siklus sonuçları Veriler ortalama ± standart sapma, ve n (%) ve medyan (çeyrekl değerler genişliği) olarak sunulmuştur. GnRH-a = gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti; HCG = insan koryonik gonadotropin; ICSI = intrasitoplazmik sperm enjeksiyon; NS= istatistiksel olarak anlamlı fark yok; OHSS= ovaryen hiperstimülasyon sendromu. Tablo 4. Erkek faktörü tanısı ile tedavi edilmiş ve diğer tanılarla tedavi edilmiş hastaların temel demografik özellikleri, ovaryen stimülasyon sonuçları ve ICSI siklus sonuçlarının karşılaştırılması.

9 Veriler ortalama ± standart sapma, ve n (%) ve medyan (çeyrekl değerler genişliği) olarak sunulmuştur. GnRH-a = gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti; HCG = insan koryonik gonadotropin; ICSI = intrasitoplazmik sperm enjeksiyon; NS= istatistiksel olarak anlamlı fark yok; VKI= vücut kitle indeksi; P= Erkek faktörü olan hastalarda HCG ve kombine GnRH-a ve HCG Trigger; P2 =.GnRH-a ve HCG trigger yapılan hastalarda erkek faktörü ile diğer tanılar.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

ovaryen ÖZET GİRİŞ ovaryen

ovaryen ÖZET GİRİŞ ovaryen ÖZET Ovaryn stimülasyonda LH ın rolü henüz yeterince net değildir. Önceki çalışmalar düşük LH seviyesi olan kadınlarda önceden belirlenmiş stimülasyon gününde bakılan LH seviyesinin tüm folliküler fazı

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.) Başlık: Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon sırasındaki serum estradiol seviyeleri in vitro fertilizasyonun gebelik sonuçlarını konsantrasyon bağımlı şekilde etkiler Orijinal Başlık: Serum estradiol levels

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Embriyo Kriyoprezervasyonu ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Ankara, 21.12.2014 Embriyo Kriyoprezervasyonu Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezi Laboratuvar

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Ayça Kömürlüoğlu 1, E. Nazlı Gönç 2, Z. Alev Özön 2, Nurgün Kandemir 2,

Detaylı

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Letrozol kullanımını takip eden donma- çözme tek embryo transfer sikluslarında gebelik ve neonatal sonuçlar Orijinal

Detaylı

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi Ç.B. -1- YAŞ: 24 BMI: 18.5 3 YILLIK EVLİ 3 YILLIK PRİMER İNFERTİL MENS: DÜZENLİ EK SİSTEMİK HASTALIK YOK SİGARA: 3-4

Detaylı

LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD LUTEAL FAZ DESTEĞİ PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD IVF TE LUTEAL FAZ DESTEĞİ İHTİYACI o Estradiolün suprafizyolojik düzeyde oluşu o LH nın

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:249-254/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan

Detaylı

Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy

Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy Çeviri:Op.Dr.Taner Aksoy In vitro fertilizasyon yapılan over rezerviazalmış rekürent gebelik kaybı hastalarında blastokistlerde yüksek anöploidi oranları ve embriyo transferi yapılmaması riski Lora K.

Detaylı

OTUZBEŞ YAŞ ÜSTÜ, İLK SİKLUS IVF DENEMESİNDE, FSH DEĞERİ <10 IU/L OLAN HASTALARDA KULLANILAN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OTUZBEŞ YAŞ ÜSTÜ, İLK SİKLUS IVF DENEMESİNDE, FSH DEĞERİ <10 IU/L OLAN HASTALARDA KULLANILAN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI OTUZBEŞ YAŞ ÜSTÜ, İLK SİKLUS IVF DENEMESİNDE, FSH DEĞERİ

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi

Anahtar kelimeler: ektopik gebelik, IVF, metotreksat, ovarian cevap, salpinjektomi Ektopik gebeliğin metotreksat veya salpinjektomi ile tedavisinin daha sonraki IVF siklusuna etkisi Amir Wiser,*, Audrey Gilbert, Ravit Nahum, Raoul Orvieto, Jigal Haas, Ariel Hourvitz, Ariel Weissman,

Detaylı

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc Formülü 1 kullanıma hazır şırınga etkin madde olarak 250 mikrogram koriogonadotropin alfa (yaklaşık 6500

Detaylı

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanseri Kadınlarda en yaygın kanser (tüm kanserlerin 1/3 ü) Yaşam boyu

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr M Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hipogonadotropik hipogonadizm Adet görmeyen olgular Ovülasyonu olmayan olgular FSH ve E-2 düşük sevyede

Detaylı

Orijinal Başlık: The optimal duration of progesterone supplementation in pregnant women after IVF/ICSI: a meta-analysis

Orijinal Başlık: The optimal duration of progesterone supplementation in pregnant women after IVF/ICSI: a meta-analysis Orijinal Başlık: The optimal duration of progesterone supplementation in pregnant women after IVF/ICSI: a meta-analysis Başlık: IVF/ICSI sonrası gebe kalan kadınlarda progesteron eklenmesinin optimal süresi:

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

FARKLI KO TROLLÜ OVERYA HİPERSTİMULASYO PROTOKOLLERİ İ FOLLİKÜLOGE EZDE ROL OY AYA FOLLİKÜLER SIVI MARKIRLARI ÜZERİ E ETKİSİ. Dr. Ayşenur KAYA KAHVECİ

FARKLI KO TROLLÜ OVERYA HİPERSTİMULASYO PROTOKOLLERİ İ FOLLİKÜLOGE EZDE ROL OY AYA FOLLİKÜLER SIVI MARKIRLARI ÜZERİ E ETKİSİ. Dr. Ayşenur KAYA KAHVECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ A KARA Ü İVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARKLI KO TROLLÜ OVERYA HİPERSTİMULASYO PROTOKOLLERİ İ FOLLİKÜLOGE EZDE ROL OY AYA FOLLİKÜLER SIVI MARKIRLARI ÜZERİ E ETKİSİ Dr. Ayşenur KAYA KAHVECİ

Detaylı

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All)

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı ve Cerrahpaşa ÜYTEM

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Yazarlar: M. Niinima ki 1, A.-M. Suikkari 2, S. Ma kinen 2, V. So derstro m-anttila 2, and H. Martikainen 1 1 Department

Detaylı

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR?

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI YÜT de başarıyı etkileyen faktörler Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

ART de hcg ve triggered sikluslarda progesteron kullanımı

ART de hcg ve triggered sikluslarda progesteron kullanımı ART de hcg ve triggered sikluslarda progesteron kullanımı Prof Dr Ahmet ERDEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ART ve luteal destek 1. GnRH analog/antagonist ile

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Klinik çalışmalarda ORGALUTRAN, rekombinant folikül stimüle edici hormon (FSH) ile birlikte kullanılmıştır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Klinik çalışmalarda ORGALUTRAN, rekombinant folikül stimüle edici hormon (FSH) ile birlikte kullanılmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ ORGALUTRAN 0.25 mg/0.5 ml enjeksiyonluk çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 0.5 ml sulu çözelti içerisinde

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

YAZARLAR: M.Grynberg 1,2,3, M.Poulain 4,5, S. Le Parco 6, C. Sifer 7, R. Fanchin 3,5,6, N. Frydman 4,5

YAZARLAR: M.Grynberg 1,2,3, M.Poulain 4,5, S. Le Parco 6, C. Sifer 7, R. Fanchin 3,5,6, N. Frydman 4,5 BAŞLIK: LUTEAL VEYA FOLİKÜLER FAZDA ELDE EDİLEN OOSİTLERİN BENZER İN VİTRO MATÜRASYON HIZLARI, MEME KANSERİ HASTALARINDA ACİL FERTİLİTE KORUNMASI İÇİN ESNEK OLASILIKLAR SUNAR ORİJİNAL BAŞLIK: SIMILAR IN

Detaylı

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Doç. Dr. Ahmet Zeki IŞIK İRENBE KADO DAL ve ÜYTE MERKEZİ-ALSANCAK TJOD-İZMİR 2013 Kötü Over Yanıtı Tanım Tanım üzerinde tam bir konsensus yok. hcg uygulama

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA BAŞLIK: VİTRİFİKASYON UYGULANMIŞ BLASTOKİSTLERİN İMPLANTASYON POTANSİYELİNE YAPAY BÜZÜŞMENİN ETKİSİNİ ARAŞTIRAN PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA ORİJİNAL BAŞLIK: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED

Detaylı

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi.

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi. İnfertil Dişiler Çiftleşme zorlukları Deneyimsiz erkek Deneyimsiz dişi Erkekte fizyolojik problemler Dişide Dişinin hazır olmaması Vulval stenosis Vestibuler konstrüksiyon Vaginal Vaginal hiperplazi ya

Detaylı

OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml

OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml OVITRELLE KULLANIMA HAZIR ŞIRINGADA ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 250 mikrogram/0.5 ml FORMÜLÜ 1 kullanıma hazır şırınga etken madde olarak 250 mikrogram koriogonadotropin alfa (6500 İnternasyonal Üniteye eşdeğer)

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

UZUN PROTOKOL IVF-ET UYGULAMALARINDA STANDART LUTEAL FAZ DESTEĞĐNE GnRH AGONĐSTĐ EKLENMESĐNĐN YERĐ. Dr. Gülşah AYNAOĞLU

UZUN PROTOKOL IVF-ET UYGULAMALARINDA STANDART LUTEAL FAZ DESTEĞĐNE GnRH AGONĐSTĐ EKLENMESĐNĐN YERĐ. Dr. Gülşah AYNAOĞLU TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ UZUN PROTOKOL IVF-ET UYGULAMALARINDA STANDART LUTEAL FAZ DESTEĞĐNE GnRH AGONĐSTĐ EKLENMESĐNĐN YERĐ Dr. Gülşah AYNAOĞLU KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir.

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir. TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI) İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI) İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) 3 basamak sağlık kuruluşlarında üroloji uzman hekimi

Detaylı

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids UTERİN FİBROİDLERDE TEKRARLAYAN DOZ ULİPRİSTAL ASETATIN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids Donnez J, Hudecek R, Donnez O, Matule D, Arhendit

Detaylı

SERUMDA VE FOLİKÜLER SIVIDAKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PROTEİN-A (PAPP-A) DEĞERLERİNİN EMBRYO GELİŞİMİ VE ERKEN GEBELİK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ

SERUMDA VE FOLİKÜLER SIVIDAKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PROTEİN-A (PAPP-A) DEĞERLERİNİN EMBRYO GELİŞİMİ VE ERKEN GEBELİK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SERUMDA VE FOLİKÜLER SIVIDAKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PROTEİN-A (PAPP-A) DEĞERLERİNİN EMBRYO GELİŞİMİ VE ERKEN GEBELİK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

DÜŞÜK OVER REZERVLİ HASTALAR İÇİN KOH REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜŞÜK OVER REZERVLİ HASTALAR İÇİN KOH REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜŞÜK OVER REZERVLİ HASTALAR İÇİN KOH REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. RAFAEL LEVİ EGE Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Araştırma Uygulama Merkezi- İzmir Yüksek Basal FSH düzeyleri Önceki

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL

IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL Pregnyl 5000 IU IM/SC ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL FORMÜLÜ PREGNYL, enjeksiyonluk liyofilize toz içeren ampul ile çözücü içeren ampulden oluşur. Etken madde insan koriyonik gonadotropini

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ELONVA fertilite problemlerinin tedavisinde deneyimli hekim gözetiminde yapılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ELONVA fertilite problemlerinin tedavisinde deneyimli hekim gözetiminde yapılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELONVA 100 mikrogram/0,5ml enjeksiyonluk çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Korifollitropin alfa...100 mikrogram Korifollitropin alfa,

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ IM/SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Steril, Apirojen FORMÜLÜ : Her bir flakon etkin madde olarak, İnsan Menopozal Gonadotropin (hmg; Menotropin) 150 IU (150 IU FSH ve 150 IU LH) ve katkı

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA ORAL KONTRASEPTİF ÖN TEDAVİSİNİ TAKİBEN, OVULASYON İNDÜKSİYONUNUN İLK GÜNÜNDE GONADOTROPİN SALGILATICI

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA ORAL KONTRASEPTİF ÖN TEDAVİSİNİ TAKİBEN, OVULASYON İNDÜKSİYONUNUN İLK GÜNÜNDE GONADOTROPİN SALGILATICI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA ORAL KONTRASEPTİF ÖN TEDAVİSİNİ TAKİBEN, OVULASYON İNDÜKSİYONUNUN İLK GÜNÜNDE GONADOTROPİN SALGILATICI HORMON (GnRH) ANTAGONİSTİ

Detaylı

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH)

Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH) Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH) Doç. Dr. Cavidan Gülerman Her yönüyle PCOS Sempozyumu 31 Mart 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir AMH TGF-b ailesinden bir glikoproteindir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. OVĐTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. OVĐTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI OVĐTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 kullanıma hazır şırınga etkin

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Anat Hershko Klement a,b and Robert F. Casper a,b a Division of Reproductive Sciences,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. OVĐTRELLE 250 mikrogram enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. OVĐTRELLE 250 mikrogram enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI OVĐTRELLE 250 mikrogram enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Herbir flakon 250 mikrogram (yaklaşık 6500

Detaylı

Mustafa Kara 1, Nurettin Türktekin 2, Turgut Aydın 2

Mustafa Kara 1, Nurettin Türktekin 2, Turgut Aydın 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(3):92 96 doi: 10.5505/kjms.2011.39974 Halosperm Tekniği ile Bakılan DNA Fragmentasyon Oranının IVF-ICSI Sonuçları Üzerine Olan Etkisi The Effect

Detaylı

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ Puregon kartuş, 0.36 ml lik enjeksiyonluk solüsyonda, net olarak toplam 300 IU rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) (follitropin beta) aktif maddesini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU SERUMDA VE FOLİKÜLER SIVIDAKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PROTEİN-A (PAPP-A) DEĞERLERİNİN EMBRYO GELİŞİMİ VE ERKEN GEBELİK

Detaylı

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu 10-11 Haziran 2017 Ufuk Üniversitesi Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Doç. Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MERIONAL 150 IU i.m./s.c. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MERIONAL 150 IU i.m./s.c. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MERIONAL 150 IU i.m./s.c. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Menotropin 150 IU [150 IU İnsan folikül

Detaylı

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Temel Amaçlar Endikasyonlar Klinik ve laboratuar metodları Başarı durumu IUI vs zamanlı

Detaylı

ORGALUTRAN 0.25 mg / 0.5 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ORGALUTRAN 0.25 mg / 0.5 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ORGALUTRAN 0.25 mg / 0.5 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ FORMÜLÜ Önceden dolum yapılmış bir şırınga 0.5 ml solüsyonda etkin madde olarak 0.25 mg ganirelix yardımcı maddeler olarak da 23.5 mg mannitol, 0.1 mg

Detaylı

ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu. Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün

ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu. Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün A.K. 25y, 6 aylık evli Merhaba, 26 yaşında çocuk doktoruyum, yaklaşık 2 yıldır evliyim ve henüz çocuk sahibi değilim. Sizinle endometriozisle

Detaylı

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI Dr. Koray ELTER EUROFERTIL Tüp Bebek Merkezi Androstenedion Estron AROMATAZ Testosteron Hız Belirleyici Estradiol Basamak Overlerin

Detaylı

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS ANDROLOJİ/ANDROLOGY SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS Barış ALTAY*, Erdal APAYDIN*, Özgür ERDOĞAN*, Ege TAVMERGEN GÖKER**, Erol TAVMERGEN**, Bülent

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OVİTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OVİTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OVİTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 kullanıma hazır şırınga etkin

Detaylı

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):27-33 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280060 ARAŞTIRMA/RESEARCH Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET

Detaylı

Prof. Dr. Tayfun ALPER

Prof. Dr. Tayfun ALPER ÜNİTE 21 İNFERTİLİTE TEDAVİSİ Prof. Dr. Tayfun ALPER Genel bakış Tedavi yöntemlerinin kullanım amacına göre sınıflandırılması Yöntemlerin nedeni ortadan kaldırmaya yönelik kullanımları Yöntemlerin gebelik

Detaylı

Radyoterapi-Infertilite. Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

Radyoterapi-Infertilite. Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapi-Infertilite Dr. Ferah Yıldız HÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2010 yılında her 250 erişkinden biri kanserden kurtulmuş bireylerden oluşacak Blatt ve ark, 1999 TEDAVİYE BAĞLI YAN ETKİLER!!!!! Infertilite

Detaylı

TÜP BEBEK (IVF/ICSI), YUMURTA TOPLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

TÜP BEBEK (IVF/ICSI), YUMURTA TOPLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU TÜP BEBEK (IVF/ICSI), YUMURTA TOPLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU BİLGİLENDİRME Değerli Çiftimiz; Bu form, tüp bebek tedavisinde gerçekleştiren işlemler hakkında sizleri bilgilendirmek

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Uzun GnRH Agonist ve Antagonist Protokolü Uygulanan Yardımcı Üreme Tekniği Sikluslarında Serum ve Folikül Sıvı Sitokin

Detaylı

Başlık: Zayıf over rezervi olan kadınlarda IVF tedavisinde klomifen sitrat ve yüksek doz gonadotropin karşılaştırılması-randomize kontrollü çalışma

Başlık: Zayıf over rezervi olan kadınlarda IVF tedavisinde klomifen sitrat ve yüksek doz gonadotropin karşılaştırılması-randomize kontrollü çalışma Başlık: Zayıf over rezervi olan kadınlarda IVF tedavisinde klomifen sitrat ve yüksek doz gonadotropin karşılaştırılması-randomize kontrollü çalışma Orijinal Başlık: Clomiphene citrate versus high doses

Detaylı

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Prof.Dr. S. Temel CEYHAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Başarı için yol haritası Hastanın özellikleri Endometrium ve uterus Bireyselleştirilmiş protokoller Laboratuvar şartları,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI i T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ANTAGONİST PROTOKOL İLE UYARILMIŞ İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (İCSİ) SİKLUSLARINDA ELDE EDİLEN OOSİT BAŞINA

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. rekombinant DNA teknolojisi ile çin hamster yumurtalık hücrelerinde üretilmiş insan FSH ı.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. rekombinant DNA teknolojisi ile çin hamster yumurtalık hücrelerinde üretilmiş insan FSH ı. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GONAL-f 300 IU/0.5 ml (22 mikrogram/0.5 ml) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Herbir kartuş etkin madde olarak 300 IU (22 mikrograma eşdeğer)/0.5

Detaylı

Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez, Ignacio Rodríguez, Manuel Alvarez, Pedro N. Barri, and Buenaventura Coroleu

Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez, Ignacio Rodríguez, Manuel Alvarez, Pedro N. Barri, and Buenaventura Coroleu Zor Transfer Nedir? 7,714 Embriyo Transferinin Analizi: Embriyo Transferi Sırasındaki Manevraların Gebelik Hızına Etkisi Ve Objektif Değerlendirme Önerisi Alejandro Kava-Braverman, Francisca Martínez,

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve

Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiBAŞLIK: 6. günde yapılan elektif embriyo transferleri 5. gün transferlerine kıyasla implantasyonu azaltır.

Detaylı

İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ PROTOKOLÜ İLE MİKRODOZ STOP PROTOKOLÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ PROTOKOLÜ İLE MİKRODOZ STOP PROTOKOLÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENİS Başhekim Klinik Şefi Doç. Dr. Süha Sönmez İNVİTRO FERTİLİZASYON PLANLANAN ZAYIF YANITLI HASTALARDA UYGULANAN MİKRODOZ

Detaylı

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ. Önemli Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır.

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ. Önemli Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır. HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ Önei Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır. Saygılarıa... Uğur AYDOĞAN - Gazi Üniversitesi ugur@hipogonadizm.org ugur.aydogan@gazi.edu.tr

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir kartuş, 1.08 ml sulu solüsyonda net toplam 900 IU

Detaylı

OHSS SİZ KLİNİK. Prof. Dr. Cemal Posacı. D.E.U.T.F İzmir

OHSS SİZ KLİNİK. Prof. Dr. Cemal Posacı. D.E.U.T.F İzmir OHSS SİZ KLİNİK Prof. Dr. Cemal Posacı D.E.U.T.F İzmir OHSS Tanım Epidemiyoloji Önleme Yaklaşımları Tedavi OHSS OHSS ovülasyon indüksiyon tedavisinde kullanılan fertilite ilaçlarına bağlı gelişen iyatrojenik

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Klomifen sitrat Ovulasyon induksiyonu amaciyla ilk kez 1961 yilinda

Detaylı

BAŞLIK: POOR RESPONDER HASTALARDA AZALMIŞ FSH VE EKLENMİŞ ANDROJEN İLE MİKRODOZ FLARE PROTOKOL- BİR GÖZLEMSEL PİLOT ÇALIŞMA

BAŞLIK: POOR RESPONDER HASTALARDA AZALMIŞ FSH VE EKLENMİŞ ANDROJEN İLE MİKRODOZ FLARE PROTOKOL- BİR GÖZLEMSEL PİLOT ÇALIŞMA BAŞLIK: POOR RESPONDER HASTALARDA AZALMIŞ FSH VE EKLENMİŞ ANDROJEN İLE MİKRODOZ FLARE PROTOKOL- BİR GÖZLEMSEL PİLOT ÇALIŞMA ORİJİNAL BAŞLIK: MICRODOSE FLARE PROTOCOL WITH INTERRUPTED FOLLICLE STIMULATING

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CETROTIDE 0.25 mg enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CETROTIDE 0.25 mg enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CETROTIDE 0.25 mg enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Herbir flakon 0.25 mg setroreliks içerir. Beraberinde

Detaylı

ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani Chang, Sheree L. Boulet, Gary Jeng, Lisa Flowers, Dmitry M. Kissin

ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani Chang, Sheree L. Boulet, Gary Jeng, Lisa Flowers, Dmitry M. Kissin PREİMPLANTASYON GENETİK TANI İLE YAPILAN İN VİTRO FERTİLİZASYON SONUÇLARI: BİRLEŞİK DEVLETLER YARDIMCI ÜREME TEKNOLOJİLERİ İZLEME VERİLERİ ANALİZİ, 2011 2012 ÇEVİREN: Op.Dr. Emre ÖZGÜ ÇALIŞMA EKİBİ: Jeani

Detaylı