MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz. 3. Cevap kâ0dnzda kodlanm4 olarak verilen kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz. Ayn de0ilse salon ba4kann uyarnz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. Anî olarak hastalanan veya kazaya u0rayan kimseye, tbbî tedavisi yaplncaya kadar, annda ve olay yerinde, çevre imkânlarndan yararlanlarak yaplan geçici müdahaleye ne denir? A) Rehabilitasyon B) Fizik tedavi C) Muayene D) lk yardm 2. A4a0dakilerden hangisi trafik kazas de0ildir? A) Yolda ko4an birinin duran araca çarpmas B) Yol kenarna park etmi4 bir araca motosikletlinin çarpmas C) Hareket hâlindeki aracn bir hayvana çarpmas D) Bir aracn yol kenarndaki çöp bidonuna çarpmas 3. Trafik kazalarnn önlenmesinde en önemli unsur a4a0dakilerden A) Yollar ve kaldrmlar düzeltmek B) Araçlarn bakm ve onarmn yapmak C) E0itimli ve dikkatli olup kurallara uymak D) Ya0murlu ve sisli havalarda trafi0e çkmamak 4. Kazay görüp müdahale eden bir ki4inin a4a0daki davran4larndan hangisi yanl4tr? A) Kendi aracn kaza yapan aracn hemen arkasna park etmesi B) E0er gece ise aracnn farlarn yakmas C) Sigara içmemesi D) Kazaya u0rayan aracn benzin kapaklarndan veya motorundan yakt szp szmad0n kontrol etmesi Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi do0rudur? A) Kazalar do0al, felâketler ise tamamen insanlarn neden oldu0u olaylardr. B) Kazalar ve felâketler do0al olaylar olup günlük ya4antmzda kar4mza çkabilirler. C) Felâketler önlem alnarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez. D) E0itim ve önlem kazalar önleyebilir oysa felâketlerde önlem sadece kayb azaltabilir. 6. nsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak a4a0dakilerden hangisi yanl4tr? A) Atardamarlardaki kan basnc, toplar damardakinden fazladr. B) Klcal damarlardaki kan basnc di0er damarlardakinden daha azdr. C) Toplardamarlar, kan kalpten vücuda ta4r. D) Atardamarlar, kan kalpten dokulara ta4r. 7. A4a0dakilerden hangisi vücut bölgesi olarak de0erlendirilir? A) Mide B) Gö0üs C) Akci0er D) Böbrek 8. A4a0dakilerden hangisi omurgann içindeki bo4lukta bulunur? A) Kas B) Lenf dü0ümleri C) Omurilik so0an D) Omurilik 9. A4a0dakilerden hangisi vücuttaki donma belirtilerindendir? A) Duyularn kaybolmas B) Hareketlerde artma C) Derinin sararmas D) Derinin pürüzsüz hâle gelmesi

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 10. Bebeklere sunî solunum nasl yaplr? A) Srt üstü yatrp gö0üs ve karnna birlikte bastrarak B) A0zna ve burnuna birlikte sk aralklarla az hava vererek C) Bebe0in srtna vurarak D) Büyüklere uyguland0 gibi 15. Solunumu duran bir insanda, a4a0dakilerden hangisinin gerçekle4mesi beklenir? A) Kann kalbe gelme hznn artmas B) Vücut scakl0nn yükselmesi C) Kalbin, kan pompalama gücünün artmas D) Kandaki oksijen orannn dü4mesi 11. El bile0i ile dirsek arasndaki büyük bir d4 kanamay durdurma metodu a4a0dakilerden A) Omuz üzerine bask uygulamak B) Kanayan yere merhem sürmek C) Dirsekle omuz arasna turnike uygulamak D) Kanayan yeri kalp seviyesinden a4a0da tutmak 16. Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kan azaltmak için basnç uygulanacak bölge a4a0dakilerden A) Karn ön üst ksm B) Kask iç ksm C) Bacak d4 ksm D) Dizin ön üst ksm 12. A4a0daki malzemelerden hangisinin ilk yardm çantasnda bulundurulmas zorunludur? A) Ka0t mendil B) Oksijenli su C) Alkol D) Gazl bez 13. A4a0dakilerden hangisi 4ok belirtilerindendir? A) So0uk nemli cilt, titreme B) Hareketlilik, saldrganlk hâli C) Cildin kzarmas, a4r terleme D) Vücut scakl0nda yükselme 14. Baygn durumdaki ki4iye a4a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Tokat atma B) Scak içecek verme C) Duyu organlarn uyarma D) Vücut scakl0n dü4ürme 17. Kendili0inden meydana gelen burun kanamasnda, hastaya hangi pozisyon verilir? A) Srt üstü yatrlr. B) Yüz üstü yatrlr. C) Yan yatrlr. D) Oturtulur. 18. Kalp masajnda, gö0üs kemi0inin üzerine bastrlmasnn amac nedir? A) Hastann akci0erlerinden hava çkmasn sa0lamak B) Kalbi, gö0üs kafesi ile omurga arasnda sk4trarak hayatî organlara kan gitmesini sa0lamak C) Basnç olu4turarak gö0üs bo4lu- 0undaki kanamalar kontrol altna almak D) Çal4makta olan bir kalbin daha etkili ve güçlü kan pompalamasn sa0lamak -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 19. A4a0dakilerden hangisi kesik 4eklindeki yaralanmalarda yaplan ilk yardm uygulamalarndandr? A) Yara kenarlarn birbirine yakla4trdktan sonra sarmak B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarp scak tutmak C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altnda kalmasn sa0lamak D) Hekimin gelmesini beklemek 20. A4a0dakilerden hangisi, kafa içi yaralanmasnn belirtilerindendir? A) Hrltl soluk alma B) Boyunda 4i4me C) Vücut scakl0nn dü4mesi D) Hzl hareket etme 21. Ciltle birlikte cilt alt dokularnn da yand0 yanklarda, olay yerinde a4a- 0dakilerden hangisi uygulanr? A) Salça sürülür. B) Alkollü su ile ykanr. C) Yara merhemi sürülür. D) So0uk su tatbik edilir. 22. Organ nakli ile ilgili bilgilerden hangisi do0rudur? A) Organ nakli yalnzca trafik kazas geçirenlerden yaplabilir. B) Organ nakli yaplabilmesi için uzman doktorlardan kurulu bir heyetin kazazedede beyin ölümü oldu0unu tespit edip onaylamas gerekir. C) Organ naklinde cinsiyet önemlidir, yalnzca ayn cinsiyetler arasnda nakil yaplabilir. D) Bütün organlar izinsiz nakledilebilir. 23. Köprücük kemi0i krklar tespitinde a4a0dakilerden hangisi kullanlr? A) Tahta atel B) Tel atel C) Üçgen sarg D) nce rulo sarg 24. A4a0dakilerden hangisi kol(paz) kemi0i krklarnn tespit i4leminde yaplan uygulamalardan biridir? A) Atellenen kol, geni4 bir sarg bezi ile kar4 taraf koltuk altndan ba0lanr. B) Parmak uçlar kar4 omuza de0ecek 4ekilde ön kol, boyuna aslr. C) Sadece krk bölge skca sarlr ve kola turnike uygulanr. D) Ön kol a4a0da kalacak 4ekilde sarktlr ve kazazedeye hareket etmemesi söylenir. 25. A4a0dakilerden hangisi, çkklarda yaplan ilk yardm uygulamalarndandr? A) Hasta, çkan bölgenin üzerine yatrlr. B) Çkan bölge ile kalp arasna turnike uygulanr. C) Çkan bölgenin hareketsizli0i sa0lanarak hemen hekime sevk edilir. D) Çkan bölgenin üzerine scak masaj yaplr. 26. Hangi durumdaki kazazede sa0lk kurulu4una ta4nmada 1. derecede önceliklidir? A) Aya0nda çkk olan B) Birinci derecede yan0 olan C) Solunum zorlu0u çeken D) Turnike uygulanan -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 27. Sindirim yolu ile zehirlenen hasta kusuyorsa a4a0daki pozisyonlardan hangisine alnr? A) Yüz üstü yat4 B) Srt üstü yat4 C) Oturu4 D) Yan yat4 28. A4a0dakilerden hangisi, egzoz gaz ile zehirlenmede daha etkilidir? A) Kükürt B) Karbonmonoksit C) Kur4un D) Karbondioksit 29. Sürücü adaynda, i4itme yetersizli0i olmas durumunda, a4a0dakilerden hangisi geçerlidir? A) Sadece 4ehir içinde araba kullanmak için sürücü belgesi alabilir. B) Araç kullanrken yannda birisi bulunmak 4art ile sürücü belgesi alabilir. C) 4itme cihaz ile belli yeterlili0e ula4abiliyorsa sürücü belgesi alabilir. D) Belli bir hzdan fazla seyretmemek 4art ile sürücü belgesi alabilir. 30. Alkollü içki içen bir sürücüde a4a0daki durumlardan hangisi görülür? A) Dinç ve zinde olma B) Reflekslerinde zayflama C) Manevra kabiliyetinde artma D) A4r hareketli ve uyumlu olma LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. A4a0dakilerden hangisi, 4ehirler aras karayollarnn yapm ve bakmndan sorumludur? A) Yap 4leri Genel Müdürlü0ü B) Karayollar Genel Müdürlü0ü C) Çevre Koruma Genel Müdürlü0ü D) Emniyet Genel Müdürlü0ü 6. Sesli veya yazl 4klar kime hitap eder? A) Sürücülere B) Yayalara C) Trafik zabtasna D) Sürücü ve trafik zabtasna 2. Karayolunda insan, hayvan ve yük ta4maya yarayan araçlara ne denir? A) 4 makinesi B) Troleybüs C) Çekici D) Ta4t 3. Ta4tlarn bir dizi hâlinde, güvenli seyredebilmeleri için ta4t yolunun çizgilerle ayrlm4 her bir bölümüne ne denir? A) Berit B) Bölünmü4 karayolu C) Ayrc D) Yol çizgisi 7. Aralkl olarak yanp sönen sar 4kta ne yaplr? 8. A) Yava4 ve dikkatli geçilir. B) Mutlaka durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir. C) Yolun trafi0e kapanm4 oldu0unu bildirdi0i için bu yola girilmez. D) Trafik kazasn bildirdi0i için dikkatli geçilir Bekildeki karayoluna ne ad verilir? A) Tek yönlü karayolu B) ki yönlü karayolu C) Bölünmü4 karayolu D) Eri4me kontrollü karayolu 5. Yaps itibariyle, sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan ta4mak için imal edilmi4 motorlu araca ne denir? A) Minibüs B) Otobüs C) Otomobil D) Arazi ta4t Bekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir? A) 2 B) 3 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 9. Bekildeki trafik i4areti a4a0dakilerden hangisine yakla4ld0n bildirir? 1 A) Alt geçide B) Tünele C) Karavanl park yerine D) Gençlik kampna -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i4aretine göre a4a0dakilerden hangisi yanl4tr? A) Yol yüzeyi arzaldr. B) Yoldan yava4 geçilmesi gerekir. C) Yolda yapm çal4mas vardr. D) Yolda tümsek vardr. 11. Bekildeki trafik i4areti neyi ifade eder? A) Dönel kav4ak yakla4mn B) Kontrolsüz kav4a0 C) Demiryolu geçidini D) Ana yol-tali yol kav4a0n 12. Bekildeki trafik i4areti neyi yasaklar? A) Geri gitmeyi B) Sola dönmeyi C) U dönü4ü yapmay D) Ada etrafnda dönmeyi 13. A4a0dakilerden hangisi azamî hz snrlamas anlamndadr? A) B) 14. Yan yana çizilmi4 kesik ve devaml yol çizgileri a4a0dakilerden hangisini bildirir? A) ki 4eritli yolun tek 4eritli yola dönü- 4ece0ini B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girilece0ini C) Devaml çizgi tarafndaki araçlarn 4erit de0i4tiremeyece0ini D) Her iki yönde seyreden araçlarn bölünmü4 yola girece0ini 15. Bekildeki yol çizgisinin anlam nedir? A) Öndeki arac geçmek yasaktr. B) Berit de0i4tirmek yasaktr. C) Ta4t yolu, bölünmü4 yol durumuna gelmi4tir. D) Kurallara uygun olarak 4erit de0i4tirilebilir ya da öndeki araç geçilebilir. 16. Tek yönlü yollarda 4erit de0i4tirme ile ilgili a4a0daki bilgilerden hangisi do0rudur? A) Arkadan gelen araçlarn durumuna göre ani ve hzl hareket etmek B) Girilecek 4eritin bo4 oldu0u görüldükten sonra i4aret vermek C) Arkadan gelen araçlar ikaz edip yava4latmak D) Girilecek 4erit bo4sa i4aret vermeden geçmek C) D) 17. A4a0dakilerden hangisi, çok 4eritli yollarda geçme ve dönme d4nda en sa0 4eritten gitmek zorundadr? A) Kamyon B) Otomobil C) Otobüs D) Motosiklet -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 18. Çok 4eritli ve tek yönlü yollarda sürücüler hangi 4eritte seyretmelidirler? A) Orta 4eritte B) En sol 4eritte C) Bo4 4eritte D) Hznn gerektirdi0i 4eritte 19. Bir kav4akta, trafik zabtas ile birlikte ayn zamanda 4kl trafik cihaz da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadr? A) Trafik zabtasna B) Yer i4aretlerine C) I4kl trafik cihazna D) Trafik i4aret levhalarna Bekildeki trafik ve yol durumuna göre a4a0daki açklamalardan hangisi do0- rudur? A) 2 numaral aracn 3 numaral aracn geçi4ine yardmc olmas B) 3 numaral aracn geçme i4leminden vazgeçmesi C) 2 numaral aracn 1 numaral arac sollamas D) 1 numaral aracn hzn azaltmas 20. Yerle4im yerleri d4ndaki yollarda, aksine bir i4aret bulunmadkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 80 C) 90 D) Güvenli bir geçi4 yaplabilmesi için a4a0dakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Kar4dan gelen araçla olan mesafenin B) Geçilecek aracn markasnn C) Geçme yasa0 olup olmad0nn D) Geçilecek aracn hznn 21. Saatte 80 kilometre hzla seyreden bir sürücü, önündeki arac kaç metreden takip etmek zorundadr? A) 35 B) 40 C) 45 D) Araç geçme i4leminin son basama0 a4a0dakilerden A) Sa0 4eride girmek B) Sa0a dönü4 lâmbasyla i4aret vermek C) Takip mesafesi kadar önceden sol 4eride girmek D) Geriyi görü4 aynasndan geçilmekte olan arac izlemek 25. A4a0daki durumlarn hangisinde hz artrlr? A) Bir ba4ka araç tarafndan geçilirken B) Kav4aklara yakla4rken C) Öndeki araç geçilirken D) Sa0a veya sola dönerken -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 26. I4ksz kav4a0a giren bir sürücü, sola dönü4e geçti0i srada, geçi4 hakkn kime vermek zorundadr? A) Arkadan gelen ve sa0a dönmek isteyen araçlara B) Soldan gelen araçlara C) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara D) Kar4dan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yakla4m4 araçlara 27. Kav4aklarda, 4kl ok yönündeki dönü4ler ne zaman yaplmaldr? A) I4kl ok söndü0ünde B) I4kl ok ye4il yand0nda C) Ana lâmba ye4il yand0nda D) I4kl ok krmz yand0nda 28. Kav4aklarda sa0a ve sola dönü4 kavisleri a4a0dakilerin hangisindeki gibi olmaldr? Sa0a dönü4 Sola dönü4 A) Geni4 Dar B) Dar Dar C) Dar Geni4 D) Geni4 Geni4 30. A4a0dakilerden hangisi geçi4 üstünlü- 0üne sahiptir? A) P.T.T.araçlar B) Zabta araçlar C) 4 makineleri D) Gümrük muhafaza araçlar 31. Aksine bir i4aret yoksa, e0imsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun kar4la4mas durumunda, hangisi di0erine yol vermelidir? A) Minibüs sürücüsü, kamyona B) Yolcu says fazla olan, di0erine C) Kamyon sürücüsü, minibüse D) Beridi daralm4 olan, di0erine 32. ni4 e0imli yolda seyreden araç sürücülerinin a4a0dakilerden hangisini yapmalar yasaktr? A) Çk4ta kullandklar vitesi kullanmalar B) Hz azaltmak için frene basmalar C) Vitesi bo4a almalar D) Takip mesafesini korumalar A4a0dakilerden hangisi DURMA de0ildir? 1 2 A) Yolcu indirip bindirmek için durmak B) Öndeki araçlarn durmas sonucu durmak C) 4aret levhalarna uyarak durmak D) Krmz 4kta durmak Bekildeki 2 numaral araç sürücüsü ne yapmaldr? A) Hzlanp yola çkmaldr. B) Geçi4 hakkn kendi kullanmaldr. C) Korna çalp 1 numaral arac yava4latmaldr. D) Geçi4 hakkn 1 numaral araç sürücüsüne vermelidir. 34. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken a4a0daki kurallardan hangisine uymak zorundadrlar? A) Yolcular soldan indirip bindirmek B) Kaplarn kapanmasn beklemeden hareket etmek C) Yol ve trafik müsait ise aracn her iki tarafndan yolcu indirip bindirmek D) Yolcular sa0dan indirip bindirmek -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 35. Park edilirken a4a0dakilerden hangisinin yaplmas zorunludur? A) Aracn yannda gözcü bulundurulmas B) Motoru durdurup el freninin çekilmesi C) Aracn park yerindeki görevliye teslim edilmesi D) Acil uyar 4klarnn yaklmas 40. A4a0dakilerden hangisi trafik suçudur? A) Yaya ve okul geçitlerinde arac yava4latmak B) Gidi4e ayrlan sa0daki 4eritte seyretmek C) Seyir hâlinde iken telefonla konu4mak D) Öndeki arac güvenli mesafeden izlemek 36. Kar4dan gelen araçla kar4la4ld0nda uza0 gösteren 4klarn yerine hangisi yaklmaldr? A) Yakn gösteren 4klar B) Park 4klar C) Acil uyar 4klar D) Dönü4 4klar 41. Yangn söndürme cihaz aracn neresinde bulunmaldr? A) Torpido gözünde B) Arka bagajda C) Sürücünün hemen yannda D) Arka camn önünde 37. Geceleyin görü4ün yeterli olmad0 kav4ak, dönemeç ve tepe üstlerine yakla4rken geli4inizi nasl haber verirsiniz? A) Acil uyar 4klarn yakarak B) Birkaç defa korna çalarak C) Birkaç defa selektör yaparak D) Dönü4 4klarn yakarak 42. Okul ta4tnn arkasndaki "DUR" 40 hangi hâllerde yaklr? A) Ta4tn fren lâmbalar arzaland0 zaman B) Sadece ö0renci indirip bindirirken C) Sadece sisli, ya0murlu ve karl havalarda D) Okul ta4t arzalanp yolda kald0 zaman 38. Tepe üstüne yakn yerde veya dönemeçte arzalanan aracn ön ve arkasndan en az kaç metre uza0a yanstc konulmaldr? A) 5 B) 10 C) 20 D) Arzal araç ve çeken araç arasndaki ba0lantnn uzunlu0u en fazla kaç metre olmaldr? A) 2 B) 3 C) 4 D) Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yakla4an sürücüler nasl hareket etmelidirler? A) Makul bir mesafede mutlaka durmaldrlar. B) Demiryolu tek hatl ise hzl bir 4ekilde geçmelidirler. C) Demiryolu çok hatl ise yava4 ve dikkatli geçmelidirler. D) Hzlarn artrarak geçmelidirler. 44. Aksine bir i4aret bulunmadkça, otoyolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar için azamî hz saatte kaç kilometredir? -10- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 45. Yaya yolu bulunmayan karayollarnda, yayalarn a4a0dakilerin hangisinde yürümesi zorunludur? A) Trafi0in yo0un olmad0 4eritte B) Gidi4 yönüne göre sa0 bankette C) Gidi4 yönüne göre sol bankette D) Ta4t yolunun en sa0ndaki 4eritte 50. Ki4ilerin huzurunu, ruh ve beden sa0- l0n bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir? A) Sesli ilân B) Gürültü C) Duyuru D) Konu4ma 46. Trafi0e çkacak bir araçta a4a0dakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur? TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. A) Gümrük giri4 belgesi ve tescil plâkas B) Araç i4letme belgesi ve tescil plâkas C) malât belgesi ve araç tadilât belgesi D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plâkas 47. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) B snf sürücü belgesiyle, a4a0dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Otomobil B) Kamyonet C) Minibüs D) Motosiklet 49. Araç kornalarnn kullanm ile ilgili a4a0dakilerden hangisi yanl4tr? A) Ses tonunun sabit olmas B) Korkutmadan uyarmas C) Uyar amac d4nda kullanlmas D) Rahatsz etmeyecek 4ekilde kullanlmas -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Araçlarda kullanlan motor çe4idi a4a- 0dakilerden A) D4tan yanmal B) Üstten yanmal C) Alttan yanmal D) çten yanmal 2. Dizel motorlarnda a4a0daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) Benzin B) Motorin C) Gazya0 D) LPG 7. Ate4leme sisteminde a4a0daki ayarlardan hangisi yaplr? A) Baft B) Avans C) Balans D) Rot 8. Depodaki yaktn azald0n sürücüye bildiren gösterge A) Yakt göstergesi B) Barj göstergesi C) Ya0 göstergesi D) Hararet göstergesi 3. Motorlar so0utma sistemine göre nasl snflandrlrlar? A) Su ve hava so0utmal B) Su ve ya0 so0utmal C) Su ve benzin so0utmal D) Su ve motorin so0utmal 4. Akümülatörün görevi a4a0dakilerden A) Motor çal4mazken ya0lamay sa0lamak B) Diferansiyeli çal4trmak C) Motor çal4mazken aydnlatma sistemini çal4trmak D) Vites kutusunu çal4trmak 5. Bujilere ate4leme srasna göre akm da0tan parça a4a0dakilerden A) Distribütör B) Karbüratör C) Konjektör D) Akümülatör 6. Akümülatörün elektrolit seviyesi azalm4 ise ne ilâve edilir? 9. A4a0dakilerden hangisi yakt sisteminin bir parçasdr? A) Distribütör B) Vantilatör C) Karbüratör D) Radyatör 10. Hava filtresinin görevi a4a0dakilerden A) Motora giren hava miktarn düzenlemek B) Motora giren ya0 temizlemek C) Motora giren yakt temizlemek D) Motora giren havay temizlemek 11. A4a0dakilerden hangisi yakt sisteminin bir parçasdr? A) Buji B) Akümülatör C) Enjektör D) Distribütör 12. Aracn fazla yakt sarfiyat nasl anla4lr? A) Siyah egzoz dumanndan B) Sar egzoz dumanndan C) Mavi egzoz dumanndan D) Beyaz egzoz dumanndan A) Asit B) Alkol C) Antifriz D) Saf su -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 13. Motora ilk hareketi a4a0daki parçalardan hangisi verir? A) Konjektör B) Barj dinamosu C) Alternatör D) Mar4 motoru 14. Arac çal4trrken saniyeden fazla mar4 yaplrsa ne gibi arza olur? A) Alternatör yanar. B) Akümülatör bo4alr. C) Endüksiyon bobini yanar. D) Far ampulleri patlar. 18. Karterin görevi a4a0dakilerden A) So0utma sistemi suyuna depoluk etmek B) Kavramaya muhafazalk etmek C) Vites di4lilerine muhafazalk etmek D) Motor ya0lama ya0na depoluk etmek 19. Aracn kullanma klavuzuna göre belirli kilometre sonunda a4a0dakilerden hangisi de0i4tirilmez? A) Diferansiyel B) Platin C) Buji D) Ya0 filtresi 15. Mar4 yapld0nda aracn motoru rahat dönüyor fakat çal4myorsa a4a0dakilerden hangisi arzaldr? A) Yakt sistemi B) Barj sistemi C) Mar4 sistemi D) Ya0lama sistemi 16. Arac çal4trmak için mar4 yapld- 0nda mar4 motoru çal4myorsa sebebi a4a0dakilerden A) Bujilere akm gelmiyordur. B) Karbüratöre benzin gelmiyordur. C) Akümülatör kutup ba4lar gev4ektir. D) Vantilatör kay4 gev4ektir. 17. Motordaki ya0n görevi a4a0dakilerden A) Motorun erken snmasn sa0lamak B) Sürtünmeden dolay olu4an a4nmay önlemek C) Motorda yakt tasarrufu sa0lamak D) Motorda düzgün ate4lemeyi sa0lamak 20. Araçta, motor ya0 kontrol edilirken a4a0dakilerden hangisi yaplr? A) Kontak anahtarn kapatmadan, motor çal4r durumda kontrol edilir. B) Kontak anahtar kapatlr, ya0n kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir. C) Motor yüksek hzda çal4rken kontrol edilir. D) Motor rölantide çal4rken kontrol edilir. 21. Araçta so0utma sisteminin görevi a4a0dakilerden A) Yanma sonucunda meydana gelen sy çal4ma scakl0nda tutmak B) Diferansiyelde meydana gelen sy çal4ma scakl0nda tutmak C) Vites kutusunda meydana gelen sy çal4ma scakl0nda tutmak D) Alternatörde meydana gelen sy çal4ma scakl0nda tutmak 22. Vantilatörün görevi a4a0dakilerden A) Radyatördeki suyu stmak B) Kalorifer suyunu stmak C) Radyatördeki suyu so0utmak D) Motor ya0n stmak -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 23. Fanl so0utma sisteminde, fan çal4tran parça a4a0dakilerden A) Su pompas B) Fan motoru C) Vantilatör kay4 D) Mar4 motoru 24. Hava so0utmal motoru, su so0utmal motordan ayran özelliklerden biri a4a- 0dakilerden A) Akümülatörün olmamas B) Silindir kapa0nn olmamas C) Radyatör-su pompasnn olmamas D) Ya0lama ya0nn olmamas 25. Akümülatörü 4arj eden (dolduran) parça a4a0dakilerden A) Mar4 motoru B) Distribütör C) Endüksiyon bobini D) Alternatör 28. Barj göstergesinin görevi a4a0dakilerden A) Alternatörün (4arj dinamosu) elektrik üretip üretmedi0ini gösterir. B) Mar4 motorunun elektrik üretip üretmedi0ini gösterir. C) Distribütörün elektrik üretip üretmedi0ini gösterir. D) Karbüratörün elektrik üretip üretmedi0ini gösterir. 29. Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi a4a0dakilerden A) Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline vermek B) Motorun hareketini kam miline vermek C) Motorun hareketini supaplara vermek D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi ste0e göre kesmek veya vermek 26. Mar4a baslp motor çal4t0nda hangi lâmbann sönmesi gerekir? A) El freni B) Park C) Barj D) Sinyal 27. Farlarn bakm yaplrken a4a0dakilerden hangisi yaplr? A) Far ampulleri daha güçlü ampullerle de0i4tirilir. B) Far ayar yaplr. C) Far ampulleri ya0lanr. D) Far ampulleri hidrolik ya0 ile temizlenir. 30. Vites de0i4tirirken a4a0daki hareketlerden hangisi yaplr? A) Gaz pedalna baslr. B) El freni çekilir. C) Debriyaj (kavrama) pedalna baslr. D) Frene baslr. 31. A4a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Piston B) Krank mili C) Rotlar D) Vites kutusu 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a4a- 0dakilerden hangisine baklr? A) Ya0na B) Antifrizine C) Asidine D) Elektrolitine -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 33. A4a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Amortisör B) Radyatör C) Aks D) Termostat 38. Fren hidrolik kabndaki hidrolik ya0nn seviyesi hangi bakmda kontrol edilir? A) Günlük B) Haftalk C) Aylk D) Alt aylk 34. Araç, düz yolda normal hzla seyrederken bir tarafa çekme yapyorsa sebebi a4a0dakilerden A) Vites kutusu (4anzman) arzaldr. B) Baft (kardan mili) arzaldr. C) Lâstiklerin hava basnc e4ittir. D) Ön lâstiklerin hava basnc e4it de0ildir. 39. Rot ayarnn yaplma sebebi a4a0dakilerden A) Tekerle0e gelen yükü azaltmak için B) Lâstik a4ntlarn önlemek ve aracn düzgün istikamet takibi için C) Direksiyonda titre4imler olmamas için D) Virajlarda araçlarn savrulmamas için 35. Araçta yakt tasarrufu sa0lamak için a4a0dakilerden hangisi yaplr? A) Amortisör kontrol edilir. B) Lâstiklerin havasnn normal de0erde olmasna dikkat edilir. C) Yaylarn normal seviyede olmasna dikkat edilir. D) Motor ya0nn kontrolü yaplr. 40. Yeni bir araçta rodaj zaman doluncaya kadar a4a0dakilerden hangisinin yaplmas do0rudur? A) Ani duru4 ve kalk4 yaplr. B) Motor tam güçle çal4trlr. C) Anî duru4 ve kalk4 yaplmaz. D) Araçta devaml ayn vitesle gidilir. 36. Araçta el freninin görevi a4a0dakilerden A) Duran araca ilk hareketi vermek B) Aracn emniyetli olarak hzlanmasn sa0lamak C) Aracn emniyetli olarak hzn azaltmak D) Duran arac sabitlemek TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 37. Aracn kampanalar a4r snm4sa bunun nedeni a4a0dakilerden A) Motor ayarlar bozuktur. B) Fren ayarlar bozuktur. C) Vites kutusu ayarlar bozuktur. D) Diferansiyel ayarlar bozuktur. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba4kan ba4lama ve biti4 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 130220101100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160220081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 050720081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır? a) Probleme girmemek b) Problem tespit edildikten sonra çözmek c) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 130220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 130220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 130220101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 130220101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 130220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 130220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 141020061100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, Ģerit değiģtirilebilir. GeçiĢler sadece sol Ģeritten yapılabilir. Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı