SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR"

Transkript

1 SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS

2 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin TL ndan ,-TL nakit, ,-TL bedelsiz olmak üzere toplam ,-TL artırılarak TL na arttırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca... tarih ve... sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Bizim Menkul Değerler A.ġ. izahnamenin tamamından, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik A.ġ. Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuģ finansal tablolarda yer alan ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan , , ve tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düģünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. OluĢabilecek birçok faktör ve olumlu geliģmeler Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ nin geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GÖRÜġÜ: Yoktur II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: Yoktur. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1. ÖZET : 5 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ : ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER : SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER : MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER : YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER : ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER : HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI : ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI : GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI : ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ : KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI : KÂR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ : PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI : UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER : ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER : ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER : EKLER : 120 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma ve Tanımlar SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. SPV Bilişim Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. Şirket, Ortaklık, Bimeks Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Grup Serbim Bilgisayar Destek ve Tic. A.Ş. Serbim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Aracı Kurum Bizim Menkul Değerler A.Ş R.P. Explorer Netherlands B.V. R.P. Explorer Türkiye Cumhuriyeti TC Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Türk Ticaret Kanunu TTK Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi TTSG Vergi Usul Kanunu V.U.K. Yönetim Kurulu YK Yeminli Mali Müşavir YMM Bileşik Yıllık Büyüme Oranı BYBO Devlet İç Borçlanma Senetleri DİBS Gelir Vergisi Kanunu GVK Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı İcra ve İflas Kanunu İİK İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İŞ YATIRIM JCR Eurasia Rating JCR-ER Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP Sermaye Piyasası Kurulu Kurul veya SPK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. MKK Sabit Getirili Menkul Kıymet SGMK Türk Ticaret Sicil Gazetesi TTSG Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Teminat, Rehin ve İpotekler TRİ GFK GfK Türkiye MASS Büyük Ürün Satıcıları TELECOM Telekomünikasyon Perakendecileri TSS Teknoloji ve Elektronik Zincir Marketleri CES Bayilik Sistemleri CSS Bilgisayar Mağazaları MDA Büyük Beyaz Eşya SDA Küçük Ev Aletleri IT Bilgi Sistemleri CE Tüketici Elektroniği 4

5 1.1 ÖZET Bu bölüm Ġzahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları Ġzahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Ortaklık hakkında bilgiler 1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan BİMEKS, kuruluş yıllarında ağırlıklı olarak yazılım ithalatı ve Türkiye pazarında satış faaliyetlerinde bulunmuştur yılında odağını bilişim teknolojisi ürünlerinin perakendeciliğine çeviren BİMEKS, ilk perakende satış noktalarını İstanbul da açmıştır lı yılların sonunda marka ve perakendecilik konseptinin piyasada yerleşmesine ve gelişimine tanıklık etmiştir. Bimeks, esas itibarıyla Tüketici Elektroniği, Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Bilişim Teknolojileri Organize Perakendeciliği alanında faaliyette bulunmaktadır. Bu amaçla mağazalar açmakta, satışı yapılan ürünlerin satış sonrası hizmetlerini sağlamakta, Şirket bünyesinde yazılan bilgisayar programlarını ve paket programları satmakta,kiralamakta, bu amaçla gerektiğinde yazılımlar satın almakta, bunun için servis hizmeti, eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri vermekte ve gerektiğinde de 3.taraflarla iş ortaklıkları yapmaktadır. Bimeks çok geniş bir yelpazede ürünler satmaktadır.başlıcaları aşağıdaki gibidir : Lcd, plazma, Led televizyon, audio cihazlar, müzik setleri, ses kaydedicileri, video player, video kamera dijital fotoğraf makineleri, oyun konsolları, DVD ürünleri, pil ve pil şarj ürünleri, yazar kasa, elektronik hesap makineleri, audio video kasetler, radyo ve TV alıcıları için anten ve anten santralları, ısıtma ve soğutma sistemleri, projeksiyon cihazları, dijital yayın ürünleri, cep telefonları, telsiz telefonlar, elektronik tartı ve cihazlar ile aksam ve parçaları, masaüstü, dizüstü, netbook bilgisayarlar, donanım, yazılım, hizmet ve tüketim malzemeleri Bimeks in bağlı ortaklığı olan Serbim Bilgisayar Destek ve Tic. A.Ş., 2004 yılı sonunda limited şirket olarak kurulmuş olup 2005 yılı sonunda anonim şirket statüsüne geçmiştir TL ödenmiş sermayesi olan Serbim, Bimeks müşterilerine satış sonrası hizmetler vermekte, arızalı ürünlerin servis işlemleri takip etmekte ayrıca kendisi de servis hizmetleri sunmaktadır. BİMEKS, 2000 li yılların ortasından sonra özkaynakla büyüme stratejisini uygulamıştır yılında Türkiye de yaşanan derin ekonomik kriz sürecinde ŞİRKET mağaza sayısını artırmış ve Bimeks Perakendecilik konseptini güncel müşteri talebine göre yenilemiştir. Aynı dönemde ciro hacminde sürekli bir artış sağlayarak düzenli bir büyüme performansı çizmiştir. BİMEKS, 2005 yılından itibaren hızlı büyümeye ve genişlemeye odaklanmıştır yılında mağaza sayısını 21 e çıkarmış, stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarını sürdürerek 2008 yılında 30 mağaza ve m² net satış alanına ulaşmıştır sonrasında BİMEKS in, mega formatı olan Teknoportları açılmaya başlamıştır.. BİMEKS, büyüme evresinde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve Hollanda kökenli Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu 2008 yılının son çeyreğinden başlayarak yaptığı alımlarla BİMEKS in % 11,30 oranında ortağı olmuştur yılında yirmiikinci hizmet yılını kutlayan ŞİRKET, Bilişim Teknolojisi ve Tüketici Elektroniği Perakendeciliğinin Türkiye deki markalarından biri konumundadır. Türkiye nin 37 şehrinde, 57 mağazasıyla toplam m² lik satış alanı müşterilerine hizmet vermektedir. BİMEKS e ve bağlı ortaklığı Serbim Bilgisayar a ait olan markalar aşağıda gösterilmiştir. 5

6 Markanın Açık Ġsmi BİMEKS BİMEKSTRA BİMEKSTRA BİSERVİS SERBİM Marka Sahibi BİMEKS BİMEKS Serbim Bilgisayar Serbim Bilgisayar Serbim Bilgisayar BİMEKS, izahname tarihi itibariyle İstanbul da 13, Ankara da 3, İzmir de 2, Bursa da 2, Adana da 2, Kastamonu da 2, Hatay da 2, Samsun da 2 Kayseri, Konya, Antalya, Aydın, Denizli, Trabzon, Eskişehir, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Manisa, Diyarbakır, Kocaeli, Batman, Erzincan, Malatya, Muğla, Çorum, Düzce, Sakarya, Van, Urfa, Bolu, Erzurum, Elazığ, Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Sivas illerinde, 1 er adet olmak üzere toplam 57 mağazası ile m 2 lik satış alanında faaliyet göstermektedir. Son üç yıl itibarı ile net cironun coğrafi pazara göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir YILLAR İstanbul mağazaları 48% 44% 36% Ankara mağazaları 11% 11% 11% İzmir mağazaları 11% 8% 6% Diğer mağazalar 30% 37% 47% Toplam Mağaza Sayısı TOPLAM (Oran) 100% 100% 100% Mega mağazalar; Yeşilköy Teknoport (İstanbul-Avrupa), Metrocity Teknoport (İstanbul-Avrupa), Forum Marmara (İstanbul-Avrupa), Neomarin (İstanbul-Anadolu), Buyaka (İstanbul-Anadolu), Acity ( Ankara), Bedesten ( Gaziantep ), Bursa Carrefour ( Bursa ) ve Seyhan (Adana ) mağazalarıdır. Metrekare alanları m 2 den fazla olan bu mağazalarda bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği, kişisel bakım ürünleri, küçük ev aletleri, oyun ve müzik, oyuncak ürün gruplarının yanı sıra müşterilerin yararlanabilecekleri cafe, çocuk oyun alanları, baskı merkezi, DHL iletişim noktaları gibi yaşam alanları da mevcuttur yılı ile birlikte BİMEKS yerli ve yabancı tüm bilinen beyaz eşya markalarına da mağazalarında yer vermekte olup, satışını sadece mevcut olduğu illerde değil internet üzerinden aldığı kesin siparişlerle de Türkiye nin tüm illerine dağıtım yaparak gerçekleştirmektedir. BİMEKS in izahname tarihi itibariyle sermayesi TL olup tamamı ödenmiştir. 6

7 Şirket in; hali hazırdaki son durum itibariyle ortaklık yapısı şöyledir: Ortak Adı/Ünvanı A Pay Grubu HĠSSE ADEDĠ HĠSSE ORANI PAYI ( TL ) Mehmet Murat Akgiray ,69% RP Explorer Netherlands BV ,31% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ,36% SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,59% Ömer Akgiray ,18% Muhammet Haluk Sur ,60% Süha Eyisoylu ,10% Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş ,30% Muhammet Arif Bayraktar ,68% Erkan Demir ,68% Muhittin Şenel ,68% Önder Yüksel ,68% Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,83% Halka Açık ,31% TOPLAM ,00% Mehmet Murat Akgiray SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ndeki % 99,70 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 11,91 oranında dolaylı olarak ortağıdır. Mehmet Murat Akgiray Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. ndeki % 96,00 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 2,21 oranında dolaylı olarak ortağıdır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 5.6 maddede izah edildiği üzere şirket paylarının % 6,83 oranında sahiptir. Murat Akgiray, doğrudan ve dolaylı olarak bu paylar üzerinden de % 2,65 oranında şirket ortağıdır. Buna göre Mehmet Murat Akgiray Şirket in % 24,69 oranında doğrudan ve % 16,77 oranında dolaylı olmak üzere toplam % 41,46 oranında ortağıdır. B Şirket in % 11,30 oranında hissedarı olan RP Explorer Netherlands B.V., yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda kökenli bir firmadır. R R.P. Explorer (Netherlands) B.V. nin hisselerinin tamamı Zetta S.à.r.l şirketine aittir. Zetta S.à.r.l ise Cayman Adaları nda yerleşik R.P. Explorer Master Fund şirketinin bağlı ortaklığıdır. R.P. Explorer Master Fund, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika daki yatırım imkanlarını degerlendirmek üzere bir yatirim fonu olarak 2004 yılında faaliyete geçmiştir. b) Risk Faktörleri: Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Sektör açısından tehdit kabul edilebilecek teknolojik ve bilinen gelecekte hukuki riskler mevcut olmamakla birlikte, nihai satışlar bireylere yapıldığı için ekonominin daralma dönemlerinde atıl kapasite sorunu ortaya çıkmaktadır. Önem arz eden riskler ise aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 7

8 -Rekabet Riski Yeni piyasa oyuncularının katılımı ile pazar payının devamlılığı üzerindeki sektörel rekabet tehdidi artmıştır. Önümüzdeki yıllarda sektöre yeni giriş beklenmemektedir zira bilinen tüm uluslararası oyuncular pazardadır. -Kar Marjı Riski Sektörel olarak kar marjlarının düşük olması nedeniyle gider yönetimi önem arz etmektedir. Sektördeki yüksek rekabet nedeni ile brüt kar marjını belirli bir seviyede düzenli olarak muhafaza etmekte güçlük bulunmaktadır. Teknolojilerindeki değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla gerileme gerçekleşmektedir. -Sermaye Ġhtiyacı Kar marjının korunmasını ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile sektörel rekabette avantaj elde edilmesi için özkaynakların güçlendirilmeye devam edilmesi gerekmektedir. -Kaynak Riski Şirket, 2007 öncesi dönemde büyüme stratejilerini ağırlıklı olarak dış kaynaklara dayandırmıştır. -Finansal Borçluluk Riski Toplam finansman giderleri genel karlılık üzerinde baskı oluşturmakta olup, USD ve EURO cinsinden kullanılan yabancı para krediler nedeni ile açık pozisyon seviyesi piyasa riskini artırmaktadır. -Döviz Kuru Riski Grup, ağırlıklı olarak ABD doları ve avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirası na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren döviz riskini sınırlandırmak amacı ile Vadeli İşlemler Borsası nda döviz kontratları alımsatımı yapmaya başlamıştır. -Değerleme Riski Şirket tarafından maddi olmayan duran varlıkların finansal durum tablosunda izlenmesinde muhasebe politikası olarak yeniden değerleme yönteminin seçilmiş olması nedeniyle olası bir değer düşüklüğü durumunda Şirket özkaynaklarının değerleme sonuçlarından etkilenme olasılığı mevcuttur. -Ortaklık Yapısının DeğiĢme Riski Şirket in % 8,36 oranında doğrudan ortağı olan SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. nin Şirket in % 11,3 oranında doğrudan ortağı olan R.P. Explorer Netherlands BV şirketine USD tutarında kredi borcu bulunmaktadır. SPV Bilişim in kurucu ortağı olan Mehmet Murat Akgiray kredinin garantörüdür SPV Bilişim in gereken ödemeyi tam ve zamanında yerine getirmemesinden ötürü R.P. Explorer ın yasal takip başlatması durumunda SPV Bilişim ve ortağı Mehmet Murat AKGİRAY ın sahip oldukları diğer mal varlıkları ile birlikte Şirket teki hisseleri de takibe konu olabilecek ve bu halde Şirket in mevcut ortaklık yapısında değişiklik ihtimali mümkün olabilecektir. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. 1- Kâr payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri kârın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri kârını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi süretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 8

9 2- Sermaye Kazancı: Zaman içerisinde hisse senetlerinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. İMKB de işlem gören hisse senetlerinin, ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalması olarak ifade edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 26/767 sayılı kararı ile İhraçcı Şirketlere tanınan "Payları İ.M.K.B.'da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar " çerçevesinde, Şirket tarihleri arasında İMKB de hisse geri alımları gerçekleştirmiştir. Şirket, ilgili tarihler arasında İMKB de ortalama 2,92 TL hisse/fiyat ile toplam adet kendi payını geri almıştır. Geri alınan payların çıkarılmış sermayeye oranı % 6,83 tür. Sermaye artırımında rüçhan hakkı sahiplerinin sermaye artırımına iştirakinde 1 TL Nominal değerli bir payın satış fiyatı 1 TL kalan paylar olması durumunda ise nominal değerinden az olmamak kaydı ile İMKB da oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılacaktır. Böylece hisse senedinin ihracından sonraki değeri ekonomideki ve ihraçcı şirketin mali yapısındaki gelişmeler paralel olarak değişiklik gösterecektir Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır Diğer Riskler: a- Coğrafi Risk; Türkiye bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle ülke riski taşımakta olup, politik ve ekonomik sorunlar yaşanabilen, iç savaş ve savaşların yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca tüm global krizlerden etkilenebilmektedir. b- Faiz Riski;Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Şirket in faiz oranı riski, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarından ve kredi kartı alacaklarının reeskont edilerek ertesi günü hesabına geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kredi kartı reeskont oranlarında yükselme olması halinde doğacak finansman gideri artabilecektir. c- Likitide Riski; İhtiyatlı likitide riski yöntemi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Ortaklık, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlanmıştır. d- Döviz Riski; Ortaklık, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir Ayrıca Şirket, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren döviz riskini sınırlandırmak amacı ile Vadeli İşlemler Borsası nda döviz kontratları alım-satımı yapmaya başlamıştır. e- Fiyat Riski; Teknolojilerindeki değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla gerileme gerçekleşmektedir. Sermayeyi yönetirken Ortaklığın hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek Ortaklığın faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektedir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Ortaklık ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmakiçin varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Ortaklık sermayeyi finansal yükümlülük/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Ortaklık bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit etmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejilerini belirlemektedir. 9

10 c) Ortaklığın yönetim kurulu üyeleri ve denetçisi, üst düzey yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler; Şirketin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: Adı Soyadı Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık ta Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Sermaye Payı Görevi ĠĢ Adresi Süresi (TL) (%) Mehmet Murat Akgiray Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Karabekir Cad.No:4B/1 Erenköy Kadıköy- İstanbul Ortak Yönetim Kurulu Başkanı 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir ,69 Muhammet Haluk Sur Yönetim Kurulu Başkan Vekili Caddebostan Kantarcızade Sok. No:3/18 Kadıköy- İstanbul Ortak Yönetim Kurulu Üyesi 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir ,60 Muhammet Arif Bayraktar Y.K.Üyesi ve Genel Müdür Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No:62, Yenisahra Ataşehir-İstanbul Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. Satınalma Grup Direktörü, Genel Müdür 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir ,30 Erkan Demir Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sinan Mah. Akkon Sitesi A6 Blok Daire:23 Çekmeköy- İstanbul Ortak Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Direktörü 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir ,68 Muhittin Şenel Ahmet Karslıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömerli Park Villaları Kadırova Cad. No:33/26 Ümraniye-İstanbul Hilmipaşa Sok. No:1/21 Kozyatağı Kadıköy- İstanbul Ortak SPV Bilişim ve Dış Tic. A.ş. Yönetim Kurulu Üyesi / İK ve İş Geliştirme Grup Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi / Finans Grup Direktörü 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir , ,00 Sebahat Şen Hamzaoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Caddesi. No:2 Okmeydanı- İSTANBUL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir Işık Gökkaya Yönetim Kurulu Üyesi Merkez Mahallesi Süleymaniye Cad. No:330/1 Çekmeköy- İSTANBUL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir Ayhan Uluç Yönetim Kurulu Üyesi İstasyon Cad. Gülbahçe Sok. No: 5/6 Erenköy Kadıköy- İSTANBUL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir

11 Ortaklığın denetçisine iliģkin bilgi: Adı-Soyadı Birol Şeflek ĠĢ Adresi Mimar Sinan Mah. Yeşil Belde Sitesi 1.Blok D:12 Çekmeköy İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık ta Üstlendiği Görevler Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş. Denetçi Görev süresi / Kalan Görev süresi Görevi Devam Ediyor. Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgi: Adı Soyadı Görevi Mesleği Adresi Ahmet Süleyman Şen Bütçe Direktörü İşletmeci İstanbul Önder Yüksel Satış Direktörü İşletmeci İstanbul Satın Alma/Ürün Kayhan Ozar Yönetimi Grup Direktörü İşletmeci İstanbul Şirket in son üç yıla ait ve ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu denetimlerde sorumlu ortak baş denetçi olarak Emre Halit görev yapmıştır. d) Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi; Şirketin ,00.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin ,-TL nakit, ,-TL bedelsiz olmak üzere toplam ,-TL (%100 oranında) artırılarak ,-TL'dan ,-TL sıne artırılmasına karar verilmiştir. İhraç edilecek TL nominal değerli paylar B grubu paylardır. Halka arz sürecinin 2012 yılının Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Halka arz Bizim Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Aracı kuruluş aracılık hizmetini en iyi gayret yolu ile verecektir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ve adreslerinde ilan edilecek, yeni pay alma sirkülerinde belirtilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz süresi 2 gün olup, bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda belirtilen adreslerde ilan edilecek, halka arz sirkülerinde belirtilecektir. İhraçcı Şirket Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. Türü Hisse Senedi İhraç Miktarı TL İhraç Tipi Halka Arz Kotasyon İMKB Yeni Pay Alma Tarihi../../2012../../2012 Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan../../2012../../2012 Payların Halka Arz Tarihi Satış Fiyatı Yeni pay alma hakkını kullanacak pay sahipleri için 1 11

12 Satış Süresi Aracı Kurum Tahsisatlar TL Nominal değerli bir pay için 1 TL dur. Kullanılmayan rüçhan hakları için nominal değerin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır. Yeni Pay alma haklarının kullanım süresi 15 gündür. Yeni pay haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satış süresi 30 gündür. Bizim Menkul Değerler A.Ş. -Yoktur. e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu, Seçilmiş finansal bilgiler, aşağıda verilmiştir: BĠLANÇO (TL) Nakit ve nakit benzerleri Finansal Yatırımlar Türev Finansal Araçlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Toplam kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar (Uzun Vadeli) Finansal borçlar (Kısa Vadeli) Toplam uzun vadeli yükümlülükler Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Değer artış fonu Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları Net dönem karı (zararı) Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar Şirketin konsolide olarak toplam varlıkları 2009 yılında 150,3 Milyon TL iken 2010 yılında % 27 artış ile 191,3 Milyon TL ye yükselmiştir yılında ise toplam varlık 2010 yılına göre % 32 artarak 252,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış genel olarak dönen varlıklarda meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. Nakit varlıklar ve finansal yatırımlardaki yaklaşık 9Milyon TL lik artışın yanında, stoklar da satış hacminde meydana gelen artış sebebiyle 81 Milyon TL den 118 Milyon TL ye yükselmiştir. 12

13 Şirketin konsolide olarak dönen varlıkları 2009 yılında 70 milyon TL iken, 2010 yılında % 57 artışla 110 milyon TL ye yükselmiştir yılında ise, dönen varlık % 50 artarak 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış satış gelirlerindeki artıştan kaynaklanan nakit ve stok kalemlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Şirketin konsolide olarak kısa vadeli yükümlülükleri 2009 yılında 122 milyon TL iken 2010 yılında % 1 azalarak 121 Milyon TL na düşmüştür yılında ihraç edilen tahvilin vadesinin kısa vadeye gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 Milyon liraya yükselmiş olup, toplam kısa vadeli yükümlülükler ise % 25 artışla 151 Milyon TL na çıkmıştır. Diğer yandan 2011 yılında kısa vadeli ticari borçlarda 5 Milyon lira tutarında bir artış gerçekleşmiş olsa da uzun vadeli finansal borçlar ise 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. Şirketin konsolide olarak öz kaynakları ise 2009 yılında 23,3 milyon TL iken 2010 yılında % 20 oranında artarak 28 milyon TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonundaki 15 milyon TL lik geçmiş yıl zararı ve 10 milyon TL lik dönem zararı özkaynaklarda azalmaya sebep olmuştur.2010 yılındaise son iki yılın dönem zararı olarak 26 milyon TL geçmiş yıl zararı yazılmasına rağmen geçmiş iki yılın aksine 1 milyon TL ye yakın dönem karı elde edilmesi özkaynaklarda bir miktar artışa sebep olmuştur yılı karı ve Nisan 2011 ayında gerçekleştirilen hisse ihracından kaynaklanan emisyon primlerinin katkısı ile 2011 yılında ise özkaynak % 234 oranında artarak 93,5 milyon TL ye yükselmiştir. Finansal borçların toplamında görülen gerileme 2011 yılında daha bariz olmuştur yılındaki toplam 60 Milyon lira seviyesinde bulunan finansal borçlar % 21 oranında gerileyerek 48 Milyon liraya düşmüştür. Tahvilin vadesinin kısa vadeye gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 Milyon liraya yükselmiş olmakla birlikte uzun vadeli finansal borçlar % 91 oranında azalarak 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. GELĠR TABLOSU (TL) Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) Brüt kar Faaliyet karı Sürdürülen faaliyetler net dönem karı (zararı) Azınlık payları Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç (kayıp) -0,49 0,04 0,07 Şirket, 2010 ve 2011 yıllarında satış hasılatlarını bir önceki yıla oranla ortalama % 30 oranında arttırmıştır yılında brüt satış marjı % 22 oranında gerçekleşmiştir. ( 2010 : % 19,9, 2009 : % 17,30 ) Net dönem karı ise 2011 yılında 4 Milyon lira olarak gerçeklemiştir. (2010 : 1 Milyon TL, 2009 : (-) 10,3 Milyon TL ) 13

14 f) Ġhracın Gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri: Şirket'in yeni satış kanalları ve mağazalar kurarak faaliyet gösterdiği sektörde pazar payını ve rekabet gücünü arttırması amacı ile ,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin ,-TL nakit, ,-TL bedelsiz olmak üzere toplam ,-TL (%100 oranında) artırılarak ,-TL'dan ,-TL ye artırılmasına karar vermiştir. Şirket, sermaye artışından elde edilmesi planlanan TL tutarındaki nakit girişi ile birlikte öncelikli olarak yaklaşık 50 Milyon TL tutarındaki toplam finansal borçlarından kısa vadeli olan yaklaşık 15 Milyon TL tutarındaki kısmını kapatmayı planlamaktadır. Şirket ayrıca para ve kredi piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak gerektiğinde piyasa rayici üzerinde kalabilecek uzun vadeli finansal yükümlülüklerinden de geri ödeme yapabilecektir. Diğer yandan yukarıda izah edildiği üzere Şirket, yeni mağaza yatırımları, mevcut mağazaların revizyonları, lojistik merkezleri ve yazılım kalemlerinde 2 yıl içerisinde yaklaşık 45 Milyon TL tutarında yatırım yapabileceğini öngörmektedir yılında Şirket in net işletme sermayesi pozitife dönmüştür. Bununla birlikte faaliyet gösterilen sektördeki yoğun rekabet ve satılan ürünlerin fiyat değişim hareketlerinin yüksek hızı nedeni ile rekabeti sürdürürken karlılığı muhafaza etmek için özkaynakların sürekli güçlendirilmesi ve aktif kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Şirket'in yeni satış kanalları ve mağazalar kurarak faaliyet gösterdiği sektörde pazar payını ve rekabet gücünü arttırması planlamaktadır. Şirket bu nedenle yapacağı sermaye arttırımı ile hem özkaynaklarını hem de likiditesini ve dolayısıyla net işletme sermayesini arttırmayı planlamaktadır. Bu sayede internet satış tabanlı yatırımları ve yeni şehirlerde açacacağı mağazalar için de fon ihtiyacını karşılayabilecektir. g)finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler Şirketin konsolide olarak finansal borçları hakkında dönemler itibariyle detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır Kısa Vadeli Finansal Borçlar (TL) Banka kredileri Finansal kiralama işlemleri Uzun Vadeli Finansal Borçlar (TL) Banka kredileri Finansal kiralama işlemleri Toplam Finansal Yükümlülükler Şirket, 2010 yılı Temmuz ayında TL tutarında, 2 yıl vadeli bir tahvil ihracını İMKB de gerçekleştirerek finansal borçlarının vade yapısını kısa ağırlıktan uzun ağırlığa kaydırmıştır. Ayrıca 30,5 Milyon TL tutarındaki borçlanmaya karşılık finansal borçlar 2009 yılı sonuna göre 18 Milyon TL kadar artış göstermiştir. Şirket, tahvil ihracı ile elde ettiği likiditenin yarısına yakın tutarda mevcut ticari banka kredilerinden geri ödeme yaparak faiz farkından istifade etmiştir. Finansal borçların toplamında görülen gerileme 2011 yılında daha bariz olmuştur. 14

15 2010 yılındaki toplam 60 Milyon lira seviyesinde bulunan finansal borçlar % 21 oranında gerileyerek 48 Milyon liraya düşmüştür. Tahvilin vadesinin kısa vadeye gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 Milyon liraya yükselmiş olmakla birlikte uzun vadeli finansal borçlar % 91 oranında azalarak 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) A. Nakit B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar F. Kısa Vadeli Banka Kredileri G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı H. Diğer Finansal Borçlar I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) K. Uzun Vadeli Banka Kredileri L. Tahviller M. Diğer Uzun Vadeli Krediler N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) Temmuz 2010 ayında ihraç edilen TL tutarlı 2 yıl vadeli tahvilin 2011 yılı sonunda kısa vadeye geçmesi ile finansal borçların yapısı uzun vadeden kısa vade ağırlığına geçmekle birlikte net finansal borçluluk 2010 yılı rakamı olan 53,5 Milyon TL ndan % 40 oranında düşüş ile 32,2 Milyon TL na gerilemiştir. Mayıs 2011 ayında Şirket finansman giderlerini düşürmek maksadıyla ihraç etmiş olduğu kendi tahvilinden 4.2 Milyon TL tutarında alım yaparak menkul kıymet portföyüne almıştır. Hisse ihracı ile elde edilen likidite sonrasında yaklaşık 12,7 Milyon TL tutarında banka kredi kapaması yapılmıştır. 15

16 ĠġLETME SERMAYESĠ (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Net iģletme sermayesi Net satışlar Net iģletme sermayesi devir hızı 29,61 27,51 4,44 Konsolide olarak, net işletme sermayesi 2009 ve 2010 yıllarında negatif kalmıştır. Bilhassa 2009 senesinde likidite problemi yaşanmıştır. Şirket faaliyetlerini sürdürürken eksik işletme sermayesine rağmen yüksek bir net işletme sermayesi devir hızı ile hareket etmiştir. Şirket, gerek satıcılar gerekse de finansal kuruluşlar nezdinde sahip olduğu kredibilite sayesinde likidite ihtiyacını karşılamıştır ancak bu sebeple finansman giderleri artış göstermiştir yılında ise net işletme sermayesi pozitife dönmüştür. Bununla birlikte faaliyet gösterilen sektördeki yoğun rekabet ve satılan ürünlerin fiyat değişim hareketlerinin yüksek hızı nedeni ile rekabeti sürdürürken karlılığı muhafaza etmek için özkaynakların sürekli güçlendirilmesi ve aktif kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Mali analiz tekniklerinden oran analizi tatbik edilerek son üç yıla ait dönem finansal tabloları üzerinde yapılan uygulamanın sonuçları aşağıda sunulmaktadır Nakit ve benzerleri / Dönen Varlıklar 0, Özkaynaklar / Toplam Aktif 0,370 0, Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1, Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktif 0,630 0, Net Kar / Toplam Aktif 0, Şirketin konsolide olarak toplam varlıkları 2009 yılında 150,3 Milyon TL iken 2010 yılında % 27 artış ile 191,3 Milyon TL ye yükselmiştir yılında ise toplam varlık 2010 yılına göre % 32 artarak 252,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış genel olarak dönen varlıklarda meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. Nakit varlıklar ve finansal yatırımlardaki yaklaşık 9Milyon TL lik artışın yanında, stoklar da satış hacminde meydana gelen artış sebebiyle 81 Milyon TL den 118 Milyon TL ye yükselmiştir. Şirketin konsolide olarak dönen varlıkları 2009 yılında 70 milyon TL iken, 2010 yılında % 57 artışla 110 milyon TL ye yükselmiştir yılında ise, dönen varlık % 50 artarak 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış satış gelirlerindeki artıştan kaynaklanan nakit ve stok kalemlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Şirketin konsolide olarak kısa vadeli yükümlülükleri 2009 yılında 122 milyon TL iken 2010 yılında % 1 azalarak 121 Milyon TL na düşmüştür yılında ihraç edilen tahvilin vadesinin kısa vadeye gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 16

17 Milyon liraya yükselmiş olup, toplam kısa vadeli yükümlülükler ise % 25 artışla 151 Milyon TL na çıkmıştır. Diğer yandan 2011 yılında kısa vadeli ticari borçlarda 5 Milyon lira tutarında bir artış gerçekleşmiş olsa da uzun vadeli finansal borçlar ise 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. Şirketin konsolide olarak öz kaynakları ise 2009 yılında 23,3 milyon TL iken 2010 yılında % 20 oranında artarak 28 milyon TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonundaki 15 milyon TL lik geçmiş yıl zararı ve 10 milyon TL lik dönem zararı özkaynaklarda azalmaya sebep olmuştur.2010 yılındaise son iki yılın dönem zararı olarak 26 milyon TL geçmiş yıl zararı yazılmasına rağmen geçmiş iki yılın aksine 1 milyon TL ye yakın dönem karı elde edilmesi özkaynaklarda bir miktar artışa sebep olmuştur yılı karı ve Nisan 2011 ayında gerçekleştirilen hisse ihracından kaynaklanan emisyon primlerinin katkısı ile 2011 yılında ise özkaynak % 234 oranında artarak 93,5 milyon TL ye yükselmiştir. h)personel hakkında bilgi: tarihi itibariyle Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 525 tir. ( : 471; :447) i)ortaklık Yapısı ve ĠliĢkili Taraflarla ĠĢlemleri ġirket in Ortaklık Yapısı Ortak Adı/Ünvanı A Pay Grubu HĠSSE ADEDĠ HĠSSE ORANI PAYI ( TL ) Mehmet Murat Akgiray ,69% RP Explorer Netherlands BV ,31% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ,36% SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,59% Ömer Akgiray ,18% Muhammet Haluk Sur ,60% Süha Eyisoylu ,10% Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş ,30% Muhammet Arif Bayraktar ,68% Erkan Demir ,68% Muhittin Şenel ,68% Önder Yüksel ,68% Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,83% Halka Açık ,31% TOPLAM ,00% Mehmet Murat Akgiray SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ndeki % 99,70 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 11,91 oranında dolaylı olarak ortağıdır. Mehmet Murat Akgiray Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. ndeki % 96,00 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 2,21 oranında dolaylı olarak ortağıdır. B 17

18 Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 5.6 maddede izah edildiği üzere şirket paylarının % 6,83 oranında sahiptir. Murat Akgiray, doğrudan ve dolaylı olarak bu paylar üzerinden de % 2,65 oranında şirket ortağıdır. Buna göre Mehmet Murat Akgiray Şirket in % 24,69 oranında doğrudan ve % 16,77 oranında dolaylı olmak üzere toplam % 41,46 oranında ortağıdır. Şirket in % 11,30 oranında hissedarı olan RP Explorer Netherlands B.V., yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda kökenli bir firmadır. R R.P. Explorer (Netherlands) B.V. nin hisselerinin tamamı Zetta S.à.r.l şirketine aittir. Zetta S.à.r.l ise Cayman Adaları nda yerleşik R.P. Explorer Master Fund şirketinin bağlı ortaklığıdır. R.P. Explorer Master Fund, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika daki yatırım imkanlarıni degerlendirmek üzere bir yatirim fonu olarak 2004 yılında faaliyete geçmiştir. İlişkili taraflar ile faaliyetlere ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır; (TL) a) ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş Ortaklardan alacaklar b) ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş c) ĠliĢkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş d) ĠliĢkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş Ortaklara borçlar İlişkili taraflardan ticari alacaklar, gerçek ve/veya tüzel kişi olarak bu kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarından ( bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği ürünleri vb. ) kaynaklanmaktadır. Nisan 2011 ayında gerçekleştirilen halka arz esnasında ortak satışı yapan SPV Bilişim, 2010 yılı sonu itibarı ile Şirket e olan yaklaşık 7,2 Milyon TL tutarındaki borcunu ödemiştir yılı sonu itibarı ile Şirket in en büyük ortak olan Mehmet Murat Akgiray a ortaklar cari hesaptan 0,6 Milyon TL borcu bulunmaktadır. e) Yönetim Kurulu baģkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalar: 18

19 tarihi itibariyle toplam ödenen maaş ve ücretler TL dir. ( ; TL, ; TL ) j)ġhraca ve Borsada ĠĢlem Görmeye ĠliĢkin Bilgiler: Şirketin ,00.- (iki yüz milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin ,-TL nakit, ,-TL bedelsiz olmak üzere toplam ,-TL (%100 oranında) artırılarak ,-TL'dan , (yüz yirmi milyon) TL'sine artırılacaktır. Bu artırımda mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup yeni pay alma hakkına ilişkin süre 15 gündür. Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız, pay tutarını... hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilen sirkülerde belirtilecektir. Satışta Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII No:66 Tebliği nde yer alan (Borsada Satış) yöntemi kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında mevcut hissedarlar tarafından kullanılmayan rüçhan hakları İMKB birincil piyasada arz edilecektir. Bu arzdan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde İMKB de işlem yapmaya yetkili Aracı Kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri BMD tarafından tahsil edildikçe... nezdinde şirket adına açılmış olan özel hesaba aktarılacaktır. Bu ihraca ait tahmini maliyet TL dir. İhraç Edilecek Pay Miktarı Yeni Pay Bilgisi Satış Bedeli (Nominal) Satış Yöntemi Borsada İşlem Görme Talep Edilecek Pay Miktarı TL Hamiline 1 TL nominal değerli beher pay için 1 TL Borsada satış yöntemi İMKB 2.Ulusal Pazar 1 adet ve katları Yatırımcıya Sağlanan Haklar - Kardan pay alma Temettü Bilgisi Hakkın Kullanımınna İlişkin Sınırlama Tahsis Edilen Paylar - Tasfiyeden pay alma - Bedelsiz pay alma - Yeni pay alma - Genel Kurulu katılma ve oy kullanma - Bilgi alma - İnceleme ve denetleme Kar elde edilmesi ve dağıtıma Genel Kurulca karar verilmesi halinde 2012 yılı karından temettü dağıtılacaktır. Yoktur. -Yoktur. k) Ek Bilgiler - Ġncelemeye açık belgeler; 19

20 Aşağıdaki belgeler Sütçüyolu Caddesi No:62/ Yenisahra/İstanbul adresindeki Şirket merkezi ve başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 1. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme vb.) 2. Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin son 3 dönem itibariyle finansal tabloları Ayrıca söz konusu belgeler internet adresinden de incelemeye açık tutulmaktadır. -Ortakların yeni pay alma haklarıyla ilgili bilgi; Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. nin sahip olduğu adet yeni pay alma hakkı, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında satışa konu olacaktır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. üzerinde oluşacak olan yeni pay alma haklarından feragat eden ortaklar: Mehmet Murat Akgiray, Ömer Akgiray, Muhammet Haluk Sur, Süha Eyisoylu, Muhammet Arif Bayraktar, Erkan Demir, Muhittin Şenel, Önder Yüksel bu haklarının SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından kullanılmasını beyan etmişlerdir. Feragat edilen yeni pay alma haklarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Feragat Eden Ortak Yeni Payları Kullanacak Olan Tüzel KiĢilik A Grubu B Grubu Toplam Pay Miktarı Mehmet Murat Akgiray SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Ömer Akgiray SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Muhammet Haluk Sur SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Süha Eyisoylu SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Muhammet Arif Bayraktar SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Erkan Demir SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Muhittin Şenel SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş Önder Yüksel SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş TOPLAM SPV Bilişim Dış Tic. A.Ş SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. nın, feragat eden ortakların yeni pay haklarını lehlerine kullanmak istediklerine dair Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki gibidir; Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş ,00.- (ikiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin ,-TL nakit, ,-TL bedelsiz olmak üzere toplam ,-TL (%100 oranında) artırılarak ,-TL'dan ,-TL (yüzyirmimilyon) TL'sına artırılması sonucunda; Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş. üzerinde oluşacak olan rüçhan haklarını SPV Bilişim Dış Ticaret A.Ş. tarafından kullanılacağını taahhüt eden Suha Eyisoylu, M. Haluk Sur, Ömer Akgiray, M. Murat Akgiray, Muhammet Arif Bayraktar, Muhittin Şenel, Önder Yüksel, Erkan Demir isimli ortakların rüçhan haklarının tarafımızdan kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 20

21 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Sektör açısından tehdit kabul edilebilecek teknolojik ve bilinen gelecekte hukuki riskler mevcut olmamakla birlikte, nihai satışlar bireylere yapıldığı için ekonominin daralma dönemlerinde atıl kapasite sorunu ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler bireylerin günlük yaşamlarına nüfuz ettikçe bu riskler de görece olarak azalmaktadır Rekabet Riski Yeni piyasa oyuncularının katılımı ile pazar payının devamlılığı üzerindeki sektörel rekabet tehdidi artmıştır. Bununla birlikte sektöre 2011 yılında yeni oyuncu girişi olmadığı gibi sektörden çıkış ( Best Buy ) gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda sektöre yeni giriş beklenmemektedir zira bilinen tüm uluslararası oyuncular pazardadır Kar Marjı Riski Sektörel olarak kar marjlarının düşük olması nedeniyle gider yönetimi önem arz etmektedir. Sektördeki yüksek rekabet nedeni ile brüt kar marjını belirli bir seviyede düzenli olarak muhafaza etmekte güçlük mevcuttur. Teknolojilerindeki değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla gerileme gerçekleşmektedir Sermaye Ġhtiyacı 2008 ve 2009 yıllarında açıklanan zararlar özkaynaklar üzerinde daraltıcı etki yaratarak sermaye artışı ihtiyacına yol açmıştır. Kar marjının korunmasını ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile sektörel rekabette avantaj elde edilmesi için özkaynakların güçlendirilmeye devam edilmesi gerekmektedir Kaynak Riski BİMEKS, 2007 yılı öncesinde büyüme stratejilerini ağırlıklı olarak dış kaynaklara dayandırmıştır. Yabancı kaynaklar içerisinde ağırlıklı olarak yer alan ticari borçlar kalemi likidite yönetimini zorlaştırmaktadır. Finansal dış kaynaklar ise yine ağırlıklı olarak kısa vadeli niteliktedir Finansal Borçluluk Riski Toplam finansman giderleri genel karlılık üzerinde baskı oluşturmakta olup, USD ve EURO cinsinden kullanılan yabancı para krediler nedeni ile açık pozisyon seviyesi piyasa riskini artırmaktadır Kredi Kartı Reeskont Faiz Oran Riski BİMEKS satışlarının %80 ine yakınını kredi kartları ile gerçekleştirmekte ve şirket tahsilat politikası olarak kredi kartı alacaklarını blokede tutmayıp ertesi günü reeskont ettirerek tahsil etmektedir. Kredi kartı reeskont oranlarında yükselme olması halinde doğacak finansman gideri artabilecektir Faiz Oranı Riski Grup, ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. 21

22 ŞİRKET in faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir: Sabit faizli finansal araçlar Finansal yükümlülükler DeğiĢken faizli finansal araçlar Finansal yükümlülükler Aralık 2011 tarihindeki değişken faizli kredilerin yenilenme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem karı TL ( : TL, : TL) daha düşük/yüksek olacaktır Kredi Riski Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Finansal araç türleri itibariyle ŞİRKET in maruz kaldığı kredi riskleri itibariyle TL dır. ( itibariyle TL, itibariyle TL) (TL) A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Ticari alacaklar Alacaklar Diğer alacaklar ĠliĢkili Diğer ĠliĢkili Diğer taraf Taraf taraf taraf Bankalardaki mevduat Diğer tarihi itibariyle maruz kalınan TOPLAM azami kredi riski (TL) A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri tarihi itibariyle maruz kalınan TOPLAM azami kredi riski

23 (TL) A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri tarihi itibariyle maruz kalınan TOPLAM azami kredi riski Döviz Kuru Riski Grup, ağırlıklı olarak ABD doları ve avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirası na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Şirket, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren döviz riskini sınırlandırmak amacı ile Vadeli İşlemler Borsası nda döviz kontratları alım-satımı yapmaya başlamıştır. Şirket, döviz temelli tedarik ettiği stoğunun satış fiyatını belirlerken günlük piyasa döviz kurlarını kullanmaktadır. Bununla birlikte döviz kurlarındaki ani artışlarda satılan ürünlerin TL cinsinden fiyatı yükselebileceğinden satışların azalması riski sözkonusudur. Bilanço tarihleri itibariyle Grup un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve Türk lirası karşılıkları aşağıdaki gibidir: TL KarĢılığı ABD Doları Avro GBP Varlıklar Hedge edilen varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ( ) ( ) ( ) TL KarĢılığı ABD Doları Avro GBP Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ( ) ( ) ( ) TL KarĢılığı ABD Doları Avro GBP Varlıklar Yükümlülükler Net Yabancı Para Pozisyonu ( ) ( ) ( ) (176) ABD dolarının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un itibariyle TL (2010 : TL, 2009: TL ) yükümlülüğü oluşacaktır. Avro nun TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un itibariyle TL ( 2010 : TL, 2009: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır. 23

24 GBP nin TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un itibariyle 0.-TL ( 2010 : 0.TL, 2009: 42.-TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır. Döviz kurlarının tamamının TL karşısında %10 değer kazanması durumunda Grup un itibariyle toplam TL (2010 : TL, 2009: TL ) ilave yükümlülüğü oluşacaktır Likidite Riski Likidite riski mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riskidir. Bu risk yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarına erişilemediği takdirde ortaya çıkmaktadır.. ŞİRKET likidite ihtiyacını kısa vadeli finansal araçlarını nakde çevirerek örneğin ticari alacakların tahsilatı ile fonlamada esnekliği sağlamaya çalışmaktadır. Yüksek tutarlı ticari borçlar likidite yönetimini zorlaştırmaktadır. Grup un bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: (TL) SözleĢme uyarınca vadeler Defter değeri SözleĢme uyarınca nakit çıkıģlar toplamı 3 aya kadar 3 ay ile 12 ay arası 1 yıl ile 5 yıla kadar Türev olmayan finansal yükümlülükler (TL) Türev olmayan finansal yükümlülükler (TL) Türev olmayan finansal yükümlülükler (TL) Defter değeri Beklenen nakit çıkıģları toplamı 3 aya kadar 3 ay ile 12 ay arası 1 yıl ile 5 yıla kadar Ticari ve diğer borçlar ve yükümlülükler (TL) Ticari ve diğer borçlar ve yükümlülükler (TL) Ticari ve diğer borçlar ve yükümlülükler Sermaye Yönetimi Riski ŞİRKET sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini makul seviyede kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Geçmiş yıllar zararının özkaynaklar üzerindeki daraltıcı etkisi nedeniyle sermaye yönetimi önem kazanmaktadır. Yıllar itibarı ile Şirket in net borç/toplam kaynaklar oranı azalmış ve 2011 yılı sonu itibarı ile % 28 oranına gerilemiştir.. 24

25 Bilanço tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: Toplam yükümlülükler Hazır değerler Net borç Özkaynaklar Net borç + Özkaynak Net borç/ Net borç + Özkaynak 62% 66% 28% Değerleme Riski Satışlarda alternatif pazarlama kanalları oluşturulmasını teminen franchise sistemi ve internetten satış metotlarının altyapısını oluşturmak için Şirket tarafından 2008 yılında yapılan TL tutarındaki geliştirme giderleri maddi olmayan duran varlıklar kalemi altında muhasebeleştirilerek, Beta Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli raporda tespit edilen TL değer sonucu oluşan TL tutarındaki değer artış fonu 2008 hesap dönemi mali tablolarında, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli raporda tespit edilen TL değer sonucu oluşan TL tutarındaki ilave değer artış fonu ise 2010 hesap dönemi mali tablolarında aktifte maddi olmayan duran varlıklar kalemi altında, pasifte ise özkaynaklar kalemi altında yeniden değerleme değer artış fonu olarak muhasebeleştirilmiştir. Ayrıca, sözkonusu geliştirme giderlerinin tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli raporda TL olarak tespit edilmiştir. BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tarihli rapor ile takdir edilen geliştirme gideri tutarının ( TL), tarihli finansal tablolarda A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tarihli rapora istinaden takdir edilen geliştirme giderleri tutarından ( TL) önemli ölçüde farklı olmaması sebebiyle, finansal tablolarımızda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirket in tarihli genel kurul kararıyla gerçekleştirdiği Şirket sermayesinin TL den TL tutarına artırılmasında, artırıma konu TL nin tamamının özkaynak kalemi altında izlenen yeniden değerleme değer artış fonlarından karşılandığı dikkate alınarak, olası bir değer düşüklüğü durumunda Şirket özkaynaklarının Şirket varlıklarının yeniden değerleme sonuçlarından olumsuz etkilenmesi sözkonusu olabilecektir Ortaklık Yapısının DeğiĢme Riski Şirket in % 8,36 oranında doğrudan ortağı olan SPV Bilşişim ve Dış Tic. A.Ş:, 2007 yılında yine Şirket in % 11,3 oranında doğrudan ortağı olan R.P. Explorer Netherlands BV şirketinden uzun vadeli bir kredi temin etmiştir. İzahname tarihi itibarı ile SPV'nın RP Explorer a olan kredi borcu USD dır. Bu tutarın ortalama vadesi Mayıs 2012 ayıdır. Krediye uygulanmakta olan faizin oranı yıllık % 8 dir. SPV Bilişim in kurucu ortağı olan Mehmet Murat Akgiray kredinin garantörüdür R.P. Explorer ın alacağı tutar SPV Bilişim ve SPV Bilişim in ana ortakları arasında sonuçlanacak bir durum olup Bimeks için mali, hukuki ya da ticari bir yükümlülük söz konusu olmamaktadır. 25

26 R.P. Explorer ın Şirket teki hisseleri (B) grubudur ve imtiyazlı statüde değildir. Bununla birlikte ortakların gereken ödemeyi tam ve zamanında yerine getirmemesinden ötürü R.P. Explorer ın yasal takip başlatması durumunda SPV Bilişim ve ortağı Mehmet Murat AKGİRAY ın sahip oldukları diğer mal varlıkları ile birlikte Şirket teki hisseleri de takibe konu olabilecek ve bu halde Şirket in mevcut ortaklık yapısında değişiklik ihtimali mümkün olabilecektir. Şirket pay defterinde Mehmet Murat Akgiray a ait adet A grubu hamiline paylar ile, adet B grubu hamiline paylar üzerinde tarihinde RP Explorer Netherlands B.V. lehine 1 dereceden rehin tesis edilmiş olup sözkonusu payların tamamı RP Explorer Netherlands B.V ye teslim edilmiştir Diğer Riskler: a- Coğrafi Risk; Türkiye bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle ülke riski taşımakta olup, politik ve ekonomik sorunlar yaşanabilen, iç savaş ve savaşların yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca tüm global krizlerden etkilenebilmektedir. b- Faiz Riski;Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Şirket in faiz oranı riski, kısa ve uzun vadeli finansal borçlarından ve kredi kartı alacaklarının reeskont edilerek ertesi günü hesabına geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kredi kartı reeskont oranlarında yükselme olması halinde doğacak finansman gideri artabilecektir. c- Likitide Riski; İhtiyatlı likitide riski yöntemi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Ortaklık, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlanmıştır. d- Döviz Riski; Ortaklık, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir Ayrıca Şirket, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren döviz riskini sınırlandırmak amacı ile Vadeli İşlemler Borsası nda döviz kontratları alım-satımı yapmaya başlamıştır. e- Fiyat Riski; Teknolojilerindeki değişimin hızı ve yenilenme sürelerinin kısalığı nedeni ile satılan ürünlerin fiyatlarında sıklıkla gerileme gerçekleşmektedir. Sermayeyi yönetirken Ortaklığın hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek Ortaklığın faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektedir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Ortaklık ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmakiçin varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Ortaklık sermayeyi finansal yükümlülük/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Ortaklık bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit etmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejilerini belirlemektedir. 2.3 Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. 26

27 3- Kâr payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri kârın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri kârını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi süretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 4- Sermaye Kazancı: Zaman içerisinde hisse senetlerinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Şirketin tarihi itibariyle geçmiş yıl zararları TL tutarında olup, asgari bu zarar kapatılıncaya kadar kâr payı dağıtmayı planlamamaktadır. Şirket in yeniden değerleme yöntemi ile izlediği maddi olmayan duran varlıklara ilişkin gelecek hesap dönemlerinde değer düşüklüğü gerçekleşmesi durumunda net dönem karı olumsuz etkilenecek ve kar payı dağıtılamayabilecektir. İlerleyen dönemde Sermaye Piyasası Kanununun kar dağıtım maddeleri esasınca hareket edilecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması ve Sermaye Piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket in kâr veya zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler. Ana Sözleşme nin imtiyazları düzenleyen 8., 10., ve 11.maddelerine göre; Şirket sermayesini temsil eden A Grubu hisseler sahibine yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirleme ve oy kullanma imtiyazı sağlar. Bu nedenle halka arz edilen B Grubu payların çoğunluğunun ele geçirilmesi durumunda dahi, Şirket yönetim ve denetimini belirleme yetkisi ile oy haklarının çoğunluğu A Grubu imtiyazlı paylara sahip olan hissedarlara ait olmaya devam edecektir. 3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Cad. No:62 Ataşehir İstanbul Fiili Yönetim Yeri : Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Cad. No:62 Ataşehir İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret : İstanbul Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil : Tarihi Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz Süresi Tabi Olduğu Yasal : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Mevzuat Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Bimeks, esas itibarıyla Tüketici Elektroniği, Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Bilişim Teknolojileri Organize Perakendeciliği alanında faaliyette 27

28 bulunmaktadır. Bu amaçla mağazalar açmakta, satışı yapılan ürünlerin satış sonrası hizmetlerini sağlamakta, Şirket bünyesinde yazılan bilgisayar programlarını ve paket programları satmakta,kiralamakta, bu amaçla gerektiğinde yazılımlar satın almakta, bunun için servis hizmeti, eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri vermekte ve gerektiğinde de 3.taraflarla iş ortaklıkları yapmaktadır. Telefon ve Faks : Numaraları İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 3 Tüzel ve 8 gerçek kişi ve halka açık kısım 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi* 1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan Bimeks, BİMEKS, kuruluş yıllarında ağırlıklı olarak yazılım ithalatı ve Türkiye pazarında satış faaliyetlerinde bulunmuştur yılında odağını bilişim teknolojisi ürünlerinin perakendeciliğine çeviren BİMEKS, ilk perakende satış noktalarını İstanbul da açmıştır lı yılların sonunda marka ve perakendecilik konseptinin piyasada yerleşmesine ve gelişimine tanıklık etmiştir. BİMEKS in faaliyet gösterdiği sektör ve ana ürün kategorileri esas itibarıyla temel mal ve hizmet üretimi kavramlarının dışında yeni ekonomik tanımlamaları gerektirmektedir. Tüketici Elektroniği ile Bilgisayar Cihazları alt sektörleri Türkiye nin Elektronik Sektörü nün önemli alt sektörleri arasında yer almaktadır. Söz konusu alt sektörlerin içerikleri açısından yalın bir değerlendirme yapıldığında: Tüketici Elektroniği alt sektörünün kapsamına renkli televizyon, siyah/beyaz televizyon, audio cihazlar, müzik setleri, ses kaydedicileri, video player, video kamera dijital fotoğraf makineleri, oyun konsolları, DVD ürünleri, pil ve pil şarj ürünleri, yazar kasa, elektronik hesap makineleri, audio video kasetler, radyo ve TV alıcıları için anten ve anten santralları, ısıtma ve soğutma sistemleri, projeksiyon cihazları, dijital yayın ürünleri, cep telefonları, telsiz telefonlar, elektronik tartı ve cihazlar ile aksam ve parçaların dahil olduğunu; Bilgisayar Cihazları alt sektörünün kapsamının ise donanım, yazılım, hizmet ve tüketim malzemelerinden ibaret olduğu görülmektedir. Kurumsal pazarlar uzun yıllar boyunca Türkiye deki Bilişim Teknolojileri alanının asıl tüketicisi olmuştur. Özellikle finans sektörünün başını çektiği teknoloji yatırımları ve büyük kamu projeleri, Bilişim Sektörü nün gelişimine katkıda bulunmuştur. Diğer taraftan, 2000 li yılların başlangıcında bilgisayarın ve internetin kişisel kullanım alanının artması; ek olarak, mobil teknolojinin ve tüketici elektroniğinin ön plana çıkması ile paralel olarak pazarın niteliği değişmeye başlamış ve bireysel tüketicilerin pazardaki payı da anılan gelişmelere uygun olarak dikkate değer bir şekilde artmaya başlamıştır. Günümüzde perakende mağaza zincirleri Bilişim Teknolojileri Pazarı nın %21 ini ( Kaynak : GFK ) oluşturmaktadır. Perakende mağazacılığın gelişmesinde bankaların ve perakendecilerin finans alanında karşılıklı olarak oluşturdukları yöntemler etkin bir rol oynamaktadır. Buna göre, sektör Perakende Tüketici Elektroniği ve Bilişim Teknolojileri Ürünleri Pazarı olarak tanımlanabilir. 28

29 Bireysel tüketicinin Bilişim Pazarı ndaki tüketim hızı sürekli olarak artmakta ve bu artışın doğal sonucu olarak bireysel tüketicinin pazardaki rolü ön plana çıkmaktadır. Pazardaki bu değişikliğin zaman içinde tüketicinin yararına katlanarak artması beklenmektedir. BİMEKS, 2000 li yılların ortasından sonra özkaynakla büyüme stratejisini uygulamıştır yılında Türkiye de yaşanan derin ekonomik kriz sürecinde ŞİRKET mağaza sayısını artırmış ve Bimeks Perakendecilik konseptini güncel müşteri talebine göre yenilemiştir. Aynı dönemde ciro hacminde sürekli bir artış sağlayarak düzenli bir büyüme performansı çizmiştir. BİMEKS, 2005 yılından itibaren hızlı büyümeye ve genişlemeye odaklanmıştır yılında mağaza sayısını 21 e çıkarmış, stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarını sürdürerek 2008 yılında 30 mağaza ve m² net satış alanına ulaşmıştır sonrasında BİMEKS in, mega formatı olan Teknoportları açılmaya başlamıştır.. BİMEKS, büyüme evresinde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve Hollanda kökenli Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu 2008 yılının son çeyreğinden başlayarak yaptığı alımlarla BİMEKS in % 11,30 oranında ortağı olmuştur. Nisan 2011 ayında gerçekleştirilen halka arz ile Şirket, Türkiye nin ilk halka açılan organize teknoloji perakendecisi olmuştur yılında yirmiikinci hizmet yılını kutlayan ŞİRKET, Bilişim Teknolojisi ve Tüketici Elektroniği Perakendeciliğinin Türkiye deki markalarından biri konumundadır. Türkiye nin 37 şehrinde, 57 mağazasıyla toplam m² lik satış alanı üzerinden müşterilerine hizmet vermektedir. BİMEKS e ve bağlı ortaklığı Serbim Bilgisayar a ait olan markalar aşağıda gösterilmiştir. Markanın Açık Ġsmi BİMEKS BİMEKSTRA BİMEKSTRA BİSERVİS SERBİM Marka Sahibi BİMEKS BİMEKS Serbim Bilgisayar Serbim Bilgisayar Serbim Bilgisayar BİMEKS, izahname tarihi itibariyle İstanbul da 13, Ankara da 3, İzmir de 2, Bursa da 2, Adana da 2, Kastamonu da 2, Hatay da 2, Samsun da 2 Kayseri, Konya, Antalya, Aydın, Denizli, Trabzon, Eskişehir, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Manisa, Diyarbakır, Kocaeli, Batman, Erzincan, Malatya, Muğla, Çorum, Düzce, Sakarya, Van, Urfa, Bolu, Erzurum, Elazığ, Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Sivas illerinde, 1 er adet olmak üzere toplam 57 mağazası ile m 2 lik satış alanında faaliyet göstermektedir. Mega mağazalar; Yeşilköy Teknoport (İstanbul-Avrupa), Metrocity Teknoport (İstanbul-Avrupa), Forum Marmara (İstanbul-Avrupa), Neomarin (İstanbul-Anadolu), Buyaka (İstanbul-Anadolu), Acity ( Ankara), Bedesten ( Gaziantep ), Bursa Carrefour ( Bursa ) ve Seyhan (Adana ) mağazalarıdır. Metrekare alanları m 2 den fazla olan bu mağazalarda bilişim teknolojileri, tüketici elektroniği, kişisel bakım ürünleri, küçük ev aletleri, oyun ve müzik, oyuncak ürün gruplarının yanı sıra müşterilerin yararlanabilecekleri cafe, çocuk oyun alanları, baskı merkezi, DHL iletişim noktaları gibi yaşam alanları da mevcuttur yılı ile birlikte BİMEKS yerli ve yabancı tüm bilinen beyaz eşya markalarına da mağazalarında yer vermekte olup, satışını sadece mevcut olduğu illerde değil internet üzerinden aldığı kesin siparişlerle de Türkiye nin tüm illerine dağıtım yaparak gerçekleştirmektedir. BİMEKS in izahname tarihi itibariyle sermayesi TL olup tamamı ödenmiştir. ŞİRKET in bağlı ortaklığı olan Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.Ş., BİMEKS müşterilerine satış sonrası hizmetler vermek üzere kurulmuş olup, arızalı ürün takibi, teknik servis işlemleri ve kurulum gibi hizmetler sağlamaktadır. 29

30 Interpro Dergisi nin Bilişim 500 isimli araştırmasına göre BİMEKS, Türkiye de 2009 yılında bilişim şirketleri arasında 30. sırada yer almıştır. (Son 10 yılda en hızlı büyüyen şirketler kategorisinde) tarihi itibariyle Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 525 tir. ( : 471, : 447) *Sektörel Bilgilere İlişkin Kaynaklar: GFK, Temax, IDC Şirket in; hali hazırdaki son durum itibariyle ortaklık yapısı şöyledir: Ortak Adı/Ünvanı A Pay Grubu HĠSSE ADEDĠ HĠSSE ORANI PAYI (TL ) Mehmet Murat Akgiray ,69% RP Explorer Netherlands BV ,31% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ,36% SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,59% Ömer Akgiray ,18% Muhammet Haluk Sur ,60% Süha Eyisoylu ,10% Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş ,30% Muhammet Arif Bayraktar ,68% Erkan Demir ,68% Muhittin Şenel ,68% Önder Yüksel ,68% Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,83% Halka Açık ,31% TOPLAM ,00% B Şirket in sermayesindeki imtiyazlı payların (A grubu paylar) sağladığı faydalar da aşağıdaki gibidir: İmtiyazlı A Grubu paylar, yönetim kurulu ve murakıp seçinde imtiyaz hakkı sağladığı gibi, ayrıca, yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir pay 100 (yüz) oy hakkına sahiptir. Şirket in bağlı ortaklığının ünvanı ve bu şirkette sahip olduğu nihai pay oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 30

31 1) - Bağlı Ortaklık Ünvanı Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.Ş Ana Faaliyet Konusu BİMEKS müşterilerine satış sonrası hizmetler vermek üzere kurulmuş olup, arızalı ürün takibi, teknik servis işlemleri ve kurulum gibi hizmetler sağlamaktadır. - Bağlı Ortaklığın Sermayesi (TL) Nihai Hisse Oranı (%) %99, Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler Tam metni de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket çıkarılmış sermayesi TL (Altmışımilyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde (Altmışmilyon) adet paya bölünmüş olup bu payların (Üçmilyon) adedi A Grubu ve (Elliyedimilyon) adedi B Grubu, hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu imtiyazlı payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir; Ortak Adı/Ünvanı Adet Tutar (TL) Mehmet Murat AKGİRAY Hamiline Ömer AKGİRAY Hamiline Muhammet Haluk SUR Hamiline Önder YÜKSEL Hamiline Muhittin ŞENEL Hamiline TOPLAM Şirket ana sözleşmesinin 8., 10., ve 11. maddelerine göre A Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerine aşağıdaki imtiyazları tanımaktadır. a- Yönetim Kurulu na aday gösterme imtiyazı YÖNETĠM KURULU Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4 ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5 i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7 si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9 u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir 31

32 b- Murakıp seçme imtiyazı; MURAKIPLAR Madde 10 : Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer. Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; GENEL KURUL Madde 11: d) Oy Hakkı: Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir. T.T.K. nun 387. madde hükmü saklıdır Payların devrine iliģkin esaslar: Şirket ana sözleşmesinin payların devrine ilişkin maddesi aşağıda yer almaktadır: PAYLARIN DEVRĠ Madde 7: A Grubu hamiline yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir. A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiģtirilmesine iliģkin esaslar: Ana sözleşmede pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin özel bir hüküm bulunmayıp, bu hak ve imtiyazlar TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre değiştirilebilir. TTK nin 389. maddesi uyarınca; A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını etkileyecek nitelikte kararların icra edilebilmesi için, bu kararların A Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından yapılacak ayrı bir toplantıda onaylanması gerekmektedir Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliģkin usuller ile toplantılara katılım koģulları hakkında bilgi: Ana sözleşmenin 11.maddesine göre ; a) Toplantılar ve Davet ġekli: Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 32

33 Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiģtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: A Grubu pay sahipleri oy kullanma ve yönetim kurulu üyesi belirlemede imtiyaz (Bkz. Yukarıda 3.3.1) sahibi olduğundan halka arz edilen B Grubu payların çoğunluğu ele geçirmesi durumunda dahi yönetim hakimiyeti el değiştirmeyecek ve A Grubu pay sahiplerinde kalmaya devam edecektir Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliģkin esas sözleģmede öngörülen koģulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: Yoktur Yönetim ve denetim kurullarına iliģkin hükümlerin özetleri: Ana Sözleşme nin 8. maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun karar alabilmesi için, yönetim kurulunun beş kişiden oluşması durumunda dört üyenin; yönetim kurulunun yedi kişiden oluşması durumunda beş üyenin; yönetim kurulunun dokuz kişiden oluşması durumunda altı üyenin, yönetim kurulunun on bir kişiden oluşması durumunda yedi üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulunda karar nisabı T.T.K. hükümlerine tabidir. Ana Sözleşme nin yine 8. maddesine göre Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4 ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5 i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7 si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9 u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ana Sözleşme nin 9. maddesine göre Şirket in idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini TTK hükümleri çerçevesinde Şirket yöneticilerine devredebilir. Ana Sözleşme nin 10. maddesine göre ilgili TTK hükümleri çerçevesince genel kurulca atanacak denetçi sayısı 1 veya 3 tür. Ana Sözleşme nin yine 10. maddesine göre denetçi sayısı 1 olarak belirlendiği takdirde bu denetçi, 3 olarak belirlendiği takdirde en az 2 denetçi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, bağımsız üyeler de dahil olmak üzere en çok üç yıldır. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Şirket in ana faaliyet konusu, Perakende Tüketici Elektroniği ve Bilişim Teknolojileri Ürünleri Pazarı olarak tanımlanan pazarda perakendecilik ve ( fiziksel ve online ) mağazacılık yapmaktır. Son üç yıl itibarı ile net cironun ürün kategorilerine gore dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 33

34 YILLAR 2009(TL) 2010 (TL) 2011 (TL) Bilgisayar satışları % % % TV satışları % % % Cep telefonları satışları % % % Diğer ürün satışları % % % TOPLAM % % % Grup; Şirket ve bağlı ortaklıklığından oluşmaktadır Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Türkiye de 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları konusunda faaliyet gösteren GFK Türkiye firması 27 Şubat 2012 tarihinde 28 ilde yaptığı araştırma sonuçlarını ŞİRKET ile paylaşmıştır. GFK Türkiye AraĢtırmasında Yer Alan Kanal Bazında SatıĢ Noktaları A) Büyük Ürün Satıcıları (MASS): Toplam adet Hiper/Süpermarket: Carrefour, Carrefour Express, Real, Kipa Tesco, Kipa Tesco Express,, Beğendik, Makromarket, Kiler, 34

35 Diğer Kanallar: Metro (Cash& Carry), Koçtaş (DIY), HepsiBurada (Pure Player), Ereyon, HızlıAl, Teknosepet Çok Katlı Mağazalar: Boyner, YKM, Evkur, Özdilek,Yerel Mağazalar B) Telekomünikasyon Perakendecileri (TELECOM): Satış Noktası Turkcell, Vodafone, Avea, Turk Telekom C) Teknoloji ve Elektronik Zincir Marketleri (TSS): 510 Satış Noktası BİMEKS, Darty, Electro World, Media Markt, Media Saturn, Teknolojix, Teknosa, Gold D) Bayilik Sistemleri (CES): Satış Noktası Altus, Arçelik, Ariston, Beko, Bosch, LG, Regal, Siemens, Sony, Philips, Samsung, Profilo, Tefal, Vestel E) Mobilya / Mutfak Sistemleri: Satış Noktası Ahşapsan, Alno, Arçelik, Berloni, Bianco, Bulthaup, Çiçekler, Demsaş, Domsan, Eurodecor, Intema (Vitra), İstikbal-Regina, Kelebek, K&M, Lineadecor, Mopa, Scavolini, Sistem Mobilya, Snaidero, Tepe, Uzay, Vanucci, Venetta Cucin F) Bilgisayar Mağazaları (CSS): Satış Noktası Casper, Apple, Kanal Bazında Toplam SatıĢ Noktaları (A+B+C+D+E+F): Toplam adet GFK Türkiye AraĢtırmasında Sayımı Yapılan Ürün Grupları A) Büyük Beyaz EĢya (MDA): Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makinesi, Fırın, Buzdolabı, Ankastre Ocak, Çamaşır Kurutma Makinesi, Mikrodalga Fırın, Dondurucular B) Küçük Ev Aletleri (SDA): Elektrikli Süpürge, Tıraş Makinesi+Epilator, Ütü, Gıda Hazırlama, Diş Bakım Ürünleri, Klima, Kettle-Su Isıtıcı, Fritöz, Saç Şekillendirici, Saç Kurutma Makinesi, Sıcak İçecek Hazırlama Makinesi, Kıyma Makinesi, Katı Meyve Sıkacağı, Ekmek Yapma Makinesi, Yüksek Basınçlı Yıkama, Elektrikli Izgara/Tost Makinesi C) Bilgi Sistemleri (IT): Bilgisayarlar-PC, Yazıcı, Çok Fonksiyonlu Yazıcı, Monitör, PDA/Avuçiçi Cihazlar, Laser Toner, Webcam/Mouse/Klavye D) Tüketici Elektroniği (CE): Renkli-Tüplü TV, DVD Oynatıcı/Kaydedici, Ev Sinema Sistemleri, PTV (LCD-Plasma TV), Video Kameralar, Taşınabilir Medya Çalar (MP3/MP4 Çalar), Navigasyon Sistemi, USB Memory, Kulaklıklar E) Telekomünikasyon: Cep Telefonu, Smart Phones, Kablosuz-Dect Telefon, Cep Telefonu Kulaklıklar, SIM Kart Sayımı F) Fotoğraf: Dijital Fotoğraf Makinesi, Dijital Çerçeve, Hafıza Kartları 35

36 GFK Türkiye AraĢtırmasına Göre Adet Bazında Kanal Kompozisyon ve Pazar Payı KANAL KOMPOZĠSYON VE PAZAR PAYI ADETSEL OCAK-ARALIK 2010 vs 2011 Panel: Araştırma Kapsamının Tamamı BİMEKS, adet bazında Teknoloji ve Elektronik Zincir Marketleri içinde 2010 yılında % 6,5 olan payını 2011 yılında % 8,5 e yükseltmiş, Tüm pazarda ise 2010 yılında % 1,4 olan payını 2011 yılında % 1,8 e çıkarmıştır. KANAL KOMPOZĠSYON VE PAZAR PAYI CĠROSAL OCAK-ARALIK 2010 vs

37 Panel: Araştırma Kapsamının Tamamı BİMEKS in, tutar bazında Teknoloji ve Elektronik Zincir Marketleri içinde 2010 yılında %8,1olan payı 2011 yılında % 8,6 olarak gerçekleşirken, Tüm pazarda ise 2010 yılında % 1,5 olan payını 2011 yılında % 1,7 ye çıkarmıştır Kredi derecelendirme kuruluşu JCR_Eurasia Nisan 2012 ayında yayınladığı rapor ile: - İlk teknoloji perakende market zincirlerinden birisi olarak 1990 yılında kurulan Bimeks in sektörünün ilk girişimcisi olma avantajlarını (first-mover advantages) kullanarak oldukça yüksek Marka Değeri ne ulaştığını, yılında hisse senetlerini halka arz etmekle, aynı kanalda faaliyet gösteren şirketler arasında halka açık olan ilk ve şu an itibariyle tek Teknoloji Perakende şirketi haline geldiğini, - Türkiye deki Elektronik ve Telekom Ürünleri Perakendeciliği pazarının büyüme trendinin sürmesinin yanında 2007 yılından başlayarak Bilişim Teknolojileri ve Tüketici Elektroniği ürünlerinin kanallar içindeki payı itibariyle Teknoloji Perakendeciliği (TSS) kanalında yoğunlaşmaya başlaması ve kanalın bu yüksek performansının önümüzdeki iki yıllık perspektifte toplam satış kanalları içerisindeki payının daha da yükselmeye devam edeceği beklentisiyle Sektörel Görünüm ün pozitif olacağının düşünüldüğünü, - Bimeks in artan sermayeleşme düzeyi, halka açık hale gelmiş bulunmasının getirdiği yatırımcı beklentilerinin gözetilmesi gereklilikleri ile beraber değerlendirildiğinde, Şirketin önümüzdeki faaliyet dönemlerinde ılımlı risk iştahı ve performans göstergelerinin iyileştirilmesine daha fazla odaklı sağlıklı bir büyüme yörüngesine gireceği beklentisi bulunduğunu belirterek Şirket in Uzun Vadeli Ulusal notunu BBB(+) olarak bir not yukarı yönde revize etmiştir. Pazarda önemli rakiplerin açılan her bir mağazasının 3 bin ila 5 bin m2 arasında satış alanını haizdir. Bununla birlikte 2010 yılında ağırlıklandırılmış ortalama m2 satış alanı m2 ( 2010 yıl sonu m2 dir ), 2011 yılında ağırlıklandırılmış ortalama m2 dir. ( 2011 yıl sonu m2 dir). Buna göre yıl bazında ortalama m2 satış alanında % 36 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bimeks in konsolide satış gelirleri ise 2010 yılındaki 303 Milyon TL'den % 31 artış ile 2011 yılında 396 Milyon TL'na yükselmiştir. Aralarında BİMEKS in de bulunduğu Organize Perakendenin tüm pazar içerisinde 2010 yılında % 21 oranında olduğu tahmin edilen payının 2015 yılı sonunda %40 lar seviyelerine ulaşacağı Şirket yetkilileri tarafından öngörülmektedir. Sektör araştırma şirketi GFK-Temax verilerine gore BİMEKS, 2011 senesi sonu itibariyle, Teknoloji ve Elektronik Zincir Marketleri içinde yaklaşık % 8,6 oranında pazar payına sahiptir. Şirket, rakiplerine gore çok kanallı ve çok formatlı bir büyüme stratejisi takip etmektedir. Online satışa gelirleri yıllar itibarı ile önemli oranda gelişim göstermiştir. Halihazurda % 10 oranıdna olan online satış gelirlerinin 2015 yılına kadar toplam perakende satışların % 20 oranına ulaşması hedeflenmektedir. Şirket bu amaçla, bilgi sistmeleri altyapısına sürekli olarak yatırım yapmaktadır. Online olarak verilen bir siparişi, sadece Türkiye de değil, dünyada aynı gün içerisinde ( azami 180 dakika ) teslim edebilen tek perakendecidir. 38 şehirde faaliyet göstererek coğrafi olarak en yaygın ikinci teknoloji perakendecisidir. Toplam satınalma seviyeleri itibarı ile rakiplerine nazaran daha düşük tutarda alımlar gerçekleştirdiği için kısmi hacimsel dezavantajı bulunmaktadır Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Son üç yıl itibarı ile net cironun coğrafi pazara göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 37

38 YILLAR İstanbul mağazaları 48% 44% 36% Ankara mağazaları 11% 11% 11% İzmir mağazaları 11% 8% 6% Diğer mağazalar 30% 37% 47% Toplam Mağaza Sayısı TOPLAM (Oran) 100% 100% 100% Son üç yıl itibarı ile net cironun ürün kategorilerine göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. YILLAR 2009(TL) 2010 (TL) 2011 (TL) Bilgisayar satışları % % % TV satışları % % % Cep telefonları satışları % % % Diğer ürün satışları % % % TOPLAM % % % Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıģ önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi: Şirket in son üç yılda özkaynaklarından ve/veya dış finansal kaynaklarla yapmış olduğu duran varlık yatırımları aşağıdaki gibidir. YILLAR MADDİ DURAN VARLIK YATIRIMLARI (TL) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK YATIRIMLARI (TL) TOPLAM DURAN VARLIK YATIRIMLARI ( TL ) Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi: Mevcut internet iş modelini finansal olarak desteklemek için Bimeks 2015 yılına kadar yazılım geliştirme faaliyetlerine 10 milyon TL tutarında ilave harcama yapmayı planlamaktadır. Online alışveriş 2009 senesi başında mevcut kurumsal web sitesi üzerinden müşterilerin hizmetine sunulmuştur. Bu hali ile web sitesi mevcut rakip web sitelerinin ürün çeşitliliği, ödeme seçenekleri ve üç günlük dağıtım süresi gibi tipik özellikleri taşımaktadır. Ancak elektronik satış modeli halen gelişim aşamasındadır ve Şirket tarafından tasarlanan ve hazırlıkları devam eden asıl alt yapısına henüz kavuşmamıştır. Bu nedenle henüz reklam tanıtımı yapılmamaktadır ve internet perakendeciliğinin gerektirdiği pazarlama stratejilerine göre yönetilmemektedir. Buna rağmen, BİMEKS markası sayesinde müşteriler online satış yapılan e-mağazayı bir yıldan kısa bir sürede satış gelirleri açısından tüm mağazaları arasında bir numaralı satış platformu haline getirmişlerdir. 38

39 Online alışveriş platformu e-mağaza formatı, kullanıcı arayüzü ve zengin web içeriği ile birlikte Nisan 2011 ayı itibarıyla tamamlanmış ve müşterilerin kullanımına açılmıştır. Bu amaçla Şirket, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İşletme Kaynak Planlaması (ERP) ve web yazılım entegrasyonu için şu ana kadar yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarında yatırım yapmıştır. Şirket, online satışların toplam satışlar içerisindeki payını mevcut % 10 oranından 2015 yılı sonunda %20 ye çıkarmayı planlamaktadır. BİMEKS markası sürdürülebilir elektronik satış modeli için hayati önem taşıyan tüketici güveni ve güçlü marka bilinirliğine sahiptir. Yeni e-mağazanın anahtar özellikleri aşağıdaki gibidir.: Tedarikçilerden alınan tüm ilgili veri ve içeriğini, dahili ürün ve pazarlama yönetimini ve bizzat müşteri verilerini entegre eden yazılım teknolojisi sayesinde her bir ürün için kullanışlı bir arayüzde zengin ve dinamik ürün/hizmet içeriği mevcut olup müşterilerin incelemesine sunulan ürün özellikleri tüm benzerleri içerisinde en fazla sayıdadır.. Bu hızlı, düşük maliyetli ve çağın gereklerine uygun içerik yönetimi rakiplerine karşı Bimeks in e-mağazasının en önemli rekabetçi yönünü oluşturacaktır.fiziksel mağazaların, lojistik altyapısının ve web yazılımının dinamik entegrasyonu herhangi bir mağazadan esas zamanlı ürün ve stok bilgisine dayalı olarak satış imkânı sağlamaktadır. Bu sayede BİMEKS, büyük şehirlerde envanterinde bulunan birçok ürünü müşterilerine aynı gün içerisinde ulaştırabilmektedir.. Fiziksel mağaza ağı hızlı dağıtım ve destek için gerekli coğrafi erişimi mümkün kılmaktadır.. Bipara Bipara, tüm Bimeks müşterilerinin hem web ten hem de mağazalardan ürün alırken indirim olarak kullanabileceği bir müşteri sadakat programıdır. Bipara, müşterinin web hesabına bağlı olup web ten direkt kullanılabilir. Mağazadan kullanmak için daha önceden verilmiş olan cep telefonu numarasına gelen doğrulama şifresi gerekmektedir. Bipara, müşterinin web hesabına bağlı olarak bakiye takibiyle takip edilmekte ve Bimeks in kullandığı ERP ile de tam uyumlu çalışmaktadır. Tüm bu sistem yazılmış olan web servislerle ve asp.net class larıyla sağlanmaktadır. Web te class lar mağazalardan ise web servislerle Bipara kullanımı mümkün olmaktadır. Bidakka Bidakka, web ten alışveriş yapan müşterilerin ürünlerinin daha hızlı (dakikalar içinde) teslim edilmesini sağlayan bir sistem olup sadece üşlemizde değil tüm dünyada eşsiz olan bir hizmettir.. Şu an moto kuryelerle sağlanan bu hizmet en geç Nisan sonunda arabalı teslimatlarla da sağlanmaya başlanacaktır. Web te opsiyonel olarak sunulan bu hizmet tercih edildiği takdirde Bimeks in ERP sine bidakka teslimatlı sipariş düşer. Siparişin düştüğü mağaza sistem tarafından otomatik olarak belirlenmektedir. Kıstas olarak müşteriye stoğu olan en yakın mağaza belirlenmektedir. İlgili mağaza siparişi faturalar faturalamaz web servislerle anlık olarak moto kuryeye çağrı kaydı düşmektedir. Kurye gelip mağazadan ürünü teslim alınca web servislerle ürünü mağazadan aldığı bilgisini, müşteriye teslim ettiği zaman da o bilgiyi anlık olarak web sistemine işler. Bu bilgi de yine anlık olarak Bimeks in ERP sine işlenir. Ve süreç tamamlanmış olur. Bidakka ile Bimeks in web müşterileri (şimdilik ) İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde siparişlerini ortalama 90 dakika içerisinde teslim almaktadırlar. Ayrıca Bidakka Zamanlı hizmeti ile de müşteriler siparişlerini kendi tercih ettikleri saat dilimlerinde de teslim alabilmektedirler. Bu çerçevede yine 2011 yılı içerisinde yapılan yatırımlarlatürk Telekom'a ait Gayrettepe'deki merkezinde co-location yapısı kullanılarak merkezde olabilecek teknik sorunlarda mağazaların ve web sitesinin etkilenmemesi sağlandı. Tüm mağazalarda Vodafone 3G altyapısı kurularak adsl hatlarının yedeklenmesi sağlandı. Internet çıkışlarında güvenliğin arttırılması için yeni altyapı çalışması başlatıldı. (Bluecoat) 39

40 Diğer yandan Bimeks, Arz-Talep Yönetimi (ATY) adı verilen şirkete özel bir yazılım sayesinde envanterinde bulunan ticari malları, stok devir hızlarına, müşteri talep verilerine ve coğrafi imkanlara uygun olarak mağaza yönetimi tarafından talep edilmelerine gerek kalmaksızın tedarikçilere sipariş etmekte ve satış noktalarına sevk ettirmektedir. Bu yapı ayrıca stok devir hızını arttırmakta ve mevcut mağazalardaki ürünlerin geniş yelpazede hazır bulundurulmasını temin etmektedir. Son derece kapsamlı bir yazılım olan ATY, 2009 yılında kullanılmaya başlanmış olmakla bereber geliştirilmeye devam etmektedir. Yazılımın stok eskimesini ve dolaylı değer kaybını engelleyerek gerçekleşen brüt kar marjına katkıda bulunması planlanmaktadır çeşide varan ürünlerin, talep gördüğü yerde ve yeterli miktarda olmasının ATY sayesinde temin edilmesinin ise mağaza satış cirolarına orta ve uzun vadede %20-25 arasında katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Sözkonusu yazılım Şirket in franchise uygulamaları çerçevesinde mevcut franchise mağazalarında da kontrol ve yönetim amaçlı olarak halen kullanılmaktadır. Bu amaçla Bimeks, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İşletme Kaynak Planlaması (ERP) ve web yazılım entegrasyonu için önemli tutarda yatırımlarda bulunmuştur. Coğrafi genişlemeyi ve internet iş modelini finansal olarak desteklemek için Bimeks 2015 yılına kadar yazılım geliştirme için 10 Milyon TL tutarında daha yatırım yapmayı planlamaktadır. Şirket, yazılım yatırımlarını üreteceği nakit ve özkaynaklarından finanse etmeyi planlamaktadır Ortaklıkla ilgili teģvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koģulları hakkında bilgi: Yoktur Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleģmeler ve diğer giriģimler hakkında bilgi: Yoktur Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araģtırma ve geliģtirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araģtırma ve geliģtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi: İş bu izahnamenin maddesinde araştırma geliştirme politikaları hakkında bilgi verilmiştir. Yine maddesinde Şirket in sahip olduğu marka ve diğer tescil belgeleri listelenmiştir. Şirket in son 3 yılda sponsorluk yaptığı etkinlikler ise ; 2009 Kariyer Zirvesi Ana Sponsoru 2010 Kariyer Zirvesi Ana Sponsoru 2011 Kariyer Zirvesi Ana Sponsoru Kariyer Zirvesi, girişimci, işadamı, sanayici, akademisyen ve Türkiye nin önde gelen şirketlerin yöneticilerinin Liderlik ve Sosyal Sorumluluk üzerine görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaştıkları bir platformdur. Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen konferansa, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının CEO ları, girişimci, sanayici ve işadamları konuşmacı olarak katılmışlardır. İş dünyası, kamu ve yerel yönetimler, STK ve medyada kariyer süreçleri, başarı öyküleri, yeni trendler ve fırsatlar, 40

41 rekabet ve büyüme stratejileri, pazarlama ve satış yöntemleri gibi konularda konuşmalar yapılmış ve röportajlar verilmiştir AraĢtırma ve geliģtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere iliģkin araģtırma ve geliģtirme sürecinde gelinen aģama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuģ bilgi: İş bu izahnamenin maddesinde kullanılmakta olan ve bir yandan da geliştirilerek güncellenen online satış yazılımı hakkında bilgi verilmiştir Ortaklığın ticari faaliyetleri ve kârlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. anlaģmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaģmalara bağlı olduğuna iliģkin özet bilgi: Şirket in sahip olduğu tescil belgeleri aşağıda görülmektedir; 1. Marka Adı : Bimeks Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Ticaret Emtiası : 9, 35, 38, Marka Adı : Bimeks Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Ticaret - Hizmet Emtiası : 09, 35, 38, Marka Adı : Bimeks Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Ticaret Emtiası : 09, 35, Marka Adı : Bimeks Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No :

42 Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Emtiası : 35, 40, 41, 42, 43, 44, Marka Adı : Bimeks Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Tescil Süreci Henüz Tamamlanmamıştır. ÇeĢidi : Hizmet Ticaret Emtiası : 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, Marka Adı : Bimekstra Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Emtiası : Marka Adı : Bimekstra Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Serbim Bilgisayar Destek Ve Ticaret A.Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Emtiası : Marka Adı : Biservis Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Serbim Bilgisayar Destek Ve Ticaret A.Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Emtiası : 35, Marka Adı : Serbim Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Serbim Bilgisayar Destek Ve Ticaret A.Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Tescil Belgesi No : Süresi : Yıl = ÇeĢidi : Hizmet Ticaret Emtiası : 09, 35, 36, 37, 38, 40, Marka Adı :Bimeks 42

43 Düzenleyen Makam : T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka Sahibi : Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.A. Ş. Marka Vekili : Emine Nazlı Esinoğlu Marmara Patent Ofisi Müş. Ve Org. Ltd. Şti. Marka Evrak GiriĢ No : 2010-G Süresi : Süresizdir. ÇeĢidi : Hizmet Ticaret Emtiası : Tüm Sınıflar Şirket in Bimeks müstear isim ve logosu için World Intellectual Property Organization dan alinmiş, 1 Aralik 2009 kayitli ve Aralik 2019 a kadar geçerli tarih ve no.lu marka tescil belgesi bulunmaktadir. Şirket, kaleme yaklaşan ürünler için 37 şehir ve 57 mağazasında yılda yaklaşık adedin üzerinde perakende satış faturası tanzim etmektedir. Satılan ürünlerin kategoriler olarak ; renkli televizyon,, audio cihazlar, müzik setleri, ses kaydedicileri, video player, video kamera dijital fotoğraf makineleri, oyun konsolları, DVD ürünleri, pil ve pil şarj ürünleri, yazar kasa, elektronik hesap makineleri, audio video kasetler, radyo ve TV alıcıları için anten ve anten santralları, ısıtma ve soğutma sistemleri, projeksiyon cihazları, dijital yayın ürünleri, cep telefonları, telsiz telefonlar, elektronik tartı ve cihazlar ile aksam ve parçaları, bilgisayar donanım, yazılım, hizmet ve tüketim malzemelerinden oluşmaktadır. Yukarıda kısaca tarif edilen faaliyetlerin tam zamanlı ve eşgüdümle yürütülmesini ve internet tabanlı pazarlama ve satış organizasyonlarının icrasını teminen Şirket, aşağıdaki özellikleri haiz Bimeks Online adında bir yazılım kullanmaktadır. Sözkonusu yazılımın kaynak kodları Şirket in elindedir ve Şirket in Haklar kalemi altında gösterilmektedir. BĠMEKS ONLINE YAZILIMININ MEVCUT ÖZELLĠKLERĠ : 1. Personel bilgilerinin tutulması A) Özlük bilgileri B) İzin durumu, onaylanması ve takibi C) Kariyer takibi D) Kadrolar, departmanlar, E) Çalışma takvimleri 2. İç kullanım için donanım ve yazılım talep süreçleri A) İstek yapılması B) Onay ve takibi C) Sipariş takibi 3. Yapılan işlemlerin takibi A) İrsaliyelerin takibi B) Fatura Takibi C) Stok Hareketleri D) Stok tasnifleri E) Hediye Çekleri F) Seri no takibi 4. Ürünlerin fiyat etiketlerinin basımı 43

44 5. Web sitesine üye olanların takibi 6. Demirbaş takibi 7. Telefon görüşmelerinin takibi 8. Ağ trafiğinin takibi 9. Günlük finans bilgilerinin girilmesi ve takibi 10. Banka havalelerinin takibi web siparişlerinin durumu 11. Çalışanların durumunu ve kendisine ait işlemleri yapabilmesi 12. Lojistik A) Ürün talep işlemleri B) Barkod işlemleri (ekleme silme değiştirme) 13. Outlet ürünleri (ekleme, çıkarma, indirim tanımlama) 14. Personel Performansı Ölçümü A) Soruların belirlenmesi, formların oluşturulması B) Formların doldurulması ve takibi C) Formların değerlendirilerek performansın belirlenmesi 15. Raporlar A) Satış raporları, stok raporları B) Performans raporları, personel raporları 16. Mağaza sayımları (Yapılması ve raporlanması) 17. Online yönetimi A) Kullanıcıların Coreplus ve Windows Active Directory ile entegrasyonu B) Grup ve IP yetkilendirmesi C) Kullanıcı parametrelerinin kontrolü D) Modül yetkilendirmesi 20. Promosyonların yönetimi A) Promosyonların başlık bilgilerinin tanımı, başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi, mağazalarda ve web te kullanımının belirlenmesi B) Promosyona dahil olan ürünlerin veya ürün gruplarının seçilmesi C) Promosyon olarak verilecek ürünlerin veya ürün gruplarının seçilmesi D) Promosyonda kullanılacak ödeme seçeneklerinin veya avantaj paketinin belirlenmesi E) Promosyonun sistemdeki diğer promosyonlarla geçerli olup olmadığının belirlenmesi 21. Ürün yönetimi A) Detaylı ürün arama B) Stok kartı tanımlama (ürün adı, kdv oranı, ERP statüsü, web statüsü, phase-in, phase-out statüsü, seri no alınacak mı, alış-satış fiyatları, web pazarlama açıklaması) C) Web kategorilerinin belirlenmesi, çapraz satış ve diğer kategorilerinin belirlenmesi D) Web te görünecek kategoriye göre ürün özelliklerinin girilmesi E) Ürün gruplarının yönetimi (grup1, grup2, grup3) 44

45 F) Ürün özelliklerinin yönetimi G) Ürün özellik birimlerinin yönetimi H) Grup1 Grup2 Grup3 ve Grup2 Kategori ilişkilerinin belirlenmesi (bunlar otomatik stok kodunun üretilmesine ve web te otomatik olarak hangi kategoride görünmesi gerektiğine yardımcı olur) İ) Grup2 için alış-satış muhasebe hesaplarının belirlenmesi J) Toplu olarak stok kartı açılışı K) Toplu olarak stok kartı yönetimi (erp statüsü, web statüsü, satış fiyatı, desi ) 22. Etiketlendirme sistemi A) Mağazanın kendi ürünlerini kolayca arayabileceği detaylı ürün arama formu B) Arama sonucundaki ürünlerinden favori listesi oluşturma C) Favori listesi seçilerek değişik formattaki etiketleri bastırabilme 23. Konsinye ürünlerin yönetimi A) Detaylı ürün arama B) Konsinye ürünlerin satış raporunu oluşturma C) Satış raporundan konsinye siparişi oluşturma D) Satıcıyla yapılan mutabakat sonucunda konsinye siparişini ATY ye alış faturası olarak girme 24. THY Miles&Smiles mil puan yönetimi Mağazadan yapılan satışlarda mil puan kartı sahiplerine ne kadar mil tahakkuk ettiğinin takip edilmesi Son finansal tablo tarihi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiģ bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara iliģkin bilgi: Cinsi Edinildiği Yıl Mevkii Bina 2000 İstanbul-Kadıköy 1.bölge, 43 pafta, 834 ada, 75 parsel, 1,14,15 numaralı bağımsız bölümler Sahip Olunan Maddi Varlıklara ĠliĢkin Bilgiler Defter Kullanım Amacı Kime Ait Kiraya verildi ise Değeri Olduğu kiralayan kiģi/ kurum (TL) 1,578,718. Faaliyet konusu mağazacılık işlemlerinde kullanılan bina Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. Ekmekçiler Day.Tük.Mal.İletişim Ve Gıda Paz.San Tic. Ltd. Şti. Kira Dönemi Aylık Yıllık Kira Tutarı (TL) Aylık Kiraya verilen işletmenin aylık cirosunun % 2,5 u Bina 2006 Kocaeli, Gebze, Balçık Köyü, ½ - 1 pafta, 1 ada, 60 parsel Tarla 1998 Yalova, Merkez, Kadıköy, Kirazlık mevkii, G22d1502D pafta, 174 ada, 60 parsel Arsa 2003 Tekirdağ, Merkez, Barbaros Köyü, Maymundere Mevkii, 2 pafta, 1326 ve 1437 parsel Arsa 2004 Tekirdağ, Merkez, Barbaros Köyü, Maymundere Mevkii, 2 pafta, 1336 parsel 5,559,353 Lojistik ve Hizmet Binası 244,486 Yatırım Amaçlı arsa 550,178 Yatırım Amaçlı arsa 671,517 Yatırım Amaçlı arsa Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Kendi Kendi Kendi Kendi Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 45

46 Faaliyetlerde kullanılan veya yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri bağımsız ve uzman bir kuruluş (Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) tarafından belirlenmiştir. Şirket in yatırım amaçlı gayrimenkullerine ait değerleme işlemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Sabit Kıymetler (*) İstanbul-Kadıköy 1.bölge, 43 pafta, 834 ada, 75 parsel, 1,14,15 numaralı bağımsız bölümler Kocaeli, Gebze, Balçık Köyü, ½ - 1 pafta, 1 ada, 60 parsel Yalova, Merkez, Kadıköy, Kirazlık mevkii, G22d1502D pafta, 174 ada, 60 parsel Tekirdağ, Merkez, Barbaros Köyü, Maymundere Mevkii, 2 pafta, 1326 ve 1437 parsel Tekirdağ, Merkez, Barbaros Köyü, Maymundere Mevkii, 2 pafta, 1336 parsel GiriĢ Tarihi Kime Ait Olduğu Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Ekpertiz Değerleri (TL) Değerleme Yapan ġirket 1,685,000 Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 6,550, ,000 Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 451,000 Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 511,000 Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değerleme Tarihi Değerlemede Kullanılan Yöntemler Maliyet Yöntemi Emsal Karşılaştırma Yöntemi Maliyet Yöntemi Emsal Karşılaştırma Yöntemi Emsal Karşılaştırma Yöntemi Emsal Karşılaştırma Yöntemi Emsal Karşılaştırma Yöntemi Maddi varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi: Şirket in aktif değerleri üzerindeki mevcut bulunan ipotekler: Açıklama Lehdar Ġl İstanbul-Kadıköy 1.bölge, 43 pafta, 834 ada, 75 parsel, 1,14,15 numaralı bağımsız bölümler İstanbul-Kadıköy 1.bölge, 43 pafta, 834 ada, 75 parsel, 1,14,15 numaralı bağımsız bölümler İstanbul-Kadıköy 1.bölge, 43 pafta, 834 ada, 75 parsel, 1,14,15 numaralı bağımsız bölümler Tekirdağ, Merkez, Barbaros Köyü, Maymundere Mevkii, 2 pafta, 1326 ve 1437 parsel Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ġpotek Tarihi Ġpotek Tutarı Derece İstanbul TL 1 İstanbul TL 2 İstanbul TL 3 Tekirdağ TL 1 Yararlanan Firmalar Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Veren Firmalar Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş 46

47 Ortaklığın maddi varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi: Yoktur Son üç yılda, ortaklığın veya grup Ģirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleģmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleģmelerin özeti: Yoktur Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baģlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiģiklikler hakkında açıklama: Şirket in ile 2010 ve 2009 yıllarında çalışan ortalama çalışan sayısı ve coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir. Personel sayısında önemli bir değişiklik olmağı görülmektedir. ORTALAMA PERSONEL ADETLERĠ / COĞRAFĠ DAĞILIM YILLAR İstanbul Ankara İzmir Diğer İller TOPLAM Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaģma hakkında bilgi: Yoktur Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiģ veya etkileyebilecek, iģe ara verme haline iliģkin bilgi: Yoktur Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuģ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim iģlemleri: Yoktur ġirketin davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar a) Davacı'nın Bimeks olduğu Davalı'ların bazı disribütör firmalar ve kamu kurumları olduğu Hukuk Davaları; itibariyle Şirket in Davacı sıfatı ile yer aldığı ve konusu AVM kira tespiti, marka tescili, distribütör firmanın itirazına iptal ve belediyelerin para cezaları gibi durumlardan dolayı şirketin dava açmış olduğu TL toplam tutarlı toplam 18 adet dava konusu dosya vardır. b) Davacı'nın Bimeks olduğu Davalı'ların diğer gerçek ve tüzel kiģilerin olduğu Hukuk Davaları; itibariyle Şirket in Davacı sıfatı ile yer aldığı ve konusu tüketici davasından kaynaklanan sorunlardan dolayı şirketin dava açmış olduğu 981 TL toplam tutarlı toplam 1 adet dava konusu dosya 47

48 vardır. c) Davacı'nın Bimeks olduğu Davalı'ların müģteriler olduğu Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davacı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı Şirket aleyhine açılmış hakem heyeti ve tüketici davalarıdan dolayı şirketin dava açmış olduğu TL toplam tutarı olan 22 adet dava konusu dosya vardır ġirketin davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar a) Davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların eski Ģirket personeli olduğu Hukuk Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve konusu işe iade ve tazminatı, fazla mesai gibi durumlardan dolayı şirket aleyhine dava açılmış TL toplam tutarı olan 10 adet dava konusu dosya vardır.b)davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların müģteriler olduğu Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı Şirket aleyhine açılmış hakem heyeti ve tüketici davaları ile ilgili TL toplam tutarı olan 59 adet dava konusu dosya vardır. c)davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların AVM kiralama firmaları olduğu Hukuk Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve konusu AVM kira tespiti gibi durumlardan dolayı şirket aleyhine dava açılmış TL toplam tutarlı toplam 1 adet dava konusu dava konusu dosya vardır ġirketin davacı olduğu sonuçlanmıģ olan davalar a) Davacı'nın Bimeks olduğu Davalı'ların müģteriler olduğu Bimeks'in lehine SonuçlanmıĢ Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davacı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı hakem heyeti ve tüketici davaları ile ilgili şirketin dava açmış olduğu TL toplam tutarı olan 23 adet dava konusu dosya şirketin lehine sonuçlanmıştır. b) Davacı'nın Bimeks olduğu Davalı'ların müģteriler olduğu Bimeks'in aleyhine SonuçlanmıĢ Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davacı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı hakem heyeti ve tüketici davaları ile ilgili şirketin dava açmış olduğu TL toplam tutarı olan 26 adet dava konusu dosya şirketin aleyhine sonuçlanmıştır ġirketin davalı olduğu sonuçlanmıģ olan davalar a) Davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların müģteriler olduğu Bimeks'in lehine SonuçlanmıĢ Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı hakem heyeti ve tüketici davaları ile ilgili şirket aleyhine dava açılmış TL toplam tutarı olan 100 adet dava konusu dosya şirketin lehine sonuçlanmıştır. b) Davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların müģteriler olduğu Bimeks'in aleyhine SonuçlanmıĢ Tüketici Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve fatura tutarları 500.TL ile TL aralığında olmak üzere satılan ürünler ile ilgili arıza, iade ya da değişim sebeplerinden dolayı hakem 48

49 heyeti ve tüketici davaları ile ilgili şirket aleyhine dava açılmış TL toplam tutarı olan 14 adet dava konusu dosya şirketin aleyhine sonuçlanmıştır. c) Davalı'nın Bimeks olduğu Davacı'ların AVM kiralama firmaları olduğu Bimeks'in aleyhine SonuçlanmıĢ Hukuk Davaları; itibariyle Şirket in Davalı sıfatı ile yer aldığı ve konusu AVM kira tespiti gibi durumlar dolayı şirket aleyhine dava açılmış TL toplam tutarlı toplam 2 adet dava konusu dosya şirketin aleyhine sonuçlanmıştır Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları: Yoktur 3.5. Eğilim Bilgileri Üretim, SatıĢ, Stoklar, Maliyetler ve SatıĢ Fiyatlarında Görülen Önemli En Son Eğilimler Hakkında Bilgi : Yoktur Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Ülke ekonomisinde yeniden kazanılan büyüme trendi perakende talebinde artışa yol açmıştır. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Sektörün sürekli ve artan ivme ile büyümesini temin edecek ana faktörler mevcuttur. Bu faktörler; sosyolojik ve demografik veriler, artan harcanabilir gelir, görece olarak düşük internet yaygınlığı, satın alınabilirlik, perakende alışveriş alanlarının artması ve dijital dönüşüm başlıklarında toplanabilir; -Toplumsal Veriler : Kentleşme ve okuma yazma oranının artmaktadır. Türkiye nüfusunun %75 i 35 yaş altındadır. Kaynak;TÜİK, -Harcanabilir Gelirler : Disiplinli mali ve parasal politikalarının uygulanması sonucu yılları arasında gerçekleşen ortalama % 5,3oranındaki gayri safi yurtiçi hasıla artışına bağlı olarak tüketicilerin maaş ve ücretleri de artmıştır. Bu durum sayesinde tüketiciler bilişim teknolojileri ve tüketici elektroniği ürünlerine daha fazla harcama yapabilme kapasitelerine kavuşmuşlardır yılındaki % (-) 4,8 oranındaki negatif büyümeye rağmen, 2010 yılında yaklaşık % 8,9 oranında bir büyüme rakamı yakalayan GSYİH, 2011 yılında da % 8,5 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir yılına ait büyüme beklentisi ise % 4,5 5 aralığındadır. Makroekonomik veriler ile Şirket in faaliyet gösterdiği sektör arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 49

50 Türkiye ekonomisinde daralma gerçekleşen 2009 yılında Pazar TL cinsinden satış hacmi olarak aynı oranda küçülürken, yaklaşık % 8,5 oranında büyüme gerçekleşen 2010 ve 2011 yıllarında Pazar, ekonomiye göre sırası ile 2,3 ve 3 katı daha fazla büyüme oranı kaydetmiştir Kaynak TÜİK, GFK Temax -Internet Penetrasyonu : 2011 yılı itibariyle 43% olan internet penetrasyonu, Avrupa Birliği ülkelerindeki %58 oranındaki penetrasyona karşılık oldukça düşük olmasına rağmen, önemli büyüme potansiyeline sahiptir. Karasal telefon ağındaki yüksek penetrasyon(2011 itibariyle 15.2 milyon abone) internet hizmetleri için yoğun bir temel oluşturmaktadır. Kaynak ( BTK ) -Satınalınabilirlik : Teknoloji ürünleri, fonksiyonları ve günlük yaşamın içerisindeki paylarının artmasına rağmen fiyat temelinde genel olarak ucuzlamaktadır. Kredi kartı ve tüketici kredisi imkanları ile taksitli satışların artması mümkün hale gelmiştir.. Organize perakendenin payının artmasıyla, tüketicilere daha fazla satınalınabilir finansal araçlar sunulmaktadır. -Perakende Alanlarının Uygunluğu : Son 10 yılda büyük alışveriş merkezlerinin artması ile, perakendenin görünümünde önemli değişimler ortaya çıkmıştır fakat alışveriş merkezlerinin penetrasyon seviyesi hala düşüktür. Avrupa şehirlerinde her kişiye 300 m2 alışveriş merkezi alanı düşerken, İstanbul da her kişiye 105 m2 alan düşmektedir. Alışveriş merkezlerinin gelişimi için sağlanan güçlü iletişim hatları pazarın büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Kaynak;AMPD, -Dijital YaklaĢım ve Teknolojik GeliĢmeler : Sürekli teknoloji / ürün geliştirme, endüstrinin yegane karakteristiğidir. Bilişim teknolojileri ve tüketici elektroniği ürünleri arasındaki bir noktada birleşme ve çakışma durumu,yenileme ve değiştirme satışlarını artırmaktadır. Cep telefonu uygulama alanlarının gelişmesi, bir üst modele geçmeyi teşvik etmekte ve canlandırmaktadır. Diğer yandan bazı yabancı sermayeli organize perakende kuruşlarının pazardan ayrılacaklarını ilan etmeleri üzerine yoğun rekabetin bir miktar gevşeyebileceği düşünülmektedir. 50

51 4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER Seçilmiş finansal bilgiler, aşağıda verilmiştir: BĠLANÇO (TL) Nakit ve nakit benzerleri Finansal Yatırımlar Türev Finansal Araçlar Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Toplam kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar (Uzun Vadeli) Finansal borçlar (Kısa Vadeli) Toplam uzun vadeli yükümlülükler Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Değer artış fonu Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları Net dönem karı (zararı) Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar GELĠR TABLOSU (TL) Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) Brüt kar Faaliyet karı Sürdürülen faaliyetler net dönem karı (zararı) Azınlık payları Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç (kayıp) -0,49 0,04 0,07 51

52 2009 yılında yaşanan küresel kriz şirketin 2008 yılına göre satışlarının % 10 azalmasına neden olmuş, aynı dönemde faaliyet karlılığında da gerileme yaşanmıştır yılında krizin etkilerinin azalmaya başlaması ile, şirket yeni mağaza açılışlarını hızlandırmış, ve 2009 yılına göre hem brüt kar marjını artırmış hem de 2009 yılına göre faaliyet karını yaklaşık 9 kat artırarak 19,9 milyon TL ye yükseltmiştir. Artan finansman giderlerine rağmen şirket 2008 ve 2009 yıllarındaki zararların ardından 2010 yılında net kar elde etmiştir yılında da Şirket in ihraç ettiği yeni paylardan dolayı elde ettiği likiditeyi peşin tedarik ve finansal borçların azaltılması gibi maliyet düşürücü alanlarda değerlendirmesi hem brüt satış marjını ve dolayısıyla esas faaliyet karlılığını, hem de vergi öncesi karını ve marjını arttırması neticesini sağlamıştır. Bu dönemde bilgi sistemlerine ve internet mağazacılığına yapılan yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda faaliyet giderlerinin içerisindeki personel ve kira gibi sabit giderlerin giderek değişken giderlerle ikame edilmesi mümkün hale gelmiştir yılında stoklar bir önceki yıla gore 37 Milyon TL artış göstermiştir. Diğer yandan Şirket in 2011 yılında konsolide satış hasılatı 2010 yılına göre % 30 artış ile 303 Milyon TL ndan 396 Milyon TL na yükselmiştir. Perakende sektöründe genelde en yüksek satış hacmine yılın son çeyreğinde ulaşılmaktadır. Şirket 4.çeyrekte 121 Milyon TL civarında bir satış gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte çeyrekler bazında stok rakamları değerlendirildiğinde yıl ortalaması 105 Milyon TL dır ( 1.çeyrek ; 87 Milyon TL, 2.çeyrek ; 100 Milyon TL, 3.çeyrek ; 118 Milyon TL, ve 4.çeyrek 118 Milyon TL; ) Diğer yandan Şirket 2011 yılında 21 yeni mağaza açarken 1 tane de mağaza kapatmıştır. Açılan mağazalar ağırlıklı olarak son Eylül-Aralık döneminde açılmıştır. Artan satış alanı stoklardaki değişimin gerekçelerinden birisidir. Stoklardaki yaklaşık 37 Milyon TL tutarındaki artışa karşılık ticari borçlarda 5 Milyon TL tutarında bir artış sözkonusudur. Artan iş hacmi ile elde edilen nakit ve hisse ihracından elde edilen likidite ile bu dönemde tedarikte peşin alımlar da uygulanmış ve ticari borçlar stoklara gore daha az artarken, nakit alımlardaki ilave iskontolar sayesinde brüt kar marjı 2010 yılına nazaran % 2,1 artış göstermiştir. Hazır değerler kaleminde 2010 yılına gore 8,3 Milyon TL tutarında bir artış sözkonusudur. Şirket Temmuz 2010 ayında ihraç ettiği TL tutarındaki kendi tahvilinden finansman giderlerini düşürmek maksadıyla 4.2 Milyon TL tutarında alım yaparak menkul kıymet portföyüne almıştır. Hisse ihracı ile elde edilen likidite sonrasında yaklaşık 12,7 Milyon TL tutarında banka kredi kapaması yapılmıştır.bunun haricinde yeni açılan mağazalar ile yazılım yatırımları için yaklaşık 22 Milyon lira civarında bir yatırım harcaması yapılmıştır sonu itibarı ile kasa+banka hesaplarında+menkul kıymetler portföyünde 15,5 Milyon lira mevcuttur. Ticari ve diğer alacak kalemleri toplamı 2010 yılına gore 9,5 Milyon TL artış göstermiştir. Buna mukabil kısa ve uzun vadeli ticari ve diğer borçlar kalemlerini toplamı ise 2010 yılına gore 8,5 Milyon lira artış göstermiştir Kısa Vadeli Finansal Borçlar (TL) Banka kredileri Finansal kiralama işlemleri Uzun Vadeli Finansal Borçlar (TL) Banka kredileri Finansal kiralama işlemleri Toplam Finansal Yükümlülükler

53 Şirket, 2010 yılı Temmuz ayında TL tutarında, 2 yıl vadeli bir tahvil ihracını İMKB de gerçekleştirerek finansal borçlarının vade yapısını kısa ağırlıktan uzun ağırlığa kaydırmıştır. Ayrıca 30,5 Milyon TL tutarındaki borçlanmaya karşılık finansal borçlar 2009 yılı sonuna göre 18 Milyon TL kadar artış göstermiştir. Şirket, tahvil ihracı ile elde ettiği likiditenin yarısına yakın tutarda mevcut ticari banka kredilerinden geri ödeme yaparak faiz farkından istifade etmiştir. Finansal borçların toplamında görülen gerileme 2011 yılında daha bariz olmuştur yılındaki toplam 60 Milyon lira seviyesinde bulunan finansal borçlar % 21 oranında gerileyerek 48 Milyon liraya düşmüştür. Tahvilin vadesinin kısa vadeye gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 Milyon liraya yükselmiş olmakla birlikte uzun vadeli finansal borçlar % 91 oranında azalarak 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) A. Nakit B. Nakit Benzerleri C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar D. Likidite (A+B+C) E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar F. Kısa Vadeli Banka Kredileri G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı H. Diğer Finansal Borçlar I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) K. Uzun Vadeli Banka Kredileri L. Tahviller M. Diğer Uzun Vadeli Krediler N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) O. Net Finansal Borçluluk (J+N) Temmuz 2010 ayında ihraç edilen TL tutarlı 2 yıl vadeli tahvilin 2011 yılı sonunda kısa vadeye geçmesi ile finansal borçların yapısı uzun vadeden kısa vade ağırlığına geçmekle birlikte net finansal borçluluk 2010 yılı rakamı olan 53,5 Milyon TL ndan % 40 oranında düşüş ile 32,2 Milyon TL na gerilemiştir. Mayıs 2011 ayında Şirket finansman giderlerini düşürmek maksadıyla ihraç etmiş olduğu kendi tahvilinden 4.2 Milyon TL tutarında alım yaparak menkul kıymet portföyüne almıştır. Hisse ihracı ile elde edilen likidite sonrasında yaklaşık 12,7 Milyon TL tutarında banka kredi kapaması yapılmıştır. 53

54 ĠġLETME SERMAYESĠ (TL) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Net iģletme sermayesi Net satışlar Net iģletme sermayesi devir hızı 29,61 27,51 4,44 Konsolide olarak, net işletme sermayesi 2009 ve 2010 yıllarında negatif kalmıştır. Bilhassa 2009 senesinde likidite problemi yaşanmıştır. Şirket faaliyetlerini sürdürürken eksik işletme sermayesine rağmen yüksek bir net işletme sermayesi devir hızı ile hareket etmiştir. Şirket, gerek satıcılar gerekse de finansal kuruluşlar nezdinde sahip olduğu kredibilite sayesinde likidite ihtiyacını karşılamıştır ancak bu sebeple finansman giderleri artış göstermiştir yılında ise net işletme sermayesi pozitife dönmüştür. Bununla birlikte faaliyet gösterilen sektördeki yoğun rekabet ve satılan ürünlerin fiyat değişim hareketlerinin yüksek hızı nedeni ile rekabeti sürdürürken karlılığı muhafaza etmek için özkaynakların sürekli güçlendirilmesi ve aktif kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Mali analiz tekniklerinden oran analizi tatbik edilerek son üç yıla ait dönem finansal tabloları üzerinde yapılan uygulamanın sonuçları aşağıda sunulmaktadır Nakit ve benzerleri / Dönen Varlıklar 0, Özkaynaklar / Toplam Aktif 0,370 0, Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1, Yabancı Kaynaklar / Toplam Aktif 0,630 0, Net Kar / Toplam Aktif 0, Şirketin konsolide olarak toplam varlıkları 2009 yılında 150,3 Milyon TL iken 2010 yılında % 27 artış ile 191,3 Milyon TL ye yükselmiştir yılında ise toplam varlık 2010 yılına göre % 32 artarak 252,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış genel olarak dönen varlıklarda meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. Nakit varlıklar ve finansal yatırımlardaki yaklaşık 9Milyon TL lik artışın yanında, stoklar da satış hacminde meydana gelen artış sebebiyle 81 Milyon TL den 118 Milyon TL ye yükselmiştir. Şirketin konsolide olarak dönen varlıkları 2009 yılında 70 milyon TL iken, 2010 yılında % 57 artışla 110 milyon TL ye yükselmiştir yılında ise, dönen varlık % 50 artarak 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış satış gelirlerindeki artıştan kaynaklanan nakit ve stok kalemlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Şirketin konsolide olarak kısa vadeli yükümlülükleri 2009 yılında 122 milyon TL iken 2010 yılında % 1 azalarak 121 Milyon TL na düşmüştür yılında ihraç edilen tahvilin vadesinin kısa vadeye 54

55 gerilemesi nedeni ile kısa vadeli finansal borçlar 2011 yılında 2010 yılına gore % 100 oranında artarak 44 Milyon liraya yükselmiş olup, toplam kısa vadeli yükümlülükler ise % 25 artışla 151 Milyon TL na çıkmıştır. Diğer yandan 2011 yılında kısa vadeli ticari borçlarda 5 Milyon lira tutarında bir artış gerçekleşmiş olsa da uzun vadeli finansal borçlar ise 39 Milyon liradan 4 Milyon liraya gerilemiş bulunmaktadır. Şirketin konsolide olarak öz kaynakları ise 2009 yılında 23,3 milyon TL iken 2010 yılında % 20 oranında artarak 28 milyon TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonundaki 15 milyon TL lik geçmiş yıl zararı ve 10 milyon TL lik dönem zararı özkaynaklarda azalmaya sebep olmuştur.2010 yılındaise son iki yılın dönem zararı olarak 26 milyon TL geçmiş yıl zararı yazılmasına rağmen geçmiş iki yılın aksine 1 milyon TL ye yakın dönem karı elde edilmesi özkaynaklarda bir miktar artışa sebep olmuştur yılı karı ve Nisan 2011 ayında gerçekleştirilen hisse ihracından kaynaklanan emisyon primlerinin katkısı ile 2011 yılında ise özkaynak % 234 oranında artarak 93,5 milyon TL ye yükselmiştir. Şirket, 2010 ve 2011 yıllarında satış hasılatlarını bir önceki yıla oranla ortalama % 30 oranında arttırmıştır yılında brüt satış marjı % 22 oranında gerçekleşmiştir. ( 2010 : % 19,9, 2009 : % 17,30 ) Net dönem karı ise 2011 yılında 4 Milyon lira olarak gerçeklemiştir. (2010 : 1 Milyon TL, 2009 : (-) 10,3 Milyon TL ) 5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 5.1 Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının ,00 TL ye yükseltilmesi için SPK dan 9 Mart 2011 tarih ve 8/253 sayılı izin alınmıştır. ÇıkarılmıĢ Sermayesi : TL Şirket paylarının halka arzı, Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama işlemleri ile tamamlanmıştır. Şirket mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak adet yeni payı beheri 4.50 TL değer ile ihraç etmiştir.halka arz işlemleri sonucunda ihraç edilen tüm payların satılması ile Şirketin çıkarılmış sermayesi TL ndan TL na yükseltilerek tescil edilmiştir Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: tarihli Genel Kurul Toplantısı itibarı ile ortaklık yapısı: Ortağın Adı Pay Adedi Sermaye Taah./TL Payı (%) Mehmet Murat Akgiray ,69% R.P. Explorer Netherlands B.V ,31% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ,86% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş.(halka açık) ,59% Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic ,76% A.Ş.(halka açık) Diğer ,41% Halka Açık ,39% Hisse Beheri: 1,00 TL ,00% 55

56 İzahname tarihi itibarı ile ortaklık yapısı: Ortak Adı/Ünvanı A Pay Grubu HĠSSE ADEDĠ HĠSSE ORANI PAYI ( TL ) Mehmet Murat Akgiray ,69% RP Explorer Netherlands BV ,31% SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş ,36% SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,59% Ömer Akgiray ,18% Muhammet Haluk Sur ,60% Süha Eyisoylu ,10% Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş ,30% Muhammet Arif Bayraktar ,68% Erkan Demir ,68% Muhittin Şenel ,68% Önder Yüksel ,68% Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( halka açık hisseler ) ,83% Halka Açık ,31% TOPLAM ,00% Diğer tüzel kişi ortaklar arasında bulunan R.P. Explorer Netherlands B.V. yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda kökenli bir firmadır. R.P. Explorer (Netherlands) B.V. nin hisselerinin tamamı Zetta S.à.r.l şirketine aittir. Zetta S.à.r.l ise Cayman Adaları nda yerleşik R.P. Explorer Master Fund şirketinin bağlı ortaklığıdır. R.P. Explorer Master Fund, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika daki yatırım imkanlarıni degerlendirmek üzere bir yatirim fonu olarak 2004 yılında faaliyete geçmiştir Mehmet Murat Akgiray SPV Bilişim ve Dış Tic. A.Ş. ndeki % 99,70 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 11,91 oranında dolaylı olarak ortağıdır. Mehmet Murat Akgiray Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş. ndeki % 96,00 oranındaki hissesinden dolayı Şirket in % 2,21 oranında dolaylı olarak ortağıdır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 5.6 maddede izah edildiği üzere şirket paylarının % 6,83 oranında sahiptir. Murat Akgiray, doğrudan ve dolaylı olarak bu paylar üzerinden de % 2,65 oranında şirket ortağıdır. Buna göre Mehmet Murat Akgiray Şirket in % 24,69 oranında doğrudan ve % 16,77 oranında dolaylı olmak üzere toplam % 41,46 oranında ortağıdır B 56

57 Şirket in imtiyazlı hisseleri A Grubu hisselerin dağılımı aşağıdaki gibidir. Ortak Adı/Ünvanı Adet Tutar (TL) Mehmet Murat AKGİRAY Hamiline Ömer AKGİRAY Hamiline Muhammet Haluk SUR Hamiline Önder YÜKSEL Hamiline Muhittin ŞENEL Hamiline TOPLAM Şirket in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri, yönetim ve denetim kurullarına aday göstermede ve ayrıca her bir hisse için 100 (yüz) oy hakkına sahiptirler. 5.3 Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kiģi ortakların birbiriyle akrabalık iliģkileri: Şirket in doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam % 35,23 oranında ortağı olan Mehmet Murat Akgiray, Şirket in % 3,18 oranında doğrudan ortağı olan Ömer Akgiray ile kardeştir. 5.4 Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: Şirket in yönetim hakimiyetine, Yönetim kurulu üyesi belirleme ve oy hakkı imtiyazı tanıyan (Bkz. Yukarıda 3.3.1) A grubu hisselerin % 83,34 üne ve toplam sermayenin % 35,23 üne sahip olan Mehmet Murat Akgiray sahiptir. Bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. 5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi: Grubu Ġmtiyazları (Kimin sahip olduğu, türü) A Hamiline Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi aday gösterme imtiyazı ile genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) ,05 B Hamiline ,95 Şirket ana sözleşmesinin 8., 10., ve 11. maddelerine göre A Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerine aşağıdaki imtiyazları tanımaktadır. a- Yönetim Kurulu na aday gösterme imtiyazı YÖNETĠM KURULU Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4 ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5 i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7 si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9 u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir 57

58 b- Murakıp seçme imtiyazı; MURAKIPLAR Madde 10 : Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer. Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; GENEL KURUL Madde 11: d) Oy Hakkı: Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir. T.T.K. nun 387. madde hükmü saklıdır. 5.6 Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri: Şirket yönetim kurulu tarih ve numaralı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 26/767 sayılı kararı ile İhraçcı Şirketlere tanınan "Payları İ.M.K.B.'da İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar " çerçevesinde, Nisan 2011 tarihinde 4,50 TL fiyat ile halka arz edilen ve tarihinde İ.M.K.B.'da işlem görmeye başlayan şirket hisselerinin, Global ekonomik krizlerin etkisi ile halka arz fiyatının önemli oranda altına inmesi sonucu; a) Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı ve Şirketin kendi paylarına olan güveninin kamuya gösterilmesi amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İ.M.K.B.'da hisselerin 60 gün içerisinde gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesine, b) Bu amaçla Şirket öz kaynaklarından azami TL fon ayrılmasına, c) Sermaye Piyasası Kurulu Kararı doğrultusunda üst sınır olarak TL çıkarılmış sermayenin %10' u oranında lot (nominal değerli) ulaşılıncaya kadar hisse geri alımı yapılabilmesine, d)hisse geri alımları ile ilgili olarak yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir Bu çerçevede Şirket tarihleri arasında İMKB de hisse geri alımları gerçekleştirmiş olup, geri alımların sona ermesi ile ilgili olarak tarihinde aşağıdaki duyuruyu KAP ta yapmıştır tarih ve numaralı yönetim kurulu kararı ile belirtilen alımlar sona ermiş olup, payların satışı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda hareket edilecektir. Paylarımızın geri alımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. - Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı : 0 - Bir pay için ödenen maksimum tutar : 3,03. -TL - Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 2,92.- TL 58

59 - Toplam geri alım maliyeti : TL - Toplam geri alınan pay sayısı : adet - Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı: % 6,83 - Geri alınan payların imtiyaz hakları : Yoktur. - Geri alım işlem tarihleri ve tutarları : TARĠH ALINAN HĠSSE ADEDĠ TUTAR ( TL ) TOPLAM Ortaklığın yönetim hakimiyetinde değiģikliğe yol açabilecek anlaģmalar hakkında bilgi: R.P.Explorer Netherlands B.V. ile Yapılan ĠĢlem Şirket in % 8,36 oranında doğrudan ortağı olan SPV Bilşişim ve Dış Tic. A.Ş:, 2007 yılında yine Şirket in % 11,3 oranında doğrudan ortağı olan R.P. Explorer Netherlands BV şirketinden uzun vadeli bir kredi temin etmiştir. İzahname tarihi itibarı ile SPV'nın RP Explorer a olan kredi borcu USD dır. Bu tutarın ortalama vadesi Mayıs 2011 ayıdır. Krediye uygulanmakta olan faizin oranı yıllık % 8 dir. SPV Bilişim in kurucu ortağı olan Mehmet Murat Akgiray kredinin garantörüdür R.P. Explorer ın alacağı tutar SPV Bilişim ve SPV Bilişim in ana ortakları arasında sonuçlanacak bir durum olup Bimeks için mali, hukuki ya da ticari bir yükümlülük söz konusu olmamaktadır. R.P. Explorer ın Şirket teki hisseleri (B) grubudur ve imtiyazlı statüde değildir. Bununla birlikte ortakların gereken ödemeyi tam ve zamanında yerine getirmemesinden ötürü R.P. Explorer ın yasal takip başlatması durumunda SPV Bilişim ve ortağı Mehmet Murat AKGİRAY ın sahip 59

60 oldukları diğer mal varlıkları ile birlikte Şirket teki hisseleri de takibe konu olabilecek ve bu halde Şirket in mevcut ortaklık yapısında değişiklik ihtimali mümkün olabilecektir. Şirket pay defterinde Mehmet Murat Akgiray a ait adet A grubu hamiline paylar ile, adet B grubu hamiline paylar üzerinde tarihinde RP Explorer Netherlands B.V. lehine 1 dereceden rehin tesis edilmiş olup sözkonusu payların tamamı RP Explorer Netherlands B.V ye teslim edilmiştir. 5.8 Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiģikliğe yol açan diğer iģlemlere iliģkin bilgi: 1) SPV Bilişim, tarihinde, Şirket in ilgili tarihte ödenmiş/çıkarılmış sermaye tutarı TL iken Şirket tarafından mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak çıkarılan adet yeni sermaye payı için Şirket e TL ödemiştir.böylece sermaye paylarının toplamı adede ulaşmıştır. SPV Bilişim in, Ekim 2007 ayında 1 Bimeks hissesi için nominal değerine ilaveten ödediği fark, emisyon primi olarak Özkaynaklar içerisinde 520'li hesaplarda yer almıştır tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile de arttırılan sermaye ve hisse ihraç primleri 520 hesaptan 500 hesaba aktarılmış ve ödenmiş sermaye TL den TL artışla TL'na yükselmiştir. 2) Şirket in tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda tadil edilen ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev i başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle TL tutarındaki ödenmiş sermaye TL na çıkarılmıştır. Arttırılan TL tutarındaki sermayenin tamamının, özkaynak kalemi altında izlenen yeniden değerleme değer artış fonlarında bulunan TL değerindeki tutardan karşılanmıştır. Özkaynak kalemi altında izlenen yeniden değerleme değer artış fonlarının sermayeye ilavesi suretiyle ihraç edilen hisseler, mevcut ortaklara hisse oranları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 3) Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama işlemleri ile Şirket paylarının halka arzı tamamlanmıştır. Şirket mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak adet yeni payı beheri 4.50 TL değer ile ihraç etmiştir.halka arz işlemleri sonucunda ihraç edilen tüm payların satılması ile Şirketin çıkarılmış sermayesi TL ndan TL na yükseltilerek tescil edilmiştir 5.9 Son 3 yılda sermayenin %10 undan fazlası ayni olarak ödenmiģse konu hakkında bilgi: Yoktur Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satıģ suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu iģlemlerin niteliğine, bu iģlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satıģ yapılan gerçek ve/veya tüzel kiģilere iliģkin açıklamalar: İş bu izahnamenin 5.8. maddesinde bilgi verilmiştir Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine dönüģtürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiģtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüģtürme, değiģim veya talep edilme esaslarına iliģkin bilgi: 60

61 Şirket tarafından Temmuz 2010 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile TL tutarında, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, DİBS baz faizli bir tahvil ihracı İMKB de halka arz edilerek gerçekleştirilmiştir. Tahvile ilişkin ilk kupon ödemesi tarihinde TL tutarında yapılmıştır. İkinci kupon ödemesi olan TL tarihinde, üçüncü kupon ödemesi olan TL ise tarihinde yapılmıştır Tahvilin anapara geri ödeme ve dördüncü ve son kupon ödeme vadesi de tarihidir.dördüncü kupon ödemesinin tutarı TL olup tarihinde KAP ta ilan olunmuştur 5.12 Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koģullu ya da koģulsuz bir anlaģma ile opsiyona konu olması kararlaģtırılmıģ sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında iliģkili kiģileri de içeren bilgi: Yoktur Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği hakkında bilgi: Yoktur Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iģlem görüp görmediğine veya bu hususlara iliģkin bir baģvurusunun bulunup bulunmadığına iliģkin bilgi: Şirketin payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında kote olup, borsada işlem görmektedir Borsada iģlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eģ zamanlı olarak, - Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satıģa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, - Söz konusu araçların baģka bir grubunun tahsisli satıģa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu iģlemlerin mahiyeti ve bu iģlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: YOKTUR 5.16 Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka açık bir ortaklık ise; - Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kiģiler tarafından gerçekleģtirilen ele geçirme teklifleri, - Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur. 61

62 6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 6.1 Ortaklığın genel organizasyon Ģeması: 6.2 Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Adı Soyadı Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık ta Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Sermaye Payı Görevi ĠĢ Adresi Süresi (TL) (%) Mehmet Murat Akgiray Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Karabekir Cad.No:4B/1 Erenköy Kadıköy- İstanbul Ortak Yönetim Kurulu Başkanı 30/03/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3 ncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir ,69 62

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR NĠSAN 2012 1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayda

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem ve

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MART 2011 1 Bu izahname Taslak Ġzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. ŞİRKETİN YAPISI VE FAALİYET KONUSU : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BİMEKS 14.05.2013. Endekse Göre Getiri. BMEKS 31.03.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları

BİMEKS 14.05.2013. Endekse Göre Getiri. BMEKS 31.03.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları BİMEKS 14.05.2013 BMEKS 31.03.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları Eklenen yeni mağazalarla perakende satış alanının ve metrekare başına satış gelirlerinin artmasıyla BİMEKS in 2013 yılı birinci çeyreğinde

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main

İnceleme Raporu. Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main İnceleme Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main in, WpHG (Alman Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu) Madde 37w Par. 3 uyarınca üç

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 20.10.2016 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. ŞİRKETİN YAPISI VE FAALİYET KONUSU : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.1. Ticaret Unvanı : Atılım Faktoring A.Ş. 1.2. Merkez

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı