ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI BA ZI E ÐÝ TÝM FA KÜL TE LE RÝN DE BÝR TA NE BÝ LE PRO FE - SÖR YOK. BÝR ÇOK FA KÜL TE NÝN DE KA NI FARK LI A LAN - LAR DAN GE LÝ YOR. ÖÐRETÝM ÜYELERÝ ZORLANIYOR. ATANAMAYANLARLA 1.5 MÝLYON KÝÞÝ ude mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý Baþ ka ný Gür kan Av cý, ''öð ret men ye tiþ tir me sis te min de bir tý ka nýk lý ða ve ö nem li bir bu na lý ma sü rük le nil di ði'' u ya rý sýn da bu lun du. Tür ki ye'de dev let ve ö zel sek tör de 1 mil yo na ya kýn öð ret me nin gö rev yap tý ðý ný i fa de e den Av cý, a ta na ma yan öð ret men ler le bir lik te bu ra ka mýn 1,5 mil yo na u laþ tý ðý ný bil dir di. Kapalý kepenkler ekonomiyi vuruyor MESLEÐE DEÐÝL, KPSS'YE HAZIRLIK uav cý þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Öð ret men a day la rý ken di le ri ni öð ret men lik mes le ði ne de ðil, KPSS'ye ha zýr la mak ta dýr. Bu sað lýk sýz sis tem i çe ri sin de öð ret men lik mes le ði ne rast ge le ya da zo run lu o la rak gir miþ, ki þi sel ve mes le kî ni te lik le ri uy gun ol ma yan öð ret me le rin ba þa rý lý ol ma la rý bek le ni yor. Bu müm kün de ðil dir. Ha be ri say fa 4 te EYLEMLER ESNAFA ZARAR VERÝYOR u KOBÝDER Baþkaný Nurettin Özgenç, Doðu ile Güneydoðu Anadolu da görülen kepenk kapatma eyleminin bölge ekonomisine büyük darbe vurduðunu dile getirdi. Eylemlerin ülkeye bir yararý olmadýðýný vurgulayan Özgenç, Esnaf siyasete alet edilmemeli dedi. Ha be ri say fa 11 de En pahalý benzin de 4 kuruþluk indirim uha be ri say fa 11 de Nükleer santral 2022 de faaliyette uha be ri say fa 11 de UAEK Japonya ya gitti uha be ri say fa 7 de ISSN Kartlý tüketimde ürküten artýþ 5 AYDA, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 12.5 ARTTI u Mer kez Ban ka sý da nýþ man la rýn dan Er can Tür kan ta ra fýn dan, ban ka dan ba ðým sýz o la rak o luþ tu ru lan kart lý tü ke ti me da ya lý E.T.T.E Tü ke tim En dek si nin Ni san so nuç la rý na gö re, Ni san da ki no mi nal top lam tü ke tim, Mart a yý na gö re yüz de 1.6, ge çen yý lýn Ni san a yý na gö re de yüz de 12.5 art tý. Ay rý ca, ge çen yý lýn O cak- Ni san dö ne mi ne gö re, bu yý lýn ay ný dö ne min de kre di kar tý i le ger çek le þen tü ke tim de de yüz de 12.5 luk ar týþ ol du. Ha be ri say fa 11 de UÇAK SEFERLERÝ ÝPTAL EDÝLÝYOR Yine kül kâbusu uýz lan da da ki Grims votn ya nar da ðý nýn püs kürt tü ðü kül ler Nor veç in ba tý sý na ve Da ni mar ka ya u laþ tý. Kül bu lu tu, Nor veç ve Da ni mar ka i le bir lik te Londra-Ýskoçya arasýndaki uçak seferlerini de etkiledi. Ha be ri say fa 7 de SÝMAV'DA ÇADIR SATIÞLARI ARTTI Ça dýr kent yet mi yor u Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de, 5,9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan de vam e den art çý sar sýn tý lar yü zün den va tan daþ la rýn ev le ri ne gi re me me si ne de niy le ça dýr sa týþ la rýn da ar týþ kay de dil di. Ýlçede ku ru lan ça dýr kent ler de yak la þýk 7 bin ki þi ka lý yor. Ha be ri say fa 4 te NETANYAHU'DAN OBAMA'YA 1967 sýnýrlarýna dönemeyiz uýsra il yan lý sý et kin lo bi gru bu A me ri kan Ýs ra il Halk la Ý liþ ki ler Ko mi te sin de ko nu þan Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ül ke si nin, sa vu nu la maz 1967 sý nýr la rý na dö ne me ye ce ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de BAKANIN KARARI GERÝ ÇEKÝLDÝ Bos na halký din derslerine sahip çýktý u Sa ray bos na Kan to nu E ði tim ve Bi lim Ba ka ný E mir Sul ya giç in, din ders le ri nin öð ren ci le rin not or ta la ma sý na da hil e dil me me si ne yö ne lik al dý ðý ka rar, ka mu o yun dan ge len yo ðun tep ki ler ü ze ri ne ge ri çe kil di. Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Âl-i Her nefis ölümü tadýcýdýr. Amellerinizin karþýlýðý ise kýyamet gününde size eksiksiz verilecektir. Her kim Cehennem ateþinden uzaklaþtýrýlýp Cennete konulmuþsa, iþte o kurtuluþa ermiþtir. Dünya hayatý ise aldatýcý bir menfaatten baþka bir þey deðildir. Ýmran Sûresi: 185 / Âyet-i Kerime Meâli Bu acip asýr, hayat þartlarýný aðýrlaþtýrdý Ruh ve kalbi keskinleþtirmek Bu acip asrýn hayat-ý dünyeviyeyi aðýrlaþtýrmasý ve yaþamak þerâitini aðýrlatmasý ve çok etmesi ve hâcât-ý gayr-ý zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptelâ etmekle hâcât-ý zaruriye derecesine getirmesiyle hayatý ve yaþamayý, herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmýþtýr. M vvel ce, ha yat-ý dün ye vi ye yi ha yat-ý uh re vi ye ye ter cih et me ye da ir ya zý lan i ki par ça ya te tim me dir. Bu a cip as rýn ha yat-ý dün ye vi ye yi a ðýr laþ týr ma sý ve ya þa mak þe râ i ti ni a ðýr lat ma sý ve çok et me si ve hâ cât-ý gayr-ý za ru ri ye yi gö re nek le, tir ya ki ve müp te lâ et mek le hâ cât-ý za ru ri ye de re ce si ne ge tir me siy le ha ya tý ve ya þa ma yý, her ke sin her va kit te en bü yük mak sat ve ga ye si yap mýþ týr. O nun la ha yat-ý di ni ye ve e be di ye ve uh re vi ye ye kar þý ya set çe ker, ve ya i kin ci, ü çün cü de re ce de bý ra kýr. Bu ha ta sý nýn ce za sý o la rak öy le deh þet li bir to kat ye di ki, dün ya yý ba þý na ce hen nem ey le di. Ýþ te bu deh þet li mu si bet te, ehl-i di ya net da hi bü yük bir var ta ya dü þü yor lar ve kýs men an la mý yor lar. Ez cüm le; ben gör düm ki, ehl-i di ya net, bel ki de ehl-i tak vâ bir ký sým zat lar bi zim le ga yet cid dî a lâ ka dar lýk pey da et ti ler. O bir i ki zat ta gör düm ki, di ya ne ti is ter ve yap ma sý ný se ver, tâ ki ha yat-ý dün ye vi ye sin de mu vaf fak o la bil sin, i þi rast gel sin. Hat ta ta ri ka tý, ke þif ve ke râ met i çin is ter. De mek a hi ret ar zu su nu ve di nî ve zâ i fin uh re vî mey ve le ri ni dün ya ha ya tý na bir dir sek, bir ba sa mak gi bi ya pý yor. Bil mi yor ki, sa a det-i uh re vi ye gi bi sa a det-i dün ye vi ye ye da hi me dar o lan ha ka ik-i di ni ye nin fe vâ id-i dün ye vi ye si, yal nýz mü rec cih (ter cih e di ci) ve teþ vik e di ci de re ce sin de o la bi lir. E ðer il let de re ce si ne çýk sa ve o a mel-i hay rýn yap ma sý na se bep o fay da ol sa, o a me li ip tal e der; lâ a kal ih lâ sý ký rý lýr, se va bý ka çar. Bu has ta ve gad dar ve bed baht as rýn be lâ ve ve ba sýn dan ve zu lüm ve zul me tin den en mü cer reb bir kur ta rý cý, Ri sa le-i Nur un mi zan la rý ve mu va ze ne le riy le, neþ ret ti ði nur ol du ðu nu kýrk bin þa hit var dýr. De mek Ri sa le-i Nur un dâ i re si ne ya kýn bu lu nan lar i çi ne gir mez se, teh li ke ih ti ma li ka vî dir. E vet On lar dün ya ha ya tý ný se ve se ve a hi re te ter cih e der ler. (Ýb ra him Sû re si: 14:3) i þa re tiy le, bu a sýr ha yat-ý dün ye vi ye yi ha yat-ý uh re vi ye ye, ehl-i Ýs lâ ma da bi le rek, se ve rek ter cih et tir di. Hem 1334 ta ri hin den baþ la yýp, öy le bir re jim ehli Ýs lâm i çi ne de so kul du. E vet a le l-â hi re ti [..â hi re te ] ci fir ve eb ced he sa býy la 1333 ve ya dört e de rek, ay ný va kit te, es ki Harb-i U mu mî de Ýs la mi yet düþ man la rý ga le be çal mak la, mu a he de þart la rý ný, dün ya yý di ne ter cih re ji mi meb de i ne te va fuk e di yor. Ý ki üç se ne son ra bil fi il ne ti ce le ri gö rül dü. Kastamonu Lahikasý, Mektub No: 68, s. 143 eþ hur dev let a da mý Ab ra ham Lin coln de miþ: A ðaç kes mek i çin bir sa at za ma ným var sa, kýrk da ki ka sý ný bal ta mý bi le mek i çin har ca rým. Ay ný ko nu da bir de hi kâ ye var. Bel ki de duy muþ su nuz dur a ma biz yi ne de an la ta lým. Ý ki a dam bir or man da a ðaç ke si yor lar mýþ. An cak bi ri si, bir a ðaç ke ser kes mez he men di ðe ri ne baþ lar, hiç dur du rak bil mez, sü rek li ça lý þýr mýþ. Ye mek le ri ni bi le a ya küs tü an cak yi yor, geç sa at le re ka dar kan ter i çin de ça lý þý yor muþ. Di ðe ri i se a ra a ra o tu rup, din le ni yor muþ. Va kit geç ol ma dan da e vi ne dö nü yor muþ. Haf ta bi ter ken, çok ça lý þan a dam di ðe ri ni zi ya re te gi der. Fa kat hay ret le gö rür ki, ar ka da þý ken di sin den i ki-üç kat da ha faz la a ðaç kes miþ. Bü yük bir þaþ kýn lýk la so rar: O tu ra o tu ra na sýl bu ka dar çok a ðaç ke se bil din? Ar ka da þý sa kin bir þe kil de ce vap lar: Se nin tar zý ný bi le mi yo rum a ma ben, bal ta kö rel me ye baþ lar ken a ra a ra o nu bi le mek ve kes kin leþ tir mek i çin o tu ru rum. Sen de bi lir sin ki, kes kin bal ta hem in sa ný da ha az yo rar, hem de da ha çok ke ser. Kal dý ki din le ne rek güç ka zan mak da yi ne i þim i çin dir E vet, ha yat böy le dir. He pi miz san ki bit mek tü ken mek bil me yen bir or man da sü rek li bir þey ler ke ser, ça lý þýr, ça ba la rýz. An cak so nuç her za man dö kü len ter ve har ca nan e mek le doð ru o ran tý lý de ðil dir. Zi ra dün ya nan kör dür ve mer ha met siz - Dünya, bir yönüyle, nankördür ve merhametsizdir. Hele ruh ve kalbin teneffüsü ve gýdasý olan mânevî hayat ve ibadete zaman ayýrmayanlar için daha da merhametsiz ve daha da yýpratýcýdýr. dir. Dün ya yý bi rin ci de re ce de he def le yip de ken di si ne za man a yýr ma yan la ra, i lim ve sa na tý bir ke na ra i tip kö rü kö rü ne, me tod suz, plan sýz ve prog ram sýz ça lý þýp di di nen le re kar þý a cý ma sýz dýr. He le ruh ve kal bin te nef fü sü ve gý da sý o lan mâ ne vî ha yat ve i ba de te za man a yýr ma yan lar i çin da ha da mer ha met siz ve da ha da yýp ra tý cý dýr. Ger çek te in san, hem dün ya hem de a hi ret iþ le riy le uð ra þýr ken hem mad dî hem de mâne vî ka bi li yet le ri baþ lan gýç ta ne ka dar kes kin ve ne ka dar has sas o lur sa ol sun bir bal ta dan, bir ký lýç tan da ha ça buk kö rel mek te dir. Bal ta nýn ta þa vu rul du ðu bü yük ha ta lar dan bah set me ye za ten ge rek yok Kö rel me, za man ve ül fet per de si al týn da giz le ne rek o ka dar sin si bir þe kil de ya yý lýr ki, fark e dil di ðin de ne re dey se her þey bit miþ de mek tir. Pas la rý ný çöz mek ve ka zý mak, kes kin li ði ni ar týr mak an cak bü yük gay ret ler le müm kün dür. Ý mam-ý Ga za lî, meþ hur Ni za mi ye Med re se le ri nin þim di ki tâ bir le ku ru cu rek tö rü, yüz ler ce â li min ken di sin den ders al dý ðý ve za ma ný nýn ha li fe, hü küm dar ve dev - let ri câ li nin say gý da ku sur et me di ði bir dö nem de, bü tün ýs rar la ra rað men bir den bü tün þan ve þöh re ti e li nin ter siy le i tip in zi va ya çe kil miþ ti. O na gö re, Ni za mi ye Med re se le riy le â le me ni zâ mât ver mek, bü yük ka la ba lýk la ra ko nuþ ma lar yap mak ve þan ve þöh ret, kalb ve ru hu nu o ka dar kö relt miþ ti ki, kes kin leþ tir mek i çin on se ne ye ih ti yaç duy du. Be di üz za man Haz ret le ri de ben zer þe kil de Þark tan ge lip ký sa sü re de, Os man lý nýn en yük sek di nî ve il mî mü es se se si o lan Da rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye de gö rev ya pa cak se vi ye ye yük sel me si, bir çok dev let ri câ li nin il ti fa tý na maz har ol ma sý; o nun ken di ken di ni he sa ba çek me si ne en gel o la ma dý. De rin te fek kür le ri ve ken di nef si ni mu ha tap a la rak o ku ma la rý, her bir ha di se yi ve her bir mu ha se be yi ken di iç dün ya sýn da cer râ hî bir a me li ya ta dö nüþ tür müþ tü. E sa ret te i ken Kos tur ma nýn be yaz ge ce le rin de baþ la yan, E yüp Sul tan ve Yu þa te pe le rin de de vam e den in ti bâh-ý ru hî ve de rin ne fis mu ha se be le ri ve An ka ra nýn en ka ra gün le ri en ni ha ye tin de es ki Sa id dö ne mi ni ka pa týp Van a çe kil me siy le so nuç lan mýþ tý. Þüp he siz ka de rin ver di ði va zi fe ve me kân i se da ha fark lýy dý. O ar týk ye ni bir hiz me te ve va zi fe ye baþ la mýþ tý. Bar la da al tý-ye di ki þi ye ver di ði Ri sa le-i Nur der si ni, i çin de yüz ler ce â li min bu lun du ðu el li bin ki þi lik A ya sof ya Câ mi i nde ki va a zýn dan da ha ö nem li gö rü yor du. Ge niþ ve â fa kî da i re de ki meþ gu li yet le ri bý ra kýp bu mil le tin i çin de ki i man cev he ri ni pas lar dan ve has ta lýk lar dan kur tar ma yý he def li yor du. Bu nun i çin de en ön ce, kalb ve ruh la rý in ki þaf et miþ, na zar la rý ve ba si re ti kes kin ta le be ler ye tiþ tir me ye baþ la mýþ tý. Ý man kur tar ma nýn ö ne mi, iç ti mâî ha yat ta ki is ti ka met ve gün lük ha di se le rin te si ri ne ka pýl ma mak la il gi li bir ko nu da bir ta le be si ne yaz dý ðý mek tup ta: Ýþ te bu da kik sýr rý, se nin Is par ta lý kar deþ le ri nin bir kýs mý nýn SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 C. Ahir 1432 Ru mî: 12 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Güvenli internette FORMÜL ARAYIÞI GÜVENLÝ ÝNTERNET UYGULAMASINDA ORTAK KARAR ALINMASI ÝÇÝN BUGÜN ÝNTERNET KURULU, BTK, TÝB VE STK'LARIN KATILACAÐI BÝR TOPLANTI GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK GÜ VEN LÝ Ýn ter net uy gu la ma sýn da or tak ka rar a lýn - ma sý i çin bu gün Ýn ter net Ku ru lu, BTK, TÝB ve sek - tör de ki si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ka tý la ca ðý bir top - lan tý ger çek leþ ti ri le cek. U laþ týr ma Ba kan lý ðý Ýn ter net Ku ru lu Baþ ka ný Ser hat Ö ze ren, bu gün Bil gi Ü ni - ver si te sin de ya pý la cak top lan tý da, ka mu ku rum la rý ve si vil top lum ku ru luþ la - rýn dan yak la þýk 60 ki þi nin bir a - ra ya ge le ce ði ni an lat tý. Top - lan tý ya or tak bir ka mu o yu o luþ tu ru la bil me si i çin her ke sim den tem sil ci - le ri da vet et tik le ri ni i fa - de e den Ö ze ren, Ge niþ ka tý lým lý bir top lan tý o - l a c a k. BTK nýn al dý - ðý 22 Þu bat 2011 ta rih li ka ra rýy la A - ðus tos ta dev - re ye gi re cek Gü ven li Ýn - ter net uy gu - la ma sý nýn a ký - be ti ni ko nu þa ca ðýz. Si vil top lum ku ru luþ la rý ný ve ö zel lik le ba - sýn da bu uy gu la ma ya o lum suz gö rüþ bil di ren a ka de - mis yen le ri da vet et tik di ye ko nuþ tu. Ö ze ren, top lan - tý ya baþ ta BTK, TÝB, A da let ve Ý çiþ le ri ba kan lýk la rý, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði yet ki li le ri ol mak ü - ze re Tür ki ye Bi li þim Der ne ði, YA SAD, MO BÝ SAD, TÜ BÝ DER, Al ter na tif Bi li þim ci ler Der ne ði, E lek trik Mü hen dis le ri O da sý, Ýn san Hak la rý Vak fý nýn da a ra - la rýn da bu lun du ðu si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le - ri, þi söz lük.com, Fa ce bo ok ve Go - og le ýn a vu kat la rý nýn ka tý la ca ðý ný bil dir di. Top lan tý da, ga ze te le - rin tek no lo ji e di tör le ri ve in ter net med ya sýn dan da vet li le rin de yer a - la ca ðý ný be lir ten Ö ze ren, þun la rý kay det ti: Gü - ven li Ýn ter net u y g u l a m a s ý na sýl ol ma lý tar tý þý la cak ve bu ra por ha li ne ge ti ri - le rek BTK ya u laþ tý rý la cak. Bu gün sü re yet - mez se tek rar top - lan tý ya pa rýz. A ma - cý mýz ka mu nun has - sa si ye ti ni, du yar lý lý ðý ný ve ay ný za man da mev cut dü - zen le me i çin her ke sin as ga ri de uz - laþ ma sý ný sað la mak. Ben, top lan tý ya si vil top - lum ku ru lu þu baþ ka ný sý fa tým la ka tý la ca ðým. Her ke sin a çýk ve net bir þe kil de söy lem le ri ni di le ge ti re bi le ce ði bir gö rüþ me o la cak. An ka ra/a a KPSS ye baþ vu ru lar bu gün son KAMU Per so ne li Seç me Sý na vý (KPSS) öð ret men lik ve A gru bu kad ro lar i çin baþ vu ru sü re si, bu gün me sai sa a ti bi ti min de so - na e re cek. KPSS li sans dü - ze yin de, sa de ce A gru bu ve öð ret men lik kad ro la rý i - çin il mer kez le riy le Lef ko - þa da, 9 Tem muz Cu mar - te si sa bah ve öð le den son ra, 10 Tem muz Pa zar sa bah ve öð le den son ra ol mak ü ze re dört o tu rum - da ya pý la cak. Baþ vu ru iþ - lem le ri ni yü rü te cek o kul ve ku rum lar, ÖSYM nin in ter net ad re sin den öð re - ni le bi le cek. Sý na va ka týl - mak is te yen a day lar, ký la - vuz la a day bil gi for mu na, baþ vu ru sü re si i çin de in ter net ad re sin den u la þa - bi le cek. Ký la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak KPSS so nuç la rý, B gru bu kad ro lar i çin kul la nýl ma ya - cak. Bu ne den le KPSS ye sa de ce A gru bu ve öð ret men lik kad ro la rý na a tan mak is te yen li sans me zun la rýy la bir li sans prog ra mýn dan me zun o la - bi le cek du rum da ki a day lar gi re cek. An ka ra/a a Köylerdeki süt tank la rý na ye rin de in ce le me BURSA Ýl Ge nel Mec lis Baþ ka ný Ne dim Ak de mir, Ye ni þe hir Hay ri ye Kö - yü ne Ýl Ö zel Ý da re si ta ra - fýn dan ka zan dý rý lan süt tank la rý ný ye rin de in ce le - di. Renk li gö rün tü le rin ya þan dý ðý zi ya ret te, kö - yün genç kýz la rý Ak de - mir den ki tap is te di. Ak - de mir in Hay ri ye Kö yü ge - zi si ne Ýl Ge nel Mec lis ü ye - le ri Nec met tin Ku ru han, Fa tih A da lý ve Ye ni þe hir Süt Ü re ti ci le ri Bir li ði Baþ - ka ný Na zif Ka ya eþ lik et ti. Na zif Ka ya, Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan ilk de fa Ye ni - þe hir de baþ la tý lan ve 105 bin TL ö de nek ay rý la rak ka zan dý rý lan süt tank la rý sa ye sin de köy lü nün da ha hij ye nik or tam da sü tü mu ha fa za et ti ði ni be lit ti. Ka ya, Ye ni þe hir de üç köy de uy gu la ma nýn de - vam et ti ði ni söy le di. Mec - lis Baþ ka ný Ne dim Ak de - mir i se köy le re da ðý tý lan süt tank la rý i le süt le rin da ha sað lýk lý or tam da e - ko no mi ye ka zan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Bu tür ça lýþ ma la rý de vam et ti re cek le ri ni an la tan Ne dim Ak de - mir, köy le rin ta lep le ri doð rul tu sun da hiz met - le rin a ra lýk sýz sü re ce ði ni kay det ti. Bur sa/ci han ir ti ni as ya.com.tr Dengelerin oturmasý için CHP 27 se ne lik tek par ti dik ta sý nýn ar dýn dan çok par ti li sis te me geç ti ði miz 1950 den bu - gü ne ge çen 61 yýl da da a yak ta kal ma yý ba - þa ra bil miþ ken, kar þý sýn da ki al ter na tif ad re sin bir tür lü is tik rar bu la ma ma sý, hep DP-AP çiz gi si ni he def a lan ih ti lâl le rin yü rür lü ðe koy du ðu de- mok rat sað kit le yi par ça la ma plan la rý nýn ne ti ce - si. Ve bu yöndeki plan lar ilk de fa 1971'deki 12 Mart mü da ha le sin den son ra yü rür lü ðe ko nul du. E mek li va li Ýl han Söz gen in, An tal ya nýn Se rik il çe sin de kay ma kam lýk ya par ken, 12 Mart tan i ki ay son ra il çe ye zi ya ret te bu lu nan jan dar ma ge - ne ra lin den duy du ðu if þa at bu nun a çýk bir de li li. Söz ko nu su ge ne ral, o ta rih ten son ra ya pý la cak se çim ler de bir da ha AP nin as la tek ba þý na ik ti - dar o la ma ya ca ðý ný, çün kü sa ðý par ça la ya rak bu - na en gel o la cak la rý ný söy le miþ ti (Post mo dern Dar be ki ta bý mýz, s ). Ni te kim öy le de ol du. 12 Mart tan i ki yýl son ra ya pý lan 1973 se çim le - ri ön ce sin de ev ve lâ AP ken di i çin de bö lün dü. Fer ruh Boz bey li nin ba þý ný çe kip Ce lal Ba yar ýn des tek ver di ði De mok ra tik Par ti AP yi par ça la dý. Ar dýn dan, 12 Mart ý ta ki ben A na ya sa Mah ke - me si ka ra rýy la kapa tý lan MNP nin MSP a dý al týn - da tek rar ku ru la rak se çi me gir me si te min e dil di. Böy le ce 1973 se çi mi AP nin cid dî þe kil de oy kay bet ti ði, bu nun da ha liy le CHP nin i þi ne ya ra - dý ðý bir se çim ol du. Ni te kim se çim den son ra ku - ru lan hü kü met de CHP-MSP ko a lis yo nu ol du. Muh tý ra cý la rýn ön ce lik li he de fi AP ta ba ný ný par ça la mak tý. A ma seç me nin en az yüz de 40 ý ný o luþ tu ran AP ta ba ný nýn da ðýl ma sý, Türk si ya se ti - nin ge ne li ne yan sý yan so nuç la rý bir lik te ge tir di. Hac i çin 329 bin da ha baþ vu ru KUTSAL top rak lar da hac i ba de ti ni ye ri ne ge tir - mek i çin bu yýl Di ya net e 329 bin va tan daþ ilk kez ka yýt ol du. Ka yýt ye ni le yen 634 bin 522 ki þiy le bir - lik te hac sý ra sý bek le yen le rin sa yý sý 963 bin 856 ya yük sel di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, bu yýl hac i çin baþ vu ru ya pan la rýn sa yý sý di ðer yýl la ra gö re ö nem li öl çü de art tý. Ge çen yýl lar da 200 bi ne u laþ ma yan ilk ka yýt sa yý sý bu yýl 329 bin 334 e yük sel di de 188 bin 595, 2008 de 120 bin 758, 2009 da 130 bin 226, 2010 da i se 194 bin 961 o lan ilk ka yýt yap tý ran la rýn sa yý sý bu yýl 329 bin 334 e çýk tý. Top lam da 963 bin 856 o lan baþ vu ru sa yý sý nýn da 444 bin 978 i er kek, 518 bin 878 i de ka dýn ha cý a day la rý. Hac ca git me ye hak ka za nan yak la þýk 74 bin ki þi nin be lir len me si i - çin dü zen le nen ku ra lar da bu yýl 14 Ha zi ran da çe ki le cek. Ö te yan dan, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý - nýn hac or ga ni zas yo nu nu iz le mek i çin kut sal top - rak la ra gö tü rü len ba sýn men sup la rý na bu yýl ilk kez sa rý ba sýn kar tý þar tý ge ti ril di. An ka ra/a a Böy le ce Tür ki ye 12 Mart son ra sý ko a lis yon lar dö ne mi ne gir di. San dýk tan tek ba þý na ik ti dar çý - kar ma þan sý na sa hip ye gâ ne si ya sî ha re ke tin bu þe kil de par ça lan ma sý, böy le bir ne ti ce ye yol aç tý. Ko a lis yon la rýn ya pý sý i se mâ lûm. Fark lý dün ya gö rüþ le ri ne sa hip par ti le rin ay ný hü kü met te bu - luþ ma sý, top lum sal uz laþ ma a çý sýn dan o lum lu ci - het le ri ol sa da, ka rar al ma ve ic ra at sü reç le ri ni a - ðýr laþ tý ra rak, hat tâ za man za man tý ka ya rak, ül - ke nin va kit ve e ner ji kay bet me si ne se bep ol du. Ý þin en te re san ta ra fý, 12 Mart çý la rýn ma ri fe ti o lan bu du rum, bir baþ ka ih ti lâ lin ge rek çe si ya - pýl dý. 12 Ey lül cü ler, ül ke yi ko a lis yon la ra mah - kûm e den si ya sî ya pý yý yer den ye re vu rur ken, es - ki yi si lip ye ni bir si ya set in þa sý na so yun du lar. Bu i þi de, Si ya set e mir-ko mu tay la tan zim e - dil mez di ye rek, ih ti lâl ci ler den Bu i þi ba na bý ra - kýn, ben si ya set tar la sý ný düm düz e de rim ta ah - hü düy le i ca zet ta le bin de bu lu nan Ö zal üst len di. Bir ta raf tan dört e ði li mi bir leþ tir me slo ga - nýy la si ya se tin dört a na da ma rý ný tek par ti de top la ma gi bi sos yal ger çek le re tamamen zýt bir i - þe gi ri þen Ö zal, di ðer ta raf tan A NAP ý AP ta ba - ný na o turt ma yý he def le yen bir stra te ji uy gu la dý. Ýh ti lâl ci le rin di ðer par ti ler gi bi AP i da re ci le ri - ne de koy du ðu si ya set ya sa ðý, bu nu ko lay laþ týr dý. A ma bu he sap, bil has sa si ya sî ya sak la rýn re fe - ran dum da kýl pa yýy la da ol sa kalk ma sý so nu cun - da bo zul du. Ya sak lý li der ler tek rar par ti le ri nin ba þý na dö ner ken, dört e ði lim de as lî ad res le ri ne av det et me ye baþ la dý. Ve 1991 se çi mi A NAP ýn se kiz yýl lýk ik ti da rý ný bi ti rip DYP yi bi rin ci yap tý. A ma bu çý ký þýn ar ka sý ge ti ri le me di. Ge rek yýl - la rýn mü ca de le si nin ge tir di ði yor gun luk, ge rek se DYP de ki li der ve kad ro de ði þik li ðiy le ya þa nan ge çiþ sü re ci nin sý kýn tý la rý, 91 se çi min de ya ka la - nan iv me nin de va mý ný en gel le di. Son ra sýn da ge - len 28 Þu bat fýr tý na sýn da iz le nen po li ti ka lar i se, par ti nin bu gün kü nok ta ya ge li þi ni ne ti ce ve ren sü reç te çok kri tik bir ký rýl ma nok ta sý o luþ tur du. A ma ya þa nan tec rü be ler, Tür ki ye nin, 50 le rin DP si ve dö ne mi AP sin de ol du ðu gi bi, de mok rat mis yon ek sen li bir bü yük to par lan ma ve tek par ti ik ti da rý na du yu lan ih ti ya cýn hâ lâ de - vam et ti ði ni gös te ri yor. Bu ih ti ya ca ce vap ve re - cek bir di ri liþ ham le si ni ba þa ra bil mek i çin ise top lu mun ta lep ve bek len ti le ri ni çok i yi o ku yup ge re ði ne uy gun po li ti ka lar ge liþ ti re cek ve hal kýn kay be di len gü ve ni ni ta ze le ye cek kad ro lar lâ zým. Si ya set te ki den ge le rin o tur ma sý bu na bað lý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Öðretmen yetiþtirme sistemi týkandý ca ni as ya.com.tr To puk se si Si ya sî par ti ler, se çim mey dan la rýn da va ad le ri ni sý ra lý yor lar. E ko no mik va ad le rin dý þýn da en dik kat çe ki ci va ad, 12 Ha zi ran se çim le ri son ra sýn da ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ya pý la ca ðý yö nün de ki ta ah hüt ler dir. Her za man i fa de et me ye ça lýþ tý ðý mýz gi bi, in þâ al lah ha zýr lan ma sý bek le nen ye ni a na ya sa, de ðiþ ti ril me si bek le nen 12 E yül dar be a na ya sa sý ný a rat maz! El bet te hiç kim se da ha kö tü bir a na ya sa yap mak is te mez, a ma ce sa re ti ni kay be den le rin ha zýr la ya ca ðý muh te mel bir a na ya sa nýn da ha kö tü ol ma ih ti ma li de var dýr. Bu se bep le dik kat li ol mak, ha zýr lýk la rý ya kýn dan ta kip et mek ve bu ça lýþ ma la rý müm kün ol du ðu ka dar mil let le bir lik te yap mak lâ zým. Bu tar týþ ma lar de vam e der ken, Tür ki ye nin sos yal ya pý sý nýn de ðiþ ti ði de bir va ký a. En çok me rak e di len ko nu lar dan bi ri de Tür ki ye de ya þa yan la rýn da ha faz la din dar la þýp din dar laþ ma dý ðý. Bu so ru nun ce va bý da ne re den ba kýl dý ðý na gö re de ði þe bi lir. Din dar lar ýn gö rü nür lü ðü art tý, a ma bu ya pý muh te mel fýr tý na lar a ne ka dar da ya nýk lý? Me se lâ, te set tü rü ter cih e den ler nis bî o la rak art tý, a ma ay ný öl çü de te set tü rün de je ne re e dil di ði, bo zul ma ya, mo da hâ li ne ge ti ril me ye ça lý þýl dý ðý da bel li. Pa sif Dev rim / Ýs la mî Mu ha le fe tin Dü zen le Bü tün leþ me si ki ta bý nýn ya za rý, genç sos yo log Doç. Dr. Ci han Tu ðal ýn bu nok ta da ki de ðer len dir me le ri dik kat çe ki ci. Ber ke ley Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Tu ðal, bir rö por ta jýn da þöy le de miþ: Din dar lýk meþ ru laþ tý fa kat art ma dý. Es ki den e lit ke sim, din dar in san la rý u cu be gi bi gö rür dü. Cu ma na ma zý na gi den le ri tu haf kar þý lar dý. Þim di bu bit ti, din dar lýk o an lam da meþ ru laþ tý. Um re ye git me, Ýs la mi leþ me dir me se la. Se kü ler de ni len e lit ten bir sü rü in san um re ye git ti. Ký sa ca sý ba zý a lan lar da Ýs la mi leþ me ya þan dý, ba zý a lan lar da i se ya þan ma dý. Me se lâ ka dýn er kek i liþ ki sin de mo ment ters yön de ol du ve es ki Ýs lâ mî an la yýþ tan u zak la þýl dý. Ö zel lik le din dar la rýn ya þa mýn da, ka dýn a çý sýn dan o la bil di ðin ce bir ser best leþ me ya þa ný yor. Ka dýn ha ya ta ka tý lý yor ve ka dý nýn sa de ce ký ya fe ti de ðiþ mi yor, vü cut di li, yü rü yüþ bi çi mi de de ði þi yor. Da ha ra hat dav ra nýþ lar, gö rü nüþ ön pla na çý ký yor. (...) Me se la ha dis te, en çok vur gu la nan þey, ka pan ma nýn ken di sin den çok ka dý nýn ken di si ni bel li et me me si dir. Ya ni ka dýn lar öy le yü rü me li ler ki, to puk se si du yul ma ma lý. Þu an da ba þör tü lü ka dýn lar bi le ken di le ri ni çok bel li e de rek yü rü yor lar. Do la yý sýy la Tür ki ye de se kü ler leþ me ve Ýs la mi leþ me çok iç i çe geç miþ du rum da. Bir i þa re te ba kýp da Tür ki ye se kü ler le þi yor ya da Ýs la mi le þi yor di ye me yiz. Ý ki si de o lu yor. Me se la ka dýn er kek i liþ ki sin de se kü ler le þi yor. (Ne þe Dü zel in rö por ta jý, 23 Ma yýs 2011) Dün ye vî leþ me teh li ke si çok ö nem li, a ma ne den se bu ko nu i la hi yat çý la rý mý zý bi le ye te ri ka dar il gi len dir mi yor. To puk se si gi bi, Ben bu ra da yým! di yen ký ya fet le rin de ne öl çü de te set tü re uy gun ol du ðu tar tý þýl ma lý de ðil mi dir? Bu teh li ke he pi mi zi çok ya kýn dan il gi len dir mi yor mu? Bun la rý, hal le dil me si ge re ken me se le ler o la rak gör me yip sa de ce e ko no mik va ad ler le il gi len mek bi ze ne ka zan dý rýr? Tür ki ye de müs bet yön de bir de ði þim ve ge liþ me var, a ma bu ge liþ me le rin teh li ke li mec ra la ra sap ma ih ti ma li de var. Tür ki ye yi i da re e den ler bu ko nu la rý me se le o la rak gör mü yor sa bi le, si vil top lum ku ru luþ la rý, ce ma at ler ve i la hi yat çý lar dert o la rak gör me li. Gör me li ve ce mi ye ti ay dýn lat ma lý dýr. Ak si hal de to puk ses le ri a ra sýn da çö züm tek lif le ri kay na yýp gi der... Ye rel med ya ya AB e ði ti mi ve ri le cek n TÜRK Ye rel Med ya sý AB Yo lun da pro je si, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði (ABGS) i le Ýn gil te re nin An ka ra Bü yü kel çi li ði a ra sýn da bu gün im za la na cak mu ta ba kat zap tý i le baþ la ya cak. ABGS den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, pro je nin, ye rel med ya nýn Tür ki ye nin AB ye ka tý lým sü re ci ni da ha ya kýn dan ta kip e de bil me si ni ve sü re ce da ha et kin da hil ol ma sý ný a maç la dý ðý be lir til di. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Þevket Günder in (marangoz) ablasý; Habibe Özcan ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI BAÞKANI AVCI ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝNDE BÝR TIKANIKLIÐA VE ÖNEMLÝ BÝR BUNALIMA SÜRÜKLENDÝÐÝMÝZÝ ÝTÝRAF ETMEMÝZ GEREKÝR DEDÝ. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Baþ ka ný Gür kan Av cý, Öð ret men ye tiþ tir me sis te min de bir tý ka nýk lý ða ve ö nem li bir bu na lý ma sü rük le nil di ði ni id di a et ti. Av cý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de dev let ve ö zel sek tör de 1 mil yo na ya kýn öð ret me nin gö rev yap tý ðý ný i fa de e de rek, a ta na ma yan öð ret men ler le bir lik te bu ra ka mýn 1,5 mil yo na u laþ tý ðý ný bil dir di. Tür ki ye de ki ba zý e ði tim fa kül te le rin de 1 ta ne bi le kad ro lu pro fe sör bu lun ma dý ðý ný, bir çok fa kül te nin de ka ný nýn fark lý a lan lar dan gel di ði ni, ba zý öð re tim e le man la rý nýn 48 sa at der se gir di ði ni be lir ten Av cý, öð re tim e le man la rý nýn öð re tim gö re vi dý þýn da a raþ týr ma yap mak, ya yýn, bi lim ve tek no lo ji ge li þi mi ne kat ký da bu lun mak, top lum ih ti yaç la rý na hiz met et mek gi bi mis yon la rý ný ye ri ne ge ti re me dik le ri ni i fa de et ti. Bu sað lýk sýz sis tem i çe ri sin de öð ret men lik mes le ði ne rast ge le ya da zo run lu o la rak gir miþ, ki þi sel ve mes le ki ni te lik le ri uy gun ol ma yan öð ret me le rin ba þa rý lý ol ma la rý bek le ni yor. Bu müm kün de ðil dir di yen Av cý, KPSS de sa de ce bi liþ sel be ce ri le rin öl çül dü ðü nü vur gu la dý. Av cý, a çýk la ma sýn da þu i fa de le re yer ver di: Oy sa öð ret men lik mes le ði du yuþ sal ö zel lik le ri a ðýr ba san bir mes lek da lý dýr. Du yuþ sal ö zel lik le rin, a na liz, sen tez ve de ðer len dir me be ce ri le ri nin i se fa kül te yýl la rýn da ka zan dý rýl ma sý ve mes le ðin öð ret men a day la rý na sev di ril me si ge rek mek te dir. Öð ret men a day la rý ken di le ri ni öð ret men lik mes le ði ne de ðil, KPSS ye ha zýr la mak ta dýr. Öð ret men ye tiþ tir me sis te min de bir tý ka nýk lý ða ve ö nem li bir bu na lý ma sü rük len di ði mi zi i ti raf et me miz ge re kir. Ö zel lik le Tür ki ye i çin öð ret men ye tiþ tir mek çok ö - DEMOKRAT PARTÝ GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK: 12 HA ZÝRAN DA ya pý la cak ge nel se çim ler ne de niy le se çim kam pan ya sý ný Trak ya da sür dü ren De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Trak ya ge zi si kap ma sýn da gel di ði E dir ne de Halk AKP ik ti da rýn dan býk tý. Hal kýn bü yük bir ço ðun lu ðu ik ti da rýn de ðiþ me si nin za ma ný nýn gel di ði ni söy lü yor de di. Zey bek, DP E dir ne il baþ kan lý ðýn da yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn da, De mok rat Par ti nin bü yük bir il gi gör dü ðü nü be lirt ti ve þun la rý söy le di: Ýk ti dar da bi zim ü ze ri miz den o yun lar oy nu yor. De mi rel in DE MOK RAT Par ti Ýz mir 1. Böl ge mil let ve ki li a day la rý Er han Ku - zu ve A li Þe nol be ra be rin de ki bir he yet le Ýz mir Ye ni As ya Bü ro - su nu zi ya ret et ti. Ýz mir Tem sil ci miz Ha san Þen i le gö rü þen a - day lar, Ýz mir de bil has sa kýr sal ke sim ler de DP ye hal kýn te vec - cü hü nün gi de rek art tý ðý ný söy le di ler. Ha san Þen de yap tý ðý ko - nuþ ma da DP nin sa ðýn mer kez par ti si ol du ðu nu ül ke mi ze ge - çen yýl lar da yap tý ðý hiz met le rin u nu tu la ma ya ca ðý ný söy le di. Türkiye de devlet ve özel sektörde 1 milyona yakýn öðretmenin görev yaptýðýný ifade ederek, atanamayan öðretmenlerle birlikte bu rakamýn 1,5 milyona ulaþtýðýný bildirdi. DP E dir ne Ýl Baþ ka ný Meh met E ren, Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek e bir kis pet he di ye et ti ve Zey bek i Si ya se tin baþ peh li va ný i lan et ti. CHP yi des tek le di ði ya la ný ný ya yan Sa yýn Baþ ba kan ýn a ma cý bi zim oy la rýn CHP ye git me si ni sað la mak. Çün kü o, CHP den çok biz den kor ku yor. Zey bek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: E ge de i ki a da mýz 2004 ten bu ya na Yu nan iþ ga li al tý na gir di. Ön ce bir kaç bi na koy du lar, son ra da 200 ev lik bir ka sa ba o luþ tur du lar. Yu nan bay ra ðý çek ti ler a ma Tür ki ye den ses se da yok. Bir kur may al bay bu bil gi yi ge ti rin ce in ce le dim, in ce let tim. A da lar bi zim a da la rý mýz, ne ya zýk ki 2004 te ki ha va dan ya rar la na rak Yu nan lý lar ta ra fýn dan iþ gal e dil - nem li bir mis yon o la rak gö rül me li dir. Ül ke mi zin e ko no mik, sos yal ve kül tü rel yön den i ler le me sin de, çok ö nem li bir gö rev üst len miþ o lan öð ret men le ri mi zin ye tiþ ti ril me sin de prog ram lar dan, gö rü len ders le rin ve i çe rik le ri nin be lir len me si ne ka dar li sans ve li san süs tü prog ram lar da gö rü len so run la rýn tes pit ve çö zü mü ne ka dar çað daþ ge liþ me ler ve yö ne lim le ri or ta ya koy ma mýz ge rek mek te dir. Si ya si par ti le ri de e leþ ti ren Av cý, par ti le rin öð ret men po li ti ka sý bu lun ma dý ðý ný i le ri sür dü. An ka ra / a a Halk, AKP ik ti da rýn dan býk tý miþ. Ce vap Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin den gel di, (bun lar a da cýk fa lan) yaz dý lar. A da cýk da ge mi cik gi bi bir þey. A da cýk de dik le ri Bu la maç A da sý nýn bü yük lü ðü Bü yü ka da ka dar, E þe ka da sý o nun üç ka tý. Hü kü met ten, hiç bir ce vap gel me di. 25 Ma yýs ta Di dim de ya pa ca ðý mýz bü yük bir mi ting le ik ti da rýn bu ör nek o la yý ný mil le ti mi ze an la ta ca ðýz. Ba sýn top lan tý sýn dan son ra DP E dir ne Ýl Baþ ka ný Meh met E ren, Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek e bir kis pet he di ye et ti ve Zey bek i Si ya se tin baþ peh li va ný i lan et ti. Edirne / Ye ni As ya DP den temsilciliðimize ziyaret 1982 A na ya sa sý na Ye ni As ya ca mi a sý nýn ha yýr de di ði ni 29 yýl dýr çe ki len sý kýn tý la rýn se be bi o lan bu a na ya sa nýn tü mü i le de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. A day lar, DP nin bu gün Di dim de yapýlacak olan, Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey - bek in de ka tý la ca ðý mi tinge tüm va tan daþ la rý da vet et ti ler. Mi - ting i çin Ýz mir fu a rý Bas ma ne ka pý sý ö nün den sa bah sa at 8:30 da par ti ta ra fýn dan o to büs kal dý rý la cak. Ýz mir / Ye ni As ya ÇUBUKÇU: OKULLARI BÝLGÝSAYARLA DONATTIK MÝLLÝ E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, te mel he - def le ri nin, kal kýn mak i çin ih ti yaç du yu lan ni te lik li ve do na ným lý bi rey le rin ye tiþ ti ril me si ne uy gun e ði - tim im kan la rý ve or tam la rý ný her kes i çin fýr sat e þit - li ði sað la ya cak þe kil de plan la mak ol du ðu nu söy le - di. Ni met Çu buk çu, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ve Ýs - tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý (ÝMKB) a ra sýn da - ki E ði ti me Fi zik sel Kat ký Pro je si Pro to ko lü im za tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, dev let, ö zel sek tör ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ço cuk la rýn ay dýn lýk ge le ce ði i çin bir a ra ya gel me le ri nin ger çek ten son de re ce ö nem li ol du ðu nu ve bu nun yol la rý ný ay dýn - lat tý ðý ný be lirt ti. E ði ti min fi zi ki alt ya pý sýn da geç - miþ le ký yas lan ma ya cak ka dar bü yük ge liþ me ler kay de dil di ði ni vur gu la yan Ba kan Çu buk çu, bu nun - la da kal ma dýk la rý ný, o kul la rý bil gi sa yar la do nat týk - la rý ný, bi li þim tek no lo ji sý nýf la rý kur duk la rý ný ve in - ter net e ri þi mi ni Tür ki ye de ki tüm o kul la ra u laþ týr - dýk la rý ný ak tar dý. Çu buk çu, ye ni baþ lat týk la rý Fa tih Pro je si i le ar týk ço cuk la rýn bi li þim tek no lo ji sý nýf la - rýn da de ðil, ken di sý nýf la rýn da bil gi sa ya rý doð ru dan ön le rin de öð re ne cek le ri ni i fa de et ti. Ýstanbul / a a Top çu, esnafý ziyaret etti nbbp Ge nel Baþ ka ný Yal çýn Top çu, An ka ra da U lus es na fý ný zi ya ret e de rek oy is te di. U lus ve çev re sin de bu lu nan dük kân la rý ge zen Top çu, es naf la soh bet et ti. Top çu, soh bet sý ra sýn da, An ka ra dan mil let ve ki li a da yý o lan tek si ya si par ti ge nel baþ ka ný ol du ðu nu, se çil me si ha lin de Tür ki ye nin e ko no mik, sos yal ve si ya si so run la rý nýn ya ný sý ra An ka ra nýn so run la rý ný Mec li se ta þý ya ca ðý ný söy le di. Di ðer si ya si par ti le rin en az bir ke re de nen di ði ni i fa de e den Top çu, BBP nin ik ti dar o la bil me si i çin her ev den bir oy is te dik le ri ni be lirt ti. Top çu, ye ni dö nem de mil let ve ki li ol ma sý ha lin de es naf, iþ çi, e mek li ve dar ge lir li le rin so run la rý ný çö ze cek le ri ni söy le di. An ka ra / aa CHP konvoyuna taþlý saldýrý nmar DÝN ÝN Nu say bin il çe sin de CHP kon vo yu na taþ lý sal dý rý ya pýl dý. E di ni len bil gi le re gö re, CHP Mar din mil let ve ki li a da yý Re þit Ký lýç a a it kon voy, se çim ça lýþ ma sý kap sa mýn da Lo zan Cad de si Üç yol kav þa ðýn dan ge çer ken bir gru bun taþ lý sal dý rý sý na uð ra dý. Kon voy da ki ba zý a raç la rýn cam la rý ký rýl dý. O lay da ya ra la nan ol ma dý. Po li sin mü da ha le et me si ü ze ri ne grup a ra so kak la ra da ðý la rak kaç tý. Nusaybin / aa A li Em: Di lek çe ler le il gi li a çýk la ma yap mam nyük SEK Se çim Ku ru lu (YSK) Baþ ka ný A li Em, ka set skan da lý ne de niy le is ti fa e den MHP li 10 yö ne ti ci nin mil let ve kil li ði a day lý ðýn dan çe kil di ði ne da ir di lek çe le rin ken di le ri ne u la þýp u laþ ma dý ðý hak kýn da, Bu ko nu da a çýk la ma yap mam de di. MHP de ya þa nan ka set skan dal la rý nýn ar dýn dan 10 yö ne ti ci, hem par ti de ki gö rev le rin den is ti fa et tik le ri ni hem de a day lýk tan çe kil dik le ri ni ka mu o yu na bil dir miþ ler di. An cak MHP li 10 yö ne ti ci nin a day lýk tan çe kil dik le ri ne da ir di lek çe le rin YSK ya u laþ ma dý ðý ba sý na yan sý mýþ tý. YSK Baþ ka ný Em, ku rum gi ri þin de, ba sýn men sup la rý nýn, söz ko nu su di lek çe le rin ken di le ri ne u la þýp u laþ ma dý ðý þek lin de ki so ru ya, Bu ko nu da a çýk la ma yap mam di ye rek ce vap ver di. An ka ra / ci han Simav da çadýrkent yetmiyor nkü TAH YA NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma yýs ta mey da na ge len 5,9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan de vam e den art çý sar sýn tý lar yü zün den va tan daþ la rýn ev le ri ne gi re me me si ne de niy le ça dýr sa týþ la rýn da ar týþ kay de dil di. Si mav da ku ru lan ça dýr kent ler de yak la þýk 7 bin ki þi ka lý yor. Va tan daþ la rýn, sað lýk, yi ye cek, psi ko lo jik des tek gi bi ih ti yaç la rý, böl ge de ko nuþ lan dý rý lan res mi ve ö zel ku rum ve ku ru luþ la ra bað lý e kip ler ce kar þý la ný yor. Ça dýr lar da ka lan va tan daþ la rýn bir bö lü mü, ön ha sar tes pi tin de o tu ru la bi lir ra po ru ve ril se de art çý sar sýn tý lar de vam et ti ði i çin ev le ri ne gi re mi yor. 19 Ma yýs tan bu ya na yak la þýk 1000 art çý sar sýn tý o lu þan il çe de ba zý va tan daþ lar, ih ti yaç duy duk la rý eþ ya la rý ev le rin den al dýk tan son ra ye ni den ça dýr kent le re dö nü yor. Art çý sar sýn tý la rýn sür me si yü zün den va tan daþ la rýn ev le ri ne gi re me me si ne de niy le ça dýr sa týþ la rýn da ar týþ kay de dil di. Ýz mir baþ ta ol mak ü ze re çev re il ler den ge len es naf, Si mav Cum hu ri yet Mey da ný nda ça dýr sa tý þý na baþ la dý TL a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa tý þa su nu lan ça dýr lar dan a lan la rýn ba zý la rý, dep re min ha yat la rý nýn bir par ça sý ol du ðu nu söy le di. Simav / a a

5 Y HA BER 5 ABD Baþ ka ný O ba ma nýn 22 Ma yýs 2011 ta ri hin de en ö nem li Ya hu di ku ru luþ la rýn dan bir o lan A I PEC te (The A me ri can Is ra el Pub lic Af fa irs Com mit te e) yap tý ðý ko nuþ ma yý din le dim. Yo rum cu ve a na liz ci le ri din le me den sa de ce ko nuþ ma la ra ba kýn ca ba zý ger çek ler, da ha ba riz ve net bir bi çim de or ta ya çý ký yor. Zi ra Ya hu di ler i le il gi li o la rak ya pý lan çok yo ðun bir de zen for mas yon ve pro pa gan da mev cut. De zen for mas yon de ni len bil gi ver me a dý na in san la rý al dat ma yön te miy le bir çe þit de ma go ji üs ta dý yo rum cu lar, ger çek le ri sap tý ra rak ken di a maç la rý doð rul tu sun da kul lan ma ya ça lý þý yor lar. Bu nu O ba ma nýn yap mýþ ol du ðu ko nuþ ma sa ye sin de çok i yi fark et tim. Bun la rý pay laþ mak is ti yo rum. Ön ce lik le ABD, Ya hu di u þa ðý fa lan de ðil. En a zýn dan A me ri kan Baþ ka ný nýn Ya hu di top lu mu ö nün de yap tý ðý ko nuþ ma dan bu nu gör mek müm kün. Çün kü Baþ kan ko nuþ ma ya gel me den ön ce bü yük bir al kýþ bom bar dý ma ný na tu tul du. Bel li ki Ya hu di din le yi ci ler, al kýþ la rý i le Baþ kan ý et ki le me ye ça lý þý yor lar dý. Fa kat O ba ma, tep ki o la rak, çok küs tah ca sa yý la bi le cek bir söz le baþ la dý. De di ki: Bu ka dar al ký þa ge rek yok, ne de ol sa bu ra da bas - Ger çe ker, ve da tu ru na çýk tý YAR GITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a ve da zi ya re tin de bu lun du. Baþ ba kan lýk Mer kez Bi na da ki ka bu lün ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Ger çe ker, 1 Ha zi ran i ti ba riy le ya sal yaþ sý ný rý ne de niy le e mek li ye ay rý la ca ðý ný a ným sat tý. Bu ne den le dev le tin en üst ka de me sin de o lan ki þi le re ne za ket zi ya re tin de bu lun du ðu nu, on lar la ve da laþ tý ðý ný an la tan Ger çe ker, bu a ra da yar gý nýn so run la rý ný da i let me im kâ ný bul du ðu nu söy le di. Ger çe ker, gün dem de ki ka set ler le il gi li o la rak, Ka mu o yun da çok bü yük gü ven siz lik, te dir gin lik mey da na ge ti ren bir ta kým dav ra nýþ lar. Mut la ka bun la rýn fa il le ri nin bu lun ma sý ge re ki yor de di. Yar gý tay Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, Cum hur baþ ka ný Gül e de bir ve da zi ya re tin de bu lun du. Ger çe ker in zi ya re ti, ba sý na ka pa lý ger çek leþ ti. An ka ra/a a Es na fý teh dit e den bir ki þi tu tuk lan dý VAN DA, Þýr nak ýn U lu de re il çe sin de 12 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril me si ni pro tes to et mek a ma cýy la ke penk ka pat ma sý i çin es na fý teh dit e den ki þi tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Þýr nak ýn U lu de re il çe sin de 12 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril me si ni pro tes to et mek ü ze re Van da 16 Ma yýs ta te rör ör gü tü yan daþ la rý nýn es na fa zor la ke penk ka pat tý ra ca ðý du yu mu nu a lan em ni yet mü dür lü ðü e kip le ri, çar þý mer ke zi nin fark lý böl ge le rin de si vil po lis e kip le ri ni gö rev len dir di. Sa nat So ka ðý nda gö rev li si vil po lis e kip le ri cep te le fo nu sa tý lan iþ ye rin de bu lun duk la rý sý ra da i çe ri gi ren Y.A, dük kân sa hi bi ni Dün ak þam er ken ka pat tý ðý nýz i çin iþ ye ri ni zi ka pa lý tut ma nýz i çin ye te rin ce u ya ra ma dýk. Bu gün dük kâ ný ný zý ka pat ma ma nýz la il gi li si zi bir ke re li ði ne af fe di yo ruz. Bir da ha bu þe kil de ya par sa nýz af fet me yiz di ye teh dit et ti. Du ru ma mü da ha le et me yen e kip ler, Y.A yý ya kýn ta ki be al dý. Ay ný so kak ta baþ ka bir iþ ye ri ne da ha gi rip çýk týk tan son ra po lis ta ra fýn dan kim lik kon tro lü ya pý lan Y.A. gö zal tý na a lýn dý. Zan lý nýn kent te da ha ön ce çok sa yý da ya sa dý þý gös te ri ye ka týl dý ðý tes pit e dil di. Y.A nýn ya ka lan ma dan bir gün ön ce ke penk ka pat ma o la yýn da yü zü nü ka pat tý ðý, 12 Ma yýs ta i se BDP nin se çim o to bü sün de te rör ör gü tü PKK nýn söz de bay rak la rý ný da ðýt tý ðý, 19 Ni san 2010 da i se e lin de mo lo tof kok tey liy le gö rün tü len di ði or ta ya çýk tý. Y.A, em ni yet te ki iþ lem le rin ar dýn dan çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý. Van/a a MHP teþ ki la tý, BDP ye geç ti MHP Baþ ka le Ýl çe Baþ ka ný Ö mer Boz kurt i le il çe teþ ki lat yö ne ti mi, par ti le rin den is ti fa e de rek Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si ne (BDP) geç ti. Boz kurt, Bu gü ne ka dar par ti den hiç bir des tek gö re me dik. O yüz den par ti den is ti fa et tik. Ay rý ca, ka set me se le si ni de ký ný yo rum de di. Mil li yet çi Ha re ket Par ti si (MHP) Baþ ka le Ýl çe Baþ ka ný Ö mer Boz kurt ve yö ne ti mi is ti fa di lek çe si ni, Ýl çe Se çim Ku ru lu na tes lim et ti. Boz kurt ve be ra be rin de ki yö ne tim, da ha son ra BDP nin des tek le di ði ba ðým sýz mil let ve ki li a da yý Ke mal Ak taþ ýn se çim bü ro su na gi de rek, BDP ye ka týl dýk la rý ný bil dir di. BDP se çim bü ro sun da ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Boz kurt, Bun dan son ra dü zen par ti le rin de de ðil, ar týk hal ký mýn ya nýn da ol mak is ti yo rum. Ar týk yo lu mu za BDP de i le de vam e de ce ðiz di ye ko nuþ tu. Baþ ka le de 17 par ti ü ye siy le zor þart lar al týn da mü ca de le et tik le ri ni be lir ten Boz kurt, par ti den ay rýl ma se bep le ri ni þöy le i fa de et ti: Þu a na ka dar par ti den her han gi bir des tek a la ma dý ðým i çin, ben ve yö ne ti mim mað du ri ye ti mi zi gö zö nü ne a la rak is ti fa mý zý ver dik. Van/ci han Ýs ra il kö þe ye sý kýþ tý ket bol ma çý oy nan mý yor. Bu yo ru mu ba ka lým di ðer ya zar la rý mýz ya pa cak ve kö þe le rin de ya za cak lar mý? Hiç zan net mi yo rum, zi ra ez ber bo za cak bir söz. Çün kü ya zar la rý mýz ya çok a þý rý Ya hu di düþ ma ný (ken di le ri ni ma sum gös ter mek i çin Biz Si yo nist düþ ma ný yýz der ler) ya da Ya hu di pro pa gan da sý al týn da kal mýþ a þý rý Ya hu di sem pa ti za ný in san lar dýr. Ya hu di düþ man lý ðý Tür ki ye ve ö zel lik le A rap â le min de çok ya pýl mak ta dýr. En bü yük pro pa gan da la rý da Her ta þýn al týn da Ya hu di e li var dýr der ler. Ý þin il ginç ta ra fý bu çok bü yük yan lý þa Ya hu di ler de sa hip çýk mak ta El bet te, dün ya yý biz yö ne ti yo ruz gi bi saç ma bir pro pa gan da ya â let ol mak ta dýr lar. Ger çe ði an la mak i çin çok ze ki ol ma ya ge rek yok tur. Gi din Ýs ra il e gö rün. Ben ge miy le i ki de fa git tim. Kö tü bir As ya ül ke si ol du ðu he men or ta ya çýk mak ta dýr. Ne bir þe hir ci lik an la yý þý, ne bir es te tik gö re mez si niz. Ya þan tý la rý da gö rün tü le rin den fark lý de ðil. Pes pa ye bir bi çim de ken di le ri a ra sýn da da hi hýrs ve düþ man lý ðýn yay gýn ol du ðu nu, çe þit li çar pýk lýk la rýn or ta ya çýk tý ðý ný faz la sý i le gö rür sü nüz. E ðer de nil di ði gi bi dün ya ya Ya hu di ler hâ kim ol say dý, en a zýn dan bu ül ke bir Ýs viç re gi bi o lur du. Ya da ne bi le yim Du bai gi bi bir þe hir le ri o lur du. Zi ra 60 yýl lýk bir dev le tin id di a e dil di ði gi bi zen gin lik le ri i le be ra ber bu ka dar kö tü ol ma ma sý i cap e der di. Kut - sal top rak la rý mýz de dik le ri yer le ri gü zel leþ tir me le ri ve ya en a zýn dan gü zel gös ter me le ri ge re kir di. Ýs te yen gi dip gö re bi lir. Kýs sa dan his se bu ol mak ge rek tir ki; her sö ze her pro pa gan da ya i nan ma mak ge re kir, kim se de mez Ay ra ným ek þi dir. Biz ne Hay do ne de Hay dar A ða a þý rý lýk la rý na kaç ma dan sa de ce Hay dar di ye rek A me ri kan-ýs ra il i liþ ki le ri ni ve Ýs ra il in du ru mu nu in ce le me ye de vam e de lim. Her þey den ön ce A me ri kan yö ne ti mi nin Ýs ra il in uz laþ maz po li ti ka la rýn dan çok ra hat sýz ol ma ya de vam et ti ði çok a çýk bir þe kil de gö rül mek te dir. Ak si tak dir de ül ke le ri ni zi ya re te ge len Ýs ra il Baþ ba ka ný Na ten ya hu ya Ba rýþ i çin 1967 sý nýr la rý na çe ki lin de mez, ko nuþ ma sý nýn ba þýn da ki gi bi Ya hu di din le yi ci le ri bu ka dar ha fi fe al maz dý. Ýs ra il Baþ ba ka ný nýn De mog ra fik ya pý de ðiþ miþ, bu sý nýr la ra dö ne me yiz ce va bý na rað men O ba ma ýs rar la ön ce ki dü þün ce si ni tek rar la dý. Hem de yap mýþ ol du ðu küs tah lý ða rað men söz le ri ni çýl gýn ca al kýþ la yan Ya hu di din le yi ci le ri kar þý sýn da. ÝHH Baþ ka ný, yap tý ðý a çýk la ma da Ha zi ran so nun da 15 ge mi lik ye ni bir Gaz ze ye yar dým kon vo yu ha zýr la dýk la rý ný ve Ýs ra il in han gi ham le yi ya par sa yap sýn za rar gö re ce ði ni söy le di. Ger çek ten çok doð ru ve ye rin de bir tes pit. Ýs ra il ger çek ten de ka pa na ký sýl ma ya de vam e di yor. Bu gü ne ka dar kul lan dý ðý þid det ve bas ký po li ti ka la rýn dan vaz geç mez i se du ru mu da ha da kö tü ye gi de cek. Ba rýþ i çin ve dün ya ö nün de ki i ti ba rý ný ko ru mak i çin ge ri a dým at mak zo run da kal mýþ. Ay rý ca ge çen haf ta Fi lis tin li le rin bir bi ri i le sa va þan i ki ko lu el Fe tih i le Ha mas ýn Tür ki ye nin ön cü lük et ti ði Mý sýr da ki ba rýþ an laþ ma sý Ýs ra il i i yi ce kö þe ye sý kýþ týr mýþ du rum da. Te rö rü el al týn dan giz li ce des tek le yen Ýs ra il in e lin den bir koz da ha a lýn mýþ du rum da. Bü tün dün ya nýn red det ti ði ve ka bul e di le mez bul du ðu Gaz ze am bar go su da if las et mek ü ze re. E ðer i na dý ný sür dü rür se za ten ber bat du rum da o lan du ru mu da ha da kö tü o la cak. E vet, ne ya zýk ki A rap kar deþ le ri miz te rör ba tak lý ðý na gi re rek Fi lis tin in kur tu la ca ðý ný zan net ti. Yýl lar dýr ya pý lan bom ba la ma ey lem le ri i le ma sum in san la rý da kat let ti. Bu nun ce za sý a hi ret te çe ki le ce ði gi bi hâ len de çe kil me ye de vam e di li yor. Kur ân da Ye cüc ve Me cüc kav min den bah se dil mek te ve dün ya yý fe sa da ve re ce ðin den do la yý in san lar i kaz e dil mek te dir. As rý mý zýn mü ced di di Be di üz za man bu deh þet li a hir za man a la me ti ne, deh þet li bir a nar þist lik i fa de si i le dik ka ti çek mek te, â yet ve ha dis le ri te vil et mek te dir. Rab bim den bü tün in san la rý, Sedd-i Zül kar neyn in tah ri bi i le or ta lý ða deh þet sa ça cak o lan a nar þist ler den ve fit ne ler den ko ru ma sý ný ni yaz e di yo rum. STK la ra ya sa ma e ði ti mi YA SA DER, BU GÜ NE KA DAR ÇOK SA YI DA SÝ VÝL TOP LUM KU RU LU ÞU NA MEC LÝS TE YA SA YAP MA SÜ RE CÝ NE NA SIL KA TI LA BÝ LE CEK LE RÝ KO NU SUN DA E ÐÝ TÝM VER DÝ. Yasama Derneði Baþkaný Ýrfan Neziroðlu, Meclis'te yasama süreçlerine katýlmak isteyen sivil toplum kuruluþlarýna eðitim verdiklerini söyledi. SÝVÝL top lum ku ru luþ la rý, Mec lis te ya sa ma sü re ci ne ka týl ma yol la rý ný öð re ni yor. Ya sa ma Der ne ði (YA SA DER) Baþ ka ný Ýr fan Ne zi roð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, bu gü ne ka dar çok sa yý da si vil top lum ku ru lu þu na yö ne lik e ði tim prog ram la rý dü zen le dik le ri ni be lir te rek, bu prog ram lar da ya sa ma sü re ci ne ka týl ma yol la rý hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ve ril di ði ni söy le di. An ka ra, Ýs tan bul, A da na, Ay dýn ve Trab zon da her a lan dan çe þit li si vil top lum ku ru luþ la rý na (STK) yö ne lik dü zen le nen e ði tim prog ram la rý na yo ðun il gi ol du ðu na dik ka ti çe ken Ne zi roð lu, bu top lan tý lar da ya sa ma sü re ci ne na sýl ka tý la bi le cek le ri, han gi ka na lý na sýl kul la na bi le cek le ri ni ör nek ler le gös te ril di ði ni an lat tý. E ði tim prog ra mý sý ra sýn da ka tý lým cý la ra te o rik bil gi ve ri lir ken, ya sa ma sü re ci ne ka týl ma a raç la rý o la rak gün dem dý þý ko nuþ ma, ya zý lý ve söz lü so ru ö ner ge si i le ya sa tek li fi ni na sýl ha zýr la ya bi le cek le ri nin an la týl dý ðý na i þa ret e den Ne zi roð lu, ka tý lým cý la rýn da gün dem dý þý ko nuþ ma ve ö ner ge ha zýr la dýk la rý ný i fa de et ti. Ne zi roð lu, STK la rýn ya sa ma sü re ci ne ka tý lý mý nýn, ya sa la rýn ek sik siz çý ka rýl ma sý ve sað lýk lý uy gu la na bil me si ne im kân sað la ya ca ðý ný vur gu la ya rak, þöy le ko nuþ tu: E ði tim prog ram la rý nýn a ma cý, STK la rýn ka pa si te si ni güç len dir mek tir. STK la rýn fa a li yet a lan la rýy la il gi li ko nu lar Mec lis te gün de me gel di ðin de gö rüþ le ri nin bu na yan sý ma sý çok ö nem li dir. STK lar bu nu na sýl ya pa cak la rý ný bi lir se, mil let ve ki li nin de i þi ko lay la þýr. Çün kü, ka nun ya pý lýr ken ay ký rý gö rüþ le rin de di le ge ti ril me si ge re kir. Sað lýk lý bil gi a ký þý i çin ka nal la rýn a çýk ol ma sý la zým. STK lar mil let ve ki li ne u la þýr ken, e lin de ko nuy la il gi li ge rek li bil gi ve do kü man o lur sa sü reç da ha hýz lý iþ ler. Na zi roð lu, bir ta sa rý ya da tek lif Mec lis ih ti sas ko mis yo nun da gö rü þü lür ken il gi li ta raf la rýn da ka tý la bil di ði ni ha týr la ta rak, STK la rýn da gö rüþ me le re ka tý la rak gö rüþ le ri ni di le ge tir me im ka ný bul du ðu nu söy le di. Ne zi roð lu, an cak i þin da ha sað lýk lý iþ le ye bil me si i çin gö rüþ me ler ön ce sin de ay rý bir top lan týy la STK la rýn gö rüþ le ri nin a lýn ma sý, ay rý ca mil let ve kil le ri nin ken di se çim böl ge sin de ko nuy la il gi li ke sim le rin ve STK la rýn gö rü þü nü al ma sý nýn da ha sað lýk lý so nuç ve re ce ði ni bil dir di. MUH TAR LA RA DA E ÐÝ TÝM VE RÝ LE CEK STK LA RIN ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da mu ha tap bul - ma da sý kýn tý ya þa dý ðý ný be lir - ten Ne zi roð lu, Mec lis ve ba - kan lýk lar da o fis ol ma sa da STK la rýn u la þa bi le ce ði bir mu - ha ta bý nýn ol ma sý ge rek ti ði ni, ay rý ca ya sa ta sa rý la rý nýn Mec li - se su nul ma dan ön ce il gi li ba - kan lý ðýn web say fa sý na ko nul - ma sý, is te yen le rin bu ra ya gö - rüþ le ri ni i let me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ne zi roð lu, STK la ra yö ne lik e ði tim ça lýþ ma la rý nýn sü re ce ði ni be lir te rek, Ma hal le muh tar la rý na da e ði tim ver mek is ti yo ruz. Çün kü, muh tar lar ma - hal le ler de her tür lü so ru nun mu ha ta bý o lu yor. On la rýn da sü - re ci bil me si ve bu nu kul lan ma sý, top lum a çý sýn dan ya rar lý so nuç ve re cek tir de di. An ka ra/a a Me mur-sen de ye ni A na ya sa ha zýr lý ðý ME MUR-SEN Kon fe de ras yo nu, Tür ki ye ge ne lin de yak la þýk 50 bin ki þiy le gö rü þe rek Na sýl bir a na ya sa is ti yor su nuz? so ru su na ce vap a ra ya cak. A lý nan bil gi ye gö re, 12 Ha zi ran da ki ge nel se çim le rin ar dýn dan ya pýl ma sý plan la nan ye ni a na ya sa i çin hal kýn ta lep le ri ni be lir le mek is te yen Kon fe de ras yon, Tür ki ye nin 81 i li i le çe þit li il çe le rin de va tan daþ la ra an ket ve mü la kat uy gu la ya cak. Yak la þýk 6 ay sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan bir a na ya sa ra po ru ha zýr la ya cak o lan Kon fe de ras yon, bu ra po ru TBMM ye tak dim e de cek. Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, ko nu ya i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de dev let i le mil let a ra sýn da ki kay naþ ma nýn tam an la mýy la sað la na bil me si i çin ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Tüm par ti le rin, sen di ka la rýn, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ye ni bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý ko nu sun da gö rüþ bir li ði i çin de ol du ðu nu be lir ten Gün doð du, a na ya sa la rýn, öz gür lü ðü ko ru ma ve ye ni öz gür lük ka nal la rý aç ma gi bi iþ lev le ri nin ol du ðu nu, Tür ki ye nin ye ni a na ya sa sý nýn da bu iþ le vi ye ri ne ge tir me si ge rek ti ði ni vur gu la dý ve 1924 A na ya sa la rýn da mil le tin ru hu nun bu lun du ðu nu an cak 1960 dar be siy le bir lik te bu ru hun a na ya sa dan çý ka rýl dý ðý ný i fa de e den Gün doð du, De mok ra tik sis tem ters dön dü rü lü yor. Mil let, dev le tin mil le ti ne dö nü yor. Dev let hem se ver, hem dö ver. 10 yýl da bir dö vü yor de rin dev let de di. Gün doð du, ye ni a na ya sa nýn ký sa, öz, an la þý lýr bir þe kil de, sü re ci ve yön te mi mil le te da yan dý rý la rak ya pýl ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu be lirt ti. Gün doð du, a na ya sa nýn, sa de ce hu kuk çu la rýn gö rüþ le ri ni de ðil, top lu mun her ke si mi ni i çi ne a lan bir þe kil de ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra/a a HABERLER CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ik Öz trak Yan lýþ ta rým po li ti ka la rý çift çi yi bi tir di CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ik Öz trak, hü kü me tin yan lýþ ta rým po li ti ka la rý nýn çift çi yi bi tir di ði ni, çift çi ye ya pý lan ö de me le rin borç kar þý lý ðý ban ka da kal dý ðý ný i le ri sür dü. Te kir dað ýn Mal ka ra il çe sin de Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (TSO) yö ne ti mi i le bir a ra ya ge len Öz trak, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, çift çi nin ve ü re ti ci nin da yan ma gü cü nün kal ma dý ðý ný ö ne sü re rek, þun la rý söy le di: Süt fi yat la rý yer ler de. Hay van cý lýk bit ti. Ta rým bit ti. Yan lýþ ta rým po li ti ka la rý ken di ken di ni bes le yen ve bir çok ü rü nü ih raç e den ül ke yi dý þa rý ba ðým lý ha le ge tir di. Çift çi ye haf ta so nun da 16 mil yon li ra des tek ver dik, de di ler. E vet, doð ru a ma pa ra ban ka lar dan dý þa rý çýk ma dý ki, ban ka lar borç la ra kar þý lýk al dý pa ra la rý. Mal ka ra be le di ye si nin her ta ra fý pan kart lar la do nat ma sý ný da e leþ ti ren Öz trak, Be le di ye, Ýl Ö zel Ý da re si nin yap mýþ ol du ðu li se in þa a tý ný, a na o ku lu in þa a tý ný ken di le ri yap mýþ gi bi gös te ri yor. Bun lar se çim ler de her im kâ ný kul la ný yor lar a ma böy le bir þey yok de di. Te kir dað/a a AYM 45 ra por tör yar dým cý sý a da yý a la cak A NA YA SA Mah ke me si Baþ kan lý ðý, sý nav la 45 ra por tör yar dým cý sý a da yý a la cak. A na ya sa Mah ke me si Baþ kan lý ðý nýn du yu ru su, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Du yu ru ya gö re ya zý lý sý nav, An ka ra da 30 E kim 2011 Pa zar gü nü 9.30 da ÖSYM ta ra fýn dan test yön te mi i le ger çek leþ ti ri le cek. A day a day la rýn da hu kuk, si ya sal bil gi ler, ik ti sat, iþ let me, ik ti sa di ve i da ri bi lim ler a lan la rýn da, en az dört yýl lýk yük se köð re nim yap mýþ ve ya bun la ra denk li ði ka bul e dil miþ ya ban cý öð re tim ku rum la rýn dan me zun ol ma la rý ya da ya ban cý bir hu kuk fa kül te si ni bi ti rip de Tür ki ye de ki hu kuk fa kül te le ri prog ram la rý na gö re ek sik ka lan ders ler den sý na va gi rip ba þa rý bel ge si al mýþ ol ma la rý þar tý a ra na cak. Ay rý ca KPSSP 103 pu an tü rün den en az 75 pu an al ma la rý da a day a day la rýn da a ra na cak þart lar a ra sýn da yer a lý yor. An ka ra/a a Ev li lik prog ram la rý kal dý rýl sýn ça ð rý sý KA DIN ve Genç kýz sý ðýn ma ev le rin de ak tif o la rak gö rev ya pan hu kuk da nýþ ma ný A vu kat Sev da Þa hin, Ev li lik prog ram la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin sav cý la rý gö re ve ça ðý rý yo ruz de di. Bir çok te le viz yon ka na lýn da ya yýn la nan ev li lik prog ram la rý rey ting uð ru na ki þi hak ve öz gür lük le ri ne sal dýr ma sý ve top lu mu yan lýþ yön len dir me si i le il gi li son gün ler de sýk sýk tar týþ ma ko nu su o lu yor. Ö zel bir te le viz yon ka na lýn da ya yýn la nan ev li lik prog ra mýn da 15 ya þýn da ki bir kýz ço cu ðu i le 45 ya þýn da ki ta li bi nin bu luþ tu rul ma sý bu tür ya pým lar da ge li nen son nok ta yý da gös ter miþ o lu yor. A vu kat Sev da Þa hin; Bir hu kuk çu o la rak Ka dýn ve Ev li lik prog ram la rý nýn ad li ye ko ri dor la rý na yan sý yan bo yu tu nu en di þey le iz ler ken, ö zel bir ka nal ta ra fýn dan ya yýn la nan ev li lik prog ra mýn da 15 ya þýn da ki ge lin a da yý nýn 45 ya þýn da ki bey le bir a ra ya ge ti ril me si va ka sý al kýþ lar la iz len di. Top lum sal bo zul ma nýn ay yu ka çýk tý ðý böy le bir o lay da RTÜK sa de ce pa ra ce za sý ver di. Bu na rað men prog ram de vam e di yor. O la yýn pa ra ce za sý ný ö de ye rek ört bas e dil me me si i çin, Cum hu ri yet Sav cý la rýn ca bu tür prog ram la rýn in ce le me ye a lý na rak so ruþ tur ma baþ lat ma sý ge re ki yor de di. Ýs tan bul/ye ni As ya Da nýþ tay ö nün de NBÞ pro tes to su ÞE KER-ÝÞ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ý sa Gök, 2011 ni þas ta baz lý þe ker (NBÞ) ko ta sý nýn, Ba kan lar Ku ru lu nca yüz de 50 a zal tý la rak uy gu lan ma sý nýn, sek tör den ek mek yi yen mil yon lar ca in sa nýn bek len ti si ol du ðu nu bil dir di. Gök, NBÞ ko ta sý nýn yüz de 35 ar tý rýl ma sý na da ir Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý nýn ip ta li is te miy le aç týk la rý dâ vâ nýn du ruþ ma sý nýn ar dýn dan, Da nýþ tay ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Týp çev re le rin ce, hal kýn, ö zel lik le de genç ne sil le rin sað lý ðý ný teh li ke ye at tý ðý be lir ti len NBÞ nin ko ta sý nýn, 2008 yý lýn da Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la yüz de 35 o ra nýn da ar tý rýl dý ðý ný ha týr la tan Gök, þöy le de vam et ti: Tür ki ye, bu lun du ðu coð raf ya da pan car ü re ti mi ne en el ve riþ li ül ke ol ma sý na rað men, dün ya nýn hiç bir ye rin de uy gu lan ma yan yüz de 10 gi bi yük sek bir ko ta i le NBÞ ü re ti mi ni ger çek leþ tir mek te dir. Tüm dün ya da sað lý ða za rar lý ol du ðu ge rek çe siy le ü re ti mi a zal tý lan tat lan dý rý cý lar, ül ke miz de yüz de 50 ar týr ma ek silt me yet ki si ne sa hip o lan Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le ne ya zýk ki her yýl ar týþ þek lin de uy gu lan mýþ týr. An ka ra/a a

6 6 YURT HABER Y HABERLER Engelliler için engelsiz internet TÝ EV GE NEL BAÞ KA NI YU SUF AN DÝÇ, TÝ EV O LA RAK KA MU KU RUM LA RI VE SÝ VÝL TOP LUM ÖR GÜT LE RÝY LE ÝÞ BÝR - LÝ ÐÝ Ý ÇÝN DE ''EN GEL LÝ LER Ý ÇÝN EN GEL SÝZ ÝN TER NET'' SLO GA NIY LA ÇA LIÞ MA LAR YÜ RÜT TÜK LE RÝ NÝ BE LÝRT TÝ. ATM'lerden para çekmeden kart yuvasýnýn kontrol edin. Pa ra ný zý çek me den ön ce kart yu va sý ný kon trol e din n BA ÞAK ÞE HÝR DE ba zý ATM le re yer leþ tir dik le ri ci haz la ki þi le rin kart bil gi le ri ni kop ya la dýk la rý id di a sýy la Ro man ya uy ruk lu i ki ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ban ka ma tik ten pa ra çe - ken le ri u ya ran po lis, kar tý yer leþ tir me den ön ce gi riþ yu va - sý nýn el le kon trol e dil me si ge rek ti ði ni, sal la nan yu va ya ke - sin lik le kart ko nul ma ma sý ný bil dir di. A lý nan bil gi ye gö re, Gaf far O kan Cad de si ü ze rin de pa ra çek mek i çin bir ban - ka nýn ATM si ne gi den bir po lis me mu ru, ci haz ü ze rin de - ki dü ze ne ði fark et ti. Bu nun ü ze ri ne po lis e kip le ri, u zun sü re söz ko nu su ATM de ki ha re ket li li ði göz lem al tý na al - dý. Bir sü re son ra po lis, ATM çev re sin de, du ru mun dan þüp he len dik le ri BC 53 NYK Ro man ya pla ka lý o to mo bi li fark e de rek, ya kýn ta ki be al dý. O to mo bil de bu lu nan i ki ki - þi nin, sü rek li ATM i le il gi len me si ü ze ri ne bas kýn ya pan po lis ler, söz ko nu su o to mo bil de ve þüp he li le rin ü ze rin de yap týk la rý a ra ma da, 4 bin do la ra ya kýn na kit e u ro ve do lar i le bir lik te çok sa yý da cep te le fo nu ve sim kart e le ge çir - di. Gö zal tý na a lý nan Ro man ya uy ruk lu Ced ric Cons tan - tin (45) i le A le xon dra Ni ce les cu (27) ön ce Bah çe þe hir Po lis Mer ke zi ne ar dýn dan da A sa yiþ Bi li þim Suç lar Bü ro A mir li ði ne gö tü rül dü. Ban ka ma tik ten pa ra çe ken le ri u - ya ran po lis, kar tý yer leþ tir me den ön ce gi riþ yu va sý nýn el - le kon trol e dil me si ge rek ti ði ni, sal la nan yu va ya ke sin lik - le kart ko nul ma ma sý ný bil dir di. Ýs tan bul / a a 700 yýl lýk ha yýr ge le ne ði de vam e di yor n A HÝ Ev ran la bir lik te De niz li de A hi li ðin ku ru cu la rýn - dan ka bul e di len A hi Si nan ýn, 700 yýl ön ce yap tý ðý ha yýr ye me ði, Ta ri hi Ka le i çi es na fý ta ra fýn dan 25. kez ya pý lýp hal ka da ðý tý la cak. A hi Si nan Es naf, Tüc car ve Sa na yi ci ler Yar dým laþ ma Der ne ði (A HÝ YAD) Baþ ka ný A li Or du, De - niz li de 25 yýl dýr A hi Si nan ye me ði nin or ga ni zas yo nu nu ya pan ko mi te ü ye le ri Me sut Ay gö ren ve Meh met Ök ti i - le bir lik te Ka le i çi Çar þý sýn da ki ta ri hi fý rýn ö nün de dü zen - le dik le ri ba sýn top lan tý sýn da, A hi Si nan ye me ði hak kýn da bil gi ver di. De niz li de 800 yýl lýk ta ri hi Ka le i çi Çar þý sý es - naf la rý ta ra fýn dan her yýl Ma yýs a yý nýn son Çar þam ba sý ve ri len ge le nek sel ha yýr ye me ði 25 Ma yýs ta ve ri le cek. Bu yýl 25. kez dü zen le ne cek ha yýr ye me ðin de 1 ton da na kýy - ma sýn dan, ha zýr la na cak 10 bin ki þi lik köf te ve ay ran va - tan daþ la ra dört kol dan ik ram e di le cek. Ge le nek sel ye - mek te pek mez, ü züm çe kir de ði to zu ve un dan A hi Si - nan Hel va sý da bu yýl þi fa ni ye ti ne i kin ci kez ka rý la cak, hal ka da ðý tý la cak. Ge le nek sel ye mek te A hi Si nan ge le - nek le ri ne gö re us ta lý ða geç me ye hak ka za nan 5 kal fa ya da us ta la rý ta ra fýn dan ku þak ku þa na cak. Ha yýr ye me ði ter tip ko mi te si baþ ka ný Me sut Ay gö ren, Es naf la rý mýz bir yýl bo yun ca hal ký mýz dan ka zan dýk la rý pa ra la rý tek rar hal ký mý za ye mek ve re rek be re ket len di ri yor. Bu ye mek le ka za la rýn ve be la la rýn çar þý mýz dan i li miz den ve ül ke miz - den de fol ma sý ný ü mit e di yo ruz de di. Denizli / cihan Ko za la ðý top la ya rak pa ra ka za ný yor lar n A DA NA NIN Ka ra taþ Ýl çe si ne bað lý Tuz la Bel de si ya - kýn la rýn da yak la þýk 40 yýl ön ce o luþ tu ru lan Ak ya tan Ku - mul A ðaç lan dýr ma Sa ha sý nda ki çam a ðaç la rýn dan top - la nan ve i çe ri sin de çam fýs tý ðý el de e di len ko za lak la rýn, or man köy lü sü ne ve ül ke e ko no mi si ne ö nem li kat ký sað la dý ðý bil di ril di. Or man Böl ge Mü dü rü A ta Kah ya, Tuz la bel de si ya kýn la rýn da ki Çu ku ro va Del ta sýn da yer a lan Ak ya tan Dal ya ný nda ki ku mul a lan da, 1970 yýl lar da ya pý lan ça lýþ may la ör nek bir a ðaç lan dýr ma sa ha sý o luþ - tu rul du ðu nu söy le di. Fark lý a ðaç tür le ri nin bu lun du ðu 2 bin hek ta rýn ü ze rin de ki a ðaç lan dýr ma sa ha sý nýn yak la - þýk 650 hek ta rý ný fýs týk ça mý nýn o luþ tu ðu nu i fa de e den Kah ya, bu a lan dan her yýl top la nan ve i çin den fýs týk ça - mý çý ka rý lan ko za lak lar dan, hem ül ke e ko no mi si ne, hem de yö re köy lü sü ne e ko no mik kat ký sað lan dý ðý ný bil - dir di. Kah ya, bu yýl ku mul a ðaç lan dýr ma sa ha sýn dan ya - pý lan ha sat ta 289 ton ko za lak top lan dý ðý ný be lir te rek, Bu ü rü nün ki lo sun dan mü dür lü ðü müz, ki lo ba þý na 1,57 li ra ka zanç sað la dý. Yö re köy lü le ri de top la ma iþ le - min den do la yý a i le büt çe si ne ki lo ba þý na 25 ku ruþ ge lir sað la ma þan sý el de et ti de di. Adana / a a Tren yo lu ke na rýn da ki ot lar i lâç la na cak n DEV LET De mir Yol la rý (DDY) 4. Böl ge Mü dür lü ðü, Si - vas-sam sun, Ge le men-si vas, Kay se ri-si vas hu dut hat ke - sim le rin de ot la ra kar þý i lâç la ma ya pý la ca ðý ný du yur du. 4. Böl ge Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, þu i fa de - le re yer ve ril di: Be lir ti len gü zer gâh lar da mü dür lü ðe a it ö - zel tren ve uz man per so nel gö ze ti min de ba last te miz li ði ni ko ru mak, çe ken ve çe ki len de mir yo lu a raç la rý na men fi yön de et ki e den ve ken di li ðin den ye ti þen ot la ra kar þý kim - ya sal ot i laç la ma sý ya pý la cak týr. Kim ya sal ot i lâç la ma sýn da kul la ný la cak süs pan si yon çev re de ki in san ve hay van sað lý ðý a çý sýn dan ku ru lu þu muz ca a lýn ma sý ge re ken tüm ted bir ler a lýn ma sý na rað men, 31 Ma yýs 2011 ta ri hin de Þar kýþ la-kay - se ri hat týn da ya pý la cak i lâç la ma yý mü te a kip, de mir yo lu hat tý nýn 10 met re ya ký ný na yak la þýl ma ma sý can ve mal em - ni ye ti ba ký mýn dan teh li ke li dir. Kayseri / cihan TÜM Ýn ter net Ev le ri Der ne ði (TÝ EV) Ge nel Baþ ka ný Yu suf An diç, en gel li le re yö ne lik bi li - þim hiz met le ri nin i yi leþ ti ril me si nin, ön ce lik - le bu a lan da yer a lan bü tün ku rum ve bi rey - le rin ö nem li gö re vi ol du ðu nu bil dir di. An diç, Tür ki ye ta ra fýn dan im za la nan Bir leþ miþ Mil let ler En gel li Hak la rý Söz leþ me si dik ka te a lýn dý ðýn da, ko nu nun tüm dev let ku rum la rý - ný ya kýn dan il gi len dir di ði ni be lirt ti. Söz leþ - me de ko nu ya i liþ kin ö nem li mad de le rin yer al dý ðý ný ve fi zik sel, sos yal, e ko no mik ve kül - tü rel çev re ye, sað lýk ve e ði tim hiz met le ri ne, bil gi ye ve i le ti þi me e ri þi min en gel li le rin tüm in san hak la rýn dan ve te mel öz gür lük ler den tam ya rar lan ma sý ný sað la ma da ki ö ne mi nin ka bul e di le ce ði nin i fa de e dil di ði ni di le ge ti - ren An diç, þun la rý kay det ti: En gel li le re yö - ne lik bi li þim hiz met le ri nin i yi leþ ti ril me si, ön - ce lik le bu a lan da yer a lan bü tün ku rum ve bi rey le rin en ö nem li gö re vi dir. Tür ki ye de ki 36,5 mil yon in ter net kul la ný cý sý i çe ri sin de KÜ TAH YA Va li si Ke nan Çift çi, Si mav da 19 Ma yýs ta mey da na ge len 5,9 bü yük lü - ðün de ki dep re me i liþ kin ön ha sar tes pit ça lýþ ma la rý nýn, ön ce ki ge ce ta mam lan dý - ðý ný be lir te rek, A cil bo þal týl ma sý ge re ken ko nut sa yý sý 280, yý kýk ko nut sa yý sý 112, ha sar lý o tu ru la maz ko nut sa yý sý 2 bin 437, ha sar lý o tu ru la bi lir ve sað lam ko nut sa yý sý i se 19 bin 672 dir de di. Çift çi, Va li lik te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Si mav, Þap ha ne, Pa zar lar, Hi sar cýk, Ge diz il çe le - rin de et ki li o lan dep rem son ra sý ön ha sar tes pi tin de, 80 ki þi den o lu þan e ki bin gö rev KAY SE RÝ Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin ter - tip le miþ ol du ðu et kin lik kap sa mýn da Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri miz den A li Va - pur lu, Kay se ri de gün düz ba yan lar, ak - þam er kek le re yö ne lik o la rak i ki ay rý se - mi ner ver di. Se mi ne rin de mü ced did lik kav ra mý ný ön ce lik le e le a lan A li Va pur - lu, de va mýn da i çin de bu lun du ðu muz as - rýn ö zel lik le ri ni a na liz e dip, ha dis ler de ki a hir za ma nýn bu za man ol du ðu nun i za - hý ný yap tý. Her ke sin ken di mes le ði ne mu hab bet ten ken di üs ta dý ný, þey hi ni mü ced did ka bul et me si nin hüs nü zan na bi na en nor mal ol du ðu nu be lirt ti. Va - pur lu, ko nuþ ma sý nýn de va mýn da son as - rýn mü ced di di o lan Be di üz za man ýn di - ya net, si ya set, þe ri at ve iç ti had la va zi fe li en gel li nü fus ö nem li bir ye re sa hip tir. Bil gi sa yar tek no lo ji le ri ve in ter net, gü - nü müz in sa ný nýn, bil gi ve i le ti þim ih ti yaç - yap tý ðý ný bil dir di. Ön ha sar tes pi ti nin ön - ce ki ge ce i ti ba riy le ta mam lan dý ðý ný an la - tan Çift çi, þöy le de vam et ti: Ön ha sar tes pit ça lýþ ma la rýn da 22 bin 221 ko nut in - ce len di. A cil bo þal týl ma sý ge re ken ko nut sa yý sý 280, yý kýk ko nut sa yý sý 112, ha sar lý o tu ru la maz ko nut sa yý sý 2 bin 437, ha sar lý o tu ru la bi lir ve sað lam ko nut sa yý sý i se 19 bin 672 dir. Ha sar lý o tu ru la maz ko nut sa - yý sý na, a cil bo þal týl ma sý ge re ken 280 ko - nut da da hil dir. Bu gün ke sin tes pit i çin 190 ar ka da þý mýz sa ha ya çýk tý ve ça lýþ ma - la ra baþ la dý. Ke sin tes pit, hak sa hi bi o lup ol du ðu nu di ðer mü ced did le rin i se sa de - ce bi rer va zi fe si ol du ðu na vur gu yap tý. Be di üz za man ýn üç dö ne miy le bir lik te si ya se te ba kýþ a çý sý ný de ðer len di ren Va - pur lu, þun la rý kay det ti: Üs tad top tan cý de ðil di. Av ru pa yý, fel se fe yi gi bi si ya se ti de i ki ye a yýr mýþ týr ve bun la rýn hep si nin müs be ti ni a la rak kul lan mýþ týr. Müs pet si ya se tin ta ný mý ný ya par ken; si ya set te ki la rý na, da ha ko lay, da ha hýz lý ve da ha e ko - no mik çö züm ler sun mak ta dýr. Bu im kan - lar dan, en gel li ki þi le rin de ya rar la na bil me si ol ma ma nýn be lir len me si a ma cýy la ya pý la - cak. Bu na i ti raz lar o la cak, on lar da de ðer - len di ri le cek tir. Ön ha sar tes pi ti so nuç la rý - na gö re o lu þan sa yý lar, ke sin tes pit so nun - da ar ta bi lir, a za la bi lir. Çün kü art çý sar sýn - tý lar de vam e di yor. Me ra o la rak kul la ný - lan 111 dö nüm lük a la ný 196 a det, i çin de tu va let gi bi bö lüm le ri bu lu nan, 20 þer met re ka re lik pre fab ri ke Yu nus Em re ko - nu tu in þa e di le ce ði ni bil di ren Çift çi, 2 Ha zi ran da va tan daþ la rý mý zýn bir bö lü - mü nü bu ra la ra yer leþ tir me yi he def li yo - ruz di ye ko nuþ tu. Kütahya / a a Kay se ri de Ýç ti maî ve si ya sî tes pit ler se mi ne ri ya pýl dý YILDIZ FIRTINA KAYSERÝ TÝEV, engellilerin biliþim hizmetlerine ve internete daha kolay ulaþabilmesi için çalýþma yürütüyor. Kütahya Valisi Çiftçi, depreme iliþkin ön hasar tespit çalýþmalarýnýn önceki gece tamamlandýðýný bildirdi. 280 konut acilen boþaltýlacak.... FO TOÐ RAFLAR: A A 2 bin 437 ko nut ha sar lý Meh met Er koç, A li Va pur lu, Dur sun Çi men, Meh met Ku lak. (sol dan sa ða) muk te sit mes le ðin if rat ya da tef ri te kaç - ma dan ve si ya se ti di ne a let ya pa rak o la - ca ðý ný söy le miþ tir. Ko nuþ ma sýn da dört par ti ger çe ði ne de de ði nen Va pur lu, bu nok ta la rý ay rý ay rý i zah et ti. Prog ra mýn so nun da so ru - lan so ru la ra da ce vap ve ren Va pur lu, Ye ni As ya Neþ ri yat tan çý kan Ýç ti mai ve Si ya si Tes bit ler ki ta bý ný im za la dý. ve bi li þim le en gel le rin kal dý rýl ma sý i çin, ve - ri len hiz met ler de ba zý dü zen le me ler ya pýl - ma sý, ye ni bi li þim tek no lo ji le ri ge liþ ti ril me - si ve yay gýn laþ ma sý ge re ki yor. Bu a lan da ge rek dev let ku rum la rý ge rek se bi rey sel an lam da bir çok ça ba var dýr. An cak he nüz is te nen se vi ye ye ge li ne me di. Ye rel yö ne tim ler le ka mu ku rum la rý nýn hiz met ve bi na la rý ný en gel li le re uy gun ha le ge tir me si i - çin ta ný nan sü re 2012 Tem muz da so na e ri - yor. En gel li le re yö ne lik bi li þim hiz met le ri ni de bun lar dan ay rý tut mak müm kün de ðil. Bu ta rih ten son ra si vil top lum ku ru luþ la rý ve en gel li va tan daþ la rý mýz dev let a ley hi ne, be - le di ye ler a ley hi ne taz mi nat da va la rý a ça bi le - cek. Mev cut du ru ma bak tý ðý mýz da ma a le sef da ha ya pýl ma sý ge re ken çok þey var. An diç, TÝ EV o la rak ka mu ku rum la rý ve si vil top - lum ör güt le riy le iþ bir li ði i çin de en gel li ler i - çin en gel siz in ter net slo ga nýy la ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni be lirt ti. Gaziantep / a a Ray lar dan ci va ta sö ken ler gö zal tý na a lýn dý n HA TAY IN Dört yol il çe sin de ray la rýn ci va ta ve bað lan tý de mir - le ri ni sö ken 3 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Pa yas Bel de si Ye ni þe hir Ma hal le si Muh tar So kak ü ze rin de çu val lar i - çe ri sin de de mir yol la rý na a it ray - lar dan sö kül müþ ci va ta lar i le bað - lan tý de mir le ri bu lun du. Ci va ta ve de mir le ri sök tük le ri id di a sýy la N.G., H.Ö. ve Z.M. ad lý þa hýs lar gö zal tý na a lýn dý. Hatay / ci han Van da il köð re tim o ku lu na mo lo tof kok tey li a týl dý n VAN DA bir il köð re tim o ku lu na mo lo tof kok tey li a týl ma sý ne de niy le yan gýn çýk tý. A lý nan bil gi ye gö re, Þa ba ni ye Ma hal le si nde ki Þe hit Nu ret tin Türk men Ýl köð re tim O - ku lu na, ge ce sa at le rin de, kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ya da ki - þi ler ce mo lo tof kok tey li a týl dý. Kü - tüp ha ne ye dü þen mo lo tof kok tey li ne de niy le çý kan yan gý ný fark e den o ku lun bek çi si, du ru mu po li se ve it fa i ye e kip le ri ne bil dir di. Ýt fa i ye e - kip le ri, yan gý ný ký sa sü re de sön dür - dü. Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le ri de böl ge - de in ce le me baþ lat tý. Van / aa Kuþ ya ka la mak i çin di re ðe çý kýn ca... n MA LAT YA DA gü ver cin ya ka la - mak i çin e lek trik di re ði ne çý kan i ki ço cuk tan bi ri a ký ma ka pý la rak, di - ðe ri dü þe rek ya ra lan dý.yu ka rý Çöþ - nük Ma hal le si nde mey da na ge len o lay da, Ve dat Ka ya (11) ve Fa tih E ser (14) i sim li i ki ço cuk, e lek trik te li ne ko nan ev cil gü ver cin le ri ni ya ka la mak i çin 10 met re yük sek li - ðin de ki yük sek ge ri lim hat tý di re - ði ne týr man dý. Bu sý ra da a ký ma ka - pý lan Ve dat Ka ya a ðýr ya ra la nýr ken Fa tih E ser i se in me ye ça lýþ tý ðý di - rek ten düþ tü. Ha fif ya ra la nan Fa - tih E ser in du ru mu a i le si ne bil dir - me si ü ze ri ne o lay ye ri ne am bu - lans ve it fa i ye e kip le ri çað rýl dý. Di rek te a sý lý ka lan Ve dat, a kým ke si le rek it fa i ye yar dý mýy la ye re in di ril di. Ý ki ço cuk Ma lat ya Dev - let Has ta ne si ne gö tü rü le rek te da - vi al tý na a lýn dý. Gör gü ta nýk la rý, ço cuk la rýn, bes le dik le ri gü ver ci ni ya ka la mak i çin e lek trik di re ði ne çýk týk la rý sý ra da a ký ma ka pýl dýk la - rý ný söy le di. Malatya / ci han O to yol hýr sýz la rý ya ka lan dý n O TO YOL LAR DA du ran a raç lar - da ki eþ ya la rý ça lan 2 ki þi ya ka lan - dý. Ýl Jan dar ma A lay Ko mu tan lý - ðý na bað lý e kip ler, Ký rýk ka le ye bað lý Yu ka rý Mah mut lar kö yü yo - lun da hýr sýz lýk yap ma ya ha zýr lan - dý ðý söy le nen Y.Þ., ad lý zan lý yý ya - ka la dý. Y.Þ nin sor gu su so nun da su ça ka rý þan D.N., ad lý zan lý yý da ya ka la dý. Ad li ye ye çý ka rý lan Y.Þ i - le D.N. tu tuk la na rak De li ce Ce za - e vi ne gön de ril di. Jan dar ma e kip - le ri, di ðer o to yol hýr sýz la rý nýn da ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Kýrýkkale / ci han

7 Y DÜNYA 7 Bosna daki din dersi kararý, halkýn tepkisiyle geri çekildi BOS NA-HER SEK TE Sa ray bos na Kan to nu E ði tim ve Bi lim Ba ka ný E mir Sul ya giç in, din ders le ri nin öð ren ci le rin not or ta la ma sý na da hil e dil me me si ne yö ne lik al dý ðý ka rar, ka mu o yun dan ge len yo ðun tep ki ler ü ze ri ne ge ri çe kil di. Sos yal De mok rat Par ti li (SDP) E mir Sul ya giç in, kan ton ge ne lin de ki o kul lar da din ders le ri ne yö ne lik al dý ðý ka ra ra, baþ ta Bos na-her sek Ýs lam Bir li ði (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý) ol mak ü ze re öð ren ci ve li le ri bü yük tep ki gös ter di. Tep ki le rin art ma sý ve ka rar ge ri çe ki le ne ka dar E mir Sul ya giç ve SDP a ley hi ne ül ke de ki bü tün ca mi ler de Cu ma hut be si o ku tu la ca ðý yö nün de Ýs lam Bir li ði nin a çýk la ma sý ü ze ri ne, Kan ton Hü kü me ti top lan dý. Hü kü met, ka ra rýn ge ri çe kil di ði ni ve ge le cek e ði tim-öð re tim dö ne min de bu ka ra rýn kýs men de ðiþ ti ri le rek uy gu la ma ya so ku la ca ðý ný a çýk la dý. Hü kü me tin ka ra rý ge ri çek me si ü ze ri ne E ði tim ve Bi lim Ba ka ný E mir Sul ya giç, is ti fa et ti ði ni a çýk la dý. SDP Baþ ka ný Zlat ko La gum ci ya ve Sa ray bos na Kan to nu Baþ ba ka ný Fik ret Mu siç, Sul ya giç in is ti fa sý ný ka bul et me dik le ri ni ve ken di sin den iþ ba þý na dön me si ni is te dik le ri kay de dil di. Ba kan Sul ya giç in, is ti fa sý nýn ka bul e dil me me si ü ze ri ne ye ni den gö re vi nin ba þý na dön dü ðü bil di ril di. Saraybosna / a a Ýsrail Baþbakaný, Amerikan Ýsrail Halkla Ýliþkiler Komitesi'nin Washington'da düzenlenen toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Ýsrail'in ABD'nin vazgeçilmez müttefiki olduðunu ifade etti. ÝSRAÝL BAÞBAKANI BÝNYAMÝN NETANYAHU Ýþgalden vazgeçmiyor Fukuþima'da araþtýrma yapacak olan heyet, güvenlik üzerinde yoðunlaþacak. UAEK Japonya da JA PON YA DA 11 Mart ta ki dep rem den son ra pat la yan Fu ku þi ma nük le er san tra lin de ki i ki re ak tör de da ha ya kýt çu buk la rý nýn, dep re min he men ar dýn dan ne re dey se ta ma men e ri miþ ol ma la rý nýn kuv vet le muh te mel ol du ðu bil di ril di. San tra li Ýþ le ten Tok yo E lek trik þir ke ti, ge çen haf ta ki a çýk la ma sýn da, o na rý lan su gös ter ge le ri nin 1. Bi rim de ki ya kýt çu buk la rý nýn bü yük öl çü de e ri di ði ni gös ter di ði ni bil dir miþ ti. Þir ke tin söz cü sü A ya O mu ra, 2. ve 3. bi rim ler den el de e di len son ve ri le rin, ya kýt çu buk la rý nýn bu re ak tör ler de de ay ný du rum da ol du ðu nu gös ter di ði söy le di. Yet ki li ler bu nun la bir lik te, bü tün re ak tör ler de ki e ri miþ ya ký týn bü yük öl çü de suy la kap lý ol du ðu i çin ý sý sý nýn da teh li ke li se vi ye nin al týn da bu lun du ðu nu be lirt ti. Yet ki li ler, e ri miþ çu buk lar su i çin de ol du ðu i çin e ri me nin kri zi de rin leþ tir me si nin ih ti mal da hi lin de ol ma dý ðý ný da vur gu la dý. Ö te yan dan, nük le er mad de bu laþ mýþ su yun san tral den ta ma men te miz len me si nin A ra lýk a yý so nu nu bu la bi le ce ði be lir ti li yor. Bu a ra da, U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu ndan (U A EK) bir he yet Ja pon ya ya gel di. He ye tin gü ven lik ü ze rin de yo ðun la þa ca ðý ve bul gu la rý ný ku ru mun 20 Tem muz baþ la ya cak top lan tý sýn da su na ca ðý bil di ril di. Fu ku þi ma da ki pat la ma, Çer no bil den son ra ki en bü yük nük le er ka za o la rak ni te len di ril miþ ti. Tokyo / a a NETANYAHU, "ÜLKESÝNÝN, 'SAVUNULAMAZ' 1967 SINIRLARINA DÖNEMEYECEÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. ÝS RA ÝL yan lý sý et kin lo bi gru bu A me ri kan Ýs ra il Halk la Ý liþ ki ler Ko mi te si nin (A I PAC) Was hing ton da dü zen le nen top lan tý sýn da ko nu þan Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Si ze bir hu sus ta ga ran ti ver mek is te rim; (Fi lis tin le bir ba rýþ an laþ ma sý) Ýs ra il in gü ven li ði ni ga ran ti et mek zo run da ve do la yý sýy la Ýs ra il, sa vu nu la maz 1967 sý nýr la rý na dö ne mez de di. Ne tan ya hu, ABD Kon gre si nde ya pa ca ðý ko nuþ ma da da, gü ven li bir Ýs ra il-fi lis tin ba rý þý na da ir ken di viz yo nu nu an la ta ca ðý ný bil dir di. Ko nuþ ma sýn da, ABD-Ýs ra il i liþ ki le ri ne de de ði nen Ne tan ya hu, Ýs ra il in ABD nin vaz ge çil mez müt te fi ði ol du ðu nu vur gu la dý ve i ki ül ke iþ bir li ði nin bir çok a lan da kay det ti ði i ler le me ler den bah set ti. Ne tan ya hu, Ýs ra il e ve ri len des tek ABD yi böl mez, bir leþ ti rir. Genç le ri, yaþ lý la rý, li be ral le ri, mu ha fa za - kar la rý, De mok rat la rý, Cum hu ri yet çi le ri bir leþ ti rir di ye ko nuþ tu. Bu a ra da, Ne tan ya hu nun ko nuþ ma sý sý ra sýn da, Fi lis tin li le rin i çin de bu lun du ðu zor ko þul la rý pro tes to e den bir grup, gü ven lik gö rev li le ri ta ra fýn dan sa lo nun dý þý na çý ka rýl dý. ABD DEN ÝS RA ÝL E YÜZ DE 100 DES TEK! Ge ce nin di ðer ko nuþ ma cý la rýn dan, ABD Tem sil ci ler Mec li si Baþ ka ný John Bo eh ner, Ýs ra il in gü ven li ði ne o lan des te ði nin yüz de yüz ol du ðu nu vur gu lar ken, Se na to da ki De mok rat Ço ðun luk Li de ri Harry Re id de, ABD i le Ýs ra il a ra sýn da ki güç lü i liþ ki le re sýk sýk vur gu yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, hiç kim se sý nýr lar, in þa at lar ya da baþ ka bir þey hak kýn da pa ra met re ler koy ma ma lý di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a LI E BER MAN DA AY NI GÖ RÜÞ TE ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Baþ ba - kan Bin ya min Ne tan ya hu nun A me ri ka zi ya re ti sý - ra sýn da di le ge tir di ði gö rüþ le re des tek ve re rek, bu gö rüþ le rin Ýs ra il top lu mu nun ço ðun lu ðu nun gö rüþ - le ri ni yan sýt tý ðý ný söy le di. Par ti si nin Mec lis gru bu top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da Li e ber man, Ne - tan ya hu i le ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma a ra sýn da, Ne tan ya hu nun Ýs ra il in 1967 sý nýr la rý na dön me ye - ce ði, bu sý nýr la rýn bu gü nün gü ven lik ve de mog ra fik ger çek le rin den ha re ket le sa vu nu la maz ol du ðu yo lun da ki a çýk la ma sý son ra sýn da ger gin lik ol du ðu yo lun da ki ha ber le re de de ðin di. Li e ber man, Her bir an laþ maz lý ðý dra ma dön dür me nin a le mi yok. Bu du rum ký ya met de ðil de di. Tel Aviv / a a BM: Ab ye i den 20 bin ki þi kaç tý n SU DAN DA sý nýr da ki ih ti laf lý Ab yei böl ge sin de ya þa yan en az 20 bin ki þi nin Gü ney Su dan a kaç tý ðý bil di ril di. BM söz cü sü Hu a Ji ang, Tam o la rak kaç ki þi ol du ðu nu bil mi yo ruz. En az 20 bin ki þi A gok ken tin de bu lu nu yor de di. Hu a, BM nin sa ha da ki du ru mu de ðer len dir di ði ni söz le ri ne ek le di. Ku zey Su dan güç le ri sý nýr da ki ih ti laf lý Ab yei böl ge si ne haf ta so nu gir miþ ti. A gok i se 9 Tem muz da ba ðým sýz bir dev let o la rak ta ný na cak o lan Gü ney Su dan da bu lu nu yor. Gü ney Su dan sý nýr la rý i çin de ka lan pet rol zen gi ni Ab yei böl ge si nin e ge men li ði, Tem muz a yýn da bir bi rin den ay rý la cak o lan Ku zey Su dan i le Gü ney Su dan a ra sýn da ki kri zin o da ðýn da bu lu nu yor. Hartum / a a Se kiz ül ke fil ler i çin top lan dý n MA DEN CÝ LÝK ve a ra zi ýs la hý nýn fil le rin ha yat a lan la rý ný teh dit et ti ði bil di ril di. Fil le rin ser best o la rak do la þa bil di ði se kiz ül ke nin tem sil ci le ri nin Hin dis tan ýn baþ þeh ri Ye ni Del hi de yap tý ðý top lan tý da ko nu þan Hin dis tan Çev re Ba ka ný Ja i ram Ra meþ, fil le rin kar þý kar þý ya ol du ðu teh li ke nin kap lan la rýn ki ka dar dra ma tik ol ma dý ðý ný, an cak fil nü fu sun da ki dü zen li a za lý þýn en di þe o luþ tur du ðu nu söy le di. Top lan tý da fil ler i çin gü ven li ge le cek ko nu su e le a lý na cak. Yeni Delhi / a a Protestocular gösterilerine devam etse de, ülkedeki geliþmeler pek iç açýcý deðil. Yemen de barýþ ümitleri azalýyor YE MEN DE Cum hur baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in is ti fa sý ný is te yen ve O cak a yýn dan be ri de vam e den gös te ri ler de vam e di yor. Pro tes to la rýn de vam et ti ði ü ni ver si te mey da ný ö nün de ki De ði þim Ça dýr la rý var lý ðý ný sür dü rür ken, sü rek li sek te ye uð ra yan Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK) ba rýþ gö rüþ me le rin den ve ül ke ge ne lin de de vam e den e ko no mik kriz ler den son ra, gös te ri ler de ki coþ ku ve i nan cýn a zal dý ðý göz le ni yor. Ým za lan ma sýn dan i ti ba ren 30 gün i çin de is ti fa et me si ha lin de Sa lih in ko vuþ tur ma dan mu af tu tul ma sý ný ön gö ren KÝK in pla ný, bir çok gö rüþ me nin ar dýn dan so nuç suz kal mýþ tý. Mu ha le fet ve hü kü met yet ki li le ri nin, gö rüþ me le rin çýk ma za gir me sin den sü rek li bir bir le ri ni suç la ma sý ve gün geç tik çe ar tan e ko no mik sý kýn tý lar, mey dan la ra da yan sý yor. Gün lük 10 sa a ti bu lan e lek trik ke sin ti le ri, a kar ya kýt kýt lý ðý ve ha yat pa ha lý lý ðý en çok gö ze çar pan sý kýn tý lar o lur ken, ö zel lik le ön ce ki gün Baþ kent Sa na da ya þa nan ça týþ ma lar ve 22 Ma yýs Mil li Bir leþ me gü nün de ka bi le ler a ra sý tan si yo nun yük sel me si, ül ke de ki ger gin li ði i yi ce art týr dý. Ge ne ral A li Muh sin e a it bir lik le rin ko nuþ lan dý ðý ma hal le ler de yük sek te pe ler de ve bü yük kav þak lar da mev zi ler o luþ tur ma sý o la sý bir iç sa vaþ söy len ti le ri ni be ra be rin de ge ti rir ken, Sa lih e ya kýn lý ðý i le bi li nen e li si lâh lý ve Bal ta cý de nen, a di suç lar dan ha pis ya tan ve Sa lih ta ra fýn dan ser best bý ra ký lan la rýn o luþ tur du ðu grup lar ca kö þe baþ la rý nýn tu tul ma sý, ger gin li ði art tý ran en ö nem li se bep ler den bi ri o la rak gös te ri li yor. Sana / aa PÜS KÜR ME A ZA LI YOR Ýz lan da lý yet ki li ler, Grims vötn ya nar da ðýn dan püs kü ren kül bu lu tu nun a zal ma ya de vam et ti ði ni bil dir di ler. Kül bu lu tu nun ön ce ki gün 7 i la 8 km yük sek lik te ol - du ðu nu, ge ce i se 3 i la 5 km ir ti fa ya düþ tü ðü nü be lir ten yet ki li ler, bu nun bü yük ih ti mal le ya nar da ðýn fa a li ye ti nin a zal ma sýn dan ve þid det li rüz gâr lar dan kay nak lan dý ðý ný bil dir di ler. Reykjavik / a a Ýz lan da ya nar da ðý nýn kül le ri Nor veç ve Da ni mar ka ya u laþ tý ÝZ LAN DA DA KÝ ya nar da ðýn püs kürt tü ðü kül ler Nor veç in ba tý sý ve Da ni mar ka ya u laþ tý. Nor veç li ha va a la ný iþ let me ci si A vi nor, Grims votn ya nar da ðý nýn kül le ri se be biy le i ki ha va a la nýn da u la þý mýn o lum suz et ki len di ði ni a çýk la dý. Da ni mar ka nýn ku zey ba tý kýs mýn da ki ha va sa ha sý da u çuþ la ra ka pa týl dý. Ko pen hag Ha va a la ný nda ba zý se fer ler ip tal e dil di. Oslo / cihan ÝN GÝL TE RE DE A LARM ÝZ LAN DA DAN kay nak la nan vol ka nik kül bu lu tu se be - biy le Lon dra-ýs koç ya a ra sýn da ki u çak se fer le ri as ký ya a - lýn dý. Ýn gil te re U laþ týr ma Ba ka ný Phi lip Ham mond BBC ye yap tý ðý a çýk la ma da, Ýz lan da kay nak lý vol ka nik kül bu lut la rý nýn o luþ tur du ðu ka os i le ya þa ma ya a lýþ ma - mýz ge re ki yor de di. Kül bu lut la rý nýn ha va sa ha sý ný u la þý - ma ka pat ma ris kin den do la yý ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma ve e þi Mic hel le O ba ma, Ýr lan da ge zi si ni ký sa ke sip Lon dra He at hrow Hav li ma ný na gel miþ ti. Lon dra / cihan Sýr bis tan da sel ler n SIR BÝS TAN DA Boþ nak nü fu sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý San cak böl ge si nin en bü yük þeh ri Ye ni Pa zar da (No vi Pa zar) et ki li o lan ya ðýþ lar ne de niy le mey da na ge len sel bas ký nýn da, yüz ler ce ev su lar al týn da kal dý. Ye ni Pa zar da þe hir mer ke zin den ge çen Trnavs ka ve Jo sa ni ca de re le rin taþ ma sýn dan do la yý yüz ler ce ev su lar al týn da kal dý. Þeh rin alt ya pý sý na bü yük za rar ve ren sel bas ký ný se be biy le 6 köp rü yý kýl dý, ba zý a raç lar sel su la rý na ka pýl dý. Çe þit li semt le re de su ve e lek trik ve ri le me di ði a çýk lan dý. Yeni Pazar / a a Çe kir ge is ti la sý sü rü yor n TA CÝKÝS TAN DA ta rým a ra zi le rin de çe kir ge is ti la sý devam ediyor. Ta ci kis tan Ta rým Ba kan lý ðý, ge çen haf ta baþ la yan çe kir ge is ti la sýn dan et ki le nen ta rým a ra zi le ri nin 125,2 bin hek ta ra u laþ tý ðýný bil di r di. Ýs ti la nýn ya yýl ma ma sý i çin ça lýþ ma la r sürüyor. BM Gý da ve Ta rým Ör gü tü (FA O), Rus ya, A zer bay can, Er me nis tan, Gür cis tan, Ka za kis tan, Öz be kis tan, Kýr gý zis tan, Türk me nis tan, Ta ci kis tan ve Af ga nis tan daki çekirge istilasýna kar þý top lam 1,6 mil yon do lar lýk yar dým da bu lu na ca ðý ný du yur muþ tu. Taþkent / a a

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y dur maz su ho o.com * dur ma il.com Ýs ra il em per ya list stra te ji nin bek çi si dir Or ta do ðu prob lem le ri nin çý ban ba þý o lan Fi lis - tin me se le si nde, A me ri ka 'dan ta raf sýz a ra bu - lu cu ol ma sý ný bek le yen ler, bü yük bir ya nýl gý i - çin de ol duk la rý ný hâ lâ an la ya ma dý lar; gö rü nen o ki, u zun bir sü re de an la ma ya cak lar! Af ro-a me ri kan a sýl lý o lan Ba rack O ba ma 20 Þu - bat 2009'dan be ri dir A me ri kan i da re si nin ba þýn da ve A me ri ka 'nýn Or ta do ðu si ya se ti Ay ný tas, ay ný ha mam u su lün de A rap la ra so pa, Ýs ra il e ha vuç þek lin de de vam e di yor. Oy sa, Ba rack O ba ma De ði þim (Chan ge) slo ga - ný ü ze ri ne yü rüt tü ðü Baþ kan lýk se çim kam pan ya - sýn da, ba rý þa has ret ka lan Fi lis tin top rak la rýn da Ý ki dev let for mü lü nü be nim se di ði ni ve bu nun i çin e - lin den ge len ça ba yý gös te re ce ði ni a çýk la mýþ tý. Baþ kan se çil dik ten son ra zi ya ret et ti ði Ýs lâm ül - ke le rin de yap tý ðý et ki le yi ci ko nuþ ma lar da da, A me - ri ka nýn iz le ye ce ði ye ni Or ta do ðu po li ti ka sý nýn a dâ - let, in san hak la rý, de mok ra si ve Fi lis tin me se le si nin hal li ü ze ri ne ku ru la ca ðý ný, ay rý ca, Ýs lâm â le mi i le da ha kuv vet li bað lar o luþ tur ma ni ye tin de ol duk la - rý ný söy le miþ ti ve bi zim saf Müs lü man lar, a vu kat ol du ðun dan hi tâ be ti çok kuv vet li o lan Ba rack O ba - ma nýn süs lü va at le ri ne kan mýþ lar dý ma a le sef!! Ba rack O ba ma, ta ri hin de Con gress de (A me ri kan Par le men to su) yap tý ðý ko nuþ ma da, Fi - lis tin top rak la rý ü ze rin de 1967 sý nýr la rý ný e sas a lan i ki dev let e sa sý ný a çýk la dý ðýn da, Müs lü man la rý yi ne bir se vinç tir sar dý; a ma ne ya zýk ki bu se vinç le ri kur sak la rýn da kal dý! Çün kü; ta ri hin de A - me ri ka da ki Ya hu di Lo bi sin de (A I PAC) yap tý ðý ko - nuþ ma da, 360 de re ce lik bir dö nüþ ya pýp 1967 sý - nýr la rý sö zü nün yan lýþ an la þýl dý ðý ný söy le yen O ba - ma, 1967 ta ri hin den bu ya na Fi lis tin top rak la rý ü ze - rin de de rin de mog ra fik de ði þik lik le rin ol du ðu nu, bu yüz den, çi zi le cek ye ni sý nýr lar ko nu sun da Ýs ra il ve Fi lis tin ta ra fý nýn an laþ ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ba rack O ba ma, Ya hu di i þa dam la rý, ay dýn la rý ve bir grup A me ri kan si ya set çi le ri nin ö nün de yap tý - ðý ko nuþ ma sýn da, A me ri ka nýn 60 yýl lýk Ýs ra il po - li ti ka sý nýn as la de ðiþ me ye ce ði ni ü ze ri ne ba sa ba sa söy le di. Kuv vet li ve gü ven li bir Ýs ra il, A me ri - ka nýn u lu sal ve stra jik çý ka rý dýr (...) Ýs ra il i teh dit e den un sur la rý bi li yo ruz bu yüz den ben ve i da - rem Ýs ra il in gü ven li ði ni ön ce lik o la rak ta yin et - tik. Bu e sa sa bi na en ül ke le ri miz a ra sýn da ki as ke rî iþ bir li ði ni gö rül me miþ bir dü ze ye yük selt tik ve yi - ne bu e sa sa bi na en Ýs ra il in i le ri tek no lo ji miz den fay da lan ma sý ný sað la dýk di yen O ba ma, Ýs ra il in ra zý ol ma ya ca ðý þe kil de bir Fi lis tin dev le ti nin ku - rul ma sý nýn im kân sýz ol du ðu nu ö zel lik le vur gu la - dý. Ha mas ve Fe tih a ra sýn da ki uz laþ ma yý ba rý þýn ö nün de cid dî bir en gel (!) o la rak gö ren Ba rack O - ba ma, ko nuþ ma sýn da ki bir li bir þe kil de A rap la ra teh dit sa vur mak tan da ge ri dur ma dý. O ba ma ya gö re, Fi lis tin ta ra fý Ba ðým sýz Fi lis tin Dev le ti nin ta nýn ma sý is te ðiy le BM Ge nel Ku ru - lu nu top lar sa ve bu ra dan her han gi bir ka rar çý - kar sa, bu ka rar si ya sî de ðe ri ol ma yan sem bo lik bir ka rar o la cak; çün kü, A rap la rýn BM Ge nel Ku ru lun da Ýs ra il i sý kýþ týr ma plan la rý ný sez miþ o - lan A me ri ka, Fi lis tin ko nu sun da Ýs ra il i tat min et me yen bir ka ra rý ve to e de cek. A sýl la rý Ang lo-sak son o lan Be yaz A me ri ka lý la rýn ço ðun lu ðu Hý ris ti yan lý ðýn Pro tes tan mez he bi ne (% 51) * bað lý dýr lar. Bu yüz den, Ýn gi liz ler i çin ol du ðu gi bi A me ri ka lý lar i çin de Ýs ra il in var lý ðý ný ko ru mak mil lî ve di nîbir vâ cip tir. Mu hâ fa za kâr bir Pro tes tan o lan Ýn gi liz dev let a - da mý Lord Gür zon Fi lis tin i çin þu söz le ri söy ler: Fi lis tin: Yer yü zü nün en mu kad des ye ri; Haç lý la rýn, Ki tab-ý Mu kad des in va ta ný, me zar lýk ta ki kab ri mi - ze u zan dý ðý mýz da yü zü mü zü dön dü ðü müz yer, Do ðu i le Ba tý yý bir leþ ti ren nok ta, Sü veyþ Ka na lý ný ko ru mak i çin ih ti yaç du yu lan mýn tý ka, em per ya list stra te ji nin o dak nok ta sý, Hin dis tan a ve Mu sul pet - rol le ri ne gi den yol. Lord Gür zon un söz le rin den, 2000 yýl dýr da ðý nýk bir þe kil de di as po ra da ya þa mýþ o lan Ya hu di le rin top la ný lýp Or ta do ðu top rak la rý na yer leþ ti ril me si nin se bep le ri an la þýl mak ta dýr. Ba tý nýn güt tü ðü Ýs ra il yan lý sý Or ta do ðu si ya se tin - de, din ve em per ya list stra te ji iç i çe dir ve öy le ol - ma ya de vam e de cek tir. Ya hu di a sýl lý Ýn gi liz ya zar Bar ba ra Tuch man, Bib le and Sword (Ýn cil ve Ký lýç) ad lý e se rin de Hin - dis tan yo lu, Sü veyþ Ka na lý, Mu sul Pet rol le ri nin or - ta ya koy muþ ol du ðu stra te jik ve po li tik þart la rýn Ýn - gil te re nin Fi lis tin ü ze ri ne yü rü me si ni sað la dý ðý ný ve bu ko nu da din fak tö rü nün ol duk ça ö nem li rol oy na dý ðý ný ve oy na ya ca ðý ný söy le ye rek Ba tý nýn Or - ta do ðu ü ze rin de yü rüt mek te ol du ðu si ya se ti an la - ma nok ta sýn da, din fak tö rü nü göz den ý rak tut ma - ma mýz ge rek ti ði ne i þa ret et mek te dir. (Bib le and Sword sh: 105) O ba ma nýn A i pac ko nuþ ma nýn Ýn gi liz ce tam met ni: te ho u se.gov/the-press-of fi - ce/2011/05/22/re marks-pre si dent-a i pac-po licycon fe ren ce-2011 * ki pe di a.org/wi ki/re li gi on-in-the-u - ni ted-sta tes TÜR KÝYE DE si ya set, bir sü re dir o la ðan ra yý - nýn dý þý na çýk tý. Me se le, si ya sal üs lup, se vi ye ve hat ta ka set skan dal la rý gi bi hi le ler de ðil. A - sýl me se le, si ya se tin ta ný mý nýn ve ze mi ni nin gi de rek da ha faz la de mok ra tik ra yýn dý þýn da sey ret me si. De mok ra tik si ya set as ga ri mu ta - ba kat ze mi ni ü ze rin de sey re der. Mu ta ba kat ze mi ni nin ne re dey se ta ma men yok ol du ðu bir or tam da de mok ra si den söz et mek, söz de ka lýr. Tür ki ye de du rum bu dur. AKP ÖNEMSEMÝYOR Ýk ti dar par ti si, u zun ca bir sü re dir, as ga ri mu - ta ba kat ze mi ni ni ö nem se mi yor. As ga ri mu ta ba - kat der ken, ar týk uz laþ ma dan bah set mi yo rum. Her þey den ön ce, ü ze rin de an la þý lan meþ ru bir ze mi nin var lý ðýn dan söz e di yo rum. Ar týk me se - le, fi kir ay rý lýk la rý ve hat ta bun la rýn de rin leþ me si so ru nu de ðil. Ha li ha zýr da, ik ti dar par ti si, ken di be lir le di ði si ya set çer çe ve si ni meþ ru, ge ri ka la ný - ný gay ri meþ ru o la rak gö rü yor. Bu du rum da, si - ya sal re ka bet ve mu ha le fe tin de mok ra tik si ya set çer çe ve sin de bir kar þý lý ðý yok. Zi ra ik ti dar par ti si, doð ru dan, ra kip le ri ni ve/ve ya mu ha lif le ri nin meþ ru i yet i ni tar týþ ma ko nu su e di yor. AKP, ar týk mev cut sis te min de mok ra tik dö - nü þü mü nün tek ak tö rü o la rak ken di si ni gö rü - yor, de mok ra tik dö nü þü mün ye gâ ne çer çe ve si - nin de ken di ön gör dü ðü kur gu ol du ðu nu id di a e di yor. Bu du rum da, kar þý laþ tý ðý her i ti raz, e leþ - ti ri ve ta bii mu ha le fe ti bu kur gu ya kar þý dü zen - le nen bir tu zak o la rak tak dim e di yor, meþ ru si - ya sal ze mi nin dý þýn da ta ným la yýp, meþ ru ze mi - nin dý þý na it me ye ça ba lý yor. Da ha sý, fark lý yer - ler den ge len i ti raz ve mu ha le fet le ri or tak bir tu - za ðýn fark lý u zan tý la rý o la rak ta ným lý yor. Fark lý i - ti raz lar ve mu ha le fet çev re le ri ni, ken di si ne kar þý ol mak or tak pay da sýn da bu lu þan ka ran lýk bir iþ bir li ði o la rak res met me ye ça lý þý yor. Her han gi bir ül ke de, her tür den mu ha le fet çev re si nin, ik - ti da rý e leþ tir mek, o na i ti raz et mek gi bi or tak bir pay da la rý ol ma sý son de re ce do ðal bir þey o - la rak al gý la nýr ken, bu ül ke de ar týk, ne re dey se or ga ni ze suç o la rak ta ným la ný yor. MUTABAKAT ZEMÝNÝ YOK Bu ül ke de, ba zý si ya si çev re le rin za ma nýn da, as ke ri dar be ve mü da ha le le ri si ya se tin ka bul e - di le bi lir bir par ça sý o la rak gör me si, mev cut ik ti - da rýn ra kip le ri nin ço ðu nun, meþ ru i ye ti ni top - tan dar be ci di ye mah kûm et me si ni ko lay laþ tý - rý yor. Di ðer ta raf tan Kürt si ya sal ha re ke ti nin, ya sal ve ya sa dý þý bo yut la rý a ra sýn da ki i liþ ki, Kürt si ya sal ha re ke ti ni gay ri meþ ru o la rak ta ným la - mak i çin el ve riþ li bir im kân o la rak kul la ný lý yor. A ma a sýl me se le, ar týk ne yin meþ ru o lup ol - ma dý ðý ko nu sun da, hiç bir top lum sal/si ya sal mu ta ba kat ze mi ni nin kal ma mýþ ol ma sý. Ýk ti dar ve çev re sin de gö re, ken di dý þýn da ki tüm ak tör - ler gay ri meþ ru ve ya pýp et tik le ri fit ne ve fe - sat tan i ba ret. Bu na kar þýn, ik ti dar çev re si nin dý - þýn da ka lan tüm çev re ler i çin de, mev cut ik ti dar çev re si ve si ya se ti, gü cü nü da yat mak i çin her yo lu mü bah sa yan bir da yat ma dan i ba ret. Oy - sa, de mok ra tik si ya set, si ya sal tar týþ ma, mü za - ke re ve uz laþ ma sü reç le ri nin top la mýn dan i ba - ret tir. An cak, böy le si bir sü re cin iþ le me si im kâ - ný top tan yi ti ril miþ gö rü nü yor. ÝKTÝDAR DEÐÝL MUKTEDÝR Di ðer ta raf tan, mü za ke re ve uz laþ ma ço - ðun luk la mut lak an laþ ma o la ma ya ca ðý i çin, de mok ra si, ay ný za man da, si ya sal tem sil ko - nu su nun o yu nun ku ral la rý na gö re dü zen len - me si ni ge rek li ký lar. Ya ni, mü za ke re nin ta raf - la rý a ra sýn da se çim de ra ki bi ni ye nen (ve ya ye - nen ler) bel li bir sü re i çin ik ti dar o lur, ya ni ka - rar al ma me ka niz ma sý nýn ba þý na ge lir. An - cak, si ya sal tar týþ ma ve mü za ke re an la mýn da, de mok ra tik si ya set ze mi ni nin or ta dan kalk - mýþ ol du ðu bir se çim sü re ci nin so nun da or ta - ya çý ka cak ik ti dar tab lo su, fev ka la de so run lu bir si ya si tab lo o luþ tu rur. Böy le bir or tam da kim se de mok ra tik an lam da ik ti dar o la maz, ol sa ol sa o to ri ter an lam da muk te dir o lur. ENGEL ORTADAN KALKINCA Ne ga rip te cel li dir ki, AKP nin i çin den gel - di ði si ya si ge le nek, ö te den be ri, ik ti dar ol du - ðu hal de, as ke ri-si vil bü rok ra tik ve sa yet yü - zün den muk te dir o la ma dý ðýn dan ya kýn mýþ - týr. Tür ki ye nin de mok rat la rý, bu ya kýn ma nýn sa de ce as ke ri-si vil bü rok ra tik ve sa yet e kar þý o lu þu i le il gi len di ler, bu kar þý o lu þu, sa de ce de mok ra tik bir im kân o la rak gör mek te ýs rar et ti ler. Oy sa, sað-mu ha fa za kâr si ya set ya kýn - ma sý nýn ö nem li bir bo yu tu da, tam an la mýy la muk te dir ol mak öz le mi i di. Bu gün da ha i yi an la þý lý yor ki, sað-mu ha fa - za kâr si ya set, bun ca za man dýr ve sa yet sis te mi yü zün den ik ti dar la rý ný ye te rin ce si vil de mok - ra tik bir ze min de kul la na ma mak tan de ðil, ve - sa yet sis te mi nin mut lak ik ti dar ol ma la rý ö - nün de en gel ol ma sýn dan ya ký ný yor du. Bu en - gel bü yük öl çü de or ta dan kal kýn ca, ye ni muk - te dir le rin de mir yum ru ðu nun al týn da kal dýk. Tür ki ye nin son de mok ra tik leþ me se rü ve ni - nin so nun da al dý ðý mýz a cý ders bu ol du. Sað-mu ha fa za kâr lar, so nun da çok öz le dik - le ri muk te dir ol ma im kâ ný na ka vuþ tu lar, a - ma de mok ra tik ik ti dar ol ma þan sý ný tü müy le yi tir di ler. An cak, da ha faz la de mok ra si öz le - mi nin bir ba ta ða sap lan ma sý bir ya na, Tür ki - ye de ar týk muk te dir bir si ya se tin o to ri ter an - la yý þý i le yö ne til me ko þul la rý nýn da or ta dan kalk mýþ ol du ðu gö rül me li dir. Nu ray Mert Mil li yet, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 13. mad de si, as ker li ðin te me li o la rak gör dü ðü Di sip - lin!, ka nun la ra, ni zam la ra ve â mir le re mut lak bir i ta at ve as tý nýn ve üs tü nün hu - ku ku na ri a yet de mek tir þek lin de ta ným lar. Ne ki, Türk Or du su nun tek di sip lin siz sý ný fý, son el li yýl lýk sü reç ler de ki dar be le ri tez gâh la mýþ o lan ge ne ral ler dir E sa sen, bu dar be ci ge ne ral le rin as ke rî di sip lin den yok sun ol duk la rý, hem as ke rî hem si vil çev re ler ce ço ðu kez doð ru dü - rüst al gý lan ma mýþ, or du ya ko mu ta et me - nin en üst ma kam la rý a de ta on lar la baþ la - yýp on lar la bi ti yor sa nýl mýþ týr. Oy sa, de mok ra tik si vil si ya sal sis tem ler - de, dev le tin is tis na sýz bü tün or gan la rý nýn mut lak ve ni haî â mi ri, hal kýn ye gâ ne tem - sil ci si ko nu mun da ki Ya sa ma Mec li si nin yet ki ver di ði meþ ru Hü kû met tir. Dev le tin ku rum la rýn dan bi ri o lan Si lah lý Kuv vet ler de, sa nýl dý ðý ve iz le nim ve ril di ði gi bi ö zerk ya da ba ðým sýz ol ma yýp, iþ te o hü kü me tin em rin de ki bir ens trü man dýr. Or du yu yö ne ten tüm yük sek rüt be li ü - ni for ma lý la rýn â mi ri, hü kü me tin ba þýn - da ki baþ ba kan dýr. Baþ ba ka na say gý sýz lýk e den ge ne ral, her þey den ön ce, ko mu ta ný na say gý sýz lýk yap mýþ o lan di sip lin siz bir as ker dir. Di - sip li ni ol ma yan or du la rýn in san ve mal - ze me yý ðý ný de mek ol duk la rý i se, di sip li - nin as ker li ðin te me li ol ma ne de ni ni a çýk - la yan ol gu sal bir du rum dur Bu di sip lin siz lik sa de ce bir ge ne ra le mün ha sýr, te kil bir o lay de ðil dir. El li yýl lýk dar be sü reç le rin de, a de ta bir bir le riy le ya - rý þa rak bi çim len dir dik le ri ve a þýn dý ra rak yol yap týk la rý, ge le nek sel leþ miþ bir dav ra - nýþ kül tü rü dür. Hal kýn seç ti ði si vil o to ri te ye kar þý e dep li bir tu tum ye ri ne, mað rur ve ki bir li ta výr lar ta kýn mak, me zi yet le ri o lup çýk mýþ týr. Bu dar be ci ge ne ral ler, â mir le ri ko nu - mun da ki si vil si ya sa yý ta ný maz lar ve tak - maz lar. Bun lar la da kal ma yýp, on la rý her fýr sat ta haþ lar lar, ba ba la nýr lar ve bil dik le - ri ni o kur lar. Hal kýn tem sil ci le ri ne re va gör dük le ri sa yý sýz küs tah lýk la rý ný, as lýn da ken di le ri ni o o nur sal yer le re ge tir miþ o lan top lu ma kar þý iþ le dik le ri nin, ya zýk ki a yýr dý na da va ra maz lar. De net le ne me dik le ri i çin, bu tür ge ne ral - le rin ye ter li lik le ri de müp hem dir. Yüz yýl ön ce si nin a kýl al maz çað dý þý lýk - la rý nýn ha ma sî ve a nak ro nik bil gi le rin den çý kar sa dýk la rý, bir ta kým söz de stra te jik mis yon la rý yük le ne rek, el li yýl bo yun ca si - ya set ya pýp dur muþ lar dýr. Bu el li yýl da yan - lý þa o tur tul muþ bir gü ven lik kon sep ti kur - gu la ya rak, her ke si de, böy le ol ma sý ge rek ti - ði ne i nan dý rýp ka nýk sat mýþ lar dýr. Ý ki de bir ko ta rýp dur duk la rý Al la hýn ce - za sý o dar be le riy le, Tür ki ye nin her a lan da - ki e ner ji si ni ve kay nak la rý ný tü ket miþ ler; doð ru is ti ka met le re gi dil me si ni en gel le ye - rek, ül ke nin ge liþ me si ni ge cik tir miþ ler dir Ço ðu kan gren leþ miþ iç ve dýþ prob - lem ler de, mut la ka par mak la rý ol muþ tur. Kýb rýs So ru nu mu, AB mi, Kürt Me se le si mi, Kay nak la rýn is ra fý mý, Lâ ik lik ve A na - ya sal So run lar mý, Cum hur baþ ka ný Se - çim le ri mi, ak lý ný za ne ge lir se, o dar be ci ve ve sa yet çi ge ne ral ler, bü tün dert le ri mi - zin i çe ri sin de mut la ka ve mut la ka bir þek liy le var dýr lar Hal kýn i ra de ve i da re si ne kar þý sýk sýk ka zan kal dý ra rak, sa de ce â mir le ri du ru - mun da ki baþ ba kan la ra de ðil, ast la rý kap sa - mýn da ki su bay ve ast su bay la ra da son de - re ce say gý sýz dý lar. Gü nün bi rin de bir kur may su ba yý, ha ri - ta sý ný u su lü ne gö re kat la ya ma yýn ca, týp ký sý nýf su bay la rý na ben zi yor sun, di ye rek tec zi ye et miþ ti, bu huy lar da ki bir ge ne ral. Bü tün ö te ki su bay la rý per va sýz ca kü çüm - se mek te bir be is gör me miþ ti. On la ra kar þý ür kü tü cü ve kor ku tu cu ol - ma yý da i ma bir ma tah san mýþ lar dýr. Me se lâ bir ge ne ral, gü nün me sa i si bi - tin ce, iþ ken ce ol sun di ye ser vis o to büs - le ri ni kal dýr maz, ev le ri ne yü rü ye rek git - me ye yel te nen su bay ve ast su bay la rý ka - rar gâh bi na sý nýn ö nün den ge çer ler ken çe vi rir, bir gü zel sa ta þýr dý. Ko ca ko ca a - dam lar, kýþ la nýn ar ka la rýn dan do lan ma - yý seç tik çe, ü þen mez, on la rýn ye ni gü - zer gâh la rý ný keþ fe de rek yi ne ön le ri ne çý - kar, ker van yo la dü zül dü, di ye a lay e - der, dur duk yer de has lar dý. 30 A ðus tos ta ter fi e de me di ði ni öð ren - di ðin de, o da sýn dan fýr la yýp o to mo bi li ne bin miþ, ar dý na bak ma dan çe kip git miþ ve bir da ha gö rün me miþ ti. Son ra o nu 12 Ey lül Dar be sin de Da nýþ - ma Mec li si ü ye si yap tý lar. O da bi ze, o tuz se ne dir çan-çan di ye çe ne yap tý ðý mýz, iþ te þim di ki bu A na ya sa yý ar ma ðan(!)et miþ ti. Bun ca za man kim bi lir han gi si vil mah - fil ler de ar dý sý ra Pa þam... Pa þam... di ye se - yir ti le rek, ya la ka lýk ya pýl mýþ týr o na da. Þim di si ze bir so ru: Söy le yin ba ka lým, bu hot-zot çu ge ne ral - le re, top lan tý la ra geç kal dý lar da bek let ti ler di ye, her han gi bir ast la rý, me se lâ a ya ða kalk ma ya rak tep ki gös te re bi lir ler mi? Si zi bil mem a ma tý mar ha ne nin Na pol - yon u i çin bi le ih ti mal ver mem bu na ben, bu ül ke de. Ter si ne, a yak ta sa at ler ce bek let me ye - cek le ri çi le siz bir ge ne ral zi ya re ti ni, ta hay - yül da hî e de mem hiç. Ýn sa na say gý nýn en ol ma dý ðý yer, dar be ci ge ne ral le ast la rý nýn ke siþ ti ði yer dir. Ge çen ler de TV de, Bal yoz tu tuk lu su ge ne ral le rin eþ le ri ni cad de ke sip gös te ri ya par lar ken gör müþ tüm. Ken di le ri ni, dost lar a lýþ-ve riþ te gö re cek ka dar lýk en - gel le me ye ça lý þan bir baþ ça vu þa dert an - lat ma ya ça lý þý yor lar dý. A ma bu gün le ri de gö re cek miy dik di - ye, ge ne de gü lüm se dim i çim den. Zi ra fe - le ðin þu i þi ne ba kýn ki, gös ter me lik de ol sa, o baþ ça vuþ lar la bý ra kýn mu ha tap lýk la rý ný, sa lâ vat la bi le ya na þý la maz dý yan la rý na. Tan rý ça lar gi bi tö ren ler le kar þý la nýr lar, ye re gö ðe ko nul maz lar dý, bir za man lar. Tö ren de yin ce, u nut ma dan Ma yýs gü nü A nýt ka bir de ki se re - mo ni de, TV iz ler ken bir de ne gö re yim, dev let er kâ ný nýn ön le ri sý ra gi den çe - lenk, bir yüz ba þý nýn ko mu ta sýn da ki i ki üs teð men ta ra fýn dan ta þý ný yor. Her bi ri ka pý gi bi o üç genç su bay, tam da üç ta - ne bö lü ðe ko mu ta e de cek le ri çað la rýn - da i ken, çi çek ta þý ma ri tü el le rin de har - ca ný yor lar sa, bu bü yük bir ho var da lýk o lup, or du ya da, mil le te de ya zýk týr. Büt çe si, kad ro la rý, iþ lev le ri si vil si ya sal de ne tim ler den geç me yen TSK nýn Re - form Ge re si ni mi ni bu ör nek bi le ci yak ci - yak hay ký rý yor. Bil mem ki siz ler de du ya bi - li yor mu su nuz? Na mýk Çý nar, Ta raf, n Ma dem se çim mey dan la rýn da ya kýn si ya si ta ri hin toz lu say fa lan ka rýþ tý rý lýp Ýþ te CHP bu di ye yo rum lar ya pýl mak ta dýr. n Ma dem Ýs met Pa þa Kürt le re ne ler yap tý ne ler di ye nu tuk lar at mak ser best ha - le gel miþ tir. n Ma dem Ý kin ci Dün ya Sa va þý kon jonk - tü rü nü, san ki bu gü nün kon jonk tü rü i miþ gi bi yo rum la yýp að za ge li ne nin söy len me si ca iz dir. n Ma dem Der sim in bom ba lan ma sý na da ir her tür lü ta ri hi ve si ka ya, CHP ye vur - ma bel ge si mu a me le si çe ki le bil mek te dir. O za man... Di ni ne i ma ný na bað lý ol du ðu i çin Mil li yet çi Mu kad de sat çý/ Mu ha fa za - kâr ke sim le rin ba yýl dýk la rý... Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Ma - re þal Fev zi Çak mak tan da söz et mek farz ol muþ tur. «««E lim de bir ki tap var. Ý ki cilt... A dý: Ge nel kur may Bel ge le rin de Kürt Ýs yan la - rý/ Pü lü mür-der sim Ýs yan ve Ha re kât la rý. Ki ta býn i kin ci cil di nin ba þýn da bir ra - po ra rast la dým. Ma re þal Fev zi Çak mak ýn Ge nel kur - may Baþ ka ný sý fa týy la 1930 yý lýn da Er zin - can a yap tý ðý ge zi nin ar dýn dan ha zýr la dý - ðý ra por du bu. Ma re þal, ra po run da þöy le di yor: Er zin can i lin de ki in ce le me le rim sý ra sýn - da e ko no mi yi ö nem li su ret te za ra ra so kan ve bu il da hi lin de ki a sa yiþ siz li ðin en ö nem li a mil le rin den o lan Aþ ki rik, Gurk, Dað bey, Hay ri köy le ri nin te dip ve ten ki li ne zo run lu - luk ol du ðu nu gör düm. Te di bin ha va dan bom ba la mak, ten ki lin de köy bo þalt mak di ye yo rum la na bi le ce - ði ni söy le ye rek de vam e de lim. Ma re þal Çak mak ýn þu ö ne ri si ne dik kat: Bu böl ge de çok þý ma rýk bir du rum al mýþ o lan bü tün Kürt köy le ri ne et ki yap mak ve dev let nü fu zu nu hâ kim kýl mak i çin Er zin - can a nak le di le cek bir ha va ký ta sý i le bu köy - le ri tah rip et me nin uy gun o la ca ðý dü þün ce - sin de yim. Köy le ri tah rip et mek cüm le si nin ne ye i þa ret et ti ði ni ha yal gü cü nü ze bý ra ký yo rum. Ma re þal Çak mak ýn ra po run da ýrk çý yak - la þým lar da es ge çil me miþ. Þöy le di yor Çak mak: Böl ge de ýrk o la rak Kürt ol du ðu ke sin lik - le bi li nen me mur la rýn bir an ön ce yer le rin - den a lýn ma sý ge rek mek te dir. «««Mil li yet çi/mu kad de satçý/mu ha fa za kâr ke sim ler, Ma re þal Fev zi Çak mak ýn zih ni ye - ti i le Ýs met Pa þa nýn zih ni ye ti a ra sýn da dað - lar ka dar fark ol du ðu na i na nýr lar. Ki tap ta gör dü ðüm bu cüm le ler, böy le bir far kýn ol ma dý ðý ný gös te ri yor. Hat ta Ma re þal in, Ýs met Pa þa ya gö re da - ha þa hin ol du ðu nu ka nýt lý yor. Bu du rum da... Fev zi Çak mak Pa þa nýn da se çim mey - dan la rý na ta þýn ma sý ge re kir mi a ca ba? Ben bir so nu ca va ra ma dým, a ca ba Tay yip Bey ne der bu hu sus ta? Ah met Ha kan Hür ri yet, SE ÇÝ ME çok az za man ka la se çim kam pan - ya la rý nýn sö nük leþ me si, he ye can sýz laþ ma sý bir ya na pro pa gan da sü re cin de kul la ný lan dil dik kat çe ki ci. Si ya si bir kam pan ya dan çok ti ca ri bir rek lam kam pan ya sý iz ler gi bi - yiz. Par ti le rin id di a la rý ne o lur sa ol sun kur - gu la dýk la rý di lin si ya sal muh te va sýn dan çok rek lam bo yu tu da ha bas kýn... Bu du rum i - de o lo ji le rin hay di bi raz da ha be lir gin çer çe - vey le söy le ye lim si ya se tin me ta laþ ma sý na mý i þa ret e der yok sa rek la mýn si ya set di li ni de tes lim al þý na mý? Rek lam di li nin, man tý ðý nýn se çim kam - pan ya sý nýn di li ne e ge men ol ma sý as lýn da si - ya se tin tes lim a lýn ma sý i le eþ de ðer. Si ya se - tin me ta laþ tý rýl ma sý, par ti le rin dev þir ket man tý ðý i le iþ le ti lir ha le gel me si ger çek te si - ya set a la ný na mü da ha le, i çi nin bo þal týl ma sý ol du ðu teh li ke si ni kaç ki þi his se di yor? Yoz - laþ mýþ si ya se te ba ka rak ol ma sý ge re ke ni de dýþ la yan bu na mu ka bil ka pi ta liz min si ya se ti de ye de ði ne al ma sý na du yar sýz laþ týk ça se - çim kam pan ya la rý da a po li tik le þi yor, si ya set dý þý bir top lum gö rün tü sü çi zi yor. Rek lam bir zih ni yet dün ya sý ný res me der. Rek lam sa de ce bir ta ný tým iþ le vi gör mez. Rek lam, fel se fi an lam da in san te ki ni a yar - tan, ru hu nu tes lim a lan bir ið va ya dö nü þür. He de fin de tü ke tim top lu mu nun a yar tý cý da ve ti ne kar þý du ran her tür ah la ki di re ni - þin ber ha va e dil me si var dýr.. Si ya si pro pa gan da ne ga tif çað rý þým la rý na rað men so nuç ta si ya se ti e sas a lan bir kav - ram sal laþ týr ma. Si ya set di li nin rek lam laþ - ma sý fel se fi ve ah la ki an lam da çok da ha de - rin sar sýn tý lar, top lum sal ha sar la ra yol a ça - bi le cek bir fark lý bir a þa ma. Rek lam bir tür va ro luþ sal an la ma/a la na mü da ha le e de rek ta sav vur dün ya ný zýn ge - ne ti ði i le oy nar...her þey den ön ce na sýl bir ha ki kat kav ra yý þý na sa hip ol ma mýz ge rek - ti ði ni tel kin et me ye yel te nir. Sah te ha ki - kat ler ü re tir. Ýn sa na, ken di ma mü lü et ra - fýn da þe kil len miþ bir ya þan ma ya de ðer ha - yat ta ný mý su nar. Sa de ce ha ki kat ta sav vu ru çiz mek le kal - maz bu nu so mut laþ tý rýr. A de ta, a ra dý ðý - mýz tüm ha ki kat le ri sah te ger çek lik gös - ter ge le riy le ö nü mü ze kor. Ýþ te ha ya týn a - ma cý bu ü rü nü el de et mek tir,der.rek lam cý i çin; ha ya týn ger çek ta dý bir an lýk tat min duy gu sun dan i ba ret tir. Bu ne den le rek lam salt bir ta ný tým fa a - li ye ti o la rak al gý la na maz. Fel se fi bir ça ba o la rak da zi hin dün ya mý zý de ðer ler al gý - mý zý al tüst et me ye yö ne lik mad di bir mü da ha le dir. En tel lek tü el ha ya týn pi ya - sa ya en teg re e dil me siy le dü þün ce, sa nat, e de bi yat gi bi a lan lar sýð laþ mak ta, de rin - lik siz dü þün ce ü rün le ri ne kar þýn rek lam slo gan la rý dü þün sel de rin lik i ma e der... bir ba ký ma rek lam slo ga ný, gör sel li ði dü - þün ce nin ye ri ni a lýr.. A kif Em re, Ye ni Þa fak, Ha zi ran da kim se ik ti dar ol ma ya cak Türkiye de artýk muktedir bir siyasetin otoriter anlayýþý ile yönetilme koþullarýnýn ortadan kalkmýþ olduðu görülmelidir. A ya ða kalk ma yan ge ne ral Ýs met Pa þaya vu ran lar Ma re þale de vu rur mu? Si ya se ti ku þa tan rek lam di li

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ýs lâm â le mi, te mel de si ya set de ðil, i mân za a fý ve kim lik prob le mi ya þý yor. Si ya set bir so nuç tur. Yâ ni, i nanç, i bâ det, ah lâk, ter bi ye, i lim, fi kir ve e ði tim de baþ gös te ren has ta lýk lar, ye di den yet mi þe bü tün top lu mun her kat ma ný ný sar mýþ týr. Be di üz za man ýn i þa re tiy le; mâ ne vî te mel le ri sar sý lan Ba tý top lu mu i çe ri sin de do ðan bir has ta lýk, git tik çe yer yü zü ne da ðýl mýþ týr. Bu müt hiþ bu la þý cý has ta lý ða kar þý Ba tý nýn çü rü müþ, kok muþ, te fes süh et miþ bâ týl for mül le riy le de ðil; Ýs lâm top - ra sit yu ma il.com Me câ zî aþk lar Ta rih ni ce aþk la rý böy le yaz dý. Ki mi Ley la ol du, ki mi Mec nun. Yu suf i le Zü ley ha... Fer hat i le Þi rin... As lý i le Kan ber ol du. Bun lar sa de ce dil le re dü þen sev da lar ol muþ tu. Ýn san bu Hep gü ze li ve i yi yi a ra dý çað lar bo yu Ýn san sev gi ve aþ ký ný pay la þa ca ðý bi ri ni a ra dý hep. Ki mi ka vuþ tu, ki mi ka vu þa ma dý. A þýk, â le mi ken di gi bi kör, dört ta ra fý ný du var sa nýr de miþ a ta la rý mýz. Ve þa ir Ne ca ti söy le di le ge tir miþ bu nu: Dil sev di yi ne cân i le ca nan o la ca ðý, Bî ça re bi lir der di ne der man o la ca ðý Ve A þýk Vey sel i din le riz: Gü zel li ðin on pa ra et mez Bu ben de ki aþk ol ma sa!... Ya vuz Sul tan Se lim e ku lak ve ri riz son ra: Sîr ler pen çe-i kah rým dan o lur ken ler zan, Be ni bir göz le ri a hu ya ze bun et ti fe lek der. Zi ya Pa þa da bun dan ge ri kal ma ya rak þöy le ses le nir: Zül fü ne dil ver me yen bil mez gö nül ah vâ li ni, An la maz hâl-i pe ri þa ný pe ri þan ol ma yan Ve Ha le ti bu na þun la rý ek ler: Yâ ri gö rün ce kal dý gö nül arz-ý hâl den, El deð me di þi kâ ye te þükr-i vi sal den U za yýp git ti bu gö nül hi kâ ye le ri... As lýn da her in san az ve ya çok böy le bir gö nül ma ce ra sý ya þa mýþ tý. Ö nem li o lan bu hal le rin meþ rû ve he lâl da i re sin de ya þan ma sý dýr. Me câ zî aþk lar in sa ný ya kar ve yan dý rýr. Öl çü, den ge ve denk lik gi bi ha ya tî kýs tas la rý ol ma yan la rýn ya þa dý ðý me câ zî aþk la rýn so nu hüs ran i le ne ti ce le nir. Oy sa ha yat böy le de vam et mez. Er ki þi yi ço ðu za man böy le hal ler ya kar ve yý kar. Yüz ve fi zik gü zel li ði ni kýs tas ka bul e dip, iç gü zel li ði na za ra al ma yan la rýn fer ya dý ný din le mek lâ zým. O za man Pir Sul tan Ab dal gi bi yan ma ya de vam e der si niz: Ben bu der din han gi si ne ya na yým, yi ne ta ze len di yü rek ya ra sý Ve Nef î gi bi þi kâ ye ti ni zi ken di ni ze an la týr sý nýz: Be lâ dil den dir ol dil dar e lin den dâ dý mýz yok tur. Gö nül den dir þi kâ yet kim se den fer ya dý mýz yok tur. Ve en mâ nâ lý sý ný Be di üz za man di le ge ti rir: Fa ni yim, fa ni o la ný is te mem. A ci zim, a ciz o la ný is te mem. Ru hu mu Rah man-a tes lim ey le dim, gayr is te mem. Ýs te rim; fa kat bir yâr-ý Bâ kî is te rim. Zer re yim; fa kat bir þems-i ser med is te rim. Hiç en der hi çim; fa kat bu mev cu da tý u mû men is te rim. VECÝZE Mü'minlerin evlâdý vefat ettikleri vakit þöyle düþünmeli: Þu veled mâsumdur; onun Hâlýký dahi Rahîm ve Kerîmdir. Benim nâkýs terbiye ve þefkatime bedel, gayet kâmil olan inâyet ve rahmetine aldý. Dünyanýn elemli musibetli, meþakkatli zindanýndan çýkarýp Cennetü'l-Firdevsine gönderdi. O çocuða ne mutlu! Bediüzzaman Said Nursî Siyaset deðil, inanç ve kimlik problemi lu mu nun ter ü ta ze î man e sas la rýy la kar þý ko nu la bi lir di an cak. Ý man ka le si ni küf rün çü rük di rek le ri tu ta maz dý. O nun i çin, bü tün me sai î man ü ze ri ne tek sif e dil me si ge re kir di. Ce mi ye tin iç ha ya tý, mâ ne vî var lý ðý, vic dan ve î mân ü ze ri ne te ren nüm e dil me li ve yal nýz Kur ân ýn te sis et ti ði Tev hid ve î mân e sâ sý ü ze ri ne iþ len me liy di. Çün kü, Ýs lâm ce mi ye ti nin a na di re ði buy du. Bu sar sýl dý ðý gün, ce mi yet de yok tu. 1 Ýs lâm â le mi, ferd ve dev let o la rak kim lik prob le mi i çin dey di ve bo ca la ma nýn, baþ ka la rý nýn o yun la rý na ka pýl ma nýn a sýl se bep le rin den bi ri si buy du. Bu nu geç ti ði miz se ne ler de Ah met Al tan, Be nim ye tiþ ti ðim top lum, ger çek le ri sak la ya rak e ðit ti biz le ri. Böy le o lun ca da ken di top lum sal de ðer le ri mi i çi me sin di re mi yo rum. Es ki Türk çe nin ha ya tý mýz dan çýk ma sý, bi zi bu kül tür bi ri ki min den yok sun bý rak tý. Ben Mark sis tim... Da ha zi ya de mad de ye i na ný rým; a ma o mad de nin na sýl çýk tý ðý ko nu sun da bir fik rim yok. Ev ren na sýl ya ra týl dý? Al lah ya rat tý de ni yor. Fi zik çi ler Bü yük bir pat la ma ol du di yor. A ma i ki si i çin de so ru lar de vam e di yor. Bü yük pat la ma ni çin ol du? Ce va bý yok... 2 þek lin de i ti raf e de rek or ta ya ko yar. Kim lik kay bý i ti ra fý ker va ný na, mo da cý Nes li han Yar gý cý da ka týl mýþ tý ha yýf la na rak: Os man lý da gi yim, ilm-i ký ya fet a dý al týn da il mî bir di sip lin o la rak e le a lýn mýþ. Ben de bu nu Fran sýz ca bir ki tap tan o ku muþ tum... Bun lar dan ha be ri miz bi le yok. Dü þü nün ben bu nu Fran sýz ca dan öð re ni yo rum. Ý pin u cu nu ka çýr mý þýz. Ben cum hu ri yet ço cu ðu yum. Ül ke mi se vi yo rum, a ma geç mi þim le de bað la rý mýn kop muþ ol ma sý ný an la ya mý yo rum. 3 Ay ný þi kâ ye ti, a cý bir þar ký gi bi din le riz rah met li Cem Ka ra ca nýn ya ra lan mýþ ru hun dan: Bir Türk ay dý ný ve ya ay dýn ol ma gay re tin de o lan be nim i çin bir Ýbn-i Hal dun u, Þeyh Ga lib i, Ýbn-i Ba tu ta yý, bir Fu zû li yi, Ga zâ li yi o ku ma mýþ ol mak bir ka yýp týr di ye dü þü nü yo rum. Bi ze res men Bal zac ý, Got he yi ez ber let ti ler. Hat ta bun la rý bi le mez sek sý nýf ta ka lýr dýk. Gi dip Fran sýz a Mös ye Pi yer sen kim sin? de di ði niz de Mös ye Pi yer, Ben Fran sýz ým ve Ka to li ðim, Ben Fran sýz ým ve Pro tes ta ným, Ben Fran sýz ým ve Ya hu di yim di yor. Ben ni ye Tür küm ve Müs lü ma ným de mi ye yim? 4 E vet, bu nak let ti ði miz i ti raf lar dan da an la þý la ca ðý gi bi Ýs lâm ül ke le rin de bir kim lik prob le mi ya þan mýþ ve ya þan mak ta dýr. Ak lý ba þýn da mü min, e ner ji si ni, gü cü nü, im kân la rý ný, e fo ru nu, ha mi ye ti ni si ya se te de ðil, i man ve kim lik ih ya sý na sar fet me li de ðil mi? Dip not lar: 1- Ta rih çe-i Ha ya tý, s. 443., 2- Doç. Tür kö ne, s , 3- A ge, s. 215., 4- A ge, s. 233, 235. Ýslâm fedaileri ÝS TAN BUL a git mem ge re ki yor du. E ði tim Mer ke zin de ki ha ya tý ný i man hiz me ti ne a da yan Ýs lâm fe da i le riy le son ders le ri mi zi ya pýp se zo nu ta mam la ya cak týk. Her þey yo lun da gi di yor du. Pa zar gü nü sa bah tan sü rek li git ti ðim o to büs fir ma sý ný a ra dým. Bu yu run, ben Ah met. Si ze na sýl yar dým cý o la bi li rim? de di a cen te de ki gö rev li. Be ye fen di! Ben on dört a ra ba sýy la Ýs tan bul a git mek is ti yo rum, ye ri niz var mý? di ye sor dum. Ye ri miz var, fa kat son kol tuk ta ki el li üç nu ma ra. Ýs ter mi si niz? de di. Kar de þim ben sü rek li si zin fir may la gi di yo rum, hem a bo ne yim. Ön ta raf ta hiç ye ri niz yok mu? de dim. Ma a le sef bun dan son ra ki ser vis le ri miz de do lu. Haf ta so nu ge nel de hep böy le o lu yor. Keþ ke bir-i ki gün ön ce den a ra say dý nýz de di. O hal de ya pa cak bir þey yok. Sen o kol tu ðu ba na a yý ra bi lir sin. de dim. Ta mam, fa kat bir sa at ön ce ge lip bi le ti ni zi al ma lý sý nýz de di. Bi raz ca ným sý kýl mýþ tý. Çün kü tam mo to run üs tün de al tý sa at yol cu luk ya pa cak tým. Fa kat Ýn þâ al lah bun da da bir ha yýr var dýr di ye dü þü ne rek el çan ta ma ki tap koy ma ya baþ la dým. Bel ki bir tu ris te rast la rým di ye Ýn gi liz ce Ta bi at Ri sâ le si de koy dum. Sü rat le ter mi na le gi de rek bi le ti mi a lýp öð le na ma zý ný kýl dým ve o to bü se bi nip bek le me ye baþ la dým. O la cak la rý il giy le ta kip e di yor dum. Bi raz son ra genç bir de li kan lý ar ka ya doð ru ge lip ya ný ma o tur du ve ha yýr lý yol cu luk lar di le di. O nun ar ka sýn dan her hal le rin den ya ban cý ol duk la rý an la þý lan bir çift gel di ve ö nüm de ki kol tu ða o tur du. Ya ban - cý dil le ko nu þu yor lar dý. Dik kat et tim, Ýn gi liz ce ydi. O to büs dol du ve ha re ket et ti. El li dört ki þi lik o to büs te sa de ce i ki tu rist var dý ve be nim ö nüm de ki kol tu ða o tur muþ lar dý. En kü çük bir te sa düf söz ko nu su de ðil di. Ni yet ha yýr, a ký bet de ha yýr o la cak tý in þa al lah. Ya ným da ki gen ce dön düm. Ýn gi liz cen na sýl? di ye sor dum. Mar ma ra Ü ni ver si te si Ýþ let me Bö lü mü me zu nu yum, fe na sa yýl maz. de di. El çan tam dan Ta bi at Ri sâ le si ni çý kar dým ve o na u za ta rak Bu ki tap ne den bah se di yor bir ba kar mý sýn? de dim. Bir müd det in ce le di. An la ma dý ðým çok ke li me ler var. Fa kat ge nel o la rak Al lah ýn var lý ðýn dan bah se di yor. de di. Pe ki, bu ki ta bý ön de o tu ran tu rist le re ver sem uy gun o lur mu? di ye sor dum. Ben ce uy gun. On lar ki tap o ku ma yý se ven in san lar. de di. Ön de o tu ran a da mýn om zu na ha fif çe do kun dum ve Bu ki ta bý si ze he di ye et sem ka bul e der mi si niz? de dim. A dam gü le rek ki ta bý al dý. Bu si zin i çin bir he di ye dir. de dim. E þi ge ri ye dön dü ve gü lüm se ye rek Çok te þek kür e de riz, çok te þek kür e de riz. di ye mem nu ni - ye ti ni i fa de et ti. Biz va zi fe mi zi yap mýþ týk. Ge ri si ni Üs tad an la ta cak tý ve hi da yet Al lah tan dý. Bu ha di se ü ze ri ne, ye ni me zun ol muþ ve iþ a ra mak i çin Ýs tan bul a gi den ü ni ver si te li genç le bir sa at bo yun ca soh bet et tik. Bay ram na maz la rý ný ka çýr ma dý ðý ný, a ra sý ra Cu ma Na ma zý na da git ti ði ni söy le yen gen ce Te fek kür Pen ce re si ki ta bý mý zý im za la ya rak he di ye et tim ve te le fon nu ma ra sý ný da ya za rak sor mak is te di ði ko nu lar da ve ya sý kýn tý lý za man la rýn da be ni a ra ma sý ný söy le dim. Bu soh bet ve a lâ ka dan çok mem nun ol du ðu nu söy le yen gen cin hâ li ni gör me liy di niz. Ce mi yet te böy le mil yon lar ca in san var. Ken di le ri ne u la þa cak þef kat li bir el bek li yor lar. A ca ba na sýl tep ki ve rir? di ye en di þe et me mek lâ zým. E ði tim Mer ke zi nde ki Ýs lâm fe da i le ri ne bu o la yý hi kâ ye et tim. Dün ya kü çül dü. Al lah de ði þik mil let ler den tu rist le ri a ya ðý mý za gön de ri yor. Ya hut biz on la rýn ül ke le ri ne gi di yo ruz. Bir li san bir in san dýr de nil miþ. Müm kün se bir Ba tý di lin den Ýn gi liz ce, bir de Do ðu dan din li sa ný o lan A rap ça öð ren mek lâ zým. Fa tih, Ýs tan bul u fet het ti ði za man yir mi bir ya þýn da ve al tý dil bi li yor muþ. Dün ya ya di ni mi zi ve Ri sa le-i Nur u an la ta cak sak mut la ka ya ban cý dil me se le si ne de hiz met i çin e ðil me miz ge re ki yor di ye on la rý teþ vik et tim. Za ten ba zý la rý Ýn gi liz ce bi li yor du ve ge liþ ti re cek le ri ni be yan et ti ler. E vet, hiz me tin bü yü ðü kü çü ðü yok tu. Al lah yo lun da zer re dað gi bi kýy met li o la bi lir di. O yol da ni yet ha yýr sa, a ký bet de ha yýr dý. Gay ret biz den, yar dým Al lah tan dý. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Engellilere müjdeler Nur Öl çer: Haf ta da bir en gel li ler le ri sâ le soh be ti ya pý yo ruz. Ki mi si göz le ri ni kay bet miþ. Ki mi si felç, ki mi si or to pe dik ö zür lü vb. Her za man or tak so ru la rý þu: Ne den biz? Dün ya da di ðer sað lam in san la rýn fay da lan dý ðý ni met ler den ne den mah rum o lu yo ruz. Baþ ka la rý na ba ðým lý ya þa mak bi zi ü zü yor. Bi zim ya þa dý ðý mýz bu sý kýn tý nýn dün ya da ki ve a hi ret te ki kar þý lý ðý ne? A i le mi zin hem bu dün ya da hem de a hi ret te ki ka zan cý ne? Çün kü biz den do la yý çok mut suz ve yo ru lu yor lar. Ve da ha bu na ben zer ni ce so ru lar. On la ra ha ki ki u mut kay na ðý o la cak þe kil de bu gün ler de ya zar sa nýz mem nun o lu ruz. Özür lü le re ve ya ö zür lü ye þef kat le yar dým e den ya kýn la rý na, sab ret me le ri ve Al lah a si tem et me me le ri, Al lah a küs me me le ri þar týy la, bü yük müj de ler var dýr. Has ta lýk la rýn, do ðuþ tan ge ti ri len sa kat lýk la rýn, son ra dan mey da na ge len ö zür le rin ve muh te lif ya ra tý lýþ ek sik lik le ri nin gö rü nen a cý ve ýz tý rap lý yü zü ne ba kýp hüz ne ka pýl ma ma lý, ku sur lu bir bi çim de dün ya ya gel di ði ne piþ man lýk gös ter me me li; per de ar ka sýn da ki bü yük mü kâ fat ci he ti ne, eþ siz gü zel li ði ne ve Al lah ýn rý za sý ný ka zan ma ya el ve riþ li yü zü ne ba kýp sab ret me li dir. Be di üz za man Haz ret le ri ne gö re; 1- Ce nâb-ý Hak in sa na giy dir di ði vü cut el bi se si ni sa na tý na maz har e di yor. Ýn sa ný bir mo del yap mýþ; o vü cut el bi se si ni o mo del üs tün de ke si yor, bi çi yor, de ðiþ ti ri yor, muh te lif i sim le ri nin cil ve le ri ni gös te ri yor. Þa fî is mi has ta lýk la rý is te di ði gi bi, Rez zak is mi de aç lý ðý ve su suz lu ðu ge rek ti ri yor. Ve ha ke za Mülk sa hi bi Al lah týr. Mül kün de di le di ði gi bi ta sar ruf et me ye el bet te hak ký var dýr. 2- Ha yat mu si bet ler le ve has ta lýk lar la a rý nýr, ol gun la þýr, kuv vet bu lur, yük se lir, ne ti ce ve rir, mü kem me le u la þýr ve ha ya tî va zi fe si ni ya par. Ýs ti ra hat i çin de mo no ton, tek dü ze ve has ta lýk sýz bir ha yat, mut lak ha yýr o lan vü cut tan zi ya de, mut lak þer o lan yok lu ða da ha ya kýn dýr ve yok lu ða ba kar. 3- Bu dün ya bir im ti han mey da ný ve bir hiz met yur du dur. Lez zet, üc ret ve mü kâ fat ye ri de ðil dir. Ma dem hiz met yur du dur ve i ba det ma hal li dir. Has ta lýk lar, sa kat lýk lar ve mu si bet ler, en gel ve ö zür du rum la rý di nî ol ma mak ve sab ret mek þar týy la o hiz me te ve o i ba de te çok uy gun dü þü yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her bir sa a ti, bir gün i ba det hük mü ne ge tir di ðin den, þi kâ yet de ðil, bi la kis þük ret mek ge rek tir. Sa îd Nur sî haz ret le ri ne gö re i ba det i ki ký sým dýr: 1- Müs bet i ba det. Bu ký sým, bil di ði miz na maz, o ruç, ze kât ve hac gi bi i ra de mi ze bað lý o la rak yap tý ðý mýz i ba det ler dir. 2- Men fî i ba det. Bu ký sým i ba det, has ta lýk lar, sa kat lýk lar, ö zür ler, mu si bet ler ve a fet ler gi bi in sa nýn i ra de si dý þýn da ge lip, in sa na Al lah ýn a ciz ve za yýf bir ku lu ol du ðu nu tam bil di ren te cel lî ler dir. Bu yol i le mu si be te uð ra yan, sa kat ka lan, has ta o lan ve sý kýn tý çe ken kul za yýf ol du ðu nu, a ciz ol du ðu nu tam his se der, Rabb-i Ra hîm i ne tam yö ne lir, tam ve ri ya sýz sý ðý nýr. Yal nýz ve ha li sa ne O nu dü þü nür, yal nýz O na dö ner, yal nýz O ndan yar dým is ter, yal nýz O ndan me det bek ler, yal nýz O na yal va rýr. Böy le ce ha li sa ne ve ma su ma ne bir i ba det da i re si i çi ne gi rer. Al lah ýn ku lu ol du ðu nu, Al lah ýn yar dý mý, mer ha me ti ve i na ye ti ol ma sa bir hiç ol du ðu nu tam his se der. Bu tür i ba de te ri yâ gir me si ne im kân yok tur. O nun i çin ha lis tir. Mu si be te uð ra yan, has ta o lan, en gel li do ðan ve ya en gel li ka lan ki þi, e ðer sab ret se, mu sî be tin mü kâ fâ tý ný dü þün se, þük ret se, o za man her bir sa a ti bir gün i bâ det hük mü ne ge çer. Ký sa cýk öm rü u zun bir ö mür o lur. Hat ta öy le has ta lar, ö zür lü ler, en gel li ler ve mu sî bet ze de ler var ki, bir da ki ka sý bir gün i ba det hük mü ne geç mek te dir. 1 Be di üz za man ýn, baþ ka tür den en gel li ler i çin de ký yas e di le bi le cek tarz da, ha dis-i þe rif le re da ya na rak gör me en gel li ler le il gi li ver di ði þu müj de de, ne ka dar ma ni dar dýr: Ey gö zü ne per de ge len has ta! E ðer ehl-i i ma nýn gö zü ne ge len per de nin al týn da na sýl bir nur ve mâ ne vî bir göz ol du ðu nu bil sen, Yüz bin þü kür Rabb-i Ra hî mi me der sin. (...) E vet, bir mü min, gö zü ne per de çe kil se ve gö zü ka pa lý kab re gir se, de re ce si ne gö re, ehl-i ku bur dan [ka bir eh lin den] çok zi ya de o â lem-i nu ru te mâ þâ e de bi lir. 1 Bu dün ya da na sýl çok þey le ri biz gö rü yo ruz, kör o lan mü min ler gör mü yor lar. Ka bir de o kör ler, i man la git miþ se, o de re ce ehl-i ku bur dan zi ya de gö rür. En u zak gös te ren dür bün ler le ba kar ne vin de, kab rin de, de re ce si ne gö re, Cen net bað la rý ný si ne ma gi bi gö rüp te mâ þâ e der ler. Ýþ te böy le ga yet nur lu ve top rak al týn da i ken gök le rin üs tün de ki Cen ne ti gö re cek ve sey re de cek bir gö zü, bu gö zün de ki per de al týn da, þü kür le, sa býr la bu la bi lir sin. Ýþ te o per de yi se nin gö zün den kal dý ra cak, o göz le se ni bak tý ra cak göz he ki mi, Kur ân-ý Ha kîm dir. 2 De mek sab ret mek, þük ret mek ve is yan et me mek þar týy la, in sa nýn en gel ve ö zür du ru mu in sa na lüt fe dil miþ bir ni met ve tam bir se vap ma ki ne si hük mün de dir. DU A Ey A lîm-i Kül li Þey! Ö zür le ri mi zi, has ta lýk la rý mý zý, ke der le ri mi zi, kor ku la rý mý zý, sev gi le ri mi zi, bil gi le ri mi zi, gör gü le ri mi zi, a mel le ri mi zi se nin le a ra mýz da per de kýl ma, pen ce re kýl! Sa na u laþ ma ya en gel kýl ma, ko lay laþ tý rý cý kýl! Se ni bil me ye, Se nin rý za na nâ il ol ma ya, Se nin rah me ti ne er me ye, Se nin Cen ne ti ne var ma ya va sý ta kýl! Se nin Ce ma li ni gör me ye ve si le kýl! Â min! Dip not: 1- Lem a lar, 2. Lem a, s. 23, 2- Lem a lar, 25. Lem a, 14. De vâ, s. 485

10 10 Y KÜLTÜR SANAT RÝSALE-Ý NUR UN Hiç büyümeyen prensler ve anneleri An ne le rin muz da rip ol du ðu bir dert var, ya na ya ký la, an la ta an la ta bi ti re me dik le ri. Bað rý ya nýk, yü re ði mer ha met do lu a na lar ev li kýz la rý nýn eþ le rin den hiç bir þe kil de yar dým ve des tek a la ma dý ðý ný e sef le di le ge ti ri yor, kýz la rýn ev, ço cuk üs te lik ça lý þý yor sa iþ ha ya tý nýn te la þe le riy le i yi ce yýp ra nýr ol du ðun dan dem vu ru yor, hü zün le dert le ni yor lar. Bu sý ra lar han gi dost mec li si ne uð ra sam bu man za ra la rý gör düm, bu iç len me le ri i þit tim. Yi ne ka dýn lar top lu lu ðun dan mü te þek kil bir me kân da soh bet e di lir ken, bi ri si er ken den kal ka rak e vi ne git me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ne de ni ni sor duk la rýn da ev de oð lu nun bek le di ði ni, a cýk mýþ o la bi le ce ði ni, ye mek ha zýr la ya ca ðý ný an lat tý. Oð lun kaç ya þýn da, di ye sor du ka dýn lar dan bi ri. O tu zun dan gün al dý, de di ve a ce ley le a ra mýz dan ay rýl dý. A fal la mýþ tým; ö te yan dan dü þü nü yor dum. Zi ra bu ha yýf lan ma la rý ya pan lar bi rer ye tiþ kin ol muþ er kek ço cuk la rý i çin, su yu a yak la rý na ka dar ge ti ri yor, her ge ce ve sa bah ya tak la rý ný ya pý yor, ne re dey se lok ma yý a ðýz la rý na koy ma yý da hi is ti yor lar dý. Tu haf tý bu an ne ler. Er kek ev lat la rý na kü çük bir ço cuk mu a me le si ya pý yor, on la rýn hiz met le ri ni gö rü yor ve her is te ði a nýn da ye ri ne ge ti ri len bir prens þek lin de ye tiþ ti ri yor lar dý her bi ri ni. Ve prens ler yu va ku rup ev len dik le rin de baþ lý yor du ma sal da kop ma lar, ka zi ye ler, dü ðüm ler. Prens ten yar dým is te yen eþ, bu ma na da bir i yi lik, ha mi yet gö re me yin ce söy le ni yor, þi kâ yet e di yor, an ne le ri ne iç dö kü yor du; di ðer ta raf tan ba ba la rý nýn kop ya sý kü çük prens ler ye tiþ ti rir ken. E ði ti min ilk du ra ðý an ne ler, ken di ço cuk la rý ný is te di ði gi bi e ði tir ken sa ný rým bir kaç nok ta yý þef kat ten ol sa ge rek ka çý rý yor lar dý. Ve er kek ler... Ev i þi ha ný mýn i þi dir i ba re si nin ar ka sý na sý ðýn mak tan ne za man vaz ge çe cek ler? U fak te fek ol sa da an ne le ri ne ya hut eþ le ri ne yar dým et me nin ha yýr ha se nat cin sin den kar þý lý ðý ný dü þün mez ler mi? He le ö nü müz de Hz. Pey gam ber (asm) gi bi müm taz, mü ba rek, ha yýr lý bir ör nek du rur ken, o nun tim sa li bir þah si yet a bi de si ol mak var ken bi raz sil ki ne bil sek ka yýt sýz lý ðý mýz dan, u mar sýz lý ðý mýz dan. Ha týr la ya lým, o ken di el bi se si ni ya ma yan, a yak ka bý sý nýn sö kü ðü nü ken di si di ken bi riy di. O pey gam ber di, ya par dý de me yin. O pey gam ber di, öy ley se bi zim de yap ma mýz ge re kir de mek en doð ru su de ðil mi? Þoför Elitok, atöyle kurabilmek için destek istedi. Minibüs þoförü el sanatlarý sergisi açtý nkirikkale'de minibüs þoförlüðü yapan Emir Ali Elitok, boþ zamanlarýnda yaptýðý el sanatlarýný vatandaþlarýn beðenisine sundu. Kýrýkale Vali Yardýmcýsý Prof. Dr. Yusuf Ziya Karacaev in açtýðý sergi görenleri maziye götürüyor. El oymacýlýðýndan yapýlan sergide kaðnýlar, beþikler, düðünler, oyuncaklar, insan fügürleri, tarihi mekânlar ve tespihler, biblolar, gemi, düven, týrmýk, yaba, yufka açma tablasý, at arabasý, büyükbaþ hayvanlar ve çeþitli hediyelik eþyalar bulunuyor. Hiçbir eðitim almadan sadece boþ zamanlarýný deðerlendirmek için baþladýðý hobi Elitok ta sevda haline dönüþmüþ. Elitok son çalýþmasýný ise Kýrýkkale üzerinde yoðunlaþtýrdý. Kýrýkkale de bulunan tarihi ve turistik mekânlarý aðaçlara iþlemeye baþladý. Sergi açýlýþýnda Vali Yardýmcýsý Karacaev topaç çevirdi. Çocuklar da tahtadan yapýlan bisiklete bindi, kadýnlar ise içinde oyuncak bebek bulunan beþik salladý. Minibüs hattýnda fazla araç olduðu için bir gün çalýþýp bir gün evde oturduklarýný açýklayan Elitok, Ben de elimdeki býçakla aðaçtan bir þeyler yapmaya baþladým. Ýþi ilerleterek evinin bir odasýna aðaç torna tezgâhý kurdum. Önce çevredeki yakýnlarýma bir þeyler yaptým. Aðaç oymadan biblolar, kaðnýlar, gemi, düven, týrmýk, yaba, yufka açma tablasý, at arabasý, büyükbaþ hayvanlar ve çeþitli hediyelik eþyalar yapma iþini ilerlettim. Bu iþi yaparken hem dinleniyor hem de çok zevk alýyorum dedi. Kendisine imkân verildiðinde bu iþi daha ileri götürerek atölye kurmak istediðini söyleyen þoför Elitok, yetkilileri desteðe çaðýrdý. Kýrýkkale / cihan ÝFADELERÝ ORÝJÝNALDÝR EÐÝTÝMCÝ-YAZAR SALÝH ÇÖKREN, 3. KOCAELÝ KÝTAP FUARI'NIN SON GÜNÜNDE "RÝSALE-Ý NUR'UN ÝFADELERÝNDEKÝ ORÝJÝNALLÝK" KONULU BÝR KONFERANS VERDÝ. ÝBRAHÝM KURHAN KOCAELÝ BÝR BÝ RÝN DEN renk li et kin lik le re sah ne o lan 3. Ko ca e li Ki tap Fu a rý ge çen Pzar gü nü so na er di. Fu ar bo yun ca Ye ni As ya Neþ ri yat ya zar la rý nýn ver di ði kon fe rans lar fu a ra fark lý bir gü zel lik ka tar ken, il giy le iz len di. Fu ar'ýn son gü nü e ði tim ci-ya zar Sa lih Çök ren in sun du ðu Ri sa le-i Nur un Ý fa de le rin de ki Or ji nal lik ko nu lu kon fe rans da, hem kon fe rans sa lo nun da bu lu nan lar, hem de dev ek ran dan fu ar zi ya ret çi le ri ta ra fýn dan dik kat le iz len di. Sa lih Çök ren ko nuþ ma sýn da, Kül tü rün dil siz o la ma ya ca ðý na, di lin dü þün ce de te mel be lir le yi ci ol du ðu na, Köp rü Der gi si 2008 Ba har Sa yý sý Bir Me de ni yet Di li O la rak Ri sa le-i Nur ka pa ðýn da da a lýn tý lar ya pa rak Ri sa le-i Nur un Kur â nî ve ne be vî bir üst dil o luþ tur du ðu na ve bu nu fark et tir me den yap tý ðý na, bi ze dü þe nin hem gün lük di li hem de Kur â nî ve ne be vî bu üst di li öð ren mek ol du ðu na di kat çek ti. Çök ren, ko nuþ ma sýn da, Ri sa le-i Nur un or ji nal li ði ni mey da na ge ti ren; Sa de leþ ti ri le mez o lu þu na, de rin bir iç söz lük i çer di ði ne, an la þýl ma sý zor me se le le ri Kur ânî tem sil ler le an lat tý ðý na, her o ku yuþ ta an la mý nýn da ha da a çýl dý ðý na, o ku yan la rýn bi lin çal tý na hi tap e de rek fark et tir me den ba kýþ a çý sý ný de ðiþ tir di ði ne, i ma nî bir ba kýþ a çý sý ka zan dýr dý ðý... ö zel lik le ri ni na za ra ver di. Do ðan çay Mü ze si re sim ya rýþ ma sý so nuç lan dý DO ÐAN ÇAY Mü ze si nin bu se ne ye din ci si ya pý lan Ýs tan bul un du var la rý ko nu lu re sim ya rýþ ma sý so nuç lan dý. Do ðan çay Mü ze si nin, bü tün dün ya mü ze le rin de ol du ðu gi bi Tür ki ye de de ge le cek ne sil le rin e ði tim li, kül tür lü ve sa nat la il gi le nen bi rey ler ol ma sý na kat ký sað la mak a ma cýy la dü zen le di ði 7. Ýl köð re tim O kul la rý Re sim Ya rýþ ma sýn da öð ren ci ler Ýs tan bul un du var la rý ný bir bi rin den gü zel re sim ler le yo rum la dý lar. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin a na spon sor lu ðu nu, Lu kas ve Çö pa dam Re sim A töl ye si nin te ma spon sor lu ðu nu yap tý ðý ya rýþ ma Ýs tan bul dan yüz ler ce res min ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Prof. Res sam Ad nan Ço ker, Doç. Res sam Gün gör Ta ner, Du a yen Ga le ri ci Yah þi Ba raz, Do ðan çay Mü ze si ku ru cu su Res sam Bur han Do ðan çay o lu þan Bü yük Jü ri re sim le ri de ðer len dir di. Ö dül tö re ni ve ser gi a çý lýþ kok tey li 27 Ma yýs gü nü sa at te CRR Ser gi ve Kon ser Sa lo nu nda ger çek le þe cek o lan et kin li ðin ar dýn dan, de re ce ye gi ren ve ser gi le me ye de ðer bu lu nan re sim ler, Ma yýs Ha zi ran ay la rýn da Ce mal Re þit Rey Ser gi Sa lo nu nda ser gi le ne cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Eðitimci-yazar Çökren, Risale-i Nur'un bir Kur ân tef si ri o la rak tüm in san lý ðýn or tak ma lý ol du ðu nu ve 50 di le çev ri lerek tüm dün ya ta ra fýn dan o kun du ðu nu söyledi. ÇOK KÜL TÜR LÜ BÝR E SER RÝSALE-Ý Nur un sa de ce bir cüm le si ni du ya rak, o na ta le be o lan la rý, ya þa ný lan ör nek ler le an la tan Çök ren, nor mal ko nuþ ma lar a ra sýn da ki Ri sa le-i Nur i fa de le ri nin mu ha tap lar ca he men fark e di le - rek ne den li et ki o luþ tur du ðu na dik kat çek ti. Çök ren, ay rý ca, Ri sa le-i Nur da Türk çe i le be ra - ber A rap ça, Fars ça, Kürt çe ve Sür ya ni ce ke li me - le rin de yer al dý ðý ný, bu ö zel li ði nin i se çok kül tür - lü lük a çý sýn dan, ku cak la yý cý bir ni te lik ta þý dý ðý ný B U L M A C A di le ge tir di. Ar dýn dan Be di üz za man ýn Le ma at ad lý e ser den kâ i nat un sur la rý nýn ki þi leþ ti ri le rek ko nuþ tu rul du ðu ve kâ i nat ta ki ses le rin bi rer zi kir se si ol du ðu nun an la týl dý ðý bö lü mü de o ku yan Çök ren, Be di üz za man ýn kul lan dý ðý o ri ji nal söz - cük ve ter kip ler den ver di ði ha va da ki dem de - me, kuþ lar da ki civ ci ve, yað mur da ki zem ze me, râd lar da ki rak ra ka, taþ lar da ki týk tý ka..vb. ör nek - ler din le yi ci ler ta ra fýn dan hay ret ve te bes süm le Mehmet Akif in Þair Çocuklarý kitabý çýktý OR DU'NUN Ün ye il çe si Meh met A kif Er soy Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri, Meh met A kif in Þa ir Ço cuk la rý a dýy la þi ir ki ta bý çý kar dý. Ün ye Meh met A kif Er soy Ýl köð re tim O ku lu öð ret men le rin den Re sul Gök men, o kut tu ðu 4/C sý ný fý öð ren ci le ri i le öð re tim yý lý i çe ri sin de bir þi ir ki ta bý ha zýr la dý. Bu yý lýn Meh met A kif yý lý ol ma sý sebebiy le ki ta ba Meh met A kif in Þa ir Ço cuk la rý a dý ný ver di. Ki tap ta, 21 ta ne bu gü nün kü çü ðü þa ir bu lu nur ken, top lam 96 say fa ve 214 þi ir yer a lý yor. Ki ta bý der le yen Gök men, Þi ir ko nu la rý ge nel lik le be lir - li gün ve haf ta lar la il gi li o lup, öð ren ci le rin duy gu, dü þün ce ve ha yal le ri ni an lat mak ta dýr. Ki tap ta, o ku yan la rý ço cuk la rýn iç dün ya la rýn da ve ken di ço cuk luk la rýn da, kü çük ge zi ler yap tý ra rak, on la rý gü lüm se ten, dü þün dü ren ve on la rýn el le rin den tu tul du ðun da çok þey le rin ka zan dý rý la bi li ne ce ði gö rül mek te dir de di. Ki ta ba top lam 14 þi ir le kat ký sað la yan öð ren ci Meh tap Al tun, ki ta bý ha zýr la ma la rýn da ki en bü yük ro lün, sý nýf ça çok ki tap o ku mak ve o ku duk la rý ný an la ta rak ya zý lý i fa de et mek ol du ðu nu söy le di. Or du/ ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýki kýbleli mescid. 2. Bir dinin buyruklarýný yerine getirme.- Arabçada su. 3. Kavmi Ýlâhî gazaba uðramýþ bir peygamber.- Püskürük ve baþkalaþmýþ kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluþmuþ, yapraklar durumunda ayrýlabilen, ateþe dayanýklý parlak bir mineral, evren pulu. 4. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ.- Mizaç, huy, tabiat, karakter.- Kendini beðendirmek amacýyla yapýlan SOL DAN SA ÐA 1. Her gazada hazýr bulunan Habeþ'li mümtaz sahabi. 2. Fahri kâinat efendimizi (A.S.M.) ömrünün sonuna kadar koruyan amcasý.- Hz. Bediüzzaman'ýn meþhur hutbesini okuduðu emevi camiinin bulunduðu Suriye þehri. 3. Resülü kibriya efendimizi öven þiir.- Buðdaygillerden, gövdesi boðumlu ve kalýn, yapraklarý þerit biçiminde, boyu yaklaþýk 2 metre olabilen, erkek çiçekleri tepede salkým durumunda, diþi çiçekleri yaprakla gövde arasýnda koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi.- Bir boru sesi. 4. Eski dilde bayram.- Eþi olmayan, biricik, yegâne.- Din kurallarýna aykýrý olan. 5. Bir bayan adý.- Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanlarýn imamlýðýný ve din koruyuculuðunu yapmakla görevli kimse. 6. Mýsýr'ýn plaka iþareti.-kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlýk, fert.- Kur'ân alfabesinde bir harf. 7. Fýkýh ilminde ilmi birikim sahibi olma. 8. Güvenli.- Macun. 9. El açýklýklarý, cömertlikler ve iyi ahlâk.- Cuma namazýndan önce okunan uzun salâvat. 10. Bir iþteki engelleri yenme kararlýlýðý.- Kur'ân'ýn tamamýný okuma G E L E N Ý R A V A R A Ö B E K R S A M U R A Y B O L E R O Y A R Ý Z A E N E Ý A M Ý L E M A N L Ý N O Y U N A M E K A E T O L A L U A R T I K Z K S A N A L A Ý A R A D K A N A M A K A B E D S A K A T A T A K O B E A Y A K L K A R Ý Y E R davranýþ, cilve, eda. 5. Kur'ân alfabesinde 28. harf.- Endonezyanýn plaka iþareti. 6. Giysi, yorgan çarþafý, yastýk kýlýfý vb.nin gereken belirli yerlerine düðmenin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapýlan küçük yarýk.- Yazý yazacak levha. 7. Duygu.-Ýnsanlardaki hastalýklarý teþhis ve onlarý ilâçlarla veya bazý araçlarla tedavi eden kimse. 8. Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük saðladýðýna inanýlan bir su, bengi su, dirim suyu. 9. Akciðer sesi.- Ýslâm ülkelerinde kullanýlan hacim ölçüsü. 10. Birbirinin ayný olan veya birbirine çok benzeyen iki þeyden her biri, benzeri.- Peygamberlik. 11. Görkem.- Lityum elementinin simgesi. 12. Ýmamlýk.- Rus yapýsý, karadan havaya güdümlü silâh kar þý lan dý. Çök ren, ko nuþ ma sý nýn so nun da Ri sa - le-i Nur un in san la rý bö le rek ta raf o luþ tur ma dý - ðý ný, bir Kur an tef si ri o la rak tüm in san lý ðýn or tak ma lý ol du ðu nu, hiç bir kim se nin Ri sa le-i Nur u ken di ne mün ha sýr ký la ma ya ca ðý ný, Ri sa le-i Nur a mu ha tap ol ma da her ke sin e þit ol du ðu nu i fa de e de rek, 50 di le çev ri len Ri sa le-i Nur un za ten tüm dün ya ta ra fýn dan o kun du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Çök ren, kon fe ran sýn ar dýn dan Ye ni As ya Neþ ri yat stan dýn da, e di tör lü ðü nü yap tý ðý Ri sa - le-i Nur da Ör nek Me tin ler ad lý e se ri im za la ya - rak, o ku yu cu lar la soh bet et ti. Þiir kitabýnda, 21 tane bugünün küçüðü þarinin þiiri var. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Ye ni den ya pý lan dýr ma da son 7 gün MA LÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, ye ni den ya pý lan dýr ma baþ vu ru la rýn da son 7 gü ne gi ril di ði ne dik ka ti çe ke rek, va tan da þý bu fýr sat tan ya rar lan ma ya ça ðýr dý. 2 Ma yýs ta so na e ren baþ vu ru sü re si nin Ka nun da Ba kan lar Ku ru lu na ta ný nan yet ki çer çe ve sin de 31 Ma yýs a ka dar u za týl dý ðý na i þa ret e den Ba kan Þim þek, Ye ni den ya pý lan dýr ma da ar týk son gün le re gel dik. Ye ni bir sü re u za tý mý söz ko nu su de ðil. Ka nun da bi ze da ha faz la bir u zat ma im kâ ný ta ný mý yor. Baþ vu ru dö ne mi 31 Ma yýs Sa lý ak þa mý bi te cek. Va tan daþ lar, bu ta ri hi fýr sa tý ka çýr ma ma lý di ye ko nuþ tu. Ye ni den ya pý lan dýr ma da mu az zam bir ba þa rý sað la dýk di yen Ma li ye Ba ka ný, þöy le de vam et ti: Bu gü ne ka dar 4 mil yon 226 bin 225 mü kel lef, bor cu nu ye ni den ya pý lan dýr dý. Bu kap sam da 4 mil yon 831 bin 186 dos ya da ya pý lan dýr ma iþ le mi ger çek leþ ti ril di. 50 mil yar li ra do la yýn da ka mu a la ca ðý ya pý lan dýr ma ya ta bi tu tul du. Ya pý lan dýr ma so nu cun da dev le tin ka sa sý na 28 mil yar 557 mil yon 482 bin li ra nýn gi re ce ði be lir len di. Bu nun 21,5 mil yar li ra sý ke sin leþ miþ a la cak lar dan, ka lan bö lü mü de ka nu nun ge tir di ði di ðer ver gi dü zen le me le rin den sað lan dý. Bu müt hiþ bir ra kam. Üs te lik biz bu ba þa rý yý mü kel le fi zor la ma dan sað la dýk. Ye ni den ya pý lan dýr ma sü re si nin 31 Ma yýs ta so na e re ce ði gö zö nün de bu lun du ru lur sa bu ra kam da ha da yu ka rý la ra çý ka cak. Bat man/a a Ka tý lým ban ka la rýn dan ilk çey rek te 169 mil yon li ra net kâr KA TI LIM ban ka la rý, ilk çey rek te 169 mil yon li ra net kâr el de et ti. Tür ki ye Ka tý lým Ban ka la rý Bir li ði nin ya zý lý a çýk la ma sý na gö re, 31 Mart 2011 fa a li yet so nuç la rý nýn 31 A ra lýk 2010 ta rih li ra kam la ra gö re gös ter di ði sey re ba kýl dý ðýn da, top la nan fon lar yüz de 2 ar ta rak 34,6 mil yar li ra ya yük se lir ken, top la nan fon lar i çin de ki Türk Li ra sý fon la rýn pa yý yüz de 66, Ya ban cý Pa ra fon la rýn pa yý yüz de 34 ol du. Kul lan dý rý lan fon lar, yüz de 6 ar ta rak 34,1 mil yar li ra ya, top lam ak tif ler yüz de 4 ar týþ gös te re rek 45 mil yar li ra ya, öz var lýk lar yüz de 2 ar týþ la 5,6 mil yar li ra ya yük sel di. Ka tý lým ban ka la rý nýn net kâr la rý 169 mil yon li ra o la rak ger çek le þir ken, þu be sa yý sý 633 e u la þa rak yüz de 4 bü yü dü, per so nel sa yý sý 12 bin 816 ya yük sel di. Ýs tan bul/a a TÜ BÝ TAK tan KO BÝ pro je le ri ne 300 bin TL lik des tek TÜ BÝ TAK, KO BÝ le rin ih ti yaç la rý doð rul tu sun da ü ni ver si te ve ka mu a raþ týr ma ku rum la rý nýn yü rü te ce ði ü rün ve sü re ce dö nük pro je le re üst li mi ti 300 bin TL o lan ye ni des tek prog ra mý baþ lat tý. TÜ BÝ - TAK 1505 KO BÝ Ya ra rý na Tek no lo ji Trans fe ri Des tek Prog ra mý kap sa mýn da pro je gi der le ri nin yüz de 75 i TÜ BÝ TAK ta ra fýn dan hi be o la rak ve ri le cek, ge ri ye ka lan yüz de 25 i i se KO BÝ ta ra fýn dan kar þý la na cak. Pro je yü rü tü cü sü, a raþ týr ma cý ve yar dým cý per so ne le Pro je Teþ vik Ýk ra mi ye si ü ni ver si te ve ka mu a raþ týr ma ku ru mu na Pro je Ku rum His se si ay rý ca ö de ne cek. 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de yü rür lü ðe gi re cek prog ra ma pro je baþ vu ru lar 1 A ðus tos tan i ti ba ren a lý na cak. TÜ - BÝ TAK yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ku ru mun baþ lat tý ðý TÜ BÝ TAK 1505 KO BÝ Ya ra rý na Tek no lo ji Trans fe ri Des tek Prog ra mý i le ü ni ver si te ve ka mu a raþ týr ma ku rum la rýn da ki bil gi bi ri ki mi nin, KO BÝ le rin ih ti yaç la rý doð rul tu sun da ü rü ne ya da sü re ce dö nüþ tü rül me si ve ar dýn dan da bu bil gi bi ri ki mi nin KO BÝ le re ak ta rý la rak ti ca ri leþ ti ril me si ne kat ký sað lan ma sý a maç la ný yor. An ka ra/a a KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman'ýn Ýstibdat Hürriyet Mukayeseleri ve 27 Mayýs Ýhtilâl Süreçleri Konuþmacý: Sami Cebeci Tarih : 27/05/2011 Cuma Saat : Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar /Ankara NOT : HANIMLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 23MAYIS 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,6010 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2550 ÖN CE KÝ GÜN 2,2450 DÜN 78,30 ÖN CE KÝ GÜN 77,15 DÜN 527,56 ÖN CE KÝ GÜN 519,96 p p p Kart lý tü ke tim de ür kü ten ar týþ KRE DÝ KAR TI NA DA YA LI TÜ KE TÝM, NÝ SAN A YIN DA, BÝR ÖN CE KÝ A YA GÖ RE NO MÝ NAL YÜZ DE 1,6, O CAK-NÝ SAN DÖ NE MÝN DE Ý SE GE ÇEN YI LIN AY NI DÖ NE MÝ NE GÖ RE YÜZ DE 12,5 ART TI. KRE DÝ kar tý na da ya lý tü ke tim, Ni san a yýn da, bir ön ce ki a ya gö re no mi nal yüz de 1,6, O cak-ni san dö ne min de i se ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 12,5 art tý. Mer kez Ban ka sý da nýþ man la rýn dan Er can Tür kan ta ra fýn dan, ban ka dan ba ðým sýz o la rak o luþ tu ru lan kart lý tü ke ti me da ya lý KÜ ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO BÝ DER) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, Do ðu i le Gü ney do ðu A na do lu da gö rü len ke penk ka pat ma ey le mi nin böl ge e ko no mi si ne bü yük dar be vur du ðu nu be lirt ti. Ke penk ka pat ma ey lem le ri i le il gi li yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da KO BÝ DER Baþ ka ný Öz genç, þun la rý i fa de et ti: Güç du rum da o lan es naf ke penk le rin in di ril me sin den ö tü rü i yi ce pe ri þan ol mak ta dýr lar. Dük kân la rý ný a ça ma yýn ca al dýk la rý mal la rýn kar þý lý ðýn da ver dik le ri çek ve se ne di ö de ye me dik - E.T.T.E Tü ke tim En dek si nin Ni san so nuç la rý na gö re, Ni san da ki no mi nal top lam tü ke tim, Mart a yý na gö re yüz de 1,6, ge çen yý lýn Ni san a yý na gö re de yüz de 12,5 art tý. Ge çen yý lýn O cak-ni san dö ne mi ne gö re, bu yý lýn ay ný dö ne min de kre di kar tý i le ger çek le þen tü ke tim de de no mi nal yüz de 12,5 ar týþ kay de dil di. Kre di kart lý tü ke tim de re el ar týþ i se, Ni san da, le rin den pro tes to e dil mek te dir. Bu nun ya nýn da pek çok top tan cý böl ge es na fý na de ðil a çýk he sap mal ver me yi çek ve se net le da hi ol sa ver mek is te mi yor. Böy le ol du ðu i çin de böl ge e ko no mi si git gi de da ral mak ta dýr. Hu zur ve gü ve nin ol ma dý ðý yer de ya tý rým cý nýn da hak lý o la rak o böl ge ye git mek is te me ye ce ðin den bu nun yan sý ma sý böl ge e ko no mi si ne o la cak týr. Do ðu ve Gü ney do ðu e ko no mi sin de es na fýn ö nem li bir ro lü ol du ðu nu vur gu la yan Öz genç, þöy le de vam et ti: Ke penk ka pat ma ey lem le ri se be biy le iþ bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,2, ge çen yý lýn Ni san a yý na gö re yüz de 7,1, O cak-ni san dö ne mi i ti ba riy le i se yüz de 7 ol du. Top lam tü ke tim de ki i yi leþ me sü re ci, du ra ðan laþ mak la bir lik te de vam et ti. O cak-ni san dö ne mi i ti ba riy le kre di kar týy la re el tü ke tim de, 2009 ve 2010 yýl la rýn da ge ri le me kay de di lir ken, bu yýl yüz de 7 ar týþ kay de dil me si dik ka ti çek ti. Di ðer ta raf tan, re el tü ke tim de ki ar týþ, gý da ü rün le rin de yüz de 9 a çý kar ken, gý da dý þý ü rün ler de yüz de 6,2 dü ze yin de ger çek leþ ti. Ýþ ye ri grup la rý i ti ba riy le ba kýl dý ðýn da, O cak-ni san dö ne min de, en deks kap sa mýn da ta kip e di len 14 iþ ye ri gru bun dan 6 sýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re tü ke tim a za lý þý, 8 in de i se ar týþ ya þan dý. En deks he sa býn da, Ban ka la ra ra sý Kart Mer ke zi (BKM) ta ra fýn dan der le nen kre di ve ban ka kart la rý na i liþ kin bil gi ler e sas a lý ný yor. Ve ri, Tür ki ye ge ne li ne da ðýl mýþ 1,2 mil yon ci va rýn da iþ ye ri ni kap sa yan ge niþ bir fir ma a ðýn dan kart la ö de me si ya pý lan fi zi ki a lýþ ve riþ bil gi si ne (e fek tif ta le be) da ya ný yor. An ka ra/a a Ke penk ka pat ma e ko no mi yi vu ru yor ES NAF ve Sa nat kâr lar Der ne ði (ES DER) Ge nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus, ma hal le nin bel ke mi ði es naf ve sa nat kâ rýn, PKK te rö rü i le bü yük mar ket ler a ra sýn da sý ký þýp kal dý ðý ný i fa de et ti. Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge sin de sýk sýk ya þa nan ke penk ka pat týr ma o lay la rýy la il gi li bir a çýk la ma ya pan ES DER Ge nel Baþ ka ný Çe li kus, dev le tin ge rek li gü ven lik ön lem le ri ni a la rak bu böl ge de ki es - Park Hol ding yo kum de di BAÞ KENT Gaz da ya þa nan ö de me so ru nu ne de niy le e lek trik da ðý tým i ha le le rin de en yük sek tek li fi ve ren ö zel sek tör tem sil ci le riy le gö rüþ me ya pýl dý. Top lam 10.8 mil yar do la ra ö zel leþ ti ri len ye di e lek trik da ðý tým böl ge si i çin fir ma lar ek sü re ta lep et ti. Ek sü re a lýn ma ma sý ha lin de 31 Ma yýs a ka dar 6.2 mil yar do lar pe þi nat ya tý rýl ma sý ge re ki yor. Ye di e lek trik da ðý tým böl ge sin den sa de ce Ak de niz E lek trik te Park Hol ding (Ci ner Gru bu) sü re ce de vam et me me ka ra rý al dý. Ak de niz E lek trik i ha le sin de en yük sek tek li fi 1 na fa a ci len ne fes al dýr ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Do ðu da ki ka dar Ba tý il le rin de ki es naf ve sa nat kâ rýn da bü yük mar ket ler den do la yý sý kýn tý i çe ri sin de ol duk la rý na dik kat çe ken Çe li kus, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, TESK zi ya re tin de Do ðu da ya þa nan ke penk ka pat týr ma o lay la rý na dik kat çek ti. Hal bu ki en az Do ðu da ki es naf ka dar ba tý da ki ler de sý kýn tý i çe ri sin de. Bi ri si te rör den do la yý mil yar 165 mil yon do lar la Park Hol ding ver miþ ti. Bu du rum da i kin ci en yük sek tek li fi ve ren Sa ban cý ya de vir hak ký doð du. Park Hol ding, To ros lar da i kin ci, Bo ða zi çi nde ü çün cü sý ra da bu lu nu yor. Þir ket bu ra da ki hak la rýn dan i se çe kil me di. Park Hol ding in Ak de niz E lek trik i çin ver di ði 10 mil yon do lar lýk te mi nat yan dý. Bo ða zi çi, Dic le, Trak ya, Ýs tan bul A na do lu Ya ka sý, To ros lar ve Ge diz da ðý tým böl ge le ri i çin en yük sek tek li fi ve ren þir ket ler de vam et me ka ra rý al dý an cak ek sü re ta lep et ti. An ka ra/a a ya pa ma yan fir ma lar ha liy le ya nýn da e la man la rý ný iþ ten çý kar mak ta dýr. Böy le sür me si ha lin de iþ siz lik da ha da ar ta cak týr. So kak ey lem le ri böl ge e ko no mi si ni mah vet mek te dir. Her kim es na fa, dük kân la ra ve çar þý-pa za ra za rar ve ri yor sa, ha ki ka tin de o böl ge hal ký na za rar ver mek te dir. Bu ya pý lan böl ge hal ký ný se fa le te sü rük le mek tir. Ke penk ka pat týr mak çö züm de ðil. Çö züm yo lu de mok ra si dir. Ça re de de mok ra tik yol lar dan a ran ma lý. O lay lar böl ge e ko no mi si ne bü yük za rar ve ri yor. Ýs tan bul/ci han Es naf, te rör le bü yük mar ket ler a ra sýn da kal dý iþ ye ri ni a ça mý yor, di ðe ri de bü yük mar ket ler den do la yý iþ ya pa mý yor. Do ðu da ki es naf gi bi Ba tý da ki de gö ze til me li. Ba tý da ki es naf, biz ke penk ka pat ma dý ðý mýz i çin mi suç lu yuz de me me li. Ye ni dö nem de Hi per mar ket ler Ya sa sý ný çý ka ra rak es na fa ne fes al dýr ma lý. Kü çük es naf hi per mar ket le rin pre sin den kur ta rýl ma lý. Za ten a dil o lan dev let ten de bu bek le nir di ye ko nuþ tu. Ahmet Terzi/Ankara YIL DIZ: EK SÜ RE TA LE BÝ DE ÐER LEN DÝ RÝ LE CEK A ÇIK LA MA ya pan E ner ji Ba ka ný Ta ner Yýl - dýz, Ö zel sek tör de vir ko nu sun da ki ter cih - le ri bir an ön ce yap ma lý. En yük sek tek li fi ve ren fir ma lar ö de me i çin ek sü re ta lep et ti. 31 Ma yýs i ti ba riy le fir ma lar la gö rü þe rek ek sü re de ðer ler di ri le cek. Ek te mi nat ka ra rý ný Ö ÝB ve re cek, te mi nat mik ta rý da ha son ra be lir le nir. Ek sü re ka ra rý ný ve re cek o lan Ö ÝB te mi nat mik ta rý ný 31 Ma yýs ta bil di re cek de di. Baþ kent Gaz da 1.2 mil yar do lar lýk i - ha le be de li ni ö de me di ði i çin ne ya pa ca ðý me rak e di len MME KA, Ýs tan bul un i ki ya ka - sý i çin ver di ði 4.8 mil yar do lar lýk tek li fi de - vam et ti ri yor. Yýl dýz, Ver dik le ri tek li fi son - lan dý ra cak la rý ný u mu yo rum di ye ko nuþ tu. En pa ha lý ben zin de 4 ku ruþ in di rim A KAR YA KIT ü rün le rin den 95 ve 97 ok tan ben zi nin pe ra ken de sa týþ fi ya tý, bu gün den ge çer li ol mak ü ze re, lit re de or ta la ma 3-4 ku ruþ in di ril di. Ar ya kýt da ðý tým þir ket le rin den Pet rol O fi si (PO) ba yi le rin de 95 ok tan kur þun suz ben zi nin sa týþ fi ya tý, An ka ra da 4,20 li ra dan 4,17 li ra ya, Ýs tan bul ve Ýz mir de 4,19 li ra dan 4,16 li ra ya in di. 97 ok tan kur þun suz ben zi ni ni fi ya tý i se An ka ra da 4,21 li ra dan 4,19 li ra ya, Ýs tan bul ve Ýz mir de i se 4,23 ten 4,21 li ra ya düþ tü. BP ba yi le rin de in di rim son ra sý 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re fi ya tý An ka ra ve Ýs tan bul da 4,16 li ra, Ýz mir de 4,15 li ra ya ge ri le di. 97 ok tan ben zin de üç il de de 4,29 li ra dan 4,25 li ra ya in di. O PET ba yi le rin de 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si An ka ra ve Ýs tan bul da 4,19 li ra dan 4,15 li ra ya, Ýz mir de 4,18 li ra dan 4,14 li ra ya düþ tü. 97 ok tan kur þun suz ben zin An ka ra ve Ýs tan bul da 4,18 li ra, Ýz mir de i se 4,17 li ra dan sa týl ma ya baþ lan dý. Shell ba yi le rin de i se 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re fi ya tý An ka ra ve Ýs tan bul da 4,16 li ra, Ýz mir de 4,15 li ra ya in di. Ýn di rim son ra sý, 97 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si i se 4,29-4,30 li ra dan sa tý lý yor. An ka ra/a a Nük le er san tral 2022 de iþ let me ye a lý na cak AKK KU YU Nük le er Güç San tra lý E lek trik Ü re tim A.Þ. Ge nel Mü dü rü A le xan der Su per fin, Mer sin Ak ku yu da ku ru la cak nük le er güç san tra li ne i liþ kin pro je nin ta mam lan ma sý nýn, 2022 yý lý na te ka bül et ti ði ni be lir te rek, bu ta rih te 4 ü ni te nin de ta ma men iþ let me ye a lý na ca ðý ný bil dir di. Stra te jik, Tek nik, E ko no mik A raþ týr ma lar Mer ke zi (STE AM) ta ra fýn dan, dü zen le nen E ner ji Arz Gü ven li ði ve Ö zel leþ tir me ler A re na sý nda pro je ye i liþ kin ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ve ren Su per fin, pro je nin tah mi ni ma li ye ti nin 20 mil yar do la rý bu la ca ðý ný dü þün dük le ri ni söy le di. Mer sin Ak ku yu da ku ru la cak nük le er san tra le i liþ kin, Rus ya i le Tür ki ye a ra sýn da hü kü met ler a ra sý an laþ ma im za lan dý ðý ný ve bu nun ar týk TBMM nde o nay la nan bir ya sa ya dö nüþ tü ðü nü ha týr la tan Su per fin, bu nun Tür ki ye de bu za ma na ka dar ya pýl mýþ en bü yük in þa at pro je si ol du ðu nu i fa de et ti. Za ma nýn da li sans al ma yý ba þa rýr lar sa, ge le cek se ne nin or ta la rýn da þan ti ye ler de ça lýþ ma la rýn baþ la ya ca ðý ný bil di ren Su per fin þöy le ko nuþ tu: Bu ra da ki a maç, ilk te me lin 2015 yý lý i ti ba rýy la a týl ma sý ba þýn da i kin ci ü çün cü çey rek te, ilk te mel at ma ça lýþ ma la rý nýn baþ la ma sý ný ön gö rü yo ruz. Ta bi bu ra da li san sýn za ma nýn da a lýn ma sý ö nem li. Bi rin ci ü ni te nin son lan dý rýl ma sý 2019 yý lýn da, 2022 yý lý na gel di ði miz de de bü tün ü ni te le rin bit me si ni he def li yo ruz. Pro je kap sa mýn da, Rus tek no lo ji si i le 4 re ak tör in þa e di le ce ði ni an la tan Su per fin, in þa a týn 1 yýl i çin de baþ la ya ca ðý na, pro je nin ta mam lan ma sý nýn 2022 yý lý na te ka bül e de ce ði ni, bu ta rih te 4 ü ni te nin de ta ma men iþ let me ye a lý na ca ðý ný kay det ti. An ka ra/a a

12 12 Y Ý LAN Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomativ Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532) ZAYÝ nkaptanpaþa Ekmek Fýrýný sýra nolu bir cilt fatura taþýnma esnasýnda kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ferhat Tavli nerdemli kaymakamlýðýndan aldýðým yeþil kartýmý ve Erdemli nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Türkan ince nerdemli nüfüs müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzddür. Yasin Ýnce nortadoðu Teknik Üniversitesi Mühendislik fakültesi Ýnþaat mühendisliði bölümüne ait 1991 tarihli diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Babür Deliktaþ T. C. KÜTAHYA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLAN DUYURUSU KÜTAHYA ÝLÝ MERKEZ Davacý S.L.Ý. Müessesesi Müdürlüðü vekili tarafýndan yukarýda esas nosu yazýlý dava dosyalarýnda davalýlar sütununda isimleri yazýlý kiþiler hakkýnda açýlan KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESPÝTÝ VE TESCÝLÝ DAVASININ verilen tensip kararý gereðince; YUKARIDA KAMULAÞTIRILACAK TAÞINMAZLARLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER SUNULMUÞ OLUP; 1) 2942 SK. 14.m.gereðince mahkememizce yapýlacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAÞTIRMA ÝÞLEMÝNE ve S.L.Ý. Müessesesi'ne HUSUMET YÖNELTÝLEREK idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltim davasý açmalarý, 2) Belirtilen sürede kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan S.L.Ý Müessesesi adýna tescil edileceði, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna T C Vakýf Bank Kütahya Þubesine yatýrýlacaðý, 4) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini, teblið tarihinden itibaren duruþma gününe kadar mahkememize bildirmeleri gerektiði, 5) Ýlk duruþma gününün 21/06/2011 saat: 09.00'dan itibaren yapýlacaðý, Aksi takdirde duruþma ve kamulaþtýrma iþlemlerinin yokluklarýnda yürütüleceði 2942 SK. deðiþik 10.m.gereðince TÜM DAVALILARA ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 12/03/ B: T. C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 201 1/24 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 15/06/2011 saat a ra sýn da KE MÝK LÝ DE RE MAH. O CAKLI TE SÝS LE RÝ AR KA SI, AK ÇAN LAR O TO PARK ÝÞ LET ME SÝ SUN GUR LU/ÇO RUM ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin% 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 20/06/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a - lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý... Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) BN 1535 PLAKALI, 1993 MODEL, FIAT KARTAL SL, KIRMIZI RENKLÝ, TÜPLÜ B: MENEMEN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SA YI: 2009/420 E. 2011/42 K. Da va cý Mu rat Ka ra a ðaç ta ra fýn dan da va lý A di le Ka ra a ðaç a ley hi ne a çýl mýþ o lan bo þan - ma da va sýn da, Da va lý A di le Ka ra a ðaç a dý na ya pý lan teb li gat lar bi la teb lið dön dü ðün den bo þan ma da - va sý nýn du ruþ ma la rý so nun da ve ri len ka ra rýn ga ze te de i la ný ge rek ti ðin den ka rar a þa ðý ya çý kar týl mýþ týr. Da va nýn KA BU LÜ NE, Ba lý ke sir i li, Ed re mit il çe si, Ýb ra him ce Kö yü, C: 10, H: 166, BSN: 5'te nü fu sa ka yýt lý T C no lu Mu zaf fer ve Nec la oð lu, Ay va lýk 30/05/1965 do ðum lu MU RAT KA RA A ÐAÇ i le ay ný yer de BSN:12 nü fu sun da ka yýt lý, A di le ve Ze ki ye ký zý, Ay va lýk 10/06/1965 do ðum lu, T C no.lu A DÝ LE KA RA A ÐAÇ (ev le ne rek Ay va lýk il çe si, Fet hi ye Mah. C: 1, H: 413, kýz lýk so ya dý Se pet çi) 'ýn BO ÞAN MA LA RI NA, Ka rar ve ril miþ o lup ka ra rýn ga ze te de ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çin de ke - sin le þe ce ði teb lið o lu nur. B: TAZÝYE Kardeþimiz Nimetullah Akayýn yeðeni, M. Said Akay'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Birecik Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mustafa Demiral ileelmas Demiral çiftinin Hamza adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý, hayýrlý istikametli ömürler dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý T. C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU Sa yý: 2010/23 Sa týþ. Bar týn Sulh Hu kuk Mah ke me si Sa týþ Me mur lu ðun dan, Bar týn Sulh Hu kuk Mah ke me - si nin 14/04/2010 ta rih 2006/884 e sas, 2010/489 ka rar sa yý lý i la mý i le da va cý Tas fi ye Ha lin de T. Em lak Ban ka sý A.Þ. ve ki li Av. Mu rat Türk men ve da hi li da va cý Þa ban E sen ta - ra fýn dan da va lý lar Me la hat Ký rý koð lu, Meh met Ne dim Ký rý koð lu, Pe ri han Ký rý koð lu ve ar - ka daþ la rý a leyh le ri ne or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý ne ti ce len miþ o lup, bu de fa da va ko - nu su par se lin sa tý þý na ka rar ve ril miþ, ta pu da his se dar bu lu nan da va lý la rýn ad res le ri tes - pit e di le me di ðin den i la nen teb li ga týn ya pýl dý ðý, bu i ti bar la da Sa týþ Me mur lu ðun ca da i - la nen teb li gat ic ra sý na ka rar ve ril miþ tir. Bar týn Ý li, Mer kez il çe, Kýr te pe Ma hal le sin de ka in ta pu nun a da no: 427, par sel no: 52 de ka yýt lý m 2. A la nýn da mu ham men ,00 TL. be del le bi rin ci sa týþ gü nü gü nü sa at a ra sýn da % 60'ý geç me mek ve ar tý mas raf la rý kar þý - la mak kay dýy la, bi rin ci i ha le de a lý cý çýk ma dý ðýn da i kin ci i ha le gü nü o lan gü nü sa at a ra sýn da % 40'ý ve mas raf la rý kar þý la mak su re tiy le Bar týn Sulh Hu kuk Mah ke me si Sa týþ Me mur lu ðun ca his se dar lar a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la ca - ðýn dan ad res le ri tes bit e di le me yen ta pu da ki his se dar lar MEH MET BAH RÝ TÜR KÝ LÝ ve ÝB RA HÝM RAH MÝ TÜR KÝ LÝ ad la rý na ÖR NEK NO: 64 ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ O LU NUR. 29/04/ B: ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK DENETLEME ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÇEV RE YOL LA RI TRA FÝK E KÝP LER A MÝR LÝ ÐÝ Ý LA NEN TEB LÝÐ MET NÝ 2009 yý lý na a it Tra fik De net le me Þu be Mü dür lü ðü Çev re yol la rý Tra fik E kip ler A mir li ði so rum lu luk a la ný i çe ri sin de, 2918 sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nun 116. mad de si ne is - ti na den a raç la rýn TES CÝL PLA KA LA RI NA dü zen le ne rek teb li ga ta çý ka rý lan ve çe þit li ne - den ler le mu ha tap la rý na teb lið e di le me yen Tra fik Ý da ri Pa ra Ce za sý Ka rar Tu ta nak la rý 01/05/2011 i le 30/05/2011 ta rih le ri a ra sýn da 30 (o tuz) gün sü rey le Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Çev re Yol la rý Tra fik E kip ler A mir li ði'nde (1. Bo ðaz Köp rü sü A na do lu A ya ðý) lis te o la rak as ký ya a sýl mýþ týr. Tüm va tan daþ la rý mý za ö nem le du yu ru lur. B: ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK DENETLEME ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ÇEV RE YOL LA RI TRA FÝK E KÝP LER A MÝR LÝ ÐÝ Ý LA NEN TEB LÝÐ MET NÝ 2010 yý lý na a it Tra fik De net le me Þu be Mü dür lü ðü Çev re yol la rý Tra fik E kip ler A mir li ði so - rum lu luk a la ný i çe ri sin de, 2918 sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nun 116. mad de si ne is ti na - den a raç la rýn TES CÝL PLA KA LA RI NA dü zen le ne rek teb li ga ta çý ka rý lan ve çe þit li ne den ler le mu ha tap la rý na teb lið e di le me yen Tra fik Ý da ri Pa ra Ce za sý Ka rar Tu ta nak la rý 01/05/2011 i le 30/05/2011 ta rih le ri a ra sýn da 30 (o tuz) gün sü rey le Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Çev re Yol la rý Tra fik E kip ler A mir li ði'nde (1. Bo ðaz Köp rü sü A na do lu A ya ðý) lis te o la rak as ký ya a - sýl mýþ týr. Tüm va tan daþ la rý mý za ö nem le du yu ru lur. B: T. C. PALU SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO:2009/54 Da va cý Ah met Ca hit Gül ta ra fýn dan da va lý Pa lu Mal mü dür lü ðü i le da hi li da va lý DSÝ 9. Böl ge Mü dür lü ðü ve Ye þil ba yýr Kö yü Tü zel Ki þi li ði a ley hi ne a çý lan tas hi hen tes cil da va sý - nýn ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; E la zýð Ý li, Pa lu Ýl çe si, Ye þil ba yýr Kö yü A þa ðý ye þil ba yýr Mev ki i Köp rü ba þý Mev ki in de ka in do ðu su yol, ba tý sý taþ lýk, ku ze yi çay ve gü ne yi taþ lýk i le çev ri li tah mi nen met re ka - re yüz öl çü mün de ki ye rin da va cý Ah met Ca hit Gül a dý na tes cil da va sý a çýl dý ðýn dan bu yer i le il gi li le ri o lan la rýn Pa lu Sulh Hu kuk Mah ke me si'nin 2009/54 E sas sa yý lý da va dos ya sý - na kar þý lýk i ti raz da va sý 3 ay zar fýn da aç ma sý i lan o lu nur. 09/02/ B: T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/308 E. Da va cý A li Ah mak ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan so yi sim tas hi hi da va sý nýn Mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Ço rum i li, Ba yat/ço rum il çe si, Ka ra ka ya kö yü, Cilt: 27, Ha ne No: 5, BSN: 9 nü fu sun da ka yýt lý A li ve Me nek þe'den ol ma Ba yat do ðum lu T. C. Kim lik No lu A li Ah mak'ýn nü fus ta ka yýt lý o lan Ah mak so yis mi nin A KAR SU o la rak TAS HÝ HÝ NE, nü fu sa bu þe kil de ka yýt ve tes ci li ne, ka rar ve ril miþ tir. M. K. 27/2 mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 13/10/ B: DÂVET KONU : Türkiye Sosyal Komisyonu Ýl Temsilcileri Toplantýsý Tarih : 28/05/ 2011 Cumartesi Saat : Yer : Akýncýlar Sokak No: 21 Maltepe /Ankara T. C. ÜMRANÝYE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No : 2010/288 Ka rar No: 2010/648 Da va cý RA BÝ A SEL MA A CER ve YE LÝZ A KAS YA A CER'e ve la ye ten ba ba FER HAT A - CER ta ra fýn dan, da va lý Üm ra ni ye Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan i sim tah si si da va sýn da ve ri len ka rar ge re ðin ce; Yu ka rý da e sas ve ka rar nu ma ra la rý ya zý lý ka rar i le Yoz gat i li, Yer köy il çe si, Bað lar ba þý Ma hal le si, Cilt: 3, Ha ne: 7, BSN: 88, T. C. No: 'de nü fu sa ka yýt lý, Fer hat ve Se vim ký zý, Ka dý köy do ðum lu RA BÝ A SEL MA A CER'in is min den "SEL MA" is - mi nin SÝ LÝN DÝ ÐÝ, Yoz gat i li, Yer köy il çe si, Bað lar ba þý Ma hal le si, Cilt: 3, Ha ne: 7, BSN: 89, T. C. No: 'da nü fu sa ka yýt lý, Fer hat ve Se vim ký zý, Ka dý köy do ðum lu YE - LÝZ A KAS YA A CER'in is min den "A KAS YA" is mi nin SÝ LÝN DÝ ÐÝ i lan o lu nur. 20/10/2010 NOT: Mü zek ke re el den ta kip li dir. B: 34827

13 DÝZÝ 13 Padiþahýn huzurunda okunan Tanzimat Fermanýnýn ilân edildiði mecliste, bütün devlet erkâný ile Ýstanbul'daki yabancý devlet sefirleri de hazýr bulundu. Fermanlar, birer reform niteliðindeydi Se ned i Ýt ti fa kýnta rih i çin de ki ö ne mi Gö rül dü ðü gi bi, ka ra ra bað la nan mad de le rin ço ðun da a raþ týr ma, so ruþ tur ma, a dâ let, zul mün kal dý rýl ma sý, fu ka ra nýn gö ze til me si gi bi ka yýt ve tâ bir ler yer a lý yor. Bu ve ben ze ri ta bir ler, þüp he siz da ha ev vel de Os man lý dev let ni zam nâ me le ri i çin de yer a lý yor du. An cak, bun lar sa de ce mer ke zî o to ri te nin i ni si ya ti fin de, hat ta in hi sa rýn da gö rü nü yor du. Ay ný mâ nâ ya ge len söz ve i fa de ler, ilk kez mer ke zî hü kû met i le taþ ra tem sil ci le ri a ra sýn da im za la nan Se ned i Ýt ti fak'la dek la re e dil miþ ol du. Böy le si bir du ru mun, bu ha di se den ön ce ki ta rih ler de gün de me ge ti ril di ði ne, hat ta söz ko nu su e dil di ði ne da ir her han gi bir bil gi ye sa hip de ði liz. De mek ki, bu vak'a meþ rû ti ye te ka pý a ra la ya cak o lan ye ni bir dö ne min ilk a dý mý ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. *** Se ned i Ýt ti fak ha di se si, Os man lý ta ri hin de ö nem li bir yer tut mak la be ra ber, tat bi kat ta bu na har fiy yen u yul du ðu söy le ne mez. Baþ ta, Sul tan I I. Mah mud, bu an laþ ma yý da ha zi ya de ken di o to ri te si ni sað la mak ve kal dýr ma yý ka fa sý na koy du ðu Ye ni çe ri O ca ðý nýn muh te mel is yan la rý ný bas týr mak ve ni ha yet sön dür mek (1826) mak sa dýy la kul lan ma yý ter cih et miþ tir. Ger çi, hal kýn yö ne ti me kat ký sý ný sað la mak a dý na, bu nun mut la ka ve mut la ka ö nem li fay da la rý ol muþ tur. An cak, her þey kâ ðýt ü ze rin de ya zýl dý ðý gi bi ko lay ve i de al þe kil de yü rü me miþ, yü rü tü le me miþ tir. Bu nun la be ra ber, Se ned i Ýt ti fak'ýn Tan zi mat Fer ma ný nýn ha zýr lan ma sý ve i lân e dil me si ha di se si ne de çok bü yük et ki si ol du ðu söy le ne bi lir. FER MÂN LAR Hal kýn, ya ni gayr ý müs lim le rin de da hil ol du ðu ge niþ va tan daþ kit le si nin te mel hak ve hu ku ku nu dik ka te a la rak i lân e di len i ki bü yük "fer mân" var. Pa di þa hýn buy ru ðu ve im za sý i le res men i lân e di len bu fer man la rýn bi rin ci si ne "Tan zi mât", di ðe ri ne i se "Is lâ hât" nâ mý ve ril di. Þim di, sý ra sýy la bu i ki ö nem li ha di se ye ký sa bir na zar gez di re lim. BÝ RÝN CÝ SÝ 2 Tan zi mat ý Hay ri ye, ya hut bü yük Re or ga ni zas yon Ýn san lar gi bi dev let ler de ö lüm lü dür. Do ðar lar, bü yür ler, yaþ la nýr ve ö lür ler. Ke za, in san lar gi bi dev let le rin de e be de u za nan el le ri, e mel le ri, ar zu la rý, i de al le ri o la bi lir. An cak, yi ne de fi zi kî ö mür le rin bit me si ka çý nýl maz bir â ký bet tir. Ýþ te, in san lýk ta ri hi nin en u zun ö mür lü dev let le rin den bi ri o lan Os man lý Sal ta na tý da, bil has sa 1800'lü yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren ar týk yaþ lý lýk dö ne mi ne gir miþ ve ö lüm lü bir â ki be te doð ru mey let me sü re ci ne gir miþ du rum day dý. Bu ta rih ten son ra, zir ve ler de a lý nan bü tün ted bir ler, gös te ri len bü tün ça ba lar, a sýr lar dýr "e bed müd det" ar zu ve te men ni siy le ba ký lan þân lý Os man lý Dev le ti nin öm rü nü u zat ma mak sa dý na yö ne lik ti. Do la yý sýy la, Tan zi mât ý Hay ri ye a dý ve ri len ve Pa di þa hýn fer ma nýy la 3 Ka sým 1839'da i lân e di len Gül ha ne Hat tý Hü mâ yun'u da ay ný he def ve mak sa da ma tuf bir re form ha re ke tiy di. Bu ha re ke tin a sýl mi ma rý, tec rü be li Ha ri ci ye Nâ zý rý ve bi lâ ha re Sad râ zam o lan Mus ta fa Re þid Pa þa dýr. He nüz dört ay lýk pa di þah o lan genç Sul tan Ab dül me cid i se, Av ru pa'da ki kà nu nî ve meþ ru tî ge liþ me le ri de ya kýn dan gö rüp ta ný mýþ o lan Re þid Pa þa nýn ha zýr la mýþ ol du ðu re form pa ke ti ni tas vip i le im za la mýþ ve bu nun i lân e dil me si ni em ret miþ tir. Ý lân e di len bu re form ha re ke ti ne "ha yýr lý dü zen le me" mâ nâ sýn da o la rak "Tan zi mât ý Hay ri ye" is mi ve ril di. Fer man da ne ler var? Bü yük Re þid Pa þa, Gül ha ne Par kýn da Sul tan Ab dül me cid'in de ha zýr bu lun du ðu bü tün dev let er kâ ný, ya ban cý dev let tem sil ci le ri ve ka la ba lýk va tan daþ kit le si nin hu zu run da, üç say fa ha lin de kà ðý da dö kül müþ o lan "Pa di þah Fer ma ný"ný o ku ma ya þu söz ler le baþ la dý: "Bis mil la hir rah ma nir ra him "Te bâ re ke el le zî bi ye di hi l mülk ve hü ve a lâ küll i þey in ka dîr." Fer ma nýn gi riþ bö lü mü i se þöy le dir: "Be nim Ve zî rim! "Cüm le ye ma lûm ol du ðu ü ze re, Dev let i A liy ye mi zin bi dâ yet i zu hû run dan be ri ah kâm ý ce lî le i Kur â niy ye ve ka vâ nîn i þer iy ye ye ke mâ liy le ri â yet o lun du ðun dan, sal ta nat ý se niy ye mi zin kuv vet ve mik net ve bil cüm le te be a sý nýn re fâh û ma mû riy ye ti rüt be i gâ ye te vâ sýl ol muþ i ken, yüz el li se ne var dýr ki, ga vâ il i mü te â ký be (peþ pe þe ya þa nan ga i le ler) ve es bâb ý mü te nev vi a ya (çe þit li se bep ler) meb nî, ne þer i þe rî fe ve ne ka vâ nîn i mü nî fe ye in ký yâd ü im ti sâl o lun ma mak ha se biy le (þe ri a týn ha ki ka ti ne gev þet lik i le tam bað lan ma dý ðý mýz i çin) ev vel ki kuv vet ve ma mû riy yet bi lâ kis za f u fak ra mü bed del ol muþ. Hal bu ki, ka vâ nîn i þer iy ye tah týn da i dâ re o lun ma yan me mâ li kin pâ ye dâr o la ma ya ca ðý vâ zý hât tan bu lun muþ o lup, cü lûs ý hü mâ yû nu muz rûz ý fî rû zum dan be ri ef kâr ý hür ri yet â sâr ý mü lû kâ ne miz da hi mü cer red i mâr ý me mâ lik ve en hâ ve ter fîh i a hâ lî ve fu ka râ ka zýy ye i nâ fi a sý na mün ha sýr ve Me mâ lik i Dev let i A liy ye mi zin mev ki i coð ra fî si ne ve a râ zî i mün bi te si ne ve hal kýn kâ bi li yet û is ti dâd la rý na na za ran es bâb ý lâ zý me si ne te þeb büs o lun du ðu hal de, beþ on se ne zar fýn da bi tev fî ki hî Te â lâ sû ret i mat lû be hâ sýl o la ca ðý zâ hir ol mak la, avn ve i nâ yet i Haz ret i Bâ rî ye i ti mâd ve im dâd ý rû hâ ni yet i Ce nâb ý Pey gam be rî ye te ves sül ve is ti - nâd la, bun dan böy le Dev let i A liy ye ve Me mâ lik i Mah rû se mi zin hüsn i i dâ re si zým nýn da ba zý ka vâ nîn i ce dî de vaz ve te sî si lâ zým û mü him gö rü ne rek, iþ bu ka vâ nîn i muk te ziy ye nin me vâdd ý e sâ siy ye si da hi em ni yet i can ve mah fû ziy yet i ýrz u nâ mûs u mal ve ta yîn i ver gi ve a sâ kir i muk te ziy ye nin sû ret i celb ve müd det i is tih dâ mý ka zýy ye le rin den i bâ ret o lup þöy le ki:... " Bu u zun fer ma nýn so nu da þu du â/bed du â cüm le si i le bað la ný yor: "He mân Rab bi miz Te â lâ Haz ret le ri, cüm le mi zi mu vaf fak bu yur sun ve bu ka vâ nîn i mü es se se min hi lâ fý na ha re ket e den ler, Al lâ hu Te â lâ Haz ret le ri nin lâ ne ti ne maz har ol sun lar ve i le l e bed fe lâh bul ma sýn lar. Â mîn." Fî 26 Þa ban 1255 (3 Ka sým 1839) Sultan Abdülmecid Kur'ân'ýn hü küm le ri ne uy gun þe kil de ha zýr lan dý ðý i fa de e di len met nin he men baþ la rýn da da ha týr la týl dý ðý gi bi, Tan zi mat Fer ma nýn da ö ne çý kan te mel mad de ler þun lar dýr: Can, mal, ýrz, na mus gü ven li ði, a dâ let te þef faf lýk, ver gi de a da let, as ker lik te e þit lik, rüþ ve tin or ta dan kal dý rýl ma sý, ve sa i re... Þim di, gü nü müz in sa ný i çin de tam bir ib ret tab lo su teþ kil et me ma hi ye tin de bu lu nan bu mu az zam fer ma nýn te mel mad de le ri hak kýn da ki ge niþ bir ö ze ti gü nü müz Türk çe siy le dik kat na zar la rý na tak dim e di yo ruz... 1) Can, ýrz, na mus em ni ye ti Þu dün ya ha ya týn da can, ýrz ve na mus tan da ha a ziz, da ha kýy met li bir þey yok tur. Do la yý sýy la, bir in san bu de ðer le ri teh li ke de gör dü ðün de, bun la rý ko ru mak i çin her ça re ye baþ vu rur. Va tan daþ, ken di ba þý nýn ça re si ne bak mak zo run da bý ra kýl ma ma lý. Bu nun yol a ça ca ðý kar ga þa ve mi sil le me gi bi muh te mel za rar lar da bi lin me li dir. Bu na mü ka bil, can ve na mus tan e min o lan kim se, sa da kat ve dü rüst lük ten ay rýl maz; i þi ve gü cü i le dev le ti ne, mil le ti ne fay da lý ol ma ya ça lý þýr. Bi nâ en a leyh, va tan da þýn bu a ziz de ðer le ri dev le tin ko ru ma sý ve ga ran ti si al týn da tu tul ma lý. 2) Mal em ni ye ti Mal em ni ye ti nin ol ma dý ðý yer de, va tan daþ lar dev let ve mil le ti ne ý sý na maz. Mem le ke ti nin i ler le me si i le a lâ ka dar o la maz. Da i ma kor ku ve en di þe i çin de ya þar. Bu na mu ka bil, ma lýn dan mül kün den e min ol du ðu va kit, hem ken di i þi ni ra hat ça ge liþ ti rir, hem de dev let mil let gay re ti, ke za va tan mu hab be ti ken di sin de her gün art ma ya de vam e der. 3) Ver gi de a dâ let Bir dev let, top rak la rý ný ko ru mak i çin, hem as ke re, hem de sa ir ko nu lar da mas raf yap ma ya mec bur dur. Bu hiz met ler i se, an ca pa ray la o lur. Bu pa ra, el bet te va tan daþ lar dan top la na cak ver gi ler le teþ kil o lun du ðun dan, bu nun en sað lýk lý þe kil de top lan ma sý lâ zým ge lir. Es ki den yed i va hid/te kel var dý. Þükür ki, bu be lâ dan kur tul duk. Bun dan böy le, hem ver gi le rin top lan ma sý, hem de har ca ma la rýn ya pýl ma sý kà nun lar la ta yin e dil miþ o lup, tat bi kat da o na gö re ya pý la cak. 4) As ker lik va zi fe si Va ta nýn ko run ma sý i çin as ker ver mek, bu va tan top rak la rý ü ze rin de ya þa yan hal kýn bor cu dur. Fa kat, bu i þin de a dil, den ge li, öl çü lü þe kil de ya pýl ma sý lâ zým. Ak si hal de, dü zen siz li ðe, ta rým, ti ca ret ve ba yýn dýr lýk i þle ri nin kö tü ye git me si ne yol a çar. Ke zâ, ö mür bo yu as ker lik, býk kýn lý ða, u san dýr ma ya, ay rý ca nü fu sun a zal ma sý na se be bi yet ve rir. Bunun i çin, be lir le nen u sûl ve e sas lar da hi lin de gi dil me li ve as ker lik müd de ti dört ve ya beþ yýl i le sý nýr lan dý rýl ma lý. Böy le ya pýl ma dý ðý tak dir de, dev le tin kuv vet le nip ge liþ me si, hu zur ve a sa yi þin sað lan ma sý müm kün gö rün mü yor. 5) Ge nel i fa de ler Bun dan böy le, suç iþ le yen le rin du rum la rý þe ri at kà nun la rý mû ci bin ce in ce le nip ka ra ra bað lan ma dýk ça, kim se hak kýn da, a çýk ve ya giz li, i dam ve ze hir le me iþ le mi tat bik e di le mez. Hiç kim se, baþ ka sý nýn ýrz ve na mu su na sal dý ra maz. Her kes ma lý na, mül kü ne tam sa hip o la cak, bun la rý di le di ði gi bi kul la na cak; bu nu ya par ken de dev let bü yük le ri o na mü da ha le e de mez. Dev le ti mi zin te ba a sý o lan Müs lü man lar la ö bür mil let ler bu hak lar dan tam is ti fa de e de cek ler dir. Can, ýrz, na mus ve mal hu su sun da, dev le ti mi ze bað lý hal kýn ta ma mý na þe ri a týn hük mü ge re ðin ce ga ran ti ve ril miþ tir. Di ðer hu sus lar da da oy bir li ði i le ka rar ve ril me si i çin Mec lis i Ah kâm ý Ad li ye (MA A) â zâ la rý va zi fe li dir. Dev le tin ba kan la rý i le di ðer so rum lu lar, be lir li gün ler de MA A'da top la na rak, gö rüþ le ri ni a çýk ça i fa de e de cek ler dir. Can, mal gü ven li ði ne ve ver gi le rin be lir len me si ne da ir kà nun lar da yi ne bu sû ret le ha zýr la na cak týr. Â lim ler den ve ve zir ler den kà nu na ay ký rý ha re ket e den le rin, is pat la na cak suç la rý na gö re, rüt be le ri ne, ha týr ve gö nü le ba kýl mak sý zýn ce za lan dý rýl ma sý ci he ti ne gi di le cek. Me mur la ra ki fâ yet li mik tar da ma aþ bað lan mýþ týr. Böy le lik le, rüþ vet be lâ sý da, þid det li kà nun la rýn da yar dý mýy la or ta dan kal dý rýl mýþ o la cak týr. Ýþ bu fer ma ný mýz, ev ve lâ Ýs tan bul hal ký na ve bü tün Os man lý ül ke si hal ký na du yu ru la cak týr. Ay rý ca, sa ir dev let le rin de bun dan son ra ki ic ra a tý mý za þa hit ol ma la rý i çin, fer ma ný mýz, Ýs tan bul'da ki bi lu mum se fir le re/el çi le re res men teb lið e di le cek tir. * * * Ba zý ta rih çi le re gö re "Tan zi mat dö ne mi", 1839'dan I. Meþ rû ti ye tin i lâ ný o lan 1876'ya ka dar ge çen 37 yýl lýk müd de ti ih ti va e di yor. Ý KÝN CÝ SÝ: Mustafa Reþid Paþa Is lâ hat Fer mâ ný (Hatt ý Hü mâ yûn) 18 Þu bat 1856'da res men i lân e di len Is lâ hat Fer mâ ný, bir ci he tiy le Tan zi mat Fer mâ ný nýn de va mý ma hi ye tin de dir. Ay rý ca, Av ru pa dev let le ri nin tesiri ve gay rý müs lim ke si min ta lep le ri, Is lâ hat Fer mâ nýn da da ha a ðýr lýk lý þe kil de yer al dý ðý an la þý lý yor. Bu i ki fer man da Sul tan Ab dül me cid'in ( ) sal ta na tý dev re sin de i lân e dil di. Yal nýz, i kin ci fer mâ nýn i lâ ný gün le rin de, Os man lý Dev le ti ha ri cî me se le ler de çok da ha sý kýn tý lý ve müþ kil bir du rum day dý. En mü him mi de, Os man lý ta ri hi nin en a ðýr borç yü kü ne se be bi yet ve ren Ký rým (Os man lý Rus) Har bi, tam da bu sü reç te ya þan dý. Öy le ki, ö de me si bir as ra ya kýn za ma ný i çi ne a lan "Dü yûn u U mu mi ye"nin baþ lan gý cý da hi, yi ne bu dö nem de ya þa nan fe lâ ket le re gi dip da ya ný yor. Ýþ te, Is lâ hat Fer mâ ný, böy le si ne a ðýr þart la rýn hü küm sür dü ðü bir de vir de i lân e dil di. Do la yý sýy la, ha riç ce re yan la rýn ta lep ve bas ký la rý nýn et ki li ol du ðu el bet te ki i zâh tan vâ res te dir. Bu na rað men, ha zýr la nan me tin de ki hük mî i fa de le rin Ýs lâ ma ay ký rý dü þüp düþ me di ði hak kýn da, â lim ler ta ra fýn dan da fi kir bir li ði sað lan mýþ de ðil. Fer ma nýn mad de le ri 18 Þu bat 1856'da i lân e di len Is lâ hat Fer mâ ný, a na baþ lýk lar ha lin de a þa ðý da ki mad de ler den mü te þek kil dir. 1) Din ve mez hep hür ri ye ti sað la na rak, a zýn lýk ta ka lan gay rý müs lim den o lan va tan daþ la ra o kul, ki li se ve has ta ne aç ma hak ký ve ri le cek. 2) A zýn lýk ve ya ban cý la ra kü çük dü þü rü cü söz ler söy len me ye cek. (Me se lâ "Hey Ga vur!" de nil me ye cek.) 3) A zýn lýk o lan lar da as ker ve res mî me mur o la bi le cek. 4) As ker lik iþ le ri ye ni den tan zim e di le cek, a zýn lýk lar dan as ker lik i çin be del ka bul e di le cek. 5) Ver gi sis te mi ye ni den dü zen le ne cek. Ýl ti zam (ver gi i ha le sin de pe þin ö de me) u sû lü kal dý rý la cak. 6) Mah ke me ler de her kes ken di di nî i ti ka dý na gö re ye min e de cek; ay rý ca, kar ma mah ke me ler ku ru la cak. Devam edecek...

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 14 Y AVRUPA'DA ÝÞÝMÝZ ZOR GE LE CEK SE ZON ÞAM PÝ YON LAR LÝ GÝ'NE DOÐ RU DAN KA TI LA CAK O LAN FE NER BAH - ÇE'YÝ GRUP LAR DA, TRAB ZONS POR'U ÝSE ÖN E LE ME DE ZOR LU RA KÝP LER BEK LÝ YOR. Emre Belözoðlu ligin ikinci yarýsýnda çok iyi futbol oynayan arkadaþlarýný tebrik etti. Emre: Baþarýda en büyük pay hocanýn SÜPER Lig'de se zo nu þam pi - yo nu Fe ner bah çe'nin mil li o yun cu su Em re Be lö zoð lu, ba þa rý da en bü yük pa - yýn tek nik di rek tör le ri Ay kut Ko ca - man'ýn ol du ðu nu be lir te rek, genç tek nik a dam dan öv güy le söz et ti. Em re, Ay kut Ko ca man'ýn, be ra ber ça lýþ mak tan ke li - me ler le i fa de e de me ye ce ði ka dar mut lu - luk duy du ðu bir tek nik a dam ol du ðu nu be lir te rek, ''Ay kut ho ca her þe yin en gü - ze li ni hak e den çok dü rüst bir in san. Ýn - san la rýn sa mi mi ye tiy le ba zý þey le ri öl çe - bi li yo rum. Böy le bir tek nik a dam la ça lýþ - mak tan do la yý çok gu rur lu yum'' de di. Ay kut Ko ca man'ýn fut bol cu o la rak þam - pi yon luk ya þa dý ðý ta kým da tek nik a dam o la rak da þam pi yon lu ða u laþ ma sýy la il gi li Em re, ''O na böy le bir þey na sip ol du. Hem fut bol cu o la rak bu ra da þam pi yon - luk ya þa dý, hem de ho ca o la rak bir il ki ya þa dý. Al lah iþ te her za man te miz kalp li in san la ra ve ri yor'' di ye ko nuþ tu. Mil li fut bol cu, ba þa rý da en bü yük pa - yýn Ay kut Ko ca man'ýn ol du ðu nu kay - det ti. Em re, þun la rý söy le di: ''Ben ce ba þa - rý da en bü yük pay tek nik a da mýn dýr, on - dan son ra fut bol cu lar ge lir. A ma tek nik a da mýn o yun cu la rý na gös ter miþ ol du ðu i ra de, sa mi mi yet, þam pi yon lu ða gi den ta kým lar da ba zý þey le ri çok þe kil len di ri - yor. Li gin i kin ci ya rý sý i ti ba riy le Ay kut ho ca nýn bi ze gös ter miþ ol du ðu, ö zel lik le koy ma mý zý is te di ði i ra de ol sun, id man - lar da gös ter miþ ol du ðu ya kýn lýk ol sun... Ký sa ca sý Ay kut Ho ca bi zi bu þam pi yon - lu ða it ti.'' Hýr sý ne de niy le sa ha i çin de ba - zen ha ta lar yap tý ðý ný di le ge ti ren Em re, ''Fa kat ben e ner ji mi sa ha i çin de ta ký mý - mýn ka zan ma sý i çin har ca ma yý se ven bir o yun cu yum. Ta ký mým kay bet ti ði an dan i ti ba ren sa ha i çin de psi ko lo ji mi de bo za - bi li yo rum. Bu nu da ek sik lik o la rak ka bul e di yo rum. A ma kim se ye bi le rek sa kat la - mak a dý na, bi le rek ta ký mý mý yal nýz bý - rak mak a dý na bir mü ca de le i çin de ol - mam, bun dan ön ce de ol ma dým'' de di. Fenerbahçe'nin rakipleri arasýnda Barcelona, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Porto, Ýnter, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Porto, Ýnter, Valencia, Benfica, Villarreal, CSKA Moskova ve Marsilya bulunuyor. AVRUPA'DA lig le rin bü yük bö lü mü nün ta - mam lan ma sýy la ge le cek se zon Av ru pa ku pa la rý - na ka tý la cak ta kým la rýn ço ðu be lir len di. Tür ki - ye'den þam pi yon Fe ner bah çe, Þam pi yon lar Li - gi'ne doð ru dan ka tý la cak. Li gi 2. sý ra da bi ti ren Trab zons por i se Þam pi yon lar Li gi'nde grup la ra ka týl mak i çin 2 ön e le me oy na mak zo run da. U - E FA Av ru pa Li gi'ne Tür ki ye 3 ta kým la ka tý la cak. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý þam pi yo nu Be þik taþ, bir e le me ma çý oy na ya rak grup la ra kal ma ya ça lý þa - cak. Li gi 3. sý ra da bi ti ren Bur sas por 2 ön e le me, 4. Ga zi an teps por i se 3 ön e le me tu run dan son ra U E FA Av ru pa Li gi grup la rý na ka la bi le cek. ÞAM PÝ YON LAR LÝ GÝ KURALLARI U E FA'nýn sis te mi ne gö re 22 ta kým Þam pi - yon lar Li gi'ne doð ru dan ka tý lý yor. U E FA klas - ma nýn da ilk 3 sý ra da yer a lan ül ke ler, Þam pi - yon lar Li gi'ne 3'ü doð ru dan ol mak ü ze re 4 ta - kým gön de ri yor. Sý ra la ma da 4-6. sý ra lar da ki ül - ke ler, 2'si doð ru dan, 3 ta kým la lig de yer al ma hak ký na sa hip sý ra da ki ül ke ler i se 1'i doð - ru dan, 2 ta kým la Dev ler Li gi'nde tem sil e di li yor. Tür ki ye, U E FA klas ma nýn da 11. sý ra da yer al dý - ðý i çin Spor To to Sü per Lig þam pi yo nu Fe ner - bah çe doð ru dan grup la ra ka lýr ken, li gi 2. bi ti ren Trab zons por 2 ön e le me oy na mak zo run da. Ku ral la ra gö re klas man da ki ye ri ne ba kýl mak sý - zýn Þam pi yon lar Li gi þam pi yo nu da son ra ki se - zon li ge doð ru dan ka tý lý yor. F.BAH ÇE'NÝN MUH TE MEL RA KÝP LE RÝ Fe ner bah çe, 25 A ðus tos 2011'de Þam pi yon lar Li gi'nde grup la rýn be lir le ne ce ði ku ra çe ki mi ne muh te me len 3. tor ba dan ka tý la cak. Fe ner bah - çe'nin ilk tor ba da yer al ma sý ke sin o lan Bar ce lo - na, Manc hes ter U ni ted, Chel se a, Re al Mad rid, Por to ve Ýn ter ta kým la rýn dan bi riy le ay ný gru ba düþ me si ih ti ma li çok yük sek. Bu tor ba da yer a la - cak 7 ve 8. ta kým lar 1 ön e le me oy na ya cak Bar - Trabzonspor, Þampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katýlarak 2 ön eleme oynayacak. Rakipler arasýnda Benfica (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna), Twente (Hollanda) Standart Liege (Belçika) ve Rubin Kazan (Rusya) olabilir. ce lo na, Manc hes ter U ni ted, Chel se a, Re al Mad - rid, Por to ve Ýn te ro la bi lir. Bu i ki ta ký mýn bi ri nin ya da i ki si nin bir den ön e le me de e len me si du ru - mun da, bu tor ba da 7 ve 8. ta kým o la rak Mi lan ve Shakh tar Do netsk yer a la bi lir. Fe ner bah çe'ye 2. tor ba dan çýk ma sý muh te mel ta kým lar a ra sýn - da i se Va len ci a, Ben fi ca, Vil lar re al, CSKA Mos - ko va, Mar sil ya bu lu nu yor. Bu ta kým lar dan Ben - fi ca ve Vil lar re al ön e le me oy na ya cak. Ta kým pu an la rý sý ra la ma sýn da Fe ner bah çe'nin al týn da bu lu nan Fran sa þam pi yo nu Lil le, Na po li ve Al - man ya Þam pi yo nu Bo rus si a Dort mund muh te - me len 4. tor ba da yer a la cak ve sa rý-la ci vert li le rin o la sý ra kip le ri a ra sýn da bu lu na cak. TRAB ZONS POR'UN MUHTEMEL RAKÝPLERÝ Trab zons por, Þam pi yon lar Li gi ön e le me le ri - ne 3. tur dan ka tý la rak 2 ön e le me oy na ya cak. Bu e le me ler de se ri ba þý o la ma ya cak Trab zons - por'un güç lü ra kip ler le kar þý laþ ma ih ti ma li yük - sek. Trab zons por'un 3. ön e le me tu run da ki ra - kip le ri a ra sýn da Ben fi ca (Por te kiz), Di na mo Ki - ev (Uk ray na) ve Twen te (Hol lan da) bu lu nu yor. Li gin de þam pi yon o la ma yan 10 ta ký mýn bir bi - riy le eþ le þe ce ði ku ra da, Trab zons por'un di ðer 2 muh te mel ra ki bi Stan dart Li e ge (Bel çi ka) ve Ru bin Ka zan (Rus ya) o la bi lir. Bor do-ma vi li le rin muh te mel ra kip le ri a ra sýn da.3. ön e le me tu run - da ilk maç lar Tem muz, rö vanþ lar i se 2-3 A ðus tos'ta oy na na cak. Trab zons por'u bu tu ru geç me si ha lin de, 4. tur da da ha zor lu ta kým lar bek li yor. 4. tur da ki 5 muh te mel ra ki bin den 3'ü bel li. Ba yern Mü nih, Ar se nal ve Vil lar re al'le oynama ih ti ma li bu lu nan Trab zons por'un di - ðer 2 muh te mel ra ki bin den bi ri, 3. ön e le me - yi geç me si ha lin de Ben fi ca o la cak. Di na mo Ki ev ve Fran sa li gi ni 3. sý ra da ta mam la ya cak Lyon ya da Pa ris Sa int Ger ma in i le kar þý laþ - ma ih ti ma li bu lu nu yor. Alex yazýlý basýnda isminin geçtiði 9 bin 901 haberle birinci oldu. Türkiye bu sezon en çok Alex de Souza'yý konuþtu FENERBAHÇE, medyada en çok haberi yer alan kulüp oldu. Medya Takip Ajansý Interpress'in yazýlý basýný kapsayan araþtýrmasýnda ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakýn gazete ile dergi incelendi. Oluþturulan raporda, otuz dört haftalýk maraton sonunda Fenerbahçe Futbol Takýmý'nýn toplam 50 bin 727 adet haberde yer alarak birinci olduðu görüldü. Beþiktaþ sezon boyunca 47 bin 187 haberle ikinci sýrayý alýrken, Galatasaray ise hakkýnda çýkan 44 bin 956 haberle üçüncü oldu. Ligi ikinci sýrada bitiren Trabzonspor ise toplam 43 bin 720 haberle dördüncü sýrada yer alýrken, Bursaspor 36 bin 779 haberle beþinci oldu. Interpress'n ayný araþtýrmasýnda, en popüler sporcu listesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex de Souza, zirvede yer aldý. Sarý-lacivertli takýmýn kaptaný, yazýlý basýnda isminin geçtiði 9 bin 901 haberle birinci oldu. Beþiktaþ'ýn Ýspanyol yýldýzý Guti Hernandez, hakkýnda çýkan 9 bin 186 haberle ikinci sýrayý alýrken, Galatasaray futbol takýmý kaptaný Arda Turan ise 7 bin 920 haberle üçüncü sýrada kaldý. Volkan: Ýlerleyen günlerde bazý geliþmeler olabilir FENERBAHÇE'NÝN milli kalecisivolkan Demirel, geleceðiyle ilgili ilerleyen günlerde bazý geliþmelerin olabileceðini söyledi. Þu anda transferi konuþmak istemediðini vurgulayan Volkan, ''Ýlerleyen günlerde bazý geliþmelerin olacaðýný düþünüyorum. Tabii ki bu hem Fenerbahçe'nin menfaatleri, hem de benim menfaatlerim doðrultusunda olmasý gerekiyor. Þu an için net bir þey yok. Net bir þey olunca söyleyeceðim'' diye konuþtu. Bilica polis zoruyla duruþmaya getirilecek FENERBAHÇELÝ fut bol cu Fa bi o Bi li ca'nýn, Be þik taþ'ta a - ra cýy la tra fik ý þýk la rýn da bek le yen mo to sik let sü rü cü sü - ne çar pa rak ya ra lan ma sý na ne den ol du ðu id di a sýy la yar gý lan dý ðý da va ya zor la ge ti ril me si ne ka rar ve ril di. Ýs - tan bul 6. Sulh Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma ya, tu - tuk suz sa nýk Fa bi o Bi li ca i le a vu ka tý ka týl ma dý. Du ruþ - ma da, müþ te ki Fey sel A kalp i le a vu ka tý ha zýr bu lun du. Du ruþ ma da di ye cek le ri so ru lan A kalp, þi ka yet çi ol du - ðu nu be lir te rek, sa ný ðýn ce za lan dý rýl ma sý ný is te di. Beþiktaþ 1, Bursa ve G.Antep 2 ön eleme oynayacak U E FA ku ral la rý na gö re, son ku pa þam pi yo - nu Portekiz'in Porto takýmý dý þýn da ki hiç bir ta kým, U E FA Av ru pa Li gi'ne doð ru dan ka - tý la mý yor. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'ný ka za nan Be þik taþ, bu ta kým lar a ra sýn da yer a lý yor. Ku pa da 4. e le me tu ru ilk maç la rý 18 A ðus - tos'ta, rö vanþ la rý 25 A ðus tos'ta oy na na cak. U E FA Av ru pa Li gi'nde play-off tu ru o la rak da ni te len di ri len 4. tu ru ge çe cek 48 ta kým, 4'er ta kým dan o lu þa cak 12 grup ta mü ca de le e de cek. Li gi 3. sý ra da bi ti ren Bur sas por, U E - FA Av ru pa Li gi'ne 3. ön e le me tu run dan ka tý la cak ve grup la ra kal mak i çin 2 ön e le - me oy na ya cak. U E FA Av ru pa Li gi'nde 3. ön e le me tu ru ilk maç la rý 28 Tem muz'da, rö vanþ la rý 4 A ðus tos'ta ya pý la cak.ge çen se - zon Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde mü ca de - le e den Bur sas por'un se ri baþ la rý a ra sýn da yer a lýp al ma ya ca ðý he nüz ke sin lik ka zan - ma dý. Bur sas por'un 3. ön e le me de çok bü - yük ih ti mal le se ri ba þý ol ma sý ve za yýf ta - kým lar la kar þý laþ ma sý bek le ni yor. Sü per Lig'i 4. sý ra da bi ti ren Ga zi an teps por i se U E FA Av ru pa Li gi'ne 2. ön e le me tu run dan ka tý la - rak, grup la ra kal mak i çin 3 ön e le me oy na - ya cak. U E FA Av ru pa Li gi 2. ön e le me tu - run da ilk maç lar 14 Tem muz'da, rö vanþ la rý 21 Tem muz'da ya pý la cak. Bu tur da se ri ba þý o la cak Ga zi an teps por'un muh te mel ra kip - le ri a ra sýn da Lit van ya, Gür cis tan, Le ton ya, Ýz lan da, Li ech tens te in, An dor ra, San Ma ri - no, Fa ro e A da la rý, Er me nis tan ve Mol do va gi bi ül ke le rin ta kým la rý bu lu nu yor. Voleybolda yeni sezonda 2 artý 1 kesinleþti VOLEYBOLDA son günlerin en önemli gündem maddesi olan yabancý oyuncu sayýsýyla ilgili tartýþmalara nokta konuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu, yabancý oyuncu sayýsýnýn sezonundan itibaren ''2 artý 1'' olarak uygulanmasý yönündeki kararýndan vazgeçmedi. TVF Yönetim Kurulu, camiada gruplaþmalara yol açan ve bir hayli tartýþýlan konuyla ilgili kesin karara varmak için, sabah saat 11.00'de Beþtepe'deki TVF binasýnda toplandý. Alýnan bilgiye göre toplantýda, daha önce TVF Yönetim Kurulu tarafýndan alýnan ve yabancý oyuncu sayýsýnýn sezonundan itibaren 2 1 olarak uygulanmasý yönündeki karar oylamaya sunuldu. Oylamada 10 üye ''evet, karar uygulamaya konulsun'' derken, 5 üye ''hayýr, karar deðiþtirilsin'' yönünde oy kullandý. Bursa'da 45 bin kiþilik stat temeli 1 Haziran'da atýlacak Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan yeni stadyum ihalesiyle ilgili itiraz Kamu Ýhale Kurulu nca reddedilirken, dev yatýrýmýn temelini 1 Haziran Çarþamba günü atýlacaðý belirtildi. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, " UEFA nýn en son kriterlerine uygun olarak yapýlacak yaklaþýk 45 bin kiþi kapasiteli stadyumda 207 engelli koltuðu bulunacak. 70 loca, 851 kiþilik tuvalet, 85 kapý, 96 turnike, otoparklarý ve yeþil alanlarýyla Türkiye nin en modern stadyumunu inþa edilecek" dedi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Obezite hasta ediyor DDH ENDOKRÝNOLOJÝ UZMANI DOÇ. DR. FENKCÝ: BAYANLARDA RAHÝM VE MEME, ERKEKLERDE ÝSE KOLON VE PROSTAT KANSERLERÝ OBEZLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTE. DE NÝZ LÝ Dev let Has ta ne si (DDH) En dok - ri no lo ji Uz ma ný Doç. Dr. Se min Me la hat Fenk ci, ka dýn lar da ra him ve me me, er - kek ler de i se ko lon ve pros tat kan ser le ri - nin o bez ler de da ha faz la gö rül dü ðü nü be lirt ti. Doç. Dr. Fenk ci, o be zi te nin ö nem li sað lýk prob lem le rin den bi ri ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, Tür ki - ye de ye tiþ kin ler de o be zi te o ra - ný nýn yüz de 40 la rý bul du ðu nu ÇOCUKLUKTAN ÝTÝBAREN CÝDDÝ BÝR PROBLEM Çocukluk döneminden itibaren obezitenin ciddi bir saðlýk problemi olarak ortaya çýktýðýný ifade eden Doç. Dr. Semin Melahat Fenkci, þunlarý söyledi: Sosyo-kültürel deðiþimler, insanlarýn hareketsiz yaþamalarý ve beslenme alýþkanlýklarýndaki deðiþimler obeziteyi artýrmaktadýr. Bu nedenle çocuk yaþlardan itibaren obezitenin ele alýnarak, saðlýklý nesiller yetiþtirme konusunda programlar hazýrlanmalý. Ayrýca bireyler, bel çevrelerini ölçerek yað dokularýnýn artýp artmadýðýný takip edebilir. Bel çevresinin kadýnlarda 88 santimetre ve üzeri, erkeklerde ise 102 santimetre ve üzeri olmasý, bu kiþilerde doðrudan kisserol (karýn çevresi) yað dokusu ve kilo artýþýnýn olduðunu göstermektedir. Kiþi bel çevresinde artýþ gördüðünde bir hekime baþvurmalýdýr. Eþler arasýnda beklenti arttý, fedakârlýk azaldý PROF. Dr. Se fa Say gý lý, top lum da eþ ler a ra sýn da bek len ti nin art tý ðý ný ay ný o ran da fe da kâr lýk la rýn da a zal dý ðý ný söy le di. A da na Müf tü lü ðü A i le Ýr þad ve Reh ber lik Bü ro su ta ra fýn dan dü zen le nen kon fe - rans ta ko nu þan Prof. Dr. Se fa Say gý lý, Bu du rum a - i le yi yýp rat mak ta, bu na lým lý ve ge çim siz çift le rin sa - yý sý ný ço ðalt mak ta dýr. Hâl bu ki a i le ku ru mu, top - lum la rýn te me li dir de di. Bir mil le tin mut lu ve hu - zur lu ol ma sý i çin i le ri ye yö ne lik a tý lým lar yap ma sý ve a i le le rin sað lam lý ðý ný ko ru ma sý ge rek ti ði ni an la - tan Say gý lý, Ev li lik te mut lu luk sa na tý her yaþ gru - bun dan ka dýn ve er ke ðe yar dým cý ol mak, u yum lu ev li lik ler kur mak ve mut lu lu ðu ya ka la mak i çin tek - lif ler i çe ri yor, çö züm ler ö ne ri yor. Ev li lik le rin da ha da gü zel leþ ti ri le bi le ce ði, kö tü gi den ev li lik le rin de kur ta rý la bi le ce ði id di a sý ný ta þý yor di ye ko nuþ tu. Ço cuk la rýn ru hî yön den ko run ma sý i çin Ýn ter ne tin kon trol lü kul la nýl ma sý ný tav si ye e den Say gý lý, bu ko nu da da an ne ve ba ba la ra çok iþ düþ tü ðü nü an - lat tý. Say gý lý, On la rý ev de, o kul da ve so kak ta u zak - tan ve sü rek li iz le me li yiz. An ne ve ba ba nýn ço cu ða kar þý bir lik te ay ný ve den ge li bir tu tum ta kýn ma sý ge re ki yor. Ço cu ða kar þý tek a ðýz dan ko nu þul ma sý ö nem li. Ço cuk la rý mý za kar þý il gi len me gö re vi ni an - ne ve ba ba bir lik te yap ma lý ve as la bi ri di ðe ri ne ha - va le et me me li þek lin de ko nuþ tu. A da na / ci han ve her ge çen gün bu o ra nýn yük sel di ði ni söy le di. O be zi te nin bir çok sað lýk prob le - mi ne de da ve ti ye çý kar dý ðý ný i fa de e den Doç. Dr. Fenk ci, Ör ne ðin di ya bet has ta - lý ðý na pa ra lel o la rak o be zi te de art mak ta - dýr. O be zi te has ta la rýn da, kan ser, yük sek tan si yon gi bi ra hat sýz lýk lar da gö rül mek - te dir de di. Bu ki þi ler de ak ci ðer has ta lýk - la rý nýn da or ta ya çý ka bil di ði ne i þa ret e den Doç. Dr. Fenk ci, Ba yan lar da ve er kek ler - de, ba zý kan ser tür le ri nin ge li þi min de yi ne o be zi te nin et ki si ni gör mek te yiz. Ba yan - lar da ra him ve me me, er kek ler de i se ko - lon ve pros tat kan ser le ri o bez ler de da ha faz la gö rül mek te. Bun lar la bir lik te ka ra ci - ðer de yað lan ma, saf ra ke se si taþ la rý, ek lem ra hat sýz lýk la rý, uy ku ap ne si gi bi prob lem - ler o bez has ta lar da da ha sýk rast la nan prob lem ler o la rak kar þý mý za çýk mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Ço cuk lar her þe yi du yar An ne bir gün ar ka da þýn bi ze gel miþ ti. O nun la ko nu - þur ken ba na is te me den ha mi le kal dý ðý ný an la tý yor dun. Ha mi le ol du ðu nu öð re nin ce çok mut suz ol muþ sun, çok ü zül müþ sün. Sen be nim duy ma dý ðý mý zan net tin a ma ben hep si ni an la dým an ne Ger çek ten be ni is te me din mi? O yüz den mi ba na bu ka dar çok ba ðý rý yor sun? An ne ba ba lar ço cuk la rýn kü çük ol du ðu i çin ko nu þu lan bir çok þe yi an la ma dýk la rý ný ve duy ma dýk la rý ný var sa yar lar. A i le le ri, ar ka daþ la rý ve eþ le riy le çok ö zel ko nu la rý bi le ço - cuk la rýn ya nýn da ko nu þur lar. O yun oy na dýk la rý sý ra da ko - nu þu lan la rý fark et me dik le ri ni dü þü nür ler. Oy sa ço cuk lar be bek ken bi le or ta mýn ge ri li min den ve e ner ji sin den et ki le nir ler. O yun oy na yan bir ço cuk, bir ta raf tan da ko nu þu lan la rý kay de der. An ne nin ar ka - daþ la rýy la pay laþ tý ðý o lay la rý ve duy gu la rý ný zih ni ne yer - leþ ti rir. Do ðum ha tý ra la rý, eþ le i liþ ki ler ve a i le i çin de ya - þa nan lar ço cuk ta ra fýn dan fark e di lir. Ço cuk la rýn ya nýn da ko nu þur ken, on la rýn bun dan psi ko - lo jik o la rak et ki le ne ce ði u nu tul ma ma lý dýr. Ço cuk zih ni ba - zen duy duk la rý na ha yal le ri ni de ek le ye rek kay de der. Kor ku - la rý ný ve kur gu la rý ný si zin söy le dik le ri ni ze ek le ye rek, ger çek - ten ol muþ gi bi kor ku ya ka pý lýr. Ken di ha yal dün ya sýn dan yap tý ðý ek le me ler o nun var o lan kay gý la rý ný da ha da ar tý rýr. An ne si nin o na is te me den ha mi le kal dý ðý ný du yan bir ço - cuk, an ne si nin o nu hiç sev me di ði ni, o yüz den en çok o na ba - ðýr dý ðý ný dü þü ne bi lir. Ö zel lik le de ev de en çok u ya rý lan, ce za - lan dý rý lan ço cuk ken di si i se, bu dü þün ce le ri da ha da pe ki þir. Be nim doð ma mý is te me dik le ri i çin bu ka dar çok ký zý - yor lar, bel ki de bu yüz den kar de þim den da ha çok be ni u ya - rý yor lar, o nu da ha çok se vi yor lar di ye dü þü nür. Bir in sa nýn en te mel ih ti ya cý se vil mek ve se vil di ði ne i - nan mak týr. Ol du ðu gi bi ka bul le nil mek ve be ðe nil mek, ki þi lik ge li þi min de öz gü ven li ol ma, ken din den hoþ nut ve mut ma in ol ma duy gu la rý ný ka zan dý rýr. Bir ço cuk an ne ve ba ba sý i çin de ðer li ve ö nem li ol du - ðu nu bi lir, his se der ve du yar sa, ken di ni em ni yet te his se - der. On lar ku ral lar ve ya sak lar koy du ðun da, bu nu sa de - ce o na za rar gel me sin den kork tuk la rý i çin yap týk la rý ný bi lir. O nu çok sev dik le ri ni, o na sa hip ol mak tan do la yý da mem nun ol duk la rý ný his se der. Bu se bep le ço cuk la rý mý zýn ya nýn da ko nuþ tuk la rý mý zýn du yul ma dý ðý ný zan ne dip, çok ö zel duy gu la rý mý zý on la rýn ya nýn da baþ ka la rýy la pay laþ ma ya lým. Çok i yi ka yýt yap - týk la rý gi bi bu i þit tik le ri ni de ya þa dýk la rý ba zý o lay lar la bir leþ ti rip yo rum la ya bi lir, an ne ba ba nýn söy le di ði ba zý söz le re ge re ðin den faz la an lam yük le ye bi lir ler. Bu du - rum i se kor ku ve en di þe le ri ni ar tý rýr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı