Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL"

Transkript

1 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler, bugüne kadar oldu u gibi genel kurula kadar da ard ndan bafllayacak süreçte de nflallah hayal k r kl na u rayacaklard r" dedi. Erdo an, Davuto lu nun ad n, De- erli kardefllerim, bizleri ekranlar bafl nda izleyen aziz milletim, 27 A ustos'ta AK Parti'nin Ola anüstü Genel Kuruu'na Genel Baflkan aday olarak girecek arkadafl m z D fliflleri Bakan - m z, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davuto lu kardeflimdir." sözleriyle yapt. Fiyat 25 Kr HER KONUYU KONUfiTUK Her zaman oldu u gibi sorulara büyük bir nezaket ve ayr nt ile cevaplar veren Davuto lu, Türkiye nin terörle mücadelesinden bir döneme damgas n vuran ve emperyal güçlerin izin vermedi i komflularla s f r sorun politikas na, Irak taki çok önemli geliflmelerden 2012 nin Balkan Y l lan edilmesine, uluslar aras birçok sorundan Konya n n gelece ine dair pek çok konuda bilgiler vermiflti. DÖNEM N TÜRK YES DE DÜNYASI DA FARKLIYDI O dönemden bu güne geçen k - sa sürede Türkiye, bölge ve dünya inan lmaz olaylar, de iflimler yaflad. Diktatörler devrildi, meflru seçilmifl hükümetler, cumhurbaflkanlar darbe ile indirildi. Kimileri da l rken yeni ittifaklar kuruldu. Siyasetin de riyasetin de rengi de iflti. YEN TÜRK YE YEN SÜREÇ Böyle bir dönemin ard ndan Recep Tayip Erdo an Cumhurbaflkanl Köflküne, en güvendi i isimlerden biri olan Ahmet Davuto lu da Baflbakanl k Konutuna gidiyor. Yeni Türkiye de bafllayan bu yeni süreç için, Türkiye kazanacak dersen yanl fl olmaz herhalde? Dursun ERKILIÇ fl kan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y lda gerçeklefltirilen büyük restorasyon hareketinin hiçbir ara ve kesintiye u ramadan devam edece ini belirtti. HABER 16. SAYFADA Ayn zamanda Konya Milletvekili olan Ahmet Davuto lu, dönemin Konya TV Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ve Ankara Temsilcisi Dursun Erk l ç n canl yay n konu u olmufl; Konya, Türkiye, bölge ve dünya ile ilgili güncel sorulara doyurucu cevaplar vermiflti. Recep Tayyip Erdo an n seçilmifl cumhurbaflkanl n n kesinleflmesinin ard ndan kendisiyle çal flmak için sab rs zlan yoruz diyen ABD D - fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesiyle ilgili de "Türkiye'deki bir sonraki baflbakanla çal flmay sab rs zl kla beklediklerini" belirtti. HABER 16. SAYFADA 5 A ustos 2014 Cuma CHP Sözcüsü Haluk Koç Fiyat 25 Kr CHP Sözcüsü Haluk Koç a göre, Genel Baflkan elefltirecekseniz, bunu, Cumhurbaflkanl seçimi öncesi kimi yorumcular, CHP (ve MHP) n z. Yani, nce nin s fat buna uygun de- Grup Baflkan Vekili s fat yla yapamazs - ilmifl Muhaliflerin ortak duygusu, Partimin eriyip gitmesini seyretmeyece im de aday n n cumhurbaflkan seçilmesini de il, dü ümleniyor Erdo an n Evet sadede gelelim ve CHP nin asl nda seçimden nas l baflar l ç kt n n cumhurbaflkan olmas n itiraf n okuyal m. Bu baflar y anlatan (ya da düflük bir oy CHP Sözcüsü Haluk Koç diyorki: Her parti kendi aday yla kat lsayd ve seçimler oran ile seçilmesini) ikinci tura kal rd tezini savunanlar n, flu hedefliyor. Seçim stratejisini bunun üzerine da çok daha büyük bir oy yüzdesi ile seçi- sonucu da hesap etmesi laz m; ikinci turlecek olan Recep Tayyip Erdo an, kafas ndaki anayasay i difl etme, fiili baflkanl k CHP Grup Baflkan Vekili kuruyor demiflti de, Muharrem nce kimileri de buna gülmüfl Baflbakan Erdo an, Burada üç bafll k çok önemli. Kat l m, istiflare ve ortak sistemine geçifl için kendisine çok güçlü bir milli irade deste i hatta CHP içinden bile ak l. Hele hele bizim için önemli olan bir fley var ki o çok önemli, bütün ifllerinizde istiflare ediniz prensibi bizim için anlaml d r. Biz buna inan r z. Partimizin olarak tepe tepe kullanacakt. tepkiler gelmiflti ve hükümetimizin her ad m na bu hakim olmufltur dedi. Dursun ERKILIÇ n yaz s 12 de lacak bir de iflim ve dönüflüm aflayan YED GÜN Gazetesi, sadece esleki baflar s ile de il, meslek eti i ak m ndan da takdir gören yöntem e uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo e Posta ile binlerce okura ulaflan tik Ödül sahibi YED GÜN azetesi, elektronik posta yoluyla da n binlerce okuruyla bulufluyor. Bu olla ulaflt m z okur say s 85 bin ldu yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Partisinin Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s nda konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çarp c aç klamalarda bulunurken, Yeni Türkiye için yeni bir muhalefet diliyorum dedi. Siyaset serüveninde yaflad s k nt lar, AK Parti sürecinde yaflanan sorunlar, darbe giriflimlerini, kendilerine karfl yürütülen kampanyalar hat rlatan ve art k yeni bir Türkiye do du unu belirten Erdo- an sözü muhalefete getirdi inde flunlar söyledi:. ERDO AN: YEN TÜRK YE'DE TEK B R ARZUM VAR Bizi diktatör otoriter tek adam olmakla itham edenlerin hepsini vicdanlar yla bafl bafla b rak yorum bu konuda onlar muhatap almaya gerek yok. 77 milyon içinde bu mahalle bask s n n etkisi alt nda kalanlar n da bize ve hadiseye gönül gözüyle bakma ça r s nda bulunuyorum. 77 milyonun cumhurbaflkan olarak top- CHP Genel Baflkan K l çdaro lu, parti içi muhalefetin istifa taleplerine ve ola anüstü kurultay ça r lar na sert tepki gösterdi. Hürriyet Gazetesi nden Okan Konuralp in haberine göre, MYK da, cumhurbaflkanl seçim sonucu ve parti içi muhalefetin ç k fl de erlendirilirken, K l çdaro lu, kurmaylar na ya da Ekim için kurultay talimat vererek, Güçleri yetiyorsa, toplas nlar imzalar n, gere ini yapaca m. Onlar toplayamayacak ama biz toplar z. Seçimli ola anüstü kurultay ve tüzük kurultay n birlikte toplaman n hukuksal çal flmalar na bafllay n dedi. ustos 2014 Perflembe aflbakanl k için d en iddial isim gündemde bulu- fliflleri Bakan Ahavuto lu, Bayburt, üflhane ve Traba önemli mesajlar Fiyat 25 Kr HABER 12. SAYFADA ISSN Süper gece 25 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Türk futbolunda heyecanl bir gece yaflanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol tak mlar, TFF Süper Kupa'da bugün Manisa'da yapacaklar derbiyle, tarihlerinde 378. kez karfl karfl ya gelecek. HABER 15 DE Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL Siyasetin ajandas nda çok yo un bir A ustos sonu Eylül bafl trafi i var. Cumhurbaflkanl seçiminden sonra girilen yeni süreçte, hem devletin zirvesindeki iki isim de iflecek, hem de iktidar ve anamuhalefet partisi ola anüstü kongreye gidecek. Yüksek Askeri fiura ve 30 A ustos Zafer Bayram gibi önemli günleri sadece hat rlatarak flöyle bir önemli gündem tarihi s ralamas yap labilir adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 3. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada www. Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü Erdo an aç klad TÜRK YE kazanacak AK Parti Genel Baflkanl n n bir numaral aday, Müstakbel Baflbakan, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu, Konya TV Ankara Temsilcili ini yapt m dönemde haz rlay p sundu um Ankara n n Zirvesi program nda, Televizyonun o zamanki Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ile birlikte canl yay nda a rlam flt k. Davuto lu görüflleri HER GAZETEN N MANfiET NDE Korkusuz Filistin gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ABD hep sab rs z! adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N on dönemde Türk medyas na örnek her yerde Size bir gazete bayisi kadar srail letiflim Bakan Gilad Erdan n, Gazze'ye karadan yeni bir sald r ya "yak n" olduklar n söylemesinin ard ndan, Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri yapt yaz l aç klamada, " srail'in yeniden karadan sald raca na yönelik tehditleri, Filistin direniflini korkutamaz" dedi. Ebu Zuhri aç klamas nda, "Direnifl, Filistin halk n korumak için haz rd r. Gazze, iflgalciler için her zaman bir mezar olmufltur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit bizi korkutamaz" ifadelerini kulland. Sald rlarda flimdiye kadar 2 bin 104 Filistinli hayat n kaybetti, 10 bin 627 kifli ise yaraland. ç Yok diyenler yan ld CHP nin, Koç gibi nce hesab varm s Erdo an, yeni bir muhalefet istedi! Kurultay restleflmesi VAHfiETTE SON NOKTA Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütünün Suriye'nin Deyru'z Zor kentinin fiuaytat bölgesinde, aralar nda çocuklar n da yer ald 20 kiflinin bafl n keserek infaz etti i bildirildi. NAZ MA DURLARININ SYANI Dünyan n farkl bölgelerinde yaflayan ve 2. Dünya Savafl 'nda Alman askerleri taraf ndan Nazi kamplar nda tutulan 327 Yahudi ve onlar n çocuklar, ortak bir mektup yay nlayarak, srail'in Filistin'de devam eden katliamlar n ''kesin flekilde k nad klar n '' belirtti. Uluslararas Yahudi anti-siyonist A (IJSN) taraf ndan haz rlanan ve New York Times gazetesinde yay nlanan mektubun alt na Nazi kamplar ndan kurtulan 327 Yahudi veya çocuklar imza att. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da Al nan ola anüstü kurultay karar n n ard ndan çok önemli geliflmeler yaflan yor. CHP nin hali, içeriden bakanlarla d flar dan izleyenlere farkl görünüyor. Ola anüstü kurultay öncesi ola anüstü hallerin Hiçbir zorluk karfl - nda boyun e me- yafland partide, taraflar öyle bir strateji uyguluyor ki, rakipler birbirini kollamakta zorlan yor. vuto lu flbakan bi ydi! https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi MESAJLARI Tavsiye edilemeyecek tasfiye ve Ola anüstü CHP de hal! Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) taraf ndan yap lan aç klamada, Ifi D'in Deyru'z Zor kentinin bat - s nda yer alan fiiuaytat bölgesinin denetimini sa lamas ndan sonra, aralar nda çocuklar n da bulundu u bafllar kesilerek infaz edilmifl 20 kiflinin cesedine rastland belirtildi. Ifi D'in söz konusu bölgenin kontrolünü sa lad günde onlarca kifliyi tutuklad ifade edilen aç klamada, ailelerin Ifi D taraf ndan tutuklananlar n hayatlar ndan endifle etti i dile getirildi. 27 A USTOS 11 y ld r tek bafl na iktidarda olan AK Parti, yeni genel baflkan n seçmek için kongreye gidecek. Recep Tayyip Erdo an, kongreye genel baflkan olarak son kez kat lacak. ÇILGIN B R 28 A USTOS Türkiye de ilk defa halk taraf ndan seçilen bir cumhurbaflkan göreve bafllayacak. 10 A ustos ta yap lan seçimlerde cumhurbaflkan seçilen Baflbakan Erdo an, görevi Abdullah Gül den devralacak. Erdo an ayn gün hükümet kurma görevini AK Parti nin bir gün önce yap lan kongresinde seçilen yeni genel baflkan na verecek. Yeni kabinenin de ayn gün aç klanmas bekleniyor. Kabinede daha önce bakanl k yapmam fl isimlere görev verilece i de Ankara kulislerinde konuflulanlar aras nda. 1 EYLÜL Dünyada Bar fl Günü olarak kutlanan 1 Eylül de hükümetin Kürt sorununa iliflkin bafllatt çözüm süreci kapsam nda büyük bir ad m atmas bekleniyor. Daha önce çözüm süreci için yasal garanti içeren çerçeve yasay ç karan hükümet, bu defa aç klayaca yol haritas yla bu çerçevenin içini dolduracak. PKK l lar n eve dönüflünden, Türkiye ye döndüklerinde hayata kazand r lmas na ve örgütün silah b rakma aflamas na kadar at lacak tüm ad mlar takvime ba lanacak. 5-6 EYLÜL Cumhurbaflkanl seçimlerinde al - nan sonuçlar ile ilgili çeflitli isimlerin elefltirilerine hedef olan CHP yönetiminin ald ola anüstü kurultay 5-6 Eylül tarihlerinde yap lacak. Kurultayda genel baflkan seçimi de yap lacak. Hisarc kl o lu: Davuto lu ifl dünyam za katk sa lar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesine iliflkin, "Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias n n geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r" ifadesini kulland. Hisarc kl o lu, Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkanl adayl na iliflkin bir mesaj yay mlad. Davuto lu'nu Türk ifl dünyas ad na tebrik ettiklerini ifade eden Hisarc kl - o lu, mesaj nda flunlar kaydetti: "Halka hizmetin, Hak'ka hizmet oldu una inan yoruz. Say n Davuto lu'nun bu hizmet f rsat n n hakk n sonuna kadar verece ine ve hay rl hizmetlere imza ataca na inan yoruz. Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias - n n yurt içinde ve yurt d fl nda geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r."

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Ağustos 2014 Pazartesi Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. J-Lo'dan gerçek aşkın kitabı DIŞ HABERLER- Twitter'dan ilk kitabının duyurusunu yapan Jennifer Lopez, ""Merhaba, ilk kitabım True Love 4 Kasım'da yayımlanacak" dedi. Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. Medyada hiç yayımlanmamış fotoğrafların da yer alacağı duyurulan kitabında Lopez, anneliğini, sanat hayatını, üzüntülerini, Marc Antony ile biten evliliğini anlatıyor. 'Gerçek Aşk', arka kapağında "Jennifer'ın dürüst bir günlüğü" diye tanımlıyor. Türkiye'de ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil. Müzizyenler SGK yı ombudsmana şikayet etti ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon- Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. Serinin 2. filmi, genel itibariyle Dwight karakterinin hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Aksiyon türündeki film, 4 kısa öyküden esinlenen 4 bölümden oluşuyor. Bu öykülerden 2'si orijinal hikayede yer alırken, diğer ikisi de film için kaleme alındı. ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ANKARA - ÖZCANYILDIRIM - Müzik- Sen öncülüğündeki müzisyenler daha önceki yıllarda sanatçılara sağlanan borçlanma haklarından yararlanan sigortalı sayısını öğrenme taleplerine olumsuz yanıt veren SGK'yı Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Nihat Ömeroğlu'na şikayet etti. Müzik-Sen Genel Başkanı Mehmet Çırıka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçı ve yazarların sosyal güvenliklerinin ve hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında olacaklarının uzun yıllar netliğe kavuşturulamadığını belirterek, söz konusu belirsizlik nedeniyle kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmiş birçok sanatçının sosyal güvenlik hakkından yoksun kalıp, hayatının son yıllarını yoksulluk içerisinde geçirdiğini söyledi. Sanatçıların 1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamına alındığını ama bu hakkın beklenen yararı sağlayamadığını ifade eden Çırıka, şöyle konuştu: "Sanat çalışmalarının özgün koşulları nedeniyle, genel sosyal güvenlik sistemi içinde sanatçılarımızın etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe kavuşturulmaları mümkün olamadı. Bu nedenle, güzel sanat alanlarında uğraş veren sanatçılar için etkin ve kalıcı özel bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalı. Ancak bu sistem oluşturuluncaya kadar, sigortasız geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlik kapsamına alınabilmesi için, sanatçıların zaman zaman borçlanma yasası talebinde bulunmaları zorunlu bir ihtiyaç. Bu konuda 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma hakları verilmesi atılmış örnek ve önemli adımlar." Çırıka, sanatçılara borçlanma hakkının en son 20 yıl önce verildiğini, aradan geçen süre içerisinde sosyal güvenlik şemsiyesinden mahrum kalan sanatçıların ve yazarların olduğuna dikkati çekerek, sanatçılara borçlanma hakkının tekrar verilmesi gerektiğini savundu. Anayasa'nın 64. Maddesinde, "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır" ifadelerine yer verildiğini anımsatan Çırıka, şunları kaydetti: "Sanatçıları korumanın yolu sosyal güvenlik şemsiyesine dahil edilmelerinden geçiyor. Borçlanma hakkı sağlanarak birçok sanatçı koruma altına alınacak ama SGK, bu konuda ilgili kurumlara ve TBMM'deki komisyona olumsuz görüş bildiriyor. Yani, sanatçı borçlanmasına yüzbinlerce kişi başvurur, bu borçlanmalar da kuruma yük getirir yönünde bir tutum içerisinde. Oysa bize göre, sanatçı borçlanmasına ancak bin kişi başvurur. İşte bu tezimizi güçlendirmek için de 1978, 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma haklarına başvuran sigortalı sayılarını SGK'dan resmi yazıyla istedik. Kurum, önce bu verilerin ellerine olmadığını bildirdi. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Şef'' Yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Şef'' dramatik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başarılı yönetmen ve oyuncuya başrolünde Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor. ABD yapımı film özetle şöyle: ''Carl Casper şık bir restoranda çalışan bir baş aşçıdır. Kendi mutfağına ait yemekleri nefistir ama lokantanın menüsüne bağımlı çalıştıkça yaratıcılığı ve ona bağlı olarak da yemeklerinin lezzeti düşüşe geçer. Üstelik önemli bir gurmenin yemekleri hakkında yaptığı olumsuz eleştiriler Carl için bardağı taşıran son damla olur. ''Sürpriz Damatlar'' Philippe De Chauveron'un yönettiği ve Christian Clavier, Chantal Lauby,Ary Abittan ile Medi Sadoun'un oynadığı Sürpriz Damatlar sinema severlerle buluşacak. Komedi türündeki film 4 kızı olan bir çiftin, her biri farklı kültürlerden gelen damatlarını konu alıyor: ''Marie ve ClaudeVerneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir ancak bu damat adayı daafrika kökenlidir. Murat Göğebakan dan bayrağı oğlu devraldı ANKARA - ŞENAY ÜNAL - Kısa süre önce kanserle savaşını kaybeden ve vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı Murat Göğebakan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) için hazırladığı ancak seyirciyle buluşturmasına ömrünün vefa etmediği programı oğlu ekranlara taşıyacak. Müzik ve edebiyat dünyasından sanatçılar ile Türk dünyasından siyasileri "Aşıklar Yolunda" ağırlayacak oğul Bülent Göğebakan, babasının adını da yaşatacak. AAmuhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Göğebakan, teklifin kanal yönetimi ve babasının menajeri Melih Göğebakan'dan geldiğini anlattı. Babasının hatırasını yaşatmak için programın sunuculuğunu üstlenmeyi kabul ettiğini belirten Göğebakan, "Babamın bayrağını dalgalandırabilmek için bu programı kabul ettim. Eminim o en güzelini, en iyisini yapardı ama nasip olmadı. Hakka yürüdü. Belki bize de nasip olmaz fakat nasip olursa da beni izleyeceğini düşünüyorum" dedi. Böyle bir çalışmanın içinde ilk kez olacağını, babasının sağlığında nadiren ekrana çıkmayı tercih ettiğini kaydeden Göğebakan, amatör olarak müzikle ilgilendiğini de söyledi. Göğebakan, ilk bölümlerde seyircilerle buluşacak konukların belli olduğunu dile getirdi. Merhum Murat Göğebakan'ın kuzeni yapımcı Melih Göğebakan da yaklaşık bir yıl önce rahmetli Göğebakan'a çok sayıda televizyon programı teklifi geldiğini ve konuyu kendisiyle konuştuklarını ifade etti. Ekranlara geri dönüyor Acun Ilıcalı'nın programıyla hafızalara kazınan Müge Uzel, Kıvanç Tatlıluğ'un ağabeyinin ajansı ile çalışmaya başladı.

3 ANKARA Sincan Belediyesi nden kardefllik köprüsü HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi, Çin den Polonya ya kardefllik köprüleri kurdu. 13 farkl ülkedeki belediyelerde kardefllik protokolü imzalan Belediye, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyor. Asya, Avrupa ve Afrika ya uzanan kardefllik ba lar n güçlendiren Sincan Belediyesi, di er belediyelere de örnek oluyor. Kardefllik ve dostlu un önemine de inen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Birlik ve beraberlik duygusu ile dünyadaki birçok belediye ile kardefl olmaya bafllad k. Amac m z hem Sincan dünyaya tan tmak hem de di er belediyelerle fikir al flverifli yaparak birbirimize destek olmaya çal fl yoruz. dedi. HABER MERKEZ - S nav E itim Kurumlar, yeni dönem öncesi Ankara Zümre Toplant lar n S nav Koleji nde yapt. S nav E itim Kurumlar, yeni e itim ö retim y l haz rl klar na h zl bafllad. Bu kapsamda S nav E itim Kurumlar n n deneyimli ö retmenleri zümre toplant lar nda bir araya gelerek Ankara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Avusturya ile ticari iliflkileri daha da gelifltirme arzusunda olduklar n belirterek, Viyana Ticaret Odas ile iflbirli i protokolü imzalayarak iki ülke aras ndaki ticaret hacmini art rabiliriz dedi. yeni dönem planlamalar n yapt. S nav Koleji nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen S nav Zümre Toplant s na S nav Dergisi Dershaneleri Ankara flubelerinden ve S nav Koleji nden alt yüze yak n ö retmen kat ld. 9 farkl branflta düzenlenen zümre toplant s nda kat l mc lar, E itim Ö retim Y l için görüfl al flveriflinde bulundu. Sincan Belediyesi nin ilk kardefli Kosova n n Prizren Belediyesi 2007 y l nda kurulan bu kardefllik ba n n ard ndan her geçen gün büyüyen kardefllik halkas na bir yenisi eklendi. Kosova ile bafllayan kardefllik zincirine zamanla; Mo olistan Ulan Bator-Çingeltei Belediyesi, Bosna Hersek Doboy Yug Belediyesi, Azerbaycan Zagatala Muhah Belediyesi, Filistin Gazze-Beyt Lahya Belediyesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy Belediyesi, Çin fiangay Jiading Belediyesi, ran Do u Azerbaycan-Marage Belediyesi, Avusturya Viyana-Wieden Belediyesi, Tunus Kebili Belediyesi, Bosna Hersek Travnik Belediyesi, Makedonya Struga Belediyesi ve son olarak bu y l Polonya Wolomin Belediyesi eklendi. ATO, Viyana Ticaret Odas yla iflbirli i protokolü imzalayacak HABER MERKEZ - ATO Baflkan Salih Bezci, Avusturya Büyükelçili i Müsteflar Constantin Bekos ile Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier i makam nda kabul etti. Müsteflar Bekos, kabulde yapt konuflmada Ankara Ticaret Odas ile Viyana Ticaret Odas n n geçmifl dönemde iletiflim halinde oldu unu hat rlatarak, göreve yeni bafllayan oda baflkan yla bu iliflkilerin daha da geliflece ini kaydetti. ki oda aras nda ticari iliflkileri gelifltirmeye yönelik bir iflbirli i protokolü haz rl içinde olduklar n anlatan Bekos, Viyana Ticaret Odas Baflkan ile ticaret odas yetkilileri, ifladamlar ve gazetecilerden oluflan bir heyetin Kas m ay nda Ankara ya gelece ini söyledi. Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier de HABER MERKEZ - htiyaç sahibi ailelerin çocuklar için Çankaya Belediyesi nce düzenleneni ücretsiz sünnet flöleni bafllad. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in, sosyal yard m hizmetlerini art rmaya ve her anlamda vatandafllar n yan nda olmaya yönelik projeleri ses getiriyor. ftar çad rlar yla 160 bin vatandafla ulaflan, Çankaya Yard mlaflma ve Ekonomik Dayan flma Derne i (ÇAYED) eliyle binlerce aileye g da ve eflya yard m nda bulunan Avusturya Ticaret Odas n n Ankara ziyaretinde lojistik, ulaflt rma ve altyap sektörüyle ilgili görüflmeler yapmak istediklerini kaydetti. ATO Baflkan Bezci de, Ankara Ticaret Odas olarak daha önce Viyana y ziyaret ettiklerini ve ticaret odas ile de görüflmelerde bulunduklar n anlatt. ki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesinin yararlar ndan bahseden Bezci, Avusturya ile Türkiye aras nda pozitif ticaret ve yat r m için birlikte bir platform oluflturma vizyonunu benimsiyoruz dedi. Konuflmas nda Avrupa Birli i ülkelerince Türk ifladamlar na uygulanan ve a r prosedürler içeren vize konusuna da de inen Bezci, mzalayaca m z protokolde vize ifllemlerini kolaylaflt ran bir maddenin de yer almas n arzuluyoruz diye konufltu. Çankaya da sünnet flöleni belediye flimdi de ücretsiz Sünnet fiöleni ile yoksulun yan nda. Çankaya Belediyesi nin Özkaya T p Merkezi ile birlikte gerçeklefltirdi i ve çocuklar n bütün masraflar n n Çankaya Belediyesi taraf ndan üstlenildi i sünnetlerin ilk bölümü renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bürokratlar ile çok say da vatandafl n kat l m yla gerçekleflen flölenin ilk etab nda 15 S nav E itim Kurumlar nda Zümre Toplant s yap ld çocuk sünnet ettirildi. fiölen öncesi bir konuflma yapan Çankaya Belediyesi Meclis Baflkanvekili Selçuk Dereli, Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in sevgi ve sayg lar n iletti. Sosyal belediyecili in en güzel örneklerini vermeye devam ettiklerini belirten Dereli; Çankayal vatandafllar m z n yan nda oldu umuzu her f rsatta hissettiriyoruz. Bu sünnet flölenimizle de ihtiyac olan aileler için güzel bir etkinlik yapt k. Eme i geçenlere ve buraya kat lan tüm ailelere teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in daha önce ifade etti i gibi 1 Eylül e kadar 300 çocu a ulafl lmas planlanan etkinlikte, sünnet öncesi çocuklara palyaço gösterisi yap ld ve balon da t ld. Kendilerine arma an edilen sünnet k yafetleri ile heyecan duyan çocuklara ayr ca hediyeler de verildi. Ay sonuna kadar devam edecek sünnetlerin büyük e lencesi ise 7 Eylül de Çansera Kent Bahçesi nde gerçekleflecek. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Viyana Ticaret Odas Baflkan n n imza koyaca protokol her iki ülkeye karfl l kl ifl ziyaretleri düzenlemek, konferanslar yapmak ve seminerler organize etmeyi karara ba l yor. Karfl l kl ifl ortaklar bulma konusunda çal flmalar yürütülmesinin yer alaca protokolde, iyi uygulamalar n aktar m için bir platform oluflturulmas bulunuyor. Her iki ülkede gerçeklefltirilecek fuar, sergi, çal fltay veya konferanslar konusunda karfl l kl bilgi ak fl n n sa lanmas n n hükme ba lanaca protokolde iki ülke ticaretini art rmaya yönelik önlemler maddeler halinde s ralan yor. Viyana ve Ankara Ticaret Odas n n maddeleri üzerinde çal flmalar n sürdürdü ü protokol 21 Kas m da Ankara da imzalanacak. Tafldelen, ressam konu unu a rlad HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Ressam Ayten Çam, konuk etti. Ku ulupark ta açt serginin ard ndan Baflkan Tafldelen i ziyaret eden Ressam Ayten Çam, Tafldelen e bir An tkabir tablosu hediye etti. Çam, Belediye taraf ndan sa lanan sergi olana n n hay rl bir kampanyaya vesile oldu unu söyledi. Ku ulupark ta aç k havada düzenledi i sergide Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) ile irtibat kurdu unu dile getiren Çam, Gölbafl nda yap m devam eden LÖSEV Onkoloji Hastanesi yarar na yeni sergiler açaca n aktard. Hay rsever bir sanatç y Ku ulupark ta halkla buluflturmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Tafldelen, yeni çal flmalar nda da Çam yaln z b rakmayacaklar n söyleyerek teflekkür etti. 25 A ustos 2014 Pazartesi 3 DD A YOK Abdullah Cengiz E itimci-yazar HEYKEL AfiKI Allah a (celle celaluhu) sonsuz flükürler olsun ki, heykellere, türbelerin ve mezarlar n bafl na gidip medet beklemeye eskiden beri tepkiliyim. Hat rlad m kadar ile gönlümden gele gele bir gün, bir saniye dahi olsun bu flekildeki bir flirke girmedim. Rabbim muhafaza eyledi Yönetici oldu um dönemlerde ve bayramlarda çelenk takma, sayg duruflu ve takdim merasimleri ile sunma ifllemlerine bizzat kat ld m. yi hat rl yorum, sayg durufllar nda da çelenk takdimlerinde de hiç gönülden gelerek ve inanm fl biri olarak bunlar yapmad m. Hatta -unutmam ve dalg nl m hariç- çelenk sunmada ve sayg duruflunda sessizce hep la ilahe ilah, esta firullah)(allah tan baflka lah yoktur; Allah m beni ba flla) sözlerini tekrar ettim. Çünkü o ifli severek ve de isteyerek yapmad m. Bu fiilleri ifllerken bile yanl fll na ve anlams zl na inand m için böyle yapt m. Yahut oralarda okuyan binlerce masumun iman n kurtarma ad na böyle bir ifle r za göstermekteydim. fiimdilerde bile o fiillerimizin yanl fll na tövbe ve isti far ediyorum. Bizde de heykelcilik ve heykel aflk Bat l laflmayla bafllam fl. Yani anlayaca n z slam-i de erleri yavafl yavafl terk edip Bat y k ble edinmeye bafllad m z günlerde. Önceleri tek tek bafllayan bu yanl fll k, zamanla devlet paras ndan ve zorbal kla bafl n alm fl gitmifl... Öyle ki 1970 te Diyarbak r n Kad köy ünde heykel görünce -o gün çocuk akl mla anlamasam dasonraki y llarda heykel aflk n n memleketin kan na ve damarlar na nas l da ifllendi ini anlam fl oldum. Önceleri malum kiflilerle bafllayan heykel dikmeler sonraki y llarda artarak devam etti. Öyle ki insan heykellerinden, keçi heykeline, deve ve zürafa heykelinden bir sürü saçma sapan heykele kadar yap ld kça yap ld. Bu u ruda trilyonlarca para çarçur edildi. Köyünden kentine, ilçesinden meydan na kadar her yere diktikçe diktiler. Cunta dönmelerinde -olanlar azm fl gibi- her yere bol bol heykel dikilerek memleketin imar na, milletin refah na harcanmas gereken paralar buralara harcand. Köylerde, flehirlerde insan m z ekonomik sefalet yaflarken yüz binlerin ekmek paras, ac mazs zca bu heykellere yat r ld. Özellikle halkç oldu unu söyleyen iktidarlar döneminde bu ifl katmerli bir flekilde devam edip durdu. Sadece belli kahramanlar n heykelleri de il bir sürü varl klar n ve kiflilerin heykelleri de -sözüm ona sayg ya da sanatseverlik olarak- dikildikçe dikildi. Nisan 2014 te yolumun düfltü ü Norveç te bizi gezdiren kardeflimiz, Abi bu park çok büyük ve de do al güzelli i olan bir yerdir. Sizleri gezdirmek isterdim. Ancak park n için de o kadar nahofl(hofl olmayan), müstehcen, ahlak s n rlar n zorlayan heykeller var ki müsaadenizle gezdirmeyece im diyerek mahcubiyetini beyan etmiflti. Tabi ki biz de bu sözlere kat lman n sonucu buray -do al güzelli ini görmeme mahrumiyetimize ra mengezmek istememifltik. Bu durum Allah tan(celle celaluhu) uzaklaflan bir toplumun ac faturas d r. Çünkü biz o do al güzellikleri dolafl rken Rabbimizi ve O nun ne güzel nimetler yaratt n, adeta kâinattaki büyüklü ünü görmemiz için önümüze serdiklerini görmüfl olacakt k. Ancak o çirkin heykeller bizi Rabbimizden uzaklaflt racak, nefsimizin arzu ve isteklerine yönelterek manen üstümüze mikrop s çratacakt. Ama maneviyata inanmayan, Allah (celle celaluhu) bu konuda takmayan, sanat insan için de il de, sanat zevk ve nefis için yap p tahribata vesile olanlar buna dikkat etmezler. Bu flekildeki bir park onlar için, ancak nefis ve dünya zevkleri ad na mutlu olacaklar bir yerden öte bir anlam tafl mamaktad r. fiu Lice de yap l p y k lan heykel üzerine bu aç klamalar yapma gere i duydum. Di er yaz lar mda de indi im gibi, o bölgeye hâkim k l nmak istenen fikri anlay fl tanzimat n ve Bat l laflman n devam oldu undan, ayn uygulama ve sapk nl klar n buralarda da icra edilece inin ac bir örne idir bu heykel dikme. O diklen heykelle belki kaç ma dur aile onunla ekmek yiyecekti. Ancak putçulu u, heykelcili i ve onlara perestifli önemseyen bir mant k için bu yön asla düflünülmez. Düflünülmedi i için böyle bir yola baflvurulmufltur. Fikrimce bu heykel dikmenin mant n, bir as rdan fazlad r her yere heykel dikenlerden bir fark yoktur. Hatta onu mahkeme yoluyla indirenlerin bile ayn mant savunduklar kanaatindeyim. Öyle olmazsa bunca y ld r dikilen o anlams z, sapk n, cahiliye kokan, israf mant na da karfl ç k l rd. Görüyorsunuz ki öyle olmuyor flin di er bir yan, o heykeli dikenleri terör örgütü ile ba lant s ndan dolay kald ranlar, neden bu saatte kadar uyudular? Acaba cemaati ve hükumeti biri birine düflürmede polisten öç alma peflinde olan istihbarat teflkilat neredeydi? Nelerle meflguldü? Neden önceden haber almad ve de ilgilileri haberdar etmedi de bu provakasiyona mahal verdi? Bence birleri de bunun hesab n ilgililerden sormal d r. fiuran n alt n da çizip yaz m sonland ray m: Gönüllerde, kafalarda, kalplerin derinliklerinde y k lamayan putçuluk, heykelcilik kald kça bunlar y kman n ya da kald rman n bir mana ifade etmedi i kanaatindeyim. Önce oralar n bu ça d fl ve cahili anlay fltan temizlenmesi gerekir diye düflünüyorum. Bu ameliyeye yönelmedikçe yap lanlar kald rma, y kma netice vermeyecektir. Ömrümüz vefa ederse beraberce, Abdullah Öcalan n da heykelinin meydanlara, okullar n bahçelerine, parklara ve daha de iflik yerlere as laca günleri görece iz. Bakal m flimdilerde ba r p ça ranlar, heykel kald rmak için mahkeme karar verenler ne yapacaklar? B rak n bir fley yapmay, elleri bö ürlerinde, sayg duruflu içinde, bugün k zd klar insanlarla beraber yeni yeni heykellerin aç l fl na kat lacaklar. Çünkü savunduklar düflünce, ba l bulunduklar fikri dayanak ve inanç ayn yerden beslenmektedir. fiayet öyle de ilse neden dikilen di er heykellere ve putlara karfl ç kmamaktad rlar? Karfl ç kmay b rak n daha da ileri düzeyde sayg ve ba l l klar n sunan ritüellerle sapk nl klar n teyit etmektedirler. Anlayaca n z heykel aflklar ayn seviyede ve kararl l ktad r. Rabbim cahiliye kokan bu sapk nl a hiçbir kardeflimizi de bizi de düflürmesin.

4 4 25 A ustos 2014 Pazartesi AfiK-I EFSUN Tamer Karahan EN GÜZEL fiey NED R?-- (B R fiey YAP) Herkese göre "en güzel fley nedir?" sorusu de ifliklik gösterir. Ama genel olarak en güzel fley, bir fley yapmakt r. fle yarad n hissetmek, paslanmamak - parlamak demektir. Yani sen yokken bu dünya da bir fleyler eksik olacak... O yüzden insan listesinin en yukar s na yazmal : bir fley yap. Ve öyle bir yap ki, bir tek senin yapabilece in bir fley haline gelsin... Kolay gelsin... En güzel fleylerden biri, birini sevmektir. Zaten en güzel ibadetlerin bafl nda da sevmek gelir... Öyle kuru kuru de il ama, öyle seveceksin ki, yan nda de ilken bile mutlu olsun isteyeceksin. Kolay ulafl l r bir sevgi de il bu. Birine sar lmak de il, içine kadar sokulup k vr lmaktan bahsediyorum. Gözünü kapat nca "iyiki var' n" l k banyosuna girecek kadar olan ndan... Art k hesab yok bunun. Sorgusuda yok. Sevmiflsin. Soru iflaretinin çengeli gitmifl, sadece noktas kalm fl. En en güzel fleylerden biri ki, en baflta gelir. Her fleyi sevmek. Kötüyü de, iyiyi de, karanl da... O öyle bir güç ki, her türlü tersli i koca bir düzlü e ç karabiliyor. Karanl a bak yorsun ama ayd nl k beliriyor. Her fley de ayd nl k ve dönüfltürebiliyorsun bak fl aç nla, sevginle... Ve ben çok s k unutuyorum her fleyle bafledilebilece ini... Ama deniyorum... yi yolday m :) En güzel fleylerden biri, do ayla iç içe olmak bir olmak. Mesela derine dalmak, a aç koklamak, kayalara basmak, içine kokusunu çekmek Ohhh demek. Al flverifl merkezlerinden uzak, gürültüden kalabal ktan uzak... çinde kayboldu un kocaman bir do aaa... Çevrende koklamaktan b kmad n binbir çeflit bitki kokusu... Bafl n kald rsan y ld zlar elinle tutacak kadar yak n nda. Da lardan afla atlayan sular, hep beraber bir anda yön de ifltiren bal k sürüleri... Hemen yak nda tahta ba evinden gelen taze tereya kokusu... Yapay olan hiç bir fley yok. Sadece o an' a kadar yaflad n yaflam d fl nda... En güzel fleylerden biri ö renmek. Merak çok güzel. Okumak harika bir fley. stedi im fleye kolayca ulaflabilmeyi seviyorum. Bilgi ne kadar yak n. Ne kadar çok. Bazen fliir yazmak, bazen de burada yazmak... Sürekli flükretmeyi seviyorum. fiükrettikçe de Rabbimin verdiklerinin de erini anl yorum. Bu duygu da paha biçilmez. Fosforlu kalemlerle baz fleyleri çok önemsemeyi biliyorum. En güzel fleylerden biri unutmak. "Unuttum gitti" laf. Ne güzel laft r. Unutulan fley hakikaten gider. Solar. Unutulan her fley, solar... Ve sen çocuk gibi kal rs n. Çünkü unutmuflsun. Bu gününü bilirsin. Temize çekersin defterleri. Temizim... Herkes unutsa, hep yeniden bafllansa. Çünkü her fley zaten de ifliyor. Unutmamak demode oluyor. EN EN EN güzeli de yaflamak. Kendine dokun. Bak s caks n. S cak oldu un sürece de, yukar daki yazd klar m n hepsini yapabilirsin. nsan s cak olman n de erini, gücünü ço u zaman bilmiyor. Halbuki içinde telafl olan, elektrik olan sevgi ve inanç olan bir beden neleri yerinden oynat r... nsan bir bilse, flu hayat n en güzel fleylerini... akl n oynat r. fiükür ki, çok küçü üm. fiükür ki, her fley benim etraf mda olan bitenden çok daha büyük. SEVG LER... HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediyesi nin hizmete sundu u Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar nda (YEN MEK) yeni dönem için kay tlar bafllad. Vatandafllar n yo un ilgi gösterdi i baflvurular, 15 Eylül e kadar devam edecek. Toplumda e itimli ve bilinçli bireylerin yetiflmesine katk sa lamak hedefinde olan YEN MEK, Yenimahallelilerin ifl bulma ve el emeklerini kazanca çevirmelerine olanak sa l yor. Yeni dönem haz rl klar n n start ald YEN MEK te bu y l da ilçenin dört bir yan nda bulunan 13 kurs merkezinde 93 branflta e itim verilecek. Biliflim teknolojilerinden dil e itimine, gösteri sanatlar ndan müzik e itimine, el sanatlar ndan bahçecili e, güzellik ve saç bak m ndan muhasebe e itimine kadar her türlü branfl n yer ald kurslar, Yenimahallelilerin hayat na anlam katacak. YEN MEK te ücretsiz olarak verilen sanat ve meslek e itimlerinin yan s ra sergiler, seminerler, panel ve konferanslar da gerçeklefltirilecek. Milli E itim Bakanl n n e itim ö retim takvimine uygun olarak bafllayan kurslara baflvurular, 15 Eylül de sona erecek. Yenimahalle halk n n yo un ilgi gösterdi i kurslara bu y l 13 bin kiflinin kat lmas hedeflenirken kurs program na geçen y llardan farkl olarak 11 yeni branfl eklenecek. Toprakla u raflarak stres atanlar ve organik beslenmeye özen gösterenler bu y l YEN MEK lere ak n edecek. Yenimahalle Belediyesi, kurs program na yeni ekledi i Gül Yetifltiricili i, Mantar Yetifltiricili i ve Domates Yetifltiricili i kurslar yla do a tutkunlar n bir araya getirecek. Bilinçli Annelik ve Bebek Bak m kursu ise anne adaylar için e itim verecek. Ayr ca ebeveynleri bilinçlendirmek için Uyuflturucu Ba ml l ndan Korunma Kursu da kap lar n Yenimahallelilere açacak. Cam Üfleme Sanat da merakl lar n bir araya getirecek. Kurulacak atölyede yarat c l klar n gelifltirerek camdan sanat eserleri yapacak olan kursiyerler, HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlar n unutmuyor. Afl r s caklar n yafland flu günlerde Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, parklar, a aç altlar ve bofl arazilere sokak hayvanlar için kaplar içerisinde su, kedi ve köpek mamas yerlefltirilmesi talimat verdi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü ekipleri, belirlenen noktalara flu ana kadar 8 ton kedi, köpek ve yavrular için mama ile 5 bin mama ve su kab da tt. Belediye ekipleri yaz mevsimi boyunca düzenli aral klarla sokak hayvanlar na su ve mama da tmaya devam edecek. Uygulamay büyük memnuniyetle karfl layan vatandafllar, hayvanlara olan duyarl l ndan ötürü Baflkan Ak a teflekkürlerini ilettiler. lçede yaflayan insanlar kadar di er canl lar n da yaflam hakk bulundu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Gölbafl nda sinema keyfi HABER MERKEZ - Mogan Gölü Atatürk Sahil Park çay bahçesinde aç k hava sinema keyfi yafland. Gölbafl Belediyesi, Eyvah Eyvah 2 adl filmi aç k havada izleyiciyle buluflturdu. Aç k hava ve göl manzaras eflli inde sinema keyfini doyas ya yaflayan Gölbafl l lar, unutulmaz bir akflam yaflad. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay; Aç k hava yaz sinemas etkinliklerini ANKARA sürdüreceklerini belirterek, Gerçeklefltirece imiz etkinliklerle Gölbafll lara nostaljik akflamlar yaflatmaya devam edece iz. Sahil Park m zda vatandafllar m z ücretsiz olarak aç k hava sinemas nda çeflitli filmler ile Mogan Gölü manzaral unutulmaz akflamlar yaflayacaklar. Amac m z her ilçede var olan ancak televizyonla birlikte kaybolan aç k hava sinemas gelene ini yeniden yaflatmak. dedi. YEN MEK te yeni dönem hem e lenecek hem de kendilerini gelifltirecek. Moda Tasar m, Konservatuara Haz rl k, Yafll Bak m Eleman, Hüsn-i Hat, Özel Günlere Haz rl k ve Nikah fiekeri Haz rlama kurslar da bu y l YEN MEK çat s alt nda e itim verecek. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahallelilerin her y l kurslara gösterdi i yo un ilgiden duydu u memnuniyeti dile getirerek Kurslar m z sayesinde vatandafllar m z bir fleyler üretmenin keyfine var yor, yeni dostluklar ve arkadafll klar kurarak kendilerine yeni bir çevre ediniyor. Y lsonunda yap lan sergilerle hem yapt klar ürünlerini paylafl yor hem de kendilerine gelir elde ediyorlar. YEN MEK'te çok ucuz malzemeler el becerisi ve sanatsal maharetlerle birleflerek de erli ürünlere dönüflüyor dedi. Kurslara kat lmak isteyen Yenimahallelilerin diploma, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet foto raf ve baflvuru formu ile kurs merkezlerine kay t yapt rmalar yeterli oluyor. Sokak hayvanlar unutulmad s cak yaz günlerinde sokak hayvanlar n n susuz ve yiyeceksiz kalmamalar için tedbir ald klar n belirterek Keçiören'de flehir yaflant s nda vatandafllar m z için yapt m z hizmetlerin yan s ra do adaki di er canl lar da unutmuyoruz. Do an n parças olan bu canl lara tüm iklim koflullar nda hangi flartlar sa lamak gerekiyorsa o flartlar sa layarak önlemler al yoruz dedi. Sahipsiz sokak hayvanlar na sahip ç kan Keçiören Belediyesi, ayr ca kurdu u Rehabilitasyon Merkezi ile de hem hayvanlar n bak m ve tedavilerini sa l yor hem de onlar yeni s cak yuvalar na kavuflturuyor. Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan evcil hayvan hastanesi de hayvanlar için hizmet veriyor. Yaral halde bulunan bir sokak veya evcil hayvan, hayvan hastanesinde tedavisi yap larak iyilefltiriliyor. Pursaklar n pazarlar nda YEN DÜZENLEMELER HABER MERKEZ - Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü semt pazarlar n n yerleri yeniden çizdi, pazarc esnaf na k l k k yafet standard getirdi. Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri ilçe genelindeki semt pazarlar nda yeni düzenlemeler yapt. Pazarc esnaf n k l k k yafeti, temizli i, yaka kart gibi konularda s k denetimleri bafllatan ekipler, mevcut pazar alanlar n n çizimlerini yaparak huzurlu al flverifl ortam sa lad. Hijyen ve güvenli in üst düzeyde tutuldu u Pursaklar semt pazarlar nda, zab ta ekipleri rutin kontrollerini s k laflt rd. Zab ta Müdürlü ü yetkilileri, halk n sa l kl ve güvenli g da tüketebilmesi, al flverifllerini huzur içerisinde yapmas için pazar esnaf n n bu kurlarla dikkat etmesi gerekti ini söyledi. 4.Kolordu dan Vali Yüksel e ziyaret HABER MERKEZ - Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutan iken Genelkurmay Personel Baflkanl na atanan Korgeneral lhan Talu ile Genelkurmay Personel Baflkan iken 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanl görevine getirilen Korgeneral Metin yidil i ziyaret etti. Vali Yüksel Tarihi fian, fieref ve Kahramanl klarla dolu fianl Ordumuzun ayr lmaz parças 4. Kolordu Komutanl nda ça dafl yönetim ve görev anlay fl n z her türlü takdirin üzerindedir. Bu ba lamda bugüne kadar gayretli ve sorumlu hizmet anlay fl içerisinde görev yapan Korgeneral lhan Talu ya teflekkür ediyor, yeni görevinde baflar lar diliyorum. Görevi devralan Korgeneral Metin yidil in de üstün hizmet ve iflbirli i anlay fl içerisinde baflar l çal flmalar gerçeklefltirece ine yürekten inan yorum. dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, ziyaretin sonunda Genelkurmay Personel Baflkanl na atanan Korgeneral lhan Talu ya Ankara da yapt baflar l çal flmalar ndan dolay teflekkür ederek, Alaca n z tüm görevlerde baflar lar n z daim olsun. dedi.

5 ANKARA Aç k havada Beynelmilel keyfi HABER MERKEZ - Çankaya da düzenlenen Aç k Hava Film Festivali kapsam nda Beynelmilel filmi sinemaseverlerle bulufltu. Çankaya Belediyesi taraf ndan her Sal ve Cuma günleri Karum fl Merkezi önünde Aç k Hava Film Festivali, son olarak Çankayal lar Beynilmilel ile buluflturdu. Karum fl Merkezi ile birlikte yürütülen festivale yo un ilgi gösteren vatandafllar, aç k havada çimenler üzerinde film seyretmenin keyfini ç kar yorlar. Türk Sinemas n n unutulmaz eseri Selvi Boylum Al Yazmal m ile bafllayarak Aflk Tesadüfleri Sever ve Zü ürt A a ile devam eden festivalde son olarak Beynelmilel izleyici ile bulufltu. 2 GRUP TAfiITLAR Ç N YEDEK PARÇA, SARF MALZEME VE OTO LAST K ALIMI DAR VE MAL filer DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES 2 Grup Tafl tlar için Yedek Parça, Sarf Malzeme ve Oto lastik Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES ÜN VERS TELER MAH. DUMLUPINAR BUL- VARI NO:1 - MÜHEND SL K MERKEZ B NASI KAT:1 NO: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 1.Grup Tafl tlar için 106 Kalem Yedek Parça ve Sarf Malzeme Al m 2.Grup 9 Kalem Oto Lastik Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : ODTÜ Genel Atölyeler Müdürlü ü c) Teslim tarihi : Teslimatta, yüklenicinin yetkili eleman bulunacakt r. ODTÜ yetkililerinin talimatlar na mutlaka uyulacakt r. 1.grup için teslimat gerçeklefltirecek olan yüklenici, teslim etmesi gereken yedek parçalar bir seferde, mesai saatleri içersinde Sabah 09:00 le 12:00 saaleri aras nda teslim yap lacakt r. Her iki grup için de mallar sözleflme tarihinden itibaren 15 (onbefl) takvim günü içersinde teslimat belirtilen usullere göre yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat nalma Müdürlü ü Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. steklinin imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler ise flunlard r: 1. stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. 2. steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu. 3. steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi. stekli imalatç ise bu hususu yukar da say lan belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler maddesi 2.Grup Oto Lastik Al m için düzenlenmifl olup, stekli firman n Yetkili Sat c l k Belgesi bulunacakt r Standarda iliflkin belgeler: 2.Grup lastik al m için, stekli firma teklif etti i oto lastiklerin TSE belgesinin asl n veya noter onayl suretlerini ihale aflamas nda ihale komisyonuna teklif zarf içerisinde sunmas zorunludur. Türkiye üretimi oto lastikler için; fl makinas lastikleri TS 10121, Kamyon kamyonet lastikleri için TS 11375, Otomobil ve römork grubu lastikler için TS belgeleri olacakt r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Her iki grup için, istekliler ODTÜ Genel Atölyeler Müdürlü ü ne müracaat ederek numuneleri görecekler ve numunelerin görüldü üne iliflkin tutanak ile birlikte ihaleye kat lacaklar. Numune Görüldü Tutana- teklif dosyas nda sunulacakt r.1.grup için Yedek Parça Bilgi Formu 2.Grup için Oto Lastik Bilgi Formu teklif dosyas nda sunulacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l ORTA DO U TEK- N K ÜN VERS TES Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat nalma Müdürlü ü Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat nalma Müdürlü ü Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi nce yapt r lan planetaryum kulenin yap m h zla devam ediyor. Yap m yüzde seksen oran nda tamamlanan kule gezegenleri ve y ld zlar yak ndan tan mak isteyen uzay merakl lar n n u rak mekan olacak. Misket Mahallesi içerisinde yap m devam eden proje 40 bin metrekarelik bir rekreasyon alan nda uygulan yor. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Baflkent in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak hem gelifliyor hem de Türkiye de ve Baflkent te ilk olan y ld z projelerle bu de iflimini en güçlü flekilde sürdürüyor. Benzer örnekleri yurt d fl nda bulunan ve uzay merakl lar n n büyük bir merakla bekledi i Planetaryum Kule yi yediden yetmifle herkesin hizmetine sunaca z dedi. Mamak Belediyesi Planetaryum Kule içerisinde haz rlayaca simülasyonlarla ziyaretçilerini gerçe e yak n bir uzay yolculu una ç karacak. Ayr ca kule içerisine yerlefltirilecek 25 A ustos 2014 Pazartesi 5 Mamak ta planetaryum kulesi inflaat sürüyor panoramik asansörlerle birlikte kuleye ç kan ziyaretçiler eflsiz bir seyir deneyimi yaflayacak. Proje içerisinde yer alan ay y ld z figürü de rekreasyon alan içerisindeki yerini ald. Kulenin dikildi i tepe üzerine ise yatay arazi asansörleri ile daha kolay ulafl m sa lanacak. Hem sembolik hem de ifllevsel bir kule olan Planetaryum Kule Mamak n de iflen yüzünün de sembollerinden birisi. SARIYAR YABAN HAYATI GEL fit RME SAHASI KAFES TEL VE B L MUM NfiAAT BAKIM ONARIM YAPIMI ORMAN VE SU filer BAKANLI I IX. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Sar yar Yaban Hayat Gelifltirme Sahas Kafes Tel ve Bilimum nflaat Bak m Onar m Yap m yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ZÜBEYDE HANIM MAHALLES STANBUL CADDES No:98. ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Sar yar YHGS. Kafes Tel ve Bilumum nflaat Bak m Onar m Yap m 13 Kalem Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Nall han/ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (k rk) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Orman ve Su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Ankara fiube Müdürlü ü Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No:98 hale Komisyonu Toplant Salonu Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m ifllerinde ifl dneyiminde de erlendirilecek benzer ifllere ait tebli de yer alan B/III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: fl Deneyim Belgesi yerine Diplomalar n sunmak sureti ile haleye girecek olanlar n nflaat Mühendisli i veya Mimarl k Bölümü mezunu olanlar için hale konusu ifl veya benzer ifller denk say lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Liras ) karfl l Orman ve Su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Ankara fiube Müdürlü ü Döner Sermaye flletmesinin T.C. Ziraat Bankas Ankara skitler fiubesi TR no'lu hesab na döküman bedeli yat r larak darenin adresinden al nabilir. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Ankara fiube Müdürlü ü Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No:98 Kat:6 Oda:608 Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 6 Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarındaki azalmalara bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirterek, "2000 sonrası dönem için tek bir güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı belirlenmeli, alt sınır aylık uygulaması da benimsenmelidir" dedi. 25 Ağustos 2014 Pazartesi "Rekolte düşüklüğü fındık ANKARA - İLKAYGÜDER - Ergün, AAmuhabirine yaptığı açıklamada, TorbaYasası'nın 4 Haziran itibarıyla görüşülmeye başlandığını anımsattı. Tasarıda yer alan maddeler ile ilave edilmesini gerekli gördükleri hususlara ilişkin talepleri İZMİR - ALİ RIZA KARASU - Rusya'nın Ukrayna krizi nedeniyle Batılı bazı ülkelere karşı yaptırım kararı alması, yüksek gümrük vergileri yüzünden bu pazara giremeyen beyaz et sektörünü umutlandırdı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmalarının Rusya'ya ihracat için yasal altyapıya sahip olduğunu söyledi. Rusya'ya ihracat için önceki yıllarda gerekli izinlerin aldığını ancak yüksek gümrük vergileri nedeniyle pazara girilemediğini belirten Koca, şirketlerin her an için ihracat yapabilecek konumda olduğunu ifade etti. Rus yönetiminin aldığı kararın sektör için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Koca, "Beyaz et sektörü, Rusya'nın Batılı ülkelere yaptırım kararı almasının ardından büyük bölümünü ABD'den ithal ettiği tavuk ihtiyacını karşılamaya hazır" dedi. Türkiye'den Rusya'ya tavuk salamı, sosisi gibi işlenmiş et ürünleri ihracatının yapıldığını kaydeden Koca, ihracatın artarak devam edeceği TEKİRDAĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Arıtma çamurlarını bir biyokütle, yenilenebilir enerji kaynağı içerisine sokup kaynaktan faydalandırma ile ilgili bir çözüm yolu planlıyoruz. Böyle bir formül geliştirdiğimiz zaman, özellikle çamurların bertarafında, atıkların bertarafında önemli bir merhaleyi de aşmış olacağız" dedi. Öztürk, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Ergene Havzası'ndaArıtma ÇamurlarınınYönetimi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Ergene Havzası'nın Türkiye'nin ve Trakya Bölgesi'nin en önemli alanlarından biri olduğunu söyledi. Ergene Havzası'na önemli yatırımların yapıldığını belirten Öztürk, "Atık su artıma tesisleri bakımından ve atık suların bazılarının uzaklaştırılması, derin deşarjla uzaklaştırılması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. ORDU - Ziraat Odaları Ordu Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın az olmasının hem üreticiyi hem de sanayiciyi bazı noktalarda sıkıntıya soktuğunu söyledi. Fındığın en fazla çikolata sanayisinde kullanıldığını anlatan Soydan, şöyle konuştu: "Biz üreticiler olarak fındığa sadece kendi penceremizden bakmıyoruz. Böyle olağanüstü durumlarda dünya fındık sektörünün de penceresinden bakmaya gayret gösteriyoruz. Şu an görüyoruz ki fındıkta oluşan düşük rekolte başta çikolata üreticileri olmak üzere sektörün diğer paydaşlarını olumsuz etkileyecektir. İşte basından takip ediyoruz, fındık fiyatlarına bağlı olarak çikolata fiyatlarında oynamalar yapılacağı tartışılıyor. Bunu zaten tahmin ediyorduk. Çünkü fındığın az olması doğal olarak çikolata sektörünü etkileyecektir." Soydan, oluşan düşük rekoltenin fındığın sanayi ayağı kadar üreticiyi de olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, "Yüksek kesimlerde göç hadiseleri yaşanacaktır. Üretici ister istemez yeni sezona kadar geçimini bir şekilde sürdürmeye çalışacaktır" dedi. Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı alan bazlı gelir desteğinin erken ödenmesi Emekli aylıklarındaki azalmalara çözüm bekleniyor olduğunu belirten Ergün, kanun tasarısının genel hatlarıyla incelendiğinde, İş Kanunu'nda önemli değişikliklerin yapıldığını söyledi Ėrgün, Türkiye Emekliler Derneğinin işin ve işletmenin gereği olan istihdamın, asıl bilgisini verdi. Koca, Rusya'nın beyaz et tüketiminde en büyük kalemi, tavuk budunun oluşturduğunu anlattı. Rusya'nın ABD'den aldığı 270 bin ton beyaz etin büyük bölümünü tavuk budunun oluşturduğuna değinen Koca, ABD'ye verilen kotanın Bu çalışmalara ilaveten bölgemizde oluşacak arıtma çamurlarının yönetimi konusunda alınması gereken önlemleri de masaya yatıralım dedik" diye konuştu. Trakya Bölgesi'nin, Türkiye'ninAvrupa'ya açılan kapısı olmasının yanı sıra zirai potansiyeli açısından da önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bölgenin yüzde 72,64'ünü tarıma elverişli topraklar oluşmaktadır. Bölge, Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 12'sini, ayçiçek üretiminin yüzde 81'ini, pirinç üretiminin yüzde 57'sini karşılamaktadır. Dolayısıyla Trakya Bölgesi'nde toprağımız fevkalade önemlidir. Arıtma çamurları ve diğer atıkların bertarafı ve atık suların arıtılması fevkalade önemli. Eğer arıtma çamurlarımızı, diğer atıklarımızı ve atık sularımızı doğru yönetmezsek bölgede tarımcılık bakımından ciddi riskler ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz." taraftarı olduklarını ifade eden Soydan, şunları kaydetti: "Devletin alan bazlı gelir desteğini bir seneye mahsus eylül veya ekim ayında üreticilerimize ödemesi, yüksek kesimlerdeki üreticilerde rahatlamaya sebep olacaktır. Bunun yanında esnaf yıl içerisinde çiftçiye verdiği malın karşılığı olarak alacağı para için beklentiye girmiştir. Banka kredilerinin ödeme zamanı gelmiştir. İnşallah alan bazlı gelir desteğinin erken ödenmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yaparak üreticilerimizi köylerimizde tutmaya gayret ederiz." işveren tarafından yerine getirilmesini, sosyal güvenliğin ve iş barışının istikrarı bakımından daha uygun olacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti. Taşeron uygulamalarının ihtiyaç olmadıkça tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ergün, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda değişikliklere gidildiğini anlattı. Ergün, iş kazası sonucu ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı ve ölüm geliri bağlanmasında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki koşullarının aranmayacak olmamasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Yasada yeniden düzenlenen konular arasında, madenlerdeki iş kazalarının Soma'daki maden işyerleri ile sınırlı tutulmaması gerektiğine dikkati çeken Ergün, "Bu değişikliğin, iş kazası sonucu ölen sigortalıların tamamına uygulanması için sosyal güvenliğin ve kanunların eşitlik ilkesi gereği yer altında çalışan maden işçilerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir" dedi. Beyaz et sektörü Rusya pazarına hazır Arıtma çamurları, yenilenebilir enerji kaynağı olacak Karadeniz'de mart ayının son günlerinde etkili olan soğuk hava ve zirai donun düşük rekolteye yol açmasının, fındık sektörünü olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor Türk firmalarını rekabette zora soktuğunu, bu nedenle pazara girilemediğini kaydetti. Koca, Türkiye'nin oluşan ortam sebebiyle Rusya'dan mutlaka uzun süreli ihracat kotası alması gerektiğine dikkati çekti. But başta olmak üzere tavuk eti ihracatının başlaması ve devamlılığının sağlanması için karşılıklı ilişkilerin daha iyi kurulması gerektiğini dile getiren Koca, her iki ülke tarım bakanlıkları arasında yapılacak görüşmelerin pazarın devamlılığını belirleyeceğini bildirdi. ISMAİL KARA TAŞITLARDAN MANZARALAR KARA CA EKONOMİ Metrodaki bazı gözlemlerim : *Adam yaşlarındaydı. Saçının, sakalının rengi, bunu gösteriyordu. Trene binmişti. Etrafına bakındı. Boş yer yoktu. Dikildiği yerin yanında oturan gençler, ona bakmıyor, görmezden geliyorlardı yer vermemek için Sonraki durakta ikisi kalktı ve trenden indi. Kendi kendime sordum; Sonraki durakta ineceksiniz madem, neden o yaşlı adama kalkıp yer vermediniz? *Bir gün de ben trene bindim. Bulunduğum yerde ayakta sadece ben ve genç bir kız var. Birisi inmek için kalktı. Genç kız, 70 yaşındaki bu adamı hiç umursamadı ve hemen oraya oturdu. Üstelik sonraki durakta da kalkıp indi. Buna ne dersiniz? *Bazı yolcular ellerindeki muhtelif kâğıt parçalarını yere atarak trenleri ve peronları kirletebiliyorlar. *Tren vagonlarındaki her kapının üst kısmında bir yazı var; Kapılara yaslanmayın, tehlikelidir. Bu yazıları okuyan sanırım çok az. Görünüşte kültürlü olan pek çok gencin, aksine kapılara yaslandıklarını görüyoruz. İkaz etmek de pek zor oluyor. *Yine vagonlarda hiç okunmayan başka bir yazı daha var, o da şu; Beyaz koltuklar gazi, engelli, hamile ve yaşlılara ayrılmıştır. Kimsenin bu yazıda belirtilen kurallara uymadığını görüyoruz. Vagonda pek çok boş yer olsa dahi, gencecik insanlar, gelip bu ayrılmış yerlere oturuyorlar. *Birkaç kişinin bir araya geldikleri gruplar, yüksek sesle konuşup, vagondaki diğer kişileri rahatsız ediyorlar. *Vagon müsait olduğu halde, (özellikle gençler) giriş- çıkış kapılarının önünde durarak, yolcuların geçişini zorlaştırıyorlar. *** Dolmuşlardaki gözlemlerim : *Bazı dolmuş sürücüleri, yolcu alırken ya da indirirken, yolun kenarına gerektiği kadar yaklaşmıyorlar. Bazıları, lüzumsuz yere korna çalıyorlar. Müşterinin tam olarak indiğine ya da bindiğine dikkat etmeden hareket edenler oluyor. *Ön taraftaki üç kişilik koltuğa oturanlar yolcuların bazıları yeterince yaklaşmayarak üçüncü kişiye çok az yer bırakıp rahatsızlık veriyor. *Yine bazı insanlar yüksek sesle konuşup, diğer yolcuları rahatsız ediyorlar. *Bir kısım insanlar da vücut ve ter kokularıyla başkalarını huzursuz edebiliyorlar. *Bazı insanlar, uygun olmayan yerlerde dolmuşları durduruyorlar ve taşıta biniyorlar. Başka taşıtların da beklemesine yol açabiliyorlar. *Dolmuş içinde kâğıt parçaları, sigara paketleri, pet şişeler vb. bırakarak kirliliğe sebep oluyorlar. Kısa vadeli dış borç istatistikleri İSTANBUL - Kısa vadeli dış borç stoku, haziran ayında 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,1 artışla 130,8 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 haziran ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı. Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,1 artışla 130,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 artarak 93,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 36,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,1 artışla 46,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 9,7 azalışla 22,9 milyar dolar ve yurt dışı yerleşiklerin TLcinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre yüzde 12,7 artarak 12,5 milyar dolar oldu. "Diğer sektörler" altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 3,2 azalışla 26,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre yüzde 3,1 artarak 18,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,9 artarak 111,9 milyar dolara ulaştı. Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,5 düzeyinde artarak 83,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,2 azalışla 44,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti yılı sonunda 1,5 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 Haziran sonu itibarıyla 3 milyar dolar oldu. Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 49,8'i dolar, yüzde 34,1'i avro, yüzde 13,4'ü TLve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. TAŞINIR MAL (ARAÇ) SATIŞI İLAN METNİ l-ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafikten men edilen 06 KG 306 (Renault 19 Europa model), 06 LIS 87 (Hyundai Accent 1.5 GLS-2001 model), 06 LIS 88 (Hyundai Accent 1.5 GLS model) 06 LİR 52 (Hyundai Grand Saloon Minibüs-2001 model) plakalı ve modelleri belirtilen 4 adet aracın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır. 2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Cumhuriyet Bulvarı Doğanbey Mah. No:4 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Mehmet YURTSEVEN toplantı salonunda yapılacaktır. 4- Taşınır malların (araç) tahmin edilen satış bedeli KDV hariç ,00 TL (Ondokuzbinyüzyetmişbeş türklirası) ve geçici teminat miktarı 576,00 TL (beşyüzyetmişaltıtürklirası) dır. 5- İhale dokümanı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğünden temin edilecektir. 6- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır İhale üzerinde sonuçlanan isteklilerin sözleşme aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemlere ilişkin herhangi bir borcu bulunmaması gerekmektedir. Tespiti halinde adına yapılan ihale iptal edilerek geçici teminatı idare adına gelir kaydedilir Tebligat için Türkiye'de adres göstermek; 6.3- Geçici teminatı yatırmış olmak; 6.4- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermek; 6.5- Her sayfası onaylanmış şartname örneği, 6.6-Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınmış belgeyi sunmak. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

7 EKONOMİ 25 Ağustos 2014 Pazartesi 7 Teknoloji pazarında büyüme sürüyor Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ekiz, patates fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50 düşeceğini belirterek, fiyatın hem üreticiyi hem de tüketiciyi mutlu edeceğini söyledi. NEVŞEHİR - MURAT KAYA - Ekiz, AAmuhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir'in patates üretiminde yıllık 300 bin tonla Niğde'nin ardından ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Bu yıl bölgede patates üretiminde yüzde 20 artış beklendiğini, bunda geçen yıl ki patates fiyatlarının etkili olduğunu ifade eden Ekiz, "Nevşehir'de 2012 yılında ekim alanı 80 bin dekar iken 2013'de kontrollü ekim nedeniyle 40 bin dekara düştü yılında ise ekim alanı 55 bin dekara çıktı" dedi. Bu yıl patates fiyatlarının geçen KTO'dan AB'ye pastırma itirazı KIRIKKALE- Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, 26 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ile 400 kulaklık, 2 bin 40 cep telefonu kapağı, 570 cep telefonu ekranı ve bin 950 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Hurdalık kavşağında yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada, 26 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ile 400 kulaklık, 2 bin 40 cep telefonu kapağı, 570 cep telefonu ekranı ve bin 950 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan A.G ve M.E. gözaltına alındı. Patatesin fiyatı düşecek yıla oranla daha düşük olacağını dile getiren Ekiz, "Geçen yıl üretim azlığından dolayı fiyat artmış, vatandaş pazardanpatatesi 2,5-3 liraya almıştı. Bu sene ortalama 1,5 liraya alabilecek. Bu fiyat hem çiftçimizin hem de üreticinin yüzünü güldürecek" diye konuştu. Bölgeden patates ihracatının büyük oranda Ortadoğu ülkelerine yapıldığını aktaran Ekiz, patates hastalığı nedeniyle 2009 yılında Avrupa'ya ihracatın yasaklandığını ifade etti. Patates ihracatında en büyük pazar olan Ortadoğu ülkelerindeki iç savaş ve karışıkların yeni Operasyonda 26 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ile 400 kulaklık, 2 bin 40 cep telefonu kapağı, 570 cep telefonu ekranı ve bin 950 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele hızlandı pazarlara yönelmeyi zorunlu kıldığını vurgulayan Ekiz, şunları kaydetti: "Avrupa ülkelerine açılmamız gerekiyor. Nevşehir ve çevre illerdeki patates siğili hastalığından dolayı 2009 yılında alınmış bir karar var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının aldığı kararla Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinde üretilen patatesavrupa Birliği ülkelerine ihraç edilemiyor. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü 2009'dan bu yana geçen 5 yılda olumlu değişim yaşandı. Üretici patatesini depolardaağustos ayına kadar saklayabiliyor ve cips fabrikalarına satışı yapılabiliyorsa artık çiftçimizin ürettiği ürün dayanıklı, hastalıktan arınmış demektir." Patates üreticisi İbrahim Civelek ise Gülşehir ilçesinde 400 dekarlık bir alanda ekim yaptıklarını, iki sezondur verimin yüksek olduğunu ancak bu gidişatın garantisinin olmadığını kaydetti. Çiftçiye yönelik kalıcı politikaların olmadığını ileri süren Civelek, "Bir sanayici gibi 'şu kadar gelirim var, şu kadar giderim var' diyemiyoruz. Üretici önünü görürse daha verimli olabilir" dedi. Bulgaristan'ın Kayseri ile özdeşleşen pastırma için "Kayserovan Vrat Trakiya" adı altında AB'ye tescil başvurusu yapması üzerine Kayseri Ticaret Odası (KTO) itirazda bulundu. KAYSERİ - KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın pastırmayı sahiplenme girişimine tepki gösterdi. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Kayseri ile özdeşleşmiş olan pastırmanın herhangi bir ülke veya şehir tarafından hangi ad altında olursa olsun taklit edilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Hiçyılmaz, şunları kaydetti: "Bulgaristan'ın AB'ye pastırma için tescil başvurusunda bulunması üzerine pastırmanın Kayseri özgü olduğunu ve daha önce alınmış belgelerinin bulunduğu belirterek itiraz ettik. İtirazımıza konu olan dosyamızda çok geniş çaplı bir çalışmayı ortaya koyduk. Kayseri Ticaret Odası'nın aldığı,pastırma Coğrafi İşaret Belgesi, Kayseri kelimesinin etimolojik raporu, pastırma kelimesinin etimolojik raporu, pastırma ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartları, Kayseri'de pastırma üretimi yapan üretici ve satıcılar listesi gibi belli başlı rapor ve çalışmalar dosyamızda yer aldı. Biz yıllar önce pastırmanın Kayseri'ye ait olduğunu belgeledik. Bulgaristan'ın çabaları yersiz ve anlamsızdır. Bu konuda uluslararası her türlü hukuki mücadeleyi göstereceğiz." KTO'nun pastırmanın coğrafi işaret tescili için 13 Eylül 2000 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduğunu ve ilgili ürün için 28 Ocak 2001 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak Menşe Koruması olarak tescilin alındığını anımsatan Hiçyılmaz, "Söz konusu ürün, Türkiye ve dünyada, Kayseri ile özdeşleşmiştir. Kayseri'de yılda yaklaşık 2 bin bin ton arasında pastırma üretilmektedir. Türkiye'nin bu sektördeki üretiminin yüzde 90'ına yakını Kayseri'de yapılmaktadır ve pastırmanın Türkiye'deki satış fiyatlarını da yine Kayseri üreticileri belirlemektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren aktif üretici ve satış firmalarının toplam sayısı 344'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu. Kayseri pastırmasının, Avrupa'nın farklı ülkelerinde farklı üreticiler tarafından yine "Kayseri Pastırması" adı altında üretilerek satışa sunulduğunu ifade eden Hiçyılmaz, şöyle devam etti: "Tüm bunlar bize şunu göstermektedir, Kayseri pastırması coğrafi işaret olarak tescilli iken ve Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerine, Kayseri pastırması adı altında dağıtım ve satışı yapılıyor. 'Kayserovan Vrat Trakiya' adlı ürünün geleneksel özellikli ürün olarak tescil edilmesi ve satışa sunulması ile birlikte, tüketici nezdinde karışıklığa sebep olacaktır. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin, Bulgaristan'ın Kayserovan Vrat Trakiya geleneksel özellikli ürün başvurusunu, Türkiye'nin ve Kayseri'nin bu yöndeki çalışmalarını göz önüne alarak geri çevirmesini temenni ediyorum. Müracaatlarımızı AB'nin ilgili birimlerine yaptık. İtirazımızı değerlendiren uzmanların lehimize karar vereceklerini ümit ediyoruz." ANKARA - Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 büyüyerek 8,6 milyar liralık ciroya ulaştı. GfK TEMAX tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye tüketici teknolojisi ürünleri pazarında, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en dikkat çekici büyüme performansı küçük ev aletleri sektöründe yaşandı. Bu dönemde tablet, akıllı telefon TV kategorileri de büyümeye önemli ölçüde katkı sağladı. Pazar, 2014'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 büyüme performansıyla 8,6 milyar liralık ciro elde etti. Şubat ayında kredi kartı taksitlerinin bazı sektörler için 9 ayla sınırlandırılması, telekom sektörüne yönelik taksitlerin ise kaldırılmasının etkileri ikinci çeyrekte görüldü. İkinci çeyrekte perakende zincirleri tarafından hediye çekleriyle ödeme, doğrudan satış noktasından alınan banka kredileriyle ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler satışların artışına belli bir ölçüde etkili oldu fakat mayısta hediye çekleriyle taksitlendirme yöntemi de durdurulunca satışlar geriledi. Akıllı telefon pazarını ikinci çeyrekte yeni lansmanlar pozitif yönde etkiledi. Türkiye pazarında öne çıkan ürün özelliklerinden biri geniş ekran boyutu oldu. Beş inçten büyük ekrana sahip telefonlar ikinci çeyrekte toplam pazarın adetsel olarak yüzde 14'üne sahip oldu. Akıllı olmayan diğer cep telefonları pazarı ise adetsel olarak yaklaşık yüzde 60 civarında daraldı ve toplam telefon pazarında payları ciddi şekilde düştü yılının ikinci çeyreğinde büyük beyaz eşya sektöründe tüketicilerin harcadığı para, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 1,88 milyar lira oldu. Dört büyük beyaz eşyada tüm kategoriler pozitif bir büyüme gösterdi ve en büyük büyüme yüzde 18,3 ile fırın kategorisinde oldu. Ayrıca ankastre ocaklar, mikrodalga fırınlar ve kurutma makineleri geçen senenin aynı dönemine göre iki haneli büyüme gösterdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde sektör geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,7'lik adetsel büyüme gösterdi. Ciro ise yüzde 31,7'lik büyümeyle 852 milyon lira değerine ulaştı. Küçük ev aletleri sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en çok büyüyen sektör oldu. Ekmek yapma makineleri ve fritözler cirosal olarak küçülme gösteren iki kategoriyi oluşturdu. Anneler günü hediyesi olarak en büyük büyüme gıda hazırlayıcılar ve sıcak içecek hazırlama makinelerinde görülürken, babalar günü döneminde tıraş makineleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 büyüme gösterdi. Sakal düzelticiler ve vücut tüyü temizleme/düzeltme makineleri ise erkek bakım kategorisindeki en büyük büyümeyi oluşturdu. - Dünya Kupası olumlu etkiledi Tüketici elektroniği sektörü, yılın ikinci çeyreğini 1,3 milyar lirayla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a varan büyümeyle kapattı. Sektörün önemli kısmını oluşturan panel TV'lere olan talebin, mayıs ve özellikle haziranda Dünya Kupasının da etkisiyle artması, yılın ilk çeyreğindeki pozitif görünümün devamına ve çift haneli büyümelere neden oldu. Özellikle UHD (Ultra yüksek çözünürlüklü) TV satışlarının yılın geri kalanında hızlı büyümeler göstermesi bekleniyor. Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı ANKARA - Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, bir haftada yüzde 0,26 azalarak, 8 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 148 milyar 978 milyon liraya geriledi. Söz konusu rakam 1 Ağustos'ta 1 trilyon 151 milyar 929 milyon lira seviyesindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, mali kesime verilen kredilerin toplamı aynı dönemde yüzde 0,76 artışla 28 milyar 189 milyon lira oldu. Sektörün mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,24 azalış göstererek 1 trilyon 49 milyar 361 milyon liraya geriledi. Söz konusu rakam, 1 Ağustos'ta 1 trilyon 51 milyar 886 milyon lira seviyesindeydi. Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplamı da bir haftada yüzde 0,36 artışla 141 milyar 222 milyon liraya çıktı. BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı bir haftada yüzde 0,35 artarak 264 milyar 369 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 116 milyar 408 milyon lirası konut, 7 milyar 219 milyon lirası taşıt, 91 milyar 980 milyon lirası ihtiyaç, 48 milyar 761 milyon lirası da diğer kredilerden oluştu. Bir haftalık süreçte taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 0,73 artış kaydederek, 144 milyar 118 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartları alacak tutarı ise 74 milyar 170 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu tutar, 1 Ağustos'ta 74 milyar 727 milyon lira düzeyindeydi. Bankaların, 8 Ağustos itibarıyla taksitli bireysel kredi kartı alacak tutarı 34 milyar 211 milyon lira, taksitsiz bireysel kredi kartı alacak tutarı ise 39 milyar 959 milyon lira oldu.

8 8 25 Dünya mirası Nemrut Dağı'nın 2 bin yıldan fazla açıkta kalan dev heykelleri, iklim şartları veya doğal afetlerden zarar görme, yok olma ihtimaline karşı imitasyonlarının sergileneceği panorama müzesiyle geleceğe taşınacak. Ağustos 2014 Pazartesi Nemrut a panoramik tedbir KÜLTÜR-SANAT ANKARA - TUĞBA ÖZGÜR DURMAZ - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı Tümülüsü ve oradaki diğer kültür varlıklarının yapıldıkları tarihten bugüne yaşanan iklim değişikliklerinden etkilenme ihtimali bir süredir Kültür ve Turizm Bakanlığının gündeminde yer alıyor. Bugüne kadar gelen eserlerin bundan sonra nasıl korunacağı, gelecek nesillere nasıl aktarılacağı akademik kurumlar ve Bakanlık bünyesindeki görüşmelerin ardından, buradaki atmosferi de yansıtacak panorama müzesi yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, hem Adıyaman'a günümüz şartlarına uygun bir müze yapılması hem de bu müzenin bir bölümünde Nemrut Dağı tümülüsü panoramik yansıtılarak eserlerin imitasyonlarının da yer alacağı bir yapı için ilk adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi tamamlandığında, ziyaretçiler kendilerini üzerinde abidevi tümülüs ve üç cephesinde heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda hissedecek. Müze, 10 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 30 bin metrekarelik alana inşa edilecek. Arkeoloji kısmında Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı döneminin sonuna kadarki arkeolojik ve etnografik eserlerin yanı sıra müzenin 2 bin metrekarelik alanında panorama bölümü oluşturulacak. Sergileme alanlarının dışında müzede depo, kafeterya, konferans salonu, fuaye, çocuk eğitim atölyesi, müze mağazaları, kütüphane, idari birimler ve atölyeler yer alacak. Henüz yeni bir konsept sayılan ve genel görünüm vermeyi amaçlayan panorama müzelerinin Türkiye'de de sayısı giderek artıyor. Bu müzelerin Türkiye'deki ilk örneğini, 2009 yılında ziyarete açılan İstanbul'daki Panorama 1453 Tarih Müzesi oluşturuyor. İstanbul'un fethinin top sesleri, Mehter Takımı ve at kişnemesinin efekt olarak verildiği, 8 ressamın o anı yansıttığı resimlerin kubbe yapısıyla ortaya konduğu yapı, Türkiye'deki en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor. Temeli 2013'ün sonlarında atılan KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL MADDE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 70/ YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https ://e ka p.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 53 KALEM ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAK- TIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.70/2 Yenimahalle / ANKARA c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip mallar 30 ( Otuz) takvim günü içerisinde idareye teslim edilmelidir. Malların tamamı teslim edilecek ve kısmi teslim yapılmayacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.70/2 Yenimaha le / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değeriendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.70/2 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.70/2 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar "Panorama Bursa 1326" müzesi de Osmanlı'nın beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından Bursa'nın fethini yansıtacak. Dünyanın ikinci tam panoramik müzesi olması planlanan müze, 360 derece dairesel yapısı ve kubbe iç yüzeyinde de devam eden resimlerle ziyaretçiye üç boyutlu bir seyahat sunacak. Öte yandan, Çanakkale'de yapımı devam eden Gelibolu 1915 Panorama Müzesinin de gelecek yıl ziyaret açılması planlanıyor. SWİTCH (ANAHTAR) SATIN ALINACAKTIR T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 4 Adet Switch (Anahtar) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat: Ulus ALTINDAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Switch (Anahtar) Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlığı Ulus ANKARA c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Teknik Şartnamenin "Teslim, Muayene ve Kabul İşlemleri" başlıklı 5. Maddesine göre 60 takvim günü içerisinde PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlığı Ulus ANKARA adresine teslim edecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat: Ulus/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. -Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. -Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu. -Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi. -Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi. -Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1- İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerini içeren orijinal cd, disket, kitap veya broşürlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 2- İstekliler, teklif edilen ürünlerin teknik şartnamedeki maddelere uygunluğu konusundaki cevaplarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 3- İsteklilerce teklif edilen ürünler TSE, FCC, CE, TUV sertifikalarından en az birine sahip olacak ve istekliler, bu sertifikalardan en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat: Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat: Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA BOYA VE BOYA MALZEMES GÖLBAfiI BELED YES FEN filer MÜDÜRLÜ Ü BOYA VE BOYA MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GAZ OSMAN PAfiA MAHALLES SAH L CADDES NO: GÖLBAfiI/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 6 Kalem Boya ve Boya Malzemesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Gölbafl Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü c) Teslim tarihi : Sözleflmenin mzalanmas ndan itibaren 15 gün içinde teslimat yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : G.O.P. Mah. Sahil Caddesi No: Gölbafl /Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Gölbafl Belediye Baflkanl Fen flleri Müdürlü ü fiafak Mahallesi nönü Caddesi No:1 Gölbafl /Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbafl Belediye Baflkanl Fen flleri Müdürlü ü Sahil Caddesi No:1 Gölbafl /Ankaraadresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar GATA KLI I B R MLER NDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTR K MALZEMES ALIMI YAPTIRILACAKTIR GATA K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK GATA Kl Birimlerinde Kullan lmak Üzere Elektrik Malzemesi Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GN.DR.TEVF K SA LAM CD ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : Teknik Hususlar: dari hususlar: c) Elektronik Posta Adresi : - ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 66 kalem elektrik malzemesi al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : GATA K.l 1 Nu'l Tafl n r (Tüketilebilir)-705 Mal Saymanl deposuna teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas n müteakip idare taraf ndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdi i adrese yap lacak ifle bafllama talimat n n tebli inden itibaren ifle bafllanacakt r. flin süresi 30 (otuz) takvim günüdür. Teslimat tek seferde yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : GATA K.l 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl General Dr. Tevfik Sa lam Cad ETL K/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l GATA K.l 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl General Dr. Tevfik Sa lam Cad ETL K/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.l 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl General Dr. Tevfik Sa lam Cad ETL K/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 118 belge gün yüzüne ç kt Topkap Saray 'na ait Topkap Saray 'na ait 118 resimli belge gün yüzüne ç kt stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi'den yap lan aç klamaya göre, "Resimli Belgelerde Topkap Saray " adl kitapta toplanan 118 resimli belgede, saray n bölümlerini gösteren, çeflitli törenleri konu edinen minyatürler, stanbul'a gelmifl sanatç lar n gravürleri ve son dönem cam foto raflar yer al yor. Topkap Saray 'nda y llar nda farkl kademelerde görev yapan Hilmi Ayd n taraf ndan saray tan tma ve belgeleme amac yla haz rlanan kitap, saray n tarihsel serüvenini anlatarak, dönemler aras nda karfl laflt rma yapabilme imkan sunuyor. Kitapta ilk kez yay mlanan 118 belge içindeki Abdullah Biraderler ve Sebah Joaillier taraf ndan 19. yüzy l sonlar ile 20. yüzy l bafllar nda çekilmifl foto raflarda, terbiye gere i el kavuflturmufl saray görevlileri, avluda dolaflan hocalar, hazine dairesi kap s, harem dairelerinin önündeki basamaklara gelifli güzel b rak lan ayakkab lar, s cak bir yaz günü dinlenen saray görevlileri, Harem'deki Valide Sultan Tafll 'nda bekleyen iki siyahi saray görevlisi gözlenebiliyor. Belgelerde, bugün k rk befl bin metrekarelik alanda yer alan Topkap Saray 'n n geçmiflte bahçe ve köflkleriyle yaklafl k yedi yüz bin metrekarelik bir alanda kuruldu u görülüyor. Minyatürlerde, tek katl Saltanat Kap s 'n n bir zamanlar iki katl oldu u göze çarp yor A ustos 2014 Pazartesi 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin ÂLEMDE fier, O UZ DA ER TÜKENMEZ Millî kahraman, Türk milletinin yer alt ve yer üstü bütün zenginliklerini, maddi ve manevi bütün de erlerini, vatan n, bayra n, devletini, kültürünü, dilini, dinini, namusunu; velhas l bütün de erlerini can pahas na koruyan adamd r. Millî kahraman, sadece Allah a, vicdan na ve milletine hesap veren; bunlar n d fl nda hiçbir emperyalist güçten, odaktan, kifliden ve kurumdan korkmayan adamd r. Millî kahraman, her zaman mensup olmaktan büyük fleref duydu u Türk milletini düflünen, koruyan, yücelten, gelifltiren ve bunun için her türlü fedakârl a katlanan adamd r. Millî kahraman, Türk ün ruhunu, nefsin ve fleytan n esaretinden kurtaran gönüller, kalpler fatihi, ruh ve iman istiklalcisidir. Millî kahraman, millet misti i bir fedaî ve serdengeçtidir. Türk milleti, uzun tarihi boyunca ba r ndan milyonlarca millî kahraman ç karm flt r, ç karmaktad r, ç karacakt r inflaallah. Türk tarihi de iflik flekillerde tekerrür ediyor. Türkiye nin bugünkü iç karart c hali, eski Türklerin de iflik tarihî dönemlerine çok benziyor. Bunlardan sadece ikisine yer vererek bu tecrübelerden hareketle önümüzü ayd nlat p yolumuzu ve yönümüzü bulmaya çal flaca z. Önce Göktürkleri hat rlayal m. Göktürk Devleti çökertilmifl, Türk milleti, çil yavrusu gibi da t lm fl, geri kalan Türkler ve vatanlar Çinliler taraf ndan esir edilmifl. Çinliler, esir ald klar Türkleri Çinlilefltirerek eritme projesini uygulamaya bafllam fllar. Türk kültürünü, inançlar n, kimli ini, kiflili ini, dilini ve âdetlerini yok ederek tamamen Çin kültürünü afl lamaya bafllam fllar. Hakan ailesinden kalan tek Göktürk prensi de Çin esareti alt ndad r. Millî kahraman Kürflad ve 40 yi it arkadafl, büyük bir plan yaparlar. Buna göre Çin saray n bas p Çin kral n esir edecekler, sonra Göktürk prensi ile takas edeceklerdir. Nihayet say lar n n azl na bakmadan Kürflad ve arkadafllar, Çin saray n basarlar. Fakat binlerce Çin askerini geçemezler. 41 Türk yi idi, koskoca Çin ordusuyla sonuna kadar erkekçe savafl r, kendileri ölür; ama Çin ordusuna büyük bir zayiat verdirirler. Kendileri ölürler ama bunlar n cesareti sonucu Türkler, yeniden kendilerine gelip toparlan rlar ve Asya n n en büyük devleti olan 2. Göktürk Devleti nin kurulmas na zemin haz rlarlar. Milleti ve devleti için kendisini feda eden Kürflad ve 40 arkadafl, as rlar geçse de Türk ün gönlünde taht kuran serdengeçti millî kahramanlar m zd r. Yol açan öncü ufuk adamlard r. Bugün de, Göktürklerde oldu u gibi Türk Devleti, Türk vatan ve Türk siyasi iradesi, Amerika ve Avrupa taraf ndan esir al nm flt r. Çinlilerin Göktürklere uygulad gibi günümüzde de Bat emperyalizmi, millî slamî Türk kültür de erlerini yok ederek, maddi ve manevi bütün varl klar n alarak milletimizi kendi kokuflmufl kültür yap s içinde eritmeye, mankurtlaflt rmaya, siliklefltirmeye, ezmeye devam ediyor. Bu esarete son verip, bütün dünya Türklü ünün derlenip toparlanarak bu co rafyan n en büyük Türk Devletinin kurulmas na zemin haz rlayacak yeni fedai Kürflatlar ve arkadafllar n bekliyoruz. Günümüz Türkiye sinde tekrarlanan bir baflka tarihî döneme bakal m. Hun Türklerinin güçlendi ini gören Çinliler, savafl için bahane ararlar. Elçi göndererek Mete Han dan at n isterler. Mete Han Kurultay toplar ve fikir al r. Kurultay, millî gururumuzdur, vermemeliyiz der. Mete Han ise kurultay karar na karfl ç karak: " stedikleri at bana aittir. Kendime ait bir mal için milletimi savafla sürükleyemem. At m milletim için feda olsun!" der ve at n verir. Çin, bununla yetinmez ve bu sefer cariyesini ister. Mete Han bunu da Kurultaya götürür. Kurultay yine flerefimizdir veremeyiz der. Mete Han yine: "Evet, bu kad n benim için çok de erlidir ama, milletim için feda etmekten çekinmem. Kendi menfaatim için savafl göze almak milletin kaderiyle oynamakt r. At m gibi onu da milletime feda ediyorum!" der ve verir. Fakat Çinliler, bunlarla tatmin olmaz, savafl için bahane üretmeye devam eder ve iki ülke aras nda bulunan bir toprak parças n da isterler. Mete Han yine Kurultay' toplar. Kurultay üyeleri bu sefer, "verimsiz bir toprak parças n düflmana vermekten ne ç kar" karar na var rlar. Ama Mete Han buna da karfl ç karak flöyle der: "Ey gün görmüfl ihtiyarlar! fiimdiye kadar düflman taraf ndan istenen fleyler benim flahs ma aitti. fiimdi istedikleri toprak parças ise milletimize aittir ve vatan m z n bir parças d r. Söyler misiniz, kimin mal n kime veriyoruz? Art k savafl kaç n lmaz olmufltur. Herkes bunu böylece bilsin ve haz rl n yaps n!" Mete Han, ordusunu toplayarak onlara flöyle hitap eder: "Vatan için her an ölmeye haz r olan kahramanlar m! Art k düflmana verilecek bir fleyimiz kalmad. fiimdi onlara oklar m zla, karg lar m zla ve k l çlar m zla cevap verece iz. l Beyleri, Boy Beyleri, askerlerim! Hedefiniz Çin ülkesidir; haydi, yürüyün!.." Mete Han, kurdu u bu ilk düzenli Türk ordusuyla savafl kazan r ve bunun sonucunda at n ve kad n n da kurtar r. fiimdi ise Haçl Siyon ruhlu emperyalist Bat l devletler, Türk milletinin, mal n mülkünü, madenlerini, bankalar n, limanlar n, dilini, tarihini, kültürünü, kimli ini, milliyetini, siyasetini, güvenli ini, namusunu, kültürünü, dinini, vatan n ; her fleyini istiyor. Maalesef o zaman n kurultay n n devam olan meclis üyeleri de, Mete Han n makam nda oturanlar da istenilen her fleyi vermekte bir tereddüt göstermiyorlar. O halde bu gidiflata dur diyecek bir yi it Mete Han ç kmal ve Türk ün haysiyetini, flerefini ve vatan n kurtararak bir büyük millî kahraman m z olmal d r. Türk milleti ölmedi. Ba r ndan binlerce Kürflat, binlerce Mete Han ç karacak bir zemine sahiptir. Ümidimizi diri tutal m. Allah n rahmetinden ümit kesilmez. BULMACA Soldan sa a: 1. Kötümserlik. 2. Özür dileme. Demiryolu dura. 3. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. Sanma, san. Bir nota. 4. laç, merhem. Piflman olma, piflmanl k. 5. Köpek. Arkadafl, dost, yoldafl. 6. Gemilere türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. ri, kart. 7. Keçiyolu. 8. Destans. Tarama arac. 9. Pehlivan kispetinin paças. Tav r, davran fl. 10. Vilayet. Üzerine bildiri, aç klama veya tan tma kâ tlar tutturmak için haz rlanm fl levha. Bir renk. 11. flve, cilve. Pokerde, bir oyuncunun önündeki paralar n tümü. 12. Yaz l kâ t. Sunma, sunu. 13. Sergen. Osmanl padiflahlar n n adlar n n sonuna getirilen unvan. 14. Yumurtan n bir bölümü. Söyleyifl biçimi, söyleme. 15. Ceviz, ekmek içi, sirke ve sar msakla yap lan bir tür meze. Bir nota. 16. Maddenin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parças. Kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen bir üst giysisi. 17. Küçük bir limon türü. Fiyat gösteren çizelge. 18. Tembellik. 19. Güney Afrika n n plaka iflareti. Evrensel al c kan grubu. Herhangi bir eserde ifllenen ana konu. 20. Candan sevilen kad n. Saç dökülmüfl olan kimse. Yukar dan afla ya: 1. Asalak bir böcek. Ateflli, coflkun, lirik. Bir kimyasal tepkimenin katalizörler taraf ndan h zland r lmas olay. 2. Seyrek olarak dokunan bir tür delikli kumafl. Pirinçle yap lan bir tür yemek. Kesin. Aktinyumun simgesi. 3. Gümüfl. Tah l saman ve kavuzlardan ay rmaya yarayan, k ldan yap lm fl elek. nce perde ya da örtü. Avrupa da bir baflkent. 4. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Tak lm fl ad. Say lar göstermeye yarayan iflaretlerden her biri. Günefl do madan önceki alaca karanl k. 5. Özür. Zariflik. Bir renk. 6. Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü. Piston. Yerel, mahalli, mevzi. 7. Geçinme paras. Osmiyumun simgesi. Is, s cakl k. 8. Magnezyumun simgesi. Camilerde, müezzinin ç k p ezan okudu u, flerefesi olan, ço unlukla tafltan, yüksek ve ince yap. Eski dilde yemek. Üzerinde bitki biten, verimli yer. 9. Kan p ht s. Etraf suyla çevrili kara parças. Radonun simgesi. Dizi, s ra. Kuzu sesi. 10. Gelir. Mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. çinde inorganik maddeler bulunan. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 14. SAYFADA

10 1025 A ustos 2014 Pazartesi gün ve 1359 say l Belediye Meclis karar ile yeniden düzenlenen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl n n kurulufl, görev ve çal flma esaslar na dair yönetmelik T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BAfiKANLI I KURULUfi, GÖREV VE ÇALIfiMA ESASLARINA DA R YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeli in amac ; Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl n n kurulufl, görev ve çal flma esaslar n düzenlemektedir. Kapsam MADDE 2- lgili mevzuat taraf ndan belirlenmifl amaç, hedef, strateji ve ilkeler do rultusunda, yönetimi alt ndaki faaliyetlerin yürütülmesidir. Dayanak MADDE 3- Bu yönetmelik; 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 4857 say l fl Kanunu, 5393 say l Belediye Kanunu, 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 3194 say l mar Kanunu ile 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayal olarak ç kar lan tüzük ve yönetmeliklere göre haz rlanm flt r. Tan mlar MADDE 4- Bu yönetmelikte yer alan; a) Belediye: Ankara Büyükflehir Belediyesini, b) Meclis: Ankara Büyükflehir Belediye Meclisini, c) Baflkan: Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan n, ç) Daire Baflkanl : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl n, d) Daire Baflkan : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkan n, K NC BÖLÜM Teflkilat, Ba l l k, Kurulufl, Yetki ve Sorumluluklar Teflkilat MADDE 5- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl, Daire Baflkan na ba l ; a) At k yönetimi flube müdürlü ü, b) Bitkisel üretim ve uygulama flube müdürlü ü c) Yap m ve onar m flube müdürlü ü ç)yeflil alanlar flube müdürlü ü d) Etüd proje ve idari ifller müdürlü ü olmak üzere toplam befl adet flube müdürlü ünden oluflmaktad r. Ba l l k MADDE 6- Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl, 5216 say l Büyükflehir Belediye Kanununun 21 inci maddesi gere ince Baflkanca teklif edilip, Meclis taraf ndan kabul edilen Belediye Teflkilat fiemas nda gösterilen makama ba l olarak hizmet yürütür. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkan MADDE 7- (1) Çevre koruma ve kontrol dairesi baflkan n n görev, yetki ve sorumluluklar flunlard r: a) Baflkanl k Makam ve ilgili mevzuatla belirlenmifl amaç, hedef, strateji ve ilkeler do rultusunda, yönetimi alt ndaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikalar belirleyerek amirlerinin onay na sunmak, onaylanan politikalar n uygulan fl n izlemek, personeline bu konuda gerekli aç klamalarda bulunmak. b) Baflkanl k Makam nca belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen politikalar do rultusunda plan ve program gelifltirmek bütçe haz rlamak ve haz rlanan plan, program ile bütçeyi amirlerinin onay na sunmak. c) Onaylanan plan, program ve bütçenin uygulanmas n sa lamak. ç) Gerekli ifl bölümünü ve koordinasyonu sa lamak, sorumluluklar belirlemek, verilen görevleri takip etmek, ve ahenkli bir çal flma ortam oluflturmak d) Ba l birimlerin verimlili ini artt rmak ve de iflen flartlara göre yeni organizasyonlar gelifltirmek. e) Yönetimi alt ndaki faaliyetler ile ilgili olarak kurulufllar aras nda iflbirli i ve koordinasyonu sa lamak. f) Birimler aras ndaki evrak ak fl n n düzenli olmas n sa lamak, g) Gerekti inde ba l personelin ifl ve ifllemleriyle ilgili bilgi ve öneri almak, de erlendirmek ve gerekiyorsa Makama sunmak ) Belediyeyi ve birimini ilgilendiren konulardaki yay nlar ve mevzuat izlemek ve konuyla ilgili olarak personelini uyarmak ve görevlendirmek. h) Personelini gerekti inde e itim amac yla yurtiçi ve yurt d fl konferans ve seminerlere gönderilmesini teklif etmek.. ) Görevlendirildi i takdirde komisyon, ve çal flma gruplar nda yer almak, rapor veya projeler haz rlamak ve görevli oldu u komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek. i) Belediye Baflkanl taraf ndan belirlenen amaç ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun imar plan nda ayr lan yeflil alanlar n, (park, çocuk oyun alanlar, piknik alanlar, sosyal aktivite, spor alanlar vb.) ve a açland r lacak alanlar n projelerinin yap lmas, bak m, onar m ve temizli ini koordine etmek, atölyeleri bu amaç do rultusunda çal flt rmak. At k Yönetimi fiube Müdürlü ü, MADDE 8- (1) Daire Baflkanl na ba l olarak görev yapan At k yönetimi flube müdürünün görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) fiube Müdürlü ü idaresindeki flefliklerin çal flmalar n yönlendirmek, programlamak, sevk ve idare etmek. b) Hafriyat topra ve inflaat/y k nt at depolama sahalar n n belirlenmesi için gerekli çal flmalar yapmak. c) T bbi at klar n toplanmas ve zarars z hale getirilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli alt yap ve tesislerin kurdurulmas ve ifllettirilmesi hususunda gerekli ifl ve ifllemleri yapmak. ç) Hafriyat at klar ve t bbi at k ile ilgili olarak Daire Baflkanl m za ulaflan flikayetleri de erlendirerek olumsuzluklar n giderilmesi için çal flmalar yapmak. d) Belediyenin kutlama, tören vb. Faaliyetlerinde tören alanlar n n düzenlenmesine yard mc olmak ve bunun için di er birimlerle koordineli çal flarak destek sa lamak. e) fl güvenli i ile ilgili mevzuat n gerektirdi i tedbirlerin al nmas n sa lamak. f) fiube Müdürlü üne ba l elamanlar n konular nda çeflitli e itimlere kat lmalar n sa lamak. g) Daire Baflkan n n verdi i di er ifl ve ifllemleri yapmak. (2) At k Yönetimi fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan T bbi At k fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) T bbi at klar n geçici at k depolar ndan veya konteynerlerinden al narak toplanmas, tafl nmas, sterilizasyon ifllemine tabi tutulmas ve bertaraf ile ilgili detaylar içeren T bbi At k Yönetim Plan 'n haz rlamak, uygulamak ve halk n bilgilenmesini sa lamak. b) T bbi At klar n Kontrolü Yönetmeli i hükümleri uyar nca t bbi at klar n toplanmas ve zarars z hale getirilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli alt yap ve tesislerin kurdurulmas ve ifllettirilmesi hususunda gerekli ifl ve ifllemleri yapmak. c) T bbi at klar geçici at k depolar ndan alarak bertaraf sahas na tafl mak/tafl tt rmak. ç) T bbi at k bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, iflletmek/ifllettirmek. d) T bbi at k bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisans almak/ald rmak. e) T bbi at k tafl ma araçlar için tafl ma lisans almak/ald rmak. f) T bbi at klar n yönetimiyle görevli personeli periyodik olarak e itmek/e itimini sa lamak, sa l k kontrolünden geçirmek ve di er koruyucu tedbirleri almak. g) T bbi at klar n yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini temin etmek/ettirmek. ) T bbi at k üreticileri ile T bbi At k Sözleflmesi yapmak/yapt rmak. h) Sa l k kurulufllar ndan toplanan, tafl nan ve bertaraf edilen t bbi at k miktarlar n kay t alt na almak, bu bilgileri y l sonu itibari ile valili e göndermek ve Bakanl n incelemesine aç k tutmak. (3) At k Yönetimi fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Hafriyat fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Hafriyat topra, inflaat/y k nt at klar ile do al afet at klar n n toplanmas, geçici biriktirilmesi, tafl nmas, geri kazan lmas ve bertaraf ile ilgili yönetim plan haz rlamak. b) Hafriyat topra ve inflaat/y k nt at klar geri kazan m tesisleri sahalar ile depolama sahalar n belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve iflletmek/ifllettirmek. c) Hafriyat topra ve inflaat/y k nt at klar n n bertaraf bedelini belirlemek. ç) Hafriyat topra ve inflaat/y k nt at klar için toplama, tafl ma hizmeti verecek firmalar n adresleri ve telefon numaralar ile nakliye bedellerini halk n bilgilenece i flekilde ilan etmek. d) Belediyemiz s n rlar içindeki hafriyat topra döküm sahas na izin vermek ve gerekti inde bu izni iptal etmek. e) Toplanan hafriyat ve inflaat/y k nt at klar n öncelikle yol, otopark, kald r m, drenaj çal flmalar ve di er alt yap çal flmalar ile rekreasyon çal flmalar nda dolgu malzemesi olarak kullan lmas için gerekli ifl ve ifllemleri yapmak. f)bitkisel toprak niteli indeki hafriyat topra n n; öncelikle park, bahçe, yeflil alan yap m nda rekreasyon amac yla kullan lmas için gerekli ifl ve ifllemleri yapmak. g) Belediye s n rlar içinde oluflan, toplanan, geri kazan lan ve bertaraf edilen hafriyat topra ile inflaat/y - k nt at klar na iliflkin istatistiki bilgileri valilikler arac l ile y l sonunda Bakanl a bildirmek. ) Do al afet at klar n n yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluflturulan Kriz Merkezi kararlar n uygulamak. h) Hafriyat topra ile inflaat/y k nt at klar n tafl mak isteyen kifli veya kurulufllara "Hafriyat Topra, nflaat/y k nt At klar Tafl ma zin Belgesi" vermek. ) Özel mülkiyet sahiplerinin arazilerine bitkisel nitelikli toprak veya dolgu malzemesi olarak hafriyat dökülmesi taleplerini de erlendirerek, uygun olanlara izin vermek. (4) At k Yönetimi fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Denetim fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Kaçak hafriyat dökümü ve t bbi at k ile ilgili Baflkanl m za ulaflan flikayetleri de erlendirerek olumsuzluklar n giderilmesi için gerekli çal flmalar yapmak. b) Hafriyat topra, inflaat/y k nt at klar ile t bbi at klar ilgili Yönetmeliklerde belirtilen esaslara ayk r olarak çevre kirlili ine neden olacak flekilde al c ortama verdi i tespit edilen üretici ve tafl y c lar hakk nda gerekli ifl ve ifllemeleri yapmak. c) Faaliyetleri sonucu hafriyat topra, inflaat/y k nt at klar ile t bbi at k üretimine neden olacak özel veya resmi kifli, kurum ve kurulufllar n at klar n ilgili Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre toplanmas, geçici biriktirilmesi, tafl nmas ve bertaraf faaliyetlerini denetlemek. ç) Hafriyat topra, inflaat/y k nt at klar depolama sahalar na tehlikeli ve zararl at k dökülmesinin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak. d) T bbi at k üreticilerinin at k depolar n n denetimini yapmak. e) Depolama sahas yerinin seçimi, inflaat veya iflletilmesi s ras nda çevre ve insan sa l n olumsuz etkilemeyecek flekilde gerekli tedbirleri almak veya ald rtmak. f) Hafriyat topra, inflaat/y k nt at klar ile t bbi at k toplayan araçlar n ilgili Yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunlu unu denetlemek. g) Denetimler s ras nda Zab ta Dairesi Baflkanl ile koordineli olarak çal flmak. Bitkisel Üretim ve Uygulama fiube Müdürlü ü MADDE 9- (1) Daire baflkanl na ba l olarak görev yapan bitkisel üretim flube müdürünün görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) fiube Müdürlü ü idaresindeki flefliklerin çal flmalar n yönlendirmek, programlamak, sevk ve idare etmek. b) Bahçe tanziminde ve uygulamalarda kullan lmak üzere, Ankara koflullar na uygun bitki, tür ve çeflitlerini teknik araflt rmalar ile belirleyerek üretimini yapmak. c) Kamu Kurumlar ndan gelen çevre düzenlemeleri, bak m ve onar m ile bitki taleplerini de erlendirmek. ç) Her y l bahç vanl k kat l m kursu program düzenlemek, kursun yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak ve di er birimlerle koordineyi sa lamak. d) Peyzaj tasar m, fidan yetifltiricili i, çiçekçilik ve tohumculuk hakk nda kitap, dergi ve broflür tarz yay nlar haz rlay p halk n istifadesine sunmak. e) Belediyenin kutlama tören vb. Faaliyetlerinde tören alanlar n n düzenlenmesine yard mc olmak ve bunun için di er birimlerle koordineli çal flarak destek sa lamak. f) fl güvenli i ile ilgili mevzuat n gerektirdi i tedbirlerin al nmas n sa lamak. g) fiube Müdürlü üne ba l elemanlar n konular nda çeflitli e itimlere kat lmalar n sa lamak. ) Daire Baflkan n n verdi i di er ifl ve ifllemleri yapmak. (2) Bitkisel Üretim ve Uygulama fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Fidanl klar fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Ankara koflullar na uygun bitki tür ve çeflitlerini teknik araflt rmalar yaparak belirlemek, temin etmek,yetifltirmek ve bitki kalitesini art rmak. b) Belediye Baflkanl taraf ndan belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak, Ankara koflullar na uygun tohum türlerini belirleyerek iyilefltirme ve gelifltirme çal flmalar n koordine etmek, teknik araflt rmalar yaparak Ankara koflullar na uygun türlerini belirlemek ve bitki kalitesini art r c iyilefltirici çal flmalar n koordine etmek, tohumlar n temin edilmesini sa lamak. c) Yeni çeflitlerle ilgili araflt rmalar yapmak, ihtiyac duyulan tohum türleri hakk nda ilgili birimlere bilgi aktarmak, fiefli e ait çeflitli istatistiki bilgileri derleyip yay nlamak. ç) Üretme, büyütme, iskan, gelifltirme ve ço alma ile ilgili araflt rmalar denemeler yap lmas n ve di er kurumlar n araflt rma sonuçlar n n toplanarak uygulama ünitelerine iletilmesini sa lamak. d) Fidanl klar, seralar ve gerekli tesislerin kurulmas n, gelifltirilmesini ve iflletmesini sa lamak. e) Bitki üretimi için gerekli her türlü araç gerecin temini için ilgili birimlerle koordinasyonu sa lamak. f) Günlük, haftal k, ayl k ve y ll k çal flma programlar n haz rlay p onaya sunmak. g) Kendi birimlerinin verimlili ini artt r c çal flmalar yapmak. ) Di er birimlerden gelen bitki talebini karfl lamak üzere onay haz rlamak. h) Fidan yetifltiricili i ile ilgili kitap, dergi, broflür, film, slayt temin edilmesini ve arflivlenmesini sa lamak, yay nlar yap p halk n istifadesine sunmak. ) fiefli ine ait istatistiki bilgilerin derlenerek yay nlanmas n sa lamak. i) Di er kurulufllarla iflbirli i yap p fidan, tohum vb. temin etmek j) Bitkilerin ekim, dikim zamanlar n belirlemek. k) Uygulamalarda kullan lacak araç,gereç, malzeme listelerinin haz rlan p temini ile bunlar n uygun zamanda, uygun ifllerde verimli bir flekilde kullan lmas n sa lamak. l) Konusu ile ilgili teknik araflt rmalar yapmak, gerekti inde ilgili birimlere teknik bilgi aktarmak.(sempozyum,panel,dia gösterileri takibi vb.) m) Suni ve tabi gübrelerin kullan m miktar n tespit ederek, temin etmek, kullan l r hale getirmek, bitki kalitesini artt r c tedbirler almak. n) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (3) Bitkisel Üretim ve Uygulama fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Çiçekçilik ve Tohumculuk fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Ankara koflullar na uygun çiçek tür ve çeflitlerini teknik araflt rmalar yaparak belirlemek, temin etmek, yetifltirmek ve kalitesini art rmak. b) Çiçek yetifltirmek için seralar ve gerekli tesislerin kurulmas n, gelifltirilmesini ve iflletmesini sa lamak. c) Çiçek üretimi için gerekli her türlü araç gerecin temini için ilgili birimlerle koordinasyonu sa lamak. ç) Tohum, so an, yumru, gübre ve di er gereksinimleri temin etmek, gerekenleri ithal etmek, üretimi ve bak m için yerlerinin haz rlanmas n sa lamak. d) Günlük, haftal k, ayl k ve y ll k çal flma programlar n haz rlay p onaya sunmak. e) Kendi birimlerinin verimlili ini artt r c çal flmalar yapmak. f) Bahç vanl k Kurslar düzenlemek,kursun yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak. g) Di er birimlerden gelen çiçek talebini karfl lamak üzere onay haz rlamak. ) Üretme, büyütme, iskan, gelifltirme ve ço alma ile ilgili araflt rmalar denemeler yap lmas n ve di er kurumlar n araflt rma sonuçlar n n toplanarak uygulama ünitelerine iletilmesini sa lamak. h) Çiçek üretimi ve bak mlar ile ilgili kitap, dergi, broflür, film, slayt temin edilmesini ve arflivlenmesini sa lamak, yay nlar yap p halk n istifadesine sunmak. ) fiefli ine ait istatistiki bilgilerin derlenerek yay nlanmas n sa lamak. i) Parklar ve refüjler için yazl k ve k fll k çiçe i üretmek. j) Üretilen çiçekleri di er birimlerden gelen talepler do rultusunda de erlendirmek. k) Salon bitkilerinin üretimini ve bak m n sa lamak. l) Bitkilerin ekim, dikim zamanlar n belirlemek. m) Suni ve tabi gübrelerin kullanma miktar n tesbit ederek, temin etmek, kullan l r hale getirmek, çiçek kalitesini artt r c tedbirler almak. n) Belediye Baflkanl taraf ndan belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak, Ankara koflullar na uygun tohum türlerini belirleyerek iyilefltirme ve gelifltirme çal flmalar n koordine etmek, yurtiçi ve yurtd fl teknik araflt rmalar ve geziler yaparak Ankara koflullar na uygun türlerini belirlemek ve bitki kalitesini art r c iyilefltirici çal flmalar n koordine etmek, tohumlar n temin edilmesini sa lamak. o) Yeni çiçek ve tohum çeflitleriyle ilgili araflt rmalar yapmak, ihtiyac duyulan tohum türleri hakk nda ilgili birimlere bilgi aktarmak, elemanlar n kendi konular nda çeflitli e itimlere kat lmalar n sa lamak, flefli e ait çeflitli istatistiki bilgileri derleyip yay nlamak. ö) Uygulamalarda kullan lacak araç,gereç, malzeme listelerinin haz rlan p temini ile bunlar n uygun zamanda, uygun ifllerde verimli bir flekilde kullan lmas n sa lamak. p) Konusu ile ilgili teknik araflt rmalar yapmak, gerekti inde ilgili birimlere teknik bilgi aktarmak.(sempozyum,panel,dia gösterileri takibi vb.) r) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (4) Bitkisel Üretim ve Uygulama fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Uygulama ve Bak m fiefli- inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: Bitkisel alanlar n çevresel, ekolojik ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak yerinde tespitlerin yap lmas, olumsuz etkilerin bertaraf edilerek uygun tasar mlar n oluflturulmas ve uygulama aflamas na getirilmesini sa lamak. Peyzaj estetik kaidelerini göz önünde bulundurarak ekonomik ve ergonomik tasar mlar ortaya koymak, proje haz rlay p uygulama aflamas nda takip etmek ve haz rlad verileri arflivlemek. Kamu kurum ve kurulufllar, kamuya ait e itim, dini tesisler ve kamuya hizmet eden kurum ve kurulufllar n (vak f, dernek vs.) bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili baflvurular n de erlendirerek gelen raporlar do rultusunda program yapar. Yap lan program gere i proje haz rlayarak çal flmalar n yürütür. htiyaç halinde bahçe tanzimi yap lm fl yerlerin eksik görülen k s mlar n tamamlar bak mlar n (biçim, ilaçlama vs..) sa lar. htiyaç halinde kent içinde at l durumda bulunan küçük ve bak ms z alanlar, yol, kavflak ve köprü kenarlar ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanlar yeflil alan ve/veya dinlenme park olarak düzenler. Vatandafllar n bu konudaki dilek, flikayet ve önerilerini de erlendirerek di er birimlerle koordineli olarak çal - fl r. Günlük, haftal k, ayl k ve y ll k çal flma programlar n haz rlay p onaya sunmak. Kendi birimlerinin verimlili ini art r c çal flmalar yapmak. Peyzaj tasar m ile ilgili her türlü kitap, dergi, broflür, film, slayt temin edilmesini ve arflivlemesini sa lamak, yay nlar yap p halk n istifadesine sunmak. ) fiefli ine ait istatistiki bilgilerin derlenerek yay nlanmas n sa lamak. Edinmifl oldu u bilgi ve birikimi ihtiyaç halinde birim amirinin onay ile di er birimlerle paylaflmak. Bu amaçla panel, seminer ve sempozyumlara kat l m sa lamak. Peyzaj tasar m ve uygulamas ile ilgili gerekli her türlü araç ve gerecin temini amac yla, ilgili birimlerle koordinasyonu sa lamak. Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. Yap m ve Onar m fiube Müdürlü ü MADDE 10- (1) Daire baflkanl na ba l olarak görev yapan yap m ve onar m flube müdürünün görev, yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Yeflil alanlar n yap m ve onar m, a aç budama-bak m ve nakilleri ile bitki hastal k ve zararl lar yla mücadele etmek b) fiube Müdürlü ü idaresindeki marangozhane, elektrikhane, su tesisat, boyahane, duvarhane, demirhane, lastikhane atölyelerinin çal flmalar n yönlendirmek, programlamak, sevk ve idare etmek. c) Daire Baflkanl m zca yapt r lan park, bahçe ve yeflil alan düzenlemeleri için gerekli olan gübre, toprak vb. malzemeleri temin etmek ve da t m n yapmak Belediyenin kutlama tören vb.faaliyetlerinde tören alanlar n n düzenlenmesine yard mc olmak ve bunun için di er birimlerle koordineli çal flarak destek sa lamak. Daire Baflkanl n n yeflil alanlar için k fll k gübre nakil ve yüklenimini yapar. Kamu Kurumlar ndan gelen malzeme ve çevre düzenlemeleri ile ilgili talepleri de erlendirmek ç) fl güvenli i ile ilgili mevzuat n gerektirdi i tedbirlerin al nmas n sa lamak. (2) Yap m ve Onar m fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Yap m ve Onar m fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Kamuya ait e itim, dini tesisler ile di er kamu kurum ve kurulufllar n n bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili baflvurular n de erlendirerek gelen raporlar do rultusunda program yapar. Yap lan program gere i proje haz rlayarak çal flmalar n yürütür. Daha önce bahçe tanzimi yap lm fl bu yerlerin eksik görülen donan mlar n tamamlar. b) Kent içinde at l durumda bulunan küçük ve bak ms z alanlar, yol, kavflak ve köprü kenarlar ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanlar yeflil alan ve/veya dinlenme park olarak düzenler. Vatandafllar n bu konudaki dilek, flikayet ve önerilerini de erlendirerek di er birimlerle koordineli olarak çal fl r. c) A aç söküm - nakil araçlar ekibinin program n yapar. flleri yönlendirerek sevk ve idare eder. (Devam 11. sayfada)

11 gün ve 1359 say l Belediye Meclis karar ile yeniden düzenlenen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl n n kurulufl, görev ve çal flma esaslar na dair yönetmelik T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BAfiKANLI I KURULUfi, GÖREV VE ÇALIfiMA ESASLARINA DA R YÖNETMEL K (Bafltaraf 10. sayfada) ç) Parklar, caddeler, inflaat alanlar, kamulaflt r lm fl alanlarda sökümü, nakli ve budanmas gereken a açlar n tespitini yaparak, program dahilinde söküm ve nakil ifllemlerini gerçeklefltirir. d) Vatandafllardan gelen a aç söküm, nakil ve budama talepleri ile ilgili baflvurular de erlendirerek gerekli tespit ve çal flmalar yapar. e) Vatandafla ait olup genifl cephesi caddelere veya bofl alanlara bakan bahçelerde bulunan a açlar n elektrik tellerine temas eden ve tehlike arz eden dallar n n al m veya bahçedeki kurumufl a açlar n kesilmesi ile ilgili baflvurular de erlendirerek gere ini yapar. f) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (3) Yap m ve Onar m fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Atölyeler flefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Daire baflkanl bünyesinde ve Yeflil alan yap m flube müdürlü ü idaresinde çal flan marangozhane, elektrikhane, su tesisat, boyahane, duvarhane, demirhane, lastikhane atölyelerinin çal flmalar n yönlendirir, programlar, sevk ve idare eder. b) Atölye içerisinde çal flan personelin çal flma program n haz rlayarak yönlendirme ve kontrolünü sa lar. Kullan lacak malzemelerden eksik olanlar n belirleyerek al m için gerekli ifllemleri yapar. c) Müdürlü ümüzce yeni yap lacak park, bahçe ve yeflil alanlarda elektrik, su tesisat ve malzeme montaj ifllerini, mevcut alanlarda ise tamir, ar za gibi tadilat ifllerini yürütür. ç) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (4) Yap m ve Onar m fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Araç ve fl Makineleri fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Daire Baflkanl bünyesindeki her türlü araç ve ifl makinesi ile kullan lan yard mc ekipman( laçlama araç-pompa-kompresör-jeneratör-traktör-pulluk-çim Biçme Makineleri dahil) iflletme ve ar za bak m ile sevk ve idaresini sa lar. b) Günlük fl program dahilinde Daire Baflkanl na ba l di er birimlerin araç ve ifl makineleri ile ilgili taleplerini karfl lar ve yap lan talep do rultusunda çal flma sa lar. c) Araç ve ifl makinelerinin periyodik günlük, ayl k ve y ll k bak mlar ile muayene, avadanl k, sigorta, kaza ifllemlerini yapar ve takip eder. ç) Araç ve fl makinelerinin kullan m nda görevli personelleri e itir. d) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. Yeflil Alanlar fiube Müdürlü ü MADDE 11- (1) Daire baflkanl na ba l olarak görev yapan yeflil alanlar flube müdürünün görev, yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Büyükflehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alan nda bulunan rekreasyon alan, Piknik Alan, park, bahçe, çocuk oyun alanlar, süs havuzlar, flelale ve gölet, spor sahalar ve spor alanlar, mezarl k alanlar, yaya bölgeleri, meydanlar ve yeflil alan vb. olarak tesis edilecek yerleri tespit eder ve buralar n kamulaflt rma tekliflerini yapar. b) Yap lmas öngörülen ve onaylanarak programlara al nan rekreasyon alan, piknik alan, park, bahçe, çocuk oyun alanlar, süs havuzlar, flelale ve gölet, spor sahalar ve spor alanlar, mezarl k alanlar, yaya bölgeleri, meydanlar ve yeflil alanlar n vb. Mühendislik ve Mimarl k ilkeleri do rultusunda tasar m ve uygulamas n yapmak yada yapt rmak. c) Yukar da belirtilen alanlara ait her türlü alt yap ve üst yap projelerin haz rlanmas ve uygulanmas nda, gerekli araç, gereç, makine ve yap m malzemelerinin temininde yap lacak iflin büyüklü üne göre Belediyenin ilgili di er birimleri ile koordinasyonu sa layarak gerekti inde hizmet sat n almak. ç) Yukar da belirtilen alanlar n ayd nlatma sistemlerinin bak m, onar m ve yenileme çal flmalar n yapmak ve yapt rmak. d) Kentsel tasar m ve uygulama ile trafik düzenleme planlar na göre Büyükflehir dahilindeki en az üç fleritli karayolu refüjlerinin ve yollar üzerindeki meydanlar n, alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollar n n a açland r lmas n yapmak veya yapt rmak. e) Mevcut Rekreasyon Alan, Spor Sahalar ve Alanlar n n, Çocuk Oyun Alanlar n n, Park ve Yeflil Alanlar n, Mezarl k Alanlar n n, yaya bölgeleri ve meydanlar n, süs Havuzu ve flelalelerin, göletlerin, piknik alanlar n n bak m ve onar mlar n, temizliklerini yapmak ya da yapt rmak. f) Rekreasyon alan, piknik alan ve yeflil alanlar n yap m nda ve bak mlar nda ihtiyaç duyaca gerekli bitkisel materyali temin eder. g) Yap m tamamlanarak bak m ve onar m kapsam na al nan rekreasyon alan, Çocuk Oyun Alanlar, Park ve Yeflil Alanlar n, Mezarl k Alanlar n n, Spor Sahalar ve Alanlar n n gerekti inde güvenlik hizmetlerini sa lamak üzere hizmet sat n almak. ) Mücavir alan s n rlar ile bu mücavir alanlara ba l pasif dipersiyon (dolayl tafl ma) alanlar içerisinde vektörle mücadele ve ilaçlama çal flmalar n yapmak ya da yapt rmak. h) Müdürlü e havale edilen plan, proje, etüt, araflt rma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel esaslara uygunlu unu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmas n sa lamak, ) Rekreasyon Alan, park ve yeflil alanlar, spor alanlar ve çocuk oyun alanlar nda kullan lmak üzere bank, çöp, ayd nlatma eleman, oturma eleman, kamelya, çocuk oyun elemanlar, spor ve kondisyon aletleri, saks, dekoratif park objeleri ve süsleyici materyaller (saks, süs havuzu,vb.), barbekü, havuz ve gölet f skiye sistemleri vb. temin etmek. i) Görev ve sorumluluk alan ndaki konulardaki flikâyet ve talepleri de erlendirmek, gere inin yap lmas için ilgili kifli, kurum, kurulufl ve iflletmelere sorunu ileterek gere inin yap lmas n sa lamak, j) Çevre bilincini gelifltirmek için gerekli çal flmalar yapmak, k) fiube Müdürlü üne ba l elamanlar n konular nda çeflitli e itimlere kat lmalar n sa lamak (2) Yeflil Alanlar fiube Müdürlüne ba l olarak görev yapan hale fiefli inin görev, yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl na ba l fiube Müdürlüklerinden gelen ihale onay al nm fl olan, yap m, hizmet ve mal al m dosyalar n n, Kamu hale Kurumunun internet sitesinden EKAP ortam nda ihale kay t numaras n al r. b) Kamu hale Kurumundan ihale kay t numaras al nm fl ihale dosyalar n n ihtiyaç raporu, tip idari flartname, sözleflme tasar s, teknik flartname, tip evraklar n ve ihale ilanlar n haz rlar. c) Haz rlanm fl olan ihale ilanlar n n Kamu hale Kurumunun Kamu hale Bülteninde yay nlanmas için, ihale ilan bedelini yat rmak ve sevk ifllem formunu düzenleyerek Kamu hale Kurumuna gönderir. ç) Haz rlanm fl olan ihale ilanlar n n Yerel gazetelerde yay nlanmas için, Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkanl na gönderir. d) lan ifllemi yap lan ihale dosyalar n n Daire Baflkanl ve fiube Müdürlü ü bünyesinde ihale komisyonlar n oluflturmak için hale Yetkilisinden olur al r. e) Oluflturulan ihale komisyonlar na ihale ifllem dosyalar n n cd ortam nda birer örne ini verir. f) hale ilan yap lan ihale dosyalar n n isteklilere doküman sat fl n yapar ve kay tlar nternet ortam nda EKAP a aktar r. g) Yay nlanm fl olan ihale ilanlar na yap labilecek itirazlar n hale Yetkilisine bildirilmesini ve hale Yetkilisince al nan kararlar n itiraz sahibine di er isteklilere bildirilmesini sa lar. ) hale günü ve zaman gelen ihale dosyalar n n tanzimini yaparak ihale komisyonuna ulaflt r lmas n ve ihalenin yap lmas n sa lar. h) hale Komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyalar n Elektronik ortamda Kamu hale Kurumu sitesinin EKAP k sm na veri giriflinin yap larak ihalenin sonuçland rmas n tamamlar ve kesinleflen ihale kararlar n, hale Yetkilisinin onay na sunar. ) hale Komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyalar n Kamu hale kurumundan yasakl teyitini al r. i) hale yetkilisince onaylanan ihale kararlar n n, ihaleye ifltirak eden isteklilere ve ihale üzerinde kalan istekliye gerekli tebligatlar n yap lmas n sa lar. j) fllemleri tamamlanan ihale dosyalar n n sözleflme yap lmak üzere ilgili fiube Müdürlüklerine geri gönderir. k) Sözleflmesi yap lan ihale dosyalar n n sonuç ilanlar n yay nlanmas n sa layarak formlar n Kamu hale Kurumuna Elektronik ortamda gönderilmesini yapar. l) Kamu hale Kurumundan ve ihale yetkilisinden gelen ihale mevzuat hakk ndaki genelgeleri, duyurular di er fiube Müdürlüklerine da t m n yapar. m) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (3) Yeflil Alanlar fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Proje Yönetimi ve Uygulama fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: halesi yap larak sözleflmesi imzalanan yap m ve hizmet ifllerinin ilgili kanun yönetmelik ve mevzuatlar do rultusunda yap denetim ve kontrol hizmetlerini yürütür. Yap Denetim ve Kontrollük hizmetleri yürütülen ifllerle ilgili resmi kurum ve kurulufllar ile Belediyenin Müdürlükleri aras nda iletiflim ve koordinasyonu sa lamak üzere resmi yaz flmalar yapmak, Uygulamada eksiklik ve aksakl klar giderici tedbirler al r. ç) Di er fiube Müdürlüklerinin gereksinimi olan her türlü malzeme ve makinenin sat n al m, gerekti inde teknik flartnamelerinin di er ilgili birimlerle koordinasyon sa lanarak haz rlamak. Gelen ve giden evraklar takip etmek, evraklar n dosyalanmas n sa lamak ve gizlili ini korumak. Uygulamalarda kullan lacak araç,gereç,malzeme listelerinin haz rlan p temin edilmesini sa lamak Büyükflehir Belediyesine ve gerekti inde di er Kamu Kurulufllar na ait binalar n bahçe düzenlemesinin yap lmas n sa lamak, Müdürlük Makam n n verdi i di er görevleri yerine getirir. ) Stratejik plan do rultusunda yat r m program yapar. h) Yap m onar m ifllerini yürütecek olan Kontrol teflkilat n belirleyerek onaya sunmak, onaydan sonra kontrol teflkilat n n alandaki çal flmas n projeye uygun flekilde gerçeklefltirilmesini, hak edifllerin ve kesin hesap dosyalar n n düzenlemesini sa lamak. ) fiefli inde oluflturulan hakedifl inceleme bürosunda ara hak edifllerin incelenmesini sa lamak üst makama onaya sunmak. i) Birim fiyat cetvellerinde olmayan ifllerin yard mc analizlerini haz rlamak. j) Tasar m ve çizimi tamamlanm fl onaydan ç km fl projelerin, yap m idarece yürütülecek olanlar n arazi aplikasyonunun gerçeklefltirilmesi, uygulama çal flmalar n n takip edilmesi gerekti inde ilgili birimlerle koordinasyonu sa layarak iflleri tamamlamak. k) Uygulamalarda kullan lacak araç,gereç, malzeme listelerinin haz rlan p temini ile bunlar n uygun zamanda, uygun ifllerde verimli bir flekilde kullan lmas n sa lamak. l) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (4) Yeflil Alanlar fiube Müdürlü üne ba l olarak görev yapan Parklar fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: Resmi lanlar 25 A ustos 2014 Pazartesi11 a) Büyükflehir Belediyesi ne ait park ve yeflil alanlar n, y ll k yap lan bak m ihalesi kapsam na al nmayanlar ile iki ihale aras nda oluflabilen zaman aral nda mevcut parklar n sulama, temizlik,koruma ifllerini yürüterek kontrolünü yapar. b) Uhdesinde bulunan parklarda tahrip olmufl çim alanlar n yeniden ekilmesini sa lar, kurumufl a açlar n budamas n yapt r r,çiçek parterlerinde yazl k- k fll k çiçeklerin dikimini gerçeklefltirir, mevcut çocuk oyun aletleri-bank- çöp kutusu-ayd nlatma elemanlar ile ilgili gerekli tespitleri yaparak ilgili birimlerle iflbirli i halinde eksikleri giderir, onar m ve boya ifllerini yapt r r. c) Vatandafllar n parklar hakk ndaki her türlü flikayet, dilek ve önerilerini de erlendirerek gere ini yapar. ç) Parklarda düzenlenecek etkinliklerle ilgili baflvurular de erlendirerek gerekli izni düzenler. d) Büyükflehir Belediyesi sorumlulu undaki park- bahçe, cadde ve çeflitli alanlarda bulunan a açlar n yazl k ve k fll k ilaçlamas ile birlikte yeflil alanlarda bulunan yabani ot mücadelesi yapar. e) Di er kamu kurum ve kurulufllar ile vatandafllar n a aç ilaçlamas ile ilgili taleplerini de erlendirir ve cevaplar. f) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlü ü MADDE 12- (1) Daire baflkanl na ba l olarak görev yapan etüd proje ve idari ifller flube müdürünün görev, yetki ve çal flma konular flunlard r: fiube Müdürlü üne ba l fleflikler aras nda koordinasyonu sa layarak plan ve program dâhilinde çal flmalar n yürütülmesini gerçeklefltirir. fiube Müdürlü ünün y ll k çal flma program ile uzun vadeli plan ve programlar n kanunlar çerçevesinde haz rlar. Müdürlük içinde ve müdürlükle di er birimler aras nda yap lan çal flmalar yaz l veya sözlü emirlerle koordine eder. ç) Müdürlü ün disiplin, sevk ve idaresinden sorumludur. Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (2) Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlüne ba l olarak görev yapan Personel ve Yaz flleri fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Personelin ifle devam durumu ile y ll k izin, mazeret izni, hastal k izni, ücretsiz izin ve saatlik izinleri takip etmek. b) Personelin disiplin ve sicilleri ile ilgili bütün iflleri mevzuat uyar nca yürütmek, c) Personele ait gizlilik gerektiren yaz flma ve konularda azami dikkat ve itinay göstermek. ç) Di er birimlerden gelen sürekli ve çok gizli evrak ile ifllemleri ilgili talimatlar çerçevesinde yürütmek. d) Daire Baflkanl na gelen her türlü yaz y inceleyerek Daire Baflkan na sunmak e) Personel ile ilgili flahsi dosyalar düzenlemek ve saklanmas n sa lamak. f) Personel flefli i ile ilgili ihtiyaçlar n belirlenerek giderilmesini sa lamak. g) Daire Baflkanl na gelen yada gönderilen tüm evraklar n kaydedilerek ilgili bölümlere gönderilmesini giden evrak suretlerinin dosyalanmas n sa lamak. ) Faaliyetleri ile ilgili olarak düzenledi i dosya kay t defterini y l sonunda kapatmak, yeni y l için gerekli dosya ve defterleri açmak. Tüm kay tlar n saklanmas ve gizlili in korunmas na nezaret etmek. h) Faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi amac yla kadrosunun çal flma düzenini belirlemek, ifl da t m n yaparak maiyetini izlemek ve koordine etmek. ) Yasa, tüzük, karar, yönetmelik, genelge ve yönergelerle bunlardaki de iflikliklerin ve duyurular n ilgili birimlere iletilmesini sa lamak, i) Kuruma gelen her türlü evrak incelemek, evrak n konu ve içeri ine göre ay r m n yapmak, buna göre evrak n ilgili birimlere da t m n sa lamak. j) Kurum d fl na gidecek yaz lar imzaya sunmak ve yaz lar n gönderilmesiyle ilgili di er ifllemleri yürütmek. k) Önemli ve günlük yaz lar, izleyerek ilgili birimlere en k sa sürede ulaflt r lmas n sa lamak. l) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (3) Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlüne ba l olarak görev yapan Mali ve Ambar fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Daire Baflkanl n n mali ifllerine iliflkin faaliyetlerinin ana ilkelerini belirlemek, muhasebe ifllemlerini yürürlükteki yönetmelik bütçe ve yönergeler uyar nca düzenli bir flekilde yürütülmesi amac yla faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve düzenlemek. b) Faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi amac yla kadrosunun çal flma düzenini belirlemek; ifl da t m n yapmak, maiyetini izlemek ve koordine etmek. c) Çal flanlar n ücret, mecburi tasarruf ve di er yasal tahakkuk evraklar n mevzuatta yer alan hüküm ve sürelere göre düzenlemek. ç) Faaliyetleri ile ilgili olan her türlü ihtiyac n belirlenerek temin edilmesini sa lamak. d) Bölümünde yer alan personelin yetiflip geliflmesi için e itim ihtiyaçlar n belirlemek ve ifl bafl e itimi konusunda yard mc olmak. e) Daire Baflkanl için gerekli olan her türlü araç, gereç ve k rtasiyenin yönetmelik ve yönergelere uygun olarak sat n al n p da l m n sa lamak, sat n alma faaliyetlerini planlamak ve denetlemek. f) hale ilanlar için Mali Hizmetler Dairesi Baflkanl ndan avans çekerek ihale ilan bedellerinin, Kamu hale Kurumu banka hesaplar na yat r lmas n sa lar. g) lgili kanunlar çerçevesinde Daire Baflkanl na ait ambar ve demirbafl ifllerini yürütmek. ) Daire Baflkanl na ilgili yönetmelikler çerçevesinde ayniyat ifllemlerini yapmak. h) Ekonomik ömrünü dolduran malzeme için gerekli ifllemleri yapmak. ) Bu kaynaklara ait demirbafl malzemenin kay t ve Ayniyat saymanl görevlerini yürütmek. i) Daire Baflkan taraf ndan verilecek, baflkanl a ait di er görevleri yapmak. j) Elektronik ortamda saklanmas gereken demirbafl malzemelerin kay tlar n n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lamak. k) Mevzuata uygun olarak ambar ve demirbafl kay tlar n güncellemek ve de iflen kanunlara uygun olarak yeniden kay t alt na almak. l) Daire Baflkanl na ait ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak demirbafl kay tlar n tutmak. m) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. (4) Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlüne ba l olarak görev yapan Etüd Proje fiefli inin görev yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Daire Baflkanl nca ihalesi yap lacak projelerin haz rlanmas onaylanmas, metraj ve yaklafl k maliyetin ç kart lmas. b) Konusu ile ilgili teknik araflt rmalar yapmak, gerekti inde ilgili birimlere teknik bilgi aktarmak.(sempozyum,panel,dia gösterileri takibi vb.) c) Projenin uygulamalar s ras nda ihtiyaç duyulan proje revizyonlar n yapmak ve uygulamak. ç) Kendi görev alan içindeki ve di er bölümlerle olan yaz l ve sözlü bilgi ak fl n tam do ru ve zaman nda olmas n sa lamak. d) Amirinin ihtiyaç duyabilece i kendi görev alan kapsam ndaki her türlü bilginin, her an kullan labilecek durumda, tam, do ru, güncel olarak tutulmas n sa lamak, gerekti inde rapor haz rlamak, yaz l ve sözlü aç klamalar yapmak. e) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlüne ba l olarak görev yapan Strateji Gelifltirme ve Ar-Ge fiefli inin görev, yetki ve çal flma konular flunlard r: a) Belediyenin belirlenmifl ya da belirlenecek olan politikalar do rultusunda plan ve program gelifltirir, bütçe haz rlar. Bu haz rlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Baflkanl na gönderilmesini sa lar ve Daire Baflkanl n n hizmet alan içerisine giren ifllerin stratejik plan n, y ll k hedeflerini, yat r m programlar n ve bunlara uygun olarak bütçeyi haz rlayarak, Baflkan n onay na sunar. b) Yürürlükteki mevzuat dahilinde Daire Baflkanl n n y ll k faaliyet raporunu ve performans raporunu haz rlar. c) Stratejik plan haz rlayarak, Mali Hizmetler Dairesi Baflkanl na gönderir. ç) Daire Baflkanl n n Y ll k Faaliyet Raporunda ve Performans Raporunda Müdürlüklerine ait bilgilerin Proje Takip Program na giriflini sa lar ve kontrol eder. d) Etüd Proje ve dari fller fiube Müdürlü ü faaliyetlerinin ayl k olarak temin eder ve proje takip program - na giriflini sa lar. e) fiube Müdürlüklerinin, ifl süreçlerinin iyilefltirmesi için yaz l m gelifltirilme taleplerine destek verir. f) Bütçe teklifi haz rlar. g) Y ll k bütçenin haz rlanmas için gelir ve gider tahminlerinin düzenlenmesini sa lamak. ) Bütçe ödenekleri ile fiili harcamalar aras ndaki dengeyi kontrol etmek, sapmalar ve nedenlerini incelemek. h) Harcamalar n ödenek türüne uygun olarak yap lmas n denetlemek, düzenli aral klarla, mali raporlar haz rlayarak kullan lan bütçenin analizini yapmak, bu çal flmalar do rultusunda bir sonraki y l n bütçe çal flmalar için daha gerçekçi veriler haz rlanmas n sa lamak. ) Yap lan çal flmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri de erlendirir ve gerekti inde çal flmalara kat - l r, çal flma ortam n sürekli olarak gelifltirme çabas içinde olur. i) Kamu kurum ve kurulufllar, yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Ar-Ge merkezleri aras nda, iletiflim, iflbirli i ve eflgüdümü sa lar. j) Yap Teknolojisindeki son geliflmeleri ve yenilikleri yak ndan izleyerek, ilgili birimleri bilgilendirmek, k)yeflil alanlara ait proje haritas n ç kartmak, ihtiyaç analizini gerçeklefltirmek ve bu do rultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler gelifltirir. l) fiube Müdürlü ünün kurumsal kapasitenin art r lmas için AR-GE faaliyetleri gerçeklefltirir. m) Amiri taraf ndan verilen ifl ve ifllemleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kald r lan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Kald r lan hükümler MADDE 13- Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 790 say l karar ile onaylanan Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Kurulufl, Görev ve Çal flma Esaslar na Dair Yönetmeli i yürürlükten kald r lm flt r. Yürürlük MADDE 14- Bu yönetmelik hükümleri Büyükflehir Belediye Meclisinin Karar ile yerel bir gazetede yay mland tarihten itibaren yürürlü e girer. Yürütme MADDE 15- Bu yönetmelik hükümlerini Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan yürütür. Bas n (www.bik.gov.tr)

12 12 25 Ağustos 2014 Pazartesi haber Sudan'da 6,9 milyon kişi insani yardıma muhtaç Birleşmiş Milletler (BM) Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Ali ez- Zateri, Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 988 milyon dolarlık yıllık bütçenin yüzde 43'ünü aldıklarını belirterek, Sudan'da 6,9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu ifade etti. HARTUM - Sudan'da insani yardıma muhtaç kişi sayısının 6,9 milyona ulaştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Ali ez- Zateri, Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 988 milyon dolarlık yıllık bütçenin yüzde 43'ünü aldıklarını belirterek, Sudan'da 6,9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu ifade etti. Araştırmalar, son dönemde yol açtığı ölümlerle kamuoyunun gündeminde yer alan uyuşturucu madde bonzainin Türkiye'de kullanım yaşının 11'in altına düştüğünü ortaya koydu. Küresel finansın nabzı Eylül de İstanbul'da atacak İSTANBUL - İstanbul Finans Zirvesi (Istanbul Finance Summit - IFS), Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Anadolu Ajansı'nın üst üste ikinci defa global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek zirvede, finans sektörünün önde gelen isimleri, risk sermayesi fonları, yatırım bankacılığı, melek yatırımcılık, yenilikçi kalkınma-altyapı finansman yöntemleri ile sermaye piyasaları-yenilikçilik konularını İstanbul'da masaya yatıracak. Zirvenin ilk gününe Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un ve ikinci gününe ise Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra yerli ve yabancı finans piyasalarının önde gelen temsilcilerinin katılması bekleniyor. Geçen yıl 52 ülkeden binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren zirveye, bu yıl NASDAQ OMX Grup Başkan Yardımcısı Sandy Meyer Frucher, Khazanah Nasional Berhad Finans Grubu Başkanı (CFO) Mohd Izani Ghani, Casablanca Finance City Üst Yöneticisi (CEO) Said İbrahimi ve Kazakistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kuat Kozhakhmetov gibi konusunun uzmanı konuklar katılacak. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul gibi birçok kurum ve bankanın katılım ve desteğiyle gerçekleştirilecek zirvede yerli ve yabancı siyasetçilerin de yer alması bekleniyor. Hükümete karşı mücadele eden Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'nun elinde olan bölgelerde insani durumun kötü olduğunu vurgulayan Zateri, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Thabo Mvuyelwa Mbeki'den söz konusu bölgelere insani yardımları ulaştırana kadar ataeşkes yapılması için taraflar arasında arabuluculuk yapmasını istediklerini söyledi. Yardımların komşu ülkeler aracılığıyla yapılamayacağını ifade eden Zateri, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere yardım ulaştırılana kadar taraflar arasında ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Sudan'ın Darfur eyaletinden, 2014'ün başından bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle göç edenlerin sayısının 399 bine yükseldiği bildirilmişti. Öte yandan BM'ye bağlı Kıtlık Erken Uyarı Sistem ANKARA - TAMER TOĞANAŞ/HÜSEYİN KARATEPE - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırması, Türkiye'de bonzai kullanımına ilişkin çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. AA muhabirinin TÜİK araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 48 bin 374 çocuk bağımlılık yapan madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi. Çocukların 32 bin 849'unun sigara, 4 bin 439'unun esrar, 213'ünün bonzai, 171'inin hap ve 118'inin de eroin kullandığı tespit edildi. Çocukların bir kısmının da "uçucu", "yapıştırıcı" ve "çözücü" tabir edilen maddeler kullandığı belirlendi. Araştırmada, Türkiye'de bonzai kullanım ANKARA - Türkiye'de geçen yıl suça sürüklenen çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 115 bin 439 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2013" istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 arttı ve 273 bin 571 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu çocukların yüzde 57,9'unun yaş grubunda, yüzde 25'inin yaş grubunda, yüzde 17,1'inin ise 11 yaşın altında olduğu görüldü. Geçen yıl güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,6'sı erkek, yüzde 31,4'ü ise kız çocuklardan oluştu. Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen 115 bin 439 çocuğun yüzde 88,7'sini erkek, yüzde 11,3'ünü kız çocuklar oluşturdu. Suça sürüklenen çocuk sayısının 2013'te yüzde 14,5 arttığı görüldü. Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı aynı dönemde yüzde 30, mağdur çocuk sayısı ise yüzde 8,8 artış gösterdi. Çocukların yüzde 44,5'inin mağduriyet, yüzde 42,2'sinin suça sürüklenme, yüzde 5,9'unun kayıp (bulunan), yüzde 3,1'inin bilgisine başvurma ve yüzde 4,2'sinin de diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi. Suça sürüklenme ile güvenlik birimlerine getirilen 115 bin 439 çocuktan 42 bin 540'ı yaralama suçu ile isnat edildi. Bu suçu 33 bin 38 çocuk ile hırsızlık, 10 bin 504 çocuk ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi. Ayrıca, 4 bin 269 çocuk mala zarar verme, 4 bin 20 çocuk ise tehdit Ağı, 2014 Temmuz-Aralık arasında gıda güvensizliği nedeniyle yüzde 70'i Güney Kordofan, Mavi Nil, Darfur ve Abyei'den olmak üzere yaklaşık 5,3 milyon Sudanlının sıkıntı çekeceğini kaydetti. Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" adlı gruplar, 2003'ten beri hükümete karşı mücadele ediyor. Bonzai çocukları tehdit ediyor yaşının 11'in altına kadar düştüğü ortaya çıktı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde bonzai kullanan çocukların 165'inin yaşı aralığında, 42'sinin yaşı aralığında, 6'sının yaşı ise 11'in altında olduğu belirlendi. ÖNCE SÜRÜNDÜRÜYOR, SONRA ÖLDÜRÜYOR Kullanımı sonrasında denge kaybından, konuşma güçlüğü, kısmi bilinç kaybından ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bonzainin, tedavi süreci de bir o kadar zorlu. Kalp atışlarını hızlandırması nedeniyle kullanıcılarına ölüm korkusu yaşatan bonzai nedeniyle, intihar vakaları da yaşanabiliyor. gerekçesiyle suçlandı. Geçen yıl adli birimlere 103 bin 278 çocuk sevk edildi. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 54,8'i ailesine teslim edilirken, yüzde 37,8'i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 3 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olarak değerlendirildiğinde, çocukların yüzde 85,2'si adli birimlere sevk edilirken, yüzde 13,5'i ailesine teslim İstanbul'un nüfusu 130 ülkeyi geçti ANTALYA - LEYLA ATAMAN KOYUN- CUOĞLU - Cumhuriyetin ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak açıklanan İstanbul'unnüfusu, 2013 sonu itibarıyla 14 milyon 160 bin 467 kişiye ulaşarak mega kente dönüştü. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 76,6 milyonluk Türkiye'nin yüzde 18,4'ünü İstanbul'unnüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle ülkedeki her 100 kişiden 18,4'ü İstanbul'da ikamet ediyor. Nüfusuyla Küba, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Tunus, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, BAE, İsveç, Beyaz Rusya, İsviçre, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 130 ülkeyi geride bırakan İstanbul, son 5 yılda nüfusuna 1 milyon 245 bin 309 kişi ekledi. Kilometrekareye düşen 2 bin 275 kişi ile aynı zamanda Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu kent olan İstanbul nüfusuyla yaklaşık 3Ankara, 6,5 Antalya ve 187 Bayburt ediyor. Nüfus artışı durmayan ve döneminde yıllık ortalama 249 bin kişi artan İstanbul'un nüfusuna her 4 ayda bir Bayburt, her 6 ayda bir Giresun ve her yıl da bir Karaman eklendi. - Cumhuriyetin 100. yılında 16,5 milyon olması bekleniyor Resmi istatistik rakamlarına göre cumhuriyetin ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak açıklanan İstanbul nüfusu, 1945 yılında 1 milyonu aştı yılında 1 milyon 166 bin 477 kişi olarak belirlenen nüfus, 1960 yılında 1 milyon 882 bin 92 kişi, 1965 yılında 2 milyon 293 bin 823 kişi, 1970 yılında 3 milyon 19 bin 32 kişi, 1980 yılında 4 milyon 741 bin 890 kişi, 1985 yılında 5 milyon 842 bin 985, 1990 yılında 7 milyon 309 bin 190 kişi, 2000 yılında da 10 milyon 18 bin 735 kişiye ulaştı. TÜİK projeksiyonlarına göre İstanbul'un nüfusunun 2015 yılında yaklaşık 14,6 milyon, 2020 yılında 15,8 milyon, 2023 yılında da 16,5 milyon kişiyi aşması bekleniyor dönemine bakıldığında, oransal olarak yüzde 12,42 ile en fazlaantalya'nın nüfusu arttı yılında 1 milyon 919 bin 729 kişi nüfusu bulunanantalya, 5 yılda 238 bin 536 kişi artarak 2013 sonunda 2 milyon 158 bin 265 kişiye ulaştı. Söz konusu dönemde nüfusu en fazla artan ikinci il yüzde 11,66 ile Şanlıurfa oldu yılında 1 milyon 613 bin 737 nüfusu bulunan kent 2013 sonunda 1 milyon 801 bin 980 kişiye yükseldi. Aynı dönemde, Tekirdağ'ın nüfusu yüzde 11,63, Gaziantep'in nüfusu yüzde 11,53, Şırnak'ın nüfusu yüzde 10,41, Kocaeli'nin nüfusu da yüzde 10,10 artış gösterdi. BaşkentAnkara ise 5 yıllık sürede 394 bin 281 kişi artış gösterdi yılında 4 milyon 650 bin 802 kişi olanankara, 2013 sonunda 5 milyon 45 bin 83 kişiye ulaştı. Nüfusu azalan illerin başındayozgat geldi yılında 487 bin 365 kişinin Yozgat'ın nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 8,85 azalarak 2013 sonunda 444 bin 211'e geriledi. Aynı dönemde Ardahan'ın nüfusu yüzde 4,98, Tokat'ın nüfusu yüzde 4,12, Zonguldak'ın nüfusu yüzde 2,94, Kırıkkale'nin nüfusu yüzde 2,19, Kars'ın nüfusu yüzde 1,84, Çorum'un nüfusu yüzde 1,59, Sivas'ın nüfusu yüzde 1,50, Erzurum'un nüfusu yüzde 0,96, Trabzon'un nüfusu yüzde 0,90, Isparta'nın nüfusu yüzde 0,71, Amasya'nın nüfusu da yüzde 0,70 azaldı. Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,8'i ailesine, yüzde 3,3'ü yakınlarına ya da akrabasına, yüzde 2,3'ü sosyal kurumlara, yüzde 2,9'u da adli birimlere gönderildi. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 24,4'ünün bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. Bu çocukların 32 bin 849'unun sigara, 4 bin 439'unun esrar, 3 bin 46'sının sigara ve esrar, 2 bin 970'inin ise sigara ve alkol kullandığı tespit edildi.

13 TURİZM Ağustos 2014 Pazartesi Karadağ da kurtarma kazıları devam ediyor KARAMAN - MEHMET ÇETİN - Karaman Karadağ'da bulunan tarihi ören yerlerindeki kurtarma kazıları devam ederken Değle ören yerindeki 2 kilise tamamen ortaya çıkarıldı. Onlarca kilisenin bulunduğu bölgede ilk defa duvar resimleri ve mozaik parçaları ile yazıtlara rastlandı. Karaman Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada il merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Değle ören yerinin milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında çok aktif şekilde piskoposluk merkezi olarak kullanıldığını söyledi. Müze Müdürlüğü olarak 1 Nisan'da burada bulunan bir kilisede temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yıldız, "Bu temizlik çalışmalarının amacı Karaman'ı inanç turizmine kazandırmak ve buranın turizm destinasyonu oluşturmaktı. İlk 35 günlük süreç içerisinde 31 nolu kilisenin temizleme çalışmalarını tamamladık. Şu anda ziyarete açık halde" dedi. Haziranın ilk haftasında da 32 nolu kilise olarak adlandırdıkları bazilika ve haç planlı kilisede başlayan çalışmaların bitmek üzere olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: "32 nolu kilisede yapılan çalışmalar çok ilgi çekiciydi. Yapı içerisinden yaklaşık 2 metre dolgu çıkardık. Önceden yıkıntı gibi gözüken yapı, tüm haşmetiyle karşımıza çıktı. Çalışmalar sırasında kilisenin apsis bölümünde tahrip olmuş mozaik kalıntılarıyla karşılaştık. Bitkisel bezemeli olan bu mozaiğin, antik dönemde tahribat gördüğünü düşünüyoruz. Yine duvarda belli belirsiz bir resim var. Kilise 9. yüzyıldan sonra terk edilmiş. Burada 9 yüzyıl sonrasına ait çok sayıda mezarlar bulduk. Bu mezarların büyük çoğunluğunun Hristiyan kökenli kişilere ait olduğunu düşünüyoruz. Vasiyet üzerine buraya defnedilmiş cenazeler. Kimlere ait olduğu hakkında bir bilgi yok. Birçoğu tabut ile defnedilmiş. Yalnız halk tabakasından insanlara ait değiller. Aristokrat mezarları diyebiliriz. Burada ölen din görevlileri değil de başka yerde ölmüş fakat buraya gömülmüş aristokratlar olarak düşünüyoruz. Herhangi bir isimlendirme yapamadık. Mezarları da numaralandırdık." BURDUR - Vali Hasan Kürklü, Ağlasun ilçesi programı kapsamında SagalassosAntik Kenti'ni ziyaret etti. Sagalassos hakkında Kürklü'ye bilgi veren Kazı Güroymak ilçesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancının akınına uğrayan Budaklı Kaplıcası, turizmin yanı sıra değişik alanlarda da değerlendirilecek. Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentin doğusunda yer alan kısımda yapılan kazılarda, geçen sene açığa çıkarılmış MS 5. yüzyıla ait çömlek atölyesinde mutfak olarak kullanılmış yeni bir BİTLİS - Güroymak Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında, birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen kaplıcanın, termal turizm, ısıtmalı sera ve tulipa balığı yetiştiriciliğinde kullanılması hedefleniyor. Kaymakamlık tarafından yapılan araştırmalara göre, 150 metre derinlikte 180 derecede sıcak su elde edilen kaplıca alanında ilk etapta termal otel kurularak kaplıcanın turizme kazandırılması planlanıyor. Güroymak Kaymakamı Çağlayan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ulusal ve uluslararası basına konu olan Budaklı kaplıcasının, yıllardır atıl vaziyette olduğunu söyledi. Budaklı kaplıcasından saniyede 35 ile 40 derece civarında sıcak su çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu: "Suyun yeryüzüne çıkış sıcaklığı 38 ile 40 derecedir. Bu su kaplıca olarak değerlendirilebilecek potansiyele sahip. Tabii yıllardır atıl vaziyette. Bölgede hayvancılık yaygın olduğu için insanlar hayvanlarıyla birlikte kaplıcaya giriyor. Bunlar her yıl kış aylarında ulusal ve uluslararası basına konu oluyor. Bu suyu değerlendirmek istedik. Öncelikle bu konuda uzmanları ilçemize getirerek kaplıca alanında fizibilite çalışması yaptık. 150 metre derinlikte suyun ısısının 180 derece olduğunu gördük. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve projelerimizi hazırladık. Öncelikle bu suyun atıl durumdan çıkarılması gerekiyor. Bölgede bir termal otel kurulması için görüşmeler yaptık. Bölgenin de buna çok ciddi ihtiyacı var. Sondaj yapıldığında hem yüksek ısıda sıcak su hem de debisinde artış olacak." Kaplıcanın değerlendirilerek ülke turizmine kazandırılmasının önem taşıdığını bildiren Kaya, Türkiye'nin değişik illerinden Güroymak'a gelenlerin kaplıca ihtiyacını gidereceklerini dile getirdi. Kaya, ilk etapta kaplıca bölgesinde termal otel yapılması gerektiğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: bölümün ortaya çıkarıldığını söyledi. Bu kısımda bir ocağın bulunduğunu anlatan Poblome, "Mutfakta bulunan toprak ve tuğla parçalarından oluşan ocak düzeneği, alttan kömür közü ile ısıtılan tezgah şeklinde. Tezgah üzerinde tencerelerin oturtulacağı oyuklar yer alıyor" dedi. Antik kentteki atölyenin yeni açılan kısımlarında geçen sene olduğu gibi seramik üretiminin her safhasına ait buluntuların yer aldığını belirten Poblome, şunları kaydetti: "Yoğrulmuş ve şekillendirilmiş pişmeye hazır yeşil kil, kalıplar, kalıp desenlerini oluşturan damgalar, aletler ve çok sayıda üretimi tamamlanmış kandil ve Budaklı Kaplıcası, turizme kazandırılıyor ANKARA- Tur acenteleri Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklar içinasya'dan Avrupa'ya, Afrika'danAntartika'ya kadar farklı seyahat seçenekleri hazırladı. Gezginler bayram boyunca flamenkonun anavatanı Madrid'den sanatın mimariyle bütünleştiği İtalya'ya, binlerce adaya sahip Endonezya'dan Çin Seddi'ne uzanan bir maceraya eşlik edebilecek UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aldığı mekanların da görülebileceği turlar 5 bin ile 12 bin lira arasında satışa sunuldu Tur acenteleri Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklar içinasya'danavrupa'ya, Afrika'dan Antartika'ya "kültür ve tarih kokan" farklı matara gibi buluntular kaydedilmiştir. Sagalassos Çömlekçiler Mahallesi kazılarında ise bir 'birlik binası' diyebileceğimiz ortak kullanıma ait bir yapıda da önemli bir katmana ulaşılmıştır. Bu tabakada, bu "Bunun bölgede çok ciddi tutacağına inanıyoruz. Bunun için bir termal otel planımız var. Birkaç iş adamımızla görüştük ve fikirler aldık. Yap-işlet-devret modeliyle bu sıcak suyu ilçe merkezine kadar taşımayı planlıyoruz. Gölbaşı beldemizin yolunda hazineye ait arazide bir termal otel kurmak en büyük hayalimiz. Talep de çok olunca ciddi verim alacağımızı düşünüyoruz. Suyu 16 kilometre taşırsak, 180 derecedeki suyun ısı 179,5'e düşecek. Suyun potansiyeli bu kadar yüksek. Ayrıca Sağlık önemli kamu yapısı içinde bir yemek davetine ait gibi görünen çok fazla tür ve sayıda çanak ve çömlek içeren bir buluntu grubu ele geçmiştir. Bu buluntu grubu MS 200 civarına tarihlenmektedir." seyahat seçenekleri hazırladı. Gezginler bayram boyunca, flamenkonun anavatanı Madrid'den sanatın mimariyle bütünleştiği İtalya'ya, binlerce adaya sahip Endonezya'dan Çin Seddi'ne uzanan bir maceraya eşlik edebilecek. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne aldığı mekanların da görübileceği turlar 5 bin ile 12 bin lira arasında satışa sunuldu. AAmuhabirinin seyahat acentelerinin tur seçeneklerinden derlediği bilgilere göre, Kenya, Tanzanya ve Zanzibar'ı kapsayan Afrika turunda tatilciler Tanzanya'da Ngorongoro Krateri, Serengeti Ulusal Parkı, Masa'i Mara'da beş büyük olarak tanımlanan Bakanlığında suyun analizini yaptırdık. Analizden çıkan sonuçlar tamamen olumlu. Kükürt oranı çok fazla olduğu için Sedef hastalığından tutun eklem ağrılarına ve romatizmaya kadar birçok hastalığa faydasının olduğu yönünde raporlarımızı aldık. Suyun debisi hakkında MTA'dan da rapor aldık. Olumlu sonuçlar çıktı. Bir yıla kadar ön hazırlıkları yapmayı planlıyoruz. İş adamlarımızla da görüşüp termal oteli ilçemize kazandırmayı amaçlıyoruz." Sagalasos Antik Kenti nde bin 600 yıllık mutfak bulundu Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti kazılarında bin 600 yıllık mutfağın ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kurban Bayramı nın egzotik rotaları Asya dan Avrupa ya, Afrika dan Antartika ya aslan, leopar, gergedan, fil ve bufaloyu görme imkanı bulabilecek. 18 kişiyle sınırlı turda tek kişi satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan altı yerin Çin Seddi, Yazlık Saray Bahçeleri, Sucog Bahçeleri, Ming Mezarları, Tongli Kasabası ve Gök Tapınağı'nın gezilebileceği Çin turunda ise seyahatseverler Pekin Operası'nı dinleyip, seramik askerler ordusunu görebilecek. Konfüçyüs'ün topraklarına yapılacak 10 günlük yolculuk yaklaşık 10 bin liraya mal oluyor. Binlerce yıldır kültürlerin ve inançların yaşatıldığı "dünyanın damı" ya da "çatısı" olarak da adlandırılan Tibet, Butan ve Nepal turları da bayram için satışa sunulan seçenekler arasında bulunuyor. Efsanelere konu olan Potala Sarayı'nın yanı sıra tropikal ormanlardan çorak bozkır topraklarına uzanacak gezide manastırlar, tapınaklar ve saraylar da görülebilecek. Kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek gezi tek kişi için 15 bin lirayı aşan rakamlara satılıyor. Geçmişte Osmanlı Devleti'nin yıllarca hüküm sürdüğü, tarih boyunca savaş çığlıklarının hiç durmadığı, dinlerin ve milletlerin izlerini taşıyan Ürdün ve Petra da ziyaretçilerini bekliyor. Tur gezginlere, kayaya işlenmiş masal şehir olarak tanımlanan Petra ve Ortadoğu'daki antik Roma şehri Ceraş'ın tanıtıldığı, dünyanın en çukur yeri olarak kabul edilen Lut Gölü'nde tarih insan ve doğanın öne çıkacağı bir tatil sunuyor. Bir hafta sürecek gezinin fiyatı ise tek kişi için 5 bin lirayı geçiyor.

14 14 25 Ağustos 2014 Pazartesi Validebağ Korusu nda bakım ve temizlik yapılacak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'nda bakım ve temizlik çalışması yapılacağını bildirdi yetime yardım eli... ERZURUM - Erzurum Müftülüğünce hazırlanan projeyle bin 212 yetimin her türlü ihtiyacı karşılanacak. Müftü Yakup Arslan, Selimiye Camisi Kuran Kursu'nda düzenlediği basın toplantısında, "Toplum Yetimleri Camide Buluşuyor" adlı projeyi tanıttı. Proje kapsamında 20 ilçedeki bin 212 yetimin tespit edildiğini anlatan Arslan, bu çocukların iş sahibi olup, evlenene kadar ihtiyaçlarının müftülük tarafından karşılanacağını söyledi. Tespit edilen yetim ve öksüz çocuklardan, cami ve Kuran kurslarındaki din görevlilerinin sorumlu olacağını anlatan Arslan, 18 yaş altı yetimlere maddi manevi her türlü destekte bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Din görevlilerinin sorumlu oldukları çocukların ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğini vurgulayan Arslan, "Erzurum'da bundan sonra bilinmelidir ki 18 yaş altındaki yavrularımız bizleri her zaman yanlarında bulacak. Hem camide buluşma hem Kuran kursunda buluşma ve hem de bundan sonra bu kardeşlerimiz, işleri oluncaya hayatlarını kuruncaya kadar kardeş yaptığımız Kuran kurslarında, camilerimizde beraber büyüyecekler" dedi. ISSN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yıl: Ağustos 2014 Pazartesi Sayı: Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Şebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri Kültür-Sanat İnternet Editörü Uğur OK Semiha ARKLAN Ali İhsan YILMAZ Yayın Sahibi Temsilcisi: Yiğit YİĞİT Polis - Adliye: Serkan SERİN, Magazin: YASİN DUR Ekonomi: Hakkı Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaşam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan OĞUZ Sağlık: Burcu KERİM, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Murat PARLAK İdari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir İSTANBUL - Türkmen, yaptığı açıklamada, Validebağ Korusu'nun bakımsız olduğunu, yapılıyor. İnsanları yanlış yerlere yön- deniliyor. Tamamen asılsız ve haksızlık ortasındaki dereden pis su aktığını ifade lendirmesinler. Burada çok hassas, çok dikkatli ederek, "Madde bağımlıların mekanı olmuş. Şu olacağız. Uluslararası ölçekte danışmanlık an güvenlikli değil. Validebağ Konusu'nu hizmeti alacağız. Özellikle rica ediyorum; halkın korusu yapacağız. 7 bin ağacın yanına Kimse endişe etmesin, burası SİT bölgesi, 10 bin ağaç daha dikeceğiz. 7 bin ağacın kurul kararı olmadan bir çivi bile çakamazsınız. Bu proje Anıtlar KuruluIu'nun bakımı yapılacak ve temizlenecek" ifadelerini kullandı. onayından geçmiş projedir. Kurula rağmen Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir farklı yapılacak bir iş yok." Belediyesi'nin de desteğiyle yapacakları çalışmayla bu alanın, Anadolu yakasının en güzel onayladıktan sonra Validebağ Gönüllüleri'ne de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi kent ormanı olacağını belirtti. sunulmasını ve birlikte değerlendirilmesini Koruda 1 metreküp bile beton kullanmayacaklarını vurgulayan Türkmen, açıklamasında "Gönüllülerimize projenin bir taslağını sunduk. istediğini de belirten Türkmen, şunları kaydetti: Karar vermelerini bekliyoruz. İnşallah, "Tamamen ahşap kullanılacak. Proje kapsamında koruda, seyir terasları, doğal göletler, ceğiz. Bizde oldu bitti anlayışı yok. Bizim Validebağ Gönüllüleri ile birlikte karar vere- yürüyüş alanları olacak. Tamamen ahşaptan, 2023 hedefimizde, katılımcı şeffaf belediyecilik hedefimiz var. Hedefimiz, kişi başına düşen anfi tiyatro yapacağız, kır kahvesi olacak, ahşap tiyatrolar olacak. Yani, Anadolu 7 metrekarelik yeşil alanı 10 metre kareye yakasının Hyde Parkı Validebağ'da yapılacak. çıkarmaktır" dedi. Bütün koru ele alınacak, korunun yeşiline yeşil Başkan Türkmen, şu an devam eden katılacak. Bunları 2 yıl içersinde yapmamız otopark çalışmasıyla ilgili ise bu durumun gerekiyor." kendileriyle alakalı olmadığını, İl Özel Türkmen, 2007 yılında korunun temizliği İdaresi'nin ihalesiyle taşeron bir firma tarafından yapıldığını kaydetti. ve bakımı için bir çalışma yapmak istediklerini ancak idari mahkemeye yapılan başvuruyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait çalışmalarının iptal edildiğini anlatarak, "Bu Validebağ Korusu, 354 dönümlük bir alana grup, burada hiçbir çalışma yapılmasını sahip. istemiyor çünkü evleri burada ve düzenlemeden sonra halk buraya geleceği için rahatsız arazisinin 70 dönümü Milli Eğitim, 50 dönümü Birinci derecede SİT bölgesi olan koru olacaklar" değerlendirmesinde bulundu. ise Sağlık Bakanlığı'na ait. İçerisinde, yaklaşık "Validebağ imara açılıyor", "Villalar dikilecek" diye söylentilerin bulunduğuna değinen Validebağ Korusu'nun yeniden düzenlenerek 7 bin ağaç mevcut ve ortasından dere geçiyor. Türkmen, şöyle devam etti: kent korusu haline getirilmesi için Üsküdar "Güya ağaçlar kesiliyor, betonlaşıyor Belediyesi tarafından proje hazırlanmıştı. Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor SAMSUN - 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonuna sayılı günler kala Karadenizli balıkçılar, yaz ayları boyunca karaya çıkararak bakım ve tamirini gerçekleştirdikleri teknelerini denize indirmeye başladı. 19 Mayıs ilçesi Dereköy Limanı'na demir atan balıkçı teknelerinde hazırlıklar devam ediyor. Balıkçılar, ağlarını ve teknelerini onararak sezona hazırlanıyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği İkinci Başkanı YusufAydın, AA KIRŞEHİR - Mucur ilçesinde, 182 kuş türünün barındığı 10 bin 700 hektarlık Seyfe Gölü'nde su seviyesi, son günlerdeki yağışla arttı. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, birinci derece doğal sit alanı olmasının yanı sıra uluslararası Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınan Türkiye'nin önemli doğal varlıkları arasında bulunuyor. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, AA muhabirine, iki etkili olan yağışın ardından Seyfe Gölü'nde su seviyesinin yükseldiğini, doğal hayatın canlandığını söyledi. Suyla dolan gölde göçmen kuş sayısının arttığını dile getiren Çetiner, "Seyfe Gölü, son yağışlarla yeniden canlandı ve eski muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla başlayacak yeni av sezonu için bakımı yapılan gırgır teknelerinin denize indirilmesine başlandığını söyledi. Ülke genelinde ruhsatlı tekne sahiplerinin denize açılmak için son hazırlıklarını tamamlamaya çalıştığını belirtenaydın, "Balık avcılığında önemli bir konumda bulunan Karadeniz'de balıkçılar, karaya alarak bakımlarını yaptıkları teknelerini denizle buluşturuyor. Barınakta bakım ve onarıma alınan tekneler, gerekli tamirat işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinelerinin yardımıyla denize indiriliyor. Bir kısım balıkçımız da yırtılan ağlarını tamir ederek yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu sezonun bereketli geçeceğini umuyoruz" dedi. Son yağışlar Seyfe Gölü ne hayat verdi görüntüsüne kavuştu. Yağmurla yeniden canlanan gölde göçmen kuşların sayısı artmaya başladı. Seyfe Gölü sığ olduğu için kuraklık tehlikesinde kurtarılması kolay ancak yeterince çalışma yapılmıyor" dedi. Çetiner, ziyaretçileri, sabahın ilk ışıklarında kuş seslerini dinlemeye ve güneşin suya yansıyışını izlemeye davet ettiğini sözlerine ekledi. YAŞAM-ÇEVRE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Nurullah AYDIN ARA-SIRA ROBOTLAŞTIRILAN İNSAN VE ÇATIŞMALAR İnsanları; ya bir din ile ya bir ideoloji ile ırkçılıkla ya mezhepcçlikle birarada tutarsınız. Başka ülkeleri tehdit olmaktan çıkarmak içinde o ülkeyi huzursuz edersiniz. Etkisizleştirmek için tuzaklar kurarsınız.. Eleman yetiştirir, o ülke yönetimine getirirsiniz. Tarih boyunca bunun için; din, ırk, mezhep, etnik kimlik odaklı sorunlar işlenmiştir. Dinler tarihi, savaşlar tarihi, ideolojiler tarihi bunun somut örnekleriyle doludur. Çağdaş dünya da ise gelinen durumda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ile ise benimsenen; özgürlükçü çoğulcu demokratik sistemdir. Bunda ise din, dil, ırk, renk, cins ayrımı olmaksızın herkesin hukuk devleti şemsiyesi altında özgürce yaşayabileceği düzen esas alınır. Yoksulluğunu, yolsuzluğu, hırsızılığı, yalanı, soygunu, ezilmişliği önmsemeyen halk kitlelerini kandırmak, yönlendirmek kolaydır. Din ve sosyal yardım ile halk kitlelerini yoğun propaganda bomardımanına tabi tutup sürüleştirebilirsiniz. Tarihin en önemli diktatörleri; bu yolu hiç bir kural tanımaksızın uygulamışlardır. Din, iman perdelemesi ile köleleşmeyi biat algısı ile her şeyin üzerinde gören insanlar birer robottor. Osmanlının yıkılış sürecinde emellerine ulaşamamış, kimlikleri belirsiz olanlar, yıllardır odaklandıkları; Türkiye nin, Türk Milleti nin devleti olmadığını kesinleştirecek yeni yapılanmadır. Bazıları; ümmet anlayışı gereği olarak konuya, gaflet içinde izleyicidir. Osmanlı imparatorluğunun son döneminde yaşanan durum bir nevi tekrarlanıyor. İslamcılığın artması, etkinlik kazanması ve batı karşıtlığını bırakıp batı güdümüne girmesi üzerine İslamcılar da aynı dili kullanıyorlar. İstenen: Türkiye yi Türk devleti olmaktan çıkarmak, Federal bir cumhuriyete dönüştürmektir. Ancak gidilen yol bölünmektir. Osmanlı Mebusan Meclisinin 1900 lü yılları hatırlanırsa dönemin yazarları, çizerleri özgürlükçüleri de benzer yaklaşım içindeydi. Şimdilerde ise; Prens Sabahaddin in kurduğu ve merkezi yok edip yerel yönetimlere, özerklik vermeyi öngörenahrar Fırkası çizgisinde ilerliyorlar. 100 yıllık bu projenin sahibi İngilizlerdi. Şimdi iseabd dir. Bölgedekİ tarihi emelleri için; mezhep ayrılıklarını, etnik unsurları kullanan, BOPprojesi çerçevesinde karışıklık çıkararak bölenabd-ingiltere-fransa işbaşındadır. Kurucu ilkelerin tartışıldığı, demokrasi, özgürlük çığlıklarının atıldığı bir ortamda; ayrıştırmanın temelinde yoksulluk, yolsuzluk ve hukuk dışı uygulamalar özellikle gündem dışında tutulmaktadır. Din ve etnik kimlik öncelikli yürütülen propagandalarla maya tutmuştur. Ayrıştırmayı önlemek için, hangi sorunlar önceliklidir, sorunları çözmek için neler yapılmalıdır soruları boşlukta kalmaya devam ediyor. Yapılan operasyonlar; karşı duracak kurumları direnemez hale getirmek içindir. Önce askeri darbe nedeniyle silahlı kuvvetlerin yetişmiş seçkin subayları tasfiye edildi. Şimdi polis darbesi diye yetişmiş seçkin polisler tafiye ediliyor. Etnik ayrımcılık mücadelesi veren örgütler, muhatap alınıp yol verilirken, direnecek güçler etkisizleştirilmek istenmektedir. Karanlık ittifak kurulmuştur. Mandacı aydınlar; ABD veab nin dayatmalarını seslendiriyor. Duyarlı olduğunu söyleyenler ise halka gerçekleri anlatmak yerine izleyici konumu tercih etmişlerdir. Anlaşılan odur ki; KuzeyAfrika ve Ortadaoğu da başlatılan, devam eden dinci, mezhepçi etnik çatışma Türkiye yi de saracaktır. Türk Milleti; bu gibi durumlarda yani devletin ve milletin bekasının tehlikeye düşmesi halinde harekete geçmek üzere eğitilmiş bilinçlendirilmiş hazır durumda olan evlatları ile yapılması gerekeni yapacaktır. Karamsarlığa umutsuzluğa yer yoktur. Günün Sözü: Uyuşuk aydınları ve uyuşturulmuş yöneticileri ile devlet çözülür.

15 25 A ustos 2014 Pazartesi EZEL REKABETTE HEYECAN DORUKTA Fenerbahçe ile Galatasaray, Manisa da karfl lafl yor... SÜPER KUPA sahibini buluyor Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, SÜPER KUPA için bugün Manisa da karfl karfl ya gelecek. Maden facias kurbanlar n n an s na adanan maç için 2 tak m da son haz rl klar n tamamlad. KARTAL VE PRADELL N N LK DERB SINAVI Ersun Yanal n ayr lmas ndan sonra Fenerbahçe nin bafl na geçen teknik direktör smail Kartal ile Galatasaray n yeni hocas Pradelli için bugünkü maç ilk derbi s nav olacak. Bugünkü maçta Fenerbahçe nin en büyük kozu Emenike, Galatasaray n kozu ise Sneijder olacak. TRABZON - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maç nda sahas nda Rostov u 2-0 yenen Trabzonspor, rövanfl maç öncesi avantaj yakalad. Avusturya kamp nda oynad haz rl k maç nda Özbekistan n Lokomotif Taflkent tak m ile 2-2 barebere kalan, Bundesliga ekiplerinden Köln e 2-0, Augusburg a 3-1 yenilen, geçen hafta sahas ndaki sezon aç l fl nda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, bu sezon ilk resmi maç nda galibiyet elde etmeyi baflard. UEFA Avrupa Ligi nde öncelikle gruplara kalmay hedefleyen Karadeniz ekibi, ilk maçtaki avantaj n koruyarak 28 A ustos Perflembe deplasmanda yapaca maçtan istedi i sonuçla ayr larak bu hedefini gerçeklefltirmeye çal flacak. Trabzonspor da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Vahid Halilhodzic, 8 sezon sonra bordo-mavili tak m bafl nda ç kt ilk resmi maçta galibiyetle sahadan ayr ld. Bordo-mavili kulüpte sezonunun 9. haftas nda göreve gelen ve en son 14 May s 2006 tarihindeki Befliktafl maç n n ard ndan 3 bin 20 gün sonra Trabzonspor da ilk resmi maç na ç kan Vahid Halilhodzic, galibiyet yaflad. Trabzonspor da yeni transferler Medjani ve Aysal: Sahada fair-play olmal Galatasaray Kulübü Baflkan Ünal Aysal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yapacaklar TFF Süper Kupa maç n n dostça geçece ine inand n söyledi. STANBUL - GSTV ye aç klamalarda bulunan Ünal Aysal, tesislere eskiye nazaran daha s k gelmeye çal flt n belirtti. Her geldi inde daha mutlu oldu unu anlatan Aysal, Geliflmeleri birebir izlemek ve ayn havay oyuncular m zla paylaflmak bana huzur veriyor derken, TFF Süper Kupa maç yla ilgili de de erlendirmede bulundu. Fenerbahçe ye karfl sahaya ç kacaklar TFF Süper Kupa maç n n, maden facias yaflanan Soma an s na yap laca na dikkati çeken Aysal, Fenerbahçe ile yapaca m z maç, özellikle Soma an s na oynanacak olmas ndan dolay çok önemli. Bu maç n havas n ayr bir flekilde tutmal ve muhafaza etmeliyiz. Tahmin ediyorum, dostça geçecek bir müsabaka olacak. Önemli olan spordur diye konufltu. Ünal Aysal, Fenerbahçe ile aralar nda yaflanan gerilimle ilgili, Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi son maç na ç kmama karar ald klar 17 Trabzonspor avantaj sa lad Cardozo, bordo-mavili tak m formas alt nda ç kt ilk maçta golle tan flt lar. Cezayirli savunma oyuncusu 37. dakikada, Cardozo ise 73. dakikada att klar gollerle tak m n galibiyetinde önemli rol oynad lar. Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti maç n ard ndan taraftarlarla paylaflt lar. Tak m halinde önce kale arkas na, sonra da maraton tribüne giden bordomavili oyuncular, burada taraftarlarla galibiyeti kutlad lar. Haziran a da vurgu yaparak, flunlar söyledi: Benim vermek istedi im mesaj gayet net. Fenerbahçe ile aram zda, birtak m yanl fl uygulamalardan kaynaklanan, hiçbir zaman tasvip etmedi imiz, spordaki baz yanl fll klara dikkati çekmek istedi imiz konularla ilgili ihtilaflar var ve devam ediyor. Bunu inkar edemeyiz. Oldu u sürece de Galatasaray, bunlar n her zaman karfl s nda duracakt r. Asl nda 17 Haziran duruflumuz da bunun için yap lm flt r. Bundan sonra da ayn duruflumuz bozulmadan devam edecektir. Arzu etmedi imiz fley, kulüpler aras ndaki bu ihtilaf n sahaya yans mas. Konunun, özellikle taraftarlar karfl karfl ya getirmeyecek flekilde, yöneticiler aras nda tutulmas ve orada bir çözüm bulunmas gerekir. Taraftarlar m z karfl karfl ya getirmeyelim. Ama öbür konularda duyarl l m z birebir devam ettirece iz ve bunlar n sahalar m zdan yok olmas, tamamen kalkmas için Galatasaray olarak bafllatt m z mücadeleyi sonuna kadar sürdürece iz. Materazzi, Zidane a meydan okudu ROMA - ABD de, ALS hastal na dikkat çekmek ve bütçe yaratmak için bafllayan bir kova buzlu suyu bafltan afla dökme kampanyas, 2006 Dünya Kupas finalininde aralar nda tart flma yaflanan iki y ld z futbolcuyu karfl karfl ya getirdi Dünya Kupas nda, talya ile Fransa aras nda, Berlin Olimpiyat Stad nda oynanan ve penalt at fllar sonunda talya n n zaferiyle sonuçlanan final maç nda, Fransa ad na ilk golü atan Zidane ile talya n n beraberlik golünü kaydeden Materazzi aras nda gerginlik yaflanm flt. Maç n 20. dakikas nda Frans z Zinedine Zidane, Marco Materazzi ye kafa atarak yere düflürürken, kendisi de k rm z kartla oyun d fl kalm flt.

16 22 A ustos 2014 Cuma Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan devral nan Atatürk ün yadigar Savarona yat, seçkin günlerine tekrar kavufltu. stanbul Kuruçeflme Liman nda ocak ay ndan bu yana demirli bulunan Atatürk ün yadigar yat, tarihine yak fl r flekilde devlet büyüklerinin Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçeklefltirece i toplant ve görüflmelerde prestij amaçl olarak de erlendirilmek üzere haz rland. Savarona STANBUL - U UR ASLANHAN - Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan devral nan Atatürk ün yadigar Savarona yat, seçkin günlerine tekrar kavufltu. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün son günlerini geçirdi i 83 y ll k Savarona, bakanl k taraf ndan 10 ay süren restorasyon ve bak m n ard ndan devlet büyüklerinin tarihi toplant lar nda ve önemli kabullerinde kullanabilmesi için son aflama olan tecrübe seferi nden de baflar yla döndü. Cumhurbaflkan seçilen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimat yla 2013 y l n n sonlar nda Kültür ve Turizm Bakanl nca kiral k bulundu u ifl adam Kahraman Sad ko lu ndan devral nan Savarona daki bak m ve restorasyon sona erdi. stanbul Kuruçeflme Liman nda ocak ay ndan bu yana demirli bulunan Atatürk ün yadigar yat, Saksa anlar h rs z de ilmifl tarihine yak fl r flekilde devlet büyüklerinin Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçeklefltirece i toplant ve görüflmelerde prestij amaçl olarak de erlendirilmek üzere haz rland. Tarihi yat, önemli konuklar n a rlamadan önce tecrübe seferi için Kuruçeflme Liman ndan demir ald. Vatandafllar n merakl bak fllar alt nda bütün ihtiflam yla stanbul Bo az ndan geçen yat, Avfla ya gitti. Halen dünyan n en güzel yatlar ndan biri olma özelli ini koruyan Savarona, seferini baflar yla gerçeklefltirdi. Savarona n n tecrübe seferine, Anadolu Ajans ekibi de efllik etti. AA, baflta Atatürk ün kald oda ve kulland eflyalar olmak üzere, yat n son halini ayr nt lar yla tarihe not düfltü. Baflta Atatürk ün kald oda olmak üzere eski ihtiflam na kavufltu bütün odalar n ve di er birimlerin tek tek elden geçirildi i yat, bütün ihtiyaçlara cevap verecek flekilde haz rland. Yat n bak m nda ince elendi s k dokundu. Savarona n n elektronik tesisat ve cihazlar baflta olmak üzere lüzum görülen k s mlar yenilendi, her yeri boyand. Savarona, son teknolojiyle de donat ld. Gemide dinlenme salonu ve süitlerin yan s ra Türk ve dünya mutfa ndan yemeklerin yap labildi i son teknoloji ile donat lm fl mutfak da yer al yor. fiu anda koltuk gruplar ile bir piyanonun süsledi i genifl salonu ise gerekti inde oturma, gerekti inde yemek, gerekti inde ise genifl kat l ml toplant lar için düzen al nabilecek flekilde düflünüldü. Savarona da en çok ilgiyi Atatürk ün kald oda çekiyor. Atatürk ün 55 gününü geçirdi i odaya, söz konusu dönemde çal flma odas olarak kulland bölümden girilebiliyor. Odaya giriflte sa da Atatürk yaz l tabela göze çarp yor. Atatürk ün çal flma odas nda foto raflar ndan oluflan albümler, çok say da kitap ve Savarona ya ait yaz l belgeler bulunuyor. Mustafa Kemal in odas na girince her fleyin o döneme uygun flekilde yerlefltirildi i görülüyor. Selanik te kulland belirtilen ahflap karyolas ve yata, ziyaretçileri tarihi bir yolculu a ç kar yor. Atatürk ün foto raflar n n da yer ald odada üzerinde MKA yaz l sigaras n n yan s ra mendili ve eldiveni dikkati çekiyor. Atatürk ün el yaz s n n yer ald tabloyla Cumhurbaflkanl forsu, bardaklar, bastonu da odada bulunan di er eflyalardan baz lar. Geminin güvertesine ç k fl noktas nda bulunan ve Savarona ya ait o dönemden kalma tek belge olan kroki de gözlerden kaçm yor. ANKARA - Kargagiller familyas ndan saksa anlar n h rs z olmad ortaya ç kt. talyan besteci Rossini nin H rs z Saksa an operas na konu olduktan ve Belçikal çizer Herge nin Tenten kitaplar n n karakterlerinden Castafiore nin mücevherlerinin çal nmas ndan sonra kötü flöhretiyle nam salan saksa anlar n asl nda par lt l nesnelere ilgi duymad hatta bunlara kuflkuyla yaklaflt belirlendi. ngiltere deki Exeter Üniversitesi nden bilim adamlar n n araflt rmas saksa anlar n h rs zl ktan uzak, neofobiden (yeni fleylere duyulan korku) muzdarip oldu unu gösterdi. Saksa anlar n yaflad üniversitenin kampüsünde araflt rmalar yapan bilim adamlar, parlak ve parlak olmayan nesneleri, haz rlad klar f nd k ve solucan kar fl m n n yak n na yerlefltirdi. Aç k havada düzenlenen 64 deney sonucunda, saksa anlar n sadece iki kez parlayan nesneleri ald ancak hemen b rakt görüldü. Kafeste yetifltirilen saksa anlar ise bu nesnelere ald r fl bile etmedi. Bilim adamlar, yiyeceklerinin yan nda al fl lmad k bir nesne gören bu zeki hayvanlar n flüpheci bir hal tak nd ve daha k sa sürede yiyeceklerini tüketti ini vurgulad. Saksa anlar n itibar n geri kazanmas n sa layacak araflt rman n sonuçlar, Animal Cognition dergisinde yay mland. RENKL KARNAVAL CAKARTA - Çeflitli din ve kültürlere sahip topluluklardan oluflan Endonezya n n baflkenti Cakarta da, ülkenin kültürü, flehrin sembolu Monas ta tan t ld. Kültür Karnaval na yerel elbiselerle kat lanlar n flehir merkezindeki yürüyüflü renkli görütülere sahne oldu. Kültür Karnaval n n düzenlendi i 250 milyon nüfusulyla dünyan n en kalabal k dördüncü ülkesi Endonezya n n baflkenti Cakarta da Birlik Beraberlik temas alt nda, ülkede farkl din ve kültürlerinin tan t m yap ld. Endonezya Kültür ve Turizm Bakanl, her sene Endonezya n n ba ms zl k y l dönümü kutlamalar çerçevesinde karnaval düzenlendi ini belirtirken, Endonezya Kültür Karnaval, onlarca de iflik kültür ve dine sahip ülkemizin bu zenginli ini tan tmak ve birlik beraberli imizi daim k lmak için hery l düzenleniyor aç klamas nda bulundu. Karavala ülkenin 33 bölgesinden yerel k yafetleriyle kat lan gruplar taraf ndan baflkent Cakarta n n merkezinde kareografilerle geçit düzenlendi. Geçite kat lanlar n giydi i 15 kilogram bulan yerel k yafetler dikkati çekti. Birbirinden ilginç yerel elbiseler giyen kat l mc lar büyük ilgi görürken, yap lan kareografiler renkli görüntülere sahne oldu. Yerel elbise ve kareografileri ile geçit yapan gruplar, Kültür ve Turizm Bakanl na jürileri taraf ndan de erlendirilirken, en çok ilgi toplayan gruplara bakanl k taraf ndan ödüller verilece i aç kland. 17 binden fazla adaya sahip Endonezya da birçok farkl kültür ve inan fl bulunuyor. Dünyan n en yo un Müslüman toplulu u bulunan Endonezya n n birçok bölgesinde, yerel k yafetler ülkede ilk inan fl olan Budizm ve Hinduizm görselli i tafl yor. Dünyan n en yafll erke i Japonya da TOKYO - Japonya da yaflayan 111 yafl ndaki Sakari Momoi, dünyan n en yafll erke i olarak tescil edildi. Guinness Rekorlar Kitab, 111 y l 164 gün yaflayan New Yorklu Alexander Imich in nisan ay nda hayat n kaybetmesinin ard ndan emekli bir e itimci olan Momoi nin bu unvan n yeni sahibi oldu unu aç klad. Japonya n n Fukuflima eyaletinde 5 fiubat 1903 te do an Momoi bir müddet burada ö retmenlik yapt ktan sonra kinci Dünya Savafl n n ard ndan baflkent Tokyo nun kuzeyindeki Saitama ya tafl nd ve emekli olana kadar bir lisede müdür olarak çal flt. Dünyan n en yafll erke i unvan n elde etmesi dolay s yla televizyondan yay nlanan törene kat lan Momoi, tören s ras nda küçük bir yard mla oturdu u tekerlekli iskemleden kalkarak yak ndaki bir sandalyeye oturdu. Koyu renk bir tak m elbise ve gümüfl rengi kravat yla dikkati çeken Momoi ye dünyan n en yafll insan olman n nas l bir his oldu u sorusu yöneltildi. Momoi, bu soruya Daha fazla yaflamak istiyorum, mesela bir iki y l daha diye yan t verdi.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı