Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL"

Transkript

1 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler, bugüne kadar oldu u gibi genel kurula kadar da ard ndan bafllayacak süreçte de nflallah hayal k r kl na u rayacaklard r" dedi. Erdo an, Davuto lu nun ad n, De- erli kardefllerim, bizleri ekranlar bafl nda izleyen aziz milletim, 27 A ustos'ta AK Parti'nin Ola anüstü Genel Kuruu'na Genel Baflkan aday olarak girecek arkadafl m z D fliflleri Bakan - m z, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davuto lu kardeflimdir." sözleriyle yapt. Fiyat 25 Kr HER KONUYU KONUfiTUK Her zaman oldu u gibi sorulara büyük bir nezaket ve ayr nt ile cevaplar veren Davuto lu, Türkiye nin terörle mücadelesinden bir döneme damgas n vuran ve emperyal güçlerin izin vermedi i komflularla s f r sorun politikas na, Irak taki çok önemli geliflmelerden 2012 nin Balkan Y l lan edilmesine, uluslar aras birçok sorundan Konya n n gelece ine dair pek çok konuda bilgiler vermiflti. DÖNEM N TÜRK YES DE DÜNYASI DA FARKLIYDI O dönemden bu güne geçen k - sa sürede Türkiye, bölge ve dünya inan lmaz olaylar, de iflimler yaflad. Diktatörler devrildi, meflru seçilmifl hükümetler, cumhurbaflkanlar darbe ile indirildi. Kimileri da l rken yeni ittifaklar kuruldu. Siyasetin de riyasetin de rengi de iflti. YEN TÜRK YE YEN SÜREÇ Böyle bir dönemin ard ndan Recep Tayip Erdo an Cumhurbaflkanl Köflküne, en güvendi i isimlerden biri olan Ahmet Davuto lu da Baflbakanl k Konutuna gidiyor. Yeni Türkiye de bafllayan bu yeni süreç için, Türkiye kazanacak dersen yanl fl olmaz herhalde? Dursun ERKILIÇ fl kan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y lda gerçeklefltirilen büyük restorasyon hareketinin hiçbir ara ve kesintiye u ramadan devam edece ini belirtti. HABER 16. SAYFADA Ayn zamanda Konya Milletvekili olan Ahmet Davuto lu, dönemin Konya TV Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ve Ankara Temsilcisi Dursun Erk l ç n canl yay n konu u olmufl; Konya, Türkiye, bölge ve dünya ile ilgili güncel sorulara doyurucu cevaplar vermiflti. Recep Tayyip Erdo an n seçilmifl cumhurbaflkanl n n kesinleflmesinin ard ndan kendisiyle çal flmak için sab rs zlan yoruz diyen ABD D - fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesiyle ilgili de "Türkiye'deki bir sonraki baflbakanla çal flmay sab rs zl kla beklediklerini" belirtti. HABER 16. SAYFADA 5 A ustos 2014 Cuma CHP Sözcüsü Haluk Koç Fiyat 25 Kr CHP Sözcüsü Haluk Koç a göre, Genel Baflkan elefltirecekseniz, bunu, Cumhurbaflkanl seçimi öncesi kimi yorumcular, CHP (ve MHP) n z. Yani, nce nin s fat buna uygun de- Grup Baflkan Vekili s fat yla yapamazs - ilmifl Muhaliflerin ortak duygusu, Partimin eriyip gitmesini seyretmeyece im de aday n n cumhurbaflkan seçilmesini de il, dü ümleniyor Erdo an n Evet sadede gelelim ve CHP nin asl nda seçimden nas l baflar l ç kt n n cumhurbaflkan olmas n itiraf n okuyal m. Bu baflar y anlatan (ya da düflük bir oy CHP Sözcüsü Haluk Koç diyorki: Her parti kendi aday yla kat lsayd ve seçimler oran ile seçilmesini) ikinci tura kal rd tezini savunanlar n, flu hedefliyor. Seçim stratejisini bunun üzerine da çok daha büyük bir oy yüzdesi ile seçi- sonucu da hesap etmesi laz m; ikinci turlecek olan Recep Tayyip Erdo an, kafas ndaki anayasay i difl etme, fiili baflkanl k CHP Grup Baflkan Vekili kuruyor demiflti de, Muharrem nce kimileri de buna gülmüfl Baflbakan Erdo an, Burada üç bafll k çok önemli. Kat l m, istiflare ve ortak sistemine geçifl için kendisine çok güçlü bir milli irade deste i hatta CHP içinden bile ak l. Hele hele bizim için önemli olan bir fley var ki o çok önemli, bütün ifllerinizde istiflare ediniz prensibi bizim için anlaml d r. Biz buna inan r z. Partimizin olarak tepe tepe kullanacakt. tepkiler gelmiflti ve hükümetimizin her ad m na bu hakim olmufltur dedi. Dursun ERKILIÇ n yaz s 12 de lacak bir de iflim ve dönüflüm aflayan YED GÜN Gazetesi, sadece esleki baflar s ile de il, meslek eti i ak m ndan da takdir gören yöntem e uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo e Posta ile binlerce okura ulaflan tik Ödül sahibi YED GÜN azetesi, elektronik posta yoluyla da n binlerce okuruyla bulufluyor. Bu olla ulaflt m z okur say s 85 bin ldu yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Partisinin Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s nda konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çarp c aç klamalarda bulunurken, Yeni Türkiye için yeni bir muhalefet diliyorum dedi. Siyaset serüveninde yaflad s k nt lar, AK Parti sürecinde yaflanan sorunlar, darbe giriflimlerini, kendilerine karfl yürütülen kampanyalar hat rlatan ve art k yeni bir Türkiye do du unu belirten Erdo- an sözü muhalefete getirdi inde flunlar söyledi:. ERDO AN: YEN TÜRK YE'DE TEK B R ARZUM VAR Bizi diktatör otoriter tek adam olmakla itham edenlerin hepsini vicdanlar yla bafl bafla b rak yorum bu konuda onlar muhatap almaya gerek yok. 77 milyon içinde bu mahalle bask s n n etkisi alt nda kalanlar n da bize ve hadiseye gönül gözüyle bakma ça r s nda bulunuyorum. 77 milyonun cumhurbaflkan olarak top- CHP Genel Baflkan K l çdaro lu, parti içi muhalefetin istifa taleplerine ve ola anüstü kurultay ça r lar na sert tepki gösterdi. Hürriyet Gazetesi nden Okan Konuralp in haberine göre, MYK da, cumhurbaflkanl seçim sonucu ve parti içi muhalefetin ç k fl de erlendirilirken, K l çdaro lu, kurmaylar na ya da Ekim için kurultay talimat vererek, Güçleri yetiyorsa, toplas nlar imzalar n, gere ini yapaca m. Onlar toplayamayacak ama biz toplar z. Seçimli ola anüstü kurultay ve tüzük kurultay n birlikte toplaman n hukuksal çal flmalar na bafllay n dedi. ustos 2014 Perflembe aflbakanl k için d en iddial isim gündemde bulu- fliflleri Bakan Ahavuto lu, Bayburt, üflhane ve Traba önemli mesajlar Fiyat 25 Kr HABER 12. SAYFADA ISSN Süper gece 25 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Türk futbolunda heyecanl bir gece yaflanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol tak mlar, TFF Süper Kupa'da bugün Manisa'da yapacaklar derbiyle, tarihlerinde 378. kez karfl karfl ya gelecek. HABER 15 DE Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL Siyasetin ajandas nda çok yo un bir A ustos sonu Eylül bafl trafi i var. Cumhurbaflkanl seçiminden sonra girilen yeni süreçte, hem devletin zirvesindeki iki isim de iflecek, hem de iktidar ve anamuhalefet partisi ola anüstü kongreye gidecek. Yüksek Askeri fiura ve 30 A ustos Zafer Bayram gibi önemli günleri sadece hat rlatarak flöyle bir önemli gündem tarihi s ralamas yap labilir adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 3. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada www. Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü Erdo an aç klad TÜRK YE kazanacak AK Parti Genel Baflkanl n n bir numaral aday, Müstakbel Baflbakan, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu, Konya TV Ankara Temsilcili ini yapt m dönemde haz rlay p sundu um Ankara n n Zirvesi program nda, Televizyonun o zamanki Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ile birlikte canl yay nda a rlam flt k. Davuto lu görüflleri HER GAZETEN N MANfiET NDE Korkusuz Filistin gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ABD hep sab rs z! adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N on dönemde Türk medyas na örnek her yerde Size bir gazete bayisi kadar srail letiflim Bakan Gilad Erdan n, Gazze'ye karadan yeni bir sald r ya "yak n" olduklar n söylemesinin ard ndan, Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri yapt yaz l aç klamada, " srail'in yeniden karadan sald raca na yönelik tehditleri, Filistin direniflini korkutamaz" dedi. Ebu Zuhri aç klamas nda, "Direnifl, Filistin halk n korumak için haz rd r. Gazze, iflgalciler için her zaman bir mezar olmufltur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit bizi korkutamaz" ifadelerini kulland. Sald rlarda flimdiye kadar 2 bin 104 Filistinli hayat n kaybetti, 10 bin 627 kifli ise yaraland. ç Yok diyenler yan ld CHP nin, Koç gibi nce hesab varm s Erdo an, yeni bir muhalefet istedi! Kurultay restleflmesi VAHfiETTE SON NOKTA Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütünün Suriye'nin Deyru'z Zor kentinin fiuaytat bölgesinde, aralar nda çocuklar n da yer ald 20 kiflinin bafl n keserek infaz etti i bildirildi. NAZ MA DURLARININ SYANI Dünyan n farkl bölgelerinde yaflayan ve 2. Dünya Savafl 'nda Alman askerleri taraf ndan Nazi kamplar nda tutulan 327 Yahudi ve onlar n çocuklar, ortak bir mektup yay nlayarak, srail'in Filistin'de devam eden katliamlar n ''kesin flekilde k nad klar n '' belirtti. Uluslararas Yahudi anti-siyonist A (IJSN) taraf ndan haz rlanan ve New York Times gazetesinde yay nlanan mektubun alt na Nazi kamplar ndan kurtulan 327 Yahudi veya çocuklar imza att. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da Al nan ola anüstü kurultay karar n n ard ndan çok önemli geliflmeler yaflan yor. CHP nin hali, içeriden bakanlarla d flar dan izleyenlere farkl görünüyor. Ola anüstü kurultay öncesi ola anüstü hallerin Hiçbir zorluk karfl - nda boyun e me- yafland partide, taraflar öyle bir strateji uyguluyor ki, rakipler birbirini kollamakta zorlan yor. vuto lu flbakan bi ydi! https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi MESAJLARI Tavsiye edilemeyecek tasfiye ve Ola anüstü CHP de hal! Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) taraf ndan yap lan aç klamada, Ifi D'in Deyru'z Zor kentinin bat - s nda yer alan fiiuaytat bölgesinin denetimini sa lamas ndan sonra, aralar nda çocuklar n da bulundu u bafllar kesilerek infaz edilmifl 20 kiflinin cesedine rastland belirtildi. Ifi D'in söz konusu bölgenin kontrolünü sa lad günde onlarca kifliyi tutuklad ifade edilen aç klamada, ailelerin Ifi D taraf ndan tutuklananlar n hayatlar ndan endifle etti i dile getirildi. 27 A USTOS 11 y ld r tek bafl na iktidarda olan AK Parti, yeni genel baflkan n seçmek için kongreye gidecek. Recep Tayyip Erdo an, kongreye genel baflkan olarak son kez kat lacak. ÇILGIN B R 28 A USTOS Türkiye de ilk defa halk taraf ndan seçilen bir cumhurbaflkan göreve bafllayacak. 10 A ustos ta yap lan seçimlerde cumhurbaflkan seçilen Baflbakan Erdo an, görevi Abdullah Gül den devralacak. Erdo an ayn gün hükümet kurma görevini AK Parti nin bir gün önce yap lan kongresinde seçilen yeni genel baflkan na verecek. Yeni kabinenin de ayn gün aç klanmas bekleniyor. Kabinede daha önce bakanl k yapmam fl isimlere görev verilece i de Ankara kulislerinde konuflulanlar aras nda. 1 EYLÜL Dünyada Bar fl Günü olarak kutlanan 1 Eylül de hükümetin Kürt sorununa iliflkin bafllatt çözüm süreci kapsam nda büyük bir ad m atmas bekleniyor. Daha önce çözüm süreci için yasal garanti içeren çerçeve yasay ç karan hükümet, bu defa aç klayaca yol haritas yla bu çerçevenin içini dolduracak. PKK l lar n eve dönüflünden, Türkiye ye döndüklerinde hayata kazand r lmas na ve örgütün silah b rakma aflamas na kadar at lacak tüm ad mlar takvime ba lanacak. 5-6 EYLÜL Cumhurbaflkanl seçimlerinde al - nan sonuçlar ile ilgili çeflitli isimlerin elefltirilerine hedef olan CHP yönetiminin ald ola anüstü kurultay 5-6 Eylül tarihlerinde yap lacak. Kurultayda genel baflkan seçimi de yap lacak. Hisarc kl o lu: Davuto lu ifl dünyam za katk sa lar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesine iliflkin, "Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias n n geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r" ifadesini kulland. Hisarc kl o lu, Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkanl adayl na iliflkin bir mesaj yay mlad. Davuto lu'nu Türk ifl dünyas ad na tebrik ettiklerini ifade eden Hisarc kl - o lu, mesaj nda flunlar kaydetti: "Halka hizmetin, Hak'ka hizmet oldu una inan yoruz. Say n Davuto lu'nun bu hizmet f rsat n n hakk n sonuna kadar verece ine ve hay rl hizmetlere imza ataca na inan yoruz. Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias - n n yurt içinde ve yurt d fl nda geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r."

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Ağustos 2014 Pazartesi Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. J-Lo'dan gerçek aşkın kitabı DIŞ HABERLER- Twitter'dan ilk kitabının duyurusunu yapan Jennifer Lopez, ""Merhaba, ilk kitabım True Love 4 Kasım'da yayımlanacak" dedi. Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. Medyada hiç yayımlanmamış fotoğrafların da yer alacağı duyurulan kitabında Lopez, anneliğini, sanat hayatını, üzüntülerini, Marc Antony ile biten evliliğini anlatıyor. 'Gerçek Aşk', arka kapağında "Jennifer'ın dürüst bir günlüğü" diye tanımlıyor. Türkiye'de ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil. Müzizyenler SGK yı ombudsmana şikayet etti ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon- Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. Serinin 2. filmi, genel itibariyle Dwight karakterinin hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Aksiyon türündeki film, 4 kısa öyküden esinlenen 4 bölümden oluşuyor. Bu öykülerden 2'si orijinal hikayede yer alırken, diğer ikisi de film için kaleme alındı. ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ANKARA - ÖZCANYILDIRIM - Müzik- Sen öncülüğündeki müzisyenler daha önceki yıllarda sanatçılara sağlanan borçlanma haklarından yararlanan sigortalı sayısını öğrenme taleplerine olumsuz yanıt veren SGK'yı Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Nihat Ömeroğlu'na şikayet etti. Müzik-Sen Genel Başkanı Mehmet Çırıka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçı ve yazarların sosyal güvenliklerinin ve hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında olacaklarının uzun yıllar netliğe kavuşturulamadığını belirterek, söz konusu belirsizlik nedeniyle kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmiş birçok sanatçının sosyal güvenlik hakkından yoksun kalıp, hayatının son yıllarını yoksulluk içerisinde geçirdiğini söyledi. Sanatçıların 1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamına alındığını ama bu hakkın beklenen yararı sağlayamadığını ifade eden Çırıka, şöyle konuştu: "Sanat çalışmalarının özgün koşulları nedeniyle, genel sosyal güvenlik sistemi içinde sanatçılarımızın etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe kavuşturulmaları mümkün olamadı. Bu nedenle, güzel sanat alanlarında uğraş veren sanatçılar için etkin ve kalıcı özel bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalı. Ancak bu sistem oluşturuluncaya kadar, sigortasız geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlik kapsamına alınabilmesi için, sanatçıların zaman zaman borçlanma yasası talebinde bulunmaları zorunlu bir ihtiyaç. Bu konuda 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma hakları verilmesi atılmış örnek ve önemli adımlar." Çırıka, sanatçılara borçlanma hakkının en son 20 yıl önce verildiğini, aradan geçen süre içerisinde sosyal güvenlik şemsiyesinden mahrum kalan sanatçıların ve yazarların olduğuna dikkati çekerek, sanatçılara borçlanma hakkının tekrar verilmesi gerektiğini savundu. Anayasa'nın 64. Maddesinde, "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır" ifadelerine yer verildiğini anımsatan Çırıka, şunları kaydetti: "Sanatçıları korumanın yolu sosyal güvenlik şemsiyesine dahil edilmelerinden geçiyor. Borçlanma hakkı sağlanarak birçok sanatçı koruma altına alınacak ama SGK, bu konuda ilgili kurumlara ve TBMM'deki komisyona olumsuz görüş bildiriyor. Yani, sanatçı borçlanmasına yüzbinlerce kişi başvurur, bu borçlanmalar da kuruma yük getirir yönünde bir tutum içerisinde. Oysa bize göre, sanatçı borçlanmasına ancak bin kişi başvurur. İşte bu tezimizi güçlendirmek için de 1978, 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma haklarına başvuran sigortalı sayılarını SGK'dan resmi yazıyla istedik. Kurum, önce bu verilerin ellerine olmadığını bildirdi. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Şef'' Yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Şef'' dramatik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başarılı yönetmen ve oyuncuya başrolünde Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor. ABD yapımı film özetle şöyle: ''Carl Casper şık bir restoranda çalışan bir baş aşçıdır. Kendi mutfağına ait yemekleri nefistir ama lokantanın menüsüne bağımlı çalıştıkça yaratıcılığı ve ona bağlı olarak da yemeklerinin lezzeti düşüşe geçer. Üstelik önemli bir gurmenin yemekleri hakkında yaptığı olumsuz eleştiriler Carl için bardağı taşıran son damla olur. ''Sürpriz Damatlar'' Philippe De Chauveron'un yönettiği ve Christian Clavier, Chantal Lauby,Ary Abittan ile Medi Sadoun'un oynadığı Sürpriz Damatlar sinema severlerle buluşacak. Komedi türündeki film 4 kızı olan bir çiftin, her biri farklı kültürlerden gelen damatlarını konu alıyor: ''Marie ve ClaudeVerneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir ancak bu damat adayı daafrika kökenlidir. Murat Göğebakan dan bayrağı oğlu devraldı ANKARA - ŞENAY ÜNAL - Kısa süre önce kanserle savaşını kaybeden ve vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı Murat Göğebakan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) için hazırladığı ancak seyirciyle buluşturmasına ömrünün vefa etmediği programı oğlu ekranlara taşıyacak. Müzik ve edebiyat dünyasından sanatçılar ile Türk dünyasından siyasileri "Aşıklar Yolunda" ağırlayacak oğul Bülent Göğebakan, babasının adını da yaşatacak. AAmuhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Göğebakan, teklifin kanal yönetimi ve babasının menajeri Melih Göğebakan'dan geldiğini anlattı. Babasının hatırasını yaşatmak için programın sunuculuğunu üstlenmeyi kabul ettiğini belirten Göğebakan, "Babamın bayrağını dalgalandırabilmek için bu programı kabul ettim. Eminim o en güzelini, en iyisini yapardı ama nasip olmadı. Hakka yürüdü. Belki bize de nasip olmaz fakat nasip olursa da beni izleyeceğini düşünüyorum" dedi. Böyle bir çalışmanın içinde ilk kez olacağını, babasının sağlığında nadiren ekrana çıkmayı tercih ettiğini kaydeden Göğebakan, amatör olarak müzikle ilgilendiğini de söyledi. Göğebakan, ilk bölümlerde seyircilerle buluşacak konukların belli olduğunu dile getirdi. Merhum Murat Göğebakan'ın kuzeni yapımcı Melih Göğebakan da yaklaşık bir yıl önce rahmetli Göğebakan'a çok sayıda televizyon programı teklifi geldiğini ve konuyu kendisiyle konuştuklarını ifade etti. Ekranlara geri dönüyor Acun Ilıcalı'nın programıyla hafızalara kazınan Müge Uzel, Kıvanç Tatlıluğ'un ağabeyinin ajansı ile çalışmaya başladı.

3 ANKARA Sincan Belediyesi nden kardefllik köprüsü HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi, Çin den Polonya ya kardefllik köprüleri kurdu. 13 farkl ülkedeki belediyelerde kardefllik protokolü imzalan Belediye, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyor. Asya, Avrupa ve Afrika ya uzanan kardefllik ba lar n güçlendiren Sincan Belediyesi, di er belediyelere de örnek oluyor. Kardefllik ve dostlu un önemine de inen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Birlik ve beraberlik duygusu ile dünyadaki birçok belediye ile kardefl olmaya bafllad k. Amac m z hem Sincan dünyaya tan tmak hem de di er belediyelerle fikir al flverifli yaparak birbirimize destek olmaya çal fl yoruz. dedi. HABER MERKEZ - S nav E itim Kurumlar, yeni dönem öncesi Ankara Zümre Toplant lar n S nav Koleji nde yapt. S nav E itim Kurumlar, yeni e itim ö retim y l haz rl klar na h zl bafllad. Bu kapsamda S nav E itim Kurumlar n n deneyimli ö retmenleri zümre toplant lar nda bir araya gelerek Ankara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Avusturya ile ticari iliflkileri daha da gelifltirme arzusunda olduklar n belirterek, Viyana Ticaret Odas ile iflbirli i protokolü imzalayarak iki ülke aras ndaki ticaret hacmini art rabiliriz dedi. yeni dönem planlamalar n yapt. S nav Koleji nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen S nav Zümre Toplant s na S nav Dergisi Dershaneleri Ankara flubelerinden ve S nav Koleji nden alt yüze yak n ö retmen kat ld. 9 farkl branflta düzenlenen zümre toplant s nda kat l mc lar, E itim Ö retim Y l için görüfl al flveriflinde bulundu. Sincan Belediyesi nin ilk kardefli Kosova n n Prizren Belediyesi 2007 y l nda kurulan bu kardefllik ba n n ard ndan her geçen gün büyüyen kardefllik halkas na bir yenisi eklendi. Kosova ile bafllayan kardefllik zincirine zamanla; Mo olistan Ulan Bator-Çingeltei Belediyesi, Bosna Hersek Doboy Yug Belediyesi, Azerbaycan Zagatala Muhah Belediyesi, Filistin Gazze-Beyt Lahya Belediyesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy Belediyesi, Çin fiangay Jiading Belediyesi, ran Do u Azerbaycan-Marage Belediyesi, Avusturya Viyana-Wieden Belediyesi, Tunus Kebili Belediyesi, Bosna Hersek Travnik Belediyesi, Makedonya Struga Belediyesi ve son olarak bu y l Polonya Wolomin Belediyesi eklendi. ATO, Viyana Ticaret Odas yla iflbirli i protokolü imzalayacak HABER MERKEZ - ATO Baflkan Salih Bezci, Avusturya Büyükelçili i Müsteflar Constantin Bekos ile Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier i makam nda kabul etti. Müsteflar Bekos, kabulde yapt konuflmada Ankara Ticaret Odas ile Viyana Ticaret Odas n n geçmifl dönemde iletiflim halinde oldu unu hat rlatarak, göreve yeni bafllayan oda baflkan yla bu iliflkilerin daha da geliflece ini kaydetti. ki oda aras nda ticari iliflkileri gelifltirmeye yönelik bir iflbirli i protokolü haz rl içinde olduklar n anlatan Bekos, Viyana Ticaret Odas Baflkan ile ticaret odas yetkilileri, ifladamlar ve gazetecilerden oluflan bir heyetin Kas m ay nda Ankara ya gelece ini söyledi. Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier de HABER MERKEZ - htiyaç sahibi ailelerin çocuklar için Çankaya Belediyesi nce düzenleneni ücretsiz sünnet flöleni bafllad. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in, sosyal yard m hizmetlerini art rmaya ve her anlamda vatandafllar n yan nda olmaya yönelik projeleri ses getiriyor. ftar çad rlar yla 160 bin vatandafla ulaflan, Çankaya Yard mlaflma ve Ekonomik Dayan flma Derne i (ÇAYED) eliyle binlerce aileye g da ve eflya yard m nda bulunan Avusturya Ticaret Odas n n Ankara ziyaretinde lojistik, ulaflt rma ve altyap sektörüyle ilgili görüflmeler yapmak istediklerini kaydetti. ATO Baflkan Bezci de, Ankara Ticaret Odas olarak daha önce Viyana y ziyaret ettiklerini ve ticaret odas ile de görüflmelerde bulunduklar n anlatt. ki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesinin yararlar ndan bahseden Bezci, Avusturya ile Türkiye aras nda pozitif ticaret ve yat r m için birlikte bir platform oluflturma vizyonunu benimsiyoruz dedi. Konuflmas nda Avrupa Birli i ülkelerince Türk ifladamlar na uygulanan ve a r prosedürler içeren vize konusuna da de inen Bezci, mzalayaca m z protokolde vize ifllemlerini kolaylaflt ran bir maddenin de yer almas n arzuluyoruz diye konufltu. Çankaya da sünnet flöleni belediye flimdi de ücretsiz Sünnet fiöleni ile yoksulun yan nda. Çankaya Belediyesi nin Özkaya T p Merkezi ile birlikte gerçeklefltirdi i ve çocuklar n bütün masraflar n n Çankaya Belediyesi taraf ndan üstlenildi i sünnetlerin ilk bölümü renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bürokratlar ile çok say da vatandafl n kat l m yla gerçekleflen flölenin ilk etab nda 15 S nav E itim Kurumlar nda Zümre Toplant s yap ld çocuk sünnet ettirildi. fiölen öncesi bir konuflma yapan Çankaya Belediyesi Meclis Baflkanvekili Selçuk Dereli, Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in sevgi ve sayg lar n iletti. Sosyal belediyecili in en güzel örneklerini vermeye devam ettiklerini belirten Dereli; Çankayal vatandafllar m z n yan nda oldu umuzu her f rsatta hissettiriyoruz. Bu sünnet flölenimizle de ihtiyac olan aileler için güzel bir etkinlik yapt k. Eme i geçenlere ve buraya kat lan tüm ailelere teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in daha önce ifade etti i gibi 1 Eylül e kadar 300 çocu a ulafl lmas planlanan etkinlikte, sünnet öncesi çocuklara palyaço gösterisi yap ld ve balon da t ld. Kendilerine arma an edilen sünnet k yafetleri ile heyecan duyan çocuklara ayr ca hediyeler de verildi. Ay sonuna kadar devam edecek sünnetlerin büyük e lencesi ise 7 Eylül de Çansera Kent Bahçesi nde gerçekleflecek. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Viyana Ticaret Odas Baflkan n n imza koyaca protokol her iki ülkeye karfl l kl ifl ziyaretleri düzenlemek, konferanslar yapmak ve seminerler organize etmeyi karara ba l yor. Karfl l kl ifl ortaklar bulma konusunda çal flmalar yürütülmesinin yer alaca protokolde, iyi uygulamalar n aktar m için bir platform oluflturulmas bulunuyor. Her iki ülkede gerçeklefltirilecek fuar, sergi, çal fltay veya konferanslar konusunda karfl l kl bilgi ak fl n n sa lanmas n n hükme ba lanaca protokolde iki ülke ticaretini art rmaya yönelik önlemler maddeler halinde s ralan yor. Viyana ve Ankara Ticaret Odas n n maddeleri üzerinde çal flmalar n sürdürdü ü protokol 21 Kas m da Ankara da imzalanacak. Tafldelen, ressam konu unu a rlad HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Ressam Ayten Çam, konuk etti. Ku ulupark ta açt serginin ard ndan Baflkan Tafldelen i ziyaret eden Ressam Ayten Çam, Tafldelen e bir An tkabir tablosu hediye etti. Çam, Belediye taraf ndan sa lanan sergi olana n n hay rl bir kampanyaya vesile oldu unu söyledi. Ku ulupark ta aç k havada düzenledi i sergide Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) ile irtibat kurdu unu dile getiren Çam, Gölbafl nda yap m devam eden LÖSEV Onkoloji Hastanesi yarar na yeni sergiler açaca n aktard. Hay rsever bir sanatç y Ku ulupark ta halkla buluflturmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Tafldelen, yeni çal flmalar nda da Çam yaln z b rakmayacaklar n söyleyerek teflekkür etti. 25 A ustos 2014 Pazartesi 3 DD A YOK Abdullah Cengiz E itimci-yazar HEYKEL AfiKI Allah a (celle celaluhu) sonsuz flükürler olsun ki, heykellere, türbelerin ve mezarlar n bafl na gidip medet beklemeye eskiden beri tepkiliyim. Hat rlad m kadar ile gönlümden gele gele bir gün, bir saniye dahi olsun bu flekildeki bir flirke girmedim. Rabbim muhafaza eyledi Yönetici oldu um dönemlerde ve bayramlarda çelenk takma, sayg duruflu ve takdim merasimleri ile sunma ifllemlerine bizzat kat ld m. yi hat rl yorum, sayg durufllar nda da çelenk takdimlerinde de hiç gönülden gelerek ve inanm fl biri olarak bunlar yapmad m. Hatta -unutmam ve dalg nl m hariç- çelenk sunmada ve sayg duruflunda sessizce hep la ilahe ilah, esta firullah)(allah tan baflka lah yoktur; Allah m beni ba flla) sözlerini tekrar ettim. Çünkü o ifli severek ve de isteyerek yapmad m. Bu fiilleri ifllerken bile yanl fll na ve anlams zl na inand m için böyle yapt m. Yahut oralarda okuyan binlerce masumun iman n kurtarma ad na böyle bir ifle r za göstermekteydim. fiimdilerde bile o fiillerimizin yanl fll na tövbe ve isti far ediyorum. Bizde de heykelcilik ve heykel aflk Bat l laflmayla bafllam fl. Yani anlayaca n z slam-i de erleri yavafl yavafl terk edip Bat y k ble edinmeye bafllad m z günlerde. Önceleri tek tek bafllayan bu yanl fll k, zamanla devlet paras ndan ve zorbal kla bafl n alm fl gitmifl... Öyle ki 1970 te Diyarbak r n Kad köy ünde heykel görünce -o gün çocuk akl mla anlamasam dasonraki y llarda heykel aflk n n memleketin kan na ve damarlar na nas l da ifllendi ini anlam fl oldum. Önceleri malum kiflilerle bafllayan heykel dikmeler sonraki y llarda artarak devam etti. Öyle ki insan heykellerinden, keçi heykeline, deve ve zürafa heykelinden bir sürü saçma sapan heykele kadar yap ld kça yap ld. Bu u ruda trilyonlarca para çarçur edildi. Köyünden kentine, ilçesinden meydan na kadar her yere diktikçe diktiler. Cunta dönmelerinde -olanlar azm fl gibi- her yere bol bol heykel dikilerek memleketin imar na, milletin refah na harcanmas gereken paralar buralara harcand. Köylerde, flehirlerde insan m z ekonomik sefalet yaflarken yüz binlerin ekmek paras, ac mazs zca bu heykellere yat r ld. Özellikle halkç oldu unu söyleyen iktidarlar döneminde bu ifl katmerli bir flekilde devam edip durdu. Sadece belli kahramanlar n heykelleri de il bir sürü varl klar n ve kiflilerin heykelleri de -sözüm ona sayg ya da sanatseverlik olarak- dikildikçe dikildi. Nisan 2014 te yolumun düfltü ü Norveç te bizi gezdiren kardeflimiz, Abi bu park çok büyük ve de do al güzelli i olan bir yerdir. Sizleri gezdirmek isterdim. Ancak park n için de o kadar nahofl(hofl olmayan), müstehcen, ahlak s n rlar n zorlayan heykeller var ki müsaadenizle gezdirmeyece im diyerek mahcubiyetini beyan etmiflti. Tabi ki biz de bu sözlere kat lman n sonucu buray -do al güzelli ini görmeme mahrumiyetimize ra mengezmek istememifltik. Bu durum Allah tan(celle celaluhu) uzaklaflan bir toplumun ac faturas d r. Çünkü biz o do al güzellikleri dolafl rken Rabbimizi ve O nun ne güzel nimetler yaratt n, adeta kâinattaki büyüklü ünü görmemiz için önümüze serdiklerini görmüfl olacakt k. Ancak o çirkin heykeller bizi Rabbimizden uzaklaflt racak, nefsimizin arzu ve isteklerine yönelterek manen üstümüze mikrop s çratacakt. Ama maneviyata inanmayan, Allah (celle celaluhu) bu konuda takmayan, sanat insan için de il de, sanat zevk ve nefis için yap p tahribata vesile olanlar buna dikkat etmezler. Bu flekildeki bir park onlar için, ancak nefis ve dünya zevkleri ad na mutlu olacaklar bir yerden öte bir anlam tafl mamaktad r. fiu Lice de yap l p y k lan heykel üzerine bu aç klamalar yapma gere i duydum. Di er yaz lar mda de indi im gibi, o bölgeye hâkim k l nmak istenen fikri anlay fl tanzimat n ve Bat l laflman n devam oldu undan, ayn uygulama ve sapk nl klar n buralarda da icra edilece inin ac bir örne idir bu heykel dikme. O diklen heykelle belki kaç ma dur aile onunla ekmek yiyecekti. Ancak putçulu u, heykelcili i ve onlara perestifli önemseyen bir mant k için bu yön asla düflünülmez. Düflünülmedi i için böyle bir yola baflvurulmufltur. Fikrimce bu heykel dikmenin mant n, bir as rdan fazlad r her yere heykel dikenlerden bir fark yoktur. Hatta onu mahkeme yoluyla indirenlerin bile ayn mant savunduklar kanaatindeyim. Öyle olmazsa bunca y ld r dikilen o anlams z, sapk n, cahiliye kokan, israf mant na da karfl ç k l rd. Görüyorsunuz ki öyle olmuyor flin di er bir yan, o heykeli dikenleri terör örgütü ile ba lant s ndan dolay kald ranlar, neden bu saatte kadar uyudular? Acaba cemaati ve hükumeti biri birine düflürmede polisten öç alma peflinde olan istihbarat teflkilat neredeydi? Nelerle meflguldü? Neden önceden haber almad ve de ilgilileri haberdar etmedi de bu provakasiyona mahal verdi? Bence birleri de bunun hesab n ilgililerden sormal d r. fiuran n alt n da çizip yaz m sonland ray m: Gönüllerde, kafalarda, kalplerin derinliklerinde y k lamayan putçuluk, heykelcilik kald kça bunlar y kman n ya da kald rman n bir mana ifade etmedi i kanaatindeyim. Önce oralar n bu ça d fl ve cahili anlay fltan temizlenmesi gerekir diye düflünüyorum. Bu ameliyeye yönelmedikçe yap lanlar kald rma, y kma netice vermeyecektir. Ömrümüz vefa ederse beraberce, Abdullah Öcalan n da heykelinin meydanlara, okullar n bahçelerine, parklara ve daha de iflik yerlere as laca günleri görece iz. Bakal m flimdilerde ba r p ça ranlar, heykel kald rmak için mahkeme karar verenler ne yapacaklar? B rak n bir fley yapmay, elleri bö ürlerinde, sayg duruflu içinde, bugün k zd klar insanlarla beraber yeni yeni heykellerin aç l fl na kat lacaklar. Çünkü savunduklar düflünce, ba l bulunduklar fikri dayanak ve inanç ayn yerden beslenmektedir. fiayet öyle de ilse neden dikilen di er heykellere ve putlara karfl ç kmamaktad rlar? Karfl ç kmay b rak n daha da ileri düzeyde sayg ve ba l l klar n sunan ritüellerle sapk nl klar n teyit etmektedirler. Anlayaca n z heykel aflklar ayn seviyede ve kararl l ktad r. Rabbim cahiliye kokan bu sapk nl a hiçbir kardeflimizi de bizi de düflürmesin.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I. Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı