ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **"

Transkript

1 Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** ÖZET Bu araştırma, şeker mısırı çeşitlerinde değişik ekim zamanlarının taze koçan verimi ve bazı tarımsal karakterler üzerine etkisini araştırmak a- macıyla 1999 ve 2000 yıllarında Bursa da yürütülmüştür. Denemede 4 ekim zamanı (15 Nisan, 15 Mayıs, 15 Haziran ve 15 Temmuz) ile 4 şeker mısırı çeşidi (Bonanza, Jubilee, Merit ve Reward) kullanılmıştır. Deneme, bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. İki yıllık sonuçlara göre, ekim zamanları arası farklılıklar bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, tepe püskülü çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı, bitkide koçan sayısı ve taze koçan veriminde istatistiki olarak önemli çıkmıştır. Çeşitler arası farklılıklar bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan çapı, tepe püskülü çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı ve bitkide koçan sayısında önemli bulunmuştur. En yüksek taze koçan verimi tüm çeşitlerde 15 Haziran ekiminde elde edilmiştir. Merit ve Reward çeşitleri en yüksek taze koçan verimlerini 15 Haziran, 15 Nisan ve 15 Mayıs; Bonanza ve Jubilee çeşitleri ise 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihlerinde vermişlerdir. Anahtar Sözcükler: Şeker mısırı, ekim zamanları, çeşitler, taze koçan verimi. * Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa. ** Zir.Yük.Müh., Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir. 79

2 ABSTRACT Effect of Different Sowing Dates On Fresh Ear Yield and Yield Components of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) Cultivars Under Bursa Conditions This research was conducted out to determine the effect of different sowing dates on the fresh ear yield and yield components in sweet corn cultivars. The research was carried out during 1999 and 2000 in Bursa. Four different sowing dates (15 April, 15 May, 15 June and 15 July) and 4 cultivars (Bonanza, Jubilee, Merit and Reward) were used in order to determine the suitable sowing dates. The experiment was designed as split plots with three replication. According to two-year results, the effects of sowing dates were statistically significant in plant height, ear height, ear lenght, days to tasseling, fresh ear weight, number of ear in plant and fresh ear yield. Significant differences were obtained among varieties for plant height, ear height, ear diameter, days to tasseling, fresh ear weight and number of ear in plant. The highest fresh ear yield was obtained in 15 June sowing date in all cultivars. The varieties Merit and Reward gave the highest fresh ear weight in 15 June, 15 April and 15 May sowings, whilst Bonanza and Jubilee cultivars produced the highest fresh ear yield in 15 June and 15 July. Key Words: Sweet corn, sowing dates, cultivars, fresh ear yield. GİRİŞ Şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) genellikle taze olarak veya konserve endüstrisi için yetiştirilmektedir. Endospermi şekerle dolu olduğundan taze iken tatlıdır. Tanesindeki protein ve yağ oranı diğer mısırlardan yüksektir (Köycü ve Yanıkoğlu, 1987). Şeker mısırı, A.B.D. de kişi başına yılda 3.4 kg taze koçan, 2.7 kg konserve ve 0.8 kg dondurulmuş olmak üzere toplam 6.9 kg tüketilmektedir (Çetinkol, 1989). Bugün, ülkemizde bu mısırın ekimi ile ilgili yeterli istatistiki bilgi olmamakla beraber, Bursa çevresinde ve diğer bazı illerimizde ekimi gittikçe artmaktadır (Turgut, 2000). Taze tüketim amacıyla tüketiciye genellikle atdişi ve sert mısır çeşitlerinin sunulduğu gözönüne alındığında şeker mısırının Türkiye de tüketim ve üretim potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir (Sencar ve ark., 1997). Birim alandan yüksek verim alabilmek için yetiştirilen bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyan bir çeşidin ekilmesi ve o çeşidin o bölge ko- 80

3 şullarında en iyi gelişme devrelerine sahip olabileceği dönemde ekilmesi gerekir. Verilen bir çeşidin verim potansiyelini ortaya koymada ekim zamanı en belli başlı faktördür. Birçok üretici için verimi artırmanın tek ve en önemli yolu daha erken ekim yapmaktır. Mısır bitkisi vejetatif periyodunu daha soğuk ve rutubetli dönemde geçireceğinden bitki iyi gelişir, verim artar; tepe ve koçan püskülü çıkışı yaz aylarındaki kuraklık stresinden ve rutubet noksanlığından önce meydana gelir ve döllenme gibi bir risk ortadan kalkar; erken olgunlaşma nedeniyle belirgin fiyat avantajlarına sahip olunmaktadır. Ancak, erken ekimde soğuk ve rutubetli toprakta çimlenmede gecikmeler olabilmektedir. Bu durum toprak altı zararlıları tarafından tohumların zarar görmesine yol açmakta ve bitki sıklığının azalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan erken ekimde don zararı ve yabancı ot sorunu ortaya çıkabilmektedir (Kırtok, 1998). Mısırın en uygun ekim zamanı, toprağın 7.6 cm lik katmanının 15 C ye ulaştığı dönemdir. Toprak sıcaklığı uygun olduğu halde, topraktaki nem araziye girilmesini ve istenilen zamanda ekimin yapılmasına olanak vermeyebilmektedir. A.B.D. de mısır ekim zamanı, şubat başı ile mayıs sonu arasındaki dönemdir (Larson ve Hanway, 1977). Ülkemizde değişik bölgelerde şeker mısırında çeşit ve ekim zamanı ile ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. Yapılan çalışmalarda, ekim zamanının gecikmesi bitki boyu, koçan uzunluğu, tek koçan ağırlığı değerlerini artırırken koçan püskülü çıkış süresini ise kısaltmıştır (Özel ve Tansı, 1994; Cesurer, 1995; Cesurer ve Ülger, 1997; Sencar ve ark., 1997). Çalışma ile, Bursa sulu koşullarında yetiştirilen şeker mısırı çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının taze koçan verimi ile bazı verim öğeleri üzerine etkilerini belirleyerek en uygun ekim zamanı ve çeşidi belirlemek amaçlanmıştır. MATERYAL ve YÖNTEM Çalışma, 1999 ve 2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tarımsal A- raştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 4 ekim zamanı (15 Nisan, 15 Mayıs, 15 Haziran, 15 Temmuz) ve 4 melez şeker mısırı çeşidi (Bonanza, Jubilee, Merit, Reward) kullanılmıştır. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü kurulmuştur. Parsel alanı 2.6 m x 5 m =13 m² dir. Her parsel 4 sıradan oluşmuştur. Sıra üzeri mesafe 20 cm dir. Ekim el ile yapılmıştır. Ekimden önce tüm parsellere saf olarak 10 kg azot/da, 10 kg fosfor/da ve 10 kg potasyum/da gelecek şekilde gübre verilmiştir. Bitkiler cm boylandıktan sonra dekara 15 kg azot daha üre formunda uygulanmıştır. 81

4 Ekimden hemen sonra yabancı otlara karşı herbisit atılmıştır. Bunun yanında sıra araları çapa makinesiyle, sıra üzerleri elle çapalanmıştır. Ayrıca vejetasyon döneminde insektisit uygulaması da gerçekleştirilmiştir. Denemelerin yapıldığı alanlar düz ve sulu tarıma elverişlidir. Toprakların bünyeleri killidir. Toprak analizi sonuçlarına göre deneme alanı toprakları fosfor ve potasyumca zengin, organik madde ve kireç bakımından yetersiz, tuzluluk sorunu bulunmamaktadır. ph 7.2 civarındadır. Deneme süresince ortalama sıcaklık ve oransal nem değerleri uzun yıllar ortalaması ile benzerlik göstermiştir. Araştırmanın ikinci yılında yağış uzun yıllara göre daha fazla, ilk yıl daha az olmuştur yılında vejetasyon döneminde toplam mm yağış alınmış, bu değer 2000 yılında mm olarak belirlenmiştir. Denemede, bitkilerin suya gereksinim duydukları zamanlarda sulama yapılmıştır. Boğaz doldurmaya kadar su yağmurlama, daha sonra salma sulama yöntemiyle verilmiştir. Bazı ekim zamanlarında, toprakta yeterli nem olmadığı durumlarda çıkışı sağlamak için de sulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümlerde ve hasatta, parselin yandaki iki sırası ve ortadaki iki sıranın başında ve sonundaki birer bitki değerlendirme dışı bırakılmıştır. Denemede aşağıdaki verim öğeleri üzerinde durulmuştur. Ölçümler 10 bitki üzerinde yapılmıştır. - Bitki boyu (cm): Toprak yüzeyinden tepe püskülünün çıktığı boğuma kadar olan yükseklik. - Koçan yüksekliği (cm): Toprak yüzeyinden ilk koçanın çıktığı boğuma kadar olan yükseklik. - Koçan uzunluğu (cm): Koçan uzunluğunun cetvel ile ölçülmesiyle belirlenmiştir. - Koçan çapı (cm): Koçan ortasının kumpas aleti ile ölçülmesiyle bulunmuştur. - Çiçeklenme süresi (gün): Ekim tarihinden, parseldeki bitkilerin % 50 koçan püskülü göstermesine kadar olan gün sayısı sayılarak belirlenmiştir. - Taze koçan ağırlığı (g): Parselin ortasındaki iki sıranın hasadında elde edilen kavuzsuz koçan ağırlığının, koçan sayısına bölünmesiyle saptanmıştır. - Bitkide koçan sayısı (adet): Parselin ortasındaki iki sıranın hasadından elde edilen koçanların, hasat edilen bitki sayısına bölünmesiyle bulunmuştur. 82

5 - Taze koçan verimi (kg/da): Parselin ortasındaki iki sıranın hasadından elde edilen kavuzsuz koçanların tartılması ve dekara çevrilmesiyle bulunmuştur. Parsel esasına getirilen verilerin deneme desenine uygun olarak varyans analizleri yapılmış ve iki yıl üzerinden birleştirilmiştir (Turan, 1986). Önemlilik testlerinde % 1 ve % 5, farklı grupların belirlenmesinde ise % 5 olasılık düzeyi kullanılmıştır. İstatistiki farklı gruplar asgari önemli farklılık yöntemine göre belirlenmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 1. Varyans Analizi Sonuçları Bursa sulu koşullarında dört farklı ekim zamanında, dört melez şeker mısırı çeşidiyle iki yıl tekrarlanan ve iki yıl üzerinden birleştirilmiş verilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge I ve Çizelge II de verilmiştir. Ekim zamanları arası farklılıklar bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı, bitkide koçan sayısı ve taze koçan veriminde önemli olduğu saptanmıştır. Çeşitlerin bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan çapı, çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı ve bitkide koçan sayısı farklılıkları önemli çıkmıştır. Yılların etkisi, gözlemi yapılan tüm karakterlerde yüksek derecede önemli bulunurken, ekim zamanı x çeşit interaksiyonu koçan uzunluğu, çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı, bitkide koçan sayısı ve taze koçan veriminde; yıl x ekim zamanı interaksiyonu bitki boyu, koçan yüksekliği, çiçeklenme süresi, taze koçan ağırlığı, bitkide koçan sayısı ve taze koçan veriminde; yıl x çeşit interaksiyonu bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, taze koçan ağırlığı ve bitkide koçan sayısında, yıl x ekim zamanı x çeşit interaksiyonu koçan yüksekliği, taze koçan ağırlığı, bitkide koçan sayısı ve taze koçan veriminde önemli bulunmuştur. 2. Verim ve Agronomik Karakterlere Ait Sonuçlar a) Bitki Boyu İki yıl ortalaması değerlere göre ekim zamanı geciktikçe bitki boyu değerlerinde artışlar olmaktadır. Nitekim, 15 Nisan ekiminde bitki boyu 93.5 cm, 15 Temmuz ekiminde cm olmuştur (Çizelge III). Merit çeşidi cm, Bonanza cm değeri ile çeşitler içerisinde en yüksek bitki boyuna sahip olmuşlardır. 83

6 84 ÇİZELGE I

7 ÇİZELGE II Yılların bitki boyuna etkisi önemli olmuş ve denemenin birinci yılı (133.6 cm) ikinci yıla (115.0 cm) göre daha yüksek değer vermiştir. Ekim zamanının gecikmesiyle sıcaklık değerinin artması bitki boyunu yükseltmiştir. Nitekim, şeker mısırı çeşitleriyle Kahramanmaraş koşullarında yapılan 85

8 benzer çalışmalarda geciken ekim tarihlerine bağlı olarak bitki boyunun yükseldiği, en kısa boylu çeşidin Reward, en uzun boylu çeşidin ise Merit olduğu saptanmıştır (Cesurer, 1995; Cesurer ve Ülger, 1997). Akman ve Sencar (1991) yaptıkları çalışmalarında erken ekimde bitki boyunun azaldığını saptamışlardır. Tokat koşullarında bir şeker mısırı denemesinde ekim zamanı geciktikçe bitki boyunun arttığı tespit edilmiştir (Sencar ve ark., 1997). b) Koçan Yüksekliği Koçan yüksekliği değerleri bitki boyuna benzer şekilde ekim zamanı geciktikçe artış göstermiştir. 15 Nisan ekiminde 43.9 cm olan koçan yüksekliği 15 Temmuz ekiminde 58.8 cm ye ulaşmıştır (Çizelge III). Merit çeşidi 58.8 cm ile koçan yüksekliği bakımından ilk sırada yer almıştır. Denemenin ilk yılında koçan yüksekliği 56.6 cm, ikinci yılında 45.7 cm olarak gerçekleşmiştir. Aynı konuda yapılan bir çalışmalarda en yüksek koçan yüksekliği Merit çeşidinde bulunmuştur (Cesurer, 1995). c) Koçan Uzunluğu Ekim zamanlarının koçan uzunluğuna etkileri önemli bulunmuş ve en yüksek koçan uzunluğuna 15 Haziran (20.6 cm) ve 15 Temmuz (19.5 cm) tarihlerinde rastlanılmıştır (Çizelge III). Çeşitler arası farklılıkların önemsiz bulunduğu denemede birinci yıl 20.5 cm, ikinci yıl 17.9 cm koçan uzunluğu değerleri gözlemlenmiştir. Ekim zamanı geciktikçe sıcaklığın yükselmesi koçan uzunluğunu da artırmıştır. Erken ekimde koçan uzunluğu azalmaktadır (Aldrich ve ark. 1986). Tokat koşullarında gerçekleştirilen bir çalışmada da ekim zamanının gecikmesi koçan uzunluğunu artırmıştır (Sencar ve ark., 1997). d) Koçan Çapı Koçan çapı yönünden ekim zamanları benzer etkiye sahip olurlarken çeşitler arası farklılıklar ise önemli bulunmuştur. En yüksek koçan çapı (4.50 cm) Merit çeşidinde, en düşük (4.15 cm) Bonanza çeşidinde görülmüştür (Çizelge III). Denemenin ilk yılında koçan çapı 4.52 cm, ikinci yılda 4.12 cm olmuştur. Çukurova koşullarındaki bir çalışmada da benzer olarak Merit çeşidi en yüksek koçan çapı değerini vermiştir (Özel ve Tansı, 1994). 86

9 ÇİZELGE III 87

10 ÇİZELGE IV e) Çiçeklenme Süresi Ekim zamanları geciktikçe sıcaklıkların da artmasıyla çiçeklenme gün süresi azalmıştır. Nitekim 15 Temmuzda çiçeklenme gün sayısı 54.5 gün iken 15 Nisan ekiminde bu değer 79.3 güne çıkmıştır (Çizelge IV). Çeşitler 88

11 arasında da çiçeklenme süreleri yönünden farklılıklar görülmüştür. Bonanza çeşidi 64.2 günde çiçeklenirken Reward çeşidinde bu değer 66.2 gün olmuştur. Denemenin ilk yılında (63.5 gün) çiçeklenme ikinci yıla (66.8 gün) göre daha erken gerçekleşmiştir. Geç ekimlerde tepe ve koçan püskülü çıkış süresi kısalmaktadır (Cesurer, 1995; Sencar ve ark., 1997). f) Taze Koçan Ağırlığı Taze koçan ağırlığında ekim zamanları arası farklılıklar önemli bulunmuş olup en yüksek değeri 15 Haziran ekimi (204.0 g) vermiştir (Çizelge IV). En düşük değer 15 Nisan ekiminde (179.4 g) tespit edilmiştir. Çeşitler arası farklılıkların da önemli olduğu araştırmada Jubilee, Reward ve Merit sırasıyla 193.9, ve g ile en yüksek taze koçan ağırlığına sahip olmuşlardır. Araştırmanın 1.yılında g olan taze koçan ağırlığı 2.yılda g olarak bulunmuştur. Diğer bir çalışmada da ekim zamanının gecikmesi tek koçan ağırlığını artırmıştır (Sencar ve ark., 1997). g) Bitkide Koçan Sayısı Ekim zamanlarının bitkide koçan sayısına farklı etkide bulunduğu denemede 15 Haziran ekimi 1.73 koçan/bitki ile en yüksek, 15 Mayıs ekimi 1.35 koçan/bitki ile en düşük değeri vermiştir (Çizelge IV). Bonanza çeşidi 1.68 adet ile bitkide en fazla koçana sahip olurken, Jubilee, Merit ve Reward sırasıyla 1.40, 1.38 ve 1.35 koçan vermişlerdir. Benzer bir çalışmada ise ekim zamanları ve çeşitler arasında bitkide koçan sayısı yönünden farklılıklar saptanamamıştır (Cesurer ve Ülger, 1997). A.B.D. de iki şeker mısırı çeşidi ile yapılan bir çalışmada ise bitkide koçan sayısı en son ekim zamanında artış göstermiştir (White, 1984). Denemenin 1.yılında bitkide 1.57 koçan görülürken 2.yılda bu değer 1.33 olmuştur. h) Taze Koçan Verimi Ekim zamanlarına göre dekara taze koçan verimi kg ile kg arasında değişmiştir (Çizelge IV). 15 Haziran ekimi kg/da değeri ile ekim zamanları içerisinde en yüksek taze koçan verimine sahip olmuştur. Bu ekim zamanını istatistiki olarak aynı grupta yer alan 15 Mayıs ( kg/da), 15 Temmuz ( kg/da) ve 15 Nisan ( kg/da) e- kimleri izlemiştir. Çeşitlerin taze koçan verim değerleri arasında istatistiki olarak farklılıklar bulunamamıştır. Taze koçan verimleri kg/da ile kg/da arasında değişmiştir. Kahramanmaraş ve Tokat koşullarında değişik ekim zamanlarında ve çeşitlerle yapılan çalışmalarda ekim zamanları arası farklılıklar önemsiz bu- 89

12 lunmuştur (Cesurer, 1995; Sencar ve ark., 1997). A.B.D. de gerçekleştirilen bir çalışmada mısır verimi Nisan ortasından Nisan sonuna kadarki dönemde artarken, ekimin Mayıs sonuna bırakılmasıyla verim azalmıştır (Nafziger, 1994). Denemenin ilk yılında ( kg/da) taze koçan verimi ikinci yıla ( kg/da) göre daha yüksektir. Araştırmada ekim zamanı x çeşit interaksiyonunun önemli çıkması çeşitlerin taze koçan verimlerinin ekim zamanlarına göre değişiklik gösterdiğini işaret etmektedir. Nitekim, Bonanza ve Jubilee çeşitleri en yüksek taze koçan verimlerini 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihlerinde; Merit ve Reward çeşitleri 15 Haziran, 15 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerinde vermişlerdir. SONUÇ Araştırma sonuçlarına göre, Bursa koşullarında şeker mısırında en uygun ekim zamanı 15 Mayıs-15 Haziran arası dönemdir. Denemeye alınan Bonanza, Jubilee, Merit ve Reward çeşitleri arasında taze koçan verimi yönünden farklılıkların bulunmaması bu dört çeşidin bölgede rahatlıkla yetiştirilebileceğini göstermektedir. Ancak, yüksek verimler için erken ekimlerde Merit ve Reward, geç ekimlerde Bonanza ve Jubilee çeşitleri önerilebilir. KAYNAKLAR Akman, Z. ve Ö. Sencar, Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve Ekim Zamanının Verim ve Bazı Agronomik Karakterler Üzerine Etkileri. C.Ü.Ziraat Fak.Dergisi, 7: Aldrich,S.R.,W.O.Scott and R.G.Hoeft,1986. Modern Corn Production, Illinois, pg.358, USA. Cesurer, L., Kahramanmaraş Koşullarında Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Şeker Mısırında Taze Koçan Verimine ve Diğer Bazı Tarımsal ve Bitkisel Özelliklere Etkisi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, s.203. Cesurer,L. ve A.C.Ülger,1997.Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Şeker Mısırı Çeşitleri Üzerindeki Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, , Eylül Çetinkol, M., Tatlı Mısır üretimi, Hasad Aylık Tarım ve Hayvancılık Derg. 4(46), Kırtok, Y., Mısır Üretimi ve Kullanımı, Kocaoluk Basım ve Yayınevi,

13 Köycü, C. ve S.Yanıkoğlu, Samsun Ekolojik Şartlarında Mısır (Zea mays L.) Çeşit ve Ekim Zamanı Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara, , Mart Larson, W.E. and J.J.Hanway, Corn Production, (Corn and Corn Improvement, Ed.G.F.Sprague), pg Nafziger, E.D., Corn planting date and plant population. Journal of Production Agriculture, 7:1, Özel, R. ve V. Tansı, Çukurova Koşullarında İki Şeker Mısır Çeşidinde Şaşırtmanın ve Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi, Tarla Bitkileri Kongresi, Nisan 1994, İzmir. Sencar, Ö., S. Gökmen ve M.İdi,1997. Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Agronomik Özelliklerine Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniklerinin Etkisi, Tr.J. of Agriculture and Forestry 21: Turan, Z.M., Araştırma ve Deneme Metodları, Uludağ Ü.Ziraat Fak.Yayın., Bursa, s 302. Turgut, İ., Bursa Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Bitki Sıklığının ve Azot Dozlarının Taze Koçan Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Turk J. Agric. For. 24: White, J.M., Effect of Plant Spacing and Planting Date on Sweet Corn Grown on Muck Soil in the Spring. Proceeding of the Florida State Horticultural Society, 97: Maize Abstract, 1986 (Vol:2, No:4, 2022). 91

14 Çizelge I. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinde Bitki Boyu, Koçan Yüksekliği, Koçan Uzunluğu ve Koçan Çapına Ait Varyans Analizi Sonuçları (Kareler Ortalaması) ÖZELLİKLER Varyasyon S.D. Bitki Boyu Koçan Yüksekliği Koçan Uzunluğu Koçan Çapı Kaynağı (1) (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) Yıllar ** ** ** ** Bloklar * 185.7* * Ekim Zam.(A) ** ** ** ** 223.4* 889.2** * Yıl x A * ** Ana Pars.Hatası Çeşit (B) ** 607.3** ** ** 224.1** ** ** ** 0.22** 0.554** A x B ** ** ** 11.9* Yıl x B ** ** * Yıl x A x B ** Alt Pars.Hatası (1): Teksel yıllara ait serbestlik derecesi; (2): Birleştirilmiş verilere ait serbestlik derecesi. *, **: Sırasıyla 0.05 ve 0.01 olasılık düzeylerinde istatistiki olarak önemli.

15 Çizelge II. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinde Çiçeklenme Süresi, Taze Koçan Ağırlığı, Koçan Sayısı/Bitki ve Taze Koçan Verimine Ait Varyans Analizi Sonuçları (Kareler Ortalaması) ÖZELLİKLER Varyasyon S.D. Çiçeklenme Süresi Taze Koçan Ağırlığı Koçan Sayısı/Bitki Taze Koçan Verimi Kaynağı (1) (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) 1999 (1) 2000 (1) Birleş. (2) Yıllar ** ** ** ** Bloklar * Ekim Zam.(A) ** ** ** ** ** 0.492** 0.849** 1.210** ** * ** Yıl x A ** * * ** Ana Pars.Hatası Çeşit (B) ** ** ** ** 871* 906* 0.179* 0.611** 0.562** A x B ** 2.519* 5.338** ** 1117** 0.201** 0.121* 0.104* ** * Yıl x B ** ** Yıl x A x B ** ** ** Alt Pars.Hatası

16 Ekim Zamanları Çizelge III. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinde Elde Edilen Bitki Boyu, Koçan Yüksekliği, Koçan Uzunluğu ve Koçan Çapına Ait 1999, 2000 ve İki Yıl Ortalaması Değerleri Bitki Boyu (cm) Koçan Yüksekliği (cm) Koçan Uzunluğu (cm) Koçan Çapı (cm) İki Yıl Ort İki Yıl Ort İki Yıl Ort İki Yıl Ort. 15 Nisan 88.3 d 98.8 c 93.5 d 39.3 d 48.6 a 43.9 c b Mayıs c b c 53.9 c 48.6 a 51.2 b b Haziran b b b 61.7 b 39.5 b 50.6 b a Temmuz a a a 71.5 a 46.1 a 58.8 a ab Çeşitler Bonanza b a a 51.3 b 45.9 b 48.6 c a b 3.95 c 4.15 c Jubilee c b c 44.6 c 40.7 c 42.6 d a b 4.11 bc 4.25 c Merit a a a 66.5 a 51.2 a 58.8 a a a 4.28 a 4.50 a Reward ab b b 64.0 a 45.0 b 54.5 b b a 4.16 ab 4.38 b Yıl Ortalaması a b a 45.7 b a 17.9 b a 4.12 b -

17 Çizelge IV. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinde Elde Edilen Çiçeklenme Süresi, Taze Koçan Ağırlığı, Koçan Sayısı/Bitki ve Taze Koçan Verimine Ait 1999, 2000 ve İki Yıl Ortalaması Değerleri Ekim Zamanları Çiçeklenme Süresi (gün) Taze Koçan Ağırlığı (g) Koçan Sayısı/Bitki (adet) Taze Koçan Verimi (kg/da) İki Yıl Ort İki Yıl Ort İki Yıl Ort İki Yıl Ort. 15 Nisan 78.3 a 80.3 a 79.3 a b c 1.72 a 1.30 b 1.51 b b b b 15 Mayıs 61.8 b 66.5 b 64.1 b b bc 1.45 b 1.26 b 1.35 c bc ab b 15 Haziran 59.8 c 65.7 b 62.8 c a a 1.77 a 1.70 a 1.73 a a a a 15 Temmuz 54.0 d 54.9 c 54.5 d b b 1.35 b 1.07 c 1.21 d b a b Çeşitler Bonanza 62.6 c 65.8 c 64.2 c c b b 1.70 a 1.66 a 1.68 a Jubilee 63.7 b 67.2 ab 65.4 b bc a a 1.65 a 1.14 b 1.40 b Merit 63.1 c 66.5 bc 65.0 b ab b a 1.48 b 1.28 b 1.38 b Reward 64.5 a 67.9 a 66.2 a a b a 1.46 b 1.25 b 1.35 b Yıl Ortalaması 63.5 b 66.8 a a b a 1.33 b a b -

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 34-41 ISSN:1309-0550 Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri *

Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri * Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (1):28-40, 2013 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi K. SÖNMEZ ve ARK. Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):35-46 ISSN 1018-8851 Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi Dursun EŞİYOK

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 41-50 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.95452 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.95452 Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI ***

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI *** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 47-56 Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 33-46 Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Abdullah ÖKTEM * A. Gülgün ÖKTEM

Detaylı

BURSA KOŞULLARINDA ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) EN UYGUN ÇİÇEK TOZU VERME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ

BURSA KOŞULLARINDA ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) EN UYGUN ÇİÇEK TOZU VERME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 183-188 BURSA KOŞULLARINDA ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) EN UYGUN ÇİÇEK TOZU VERME ZAMANLARININ BELİRLENMESİ Ahmet DUMAN İlhan

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ertan KELEŞ 1, Mevlüt TÜRK 1 * 1 Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crop,

Detaylı

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):47-58 ISSN 1018-8851 Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Özlem

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi KSU J. Agric Nat 21(6):809-816, 2018 Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Sevda KILINÇ 1, Çetin KARADEMİR 2, Zehra EKİN 3 1 GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. DİYARBAKIR KOŞULLARINA UYGUN ŞEKER MISIR (Zea mays L. saccharata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. DİYARBAKIR KOŞULLARINA UYGUN ŞEKER MISIR (Zea mays L. saccharata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR KOŞULLARINA UYGUN ŞEKER MISIR (Zea mays L. saccharata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ Önder ALBAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

TTM-815 Mısır (Zea mays L.) Çeşidinde Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Silaj Verimine Etkisi

TTM-815 Mısır (Zea mays L.) Çeşidinde Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Silaj Verimine Etkisi Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (1): 61-69 ISSN 1018 8851 1 Şeyda ZORER ÇELEBİ 2 A. Korhan ŞAHAR 2 Rafet ÇELEBİ 3 A. Esen ÇELEN 1 Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 98-103 Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Mehmet ATAK 1 Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224, 2008 ISSN : 1300-9036 Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Ali ÖZTÜRK Sancar BULUT Ebru BORAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversites Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 12-17 ISSN:1309-05500 Hibrit Mısır inde (Zea mays L. indendata S.) Tane Verimi ve

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi *

Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 145-155 Bursa Koşullarında Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi * Ahmet DUMAN ** İlhan TURGUT *** ÖZET

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) 11-18 ISSN:1309-0550 Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA ŞEKER MISIR (Zea mays saccharata Sturt.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Derya KARACADAL

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN BAZI FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE BİYOLOJİK VERİME ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN BAZI FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE BİYOLOJİK VERİME ETKİSİ * Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN BAZI FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE BİYOLOJİK VERİME ETKİSİ * Burhan

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1), 83-91, 2008 ISSN : 1300-9036 Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Sancar BULUT Özcan ÇAĞLAR Ali ÖZTÜRK Atatürk

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 91-98, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3):39-46 ISSN 1018-8851 Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi *

Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi * Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Seyithan SEYDOŞOĞLU 1 Veysel SARUHAN 2 1 GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 21000, Diyarbakır / Türkiye 2 Dicle Üniversitesi,

Detaylı

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ BİTKİSEL KARAKTERLER, VERİM KOMPONENTLERİ VE DANE VERİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ * Evaluation of

Detaylı

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Abdullah ÖKTEM 1 Abdurrahman ÇELİK 2 Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3):1-208 Geliş Tarihi (Received): 25.04.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 13.05.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Çukurova Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 205-209 205 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Kimyon (Cuminum cyminum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2 KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksudobil.349269 Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Merve ŞİRİKCİ KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE FARKLI BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN

SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta Alınış Tarihi: 24.04.2012

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri Selçuk Tar Gıda Bil Der, 27(2):84-91 84 Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri Zekiye Budak Başçiftçi 1, Özlem

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 233-237 233 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Mehmet Adalı 1,*, Özden Öztürk 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı