TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z. Övgün Ahmet ERCAN. Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı. stanbul TÜRK YE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z. Övgün Ahmet ERCAN. Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı. stanbul TÜRK YE"

Transkript

1 TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z Övgün Ahmet ERCAN Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı stanbul TÜRK YE 1

2 Türküz, Türkelinde otururuz, Türkçe dü ünürüz, Türkçe konu uruz, Türkü çı ırırız. BET N ÖZÜ Elinizdeki bu betik-sözlü ü alarak her Türkçe sözcü ün kar ılı ını bulaca ınızı sanmayın. Bu betik-sözlük, Türkçe nin üretme gücünün yanı sıra, söz varlı ınında ne ölçüde büyük oldu unu gösterir. Bu betik-sözlükte günlük çok kullanımda olan yabancı sözcüklerin tüm Türk a ızlarını katarak kar ılıklarını bulacaksınız. Bütün Ural-Altay uluslarının a ızlarındaki sözcüklerin kök, gövde ile eklerini inceledim. Ço unlukla kökler de i meden kalmı. A ızdan a za de i enler; harfler, ekler. Çalı mlarımda, Anadolu da konu tu umuz O uz Türkçesinin di er Turan ulusları a ızlarında hangi harfe denk geldi ini, eklerin kar ılıklarının ne oldu unun ba ıntılarını buldum. Di er a ızlardaki sözcükleri O uz a zına uydurmak üzere bu ba ıntıları uyguladı ımda, ortaya çok sevece iniz, buluntu yeni sözcükler çıktı. Bu sözcüklerden bazılarının kök ile eklerini kullanarak ta, yeni bulu ların adlandırılmasını yer yer yaptım. Bazı sözcükler için bulunan kar ılıklar sizi a ırtacak, onları çok sevece inizi umuyorum. Ahmet Ercan olarak 35 yıllık Türk Dili Ara tırmalarımda ana çalı ma konum; Ural-Altay da (Turan) (Avrasya) konu ulan Türkçe a ızlardan Türkçe köklü sözcük ara tırdım Ayrıca bir Türkçe dil müzesi olan Anadolu nun de i ik yörelerinden sözcükleri ara tırdım Özellikle Turan da buldu um, ayrı ekli sözcükleri O uz (Türkmen) (Türkiye) a zına uydurdum Onları O uz a zı etkileriyle donattım Böylece Türkçemiz uzak elde kalmı binlerce sözcükle tanı acak. Türkiye de yeni bir sözcük türetmeden önce TURAN da URAL-ALTAY da aranan terimin kar ılı ı var mı? diye bakmak gerekiyor Ayrıca Turan da buldu um köklere, O uz ekleri koyarak binlerce sözcük türettim Bunlar, Türkçeme biraz olsun katkımdır Bunlara birkaç örnek; bilimtey (üniversite), ulusbay (cumhurba kanı), bilmen (profesör), bilgen (doçent), bilger (yardımcı doçent), öke (bilim doktoru), kaysak, turak (yer kabu u levhası), görnük, alınlık (dükkan levhası) olarak sayılabilir. Türkçe bir sözcük türetmek, bir a aç dikmektir. Yabancı bir sözcük kullanmak, ormandan bir a acı kesmektir. Ancak, Türkçe bir sözcü ü kullanmak ise, bir ormanı korumaktır. Öz dili olmayanın ulusu, ayrıca gelece i olamaz. 2

3 Ç NDEK LER ADAMA III ÖNSÖZ IV KILAVUZUN KULLANIMI V ÖZGEÇM VII Ç NDEK LER VIII G R 1 Esenleme (Selamlama), ncelik (Nezaket), Kutlama, Bayramlar 3 Süreler 7 Dönemler 7 Ça lar (Zamanlar) 7 Süremler (Mevsimler) 7 Aylar 7 Günler 8 Gün içi 8 Gün içi Dönemleri 8 Ça lar Uçurlar (Zamanlar) 9 Çok Kullanılan Sözcükler 9 Alan Büyüklükleri 10 Boyutuna Göre Özdekler 10 Bitki-A aç-çiçek 11 Andıklar-Davarlar (Hayvanlar) 13 Yerle im Yerlerinde le yerlerinin Türkçeleri 15 Ki iler 15 Belediye leri 15 Ki iler 15 Dini Yerler( Isız Yerler) - Ki iler 16 Esnaf (Kibitçi) 16 Futbol 18 Yiyecek çecek Yerleri 18 Hayvan 18 yerleri 18 Kurum Kurulu lar 19 E lence Oyun Yerleri 19 Meslekler (Uyullar- Ertikler) 20 Otobüs Durakları 20 Posta 20 Okullar 21 Sa lık Yerleri 21 E ya (Buyum) 21 Yapılar 21 Deprem Nedir? 21 Deprem Terimleri 21 Sayrılık (Hastalık) Adları 23 Sayı ım (Matematik) Terimleri 26 Uzambilim (Geometri) le Üçgenbilim (Trigonometri) Terimleri 27 Gezginci (Turizm) Terimleri 29 Gönderiler (Posta) Terimleri le Gereçleri 30 nanç (Dini) Terimlerinin Türkçeleri 32 Kimi Ça ım (Gazete) Adları 41 Kimi Dergiler 41 Bilim Yuvaları le Okullar 41 Bilim Yuvası Yönetici le Görevlileri 42 3

4 Tüzül yerleri- Barınalık 43 Orduda Orunlar 43 Adlar 44 Yabancı Ad-Kısa Türkçe Anlamı 45 Kimi Gerçek Türk Adları 49 Kimi Ünlülerin Adlarının Tam Türkçe Kar ılıkları 51 KONU, KONU, ERKEN TÜRKÇE 56 Fizik Terimleri Özük Sözcükleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 56 Evren- Uzay Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 56 Tıp Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 56 Yönetici Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 57 Özgen Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 57 Yasa Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 57 Tanrı Adları (Erken Türkçe den Bugünkü Türkçe ye) 57 Isız (Din) Terimleri (Yabancıdan, Erken Türkçeye) 57 Ek 1 Türkçe Yeni Sözcük Üretme Kuralları 58 Sözcük Yapma Yolları 58 1 Türetme 60 2 Birle tirme 64 3 Birden Çok Sözcükle Kar ılama 66 4 Anlam Aktarımı 66 5 Di er A ızları Ara tırma 67 Sözcük Türetme Uygulaması 68 Sözcük Türkçele tirilirken Göz önünde Bulundurulması Gereken Konular 69 Yapım Eklerinin Ürettikleri Sözcük Türlerine Göre Kümelendirilmesi 71 Eylemden Eylem Türeten Ekler 71 Ad le Sıfattan Eylem Türeten Ekler 71 Eylemden Ad Türeten Ekler 74 AdtanAd Türeten Ekler 82 Kısa Kaynaklar 88 Kökenlerin Kısa Simgeleri 91 Yabancı Kısa Kökenler 93 Kaynaklar 94 ATATÜRK ÜN GENÇL E SESLEN 100 ST KLAL MAR I 101 4

5 ADAMA Bu çalı mamı, küçüklü ümde, çaba, yılmazlık, do ruluk ayrıca ilke ile ya ama sarılmayı ö reten dedem smail Hakkı ile Rumeli nin varlıklı, katıksız, düzgün Türkçe sini bir yır ( iir) gibi kullanan anneannem Ay e Alaylıo lu na, Yunus ile Mevlana anlayı ı içinde ya amı, ki ileri benimsememi sa layan babam Hüseyin Celal ile güçlükler kar ısında yenilmezli i ö reten, erekleri gittikçe büyütmemi sa layan, özendirmesi, beklentisi sürekli artan, sava kan annem Zekiye Ercan a, Yurdumuz ile onu üreterek sevmeyi güdüleyen, ya ama, ulusa kar ı bitmez tükenmez sorumluluklarımız oldu unu ö reten, sonsuz ba arıya ula mada sürekli arkamızda itici güç olan, iyilik, güç a ılayıcım, yeti tiricim, ö retmenim halam ükriye Ercan a Sürekli, içten dayanı maları, özverili destek, sevgileriyle beni sürekli kucaklayan benimle üzülen, benimle sevinen karde lerim hsan, Gürsan ile Ay e ye, Osmanlı nın ça da Türkiye Cumhuriyetine dönü ünde dilimizin arıla masının en önemli ö e oldu unu belirten, de er biçilmez yönlendirme, katkıları ile bu yurdumuzu, özgenimizi, gelenek ile onurumuzu bize kavu turan büyük ilteri, yüce önder, devrimci Mustafa Kemal Atatürk e adıyorum. Övgün Ahmet ERCAN, Prof Dr. 1 A ustos 2009 DE N M Bu betik, YERALTI ARAMACILIK Bilimsel Ara tırma kurulu unda çalı an birçok görevlinin katkıları ile yayın a amasına gelmi tir En çok eme i geçenler, de erli çalı ma arkada larım Sayın Güler Üzen, Serkan Perk, Sevim Kaya, Sinem Özkesici ile özellikle Nalan Kapo lu Do an dır De erli ö rencilerim Jeofizik Mühendisi Can Sungur ile Aydın Büyüksaraç ın, Mehmet Yılmazer in Bilgisayar düzenlemesi, bütünleyici i birli ini sürdürmü tür De erli dilbilimci Sayın Orhan Tümen, Ankara dan konu gayla, ündekle(telefonla), biti keyle( ), belgeçle(faks) yolladı ı yeni terimlerle katkıda bulunarak, ayrıca uzun ündek (telefon) irdelemeleri ile kimileyin bir sözcük üzerinde birkaç gün tartı arak, sözlü ün tümünü okuyup görü lerini bildirerek bana en büyük güven ile deste i veren ülküde imdir. Atatürk döneminin izlerini bugüne ta ıyan, büyük dilbilimci Sayın Sami Karaören, o sevecen yüreklendirici sözleri ile beni sanki kamçılamı tır. Tüm sözlü ü okuyarak, beti in ba denetçili ini yapmı, yapıcı görü leri ile en büyük katkılarda bulunmu tur. De erli Türkçeci Nadiye Sarıtosun un e lemi ekte yer alan Terim Hazırlama Kılavuzu yeni sözcük üretmede çok yol gösterici olmu tur. Yüz yüze hiç kar ıla madı ım, 2007 de yitirdi imiz dilbilimci Sayın Ali Püsküllüo lu nun Öztürkçe Sözlü ü ile Orhan Hançerlio lu nun Türk Dili Sözlü ü olmazsa olmaz kılavuzlardır Onlardan çok yararlandım. Ayrıca dilimize büyük önem veren, bu günlere geli tirerek ta ıyan çok de erli TDK yayınları de er biçilmez bir kaynak olu turmu tur. Büyük Türkçü Prof Dr Turan Yazgan sa ladı ı ilgili yayınlarla sürekli arkamda olmu tur. Ayrıca Mimar Sinan Bilimteyi Konservatuvarından Sayın Sarper Özsan, TÜ Konservatuvarından Sayın Emel enocak a kü terimleri için, Büyükada dan ünerci(sanatçı) Sayın Mü erref Göver derledi i Kızılderili Sözcüklerini vererek katkıda bulunmu lardır. Bu ürün, gerek Anadolu da aymakla (halkla) konu malarımdan yakaladı ım, gerek annem ile anneannemin güzel arı Türkçe sinden ö rendiklerim, kendi türeti ile kurallı uydurmalarım, gerekse bu konuda eri ti im Türkçe cilerin ürünlerinden alıntı, aktarma, uyarlama, esintiler ta ır. Büyük önder Atatürk ün düzenletti i TDK yayını, Tarama Sözlü ü ile Derleme Sözlü ü, Anadolulu a zında ya ayan Türkçe mizi yeniden ya ama döndürmü, sonra da bize yol göstermi tir. Bu özüne dönme eylemimde sorunu bizle üle en (payla an) üretken, türetgen Türkçe mize katkı koyan adını anamadı ım tüm di er u ra da larım sa olsunlar Elleri, dilleri dert görmesin. Övgün Ahmet ERCAN, Prof Dr. Türkçe Ara tırmacısı-jeofizik Yüksek Mühendisi 1 A ustos 2009, stanbul B R NC ÖNSÖZ 5

6 Elinizdeki bu betik, 1975 den beri Türk dili üzerine yapmı oldu um ara tırmaların bir bölümüdür Bunu okudu unuzda, bugün, Türkiye de aramızda anla mak üzere kullandı ımız, Türkçe diye adlandırdı ımız dilin, dil yapısı olarak Türkçe ancak %65 i Osmanlı ca denilen 16 yabancı dilin karı ımı oldu unu göreceksiniz. Do rudur, dilimizde kalan Türkçe oranı yalnızca %35 dir Son yıllarda, ba ta, gerek basın, gerek sıvakalar (siyasiler), gerek okullar, gerek bilimteyler (üniversiteler), gerek anne babaların vurdum duymazlıkları, ayrıca yabancı dildeki bir sözcük için Türkçe sini ara tırmadan yapılan alıntılarla bizi Türk yapan Türkçemiz uçurumdan tepe taklan dü mek üzeredir Türkçe giderse ulus biter Atalarımızın 10 bin yıldır yazıp, konu tu u, geli tirdi i bu yaradılı ın en görkemli bulu larından biri olan Türkçe, Türkiye Türklerince yok edilme sürecine girmi tir Yeryüzünde, siyasete araç edilen, bazı sözcüklerine siyasi, ayrıca dini, ötesi, milli, slami kimlik bindirilen biricik dil Türkçe dir Bu gün Türkiye de ya ayan,türkçe yi yönlendiren Türklerin ço u Türkçe yi sevmemekte onun yerine, a ızlarında alı kanlık yapan Arapça, Farsça, Fransızca, ngilizce kar ılıklarını kullanmayı ye lemektedirler Yeryüzünde kendini, kendi ekinini sevmeyen, böyle ba ka bir ulus yoktur Dü ünün bir ulus ki, kendi öz diline, öz özgenine (kültürüne) kar ı dursun, onu kullananları yersin, gülsün, ötesi küçümsesin Oysa Türkçe nin yok olu u, ulusun yok olu u demektir. Buna dur diyecek, yönetimler, bilimteyler, Milli E itim, ulusa yön veren özel, çıpal (sivil) toplum kurulu ları, ulus önderleri aymazlık içinde suskundurlar Ba ta bizim üyelerini seçti imiz T.C Kamutayı suskundur. Yurtsever, yurtta ım sen yabancı sözcük kullananı, yazanı uyar, sen Türk gibi ap arı Türkçe konu, tıpkı Atan gibi, tıpkı Anadolu kırsalında gün yüzü görmemi ulusumuz gibi, Köpo lular, Yunus Emreler, Kasgarlı Mahmutlar gibi Türkçe konu mayanı uyar, uyanmazsa e it, e itilmiyorsa do rult Türkçe den ba ka yabancı dilde e itim sürdüren tüm e itim kurulu ları yabancı ülkelerin boyunduru una girmi demektir Buna dur de, kar ı çık Unutma Büyük Atatürk bu ulusa Türkçe konu tu u için Türk demi tir Atatürk ü unutma, yeniliklerini de Prof Dr Övgün Ahmet ERCAN 2003 K NC ÖNSÖZ Ural Altay (Avrasya) dili konu an boylara Turan soyu denir Turanlıların ya adı ı ülkeye Turan, diline de Turan dili, ya da Ural- Altay(Avrupa-Asya) dili denir Turan lar Avrupa ya Kutyak, Do u Avrupa ya Ural, Asya ya Altay demi lerdir Turan diline Gündo an da (Anadolu); Türkçe, Azerbaycan da; Azerice, benzer biçimde di er boy ile ülkelerde O uzca, Türkmence, Karayca, Ba kurtça, Tatarca, Hazarca, Gagavuzca, Kazakça, Kırgızca, Karacay Malkarca, Özbekçe, Uygurca, Yakutça denmektedir Bunlar Turanca yı ayrı a ızlar ile, ancak tümü de bir dil yapısına uygun olarak konu urlar. Boy ya da uluslar dillerine göre ad aldıklarından, benzer biçimde kendilerini Kırgız, Kazak gibi adlandırmaktadırlar Bu ortak dilin bizce yaygın adı Türkçe, genel olarak ise Turan Dili dir Ayrıca Turan yalnızca Orta Asya de il, Türkçe nin konu uldu u tüm ülkelerin adıdır O ülke Avrupa dan Amerika ya, Afrika ya, Asya ya, Avusturalya ya uzanır. Anlam olarak Türk örgütlü topluluk demektir Türkçe ise O uz boyunun (Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, ran, Gagavuz) konu tu u Turan a zıdır Biz yanlı bir adlandırma ile Orta Asya boylarına Altaylı yerine Türki, Turan dili olan dilleri yerine Türk Dili diyoruz Oysa onlar ne kendilerine, ne de dillerine böyle adlandırmıyorlar. Bu gün Türkiye de konu ulan dil ne yazık ki Türkçe ye çalık Osmanlıca dır Osmanlıca; Türkçe yapılı, 16 ayrı dilin karı ımı olan, karma, ulus dı ı (milleti dı layan) bir dildir Bu dili yabancı sözcüklerden arındırmadan, ne Türkçe yi ne de Türk Ulusunu olu turamayız Kaldı ki, Osmanlıca bir kamu (halk) dili de il, bir saraylı dilidir lhanlık (imparatorluk) döneminde karma dil olan Osmanlıcayı konu an oran yalnızca yüzde 1 idi Geri kalan 99 ki i arı, duru Türkçe konu uyordu Ancak, bunlardan pek azı yazıp okuya biliyordu den beri süren çalı malarımın amacı, kendilerine Türk demeyip Rumi diyen Osmanlılarca unutturulan Turan dili sözcüklerini bularak, onları O uz a zına uyarlayarak, Türkçe ye kazandırmaktır Burada konu konu görece iniz, yeniden tanıyaca ınız sözcükler size yabansı gelebilir Ancak onlar arı, duru, do ru, gerçek Turan kök sözcükleridir Onları ne ölçüde anlamıyorsak, o ölçüde Türkçe den uzakla tık demektir Nasıl ki io lu, kendi gövdesini, saçını, ayaklarını, yüre ini sevmese de de i tiremez ise, kök dilinin sözcüklerini de öyle benimseyecektir Onlar bizim yapı ta larımızdır Uzakla tı ımız sözcükleri sanki yeniden yabancı dil ö reniyormu çasına ö renece iz Öteki türlü adına Karma Türkçe denilen, Türkçe ile ili kisi olmayan yen bir dili türetmekteyiz, Turan dan kopuk Yeni önerilen bir Türkçe sözcük, bu tutmadı diye yerine, yabancı kar ılı ını kullanamaz Çünkü dil bir kurallar bütünüdür O ara tırılır ö renilir, ona seçeneksiz uyulur. Turan da yıllar boyunca yaptı ım çalı malarla sizin için ayıkladı ım, düzenledi im, kimisini bildi iniz, kimisiyle yeni tanı aca ınız sözcükler, ya ama dönmek için, sizin dilinizde dillenmeyi bekliyor Yenilerine alı mak, bellemek için, yabancı dil ö renmek için ne ölçüde çabalıyorsak onu yapaca ız; önce yüksek sesle okuyacak, dilimizi, a zımızı, kula ımızı alı tıraca ız, sonra onları konu ma ile yazılarımızda kullanarak yayaca ız, kalıcı yapaca ız Ba ka bir yolu yok Ki i kendinden utanır mı? Ki i özgeninden, dilinden utanır mı? Ki i görünü ünden, Türklü ünden utanır mı? Atatürk ün gösterdi i yolda Türk olmak için Türkçe yi ö renmek, Türkçe konu mak durumundayız Dili karma olan bir topluluk, ne bir ulustur, ne de ba ımsız. U urlar olsun Prof Dr Övgün Ahmet ERCAN 2009, 7 Baskı BET K-SÖZLÜK ÜZER NE GÖRÜ LER GÖRÜ 6

7 Türkçenin bir bilim dili olarak kullanılabilece ini gösteren örnek bir yıyma (kitap) Orhan TÜMEN, Dil Bilimci GÖRÜ Bu bize, Sumerlilerden Tevrat a geçti i kanıtlanan Vaktiyle insanlar arasında tek dil vardı, tanrı insanlara kızdı ve insanların birbirini anlamasınlar, diye onu karı tırdı... sözünün bundan kaynaklandı ını dü ündürüyor. GÖRÜ Dil, bir milletin temel ta ıdır. Dil, aynı dili konu an insanları birbirlerine koparılamaz çelik halatlarla ba layan öylesine güçlü bir ba dır ki; geçen zaman ve uzak co rafyalar bu ba ı zayıflatamaz. Türk Milletini 50 milyon km. karelik, dünyanın en büyük kıtası lan Avrasya da onbe bin yıldır var eden ve bir arada tutan, di er toplumların içinde erimeden millet olarak bu günlere gelmemizi sa layan Türkçe dir.bir dilin gücü, dili meydana getiren kelimelerin sayısıyla do ru orantılıdır. Türkçe, dünyanın en eski dili ve en geni co rafyasında konu ulan dil olmasına ra men u anda hak etti i güçte de ilse, bu günümüz Türk aydınının ayıbıdır. Sayın Övgün Ahmet ERCAN, Türk dilinin önemini iyi bilen ender aydınlarımızdandır. Çünkü o bilir ki Türkçe nin güçlendirilmesi her Türk aydınının ortak ülküsü ve ödevidir. Yine o bilir ki ülküyü belirleyen tarih uurudur, ödevi veren Mustafa Kemal ATATÜRK tür. Çünkü yine o bilir ki; 10 Kasım 1938 de Atatürk ün ölmeden önce yanındakilere verdi i son emir arkada lara söyleyin Türkçe çalı malarına ara vermeden sürdürsünler olmu tur. Bu son kitabı ile Ahmet ERCAN, Türkçe dilinin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir çalı mayı ortaya koymaktadır. Türk aydınının görevi, bu kitaptaki kelime kar ılıklarının varsa yanlı ını bulmak ve yeni Türkçe kar ılıklarla bu çalı manın geli mesini ve güçlenmesini sa lamaktır. Bir Türk Milliyetçisi olarak Ahmet ERCAN beyin Türk dili için yaptı ı çalı malarının aralıksız sürmesini dilerim. 7

8 Saygılarımla, Turgay TÜFEKÇ O LU, Türk Özgeni Koruyucu, Yazar 25 Mayıs 2009 GÖRÜ Kuran ın ilk Türkçe çevirisi Karahanlı lar ( ) döneminde, ncil in ilk Türkçe çevirisi Codex Comanicus adıyla 13. veya 14. yüzyılda Kıpçak Türkçesi ile yapılmı. Acıdır ki bugün bu çevirilerin ilki ngiltere de, ikincisi Venedik te bulunuyor. lginçtir ki, her iki çeviride de tüm kavramların kar ılı ı Türkçe de rahatlıkla bulunuyor. Çünkü semavi dinlerin kurucusu Hz. brahim Kengerli(Sümerli) olup, dinsel terminolojinin altyapısında Kenger Türkçesi vardır. Hiç ku kusuz, Hz. brahim e inen ve kaybedilen kitap ta Kengerce idi. Tarihten daha eski olan Türkçenin ya ı en az yıl. Sankritçe 3300, Grekçe 2 700, Farsça 2 750, Latince 2250, Fransızca 1000 ya ında.. Bunların tümü de sanki Türkçenin çocukları ve torunları.. Yıllardır, bu gerçekler örtbas edilmi. Beyinler ya ko ullandırılmı ya tutuklanmı Toplum bir kültür ku atması içinde tarihini ve dilini tanımaz olmu. Sn. Prof. Ahmet Ercan, ola anüstü sabır ve ara tırma yetene i gerektiren TÜRKÇE KAR ILIKLAR SÖZLÜ Ü adlı bu de erli yapıtı ile Türkçenin üretkenli ini,matematikselli ini, zenginli ini ve derinli ini gözler önüne sererek içinde bulundu umuz kültür ku atmasını yarmı bir Alp Bilge Toplumumuza ve gelecek ku aklara ı ık tutacak, aydınları(!) aydınlatacak bir yapıt Saygılarımla M.Ünal Mutlu, n. Yük. Müh Diller Arası Yakınlık Ara tırmacısı, Yazar ÖZDEY LER Bana bir dil verin size bir ulus yaratayım. Konfiçyüs " imden sonra hiç kimse evde (kapuda), i de Türk dilinden ba ka dil söylemeye Defterleri bile Türkçe yazalar. Karamano lu Mehmet Bey "Dildeki karma a, sokaktaki ba kaldırıdan korkutucudur. Konfiçyüs "Türklü ün gönlü bir, inancı bir, yurdu bir, Ancak ayrılır, olmazsa dili bir." Ziya Gökalp Türk dili Türk Ulusu nun yüre idir, belle idir. Ben bu ulusa Türk dedim, çünkü onlar Türkçe konu ur Türkçe konu mayana Türk denmez. Dilimizdeki yabancı sözcükler, konuklarımızdır Birgün gideceklerdir Türkçe, Türk ulusunun yapı kanıdır Türkçe giderse ulus biter Mustafa Kemal Atatürk BÖLÜM - 1 G R 8

9 Cumhuriyetimizin en büyük ba arılarından biri Dil Devrimi ile Bilimgüderliktir (laikliktir) Bir ulusu bir arada tutan dilidir, gelenekleridir, bayra ı, ortak ülküleri, özgeni(kültürü), ortak geçmi idir Bir ülkede konu ulan dilin karı ıklı ı, o ülkenin dı a ba ımlılı ının ölçüsüdür Dilini yitiren, ulus kimli ini yitirir sonra çözü ür, sonunda ilkutunu (devletini), ülkesini yitirir Soy, bir ki inin kökenidir Ayrı kökenden gelen toplumlar, bir yurtta, bir amaçta, bir dilde, bir bayrak altında birle erek bir ulusu yaratabilirler Bu gün ki, Türkiye, ABD, Fransa, talya, Rusya buna örnektir Türkçe deki Türk anlam olarak ne demek biliyor musunuz? Türk örgütlü topluluk demektir, kesinlikle soy adı de ildir Kırgız Türkü dedi inde Kırgız toplulu u, O uz Türkü dedi inde O uz toplulu u anla ılır Türk ün güç, ötesi yi it anlamına geli i bir yakı tırmadır Bu topraklardan gelmi geçmi tüm uygarlıkların biricik kalıtı olan bizler, ayrı soylardan gelip, uygarlıklar yuvası Anadolu da kurdu umuz bu yurdun adı Türkiye dir Anlamı da örgütlü topluluk ülkesi demektir Bu ülkede ya ayanlara Türk ulusu denir Türkiye de inanç ile soylara göre ayrım yoktur Her Önce Türküm diyen ki i birinci sırada egemen yurtta dır Yüce Atatürk, dilin adını ulusa, ulusun adını da ülkeye vermi tir Atatürk ün bu tanımı içinde soy egemenli i yoktur. Büyük Atatürk ün sözü unutulmasın; Ben bu ulusa Türk dedim, çünkü onlar Türkçe konu uyordu. Türkçe konu mayana Türk denmez. Türkçe ulusun yapı kanıdır, Türkçe giderse ulus biter. Dil bir ulusun bayra ıdır. Biz de Türk do duk Türkiye de, Türklü ümüzle övünüp, Türk gibi ya ayaca ız Ne bir Arap, ne bir ngiliz, ne de bir Fars gibi de il Adım, dilim, ırım, yırım, toyum, ezgim, yakarı ım, kutsal beti im(kitap), yazım, konu mam, e itimim, Türkçe olacak, öz kimli imi yansıtırcasına Arab Arapça, Fars Farsça, ngiliz ngilizce konu ur da, ben Türk olarak neden Arapça, Farsça ile ngilizce karı ımı olan ba ka bir dilde konu urum? Ayrıca ben Türk de il miyim ki adım neden Arap adı olsun? Benim kimli im adımın, dilimin Türkçe olmasından geçmez mi? Türkçe miz hem Arapça hem de ngilizce den daha güzel de il mi? Atatürk demedi mi? Dilimizdeki yabancı kökenli sözcükler konuklarımızdır, bir gün gidecekler Gelin u güzel dilimizin ne türbana girmesine, ne hamburger olup yenip gitmesine izin verelim. Atatürk devrimlerinin izleyicileri olarak, öncelikle Türkçe dilimizi yok eden yabancı sözcük giri lerine dur dememiz gerekiyor Türkçe sini, kullanmadıkça sen, ben ilkeli olup çaba göstermedikçe dilde bozulmayı önleyemeyiz Otuz be yıldır Anadolu muzun el de memi kırsalında ya ayan, arı, duru Türkçe den katkısız Türkçe sözcükleri bulup, ayıklayıp, gün ı ı ına kavu turuyorum. nönü nün bir güzel sözü var ; yabancı sözcük gümrükten girmeden, Türkçe sini türetin yoksa oturur, dil bozulur O nedenle 2004 sonu Sumatra kıyımından sonra Tsunami sözcü ünden çok söz edildi Bunun Japonca anlamı; dalganın büyüdü ü yer göz önünde bulundurularak koy dalgası denilmi tir Bu sonuçtur Ben ise eylemden kalkarak süpürtü dedim Kimi deprem bilimciler kaynaktan kalkıp depre im dalgaları dediler Bir sözcük için birkaç tanım olması varsıllıktır Ancak di er bilim ki ilerinin Türkçe yi korumak için giri imlerini kutlarım Levha ya da plaka nın Türkçe si kaysak, kıta ise turak, dünya ise yersu, eyge, yalçuk ya da yeryuvarı dır. E er olu turdu um Türkçe Dereni ne (Türkçe kulübü) üye olmak, sürekli ileti im a ına katılmak, ara tırmalarda gönüllü yardımcı olmak isterseniz, biti ki, yıdla kı ( ) buluna ıma bir gönderi yapın Bu giri imi, dilerseniz arkada larınıza iletin, kümemizi geni letelim Onlarında aramızda yer almasını sa layın. VATAN M LLET KAVRAMI Turan ulusları; O uz (Türkmen bizler), Kıpçaklar, Peçenekler, Kırgızlar, Tatarlar, Balkarlar, Hazarlar, Sahalar(Yakutlar), Özbekler, Kazaklar, Türkmenler, Azeriler, Gagavuzlar, Kafkasyalılar gibi uyruklardan (soylardan) olu ur Türk, bir soy adı de ildir Türkiye de ya ayan Turan asıllılar O uz(türkmen) soyundandır slamı seçmi O uzlara Türkmen denir Bu ulusların ortak diline Turan dili ya da bizdeki adıyla, Türkçe denir Türkçe de Türk; örgütlü topluluk demektir O nedenle bir Kırgız a Türk denilemez Ancak, Kırgız Turanlıları ya da birazda bizce yakı tırılarak Kırgız Türkü denilebilir Ancak, ne Kırgız, ne Kazak, ne de di erleri bu yakı tırmayı benimsemiyorlar Kısaca Biz Türk de iliz, biz Kaza ız diyorlar Atatürk te böyle dü ünmü, Türklü ü Anadolu, ayrıca laik Türkiye Cumhuriyeti ulusuyla sınırlandırmı tır Ancak son yıllarda, Türk e daha geni anlam yükleme e çalı ılarak tüm Orta Asya(Altay)da çe itli Türkçe a ızlarla konu anlara Türk ulusu denme e çalı ılmakta, Türk e soyluk anlamı yüklenmektedir Bu Cumhuriyetteki tanıma aykırıdır. Osmanlının kurulu undan, beyliklerin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlıda Türkçe göz ardı edilmi tir Bunun yerine yazın dili olarak Farsça, inanç dili olarak ta Arapça geçmi tir Yalnızca Anadolu kırsalında Türkmenler a zına sı ınabilen Türkçe nin geli mesi yava lamı, ötesi birçok sözcük yabancıları ile de i tirilmi tir Bu gün Anadolu da konu ulan anla ma dilimiz olan Türkçe büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün ürünüdür Yabancı dillerden alınarak, onlara bir bir ayrı anlamlar yüklenen yabancı, çalma, çırpma sözcükler bir süre sonra benimsenmi sözcükler olarak, arı Türkçe ye yapı mı tır te bunlardan ikisi de Milli (ulusal), Vatan (töröl, il, do ulan yer) gibi yabancı kökenli sözcüklerdir. Türkçe ye ne yazık ki yabancı dillerden giren milli, vatan gibi sözcüklere ayrı anlamlar yüklenerek Türk ulusu dü üncede, soyda, inanı ta bölünmü tür T.C kimli i ta ıyan ki iler, bir soydan, bir dinden olmayabilirler Türkçülükte soyculuk yoktur Türkiye de ya ayan T.C kimli i ta ıyan O uz (Türkmen), Kürt, Rum ile Ermeni lerin tümü ayrı soylardan Türk tür Çünkü Cumhuriyete göre Türkiye de ya ayan, Türkçe konu an, Türkiye yi yurt edinmi, Türkiye yi kuran ki ilere köken ile dinlerine bakılmaksızın Türk denir. Örnek olsun diye i te kimi önemli sözcüklerin gerçek anlamları ; Vatan (Yab) do ulan yer, il, el, töröl Vatanperver(Ar+Far) ilter(kzg) Vatansever(Ar+T) ilter(kzg), do du u ülkeyi seven,koruyan Yurt (T) doyulan yer Yurtsever ya adı ı, doydu u ülkeyi seven, koruyan. Memleket (T) 1. ülke 2. do up, yeti ilen yer Yer ile sınırları tanımlı büyük bölge. Ülke (T) sınırları belli, ulus topra ı, uyru unda olunan yer Mesken (Yab) oturulan, yerle ilen yer, ota, konut, ayıl(rs), ev, konut 9

10 Ulus (T) bir ülkede ya ayan, ülkü, gelenek, toprak, ordu, bayrak birli indeki örgütlü topluluk. Millet (Yab) bir gelenek, bir soy, bir din, bir ülkü birli inde birle en topluluk. Milli (Yab) bir soy, bir din, bir gelene i savunan. Milliyet (Yab) uyruk, soy, inanç birlikçili i. Milliyetçi soyunu ile inancını, geleneklerini seven, savunan Türk slam birlikçili i.. Uluscu, ulusal Türk ulusunu seven, ulusun çıkarlarını savunan bilimgüder(laik) Bir ülke, bir ülkü, bir gelenek, bir toprak, bir ordu, bir bayra ı savunan topluluk Kavim (Yab) bir soydan gelen küçük topluluk Budun (T) bir soydan gelen küçük topluluk Uyruk (T) soy, köken Uyrukda (T) Türkiye ye yasal olarak ba lı, kimlikli soyda, kökende ler. Soyda (T) Türkiye de otursun ya da oturmasın, O uz soyundan gelme ki ilerdir. Yurtta (T) Bir ülkenin kimli ini birlikte ta ımak Vatanda (Osm) do da (, ilde (, törölde, bir ülkede do an ki iler Bu ba lamda Almanya da ya amayı seçmi birinci ku ak i çiler bizim vatanda ımızdır, ancak yurtta ımız de ildir Onlar bizim budunda larımız ya da uyrukda larımızdır kinci ku aklar ise ne vatanda, ne de yurtta dır Onlar ancak O uz soyludur, kısacası soyda ımızdır Ancak, Almancılar, e er Alman olmu larsa bizimle bir uyruktan de illerdir artık Almanya da do up Türkiye de ayaktopu oynayan Tuncay, Serhat gibi ki iler, ne vatanda nede yurtta tır Onlar ancak soyda tır Benzer biçimde Batı Trakya daki Bulgaristan daki Türkler dendi inde,türk soylular denmek istenmektedir Onlar, yurtta ya da vatanda ımız de il, uyrukda larımız, soyda larımızdır, budunda larımızdır Trabzon lular, Aydın lılar yurtta, ile vatanda larımızdır Ancak, Bulgaristan da ya da Yugoslavya da do an, orada ya ayan soyda larımız ne yurtta, ne de vatanda ımızdır Onlar yalnızca soyda larımızdır Türkiye ye göç edenler ise yurtta ımızdır. Bosna-Hersek do umlu, ancak Türkiye de Türk kimli ine geçmi ki iler, Türk tür Ancak uyrukta ya da soyda de ildir O yurtta dır Onun soyu ise Bo nak tır. Türkiye de ya ayan burada do mu bir Kürt; vatanda tır, yurtta tır, Türk dür Ancak O uz soyundan geldi ini benimsemiyorsa, uyru u Kürt, soyu Kürt, milleti Kürt tür O uz soyundan geldi ine inanıyorsa, soyu O uz, uyru u O uz dur O uz soylu olanlar(biz Türkler), O uz ulusuyuz. Bir Kırgız ise, ne Türk, ne O uz soyludur O ne bir yurtta, ne bir vatanda tır O kökde tir Tüm Türkçe konu an uluslar, Turan kökündendir; kökde lerimizdir, soyda ya da uyrukda ımız de ildir. Kırgız, Tatar, Özbek lerle ortak uyru umuz ya da soyumuzun, kökenimizin adı Turan dır Bunların tümüne Türki de il, Turan lı uluslar ya da Turan ulusu denilebilir Bu durumda tümünün benimsedi i bir bayrak gerekir Turan ülkesi ise Türkçe nin konu uldu u tüm yerlerin toplamıdır Bu yer Altay(Asya) içine sı maz Bunun sınırları birçok ülkenin sınırlarını a ar, tüm yeryüze ta ar Türk bir soy kavramı olmadı ı için T.C kimliklerinde, uyru u kar ılı ına Türk yazılması yanlı tır Türk yerine O uz ya da Türkmen yazılması do rudur, en kapsamlısı ise Turanlıdır Azerbaycan Irak, ya da Gagavuz içinde böyle olmalı.türkiye de ya ayan, Türk kimli i ta ıyan tüm azınlıklar ile O uz soyundan gelmediklerine inanan Kürt ler in üst kimli i Türk tür Ancak, uyruklarına Ermeni soylular için Ermeni, Kürt soylular için önerildi i gibi Türkiyeli de il, isterlerse, Kürt yazılabilir Türkiye de do an, ayrıca ya ayan bir Ermeni ya da Rum Türk tür, yurtta tır, soyda ya da uyrukda de ildir Uyru u ile milleti Ermeni ya da Rum dur, Türk ulusudur, ancak Türk milleti de ildir, ulusaldır ancak milli de ildir Türkiye de Ermenilik, Kürtlük bir alt kimliktir Cumhuriyet ilkelerine göre, Türkiye de ya ayan tümümüz Türk üz. Türk soylu, sözü yanlı kullanılmaktadır Oysa Türk bir soy adı de ildir O uz soylu, Turan soylu, O uz uyruklu, Turan uyruklu, Turan ulusu, Turan ayma ı (halkı) denilebilir Türk ulusu dendi inde içinde; Türkiye Cumhuriyeti yurtta ı olan O uz, Ermeni, Rum, Kürt, Çerkez, Bo nak, Arnavut, Kafkas, Da ı tanlı, Abaza, Gagavuz, Tatar soylarının tümü anla ılır. Dolayısıyla T.C kimli i ta ıyan tüm bireyler Türk tür Ancak uyrukları; O uz, Türkmen, Ermeni, Rum, Kürt, Çerkez, Bo nak, Arnavut, Kafkas, Da ı tanlı, Abaza, Gagavuz, Tatar, Rus, Alman olabilir O nedenle, T.C kimliklerde uyru u yerine yazılması gerekenlerde, geldikleri soydur; Kürt, O uz, Türkmen, Rus, Alman, Bo nak, Kafkas, Da ı tanlı, Abaza, Gagavuz, Tatar gibi Türkiye de ne yazık ki bu kavramlar hem siyasi, hem de tüzel orunlarda (resmi dairelerde) karı tırılmaktadır Ancak, do ru tanımlar böyledir Böyle kullanılması gerekir Övgün Ahmet Ercan olarak benim kimlik belgemde; yurtta lı ım Türk (vatanda lı ım Türk), uyru uma O uz (Türkmen) olarak yazılması gerekir Bo nak e im Nicara da imdi, iki kimlik, açıkçası hem Bo nak hem de Türk kimli i ta ımaktadır Onun T.C kimli inde de yurtta lı ı; Türk ile Bosna-Hersekli, uyru u Bo nak yazmalıdır Benzer biçimde Türk Milli Takımı deyimi yanlı tır Çünkü, milli olması için tümünün Türk soylu ayrıca bir inançtan (dinden) olması gerekir çinde Ataist, ya da Lefter, sfendiyar gibi Rum soylu, Hıristiyan Ortodoks olan takım milli takım olmaz Bu durumda do ru söz Türk Ulusal Takımı dır. Almanya da do an ayrıca orada sürekli, Türkiye de geçici ya ayan, iki kimlikli,türkiye de ayaktopu oynayan Serhat ın Türk kimli inde, vatanda lı ı; Alman, uyru u; O uz (Türkmen) yazmalıdır Yurtta lı ı ise Alman ile Türk olmalıdır Türkiye de do up, Almanya da Türk kimli i ile ya ayanlar; Türkiye yurtta ı, Alman yurtta ı, Türkmen ya da Kürt uyru udur Almanya da do up büyüyen Alman kimli i ta ıyanların ise; yurtta lı ı Alman, uyrukları, O uz (Türkmen) dir Bunun do rusu böyle, böyle de kullanılmalı. 1

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Giri Ancak mitlerle ku atılmı bir ufuk kültürü birle tirebilir. Friedrich Nietzche (Trajedinin Do u u, s. 136) Siyasete ideolojiler yol

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2 ASAF SAVA AKAT Ç NDEK LER Sanal Baskıya Önsöz 2 ktisatta Yöntem Sorunları ( ktisat Dergisi, cilt 29, s. 185, Kasım 1979) 6 Raslantı ve Zorunluluk (Yeni Gündem, Sayı 3, 1-15 Haziran 1984) 18 DR S KÜÇÜKÖMER

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Türk Dili: Dünya Dili

Türk Dili: Dünya Dili Türk Dili: Dünya Dili PROF. DR. ŞÜKRÜ HALUK AKALIN ugün yakla ık 220 milyon konu uru bulunan Türk dili, Moğol ve Mançu-Tunguz dillerinin de yer aldığı Altay dil ailesinin en fazla konu ura sahip koludur...

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir Şubat 2009 ARKA KAPAK Kitap hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal

Detaylı