Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL"

Transkript

1 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler, bugüne kadar oldu u gibi genel kurula kadar da ard ndan bafllayacak süreçte de nflallah hayal k r kl na u rayacaklard r" dedi. Erdo an, Davuto lu nun ad n, De- erli kardefllerim, bizleri ekranlar bafl nda izleyen aziz milletim, 27 A ustos'ta AK Parti'nin Ola anüstü Genel Kuruu'na Genel Baflkan aday olarak girecek arkadafl m z D fliflleri Bakan - m z, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davuto lu kardeflimdir." sözleriyle yapt. Fiyat 25 Kr HER KONUYU KONUfiTUK Her zaman oldu u gibi sorulara büyük bir nezaket ve ayr nt ile cevaplar veren Davuto lu, Türkiye nin terörle mücadelesinden bir döneme damgas n vuran ve emperyal güçlerin izin vermedi i komflularla s f r sorun politikas na, Irak taki çok önemli geliflmelerden 2012 nin Balkan Y l lan edilmesine, uluslar aras birçok sorundan Konya n n gelece ine dair pek çok konuda bilgiler vermiflti. DÖNEM N TÜRK YES DE DÜNYASI DA FARKLIYDI O dönemden bu güne geçen k - sa sürede Türkiye, bölge ve dünya inan lmaz olaylar, de iflimler yaflad. Diktatörler devrildi, meflru seçilmifl hükümetler, cumhurbaflkanlar darbe ile indirildi. Kimileri da l rken yeni ittifaklar kuruldu. Siyasetin de riyasetin de rengi de iflti. YEN TÜRK YE YEN SÜREÇ Böyle bir dönemin ard ndan Recep Tayip Erdo an Cumhurbaflkanl Köflküne, en güvendi i isimlerden biri olan Ahmet Davuto lu da Baflbakanl k Konutuna gidiyor. Yeni Türkiye de bafllayan bu yeni süreç için, Türkiye kazanacak dersen yanl fl olmaz herhalde? Dursun ERKILIÇ fl kan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y lda gerçeklefltirilen büyük restorasyon hareketinin hiçbir ara ve kesintiye u ramadan devam edece ini belirtti. HABER 16. SAYFADA Ayn zamanda Konya Milletvekili olan Ahmet Davuto lu, dönemin Konya TV Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ve Ankara Temsilcisi Dursun Erk l ç n canl yay n konu u olmufl; Konya, Türkiye, bölge ve dünya ile ilgili güncel sorulara doyurucu cevaplar vermiflti. Recep Tayyip Erdo an n seçilmifl cumhurbaflkanl n n kesinleflmesinin ard ndan kendisiyle çal flmak için sab rs zlan yoruz diyen ABD D - fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesiyle ilgili de "Türkiye'deki bir sonraki baflbakanla çal flmay sab rs zl kla beklediklerini" belirtti. HABER 16. SAYFADA 5 A ustos 2014 Cuma CHP Sözcüsü Haluk Koç Fiyat 25 Kr CHP Sözcüsü Haluk Koç a göre, Genel Baflkan elefltirecekseniz, bunu, Cumhurbaflkanl seçimi öncesi kimi yorumcular, CHP (ve MHP) n z. Yani, nce nin s fat buna uygun de- Grup Baflkan Vekili s fat yla yapamazs - ilmifl Muhaliflerin ortak duygusu, Partimin eriyip gitmesini seyretmeyece im de aday n n cumhurbaflkan seçilmesini de il, dü ümleniyor Erdo an n Evet sadede gelelim ve CHP nin asl nda seçimden nas l baflar l ç kt n n cumhurbaflkan olmas n itiraf n okuyal m. Bu baflar y anlatan (ya da düflük bir oy CHP Sözcüsü Haluk Koç diyorki: Her parti kendi aday yla kat lsayd ve seçimler oran ile seçilmesini) ikinci tura kal rd tezini savunanlar n, flu hedefliyor. Seçim stratejisini bunun üzerine da çok daha büyük bir oy yüzdesi ile seçi- sonucu da hesap etmesi laz m; ikinci turlecek olan Recep Tayyip Erdo an, kafas ndaki anayasay i difl etme, fiili baflkanl k CHP Grup Baflkan Vekili kuruyor demiflti de, Muharrem nce kimileri de buna gülmüfl Baflbakan Erdo an, Burada üç bafll k çok önemli. Kat l m, istiflare ve ortak sistemine geçifl için kendisine çok güçlü bir milli irade deste i hatta CHP içinden bile ak l. Hele hele bizim için önemli olan bir fley var ki o çok önemli, bütün ifllerinizde istiflare ediniz prensibi bizim için anlaml d r. Biz buna inan r z. Partimizin olarak tepe tepe kullanacakt. tepkiler gelmiflti ve hükümetimizin her ad m na bu hakim olmufltur dedi. Dursun ERKILIÇ n yaz s 12 de lacak bir de iflim ve dönüflüm aflayan YED GÜN Gazetesi, sadece esleki baflar s ile de il, meslek eti i ak m ndan da takdir gören yöntem e uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo e Posta ile binlerce okura ulaflan tik Ödül sahibi YED GÜN azetesi, elektronik posta yoluyla da n binlerce okuruyla bulufluyor. Bu olla ulaflt m z okur say s 85 bin ldu yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Partisinin Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s nda konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çarp c aç klamalarda bulunurken, Yeni Türkiye için yeni bir muhalefet diliyorum dedi. Siyaset serüveninde yaflad s k nt lar, AK Parti sürecinde yaflanan sorunlar, darbe giriflimlerini, kendilerine karfl yürütülen kampanyalar hat rlatan ve art k yeni bir Türkiye do du unu belirten Erdo- an sözü muhalefete getirdi inde flunlar söyledi:. ERDO AN: YEN TÜRK YE'DE TEK B R ARZUM VAR Bizi diktatör otoriter tek adam olmakla itham edenlerin hepsini vicdanlar yla bafl bafla b rak yorum bu konuda onlar muhatap almaya gerek yok. 77 milyon içinde bu mahalle bask s n n etkisi alt nda kalanlar n da bize ve hadiseye gönül gözüyle bakma ça r s nda bulunuyorum. 77 milyonun cumhurbaflkan olarak top- CHP Genel Baflkan K l çdaro lu, parti içi muhalefetin istifa taleplerine ve ola anüstü kurultay ça r lar na sert tepki gösterdi. Hürriyet Gazetesi nden Okan Konuralp in haberine göre, MYK da, cumhurbaflkanl seçim sonucu ve parti içi muhalefetin ç k fl de erlendirilirken, K l çdaro lu, kurmaylar na ya da Ekim için kurultay talimat vererek, Güçleri yetiyorsa, toplas nlar imzalar n, gere ini yapaca m. Onlar toplayamayacak ama biz toplar z. Seçimli ola anüstü kurultay ve tüzük kurultay n birlikte toplaman n hukuksal çal flmalar na bafllay n dedi. ustos 2014 Perflembe aflbakanl k için d en iddial isim gündemde bulu- fliflleri Bakan Ahavuto lu, Bayburt, üflhane ve Traba önemli mesajlar Fiyat 25 Kr HABER 12. SAYFADA ISSN Süper gece 25 A ustos 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Türk futbolunda heyecanl bir gece yaflanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol tak mlar, TFF Süper Kupa'da bugün Manisa'da yapacaklar derbiyle, tarihlerinde 378. kez karfl karfl ya gelecek. HABER 15 DE Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL Siyasetin ajandas nda çok yo un bir A ustos sonu Eylül bafl trafi i var. Cumhurbaflkanl seçiminden sonra girilen yeni süreçte, hem devletin zirvesindeki iki isim de iflecek, hem de iktidar ve anamuhalefet partisi ola anüstü kongreye gidecek. Yüksek Askeri fiura ve 30 A ustos Zafer Bayram gibi önemli günleri sadece hat rlatarak flöyle bir önemli gündem tarihi s ralamas yap labilir adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Tamer Karahan Aflk- Efsun 4. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 3. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada www. Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü Erdo an aç klad TÜRK YE kazanacak AK Parti Genel Baflkanl n n bir numaral aday, Müstakbel Baflbakan, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu, Konya TV Ankara Temsilcili ini yapt m dönemde haz rlay p sundu um Ankara n n Zirvesi program nda, Televizyonun o zamanki Yay n Koordinatörü Sefa Özdemir ile birlikte canl yay nda a rlam flt k. Davuto lu görüflleri HER GAZETEN N MANfiET NDE Korkusuz Filistin gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ABD hep sab rs z! adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N on dönemde Türk medyas na örnek her yerde Size bir gazete bayisi kadar srail letiflim Bakan Gilad Erdan n, Gazze'ye karadan yeni bir sald r ya "yak n" olduklar n söylemesinin ard ndan, Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri yapt yaz l aç klamada, " srail'in yeniden karadan sald raca na yönelik tehditleri, Filistin direniflini korkutamaz" dedi. Ebu Zuhri aç klamas nda, "Direnifl, Filistin halk n korumak için haz rd r. Gazze, iflgalciler için her zaman bir mezar olmufltur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit bizi korkutamaz" ifadelerini kulland. Sald rlarda flimdiye kadar 2 bin 104 Filistinli hayat n kaybetti, 10 bin 627 kifli ise yaraland. ç Yok diyenler yan ld CHP nin, Koç gibi nce hesab varm s Erdo an, yeni bir muhalefet istedi! Kurultay restleflmesi VAHfiETTE SON NOKTA Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütünün Suriye'nin Deyru'z Zor kentinin fiuaytat bölgesinde, aralar nda çocuklar n da yer ald 20 kiflinin bafl n keserek infaz etti i bildirildi. NAZ MA DURLARININ SYANI Dünyan n farkl bölgelerinde yaflayan ve 2. Dünya Savafl 'nda Alman askerleri taraf ndan Nazi kamplar nda tutulan 327 Yahudi ve onlar n çocuklar, ortak bir mektup yay nlayarak, srail'in Filistin'de devam eden katliamlar n ''kesin flekilde k nad klar n '' belirtti. Uluslararas Yahudi anti-siyonist A (IJSN) taraf ndan haz rlanan ve New York Times gazetesinde yay nlanan mektubun alt na Nazi kamplar ndan kurtulan 327 Yahudi veya çocuklar imza att. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da Al nan ola anüstü kurultay karar n n ard ndan çok önemli geliflmeler yaflan yor. CHP nin hali, içeriden bakanlarla d flar dan izleyenlere farkl görünüyor. Ola anüstü kurultay öncesi ola anüstü hallerin Hiçbir zorluk karfl - nda boyun e me- yafland partide, taraflar öyle bir strateji uyguluyor ki, rakipler birbirini kollamakta zorlan yor. vuto lu flbakan bi ydi! https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi MESAJLARI Tavsiye edilemeyecek tasfiye ve Ola anüstü CHP de hal! Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) taraf ndan yap lan aç klamada, Ifi D'in Deyru'z Zor kentinin bat - s nda yer alan fiiuaytat bölgesinin denetimini sa lamas ndan sonra, aralar nda çocuklar n da bulundu u bafllar kesilerek infaz edilmifl 20 kiflinin cesedine rastland belirtildi. Ifi D'in söz konusu bölgenin kontrolünü sa lad günde onlarca kifliyi tutuklad ifade edilen aç klamada, ailelerin Ifi D taraf ndan tutuklananlar n hayatlar ndan endifle etti i dile getirildi. 27 A USTOS 11 y ld r tek bafl na iktidarda olan AK Parti, yeni genel baflkan n seçmek için kongreye gidecek. Recep Tayyip Erdo an, kongreye genel baflkan olarak son kez kat lacak. ÇILGIN B R 28 A USTOS Türkiye de ilk defa halk taraf ndan seçilen bir cumhurbaflkan göreve bafllayacak. 10 A ustos ta yap lan seçimlerde cumhurbaflkan seçilen Baflbakan Erdo an, görevi Abdullah Gül den devralacak. Erdo an ayn gün hükümet kurma görevini AK Parti nin bir gün önce yap lan kongresinde seçilen yeni genel baflkan na verecek. Yeni kabinenin de ayn gün aç klanmas bekleniyor. Kabinede daha önce bakanl k yapmam fl isimlere görev verilece i de Ankara kulislerinde konuflulanlar aras nda. 1 EYLÜL Dünyada Bar fl Günü olarak kutlanan 1 Eylül de hükümetin Kürt sorununa iliflkin bafllatt çözüm süreci kapsam nda büyük bir ad m atmas bekleniyor. Daha önce çözüm süreci için yasal garanti içeren çerçeve yasay ç karan hükümet, bu defa aç klayaca yol haritas yla bu çerçevenin içini dolduracak. PKK l lar n eve dönüflünden, Türkiye ye döndüklerinde hayata kazand r lmas na ve örgütün silah b rakma aflamas na kadar at lacak tüm ad mlar takvime ba lanacak. 5-6 EYLÜL Cumhurbaflkanl seçimlerinde al - nan sonuçlar ile ilgili çeflitli isimlerin elefltirilerine hedef olan CHP yönetiminin ald ola anüstü kurultay 5-6 Eylül tarihlerinde yap lacak. Kurultayda genel baflkan seçimi de yap lacak. Hisarc kl o lu: Davuto lu ifl dünyam za katk sa lar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkan aday gösterilmesine iliflkin, "Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias n n geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r" ifadesini kulland. Hisarc kl o lu, Davuto lu'nun, AK Parti Genel Baflkanl adayl na iliflkin bir mesaj yay mlad. Davuto lu'nu Türk ifl dünyas ad na tebrik ettiklerini ifade eden Hisarc kl - o lu, mesaj nda flunlar kaydetti: "Halka hizmetin, Hak'ka hizmet oldu una inan yoruz. Say n Davuto lu'nun bu hizmet f rsat n n hakk n sonuna kadar verece ine ve hay rl hizmetlere imza ataca na inan yoruz. Vizyonu, birikimi ve tecrübesiyle Türk ifl camias - n n yurt içinde ve yurt d fl nda geliflimine ve ekonomimizin güçlenmesine büyük katk sa layacakt r."

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Ağustos 2014 Pazartesi Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. J-Lo'dan gerçek aşkın kitabı DIŞ HABERLER- Twitter'dan ilk kitabının duyurusunu yapan Jennifer Lopez, ""Merhaba, ilk kitabım True Love 4 Kasım'da yayımlanacak" dedi. Dünyanın en ünlü yayınevlerinden Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara (yaklaşık 65 TL'ye) satılacak. Medyada hiç yayımlanmamış fotoğrafların da yer alacağı duyurulan kitabında Lopez, anneliğini, sanat hayatını, üzüntülerini, Marc Antony ile biten evliliğini anlatıyor. 'Gerçek Aşk', arka kapağında "Jennifer'ın dürüst bir günlüğü" diye tanımlıyor. Türkiye'de ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil. Müzizyenler SGK yı ombudsmana şikayet etti ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon- Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. Serinin 2. filmi, genel itibariyle Dwight karakterinin hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Aksiyon türündeki film, 4 kısa öyküden esinlenen 4 bölümden oluşuyor. Bu öykülerden 2'si orijinal hikayede yer alırken, diğer ikisi de film için kaleme alındı. ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ANKARA - ÖZCANYILDIRIM - Müzik- Sen öncülüğündeki müzisyenler daha önceki yıllarda sanatçılara sağlanan borçlanma haklarından yararlanan sigortalı sayısını öğrenme taleplerine olumsuz yanıt veren SGK'yı Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Nihat Ömeroğlu'na şikayet etti. Müzik-Sen Genel Başkanı Mehmet Çırıka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçı ve yazarların sosyal güvenliklerinin ve hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında olacaklarının uzun yıllar netliğe kavuşturulamadığını belirterek, söz konusu belirsizlik nedeniyle kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmiş birçok sanatçının sosyal güvenlik hakkından yoksun kalıp, hayatının son yıllarını yoksulluk içerisinde geçirdiğini söyledi. Sanatçıların 1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamına alındığını ama bu hakkın beklenen yararı sağlayamadığını ifade eden Çırıka, şöyle konuştu: "Sanat çalışmalarının özgün koşulları nedeniyle, genel sosyal güvenlik sistemi içinde sanatçılarımızın etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe kavuşturulmaları mümkün olamadı. Bu nedenle, güzel sanat alanlarında uğraş veren sanatçılar için etkin ve kalıcı özel bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalı. Ancak bu sistem oluşturuluncaya kadar, sigortasız geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlik kapsamına alınabilmesi için, sanatçıların zaman zaman borçlanma yasası talebinde bulunmaları zorunlu bir ihtiyaç. Bu konuda 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma hakları verilmesi atılmış örnek ve önemli adımlar." Çırıka, sanatçılara borçlanma hakkının en son 20 yıl önce verildiğini, aradan geçen süre içerisinde sosyal güvenlik şemsiyesinden mahrum kalan sanatçıların ve yazarların olduğuna dikkati çekerek, sanatçılara borçlanma hakkının tekrar verilmesi gerektiğini savundu. Anayasa'nın 64. Maddesinde, "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır" ifadelerine yer verildiğini anımsatan Çırıka, şunları kaydetti: "Sanatçıları korumanın yolu sosyal güvenlik şemsiyesine dahil edilmelerinden geçiyor. Borçlanma hakkı sağlanarak birçok sanatçı koruma altına alınacak ama SGK, bu konuda ilgili kurumlara ve TBMM'deki komisyona olumsuz görüş bildiriyor. Yani, sanatçı borçlanmasına yüzbinlerce kişi başvurur, bu borçlanmalar da kuruma yük getirir yönünde bir tutum içerisinde. Oysa bize göre, sanatçı borçlanmasına ancak bin kişi başvurur. İşte bu tezimizi güçlendirmek için de 1978, 1983, 1987 ve 1994'teki borçlanma haklarına başvuran sigortalı sayılarını SGK'dan resmi yazıyla istedik. Kurum, önce bu verilerin ellerine olmadığını bildirdi. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''Şef'' Yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Şef'' dramatik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başarılı yönetmen ve oyuncuya başrolünde Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor. ABD yapımı film özetle şöyle: ''Carl Casper şık bir restoranda çalışan bir baş aşçıdır. Kendi mutfağına ait yemekleri nefistir ama lokantanın menüsüne bağımlı çalıştıkça yaratıcılığı ve ona bağlı olarak da yemeklerinin lezzeti düşüşe geçer. Üstelik önemli bir gurmenin yemekleri hakkında yaptığı olumsuz eleştiriler Carl için bardağı taşıran son damla olur. ''Sürpriz Damatlar'' Philippe De Chauveron'un yönettiği ve Christian Clavier, Chantal Lauby,Ary Abittan ile Medi Sadoun'un oynadığı Sürpriz Damatlar sinema severlerle buluşacak. Komedi türündeki film 4 kızı olan bir çiftin, her biri farklı kültürlerden gelen damatlarını konu alıyor: ''Marie ve ClaudeVerneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir ancak bu damat adayı daafrika kökenlidir. Murat Göğebakan dan bayrağı oğlu devraldı ANKARA - ŞENAY ÜNAL - Kısa süre önce kanserle savaşını kaybeden ve vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı Murat Göğebakan'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) için hazırladığı ancak seyirciyle buluşturmasına ömrünün vefa etmediği programı oğlu ekranlara taşıyacak. Müzik ve edebiyat dünyasından sanatçılar ile Türk dünyasından siyasileri "Aşıklar Yolunda" ağırlayacak oğul Bülent Göğebakan, babasının adını da yaşatacak. AAmuhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Göğebakan, teklifin kanal yönetimi ve babasının menajeri Melih Göğebakan'dan geldiğini anlattı. Babasının hatırasını yaşatmak için programın sunuculuğunu üstlenmeyi kabul ettiğini belirten Göğebakan, "Babamın bayrağını dalgalandırabilmek için bu programı kabul ettim. Eminim o en güzelini, en iyisini yapardı ama nasip olmadı. Hakka yürüdü. Belki bize de nasip olmaz fakat nasip olursa da beni izleyeceğini düşünüyorum" dedi. Böyle bir çalışmanın içinde ilk kez olacağını, babasının sağlığında nadiren ekrana çıkmayı tercih ettiğini kaydeden Göğebakan, amatör olarak müzikle ilgilendiğini de söyledi. Göğebakan, ilk bölümlerde seyircilerle buluşacak konukların belli olduğunu dile getirdi. Merhum Murat Göğebakan'ın kuzeni yapımcı Melih Göğebakan da yaklaşık bir yıl önce rahmetli Göğebakan'a çok sayıda televizyon programı teklifi geldiğini ve konuyu kendisiyle konuştuklarını ifade etti. Ekranlara geri dönüyor Acun Ilıcalı'nın programıyla hafızalara kazınan Müge Uzel, Kıvanç Tatlıluğ'un ağabeyinin ajansı ile çalışmaya başladı.

3 ANKARA Sincan Belediyesi nden kardefllik köprüsü HABER MERKEZ - Sincan Belediyesi, Çin den Polonya ya kardefllik köprüleri kurdu. 13 farkl ülkedeki belediyelerde kardefllik protokolü imzalan Belediye, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyor. Asya, Avrupa ve Afrika ya uzanan kardefllik ba lar n güçlendiren Sincan Belediyesi, di er belediyelere de örnek oluyor. Kardefllik ve dostlu un önemine de inen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Birlik ve beraberlik duygusu ile dünyadaki birçok belediye ile kardefl olmaya bafllad k. Amac m z hem Sincan dünyaya tan tmak hem de di er belediyelerle fikir al flverifli yaparak birbirimize destek olmaya çal fl yoruz. dedi. HABER MERKEZ - S nav E itim Kurumlar, yeni dönem öncesi Ankara Zümre Toplant lar n S nav Koleji nde yapt. S nav E itim Kurumlar, yeni e itim ö retim y l haz rl klar na h zl bafllad. Bu kapsamda S nav E itim Kurumlar n n deneyimli ö retmenleri zümre toplant lar nda bir araya gelerek Ankara Ticaret Odas (ATO) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Avusturya ile ticari iliflkileri daha da gelifltirme arzusunda olduklar n belirterek, Viyana Ticaret Odas ile iflbirli i protokolü imzalayarak iki ülke aras ndaki ticaret hacmini art rabiliriz dedi. yeni dönem planlamalar n yapt. S nav Koleji nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen S nav Zümre Toplant s na S nav Dergisi Dershaneleri Ankara flubelerinden ve S nav Koleji nden alt yüze yak n ö retmen kat ld. 9 farkl branflta düzenlenen zümre toplant s nda kat l mc lar, E itim Ö retim Y l için görüfl al flveriflinde bulundu. Sincan Belediyesi nin ilk kardefli Kosova n n Prizren Belediyesi 2007 y l nda kurulan bu kardefllik ba n n ard ndan her geçen gün büyüyen kardefllik halkas na bir yenisi eklendi. Kosova ile bafllayan kardefllik zincirine zamanla; Mo olistan Ulan Bator-Çingeltei Belediyesi, Bosna Hersek Doboy Yug Belediyesi, Azerbaycan Zagatala Muhah Belediyesi, Filistin Gazze-Beyt Lahya Belediyesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy Belediyesi, Çin fiangay Jiading Belediyesi, ran Do u Azerbaycan-Marage Belediyesi, Avusturya Viyana-Wieden Belediyesi, Tunus Kebili Belediyesi, Bosna Hersek Travnik Belediyesi, Makedonya Struga Belediyesi ve son olarak bu y l Polonya Wolomin Belediyesi eklendi. ATO, Viyana Ticaret Odas yla iflbirli i protokolü imzalayacak HABER MERKEZ - ATO Baflkan Salih Bezci, Avusturya Büyükelçili i Müsteflar Constantin Bekos ile Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier i makam nda kabul etti. Müsteflar Bekos, kabulde yapt konuflmada Ankara Ticaret Odas ile Viyana Ticaret Odas n n geçmifl dönemde iletiflim halinde oldu unu hat rlatarak, göreve yeni bafllayan oda baflkan yla bu iliflkilerin daha da geliflece ini kaydetti. ki oda aras nda ticari iliflkileri gelifltirmeye yönelik bir iflbirli i protokolü haz rl içinde olduklar n anlatan Bekos, Viyana Ticaret Odas Baflkan ile ticaret odas yetkilileri, ifladamlar ve gazetecilerden oluflan bir heyetin Kas m ay nda Ankara ya gelece ini söyledi. Avusturya Ticaret Ataflesi Dr. Chistian Maier de HABER MERKEZ - htiyaç sahibi ailelerin çocuklar için Çankaya Belediyesi nce düzenleneni ücretsiz sünnet flöleni bafllad. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in, sosyal yard m hizmetlerini art rmaya ve her anlamda vatandafllar n yan nda olmaya yönelik projeleri ses getiriyor. ftar çad rlar yla 160 bin vatandafla ulaflan, Çankaya Yard mlaflma ve Ekonomik Dayan flma Derne i (ÇAYED) eliyle binlerce aileye g da ve eflya yard m nda bulunan Avusturya Ticaret Odas n n Ankara ziyaretinde lojistik, ulaflt rma ve altyap sektörüyle ilgili görüflmeler yapmak istediklerini kaydetti. ATO Baflkan Bezci de, Ankara Ticaret Odas olarak daha önce Viyana y ziyaret ettiklerini ve ticaret odas ile de görüflmelerde bulunduklar n anlatt. ki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflmesinin yararlar ndan bahseden Bezci, Avusturya ile Türkiye aras nda pozitif ticaret ve yat r m için birlikte bir platform oluflturma vizyonunu benimsiyoruz dedi. Konuflmas nda Avrupa Birli i ülkelerince Türk ifladamlar na uygulanan ve a r prosedürler içeren vize konusuna da de inen Bezci, mzalayaca m z protokolde vize ifllemlerini kolaylaflt ran bir maddenin de yer almas n arzuluyoruz diye konufltu. Çankaya da sünnet flöleni belediye flimdi de ücretsiz Sünnet fiöleni ile yoksulun yan nda. Çankaya Belediyesi nin Özkaya T p Merkezi ile birlikte gerçeklefltirdi i ve çocuklar n bütün masraflar n n Çankaya Belediyesi taraf ndan üstlenildi i sünnetlerin ilk bölümü renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bürokratlar ile çok say da vatandafl n kat l m yla gerçekleflen flölenin ilk etab nda 15 S nav E itim Kurumlar nda Zümre Toplant s yap ld çocuk sünnet ettirildi. fiölen öncesi bir konuflma yapan Çankaya Belediyesi Meclis Baflkanvekili Selçuk Dereli, Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in sevgi ve sayg lar n iletti. Sosyal belediyecili in en güzel örneklerini vermeye devam ettiklerini belirten Dereli; Çankayal vatandafllar m z n yan nda oldu umuzu her f rsatta hissettiriyoruz. Bu sünnet flölenimizle de ihtiyac olan aileler için güzel bir etkinlik yapt k. Eme i geçenlere ve buraya kat lan tüm ailelere teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen in daha önce ifade etti i gibi 1 Eylül e kadar 300 çocu a ulafl lmas planlanan etkinlikte, sünnet öncesi çocuklara palyaço gösterisi yap ld ve balon da t ld. Kendilerine arma an edilen sünnet k yafetleri ile heyecan duyan çocuklara ayr ca hediyeler de verildi. Ay sonuna kadar devam edecek sünnetlerin büyük e lencesi ise 7 Eylül de Çansera Kent Bahçesi nde gerçekleflecek. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Viyana Ticaret Odas Baflkan n n imza koyaca protokol her iki ülkeye karfl l kl ifl ziyaretleri düzenlemek, konferanslar yapmak ve seminerler organize etmeyi karara ba l yor. Karfl l kl ifl ortaklar bulma konusunda çal flmalar yürütülmesinin yer alaca protokolde, iyi uygulamalar n aktar m için bir platform oluflturulmas bulunuyor. Her iki ülkede gerçeklefltirilecek fuar, sergi, çal fltay veya konferanslar konusunda karfl l kl bilgi ak fl n n sa lanmas n n hükme ba lanaca protokolde iki ülke ticaretini art rmaya yönelik önlemler maddeler halinde s ralan yor. Viyana ve Ankara Ticaret Odas n n maddeleri üzerinde çal flmalar n sürdürdü ü protokol 21 Kas m da Ankara da imzalanacak. Tafldelen, ressam konu unu a rlad HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Ressam Ayten Çam, konuk etti. Ku ulupark ta açt serginin ard ndan Baflkan Tafldelen i ziyaret eden Ressam Ayten Çam, Tafldelen e bir An tkabir tablosu hediye etti. Çam, Belediye taraf ndan sa lanan sergi olana n n hay rl bir kampanyaya vesile oldu unu söyledi. Ku ulupark ta aç k havada düzenledi i sergide Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) ile irtibat kurdu unu dile getiren Çam, Gölbafl nda yap m devam eden LÖSEV Onkoloji Hastanesi yarar na yeni sergiler açaca n aktard. Hay rsever bir sanatç y Ku ulupark ta halkla buluflturmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Tafldelen, yeni çal flmalar nda da Çam yaln z b rakmayacaklar n söyleyerek teflekkür etti. 25 A ustos 2014 Pazartesi 3 DD A YOK Abdullah Cengiz E itimci-yazar HEYKEL AfiKI Allah a (celle celaluhu) sonsuz flükürler olsun ki, heykellere, türbelerin ve mezarlar n bafl na gidip medet beklemeye eskiden beri tepkiliyim. Hat rlad m kadar ile gönlümden gele gele bir gün, bir saniye dahi olsun bu flekildeki bir flirke girmedim. Rabbim muhafaza eyledi Yönetici oldu um dönemlerde ve bayramlarda çelenk takma, sayg duruflu ve takdim merasimleri ile sunma ifllemlerine bizzat kat ld m. yi hat rl yorum, sayg durufllar nda da çelenk takdimlerinde de hiç gönülden gelerek ve inanm fl biri olarak bunlar yapmad m. Hatta -unutmam ve dalg nl m hariç- çelenk sunmada ve sayg duruflunda sessizce hep la ilahe ilah, esta firullah)(allah tan baflka lah yoktur; Allah m beni ba flla) sözlerini tekrar ettim. Çünkü o ifli severek ve de isteyerek yapmad m. Bu fiilleri ifllerken bile yanl fll na ve anlams zl na inand m için böyle yapt m. Yahut oralarda okuyan binlerce masumun iman n kurtarma ad na böyle bir ifle r za göstermekteydim. fiimdilerde bile o fiillerimizin yanl fll na tövbe ve isti far ediyorum. Bizde de heykelcilik ve heykel aflk Bat l laflmayla bafllam fl. Yani anlayaca n z slam-i de erleri yavafl yavafl terk edip Bat y k ble edinmeye bafllad m z günlerde. Önceleri tek tek bafllayan bu yanl fll k, zamanla devlet paras ndan ve zorbal kla bafl n alm fl gitmifl... Öyle ki 1970 te Diyarbak r n Kad köy ünde heykel görünce -o gün çocuk akl mla anlamasam dasonraki y llarda heykel aflk n n memleketin kan na ve damarlar na nas l da ifllendi ini anlam fl oldum. Önceleri malum kiflilerle bafllayan heykel dikmeler sonraki y llarda artarak devam etti. Öyle ki insan heykellerinden, keçi heykeline, deve ve zürafa heykelinden bir sürü saçma sapan heykele kadar yap ld kça yap ld. Bu u ruda trilyonlarca para çarçur edildi. Köyünden kentine, ilçesinden meydan na kadar her yere diktikçe diktiler. Cunta dönmelerinde -olanlar azm fl gibi- her yere bol bol heykel dikilerek memleketin imar na, milletin refah na harcanmas gereken paralar buralara harcand. Köylerde, flehirlerde insan m z ekonomik sefalet yaflarken yüz binlerin ekmek paras, ac mazs zca bu heykellere yat r ld. Özellikle halkç oldu unu söyleyen iktidarlar döneminde bu ifl katmerli bir flekilde devam edip durdu. Sadece belli kahramanlar n heykelleri de il bir sürü varl klar n ve kiflilerin heykelleri de -sözüm ona sayg ya da sanatseverlik olarak- dikildikçe dikildi. Nisan 2014 te yolumun düfltü ü Norveç te bizi gezdiren kardeflimiz, Abi bu park çok büyük ve de do al güzelli i olan bir yerdir. Sizleri gezdirmek isterdim. Ancak park n için de o kadar nahofl(hofl olmayan), müstehcen, ahlak s n rlar n zorlayan heykeller var ki müsaadenizle gezdirmeyece im diyerek mahcubiyetini beyan etmiflti. Tabi ki biz de bu sözlere kat lman n sonucu buray -do al güzelli ini görmeme mahrumiyetimize ra mengezmek istememifltik. Bu durum Allah tan(celle celaluhu) uzaklaflan bir toplumun ac faturas d r. Çünkü biz o do al güzellikleri dolafl rken Rabbimizi ve O nun ne güzel nimetler yaratt n, adeta kâinattaki büyüklü ünü görmemiz için önümüze serdiklerini görmüfl olacakt k. Ancak o çirkin heykeller bizi Rabbimizden uzaklaflt racak, nefsimizin arzu ve isteklerine yönelterek manen üstümüze mikrop s çratacakt. Ama maneviyata inanmayan, Allah (celle celaluhu) bu konuda takmayan, sanat insan için de il de, sanat zevk ve nefis için yap p tahribata vesile olanlar buna dikkat etmezler. Bu flekildeki bir park onlar için, ancak nefis ve dünya zevkleri ad na mutlu olacaklar bir yerden öte bir anlam tafl mamaktad r. fiu Lice de yap l p y k lan heykel üzerine bu aç klamalar yapma gere i duydum. Di er yaz lar mda de indi im gibi, o bölgeye hâkim k l nmak istenen fikri anlay fl tanzimat n ve Bat l laflman n devam oldu undan, ayn uygulama ve sapk nl klar n buralarda da icra edilece inin ac bir örne idir bu heykel dikme. O diklen heykelle belki kaç ma dur aile onunla ekmek yiyecekti. Ancak putçulu u, heykelcili i ve onlara perestifli önemseyen bir mant k için bu yön asla düflünülmez. Düflünülmedi i için böyle bir yola baflvurulmufltur. Fikrimce bu heykel dikmenin mant n, bir as rdan fazlad r her yere heykel dikenlerden bir fark yoktur. Hatta onu mahkeme yoluyla indirenlerin bile ayn mant savunduklar kanaatindeyim. Öyle olmazsa bunca y ld r dikilen o anlams z, sapk n, cahiliye kokan, israf mant na da karfl ç k l rd. Görüyorsunuz ki öyle olmuyor flin di er bir yan, o heykeli dikenleri terör örgütü ile ba lant s ndan dolay kald ranlar, neden bu saatte kadar uyudular? Acaba cemaati ve hükumeti biri birine düflürmede polisten öç alma peflinde olan istihbarat teflkilat neredeydi? Nelerle meflguldü? Neden önceden haber almad ve de ilgilileri haberdar etmedi de bu provakasiyona mahal verdi? Bence birleri de bunun hesab n ilgililerden sormal d r. fiuran n alt n da çizip yaz m sonland ray m: Gönüllerde, kafalarda, kalplerin derinliklerinde y k lamayan putçuluk, heykelcilik kald kça bunlar y kman n ya da kald rman n bir mana ifade etmedi i kanaatindeyim. Önce oralar n bu ça d fl ve cahili anlay fltan temizlenmesi gerekir diye düflünüyorum. Bu ameliyeye yönelmedikçe yap lanlar kald rma, y kma netice vermeyecektir. Ömrümüz vefa ederse beraberce, Abdullah Öcalan n da heykelinin meydanlara, okullar n bahçelerine, parklara ve daha de iflik yerlere as laca günleri görece iz. Bakal m flimdilerde ba r p ça ranlar, heykel kald rmak için mahkeme karar verenler ne yapacaklar? B rak n bir fley yapmay, elleri bö ürlerinde, sayg duruflu içinde, bugün k zd klar insanlarla beraber yeni yeni heykellerin aç l fl na kat lacaklar. Çünkü savunduklar düflünce, ba l bulunduklar fikri dayanak ve inanç ayn yerden beslenmektedir. fiayet öyle de ilse neden dikilen di er heykellere ve putlara karfl ç kmamaktad rlar? Karfl ç kmay b rak n daha da ileri düzeyde sayg ve ba l l klar n sunan ritüellerle sapk nl klar n teyit etmektedirler. Anlayaca n z heykel aflklar ayn seviyede ve kararl l ktad r. Rabbim cahiliye kokan bu sapk nl a hiçbir kardeflimizi de bizi de düflürmesin.

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı