Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

Transkript

1 Gümrük Müsteşarlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 653 Gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde; a) Tedavülde olan nakit Yeni Türk Lirası (YTL), b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), d) Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât (Bu Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.), e) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, f) Genel ve katma bütçeye dâhil kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadî kuruluşlarının ve Türkiye deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektupları, g) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler, teminat olarak idarece kabul olunur. Garanti mektubu ile işlem yapılması durumunda, yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi hâlinde yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez. Teminat mektuplarının bu Yönetmeliğin 655 inci maddesindeki kayıt ve şartlara uygun, alacak miktarını karşılayacak değerde ve süresiz olması gerekir." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 655 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile dövizin kabulü birinci fıkra hükmüne tâbidir." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 656 ncı maddesinin birinci ve sonuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. "Bir gümrük yükümlülüğü karşılığında alınan teminat mektubu, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde takibe alınır. Teminat mektubunu veren hak sahibine yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden 20 gün önce tebligat yapılarak bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde teminat mektubunun nakde dönüştürüleceği belirtilir. Bu süre içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi yönünde işlem yapılır." "İkinci fıkranın (c) bendinde sayılan cezaların uygulanmasında, birinci tespit ile ikinci tespit arasında 5 yıllık bir zaman aralığı göz önünde bulundurulur." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 665 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 665 Gümrük vergilerinin; a) YTL ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, b) YTL ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük başmüdürlükleri, c) YTL nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü), yetkilidir. Birinci fıkrada belirtilen tutarlar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1 YTL ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 680 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 680 Gümrük Kanununun 35 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme işleri yapılan veya taşıtların geliş ve gidişleri normal çalışma saatlerine uymayan kara hudut kapıları, demiryolu istasyonları ile deniz ve hava limanlarındaki gümrük idareleri devamlı surette açık bulundurulur. Buralarda görevli memurların çalışma saatleri, aralarında nöbet esasına göre düzenlenir. Yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında yükleme, boşaltma ve her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda yazılı olarak yapılacak bu talep işin yapılacağı gümrük idare amirince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretleri ve varsa kanunî yollukları talep sahipleri tarafından ilgili saymanlık hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Gümrüklerdeki sorumlu saymanlık ve TASİŞ personeli dâhil olmak üzere memurlar bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidirler. Başmüdür, müdür veya vekilleri normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol ederler.

2 Normal çalışma saatleri içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın çalışma ücretinin yatırılması hâlinde özel kurye taşımacılığı gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince karşılanması mümkündür." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 681 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 681 Tespit edilmiş bulunan normal çalışma saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde gümrük memurlarının çalışması, fazla çalışma ücretine tâbi olup, iş sahiplerinin mesai saatleri içinde yapacağı yazılı isteğe bağlıdır. Bu başvurular, ilgili gümrüğün amirince incelenir. İstek yerinde görülürse gerekli tedbirler alınarak mesai saatleri dışındaki çalışma için 683 üncü maddede tespit edilen ücretin ilgili saymanlık hesabına yatırılması üzerine gereği kadar çalışacak memur (gümrüklerdeki sorumlu saymanlık ve TASİŞ personeli dâhil) seçilir. Bu seçim sırasında yetkili ve ehliyetli memurlar arasında mümkün olduğu kadar sıra izlenir. Resmî tatil günlerinde ve idare amirlerinin takdir edeceği zorunlu hâllerde yazılı olarak yapılacak çalışma saatleri dışında hizmet verilmesi talepleri, belirlenen ücretin tatilden sonra çalışmanın başladığı günde, ilgili saymanlık hesabına yatırılacağına dair taahhütname verilmesi kaydıyla kabul edilir. Bu yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin fazla mesai uygulamasından yararlanmalarına ilişkin talepleri, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar karşılanmaz. Yükümlülerin talebi hâlinde gümrük veznesine toplam olarak fazla mesai ücreti yatırılması ve her fazla mesai dilekçesi konusu tutarın bu toplam miktardan mahsup yapılması suretiyle işlem tesisi mümkündür. Gümrüklerdeki sorumlu saymanlık ve TASİŞ personeli dâhil olmak üzere memurlar bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidirler. Normal çalışma saatleri dışında, gümrük idaresince kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli saymanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ücret, Gümrük Saymanlık Müdürlüğünde görevli personelin tamamına, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü olmayan yerlerde ise bu görevi yürüten saymanlık personelinden en çok dört kişiye ödenir. Bu çalışmaları, idare amiri olarak, başmüdür, müdür veya vekilleri düzenler ve kontrol eder." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 683 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 683 Talep sahipleri tarafından yatırılacak fazla çalışma ücreti; a) Her saat başına; ihracat işlemleri için 7 YTL, diğer işlemler için 12 YTL, b) Türk plâkalı kamyonlar için kamyon başına; ihracat işlemlerinde 12 YTL, diğer işlemlerde 20 YTL, olarak uygulanır. Yukarıda belirtilen tutarlar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1 YTL ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. Fazla çalışma ücreti, yabancı plâkalı kamyonlara ilişkin her türlü gümrük işlemi için araç başına 15 ABD Doları veya 12 EURO veya 19 İsviçre Frangı veya 8 İngiliz Sterlini olarak uygulanır. Fazla çalışma süresi, görevli personel başına, normal günlerde 7; hafta tatili, ulusal ve dinî bayramlar ile genel tatil günlerinde l4 saati geçemez. Refakatle görevlendirilen memurlar ile ihracat işlemlerinde görevli amir ve memurlar için bu tahdit uygulanmaz." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 685 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 685 Çalışma saatleri içinde başlayan bir iş, yükümlüden ve gümrük idaresinden kaynaklanmayan bir nedenle kesildiği ve buna çalışma saatleri dışında devam edildiği takdirde, ilk saat ücreti alınmaz. Memur değişikliği hâlinde, aynı şekilde işlem yapılır. Ancak, gümrük idaresinden kaynaklanan nedenlerle işlemlerin normal çalışma saatleri dışına sarkması hâlinde, kesinti yapılan süre kadarki fazla çalışma zamanı için fazla mesai tahsilâtı yapılmaz." MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 688 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 688 Yolluk ve gündelikler, tahsil müzekkeresiyle alındı karşılığında ve peşin olarak alınır ve ilgili saymanlıkça emanet hesabına geçirilir. Esas bu olmakla beraber, iş sahibinin durumu ve zaman itibarıyla çalışma ücretinin sonradan alınması da idare amirince kabul edilebilir. İlgili saymanlık hesabına yatırılan fazla çalışma ücretleri emanet hesabına alınır. Emanete alınan fazla çalışma ücretlerinden tahakkukları kesinleşen fazla çalışma ücretleri tutarının % 50 si ile varsa kanunî yolluklarının tamamı hak sahibi personele ödenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarların geriye kalan % 50 si ise bütçeye gelir kaydedilir." MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 738 inci maddesinin (a) bendinde yer alan " TL." ibaresi "157 YTL" ve (b) bendinde yer alan " TL. na" ibaresi "1 YTL ye" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 748 inci maddesinin son fıkrasında yer alan " TL." ibaresi "404 YTL" ve " TL. sına" ibaresi "1 YTL ye" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 690 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-59 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-84 ekteki şekilde değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 15 Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin; a) 7 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinde, b) Diğer maddeleri 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

3 yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ Ek-59.Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu nda yapılan konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen dan tahsili gereken.. YTL yi (yazıyla...) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren... nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. Ek-84 GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü Ankara 1/a. Ankara Mürted Gümrük Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü Ankara 3- Ankara Posta Gümrük Müdürlüğü Ankara 4- Konya Gümrük Müdürlüğü Konya 5- Kayseri Gümrük Müdürlüğü Kayseri 6- Aksaray Gümrük Müdürlüğü Aksaray 7- Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü Kırıkkale 8- Karaman Gümrük Müdürlüğü Karaman Yetkili 9- Ürgüp Gümrük Müdürlüğü Nevşehir 10- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalât Gümrük Müdürlüğü Ankara ANTALYA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya 2- Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya 3- Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Antalya 4- Isparta Gümrük Müdürlüğü Isparta 5- Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Muğla 6- Fethiye Gümrük Müdürlüğü Muğla

4 Tespit Edilen Eşyanın İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili 7- Alanya Gümrük Müdürlüğü Antalya 8- Kaş Gümrük Müdürlüğü Antalya 9- Finike Gümrük Müdürlüğü Antalya 10- Kemer Gümrük İdare Memurluğu Antalya BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa 2- Mudanya Gümrük Müdürlüğü Bursa 3- Gemlik Gümrük Müdürlüğü Bursa 4- Bandırma Gümrük Müdürlüğü Balıkesir 5- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü Eskişehir 6- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale 7- Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü Bursa Yetkili 8- Gökçeada Gümrük İdare Memurluğu Çanakkale 9- Bozcaada Gümrük İdare Memurluğu Çanakkale EDİRNE GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Edirne 2- Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü Edirne 3- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Edirne 4- İpsala Gümrük Müdürlüğü Edirne 5- Dereköy Gümrük Müdürlüğü Kırklareli 6- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ 7- Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ 8- Edirne Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhtisas Edirne Gümrük Müdürlüğü 9- Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Edirne Yetkili 10- Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü Edirne 11- Pazarkule Gümrük Müdürlüğü Edirne GAZİANTEP GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Gaziantep 2- Islahiye Gümrük Müdürlüğü Gaziantep 3- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Kilis

5 4- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa Yetkili 5- Akçakale Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa 6- Karkamış Gümrük Müdürlüğü Gaziantep 7- Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gaziantep 8- Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa 9- Mürşitpınar Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa GÜRBULAK GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Ağrı 2- Dilucu Gümrük Müdürlüğü Iğdır 3- Aktaş Gümrük Müdürlüğü Ardahan 4- Erzurum Gümrük Müdürlüğü Erzurum Yetkili 5- Borualan Gümrük Müdürlüğü Iğdır 6- Akyaka Gümrük Başmemurluğu Kars HABUR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Habur Gümrük Müdürlüğü Şırnak 2- Mardin Gümrük Müdürlüğü Mardin 3- Nusaybin Gümrük Müdürlüğü Mardin 4- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır 5- Batman Gümrük Müdürlüğü Batman 6- Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü Şırnak HAKKÂRİ GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Esendere Gümrük Müdürlüğü Hakkâri 2- Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Van 3- Van Gümrük Müdürlüğü Van HOPA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Sarp Gümrük Müdürlüğü Artvin 2- Hopa Gümrük Müdürlüğü Artvin 3- Türkgözü Gümrük Müdürlüğü Ardahan

6 İSKENDERUN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- İskenderun Gümrük Müdürlüğü Hatay 2- Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Hatay 3- Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü Hatay 4- Antakya Gümrük Müdürlüğü Hatay 5- Botaş Gümrük Müdürlüğü Adana 6- İsdemir Gümrük Müdürlüğü Hatay İSTANBUL GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İstanbul 2- Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul 3- İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü İstanbul 4- Halkalı Gümrük Müdürlüğü İstanbul 5- Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü İstanbul 6- Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü İstanbul 7- Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İstanbul 8- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü İstanbul 9- Erenköy Gümrük Müdürlüğü İstanbul 10- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ 11- Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul 12- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul 13- Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü İstanbul 14- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul 15- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü İstanbul 16- Ambarlı Gümrük Müdürlüğü İstanbul 17- Yalova Gümrük Müdürlüğü Yalova 18- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul İZMİR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- İzmir Gümrük Müdürlüğü İzmir 2- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü İzmir 3- Çeşme Gümrük Müdürlüğü İzmir 4- Manisa Gümrük Müdürlüğü Manisa 5- Aliağa Gümrük Müdürlüğü İzmir 6- Denizli Gümrük Müdürlüğü Denizli 7- Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İzmir 8- Uşak Gümrük Müdürlüğü Uşak 9- Afyon Gümrük Müdürlüğü Afyon 10- Bodrum Gümrük Müdürlüğü Muğla 11- İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü İzmir 12- Kuşadası Gümrük Müdürlüğü Aydın 13- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İzmir 14- Marmaris Gümrük Müdürlüğü Muğla 15- Ayvalık Gümrük Müdürlüğü Balıkesir 16- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İzmir 17- Aydın Gümrük Müdürlüğü Aydın 18- Dikili Gümrük Müdürlüğü İzmir

7 Yetkili 19- Foça Gümrük Müdürlüğü İzmir 20- Datça Gümrük Müdürlüğü Muğla İZMİT GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Derince Gümrük Müdürlüğü İzmit 2- İzmit Gümrük Müdürlüğü İzmit 3- Yarımca Gümrük Müdürlüğü İzmit 4- Gebze Gümrük Müdürlüğü İzmit 5- Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü İzmit 6- Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü İzmit 7- Sakarya Gümrük Müdürlüğü Sakarya MALATYA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Malatya Gümrük Müdürlüğü Malatya 2- Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü Kahramanmaraş 3- Sivas Gümrük Müdürlüğü Sivas MERSİN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ A- Her Türlü İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili 1- Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin 2- Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Mersin 3- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Mersin 4- Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü Mersin 5- Taşucu Gümrük Müdürlüğü Mersin 6- Adana Gümrük Müdürlüğü Adana 7- İncirlik Gümrük Müdürlüğü Adana SAMSUN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Samsun Gümrük Müdürlüğü Samsun 2- Çorum Gümrük Müdürlüğü Çorum 3- Ordu Gümrük Müdürlüğü Ordu 4- Tokat Gümrük Müdürlüğü Tokat SİNOP GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ A- Her Türlü İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili 1- Karabük Gümrük Müdürlüğü Karabük 2- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü Zonguldak

8 3- Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Zonguldak 4- Sinop Gümrük Müdürlüğü Sinop 5- Bartın Gümrük Müdürlüğü Bartın TRABZON GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Trabzon Gümrük Müdürlüğü Trabzon 2- Rize Gümrük Müdürlüğü Rize 3- Giresun Gümrük Müdürlüğü Giresun 4- Trabzon Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Trabzon

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı İthal Edilecek Mallara İlişkin Liste EK-1/a İthal Edilecek Mallara İlişkin Listesi AT Yüklenicisinin Unvanı/Adı Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numarası Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarası İthal edilen

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları yazılı bölge birlikleri arasında çalışma merkezi Ankara da olmak üzere 1581 Sayılı Kanun ile

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

5217 : 14.7.2004 MADDE

5217 : 14.7.2004 MADDE Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Kanun No. 5217 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE 1. 6.6.1985 tarihli ve 3218

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı