ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EK NC MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi smetpafla Caddesi Kökmen flhan No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz BAfiYAZI KOSGEB ten STRATEJ K YOL HAR TASI DÜNDEN BUGÜNE ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI BADEM YATIRIMCILARIN LG S N BEKL YOR ANTALYA L MANI VE CRUISE GEM POTANS YEL ANTEV L DERL K AKADEM S AÇILIYOR Rektör Akayd n: RANT BEKLENT S LE YILLARDIR BU KENTE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR DEVLET BAKANI KÜRfiAD TÜZMEN ATSO MECL S 'nin KONU U OLDU ESK LARA GÜNLER AB den GÜNCEL HABERLER ANTALYA da KÜLTÜR SANAT YÖRÜKLER N, PEHL VANLARIN ve LEYLEKLER N D YARI; SER K ATSO-ANTALYA EKONOM K BÜLTEN ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI FUARLAR fib RL TEKL FLER ATSO EK M

5 10 BADEM YATIRIMCILARIN LG S N BEKL YOR 13 ANTALYA L MANI VE CRUISE GEM POTANS YEL 22 Rektör Akayd n RANT BEKLENT S LE YILLARDIR BU KENTE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR 26 DEVLET BAKANI KÜRfiAD TÜZMEN ATSO MECL S 'nin KONU U OLDU 3 EK M 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Rekabet dezavantaj yaflayan sanayicilerimiz büyük marketlerin yaratt haks z rekabetle karfl karfl yad r Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 'n n De erli Üyeleri, De erli Okuyucular, Ekonomimizde son dönemde her sektörden küçük ve orta ölçekli iflletmeler (KOB ) için s k nt lar yaratan üç sorun bulunmaktad r. Bunlar; Düflük enflasyon döneminin getirdi i yeni ortam, al flverifl merkezlerinin büyük da t m flirketlerinin yayg nlaflmas n n yaratt etkiler, Kay td fl ekonominin art k rekabet edilemez boyutlara gelmesi, Düflük kura dayal ithalat n bir çok sektörde rekabet edilemez olmas d r. Enflasyonun düflmesi, Türkiye ekonomisinin son 30 y ll k tarihindeki en büyük kazan mlar ndan birisidir. Bu anlamda düflük enflasyon oranlar n n kal c olmas önemli bir arzumuzdur. Ancak düflük enflasyon dönemine al fl k olmayan ticaret sektörü halen bu döneme uyum sa lamakta zorlanmaktad r. Art k fiyat art rma imkan azalm fl, faaliyet d fl alanlardan, yüksek faiz gelirinden kazanma sona ermifltir. Stokla çal flan, tahsilat sürelerini ayarlayamayan firmalar, geçmifl dönemden farkl olarak ciddi zararlarla karfl laflmaktad rlar. Oda olarak bu konuda bugüne kadar çeflitli seminerler düzenledik, yay nlar yapt k, üyelerimizin bu konuda bilgilenmeleri, kurum için gerekli stratejilerin uygulanmas gereklidir. Al flverifl merkezlerinin ve zincir marketlerin yayg nlaflmas ticaret sektörümüzdeki en h zl dönüflümdür. Son 10 y lda ülkemizdeki bakkal say s 160 binlerden 130 binlere düflerken, 100 m 2 'yi aflan alana sahip market say s 5 kat artarak yaklafl k 500'e, 2500 m 2 alan aflan hipermarket say s ise yaklafl k 300'e yükselmifltir. ATSO EK M

7 Ülkemizde hipermarketlerin geliflmesi, tüketici refah aç s ndan flüphesiz ki olumlu sonuçlar do urmaktad r. Ancak, hipermarketlerin ve al flverifl merkezlerinin, çevrelerindeki yüzlerce ticari iflyerini kapanmaya sevk etti i bilinen bir durumdur ve bu nedenle tüm geliflmifl ülkelerde bu tür iflyerlerinin aç lmas, aç lma yeri ve çal flma biçimleri özel kanunla veya rekabet kanunlar yla düzenlenmifltir. Ülkemizde ise bu hususta kanun tasar s gündemde olmakla birlikte, konu yeterince tart fl lm fl de ildir. Zincir marketlerin say lar ve pazar paylar giderek yükselmektedir. Küçük ticaret firmalar n n zincir marketlerle rekabeti son derece zordur. Büyük da t c lar, sanayi firmalar na da ciddi s k nt lar yaratmaktad r. Marketlerin kendi özel markalar yla fason üretim yaparak satmalar sanayi ile haks z rekabet yaratmaktad r. Büyük marketler farkl markalara ait sanayi ürünlerinin sat fl n engellemekte, inan lmaz raf kiralar istemekte, sanayicilerin fiyatlar na müdahale etmektedir. Ülkemizde zaten çok fazla rekabet dezavantaj yaflayan sanayiciler flimdi de büyük marketlerin yaratt haks z rekabetle karfl karfl yad r. Bu nedenle Odam z, konuyla ilgili kanun tasar s ile yak ndan ilgilidir. Bu konuda önümüzdeki günlerde kanun tasar s taraf m zdan ele al nacakt r. Ayr ca, Belediyelerin de, bu konuda son derece dikkatsiz flekilde al flverifl merkezlerini teflvik ettikleri görülmektedir. Özellikle Antalya gibi turistik flehirlerde al flverifl merkezlerinin ve büyük marketlerin yayg nlaflmas trafi i yo unlaflt rmakta, yaya bölgelerini azaltmakta, küçük ticareti baltalayarak flehir merkezlerinin ss zlaflmas na neden olmaktad r. Bu tür konularda k sa vadeli bir bak flla karar al nmaktad r. Bu nedenle kamuoyunun bu konuda daha duyarl ve bilinçli bir tutum sergilemesi gereklidir. Ucuz ithal ürünlerin ve kay t d fl ekonominin yaratt baflka sorunlar bilinmektedir. Ancak art k özellikle kay td fl ekonominin sanayi sektörünü büyük s k nt ya soktu u görülmelidir. Bir çok sektörde merdiven alt üretim önü al nmaz biçimde artmaktad r. Sanayisiz bir ekonomi olmamak için bu konuda art k mutlaka kesin önlem al nmal d r. De erli Üyelerimiz, De erli Okuyucular, - Odam z n, daha modern, daha fleffaf ve Antalyal ifl adamlar n n dinamiklerini daha iyi ortaya koyacak bir yap ya kavuflturulmas amac yla bafllatt m z e itim hizmetlerimizi ilçelerimizde de uygulamaya koyduk. Bu çerçevede, Gazipafla, Serik, Kemer ve Elmal ilçelerinde Müflteri liflkileri, Ma azac l k ve Sat fl Yönetimi konular nda e itim programlar gerçeklefltirilmifltir. Önümüzdeki dönemde ilçelere yönelik e itim programlar m z, farkl konularda artarak devam edecektir. - Özel sektör kurumlar olarak, Liman ile ilgili giriflimimiz Antalya'n n gelece ine iliflkin duydu umuz ortak sorumlulu un ifadesidir. Bu çerçevede, genifl tabanl bir Ortak Giriflim Gurubunun oluflturulmas ve Liman m z için güçlü bir flirket kurulmas amac yla, ilgili tüm kesimlere önümüzdeki günlerde Odam z taraf ndan ça r yap lacak ve geniflletilmifl bir kurucular kurulu toplant s düzenlenecektir. - Köln Uluslararas Turizm Pazar Fuar 'na Antalya stand ile ifltirak edilmifltir. Özellikle emlak veya gayrimenkul sat fl alan nda faaliyet gösteren ve d fla aç lma imkan bulamam fl üyelerimiz için önemli bir f rsat olan fuarda Odam z, tan t m materyalleri ve görsel sunumla yer alm flt r. - Bilindi i gibi, 8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan'da meydana gelen deprem felaketi onbinlerce insan n ölümüne ve yaralanmas na, ayr ca bar nma, açl k, salg n hastal k gibi büyük problemlere neden olmufltur. Kardefl Pakistan halk n n yaflad bu ac y hafifletmek amac yla Pakistan'a yard m yap lmas hususu Meclisimizde görüflülmüfl ve yard m için Yönetim Kurulumuza yetki verilmifltir. Bu arada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Türkiye çap nda büyük bir yard m kampanyas düzenlemifl bulunmaktad r. Yönetim Kurulumuz, Odam z n TOBB yard m kampanyas na 30 milyar TL ba flla kat lmas n ve baflta Meclis üyelerimiz olmak üzere, tüm Odam z üyelerine bireysel yard m için davet yap lmas n kararlaflt rm flt r. Üyelerimizin ve bütün Antalya halk n n bu yard m ça r s na kat lmas n rica ediyorum. Sevgi ve sayg lar mla En iyi dileklerimi sunar m. Odam z n son dönemde gerçeklefltirdi i faaliyetlerin bafll calar flöyle s ralanabilir: - Antalya'n n gelece inin turizmde oldu u gerçe inden hareketle, Antalya Turizm Master Plan için Çal flma Kriterleri ve Koflullar Yönergesi haz rlanarak Antalya Valili i'ne sunulmufltur. 5 EK M 2005 ATSO

8 KOSGEB ten Stratejik Yol Haritas KOB Kemal B LD fi KOSGEB Denizli flletme-geniflletme Merkez Müdürü Hedef bölgemizdeki illerde bulunan sanayi ve ticaret odalar ile iflbirli i içinde imalatç lara uygulanan saha tarama çal flmas, hem ülkemizin sa l kl bir sanayi envanteri ç kar lmas çal flmalar n n nüvesini teflkil etmifl, hem de iflletmelerin mevcut durumlar de erlendirilerek iflletmenin yaflad problemler ile KOSGEB'in bu problemlere yönelik sunabilece i çözüm yollar ve desteklerin belirlenmesini sa lam flt r. Saha Tarama Çal flmas kapsam nda hizmet alan m zdaki illerden Denizli'de 750, Antalya'da 550, Uflak'ta 237, Isparta'da 193 ve Burdur'da 114 adet olmak üzere toplam 1844 KOB 'ye ulafl lm flt r. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) 3624 say l kanun karar yla 1990 y l nda kurulmufltur. KOSGEB yap lanmas nda her ile merkez müdürlü ü aç lmas gibi bir durum söz konusu olmamaktad r. Bunun yerine sanayinin yo un oldu u bölgelerde müdürlükler aç larak bu müdürlüklerin çevre illere de hizmet vermesi sa lanm flt r. Böylece kaynak israf na yol açmadan daha etkin bir iflleyifl sa lanm flt r. Denizli flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü ümüz de KOSGEB'in kurulmas n n hemen ard ndan 1992 y l nda kurulmufl olup Denizli baflta olmak üzere Antalya, Isparta, Burdur ve Uflak illerine hizmet vermektedir. Merkez Müdürlü ümüz, hizmet bölgesinde faaliyet gösteren 1 ticaret odas, 1 sanayi odas, 13 ticaret ve sanayi odas, yaklafl k 300 esnaf odas ve yaklafl k 50 sanayici derne i ile iflbirli i içerisinde çal flarak bölge sanayisine en iyi flekilde hizmet verme çabas n sürdürmektedir. Ayr ca hizmet alan m za giren bu illerden Antalya Merkez ve Kumluca ilçesi, Burdur, Isparta ve Uflak'ta Ticaret ve Sanayi Odalar ile yap lan iflbirli i neticesinde Sinerji Oda ad n verdi imiz temas noktalar oluflturulmufl ve bu birimler Denizli flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü ü'ne ba l olarak çal flmalar na bafllam fllard r. Gerçeklefltirilen Faaliyetler / Aktar lan Destekler Bilindi i gibi, KOSGEB 2003 y l nda büyük bir de iflim süreci yaflam flt r. Bu süreç, merkez müdürlü ümüzde de kendini göstermifltir. Bu de iflim süreci sonucunda, kuruldu u 1992 y l ndan 2002 y l na kadar toplam 200 iflletmeye destek verebilen merkez müdürlü ümüz y l nda destek verdi i iflletme say s n 2,5 kat art rarak 500'e yükseltmifltir. Bu iki y lda destek verilen bütün iflletmeler KOSGEB uzmanlar taraf ndan incelenerek flletme Analizi gerçeklefltirilerek en uygun destekler aktar lmaya çal fl lm flt r. Bu süreçte KOB niteli indeki iflletmelerimizin KOSGEB'e göstermifl oldu u yo un ilgi sebebiyle taleplere cevap vermekte zorlanmaya bafllanmas dolay s yla Saha Tarama Çal flmas na bafllanm flt r. Hedef bölgemizdeki illerde bulunan sanayi ve ticaret odalar ile iflbirli i içinde imalatç lara uygulanan saha tarama çal flmas, hem ülkemizin sa l kl bir sanayi envanteri ç kar lmas çal flmalar n n nüvesini teflkil etmifl, hem de iflletmelerin mevcut durumlar de erlendirilerek iflletmenin yaflad problemler ile KOSGEB'in bu problemlere yönelik sunabilece i çözüm yollar ve desteklerin belirlenmesini sa lam flt r. Saha Tarama Çal flmas kapsam nda hizmet alan m zdaki illerden Denizli'de 750, Antalya'da 550, Uflak'ta 237, Isparta'da 193 ve Burdur'da 114 adet olmak ATSO EK M

9

10 üzere toplam 1844 KOB 'ye ulafl lm flt r. Ayr ca saha tarama çal flmas ndan sonra gelen talepler de de erlendirilmeye devam edilmekte olup flu anda hizmet bölgemizde ulafl lan iflletme say s 2200'e ulaflm flt r. Uygulanan bu anket çal flmas n n sonucunda iflletmeler özelliklerine göre A, B, C ve D olmak üzere 4 ana gruba ayr lm fllard r. A, B ve C grubu iflletmeler, mevcut durumlar n ve önümüzdeki 3 y lda gerçeklefltirmeyi planlad klar hedeflerini yazarak bu süreçte KOSGEB'ten hangi desteklerini istediklerini belirtecekleri Stratejik Yol Haritas doldurmaktad rlar. Bu flekilde ülkemizde, özellikle KOB özelli indeki iflletmelerimizin temel problemi olan plans zl k meselesine çözüm üretilmeye çal fl lm flt r. KOB 'lerimiz bu flekilde üç y la iliflkin hedef koyabilir duruma geleceklerdir. flletmelerimizin stratejik hedef belirlemelerinin iflletmelerimize ve ülkemiz ekonomisine büyük katk sa layaca malumdur. Müdürlü ümüz taraf ndan son 5 y lda aktar lan desteklerin y llara göre da l m flu flekilde gerçekleflmifltir: Müdürlü ümüz taraf ndan 2004 y l nda aktar lan desteklerin illere göre da l m ise flöyledir: Destekleme Süreci KOSGEB, 2005 y l bafl itibariyle desteklerde ve di er faaliyetlerinde yeni bir sistemati e geçmifltir. Bu de ifliklik sürecinde, KOSGEB'in çal flanlar n, desteklerden faydalanan iflletmelerini ve iflletmelere hizmet veren tedarikçileri sürekli izleyebilece i, verdi i desteklerin iflletmelere ve ülke ekonomisine katk s n ölçebilece i bir sistematik gelifltirilmifltir. Bu süreçte destek modelleri de yenilenmifltir. Daha önce 22 ana bafll kta toplam 38 olan destek say s 21 ana bafll kta toplam 51'e ç kar lm flt r. Bu destek modellerini içeren yeni KOSGEB Destekleri Yönetmeli i gerekli kurullarca onaylanm fl ve tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanm flt r. Buna ba l olarak da 'te Uygulama Yönergesi yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Bu modelleme sürecinin devam etmesi sebebiyle 2005'in ilk yar s nda yeni destek baflvurusu al nmam fl, geçmifl dönemde uygun bulunarak sözleflmesi imzalanan destekler için ödeme yap lmaya devam edilmifltir. Mevcut iflleyiflte, iflletmelerimizin KOSGEB desteklerinden faydalanma süreci flu flekilde ifllemektedir: KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen yararlan c ya Yararlan c Durum Tespit Formu uygulanacak ve de erlendirilecektir. De erlendirme sonucunda SYH doldurabilecek yararlan c lara kullan c kodu ve flifresi verilerek SYH Plan doldurmalar istenecektir. Yararlan c lar KOSGEB uzmanlar ndan ald klar bilgiler fl nda SYH Planlar n dolduracak ve KOSGEB'e göndereceklerdir. Merkez müdürlü ümüzde iflletmenizden sorumlu uzman/uzman yard mc s taraf ndan de erlendirilecek olan SYH Plan, uygun bulunmazsa istenen de iflikliklerin yap lmas için yararlan c ya iade edilecektir. Yararlan c istenen düzeltmeleri 30 gün içerisinde yapar ve düzeltilmifl SYH Plan n tekrar KOSGEB'e gönderirse yeniden de erlendirmeye al nacakt r. Yararlan c lar SYH Plan n en fazla iki defa revize edebileceklerdir. Revizyon sonucunda uygun bulunan SYH Plan, SYH Plan Onay Komisyonu na sunulacakt r. Komisyon SYH'yi onaylayabilir veya reddedebilir. SYH Plan onaylanan yararlan c lar ile Genel Sözleflme imzalanacakt r. Yararlan c lar, SYH Plan 'nda faydalanmak istediklerini ifade ettikleri destekleri almak için belirttikleri dönemlerde destek baflvurusu yapacaklard r. Yap lan destek baflvurular Destek Onay Komisyonu taraf ndan de erlendirilecektir. Baflvurusu uygun bulunan yararlan c lar ile Destek Sözleflmesi imzalanacak ve ilgili destek prosedürüne göre destek iflletmeye aktar lacakt r. Ülkemiz KOB 'lerinin küresel rekabette varolma savafl nda,ülke imkanlar n n elverdi i ölçüde elinden geleni yapmak için gayret sarfeden KOSGEB, özellikle 2003 y l nda gerçeklefltirdi i büyük de iflimle iflletmelerimizin birçok problemine çözüm sunabilir bir yap ya bürünmüfltür. flletmelerimizin özellikle son 2 y lda kurumumuza gösterdi i yo un ilgi de problem tespitlerinin iyi yap ld n n ve öngörülen çözüm yollar n n do ru uyguland n n bir göstergesidir. Bu vesile ile, müdürlü ümüze bütün faaliyetlerimizde destek olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Kemal Özgen baflta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine, Antalya'da faaliyet gösteren di er meslek kurulufllar na ve sanayici derneklerine kurumum, müdürlü üm ve flahs m ad na teflekkür ederim. Ayr ca, ATSO yay n organ Vizyon Dergisi'ne de yay n hayat nda baflar lar dilerim. Önümüzdeki say larda da KOSGEB hizmet ve destekleri ile ilgili k sa aç klamalara ve bilgilere yer verece imiz yaz lar m zla Vizyon Dergisi'nde yer almaya devam edece iz. Bu çal flman n, KOSGEB'in Antalyal sanayiciler taraf ndan daha iyi tan nmas ve Antalyal sanayicilerin hak ettikleri destekleri almalar nda bir milat olmas dileklerimle, sayg lar sunar m. ATSO EK M

11 Dünden Bugüne Antalya Ticaret ve ATSO smail ÇET N Sanayi Odas ATSO Genel Sekreteri Say n Üyelerimiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, 119 y ll k geçmifli ile gerek ülkemizin gerekse Antalya'm z n en köklü meslek kurulufllar aras nda bulunuyor. 119 y l geride b rakan Odam z, bu süre içerisinde yerel, ulusal ve uluslararas de iflim ve dönüflümlerin tan oldu. Her dönemde ifl dünyas n n lider kuruluflu olarak bu de iflim ve dönüflümlere ayak uydurduk, üyelerimizin de ayak uydurmas nda öncü olduk. Hizmet yar fl nda daima lider olan Odam z, kalitesini ISO 9000 ile belgeleyen ilk odalar aras nda yer almaktad r. Üyelerimize h zl, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek için Sicil Servisinde randevulu çal flma ortam na geçtik. Antalya, Dünya ve Türkiye'deki bafldöndürücü geliflmelere ayak uydurup, kabu unu k rmak isterken, de iflim iste i odam za da damgas n vurdu. Mart 2005 de yap lan seçimlerde Odam z üyelerinin büyük ço unlu u iradelerini de iflimden yana koydu. Meslek Komitelerimizin ve Meclisimizin yar dan fazlas yenilendi. Yenilenen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri ile tecrübeli üyelerimizin kaynaflmas ile yeni bir Yönetim Kurulu ortaya ç kt. Yönetim Kurulumuz bu de iflim iste i do rultusunda geniflletilmifl Meslek Komitesi toplant s düzenledi. Bu toplant da bütün üyelerimizin görüflünü alarak 3,5 y ll k çal flma program haz rlama çal flmas bafllatt. Günlük hayatta karfl l olan, ifl hayat n n içinden ç kan bir çal flma program üzerinde çal flmalar m z devam ediyor. Bu program sizlerden gelecek önerilere, isteklere göre revize edilecektir. Biz Oda olarak geçmiflten gelen ve bugün yaflanan sorunlara çözüm yollar aramak, isteklere cevap vermekle yetinmeyece iz. Ulusal kalk nmam z n temel dinami i olan firmalar m z h zla de iflen dünya koflullar na ve her geçen gün zorlaflan rekabet koflullar na da haz rlamak zorunday z. Bu firmalar n üyesi oldu u ATSO'da bu bölgenin en dinamik ve en büyük Sivil Toplum Örgütü dür. Bu nedenle Odam z n üstlendi i bu büyük sorumlulu un bilincindeyiz. Bu sorumlulukla sürekli olarak üyelerimiz ve kamuoyu ile bilgi al fl-verifli yaparak, dan flmanl k ve e itim konular nda üyelerimizden gelen öneriler do rultusunda hizmet üretmekteyiz. Hedefimiz Antalyam z bir dünya kenti, bir marka kent yapmak. Antalya'n n; dünyan n ve Avrupa'n n önde gelen kentlerinden birisi olabilmesi için orta ve uzun vadeli bölgesel stratejik planlar haz rl yoruz. Bölgesel geliflimin dinamikleri olan firmalar m z hakk nda, Antalya Gayri Safi Yurtiçi Has las n n da l m da % 18,7'si tar mdan, % 7,3'ü sanayiden, % 5,9'u inflaattan ve % 41'i ticaret sektöründen (toptan-perakende, otel-lokanta hizmetleri) bilgi vermektedir. Dolay s yla, Antalya ekonomisinin geliflim kaynaklar tar m, turizm ve ticarettir. fiehir turizmini canland rmaktan, Antalya'n n tarihi dokusunu tekrar ortaya ç karmaya; çarfl lar m z n her birini tek bafl na birer cazibe merkezi yapmaya kadar Meslek Komitelerimizle, Meclisimizle, Yönetim Kurulumuzla ve yetiflmifl uzman personelimizle say s z projeler üzerinde çal flmaktay z. lk etapta, Yönetim Kurulumuz Kalekap s 'nda Kalekap s Özel Güvenlik Birimi ni oluflturdu. Akabinde, yerli ve yabanc lar n kentimizde karfl l kl güven ortam nda al fl-verifl yapabilmesi için firmalar m zdan Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi al nmas yönünde çal flmalar bafllatt k. Kalekap s esnaf n n turist harcamalar ndan daha fazla pay almas için Odam z, tur operatörleri ile görüflerek ATSO Binas önünde tur otobüslerine indirme-bindirme yeri tahsis etmifltir. Günde ortalama 40 tur otobüsü gelmektedir. Ayr ca, Odam z 35 bin kay tl üyesi ve aileleri ile birlikte bin civar nda genifl bir aile toplulu una sahiptir. Bu genifl aile toplulu unun temel tafllar olan üyelerimiz aras nda birlik, beraberlik ve dayan flmay güçlendirmek için ATSO Clup Kart projesini fl Bankas ile yapt m z bir protokolle hayata geçirdik. Konu ile ilgilenen ATSO Clup Kart sahibi olmak isteyen ve kart sahiplerine indirim yapmak isteyen üyelerimiz için ATSO'dan Çi dem Baflar Tür ( / 1304) ile fl Bankas ndan Hale Güzeltürk ve Huvat Alt parmak ( ) görevlendirilmifl olup, bu arkadafllar m zla iletiflim kurabilirler. ATSO Clup Kart'a özel indirim sa layan firmalar n isim ve adresleri daha sonra duyurulacakt r. Bu uygulamayla üyelerimiz aras ndaki dayan flmay artt rmay hedeflemekteyiz. ATSO Clup Kart, fl Bankas taraf ndan haz rlanmakta olup, ilk etapta 200 üye kart n n bas m ifllemi tamamlanm flt r. Hiç flüphesiz bu çal flmalar sonucunda ticaret hayat canlanacak, üyelerimizin kazanc artacakt r. Bu stratejiyi belirlerken, kullanaca m z taktikler ise sizlerle birlikte haz rlad m z projeler olacakt r. Bütün bu hizmetlerimizi sizlerle, eli tafl n alt nda olanlarla, Antalya ifl aleminin üyeleriyle birlikte yapaca z. Daha güzel, daha zengin, daha modern bir Antalya isteyen "Ortak Akl n" etraf nda buluflaca z. De erli üyelerimiz; her türlü iste inizde, sorununuzda, projenizde odam z n kap s sizlere aç kt r. Uzman personelimizle, teknolojik altyap m zla hizmetinizdeyiz. Yeter ki bizden destek isteyin, proje isteyin, çal flma isteyin, biz yapmaya haz r z. Sonuç olarak sizlerin emrinizde oldu umuzu belirtir, iyi kazançlar dilerim. 9 EK M 2005 ATSO

12 TARIM Tahir B L ATSO 30. Meslek Komite Üyesi Badem Yat r mc lar n lgisini Bekliyor Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem yetifltiricili i, ülkemizde de giderek yayg nlafl yor. Ancak badem a ac zengini Türkiye, ne yaz k ki sahip oldu u potansiyeli de erlendiremiyor. Yeterli bak m ve slah çal flmas yap lmamas nedeniyle 3 milyon 600 bin adet badem a ac ndan, y lda sadece 50 bin ton ürün elde edilirken, Türkiye her y l 1 milyon 200 bin ton badem ithal ediyor. Badem (prunus Dulcis), gülgiller familyas ndan ve anayurdu Asya'n n güneybat s olan genifl ölçüde tohumla üretiminin yap ld, yeflil kabuklu bir meyve türüdür. Bademin tatl ve ac tohumlu iki çeflidi vard r. Yenilebilen tatl badem tohumlar çerez olarak tüketilir, ayr ca çeflitli yiyeceklerin haz rlanmas nda, yayg n bir flekilde pastac l k, flekerleme ve çikolata sanayinde, badem ya ve badem unu yap m nda, Ac bademler ise kozmetik sanayinde katk maddesi ve kokuland r c olarak kullan lmaktad r. Badem ilk olarak ran, Türkiye, Suriye ve Filistin'de yetifltirilmifl, buralardan da Yunanistan, Kuzey Afrika, talya, ve spanya'ya ve Kuzey Amerika'ya götürülmüfl, bilhassa Kaliforniya'da 1940 y l ndan sonra badem yetifltiricili inde önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem yetifltiricili i, ülkemizde de giderek yayg nlaflmaktad r. Bafllang çta sadece Ege, Akdeniz ve Do u Anadolu Bölgeleri ile s n rl kalan badem yetifltiricili i, bademin güç flartlara adaptasyon yetene inin olmas ve pazardaki yüksek talep nedeniyle cazip hale gelmifl son y llarda di er bölgelerde de fidanl klar n kurulmas yla genifllemeye bafllam flt r. Türkiye'de Durum: Ülkemiz bademin gen merkezlerinden birini oluflturmakla birlikte, son y llarda yurt d fl ndan standart çeflitlerin de getirilmesiyle mevcut gen potansiyeli daha da zenginlefltirilmifltir. Ancak ülkemizde badem üretimi, kapama bahçelerden ziyade, çit bitkisi ve s n r a ac olarak dikilen a açlardan yap lmaktad r. Modern tar m tekniklerinin Türkiye'de Badem Üretimi ve Üretim Alan Y llar Üretim (ton) Üretim Alan (ha) Kaynak: ATSO EK M

13 Türkiye'de Bölgelere Göre Badem A ac Say s ve Üretimi (2000) BÖLGE A AÇ SAYISI (ADET) ÜRET M Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam Ton % Verim (kg/a aç) Ege+Marmara Akdeniz ç Anadolu Karadeniz Do u-g.do u TOPLAM Kaynak: kullan lmad bu tesislerde standart çeflitler de kullan lmad ndan dolay verimlilik düflük olmakta ayr ca meyve kalitesi de iyi olmamaktad r. Y llar itibariyle dalgal bir seyir izleyen badem üretimi 1990 y l nda 46 bin ton iken, y llar aras nda düflüfl e ilimine girmifl, 1997 y l nda 33 bin tona kadar gerilemifl ve bu y ldan sonra tekrar 2002 y l na kadar 50 bin ton düzeyine yükselmifltir. Ülkemizde badem yetifltiricili inde ön planda olan iller Mu la, çel, Antalya, Elaz, Denizli ve Karaman'd r. Türkiye'nin badem üretiminde Akdeniz Bölgesi üretimden ald % 42 oran ndaki payla ilk s radad r. Bölgeler verimlilik baz nda k yasland nda yine Akdeniz Bölgesi a aç bafl na düflen 13.2 kg badem miktar ile ilk s radad r. Türkiye'nin ortalama badem üretim verimlili i 2000 y l nda 11.3 kg/a aç olmufltur. Türkiye'nin Badem hracat (kg) Kabuklu Kabuksuz Y llar Miktar(kg) % Miktar(kg) % Toplam * Kaynak: * ilk 8 ay Türkiye'nin toplam badem ihracat n n dönemindeki seyrine bak ld nda; miktar baz ndaki en yüksek düzeyine 1997 y l nda ulaflt, 1998 y l nda bir önceki y la k yasla % 52.7 oran nda düflüfl kaydetti i, bundan sonraki y llarda ise tekrar yükselifl trendine girdi i görülmektedir. Türkiye'nin kabuklu badem ihracat ndaki en önemli ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, talya, ran ve ABD'nin önde geldi i görülmektedir. Türkiye, 1996'dan önceki y llarda badem ithalat yapmazken son y llarda h zla artan oranlarda badem ithal eden bir ülke durumuna gelmifltir. Badem ithalat m z miktar itibariyle 1996 y l ndan itibaren hafif dalgalanmalar ile birlikte sürekli bir art fl e ilimindedir. Kabuksuz badem ithalat n n 2001 y l nda en fazla yap ld ülkelerin bafl nda ABD, Özbekistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Türkmenistan gelmektedir. Bademde yurt içi stok mevcut de ildir. Türkiye'nin Badem thalat (kg) Kabuklu Kabuksuz Y llar Miktar(kg) % Miktar(kg) % Toplam * Kaynak: * ilk 8 ay Niçin Badem? Badem tafll, çak ll bitki besin mad desince zay f topraklarda yetiflebilir. Verime k sa zamanda yatar. Susuzlu a ve kirece dayan m iyidir. Kanaatkar bir bitkidir. Yüksek s cakl k ve neme dayan m iyidir. Pazarda hiçbir meyvenin olmad dönemde Ça la Badem olarak de erlendirilebilir. 11 EK M 2005 ATSO

14 Ülkemizde Karadeniz' in k y kesimleri hariç di er tüm bölgelerimizde rahatl kla yetifltirilebilir. Özellikle geç çiçeklenen çeflitlerle modern kapama bahçeleri kuruldu unda üretici gelirlerinde önemli art fllar olur. Badem protein ve karbonhidratça zengin olup bolca Fosfor ve Kalsiyum mineralleri içerir. Antalya ve Çevresinde Badem Üretimi ve Ekonomik Durumu, Mevcut A açlar n Islah : Antalya bölgesinde 450 bin civar nda tafl badem a ac bulunmaktad r. Mevcut bademlerin iç verimi %18'dir. Ancak bunlar n içlerin ç kar lmas durumunda %40 seviyesinde zaiyat verilmektedir. Dolays yla mevcut verimlilikten büyük bir kay p söz konusudur. Çiftçilerimiz ekonomik olarak getirisi fazla olmayan bu a açlara bak m ve ilaçlama yapmad için bir çok a açtan hiç mahsul al namamaktad r. Oysa bu a açlar n yabanc badem çeflitleriyle afl lama çal flmalar yla %45-60 iç verimine sahip çeflitlere dönüfltürmek mümkündür. Bu görüfl çerçevesinde Tar m il Müdürlü ü'nce y llar nda Korkuteli Gümüfllü, Badema ac, Da beli, Gündo mufl Senir, kasabalar nda afl lama çal flmalar yap lm fl olumlu sonuçlar al nm flt r. Kilosu 8-10 YTL Afl lama yap lan a açlar, 2.nci y ldan itibaren meyve vermeye bafllar. Verimlilik y llar itibariyle artarak 6'nc y l na kadar devam eder. Afl lanan bir a açtan Kg. meyve al n r. Kabu u elle k r labilen bu badem çeflitlerin 1 kilosunun sat fl fiyat YTL aras nda de iflmektedir. Buradan bak l nca elimizdeki potansiyelin ekonomik boyutu çok büyüktür. Yeni Tesis Kurulmas : Piyasada fazla bilinmeyen elle k r labilen badem çeflitlerin, Tar m l Müdürlü ü'nden fidan temin edilerek bahçe kurulmas mümkün olacakt r. Bahçe tesisi yap l rken 6 metre arayla dikilen bu fidanlardan m2 alana toplam 260 a aç dikilebilir. Bu fidanlar ilk verimini 5 y l sonra her a açta ortalama 5-6 kg. kadar ürün vermektedir. Yine verimlilik y llar itibariyle artmakta olup 10. y l nda ürün miktar 20 Kg. ç kmaktad r. Halk aras nda badem bir y l ürün verir, di er y l ürün vermez denilmektedir. A ac n çiçek açt dönemlerde dolu ve don, hava olay na yakalanmad takdirde ve her y l a aca gübre ve insektisit uyguland zaman ürün al nmaktad r. Geç çiçek açan badem fidanlar ile dikim yap ld zaman risk minimuma inmektedir m 2 alana toplam 260 fidan dikilmektedir. 1 fidan bugünün flartlar nda maksimum fiyat 5 YTL'dir. Her y l bak m ve ilaç gideri iflçilik dahil 250 YTL'dir. Hiç ürün almadan toplam 5 y ll k yat r m maliyeti YTL civar ndad r. Türkiye'de badem üretiminin yar ya yak n Akdeniz Bölgesi'nde yap l yor. Sadece Antalya bölgesinde 450 bin adet civar nda tafl badem a ac bulunurken, çiftçi, bak m ve ilaçlama yapmad için bir çok a açtan hiç mahsul al nam yor. Oysa bu a açlar yabanc badem çeflitleriyle afl layarak, %45-60 verim elde etmek mümkün. Çerez olarak tüketilmesinin yan s ra, flekerleme, çikolata ve kozmetik sanayiinde kullan lan badem, yat r mc lar n ilgisini bekliyor. ATSO EK M

15 Antalya Liman ve Cruise Gemi Potansiyeli DEN ZC L K Hasan Y. AKINCIO LU Deniz, Liman ve Turizm flletmecisi ANTMAR N Yön.Kur.Bflk. Amerika'dan sonra ngiltere ve Avrupa ülkelerinde de Cruise tatiline ç kanlar n say s h zla artmakta dolay s yla yeni gemi say s nda art fl gözlenmektedir y l nda dünyada takriben 13 milyon kifli Cruise gemileri ile tatile ç km fl ve bu art fl son 10 senede her y l ortalama %8.2 lik büyümeyle devam etmektedir. Cruise ile tatile ç kan turistlerin yüksek ve orta gelir gurubuna mensup olmalar da birçok liman flehrinin ifltah n kabartmaktad r. Sadece Akdeniz'de 2005 y l nda 118 Cruise yolcu gemisi hizmet görmektedir. 13 EK M 2005 ATSO

16 Antalya devaml geliflmekte olan ve istikbalde turizm sektörünün çok önemli bir segmentini oluflturacak Cruise gemi turizmi için, mevcut liman hariç, her türlü imkana sahip avantajl bir Home Port namzetidir. Bu imkan sayesiyle, önemli bir turizm destinasyonu olan Antalya, büyüme trendindeki Cruise Gemi Sektörünün kendisine rakip olarak geliflmesini izlemek yerine, katalizör olarak kullanma avantaj n da elde etmifl olacakt r. Bunun yan nda cruise gemilerinin günübirlik u raklar da Antalya flehir esnaf ve ekonomisi için çok önemli bir alternatif potansiyel olarak de erlendirilmelidir. Cruise gemisi tabir edilen, yolcu gemilerine son senelerde ilgi gittikçe artmaktad r. Eskiden sadece ulafl m arac olarak kabul edilen fakat günümüzde yüzer tatil tesisine dönüflen bu tür gemilerin say lar n n yan s ra, tonajlar da gün geçtikçe artmaktad r. Art k yeni jenerasyon cruise gemileri 50,000 tonun üzerinde, boylar 250 metreden uzun, 2000 yolcudan ve 400 personelden daha fazla kapasiteye sahiptirler. nflaat maliyetleri 350 ila 550 milyon Dolar mertebesinde olan bu tür Mega Cruise gemileri, yüzer lüks tatil tesisleri ve destinasyonlar olarak pazarlanmaktad rlar. Cruise gemilerinin bu kadar büyümelerindeki etkin nedenler ise, iflletme ve yat r m maliyetlerini düflürme, kötü hava koflullar ndan etkilenmeme ve en önemlisi de lüks bir otelde bulunan her türlü konfor ve imkan, ihtiflaml bir flekilde müflterilerine sunabilme fleklinde özetlenebilir. Eski ve küçük cruise gemileri yavafl yavafl sektörü terk etmekte, yerlerine daha büyük, ihtiflaml ve içlerinde atriumlar n, e lence mekanlar n n, tiyatrolar n, al flverifl merkezlerinin, aç k ve kapal yüzme havuzlar n n bulundu u gemiler infla edilmektedir. Amerika'dan sonra ngiltere ve Avrupa ülkelerinde de Cruise tatiline ç kanlar n say s h zla artmakta dolay s yla buna paralel olarak nitelikli ve yeni gemi say s nda da sürekli art fl gözlenmektedir y l nda dünyada takriben 13 milyon kifli Cruise gemileri ile tatile ç km fl ve bu art fl son 10 senede her y l ortalama %8.2 lik büyümeyle devam etmektedir. Cruise ile tatile ç kan turistlerin yüksek ve orta gelir gurubuna mensup olmalar da birçok liman flehrinin ifltah n kabartmaktad r. Sadece Akdeniz'de 2005 y l nda 118 Cruise yolcu gemisi hizmet görmektedir. Bu gemilerin büyük ço unlu u bütün sene boyunca hizmet vermektedir. Cruise gemilerinin son senelerde ki doluluk oranlar ise % 94 mertebesindedir. Çok önemli di er bir husus ise art k Cruise gemilerinin müflteri bulmak için birbirleri ile rekabet etmemeleridir, zira art k onlar için yeni müflteri potansiyeli muhtelif tatil destinasyonlar nda bulunan turistik tesislere giden tatilcilerdir. CRUISE GEM LER N N HOME PORT GEREKS N M ; Yolcu kapasiteleri 3000 kiflilere kadar ç km fl olan Cruise gemilerinin, Home Port veya Turn around Port tabir edilen, haftal k sefer programlar n n bafllang ç ve bitifl limanlar na ihtiyaçlar vard r. Cruise gemileri, tespit edilen belli bir rotada haftal k ring seferleri yapmakta ve yolcular n da her hafta bu ring güzergah üzerinde seçtikleri sabit bir Home Port da de ifltirmektedirler. Genellikle Avrupal ve Amerikal olan müflterilerin, cruise gemisi ile tatile kendi ülkelerinden bafllamay p da uçak ile cruise gemisinin bulundu u Home Port lara getirilmelerinin en önemli sebebi ise, cazip gezi parkurlar nda gemiyle daha çok vakit geçirmelerinin amaçlanmas d r. Cruise gemileri için Home Port seçiminde aranan önemli kriterler ise; Tam teflekkülü liman altyap, tesis ve hizmetlerinin bulunmas Turizm piyasas nda markalaflm fl bir flehir olmas, Yeterli standart ve say da konaklama tesislerinin bulunmas, Tarihi ve turistik ilgi merkezlerinin mevcudiyeti, Altyap sorunlar n n olmamas, Modern, faal ve uluslararas havaalan n n bulunmas ATSO EK M

17 Birer haftal k Cruise program oluflturulabilecek co rafi konumda bulunmas olarak özetlenebilir. ANTALYA'NIN MEGA CRUISE GEM LER NE HT YACI VAR; Mega cruise gemileri, liman ve genifl bir sektör yelpazesini kapsayan flehir esnaf ndan daha çok, yörede bulunan otel, tatil köyleri ve havaalan n ilgilendirmektedir. Genellikle Cruise operatörleri taraf ndan müflteriye sunulan revaçtaki tatil paketleri 14 günlüktür. Bu sürenin 1 haftas Cruise gemisi ile gezi, di er 1 haftas ise Home Port liman n n bulundu u destinasyondaki Pre & Past Cruise Holiday tabir edilen Cruise öncesi ve sonras yerel tesislerde konaklama tatilidir. Çünkü bu sistemde cruise müflterisinin uzun uçak yolculu u ve çok parkurlu gemi tatilinden önce ve sonra dinlenme amaçl sakin tatil ihtiyac da göz önüne al nmaktad r. Antalya devaml geliflmekte olan ve istikbalde turizm sektörünün çok önemli bir segmentini oluflturacak Cruise gemi turizmi için, mevcut liman hariç, her türlü imkana sahip avantajl bir Home Port namzetidir. Bu imkan sayesiyle, önemli bir turizm destinasyonu olan Antalya, büyüme trendindeki Cruise Gemi Sektörünün kendisine rakip olarak geliflmesini izlemek yerine, katalizör olarak kullanma avantaj n da elde etmifl olacakt r. Bunun yan nda cruise gemilerinin günübirlik u raklar da Antalya flehir esnaf ve ekonomisi için çok önemli bir alternatif potansiyel olarak de erlendirilmelidir. ANTALYA L MANI YETERL DE L; Cruise gemileri aç s ndan eskiden orta ölçekli bir liman say labilen Antalya Liman, art k küçük ve kifayetsiz limanlar kategorisine girmifltir. Di er bir deyiflle, yeni nesil Mega Cruise gemilerinin teknik ve hizmet yeterlili i olmayan Antalya Liman 'na u rak yapmalar mümkün de ildir. Ne üzücüdür ki, eskiden tan nabilirli inin düflük olmas nedeniyle Cruise gemilerinin fazla u rak yapmad Antalya Liman, art k Antalya'n n turizm piyasas nda marka olarak ismini tescil ettirdi i bu günlerde, teknik olarak yeni nesil Cruise gemilerini kabul edemez durumdad r. Ancak bu çözülemeyecek bir sorun de ildir. Çünkü mevcut liman, geçici de olsa, yap lacak baz altyap ve hizmet yat r mlar yla fiziki olarak yeni nesil Cruise gemilerini kolayl kla kabul edebilecek standartlara getirilebilir. Maalesef liman n mevcut idari yap s, iflbu altyap ve hizmet yat r mlar n n yap labilmesine imkan tan yacak statüde de ildir. Zira flanss z bir özellefltirme maceras geçirmifl olan Antalya Liman 'n n iflletmecisi Ortado u A.fi.'nin, hisselerinin tamam bugün Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun kontrolündedir. TSMF yetkililerinin misyonlar gere i, benzer flirketlerde yapt klar uygulamalar paralelinde, Antalya Liman iflletmecisi Ortado u A.fi.'nin sat fl veya devir sürecini h zland rarak liman tekrar özellefltirmeleri Antalya ekonomisi için yeni bir f rsat olacakt r. Zira özel sektör, mevcut olan bu fizibil potansiyele duyars z kalmay p gerekli yat r mlar hemen yapacakt r. ANTALYA L MANI CRUISE GEM LER N NASIL CEZBEDER; Cruise gemilerinin Antalya Liman 'na cezbedilebilmesi için limanda baz yat r mlar n gerçeklefltirilmesi zorunlu olup bunlar; Takriben 275 metrelik cruise gemilerinin yanaflabilece i yeni bir r ht m ilavesi, Ayn anda 2000 cruise yolcusuna hizmet verebilecek yeni bir yolcu terminal binas inflas, Makina güçleri kifayetli ve yang n söndürme donan ml asgari 2 adet modern romorkörlerin hizmete al nmas, Gemi at klar n n n al nabilmesi için tam teflekküllü At k Kabul Tesisi kurulmas fleklinde özetlenebilir. Ancak bu yat r mlar n gerçeklefltirilmesinden sonra yeni nesil cruise gemileri Antalya Liman 'n programlar na alabilirler. Diger taraftan, yüksek yat r m maliyetleri ve operasyon özellikleri nedeniyle, cruise gemilerinin programlar asgari 2 sene önceden yap lmakta oldu u da göz ard edilmemesi gereken önemli bir husustur. Dolay s yla mevcut cruise gemisi programlar incelendi inde, küçük baz cruise gemileri haricinde, maalesef önümüzdeki 2-3 senelik zaman sürecinde Antalya Liman na gerçek manada ki mega cruise gemilerinin u ramas n n söz konusu olmad anlafl lmaktad r. Dünyay yeniden keflfetmeye gerek yok, Miami'den Dubai'ye bu tür liman yat r m ve projelerinin en baflar l uygulamac lar n n hep özel sektör yat r mc lar oldu u görülmektedir. Dolay s yla Antalya Liman 'nda ÖZELLEfiT RME gerçek çözümdür ve TMSF yetkilileri Antalya ekonomisi ve turizmi için çok önemli olan bu konuda çok acele etmelidirler. COSTA CRUISE LINE'nin Antalya Ç karmas Dünyan n en büyük cruise gemisi flirketlerinden COSTA Cruise Line' n ayn anda 3 modern cruise gemisi 3600 turist ve 1400 personeli ile 16 Ekim 2005 günü Antalya Liman 'na demir att. Antalya acenteli ini Antmarin Denizcilik A.fi. nin üstlendi i COSTA Cruise Line'e ait gemiler, yaz ve k fl program nda her hafta düzenli olarak stanbul, zmir ve Marmaris limanlar na u ruyor. Antmarin Denizcilik A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Y. Ak nc o lu, y lbafl ndan bu yana 20 gemi ile yaklafl k civar nda turist a rlad klar n belirterek Costa Cruise Line a ait 3 geminin ayn anda ilk kez Antalya Liman na girifl yapt n bildirdi. Gemilerdeki 3600 turist otobüslerle kent merkezine getirilerek al flverifl yapmalar sa land. Gece geç saatlere kadar Antalya Liman 'nda kalan gemiler gece yar s Antalya'dan ayr ld. 15 EK M 2005 ATSO

18 ANTEV Liderlik Akademisi Aç l yor ANTEV Liderlik Gelifltirme Program, kentimizin yar nlar nda rekabet avantaj n sürdürebilmesi için ihtiyaç duyaca mesleki ve sektörel liderlerin desteklenmesi amac yla oluflturulmufltur. Program her y l Kas m- May s aylar aras nda 7 ay süresince her sektörden ve her kademeden yöneticilerin vas flar n gelifltirmeyi vizyon kabul etmifltir. Program n misyonu, bölgemizin; her kademede ihtiyaç duyaca mesleki ve sektörel liderlerin geliflmesini sa lamak suretiyle, rekabet avantaj n sürdürmesini desteklemektir. Hareket edebilen canl topluluklar n n geliflmesinde liderlerin önemi bilinmektedir. nsanl k tarihi topluluklar n Ekonomik - Sosyal - Siyasi - Askeri baflar lar nda liderlerin önemini gösteren örneklerle doludur. Tar m toplumlar nda geliflmeyi yönlendirmek için az say da lider yeterli olurken, sanayi toplumlar nda sektörlerin ço almas yeni alanlarda liderlere ihtiyaç do urmufltur. Sanayi ötesi toplumlarda ise hem toplum katmanlar hem meslekler ço alm fl ve küreselleflme bunlar aras nda yeni rekabet ve mücadele alanlar yaratm flt r. Tar m ve sanayi toplumlar nda ülkelerin s n rlar nda, cephede, deniz veya kara ticaretinde yaflanan mücadele 21. Yüzy l'da bilgi teknolojileriyle ülkelerin hemen her flehrine, her flirket merkezine her fabrikaya ve ülke sath na yay lm flt r. Bugün Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, bir fabrika yöneticisi dünyan n baflka noktas ndaki fabrikan n yöneticisiyle yar fl yor. Bu durum sektör temsilcileri için de kent yöneticileri için de ayn. Küreselleflmenin etkisine giren her bölge, her il, her alanda giderek daha çok lider vas flar na sahip kiflilere ihtiyaç duyacak ve ülkelerin topyekün rekabet avantajlar n iyi yetiflmifl meslek liderleri, Sektör- l - Bölge - Ülke liderleri oluflturacakt r y l nda yay mlanan yasaya göre ülkemiz 26 kalk nma, planlama ve uygulama havzas nda projelendirilecektir. Çal flmalar D.P.T. koordinasyonunda "Kalk nma Ajanslar yla" ve havzan n kamu özel sektör kurulufllar n n iflbirli iyle sürdürülecektir. Her havza gelifliminin planlanmas ve uygulaman n olumlu yönlendirilmesi için iflbirli i yap labilecek liderlik vas flar na sahip çok say da özel sektör mensubuna ihtiyaç duyulacakt r. ANTEV Liderlik Gelifltirme Program, kentimizin yar nlar nda rekabet avantaj n sürdürebilmesi için ihtiyaç duyaca mesleki ve sektörel liderlerin desteklenmesi amac yla oluflturulmufltur. Program her y l Kas m-may s aylar aras nda 7 ay süresince her sektörden ve her kademeden yöneticilerin vas flar n gelifltirmeyi vizyon kabul etmifltir. Program n misyonu, bölgemizin; her kademede ihtiyaç duyaca mesleki ve sektörel liderlerin geliflmesini sa lamak suretiyle, rekabet avantaj n sürdürmesini desteklemektir. PROGRAMI ÇER ANTEV liderlik gelifltirme program 7 ay süren iki bölümden oluflur. 1. Bölüm Lider yöneticilerin bilmesi gerekenler - (Akademik) Lider yöneticilerin bilmesi gereken Zaman Yönetimi, Toplant Yönetimi, Karar Verme Teknikleri, Liderlik ve Teknoloji gibi Liderlik ve yöneticilikte çok önemli olan davran fl teknikleri uzmanlar taraf ndan sunulur. Bu aflaman n içeri i ve e itmenlerin isimleri program bölümünde gösterilmifltir. 2. Bölüm fl hayat ndan bilgilerin verildi i bölüm - (Pratik) fl hayat ndan bilgilerin verildi i 2. bölüm kendi sektöründe baflar l olmufl, bu baflar s kurumlarca belirlenmifl tecrübeli ifl adamlar ve kurum yöneticileri taraf ndan gerçeklefltirilir. Bu bölümde alan nda baflar l 15 yönetici ifladam programa kat l rlar. Bu y l n kat l mc lar n n isimlerini program bölümünde bulacaks n z. PROGRAMA K MLER KATILAB L R? Sigortal iflçi çal flt ran ve kuruluflu 2 y l geçmifl 25 yafl üzerindeki iflletme sahipleri, orta veya iflletmede yönetim sorumlulu u üstlenmifl, firman n rekabet avantajlar n art rmak isteyen yöneticiler. Kendi sektöründe, ülkemiz ve çevre ülkeler aç s ndan geçmifl ve gelece e yönelik vizyon, yorum ve analizlerini pekifltirmek isteyenler. flletmelerini gelifltirmekle beraber kentinin ve ülkenin idari, sosyal ve siyasi gelifliminde yer almak, vatandafll k yetki ve sorumluluklar n daha bilinçli olarak yerine getirmek isteyenler. Temsili Demokrasiden, kat l mc Demokrasiye ve Kifliler Demokrasisinden, Kurulufllar Demokrasisine geçifl sürecine katk da bulunmak isteyenler. Gelecekte kentlerimizin geliflmesi ve kalk nmas için çok önem tafl yan sektörel derneklerde, meslek odalar nda, Belediye l Genel Meclislerinde görev alabilecek olanlar ile ülkemizin siyasi gelece ine faydal olmak isteyenler. KATILIMCILAR PROGRAM SONUNDA NELER KAZANACAK? Her lider yöneticinin mutlaka edinmesi gereken yönetim tekniklerini akademik programla kazanacaklar. Dernek, Meslek Odas, Siyasi Parti, Belediye ve l Genel Meclislerinin iflleyifl flekillerini ö renecekler. Programa kat lanlarla tan flmak ve baflar l kiflilerle çevrelerini gelifltirmek imkan kazanacaklar. Her biri 20 y ldan fazla deneyime sahip, Ekonomik ve Siyasal krizler yaflam fl de iflik sektör ve kariyerde kiflilerin tecrübelerini ö renmek ve soru sormak f rsat elde edeceklerdir. Bugünkü tecrübesine sahip olsayd nelerin yap lmamas n tercih edeceklerini ö renecekler y ll k genifl ve baflar ya giden tecrübeleriyle ülkemizin gelece ine bak fl aç lar n ve bunlar n sebeplerini ö renecekler. Hayat boyunca arkadafll k ve dostluklar yla ifl tecrübeleriyle ve bafl s k flt nda tavsiyelerinden yararlanabilecekleri deneyimli, baflar l, lider fladam Yönetici grubuna dan flma imkan na kavuflacaklar. ÇALIfiMA PROGRAMI 2 haftada bir yap lan toplam 28 günlük programlarla 7 ay sürer. Programlar Kas m ile May s aylar aras nda 2 hafta da bir haftan n Cuma ve Cumartesi günleri gerçeklefltirilir. Oryantasyon Program - 1 gün Akademik E itim Program - 20 gün Sektörel Liderler E itim Program (15 sektörel lider ve kurum yöneticisi) - 5 gün Raporlama ve De erlendirme - 1 gün Kapan fl ve Sertifika Program - 1 gün Toplam: 28 günde verilir. PROGRAMLARIN ÇER KLER ORYANTASYON PROGRAMI (1 Gün 6 Saat) Programa kabul edilen adaylar n birbirleriyle tan flmalar (60 dakika) Adaylara tüm programlar n içeriklerinin anlat lmas (30 dakika) Tarihsel gelifliminde toplum yap lar, savafllar n sebepleri ile, ülkemizin dünyadaki yeri Ekonomik, Siyasal ve Tarihi aç lardan de erlendirilir. Yak n tarih yorumlan r. Ülkemizin Co rafi, Kültürel, Ekonomik, dari ve Uluslararas iliflkiler aç s ndan avantaj ve dezavantajlar ile yak n ve uzak tehdit ve f rsatlar de erlendirilir. (240 dakika) AKADEM K E T M PROGRAMI (20 Gün) Lider, Liderlik Türleri ve Karar Verme Teknikleri (1 gün) Liderlikte letiflim Problemleri ve Çözüm Yollar (1 gün) Kurumsall kta ve Sivil Toplum Örgütlerinde ATSO EK M

19 Liderli in Önemi (1 gün) H zl Okuma (2 gün) Meslek Odalar ve Derneklerin Görevleri ve Yönetimi - llerin ve Köylerin Yönetiminde dari Hukukun flleyifli (1 gün) Finans Temini, Yönetimi ve Banklarla liflkiler (1 gün) Toplam Kalite ve Verimlilik Analizleri (1 gün) Çat flma, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri (1 gün) Etkili Konuflma ve Sunum Teknikleri (1 gün) Özel darelerin Yap s ve Yönetim Biçimi - l Genel Meclisi - l Daimi Encümeni - Vali (Valilik) (1 gün) Belediyelerin Yap s ve flleyifli (Büyükflehir - Normal) - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Baflkan (1 gün) Stres Yönetimi ve Baflar (1 gün) Siyasi Partiler Yasas, Partilerin l ve lçe Yönetimlerinde flleyifl, Delege seçimleri ve Kongreler (1 gün) Çek, Senet, K ymetli Evrak ve fiirketler Hukuku (1 gün) Zaman Yönetimi ve Toplant Yönetimi Teknikleri (1 gün) Pazarlama ve Motivasyon Teknikleri (1 gün) Liderlikte Etkili letiflim (1 gün) Etik De erler Yönetimi (Farkl l klar F rsata Dönüfltürmek) (1 gün) Rekabet Stratejisi ve Vizyon Oluflumu (1 gün) Akademik E itim programlar sabah 09:30 ile 17:30 aras nda 90 dakikal k 4 ders saatiyle yap l r. Her ders saatinden sonra 30 dakika dinlenme aras ve ö len 60 dakika yemek aras verilir. ÇALIfiMA PROGRAMI SEKTÖREL L DERLER E T M PROGRAMI (5 Gün) De iflik sektörlerde 20 y l n üzerinde ifl hayat na sahip ve baflar lar çeflitli kurulufllarca tespit edilmifl, 15 lider ifladam yöneticilerin e itim program. Bu bölümde her 15 günde 1 gün 3 e itmen konuflmas ile 15 e itmenin program 10 haftada tamamlan r. Her e itim gününde konuflan 3 yönetici ifladam flu sorulara önceden yaz l cevap verir. Ülkemizin 'li y llar n n ekonomik ve siyasi aç lardan olumlu ve olumsuz taraflar n n de erlendirilmesi, Baflar ya giden yolda uygulamaya çal flt prensipler ve karar verme metotlar. Geçmifl ifl hayat nda kararlar n verirken sektöründe hangi kriterlere göre hareket etti i Bugün sahip oldu u tecrübeye göre bir lider ifladam n n yapmas ve yapmamas gerekenler. Ülkemizin geçmifl 20 y l n fl nda, gelecek 20 y l n n siyasi ve ekonomik aç dan yorumlanmas ve son tavsiyeleri Her sorunun cevab 1 sayfa olmak üzere toplam 4 sayfa cevap al n r. E itmen yaz l cevaplar na ba l kalarak konuflmas n 50 ile 60 dakika aras nda tamamlar. 30 dakika sorulara cevap verir. Her konuflmac n n toplam süresi 90 dakikad r. Her konuflmac dan sonra 10 dakika dinlenme aras verilir. Bu bölümde her program Vak f baflkan n n aç l fl konuflmas nda sonra toplant baflkan taraf ndan yönetilir ve tamamlan r. Günlük program saat 13:30-19:00 aras nda 5.5 saatte tamamlan r. DE ERLEND RME FORMU Her e itim sonras nda adaylar de erlendirme formu doldurur. 15 sektör liderinin konuflmalar dönem sonunda bas l olarak isteyen adaylara da t l r. Dönem sonunda adaylar ayn sorulara cevap verirler ve adaylar n bu konulardaki cevaplar hep birlikte de erlendirilir. (1 Gün) ÇALIfiMA PROGRAMI RAPORLAMA VE DE ERLEND RME II. DÖNEM (1 gün) Adaylar 2. dönemde edindikleri bilgiler fl nda programa bafllamadan önceki durumlar ile program sonundaki durumlar n, programdan elde ettiklerini, beklentilerinin ne ölçüde karfl land n öneri ve tekliflerini belirten en fazla 3 sayfa rapor haz rlarlar. Adaylar n raporlar uzmanlar n kat l m yla bir gün boyunca birlikte de erlendirilir. KAPANIfi VE SERT F KA PROGRAMI (1 Gün) Ay sonunda her aday tekrar kartvizitlerini sehpalara b rak r. Gönüllü 10 aday program hakk ndaki düflüncelerini k sa ifadelerle kürsüden dile getirir ve tüm kat l mc lar sertifikas n al r. Saat 19:00'da sertifika program tamamlan r ve kent protokol üyeleriyle birlikte yemekli, konferans program na geçilir. L DERL K GEL fit RME PROGRAMININ DE ERLEND RME KR TERLER E itim programlar s ras nda flu konular e itmenler taraf ndan de erlendirilir: Ülkemizdeki iflsizli in azalt lmas ve yeni iflyeri aç lmas için yap lmas gerekenler Her alanda verimsizli in önlenmesi için yap lmas gerekenler Balkanlar - Kafkaslar ve Ortado u s n rlar m zda toplumsal güvenli in önemi ve yap lmas gerekenler Küreselleflmenin getirdi i toplumlararas ve bloklar aras derin rekabetin sebepleri ve öneriler Yeni Trendler, Küreselleflme ve Serbest Ticaret Rejiminin getirdi i yeni firmalar ve yeni ürün sald r lar karfl s nda iflletme yöneticilerinin yapmas gerekenler (Bayilikler alma - yeni markalar yaratma - üstün nitelikli yöneticiler yetifltirme vb.) L DERL K GEL fit RME PROGRAMI E T M KONULARI VE E TMENLER KASIM 2005 PROGRAMI KASIM Oryantasyon E itimi / E itmen: U ur ERSOY Lider, Liderlik Türleri ve Karar Verme Teknikleri E itmen: Mehmet KOCABAfi KASIM Liderlikte letiflim Problemleri ve Çözüm Yollar E itmen: Selçuk AYT MUR Kurumsall kta ve Sivil Toplum Örgütlerinde Liderli in Önemi E itmen: Bahad r KALEA ASI (TÜS AD Brüksel Temsilcisi) ARALIK 2005 PROGRAMI ARALIK H zl Okuma / E itmen: H. brahim ERDEN ARALIK Meslek Odalar ve Derneklerin Görevleri ve Yönetimi llerin ve Köylerin Yönetiminde dari Hukukun flleyifli E itmen: Fisun KORO LU (Baflbakanl k Eski Müsteflar ) Finans Temini, Yönetimi ve Bankalarla liflkiler E itmen: Ramazan AKTAfi (TOBB Üniversitesi flletme Fakültesi) OCAK 2006 PROGRAMI OCAK Toplam Kalite ve Verimlilik Analizleri E itmen: Adnan ALMENAN Çat flma, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri E itmen: Dr. Nilgün PEKER OCAK Etkili Konuflma ve Sunum Teknikleri Özel darelerin Yap s ve Yönetim Biçimi l Genel Meclisi - l Daimi Encümeni - Vali (Valilik) E itmen: Nuri OKUTAN (Sakarya Valisi) fiubat 2006 PROGRAMI fiubat Belediyelerin Yap s ve flleyifli (Büyükflehir - Normal) Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Baflkan E itmen: Ali Müfit GÜRTUNA ( st. Eski B.fiehir Bel. Baflkan ) Stres Yönetimi ve Baflar E itmen: Prof. Dr. Nesrin fiah N fiubat Siyasi Partiler Yasas, Partilerin l ve lçe Yönetimlerinde flleyifl E itmen: Dr. Mehmet DÜLGER (Antalya Milletvekili) Çek, Senet, K ymetli Evrak ve fiirketler Hukuku E itmen: Ömer AVfiAR MART 2006 PROGRAMI MART - 2. Bölüm E itmenleri Ahmet ÜNSAL, Bülent ECZACIBAfiI, Ali Nazmi ACAR, Zaman Yönetimi ve Toplant Yönetimi Teknikleri E itmen: Faysal ALMEMAN MART - 2. Bölüm E itmenleri Güngör PEKfiEN, Çetin NUHO LU, Hüseyin ÇALIK Pazarlama ve Motivasyon Teknikleri E itmen: U ur ERSOY N SAN 2006 PROGRAMI N SAN - 2. Bölüm E itmenleri Hilmi ÜNSAL, Hüseyin ACARLIO LU Liderlikte Etkili letiflim E itmen: Yrd. Doç. Ferruh UZTU N SAN - 2. Bölüm E itmenleri Hasan AKINCIO LU, Kemal fiah R, Mustafa ÇALIK Etik De erler Yönetimi (Farkl l klar F rsata Dönüfltürmek) E itmen: Prof. Dr. Mehmet SA LAM (Etik Kurulu Baflkan ) MAYIS 2006 PORGRAMI MAYIS - 2. Bölüm E itmenleri Savafl T T Z, Hamdi AKIN, Talha GÖRGÜLÜ Rekabet Stratejisi ve Vizyon Oluflumu E itmen: Prof. Dr. Erdal TÜRKKAN MAYIS Raporlama ve De erlendirme Kapan fl ve Sertifika Töreni Detayl Bilgi çin: Dilek KARADO AN Tel.: (0242) Faks: (0242) EK M 2005 ATSO

20 Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Hab ATSO Baflkan Özgen: Antalya'n n turistik cazibesini artt racak projeleri her zaman destekleriz Antalya kamuoyunda çok tart fl lan Dokuma Fabrikas alan ile ilgili bir aç klama yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kemal Özgen, Antalya'n n turistik cazibesini artt racak ve Antalya'ya uluslararas ticaret merkezi boyutu kazand racak projeleri her zaman destekleriz dedi. Aç klamas nda Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 'n n bir meslek örgütü oldu unun ve kent ekonomisinin uzun dönemli geliflmesi ile ilgilendi inin alt n çizen Özgen, Bizim önceli imiz kent ekonomisinin kent turizmine dayal geliflmesidir. Antalya'n n kent merkezinde yeni cazibe merkezlerine ihtiyaç duydu u herkes taraf ndan bilinmektedir. Antalya'n n turistik cazibesini artt racak ve Antalya'ya uluslararas ticaret merkezi boyutu kazand racak projeleri her zaman destekleriz ifadesini kulland. Özgen'in aç klamas flöyle; Özellefltirme daresi Baflkanl 'na devredilen Dokuma Fabrikas alan Antalya'da az say daki önemli kamu arazisinden birisidir. Söz konusu alan Antalya kenti için önemli bir rekreasyon alan d r. Bir cazibe merkezi olma potansiyeli nedeniyle Kepez bölgesinin geliflmesi için vazgeçilmez niteliktedir. Dolay s yla Dokuma Fabrikas alan n n k sa vadeli öncelikler kadar Antalya kent merkezinin uzun dönem ihtiyaçlar da dikkate al narak planlanmas gere i üzerinde herkes hemfikirdir. Bu tür projelerde en az ndan y ll k bir gelecek için Antalya'n n durumu ve ihtiyaçlar dikkate al nmal d r. Bugün çok cazip görünen ifl merkezleri, ticari alanlar gelecekte ayn fayday sa lamayabilir. Kepez Belediyesi'nin söz konusu alan 49 y ll na tahsis etmifl olmas na ra men, alan kullan m ile kesinleflmifl bir proje olmad anlafl lmaktad r. Bu nedenle bir çok konuda belirsizlik sürmektedir. Esasen 49 y ll k tahsis süresinin uzunlu u, bütün iyi niyete ra men tahsis biçiminin elefltiriye aç k olmas genel kabul gören hususlard r. Bu aflamada söylenebilecek en önemli hususlar alanda emsal de erin 0.60 olarak belirlenmesi, bunun Ö B taraf ndan onaylanmas ve imar plan nda da bu yönde de ifliklik yap lmas d r. Ayr ca kent park alan n n bir yar flma projesi ile projelendirilmesi düflünülmeli, bu projenin Antalya kamuoyu taraf ndan benimsenmesine dikkat edilmelidir. Bursa'da Sümerbank Merinos Fabrikas alan nda yap lan proje iyi bir örnektir. Bu tür örneklerden faydalanmakta yarar vard r. Bu projelerde istiflare kadar, temel konularda k sa zamanda bir uzlaflman n sa lanmas da önemlidir. Bunun için sivil toplum önerilerinin de gerçekçi ve uzlaflmaya dönük olmas gerekir. 1. Antalya Cart Trophy Yar fllar May s 2006'da Antalya'da gelecek y l n may s ay nda ilki yap lacak 1. Antalya Cart Trophy, düzenlenen bas n toplant s yla tan t ld. Kundu'daki Kremlin Palace Otel'de gerçeklefltirilen tan t m toplant s na, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Kemal Özgen, Avrupa-Türkiye Turizm fl Konseyi Baflkan Hüseyin Baraner, Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) Baflkan Mümtaz Tahincio lu ve organizasyonla ilgili yetkililer kat ld. Avrupa-Türkiye Turizm fl Konseyi Baflkan Hüseyin Baraner, go-kart araçlar yla Avusturya ve Amerika'da düzenli bir flekilde yap lan Cart Trophy yar fl n n Türkiye'ye getirilmesi için uzun çal flmalar yap ld n söyledi. Baraner, Antalyam z'da gelecek y llarda mutlaka çok daha de iflik, dünya ve Avrupa çap nda büyük etkinlikler yap lacakt r. Bu etkinlikler Antalya'y, Türkiye'yi Avrupa'ya daha da yak nlaflt racak, oradaki insanlar da buraya daha çok çekecektir dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Kemal Özgen de konuflmas nda Antalya'da turizmin günden güne çeflitlendi ini belirterek, flunlar kaydetti: ATSO olarak. Antalya turrizminin sadece deniz, kum ve güneflten varolmad n söylüyoruz. Antalya'daki bu güzel tesisler, bu tip organizasyonlarla taçland r l yor. Antalya'da art k bu tür organizasyonlar yap lmal. Yüksek gelir düzeyine sahip insanlara bu tür organizasyonlarla ulafl lmal d r. Bu organizasyonlar bizi çok heyecanland r yor. Antalya'da yap lacak Cart Trophy'i sonuna kadar destekliyoruz. Cart Tropyh, go-kart olarak adland r lan araçlarla yap lan yar fllara verilen genel bir ad. Genellikle uluslararas büyük flirket yöneticileri çal flanlar n n kat ld yar fllar, 5 y ld r Avusturya ve Amerika'da yap l yor. 1. Antalya Cart Trophy ise, May s 2006 tarihleri aras nda Antalya'daki Beach Park'ta haz rlanacak 1,5 kilometrelik özel pistte gerçeklefltirilecek. Bu pist ayn zamanda organizasyonun en uzun pisti olacak. Bu yar fllar için yurtd fl ndan çok say da yar flç ve izleyici gelece i bildiriliyor. ATSO EK M

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı