T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı"

Transkript

1 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) SÖZCÜ: Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) KÂTİP: Vedat DEMİRÖZ (Bitlis) O İ Ç İ N D E K İ L E R Maliye Bakanının Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarını Komisyona Sunuşu S Ö Z A L A N L A R BĠRĠNCĠ OTURUM... 2 BÜLENT KUġOĞLU (Ankara)... 3 MEHMET GÜNAL (Antalya)... 3 HASĠP KAPLAN (ġırnak)... 4 MUSTAFA KALAYCI (Konya)... 6 FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul)... 6 AYDIN AĞAN AYAYDIN (Ġstanbul)... 8 ĠZZET ÇETĠN (Ankara)... 9 FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul)... 9 RECAĠ BERBER (Manisa) MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) ERKAN AKÇAY (Manisa) MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) Kapanma Saati:

2 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 2 22 Ekim 2013 Salı BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAġKAN VEKĠLĠ: Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) SÖZCÜ: Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) KÂTĠP: Vedat DEMĠRÖZ (Bitlis) BAġKAN Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve kuruluģlarımızın, yazılı ve görsel basınımızın çok değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yeni Yasama Yılının, ülkemiz, milletimiz ve hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sağlıklı, huzurlu ve baģarılı bir çalıģma yılı geçirmemizi temenni ediyorum. 24 üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılının 2 nci BirleĢimini açıyorum. Önce, Cumhuriyet Halk Partisinden aramıza katılan Mersin Milletvekili Sayın Vahap Seçer e hoģ geldiniz diyorum ve Komisyonumuza katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Bugün gündemimizde, Maliye Bakanımızın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı nın Komisyonumuza sunuģu bulunmaktadır. Ben, Ģimdiden 2014 yılı bütçesinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ancak, Sayın Bakana ve usul açısından diğer arkadaģlara söz vermeden önce birkaç hususu sizlerle paylaģmak istiyorum: Hepinizin malumu olduğu üzere, önümüzdeki yılda mahallî seçimler ve cumhurbaģkanlığı olmak üzere iki seçim bulunmaktadır. Seçimler demokrasilerin vazgeçilmez unsurları ve halkın iradesinin ortaya koyduğu önemli platformlardır. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi en büyük temennimizdir. Seçimler dolayısıyla da yoğun bir mesai bizleri beklemektedir. Hem Meclisteki yasama faaliyetleri hem de seçim bölgelerinde gerçekleģtirilecek seçim faaliyetleri nedeniyle tüm milletvekili arkadaģlarıma Ģimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben inanıyorum ki, daha demokratik, daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye için hepimizin özlem duyduğu bir yaklaģım söz konusu. Bu hususları gerçekleģtirmek için de olmazsa olmaz olan husus yeni bir anayasadır, biliyorsunuz. Hangi koģulların FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkanım Adalet Komisyonu mu burası? BAġKAN Bütçe Komisyonu ama Değil efendim, değil ama bunları dile getirmek istiyorum. Hangi koģulların ürünü olduğu malum olan mevcut Anayasa, geçirmiģ olduğu pek çok değiģikliğe rağmen sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel ve diğer tüm alanlarda ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçlarını karģılamaktan ve bizi demokrasi idealine ulaģtırmaktan oldukça uzaktır. Hepimiz yeni bir anayasa sözü vermiģ olmamıza rağmen, kendimizi yeni, çağdaģ ve özgürlükçü bir anayasadan mahrum bırakmakta ve bir kısır döngüye mahrum etmekteyiz. Demokrasi, tüm unsurlarıyla doğru kuralların hayata geçirildiği sistemin adıdır. YanlıĢ kuralların yürürlükte olduğu bir sistemde sorunlar palyatif tedbirlerle çözülmeye çalıģılır ve bütünsel bir bakıģ açısı kaybedilir. ERKAN AKÇAY (Manisa) AKP adına mı konuģuyorsunuz Sayın BaĢkanım? BAġKAN Hayır efendim. ERKAN AKÇAY (Manisa) Kabul etmeyeceğimiz görüģler var ve hepimiz adına konuģuyor gibi bir üslup var. BAġKAN Sayın SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) - BaĢkanlık Divanı adına Biz paydaģ olduk efendim, siz merak etmeyin. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Demiröz size o yetkiyi verdi mi ki BaĢkanlık Divanı adına VEDAT DEMĠRÖZ (Bitlis) Estağfurullah, yetkimiz sonsuz. BAġKAN Umuyorum ve diliyorum ki, inģallah, hep beraber bu Meclis bu anayasa değiģikliğini tüm partilerin katılımıyla birlikte gerçekleģtirir, bunu temenni ediyorum efendim, hepimizin dilediği gibi. Çünkü, tüm partilerimiz anayasa değiģikliği konusunda hemfikir ancak Anayasa da ne tür bir değiģiklik yapılması gerektiği konusunda elbette farklı düģünceler söz konusu. Ancak, ortak olan hususlarda birlikte çalıģıp bu Anayasa daki değiģikliği yapmanın önemli olduğunu düģünüyorum. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Birkaç sefer de Ģu tutuklu milletvekillerine değinseniz iyi olur. BAġKAN Değerli arkadaģlar, hazırlanmıģ ve müzakere edilmek üzere bizlere gönderilmiģ olan 2014 yılı bütçesi de, önceki yıllardaki bütçeler gibi ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak tabii ki, daha da iyileģtirmek ve kaynakları verimli kullanmak adını görüģeceğiz, tartıģacağız, gerekirse Hükûmet politikalarını ve bütçe dengesini de bozmamak kaydıyla değiģiklikler yapacağız. Verimli katkı sağlamaya yönelik karģılıklı saygı ve anlayıģ içinde müzakereler gerçekleģtireceğimize olan inancımı tekrarlayarak katkıda bulunacak tüm milletvekili

3 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 3 arkadaģlarıma Ģimdiden çok teģekkür ediyorum. Ayrıca, Sayın Bakan baģta olmak üzere, bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen tüm bürokrat arkadaģlarıma da teģekkür etmek istiyorum. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Bakan Yardımcısını takdim etmediniz Sayın BaĢkan. BAġKAN Değerli üyeler, Sayın Bakana söz vermeden önce, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve SayıĢtay tezkerelerinin Komisyonumuzdaki müzakerelerine iliģkin olarak birkaç hususu okutup oylarınıza sunacağım: 1) Müzakere programında meydana gelebilecek yer değiģiklikleri konusunda BaĢkanlığa yetki verilmesi. 2) Komisyonda konuģma sürelerinin, bütçenin tümü üzerindeki görüģmelerde komisyon üyeleri için yirmi dakika, diğer milletvekilleri için beģ dakika; bakanlık ve kurum bütçeleri üzerinde görüģmelerde ise Komisyon üyeleri için on dakika, diğer milletvekilleri için beģ dakika ile sınırlandırılması, öngörülen sürelere bağlı kalınması kaydıyla bu sürelerin paylaģılarak kullanılabilmesi, 3) Sayın bakanların bütçe sunuģ konuģmalarının otuz dakikayla sınırlandırılması, 4) Söz ve soru sırasında Komisyon üyelerine öncelik verilmesi, 5) Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz kaydının müzakerelerin baģlamasını takiben iki saat içerisinde bizzat BaĢkanlığa baģvurmak suretiyle yapılması, 6) Soru sorma süresinin Komisyon üyeleri için on dakika, diğer milletvekilleri için beģ dakika olmak üzere on beģ dakika ile sınırlandırılması, 7) Ġç Tüzük ün 33 üncü maddesine göre tam tutanak tutulması, 8) Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüģmeleri sırasında bağlı cetvellerde veya Hazine yardımlarında ihtiyaç duyulabilecek düzeltmelere iliģkin olarak BaĢkanlığa yetki verilmesi, 9) Gerekli hâllerde ivediliği olan tasarı ve tekliflerin de Komisyon gündemine alınıp müzakere edilebilmesi. BAġKAN Evet, değerli arkadaģlar, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) BaĢkanım, bir hususu usulen belirtmek istiyorum. BAġKAN Tabii, buyurun Sayın KuĢoğlu. BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum ben de. Bu konuyla ilgili olarak, oylamakta olduğunuz konuyla ilgili olarak Sayın bakanlar son bölümde yarım saat konuģuyor, yeterli olmuyor, onunla ilgili bir husus yok. Hâlbuki birçok soru soruyoruz, bizler konuģuyoruz, birçok konuyu belirtiyoruz. Onun kırk beģ dakika en azından olmasını öneririm çünkü o bölüm çok önemli, sayın bakanların özellikle o bölümde bizim hassasiyet gösterdiğimiz konulara cevap verebilmesi lazım. Çok kısa kalıyor ve cevap veremiyorlar. Öyle bir ekleme yapabilirsek memnun oluruz. BAġKAN ġimdi, Sayın KuĢoğlu, tabii biz burada bir süre belirtmedik ama BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) Orada süre de belirtmedik, evet, öyle bir eksiğiniz var. BAġKAN - ama, eğer sizler de uygun görürseniz sizin teklif ettiğiniz gibi kırk beģ dakika soru-cevap için zaman ayırabiliriz. BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) Tamam. BAġKAN Evet. ERKAN AKÇAY (Manisa) On beģ dakika soru, yarım saat cevap yeterli mi, kurtarır mı? MEHMET GÜNAL (Antalya) Sayın BaĢkan BAġKAN Buyurun Sayın Günal. MEHMET GÜNAL (Antalya) TeĢekkür ederim. Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli basın mensupları, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın BaĢkan çok güzel temennilerle açtı, tabii, hepsine bizim Kendisi açısından bazı temennileri söyledi, bir kısmına katılıyoruz, bir kısmına katılmıyoruz ama bundan daha önemlisi, yine aynı senaryoyla karģı karģıyayız. Hangi senaryoyla? Geçen yılın baģında Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartıģmıģ olduğumuz SayıĢtay raporları gelmeden bütçenin görüģülmesi olayıyla. Ben dün BaĢkanımızı aradım, yoktu. Bütçe BaĢkanımıza söyledim, sonrasında arkadaģlar bize kurum raporları diye gönderdiler. Bir tanesinin -siz belki bakmamıģ olabilirsiniz nasıl olsa denetimlik bir Ģeyi yok diye ama- SayıĢtaycıların yazdığının içinde bazısında Maliye Bakanı yetkilidir, sorumludur. da diyor, onun için dikkatinize sunuyorum. Bu bir tanesi, bir bakanlığın denetim raporu, dıģ denetim raporlarından bir tanesi arkadaģlar. Kaç sayfa olduğunu söyleyeyim mi? 6 yazıyor. Hepsi fotokopi gibi, copy paste ile yapılmıģ. Ġçindeki kısımda SayıĢtayın sorumluluğu bütün raporlarda aynı Ģey, denetimin dayanağı, amacı, yöntemi, denetim görüģünün dayanakları. Denetim görüģü 6 ncı sayfa. Sayın Bakanım, Ģurası, bakın. 4 satır arkadaģlar, Sayın BaĢkan. Hepsinde fotokopi. Ne yazdığını bir tanesini okuyacağım, baģka bir Ģey söylemeyeceğim: Denetim görüģü oluģturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile bilgi ve belgeler yukarıda Kamu Ġdaresi Mali Tabloları ile Denetim Dayanağı Amacı, Yöntemi ile Kapsamı baģlıkları altında açıklandığı

4 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 4 üzere kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için -bu, sadece burası değiģik bütün raporlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığını elime aldığım için söylüyorum yılına iliģkin mali rapor ve tablolar hakkında görüģ bildirilememektedir. ġimdi, Sayın BaĢkanım, hepsiyle ilgili böyle bir rapor var. ġimdi, bu Ģartlarda BAġKAN Bu, Sayın Günal MEHMET GÜNAL (Antalya) biz neyi tartıģacağız yani ben anlamadım. Bu raporları bize göndermelerinin ne anlamı var? BAġKAN Sayın Günal, Ģunu ifade edeyim: ġimdi ĠZZET ÇETĠN (Ankara) Bir de zamanında gönderilmedi, onu da söyleyin. BAġKAN - bununla ilgili olarak Maliye Bakanımız gerekli açıklamaları yapacak, biraz sonra kendi konuģmasında MEHMET GÜNAL (Antalya) Hayır, baģtan söyleyelim de, çünkü Anayasa da BAġKAN açıklamaları yapacak kendisi. MEHMET GÜNAL (Antalya) Sayın Bakanın da sorumluluğu olduğu için zaten baģtan söyledim Sayın BaĢkan. BAġKAN Çünkü MEHMET GÜNAL (Antalya) Sayın BaĢkan, bir cümleyle bitiriyorum. BAġKAN Tamam. MEHMET GÜNAL (Antalya) Cevabını o zaman Sayın Bakan versin. Sizi ilgilendiren kısmı, Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanı olarak bize onları temin edip getirmek. Bir de sizinle ilgili kısmı yine, KĠT Komisyonuna gelen kamu iģletmeleri raporları da gelmiyor. Bir tane, bakın arkadaģlar, kamu iģletmesi raporu dediğimiz Ģey bu kalınlıkta oluyor bakın, böyle oluyor yani kalınlığı bu kadar oluyor. Bir kurumunkini alın, herhangi bir kamu kurumunun KĠT raporunu alın, bu da diğer kurumun raporu, bu kadarcık. 4 sayfa ama hepsi fotokopi. BAġKAN ġimdi, Sayın Günal MEHMET GÜNAL (Antalya) Onun için, yani Affedersiniz, fazla bir Ģey söylemiyorum, bitirdim. BAġKAN Anladım, tamam. MEHMET GÜNAL (Antalya) Sayın Bakan, size söyleyeceğim sorumluluk kısmı Ģurası: Kamu idareleri ve görevlilerin sorumluluğundan bahseder SayıĢtay Kanunu nun 9 uncu maddesi. Aynen diyor ki, onu da hatırlatıp bırakacağım: Sorumlular veya diğer ilgililer denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, iģlem, faaliyet ve malların fiilî ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar. 3 üncüsünde, (3) üncü fıkrasında da diyor ki: Yapmadıkları takdirde önce aylıklarının yarısı kesilir. Eğer devam ederse iģten atılırlar. Ben bugüne kadar hiç böyle bir iģlem duymadım, geçen sene de yapamadık. ġu anda mali hesap gelecek, kesin rapor. Bizim bütçe kanununun dıģında görüģtüğümüz ikinci Ģey kesin hesap raporu. Peki, Ģimdi, burada, ortada kesin hesap yok. Hesaplar gelmemiģ, raporlar gelmemiģ, ben hangi bütçeyi konuģacağım Sayın BaĢkanım, onu söylüyorum. Onun için bence Ģu anda toplanmamızın yasal dayanağı yok diye düģünüyorum. TeĢekkür ederim. ĠZZET ÇETĠN (Ankara) Çok haklı. BAġKAN Evet, teģekkür ediyorum. ġimdi, SayıĢtayla HASĠP KAPLAN (ġırnak) Sayın BaĢkan BAġKAN Vereceğim Sayın Kaplan. ġimdi, SayıĢtayla ilgili olarak hem Sayın Bakan bugün bir açıklama yapacak hem de perģembe günkü, bizim bütçeyle ilgili genel değerlendirme yapılacağı gün SayıĢtayla ilgili, özellikle 4 veya 5 ana raporla ilgili elbette değerlendirme yapma imkânınız olacak. MEHMET GÜNAL (Antalya) Ama baģlamamız yasal değil, onu söylüyorum. Yani siz söylüyorsunuz da BAġKAN Buyurun Sayın Kaplan. HASĠP KAPLAN (ġırnak) TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. Öncelikle bütçenin hayırlı olmasını diliyorum ben de çünkü bütçe hakkı demokrasinin özüdür Sayın BaĢkan ve Anayasa da düzenlenmiģtir bütçe görüģmelerinin nasıl olacağı, iģte, özellikle Anayasa nın 162 nci maddesinde bütçe tasarısının ne zaman verileceği ve Meclise sunulacağı. Yine, kesin hesapla ilgili olan 164 üncü maddede de SayıĢtay raporlarının ne zaman verileceği kesin olarak belirtilmiģtir. ġimdi, SayıĢtay Meclise bağlı çalıģan bir kurumdur, bir denetim mekanizması yapıyor, Hükûmete bağlı değil Sayın BaĢkan. ġimdi, Hükûmete bağlı olmayan SayıĢtayın vereceği raporlar ve ekleri kesin hesapla ilgili elimizde yok. ġu an elimize ilettiğiniz bu veriler var fakat en önemlisi bu verilerin, Avrupa Birliği ilerleme raporunda da özellikle askerî harcamalar, satın almalar, güvenlikle ilgili tek bir kelime yok, yani burada Emniyetin, Jandarmanın, Millî Savunma Bakanlığının, bu alacağımız füzelerin, Skorsky lerin, F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan harcamaların hiçbirisi yok yılı da

5 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 5 barıģ içinde geçti. ĠnĢallah Sayın Bakanımız bu 2013 yılının barıģ içinde, çatıģmasızlık içinde geçiģinin maliyeye olumlu, pozitif yansımasını verilerle önümüze koyar. ġimdi, bu SayıĢtayla ilgili eksiklikleri sizin kanalınızla Meclis BaĢkanlığından istiyoruz, Hükûmetten istemiyoruz. Bunu bu Ģekilde anlamanızı diliyorum çünkü Hükûmeti denetlemekle görevlidir SayıĢtay, Hükûmetin emrinde değildir. Her ne kadar seçim biçimi itibarıyla Mecliste, Hükûmetin çoğunluğu Mecliste olduğu için kendine yakın insanlar SayıĢtay BaĢkanı olabilseler de SayıĢtayın bu görevi hakkıyla yapması lazım. ġimdi, burada önümüze gelen bu. Bir tane de CV göndermiģ. Bize bütün gelen bu. BAġKAN Sayın Kaplan, diğer raporlar da gönderildi, bugün gönderildi sizin makamınıza. HASĠP KAPLAN (ġırnak) Hayır ama, yani, Ģimdi MEHMET GÜNAL (Antalya) Ben raporu gösterdim Sayın BaĢkan, rapor bu. HASĠP KAPLAN (ġırnak) yarından sonra bu genel görüģlerimizi BAġKAN Bu 4 HASĠP KAPLAN (ġırnak) Bakın, bir gün sonra genel görüģlerimizi sunacağız ve Sayın BaĢkan, bir gün sonra genel görüģlerimizi sunacağımız bu konuda elimizde veri yok, neyi konuģacağız yani? ġimdi, biz evet yeni bir anayasa yapmaya çalıģıyoruz, gerçekten bu toplumun otuz beģ yıldır bu darbe anayasasıyla gitmesi çok kötü, kabul edilir bir yaklaģım değil. Hatta yeni bir iç tüzük de yapıyoruz ve komisyonlarda yasaların olgunlaģmasına daha çok zaman ayıran bir anlayıģta da dört parti mutabık olduk yani. ġimdi, bizim burada, sağlıklı bir bütçe görüģmesini Komisyonda sağlıklı yapabilmemiz için bu verileri sizden talep ediyorum, sizin BaĢkanlık Divanı kanalıyla Meclis BaĢkanlığından istenmesini çünkü Meclis BaĢkanlığı SayıĢtayın muhatabıdır, oradan bu verilerin elimize ulaģtırılmasını istiyoruz. Eğer 2012 nin verilerini elimize almadığımız zaman biz burada en fazla giderin ayrıldığı askerî harcamaları, güvenlik harcamalarını -ki bu bütçede de gördüğümüz kadarıyla en çok artan birim bunlar- denetleyemediğimiz zaman, performans denetiminin olmadığı, gizli yönetmeliğe bağlandığı zaman Ģeffaf bir bütçeden, demokratikleģmeden bahsetmemiz mümkün değil. Bu, halkın bize verdiği vekaleti kullanırken halk adına Ģunu demek istiyoruz: Halkın koyduğu, hazineye koyduğu her kuruģun nereye doğru harcanıp harcanmadığını muhalefet olarak denetleme gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülüğü hakkıyla yerine getirmek için bu olanakları bize hazırlamanızı ve bu talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz. TeĢekkür ederim. BAġKAN TeĢekkür ediyorum. Değerli arkadaģlar, 4-5 ana rapor var biliyorsunuz SayıĢtay tarafından bize gönderilen: Birincisi, genel uygunluk bildirimi; ikincisi, faaliyet genel değerlendirme raporu; üçüncüsü, genel faaliyet raporu; dördüncüsü, dıģ denetim genel değerlendirme raporu; beģincisi ise mali istatistikleri değerlendirme raporu. Bu beģ rapor dün tüm komisyon üyesi arkadaģlarımızın odasına iletilmiģtir. HASĠP KAPLAN (ġırnak) Bunlar geldi Sayın BaĢkan. BAġKAN Evet, o raporlar iģte, bahsetmiģ olduğum onlar. Tabii, kurumlara yönelik raporlar ise, SayıĢtay raporları ise bugün itibarıyla odalarınıza gönderildi. HASĠP KAPLAN (ġırnak) Bizim bahsettiğimiz Savunma Bakanlığının, Emniyetin BAġKAN Hepsi var efendim, hepsi var, tüm bakanlıkların HASĠP KAPLAN (ġırnak) Ama yok. BAġKAN ġimdi, Sayın Kaplan, bakın, Ģöyle, usulümüz Ģöyle olacak: Biz Millî Savunma Bakanlığı bütçesini görüģürken Millî Savunma Bakanlığının SayıĢtay raporunu da görüģeceğiz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hangi raporunu? ġu yasak savma raporunu mu? BAġKAN Hayır efendim. ġimdi, bakın, Sayın Aslanoğlu, SayıĢtayın raporu Sayın Aslanoğlu, bakın FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, burada Ģu raporu biz görüģmeyiz. BAġKAN O takdir sizin tabii. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Yasak bir Ģeyi biz görüģmeyiz Sayın BaĢkan. BAġKAN ġimdi, değerli arkadaģlar, böyle bir anlayıģ olabilir mi? Lütfen. Böyle bir anlayıģ olabilir mi? Lütfen. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Rapor diye bir Ģey yok Sayın BaĢkan. BAġKAN ġimdi, arkadaģlar, SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından bize bu raporlar gönderildi mi? Gönderildi. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Yasak savma raporu. BAġKAN Hayır efendim, öyle değil efendim, öyle değil. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Bizi kimse kandıramaz. BAġKAN Ve burada detay birtakım sormak istediğiniz hususlar varsa SayıĢtay BaĢkanlığı burada bulunacak. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Olmayan bir Ģeyin nasıl ben detayını sorayım Sayın BaĢkan? BAġKAN Ne arıyoruz o zaman yani nedir? FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Bana adam gibi mali tabloları, harcamaları getireceksiniz. BAġKAN Yani Ģimdi tamam da Sayın Aslanoğlu, bakın, mali

6 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 6 FERAMUZ ÜSTÜN (GümüĢhane) Ġstediğin BAġKAN Müsaade eder misiniz arkadaģlar. FERAMUZ ÜSTÜN (GümüĢhane) Hakikaten lazım olan ne istediğiniz? MEHMET GÜNAL (Antalya) Gel görelim, bak bakalım var mı içinde. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Al Feramuz, bir bakar mısın. Rica ediyorum Eğer Ģu raporsa senden özür dileyeceğim. FERAMUZ ÜSTÜN (GümüĢhane) Rapor ağabey. OkumamıĢsın sen çünkü. BAġKAN Lütfen Sayın Kalaycı, buyurun. MUSTAFA KALAYCI (Konya) Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli bürokratlar, sayın basın mensupları; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu çalıģmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın BaĢkan, 4-5 sayfalık bir fotomontajın üzerine Denetim raporu yazıldı diye o denetim raporu olmaz ve yıllarca denetim yapmıģ birisi olarak söylüyorum: Ġçimizde denetim elemanlığından gelen arkadaģlar var, hayatında bir tane böyle rapor gördüğünü söylesin ben siz ne derseniz kabul edeyim. Böyle rapor olur mu? Bilgi, belge, defter yok, görüģ yok. O zaman rapor da yok. Yani, Maliye Bakanlığı raporu, Gelir Ġdaresinin raporu Ya, böyle rapor olur mu BaĢkanım? ġimdi, böyle olunca da Anayasa nın 87 nci maddesi ve 160 ncı maddesi gereği gibi yerine getirilmiyor. Hem denetim raporları boyutuyla hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi boyutuyla gereği yerine getirilmiyor sayılı Kanun un, 6085 sayılı Kanun un gerekleri yerine getirilmiyor. Bu hâliyle de kesin hesap tasarısı esastan sakat hâle geliyor. Ben Sayın Bakanıma hassaten sormak istiyorum: Biraz önce Mehmet Günal Bey SayıĢtay Kanunu nun 9 uncu maddesini okudu. Bilgi, belge, defter vermeyenlerin maaģının yarım ödeneceğine dair hüküm var. Sayın Bakan acaba maaģını tam alıyor mu? Bunu sormak istiyorum. Sayın BaĢbakan, müsteģarlar maaģlarını tam alıyor mu? Yani, Yok. demekle rapor olmaz ki Sayın BaĢkanım. Yoksa defteri niye vermiyorlar, onun kovuģturulması lazım. Kanun çok açık. BAġKAN ġimdi, değerli arkadaģlar, raporun inceliğiyle kalınlığıyla bir raporun ne kadar kaliteli olduğu ölçülemez. Böyle bir Ģey söz konusu değil. MUSTAFA KALAYCI (Konya) Ġçinde bir Ģey yok. BakmamıĢsın ki. BAġKAN Baktım efendim, ben de baktım. Elbette sorunu MEHMET GÜNAL (Antalya) BaĢkanım BAġKAN Değerli arkadaģlar, söz vereceğim. SayıĢtay yetkilileri de gelecek, elbette onların da görüģlerini alacağız ama bir kurumda eğer gerçekten herhangi bir problem görülmüyorsa, illaki oraya bir Ģeyler yazılıyor gibi bir yaklaģım sergileyemeyiz. Sıkıntılı olanlar varsa onlar elbette burada yer aldı. MUSTAFA KALAYCI (Konya) BaĢkanım, defter verilmedi, bilgi verilmedi. BAġKAN O konudaki sıkıntı Sayın Bakana söz verip daha sonra Sayın Aslanoğlu na vereceğim. Buyurun Sayın Bakan. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Sayın BaĢkanım, bence hepsini bitir de Bakana sonra toplu olarak söz ver. BAġKAN Peki. Sayın Aslanoğlu, buyurunuz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Efendim, bir kere, tutumunuzu kınıyorum. Ana muhalefet olarak sözü ilk ben istedim söz vermediniz. Hayır, tutumunuzu kınıyorum Sayın BaĢkan, ilk günden bunu size BAġKAN Sayın Aslanoğlu FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hayır. Tutumunuzu kınıyorum. BAġKAN Sayın Aslanoğlu, buyurun, buyurun. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkanım, çok değerli milletvekili arkadaģlarım, Sayın Bakan, çok değerli basın mensupları; hepinize saygılar sunuyorum. Bir kere, herkesin geçmiģ Kurban Bayramı nı ben ve arkadaģlarım adına kutluyor, tüm arkadaģlara, burada bulunan herkese, ülkemize sağlık, sıhhat dileklerimizi iletiyoruz. Sayın BaĢkan, bütçe ülkemize hayırlı olsunu yürekten demek istiyorum ama yasak savmacı bir anlayıģla bir bütçe ülkeye hayırlı olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bir kere, arkadaģlarım SayıĢtay raporları konusunu açtı; kimse yasak savmasın, kimse kimseyi kandırmasın. Bu ülkede bir SayıĢtay gerçeği varsa SayıĢtay gerçeğini yok ederek ve bir Ģekilde Belge, bilgi verilmedi. diyerek bir rapor göndermek SayıĢtay Kanunu na, bu ülkedeki etik değerlere aykırıdır. Lütfen Sayın BaĢkan, bizi kimse kandıramaz. Sayın BaĢkan, sizin Ģahsınızı biliyorum. Onurlu insan hesap verir. O bulunduğunuz makamda sizin onurunuzu ve Ģerefinizi çok iyi bilen bir kiģiyim ama bu yapılan uygulamaya ilk sizin karģı çıkmanız gerekiyordu. ġu raporla eğer siz

7 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 7 Ġçinizde denetimden gelen arkadaģlar var. Eğer buna rapor diyorsanız hepinizden özür diliyorum. Belge, bilgi bulunmadı, verilmedi. O zaman Sayın BaĢkan, sakın ola ki -geçen gün sizinle görüģmüģtük, bize Bakanlıklardan sonra SayıĢtayla ilgili bir bölüm açacağız. dediniz- bu raporla ilgili bir bölüm falan açmayın. Ben elimde belge, bilgi Onurlu insan hesap verir Sayın BaĢkan. Siz söylediniz bunu biraz önce: Hiçbir Ģey bulamadıysa ne yazacak? ġimdi, o zaman siz Ģunu mu söylüyorsunuz BAġKAN Neyi? FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Bu devletin bütün kurumlarında her Ģey güzel, hiçbir yolsuzluk yok BAġKAN Hayır efendim, hayır, çok eleģtiri de var efendim. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Nerede efendim, nerede? BAġKAN DıĢ denetim genel değerlendirme raporuna bakın, eleģtiriler var, eksiklikler var, Maliye Bakanlığından talepleri var yani bu elbette var. Bu tür konular var Sayın Aslanoğlu. Ama, bakın, Ģunu unutmayın: Bu rapor FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, ilgili kurumların raporlarında Mustafa Bey, verir misiniz. Eğer siz Ģuna rapor diyorsanız Örneğin, bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görüģülürken burada ben - SayıĢtay yetkilisi olacak- neyi konuģacağım Sayın BaĢkan? BAġKAN ġimdi, değerli arkadaģlar FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Eğer Demokrasi diyorsak Denetim görüģü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı burada görüģülecek, bize zaman ayıracaksınız. Neyi görüģeceğim? Denetim görüģü oluģturabilecek kiģi, gerekli mali rapor, tablolar, ilgili bilgi ve belgeler yukarıda Kamu idaresi tabloları ve denetim dayanağı amacı, yönetimi, kapsamı baģlığı altında açıklandığı üzere kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının mali raporu, tabloları hakkında görüģ bildirmiyoruz. O zaman neyi Sayın BaĢkan? Bizi kimse BAġKAN ġimdi, değerli arkadaģlar, bakın, bu bir süreç. Ġlk kez FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Onurlu bir BaĢkan olarak bunu böyle yırtıp atmanız gerekiyor. Bu rapor mu Sayın BaĢkan, bu rapor mu? BAġKAN Olur mu öyle Ģey? Bakın, Sayın Aslanoğlu, bu raporlar ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor, ilk kez. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Allah Allah! BAġKAN Evet, ilk kez geliyor. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sizin iktidarınızda, onu da söyleyebilirsiniz. BAġKAN Bu raporlar kurumlara ait, bakanlıklara ait FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Bakanım, Sayın BaĢkan diyor ki Ġlk kez bu Meclise geliyor. BAġKAN Hayır, KĠT ayrıdır. ġimdi efendim, SayıĢtay Kanunu 2006 yılında değiģti arkadaģlar yapmayın, 2006 yılında bunlar konuldu, bu raporlar konuldu. MEHMET GÜNAL (Antalya) Doğru, doğru. Yedi senedir ilk defa getirilebildi. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Yedi yıldır ilk defa On bir yıldır BAġKAN ġimdi değerli arkadaģlar FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Beyefendi, ben on bir yıldır buradayım, bir gün SayıĢtay raporu gelmedi. RECAĠ BERBER ( Manisa) Getirdik iģte. BAġKAN ĠĢte geliyor, ilk kez geliyor, onu söylüyorum. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Bu mu Sayın Berber? Eğer siz bir denetim elemanı olarak Getirdik. diyorsanız ben sizden Recai Bey, Ģuna bir bakar mısınız? Ya rica ediyorum ya! SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) - Sayın Aslanoğlu, SayıĢtay gelecek buraya, bütçesi var, orada konuģun. BAġKAN Sayın Aslanoğlu SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) - SayıĢtay geldiğinde eleģtirirsiniz Sayın Aslanoğlu. BAġKAN ġimdi, bakın Sayın Aslanoğlu, bir Ģey söyleyeceğim FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, bir Ģey söyleyeceğim BAġKAN Elbette. Bakın, raporlara yönelik eleģtirileriniz olabilir FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Pardon, müsaade eder misiniz? ġimdi, Amerika da yönetim bir paylaģımdır Sayın BaĢkan, onurluluktur, paylaģım onurluluktur. Amerika da Obama yönetimi ne yaptı? Muhalefetle birlikte oturdular, Amerika nın menfaatlerini bir ortak Ģeye Siz bizi dinlemiyorsunuz, siz bizim görüģlerimize önem vermiyorsunuz. BAġKAN Hayır efendim. ġimdi, bakın

8 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 8 FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢbakan diyor ki Obama ya Obama nın önünü kesiyorlar. Hayır, kimse kimsenin önünü kesmez. Biz, bu ülkeyi yönetenlerin önünü kesmek istemiyoruz. BAġKAN Sayın Aslanoğlu, bu raporları evet Türkiye Büyük Millet Meclisi adına SayıĢtay BaĢkanlığı hazırladı. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hangi rapor Sayın BaĢkan, Allah aģkına hangi rapor ya? BAġKAN Lütfen ġimdi, değerli arkadaģlar, bu raporu eleģtirebilirsiniz Raporda eksiklikler var. diyebilirsiniz FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Rapor yok ki Sayın BaĢkan, rapor yok rapor! BAġKAN ġu anda bize 151 tane rapor geldi değerli arkadaģlar. Bu raporlarda FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, Allahını seversen! Ġnançlı bir insansın BAġKAN SayıĢtay BaĢkanlığı FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Eğer bunları 151 in içinde sayıyorsanız SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Sayıyoruz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayıyorsunuz? Yazıklar olsun Sayın Bilgiç, yazıklar olsun! Eğer bu raporsa Mustafa Bey, yırtıp atacağım da özür diliyorum. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Sayın Aslanoğlu, içeriği eleģtirebilirsiniz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ġçeriğinde bir Ģey yok ki Sayın Bilgiç, ne içeriği? SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) EleĢtirin efendim, anlattığını eleģtirin o zaman. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ne içeriği? Bilgi, belge yok, rapor da yok. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Ama siz o raporu yırtamazsınız. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Yırtarım, beni kimse kandıramaz. Buranın eğer ben bir üyesiysem beni kimsenin kandırmaya hakkı yok Sayın Bilgiç. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Sayın Aslanoğlu, yırtamazsınız. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hayır yırtarım. Yırtarım Sayın Bilgiç, beni kimse kandıramaz. BAġKAN ġimdi, efendim, SayıĢtay BaĢkanlığı gelecek. SayıĢtay BaĢkanlığı geldiğinde bunları konuģacağız, tartıģacağız ama bugünkü programımız Sayın Bakanın sunuģları. Lütfen! FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Gelsin gelsin. MUSTAFA KALAYCI (Konya) - SayıĢtayın temsilcisi yok mu Ģimdi? BAġKAN PerĢembe günü görüģeceğiz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Rapor var. diye çıkmayın, Sayın BaĢkan, Rapor var. demeyin. BAġKAN Evet bize gelen 151 adet rapor var efendim. Sayın Ayaydın, buyurunuz lütfen. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Efendim, benim konuģmam bitmedi Sayın BaĢkan, benim konuģmam bitmedi. BAġKAN Lütfen, lütfen Tamam, usulü açısından mesele anlaģılmıģtır. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hayır, hayır BaĢkan, baģka bir Ģey BAġKAN Sayın Ayaydın, buyurun. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, konuģmam bitmedi benim. BAġKAN Nedir ilave söylemek istediğiniz Sayın Aslanoğlu? FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Size mi söyleyeceğim Sayın BaĢkan. Bu nasıl soru Sayın BaĢkan Nedir ilave söyleyeceğiniz? Size hesap mı vereceğim? BAġKAN Hayır efendim, öyle bir hesap vermek zorunda değilsiniz. Ben usul açısından size söz verdim ve aynı konuyu gündeme getirdiniz ve daha sonra söz isteyen FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Hayır, ondan sonra Nedir söyleyeceğin? diye bana soru soruyorsunuz. BAġKAN Nedir söylemek istediğiniz? dedim, evet. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ne demek efendim, siz buna karıģamazsınız. BAġKAN Hayır, elbette karıģamam. Buyurunuz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sormuyorum. Ayıptır ya, ayıptır! Allah Allah! BAġKAN Sayın Ayaydın, buyurun. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sana mı soracağım Sayın BaĢkan? AYDIN AĞAN AYAYDIN (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli basın mensupları; ben de hepinize saygılarımı sunarak sözlerime baģlamak istiyorum. ġimdi, 2014 yılı bütçesini görüģeceğiz yılı bütçesini görüģürken 2013 yılının ve daha önceki yılların uygunluk, 2012 nin uygunluğunu da burada görüģeceğiz, yani kesin hesapları görüģeceğiz.

9 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 9 ġimdi, ortada bir SayıĢtay raporu güya var ama yok. Biz burada hep SayıĢtayı suçluyoruz. SayıĢtayın bir suçu yok. SayıĢtay diyor ki Ben, bakanlıklardan denetim için bilgi ve belge istedim ama bakanlık bana denetim yapacağım hiçbir bilgi ve belgeyi göndermediği için ben de rapor yazamadım. diyor. Dolayısıyla, her ne kadar elimizde SayıĢtay Raporu adı altında 151 tane Sayın BaĢkanın belirttiği- rapor varsa bunların hiçbiri rapor değildir. Bunların içeriğine baktığınızda bana Bakanlık bilgi ve belge göndermediği için ben de değerlendirmeyi yapamadım. diyor. ġimdi, eğer biz o bakanlıkların harcamalarının nasıl yapıldığını göremezsek, SayıĢtayın o denetim raporunu göremezsek onların uygunluğunu nasıl kabul edeceğiz burada? Sorun burada. Onun için bence -Sayın BaĢkandan ben de rica ediyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı aracılığıyla SayıĢtayın denetim yapmasına olanak sağlayacak bakanlıkların her türlü bilgi ve belgeleri SayıĢtay BaĢkanlığına göndermelerini sizden rica ediyoruz, aracılık yapın. Eğer bir bakanlık bu bilgi ve belgeyi Meclis adına denetim yapma yetkisi olan SayıĢtaya göndermiyorsa bu sorumlular hakkında da iģlem yapılması gerekir. TeĢekkür ediyorum efendim. BAġKAN Evet, teģekkür ediyorum. Ġzzet Bey, buyurunuz. ĠZZET ÇETĠN (Ankara) Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli Komisyon üyesi arkadaģlarım, değerli milletvekili arkadaģlarım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın BaĢkan, geçtiğimiz dönem SayıĢtay raporları Meclisten kaçırıldı âdeta. Bu dönem bekledik ki raporlar gelsin, raporlar gerçekten geldi. Ben sizin bize gönderdiğiniz gündeme baktım 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla bazı raporların Komisyona geldiği yazılı yani yirmi gün önce, yirmi iki gün önce. Tabii, basında çıktı bunlar. Ben Komisyon üyesi birisi olarak Komisyon BaĢkanlığınızdan SayıĢtayın raporlarını bugüne kadar telefonla defaten istemiģ olmama rağmen temin edemedim ne Meclis BaĢkanlığından ne Komisyon üyelerinden. Bugün gelen raporların burada sizin yerinize, Komisyon BaĢkanlığına yirmi gün önce gelip yirmi gün tutmanızı tıpkı Hükûmetin denetimden kaçması gibi sizin de Komisyon BaĢkanı ve yönetimi olarak Komisyon üyelerinden raporları gizlediğiniz intibaını doğurdu ve görevi ihmal suçunu iģlediniz bu raporları bize bugüne kadar vermeyerek. Bu bir. Ġkincisi, Sayın Ayaydın arkadaģım beni bağıģlasın SayıĢtayın suçu yok. dedi ama bu denetimi SayıĢtayın TBMM ye gönderdiği raporlara iliģkin denetim elemanlarının denetimleri sırasında pek çok SayıĢtay denetim elemanına raporlara iliģkin, o uluslararası ĠNTOSIA denetim standartlarına uyulmamasına iliģkin Ģifahi emir verdiği ve onların da bir kısmının bu emre uyduğu, bir kısmının uymadığı dolayısıyla SayıĢtay denetimlerinin de gerçek anlamda bir denetim olmadığı basına yansıdı. Bu konuda SayıĢtayın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum olarak görevini yerine getirmediği açıkça ortada. Bu durumda Komisyon BaĢkanı olarak sizin, Meclis BaĢkanlığının özellikle, konuya müdahil olması gerekirdi. Nitekim siz Hükûmet olarak da yani AKP olarak da geçtiğimiz yıl SayıĢtay Kanunu nu değiģtirdiniz daha önceki dönemlerde, yetmedi, yeni bir kanun tasarısı, teklifi sunarak geçtiğimiz yıl mart ayında tam bir denetimden kaçmak için bireysel olarak bir tek kiģinin bütün ülkenin kaynaklarını kullanabilmesinin önünü açmak istediniz. BAġKAN Evet, teģekkür ediyorum. ĠZZET ÇETĠN (Ankara) Dolayısıyla, deminden beri yapılan tartıģmalar gösteriyor ki AKP Hükûmet olarak, Meclis BaĢkanlığında BaĢkan olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanı ve yönetimi olarak sizin Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıģtırmadığınız, denetimden kaçtığınız açıkça ortaya çıkmıģtır. ArkadaĢların söylediği 151 denetim raporunun rapor denilebilmesine gerçekten olanak yok. Ben de açıp baktım yani bunları rapor diye kabul edip görüģmeye açmanız sizin de aynı kayığa, aynı gemiye bindiğinizi gösteriyor. Ben de kınıyorum sizleri. MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın BaĢkan, rapor yazamadınız da mı FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkanım MUSTAFA KALAYCI (Konya) Rapor yazamadı mı rapor? BAġKAN ġimdi FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkanım BAġKAN Buyurunuz Sayın Aslanoğlu. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) ġimdi, ben de konuģacağım, Sayın KuĢoğlu da. Sayın Maliye Bakanım bu ülkede maliyenin baģı, paranın baģı. Sayın Bakanım, ben sizin çok objektif bir insan olduğunuzu bilirim. Aynı Ģekilde, siz maliye olarak hesap vermekten çekiniyor musunuz? SayıĢtayın Maliye Bakanlığı bize hiçbir belge, bilgi vermedi. diye bir rapor tutmasından bir alınganlık göstermiyor musunuz? MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) 25 milyarı kayıtlı onların. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Efendim, buyurun, burada, Sayın Bakanım BAġKAN Peki, teģekkür ediyorum. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Aynı Ģekilde, Maliye Bakanlığı raporunda bu ülkede her tür denetimi yapmakla yetkili olan kurum, eğer hesap vermekten çekiniyorsa biz bu ülkede hiçbir kurumu suçlamak BAġKAN Sayın Berber, buyurunuz.

10 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 10 RECAĠ BERBER (Manisa) TeĢekkür ediyorum. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ama burada birinci kabahat sizin. Hesap vermeyen insanlara ne yaptınız Sayın Bakan? Sayın BaĢkan, tutanaklara geçsin. Millî irade tecelli olmamıģtır burada. RECAĠ BERBER (Manisa) Sayın BaĢkan BAġKAN Evet, Sayın Berber, buyurunuz. RECAĠ BERBER (Manisa) Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaģlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokrat arkadaģlar, basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle, 2014 yılı bütçemizin görüģmelerine baģlarken -çok hararetli bir baģlangıç oldu ama- hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve kesin hesap kanununun dayanağı olan SayıĢtay raporlarının da bu yıl bütçe görüģmeleriyle; ilgili bakanlığın, ilgili kurumun bütçesiyle beraber görüģülecek olması, ilk defa olan bir husus ve belki bu yıl yaģayacağımız bu deneyimle, bu tecrübeyle bundan sonraki bütçe çalıģmalarında, Komisyonumuzun çalıģmalarında da belki yeni yönetimler bulmamız gerekecek. Çünkü hem bütçeyi hem kesin hesap raporlarını aynı anda, aynı bakanlığın, aynı kurumun görüģmesi sırasında ele almak gerçekten sorun. KĠT Komisyonunda görev yapan arkadaģlar bunu bilirler yani bir kurumun raporu bile saatlerce müzakere edilir, orada tespit edilen hususlar. ġimdi, burada, ben de raporun Yani yeni geldi ama baktım. ġimdi, arkadaģlar FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Rapor mu bu? RECAĠ BERBER (Manisa) Bir dakika Biz denetimden geliyoruz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Evet. RECAĠ BERBER (Manisa) ġimdi, koskoca devletin Maliye Bakanlığı ġimdi, Sayın Bakan ona cevap verecektir. Ben iki hususa açıklık getirmek istiyorum. Bir tanesi, hem BaĢkanlık Divanını hem bizi, grubumuzu itham eden bir söylem içinde, raporları sanki BaĢkanlık Divanı hazırlamıģ, biz hazırlamıģız gibi Böyle rapor mu olur? deyip bize, getirip buraya atıyorsunuz. Böyle bir Ģey olamaz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Berber, rapor mu bu? BAġKAN Lütfen FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Allah aģkına ya! RECAĠ BERBER (Manisa) Bir: Bu raporu ben hazırlamadım veya bizim arkadaģlarımız hazırlamadı. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Pardon, eğer siz bunu rapor olarak kabul ediyorsanız sizden özür diliyorum. RECAĠ BERBER (Manisa) Ġkincisi Böyle rapor olmaz. değil. Ben denetim elemanlığından geliyorum, bir sayfalık rapor yazdığımı da biliyorum, Maliye Bakanlığında denetim elemanlığı yapmıģ olan herkes de bilir. Eğer eleģtiri gerektiren bir husus yoksa dürüstçe, namusluca yazarsınız, bir sayfalık raporu da verirsiniz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Tamam, demek ki bu kurumlar RECAĠ BERBER (Manisa) Verdik, ben yazdım ve verdim. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Berber, bir soru soruyorum. RECAĠ BERBER (Manisa) Ġkincisi: Diğer hususa ben cevap vermeyeceğim. BAġKAN Evet, lütfen, Sayın Aslanoğlu RECAĠ BERBER (Manisa) Çünkü defter, belgelerin, tabloların FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Aynısını söylüyor. RECAĠ BERBER (Manisa) denetim elemanlarına ibraz edilmemesiyle ilgili FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) O zaman, Türkiye de tüm kurumlar tertemiz. RECAĠ BERBER (Manisa) ne kadar yaptırım olduğunu hem Anayasa da hem ilgili kanunda ne kadar MEHMET GÜNAL (Antalya) Kim uygulayacak bunu? RECAĠ BERBER (Manisa) Bir dakika, ama verilip verilmediğini burada ilgili bakanlıkların temsilcisi ve Maliye Bakanımız burada. Dolayısıyla MEHMET GÜNAL (Antalya) Ġyi de Maliye yalan mı yazmıģ? Verilmedi. diyor. RECAĠ BERBER (Manisa) ArkadaĢlar, burada, dikkat ederseniz, Verilmedi. demiyor. Bizim istediğimiz formatta, istediğimiz tablolar verilmedi. Yoksa Maliye Bakanlığının ve devletin bir muhasebe sistemi var ve bu muhasebe sisteminde belli kurumların bütün olarak muhasebesi tutulur ama siz bunun içinden sadece bir kurumu istediğiniz zaman, onu belki elektronik ortamda yeni bir yazılım, yeni bir formatta vermeniz gerekebilir. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Rapor değil o, rapor değil. RECAĠ BERBER (Manisa) Dolayısıyla, belge denetimini yapmak baģka bir Ģey, bir de mali tablolar üzerinden analiz yapmak üzere yeni mali tablolar, yeni formatta bilgi ve belge istemek baģka bir Ģey. Onlar verilmedi diye veya hazırlanamadı diye bütün Maliye Bakanlığının vermiģ olduğu veya devletin bütün kurumlarının tutmuģ olduğu

11 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 11 muhasebenin saklandığı, bir yerlere gizlendiği, dolapların içinde tutulduğu, bilgisayarlarda tutulduğu gibi bir izlenimle burada sunuluyor olmasına ben hayret ediyorum. Bu devlette böyle bir gelenek olamaz, olmaz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Özür dile, özür. RECAĠ BERBER (Manisa) Ne özür dileyecekmiģim! Allah Allah, böyle bir Ģey olmaz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Özür dile Sayın Berber. BAġKAN Sayın Bakan, buyurun. RECAĠ BERBER (Manisa) Onun için ben öncelikle ilk defa olduğu için FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Özür dile, özür. RECAĠ BERBER (Manisa) buna açıklık getirileceğini düģünerek teģekkür ediyorum Sayın BaĢkan. BAġKAN Sayın Bakan, buyurun. BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) BaĢkanım, ben de söz istiyorum. BAġKAN Vereceğim, vereceğim efendim, vereceğim. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Özür dileyin Sayın Berber. Yani bunun bir rapor olmadığı Yani Allah aģkına yapmayın, özür dileyin ya! MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) ġimdi, Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, kamu kurum ve kuruluģlarımızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları; SayıĢtayla ilgili, raporlarıyla ilgili, tartıģmalarla ilgili olarak ben sunuģ konuģmanın neredeyse onda 1 ini ona ayırdım. Dolayısıyla, müsaade ederseniz, bütün bu gündeme getirilen hususlar da dâhil olmak üzere, ben konuģma metni içerisinde cevap vereyim ama Ģunun altını bir çizmek istiyorum. Sorun Ģu: Türkiye de kamu kurumları adına sadece Hazine borçlanır. Bütün gelirleri, esas itibarıyla, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı toplar. SayıĢtay 2011 yılı sonunda kendisince bir yönetmelik çıkarmıģ ve demiģ ki: Her idare bazında mizan istiyorum, her idare bazında bilanço istiyorum, her idare bazında, iģte, gelir vesaire. Fakat takdir edersiniz ki bütün devlet adına Hazine borçlanır. Bir kurum adına borçlanmaz. Mesela, hiçbir idarenin tüzel kiģiliği yok. Bütün hazine mülklerini Millî Emlak yani hazine üzerinden biz yönetiyoruz. Dolayısıyla, bunların o kurumlar bazında değerlemesini talep etmek, belki birkaç yıl sürecek bir sistem değiģikliği gerektiriyor. ġimdi, her kurumun ayrı veznesi, ayrı banka hesabı, ayrı borçlanma birimi yok. Biz 25 milyon adet kayıt vermiģiz, 25 milyon kayıt. Bilgi vermemek mümkün mü ya? Kim vermeyecek yani SayıĢtay denetimi kadar önemli bir denetimde hiçbir kurumun, hiçbir yetkilinin bilgi vermeme diye bir durumu söz konusu olabilir mi ya? ġimdi, problem ne? MEHMET GÜNAL (Antalya) Kaç tane Sayın Bakan? Öğrenmek istediğimiz Ģu: Maliye Bakanlığında kaç kurum var yani? MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) Mizan isteniyor. MEHMET GÜNAL (Antalya) Mizan nedir? MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) Devletin bütün mizanını vermiģiz, en ufak bir sorun yok. MEHMET GÜNAL (Antalya) Tamam. Kaç kurum var Maliye Bakanlığına bağlı? BAġKAN Lütfen arkadaģlar, tamam. MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) Bakın, değerli arkadaģlar, soru-cevap Ģekline bunu dönüģtürmeyelim. BAġKAN Sayın Günal Evet, buyurun. MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) Sayın BaĢkan, müsaade ederseniz, özellikle genele iliģkin, sisteme iliģkin gündeme getirilen, SayıĢtayla ilgili bütün hususlara cevap vereceğim çok detaylı bir Ģekilde ama müsaade ederseniz yani tabii ki takdir sizin. BAġKAN O zaman Ģöyle yapalım: Ġki kiģinin usul hakkında söz talebi var, onları alacağım ve Sayın Bakan size döneceğim. Sayın KuĢoğlu, buyurunuz. BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) Sayın BaĢkanım, değerli Komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, çok değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni dönemimizin hayırlı olmasın diliyorum, yeni bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum ama bu Ģartlarda da bütçe sunumunun baģlaması, hakikaten sizleri de üzdü, beni de üzdü, bu koģullarda baģlamaması gerekirdi. Bakın, 2014 yılıyla ilgili olarak Sayın Maliye Bakanı sunum yapacak, bütçesini sunacak, hazırlamıģ yılıyla ilgili olarak da yapılan harcamaları denetleyeceğiz biz burada. Anayasa ya göre, Anayasa nın 164 üncü maddesine göre kesin hesap denetimi yani Hükûmetin, idarenin yaptığı harcamaların denetimi Ģarttır. Biz de bu denetimi yapacağız aynı zamanda ama bu denetimi milletvekilleri yapmaz. Mümkün değil, bu kadar kamu kuruluģunun, 400 milyara yakın bir harcamanın denetimini milletvekilleri yapmaz takdir edersiniz. Bu, bütün dünyada sayıģtay denen kurum tarafından yapılır, bizde de böyledir. Hatırladığım kadarıyla, 150 yıllık bir geçmiģi var, daha da fazla bir geçmiģi var, cumhuriyetten daha eski bir kurumdur.

12 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 12 Bunun bu Ģekilde yapılması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisine, bizlere bu raporların gelmesi lazım, o raporlar doğrultusunda da bizlerin siyasi eleģtirilerde bulunması lazım yılında, ben 3 dönemdir bu Komisyondayım, 3 dönemdir bütçeyle ilgili olarak bu Komisyonda, bu çalıģmayı yapıyorum. Ġlk yıl, 2010 yılı SayıĢtay henüz yeni yapılanıyor, onun için gelmedi. dendi. Geçen yıl, yine bir değiģiklik söz konusu oldu, o bahane edildi, gelmedi. Bu sene de gelmemiģ vaziyette ve Sayın Bakan da, Sayın Berber de konuģmasında bu raporları savunamadılar, kimse de savunamaz, Sayın BaĢkanım, siz de savunamazsınız. Bunun sizin için de bir sıkıntı, sorun olduğunu biliyorum ama devlet böyle yönetilmez yani bizlerin Komisyon üyesi olarak SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Biz savunuruz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Savunuyorsunuz. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Savunamayacağımız hiçbir Ģey yok. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Allah Allah! BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) Bakın, bu prosedürün hiçbir Ģeyini hiç kimse savunamaz, hiç kimse savunamaz, hepimizin utancıdır bu, hiçbir Ģekilde bunu savunamayız. Bütçe hakkı denen bir kurum vardır, bütçe hakkı demokrasinin ilk basamağıdır, bu yoksa gerisi yoktur, gerisini hiçbir Ģekilde konuģmamamız gerekir. BAġKAN TeĢekkür ederim. Sayın Akçay BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) BaĢkanım, devam ediyorum, lütfen. Bunlar konuģuldu ama tutanaklara geçmesi gerekir, önümüzdeki yıllarda da bu yılın bir utanç yılı olduğunun hatırlanması dolayısıyla, ileriki yıllarda böyle bir Ģeyin yapılmaması dolayısıyla tutanaklara geçmesi gerekir. Ben, burada oturan, bu Komisyonda görevli bir milletvekili olarak gerçekten utanıyorum. ĠnĢallah önümüzde bunun sıkıntılarını yaģamayız ama bu, aynı zamanda hepimiz için bir anayasal görev olduğu kadar, hukuki bir görev olduğu kadar kul hakkının denetlenmemesidir, yenen bir kul hakkının denetlenememesidir, bunun da bilinmesini, kayıtlara geçmesini özellikle istirham ediyorum. Hepimizin üstünde vebaldir, inananlar için vebaldir. Kul hakkı yeniyor ve denetlenemiyor, tekrar söylüyorum üstüne basa basa. TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. BAġKAN Buyurun Sayın Akçay. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Bilgiç, siz böyle konuģmazdınız, yoksa bakan mı olacaksınız? SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Evet efendim. ERKAN AKÇAY (Manisa) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yapılan tartıģmaları fevkalade önemli ve ciddi buluyorum. Değerli arkadaģlar, SayıĢtay anayasal bir kurumdur, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmaktadır ve SayıĢtay raporları tüm toplumu, kamu hayatını, devlet yönetimini yakinen ilgilendiren ve mutlaka bir denetim bakımından da olmazsa olmaz Ģartlardan biridir. Fakat, saat civarında odamda bu adına rapor denilen basılı fotokopileri bulduğumda kırk beģ dakika gibi kısa bir süre inceleme fırsatı buldum ve bu kadar kısa bir süre dahi bu yapılan çalıģmalarla ilgili genel bir fikir edinmemize maalesef yetti. Bu kadar hacimli raporları nasıl okuyacağız derken aslında iki saatlik iģi olduğu ortaya çıktı çünkü birbirinin fotokopisiyle karģılaģtık. Değerli arkadaģlar, raporlamanın ilkeleri ve raporun bazı özellikleri vardır. Onları, ana hatları, baģlıklar halinde sayacak olursak bunlar; doğruluk, açıklık, nesnellik, tarafsızlık, objektiflik, yol göstericilik, tamlık ve ölçülebilirlik gibi kriterleri, ölçüleri var ve bu Komisyonda yıllarca denetim elemanlığı yapmıģ arkadaģlarımız da var ve raporun, raporlamanın ne olduğunu hepimiz de iyi biliyoruz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın Berber i mi kastediyorsun Sayın Akçay? ERKAN AKÇAY (Manisa) Tabii, Sayın Berber de var, diğer pek çok arkadaģımız da var ve bu raporlama ilke ve özelliklerini bu çalıģma kesinlikle yansıtmamakta. Zaten mali rapor ve tablolar hakkında iģte Filan kurumun 2012 yılına iliģkin mali rapor ve tablolar hakkında görüģ bildirilememektedir. diyor. Yani, bu bir görüģme bildirme raporu değil, görüģ bildirmeme raporudur. Eğer illaki rapor diyeceksek o zaman görüģ bildirme raporu değildir ve bu denetleme değil denetlememe raporudur ve kurum raporunun eklerine atıfta bulunuyor ve ekler yok. Bu açıklamalar yok ve gönderilmedi bizlere. O nedenle, o kurumla ilgili sorun nedir belli değil çünkü ekler yok. Mutlaka bizlere raporların eklerle birlikte gönderilmesi gerekir. Aksi hâlde biz, bu bütçe hakkını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim hakkını ve yetkisini nasıl kullanacağız? Âdeta hani rapor kuģa dönmüģ diyeceğim ama ortada kuģ da söz konusu değil, sadece adı rapor olan bir basılı Açıkça SayıĢtay Türkiye Büyük Millet Meclisiyle dalga geçmektedir. Maalesef bunu söylemek üzüntü verici. BAġKAN Ya böyle bir Ģey söz konusu değil. ġimdi, arkadaģlar, olay teknik bir hadise, onu sayın Bakan da açıkladı. ERKAN AKÇAY (Manisa) Teknik bir BAġKAN Yani, Ģimdi, bakın FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) O zaman göndermesin Sayın BaĢkan.

13 Tarih : Grup : GiriĢ: Sayfa : 13 BAġKAN Ben açıklayacağım efendim. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ya, bırakın Allah aģkına ya! BAġKAN ġimdi, arkadaģlar Hiçbir Ģey söz konusu değil Sayın Aslanoğlu, lütfen. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Siz kandırmayın bizi ya! BAġKAN Sayın Aslanoğlu, bakın, hadise Ģu: Bu kurumlar denetlenmiģtir SayıĢtay tarafından. SayıĢtay Ģunu söylüyor, diyor ki FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Ya denetlenmiģ de ne olmuģ? BAġKAN kurum bazında mali tabloları FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Biz niye istiyoruz o zaman? Biz bunları neden istiyoruz? BAġKAN elde edemediğini söylüyor. Burada teknik bir konu var yani bunun teknik olarak çözülmesi gerekiyor. Yani, buradaki mesele o. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, biz buradan istemiyor muyuz? Olmayan bir raporu bize niye gönderiyor? BAġKAN Ama ilk kez gelen bir rapor elbette UĞUR AYDEMĠR (Manisa) Ya bunu bir bütün olarak aldı SayıĢtay zaten. Orada yazıyor Bütün olarak aldım, kurum olarak alamadım. diyor. Bütün olarak aldı. BAġKAN ġimdi arkadaģlar, düģünün, Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiģ bir binayı düģünün, bir arsayı düģünün, bunun ERKAN AKÇAY (Manisa) Sayın BaĢkan, benim konuģmam devam ediyor ama bu arada. BAġKAN Siz lütfen açıklayın, hemen söz vereceğim Sayın Akçay. ERKAN AKÇAY (Manisa) Sayın BaĢkan, tamamlayalım, tamamlamama, nokta koymama müsaade edin. BAġKAN Tamam, buyurun. ERKAN AKÇAY (Manisa) Dolayısıyla, bu, çok açık ve nettir. Lütfen, Komisyon baģkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı ve Hükûmet bunun bir rapor olduğu konusunda ısrar etmesin ve bunun da gereğini yapmak için ne gerekiyorsa gerekli giriģimlerde bulunulsun. BAġKAN Peki, teģekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun Sayın Bakan. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Yani ne oldu, bitti mi her Ģey? BAġKAN Sayın Aslanoğlu, bakın, usul hakkında söz istediniz, tam bir saatten beri usul hakkında söz üzerine konuģuyoruz. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Sayın BaĢkan, tek bir soru sorup bırakacağım. Siz diyorsunuz ki Hiçbir kamu kurumunda sorun yoktur, hepsi BAġKAN Sorunlar var burada, okuduysanız var. FERĠT MEVLÜT ASLANOĞLU (Ġstanbul) Nerede var Sayın BaĢkan? BAġKAN Var efendim, var. Açın, sadece DıĢ Denetim Genel Değerlendirme Raporu nu açın okuyun, var efendim. Yalnız Sayın Bakan, biraz önce okumuģ olduğum hususlarla ilgili bir oylama yapmam gerekiyor. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Oyladık. BAġKAN Oylamadık efendim, oyladık mı? BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) Oylanmadı, benim bir önerim vardı, onunla beraber oylamadınız. BAġKAN Oylanmadı, dolayısıyla, çalıģma usulüne belirlemek amacıyla oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler Kabul edilmiģtir. ġimdi, Sayın Bakana söz veriyorum. AYDIN AĞAN AYAYDIN (Ġstanbul) Kabul etmeyenler daha çok. SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) Biz saydık efendim, daha az çıktı. BAġKAN Buyurun Sayın Bakan. MALĠYE BAKANI MEHMET ġġmġek (Batman) - Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, değerli basın mensupları; konuģmama baģlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyor, geçmiģ Kurban Bayramı nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bildiğiniz gibi, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı nı 11 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. Bugün, Komisyonunuzda 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı nın görüģülmesine baģlanacaktır. Siz değerli Komisyon üyelerinin katkıları ile son hâlini alacak olan bu tasarılar Genel Kurula sunulacaktır. Yapacağınız her türlü yapıcı eleģtiri, katkı ve yorumlarınızdan dolayı Ģimdiden teģekkür ediyorum. Sayın BaĢkan, değerli üyeler; daha önceki bütçe görüģmelerimizde olduğu gibi sizlere ilk olarak dünya ve Türkiye ekonomisine iliģkin değerlendirmelerimi aktarmak istiyorum. Daha sonra sizleri 2012 yılı merkezi yönetim kesin

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R. - TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - SAYIġTAY BAġKANLIĞI - CUMHURBAġKANLIĞI

İ Ç İ N D E K İ L E R. - TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - SAYIġTAY BAġKANLIĞI - CUMHURBAġKANLIĞI 2009 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2007 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI - TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ - Radyo

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi 4/28/11 12:00 PM Page 67 DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP kürşad Sait BaBUçcU İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi GENEL OTURUM II 1 u?nal tekinalp:layout

Detaylı

------------O---------- 03.11.2007

------------O---------- 03.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) O

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) O 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

------------O----------

------------O---------- 2006 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 22 Kasım 2005 Salı ------------O----------

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

------------O---------- 31.10.2007

------------O---------- 31.10.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07/02/2011 GÜNLÜ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Dr.Hakan TARTAN- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

------------O---------- 09.11.2007 İ Ç İ N D E K İ L E R

------------O---------- 09.11.2007 İ Ç İ N D E K İ L E R 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU

2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN. Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) O

BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) O 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

17.11.2008 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

17.11.2008 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2009 MALĠ YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2007 MALĠ YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

------------O---------- 15.11.2007

------------O---------- 15.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

10.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R ENERJĠ VE TABĠÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü

10.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R ENERJĠ VE TABĠÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 1 10.11.2004 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

24 Aralık 2006 Pazar

24 Aralık 2006 Pazar 24 Aralık 2006 Pazar.- KANUN TASARI VE TEKLĠFLERĠYLE KOMĠSYONLARDAN GELEN DĠĞER ĠġLER (Devam) l.- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2005 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeye Dahil Daireler

Detaylı

O

O 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET M ECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET M ECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET M ECLİSİ YASAMA DÖNEM İ YASAMA YILI 24 4 PLAN VE BÜTÇE KOM İSYONU TUTANAK DERGİSİ 05 Temmuz 2014 Cumartesi I PLAN VE BÜTÇE KOM İSYONU GÖRÜŞM E TUTANAKLARI 05 Temmuz 2014 Cumartesi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R - Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile Genel Ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları

İ Ç İ N D E K İ L E R - Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile Genel Ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 1 07.12.2004 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ Sayısı 20582433 302.03-1 Yoklama, gündeme ilaveler ve önceki toplantının karar özetinin kabulü. Belediye Meclisi, Belediye ın BaĢkanlığında, Mehmet ÇINAR, Meltem KAVUK, ġahin ÖZER,

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

S Ö Z A L A N L A R

S Ö Z A L A N L A R 2009 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2007 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

25.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI -Yükseköğretim Kurulu -Üniversiteler

25.11.2004. İ Ç İ N D E K İ L E R MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI -Yükseköğretim Kurulu -Üniversiteler 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 1 25.11.2004 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

------------O---------- 19.11.2007

------------O---------- 19.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R S Ö Z A L A N L A R

İ Ç İ N D E K İ L E R S Ö Z A L A N L A R 2009 MALİ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2007 MALİ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 (10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) ESAS NO LU BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER İLE İNTERNET KULLANIMININ BAŞTA

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

------------O---------- 22.11.2007 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

------------O---------- 22.11.2007 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/134-1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu işyerlerinde yüzde dört özürlü

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAġKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

18 Nisan 2007 Çarşamba... Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim

18 Nisan 2007 Çarşamba... Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim 18 Nisan 2007 Çarşamba... Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim ġirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketi Hakkında

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı